Sunteți pe pagina 1din 957

www.digibuc.ro

CoDul general al României

(Cohrlle, Nile 0 Regulamentele male in vigoare)

1856-1932

- INTOCMIT DUPA TEXTELE OFICIALE -

FUNDATOR : C. HAMANGIU

FOST CONSILIER LA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

MEMBRU ONORAR AL ACADEME! ROMAINE p MINISTRU DE JUSTITIE

CONITINUATORI:

G. ALEXIANU

PROFESOR UNIVERSITAR

i

C. ST. STOICESCU

VOLUMUL XIX

LEGI UZUALE

CUPRINZAND INTREAGA LEGIBLATIUNE A

ANULUI

1931

CU INDEXE CRONOLOGICE $1 ALFABETICE

EDIT. LIBR. U NIVERSA ItA", ALCALAY & Co.,

BUCUREVrl

www.digibuc.ro

In amintirea lui C. HAMANGIU

Volumul XIX din Codul General al Itoi

mfiniei îi oferti paginele publicului cititor in-

tr'un cadru de sincerti tristettt si de adâncti máh-

nire. Acel care a fost initiatorul i creatorul lui, acel care zi de zi, cu pretul unor grele sacrificii,

cu pretul trudei de fie ce clipä, s'a inversunat

sa-1 tint's, la zi

i sti faca dintránsul o opera

atitt de pretioasti pentru lumea jurisconsul- tilor, s'a inchinat in fata soartei crude si ne-

miloase, care nu iartrt pe nimeni.

Codul General nu este o opera de savantá

eruditiune, nu este o muncrt care sti consacre

cel putin pe autor, ci este o strádanie vrednica

de cel mai viu interes, in special in tarti, la

noi, unde altá colectie de legi nu mai exista

unde legile se schimbrt de azi pe mâine cu o

usurintii insptiimántatoare. MA intreb eat de

grea ar fi fost opera interpretului de azi farit

colectia de legi Hamangiu. In Wile din Apus

existrt douti trei colectil de legi care se mentiu

gratie sprijinului autoritatilor

i marelui numtir

de cititori. La noi, colectia Codului general, a

putut stt reziste gratie strliduintei

ocazie care este rostul

i perseve-

ientei ftirti preget a omului de mare vointti

care a fost C. Hamangiu. Am arrttat cu altä

i insemntitatea operei

i o repettim si

sale; am subliniat insá atunci

acum crt cea mai mare invattiturtt care se

desprinde din activitatea sa este acea vointrt

de fier, biruitoare de piedici, deschiztitoare de

orizonturi noui. Fie ca aceastrt vointti a ini-

tiatorului i fundatorului acestei opere stt treactt

asupra continuatorilor desemnati de dánsul,

pentruca nobila lui vointti sti se indepfineascrt

duptt moarte, iar opera stt-si continue che-

marea ei.

DIRECTIUNEA

www.digibuc.ro

1

LEGI NOUI DE UNIFICARE

- 1931

VOL. XIX

INDEX CRONOLOGIC

al tuturor legilor, regulamentelor, decretelor, deciziunilor,

conveniiilor, instrucpilor, etc., cuprinse in

acest volum 1)

CUPRINSUL

No. si Data

Monitor. Oficial

1931

Pag.

No. 1 din 1 Ianuarie Lege p. modif. unor dispozitii din L. p.

i

I

,,

8

10

PP

14

17

.

18

,, 22

22

22

19

23

PP

21

27

 

,,

organizarea judecgtoreasa

.

.

.

.

Decret p. modif. art.

30 din Statute le

.

.

Uniunii Camerelor de Cornell .

Reg. p. aplic.

drumurile

.

99

n 28

 

28

, 23

29

, 24

30

.

L. asupra circulatiunii pe

publice

Instructii p. operatiile de recrutarea ar-

matei

Lege p. reducerea pe

Deputat.

1951

diurnelor

.

.

.

si Senatori

.

.

Lege p. modif. L. fondului judete ik\si

comunal

Reg.

p.

cercetarea

din Bucovina

.

.

-,

registrelor

funciare

.

.

.

.

.

.

.

.

Lege p. interpret. art. 39 L. M. Afaceri

Sträine

Reg. p. debite

de

monopolizate

.

,

vânzarea produselor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reg. Fundatiei Virgil Cioflec" din Cluj.

Conventie p. transport postal pe C. F.

Buzau-I\Tehoiasi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lege p. modif. art. din L. organiz. admi-

nistratiei locale

Decret p. statutele societ. gaz aerian din

Galati

, 29

5 Fevruar. Reg. p. aplic. L. export de animale si

carne

3

3

3

37

37

37

37

38

38

40

42

49

49

50

A se vedea Indexul Alfabetic, la finele volumului.

NW,. In general, legile sunt publicate in volum, in ordinea cronologica dupä data

i mo-

astizi in vi-

Monitor Oficial"In care au apIrut. In Legile din acest volum s'a introdus de noi

dificArile survienite panA la data tipArirei, reclAndu-se Legea astfel cum este

goare. Am suprimat ,,Anexa" cu Legile noui din 1932, urmAnd a apare In brosurA sepa-

ratA, in curand.

www.digibuc.ro

VI

No. 0 Data

Monitor.

Oficial

'i

INDEX CRONOLOGIC

No.32 din 9 Fevruar. Lege p. infrumusefarea

35

12

ff

Capita lei

Imprejurimilor

Reg. p. constatarea si perceperea taxelor

miniere

38

40

., 41

16

16

18

, 19

42 20

20

,,

.,,

/9

"

PP

,.

