Sunteți pe pagina 1din 7

Data

Grupa -
CalificareaAsistent medical
Durata 90 min
Numarul lecţiei în sistemul de lecţii la modul 1/8
Modulul Numere complexe.
Subiectul Operaţii aritmetice cu numere complexe scrise în formă algebrică.
Tipul lectiei de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor.
Subcompetenţe curriculare
 Utilizarea numerelor complexe, a numerelor reale scrise sub diferite forme, a terminilogiei aferente în diferite contexte.
 Utilizarea operaţiilor cu numere complexe şi numere reale, a proprietăţilor comune ale acestora în rezolvări de probleme şi
exerciţii.
 Aplicarea unor algoritmi specifici calcului cu numere complexe pentru rezolvarea ecuaţiilor ( de gradul II, bipătratice,
binome, trinome, reciproce) în mulţimea C.
 Reprezentarea geometrică a numerelor complexe, a modulelor numerelor complexe şi aplicarea acestor reprezentări în
rezolvări de probleme .
DEMERS DIDACTIC
Strategii didactice
Indicatori de realizare
Etapele lecţiei Obiective Sarcinadidactică Forma Metoda Resurse şimetode de evaluare
de de
organizare predare-învăţare
Evocarea O1 S. 1 Comentaţi Individual Conversaţia Prezentare Se vor aprecia
 Crearea Definirea motoul: introductivă Power comentariile
contextului motivant noţiunea de ”Un elev nu este un Point ingenioase.
pentru învăţarea număr vas pe care trebuie Metoda:
eficientă. complex; să-l umpli, ci o chestionare orală
flacără pe care
 Stabilirea trebuie să o
punctului de plecare aprinzi...” (Plutarh)
bazat pe cunoştinţele, S.2 Care este cea mai Frontal Conversaţia Prezentare Se vor aprecia
experienţa proprie de mare mulţime euristică Power răspunsurile corecte.
învăţare a elevului. cunoscută şi cum se Point Metoda:
numeşte ? chestionare orală
 Stabilirea Ce proprietăţi a
scopului şi a operaţiilor de
obiectivelor proprii adunare şi înmulţire
de învăţare, cunoaşteţi ?
personalizarea Cum mai poate fi
procesului de scrisă perechea (a,b)?
învăţare. Care este cea mai
importantă egalitate
în mulţimea
numerelor complexe.
S. 3 Răspundeţi la Frontal Conversaţia Anexa 1 Se va aprecia
următoarele întrebări. corectitudinea
răspunsurilor.
Metoda:
Aprecieri verbale
Realizarea sensului O2 S.4 Selectaţi Frontal Miniprelegerea Power Se va aprecia
 Menţinerea Determinarea noţiunile-cheie din Point capacitatea elevilor
implicării şi a analogiilor informaţia prezentată de a extrage
interesului, dintre în programul Power noţiunile cheie din
stabilite în faza de proprietăţile Point. informaţia
evocare. operaţiilor cu prezentată.
 Corelarea numere reale Metoda:
informaţiilor noi cu şi numere Aprecieri verbale
informaţia deja complexe.
cunoscută şi O3
motivarea elevului Efectuara S. 5 Enumeraţi toate Individual Conversaţia Se vor aprecia
pentru explorarea operaţiilor cu operaţiile cu numere fiecare exemplu.
subiectului numere complexe şi Metoda:
 Monitorizarea complexe exemplificaţi fiecare Chestionare scrisă
procesului de scrise în operaţie.
explorare a formă
informaţiei noi. algebrică ;
 Încurajarea
stabilirii de către O4
S.6 Definiţi modulul Individual Conversaţia Se va aprecia
elevi a Utilizarea
unui număr complex euristică corectitudinea
scopurilor,analizei terminologiei
şi arătaţi un exemplu. răspunsurilor.
critice, analizei aferente
Metoda:
comparate şi sintezei noţiunii de
Observare curentă
etc număr
 Susţinerea complex în
eforturilor elevilor în diverse
monitorizarea contexte ;
propriei înţelegeri.
Reflecţia O4 S. 7 Rezolvaţi Frontal Exerciţiul Anexa 2 Se va evalua
 Consolidarea Utilizarea următoarele exerciţii. capacitatea elevilor
cunoştinţelor noi şi terminologiei de a rezolva şi
restructurarea activă aferente analiza exerciţiile
a schemei cognitive noţiunii de propuse.
iniţiale pentru a număr Metoda:
include în ea noi complex în Chestionare scrisă
concepte. diverse Chestionare orală
 Generarea unui contexte ; S.8 Rezolvaţi Individual Exerciţiul Manual Se va evalua
schimb sănătos de O5 următoarea corectitudinea
idei între elevi,prin Aplicarea problemă. rezolvării problemei.
care algoritmului Exer. 14 pag.169 Metoda:
să-şi dezvolte de efectuare Chestionare orală
vocabularul şi a operaţiilor Chestionare scrisă
capacitatea de cu numere
exprimare. complexe ;
O6
Aplicarea
noţiunilor
respective la
rezolvarea
exemplelor;
Extensia S.9 Notaţi tema Individual Manualul
Exersarea diferitelor pentru acasă.
situaţii de - De învăţat §1,
integrare,corelînd p.164-168.
teoria şi - De rezolvat ex.1,
practică,realizînd ex.2, ex.3, ex.4 pag.
transferul de 189
cunoaştere.
Surse bibliografice
1) I. Achiri, V. Ciobanu, P. Efros, V. Garit, V. Neagu, N. Prodan, D.Taragan, A.Topală. Matematica. Manual pentru clasa
a XI-a. Chişinău : Editura Prut Internaţional, 2012;
2) I. Achiri, V. Ciobanu, P. Efros, V. Garit, V. Neagu, N. Prodan, D.Taragan, A.Topală. Matematica. Culegere de
probleme pentru clasa a XI-a. Chişinău : Editura Prut Internaţional, 2012;
3) Materiale didactice
Anexa 1
Fişă de lucru
(numere complexe)

1. Care din următoarele numere aparţin mulţimii numerelor complexe?


3
-7.2; 3 i; (1,2) 1+i -8i -i
4

2. Scrieţi următoarele numere în formă algebrică:


(0,-1) (-2, 5) ( 2, 3) (3,0) (1,2 )
3 5

3. Care este partea reală şi imaginară a următoarelor numere complexe?


-1+2i 3-5i 3 -i 5 -8i

4. Calculaţi:
i6 i21 i60
Anexa 2

z z1 + z2 z1 - z2 z1 · z2 z1 ̸ z2
z1= 2-3i
z1= 1+4i

Barem de corectare
1. Pentru operaţia de adunare (1 p- pentru Re z şi 1 p- Im z) 2p
2. Pentru operaţia de scădere (1 p- pentru Re z şi 1 p- Im z) 2p
3. Pentru operaţia de înmulţire (1 p-pentru deschiderea parantezelor corect,2 p- pentru reducerea terminilor asemenea ) 3p
4. Pentru operaţia de împărţire (1 p- pentru calcularea numitorului, 2 p-pentru deschiderea parantezelor la numitor ) 3p

Barem de notare
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Puncte 10 p 9p 8p 7p 6p 5-4 p 3p 2p 1p

Nume, prenume___________ Punctaj__________ Nota__________