Sunteți pe pagina 1din 775
CCASLOVEL SBI CéL MARE (4 aireste cu binecuvantarea Prea Sfintitului Parinte GALACTION Episcopul Alexandriei si Teleormanului OROLOGIU vIPARIT Iw gece Pa niu wosrHU BoM CAROL I REGELE RowANIEL Gu autorisazea $i bine-cavintarea Sf, Sinod al S-tel Biserict Autocefale Qxtodoxe Somane. ‘ BS “@ ae io > EDITIA Ia 2 ‘b_A. hectREST! PRECUVANTAREA DE LA PRIMA EDITIE Jubifilor Crestini. Fad AI SFIRTEI ROASTRE BISERICI ORTODOXE RomMARE iar voua si pace de la Dumnezeu Parintele nostru si de la Domnul Jisus ristos. Noi oamenii, intreaga noastra fiinté 0 avem de la Dumnezeu si prin Dumnezeu; “céici iniru Dansul viem, ne miscém si suntem” (F, Ap. 17, 27). Toate darurile si bunurile de care ne bucuriim pe pimant, si, dupa nestra- mutatul cuvant Dumnezeiesc, avem a ne bucura si in vitor, sunt tot de la Dumnezeu, “Tot darul de la Dumnezeu Parintele luminilor se pogea- ra’, ne invatit Sfinta Bisericé; si, “Cel ce nu a crutat pe Fiul Sau, ci La dat pentru noi toti, cum nu ne va darui impreund cu El si toate’, invafa Sfantul Apostol Pavel (Rom. 8, 32). Atéirnarea noastré: de Dumnezeu, precum si a intregii lumi, este netiiga- duita, Psalmul 103 de la inceputul Vecerniei, prin care se face apel la sufle- tul nostru de a binecuvénia si a lduda pe Domnul pentru crearea si ingri- Jirea de noi si de tot ce fiinteazit, probeazi aceasta cu toatd evidenta. Renasterea morald a omenirii, sau scdiparea ei din sclavia pécatului prin “Unicul Sau Fiu’, Domnul nostru lisus Hristos, de-asemenea se dato- reste bunatatii si dragostei lui Dumnezeu. “Dumnezen bogat fiind intru mila, pentru multa Sa dragosie cu care ne-a iubit... ne-a inviatl intru Hristos, ca sa arate in veacurile cele viitoare marea bogdtie a haru- Tut stiu” (Ef. 2, 45, 7). “Asa a iubit Dumnezeu Iumea, incat si pe Fiul Siu, Cel Unul- Nascut, La dat, ca tot cel ce crede in El sé nu piard, ci sa aiba viata vesnica” (Toan 3, 16). Bunurile de care ne bucuréim in tot decursul vielii noastre, ca rodirea tarinelor, sdindtatea, propiisirea $i altele, isi au izvorul tot in marea buna- tate si dragoste a Ini Dumnezen, Pentru toate acestea dar, precum si pentru cele mai amédnuntite ingri- Jiri ale lui Dumnezeu pentru noi, suntem datori a avea cea mai mare recunstinti ciitre El; iar recunstin{a noastra nu o putem exprima alffel decat prin rugdciuni de laude, multumiri si cereri, care fiind iesite, dupa cum ne invafai Isusi Domnul nostru lisus Hristos, din prisosinta inimii credin- | cioase, sunt jertfele cele mai bineplacute ce le putem aduce, ca semn de — recunostinta, ‘Jerlfeste lui Dumnezeu jerifa de laudd si da celui Prea Inalt rugile tale, cheamé-Mé pe Mine in ziua necazului tau $i te voi scoate $i Ma vei preamari’, ne invaté Profetul-imparat David in psalmul 49, versul 14 $i 15. Felul acesta de jertfe formeaza cultul nostru crestin. Cartea ce 0 aveti in maini, iubiti crestini, cuprinde felurite parti ale cultului Dumnezeiese, prin care va puteti exprima cu multd imbelsugare, credinja, nidejdea si dragostea citre Dumnezeu, precum si toate simta- mintele inimii céitre El, in orisice imprejurairi din viata. In ea gasiti ruga- ciuni si cereri pe care trebuie a le adresa lui Dumnezeu seara si dimineata, ziua $i noaptea. Gasiti rugdciuni prin care indltandu-va mintea la Dum- nezeu, si oarecum vorbind cu Dansul, ii cereti ajutorul in tot felul de impre- jurari grele. Gasiti rugdciuni catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, a céirei mijlociri cdtre preaiubitul sau Fiu sunt intotdeauna de mare folos. Gdsiti rugaciuni si ciitre tofi Sfintii, care prin viata si faptele lor cele bune pe pémant au ajuns a strabate cerurile si a vedea pe Dumnezeu, cittre care noi adrestindwne cu rugiciuni, le cerem a fi mijlocitori inaintea tronului Dum- nezeiesc, precum pentru a dobandi iertarea pécatelor, asa si spre a ne scdipa de toate nevoile ce vin asupra-ne. Cartea ce 0 aveti in mand se numeste Orologiu, parte, pentru cd cu- prinde evenimente din viata pimanteasca a Domnului nostru Iisus Hristos, intamplate la anumite ore, parte, pentru ca confine rugdciuni si laude ce sunt hotiirate a se citi in anumite ore. Aceste rugaciuni sau laude, privite in general, sunt in numar de sapte, anume: Miezonoptica (Polunosnita), Ortrina (Utrenia), Ora intaia (Ceasul intai), Ora a treia, Ora a sasea, Ora a noua, si Vesperina (Vecernia), - cores: pund ciite sapte aceste laude invafaturii si practicii Profetului-imparat David, care in psalmul 118, versul 164 zice: “De sapte ori in zi Te-am léu- dat, Doamne, pentru judecétile dreptatii Tale”. Aceasté carte este tipdrita dupa editia din Sfanta Mandstire Neamtu, insd mai corectata dupa originalul grecesc, traducerea slavong si Acatis- tierul slavon, avandw-se in vedere la psalmi, Biblia greaca “Septuaginta’, Biblia romaneasca, tiparita sub Serban, precum si chiar textul ebraic si alte traduceri in limba ruseasca. Folositi-vit deci, iubifi crestini, cu toaté credinta si dragostea saint de carte. In ea veti gasi, iubitilor, alifia harica ce vindecd tot felul de boli su- Aletesti si chiar trupesti, veti gasi liniste si satisfactia sufletului, Intrebuinta- fi-o spre marirea lui Dumnezeu si folosul propriu, precum prin sfintele biserici asa $i prin casele voastre. Deprindefi-vat copiti $i pe tofi casnicii a-si exprima credinja, nadejdea si dragostea cittre Dumnezeu prin citirea feluritelor rugdciuni, ce se afta in ea, F —¥ Staruiti cu tot dinadinsul in aceasta, cunoscand ca numai prin inréda- cinarea ideilor satnitoase si a simtului religios in familii, poporul Roman poate spori in moralitate, in virtutile cetdtenesti, si prin urmare a deveni constiincios si harnic in orisice pozitie sociala s-ar afta. Harul Domnului nostru Iisus Hristos si dragostea lui Dumnezeu Tatal si impdrtasirea Sfantului Duh, sa fie cu voi cu tofi, Amin. Ai dragoste voastre ciitre Dumnezeu, pentru amandoud fericirile, sme- rifi rugatori. Presedintele Sfantului Sinod + IOSIF Arhiepiscop si Mitropolit Moldovei si Sucevei. + GHENADIE Episcop Ramnic-Noul Sverin { IERONIM Episcop Romanului + DIONISIE Episcop Buzéului + SILVESTRU Episcop Husilor + GHERASIM Episcop Argesului + PARTENIE Episcop Dundrii de Jos + Arhiereul VALERIAN Ramniceanu t Arhiereul CALISTRAT Barladeanu + Arhiereul DOSITEIU Botosdaneanu t Arhiereul IOANICHIE Floru Bacéoanu + Arhiereul PIMEN G. Pitesteanu + Arhiereul ATANASIE M. Craioveanu + Arhiereul MELETIE Galatenu + Arhiereul NIFON Ploiesteanu Anul 1887 din somn fara lene, si ne depi t, si ne inchinam de trei ori, Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! ’i ce se Vor linisti toate simturile tale si dint si daca esti preot, si zici: B inecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. ar dac& nu esti preot, si zici: Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale si ale tuturor sfintilor, miluieste-ne pe noi. Amin. $i si zici iar: § lava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, care pretutin- deni esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. S finte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noil (de trei ori) Slava Tatilui si Fiului si $fintului Duh. $i acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 10 RUGACIUNILE DIMINETIL i | Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste picatele noastre. Stipane, iarta faridelegile noastre. Sfinte, cerceteaz’ si vin- deca neputintele noastre pentru numele Tau. Doamne, miluieste (de trei ori), Slava... $i acum... Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasci-se numele Tau, vie imparitia Ta, faci-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta di-ne-o noua astizi si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. $i nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. C4 a Ta este imparatia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului sia Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Apoi troparele acestea: Sculandu-ne din somn cidem c&tre Tine, Bunule, si cantare inge- reasca strigim Tie, Puternice: Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule; pentru rugiciunile ingerilor Tai, miluieste-ne pe noi. Slava... Din pat si din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminea- z&, inima si buzele mele le deschide ca sa Te laud pe Tine, Sfanta Tre- ime: Sfant, Sfant, fant esti, Dumnezeule, pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi. $i acum... Fara de veste Judecatorul va veni si faptele fieciruia se vor desco- peri, ci cu fricd s& strigim in miezul noptii: Sfant, Sfant, Sfant e: Dumnezeule; pentru Nascdtoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Doamne, miluieste (de 12 ori), apoi rugaciunea aceasta: D in somn sculandu-ma, multumescu-Ti, Preasfanta Treime, ca, pentru multa bunatatea Ta si pentru indelunga-rabdarea Ta, nu Te-ai maniat pe mine, lenesul si pacatosul, nici nu m-ai pierdut cu faradelegile mele, ci ai aratat iubire de oameni, dupa obicei; si, intru deznadajduire z4cand eu, m-ai ridicat, ca s4 manec si sa slavesc pute- rea Ta. Deci, acum lumineaza-mi ochii gandului, deschide-mi gura, ca sd ma invat cuvintele Tale, sa inteleg poruncile Tale, sa fac voia Ta, sa-Ti cant intru méarturisirea inimii si 4 laud preasfant numele Tau, al | RUGACIUNILE DIMINETIL it Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii yecilor. Amin. Alta rugiciune: lava Tie, imparate, Dumnezeule atotputernice, Care, cu purtarea Sn de griji cea dumnezeiasca si de oameni iubitoare, m-ai in- vrednicit pe mine, pacatosul si nevrednicul, a ma scula din somn si a dobandi intrare in sfanta casa Ta. Primeste, Doamne, si glasul ruga- ciunii mele, ca si al sfintelor | si intelegatoarelor Tale puteri, si bine- voieste ca, din inima curata si cu duh de umilinta, sa Ti se aduca Tie lauda din necuratele mele buze; ca si eu sa ma fac partas fecioarelor celor intelepte, cu luminata faclia sufletului meu, si sa Te slavesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvantul Cel slavit in Tatal si in Duhul Sfant. Amin. Apoi: Yeniti si ne inchinam imparatului nostru Dumnezeu! Veniti si ne inchinim si si cidem Ia Hristos, impratul nostru Dumnezeu! Veniti s4 ne inchinam si s4 cAdem Ia insusi Hristos, imparatul si Dumnezeul nostrul (cu trei inchiniciuni) Inieste-m4, Dumnezeule, dup’ mare mila Ta si dupa multimea Minduriritor Tale, sterge faradelegea mea. Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste. Ca faradelegea mea eu 0 cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea. Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu intru cuvintele Tale si biruitor cand vei judeca Tu. Ca iaté intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea. Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale mi-ai aratat mie. Stropi-mi-vei cu isop si ma voi curdti; spalami-vei si mai vartos decat zApada ma voi albi. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucu- ra-se-vor oasele mele cele smerite. intoarce fata Ta de cAtre pacatele mele, si toate faradelegile mele sterge-le. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule, si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele, Nu ma lepada de la fata Ta, si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale, si cu duh stapanitor ma |, mere invata-voi pe cei fara de lege caile Tale, si cei necredinciosi Apoi: Psalmul 50 f 12 RUGACIUNILE DIMINETIL la Tine se vor intoarce. Izbiiveste-mi de varsarea de sfnge, Dumne- zeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea de drepta- tea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, si gura mea va vesti lauda Ta. Ca, de ai fi voit jertfa, Ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerité Dumne- zeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile lerusalimului. Atunci vei binevoi jertfa drep- tatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau vitei. Apoi Rugiciunea I a Sf. Macarie cel Mare: oamne, curateste-ma pe mine picdtosul, ci niciodati n-am facut bine inaintea Ta. Izbaveste-ma, deci, de cel vicleanul si fa sa fie intru mine voia Ta, ca, fara de osinda si deschid gura mea cea nevrednica si sa laud preasfant numele Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Rugaciunea a Il-a a aceluiasi sfant: Dp somn sculandu-ma, cantare de miez de noapte aduc Tie, MAntuitorule, si, inaintea Ta cizand, strig: Nu ma lasa sa adorm. in moartea pacatelor, ci m4 miluieste, Cel ce Te-ai rastignit de voie, si pe mine, cel ce zac in lene; grabind, ma scoala si ma mantuieste, ca s4 stau inaintea Ta intra rugaciuni; iar dupa somnul noptii, s-mi lu- minezi ziua fara de pacat, Hristoase Doamne, si ma mantuieste. Rugiciunea a Illa a aceluiasi sfant: culandu-ma din somn, catre Tine, Stapane, Iubitorule de oameni, scap si spre lucrurile Tale ma nevoiesc. Ma rog Tie, ajuta-mi cu milostivirea Ta in toaté vremea gi in tot lucrul. Izbavestema-ma de toate lucrurile lumesti cele rele si de sporirea diavoleasca izbaves- te-ma si ma du intru imparatia Ta cea vesnicd. C4 Tu esti Facitorul meu $i Purtatorul de grija si Datatorul a tot binele si intru Tine este toati nidejdea mea si Tie slava inalt, acum gsi pururea si in vecii vecilor. Amin. Rugiciunea a IV-a a aceluiasi sfa Dem: Cel ce cu multa Ta bunatate si cu indurarile Tale cele mari mi-ai dat mie, robului Tau, de am trecut timpul noptii acesteia fara de ispita de toatA rautatea pizmasului, Tu insuti, Stapane, Facatorule a toate cate sunt, invredniceste-ma, cu adevarata lumina eu F RUGACIUNILE DIMINETI MARE - MACHETA 13 ca sa fac voia Ta cu inima luminat’é, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Rugaciunea a V-a: oamne, Dumnezeule, Atottiitorule, Care primesti de la puterile Tale cele ceresti cAntarea Sfintei Treimi, primeste si de la noi, nevrednicii robii Tai, cdntarea Sfintei Treimi si ne daruieste ca, in toti anii vietii noastre si in tot ceasul, Tie slava si-Ti indltim: Tatilui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Rugiciunea a Vi-a: oamne, Atottiitorule, Dumnezeul puterilor si al tuturor trupurilor, Care intre cele de sus locuiesti si spre cele de jos privesti; Cel ce ispitesti inimile si rarunchii si tainele oamenilor le stii cu adevirat; Lumina fara de inceput si pururea fiitoare, in care nu este mutare sau umbra de schimbare; insuti, impArate fara de moarte, primeste rugaciunile noastre pe care le aducem Tie din gurile noastre cele intinate in acest ceas a noptii, indraznind pentru multimea mile- lor Tale. larta-ne noua greselile ce am gresit inaintea Ta, cu cuvantul, cu fapta, din stiinta si din nestiinta. Curateste-ne pe noi de toate intinaciunile trupesti si sufletesti, facandu-ne pe noi casa cinstitului si Sfantului Tau Duh. $i ne daruieste noua, cu inima veghetoare si cu- rata, s4 trecem toata noaptea acestei vieti, asteptand tuminata si sfan- ta zi a Unuia-Nascut Fiului Tau, a Domnului Dumnezeului si Mantuito- rului nostru lisus Hristos, cand va veni pe pamant cu slava s& judece pe toti si sa plateasca fiecaruia dupa faptele Ini. Ca sa nu fim aflati zacand si dormitand, ci priveghind si sculati intru lucrarea poruncilor Lui si s4 fim gata a intra in bucuria si in camara slavei Lui celei Dumnezeiesti, unde este glasul cel neincetat al celor ce Te lauda si ne- spusa dulceata a celor ce vid pururea frumusetea cea nespusa a slavei Tale. Ca Tu esti lumina cea adevarata, Care luminezi si sfintesti toate, si pe Tine Te lauda toata faptura in veci. Amin. Rugaciunea a VIl-a: e Tine Te binecuvantim, Dumnezeule preainalte si Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari si cu anevoie de urmat, slavite si preaminunate, cave nu au numiar. Cel ce ne-ai dat noua somn spre odihna neputintelor noastre si spre repaos de oste- neliie trupului, multumindu-Ti ci nu ne-ai pierdut pe noi eu fara a | 14 RUGACIUNILE DIMINETII delegile noastre, ci, dupa obicei, Te-ai aritat iubitor de oameni si ne- ai ridicat pe noi a maneca si a slavi Stapanirea Ta. Pentru aceea ne rugam bunatatii Tale celei neasemanate: lumineaza ochii gandului nostru si ridica mintea noastra din somnul cel greu al lenei si ne deschide gura noastra si o umple de laudele Tale, ca sa putem in liniste a canta, a striga si a ne marturisi pururea Tie, Dumnezeului celui slivit in toate gi de toti: Tatilui celui fra de inceput, impreuna si Unuia-Nascut Fiului Tau si Preasfantului si bunului si de viata faca- torului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Rugaciunea a Vill-a, a Sfantului oan Gura-de-Aur Dupa numérul ceasurilor nopfii si ale zilei: Pentru ceasurile noptii: oamne, nu mi lipsi pe mine de binele Tau cel ceresc. Doamne, izbaveste-ma de chinurile cele vesnice. Doamne, de am gresit, fie cu mintea, fie cu gandul, sau cu cuvantul, sau cu fapta, iarti-ma. Doamne, izbaveste-ma de toati nestiinta si uitarea, de trindavirea si de nesimtirea cea impietrita. Doamne, izbaveste-ma de toata ispitirea. Doamne, lumineaza-mi inima pe care a intunecat-o pofta cea rea. Doamne, Tu, ca un Dumnezeu indurator, miluieste-ma pe mine, ca un om care am gresit, vazand neputinta sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta intru ajutorul meu, ca si preaskivese preasfaint numele Tau. Doamne, lisuse Hristoase, scrie-ma pe mine, robul Tau, in cartea vietii simi daruieste sfarsit bun. Doamne, Dumnezeul meu, desi n-am facut nici un bine inaintea Ta, di-mi, dup’ harul Tau s4 pun inceput bun. Doamne, stropeste inima mea cu roua harului Tau. Doamne al cerului i al pimantului, pomeneste-ma pe mine, pacdtosul, rusinatul si nevrednicul robul Tau, intru imparatia Ta. Amin. Pentru ceasurile zil D oamne, primeste-ma intru pocdinté. Doamne, nu mi Kisa pe mine. Doamne, nu ma duce pe mine in ispita. Doamne, da-mi cuget bun. Doamne, da-mi lacrimi si aducere aminte de moarte si umilinta. Doamne, da-mi cuget si marturisesc toate pacatele mele. Doamne, da-mi smerenie, curatie si ascultare, Doamne, da-mi rabdare, si voie nebiruita si blandete. Doamne, sadeste intru mine radacina bunatatilor si frica Ta in inima mea. Doamne, invredniceste-ma sa Mf Fr RUGACIUNILE DIMINETIL 15 Te iubesc cu tot sufletul si gandul meu si sa fac in toate voia Ta. Doamne, apari-m& de oamenii galcevitori, de diavoli si de patimile trupesti si toate celelalte lucruri necuviincioase. Doamne, stiu ca faci precum vrei Tu, deci sa fie si intru mine, pacatosul, voia Ta, ca binecu- vantat esti in veci. Amin. Rugaciunea a IXa, c&tre Sfantul inger, pazitorul vi i ngerule cel sfant al lui Hristos, citre tine cad si ma rog, pazitorul meu cel sfant, care esti dat mie de la Sfantul Botez, spre pazirea sufletului si a pacitosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea si cu obice- iurile mele cele rele, am maniat preacurata lumina ta si te-am izgonit de Ja mine prin toate lucrurile cele de rusine: cu minciunile, cu cleve- tirile, cu pizma, cu osandirea, cu trufia, cu neascultarea, cu neiubirea de frati si cu tinerea de minte a raului, cu iubirea de argint, cu desfra- narea, cu mania, cu scumpatatea, cu mancarea cea fara de sat, cu betia, cu multa vorbire, cu gandurile cele rele si viclene, cu obiceiurile cele rele si cu aprinderea spre desfranare, avand osebita voire spre toat’ pofta cea trupeasca. 0, rea voire a mea, pe care nici fiintele cele necuvantatoare nu o au! Dar cum vei putea sa cauti spre mine sau sa te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, ingerule al lui Hristos, vei cduta spre mine, cel ce m-am incurcat asa de rau in lucrurile cele intinate? Sau cum voi putea sa-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele si viclene, in care cad in toate zilele si noptile si in tot cea- sul? De aceea cad inaintea ta si m4 rog, pAzitorul meu cel sfant, milostiveste-te spre mine, pAcatosul, si-mi fii mie intr-ajutor si spri- jinitor asupra pizmasului meu celui rau, cu sfintele tale rugaciuni, si imparatiei lui Dumnezeu ma fa partas cu toti sfintii, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Rugaciunea a Xa, citre Preasfanta Nascktoare de Dumaezeu: | | Stas Stapana mea, de Dumnezeu Nascatoare, cu sfintele si preaputernicele tale rugaciuni, izgoneste de la mine, smeritul si ticdlosul robul tau, deznadajduirea, uitarea, necunostinta, nepurtarea de griji si toate gandurile cele intinate, cele rele si hulitoare de la ticdloasa mea iniméa gi de la intunecata mea minte. Si stinge vapaia poftelor mele, ca sarac sunt si ticalos. $i ma izbaveste de multe rele | i aduceri-aminte si naravuri, si de toate faptele cele rele ma slobozeste. 