Decret p. infinfarea

Jurajera"

semnului

militar

Reg. p. mod, art. din R. anul preparator

la Academia de comer

.

.

.

.

Adaus la

directe

Instrucfiile

p.

contribuliile

Convenfie intre C. F. R. si Conductele

de petrol

Lege p. ratif. Aranjamentului comercial

cu IDanemarca

Lege p. ratif. Aranjamentului comercial

cu Olanda

44

, 47

, 50

, 51

,

,

20

20

20

23

26

,,

,,

f P

,,

.

2- Martie

2

3

,,

a

Lege p. ratif. Aranjamentului comercial

cu Estonia

Norvegia

ratif.

Lege p.

Lege p.

ratif. Convenhiei comerciale cu

Acordului

.

comercial

.

.

.

.

.

cu

.

Belgia, Luxemburg

Decizie p. viniitoarea in propriet. Statului

Lege p. modif. art. L. contribufiilor di-

ratif. Acord. comercial proviz

recte

Lege p.

cu Germania si ratif. prelungirii lui

prin Acord

.

.

.

.

.

Lege p. di ept de folosinfil a drumurilor

telefonice si telegrafice

p. instalafii

Decret p.

nauticti"

instituirea

Medalia

Aero-

, 52

,

3

4

4

4

.,

,,

,

Instrucfii p. aplic. L, contribuf. directe .

Lege p.

Infiinfarea ordinului Tirtutea

Aeronautica"

Lege p. ratif. Aranjamentului comercial

proviz.

cu Bulgaria

Lege p. prelungirea aplic. L. p. econo-

miile din funcfii vacante

, 55

., 57

,,

4

7

7

7

10

,

,,

,

Lege p. modif. art. 22 din L. timbrului

Lege p.

ratif.

Convenfiei

de stabilire,

.

comerf si navigafie cu Portugalia .

Reg. p. aplic. L. planthrii viilor cu pro-

duc.

direcfi

Decizie p. aprob. Caiet de sarcini relativ

la seiviciile de vehicule mecanice pe

sosele

Lege p.

ratif.

Convenfiei

p.

regularea

unor chestiuni financiare din succe-

59 ,

12

,,

siunea Austro-Ungarti

Lege p. modif. unor dispoz. din L. orga-

nizilrii

judeditoresti

www.digibuc.ro

Pag.

55

57

75

76

76

82

82

83

83

83

84

84

85

86

87

88

89

04

95

95

95

96

96

101

101

101

INDEX EDONOLOGIC

ViI

No. $i

Data

Monitor. Oficial

1 9 3 1

No.60 din 13 Martie Lege p. mod. art, 80 din L. organiz. ju-

deditoresti

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

61 ., 14

Lege p. mod. art. 20 din L. organiz. bise-

ricii

ortodoxe

.

,. 62

16

If

, 64 his 18

18

18

,,

Reg.

legii

rurale

si

Statutului

jandarmeriei

Lege p. antorizarea C. A. M. a emite

transa II de oblig. privilegiate .

.

.

Program de desvoltare economidi si fi-

nanciara

-

Lege p. crearea Soc.

ipotecar

de

Credit agricol

A) Act constitutiv al Cred. agricol ipo-

tecar

66

67

18

18

,, 20

90

21

67 bis 21

, 68

, 70

,.

71

23

25

26

26

26

,,

,

,,

B) Statutele Credit. agricol ipotecar

.

.

Lege p. mod. art. 1, 2, 6 si 8 din L. cir- culatiei bunurilor rurale

Lege p. mod. art. 9, 23 si 84 din L. Cred

rural si Credit. agricol

la

Lege relativá

Fundatia Universitarti

,,C. Vasiliu Bolnavu"

J. C. M. p. sporirea unor taxe din tariful

postal-telegrafic

Lege p. mod. art. 126, 127, 128 si 129 din

L. organiz. Ministerelor

Lege p. ratif. Contractului de drumuri Decizie p. recunoasterea culturilor agri-

cole

(notil)

Lege p. mod. art. L. teatrelor nationale

si

óperelor

.

.

.

Lege p.

ratif. modif. Statut. Curtii per-

.

.

.

manente de jusitie international&

Lege p. ratif. Tratat. de aranj. judiciar,

-arbitr. si concil. cu Belgia

Lege p. ratif. Angajament comercial cu

Letonia

26 Lege p.

ratif. Convent. p. execut. sen-

straine .

.

.

.

.

tintelor arbitrale

72

74

76

27 Lege p. ratif. Tratat de comert si navig

cu Marea Britanie

27 Lege p. rafif. Aran jament comercial pro-

,.

vizoriu cu Suedia

27 Lege p. ratif. Aranjament comercial pro-

vizoriu cu Jugoslavia

27

30

1

J. C. M. p. aprob. Reg. si tarif. telefonie

Reg. p. Cassa scoalelor si a culturii po-

porului

Aprilie Lege p. ratif. Aranjament cu Belgia re-

lativ la renta romiinti stampilata

.

.

1 Lege p.

ratif,

Conventiei internationale

privitoare la sclavie

www.digibuc.ro

101

102

102

200

202

208

209

211

228

229

232

233

234

235

235

235

243

244

944

245

245

255

255

256

272

302

302

VIII

INDEX CHONOLOGIC

No. ai Data

Monitor. Oficial

No. 76 din 1 Aprilie

 

1

 

,,

 

1

11

, 77

2

2

2

2

 

,,

 

2

 

,,

 

2

79

 

78

3

I>

 

3

 

,,

 

3

 

,,

 

3

 

,,

 

3

/7

3

 

,,

 

3

 

,,

 

3

',

 

79

4

 

4

 

,.

