Sunteți pe pagina 1din 33
Denumirea lucrarii : Beneficiar: Volumul : Proiectant general: 01. FISA PROIECTULUI DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU EXECUTIE ( DTPT ) Borsa, judetul Maramures” Consiliul Local al Orasului Borsa INSTALATI TERMICE "Centru National de Informare si Promovare Turistica in orasul $.C. BARANY GROUP INFRASTRUCTURI S.R.L. Str. 22 Decembrie, nr.7A, Borsa, jud, Maramures J24/202/2012; C.U.1 RO29890187 Proiect nr.: 15/2013 Faza: D.T.P.T. - documeniatie tehnica pentru executte JUDETUL MARAMURES PRIMARIA ORASULUI BORSA COLECTIVUL CARE A PARTICIPAT LA ELABORAREA DOCUMENTATIEI Nr ert. ‘Nume si prenume Functia in cadrul proiectulva Semndieurd 1. Ing. Vasile Dan BARANY Sef de proiect Ing. Ionut STEOPOAIE - MIHALI | Inginer constructor Ing. Marius Daniel COZMUTA Inginer instalatii DECEMBRIE 2013, SC_BARANY GROUP INFRASTRUCTURIS.RL, Si. 22 Devemirie, 7A, Bos, jad, Maramres r 2 02. BORDEROU ‘Cerira National de Informare si Promovare Turistica in orasul Borsa, judell Maramures APIESE SCRISE 01. — Fisa proiectului si lista de semnaturi 02. Borderou 03. Memoriu tehnico - justificativ 04. Breviar de calcul 05. Calet de sarcini L MARAMURES ORASULUI BORSA wesc Aen a sutoncaon de, gamer Te fe aon ee te esi , 2m. 22401 06, Program de control al calitatii lucréirilor ‘initest gai 07. Program de control al executiei lucrdirilor pe faze dat amine —————— IO 08. Parte economica Formulare Fise Tehnice B.PIESE DESENATE IT/01. Plan parter instalatii termice 80. 1:50 'T/02. Schema coloanelor instalatii termice so. % IT/03. Plan centrala termica. Schema functionala centrala termica 0. 1:25 1/04. Detaliu montaj radiatoar otel se. 1:10 IT/05. Detaliu montaj radiatoar portprosop se. 1:10 Intocmit Ing. Marius Daniel Cozrmuta S.C. BARANY GROUP INFRASTAUCTURI S.A PROIECTINR 1872019 a. Sir. 22 Decembria,n.7A, Borse,jud, Maramures TEND ‘vearz0aie0i2 03. MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV Centru National de Informare si Promovare Turistica in orasul Borsa, judetul Maramures ¢ 1. GENERALITATI Prezentul proiect contine documentatia tehnica pentru instalatia de incdilzire aferenta Infiintarit unui centru national de informare si promovare turistica cu regim de inaltime P, situat in localitatea Borsa, jud. Maramures. Volumul trateaza proiectul tehnic gi detaliile de executie si cuprinde urmatoarele: - instalatilinterioare de incalzire; - instalatii in centrala termica; La proiectarea instalatiilor de incdlzire s-au respectat prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare. Imobilul se incadreaza tn categoria de importanta a constructiei *C" (normala), clasa de importanta a constructiei II si gradul de rezistenta la foc Il. Beneficiar: Consiliul Local al orasulul Borsa, 2. SITUATIA EXISTENTA Intocmit in urma studierii cerinfelor din tema de proiectare inaintaté de catre beneficiar, proiectul de instalatii termice respect normele gi standardele in vigoare, astfel incét s fie asigurate confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare. Premisa esentiala a proiectului este de a asigura utilitatile, concomitent cu exigentele minime obligatorii, la un nivel ridicat de confort. in acest sens au fost adoptate solutii tehnice i@ician: Sistemul de incalzire centralé trebuie s& asigure contortul termic, ent fu ealzaee, in urma edrora sa rezulte instalati fiabile si condifii superioare de utilizare pentru temperaturilor interioare confortabile pentru o locuinta, prevazute in SR 19071 esi907 At ae {fz 2 (Fos 3. SOLUTILE PROIECTULUI = Solutia de alimentare cu energie termicd este cea a unei microcentrale. termice murale, amplasata in spatiu pentru microcentrala termicé. Microcentrala ce va~ gare ‘incalzirea si prepararea apei calde menajere va respecta prevederile Normativului 113/02. Alimentarea cu caldurd se va realiza cu microcentrala electrica proprie care prepara: 21°C) apa calda 90/70"C, agent termic pentru incalzire in conditii nominale de caloul (te capacitate C.T. Q= 8 KW. Putere absorbita tr. -2,6 kw; tr II-5,3 kw; tr, Ill -8 kw. Centrala este dotata din fabrica cu dispozitive de siguranta care protejeaza impotriva defectiunilor cauzate de catre sistemul de incalzire centrala: pag 16 [68 ‘S.C, BARANY GROUP INFRASTRUCTURI SL. PROIECT NR 15/2019 Str. 22 Decembria, r.78, Borsa, jd. Maramures earenaizoi2 — 1) un sistem de reglare a debitului, 2) un dispozitiv de verificare a temperaturil in interior, 2 3) un limitator de temperatura de siguranta. ‘ Microcentrala este dotata, de asemenea, cu urmatoarele accesorii dyin 33 - 0 pompa de circulatie, ~ 0 supapa de siguranta, ~un manometru, - un ventil de aerisire automat. Instalatia interioara de incéilzire central va fi compus& din radiatoare din otel tip panou gi tip port prosop pentru grupul saniter. Instalatia de incailzire este in sistem bitubular. Fiecare corp de incdizire este prevazut cu robinet colfar cu ventil (pe tur) si robinet coltar regiaj (pe retur). Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate in perete, in pozifile indicate in partea desenata, Logaturile la radiator s-au prevazut din feava PP-R/Al si se vor monta aparent fixate cu bratari in perete. Pe legéiturile de la radiatoare s-au prevazut armaturi de inchidere $i reglare, Distributia este inferioara si se va monta ingropat in pardoseali gi ve fi din teava Polipropilend cu insertie de aluminiu (PP-PVAI). ‘Conductele orizontale se vor monta cu pant minima de 3 %oo, conform indicatiilor de pe partea graficé. Conductele care se monteazi in sapa vor fi introduse in tuburi de Protectie termoizolante din cauciuc sintatic cu grosimea g=9mm si diametru corespunzator. Conductele trebuie montate astfel incét s& permita manipularea comoda a armaturilor de pe traseu, sa nu impiedice deschiderea ferestrelor, a usilor si circulafia persoanelor. Eliminarea aerului din instalatie se va face prin ventilele automate de aerisire cu care este echipat distribuitorul-colector si prin ventile manuale de aerisire de la fogarty de ‘incailzire, iar golirea instalatiei se face la sifonul de pardoseala din gruput sanitar, f La alegerea corpurilor statice de incalzire din otel, indltimea ratiatoarelor a fost armaturile se vor monta in pozitia “inchis”. / aleasa in functie de spafiul disponibil (parapetul ferestrelor) si de destinatia ineaperi’a asl avem radiatoare cu inaltimea de 300 respectiv 600 mm (comform List sa anexate). Corpurile statice vor functiona cu agent termic apa calda cu parametri 90/70, agent termis preparat de microcentrala electrica. Controlul temperaturii agentului termic primar (pentru tno&izire) este realizat printr-un Gispozitiv de comanda la distan{a (termostat/cronotermostat de ambianta) care asiguré functionarea pe