16 RUGACIUNILE DIMINETIL C4 binecuvantata esti de toate neamurile, si preacinstitul tau nume se slaveste in vecii vecilor. Amin. Alta rugiciune citre Preas! | mpardteasa mea cea preabuna si nadejdea mea, Nascitoare de Dumnezeu, primitoarea saracilor si ajutatoarea strainilor, bucu- ria scarbitilor si acoperitoarea necajitilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajuta-ma ca pe un neputincios, hraneste-ma ca pe un strain. Necazul meu il stii; ci il dezleagt precum voiesti, cd n-am alt ajutor afara de tine, nici alta folositoare grabnicd, nici alta mangaietoare bund, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca s4 ma pazesti si sa ma acoperi in vecii vecilor. Amin. inta Nascatoare de Dumnezeu: Apol: uvine-se cu adevarat si Te fericim pe Tine, Nascitoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si mai marita fara de asemanare decat serafimii, care, fara striciciune, pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim. Slava... $i acum... Doamne, miluieste (de 3 ori). Parinte binecuvinteaz’, si otpustul. a RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE Preotul cu epitrhilul pe grumaz, din fata usilor impiritesti, cu dvera inchisi, da binecuvantarea, zicand: Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! imparate cerese..., Sfinte Dumnezeule..., (S¢ fac trei inchinaciuni, iar daca este post, se fac trei metanii) , Slavi..., $i acum..., Preasfanté Treime..., Doamne, miluieste (de 3 ori) , Slava..., $i acum..., Tatal nostru..., Ci a Ta este imparatia..., Doamne miluieste (de 12 ori) , Slava..., $i acum..., Venifi si ne iachinam... (de 3 ori), in acest timp preotul se inchina de trei ori si intra in Sfantul altar, pe usa dinspre miazAzi. $i indata la strana Psalmul 50: Milufeste-ma Dumnezeule...(Cauta la pag. 11), apoi Catisma a saptesprezecea, Psalmul 118: Starea intai: F ericiti cei fara prihana in cale, care umbla in Legea Domnului. Fericiti cei ce pazesc poruncile Lui si-L cauta cu toata inima lor, c4 n-au umblat in caile Lui cei ce lucreaza faradelegea. Tu ai poruncit ca poruncile Tale sa fie pazite foarte. 0, de s-ar indrepta caile mele, ca s4 pazesc poruncile Tale! Atunci nu m4 voi rusina cand voi ciuta spre toate poruncile Tale. Lauda-Te-voi intru indreptarea inimii, ca si invat judecitile dreptitii Tale. indreptirile Tale voi pizi; nu ma pardsi pind in sfarsit. Prin ce isi va indrepta tandrul calea sa? Prin pizirea -— fa. MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE cuvintelor Tale. Cu toata inima Te-am cautat pe Tine; si nu ma lepezi de la poruncile Tale. in inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca sa nu gresesc Tie. Binecuvantat esti, Doamne, invati-ma indreptarile Tale. Cu buzele am rostit toate judecitile Tale. in calea marturiilor Tale m- am desfatat, ca de toati bogitia. La poruncile Tale voi cugeta si voi cunoaste caile Tale. La indreptarile Tale voi cugeta si nu voi uita cuvin- tele Tale. Rasplateste robului Tau! Voi trai si voi pazi poruncile Tale. Descopera ochii mei si voi cunoaste minunile din legea Ta. Strain sunt eu pe pamant, s4 nu ascunzi de la mine poruncile Tale. Aprins e sufle- tul meu de dorirea judecatilor Tale, in toata vremea. Certat-ai pe cei miandri; blestemati sunt cei ce se abat de la poruncile Tale. Ia de la mine ocara si defaimarea, ca marturiile Tale am pazit. Pentru ca au sezut cApeteniile si pe mine mA cleveteau, iar robul Tau cugeta la indreptarile Tale. Ca marturiile Tale sunt cugetarea mea, iar indrep- tarile Tale, sfatul meu. Lipitu-s-a de pamAnt sufletul meu; viaza-ma, dup cuvantul Tau. Vestitam caile mele si m-ai auzit; invata-ma in- dreptarile Tale. Fa sa inteleg calea indreptarilor Tale si voi cugeta la minunile Tale. Istovitu-s-a sufletul meu de suparare; intareste-ma intru cuvintele Tale. Departeaza de la mine calea nedreptatii si cu legea Ta ma miluieste. Calea adevarului am ales si judecatile Tale nu le-am uitat. Lipitum-am de marturiile Tale, Doamne, s4 nu ma rusinezi. Pe calea poruncilor Tale, am alergat, cand ai lirgit inima mea. Lege pune mie, Doamne si calea indreptarilor Tale 0 voi pazi pururea. Intelep- teste-m4 si voi cauta legea Ta si 0 voi pazi cu toatd inima mea. Povatu- ieste-mi& pe cararea poruncilor Tale, ca aceasta am voit. Pleaca inima mea la mrturiile Tale si nu la lacomie. intoarce ochii mei ca s4 nu vada desertaciunea; in calea Ta viazi-ma. implineste robului Tau cu- vantul Tau, care este pentru cei ce se tem de Tine. indeparteaza ocara de care ma tem, caci judecitile Tale sunt bune. Iata, am dorit porun- cile Tale; intru dreptatea Ta viazi-ma. SA vind peste mine mila Ta, Doamne, mantuirea Ta, dup’ cuvantul Tau, si voi rispunde cuvant celor ce ma ocarasc cé am nadajduit in cuvintele Tale. $4 nu indepar- tezi din gura mea cuvantul adevarului, pana in sfarsit, cd intru jude- catile Tale am nadajduit, si voi pazi Legea Ta pururea, in veac si in veacul veacului. Am umblat intru largime, cd poruncile Tale am caiu- tat. Am grit despre marturiile Tale inaintea impiratilor, si nu m-am |, rusinat. Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte. Am a yi ir a MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE 19 ridicat mainile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit, si am cuge- tat la indreptarile Tale. Adu-Ti aminte de cuvantul Tau, catre robul ‘Tau, intru care mi-ai dat nadejde. Aceasta m-a mangaiat intru smere- nia mea, caci cuvantul Tau m-a viat. Cei mandri m-au batjocorit peste masura, dar de la Legea Ta nu m-am abatut. Adusu-mi-am aminte de judecatile Tale cele din veac, Doamne, si m-am mangiaiat. Mahnire m-a cuprins din pricina pacatosilor, care parasesc Legea Ta. Cantate erau de mine indreptarile Tale, in locul pribegiei mele. Adusu-mi-am amin- te de numele Tau, Doamne, si am pazit legea Ta. Aceasta s-a facut mie, c& indreptarile Tale am cAutat. Partea mea esti, Doamne, zis-am sa pazesc legea Ta. Rugatu-m-am fetei Tale, din toata inima mea, miluies te-ma dupa cuvantul Tau. Cugetat-am la caile Tale si am intors picioa- rele mele spre marturiile Tale. Gata am fost si nu m-am tulburat sa pa- zesc poruncile Tale. Funiile picitosilor s-au infagurat imprejurul meu, dar Legea Ta n-am uitat. La miezul noptii m-am sculat ca sa Te laud pe Tine pentru judecatile dreptatii Tale. Partas sunt cu toti cei ce se tem de Tine si pazesc poruncile Tale. De mila Ta, Doamne, este plin tot pa- mantul; indreptarile Tale ma invatd. Bundtate ai facut cu robul Tau, Doamne, dupa cuvantul Tau. invat ma bunatatea, invatitura si cunos- tinta, ca in poruncile Tale am crezut. Mai inainte de a fi umilit, am gre- sit; pentru aceasta cuvantul Tau am pazit. Bun esti Tu, Doamne, si intru bunatatea Ta, invata-ma indreptarile Tale. inmultitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mandri, iar eu cu toaté inima mea voi cerceta poruncile Tale. inchegatu-s-a ca grasimea inima lor, iar eu cu Legea Ta m-am desfatat. Bine este mie ci m-ai smerit, ca sa invat indrep- tarile Tale. Buna-mi este mie Legea gurii Tale, mai mult decat mii de comori de aur si argint. Slava... $i acum..., Aliluia (de 3 ori) cu trei inchinaciuni, si in Postul Mare cu metanii. Doamne, miluieste (de 3 ori), Slava... $i acum... Starea a doua: M dinile Tale m-au facut si m-au zidit, intelepteste-ma si voi inva- ta poruncile Tale. Cei ce se tem de Tine ma vor vedea si se vor veseli, ca in cuvintele Tale am nadajduit. Cunoscut-am, Doamne, ca drepte sunt judecatile Tale si intru adevar m-ai smerit. Faca-se, dar, mila Ta, ca si m4 mangaie, dupa cuvantul Tau, catre robul Tau. Sa vind peste mine indurarile Tale si voi trai, cA Legea Ta cugetarea mea | este. Sa se rusineze cei mandri, ca pe nedrept m-au nedreptatit; iar eu f 20 MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE j voi cugeta la poruncile Tale. $4 se intoarcd spre mine cei ce se tem de Tine si cei ce cunosc marturiile Tale. Sa fie inima mea fara prihana in- tru indreptarile Tale, ca sé nu ma rusinez. Se topeste sufletul meu dupa m4ntuirea Ta; in cuvantul Tau am nadajduit. Sfarsitu-s-au ochii mei dupa cuvantul Tau, zicand: «Cand ma vei mangaia?». Ca m-am facut ca un foale la fum, dar indreptarile Tale nu le-am uitat. Cate sunt zilele robului Tau? Cand vei judeca pe cei ce mA prigonesc? Spusu-mi-au cal- catorii de lege deserticiuni, dar nu sunt ca Legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt adevar; pe nedrept m-au prigonit. Ajuta-ma! Putin a fost de nu m-am sfarsit pe pamant, dar eu n-am parasit poruncile Tale. Dupa mila Ta viaza-mA, si voi pizi mrturiile gurii mele. in veac, Doamne, cuvantul Tau ramane in cer; in neam si in neam, adevarul Tau. intemeiat-ai pamAntul si ramane. Dupa randuiala Ta ramane ziua, c& toate sunt slujitoare Tie. De n-ar fi fost Legea'Ta gandirea mea, atunci ag fi pierit intru necazul meu. in veac nu voi uita indreptarile Tale, ca intr-insele m-ai viat, Doamne. Al Tau sunt eu, mantuieste-m: cA indreptarile Tale am cdutat. Pe mine m-au asteptat pacdtosii ca sa ma piarda. Marturiile Tale am priceput. La tot lucrul desavarsit am vazut sfarsit, dar porunca Ta este fara de sfarsit. Ca am iubit Legea Ta, Doamne, ea toatd ziua cugetarea mea este. Mai mult decat pe vrajmasii mei m-ai inteleptit cu porunca Ta, ci in veac a mea este. Mai mult decat jnvatatorii mei am priceput, ci la marturiile Tale este gandirea mea. Mai mult decat batrAnii am inteles, cA poruncile Tale am cAutat. De la toata calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca si pazese cuvintele * Tale. De la judecatile Tale nu m-am abatut, ci Tu ai pus mie Lege. Cat sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decat niierea, in gura mea! Din poruncile Tale m-am facut priceput; pentru aceasta am urat toatA calea nedreptatii. Faclie picioarelor mele este Legea Ta si lumina cararilor mele. Juratu-m-am si m-am hotarat sa pazese judeca- tile dreptatii Tale. Umilit am fost pana in sf ; Doamne, viaza-ma, dupa cuvantul Tau. Cele de bunavoie ale gurii mele binevoieste-le, Doamne, si judecatile Tale ma invata. Sufietul meu in mainile Tale este pururea si Legea Ta n-am uitat. Pusu-mi-au pacatosii cursa mie, dar de la poruncile Tale n-am ratacit. Mostenit-am marturiile Tale in veac, ca bucurie inimii mele sunt ele. Plecat-am inima mea ca sa fac indreptirile Tale in veac, spre risplitire. Pe cdlcdtorii de lege am urat bk Legea Ta am iubit. Ajutorul meu si sprijinitorul meu esti Tu, in j MBZONOPTICA DIN TOATE ZILELE 24 cuvantul Tau am nadajduit. Departati-va de la mine cei ce vicleniti si voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apara-ma, dupa cuvantul Tau, si ma viaza si sa nu-mi dai de rusine asteptarea mea. Ajuta-ma si ma voi mAntui si voi cugeta la indreptarile Tale, pururea. Defaimat-ai pe toti cei ce se departeaza de la indreptarile Tale, pentru ca nedrept este gandul lor. Socotit-am calcatori de lege pe toti pacatosii pamantului; pentru aceasta am iubit marturiile Tale pururea. Strapunge cu frica Ta trupul meu, ca de judecatile Tale m-am temut. Facut-am judecata si dreptate; nu ma da pe mana celor ce-mi fac strambatate. Primeste pe robul Tau in bunatate, ca s4 nu ma cleveteasca cei mandri. Sfarsitu-s-au ochii mei dup mantuirea Ta si dupa cuvantul dreptatii Tale. Fa cu robul Tau dupa mila Ta si indreptarile Tale ma invata. Robul Tau sunt eu; intelepteste-ma si voi cunoaste marturiile Tale. Vremea este sa lucreze Domnul, c4 oamenii au stricat Legea Ta. Pentru aceasta am iu- bit poruncile Tale mai mult decat aurul si topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am indreptat, toata calea nedreapta am urat. Minunate sunt marturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufle- tul meu. Aratarea cuvintelor Tale lumineaza si intelepteste pe prunci. Gura mea am deschis si am aflat, c4 de poruncile Tale am dorit. Slava... $i acum..., Aliluia (de 3 ori), cu trei inchinaciuni, si in Postul Mare, cu metanii. Doamne, miluieste (de 3 ori), Slava... $i Starea a treia: C= spre mine si ma miluieste, dupa judecata Ta fata de cei ce iubesc numele Tau. Pasii mei indrepteaza-i dupa cuvantul Tau, si s4 nu ma stapaneasca nici o faradelege. Izbaveste-ma de clevetirea oamenilor si voi pazi poruncile Tale, Fata Ta arat-o robului Tau si ma invata poruncile Tale. Izvoare de lacrimi au varsat ochii mei pentru ca n-am pazit Legea Ta. Drept esti, Doamne, si drepte sunt judecatile Tale. Poruncit-ai cu dreptate marturiile Tale si cu tot adevarul. Topitu-m-a rayna casei Tale, ca au uitat cuvintele Tale vrajmasii mei. Lamurit cu foc este cuvantul Tau foarte si robul Tau L-a iubit pe el. Tanar sunt eu si defaimat, dar indreptarile Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate in veac si Legea Ta, adevarul. Necazuri si nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gandirea mea. Drepte sunt mérturiile Tale in veac; intelepteste-ma si voi fi viu. Strigat-am cu toata inima mea: Auzi-m, Doamne! Indreptarile Tale voi cauta. Strigat-am cAtre Tin ‘Mantuieste-ma si voi pazi marturiile Tale». Din zori m-am sculat si md MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE strigat: «intru cuvintele Tale am nadajduit». Deschis-am ochii mei dis- de-dimineata, ca sa cuget la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doam- ne, dupa mila Ta; dupa judecata Ta ma viaza. Apropiatu-s-au cei ce ma prigonesc cu farddelege, dar de la Legea Ta s-au indepartat. Aproa- pe esti Tu, Doamne, si toate poruncile Tale sunt adevarul. Din inceput am cunoscut, din marturiile Tale, ca in veac le-ai intemeiat pe ele. Vezi smerenia mea si ma scoate, ca Legea Ta n-am uitat. Judeca pricina mea si mA izbaveste; dupa cuvantul Tau, fa-ma viu. Departe de pacatosi este mAntuirea, cA indreptarile Tale n-au cAutat. induririle Tale multe sunt, Doamne; dupa judecata Ta ma viaza. Multi sunt cei ce m prigonesc si ma necdjesc, dar de la marturiile Tale nu m-am abatut. Vazut-am pe cei nepriceputi si ma sfarseam, ca n-au pazit cuvintele Tale. Vezi cA porun- cile Tale am iubit, Doamne; intru mila Ta ma viaza. inceputul cuvin- telor Tale este adevarul si vesnice sunt toate judecatile dreptatii Tale. Capeteniile m-au prigonit i in zadary i iar de cuvintele Tale s-a infricosat inima mea. Bucura-ma-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoara mare. Nedreptatea am urat si am dispretuit, iar legea Ta am iubit. De sapte ori pe zi Te-am ldudat pentru judecatile dreptatii Tale. Pace multa au cei ce iubesc legea Ta si nu se smintesc. Asteptat-am mén- tuirea Ta, Doamne, si poruncile Tale am iubit. Pazit-a sufletul meu mar- turiile Tale si le-a iubit foarte. Pazit-am poruncile Tale si marturiile Tale, ca toate caile mele inaintea Ta sunt, Doamne. Sa se apropie ruga- ciunea mea inaintea Ta, Doamne; dupa cuvantul Tau mi intelepteste. $a ajunga cererea mea inaintea Ta, Doamne; dupa cuvantul Tau ma izbaveste. $4 raspandeasca buzele mele lauda, ca m-ai invatat indrep- tarile Tale. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, ca toate poruncile Tale sunt drepte. Mana Ta si ma mantuiasca, cA poruncile Tale am ales. Dorit-am mantuirea Ta, Doamne, si Legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu si Te va lauda si judecatile Tale imi vor ajuta mie. Ratacit-am ca o oaie pierduta; cautt pe robul Tau, cA poruncile Tale nu le-am uitat. Slava..., $i acum... si indata: red intru unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, al tuturor celor vazute si nevazute. $i intru Unul Domn isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, | din Tatal S-a nascut, mai inainte de toti vecii; Lumina din Lumi- [ MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE 23 na, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut; Cel de o fiinté cu Tatal, prin Care toate s-au facut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire, S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara si S-a facut om; $i S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat; Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi; Si S-a indiltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui; Si iardsi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a Carui im- paratie nu va avea sfarsit. $i intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care din Tatal pur- cede, Cel ce, impreuna cu Tatal si cu Fiul, este inchinat si slavit, Care a grait prin Prooroci; intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Bisericd; Marturisesc un Botez spre iertarea pacatelor. Astept invierea mortilor. Si viata veacului ce va sa fie. Amin. Sfinte Dumnezeul: Caa Ta este impariti ., cu trei inchinaciuni, Preasfanté Treime..., Tatél nostru..., Apoi troparele acestea, glasul al 8-lea: lata, Mirele vine in miezul noptii si fericita este sluga pe care 0 va afla priveghind; dar nevrednica este iarasi pe care o va afla lenevin- du-se. Vezi dar, suflete al meu, cu somnul sa nu te ingreuiezi, ca sa nu te dai mortii si afara de imparatie sa te incui. Ci te desteapta, strigand: Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule; pentru Nascitoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Slava... La ziua cea infricosatoare gandind, suflete al meu, privegheaza, aprinzandu-ti candela ta, cu untdelemn luminand-o, cA nu stii cand va veni la tine glasul ce va zice: lata Mirele!“. Vezi dar, suflete al meu, sa nu dormitezi, caci vei ramane afara, batand ca si cele cinci fecioare. Ci, in priveghere, asteapta, ca sa intampini pe Hristos, cu untdelemn de ungere, siti va da tie camara cea dumnezeiasca a slavei Sale. hk $i acum...,al Nascitoarei de Dumnezeu: 5S 24 MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE Pe Tine, zidul cel nebiruit, intarirea mantuirii, Nascdtoare de Dum- nezeu, Fecioara, te rugim: Sfaturile celor potrivnici le risipeste, intri tarea poporului tau in bucurie 0 intoarce, tara ta o apara si o ajuta, pentru pacea lumii te roaga, ca tu esti, Nascatoare de Dumnezeu, nadejdea noastra. Doamne, miluic el ce, in toata vremea si in tot ceasul, in cer si pe pamant, esti inchinat si slavit, Hristoase Dumnezeule, indelung-rabdatorule, Mult-milostive si Mult-milosarde; Care pe cei drepti iubesti si pe cei pacatosi miluiesti; Care pe toti chemi la mantuire pentru fagaduinta bunatatilor ce au sa fie; Insuti, Doamne, primeste si rugaciunile noas- tre in ceasul acesta si indrepteaza viata noastra spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfinteste, trupurile curateste, cugetele indreptea- z4, gandurile curateste si ne izbaveste pe noi de tot necazul celor rele si al durerii. inconjoard-ne pe noi cu Sfintii Tai ingeri, ca, prin mij- locirea lor, fiind paziti si povatuiti, si ajungem la unirea credintei sila cunostinta slavei Tale celei neapropiate, ci binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin. te (de 40 ori) si rugicinnea aceasta: Doamne, miluieste (de 3 ori), Slava..., $i acum... Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si mai marita fara de ase- méanare, decat serafimii, care, fara striciciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe Tine, cea cu adevdrat Nascatoare de Dumnezeu, Te marim. Strana: intra numelé Domnului, binecuvinteaza, Parinte! Preatul: Dumnezeule, milostiveste-Te spre noi si ne binecuvinteaza, lumi- neaza fata Ta spre noi si ne miluieste. $i de este Aliluia sau Postul cel Mare, Efrem Sirul, in trei stari, cu trei metanii mari: em rugiciunea aceasta a Sfantului Doamne si Stapanul vietii mele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al iubirii de stapanie si al grairii in desert, nu mi-l da mie(o metanie). lar duhul curitiei, al gandului smerit, al rabdarii si al dragostei, daruieste-1 mie, slugii Tale (0 metanie). <3 Asa, Doamne, impirate, daruieste-mi ca sa-mi vad greselile mele si sA nu osandesc pe fratele meu, cd binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin (0 metanie). $i, dupa rugiciunea aceasta, se zic aceste patru stihuri, tot in trei stari, cu 12 inchinaciuni: Dumnezeule, milostiv fii mie pacatosul (0 inchinaciune). Dumnezeule, curateste-ma pe mine, pacdtosul (0 inchinaciune). Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mantuieste-ma (0 inchiniciune). f MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE Fara de numar am gresit, Doamne, iartd-ma (0 inchinaclune), $i, pe urmi, iarisi rugiciunea Sfantului Efrem Sirul, toati, cu dowd inchin’- ciuni, si la sfarsit cu o metanie mare: Doamne si Stipanul vietii mele... Apol: Rugiciunea aceasta a lui Mardari ipane Dumnezeule, Parinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-Nascut, lisuse Hristoase si Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieste-ma pe mine, pacitosul, si, cu judecatile care stii, mAntuieste-ma pe mine, nevrednicul robul Tau, c4 binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin. lar de nu este Aliluia sau Postul cel Mare, se omit rugaciunea Sfantului Efrem Sirul: Doamne si Stipinul vietii mele... si metaniile si se zice numai ru mai sus: $tapine Dumnezeule, Parinte Atotputernice... Apoi se zice: Ver chindm... (de 3 ori), si Psalmul 120: jicat-am ochii mei la munti, de unde va veni ajutorul meu. Rojetorat meu de la Domnul, Cel ce a facut cerul si pamantul. Nu va lisa sa se clatine piciorul tiu, nici nu va dormita Cel ce te pazeste. lati, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce pazeste pe Israel. Domnul te va pazi pe tine; Domnul este acoperamantul tau, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va pazi pe tine de tot raul; pazi-va sufletul tau. Domnul va pazi intrarea ta si iesirea ta de acum si pana in veac. Psalmul 133: i acum binecuvantati pe Domnul toate slugile Domnului, care stati in casa Domnului, in curtile casei Dumnezeului nostru. | Noaptea ridicati mainile voastre spre cele sfinte si binecuvantati pe | | MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE | Domnul. Te va binecuvanta Domnul din Sion, Cel ce a facut cerul si pamantul. Slavi..., $i acum..., Sfinte Dumnezeule...,trei inchinaciuni, Preasfant& Treime..., Tatal nostru... Apoi troparele acestea, glasul al 2ea: Pomeneste, Doamne, ca un bun pe robii Tai si, cate in viata au gresit, iarta-le; cd nimeni nu este fara de pacat, fara numai Tu, Cel ce poti si celor adormiti a le da odihna. Cel ce, prin adancul intelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chivernisesti, si ceea ce este de folos tuturor le daruiesti, Unule, Zidi- torule, odihneste, Doamne, sufletele adormitilor robilor Tai, c4 spre Tine nadejdea si-au pus, spre Facatorul si Ziditorul si Dumnezeul nostru. Slava... Cu sfintii odihneste, Hristoase, sufletele adormitilor robilor Tai, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin, ci viata fara de sfarsit. $i acum... al Nascitoarei de Dumnezeu: Fericimu-te, pe tine toate neamurile, Nascatoare de Dumnezeu Fe- cioara, c4 intru tine, Cel neinciput, Hristos Dumnezeul nostru, a bine- voit a incipea. Fericiti suntem si noi, folositoare pe tine avandu-te, ci ziua si noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta, liudandu-te, stri- gam tie: Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine. Apoi, Doamne, miluieste (de 12 ori) si: Rugiciunea aceasta: omeneste, Doamne, pe cei ce intru nadejdea invierii si a vietii vesnice au adormit, parintii si fratii nostri, si pe toti care in cucernicie si in credinta s-au sAvarsit; si iarté lor toata greseala, cea de voie si cea fara de voie, cea cu cuvantul, sau cu fapta, sau cu gan- dul, sii aseazA pe dansii in locuri luminoase, in locuri ricoroase, in locuri de odihna, de unde a fugit toata durerea, intristarea si suspi- nul, unde cercetarea fetei Tale veseleste pe toti sfintii Tai cei din veac. Diruieste lor si noua imparatia Ta si impartasirea bunatatilor Tale celor negraite si vesnice si desfatarea vietii Tale celei nesfarsite fericite. C4 Tu esti viata si invierea si odihna robilor Tai mae | MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE 27 adormiti, Hristoase, Dumnezeul nostru, si Tie slava inaltim, impre- und cu Cel fara de inceput al Tau Parinte si cu Preasfantul si Bunul si de viata facatorul Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preamarita pururea Fecioara, Maica lui Hristos Dumnezeu, du rugaciunea noastra la Fiul tiu si Dumnezeul nostru si cere ca sA man- tuiasca, pentru tine, sufletele noastre. Nadejdea mea este Tatal, scdparea mea este Fiul, acoperamantul meu este Duhul Sfant, Treime Sfanta, slava Tie. Glasul al 6-lea: Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, cA nepricepan- du-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi. Slava Doamne, miluieste-ne pe noi, ca intru Tine am nadajduit; nu Te mania pe noi foarte, nici pomeni farddelegile noastre, ci cauté si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, cA Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemaim. $i acum..., al Nascdtoarei de Dumnezeu: Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvantaté Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, ca tu esti mantuirea neamului crestinesc. in timpul troparelor de umilinta, preotul iese din Sfantul Altar in fata usilor ‘imparitesti gi, cu fata citre rasirit, zice ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugamu-ne Tie, auzi-ne si ne miluieste. Doamne, miluieste (de 3 ori). As x es are a | (ee ne rugam pentru ca sa se pazeasca sfant locasul acesta, tara aceasta si toate orasele si satele: de boala, de foamete, de cutre- mur, de potop, de foc, de sabie, de navalirea altor neamuri asupra noastra si de rizboiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, bland si lesne ierttor s4 fie noua Bunul si Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, s& indeparteze si sa imprastie toata mania care se porneste asupra = _l | 28 MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE ] noastra si sa ne izbaveasca pe noi de mustrarea Lui ce dreapta, care este asupra noastra gi s4 ne miluiasca pe noi. Doamne, miluieste (de 3 ori); Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mantuitorul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamntului si a celor ce sunt pe mare departe si, milostive Stapane, milostiv fii noua, fata de pacatele noastre si ne miluieste pe noi. Preotul zice ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti si Tie slava inaltam Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Strana: Amin. Preotul: Slava Tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nidejdea noastra, slava Tie. Strana: Slava..., $i acum..., Doamne, miluieste (de 3 ori), Périnte binecuvin- teaza... Iar preotul, intorcinduse cu fata catre credinciosi, zice otpustul cel mic: Hristos, Adevaratul Dumnezeul nostru, pentru rugdciunile Prea- curatei Maicii Sale, ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor, parintilor nostri si pentru ale tuturor sfintilor, sa ne miluiasca si sa ne mAntuiasca pe noi, ca un bun si de oameni iubitor. Apoi, plecdndu-se preotul ctr strani, isi cere obisnuita iertare, zicind: Binecuvantati si ma iertati pe mine, pacatosul! lar fratii rispund: Dumnezeu sa te ierte si sa te miluiasca, parinte sfintite. Apoi Preotul se intoarce citre risirit si zice ectenia acesta: Sa ne rugam pentru pacea lumii. Pentru buna sporire si intarirea dreptslavitorilor crestini. Pentru Prea Fericitul Parintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Orto- doxe Romane [pentru (inalt-) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (si Mitro- politul) nostru (\)], si pentru toti fratii nostrii cei intru Hristos. Pentru binecredinciosul popor roman de pretutindeni, pentru car- muitorii tarii noastre, pentru mai marii oraselor si ai satelor si pen- ‘a iubitoarea de Hristos oaste. | MEZONOPTICA DIN TOATE ZILELE Pentru cei ce ne urasc si pentru cei ce ne iubese pe noi. Pentru cei ce ne miluiesc si ne slujesc noua. Pentru cei ce ne-au cerut noua, nevrednicilor, si ne rugim pentru dansii. Pentru izbavirea celor robiti. Pentru parintii si fratii nostri care sunt departe. Pentru cei ce clatorese pe uscat, pe ape, si prin aer. Pentru cei ce zac in neputinte. $4 ne rugam si pentru imbelsugarea roadelor pamantului. Pentru arhiereii ortodocsi. Si pentru toti ortodocsii crestini. $4 ne rugim pentru conducatorii t Pentru ctitorii sfantului locasului acestuia. Pentru pa si invatatorii nostri. Pentru toti cei mai inainte adormiti, parinti si frati ai nostri, drept- credinciosi, care odihnese aici si pretutindeni. $4 zicem si pentru acestia, nti Doamne, miluieste (de 3 ori). Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne lisuse Hris- toase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Se cuvine a sti cit aga se citeste Miezonoptica din toate zilele peste toata siptima- na, afar de simbita, duminica si cand este Priveghere. RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN SAMBETE Preotul, cu epitrahilul pe grumaz, din fata usilor imparatesti, cu dvera inchi face inceputul, dupa obicei, zicind: Binecuvantat este Dumnezeul nostru... Strana: Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! imparate ceresc..., Sfinte Dum- nezeule..., PreasfantA Treime..., Tatal nostru..., CA a Ta este imparatia..., Doamne, (de 12 ori), Slava..., $i acum... Veniti si ne inchinam (de 3 ori). Preotul se inchina de trei ori si intra in sfantul altar. Apoi Psalmul 50: Miluieste-m& Dumnezeule... (Cauti la pag. 11). $i Catisma a noua: Psalmul 64 ie Ti se cuvine cantare, Dumnezeule, in Sion si Tie Ti se va im- plini fagaduinta in Ierusalim. Auzi rugdciunea mea; catre Tine tot trupul va veni. Cuvintele celor faradelege ne-au biruit pe noi si nelegiuirile noastre Tu le vei curati. Fericit este cel pe care l-ai ales si Lai primit, locui-va in curtile Tale. Umple-ne-vom de bunatitile casei Tale; sfant este locasul Tau, minunat in dreptate. Auzi-ne pe noi, Dum- nezeule, Mantuitorul nostru, nddejdea tuturor marginilor pamantu- lui si a celor de pe mare, departe. Cel ce gitesti muntii cu taria Ta, in- cins fiind cu putere; Cel ce tulburi adancul marii si vuietul valurilor ei. Tulbura-se-vor neamurile si se vor spaimanta cei ce locuiesc mar- ginile de semnele Lui; iesirile diminetii si ale serii le vei veseli. Cerce- tat-ai pamntul si |-ai adapat pe el, bogatile lui le-ai inmultit; raul lui Dumnezeu s-a umplut de apa; gatit-ai hrana lor, ca asa este gatirea Ta. Adapa brazdele lui, inmulteste roadele lui si se vor bucura de picaturi MEZONOPTICA DIN SAMBETE 31 de ploaie, rasarind. Vei binecuvanta cununa anului bunatatii Tale si campiile Tale se vor umple de roade grase. ingrasa-se-vor pasunile pustiei si cu bucurie dealurile se vor incinge. imbracatu-s-au pasunile cu oi si Vaile vor inmulti graul; vor striga si vor canta. Psalmul 65 trigati lui Dumnezeu tot pamantul. Cantati numelui Lui; dati Ssinat laudei Lui. Ziceti lui Dumnezeu: Cat sunt de infricosatoare lucrurile Tale! Pentru multimea puterii Tale, Te vor lingusi vrajmasii Tai. Tot pamantul sa se inchine Tie si s4 cdnte Tie, s4 cante numelui Ta Veniti si vedeti lucrurile lui Dumnezeu, Cel infricosator in sfaturi, mai mult decat fiii oamenilor. Cel ce preface marea in uscat, prin rau vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de Dansul, de Cel ce stapaneste cu puterea Sa veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se razvraitesc s4 nu se inalte intru sine. Binecuvantati neamuri pe Dumnezeul nostru si faceti sa se auda glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viata $i n-a lasat sa se clatine picioarele mele. Ca ne-ai cercat pe noi, Dumneze- ule, cu foc ne-ai lamurit pe noi, precum se lamureste argintul. Prinsu- ne-ai pe noi in cursa; pus-ai necazuri pe umarul nostru, ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc si prin apa si ne-ai scos la odihna. Intra-voi in Casa Ta cu arderi de tot, implini-voi Tie faga- duintele mele, pe care le-au rostit buzele mele si le-a grait gura mea, intru necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce Tie, cu tamaie si berbeci; iti voi jertfi boi si tapi. Veniti de auziti toti cei ce va temeti de Dumnezeu si va voi povesti cate a facut El sufletului meu. Catre Dansul cu gura mea am strigat si L-am ldudat cu gura mea. Nedreptate de am avut in inima mea, s4 nu ma audé Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu; luat-a aminte la glasul rugaciunii mele. Binecuvantat este Dumnezeu, Care n-a departat rugaciunea mea si mila Lui de la mine. Psalmul 66 umnezeule, milostiveste-Te spre noi si ne binecuvinteaza, lumi- Drees fata Ta spre noi si ne miluieste, ca si cunoastem pe pa- mnt calea Ta, in toate neamurile mantuirea Ta. Lauda-Te-vor pe Tine popoarele, Duninezeule, luda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Veseleas- ca-se si sa se bucure neamurile, ca vei judeca popoarele cu dreptate si neamurile pe pimAnt le vei povitui. Lauda-Te-vor pe Tine popoarele, et te lauda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Pamantul si-a dat 1 4 | 32 MEZONOPTICA DIN SAMBETE Zz if rodul sau. Binecuvinteaza-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvinteaza-ne pe noi, Dumnezeule, si sA se teama de Tine toate marginile pamantului. Slava..., $i acum..., Aliluia (de 3 ori), Doane, miluieste (de 3 ori) Slav: Siacum... Psalmul 67 4 se scoale Dumnezeu si sa se risipeasca vrajmasii Lui si sa fuga de la fata Lui cei ce-L urasc pe Dansul. Precum se stinge fumul, si se sting’; cum se topeste ceara de fata focului, asa si piara paci- tosii de Ja fata lui Dumnezeu, iar dreptii s4 se bucure si si se vese- leasca inaintea lui Dumnezeu, sa se desfateze intru veselie. Cantati lui Dumnezeu, cantati numelui Lui, gatiti calea Celui ce strabate pustia, Domnul este numele Lui, si va bucurati inaintea Lui. $4 se tulbure de fata Lui, a Parintelui orfanilor si a Judecatorului vaduvelor. Dumnezeu este in locul cel sfant al Lui. Dumnezeu asaza pe cei singuratici in casa, scoate cu vitejie pe cei legati in obezi, la fel, pe cei amarati, pe cei ce locuiesc in morminte. Dumnezeule, cind mergeai Tu inaintea poporului Tau, cand treceai Tu, prin pustie, pamantul s-a cutremurat si cerurile s-au topit si Sinaiul s-a clatinat de la fata Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunavoie vei osebi, Dumnezeule, mostenirii Tale. Ea a slabit, dar Tu ai intarit-o. Vietatile Tale locuiesc in ea; intru bunatatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grija de cel sarac. Domnul va da cuvantul celor ce vestesc cu putere multa, imparatul puterilor, va imparti pra- zile poporului iubit. Daca veti dormi in mijlocul mostenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbitei si spatele vostru va striluci ca aurul. Cand impiratul cel cerese va imprastia pe regi in tara Sa, ei vor fi albi ca zapada pe Selmon. Munte al lui Dumnezeu este Muntele Vasan, munte de piscuri este Muntele Vasan. Pentru ce, muanti cu piscuri, pizmuiti muntele in care a binevoit Dumnezeu sa locuiasca in el, pentru ca va locui in el pana la sfarsit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii; mii sunt cei ce se bucura de ele. Domnul in mijlocul lor, pe Sinai, in locasul Sau cel sfant. Suitu-Te-ai la inal- time, robit-ai multime, luat-ai daruri de la oameni, chiar si cu cei razvratiti ingaduiti au fost sa locuiascd4. Domaul Dumnezeu este binecuv4ntat, binecuvantat este Dumnezeu zi de zi; s4 sporeasca intre noi, Dumnezeul mantuirii noastre. Dumnezeul nostru, este Evens Fr | MEZONOPTICA DIN SAMBETE 33 zeul mantuirii si ale Domnului Dumnezeu sunt iesirile mortii. Dar Dumnezeu va sfarama capetele vrajmasilor Sai, crestetul parului celor ce umbla lile lor. Zis-a Domnul: Din Vasan ii voi intoarce, intoarce-voi pe vrajmasii tai din adancurile mari, pentru ca sa se afunde piciorul tau in sangele lor si limba cAinilor tai in sangele vrajmasilor tai*. Vazut-am, Dumnezeule, intrarea Ta, vazut-am intra- rea Dumnezeului si imparatului meu in locasul cel sfant: inainte mer- geau capeteniile, dupa ei cei ce cantau din strune, in mijloc fecioarele batand din timpane si zicand: ,in adunari binecuvantati pe Dumne- zeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel!“ Acolo era Veniamin cel mai tanar, in uimire; cdpeteniile lui luda, povatuitorii lor, capeteniile Zabulonului, capeteniile Neftalimului si ziceau: ,,Porunceste, Dumne- zeule, puterii Tale; intareste, Dumnezeule, aceasta lucrare pe care ai facut-o noua. Pentru locasul Tau, din Ierusalim, iti vor aduce imparatii daruri. Cearta fiarele din trestii, ceartd taurii adunati impotriva junin- cilor popoarelor, ca sa nu fie departati cei care au fost incercati ca argintul. Risipeste neamurile cele ce voiesc razboaie“. Veni-vor soli din Egipt; Etiopia va intinde mai inainte la Dumnezeu mana ei, zicand: Amparatiile pamAntului c4ntati lui Dumnezeu, cantati Domnului. Can- tati Dumnezeului Celui ce S-a suit peste cerul cerului, spre rasarit; iata va da glasul Sau, glas de putere. Dati slava lui Dumnezeu! Peste Israel maretia Lui si puterea Lui in nori. Minunat este Dumnezeu intru sfintii Lui, Dumnezeul lui Israel; insusi va da putere si intarire poporului Sau. Binecuvantat este Dumnezeu“. Slava... $i acum..., Aliluiade 3 ori), Doamne, miluiestdde 3 ori), Slava..., $i acum... Psalmul 68 M Antuieste-ma, Dumnezeule, ca au intrat ape pana la sufletul meu. Afundatu-m-am in noroiul adancului, care n-are fund. Intrat-am in adancurile marii si furtuna m-a potopit. Ostenit-am stri- gand, amortit-a gatlejul meu, slabit-au ochii mei nadajduind spre Dum- nezeul meu. inmultitu-s-au, mai mult decat perii capului meu, cei ce m4 urasc pe mine in zadar. intaritu-s-au vrajmasii mei, cei ce ma prigo- nesc pe nedrept; cele ce n-am rapit, pe acelea le-am platit. Dumneze- ule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea si greselile mele de la Tine nu s-au ascuns. $4 nu fie rusinati, din pricina mea, cei ce Te asteapta pe he Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici infruntati pentru mine cei ce 34 MEZONOPTICA DIN SAMBETE 1 Te cauta pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Ca pentru Tine am suferit ocara, acoperit-a batjocura obrazul meu. instrainat am fost de fratii mei si strain fiilor maicii mele, ca ravna casei Tale m-a mancat si ocarile celor ce Te ocarasc pe Tine au cazut asupra mea. $i mi-am sme- rit cu post sufletul meu si mi-a fost spre ocara mie. $i m-am imbracat cu sac si am ajuns pentru ei de batjocura. impotriva mea graiau cei ce sedeau in porti si despre mine cAntau cei ce beau vin. Iar eu, intru rugiciunea mea catre Tine, Doamne, am strigat la timp bineplacut. Dumnezeule, intru multimea milei Tale auzi-mA, intru adevarul milei Tale. Mantuieste-ma din noroi, ca s4 nu ma afund; izbaveste-ma de cei ce ma urasc si din adancul apelor, ca si nu ma inece valtoarea apei, nici sé m4 inghité adancul, nici sa-si inchida peste mine adancul gura lui. Auzi-ma, Doamne, ca buna este mila Ta; dupa multimea indura- rilor Tale cauta spre mine. $4 nu-ti intorci fata Ta de la credinciosul Tau, cand ma necajesc. Degrab m4 auzi. Ia aminte la sufletul meu si-l miantuieste pe el; din mainile vrajmasilor mei izbaveste-mA, ci Tu cunosti ocara mea si rusinea mea si infruntarea mea; inaintea Ta sunt toti cei ce ma necajesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocari si necaz, si am asteptat pe cel ce m-ar milui si nu era, si pe cei ce m-ar mangaia si nu iam aflat. $i mi-au dat spre mancarea mea fiere si in setea mea m-au adapat cu otet. Faca-se masa lor inaintea lor cursa, rasplatire si sminteala; sa se intunece ochii lor, ca s4 nu vada, si spinarea lor puru- rea 0 garboveste. Varsa peste dansii urgia Ta si mania urgiei Tale s: cuprinda pe ei. Faca-se curtea lor pustie si in locasurile lor sa nu fie locuitori. Ca pe care Tu Lai batut, ei l-au prigonit, si au inmultit dure- rea ranilor ini. Adauga faradelege la farddelegea lor, si sa nu intre intru dreptatea Ta. $tersi sa fie din cartea celor vii si cu cei drepti sa nu fie scrisi. Sarac si indurerat sunt eu; mantuirea Ta, Dumnezeule, si méa sprijineasca. Lauda-voi numele Dumnezeului meu cu cantare si-L voi preaslavi pe El cu lauda. $il va placea lui Dumnezeu mai mult decat vitelul tanar, cdruia ii cresc coarne si unghii. $4 vada saracii si sa se veseleasca; cautati pe Dumnezeu si viu va fi sufletul vostru! Ca a auzit pe cei saraci Domnul, si pe cei ferecati in obezi ai Sai nu i-a urgisit. S4-L laude pe El cerurile si pamantul, marea si toate cate se tarasc in ea. CA Dumnezeu va mAntui Sionul si se vor zidi cetatile Iu- deii, si vor locui acolo si-l vor mosteni pe el. Si semintia credinciosilor Lui il va stApani pe el si cei ce iubesc numele Lui vor locui in el. j MEZONOPTICA DIN SAMBETE 35, Psalmul 69 umnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, si-mi ajuti mie gribeste-Te! Sa se rusineze si sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu; sd se intoarca inapoi si si se rusineze cei ce-mi voiesc mie rele. intoarci-se indata rusinati cei ce-mi graiesc mie: ,,Bine, bine!