 

4

tl

4

 

,.

 

4

 

,,

 

80

6

,.

,

81

7

,,

82

8

 

,,

1 9 3 1

Lege p. ratif. Protocol p. mod. Convent.

relativ la navigatia aeriang

.

.

.

.

Lege p_ ratif Aranjament comercial pro-

vizoriu cu Filanda

Lege p. ratif. Aranjament comercial pro-

vizoriu cu japonia

Lege p.

ratif. Conventiei internation. p

statistics economica

Lege p.

ratif. Conventiei de comert si

navig. cu Polonia si

Conventie veterinarà

Lege asupra cumulului in

blice

functiuni pu-

Lege contra cametei

Lege p. modif. unor dispoz. din L. mo-

nopolurilor

Conventie intre M. Instructiei si Cassa

muncii C. F. R., relativ la scoli .

Reg. p. administr. fondului C. A. Ptidu-

.

.

.

rilor Stat, contra incendiului

.

Lege p. ratif. Acord. provizor. comercial

cu Elvetia

.

Lege p. ratif. Acord. provizor. comercial

cu Ungaria

,

.

.

Lege p. ratif. Acord. provizor. comercial

cu Statele-Unite

Lege p. ratif. Acord. provizor. comercial

cu Egiptul

.

,

,

.

Lege p. ratif. Acord. provizor. comercial

cu Albania

Lege p. ratif. Acord. provizor. comercial

cu Austria

Lege p. org. Cassei de ajutor a persona-

lului Porturi Comunicatii.-- si Statu-

tele Cassei de ajutor

Lege p. modif. unor dispoz. din L. orga-

nizarii judecdtoresti

chiria.si

si

modif. unor

dispoz. din L. p. Curtea de Casatie .

Lege p. modif. unor disp. din L. p. regi-

mul raporturilor dintre proprietari 0

Lege p. drept de pensie ale functionarilor

Lege p. numireii profesorilor la Institu-

tele teologice

Decizie p. modif. catedrelor scolilor de

menaj

Reg. p. mod. art. 9 si 10 din R. taxelor

titlurilor meseriasilor

Lege p. mod. unor dispoz. din L. Socie-

Vita Gle a functionarilor publici

.

.

Lege p. valorificarea produselor agricole

www.digibuc.ro

Pag.

305

305

305

306

311

320

324

324

325

325

326

328

328

328

328

328

328

328

329

329

329

330

330

330

331

336

INDEX CRONOLOGIC

IX

No. *i. data

Monitor. Oficial

1 9 3 1

No.82 din 8

Aprilie Lege p. modif. art. 27 L. amelioriirei te- renurilor degradate

Lege p. m'ilsurarea

piimant. locuitorilor

.

.

.

improprietäriti in Basarabia .

Lege p. modif. art. din L. de organizare

a personalului P. T. T

Lege p. recunoastere ca pers. moralli. a

Societ. Economia" a functionarilor

M. L. P. si Statutele

Lege p. pensionarea functionarilor pu-

blici, in 1931

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lege p. autoriz. Primäriei Buhusi de a

incheià o conventie cu fabrica de

postav (notd)

Lege p.

reducerea

zahár, ciment

taxelor

vamale la

i unelte agricole .

.

Lege p. infiintarea Bfincii agriculturii ro-

miinesti

Lege p. ridicarea statuelor marilor Regi Carol si Ferdinand

national al

Lege p. creiarea

aviatiei

Fondului

Lege p. completarea L. Regiei porturi-

lor

i comunicatiilor pe ape .

.

.

.

Lege p. ratif. actelor de stare civiltt, din

teritoriile unite

Lege p. modif. dispoz. din L. Cassei auto-

nome a constructiilor

Lege p. modif. art.

asigurare

1

din L. societ. de

Lege p. modif. dispoz. din L. inaintlirilor

in armatà .

.

.

.

.

Lege asupra casiitoriei militarilor

Lege asupra pozitiei ofiteriler

.

.

Lege p. modif. dispoz. L. monopol de gaz

metan

Lege p. ratif. Conventiei p. transport. ae-

'jail international .

.

.

Lege p. inlesnirea trafic de frontierii cu

Polonia

Lege p. creiarea Societ. exploatiirei in-

dustriei chimice din Diciost

.

.

.

.

J. C. M. p. modif. art. 20 din Statutele

Biincii Nationale

Lege p.

ratif. Conventiei de comert

de

.

.

.

navigatie cu Franta

Conventiei

§i.

Lege p. ratif.

stabilire

.

.

cu Franta

 

8

8

8

9

83

9

9

 

,

 

9

"

9

"

9

19

9

9

f.

9

,

9

,

9

W

9

fl

9

9

 

.

 

9

 

,

 

9

P,

9

tt

9

ff

84

10

 

,,

10

10 ,

Lege p. ratif. Conventiei p. Oficiul inter-

national de chimie .

www.digibuc.ro

Pag.

352

353

360

362

362

363

363

363

372

373

374

374

374

379

380

381

383

395

397

397

397

398

402

399

413

X

INDEX CRONOLOGIC

No. §i Data

Monitor. Oficial

1 9 3 1

No.

84 din 10 Aprilie

Lege p. raflf. Trat de comerf si navigafie

cu Cehoslovacia si Convenfie senile-

10

10

.

ril veterinarà

(notti)

Lege p. infintarea unni registra al co

merfulni

. Lege p. regularea drept. de proprietate

a billtilor coloniale din Ismail .