diferite nivele de temperatura. Amplasarea acestuia se face in spatiul cel mai reprezentativ din punct de vedere termic, pe perete, la indilimea de 1.70 m. €9 S.C, BARANY GROUP INFRASTRUCTURI SAL. PROIEGT NFS72088, Sit. 22 Decembe,n.7A, Borsa, ud. Maramures Po Net sasr2oaiania s f ay Datorita functionari instalatiei de incdilzire in regim nepermaneht se e recomandls folosirea unui agent termic (solutie de etilen glicol), tip fluid diatermic rezistent sia temperaturi foarte scazute. Temperatura exterioara de calcul s-a luat de -21°C avand in vedere amplasamentul obiectivului. (loc. Borsa). Siguranta instalatiei la presiunea minima i maxim se va realiza prin intermediul unui vas de expansiune inchis cu membrana elastica de 12 litri si a supapelor de siguranta. Verificarea instalatiei de incdilzire se va face pe intreaga instalatie si va fi obligatorie ‘naintea punerii in functiune. Aceast verificare se va face prin efectuarea urmatoarelor probe: ~ incercarile de etangeitate la presiune, la rece; ~ Incercarea de funotionare la rece si la cald; ~ Incercarea de etanseitate si de rezistenfa la cald. Presiunea de incercare la etangeitate si rezistenta la cald va fi egalé cu 1,5xpresiunea de regim. incercare de etangeitate la rece si cald se va efectua inainte de montarea armaturilor de serviciu la utilaje si aparate. incercarea de functionare se va efectua dupA montarea armaturilor gi cu echipamente in functiune, Se vor avea in vedere conditile tehnice privind: - echiparea cu aparate si utilaje corespunzatoare; ~ respectarea traseelor conductelor; - functionarea normal a echipamentelor la parametri prevazuti; - rigidizarea fixérii echipamentelor de instalatii; ~ asigurarea dilatairi bere a conductel accesibilitatea acestora; - calitatea izolafillor si vopsitorillor; - aspectul estetic general al istataitr, intocmirea proceselor verbale de receptie, executantul va preda invéttoru, schemgs “Soria” 1 functionalai a instalatiei si instructiunile de exploatare. Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calcului de dimensionare $i echilibrare hidraulica. Solujia de distributie aleasa si configuratia geometricé a sistemului asigur& autocompensarea dilatérilor. pag 2/6 (¥o S.C. BARANY GROUP INFRASTRUCTUAI SAL PROIECT NA isidbia Sir 22 Dacembiie,n.7A, Borsa, jud. Maramures saaro0ateoi2 Sistemul de expansiune pentru preluarea volumului de apa rezultat din’ tilatares acesteia prin incalzirea de la 10°C la 90°C const dintr-un vas de expansiunéInchis cu» membrana cu capacitatea de 12 lit, Pentru vasul de expansiune s-au ales doua dispozitive de siguranta(una de rezerva) cu diametrul de Ye" tarate la 2.5 bar. Prepararea apei calde de consum se va face in sistem semiinstantaneu, cu ajutorul unui boiler cu o serpentina electrica, cu capacitatea de 5 litri, montat vertical in centrala termica. 4. Norme de securitate si snatate in munca La intocmirea documentatiei s-au respectat: -Norme Metodologice privind continutul cadru al proiectelor - pe faza de proiectare al documentelor de licitatie, al ofertelor si al contractelor pentru executia investitilor. (Anexa la Ordinul comun MF - MLPAT nr, 1743/69/N/09.09.1996 ). -Normativ pentru proiectarea si executarea instalatillor de incalzire centrala-I.13, -STAS 1907/1-97 - Calculul necesarulul de caldura - Prescriptii de calcul. “STAS 1907/2-87 - Calculul necesarului de caldura - Temperaturi_interioare conventionale de calcul. 5. Norme N.T.S.M. 1. Masurile de protectia muncii care se iau de constructor sunt cele indicate mai jos: 1.1 Legea Protectiei Muncii si Normele Metodologice de aplicare Cap, Il Echipamentele tehnice, echipamentul individual de protectig. si lucru, alimentatia de protectie si materialele iieieo-santare = Cap. II! Obligati privind realizerea masurilor de protectie a fs & * Cap. V Accidentele de munca si bolile profesionale. gazelor naturale a) Instructaj introductiv general: Acest instructaj se efectueaza de catre 0 persoana competenta, imputemicita de catre conducerea firmei, Instructajul introductiv general se efectueaza: pag AA ‘S.C. BARANY GROUP INFRASTRUCTUAI SAL. PROIECT NA 1512013, Sit, 22 Decembie, 7A, Bors, jd. Maramures “l2arecai2oi2 -noilor angajati -celor detasati sau transferati de la o firma la alta -ucenicilor, elevilor si studentilor la efectuarea practicii profesionale- 2. in cadrul instructajului introductiv general se predau unele masuri cu caracter general cum ar fiz ~feguli de comportare in zona de lucru (santier, imobil, subsol in care se lucreaza, atelier, reguli de acces) -norme privind folosirea mijloacelor individuale de protectie si a instalatilor si echipamentelor speciale de protectie -Feguli privind folosirea, intretinerea si pastrarea sculelor si a altor dispozitive de lucru. -predarea unor cunostinte despre specificul activitati firmei si principalele masuri generale de protectie a muncii care trebuie respectate in cadrul proceselor tehnologice sau de munca. Nici un muncitor, indiferent daca este permanent, temporar, sezonier sau zilier nu va fi admis la lucru fara efectuarea instructajului introductiv general. Durata instructajului introductiv general va fi de minimum 8 ore. Dupa efectuarea instructajului introductiv general, persoanele respective vor fi supuse unei verificari a cunostintelor de protectie a muncii. Daca se constata ca modul de intelegere si insusire a celor expuse este insuficient, se procedeaza la o noua instruire pana la asimilarea instructajului. ») Instructaj la looul de mune: Se efectueaza la locul unde persoana nou Incadrata a fost repartiz = ESI ar desfasura activitatea. Irate I la locul de munca se efectueaza dé Keats eel, cares de natura operatillor pe care trebuie sa le execute. in cadrul instructajului se face prezentarea locului de munca si Songer pa care va trebui sa le execute muncitorul respectiv, precum si a modului te jéldsite’ a dispozitivelor de protectie, aparatorilor, a sistemelor de semnalizare etc. Se vor da indicatii asupra starii in care trebuie lasat locul de munca la terminarea lucrului, precum si asupra modului de utlizare a echipamentului de lucru si a mijloacelor speciale de protectie individuala pentru locul de munca sau operatiile pe care le va executa, De asemenea, se vor pag 6 ML S.C, BARANY GROUP INFRASTAUCTUAI SAL. PROICT NA B08 Sir. 22 Decembre, n.74, Borsa, Jud. Maramures : ve “iearanateor2 \ preciza regulile de disciplina si igiena personala in timpul executarii lueriuis! taslaiétutdie de munca, Dupa efectuarea instructajulul noul incadrat va fi supravegh@at in continuars de catre un cadru cu calificare si experienta corespunzatoare pentru a se observa'hiodul cum 1 aplica in practica metodele de munca corecte. ©) Instructaj periodic: Se