Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

I. DATE GENERALE

Liceul Tehnologic ,,Carsium” Hârşova


Clasa: X-a B
Aria curriculară: Tehnologii
Data: 21.03.2018
An şcolar: 2017 – 2018
Profesor: ing. Melinte Nicoleta

II. CONSTRUCŢIA

Disciplina/Modulul – Asamblari mecanice


Unitatea de învăţare: Asamblări prin formă
Subiectul: Asamblări cu pene
Tipul lecţiei: mixtă (combinată)

Rezultatele învăţării conform SPP:

CUNOȘTINȚE:
- Despre asamblări demontabile- asamblări prin formă- asamblări prin pene;
Obiective:
- să identifice principalele operaţiile pregătitoare şi de montaj necesare pentru asamblarea penei;
- să prezinte operaţiile necesare montării arcurilor;
- să identifice norme generale de protecţia muncii pentru operaţiile de asamblare;
ABILITĂȚI:
- Alegerea SDV-urilor necesare executării asamblării prin pene;
- Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin pene;
ATITUDINI:
- Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de lucru;
- Asumarea inițiativei pentru rezolvarea unor probleme;
- Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

Metode de învăţământ:

Expunere, conversaţie, brainstorming, demonstraţie;


Moduri de activitate cu elevii:
Frontal (pentru reactualizarea cunoştinţelor), individual (realizarea feedback-ului), pe grupe de elevi
(rezolvarea unor sarcini de lucru);

Bibliografie: Manual pentru cultură de specialitate, domeniul mecanic, ing. Adriana Popescu, Editura
didactică şi pedagogică, 2004, Bucureşti; Auxiliare curriculare - www.edu.ro;

1
Tabel de specificare a corespondenţelor

Activitatea de învăţare
Etapele Obiective Conţinutul informaţional şi aplicativ Activitatea
Activitatea
lecţiei operaţionale detaliat profesorului şi
elevului
strategiile folosite
1. Moment Asigurarea Conversaţia Elevii de
organizatoric condiţiilor Exerciţii de încălzire serviciu
pentru asigurarea informează
optime pentru diferite
3 minute climatului favorabil în
desfăşurarea clasă; aspecte:
orei; absenţe, etc.;
2. Verificarea Reactualizare Vă rog să vă reamintiţi în ce constau Conversaţie de Elevii
cunoştinţelor a noţiunilor asamblările demontabile? recapitulare şi răspund
anterioare - sunt asamblările care permit montarea şi
esenţiale demontarea repetată a pieselor fără deteriorarea
consolidare întrebărilor
studiate în lor. profesorului
8 minute; lecţia Corect, vă rog să enumeraţi câteva tipuri de
anterioară; asamblări demontabile. Conversaţie de
- Cu şuruburi, şaibe, piuliţe, ştifturi. verificare a
DA aceste tipuri le-am studiat până în prezent.
cunoştinţelor;
3. Realizarea Vă rog să vă reamintiţi unde se folosesc Prin întrebări bine alese Elaborează
Pregătirea legăturii ştifturile? încearcă să facă legătura posibile
- ca elemente de fixare a două piese, ca cu lecţia nouă;
aperceptivă dintre elemente de siguranţă, contra desfacerii
răspunsuri;
cunoştinţele şuruburilor şi piuliţelor;
3 minute; anterioare şi Da, şi ca axe de articulaţii.
cele noi. Ce rol credeţi că au penele în procesul de
asamblare?
- Ţin cele două piese ce se asamblează
împreună.
Parţial corect, penele transmit cuplul motor de
la arbori la butucul roţii sau invers.