.

.

10

f

I

10

10

.

.

10

79

.

85 11

16

17

tt

87

, 88

89

f t

,,

18 tt

90

91

18

18

19

21

21

.

,,

.

.

.

21

If

, 96

98

28

30

104 7

,

.

,,

Mai

 

105 .,

8

.

,

107

10

,,

 

10.

tt

 

108

12

.

111 ,

16

II

ft

113

,

18

f t

,

114 ,

19

.

 

19

4

Lege p. modif. art. 8 L. navigafiei fluviale

si maritime

si

intreaga feed

extinderea

legii In

Lege p. interpret. L. reducerii salariilor

pnvind personalul cultelor

.

.

.

Lege p. modif. unor dispoz. din L. poli-

tie' generale a Statului

Reg. p. aplic. L. pescilriior si ameliora- rea regiunilor inundabile

Lege p. ratif. Aranjament. comercial pro-

vizor cu Spania

Lege asupra contractuhd de gal agricol

Lege p. mod. art. 126 din L. organiz. mi-

nisterelor

,

Lege p. mod. art. 7 din L. pensiunilor din

20 Aug. 1929

Reg. p. examen. de liberti practicil a far

maciei

Reg. colegiului farmaceutic Reg. p. Institut. national zootebnic . Lege p. asiguraea pldifii lucrului efectuai

.

.

.

.

.

Lege p. mod. art. 2 din L. jocurilor de

noroc in stafi balneare .

Decret p. mod. art. din Statut. Cassei

de ajutor a pers. Porturi . Convenfie relativ la Liceul sanitar . Lege p. ratif. Aranjamentelor feroviare

cu Polonia

.

.

.

.

.

.

.

.

,

Reg. p. serv. de distribnire at produselor

monopolizate

Reg. p. functionarea registrului comer

fului

Reg. p. aplic. L. organiz Camerelor de

agriculturà

(notii)

Reg. p. aplic. L. exportului de old): (notti)

Decret p. suspendarea funcf. si atribufii- lor presedint. deleg. Tratat de garanfie cu Polonia .

.

.

.

Reg. regiei

intreprinderilor

metal. din Ardeal

miniere f31

Reg. p. aplic.

art.

90 din L.

minelor

.

(Cassa Minieii1)

Reg. p. mod. art. 6 din R. taxelor. impon-

telor si redevenf. miniere

www.digibuc.ro

Pag.

413

413

419

420

420

420

422

456

457

462

463

464

466

471

478

484

484

485

486

480

497

504

504.

504

505

506

515

57

No.

No. q't data

Monitor. Oficial

118 din 25 Maiu

.,

119

127

26

4

,

Iunie

,

.,

.,

128

129

131

134 ,

143 ,

,

145

146

147

149

.,

151

4

4

5

6

10

13

24

9,

9,

n

,,

,,

n

26 SI

27

,,

"

29

t

3

Julie

91

.,

,

153

154

155

158

6

7

8

8

11

159 13

, 160 .14

,

161

14

15

>I

,,

99

"

,,

,1

,.

n

.,

163

17

17

17

n

n

.

INDEX CRONOLOGIC

1 9 3 1

_

Reg. p. aplic. art. 5 din L. p. adminis-

trarea padurilor

(Fondul pildurilor)

Reg. p. aplic. L. ciisiitorillor militare Reg. p. aplic, L. fondului national al avi-

atiei

.

.

J. C. M. p. normele tinerei licitatiilor ad- minist. publice

Caiet de sarcini tip, p. administrafiile pu-

.

.

.

.

,

.

.

blice

Decret p. immormântarea invaliz. de rilz-

boi, ofipri si grade (notti)

.

semnului

.

.

Decret p. infiinfarea ,Pentru Merit"

.

.

onorific

Reg. p. scoala super, de arhivisticil si

paleografie

Decret p. grafieri,

de pedepse

reduceri si comutäri

J. C. M. p. tariful publicatiilor in Mo-

nilorul Oficial

Decizie p. Contract tip de autorizafie p.

ciirilusie publicti

(not5.)

.

.

.

.

.

J. C. M. p. aprob. Aranjament p. trans-

port aerian cu Polonia

.

.

.

.

.

.

Lege p. mod. art. 21 si 22 din L. invfit

secundar (bacalaureat)

Reg. p. accesul publicului in M. de In-

.

terne

Reg. p. accesul publicului in M. de Fi-

nante

(notà)

Reg. p. mod. dispoz. din R. sc. secundarc

(bacalaureat)

Reg. p. accesul publiculul in M. Agri-

cult. si Domenii (notii)

dispoz.

din

(notil)

.

.

.

.

.

.

Reg. p. mod.

pe 1931

R. faculttifn

.

.

.

.

.

Statului

de drept din Bucuresti . Reg. faculfàfii de teologie din Bucuresti

Lege p. rectificarea

bugetului

Reg. p. accesul publicului in M. Muncii

Sanättifii si Ocrotirilor (not5.)

.

.

.

Lege p. legitimarea unui imprumut p.

recenstimânt populafiei

(not5.)

.

.

.

Reg. p. aplic. L. vânzârii terenurilor din jud. Ismail si Cetatea-Albá.

.

.

Lege p. mod. unor

dispoz.

din

L. org.

.

.

administr. locale si din L. org. admi-

nistr. municip. Bucuresti

Lege p. Autonomia universitarii . Lege p. desfiinfarea Regiei autonome .

a fondului sanitar

,

.