efectueaza la locul de munca de catre conducatorul respectiv (inginer, tehnician, maistru, sef de brigada, sef de echipa) la intervale variabile, in functie de conditile de munca. Instructajul periodic se va face in mod obligatoriu si in urmatoarele cazuri: -daca muncitorul a lipsit de la munca o perioada mai mare de 30 de ile, -daca s-au schimbat sau extins unele instalatii sau au fost introduse aparate si agregate noi, -cnd s-au modificat unele norme privind tehnica securitatii si protectia muncii la meseria in care lucreaza. -céind muncitorul a suferit un accident de munca cu incapacitate temporara. -in cazul efectuarii unor Iucrari ocazionale sau speciale, diferite de cele pe care le executa in mod curent. Toate instructajele pentru protectia muncii (atat cel introductiv cat si cel periodic) se vor consemna, in mod obligatoriu, in fisa individuala de instructaj. Fisa de instructaj va purta Semnatura celui care efectueaza instructajul, a celui instruit, cat si a celui care verifica de munca (sef Intocmit: ing. Marius Daniel Cozmuta §.0. BARANY GROUP INFRASTRUCTUAI S.AL. PROIECT NA 15/2049% 5 Sir 22 Decembuie,nt,7A, Borsa, jud. Maramures z ‘Jesr2azse0i2 04. BREVIAR DE CALCUL Centru National de Informare si Promovare Turistica in orasul Borsa, judetul Maramures . Calculul necesarului de caldurd Necesarul de cldura s-a calculat conform STAS SR 1907/1 si STAS SR 1907/2 utilizand urmatoarele formule: As 9,04 Ay eg | Q; ~ flux termic cedat prin tranemise, considerat in regim stationar, corespunzator diferentei de temperatura intre interiorul si exteriorul elementelor de constructie care delimiteaza incdperea; Q\~ sarcina termica pentru incalzire de la temperatura exterioara conventional de calcul a aerului infiltrat prin neetanseitatile ugilor si ferestrelor gi a aerului patruns la deschiderea acestora; ‘A. ~ adaosul de orintare, in scopul diferentierii necesarului de cildurd de calcul al Inc&perilor expuse diferit radiatiei solare gi afecteazA numai fluxul termic cedat prin elementele de constructie ale incaperilor cu peretii exteriori supraterani; A, ~ adaosul pentru compensarea efectulul suprafetelor reci, In scopul corectarii bilantului termic al corpului omenesc in incperile in care elementele de constructie cu rezistenta specifica redusa, fevorizeazé intensificarea cedarii de caildur a corpului prin radiatie; Q; se calculeaza cu relatia: XG, *m* ar88 so. a ‘A~ aria suprefetei fiecérui element de consiructie; 6|~ temperatura interioara conventional de caloul ©, - temperatura spatillor exterioare incaperii considerate; R.-rezistenja termica spect corectaté a elementului de constructie considera Cy coeficientul de corectie al necesarului de caldura de calcul in functie de riage spat ioe? a constructiei; Q, ~ fluxul termic cedat prin sol; Q) ~ sarcina termica pentru incailzire de la temperatura exterioara conventionala de calcul a aerului infiltrat prin neetanseitatile usilor gi ferestrelor si a aerului patruns la deschiderea acestora, determinata jinénd seama de numérul de schimburi de aer necesar in incapere din condifii de contort fi MA S.C, BARANY GROUP INFRASTAUCTURI SAL, PROIECT NA 15/2013, Sit. 22 Decembte, n-7A, Bors, Jud. Maramures “iaarzoaseora A yy Cy *V* P*C, *(G,- 8.) +O, )*(14 . [iy Cy SV" PFC, *( +O," Nao ~ numarul de schimburi de aer in incapere din conditii de confort fiziologic;. V = volumul incaperii; p—densitatea aerului; C, — caldura specifica la presiune constant a aerului la temperatura 8; Q, — sarcina termica pentru incalzirea aerului patruns la deschiderea usilor exterioare; (CyLE*D, *L+vG-0,1+0,)"0+y Qe= 100", E — factor de corectie de inaltime; i—coeficient de infiltratie a aerului prin rosturi; | -lungimea rosturilor usilor si ferestrelor din fajadele supuse actiunii vantului; v= viteza conventionla a vantului de calcul; Pe baza acestor formule s-a calculat necesarul de cdldura pentru fiecare incapere. Necesarul de caldura al ansamblului de cladiri este de Q= 7.07 kW. Acesta este Impartit pe fiecare camera in felul urmator: - C01: 3,981 kW - C02: 2,604 kW + C03:0,251 kW - €04:0,240 kW Astfel se adopta 0 centrala termica electrica cu puterea de 8 kW. Calculul hidraulic si de dimensionare al retelei interioare Calculul hidraulic gi de dimensionare se realizeazé pentru instalatia de incdilzire: apa calda 90/70 °C. Caleulul consta in determinarea diametrelor si a pierderilor totale de Presiune, cunoscaind configuratia retelei, debitele de cildura sl tinand cont de lungimile tronsoanelor. AP or = AP in + AP hoc Calculul pierderilor liniare de presiune Pierderile liniare de presiune reprezinta energia consumata pentru invit rezinstentelor de frecare a fluidului cu perefi AP), = Rl R — pierderea de presiune liniara unitara; |—lungimea conductei; interiori al conductelor. ‘S.C, BARANY GROUP INFRASTAUCTURIS AL. PROIECT NA 18/2019, St, 22 Dacambre,nf.7A, Bore, Jud. Maramures “i2ara0ar20r2 Calculul pierderilor locale de presiune Pierderile locale de presiune reprezinta pierderile de presiune care apar de-a.lurigil Sx, curentilor in zone de schimbare de directie, robinete, etc. AP in = Z=E0*pl2"v I ‘ —coeficient de rezistenta local’; \ p—densitatea apei; i v—viteza agentului prin conducta Necesarul de apa calda - Conform documentatiei - Instatlalii Sanitare- Breviar calcul-necesar de apa apa calda menajera Marime UM. _[Valoare v Norma zilnica ee Numar persoane ma 2 = JUDETUL MARAMURES Pee = Wn | 16.67 PRIVARIA ORASULUI BORSA va © | too Fa reson ‘Temperatura 8.6.0. c 75.0 Sen Diferenta temperatura | __C 50.0 2E6B0 Ly Wikg ae Caldura specifica apa | 9 |g Flux termio pt preparare a.c.c ket | 998t ‘Timpul incalzire Thin i Volum boiler (NZC)_|__1 | 3.056 Astfel se adopta un boiler electric pentru prepararea a.c.c. cu capacitatea de 5 litr. Intocmit: ing. Marius Daniel Cozmuta thes ti o & 3 ee focey ket ve es u osteo fa aa 25\2 o 25/2 a : $3/8 a on & ears * we et et SE z =| mars mig Tet Se i A0\z le fp 7 5 ola he ff : Pale ie fe 2 pals sao jee hi ee 2 gr wolfe |; E 35 bf [eee] z ve t\_2 =| ee fe vo oma ae be we fun eaters fet ele = Lamon _ nee c aT = = we fo] a ” vf fw la lw fw w lela. sfwfula]o fia | wo me — + eee own "¥suo VoUsIun 3UYAOMOUA Is 3UYAUO-NI 30 TWHOLLWN m¥LN39 198160 Yyunaryo 30 wvsa03N Thaw 3a LWIA Inojeo ep se1A0g LO M8 opauT] lofo of “mat | wer) ERE UT eae UMOA| 3alg| sopu ‘styou) ounysueds se, IBA exeupjsu0wa ero ‘Arhitect gef ViZAT SPRE NESCHIME RE ‘Anoxa Ia autorizatia de az JUDETUL MARAMURE: PRIMARIA ORASULU! Ine eso mn ee ‘tuuse3 xn} lezrp [uP] ede eooeds emmpreg) loros empraduray eusraiq lorsz “oe emVesodur6 | [oor ar ede einieredwo | [Zsor “9 9'e E10 TEC] lz ‘sueosied 1eunN pe re eojuyz eon aeorea [Wn Sue (oZN wnsuod ep a2yuyiz touLioU ezeq