“ $4 se bucure si sa se veseleasca de Tine toti cei ce Te cauta pe Tine, Dumnezeule, si s4 zicd pururea cei ce iubesc mantuirea Ta: ,,Slivit si fie Domnul!* Jar eu sarac sunt si sarman, Dumnezeule, ajuti-ma! Aju- torul meu si Izbavitorul meu esti Tu, Doamne, nu zabovi. Slava... $i acum..., Cred intrunul Dumnezeu..., (cauti la pag. 22), Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatil nostru..., Ca a Ta este imparatia... Apoi troparele acestea, glasul al 2-lea: -zidita fire, Facdtorule a toate, buzele noastre le deschide ca sa vestim lauda Ta, strigénd: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeule, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Slava..., Urmand pe paméant, puterilor celor de sus, cintare de biruinta aducem Tie, Bunule: Sfant; Sfant, Sfant esti Dumnezeule, pentru Nas- catoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Siacum..., Din pat si din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminea- za, inima si buzele mele le deschide, ca si Te laud pe Tine, Sfanta Treime: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeule, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Doamne, miluieste (de 40 ori). Cel ce Doamne, miluieste (de 3 ori); Slava..., $i acum. heruvimii..., Intru numele Domaului binecuvinteaza, Parinte! Preotul: Dumne- zeule, milostiveste-Te spre noi si ne binecuvinteazd... Apoi se zice rugiciunea: Stipane Dumnezeule, Parinte atotputernice... (vezi pag. 25). $i toat vremea... (vezi la pag. 24). Geea ce esti mai cinstita decat Rugaciunea Sfantului Eustratie: livindw-Te, Te slavese pe Tine, Doamne, cA ai cdutat spre smere- nia mea si nu m-ai dat in mainile vrajmasilor, ci ai mantuit din nevoi sufletul meu. $i acum, Stipane, si ma acopere pe mine mana Ta si s4 vin& peste mine mila Ta, ca s-a tulburat sufletul meu si dureros este sd iasd din acest ticdlos si spurcat trup al meu. Ca nu cumva I 4 vicleanul sfat al celui potrivnic s4-1 intampine si sa-1 impiedice intru intuneric, pentru pacatele cele facute de mine cu nestiinta si cu stiin- ta in viata aceasta, milostiv fii mie, Stapane, si sa nu vada sufletul meu intunecatul chip al viclenilor diavoli, ci si-l ia ingerii Tai cei straluciti si luminati. Da slava numelui Tau celui sfant si cu puterea Ta ma ridica la Dumnezeiasca Ta judecaté. Cand ma vei judeca, si nu ma apuce pe mine mana stapAnitorului lumii acesteia, ca s4 ma surpe pe mine, pacatosul, in adancul iadului; ci stai langa mine si-mi fii mantui- tor si sprijinitor; pentru c4 muncile acestea trupesti veselie sunt robi- lor Tai. Miluieste, Doamne, sufletul meu cel intinat cu patimile vietii acesteia si curat pe el, prin pocainta si prin marturisire, il primeste, c& binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin. Veniti s4 ne inchindm...(de 3 ori), Psalmul 120: Ridicat-am ochii mei la munti..., Psalmul 133: Jat& acum binecuvantati pe Domnul toate slugile Domaului...(cauti la pag. 25), Slava... $i acum..., Sfinte Dumnezeule..., PreasfantA Treime..., Tatl nos- tr. Si 7 roparele acestea: Pomeneste, Doamne, ea un bun pe robii Tai... Cel ce prin adancul intelepciunii, cu iubirea de oameni..., Slava..., Cu Sfintii odihneste, Hristoase..., $i acum... Fericimucte pe tine toate neamurile, Nascitoare de Dumnezeu..., Doamne, miluieste(de 12 ori), apoi rugiciunea: Pomeneste, Doamne, pe cei ce intru nadejdea invierii gi a vietii vesnice...(cauti la Miezonoptica din toate zilele, pag 26). Apoi ecte- nia si otpustul. 36, MEZONOPTICA DIN SAMBETE RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN DUMINICI Preotul, cu epitrhilul pe grumaz, din fata usilor impardtesti, cu dvera i face inceputul, dupa obicel, zicind:Binecuvantat este Dumnezeul nostr Slava Tie, Dumnezeut nostra, slava Tie! imparate ceresr..., Sfinte .. Preasfanta Treime..., Tatal nostru..., CA a Ta este imparatia..., Doamne, miluieste (de 12 ori), Slava. nim (de 3 ori). Preotul intra in sfantul altar. Psalmul 50:Miluieste-m, Dumnereule... (cauti la pag. 11). Strana: mac: $i indat se zice Canonul Treimii (Troiesnicul), al glasului ce va fl de rand. $i, dupa canon, se canta Troparele Treimice, glasul al 24ea: Guvine-se, cu adevirat, a Huda pe Treivaca cea intru iot dum- nezeiasca: pe Tatal Cel fara de inceput si a toate lucrator, pe Cuvaatul Cel impreuna fara de inceput, Care, din Tatal, mai inainte de veci, fara stricdciune, $-a ndscut, si pe Sfantul Duh, Cel ce din Tatai, fir’ de ani, purcede. Guvine-se, cu adevarat, a Te slavi pe Tine, Dumnezeu-Cuvautul, de Care se infricoseaza si se cutremura heravimii si Te slivese puterile ceresti. Cel ce ai inviat a treia zi din mormant, Hristoase, Datitorule | de viata, cn frici Te slavim. & Yaudam toti cum se cevine pe Dumnezeu, cu cantiri dumneze- iesti: pe Tatal si pe Fiul si pe Bubul cel dummezeiese, Stipania cea ia | trei Ipestasuri, 0 impratie si o Domnie. le =— 38 MEZONOPTICA DIN DUMINICI Sa preaslavim Unimea cea dupa fiinta, pe Cea in trei Ipostasuri, pe Care o lauda toti pamantenii si o slavesc puterile ceresti, Careia toti cu credint& I se inchina. D omneasca incepatorie peste heruvimi si dumnezeiasca StapAnire, fara de asemanare, peste serafimi, Treimea cea nedespartita in unire, Ceea ce esti, dupa adevar, dumnezeiasca Stapanire, pe Tine Te slavim. Tatalui, Celui fara de inceput si Dumnezeu, Cuvantului, Celui impre- una fara de inceput, si Duhului ma inchin. Fiinta cea nedespartita, una impreunata, Unimea cea intreit numarata, cu laude sa 0 marim. F ulgerele Tale, cele cu raze stralucitoare, straluceste-le mie, Dumne- zeul meu, Cel ce esti in trei Ipostasuri, Atoatefacatorule; si locas ma arata al slavei Tale celei neapropiate, luminata si purtitoare de lumi- na si neschimbata. De care se infricoseaza si se cutremura heruvimii si-L slavese ostile i, pe Cel ce din Fecioara, in chip negrait, $-a intrupat, pe Hris- tos, Datatorul de viata, cu fricd s-L slavim. Slava... P arinte Atottiitorule, Cuvinte al lui Dumnezeu, intru tot Duhule Sfinte, o Putere si un Chip, o imparatie, o Dumnezeire si o Stapanire, miluieste pe cei ce se inchina Tie. Si acum... Din morti vazand pe Fiul tau, Preacurata Fecioara, inviat cu cuvi- inta dumnezeiasca, de bucurie negraité lumea s-a umplut, pe Acela slavindu-L si pe tine marindu-te. Cuvine-se cu adevarat si te fericim, Nasctoare de Dumnezeu, cea pururea fericité si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai marita, fara de asemanare, decat serafimii, care, fara striciciune, pe Dumnezeu-Cu- vantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascitoare de Dumnezeu, te marim. Sfinte Dumnezeule..., Preasfant Treime..., Tatil nostru..., Ca a Ta este impa- pacoi al glasului de rind. Doamne, miluieste(de 40 ori), Slavi. , Siacum..., Gea ce esti mai cinstita decat heruvimii..., intra numele Domnului, binecuvinteaz inte!Preotul: Dumnezeule, milostiveste-Te spre noi si ne binecuvinteazi...Apoi citeste din fata usilor impiratesti, in genunchi, cu fata spre apus, aceasta | J | 9 f MEZONOPTICA DIN DUMINICI 3 Rugaciune citre Preasfanta Treime Facere a lui Marcu Monahul F ntru tot puternicd si de viata facdtoare si incepitoare de lumina Preasfanta Treime, Care, din bundtate, toati faptura lumii si pe cea mai presus de lume dintru nefiinta ai adus-o si, cu purtarea de grija, o si stapanesti; Care, dupa alte nespuse faceri de bine ale Tale fata de neamul omenesc, pentru neputinta trupeasca, ne-ai daruit noua pocdint’, pana in clipa mortii, nu ne Lisa pe noi, ticilogii, sa murim in faptele noastre cele rele, nici pe incepatorul rautatii si pizmataretul si pierzatorul sa-si rada de noi. Ca stii, Indurate, cata pizmuire si vraj- ba are asupra noastra si cata este si patimirea si slabiciunea si nepur- tarea noastra de grija. Ci, Te rugam, nu ne lipsi de bunatatile Tale pe noi, care Te maniem in toata ziua si in tot ceasul, prin cilcarea cin- stitelor si de viata facdtoarelor Tale porunci. $i toate greselile noastre, pe care le-am facut in toata viata noastra, pind in ceasul de acum, sau cu fapta, sau cu cuvantul, sau cu gandul, ni le lasa si ni le iarta. Sine invredniceste ca cealalta viata a noastra s4 0 savarsim intru pocdinta si in umilint& si intru paza sfintelor Tale porunci. $i, cu orice fel de dezmierdare inselandw-ne, in multe chipuri am gresit si, cu urate pofte nefolositoare si vatamatoare amagindu-ne, ne-am purtat; sau, cu manie si cu iuteala, fara socoteala pornindu-ne, am mahnit pe vreun frate al nostru; sau, cu limba sloboda si neinfranata, in tari curse ne-am prins; sau, cu vreuna din simtirile noastre, sau cu toate, de voie sau de ne- voie, cu stiint& ori cu nestiinta, sau din infierbantare, sau din deprin- dere, nebuneste am alunecat; sau, cu ganduri viclene si cu stint de- sarta, ne-am intinat; sau, cu orice chip de greseali, am pacatuit, din aducere aminte si din obiceiul cel rau si cumplit; iarta-ne noua si lasa toate, iatru tot indurate, preabunule si Mult-milostive. $i ne daruieste, Bunule, desteptare si putere, ca sa facem voia Ta cu buna placere si in chip desavarsit. Ca, din rautatea cea din noapte si intunecata, cu vede- rea luminii, prin pocdinta, si ne schimbam si, in lumina, cu bunacu- viinta, sa umblam si, curati fata de iubirea Ta de oameni aratandu-ne noi, nevrednicii, si Te iudam si s4 Te slivim in veci. Amin. Dupa terminarea rugiciunii, sculandu-se, preotul zice: Slava Tie, Hristoase, Dum- nezeul nostru, nadejdea noastra, slava Tie. Strana: Slava... $i acum..., Boamne, miluieste (de 3 ori), Parinte, binecuvin- Preotul f 40 MEZONOPTICA DIN DUMINICL ] @I ce a inviat din morti, Hristos, adevaratul Dumnezeul nostru, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfintilor maritilor si intru tot laudatilor Apostoli si pentru ale tuturor sfintilor, s4 ne milu- iasca si sa ne mAntuiasca pe noi ca un bun si de oameni iubitor. Amin. Apoi preotul isi ia cuvenita iertare si, intorcdndu-se iardsi cu fata spre rasarit, zice ectenia:Si ne rugim pentru..., asa cum sa ardtat la Miezonoptica din toate zilele (canta la pag. 28-29). RANDUIALA UTRENIEI Dupa ce preotul binecuvinteazd, din fata Sfintei Mese: Binecuvantat este Dum- nezeul nostru..., avand epitrahilul pe grumaz, daca este Postul Mare, se zice: Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru..., C4 a Ta este imparatia..., Doam- ne, miluieste (de 12 ori), Veniti sa ne inchinm... (de 3 ori). in acest timp cantaretul (citetul) se inchina de trei ori Tar daci nu este Postul Mare, dupa ce binecuvinteazi ne inchindm... (de 3 ori) si psalmii 19 si 20. Daca in biseri noptica, se incepe cu: Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie, imparate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Ts . Tatal nostru..., CA a Ta este imparatia..., Doamne, miluieste (de 12 ori), Venifi s4 ne inchinim (de 3 ori), apoi cei doi psalmi: Psalmul 19 uz4-te Domnul in ziua necazului, scuteascd-te numele Dumneze- Jui lui Iacob. Trimita tie ajutor din locasul Sau cel sfant si din Sion sprijineasca-te pe tine. Pomeneasca toata jertfa ta si arderea de tot a ta bineplacuta sa-I fie. Dea tie Domnul dupa inima ta si tot sfa- tul tau s4-I plineasca. Bucura-ne-vom de mantuirea ta si intru nume- le Dumnezeului nostru ne vom Plineasca Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut c4 a mantuit Domnul pe Unsul Sau, cu puterea dreptei Sale. Auzi-L-va pe Dansul din cerul cel sfant al Lui. Unii se lau- da cu carutele lor, altii cu caii lor, iar noi ne laudam cu numele Dom- nului Dumnezeului nostru. Acestia s-au impiedicat si au cazut, iar noi ne-am sculat si ne-am indreptat. Doamne, mAntuieste pe imparatul si hk. ne auzi pe noi, in orice zi Te vom chema. f 42 RANDUIALA UTRENIEL ] Psalmul 20 oamne, intru puterea Ta se va veseli imparatul si intru mantui- Drea Ta se va bucura foarte. Dupa dorirea inimii lui i-ai dat lui si de voia buzelor lui nu Lai lipsit pe el. Ca |-ai intampinat pe el cu bine- cuvantarile bundatatii, pus-ai pe capul Ini cununa de piatra scumpa. Viata a cerut de la Tine si i-ai dat lui lungime de zile in veacul veacului. Mare este slava lui intru mantuirea Ta, slava si mare cuviinta vei pune peste el. Ca ii vei da lui binecuvantare in veacul veacului, veseli-I-vei pe dansul intru bucurie cu fata Ta. Ca imparatul nadajduieste in Domaul si intru mila Celui Preainalt nu se va clatina. Afla-se mana Ta peste toti vraj- masii Tai, dreapta Ta sa afle pe toti cei ce Te urasc pe Tine. Pune-i-vei pe ei ca un cuptor de foc in vremea aratarii Tale; Domaul intru mania Sa ii va tulbura pe ei, si-i va manca pe ei focul. Rodul lor de pe pamant il vei pierde si samanta lor dintre fiii oamenilor. Ca au gandit rele impotriva Ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea sa stea. Ca ii vei pune pe ei pe fuga si cu arcul Tau vei tinti capul lor. inalta-Te, Doamne, intru taria Ta; canta-vom si vom lauda puterile Tale. Slava..., $i acum..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru..., CA a Ta este impas Dator este preotul s4 ia aminte ca sa fie in mijlocul bisericii cAnd va zice: C4 a Ta este imparatia... Dupa Sfinte Dumnezeule... si Tatal nostru..., cAntiretul zice aceste tropare: M&ntuieste, Doamne, poporul Tau si binecuvinteaz4 mostenirea Ta. Biruinta binecredinciosilor crestini asupra celui potrivnic daruieste si, cu Crucea Ta, pazeste pe poporul Tau. Slavi..., Cel ce Te-ai inaltat pe Cruce de bunavoie, poporului Tau celui nou, numit cu numele Tau, indurarile Tale daruieste-i, Hristoase Dumneze- ule. Veseleste cu puterea Ta pe binecredinciosii crestini, daruindu-le lor biruinta asupra celui potrivnic, avand ajutorul Tau arma de pace, nebiruita biruinta. $i acum..., al Nascatoarei de Dumnezeu: Ocrotitoare, neinfricata si neinfruntata, nu trece cu vederea, ceea ce esti buna, rugaciunile noastre, intru tot laudaté Nascatoare de Dum- nezeu. intareste viata cea de obste a dreptmaritorilor crestini. Mantu- ieste pe cei ce i-ai randuit sa conduca si le da lor biruinta din cer, pen- tru ca ai nascut pe Dumnezeu, ceea ce esti una binecuvantata. | RANDUIALA UTRENIEL 43 Preotul, din fata Sfintei Mese, zice ectenia aceasta, la care se rispunde:Doamne, miluieste (de 3 ori) Miluieste-ne pe noi Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugimu-ne Tie, auzi-ne si ne miluieste. jincd ne rugim pentru Prea Fericitul Parintele nostru (\), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane [pentru (inalt-) Prea Sfintitul (Arhi-) Epis- copul (si Mitropolitul) nostru (\)], pentru sanatatea si mantuirea lui. incd ne rugim pentru binecredinciosul popor roman de pretutin- deni, pentru cirmuitorii tirii noastre, pentru mai marii oraselor si ai satelor si pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sanatatea si man- tuirea lor. inca ne rugim pentru toti fratii nostri si pentru toti cucernicii si dreptmiritorii crestini, pentru sanatatea si mantuirea lor. Ecfonis: G milostiv si iubitor de oameni Dumnezeu esti si Tie slava inal- tam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Strana: Amin, intru numele Domnului, binecuvinteazi, Parinte! Preotul: Slava Sfintei si Celei de o fiinta si de viata facdtoarei si nedespar- titei Treimi, totdeauna acum si pururea si in vecii vecilor. Strana: Amin, lar cAntiretul cel randuit (sau cel mai mare), cu evlavie si cu frica lui Dumne- zeu, zice: Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamént pace, intre oa- meni bunavoire (de trei ori). Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta (de doua ori). (Preotul, cu capul descoperit, citeste, in fata Sfintei Mese primele sase rugiciuni ale diminetii) Psalmul 3 D oamne, cat s-au inmultit cei ce ma necajesc! Multi se scoala asu- pra mea; multi zic sufletului meu: ,,Nu este mantuire lui, intru Dumnezeul lui!“ Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu esti, slava mea si I 44 RANDUIALA UTRENIEL Cel ce inalti capul meu. Cu glasul meu catre Domnul am strigat si m-a auzit din muntele cel sfant al Lui. Eu m-am culcat si am adormit; scu- latu-m-am, cd Domnul mi va sprijini. Nu ma voi teme de mii de popoa- re, care imprejur m4 impresoara. Scoala’, Doamne, mantuieste-ma, Dumnezeul meu, ca Tu ai batut pe toti cei ce ma vrajmasesc in desert; dintii pacitosilor ai zdrobit. A Domnului este mantuirea si, peste po- porul Tau, binecuvantarea Ta. $i iarlsi: Eu m-am culcat si am adormit; sculatu-m-am, ci Domnul ma va sprijini. Psalmul 37 amne, nu cu mania Ta sé m4 mustri pe mine, nici cu iutimea 'a SA ma certi. Ca sdgetile Tale s-au infipt in mine si ai intarit peste mine mana Ta. Nu este vindecare in trupul meu de la fata maniei Tale; nu este pace in oasele mele din pricina pacatelor mele. Ca fara- delegile mele au covarsit capul meu, ca o sarcind grea apasat-au peste mine. Umplutu-s-au de miros greu si au putrezit ranile mele, din pri- cina nebuniei mele. Chinuitu-m-am si m-am garbovit pana in sfarsit, toaté ziua mahnindu-ma umblam. Ca salele mele s-au umplut de ocari si nu este vindecare in trupul meu. Necdjitu-m-am si m-am smerit foarte; ricnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, inaintea Ta este toata dorirea mea si suspinul meu de Ia Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, pardsitu-m-a taria mea si lumina ochilor mei, si aceasta nu este cu mine. Prietenii mei si vecinii mei in preajma mea s-au apropiat si au sezut; si cei de aproape ai mei departe au stat. $i se sileau cei ce cautau sufletul meu, si cei ce cdutau cele rele mie gra- iau desertaciuni, si viclesuguri toata ziua cugetau. lar eu ca un surd nu auzeam si ca un mut ce nu-si deschide gura sa. $i m-am facut ca un om ce nu aude si nu are in gura lui mustrari. Ca spre Tine, Doamne, am nadajduit; Tu ma vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, ci am zis, ca nu cumva sa se bucure de mine vrajmasii mei; si cand, s-au clatinat picioa- rele mele, impotriva mea s-au semetit. Ca eu spre batai gata sunt si durerea mea inaintea mea este pururea. Ca faradelegea mea eu 0 voi vesti si ma voi ingriji pentru pacatul men. lar vrajmasii mei traiesc si s-au intarit mai mult decat mine, si s-au inmultit cei ce mA urasc pe nedrept. Cei ce imi rasplatesc rele pentru bune ma defaimau, ca 4 yj RANDUIALA UTRENIEI 45 urmam buniatatea. Nu ma lisa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depar- ta de Ia mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mantuirii mele. $i iardsi: Nu ma ldsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te departa de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mAntuirii mele. Psalmul 62 umnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineata. insetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a dupa Tine trupul meu, in pamant pustiu si neumblat si fara de apa. Asa in locul cel sfant m-am aratat Tie, ca sa vad puterea Ta si slava Ta. Ca mai buna este mila Ta decat viata; buzele mele Te vor lauda. Asa Te voi binecu- vanta in viata mea si in numele Tau voi ridica mainile mele. Ca de seu si de grasime sa se sature sufletul meu si cu buze de bucurie Te va lauda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine in asternutul meu, in dimineti am cugetat la Tine, ca ai fost ajutorul meu, si, intru acopera- m4ntul aripilor Tale, mA voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine si pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Jar ei in desert au cautat sufletal meu, intra-vor in cele mai de jos ale pamantului; da-se-vor ia mainile sabiei, parti vulpilor vor fi. Iar imparatul se va veseli de Dumnezeu; l4uda-se-va tot cel ce se jura intru El, ci s-a astupat gura celor ce gra- iesc nedreptiti. Si iardsi in dimineti am cugetat spre Tine, c4 ai fost ajutorul meu, si, intru acoperamAntul aripilor Tale, ma voi bucura. Lipitu-s-a sufle- tul meu de Tine, si pe mine m-a spi it dreapta Ta, Slava... $1 acum..., Aliluia(de 3 ori), fara inchinZciune. Doamne, miluieste (de 3 ori), Slava..., $i acum... Preotul iese din Sfantul Altar, isi descoperd capul si citeste in tain’ ultimele sase rugiciuni de dimineata, inaintea usilor imparatesti. Psalmul 87 D oamne, Dumnezeul m4ntuirii mele, zina am strigat si noaptea inaintea Ta. $4 ajunga inaintea Ta rugaciunea mea; pleaca ure- chea Ta spre ruga mea, Doamne. C4 s-a umplut de rele sufletul meu si viata mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboara in | FP 46 RANDUIALA UTRENIEL | groapa; ajuns-am ca un om neajutorat, intre cei morti slobod. Ca niste oameni raniti ce dorm in mormant, de care nu Ti-ai mai adus aminte si care au fost lepadati de la mana Ta. Pusu-m-au in groapa cea mai de jos, intru cele intunecate si in umbra mot Asupra mea s-a intarit mania Ta si toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Departat-ai pe cunoscutii mei de la mine, ajuns-am urdciune lor. inchis am fost si n-am putut iesi. Ochii mei au slabit de suferinta. Strigat-am catre Tine, Doamne, toata ziua intins-am catre Tine mainile mele. Oare, mortilor vei face minuni? Sau cei morti se vor scula si Te vor lauda pe Tine? Oare, va spune cineva in mormAnt mila Ta si adevarul Tau in locul pierzarii? Oare, se vor cunoaste intru intuneric minunile Tale si drep- tatea Ta in pamant uitat? lar eu catre Tine, Doamne, am strigat si di- mineata rugaciunea mea Te va intimpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu si intorci fata Ta de la mine? Sarac sunt eu si in osteneli din tineretile mele, inaltat am fost, dar m-am smerit si m-am mahnit. Peste mine au trecut maniile Tale si infricosarile Tale m-au tulburat. | inconjuratu-m-au ca apa toata ziua si m-au cuprins deodata. Departatai de la mine pe prieten si pe vecin, iar pe cunoscutii mei din cauza tica- losiei mele. Si iarasi: Doamne, Dumnezeul mantuirii mele, ziua si noaptea am strigat inaintea Ta. Si ajunga inaintea Ta rugaciunea mea; pleacd urechea Ta spre ruga mea. Psalmul 102 inecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul si toate cele dinlaun- trul meu, numele cel sfant al Lui. Binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul si nu uita toate rasplatirile Lui. Pe Cel ce curateste toate faradelegile tale; pe Cel ce vindeca toate bolile tale; pe Cel ce izbaveste din stricdciune viata ta; pe Cel ce te incununeaza cu mila si cu indu- rari; pe Cel ce umple de bunatati dorirea ta; innoi-se-vor ca ale vulturu- lui tineretile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, si judecata tuturor celor ce li se face strambatate. Cunoscute a facut caile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. indurat si milostiv este Domnul, indelung- rabdator si Mult-milostiv. Nu pana in sfarsit se va iuti; nici in veac Se va mania. Nu dupa pacatele noastre a facut noua, nici dupa farade- legile noastre a rasplatit noua, ci, cat este de departe cerul de pamant, ani 1 RANDUIALA UTRENIEL 47 atat este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cat sunt de departe rasariturile de apusuri, departat-a de la noi faradelegile noastre. in ce chip miluieste tatal pe fii, asa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dansul. Ca El a cunoscut zidirea noastra; adusu-Si-a amin- te cA tarand suntem. Omul, ca iarba, zilele lui, ca floarea campului; asa va inflori. Ca duh a trecut printr-insul si nu va mai fi si nu se va mai cunoaste nici locul sau. lar mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tem de Dansul, si dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce pizesc legimAntul Lui si isi aduc aminte de poruncile Lui, ca si le fac pe ele. Domnul in cer a gatit scaunul Sau si imparatia Lui peste toti stapaneste. Binecuvantati pe Domnul toti ingerii Lui, cei puternici la virtute, care faceti cuvantul Lui si auziti glasul cuvintelor Lui. Binecu- vantati pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceti voia Lui. Binecuvantati pe Domnul toate lucrurile Lui; in tot locul stapanirii Lui binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul Si larisi: in tot locul stapinirii Lui, binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domaul. Psalmul 142 D oamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, intru credin- ciosia Ta, auzi-ma, intru dreptatea Ta. S4 nu intri la judecata cu robul Tau, cd nimeni din cei vii nui drept inaintea Ta. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca in picioare; facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca mortii cei din veacuri. Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita inlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am Ia toate lucrurile Tale, la faptele mai- nilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile mele, sufletul meu, ca un pamAnt insetosat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-Ti intoarce fata Ta de la mine, ca s4 nu ma aseman celor ce se coboara in mormant. Fa s4 aud dimineata mila Ta, c4 la Tine mi-e nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufle- tul meu. Scapa-mi de vrajmasii mei, cd la Tine alerg, Doamne. invati-ma4 sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, daru- ieste-mi viata. Intru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fa bunitate de starpeste pe vrijmasii mei si pierde pe toti cei ce necajesc i sufletul meu, cA eu sunt robul Tau. - 48 RANDUIALA UTRENIEL Si iarigi: Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta. $4 nu intri la judecata cu robul Tau! Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta. $4 nu intri la judecata cu robul Tau! Duhul Tau cel bun ma va povatui la pamAntul dreptatii. Slava... $i acum..., Aliluia(de 3 ori). Apoi preotul, cu capul descoperit, zice ecte- nia mare gi indati se canta: D umnezeu este Domnul si S-a aratat noua, bine este cuvantat cel ce vine intru numele Domnului. Dumnezeu este Domaul huri: cinti dupa glasul troparului, cu aceste patru sti- L 4uda-ti pe Domnul ca este bun, ca in veac este mila Lui. { nconjuraind m-au inconjurat si, in numele Domnului, i-am infrant pe ei. Nu voi muri, ci voi fi viu si voi povesti lucrurile Domaului. Piatra pe care n-au bigat-o in seamé ziditorii, aceasta s-a facut in capul unghiului; de la Domnul s-a facut aceasta si este minunata intru ochii nostri. Apoi se cfinti troparul sirbatorii care se priznuieste, sau al sfantului, sau al invierii, pe glasul care va fi de rand. lar in Sfantul si Marele Post, se canta Aliluia(de 3 ori), dupa glasul de rand, cu aceste patru stihuri: De noapte maneca duhul meu c&tre Tine, Dumnezeule, pentru ci lumina sunt poruncile Tale pe pamant. D reptate va invatati, toti cei ce locuiti pe pamant. P izmuire va cuprinde pe poporul cel neinvatat, si acum focul pe cei potrivnici va manca. A dauga lor rele, Doamne, adaugi rele celor slaviti ai pamantului. $i, dupa Aliluia, se canta cAntarile treimice ale glasului de rand, fiecare cate | data. f CANTARILE TREIMICE 49 ] Cantarile Treimice GLASUL 1 u trupesti inchipuiri, cétre mintea cea netrupeascd si fara materie a Puterilor celor fara de trup ridicandu-ne si, prin c4n- tare intreit-sfanta a Dumnezeirii celei in trei ipostasuri, primind stra- lucire, ca heruvimii s4 strigam catre Unul Dumnezeu: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru, cu ocrotirile celor fara de trup, miluies- te-ne pe noi. Slava..., C u toate Puterile ceresti, ca heruvimii s4 strigim Celui ce este intru cei de sus, intreit-sfanta lauda inaltandu-l: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru rugiciunile tuturor sfintilor Tai, milu- ieste-ne pe noi. Si acum..., S culandu-ne din somn, cidem catre Tine, Bunule, si cantare inge- reasca strigam Tie, Puternice: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nos- tru, pentru Nascdtoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. SA se stie cd: La sfarsitul Cantarilor treimice, in toata saptaména, se zice: LUNI C u ocrotirile celor fara de trup, miluieste-ne pe noi. MARTI P entru rugiciunile inaintemergatorului, miluieste-ne pe noi. MIERCURI $1 VINERI C u puterea Crucii Tale, pazeste-ne pe noi. Jor P entru rugaciunile Sfintilor Apostoli si ale Sfantului lerarh Nicolae, miluieste-ne pe noi. Tot asa se zice si la Luminandele Sfantului si Marelui Post. Fe 50 RANDUIALA UTRENIEL GLASUL AL-2-LEA Puterilor celor de sus urmand pe pamant, cantare de biruinta adu- cem Tie, Bunule: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; cu ocroti- rile celor fara de trup, miluieste-ne pe noi. Slava..., Nezidita fire, Facdtorul tuturor, buzele noastre le deschide, ca sa vestim lauda Ta, strigand: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi. $i acum... Din pat si din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminea- 7A, inima mea si buzele mele le deschide, ca sa Te laud pe Tine, Sfanta Treime: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoa- rea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. GLASUL AL 3-LEA Treime de o fiint& si nedespartita, Unime in trei ipostasuri si im- preund-vecuitoare, Tie, ca unui singur Dumnezeu, cintare ingereasca strigim: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fara de trup, miluieste-ne pe noi. Slava, Pe Tatal cel fara de inceput, pe Fiul cel impreuna fara de inceput, pe Duhul cel impreuna-vecuitor, Dumnezeirea cea una, ca heruvimii a slavi indvSznizd, zicem: Sfant, Sfant, Sfant, esti, Dumnezeul nostru; pentru rugiciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi. $i acum... F ara de veste Judecatorul va veni si faptele fiecdruia se vor des- coperi; deci, cu frica s4 strigam in miezul noptii: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, milu- ieste-ne pe noi. GLASUL AL 4-LEA N oi, cei muritori, indraznind sa aducem cAntarea slugilor Tale celor ce sunt duhuri, zicem: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; cu | ocrotirile celor fara de trup, miluieste-ne pe noi. | CANTARILE TREIMICE 51 ] Slavi..., Precum cetele ingerilor acum in cer, asa si starile oamenilor pe pamant, cu frica, cantare de biruinta aducem Tie, Bunule: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi. Si acum... Pe Parintele Tau cel fara de inceput si pe Tine, Hristoase Dumne- zeule, $i pe Duhul cel Preasfant, ca heruvimii a slavi indraznind, zicem: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoa- rea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. GLASUL AL 5-LEA Vremea cAntarii este si ceasul rugaciunii. Cu osardie sa strigim catre Unul Dumnezeu: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fara de trup, miluieste-ne pe noi. Slava..., i ndraznind a ne asemina ostilor Tale celor intelegatoare, Treime, Ceea ce esti fara de inceput, cu guri nevrednice strigam: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru rugiciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi. Si acum... C el ce in pantece fecioresc ai incdput si de sanurile Tatalui nu Te-ai despartit, Hristoase Dumnezeule, cu ingerii primeste-ne si pe noi, care strigim Tie: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nasca- toarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. GLASUL AL 6-LEA H eruvimii, stand inainte cu frica, si serafimii, spaimantandu-se cu cutremur, intreit sfanta cantare aduc cu glas fara de tacere. Cu care si noi pacatosii strigam: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fara de trup, miluieste-ne pe noi. Slava..., C u guri fara de trup, cu doxologii fara tacere, cei cu cate sase aripi canta Tie intreit sfanté cantare, Dumnezeul nostru; iar noi, cei de pe —— —y 52 RANDUIALA UTRENIED pamant, cu buze nevrednice lauda Tie inaltam: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi. Si acum... P e Unimea Dumnezeirii in Treime, in unire neamestecata O slavim si cantare ingereasca strigam: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nos- tru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. GLASUL AL 7-LEA C el ce esti laudat de heruvimi cu putere preainalta si cu dumneze- iasca slava de ingeri inchinat, primeste-ne si pe noi, cei de pe pamant, care, cu buze nevrednice, lauda Tie inaltam: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fara de trup, miluieste-ne pe noi. Slavi..., C a pe un soma lepadand lenea, suflete, indreptare spre lauda Ju- decatorului arata si cu frica striga: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru rugiciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi. $i acum... D umnezeirii celei neapropiate, Treimii celei intr-o Unime, intreit- sfanta lauda a serafimilor inaltand, cu fricd s4 strigam: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, milu- ieste-ne pe noi. GLASUL AL 8-LEA § pre cer inimile avand, cetelor ingeresti si urmam si, cu fricd Ja Cel ce nu ia mitd, s4 cidem, lauda de biruinta strigind: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fara de trup, milu- ieste-ne pe noi. Slavi..., H eruvimii, neindraznind a privi la Tine, zburand, striga cu inaltare de vers cantarea dumnezeiasca a glasului celui intreit-sfant; cu care si noi strigam Tie: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru rugiciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi. Si acum... r CANTARILE LUI MOISE 53 liind robiti de multimea greselilor noastre si neindraznind a privi Ia indltimea Ta, plecim sufletul si trupul si cu ingerii cantare strigim Tie: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Urmeaza citirea Catismelor Psaltirii si Sedelnele, dupa randuiala lor. Psal- mul 50:Miluieste-ma, Dumnezeule... (caut la pag. 11), apoi CAntirile Iui Moise si Canonul. CANTARILE LUI MOISE CANTAREA INTIIA Dupé ce s-a afundat Faraon in Marea Rosie, Moise a zis: ,.Domnului sd-i cantdm cdci cu slavé S-a preaslévit’. (lesire cap. 15) S$ c4ntim Domaului, cdci cu slava S-a preaslavit! Pe cal si calaret in mare i-a aruncat! 2.Taria mea si marirea mea este Domnul, cAci El m-a izbavit. Acesta este Dumnezeul meu, si-L voi preaslavi, Dumnezeul parintelui meu si-L voi preainalta! 3.Domnul este viteaz in lupta; Domnul este numele Lui. 4.Carele lui Faraon si ostirea lui in mare le-a aruncat; pe capete- niile cele de seama ale lui, Marea Rosie le-a inghitit, 5.Adancul le-a acoperit, in fundul marii ca 0 piatra s-au pogorat. 6.Dreapta Ta, Doamne, si-a ariitat taria. Mana Ta cea dreapti, Doam- ne, pe vrajmasi a sfaramat. 7.Cu multimea slavei Tale ai surpat pe cei potrivnici. Trims-ai mania Ta si i-a mistuit ca pe niste paie. Pe 14 8.La suflarea narilor Tale s-a despartit apa; stransu-s-au la un loc apele ca un perete si s-au inchegat valurile in inima mari. Irmosul: 9. Vrajmasul zicea: «Alerga-voi dupa ei si-i voi ajunge; prada voi imp4rti si-mi voi satura sufletul de razbunare; voi scoate sabia si mana mea ii va starpi». 10.Dar ai trimis Tu, Duhul Tau, si marea i-a inghitit; afundatu-s-au | ca plumbul in apele cele mari. j 54 RANDUIALA UTRENIEI | 11.Doamne, cine este asemenea Tie intre dumnezei? Cine este ase- menea Tie preaslavit in sfintenie, minunat intru slava si facator de minuni? 12.Intins-ai dreapta Ta si i-a inghitit pamantul! 13.CAlauzit-ai cu mila Ta acest popor si Lai izbavit; Tu il povatui cu puterea Ta spre locasul sfinteniei Tale. Pe8 14.Auzit-au neamurile si s-au cutremurat; fricd a cuprins pe cei din Filisteia. 15. Atunci s-au spaiméntat capeteniile Edomului, pe conducatorii Moabului cutremur i-a cuprins, gi toti cti traiesc in Canaan si-au pier- dut cumpatul. Pe 6 16.Frici si groaza va cddea peste ei, si de maretia bratului Tau ca pietrele vor incremeni, pana va trece poporul Tau, Doamne, pana va trece poporul Tau acesta, pe care |-ai cAstigat Tu. 17.Tu il vei duce si-l vei sadi in muntele mostenirii Tale, in locul ce ti Lai facut salasluire, Doamne, in locasul sfant cel zidit de mainile Tale, Doamne. Pe4 18. imp&rati-va Domaul in veac si in veacul veacului. 19. Caci caii lui Faraon cu carele si calaretii lui au intrat in mare. intors-a Domanul asupra lor apele mari, iar fiii Ini Israel au trecut prin mare, ca pe uscat. Slava... $i acum... CANTAREA A DOUA Legea scriindu-se iardsi, cantarea lui Moise (Deuteronom cap. 32) ‘a aminte, cerule, si voi grai! Asculta, piméntule, cuvintele gurii ‘mele! 2.Ca ploaia sa curga invatatura mea si graiurile mele sa se coboare ca roua, ca bura pe verdeata si ca ploaia repede pe iarba. 3-Caci numele Domnului voi preaslavi. Dati slava Dumnezeului nos- | tru! =i f CANTARILE LUI MOISE 55 4El este taria; desavarsite sunt lucrurile Lui, cAci toate caile Lui sunt drepte. 5.Credincios este Dumnezeu si nu este intru El nedreptate; drept si adevarat este El; 6.lar ei S-au razvratit impotriva Lui; ei, dupa netrebniciile lor, nu sunt fiii Lui, ci neam indaratnic si ticdlos. Cu acestea rasplatiti voi Domnului? 7.Popor nechibzuit si fara de minte, au nu este El Tatal tau, Cel ce te-a zidit, te-a facut si te-a intemeiat? 8.Adu-ti aminte de zilele cele de demult, cugeta la anii neamurilor trecute; 9.intreaba pe tatal tau siti va da de stire, intreaba pe batrani si-ti yor spune: 10. Cand Cel preainalt a imp: impartit pe fiii lui Adam, 11. Atunci a statornicit hotarele neamurilor dupa numarul ingeri- lor lui Dumnezeu; iar partea Domnului este poporul lui Iacob, Israel este partea Lui de mostenire. 12. Gasitu-La in pam4nt pustiu, in pustiu trist si cu urlete salbatice, 13, Si La aparat, La ingrijit si La pazit, ca lumina ochiului Sau. 14. intocmai ca vulturul care indeamni la zbor puii sai si se roteste pe deasupra lor, 15. intinz4ndu-si aripile, a Iuat pe Israel si la dus pe penele sale. 16. Domnul |-a povatuit si n-a fost cu el dumnezeu strain. 17. El |-a asezat pe inaltimile pamantului si l-a hranit cu roada tari- nilor. 18.1-a dat s4 sugd miere din piatra si cu untdelemn din stanca var- toasa |-a hranit; 19. La hranit cu unt de vac si cu lapte de oi, cu grasimea mieilor, a berbecilor de Vasan, a tapilor si cu grau gras; a bdut vin, sangele boabelor de strugure. 20. $i a mancat Iacob, s-a ingrasat Israel si s-a facut indaratnic; 21. Ingrasatu-s-a, ingrosatu-s-a si s-a umplut de grasime; a parasit pe Dumnezeu, Cel ce |-a facut, si a dispretuit cetatea mantuirii sale. 22. {ntaratat-au ravna Lui cu dumnezei straini si cu uraciunile lor mostenire popoarelor, cind a F 56 RANDUIALA UTRENIEL 23. Adus-au jertfe demonilor si nu lui Dumnezeu, unor dumnezei noi, pe care nu i-au stiut, care au venit de la vecinii lor si pe care pa- rintii lor nu i-au cunoscut. 24.lar pe Aparatorul, Cel ce te-a nascut, L-ai uitat si nu ti-ai adus aminte de Dumnezeul, Cel ce te-a zidit. 25.Vazut-a Domnul si $-a mAniat si in mania Sa a trecut cu vederea pe fiii Sai si pe fiicele Sale 26. $i a zis: Ascunde-Mi-voi fata Mea de la ei si voi vedea cum va fi sfarsitul lor; 27.4 neam ticdlos sunt ei si copii in care nu este credinciosie. 