.

Lege p. recrutarea prin concurs a medi- . cilor de spitale si de specialitate .

.

XI

Pag.

523

526

531

539

549

559

559

559

564

565

566

666

568

569

571

571

V5

576

577

586

586

587

590

592

593

www.digibuc.ro

XII

INDEX CRONOLOG1C

No. $i data

Monitor. Oficial

No. 163 din 17 Iulie

, 166

167

168

, 170

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

25

25

,.

11

,

,,

,,

11

,

Pt

,,

.,

,

11

,,

.

1 9 3 1

Lege p. desfintarea statiilor balneare

Lege p. mod. dispoz. din L. organiz. Mi

nisterului Instructiunii si Cultelor Lege p. trecerea scoll si ciimin. de uce- nici la M. Muncii (notti)

Lege p. mod. disp. din L. Cassei auton

Regiilor publice a

.

.

.

.

.

a constructiilor

Lege p. organiz. muncii in porturi Lege p. loteria de Stat .

Reg. p. serv. interior al palatului de jus- titie din Galati (notil)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Reg. p. muzeul militar national

Lege p. mod. dispoz. din L. organiz. Ca-

merelor de agriculturil

Lege p. asociatiile p.

griculturii

Lege p. mod. dispoz.

produselor agricole

imbunättitirea a-

L. p. valorificarea

Lege p. mod. dispoz. L. p. fnvatiimânt

secundar

.

.

.

.

Lege p. modif. org. direct. Educatiei Po-

porului si mod. org. Direct. Teatre-

Ior

§i

Operelor

Lege p. nestirbirea stocului de rtisboi al

armatei

.

.

.

.

.

.

Decizie p. regul. circulatiei aeriene . Decizie p. brevetele de pilot de avioane

Reg. p. navigabilitatea aeronavelor

.

.

.

.

.

.

Reglementarea aeroporturilor (notil)

Lege p. modif. dispoz. L. impozitului pe

lux si

cifra afaceri

.

.

.

.

Lege p. desfiintarea privileg, de porto-

franc al orfoului Sulina

.

.

.

.

.

.

25

,,

Lege p. mod. dispoz. L. p admin. pescii-

riilor si reg. inundabile

25 Lege p. mod. dispoz. L. erg. judeda. si L.

Curtii de Casatie I

171

27

27

27

27

27

27

,

,,

,

,,

11

,

Lege p. stabilirea orei oficiale .

.

.

.

Lege p. completarea art. 58 din L. dru-

murilor

Lege p. mod. L. p. exportul de ouii.

Lege p. trecerea

.

la Stat a economiilor

prin comprimarea bugetelor

.

.

.

Lege p. mod. art. 60 L. porturilor si co-

municatii pe apà

Legea p. mod. art. 16 L. registrului co-

mertului

27

27

,,

17

Lege p. mod. art. 1 si 2 L. contra cametei

Lege p.

mod. unor

dispoz.

din Tarif

vamal

www.digibuc.ro

Pag.

595

595

599

601

604

605

605

611

617

619

622

626

630

633

633

633

633

633

634

635

638

638

639

639

643

643

413

644

644

INDEX CRONOLOG1C

No. §i Data

Monitor. Oficial

1 9 3 1

No. 171 din 27

Iu lie

Lege p. recunoasterea Institut. Reg. Carol

din Cluj

27 Lege p. mod, art. 11 L. percep. si urntii-

rirea

veniturilor

.

.

.

.

.

.

.

.

,

172

173

27

27

27

28

29

.

,,

,,

.

Legea

p. anularea

soldului

Cassei de

pensii

Lege p. subsecretariatul de Stat al Bu-

getului

.

Lege p. incurajarea intreprinderilor de

tijei

lor

Decizie p. pensiile Casei miniere Resita

Reg. p. mod. art. 9, 10 si 23 din R. taxe-

p. titlurile de capacitate prole-

sionalii

.

.

.

.

173 bis 29

175 . 31

177

179

180

, 182

183

31

31

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

6

8

9

184 , 10

10

10

,,

.

.

.

August

,,

.

.

1,

.

.

.

,,

.

.

.

.

,,

 

10

 

.

, 189 ,

15

Reg, de procedurri, p. afacerile agrare,

Tribun. arbitraj Rom. Ungur.

.

.

Decret p. semnul onorific Rilsplata mun-

cii" serv., Statului .

.

.

Lege p, mod. dispoz. L. jocurilor de earti

in statiile baIn. si climat.

.

Lege p. org. Monit. Oficial si Imprimerii-

lor

Statului

.

.

.

.

.

Lege p. mod. art. 17 L. contribut. directe

Lege p. mod. disp. L. contabilit. publice

Lege p. mod. disp. L. generalti de pensiuni

Lege p. rectif. salariilor personal. Cultelor

Lege p.

recunoasterea

scolilor politehnice

pers.

moralii, a

Lege

p.

infiinf area

.

eparhiei Armeano

.

.

.

.

.

Gregorianii

.

Lege p. mod. art. 14 si 15 din L. timbrului

Lege p. infiint. comisiunii de pensie gi

interpret. L. pensiunilor

.

.

.

.

Lege p. mod. art. 166 L. contribut. directe

Lege p. ratif.

Protocol

p. imprumuturi

.

austriace si ungare .

Reg. p. intrebuintarea fondului de rule-

ment al armatei

Reg. p. aptic. L. intrepozitelor vamale .

Decret p. stemele oraselor

.

.

.

.

.

.

.

Caiete de sarcini tip, ale Oficiului de

normalizare

(notil.).