ad) ‘9'0"e J0;e1ede1d exeuo}sueLutg “| VSHOd PoVSsUN ereUU\U] Is sIeAOWOIg ap PPUOHEN NUED WWO'W 42S899N €'70 oeIolg MALL ‘o0°e soyeredeig 9 S.C. BARANY GHOUP INFRASTRUCTURI SAL PROIECT NF 1572013 Str. 22 Decembre,r.7, Bors, jud, Maramures ear2nai2012 05. CAIET DE SARCII CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL BORSA, JUDETUL MARAMURES, 05.1. CAIET DE SARCINI CONDUCTE DIN PP-R, 05.2. CAIET DE SARCIN| PENTRU EXECUTAREA IZOLATIILOR ‘S.C. BARANY GROUP INFRASTAUCTURI S.A. PROIECT NR 18/2019, Str. 22 Decembyie, nr. 7A, Borsa, jud. Maramures rics “Jesronaizaie t 05.1.CAIET DE SARCINI PENTRU CONDUCTE DIN PP-R. ‘CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PHOMOVARE TUAISTICA IN ORASUL BORSA, J MARAMURES ore Generalitati ue Tevile si fitingurile sunt fabricate din polipropilené PP-R. Rezistenfa special la Incalzire este una dintre caracteristicile importante ale materialului. Proprietatile chimice sunt aceleagi la transportul apei potabile si in domeniul de incaizire, Proprietile materialelor In functie de presiune, este posibila folosirea acestor tevi pentru o temperatura constant de 70 ‘C a agentului termic cu o garantie de via mai mare de 50 de ani. Cresterea temperaturii peste 100 ‘C datorata unei disfunctionalita in instalatie, nu reprezint& nici o problema. O temperatura permanenta situata intre 70-90 ‘C nu reduce durata de viata a tevil . Cuprul neplatinat nu trebuie sa intre in contact direct cu teava din polipropilena, deoarece are un efect negativ la interfata dintre polipropilenai si cupru, De aceea fitingurile cu metal sunt nichelate. Conditii de operare Tabelul urmator arata conditille de operare, raportate la temperatura si presiune, pentru fevi Sifitinguri din polipropilendi. Acesie tabele sunt raportate la o durata de viata de 50 de ani. Presiunea de lucru (Ore in lucru anual Ola 10 Apé rece pentru o scurta [25 8760 durata Olai0 a 60 8710 Apé calda pentru 0 scurta eee durata a85 50 Montarea sculelor 1.Numai pentru dispozitivele si sculele originale. 2.Asamblarea se executa manual. (ey S.inainte de lipire, céind doud conexiuni se fac in acelasi timp, accesorille trebuie sa fie montate corespunzéitor. ‘Articol Diametrul Orificiu Derivatie Orificiu 20115, [25 mm ASF £20 mm. Ax 85123 20mm AsB 716mm. AxB 85124 [20 mm AxB 116mm. AsB jot S.C. BARANY GROUP INFRASTRUCTURI S.A, PROIECT NA 18/2013, Sir. 28 Decombrie,.7A, Borsa, jud. Maramuras ~Jear2022012. @ 4.Toate accesorille trebuie s& nu prezinte impuritati. Dac este necesar, curditirea se face cu © carp fara fibre si curata, imbibata in spirt. Faza de incalzire Accesoriy Lumina de Joe sudare, contro! Accesoru do ath“. 5.Plasali accesoriu pe placa de incdizit in aga fel Incat contactul dintre cele doua piese sa fie perfect. 6.Porniti aparatul si verificafi daca beculetul este aprins.in functie de temperatura ambianta, Procesul de Incéilzire dureaza intre 10-30 minute. 7.{n timpul procesului de lipire aparatul trebuie manevrat cu atentie. Avefi grija ca accesorille sa se inchida perfect pe suprafata aparatului. Nu folositi niciodat& plite sau alte aparate similare, deoarece acestea pot strica accesoriile. 8.Temperatura necesara pentru polifuziune este de 260°C. Temperatura aparatului de ‘sudura trebuie verificata inainte de operare. Aceasta se face cu un instrument de masurare rapida a temperaturii de suprafata sau cu un creion termocolor, on. 4 Atentie: Prima lipitura se va face la 5 minute de la atingerea temperatiiniieoesat realizarii imbinarii de lipire. 7 ee 9,Considerafii la utiizarea aparatelor de sudurd tip R si tip X. in timpul prdeSuluj a ‘imbinare (lipire) elementul de semnalizare a temperaturii (beculetul) este et Nu este necesar sa se intrerupa operatia de lipire. \ Set Prelucrarea TO ron cae 10.Schimbarea unui accesoriu de sudura implica o verificare suplimentara a YerriBeratiait aferenta placii de incaizi , 11.Daca aparatul a fost oprit pentru o durata de timp mai lungéi, procesul de incalzire trebuie™ reluat. 12,Dupé utiizare aparatul se opreste si este lésat s& se raceasca, Nu trebuie folosita niciodata apa pentru a raci aparatul, deoarece aceasta va distruge rezistentele interne ale placi incalzitoare. 18.Protejati aparatul impotriva impuritéilor. Particulele arse pot duce la o imbinare nereusita, Curétati accesoriile cu o cérpa curaté si daca este necesar cu spirt.Pastrati intodeauna accesoriile curate. 14.Pentru realizarea unei imbindrii perfecte accesoriile murdare sau deteriorate trebuiesc inlocuite. i 'S. BARANY GROUP INFRASTRUCTURI SAL. PROIECT NA 18/2013, Si. 22 Decembii, n-7A, Borsa, jud. Maramures rr “i2araoa/eora 15.Nu incercati niciodata s& porniti sau s4 reparaji un aparat defect. Returnati aparatil pentru a fi reparat. 16.Verificati periodic temperatura de lucru a aparatului de sudura. Verificarea aparatelor si a uneltelor . 1.Verificati daca aparatul de sudura (fusiotherm) si accesorlile corespund indicatilor prezentate in partea A ie? 2.Toate aparatele si accesoriile trebuie s& atingal temperatura de lucru necesara de 260°C. Acestea necesita un test separat de temperatura, Ghidul de lucru permite folosirea unui instrument de masurare si ridicare rapid a temperaturii suprafetelor ptr. verticarea temperaturii necesara imbindir Instrumentele de masura corespunzatoare trebuie sé permita m&surarea cu acuratete a unei temperaturi mai mari de 350C. Alternativ este posibilé o verificare a temperaturi respective cu ajutorul unui creion termocolor fusiotherm. Aplicarea cretei termocolor incastrate intr-un invelis de Al. poate permite o citire exacta a temperaturii cu o eroare de + 5 K. Mod de aplicare. Dup& ce becul indicator al aparatulul indicd sfarsitul p~ linie pe suprafata exterioar a accesoriului. Culoarea trebuie sa se schimbe intr-un interval de timp de 1-2 secunde. Daca temperatura este prea ridicata, culoarea se va schimba imediat sau daca este prea scazuta (sub 2600C) se va schimba dupa mai s mult de 3 secunde. = Daca culoarea nu se schimba in intervalul de 1-2 secunde trebule reluat testul de temperatura. Pregatirea pentru fuziune 8.Téiati feava in unghi drept fata de axa ei.Folositi numai foarfeca Fusiothey de tdiere specifice sistemului Aquatherm. _—— a es et Aveti grijé ca suprafetele téiate a tevii s& nu prezinte rosturi sau denivel existé indepéirtatile. 4.Marcati adancimea de sudura, 5.Marcafi pozitia directa a fitingului pe feava, 6.Inaintea fuziunii, in cazul fevilor cu inserfie de Al, se indeparteaza stratul de Al., prin frezare. 7.Folositi numai freze Fusiotherm originale cu cutite de frezat nedeteriorate.Cutitul tocit trebuie inlocuit cu unul nou.Va fi necesar sa se realizeze o operatie de frezare de incercare pentru a verifica montarea corect a noulul cutit. 