Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectul unei activități extrașcolare

ARGUMENT

Importanţa educării şi formării personalităţii elevilor, implică și sfera educației


nonformale prin diferite activități extrașcolare prin care profesorii pot contracara influenţele
negative oferindu-le astfel un mediu cotidian și favorabil dezvolării. Adolescentul trebuie învăţat
să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a lumii, în continuă schimbare, şi
să aprecieze valorile trecutului.
Excursiile organizate de şcoală au multiple valenţe de informare şi educare a elevilor,
sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou. Acestea stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, deși presupune efort suplimentar.
Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse,informații dobândite, să
întocmească colecţii, să sistematizeze cunoștințele. Acţionând individual sau în cadrul grupului,
elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se
afirme conform naturii sale.
Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii introvertiți cât şi pe cei
retrași, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă
spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi i întărește coeziunea grupului.
Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi
responsabilităţi, elevii se autodisciplinează .
Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, cel colectiv, de
disciplină, de iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate
acestea fiindu-le folositoare în viaţă.
Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii,
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul
principal al învăţământului -pregătirea adolescentului pentru viaţă.
Excursiile au în general un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la sudarea
colectivelor de elevi. De aceea, organizarea unor astfel de activităţi trebuie continuată,
constituind o latură de seamă a procesului instructiv - educativ .
Motivele care au determinat alegerea acestui proiect sunt:
 nevoia informării corecte a elevilor cu privire la dezvoltarea şi
promovarea durabilă a naturiii și societății;
 responsabilizarea elevilor privind conservarea destinaţiilor turistice;
 conştientizarea necesităţii protejării naturii şi a mediului ambiant;
 formarea unor capacităţi cognitive interdisciplinare prin îmbinarea
noţiunilor de istorie, literatură, religie, geografie, biologie, muzică,
sculptură cu specificul cadrului natural şi cu regiunile vizitate.
 stabilirea unor relaţii de prietenie intre elevii colegiului;

SCOPUL
De a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a evalua caracteristici fizico-
geografice, economice şi ecologice, îmbinate cu elemente de istorie şi spiritualitate românescă,
de a le cultiva preţuirea şi dragostea de frumos faţă de monumentele istorice şi culturale vizitate,
faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru, faţă de morala creştină românească şi faţă de
natura patriei.
 Dezvoltarea capacităţii de observare, explorare şi înţelegere a realităţii mediului
înconjurător;
 Formarea unor reprezentări despre relief, ape, vegetaţie, faună, activitate ecologică şi
culturală a zonelor de pe traseul stabilit;
 Cultivarea sentimentelor de dragoste pentru frumuseţile, bogăţiile pământului românesc,
pentru istoria acestui neam;

OBIECTIVE GENERALE
A. Informative:
 Dezvoltarea orizontului de cunoaştere prin îmbinarea noţiunilor de geografie,
biologie, istorie, literatură, religie, muzică, sculptură cu specificul cadrului natural şi
cu regiunile străbătute.
B. Educative:
 Cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra
frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente
de istorie ale trecutului şi prezentului poporului român.
 Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a
mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice.

OBIECTIVE SPECIFICE

a) cognitive:
- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei;
- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;
- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit.
- să se informeze asupra itinerariului şi obiectivelor propuse pentru vizitare;
- să analizeze aspectele geografice, biologice, etnografice şi folclorice de pe parcursul
excursiei;
- să comunice fondul general al cunoştinţelor privind semnificaţiile, particularităţile şi
importanţa principalelor monumente istorice şi culturale studiate în cadrul orelor de
consiliere şi orientare şcolară, istorie, religie şi literatură;
- să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite prin realizarea
unor eseuri.

b) afectiv-atitudinale:
- să manifeste interes pentru
cunoaşterea frumuseţilor ţării
noastre;
- să-şi reactualizeze lecturi
geografice, istorice şi literare despre
elementele observate şi identificate;
- să recunoască şi să aprecieze morala
creştină românească, frumuseţile
florei şi faunei zonei vizitate;
- să sesizeze frumuseţile patriei reflectate în pictură, sculptură şi literatură şi să le surprindă
în fotografii;
- să rememoreze la faţa locului istoria patriei în strânsă legătură cu cadrul natural;
- să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase, folclorice,
etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri elementare ale fiecărui
locuitor al ţării;
- să îşi găsească interesele comune cu elevii de aceeaşi vârstă cu ei;
- să realizeze activităţile specifice propuse de proiect (scrisori, felicitări, pliante, program
artistic);
- să conştientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei;
- să dovedească comportament asertiv;
- să impărtăşească date din experienţa personală.

c) psiho-motorii:
- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică;
- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică.
- să aplice în practică noţiuni de educaţie ecologică învăţate în şcoală;

OBIECTIVE EVALUATIVE

La sfârşitul excursiei, elevul:


 Să indice poziţia itinerarului excursiei, desprinzând conexiunile dintre mediul
geografic şi om;
 Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul
general de cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa
principalelor monumente istorice, de cultură, vizitate;
 Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge
particularităţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi culturale;
 Să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei acestei
părţi a ţării;
 Să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice,
etnografice, folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc
 Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, religioase,
folclorice, etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri
elementare ale fiecărui locuitor al ţării.

RESURSE
Profesori coordonatori:
- 50 de eevi de la clasele a IX a C, a IX a I, a IX a D, a X a D, a XI a A.

PREGĂTIREA EXCURSIEI : 28-30 martie 2018

1. Anunţarea excursiei: Elevii au fost anunţaţi cu privire la data la care este efectuată
excursia.
2. Pregătirea elevilor pentru această excursie se face în cadrul unei lecţii sau într-o şedinţă
specială de instructaj, prezentându-se scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante.
Se precizează materialele necesare fiecărui elev pentru activitatea desfăşurată (caietele de notiţe,
creioane, pixuri, stilouri), precum şi echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare.
Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii necesari pentru
vizitarea monumentelor de cultură, pentru mici cheltuieli şi pentru hrană.
Profesorii însoțitori şi elevii, pe baza hărţii fizice a României, realizează descrierea
generală a zonei vizitate, o localizează pe hartă, precizează formele de relief, monumentele cu
rezonanţă istorică.
Se aminteşte că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi valorificate în cadrul unei
lecţii de evaluare-recapitulare.

DESFĂŞURAREA EXCURSIEI : 28-30 martie 2018


La data şi la ora fixată, elevii se adună în locul stabilit de comun acord (Parcarea
Mănăstirii Golia). Se face prezenţa, se reaminteşte regulamentul şi se deplasează la autocar. Se
anunţă traseul excursiei .
Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii necesari pentru
cazare, pentru vizitarea monumentelor de cultură a muzeelor.
Profesorii şi elevii, pe baza hărţii fizice a României, fac cu ajutorul semnelor
convenţionale, descrierea generală a traseului, localizează în cadrul hărţii patriei monumentele
istorice vizate, precizează formele de relief, oraşele şi localităţile de rezonanţă istorică, dar şi
economico-administrativă şi delimitează itinerarul excursiei:

REZULTATE SCONTATE
1. Pe termen scurt:
- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător;
- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare
între indivizi;
- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri
asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu
elemente de istorie a trecutului şi prezentului poporului român.
2. Pe termen lung:
- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice, ecologice,
de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice;
- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup
turistic, de cooperare şi respect.