Lege p. modif. disp. L. asiguriirilor sociale

Lege.1). incurajarea si activarea construe-

tnlor

Lege

p.

mod.

disp.

L. camerelor

.

.

.

de

.

muncii si consil. sup. muncii

numirilor

.

.

.

Lege p. revizuirea

riicute In

baza L. sanitare .

Decret p. mod. disp. R. lobligat. scolare

ale elevilor sc. conductori (nota).

www.digibuc.ro

XIII

Pag.

644

645

646

646

647

650

656

657

657

658

659

663

665

669

670

671

671

672

672

674

674

674

681

686

689

691

693

694

XIV

INDEX CRONOLOGIC

No. 0 Data

Monitor. Oficial

1 9 3 1

203

,,,

1

Septem

J. C. M. O. aplic. Convenfiei comerc: pro-

vizorii cu Grecia

1. »

204 ,,

2

206 4

207 5

, 9

»

»

, 208 ,

7

"

J. C. M. p. aplic. Convenfiei comerc. pro-

vizorii cu Ungaria

Reg. p. exportul de tructe

si Decizia de aplicare

.

.

.

J. C. M. p. aplic. Protocol la Tratat co-

merf cu Itara.

Reg. p. desvolt. art. din L. valorific. pro-

duselor agricole (prima de export la

grâu si timbrul phinei).

.

.

2

J. C.

M. p. aplie. Convepf. comerc. proviz

cu Austria

211 10

, Reg. p. scoala de documentare si star*-

administrative

12

14

14

215 ,, '15

213

Reg. legii p. exportul de oat

, 214

" Lege p. ratif. Tratat de comerf si navig.

cu Islanda

.

» Convenfie cu aviafia p. serviciul postal

aerian

.'

.

.

.

.

n

n

Lege p. ratif. Convenfiei internat. p. 'ra- nifi, bolnavi si prizonieri, In räsboiu

Norme p. recepfia furniturilor

si. lucrii-

rilor publice

(notii).

-4

9.

.

Tabloul comunelor rurale (notä).

.

.

.

"Reg. muzeului de istorie naturaI5, din

Chisinau

Decret

p.

tural"

infant.

.

ordin. Meritul Cul-

» Decret p. concesionarea energiei, in re-

giunea Brasov

.

Reg. p. aplic. L. asiguritrii pliifii -lucrulni

efectuat

.

.

,

"

21.6

. 16

220

21

222

23

226

28

28

232 , - 5 Odom.

234

7

, 236

9

237

10

239 , 13

 

249

24

.

250

26

 

26

 

254

30

3, .

»

Decret p. reorganiz. Inspectoratelor ge-

nerale de armatil si a Consiliului su-

perior al armatei

Statutele soc, de electricitate din Vaslui

(notil)

Formulare de actele stiirii civile :not:6.)

» Reg:-.p. aplic. L. de incurajare a intre--

prinderilor de fifei (nota)

. -

r

Instrucfii asupra activitäfii serviciilor a-

gricole (notà)

, Reg. p. uniformele ofiferilor de polifie

»

(notii)

Statutele Uniunii exportatorilor de ce-

9>

Statutele soc. du electricitate din R.-Vh1-

" cea (notti)

.

256 2 Noembr. Reg, p, mod. unor art. din Reg. legii p.

organiz. coopetafiei (nota)

www.digibuc.ro

Pag.

694

694

695

697

699

700

708

708

709

718

718

722

748

749

754

756

756

764

765

,765

765

765

766

766

769

_

770

INDEX CRONOLOGIC

XV

No. gi Data Monitor. Oficial

1 9 3 1

No. 263 din 10 Noemvr.Statutele Sindicatului

264 11

265 , 12

12

267 , 14

, 270

280

282 ,

284

286

287

18

30

,

,

>,

,

,,

exportatorilor de

.

.

.

lemne in Ungaria (notti)

.

Reg. p. mod. art. din R. Facultätii de

medicinii din

.

.

.

.

.

.

.

Reg. p. externat in medicinä la Spital.

Eforiei din Bucuresti (notil)

.

.

.

.

Reg. p. internat in medicind la Spitalul

Eforiei din Bucuresti (notä)

.

.

.

.

Modus vivendi comercial cu Austria (notti)

Reg. p. aplic. L. intreprinderilor de asi-

gurare

Reg. p. aplic L. organiz. Monitor Oficial

2 Decemvr.Reg. p. aplic. L. org. muncii in porturi

4

7

7

8

,.

,,

,,

.

.

Reg. p. exploatarea fermelor scolilor de

agriculturri

Statutul Bisericii Armeano-Gregoriang

Reg. Institut de stiinte penale

Statutele Uzinei electrice a Com. Alba-

Iulia

, 296 , 18

,,

Lege p. suspendarea executärilor agricole

cu modif. 13 Fevruarie 1932, 12 Mar;

tie

1932

.

.

.

.

298

300

21

21

21

21

23

301 , 28

28

28

302

, 304

28

28

28

28

28

28

29

31

31

,,

,,

0

,,

"

"

''

,,

0

0

,,

,,

,,

0

,,

,,

Legea bugetarii pe 1932 (notii)

Lege p. mod. art. 5 din L. de stabilizare

monetarti

Lege p. baterea monetelor de argint

.

.

.

Legge p. infiintarea corp. de inspectori

speciali financiari

toreased

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lege p. Casa de economie si ajutor a ma- gistratilor .

Lege p. mod. dispoz. L. organiz. Indeed-

.

.

.

.

.