8.impingeti capatul fevii in locasul frezei.Frezati Al. pana la opritorul ascutitori, bd S.C. BARANY GROUP INFRASTRUCTUA! SAL. PROIECT NA 18/2019 Si. 22 Decembie, rr 7A, Bore, jd. Mararures “ea202/2012 9.Inainte de inceperea operatiei de lipire, veriticati dacdi stratul de Al. a fost indepartat ‘complet. Incalzirea tevii si a fitingului Ghidul general pentru incalzirea materialelor Aquatherm. In procesul de lipire urmarit datele: Plame. -Asanctie| imps de | Timpul de | Timpul de Gitetior | Sudura °° | nealzire sudura | racire mm | mm See DV] S800 aoe Min. 16 13,0 5 8 4 2 20 14,0 5 8 4 2 25 15.0 7 TH 4 2 22 16.5 8 2 6 4 40 18.0 12 18 6 4 50 20.0 18 27 6 4 63 24,0 24 [36 8 6 5 26.0 30 45 8 8 90 29,0 40 60 @ 8 110 32,5 50 75 10 8 u rma rind DVS 2207 partea Il:La temperaturi exterioare sub +50 timpul de inedlzire va creste cu aproximativ 50%, 10.lmpingeti capatul tevii in accesoriu far ao roti pnd la adancimea de sudur marcata. ingeti si fitingul, fara al roti, in capatul celalalt al accesoriului. Este esential s& respectafi timpii de inclzire mentionati anterior. Indicatie. Pentru 0 imbinare mai usoara a tevilor si fitingurilor cu diametre mari, se recomanda impingerea treptaté a acestora in accesoriu. : ‘ : a Tevile si fitingurile cu diametre 90-110 mm, pot fi imbinate numai cu ara Aa sudura tip strung, ES lag Atentie:Timpul de incaizire se masoara dupa ce teava gi fiingul au fost Introduséir.. “Sp pané la adancimea corecta de sudura. ie eee tee Asezare directionare PS [> esd 11.Dupa stabilrea timpului de incalzire, indepéirtati repede {eava si fitingul dia 3 ) aparat.imbinatile imediat fara sai le rotiti pana ce semnul de adancime este aco} : marginea de polipropilen a fitingului. Ny Atentie: ‘.0. BARANY GROUP INFRASTRUCTURI S.A. PROECT NA 18019 Si. 22 Docembe, rr. 7A, Bore, ju Maramures veara02ie012 12.Elementele de imbinat trebuie s& fie fixate conform timpului de asamblare specificat.-F ~~ Folositi acest timp pentru o eventuala corectare a imbinarii.Corectia se refera numai la aliniamentul fevii si fitingului. Nu rotii sau aliniaji niciodata elementele dupa expirarea timpului de fuziune. TE an 13.Dupa perioada de récire, elementele imbinate sunt gata de utlizare. \ Fuziunea cu piese tip sa Se foloseste pentru fevi care au diametre exterioare de: 40, 60 ,63, 75, 90 $i 110 mm. i. Piesele de tip s2 se utlizeaz& pentru: realizarea derivatiel in instalatii existente, Sudura de tip sa 1.Jnaintea inceperii procesului de frezare, verificali dac& aparatul gi accesorile indeplinese toate conditiille din Partea A. 2.Primul pas consta in gaurirea peretelui fevii in punctul destinet pentru realizarea derivatiei, folosind burghiul. = 20/25 mm art. 50940 - 32 mm art. 50942 -40 mm art. 50944 a FFolost doar ftingurie originale | | ] | 8.CAnd folositi te modolator manuai. 4.Aparatul trebuie sa atinga temperatura de 2600C. 5.Suprafefele de sudurd trebuie s& fie curate gi uscate. 6.Introduceti partea concava a accesoriului tip sa in orifciul practicat in teavé pana cand marginile acesteia ajung in contact direct cu suprafetele tevil. in acelasi timp introduceti derivatia tip ga in partea convex’ a accesoriului, Timpul de incaizire al elementelor este, in general de 30 secunde, 7.Dupa ce aparatul a fost indepéirtat, derivatia ga este introdusé imediat in orificiul din jeava. Aceasta este {inuta apasata aproximativ 15 secunde. Dupa ce a fost sata sA se réiceasca timp de 10 min. conexiunea poate fi pus in functiune. Tehnica de sudare Coliorele pentru fixarea tevilor trebuie s& corespunda diametrului exterior al tevilor. Mai mult, este important ca elementele de prindere sa nu deterioreze ‘suprafata fevilor {articole nr. 60516-60594 respectiv art. nr. 60616-60625). Materialele/ elementele ideale de fixare a fevilor sunt cele captusite/ pr cauciuc. Acestea sunt realizate special pentru ut +0 ay Puncte fixe , ___ La amplasarea punctelor fixe, conductele sunt impartite in segment in principal, punctele fixe trebuie calculate si amplasate in asa fel incat fort a fevilor precum si incarcaiile suplimentare s& fie preluate de acestea, \. < e Conductele verticale pot fi montate rigid. Coloanele nu necesita lire/ compensaicare | « < de dilatatie, cu conditia ca punctele fixe sa fie amplasate imediat nainte sau cup aor ramificatie. Pentru a compensa forfele care rezulté din dilatarea liniaré a conductelor, trébuie- sa existe un numa suficient de elemente de fixare. Colierele/ bridele de fixare indeplinesc toate cerinjele mentionate si- jinand seama de urmatoarele instructiuni de montare- sunt ideale pentru realizarea punctelor fixe. Acest tip special de bride de fixare prevazute cu caucluc ofera siguranta in realizarea protectiei mecanice a suprafetei fevil. Puncte mobile Acestea trebuie s& permit migcarea axialé a evilor. [= 2 ise? Sele atthe ole " as S.C. BARANY GROUP INFRASTRUCTURAL. PROIECT NA 182019 _.--—~ St 22 Dacembre, ne 7A, Bora, jus. Maremuras a “earooa0i2 La amplasarea punctelor de alunecare trebuie sé se tin seama ca migcarea | - conductelor sa sa nu fie obstructionata de rmaturile instalate in apropierea lor, - Caracteristicile speciale ale bridelor de fixare a tevilor le confera calitatea de afi: | folosite pentru izolarea fonica si atunoi cand sunt montate respectand instrucfiunile de thai jos, sunt perfecte pentru instalatiile cu puncte de alunecare. a Instructiuni pentru instalare Bridele/colierele de fixare sunt cele mai indicate pentru instalatille prevézute cu puncte fixe gi mobile.Distantele de amplasare depind de tipul de feava. Fixare Teava cu insertie de FC Teava cu insertie de Al Punct de alunecare 1 distantier 2 distantiere Pune fix nu necesita distantier 4 distantier Receptii si verificari Receptia tuburilor de PP se va face la firma producatoare si la reprezentanta din tara. La livrare, tevile trebuie insotite de Certificatul de calitate si de avizul ISCIR pt. import. De asemenea se vor livra armaturle de inchdere necesare cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare cu privire la calitatea acestora ceea ce include: + verifivarea formei si dimensiunilor care se face cu ajutorul aparatelor de masura universale - verificarea aspectului si a materialului - incercarea de rezistenta consta din supunerea la presiune hidraulica de 1.50 si presiune nominala. Durata probei va fi de 3-10 minute timp in care nu se admite nici o pierdere de presiune Incercarea de etanseitate se efectueaza in presiune normala, robinetul fiind tinut inchis, iar apa actionand slternativ pe cate una din fetele ventilulul in timp ce cealalta fata este in legatura cu atmosfera. Incercarea de functionare se exeouta supunand robinetul la conditii normale de lucru si verificand inchiderea perfecta. Proba se repeta pentru fiecare robinet supus la incercare de 5-10 ori. Robinetele trebuie sa functioneze perfect in ceea ce priveste inchiderea si Geschiderea si sa nu prezinte scapari de apa. Proba se face dupa ce robinotul a atins, temperatura de regim. intocmit, ing. Marius Daniel Cozmuta [6 SC. BARANY GROUP INFRASTRUCTURI SL. PROILCT NR 1572013 Su 22 Devers. 