4. Cunoaşterea Azi vom învăţa despre asamblările cu pene şi cu Comunicare Notează


Anunţarea titlului lecţiei arcuri, aplicaţiile lor practice şi operaţiile Notează titlul lecţiei pe titlul în
pregătitoare şi de montaj. tablă;
lecţiei şi a caiete;
obiectivelor
2 minute;
5. 1. Identifică Din cele prezentate v-aţi dat seama că penele Expunere Urmăresc
Transmiter aplicaţiile sunt organe de asamblare demontabile, cu formă atent
în general apropiată de prismă, cu secţiune
ea de asamblărilor constantă (penele paralele) sau cu una din feţe
prezentarea
cunoştinţe cu pene şi cu înclinată. profesorului
noi arcuri; Arcurile sunt tot organe de maşini destinate
asigurării unei legături elastice între părţile sau Descriere după model; Notează
27 minute piesele unei maşini, aparat sau dispozitiv. unele
Unde aţi întâlnit asamblări cu arcuri?
informaţii şi
- la maşini pentru amortizarea unor şocuri; urmăresc
Da, bine şi la măsurarea unei forţe, la redarea atent
unui lucru mecanic înmagazinat printr-o prezentarea
deformaţie elastică prealabilă, la măsurarea unei şi
forţe.
2. exponatele
2
Identificarea Operaţiile necesare pentru asamblarea penei în prezentate.
principalelor canalul arborelui sunt: Comunicare;
1. controlul canalului de pană, cu şablonul,
operaţii şi de conform fig. a, din fişa de lucru, şi cu un
montaj pentru dispozitiv cu micrometru (fig. b); Analizează
asamblarea individual
cu pene. fişele de
lucru
primite şi
2- controlul poziţionării suprafeţelor penei şi exponatele
canalului butucului; primite şi
3. ajustarea penei, prin pilire; Brainstorming; dau
4. controlul jocului dintre pană şi fundul exemple
canalului de butuc; practice din
5. montarea penei în canalul arborelui, prin
presare, cu dispozitive speciale, evitându-se activitatea
lovirea cu ciocanul ce poate produce deteriorări lor.
ale penei sau ale pereţilor canalului (fig.);
1. pană;
2. arbore; Demonstraţie;
3. şurubul
presei;
4. prismă;

Prezintă
În ceea ce priveşte demontarea penei - se face
aplicaţii ale
ca în figura următoare: 1. pană; procedeelor
2. arbore;
prezentate;
3. şurub cu inel;

Elevii
3. Identifică lucrează pe
NTSM pentru două grupe:
operaţiile de Grupa nr. 1:
asamblare aplicaţii ale
asamblărilor
demontabilă
cu pene;

Grupa nr. 2:
NTS la
asamblările
demontabile
cu pene
6. Consolidarea Test cu alegere multiplă Distribuie individual Rezolvă
Realizarea noţiunilor testele elevilor sarcinile de
lucru primite;
feedback- studiate
ului şi Solicită detalii
asigurarea organizatorice.
retenţiei
8 minute

3
III. Criteriul de optimalitate

- obiectivele propuse au fost îndeplinite;


- timpul afectat pentru fiecare etapă a fost bine dozat;
- sarcinile de lucru propuse au fost accesibile elevilor, iar realizarea lor corectă;
- nivelul clasei este mediu (rezultă şi din testele de evaluare iniţială), elevii provin din mediu modest (nu au acasă
bibliotecă personală, acces la Internet etc.), de aceea insist asupra detaliilor.

FIŞA DE LUCRU: ASAMBLĂRI CU PENE

Operaţii de control în vederea


îmbinării prin pene.

Presarea penei în canalul arborelui:


1. pană; 2. arbore; 3. şurubul presei; 4. prismă;

Extragerea penei din canal:


1. pană, 2. arbore, 3. şurub cu inel;

4
Test de evaluare – pentru realizarea feedback-ului

Identificaţi răspunsul corect

1. Ce înţelegeţi prin noţiunea de asamblări cu pene? 3. puncte;

2. Ce semnificaţie are desenul şi notaţiile din figura următoare? 6 puncte;

Barem de corectare

1. penele sunt organe de asamblare demontabile, cu formă în general apropiată de prismă, cu secţiune
constantă (penele paralele) sau cu una din feţe înclinată. Penele, în timpul funcţionării ansamblului din care
fac parte, transmit cuplul motor de la arbori la butucul roţilor sau invers. 3 puncte;

2. Presarea penei în canalul arborelui:


1. pană; 2. arbore; 3. şurubul presei; 4. prismă; 6 puncte;