Lege p. organiz.

corpului

de advocati

cu adaus, 6 Aprilie 1932

Lege p. infiintarea Cassei de amortizare

R. 4 Aprilie 1932

Lege p. scutirea de impozite a institit

spitalicesti

Lege p. impozit pe salarii funct. partic si

pe tantieme

Lege p. salariile functionarilor publici

Lege p. numirile si inaintarile in functii

pe 1932

Lege p. desfiintarea si transformarea de

scoli

Lege p. ratif. Conventiei C. F. din Arad

Lege p.

garantarea

industriale

obligatillor

societ

Lege p. ratif. Conventiei Credit. ipotecar

agricol international si Statutul

.

.

.

J. C. M. p. aprob. Protoc. la Aranjament

comerc. proviz. cu Germania

.

.

.

.

www.digibuc.ro

Pag.

770

770

770

770

771

790

800

812

817

842

844

845

845

846

847

849

854

855

912

916

916

918

919

920

922

922

924

924

LEGI NOUI

DE UNIFICARE

= 1931 =

DUPA TEXTELE OFICIALE

PUBLICATE IN ORDINE CRONOLOGICA

www.digibuc.ro

LEGI NOUI DE UNIFICARE

1 9 3 1

pentru

LEGE

modificarea unor

dispozilluni

din Legea pentru organizarea jude-

catoreasca

DIN 1 IANUARIE 1931

Aceastà Lege a fost publicat&

la pag. 1007 In

Anexa",

vol.

XVIII, unde se poate consulta.

A se vedea Legea pentru orga-

nizarea judecAtoreasca, din

Aprilie 1925

la pag.

795,

14

vol.

XIXII, precum 5i modificArile

si 13 Martie

ulterioare, din 12

1931, 4 Aprilie 1931 5i 25 Iu lie

1931 la ordinea cronologica in

acest volum.

DECRET

pentru modificarea crt. 30 din Statu-

tele

Uniunii

Camerelor de comert

de Industrie

DIN 1 IANUARIE 1931

Acest

Decret

a

fost

pu-

XVIII,

blicat la pag.

unde eSte intreg Statutul UnIu-

840

vol,

mi Camerelor de comer; 5i de

Industrie, astfel cum e in

vi-

goare. A se vedea, in legAturg Legea Camerelor de comert 5i

industrie, din 14 Fevruarie 1929

5i Regulamentul de aplicare, din

26 Aprilie 1929, la pag. 143 5i

437, vol. XVII, precum 5i modif.

art. 38 din Lege, din 9 Ianuarie

1930 la pag. 46, vol. XVIII.

REGULAMENT

pentru aplicarea legii asupra circula-

iei

drumurile publice

DIN 10 IANUARIE 1931 i)

1. Circulatiunea pe cáile sau

toti

locuitorii

tärii

ca

drumurile publice din cuprinsul

hotarelor României, este liberd,

pentru

pentru sträinii aflätori In tre-

cere prin targ, intrucat ea va

fi conformä dispozitiunilor Legii

asupra circulayiei drumurilor publice 5i regulamentelor si or-

donantelor date pentru aplica- rea acestei legi, cum 5i preve-

derilor legii drumurilor.

Oprirea, cercetarea

i poprirea

AcestRegulament a lost sanctionat cu

Decret No. 3031/930 si publicat In Montt.

Oticial" No. 8 din 10 lanuarie 1931. A se

vedea Legea asuprà circulatiei pe drumu-

rile publice. Mu 22 Octomvrte 1929 la pag.

1226 vol. XVII, precum si Legea drumurilor

din 6 August 1929, la pag. 1037 acelas vol.

www.digibuc.ro

4

LEGI DE UNIFICARE. 10 latluarie 1931

folositorilor drurnurilor publice

nu pot fi exercitate deat de câ- tre agentii prevAzuti de aceste

legi, regulamente si ordonante,

dupa ce ei se vor fi legitimat $i

numai In urma unor acte legal

Incheiate de

autoritatile

recu-

noscute competinte In acest scop.

Cdi le publice

2. Prin ai sau drumuri pu-

blice se Inteleg urmätoarele dru-

muri decretate libere si la dis-

pozitiunea folosintii ori si cui:

a) crti sau drumuri de Stat

(sosele nationale);

b) crti sau drumuri judetene;

c) Cai sau drumuri vicinale; $i

d) Cai sau drumuri comunale,

a4b, cum sunt definite de Legea

drumurilor In vigoare.

In categoria ailor sau dru-

murilor publice supuse prescrip-

tiunilor regulamentelor si ordo-

nantelor speciale respective, sunt

si parcurile nationale si cartie- rele date circulatiei publice cu

drumurile $i aleele lor.

Nu inta In

aceste

categorii

aile sau drumurile si parcurile

aflate pe proprietdtile particu-

la re.

Intdielatea la incrucifdri

3. Circulatiunea pe drumurile

publice din tot cuprinsul tgrii

se face pe dreapta drumului iar

depAsirea numai pe la stânga ye-

hicului Inaintea aruia se trece.

Conclucdtorii de animale sau

de orice fel de vehieul sunt ti-

nuti ca la bifurarile $i Incru-

cisärile

drumurilor

Inceti-

neasa, s5. vesteascä si sä lase

trecerea conducätorilor cari vin

pe drumul din dreapta lor, In

lipsa semnalizárii speciale care

hotilaste IntAietatea la

trecere

pentru vehiculele de pe drumu-

rile de circulatie mare. Unde drumurile sunt semnali-

zate in apropiere de Incruci5a-

rea lor, arätând ordinea insern-

ndtiltii lor, ash cum este stabi-

litä la art. 2 al prezentului re-

gulament, intaietatea la trecere

se va da potrivit ordinei sta-

bilite de acele semnale.

