Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ : Liceul Tehnologic ,,Carsium” Hârşova


Profesor: : ing. Melinte Nicoleta
Data : 6.12.2017
Clasa : a IX-a B
Disciplina/Modulul: Reprezentarea pieselor mecanice
Durata lecţiei: 50 minute
Titlul lecţiei: Reprezentarea convenţională a suprafeţelor plane
Tipul lecţiei: Mixtă
Competenţe specifice : Reprezentarea în proiecţie ortogonală a formelor constructive
pline sau cu goluri
Competenţe derivate:
 CD1 – identificarea dispunerii vederilor
 CD2 – identificarea paşilor secvenţiali ai reprezentării
 CD3 – reprezentarea convenţionala a suprafeţelor plane
 CD4 - reprezentarea simplificată a reliefului suprafeţei
 CD5 – definirea si utilizarea termenilor specifici : contur aparent si acoperit,
muchia reală vizibilă si acoperită, muchia fictivă
 CD6 - Utilizarea in comunicare a termenilor cheie.
 CD7 – Dezvoltarea gândirii critice, a spiritului de observaţie

Metode folosite: conversaţia, expunerea, explicaţia, dialogul , dezbatere, brainstorming,


problematizarea, observaţia, munca independenta,
Mijloace didactice: video proiector, laptop, prezentări power point, fişe de evaluare,
tabla, manual, portofolii
Forma de organizare a activităţii: frontal, lucrul pe grupe, individual
Bibliografie: Manual de Desen Tehnic, Ed. Aramis, Bucureşti 2007 ;
STRUCTURA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ TIMP EVALUARE


LECŢIEI ALO-
DE PROFESOR DE ELEVI
CAT
1.Organizarea clasei  Verifică prezenţa  Informează profesorul numele celor 2 MIN
 Cere elevilor să pregătească pe bănci absenţi
caietele de notiţe , manualele ,  Îşi pregătesc caietele , manualele ,
portofoliile portofoliile
2.Introducerea în  Prezentarea ppt a proiecțiilor unei  Urmăresc filmulețul power-point 5 MIN
activitate prin piese, pe fețele unui cub.  Ascultă explicațiile profesorului
 Captarea  Recunosc și identifică proiecțiile și
atenţiei planele de proiecții
3. Verificarea Adresează întrebări scurte şi precise : 10 MIN
cunoştinţelor - Ce reprezintă reprezentarea în  Sunt atenţi la întrebările formulate
dobândite anterior vedere?
- Care sunt paşii secvenţiali ai  Răspund la întrebări, aduc completări - orală –
reprezentării?
- Ce reprezintă conturul aparent,
conturul acoperit, muchia reala
vizibilă, muchia reală acoperită,
muchia fictivă?
13 MIN
4. Comunicarea Anunţa titlului lecţiei noi si-l scrie pe
noilor cunoştinţe tabla. Elevii notează titlul în caiete.
Explica elevilor cum se realizează Sunt atenţi la explicaţii.
reprezentarea convenţională a Răspund la întrebări, aduc completări
suprafeţelor plane apoi reprezentarea
simplificată a reliefului suprafeţei

Anunţa elevii că vor avea de reprezentat


5. Obţinerea in număr minim de proiecţii unul din Pregătesc caietele și instrumentele 5 MIN Activitate
performantei
obiectele desenate în perspectivă in necesare. independentă
Si asigurarea feed-
manual la pagina 55 . Vor utiliza Sunt atenţi la explicaţii si se apuca de
back-ului
reprezentarea convenţională a lucru.
suprafeţelor plane.
6.Evaluarea  Se verifică ce au desenat elevii  Ascultă informaţiile profesorului 10 MIN Evaluare prin
 Explică elevilor ce au greşit  Rezolvă sarcinile din fişele de lucru fişe de lucru

-evidentiaza elevii care au contribuit la 5 MIN


desfasurarea lectiei;
7.Incheierea -sunt atenți;
-formuleaza concluzii asupra activitatii
-își spun și își argumentează părerile.
activității
desfasurate.

3
FISA DE LUCRU
I. Reprezentaţi, în spaţiul liber de pe verso ( unde veţi pregăti formatul cu elementele grafice obligatorii : chenar, fâşie de
îndosariere, conturul exterior al indicatorului şi reperele de centrare) piesa din figura de mai jos în 6 proiecţii.