28. Ei M-au intaratat la gelozie prin cei ce nu sunt Dumnezeu si au aprins mania Mea prin idolii lor; 29.fi voi intarata si Eu pe ei printr-un popor care nu e popor, le voi aprinde mania printr-un neam fara pricepere. 30.Ca foc s-a aprins din pricina mfniei Mele; va arde pana in fun- dul locuintei mortilor, 31. Va manca pamantul si roadele lui si va parjoli temeliile mun- tilor. 32. Voi strange impotriva lor necazuri si vo sagetile Mele; 33. Istoviti vor fi de foame si prapaditi de lingoare si molima rea; 34. Voi trimite asupra lor dintii fiarelor; veninul taratoarelor din pulbere voi trimite. 35.De din afara ii va pierde sabia, iar prin case groaza, pierzand pe tanar si pe tanara, pe copilul de san si pe batranul acoperit de caruntete. 36. Am zis: fi voi imprastia si voi sterge pomenirea lor dintre oameni. 37.Dar am aménat aceasta, pentru rautatea vrajmasilor, ca sa nu se mandreasca vrajmasii lor 38. $i sa zicd: Mana noastra este puternica si toate acestea nu le-a facut Domnul. 39.Caci acestia sunt oameni, care si-au pierdut judecata si n-au nici 0 pricepere. 40.0, de ar judeca ei si de s-ar gindi la acestea! De ar pricepe ce | are sa fie cu ei mai pe urma: iti asupra lor toate 4 —3 CANTARILE LUI MOISE 57 41Cum ar putea unul sa puna pe fuga o mie, si doi, zece mii, 42Dac& aparatorul lor nu i-ar vinde si daca Domnul nu i-ar parasi! 43.Caci aparatorul lor nu este ca Aparatorul nostru si la aceasta chiar vrajmasii nostri sunt martori. 44CA via lor este din vita de vie a Sodomei si din sesurile Gomorei; 45Steugurii lor sunt struguri otraviti si boabele lor amare; 46¥inul lor este venin de scorpion si otrava pierzatoare de aspida. 47Au nu sunt acestea ascunse la Mine? $i nu sunt ele pecetluite in cimarile Mele? 48A Mea este razbunarea si rasplatirea, 49CAnd se va poticni piciorul lor; 50.Ca aproape este ziua pieirii lor si curand vor veni cele gitite pentru ei. 51lar Domnul va judeca pe poporul Sau si Se va milostivi asupra robilor Sai, 52Cand va vedea ca a slabit taria lor si cd nu se mai afla nici robi, nici slobozi. 53Atunci Domnul a zis: Unde sunt dumnezeii lor si taria in care nadajduiau ei? 54.Unde sunt cei ce au méancat grasimea jertfelor lor si au baut vinul turnarilor lor? 558A se scoale, si va ajute si si va fie ocrotire | 56Nedeti, vedeti dar, cd Eu sunt si nu este alt Dumnezeu afara de Mine: 57.Bu omor si inviez, Eu ranesc si fu tamaduiesc, si nimeni nu poate scapa din mainile Mele. 58Eu ridic la cer mana Mea si Ma jur pe dreapta Mea si zic: Viu sunt Eu in veac! 59Cand voi ascuti sabia Mea cea lucitoare si va incepe mana Mea a judeca, 60MA voi razbuna pe vrajmasii Mei si celor ce Ma urasc le voi ras- plati. 61Adapa-voi sagetile Mele cu sange si sabia Mea se va satura de carnea 628i de sAngele celor ucisi si robiti si de capetele capeteniilor vraj- } masului. A f 58, RANDUIALA UTRENIEI ] 63. Veseliti-va, ceruri, impreund cu El si va inchinati Lui toti ingerii Jui Dumnezeu! 64. Veseliti-va, neamuri, impreuna cu poporul Lui si sa se inta- reasca toti fiii lui Dumnezeu! 65. Caci El va razbuna sangele robilor Sai si va rasplati cu razbu- nare vrajmasilor Sai si celor ce-L urasc le va rasplati 66. $i va curati Domnul pamantul poporului Sau». CANTAREA A TREIA Rugdciunea Anei, mama Proorocului Samuel (I Regi cap. 2) Pe Dumnezeu cinsteste stearpa, ceea ce a néscut in chip minunat ucuratu-s-a inima mea intru Domnul; indltata a fost fruntea mea de Domnul, Dumnezeul meu, si gura mea s-a deschis larg asupra vrajmasilor mei, caci m-am bucurat de izbavirea Ta. 2. Nimeni nu este sfant ca Domnul, caci nu e altul afara de Tine; si nimeni nu e puternic ca Dumnezeul nostru. 3. Nu va laudati si cuvinte trufase sa nu iasa din gura voastra. 4, CA Domnul este Dumnezeul a toata cunostinta si lucrurile la Dansul sunt cAntarite. Pe 14 5. Arcul celor puternici s-a frant, iar cei slabi s-au incins cu putere. Irmosul: 6. Cei satui vor munci pentru paine, iar cei flamanzi nu vor mai avea foame. 7. Cea stearpa va naste de sapte ori, iar cea cu copii multi va fi neputincioasa. 8. Domnul omoara si invie; El coboara in locuinta mortilor si iarasi scoate. 9. Domnul face pe om sirac si tot El il imbogateste; El smereste si El inalta; Bl ridica pe cel sarac din pulbere si din gunoi pe cel lipsit, 10. Punandu-i in rand cu cei puternici si dandu-le scaunul maririi, Pes 11. Caci ale Domnului sunt temeliile pamantului si El intemeiaza | lumea pe ele. | f CANTARILE LUI MOISE 59 ] 12. Pasii sfintilor $ai El ii pazeste, iar nelegiuitii vor pieri intru intuneric, caci omul nu prin putere e tare. Sfant este Domnul! Pe6 13. SA nu se laude cel intelept cu intelepciunea sa si cel puternic sa nu se laude cu puterea sa, nici cel bogat s4 nu se faleasca cu bogatia sa; 14. Ci, cel ce vrea sa se laude, cu aceea sa se laude, ca stie si cu- noaste pe Domnul si face judecata si dreptate in mijlocul pamantului. Pe4 15. Domnul din inaltimea cerului va tuna peste vrajmasii Sai, El va judeca marginile pimAntului, drept fiind, 16. El va da tarie regilor nostri si fruntea Unsului Sau o va inalta. Slava... $i acum... CANTAREA A PATRA Rugdciunea Proorocului Avacum (Cap. 3) D oamne, auzit-am de faima Ta si m-am temut; inteles-am lucru- rile Tale, Doamne, si m-am spaimntat. 2. Fa sa traiasca, in cursul anilor, lucrarea Ta si, in trecerea vremii, fi-o sa fie cunoscuti. Dar, intru mania Ta, adu-Ti aminte c4 esti si milostiv. 3. Dumnezeu vine din Teman si Cel Sfant din muntele Paran. 4. Slava Lui acopera cerurile si tot pamantul este plin de marirea Lui. 5. Stralucirea Lui va fi ca lumina soarelui, din mainile Lui raze vor izvori; acolo sta tainic ascunsa puterea Lui. 6. Inaintea Lui merge molima, iar prapadul vine pe urma Lui. 7. Cand se va arata El, se va clatina pimantul, iar cand va privi, se vor cutremura popoarele. 8. Muntii cei din veac se desprind din locurile lor, colinele stravechi se smeresc si pier sub pasii vesniciei Sale. 9. Am vazut corturile lui Cusan (Etiopia) lovite de groaza, iar coli- bele tarii Madianului sunt cuprinse de cutremure. 10. Oare impotriva fluviilor aprinsu-si-a Domnul vapaia Sa? Sau asupra marilor rauri mania Sa? Sau impotriva marii urgia Ta, 11. Cand Tu incaleci caii Tai si Te sui in carele Tale de biruint 60 RANDUIALA UTRENIEI -Arcul le-ai rostit. 13.Cu suvoaiele Tale spinteci pamantul. Vazutu-Te-au muntii si s-au cutremurat; 14. Puhoaie de apa ai trecut. Adancul si-a slobozit glasul sau si miinile sale in sus le ridica. 15. Soarele si luna s-au oprit in locuinta lor; 16. Ca sa faca lumina, sagetile Tale pornesc si fulgerele lincilor Tale fara incetare scapara. 17.Cu mAnie Tu pasesti pe pamant re popoarele. 18. lesit-ai ca si dezrobesti poporul Tau; ca si izbavesti pe unsul Tau. se incordeaza. Sagetile Tale sunt jur' tele pe care intru urgie Tu calci in picioa- Pe 14 19. Doborat-ai acoperisul casei celui fara de lege si temeliile ei le-ai dezyelit pana jos la piatra. Irmosul: 20.Strapuns-ai cu sagetile Tale capul lui Faraon si ale celor care se napusteau asupra mea, ca sa ma sfarame. 21.Cu caii Tai tu cutreieri marea, puhoiul intinselor ape. 22.Auzit-am de aceasta si launtral meu s-a zbuciumat la glasui Tau, tremurat-au buzele mele. 23. Putreziciunea a cuprins oaseie mele si picioarele mele au sovait. 24.Linistit voi astepta vremea marii ingrijorari care va veni peste poporul care ne asupreste. Pe8 25.$mochinul s4 nu mai inmugureasca si via rod sA nu mai dea; 26.ingelatoare si fie rodirea maslinului, si ogoarele nimic sé nu rodeasca. Pe 6 27.Turme sa nu mai fie in tarcuri si vite in staule niciodata! 28.Ci eu voi tresalta de veselie in Domnul, bucura-ma-voi de Dum: nezeu, Mantuitoru!l meu. 4 ; 7 CANTARILE LUI MOISE 61 | Pe4 | 29. Domanul, Stapanul meu, este taria mea; EI face picioarele mele ca ale caprioarelor, 30. Pe culmi poarta pasii mei! Slava... $i acum... CANTAREA A CINCEA Rugiciunea Sfantului Prooroc Isaia (Cap. 26, 9-20) S ufletul meu Te-a dorit in vreme de noapte, duhul meu nazuieste spre Tine; 2. Caci, cand indreptarile Tale vor fi pe pamdnt, cei ce locuiesc lumea vor invata ce este dreptatea. 3. Dac& de cel fara de lege ne este mila, el nu mai invata ce este dreptatea, si in pamAntul celor sfinti va savarsi strambatatea. Pe 14 4. Doamne, mAna Ta era ridicata; dar ei n-au vazut-o. Vor vedea ravna Ta pentru poporul Tau si se vor rusina. $i focul harazit vraj- masilor Tai ii va manca. Irmosul: 5. Doamne, revars4 pacea peste noi, caci toate lucrurile noastre, pentru noi le-ai facut. 6. Doamne, Dumnezeul nostru, am avut peste noi si alti stapani afara de Tine, dar noi ne vom aduce aminte numai de numele Tau. 7. Mortii nu vor mai trai si umbrele lor nu vor invia, 8. Fiindca Tu le-ai pedepsit si le-ai nimicit si ai sters pana si nu- mele lor. 9. Inmulteste poporul, Doamne, inmulteste poporul si arati-Te mare; largeste din nou toate hotarele tarii! Pe 8 10. Doamne, pe Tine Te-au cAutat ei in vreme de restriste, c4tre Tine am strigat in scirba noastr4, cand Tu ne pedepseai. 11. Ca femeia insarcinata si gata s4 nasca prunc, care se zvarcoleste L si striga in durerea ei, asa am fost noi, Doamne, cu totii in fata Ta. j 62 RANDUIALA UTRENIEI 4 12. Pentru frica Ta, Doamne, in pantece am luat. 13. Dureri de facere am avut si am nascut vant. Pe4 14. Mortii Tai vor trai si trupurile lor vor invia! Desteptati-va, can- tati de bucurie, voi cei ce salasluiti in pulbere! 15. Caci roua Ta este roua de lumina si din sanul pamantului um- brele lor vor invia. Du-te, poporul meu, intra in camarile tale si inchi- de usa dupa tine; ascunde-te putine clipe, pana cand mania va fi trecut! Slava... $i acum... CANTAREA A $ASEA Rugdciunea Proorocului Iona (Cap. 2, 3-10) Irmos: Din fiara a strigat Iona zicand... trigat-am catre Domnul in stramtorarea mea si El m-a auzit; 2. Din pantecele locuintei mortilor catre El am strigat si El a luat aminte la glasul meu. Tu m-ai aruncat in adanc, in sanul marii si undele m-au inconjurat; 3. Toate talazurile si valurile Tale au trecut peste mine, 4. $i gandeam: Aruncat sunt dinaintea ochilor Tai. Dar voi vedea din nou templul cel sfant al Tau. 5. Apele m-au invaluit pe de-a intregul, adancul m-a impresurat, Pe 8 6. larba méarii s-a incolacit in jurul capului meu; ma coborasem pana la temeliile muntilor, zavoarele pamantului erau trase asupra mea pentru totdeauna; 7. Dar Tu ai scos din stricaciune viata mea, Doamne Dumnezeul meu! Pe6 8. Cand se sfarsea in mine duhul meu, de Domaul mi-am adus aminte, 9. $i la Tine a ajuns rugaciunea mea, in Templul Tau cel sfant. Pe 4 | 10. Cei ce slujesc idolilor deserti dispretuiesc harul Tau. | ij CANTARILE LUI MOISE 63 11. Dar eu iti voi aduce Tie jertfe cu glas de lauda si toate faga- duintele mele le voi implini, cici mantuirea vine de la Domaul. Slava... $i acum... CANTAREA A SAPTEA Rugdciunea sfintilor trei tineri (Cantarea celor trei tineri) | 5 audba esti, Doamne Dumnezeul pirintilor nostri si laudat ‘si preamarit este numele Tau in veci. 2.Caci drept esti Tu in toate cate ai facut noua -$i toate lucrurile Tale sunt adevarate, si drepte caile Tale si toate judecatile Tale adevarate. 4.Tu ai dat hotarari drepte in toate relele ce ai facut sa vind asupra noastra si asupra cetatii celei sfinte a parintilor nostri, lerusalimul; 5. Ca in adevar si dreptate ai adus acestea peste noi din pricina pacatelor noastre; 6.C& am gresit si farddelege am facut, departandu-ne de la Tine 7.in toate am picatuit si poruncile Tale nu le-am ascultat, nici nu le-am pazit, nici nu le-am facut, precum ne-ai poruncit noua, ca s4 ne fie bine. 8.$i cate ai adus si ai facut noua cu judecata dreapta sunt. 9.Tu ne-ai dat in mainile vrajmasilor nostri, oameni fara lege si cei mai rai dintre nelegiuiti, unui rege nedrept, cel mai rau care este pe pamant. 10. $i acum nu mai putem deschide gura; ne-am facut de rusine si ocara robilor Tai si celor ce Te cinstesc pe Tine. 11.Nu ne parasi pe noi pentru totdeauna, pentru numele Tau, si nu Strica legamAntul Tau. Nu departa mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine, pentru Isaac, robul Tau, si pentru lacob, sfantul Tau, 12. Carora le-ai fagaduit, sa le inmultesti semintia lor ca stelele cerului si ca nisipul de pe tarmul marii. 13.Caci, Doamne, ne-am imputinat mai mult decat toate popoarele, si suntem umiliti ast4zi in tot pamAntul, pentru pacatele noastre. 14. $i nu mai avem astazi nici intaistatator, nici prooroc, nici cape- tenie, nici ardere de tot, nici jertfa, nici prinos, nici tamaie, nici loc eae sa aducem inaintea Ta parga noastra si sa aflam har la Tine. 4d — | 64 RANDUIALA UTRENIEL 15. Gi cu suflet zdrobit si cu duh umilit sa fim primiti de Tine. 16. Ca arderile de tot de berbeci si de junci, ca zeci de mii de miei grasi, asa sa fie jertfa noastra inaintea Ta astazi, intelegere sd gaseas- ca la Tine; cd nu este rusine celor ce nidajduiesc in Tine. 17. $i acum urmam Tie cu toata inima, si ne temem de Tine, si cautam fata Ta. 18, $4 nu ne rusinezi pe noi, ci fa cu noi dupa mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale. 19. Izbaveste-ne pe noi cu puterea minunilor Tale si da slava numelui Tau, Doamne! 20. $A se rusineze toti cei ce fac rau robilor Tai; s4 se rusineze de toata puterea Ta, si taria lor sa se sfarame! 21, $A stie ca Tu esti Domn, Dumnezeu singur si slavit peste toata lumea. 22. $i n-au incetat slujitorii regelui, care ii aruncasera in cuptor, sa infierbante cuptorul cu catran si cu smoala si cu cAlti si cu vita. Pe 14 23. $i valvataia se ridica deasupra cuptorului de patruzeci si noua de coti. Irmosul: 24, $i izbuenind afara, ea a ars pe caldeii, care se aflau in jurul cup- torului. 25. lar ingerul Domnului s-a coborat la Azaria si la cei trei prieteni ai lui in cuptor, 26. Sia stins vapaia. 27. $ile-a suflat in mijlocul cuptorului ca o racoare de adiere si de roua, asa ca focul nu i-a mai atins; nu le-a mai pricinuit nici dureri, nici teama. 28, $i acei trei, intr-un singur glas, au laudat, au mirit si au binecu- vantat pe Dumnezeu in cuptor, zicdnd: UMIRE A CELOR TREI TINERI Pe 8 29. Binecuvantat esti, Doamne Dumnezeul parintilor nostri si lau- dat si preamirit intru toti vecii! 30. Binecuvantat este numele cel sfant al slavei Tale, si prealaudat si preainaltat intru toti vecii! J r CANTARILE LUI MOISE 65 Peé 31 Binecuvantat esti Tu in locasul sfintei slavei Tale, l4udat si prea- méarit in veci! 32.Binecuvantat esti Tu, Cel ce vezi adancurile si sezi pe heruvimi, si ldudat si preamirit in veci! Ped 33.Binecuvantat esti Tu pe scaunul imparatiei Tale si prealaudat si preamérit in veci! 34.Binecuvantat esti Tu pe bolta cerului si prealaudat si preamarit in veci! Slavi... $i acum... CANTAREA A OPTA Laudele celor trei sfinti tineri inecuvantati toate lucrurile Domnului pe Domaul, laudati-L si-L reainaltati pe El in veci! 2.Binecuvantati pe Domnul ingerii Domaului, cerurile Lui, audati-L | iL preainiltati pe El in veci! 3.Binecuvantati pe Domnul toate apele cele mai presus de ceruri, toate puterile Domnului, laudati-L si-L preainaltati pe El in veci. 4.Binecuvantati pe Domnul soare si luna si voi stele ceresti, lau- dati-L si-L preaindltati pe El in veci! 5.Binecuvantati pe Domnul ploaie, rou si toate vanturile, laudati-L si-L preainaltati pe El in veci! Pe 14 6.Binecuvantati pe Domnul, foc si cildura, frig si arsita, laudati-L si preainiltati pe El in veci! Irmosul: 7.Binecuvantati pe Domaul rou si zipada, gheata si ger, liudati-L siL preainaltati pe El in veci! 8.Binecuvantati pe Domnul brume si zApezi, fulgere si nori, lau- dati-L si-L preaindltati pe El in veci! 9.Binecuvantati pe Domaul lumina si intuneric, nopti si zile, Lau- dati-L si-L preaindltati pe El in veci! 10.Binecuvantati pe Domaul pamant, munti si dealuri si toate cele ce rasariti pe ele, laudati-L si-L preainaltati pe El in veci! RANDUIALA UTRENIEI 11, Binecuvantati pe Domnul izvoare, mari si rauri, chiti si toate cele ce se misca in ape, ldudati-L si-L preainiltati pe El in veci! Pes 14, Binecuvantati pe Domnul toate pasarile cerului, fiarele si toate dobitoacele, liudaticL sil preaindltati pe El in veci! 13, Binecuvantati pe Domnul fiii oamenilor, binecuvinteaz4 pe Dom- nul, Israele, laudati-L si-L preainaltati pe El in veci! Peo 14, Binecuvantati preoti pe Domaul, slujitorii Domnului, laudati-L si-L preainaltati pe El in veci! 15. Binecuvantati pe Domnul duhurile si sufletele dreptilor, cei cuviosi si smeriti cu inima, Kiudati-L si-L preaindltati pe El, in veci! Ped 16, Binecuvantati pe Domnul Ananie, Azarie si Misaile, ldudati-L si-L preainaltati pe El in veci! | \7, Binecuvantati pe Domnul apostoli, prooroci si mucenici ai Domaului, Jaudati-L si-L preainaltati pe El in veci! Slava. Binecuvantam pe Tatil si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Domnul, cantan- du si preainaltandu-L intru toti vecii! $i acum... Sa laudam, sa binecuv4ntam si s4 ne inchinim Domnului, cantan- du si preainiiltandu-L intru toti vecii! CANTAREA A NOUA A Preasfintei Nascatoarei de Dumnezen din Sfanta Evanghelie de la Luca, cap. 1, 46-55 La CAntarea a 9-2 a Canonului cintim acest Imn Preotul zice: Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica Luminii, intru cantari cin- stind-o, sa o marim. Strana: Mareste, suflete al meu, pe Domanul si s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, MAntuitorul meu. i CANTARILE LUI MOI Ca a cutat spre smerenia roabei Sale, ca, iata, de acum ma vor feri- ci toate neamurile. Ca mi-a facut mie marire Cel puternic si sfant numele Lui si mila Lui in neam si in neam spre cei ce se tem de El. FAcut-a tarie cu bratul Sau Domnul, risipit-a pe cei mandri in cuge- tul inimii lor. Coborat-a pe cei puternici de pe scaune si a ridicat pe cei smeriti; pe cei flamanzi i-a umplut de bunatati, iar pe cei bogati i-a scos afara deserti. luat-a pe Israel, sluga Sa, ca s4 pomeneasca mila, precum a grait citre parintii nostri, Ini Avram si semintici lui pnd in veac. Dupa fiecare stih, se cénti: Ceea ce esti m: inchiniclune, Apol CAntarea a 9-2 a Canonului, Dup% Canon, se cdnti, pe glasul irmoaselor: Cuvine-se cu adevarat sa te fericim, Nascitoare de Dumnezeu, cea pururea feri prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si mai marita, fara de asemanare, decat serafimii, care, fara stricdciune, pe Dumnezeu Cuvantul ai nas- cut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim. nonului, daci nu este duminici, se cfntii: Cuvine-se cu ade- iar daca este duminica, dupi ectenie, se zice: Sfant este Domnul Dumnezeul nostru (de doui orl), iar a treia oar’ e Sfant este Domnul Dumnezeul nostru. indltati pe Domnul Dum- nezeul nostru si va inchinati asternutului picioarelor Lui (inchinaciune), ca sfant este. Apoi Lumininda fnvierii, lar daci este Postul Mare, se cnt Luminandele glasu- face cu stihurile treimice, precum s-a aritat Ja tipicul de La inceputul Cantirilor treimice, adicit: LUNI Cu ocrotirile celor fara de trup, miluieste-ne pe noi. RTL Pentru rugiciunile inaintemergatorului, miluieste-ne pe noi. i RANDUIALA UTRENIEL MIERCURI $1 VINERI Cu puterea Crucii Tale, pazeste-ne pe noi. Jot Pentru rugaciunile Sfintilor Apostoli si ale Sfantului lerarh Nicolae, miluieste-ne pe noi. CANTAREA PROOROCULUI ZAHARIA (Luca I, 68-79) Irmosul: inecuvantat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, ca a cercetat si a rascumparat pe poporul Sau; 2. $i ne-a ridicat Mantuitor puternic din casa lui David, slujitorul Sau, 3. Precum a grait prin gura sfintilor Sai prooroci, din veac, 4, Ca sa ne scape de vrajmasii nostri si din mana tuturor celor care ne urasc, 5. $i sa facd mila fata de parintii nostri, aducandu-si aminte de legamantul Sau cel sfant; Pes 6. De juramantul cu care S-a jurat lui Avraam, parintelui nostru, ca fiind izbaviti din mana vrajmasilor, 7. $41 slujim Lui in sfintenie si in dreptate, in toate zilele vietii noastre. Pe 6 8, $i tu, pruncule, prooroc al Celui Preainalt te vei chema, cici vei merge inaintea fetei Domnului, ca sa gatesti calea Lui, 9. $4 dai poporului S4u cunostinta