La iesirea

particulare

in

din

proprietätile

pu-

drumurile

Mice, Intâietatea trecerii revine

vehiculelor $i anirnalelor ce cir-

culà pe drumul public.

Abaterile

dela

dispozitiunea

de mai sus vor fi pedepsite cu

amendd dela 200 piing. la 1000

lei

(art.

62

lit,

a din lege) In

delictului

afaa de sanctiunile

ce va fi provocat.

Stationdri, opriri

4. Opririle ca si

stationärile

pe drumurile publice nu sunt

ingilduite

deal,

partea

dreaptii, in sensul mersului ei

cat mai aproape de marginea

$oselii.

pe

Niciodatâ

cloutí

vehicule

nu

pot station& alhturi

In

aceea$

directie si nici douil fatá In fata

pe ambele laturi ale drumului.

Chiar In cazurile and circu-

latia ar fi opritä din cauza tre-

cerii

vreunui

cortegiu,

trupe,

paräzi,

procesiuni sau numai

vehi-

pentru regula circulatiei

culelor ce stationeaza a$teptând

deschiderea drumului, nu vor

puta ocupà drumul decat Inteo

singua directiune si numai pe

jumätate din latimea lui.

In cazuri de stationare voitä

sau nevoitii, conduatorului

Ii

este interzis sit se departeze de

vehiculul säu, afar% de cazurile

de fortà majorä, pe stazile de

circulatie mare indicate de au-

toritäti.

Stationarea pentru gararea In

timpul noptii a oriarui vehicul

pe cuile publice sau pe piete este

cu desitvarsire opritä.

Abaterile se pedepsesc cu

a-

mendd dela 200 pâra la 1000 lei

(art. 62, lit, a din lege).

www.digibuc.ro

LEGI DE UNIFICARE. 10 lanuarie 1931

5

Ordonanle

5. Autoritätile administrative,

i politienesti in drept

pot interzice definitiv sau nu-

mai pe timp limitat, fiecare in

tehnice

cadruI competintii lor,

circula-

tiunea in genere sau numai a

unor categorii de vehicule, pe

anumite drumuri sau portiuni din drumurile enumerate mai

sus.

Insä, orice restrictiune

si

norme s'ar gäsi necesare a se

impune in interesul circulatiunii

nu se p5t stabili cleat prin or-

donante.

Aceste ordonante trebuesc

fie aprobate de Consiliul de Mi-

nistri, fn urma referatului ser-

viciului Cazierului central

Ministerul de Interne si sá li se

din

a sigure o largä publicitate

in

ziare si o bunä afisare pe sträzi;

ele inträ in vigoare numai dupl

zete zile dela publicarea In Mo-

nitOrul Oficial.

Oprirea circulaliei

6. Mäsura interzicerii

circu-

latiunii se va putea lua numai

in

cazuri

speciale

i

anume:

când pe portiunea interzisä se

afiá vreo clildire care amenintú

pericliteazá vieata trecatori-

lor, vreun pod ruinat, vreo so-

sea sau strada inundatä, sur-

natá sau in curs de reparatiune,

sau se gäseste situatá astfel in-

cät ar fi improprie ca soliditate

sau lärgime unei bune $i regu-

late circulatiuni.

fortä ma-

jorá si cari impun urgenta, a-

Pentru cazuri de

ceastá másurä de interzicere se

poate lua imediat

i semnalà pe

i

inscriptii

inainte,

i

cel

când

so-

in

loc prin semnale

asezate cu cel putin 100 metri

inainte de barele de inchidere,

când drumul este drept,

putin 200 metri

drumul

este

mascat sau

sau

seaua este in coboris

totiturá, stabilind imediat o va-

riantá pentru continuarea dru-

mului.

Semnalele indicatoare ale

a-

cestor másuri vor fi fácute in

felul celor dela punctul b din

art. 8 urmátor.

Mäsura de interzicere se va

lua

i când se va procedà la

lucräri de naturá a impiedech

circulatiunea partialä sau totalâ

pe drumurile publice (canalizári,

iluminári, pavaj, etc.).

Intreprinzátorii acestor lucrári,

pe läng4 semnalizárile ce sunt

obligati a face la locurile

de

lucru, sunt obligati a Incuno-

stintà cu cel putin 15 zile Ina-

into autoritatile insárcinate cu

supravegherea circulartiunii spre

a

luà

másuri

cunostint area de mai sus

necesare.

In-

se

va face imediat, In cazurile de

rupere de cabluri, rábufniri de

conducte, etc.

Abaterile

dela

dispozitiunile

art.

62

de mai sus se pedepsesc du/A

cazuri cu amenzi prevázute de

acest regulament si de

din lege. In ce priveste pe func-

tionarii cárora le incumbä má- surile de luat, ei sunt supusi sanctiunior prevázute de legea pentru organizarea poli(iei ge-

nerale a Statului1).

Campanii electorale

7. Mäsura interzicerii sau re-

strängerii circulatiunii pe cAile

publice nu poate fi in nici un

caz luatä în timpul campaniilor

electorale.

Se intelege prin timpul cam-

paniilor electorale" durata soco-

titä din ziva

publicärii

decre-

tului de convocare a Corpului

electoral si pang la efectiva ter-

minare a alegerilor.

Cei ce se vor fi abätut dela

dispozitiunile acestui articol vor