7A. Bors, ja, Matanures iS 472030012 rg 05.2. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIAIZOLATIILOR _* ‘CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL BORSA, JUDETUL MARAMURES Acest capitol cuprinde specificatii care stabilesc calitatea materialelor si condifiile de executie a lucrrilor de izolare a instalatiei sanitare, termice si de ventilare. Izolarea cu ajutorul tuburilor izolante: Suprafefele pe care urmeaza sa se aplice adezivul trebule foarte bine curatate si degresate a gi suprafata izolatieialtfel lipea nu se va executa bine, Dac& suprafejele au fost vopsite anterior trebuie s& ne asiguram ca lipiciul va adera la Vopsea. Adezivul nu trebule folosit pe suprafete care au fost tratate in prealabil cu bitum, asfalt sau uleiuri. Masurarea circumferintel: Masura se poate obtine utilizand o band de material izolant cu aceeasi grosime cu a izolafiei care urmeazé sa fie folosita. In acest fel se obtine dimensiunea circumferintel incluslv grosimea materialului izolant. Lipirea marginitor Pentru lipirea marginilor unui tub care in prealabil a fost tdiat pe lungime, tubul se infaigoaré pe o N feavai cu diametrul mai mare decat cel a tevil care trebule izolaté astfel incat marginile s& nu se ating si se aplicd adezivul. Apoi in tub se i introduce teava care trebuie izolaté. Daca tubul de izolatie nu este foarte lung si izolafia nu este - foarte groase se poate rula pe lungime si apoi se poate aplica adezivul Pentru izolarea conductelor cu diametre mari saltelele izolante se taie la dimensiunile potrivite si se aplic& pe margini un strat subjire de adeziv. Inainte de pozitionarea saltelei se verifica dac& adezivul_s-a uscat indeajuns (daca nu se lipeste de degete insemné ca e: La lipirea a doua margini acestea se preseaza bj Izolarea conductelor cu grosime de pana la 160mm cu tuburi: Utilizarea tuburilor pottivite. ia Teava se introduce in tubul de izolatie incepand cu un capat. Tubul nu-treby a fost asezat la locul lui, un capat se fixeazé cu adeziv, dupa care se aplicé adeziv's! pé Tharginea tubului fixat si pe cea a tubului care urmeaza sa se fixeze. Se apropie marginile tuburilor si se preseaza. S.C BARANY GROUP INFRASTRUCTURI SRL. PROTECT A, IE0 18 S122 Decembys, 7A, Bos, ji. Marans yet 2 Izolarea conductelor dintr-o instalatie existenta: Daca instalatia a fost deja executata, tuburile se taie Tn lung pentru a putea fi asezate la locul lor. Se ageaza tubul astfel incat marginile sa fie separate, se aplica adeziv si dup ce adezivul s-a useat se preseaza. Izolarea coturilor la 90°: Se tale un tub care sa aiba lungimea cotului.La mijloc, tubul se tale in doua la un unghi de 45°. Cele dou bucatie se rotesc pana se obtine unghiul de 90°apoi cele doua piese se lipesc. Piesa $e taie pe lungime, in interior, se pozitioneaza pe feava si se lipesc cole dou margini. Pe marginile Ccotului se aplicé adeziv si se lipesc de marginile tuburlior asezate in lungul tev. Daca tuburile izolante de pe tevi au fost asezate Ia locul lor si lipite, cotul la 90°va trebui masurat foarte bine sa incapa. Izolarea coturilor cu diametru diferit de cel al te, Se cauta doud tuburi de izolatie astfel incat diametrul interior al unui tub s@ fie egal cu diametrul exterior al celuilalt. Se formeaz& cotul cum s-a arétat anterior si se aseazé astfel incat marginile cotului sa se suprapuna peste izolatia tevilor. Izolarea coturilor din mai multe segmente: Se taie o bucata de tub izolant la lungimea necesaré s& acopere cotul. Se calculeazé diametrul exterior al tubului de izolatie. Se traseazA doua lini Paralele la mijlocul tubului. Distanta dintre linii este egala cu diametrul exterior al tubului.Cu o allta linie se marcheaz& jumatatea distantei dintre primele doua. La un centimetru de o parte si de alta a liniei din mijloc se marcheaz& doua Puncte si se traseaz% doua linii oblice prin aceste puncte, Tubul se tale in lungul celor doua linil blice, iar cele trei piese obfinute se rotesc pana se obtine un unghi de 90° apoi se lipesc. Cotul astfel obfinut se taie in lungime pe interior, se aseazai pe feava si se lipase, fixeaza cu adeziv de tubul de izolatie de pe teava. S.C. BARANY GROUP INFRASTRUCTURISRL. PROIECT NR 15/2013, S022 Decanbie, 6.78, Bors, jad. Marae 1220372012 Se tale 0 treime din lungimea tubului de izolatie. Bucata mai mica se taie dintr-o parte la un unghi de 45° apoi se taie si din cealaltd parte la acelasi unghi. In bucata mai lunga se fac doué taieturi la mijloc la 45°. imetrul taleturii trebuie sa fle egala cu diametrul exterior al tubului. Pe marginile tdiate se aplicé adeziv si se lipesc in forma de T. Se taie T-ul in lungime pe partea din interior, se aseazé pe teava si se lipeste. Daca jeava are diametrul mai mic decat al T-ului atuci feava se va izola in prealabil, dupa care se realizeaza un T care sa aiba diametrul interior egal cu cel al diametrului exterior al fevil, apoi ‘se izoleaza T-ul cum s-a aratat mai sus. Izolarea unui T cu taieturi rotunde: Folosind un tub cu diametrul egal cu cel al {evil care trebuie izolata se face o gaurd in tub in locul unde se formeaza T-ul. Se taie tubul in lungime. Se ageaz’ pe teva astfel incat gaura sa fie in dreptul celei de a trela jeava, apoi se lipesc marginile. ‘Se pune gi aceasta parte a: perfect in golul din can a nas|_se fate’o «. ‘gaurd. Tubul se pune pe vana si se lipesc marginile. cae lzolarea vanelor de diametre mari: se izoléaza-,condu ambele parti ale vanei. Se inféigoara in jurul vanei taal betes autoadeziva. Se taie un tub de izolatie la lungimea egala cu circumferinta tuburilor cu care s-au izolat conductele si se tale pe lunime. Tubul se aplatizeazé gi se face o taletura longitudinalé cu un gol la capatul ei. Acest tub se aseaz pe vandi astfel inca marginile tubului $& se suprapuna peste marginile izolaliel conductelor. Dac& este necesar, tija vanei se poate izola aplicénd un inel din material izolant. SC. BARANY GROUP INFRASTRUCTURI SRL, Si. 22 Decembre, .7A, Bors, jad. Mantes sawn Izolarea unei reductii: Repo an SP Se alege un tub izolator cu diametnil-dgal cu diametrul mai mare la tevii si se taie la o 7 lungime mai mare decat a spatiulul pe care il ocupa reductia. La unul dintre capete se taie cate g un triunghi pe fiecare parte astiel incat circumferinja s& formeze o reductie egala cu 7 diametrul celei de a doua fevi si se lipesc “ marginile. Piesa