mantuirii spre iertarea pica- telor lui, prin bundtatea milei, Dumnezeului nostru, Pe 4 10.Cu care ne-a cercetat pe noi Rasaritul cel de sus, ca sé lumineze pe cei ce sedeau in intuneric si in umbra mortii, 11, Si s indrepte picioarele noastre la calea pacii. Slava... $i acum... i LUMINANDELE 69 | Luminandele Postului Mare | Fiecare Lumindnda se cdnta de trei ori, dupi glasul care va fi de rand. GLASUL 1 ¢ el ce rasari lumina, Doamne, curateste sufletul meu de tot paca- tul, cu ocrotirile celor far de trup, si m4 mantuieste. GLASUL AL 2-LEA L umina Ta cea pururea vesnica trimite-o, Hristoase Dumnezeule, si lumineaza ochii cei de taina ai inimii mele, cu ocrotirile celor fara de trup, si ma mAntuieste. GLASUL AL 3-LEA T rimite lumina Ta, Hristoase Dumnezeule, si lumineaza inima mea, cu ocrotirile celor fara de trup, si ma mAntuieste. GLASUL AL 4-LEA ¢ elce rasari lumina lumii Tale, sufletul meu cel ce este intru intu- neric, curateste-1 de tot pacatul, cu ocrotirile celor fara de trup, si ma miantuieste. GLASUL AL 5-LEA D At&torule de lumina, Doamne, trimite lumina Ta si lumineaza ini- ma mea, cu ocrotirile celor fara de trup, si m4 mantuieste. GLASUL AL 6-LEA D oamne, trimite sufletelor noastre lumina Ta cea pururea vesnica, ‘cu ocrotirile celor fara de trup, si ma mAntuieste. GLASUL AL 7-LEA R idict-m4, Doamne, spre lauda Ta, si ma invat% sa fac voia Ta, Sfinte, cu ocrotirile celor fara de trup, si m4 mantuieste. GLASUL AL 8-LEA L umina fiind, Hristoase, lumineaza-ma intru Tine, cu ocrotirile celor fara de trup, si ma mantuieste. ‘ ] 70 RANDUIALA UTRENIEI Luminandele zilelor de peste toata siptamana LUNI A ingerilor: Podobie: Femei, auziti... Arhangheli si ingeri, incepatorii si Domnii, Puteri, Stapanii si Scaune, Heruvimi, cei cu ochi multi, si Serafimi, cei cu cAte sase aripi, rugati-va acum pentru noi, sa ne izbavim din nevoi si de focul cel nestins. Alta: Cel ce ai impodobit cerul cu stele, ca un Dumnezeu, si, prin ingerii Tai, tot pamAntul luminezi, Facdtorule a toate, mantuieste pe cei ce Te lauda pe Tine. A Nascitoarei de Dumnezet Ceea ce esti dulceata ingerilor, bucuria celor necajiti, folositoarea crestinilor, Fecioara, Maica Domnului, apara-ne pe noi si ne izbaveste de chinurile cele vesnice. MARTI A Inaintemergitorului: Proorocule preamirite si inaintemergitorule al harului, cel ce ai propovaduit pociinta mantuirii tuturor si pe Mieluselul, Cel ce a ridi- cat pacatele lumii L-ai aratat, fericite, pe Acela acum roaga-L s milu- iasc lumea. Alta: Pe Inaintemergatorul loan si Botezdtorul Mantuitorului, pe cel intre prooroci prooroc si pe cel hrAnit in pustie, pe cel nascut al Elisa- betei toti sa-1 laudam. ANA joarei de Dumnezeu: Fecioara, pe tine toti proorocii mai inainte te-au vestit. David pe tine munte te numeste, chivot si sfegnic, scara si pod, nastrapa, ceea ce porti mana, si toiag odraslit. lar noi, ca pe o Nascitoare de Dumne- | zeu, dupa vrednicie te cinstim. i LUMINANDELE b MIERCURL A Crucii: Cruce dumnezeiasca, lauda crestinilor, arma nebiruita si intarire a credintei, cu credinta te l4udam si ne inchinam; pazitoarea dreptmari- torilor crestini si slava mucenicilor, dupa vrednicie pe tine te audam. Alta: Crucea este pazitoare a toata lumea, Crucea, podoaba Bisericii, Crucea, stapania celor ce conduc, Crucea, intarirea credinciosilor, Crucea, slava ingerilor si diavolilor rana. A NiscAtoarel de Dumnezer | 4nga Cruce inainte a stat ceea ce Te-a nascut mai presus de fire si, tanguindu-se, a strigat: Vai mie, preadulce Fiule, cum ai apus de la ochii mei? Cum intre cei morti Te-ai socotit? Jor A Sfintilor Apostoli: Pe Petru si pe Pavel, pe Andrei, pe Ioan, pe Iacob, pe Vartolomeu si pe Matei, pe Filip, pe Toma si pe Simon, pe Iacob al lui Alfeu, pe Iuda Tadeul si pe Matia, Apostolii Domnului, si pe sfintii evanghelisti Marcu si Luca cu credinta toti sii ludam. Alta: Apostoli ai Mantuitorului, in toata latura cea de sub soare aler- gand, ati propovaduit cu adevirat sfanta intrupare a lui Hristes din Fecioara si, din inseliciune intorcand pe pagani si luminandu-, pe toti i-ati invatat sA cinsteascd pe Sfanta Treime. A Sfantului Nicola Pe marele arhipistor si ierarh si intaiul sezator pe scaunul Mirelor, pe Nicolae, toti si-1 laudam, c4 pe multi barbati, ce erau s4 moara fara dreptate, i-a izbavit si imparatului si Iui Aviavie s-a aratat in vis, stricand cu totul hotararea lor cea nedreapta. A Nis Marie preacurati, cidelnita de aur, ceea ce ai fost incapere Dumne- zeirii celei neincApute, intru care Tatal a binevoit si Fiul S-a sal rei de Dum: 72 RANDUIALA UTRENIEL si Duhul cel Preasfant, umbrindu-te pe tine, Fecioara, te-a aratat de Dumnezeu Nascatoare. VINERI A Crucii: B ucura-te, Cruce preasfantd, zidul cel nesurpat al lumii, sciparea scrbitilor sia celor ce sunt intru nevoi, biruinta celor ce conduc $: apartoarea credinciosilor, surparea barbarilor, cununa Apostolilor mantuirea credinciosilor. Alta: C rucea este pazitoare a toati lumea, Crucea, podoaba Bisericii, Crucea, stapania celor ce conduc, Crucea, intarirea credinciosilor, Crucea, slava ingerilor si diavolilor rand. A Nascdtoarei de Dumnezeu: P e Cruce rastignit vazdndu-Te pe Tine Preacurata, plangand si tan- guindu-se, striga: Cum ai apus, Soarele slavei, incepitorul luminii Cum pe Cruce ai fost pironit si cu sulita in coasti ai fost impuns, Fiule si Dumnezeul meu, pentru a oamenilor mantuire? SAMBATA, A tuturor Sfintilor: P rooroci preaslaviti, Apostoli fericiti, dreptilor, patriarhilor, o dantuire a ierarhilor si a preacuviosilor, adunarea sfintelor femei si toti sfintii mucenici, cu Maica lui Dumnezeu rugati-va Domnului sa miluiasca pe ai vostri robi. A mortilor: C el ce stapanesti pe cei morti si pe cei vii, ca un Dumnezeu, si, prin sfintii Tai, tot pamantul luminezi, Ziditorule a toate, mAntuieste pe cei ce Te lauda pe Tine. A Nscitoarei de Dumnezeu: N oi intru tine ne laudam, Nascatoare de Dumnezeu, si folositoare catre Dumnezeu te avem; tinde mana ta cea nebiruita si sfarama pe vrajmasii nostri; trimite robilor tai ajutor dintru Cel sfant. Siindata LUMINANDELE 73 Laudele Daca va fi duminic& sau praznic impiratesc sau sfant care are Doxologie mare, laudele se canta pe glasul ce va fi de rand sau al primei stihiri de la laude. Toata suflarea sa laude pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri, laudati pe El intru cele inalte; Tie se cuvine cantare, Dumnezeule. LaudatiL pe El toti ingerii Lui, audati-L pe El toate puterile Lui; Tie se cuvine cantare, Dumnezeule. lar dacd va fi alta zi, peste saptimand, se citesc acesti psalmi: Psalmul 148 L audati pe Domnul din ceruri, léudati-L pe El intru cele inalte. Laudati-L pe El toti ingerii Lui, laudati-L pe El toate puterile Lui. Laudati-L pe El soarele si luna, laudati-L pe El toate stelele si lumina. Laudati-L pe El cerurile cerurilor si apa cea mai presus de ceruri sa laude numele Domnului, ca El a zis si s-au facut, El a poruncit si s-au zidit. Pusu-le-ai pe ele in veac si in veacul veacului; lege le-a pus si nu 0 vor trece. Laudati pe Domnul toti cei de pe pamant, balaurii si toate adancurile, focul, grindina, zapada, gheata, viforul, toate indepliniti cuvantul Lui; muntii si toate dealurile, pomii cei roditori si toti cedrii; fiarele si toate animalele, taratoarele si pasarile cele zburdtoare; imparatii pamantului si toate popoarele, cipeteniile si toti judecatorii pamntului; tinerii si fecioarele, batranii cu tinerii si laude numele Domnului, cd numai numele Lui s-a iniltat. Lauda Lui pe pamdnt si in cer. Si va inalta puterea poporului Lui. Cantare tuturor cuviosilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El. Psalmul 149 C antati Domnului cantare noua; lauda Lui in adunarea celor cuviosi. $4 se veseleasca Israel de Cel ce Ia facut pe el si fiii Sionului sa se bucure de imparatul lor. $4 laude numele Lui in hora: in timpane si in psaltire si-I cante Lui. Ca iubeste Domnul poporul Sau si va invata pe cei blanzi si-i va izbavi. Se vor lauda cuviosii intru slava si se vor bucura in asternuturile lor. Laudele Domnului in gura lor si sabii cu doua taisuri in mainile lor, ca si se rizbune pe neamuri si si pedepseasca pe popoare, ca si lege pe impiratii lor in obezi si pe cei slaviti ai lor in cituse de fier, ca sa facd intre dangii judecata scrisa. k Slava aceasta este a tuturor cuviosilor Sai. Be. Psalmul 150 Sudati pe Domnul intru sfintii Lui; Hiudati-L pe El intru tiria pu- terii Lui. Laudati-L pe El intru puterile Lui; laudati-L pe El dupa multimea slavei Lui. Liudati-L pe El in glas de trambita; laudati-L pe El in psaltire si in alaut4. Laudati-L pe El in timpane si in hora; laudati-L pe El in strune si in organe. Laudati-L pe El in chimvale bine rasuna- toare; laudati-L pe El in chimvale de strigare. Toata suflarea sa laude pe Domnul! Daca va fi duminica, se zic aceste stihuri: Scoala-Te, Doamne Dumnezeul meu, inalta-se mana Ta, nu uita pe saracii Tai pana in sfarsit. Lauda-Te-voi, Doamne, cu toaté inima mea, spune-voi toate mi- nunile Tale. Slava... Stihira Evangheliei, $i acum..., a Nasc&toarei de Dumnezeu: Preabinecuvantata esti, Nascitoare de Dumnezeu Fecioara, cA, prin Cel ce S-a intrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a liberat, moartea s-a omorat si noi am inviat. Pentru aceasta cantand, strigim: Binecuvantat esti, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai binevoit asa, slava Tie. (Dacd este Praznic, sfant cu Doxologie sau sfant cu Polieleu, se canta Slava..., $i acu din Minei, Triod sau Penticostar). Apoi: Preotul sau diaconul zice: Slava Tie, Celui ce ne-ai aratat noua lumina! Strana canta: Doxologia Slava intru cei de sus Ini Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni bunavoire. Laudimu-Te, bine Te cuvantam, inchinimu-ne Tie, slavimu-Te, mul- tumim Tie pentru slava Ta cea mare. Doamne, imparate ceresc, Dumnezeule, Parinte Atottiitorule, Doam- ne Fiule, Unule-Nascut, lisuse Hristoase si Duhule Sfinte. RANDUIALA UTRENIEL ] 4 F LUMINANDELE 75 poamne, Dumnezeule, Mieluselul lui Dumnezeu, Fiul Tatalui, Cel ce ridici pacatul lumii, miluieste-ne pe noi, Cel ce ridici pacatele lumii. primeste rugaciunea noastra, Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui, si ne miluieste pe noi. C4 Tu esti Unul Sfant, Tu esti Unul Domn Iisus Hristos, intru slava lui Dumnezeu Tatal. Amin. jn toate zilele Te voi binecuvanta si voi lauda numele Tau in veac si in veacul veacului. invredniceste-ne, Doamne, in ziua aceasta, fara de pacat si ne pazim noi. Binecuvantat esti, Doamne, Dumnezeul parintilor nostri, si faudat si preaslavit este numele Tau in veci. Amin. rie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nidajduit intru Tine. Binecuvantat esti, Doamne, invata-ma indreptarile Tale (de 3 ori). Doamne, scapare Te-ai facut noua in neam si in neam. Eu am zis: Doamne miluieste-mé, vindeca sufletul meu, ca am gresit Tie. Doamne, la Tine am sc&pat, invati-ma sa fac voia Ta, cd Tu esti Dumnezeul meu. intru lumina Ta vom vedea lumina. ‘Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne Pe noi (de 3 ori). Slava... $i acum..., Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi. Apoi mai pe larg: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi. lar daci este Postul Mare sau alta zi, ce n-are doxologie mare, dupa Laude, Slava... $i acum..., cintiretul cel randuit zice aga: ‘Tie slava se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, si Tie slava inal- tim, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preotul: Slava Tie, Celui ce ne-ai aratat noua lumina. CAantiretul: Slava intru cei de sus lui Dumnezeu...si Doamne, scapare Te-ai facut noud... i 76 RANDUIALA UTRENIEL Apoi: e nvredniceste-ne, Doamne, in ziua aceasta, fara de pacat si ne Rica noi. Binecuvantat esti, Doamne, Dumnezeul parintilor nostri, si laudat si preaslavit este numele Tau in veci. Amin. Fie, Doam- ne, mila Ta spre noi, precum am nadajduit intru Tine. Binecuvantat esti, Doamne, invati-ne indreptirile Tale. Binecuvantat esti, Stipane, intelepteste-ne cu indreptarile Tale. Binecuvantat esti, Sfinte, luminea- zane cu indreptirile Tale. Doamne, mila Ta este in veac, lucrurile miinilor Tale nu le trece cu vederea. Tie se cuvine lauda, Tie se cuvine cantare, Tie slava se cuvine, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preotul zice ectenia: $a plinim rugiciunile noastre cele de dimineati Domnului... Apoi, daca nu este praznic, se zice Stihoavna din Octoih, cu aceste stihuri: Stih 1: Umplutu-ne-am dimineata de mila Ta, Doamne, si ne-am bucu- rat si ne-am veselit in toate zilele vietii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele in care ne-ai smerit pe noi, pentru anii in care am vazut rele. $i cauta spre robii Tai si spre lucrurile Tale si indrepteaza pe fiii lor. Stih 2: $i sa fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, si lucrurile mainilor noastre le indrepteaza. Slavi..., $i acum..., daci are sfantul, dac& nu, din Octoih. Apoi: Bine este a ne marturisi Domnului si a canta numele Tau, Prea- inalte, a vesti dimineata mila Ta si adevarul Tau in toaté noaptea (fara metanii), Dupa aceea: Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru... $i tro- parul sfantului, Slava..., $i acum... al Nasctoarei de Dumnezeu. Preotul zice ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta... $i celelalte, lar dupa ecfonis: {ntelepciune! Strana: Binecuvinteaza! Preotul: Cel ce este bineenvantat... Strana: Amin. intareste, Dumnezeule, sfanta si dreapta credintd a dreptmarito- rilor crestini, si Sfanta Biserica Ta 0 pazeste in veacul veacului. sa ne inchindm. $i indata: Yeni otpustul desaivarsit. (de 3 ori) si se incepe Ceasul intai si apoi Daca este Postul Mare, se zice: Bine este a ne marturisi Domaului... («le 2 ori), cu metanii, apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfanté Treime..., Tatal nostru..., Cai a Ta este Impiriitia... si se citeste troparul acesta: f LUMINANDELE 77 in Biserica slavei Tale stand, in cer a sta ni se pare; Nasc&toare de Dumnezeu, ceea ce esti us cereasca, deschide noua usa milei tale. Doamne, miluieste (de 40 de ori), Slava... $i acum... Ceea ce esti mai cinstité decat heruvimii. intru numele Domnului, binecuvinteaza, Parinte! Preotul, din fata Sfintei Mese: Cel ce este binecuvantat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. CAntaretul: Amin, imparate ceresc, pe binecredinciosul nostru popor ocroteste-l, cre- dinta o intareste, pe cei rai ii imblanzeste, lumea o impaca, sfant loca- sul acesta bine pazeste, pe cei mai inainte raposati, parintii si fratii nostri, in locasurile dreptilor ii asaza, iar pe noi intru pocainta si méarturisire ne primeste, ca un bun si de oameni iubitor. Dupi aceea se fac trei metanii, zicind ficcare intru sine, Ia fiecare metanie, rugi- ciunea Sfantului Efrem Sirul: Doamne gi StipAnul vietii mele..., asa cum s-a ardtat la Miezonoptica de toate zilele (cauti la pag. 24). Dupa ce se ridic’ fratii, cel mai mare sau cAntaretul randuit incepe: Veniti s4 ne inchinam... (de 3 ori), cu inchinaciuni, $i se citeste Ceasul intai. Daca este duminica, dupa sfargitu! doxologiei si Sfinte Dumnezeule..., se canta troparul fnvierii. La glasurile 1, al 2-lea, al 3-iea si al 41ea, acest Tropar al favierii, pe glasul ai 41ea: Astazi mantuirea a toata lumea s-a facut; sa cantam Celui ce a invi- at din mormAnt si incepatorului vi noastre; cA, stricand cu moartea pe moarte, biruinta ne-a daruit noua si mare mila. La glasurile ai 5-lea, al 6-lea, al 7-lea si al 8-lea, acest Tropar al Invierii, pe glasul al 8 inviat-ai din mormnt si legaturile iadului ai rupt; stricat-ai osan- da mortii, Doamne, pe toti din cursele vrajmasului izbavindu-i. Ara- tandu-Te pe Tine Apostolilor Tai, trimisu-i-ai pe dansii la propovadu- ire; si printr-insii pacea Ta ai daruit lumii, Unule Mult-milostive. Apoi ecteniile si otpustul Utreniei. 3 i CEASUL iNTAI Veniti si ne inchinim imparatului nostru Dumnczeu... (“de 3 ori) Psalmul 5 G raiurile.mele asculti-le, Doamne! intelege strigarea mea! Ia aminte la glasul rugaciunii mele, imparatul meu si Dumnezeul meu, caci catre Tine ma voi ruga, Doamne! Dimineata vei auzi glasul meu; dimineata voi sta inaintea Ta si ma vei vedea. Ca Tu esti Dum- nezeu, Care nu voiesti faridelegea, nici nu va locui langa Tine cel ce vicleneste. Nu vor sta calcAtorii de lege in preajma ochilor Tai. Urat-ai pe toti cei ce lucreaza faradelege. Pierde-vei pe toti cei ce graiesc min- ciuna; pe ucigas si pe viclean il uraste Domnul. Iar eu, intru multimea milei Tale, voi intra in casa Ta, inchina-ma-voi spre sfant locasul Tau, intru frica Ta. Doamne, povatuieste-ma intru dreptatea Fa, din pricina dusmanilor mei! indrepteazd inaintea mea calea Ta. Ca nu este in gura lor adevar, inima lor este desarta; groap4 deschisa grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judeca-i pe ei, Dumnezeule; sa cada din sfa- turile lor; dup multimea nelegiuirilor lor, alungi-i pe ei, ci Te-au amarat, Doamne, gi s4 se veseleasca toti cei ce nadajduiesc intru Tine; in veac se vor bucura si le vei fi lor salas, si se vor lauda cu Tine, toti cei ce iubesc numele Tau. Ca Tu vei binecuvanta pe cel drept, Doamne, cici cu arma buneivoirii ne-ai incununat pe noi. f CEASUL INTAL 79 Psalmul 89 D oamne, scapare Te-ai facut noua in neam si in neam. Mai ina- inte de ce s-au facut muntii si s-a zidit pamantul si lumea, din yeac si pana in veac esti Tu. Nu intoarce pe om intru smerenie, Tu, Care ai zis: ,intoarceti-va, fii ai oamenilor“, ci 0 mie de ani inaintea ochilor Tai sunt ca ziua de ieri, care a trecut, si ca straja noptii. Nimic- nicie vor fi anii lor; dimineata ca iarba va trece. Dimineata va inflori si va trece, seara va cadea, se va intari si se va usca. C4 ne-am sfarsit de urgia Ta si de mania Ta ne-am tulburat. Pus-ai faradelegile noastre inaintea Ta, greselile noastre ascunse, la lumina fetei Tale. Ca toate zilele noastre s-au imputinat si in mania Ta ne-am stins. Anii nostri s-au socotit ca panza unui paianjen; zilele anilor nostri sunt saptezeci de ani; iar de vor fi in putere optzeci de ani, si ce este mai mult decat acestia, osteneala si durere; ca trece viata noastra si ne vom duce. Cine cunoaste puterea urgiei Tale si cine masoara mania Ta, dupa temerea de Tine? invat’-ne s4 socotim bine zilele noastre, ca si ne indreptam inimile spre intelepciune. intoarce-Te, Doamne! Pana cand vei sta departe? Mangaie pe robii Tai! Umplutu-ne-am dimineata de mila Ta si ne-am bucurat si ne-am veselit in toate zilele vietii noastre. Yeselitu-ne-am pentru zilele in care ne-ai smerit, pentru anii in care am vazut rele. Cauta spre robii Tai si spre lucrurile Tale si indrepteaza pe fiii lor. $i sa fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, si lucrurile mainilor noastre le indrepteaza. Psalmul 100 ila gi judecata Ta voi canta Tie, Doamne. CAnta-voi si voi merge, cu pricepere, in cale fara prihana. Cand vei veni la mine? Um- blat-am intru nerautatea inimii mele, in casa mea. N-am pus inaintea ochilor mei Iucru nelegiuit; pe calcitorii de lege i-am urat. Nu s-a lipit de mine inima indardtnica; pe cel rau, care se departa de mine, nu lam cunoscut. Pe cel ce clevetea in ascuns pe vecinul sau, pe acela Lam izgonit. Cu cel mandru cu ochiul si nesatios cu inima, cu acela n-am méncat. Ochii mei sunt peste credinciosii pamantului, ca si sada ei impreuna cu mine. Cel ce umbla pe cale fara prihand, acela imi slu- jea. Nu va locui in‘casa mea cel mandru; cel ce graieste nedreptati nu va sta inaintea ochilor mei. in dimineti voi judeca pe toti pacatosii pamantului, ca sa nimicesc din cetatea Domnului pe toti cei ce iL lucreaza faradelegea. 