se taie pana se obtine si la un capat si la celalalt diametrul dorit si lungimea dorité pentru reductie. Piesa se tale in lung, se Potriveste pe teava si se lipeste. Pentru a garanta o izolare constanta tn lungul tevii in special cand se utilizeazi elemente de suspendare se indicd utilizarea unor piese speciale care se gasesc intr-o mare varietate de diametre pentru a permite instalarea ugoara. Aceste piese speciale se monteaz cum s-a aratat mai sus. Utilizarea tuburilor autoadezive: Acest tip de tuburi se foloseste pentru instalatile gata executate, Au avantajul unui ree montaj rapid. inainte de izolare tuburile trebuie bine curajate, degresate si uscate. Tubul se ageazi pe feava . Folosind ambele maini se ‘inl&turé benzile aplicate pe margini avand grijé ca marginile sA se potriveasca. Usor se preseazi cele doua margini incepand cu capatu indepartat si inaintand spre centru, Izolarea jevilor cu diametre mai mari de 160mm cu saltele izolante: Utilizand 0 bucata de saltea cu grosimea egala cu cea a izolatiei G se infésoara in jurul fevii si se masoar diametrul. Lungimea respectiva ‘se masoara pe o saltea si se marcheaz cu o linie. Salteaua se taie in lungul liniel. Se aplica adeziv pe margini, se infagoara salteaua in jurul {evil si se preseaza marginile cu adeziv incepand cu capatul indepartat . Izolarea coturilor: S.C, BARANY GROUP INFRASTRUCTURIS.RL. PROIECT NR 152015, S22 Desert s2/203/2012 C7, Borsa, ud. Maamures }oara raza de curbura a cotulul, Se ia in deschiderea unui compas distanta masurata anterior gi pe o saltea se traseaza un arc de cerc asezand compasul cu varful intr-un colt. Se masoara diametrul exterior exact al fevil. Distanta masurata se imparte in duoa si se marcheazA mijlocul. Distanta obfinuta se adaugai la raza masuratd anterior. Cu varful compasului in acelasi loc si cu suma obtinuta in deschiederea compasului se traseazii un all arc de cerc. Cu grid se tale dupa cele dou arce rezultand 0 piesa, dupa care dintr-o alté saltea se mai croieste o bucata. Pe marginile razelor mari se aplica adeziv si se lipesc. Se aplica adeziv pe marginile razelor mici dupa care se ageazé pe feava si se lipesc. Izolarea reductilor: Izolarea rezervoarelor: | | 1 Mai intai se masoara inaltimea reductiei incluzdnd inbinarile. Se masoara diametrul exterior maxim si minim si se adaug& de dou ori grosimea izolatiei la fiecare masura.Cu ajutorul acestor dimensiuni se formeaza un triunghi pe o saltea izolanta unde diametrul mare reprezint& baza triunghiului iar diametrul mic, linia mijiocie. Cu ajutorul compasului se masoara distanta de la varful triunghiulul la unul dintre unghiurile de la bbazai gi se traseazé un prim arc de cere. Al doilea arc de cerc se traseaza punand varful compasului in varful triunghiului si avand in deschiderea lui unul dintre unghiurile triunghiului mic. Se masoaré circumferinta conductei cu diametrul mai mare cu ajutorul unei benzi de material izolant, se marcheaza mijlocul ei iar apoi banda se aseazd pe circumferinta cercului mai mare. Se traseazA doua linli din capetele benzil pana in varful triunghiului apoi se taie cu atentie.Se aplicé adeziv pe margin, se afeazé la locul ei si se lipeste. Inainte de izolare se curd bine suprafata rezervorului, dupa care se masoara circumferinja si inaitimea lul. Pe o saltea de izolatie se traseaza un dreptunghi a c&rui létime o reprezinté tnditime rezervoruiul gi lungimea, circumferinta lui, se aplic& adeziv pe saltea si pe rezervor si se lipeste izolatia. Pentru izolarea suprafetelor superioare si inferioare rotuniite ale rezervorului se masoara diametrul total ca in figur&. Uitlizand diametrul se calculeaza raza cu ajutorul odreia se traseaza un cerc. Se tale cercul, se aplica adeziv si pe izolatie si pe rezervor, se ageaza discul pe rezervor si se apasa tare din milloc spre margini dupa care se lipesc marginile de cele ale izolatiei laterale. > S.C. BARANY GROUP INRASTRUCTURI SR. PRonecr ae ise03 Si 22 Deco 78, oro Maree NS oRiabe 424/202/2012 : lolarea vanelor: inainte de inceperea izolatiei vanei se izoleazd conductéle. Se masoara diametrul izolatei si apoi cel al flanselor. Pe doua saltele de material izolant se traseaza cu ajutorul unui compas doua cercuri concentrice avand diametrele egale cu cele ale flansei si a izolafiei. Cu atentie se tale cele doud inele iar apoi se realizeaza cate 0 taietura in fiecare inel pentru a putea fi asezate pe partea exterioard a fianselor vanei. Cu ajutorul unei benzi de material izolant se masoar& diametrul flangelor apoi se masoard lungimea vanel incluzand grosimea flanselor. Pe o ‘saltea de material se traseaz& un dreptunghi a carui lungime o reprezinta circumferinfa flansei, iar latimea dreptunghiului o reprezinta inaljimea vanei, dupa care se traseaza mijlocul. ‘Se masoara diametrul corpului vanei. Cu varful compasulul in capétul liniei din mijloc gi in deschiderea compasului raza corpului vanei se traseazi ete un arc de cerc in ambele capete ale liniel. Se tale piesa rezultaté. Se aplicé adeziv pe margini, se aseaza pe vand si se preseaza pentru ase lip. Se masoara diametrul flangei frontale si pe o saltea izolanta, si se traseza un cere. Se taie cercul iar in mijlocul lui se realizeaza o gaura astefel incat s oat fi asezata pe flansa iar apoi se lipaste. O data agozata la loc, i se masoara circumferinfa gi se traseaz& pe o saltea lungimea rezultata, lungime care apoi se inparte in patru parti egale. ‘Se msoara apoi distanfa cea mai mare si cea mai mica de la flanga frontal pana a izolatia corpului vanei. Cele doua distanfe se marcheaza pe cele cinci linii existente alternativ incepand si terminand ce distanfa mai mica. Uitlizand ca raza diferenja intre cele doua distante se traseazA cerouri in jurul capetelor liniilor si cu ajutorul arcelor ce cerc se unesc cercurile ca in figura iar apoi se taie piesa. Se aseaza la locul ei, se lipesc marginile drepte de marginile izolafiei flangei frontale iar mai apoi se lipesc marginile curbe de izolatia corpului vanei si se verific’ daca toate marginile au fost lipite bine. Izolarea tevilor cu diametre mai mari de 160mm cu saltele izolante autoadezive: Alaturi de rolele cu saltele izolante, saltelele autoadezive formeazé baza unei izolari rapide si simpe-Pentru utilizare se indeparteaza hartia de pe spatele saltelel. Rolele de material sunt folosite cu precadere pentru suprafetele foarte mari. Inainte de izolare trebuie curafate si degresate bine suprafetele. A nu se izola suprafefe ruginite sau corodate Dintr-o saltea se taie forma dorita, se despride en 8 preint Bo intre elas ae SC, BARANY GROUP INFRASTRUCTURIS.RL, PROIECT NR 150013 Si. 22 Deconbrie. 