80 CEASUL INTAI ] Slava..., $i acum..., Aliluia (de 3 ori), cu trei inchinaciuni. Daca se cnt: Dumnezeu este Domaul..., se zice: Slava..., Troparul sfantului, $4 acum..., Cum te yom numi, ceea ce esti plind de har...? (vezi mai jos). lar daca este Postul Mare, se canta Troparul acesta, pe glasul al 6-lea: Dimineata auzi glasul meu, imparatul meu si Dumnezeul meu. Cantandu, se fac metanii cu genunchii la pamant. Stih 1: Graiurile mele asculté-le, Doamne, intelege strigarea mea. Stih 2: Catre Tine ma voi ruga, Doamne. Slava... $i acum..., al Nascitoarei de Dumnezeu: Cum te vom numi, ceea ce esti plina de har? Cer, cA ai rasarit pe Soarele dreptatii? Rai, cA ai odraslit floarea nestriciciunii? Fecioara, ca ai ramas nestricata? Maica curata, ca ai avut in sfintele tale brate Fiu, pe Dumnezeul tuturor? Pe Acela roaga-L si mantuiasca sufletele noastre. Pasii mei indrepteaz: nici o faradelege. dupa cuvantul Tau si sd nu ma stapaneasca Izbaveste-ma de clevetirea oamenilor si voi pazi poruncile Tale. Fata Ta arat-o peste robul Tau si ma invata indreptiarile Tale. Sa se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca sa laud slava Ta, toata ziua mare cuviinta Ta. Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru... Daca nu este Postul Mare, se zice Condacul Sfantului, daca are, sau al Praznicului ce se va intmpla. Dac este Postul Mare, se zic aceste Tropare ale Nascitoarei de Dumnezeu: LUNI, MARTI $I JOI Pe Marita Maica a lui Dumnezeu si mai sfanta decat sfintii ingeri, fara incetare, o laudam cu inima si cu gura, Nascatoare de Dumnezeu pe dénsa marturisind-o, ca pe ceea ce cu adevarat a nascut pe Dum- nezeu intrupat si se roaga neincetat pentru sufletele noastre. MIERCURI $I VINERI Degrab ne intampina pe noi mai inainte pana ce nu ne robim, cand vrajmasii Te hulesc pe Tine si ne ingrozesc pe noi, Hristoase, Dumne- zeul nostru. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se lupta cu noi, ca s4 cunoas- is CEASUL INTAI 81 ca cat poate credinta dreptmiaritorilor crestini, pentru rugaciunile Nas- c4toarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni. SAMBATA Ca o pargi a firii, Tie, Saditorule al fapturii, lumea iti aduce, Doam- ne, pe purtitorii de Dumnezeu mucenici, pentru ale ciror rugiiciu in pace adanca, Biserica Ta, pentru Nascitoarea de Dumnezeu, 0 pa- zeste, Mult-milostive. Duminica, la praznice sau la sfinti cu doxologie sau cu polielen, se citeste con. dacul glasului de rand, sau al sirbatorii respective. Apoi: Doamne, miluieste (de 40 de ori), Cel ce in toata vremea si in tot ceasul (cautd la pag. 24). Doamne, miluieste (de 3 ori), Slava... $i acum..., Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii..., Intru numele Domnului, binecuvinteaza, Parinte! Preotul: Dumnezeule, milostiveste-Te spre noi. lar daca este Aliluia sau Postul Mare, se zice rugiciunea Sfantului Efrem Sirul: Doamne si Stapanul vietii mele..., asa cum s-a ardtat la Miezonoptica din toate zilele (cauti la pag. 24). Apoi Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru..., Doamne, miluieste (de 12 ori). $i Rugaciunea aceasta ristoase, Lumina cea adevarata. Care luminezi si sfintesti pe tot omul ce vine in lume, si se insemneze peste noi lumina fetei Tale, ca intr-insa s4 vedem lumina cea neapropiati. indrepteazi pasii nostri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugaciunile Preacu- ratei Maicii Tale si ale tuturor sfintilor Tai. Amin. Aparatoare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne din nevoi, aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi, robii tai. Ci, ca ceea ce ai stapanire nebiruita, izbaveste-ne pe noi din toate nevoile, ca si strigim tie: Bucuri-te, Mireasa, pururea Fecioara. in zilele de rand se face otpustul desavarsit, iar Duminica se face otpustul mic. MIJLOCEASUL INTAI Dupi ce preotul binecuvanteazi, se zice: Sfinte Dumnezeule..., Preasfanti Treime..., Tatal nostru..., CA a Ta este imparatia..., Veniti sA ne inchindm... (de 3 ori), si apoi acesti psalmi: Psalmul 45 D ummezeu este scdparea si puterea noastra, ajutor intru neca- zurile ce ne impresoara. Pentru aceasta nu ne vom teme cand se va cutremura pamantul si se vor muta muntii in inima marilor. Venit-au si s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au muntii de taria Lui. Apele raurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; Cel Preainalt a sfin- tit locasul Lui. Dumnezeu e in mijlocul cet ajuta Dumnezeu dis-de-dimineata. Tulburatu-s-au neamurile, plecatu- s-au imp4ratiile; dat-a Cel Preainalt glasul Lui, cutremuratu-s-a paman- tul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniti si vedeti lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Dom- aul pe pamAnt. Pune-va capat razboaielor pana la marginile pamantu- lui, arcul va sfarama si va frange arma, iar pavezele in foc le va arde. Opriti-va si cunoasteti ca Eu sunt Dumnezen, iniilta-Ma-voi pe paméant. Domnul puterilor este cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui lacob. Psalmul 91 B ine este a lauda pe Domnul si a canta numele Tau, Preainalte, a vesti dimineata mila Ta si adevarul Tau in toata noaptea, in bk psaltire cu zece strune, cu cantece din alauta. Ca m-ai veselit, Doamne, MIJLOCEASUL 83 intru fapturile Tale si intru lucrurile mainilor Tale ma voi bucura. Cat s-au mrit lucrurile Tale, Doamne, adAnci cu totul sunt gandurile Tale! Barbatul nepriceput nu va cunoaste si cel neintelegator nu va intelege acestea, cand rasar pacatosii ca iarba si se ivesc toti cei ce fac farade- legea, ca sa piara in veacul veacului. lar Tu, Preainalt esti in veac, Doamne. Ca iat vrajmasii Tai, Doamne, vor pieri si se vor risipi toti cei ce lucreaz firddelegea. $i se va inilta puterea mea ca a inorogu- lui si batranetile mele unse din belsug. $i a privit ochiul meu citre vrajmasii mei, si pe cei vicleni, ce se ridicd impotriva mea, ii va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va inflori si ca cedrul cel din Liban se Rasaditi fiind in casa Domnului, i in curtile Dumnezeului nostru vor inflori. ined intru batranete unse se vor inmulti si bine- vietuind vor fi, ca sa vesteasca: drept este Domnul Dumnezeul nostru si nu este nedreptate intru Dansul. Psalmul 92 tit, intru podoaba S-a imbracat; imbracatu-S-a Domnul intru putere si S-a incins, pentru ca a intarit lumea care nu se va clatina. Gata este scaunul Tau de atunci, din veac esti Tu. Ridicat-au raurile, Doamne, ridicat-au raurile glasurile lor, ridicat-au raurile valurile lor; dar mai mult decat glasul apelor clocotitoare, mai mult decat zbuciumul neasemuit al marii, minunat este, intru cele inalte, Domnul. Marturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cu- vine sfintenie, Doamne, intru lungime de zile. Slava... $i acum... far’ Aliluia, Sfinte Dumnezeule..., cu trei inchindciuni. Preasfanta ‘Treime..., Tatal nostru..., CA a Ta este Imparatia... si Troparele acestea, glasul al G-lea: Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca, nepricepan- du-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi, pac&tosii robii Tai, miluieste-ne pe noi. Slavi..., Doamne miluieste-ne pe noi, cA intru Tine am nadajduit; nu Te mAnia pe noi foarte, nici pomeni farddelegile noastre, ci cautd si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, cA Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau, toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemim. $i acum..., al Nascitoarei de Dumnezeu: i | 84 MILOCEASUL iNAI Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvantata Nascatoare de Dum- nezeu, ca s4 nu pierim cei ce n4dajduim intru tine, ci s4 ne mantuim prin tine din nevoi, c4 tu esti mantuirea neamului crestinesc. Doamne, miluieste (de 40 de ori). Slava..., $i acum..., Cea ce esti mai cinstit’a tru numele Domaului, binecuvinteaz, Parinte! Preotul: Pentru rugiciunile sfintilor parintilor nostti... $i se zice rugiciunea Sfantului Efrem Sirul: Doamne gi Stipanul vietii mele..., 454 cum s-a aritat Ia Miezonoptica din toate zilele (caut’i la pag. 24), Apoi aceasti Rugaciune a Marelui Vasile umnezeule cel vesnic si fara de inceput, Lumina pururea fiitoa- De. Facatorule a toata faptura, Izvorule al milei, adancul buna- tatilor si noianul cel neurmat al iubirii de oameni, arata peste noi lumina fetei Tale; Doamne, straluceste in inimile si in cugetele noas- tre soarele dreptatii si umple de a Ta veselie sufletele noastre, invata- ne pe noi ca si spunem judecitile Tale si sé ne marturisim Tie nein- cetat, Stapanului nostru si Facdtorului de bine. Mainile noastre le in- drepteaza spre lucrarea voirii Tale si fa cu noi ca sa Te iubim si s4 spo- rim bine-facind cele placute Tie, ca si intru noi, nevrednicii, si se slaveascd preasfant numele Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh; o Dumnezeire si o imparatie, Careia se cuvine toata slava, cin- stea si inchindciunea in vecii vecilor. Amin. Apoi se zice si aceastit Rugaciune a Marelui Vasile el ce trimiti lumina si purcezi si rasari soarele peste cei drepti C i peste cei nedrepti, peste cei rai si peste cei buni si cu lumina cea de ziua luminezi toata lumea, lumineaza si inimile noastre, Stapa- ne al tuturor. Daruieste noua si in ziua ce vine, s4 facem cele placute Tie. Pazeste-ne de tot pacatul si de toati lucrarea cea rea. Izbaveste-ne pe noi de toate sagetile ce zboara ziua si de puterile cele potrivnice, pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nasca- toare, ale cerestilor puteri, slujitorii Tai cei fara de trup, si ale tuturor sfintilor care din veac au bineplacut Tie. Ca Tie se cuvine si ne miluiesti si sd ne mantuiesti pe noi, Dumnezeul nostru, si Tie slava inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. bk. Otpustul mic CEASUL AL TREILEA Dupi ce preotul binecuvinteaza, se zice: Imparate ceresc Preasfanti Treime. (de 12 ori), Slav: tc Sfinte Dumnezeule..., .«, Cia Ta este imparitia..., Doamne, miluieste i acum..., Veniti si ne inchinam (de 3 ori). Psalmul 16 A™@ Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, asculta rugaciunea mea, din buze fara de viclenie. De la fata Ta judeca- ta mea sa iasa, ochii mei sa vada cele drepte. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lamurit, dar nu s-a aflat intru mine nedreptate. Ca si nu graiasci gura mea lucruri omenesti, pentru cu- vintele buzelor Tale eu am pazit cai aspre. indrepteaza picioarele mele in cararile Tale, ca sa nu se clatine pasii mei. Eu am strigat, ca m-ai auzit, Dumnezeule; pleaca urechea Ta catre mine si auzi cuvintele mele. Minunate fa milele Tale, Cel ce mantuiesti pe cei ce nadajduiese in Tine de cei ce stau impotriva dreptei Tale. Pazeste-ma, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperaimantul aripilor Tale, acopera-ma de fata necredinciosilor care m4 necajesc pe mine. Vrajmasii mei sufletul meu |-au cuprins; cu grasime inima lor si-au incuiat, gura lor a grait miandrie. Izgonindu-ma, acum m-au inconjurat; ochii lor si-au atintit ca sa ma plece Ja pamant. Apucatu-m-au ca un leu gata de prada, ca un pui de leu ce locuieste in ascunzisuri. Scoala-Te, Doamne, intampina-i pe ei si impiedici-i. Izbaveste sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta. Doamne, desparte-ma de oamenii acestei lumi, ce-si iau partea I, ® viati, cdci s-a umplut pantecele lor de bunatatile Tale; situratu-s-au 86 CEASUL AL TREILEA fiii lor si au lasat ramasitele pruncilor. Iar eu intru dreptate ma voi arata fetei Tale, situra-ma-voi cand se va arta slava Ta. Psalmul 24 Atre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nadajduit, si nu fiu rusinat in veac, nici sa rada de mine vrajmasii mei. Pentru ca toti cei ce Te asteapta pe Tine nu se vor rusina; sd se rusineze toti cei ce fac faridelegi in desert. Caile Tale, Doamne, arati-mi, si ciririle Tale ma invati. indrepteazi-ma spre ade- varul Tau si ma invati, ci Tu esti Dumnezeu, Mantuitorul meu, si pe Tine Te-am asteptat toat ziua, Adu-Ti aminte de indurarile Tale si de milele Tale, Doamne, ca din veac sunt. Pacatele tineretilor mele si ale nestiintei mele nu le pomeni. Dupa mila Ta, pomeneste-ma Tu, pentru bunatatea Ta, Doamne. Bun si drept este Domaul, pentru aceasta lege va pune celor ce gresesc in cale. indrepta-va pe cei blanzi la judecati, invata-va pe cei blanzi caile Sale. Toate caile Domnului sunt mila si adevar pentru cei ce caut4 asezimantul Lui si marturiile Lui. Pentru numele Tau, Doamne, curateste pacatul meu, cd mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui in calea pe care a ales-o. Sufletul lui intru bundatati se va salaslui si semintia lui va mos- teni pamantul. Domnul este intarirea celor ce se tem de Dansul, aseza- méantul Lui il va arata lor. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, ca El va scoate din lat picioarele mele. Cauta spre mine si ma miluieste, cA parasit si sdrac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au inmultit; din ne- voile mele scoate-ma. Vezi smerenia mea si osteneala mea si-mi iarta toate picatele mele. Vezi pe vrajmasii mei, c4 s-au inmultit si cu ura nedreapt4 m-au urat. Pazeste sufletul meu si ma izbaveste, ca si nu mi rusinez ci am nadajduit in Tine. Cei fara riutate si cei drepti sau lipit de mine, ci Te-am asteptat, Doamne. Izbaveste, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Psalmul 50: Miluieste-mA Dumnezeule... (cauti la pag. 11). Slava... $1 acum..., Aliluia (de 3 ori). Dacti se cant’: Dumnezeu este Domnul..., Slava..., Troparul zilei sau al sfan tului, $i acum... Niscdtoare de Dumnezeu, tu esti vita cea adevirati... (vezi mai jos) lar daca este Aliluia sau Postul Mare, se canta Troparul acesta pe glasul al 6-lea: Doamne, Cel ce pe Preasfantul Tau Duh, in ceasul al treilea, L-ai tri- mis Apostolilor Tai, pe Acela, Bunule, nu-L Iua de Ia noi, ci nit inno- ieste noua, celor ce ne rugdm Tie. = CEASUL AL TREILEA. in acest timp se fac metanii; asemenea si la cele doua stihuri ce urmeaza: stih 1: Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule, si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele. stih 2: Nu ma lepada pe mine de la fata Ta si Duhul Tau cel Sfant nu-L lua de la mine. Slava... $i acum..., al Nascitoarei de Dumnezeu: Nascatoare de Dumnezeu, tu esti vita cea adevarata, care ai odras- lit Rodul vietii; tie ne rugdm: Roagi-te, Stapana, cu Sfintii Apostoli, sa se miluiasca sufletele noastre. Domnul Dumnezeu este binecuvantat. Binecuvantat este Domaul ziua, in toate zilele; sa facd priincioase cele ale noastre Dumnezeul mantuirii noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeul mantuirii. Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru..., CA a Ta este imparitia... si condacul sfantului. Tar daca este Postul Mare, se zic aceste Tropare, pe glasul al 8-lea: Binecuvantat esti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce preainte- lepti pe pescari ai aratat, trimitandu-le lor Duhul Sfant, si printr-insii lumea ai vanat, Iubitorule de oameni, marire Tie. Slavi..., Grabnica si tare mangaiere da robilor Tai, lisuse, cand se mahnese duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele noastre intru necazuri; nu Te departa de gindurile noastre intru primejdii, ci pururea ne intam- pina pe noi. Apropie-Te de noi, apropie-Te Cel ce esti pretutindeni. Pre- cum si cu Apostolii Tai ai fost pururea, asa si cu cei ce doresc de Tine Te uneste, indurate, ca, fiind impreuna cu Tine, sa Te lauddm pe Tine si sa slavim pe Duhul Tau cel intru tot Sfant. $i acum..., al Niscitoarei de Dumnezeu: Nadejdea, ocrotirea si scdparea crestinilor, zid nebiruit celor slabi, liman neinviforat tu esti, Nascatoare de Dumnezeu, Preacurata. $i pre- cum lumea 0 mantuiesti cu neincetata rugaciunea ta, pomeneste-ne si pe noi, Fecioara, intru tot laudata. Doamne, miluieste (de 40 de ori), Cel ce in toaté vremea... (cauti la pag. 24) hk. Doamne, miluieste (de 3 ori). Slava..., $i acum..., Ceea ce esti mai cinstiti decat f 88 CEASUL AL TREILEA ] heruvimii..., intru numele Domaului, binecuvinteaz4, Parinte!Preotul: Dumnezeule, milostiveste-Te spre noi... lar daca este Postul Mare, se zice rugiciunea Sfantului Efrem Sirul: Doamne si Stapanul vietii mele...,asa cum s-a ardtat la Miezonoptica din toate zilele (cauti la pag. 24). $i Rugaciunea Sfantului Mardarie Stapane Dumnezeule, Parinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule- Nascut, lisuse Hristoase, si Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, milu- ieste-ma pe mine, pacatosul, si, cu judecatile care stii, mantuieste-ma pe mine, nevrednicul robul Tau, ca binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin. MIJLOCEASUL AL TREILEA Dupi ce preotul binecuvinteaza, se zice: Sfinte Dumnezeule..., Preasfinti Treime, Tatil nostru..., Ci a Ta este impZratia..., Doamne, miluieste(de 12 orl) , Slav $i acum..., Veniti si ne inchimim(de 3 ori) si apoi se citese acesti psalmis Psalmul 29 = nalta-Te-voi, Doamne, ca m-ai ridicat si n-ai veselit pe vrajmasii mei impotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am catre Tine si m-ai vindecat. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mantuitu-m-ai de cei ce se coboara in groapa. Cantati Domnului cei cuviosi ai Lui si laudati pomenirea sfinteniei Lui. Ca iutime este intru mania Lui si via- {4 intru voia Lui; seara se va salaslui plangerea, iar dimineata, bucu- ria. lar eu am zis intru indestularea mea: Nu ma voi clatina in veac!“ Doamne, intru voia Ta, dat-ai frumusetii mele putere; dar cand Ti-ai in- tors fata Ta, eu m-ain tulburat. Catre Tine, Doamne, voi striga si catre Dumnezeul meu ma voi ruga. Ce folos ai de sangele meu, de ma cobor in stricdciune? Oare, Te va lauda pe Tine tarana, sau va vesti adevarul Tau? Auzit-a Domaul si m-a miluit; Domnul a fost ajutorul meu! Schim- bat-ai plangerea mea intru bucurie, rupt-ai sacul meu si m-ai incins cu veselie, ca slava mea sa-Ti cante Tie si s4 nu ma mahnesc; Doamne, Dumnezeul meu, in veac Te voi léuda! f 90 MIJLOCEASUL AL TRENLEA Psalmul 31 FE ericiti carora s-au iertat faradelegile si cérora s-au acoperit picatele. Fericit birbatul cruia nu-i va socoti Domnul pacatul, nici nu este in gura Jui viclesug. C4 am tacut, imbatranit-au oasele mele, cand strigam toata ziua. Ca ziua si noaptea s-a ingreunat peste mine mana Ta, si am cazut in suferinta cind ghimpele Tau ma impungea. Pacatul meu I-am cunoscut si farddelegea mea n-am ascuns-o impotri- va mea. Zis-am: ,,Marturisi-voi faradelegea mea Domnului‘; si Tu ai ier- tat nelegiuirea pacatului meu. Pentru aceasta se va ruga catre Tine tot cuviosul la vreme potrivita, iar potop de ape multe de el nu se va apro- pia. Tu esti scaparea mea din necazul ce ma cuprinde, bucuria mea; izbaveste-ma de cei ce m-au inconjurat. intelepti-te-voi si te voi indrep- ta pe calea aceasta, pe care vei merge; atinti-voi spre tine ochii Mei. Nu fi ca un cal si ca un catar, la care nu este pricepere; cu zabala si cu frau falcile lor voi strange, ca sa nu se apropie de tine. Multe sunt bataile pacatosului, iar pe cel ce nadajduieste in Domnul, mila il va inconju- ra. Veseliti-va in Domnul si va bucurati, dreptilor, si va laudati toti cei drepti la inima. Psalmul 60 uzi, Dumnezeule, cererea mea; ia aminte la rugaciunea mea. De la marginile pamantului catre Tine am strigat; cand s-a mahnit inima mea, pe piatra m-ai indltat. Povatuitu-m-ai, cA ai fost nadejdea mea, turn de tarie in fata vrajmasului. Locui-voi in locasul Tau in veci; acoperi-ma-voi cu acoperamantul aripilor Tale, cA Tu, Dumnezeule, ai auzit rugiciunile mele; dat-ai mostenire celor ce se tem de numele Tau. Zile la zilele imparatului adauga, anii lui din neam in neam. Ramane-va in veac inaintea lui Dumnezeu; mila si adevarul va pazi. Asa voi canta numelui Tau in veacul veacului, ca si implinesc fagadu- intele mele zi de zi. Slava..., $i acum, Ca a Ta este ‘imparati , Sfinte Dumnezeule..., Preasfanti Treime.. ..§i se zie tropavele acesten, plasul al 4-lea: Tatil nostru..., D umnezeul parintilor nostri, Care faci pururea cu noi, dupa blan- detile Tale, nu indeparta mila Ta de la noi, ci, pentru rugaciunile lor, in pace ocrmuieste viata noastra. M ucenicii Tai, Doamne, intru nevointele lor, cununile nestrit au Iuat de la Tine, Dumnezeul nostru, ca, avand taria Ta, pe chinuitori |

S-ar putea să vă placă și