7A, Bors, od. Marne 1S ae 2an0372012 Pianta Similar, pentru a izola peretii unui rezervor rotund se masoara circurferinta si inalimea acestuia, masurile se transferé pe o saltea si $e taie forma dorita. Se lipeste un capat pe peretele rezervorului dezlipind hantia treptat, pe masura ce se avanseaza, dupa care se lipesc marginile saltelei cu adeziv. Partea superioaré a rezervorului se izoleazé cum s-a aratat la saltelele simple cu deosebirea c& trebuie dezlipita hartia de pe spatele saltelei. JUDETUL MARAMURES PRIMARIA ORASULU SORSA j VIZAT SPRE NESCH. | Are2a a autorzatia de, con BD mn 203 9 LY Arhitect get Ea intocmit, ing. Marius Daniel Cozmuta 06. PROGRAMUL 7 PRIVIND CONTROLUL DE CALITATE PE SANTIER: B-BENEFICIAR P-PROIECTANT E-EXECUTANT Nr. Cine Documente ce urmeazé s& at | cine ‘aza lucrar eee crt, | Luerarea de executat | Votiticg | Fi ‘I | stea ta baza atestarii calitati o 4 2 3 4 Siabilroa waseelor a coordonarea eu collate instal temic, lactic, Proves verbal de recepiocalativs amplasarea utajlorn + _| centrata tormica Bie Vericarea caracivistcior calli matoriletor (ncaa a Proces verbal de reveptie cata 2 corpurilor de incalzire) Bre | capaereen car eemitona ste Proces verbal do recepti calativ AL ae Proces verbal de recepiecalatv Verifeares mont armétutlor, corpuiior de Proces verbal de eceptiecalativ 5 incalzire Bee 6 | ceteeke impottin sree | Proces verbal do receptio catia 7_ | Sage sora TT races verbal de ecepti alata | Proba iaece BE Proses verbal do recep caltaivl ‘a | Proba i cald Bie Proces verbal de receplie caltavl 10 Proba de efcactate BE roses verbal do recoptiocalativl 11__| Receptia preliminaré BE P.V. de receptie calitativa 12) piceais = omierea aa Proces verbal de recep caltatva JUDETUL MARAMURE: PRIMARIA ORASULUI BOL Vi2hT SPRE NESCHIMBARE- | Anoxa ie avionzapa de somtnete | | ibdestaere— Ie Be 28-8 x} | Proiectant, Beneficiar, Constructor, 194 07. PROGRAM DE CONTROL SI URMARIREA TEHNICA A EXECU ITIEI'S1 CALITATI LUCRARILOR Se STABILIREA FAZELOR DETERMINATE REALIZAT COMFORM LEGII NR: 10\1995 H.G 766\1997 Pentru controlul calitatiilucrarilor, la proiect: "Centru National de Informare si Promovare Turistica in orasul Borsa, judetul Maramures” Indicativ proiect: 15/2013 Faza: DTPT-PROIECT TEHNIC- documentatie tehnica pentru executie Beneficiar: Consiliul Local al Orasului Borsa Amplasament: Oragul Borsa, Judetul Maramures, str. Libertatii. Se stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de instalatii termice Nr. | Lucrari ce se controleaza, verifica sau se Document | Cine Nr. Si Crt. | receptioneaza calitativ si pentru care soris care | intocmeste: trebuiesc intocmite documente scrise B-beneficiar E- incheie: executant P- proiectant I-ITC VERIFICAREA materialelor * | bulotine de calitate pentru materiale _| PY fe Predare amplasament - Trasarea conductelor si a instalatiei 2 | termice coordonat cu celelatte instalati’ | PV ee din zona respectiva. Dupa executie, verificarea respectari traseului inclusiv puterea termica instalata,prinderi, reazame, pante, 3 | montajul organelor de sectorizare EN Bre (inainte de vopsire, izolare, probe) FAZA DETERMINATA Proba de presiune la rece, 4 | tunctionatitate si PYAR |B etanseitate a lucrarilor FAZA DETERMINATA 5 Proba de presiune la cald Rune eee IMPORTANT: Convocarea delepailor in vederea respect prezentului program si a inlocmirit documentlor atesat le de receptie, ele.) evine in sarcina anteprenorulu, pentru care prezentul program dey smentul prezentarii ofertelor de executie a luerari presiune) ina in eompetenta de contol inspected stat pentru cae x iqpiry caine prezentul program si vor transmite in scris in termen de 30 ziled 3 docugnStatii, peu de vedere, termen dupa care se considera programul acceptat, nec wal siWlohstructorul au obligatia sa anunte in scris cu o saptamana inainte de termindgl Fedral stadiaiice iff cand se poate prezenta proieciantul pe santier pentru incheierea procesulif'verbal de-verificare s'eSe¢iutici la stadiile fizice respective. Néwqoypearea in tfig@ tif a proiectantului de catre beneficiar si constructor, pentru controlul pe santer, va inna EAGEa de care acestia a aribuilor si raspunderilor de proieetare prevazate in lege a 10-95. \ | PROIECTANT, BENEFICIAR EXECUTANT 15° Numele si prenumele verificatorulu atestat Nr. 1608 /5.03.2014 ing. Ambrus Magdalena 6 S.C. MEDINSTAL S.ALL. Cluj-Napoca str. luliy Hosu Cardinal nr 16, ap.4 i tel. 0744 796007 f REFERAT vem 98 privind veriicarea de calitate la cerinjele: : ‘A—Rezistenta gi stabltate B - Siguranta in exploatare C-siguranta la foc D - Igiena, sanatatee oamenilor, refacerea si protecjia mediului E — laolatia termicd, hidrofuga si economia de energie F — Protectia impotriva zgomotului 2 proiectului CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL BORSA, JUDETUL MARAMURES: Veriicarea s-a executat pentru specialitatea It pentru faza P.T. Al. Date de identificare 1.1 Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BORSA 1.2 Amplasament: loc. Borsa , jud. Maramures 1.3 Proiectant general S.C. BARANY GROUP INFRASTRUCTURI SRL. str. 22 Decembrie, nr.7A Borsa 1.4 Data prezentérii proiectului la verificare: 3.03.2014 ‘A2. Caracteristici principale ale proiectului gi ale constructiei Proiectultrateaz in faz de proiect tehnic lucrarile de instalatitermice ale obiectului de investitie. Agentul termic folosit pentru incalzire este apa calda 90/70 °C, preparat de o microcentrala electrica cu puterea de 8 KW, iar prepararea apei calde menajere se realizeaza tot electri, int-un boiler de 5 iri. Necesarul de caldura este de 7 Kw. Vasul de expansiune calculat conform STAS 7132 este de 12 itr Distributia agentului termi, de la cazan - dlstriitor - colector —radiatoare se va realiza prin conducte de Polipropilena cu insertie de aluminiy montate in sepa in tuburi termoizolante din cauciuc de 9 mm grosime. Corpurile de incalzire sunt radiatoare din tabla de otel cu racordare din pardseala. 2.1 Funcfia principala: centru de informare turistica 2.2 Cladirea prezinta gradul Ill de rezistenta la foc 2.3 Categoria de pericol de incendiu C,clasa de importanta ll A3, Documente care s-au prezentat la verificare 3.1. Proiect tehnic nr. 15/2013 32 Piese scrise: Figa proiectului Lista semnaturi Borderou Memoriu tehnic instalatil termice Breviar de calcul Caiet de sarcini Pr seno (96 INTWNIDTIO 03 WAOANOD CNR SE Sie eS pe ms Wingo wom ‘SUINaWOa Ny abn: 20 vaLvarivo mu Eat iniy{vngwy IS dorian eA WOTRIVEONT TawsisiNTN FAY) jaa’ NOHO OOINHSLS = TUVESLV G LVOIILYHO gt “SYS SOAS WLS WY =siyou S00 a “gdsloua se" WAL NNSN iad essv0 ones RS yey se ugy "a0 SALT Si yaond CL ae Be Ynisiwaowil Viseton'@ snaany YNAVod /71ANNOE VISALY 35 Wier et AS aLLVWILISdT Yr g UE g oyp ausyw> ap ae214 4 va yoyo. yrauazarg 158

Evaluare