Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERȚULUI TURISULUI ȘI
SERVICIILOR

SERVICIILE DE TRANSPORT MARITIM

COORDONATOR: STUDENT:

CONSTANȚA 2017
Introducere

Cresterea economica în societatea modernă este condiționată din ce în ce mai mult


de dezvoltarea serviciilor de producție. Acestea cuprind ansamblul activităților de servicii
utilizate ca factori intermediari de producție, atât pentru intreprinderile din sectorul
producției materiale cât și pentru cele din sectorul terțiar.
Tipologia serviciilor pentru intreprinderi cuprinde o gamă extrem de diversă de
activități, unele “clasice”, cu o vechime de sute de ani și altele “moderne”, cu o istorie
mult mai recentă și ritmuri spectaculoase de evoluție.
Transporturile reprezintă o latură a activitații economice a societății omenești,
aparută odată cu aceasta și care influențează toate laturile vieții economico-sociale.
Transporturile reprezintă un sistem dinamic și rațional, constând din mijloace tehnice
specifice, utilaje, căi de comunicație, deservite de un personal specializat și destinate
deplasarii în timp și spațiu a mărfurilor și persoanelor. De-a lungul timpului transporturile
au cunoscut o permanentă dezvoltare cantitativă, calitativă și structurală, ținând pasul cu
dezvoltarea producției, a științei și tehnicii, contribuind nemijlocit la dezvoltarea forțelor
de producție, la cresterea economică pe plan mondial.

1.Rolul transporturilor în societate și particularitățile acestora

Transportul reprezintă una dintre cele mai importante ramuri ale economiei
naționale. Prin activitatea de transport se realizează deplasarea în spațiu a bunurilor sau
oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale societații omenesti. In
România, transporturile, alaturi de depozitare și comunicații, reprezintă aproape 10% din
PIB.
Dezvoltarea transporturilor, apariția de noi mijloace de transport perfecționate și
specializate a permis specializarea și schimbul de activități, formarea pieței naționale și a
pieței mondiale, dezvoltarea comerțului pe plan intern și internațional. Pe lângă impactul
asupra economiei unei țări, transporturile au implicații și asupra aspectelor sociale
(turism, sănătate, învățământ, cultură) și politice.
Activitățile de transport, mai ales cele feroviare și aeriene, sunt intensive în
capital, cerand investiții masive, accesibile numai marilor corporații. In același timp,
transporturile oferă mari posibilități de economii de scala, existand o proporție mare a
costurilor fixe care distribuite pe un numar mai mare de utilizatori determină reducerea
costurilor unitare.
O caracteristică importantă a serviciilor este aceea că transporturile nu crează
produse materiale ci servicii, adică efecte utile de deplasare în spațiu a mărfurilor și
produselor.

2.Clasificarea transporturilor

La ora actuală există diverse tipuri de transport: transport rutier, transport feroviar,
transport fluvial, transport maritim, transport aerian, transport prin conducte petroliere
magistrale.
 transporturile rutiere de persoane și mărfuri sunt realizate de un număr mare de
intreprinderi mici și mijlocii, în majoritatea țărilor tarifele fiind fixate în mod liber. ”.
transporturile feroviare de persoane și mărfuri sunt, în cea mai mare parte, efectuate de
intreprinderi foarte mari, naționale, multe dintre ele aparținând în întregime statului.
 transporturile maritime sunt de regulă realizate de un număr foarte limitat de
intreprinderi mari și mijlocii, multe dintre acestea activând într-un mediu internațional.

1
Tarifele sunt stabilite la conferinte, practicandu-se însa și alte tarife în contextul tendintei
de liberalizare a schimburilor internaționale.
Transportul maritim asigură derularea a cca. 75-80% din totalul traficului mondial
de mărfuri, întrucat reprezintă modalitatea de transport cea mai ieftină.
 transporturile fluviale se situează pe locul doi dupa transporturile maritime, în
privința costurilor de transport, fiind de 2-3 ori mai ieftine decat transportul feroviar, și cu
mult mai ieftine decat transportul rutier și aerian.
 transporturile aeriene de pasageri și marfă au cunoscut pe plan mondial, în
perioada postbelică, o dezvoltare rapidă. Avantajele constau în rapiditatea transporturilor,
bună organizare și derulare a traficului, precum și în confortul și siguranța crescândă a
zborurilor.
.

3.Rolul transportului maritim în economia mondială

Avantul economic înregistrat de societatea umană în ultima perioadă a implicat o


creștere fără precedent a comerțului mondial a traficului de materii prime de bază
necesare industriei(minereuri,cărbune petrol) și agriculturii (azotați fosfați si alte produse
chimice) cât și a schimburilor de produse finite idustriale sau alimentare.
Participarea activă la diviziunea mondială a muncii a impulsionat schimburile de
valori materiale dintre țările aflate în diverse zone geografice participarea conferită
reprezentând o necesitate a epocii moderne o condiție care asigură progresul economic și
social al fiecărei națiuni.
Ca activitate economică transportul maritim modern nu se poate limita numai la
măsuri privind realizarea rentabilității – condiție de altfel ireductibilă- ci se impune și ca o
necesitate obiectivă a dezvoltării societătii umane în condițiile geografice ,eonomice și
politice concrete ale lumii și epocii noastre.

4.Caracteristicile transportului maritim

Se știe că o expeditie maritimă este expusă în mod natural riscurilor


mării,servituților și pericolelor pe care le comportă acțiunea forțelor dezlănțuite ale
naturii.
Transportul maritim modern are o serie de caracteristici:
· volum și diversitate mare a mărfurilor;
· distanțe mari de parcurs;
· variația condițiilor climatice și hidrometeorologice
· confruntarea navelor cu pericolele și riscurile mării;
· durata relativ lungă a voiajelor;
· volum mare de investiții;
· dependența rentabilității de fluctuațiile navlului pe diferite piețe maritime

5.Serviciul de salvare maritimă

Pentru a putea fi numit serviciu de salvare maritimă acesta trebuie să


îndeplinească urmatoarele condiții:
- să fie acordat în mod voluntar;
- să fie acordat unui subiect de salvare recunoscut și cu acordul sau cererea acestuia;
- subiectul salvării să fie în pericol;
- reușita serviciului de salvare.

2
a. Serviciul de salvare trebuie acordat în mod voluntar, cu toate că el se desfasoară în
baza unei întelegeri de cele mai multe ori înscrise sub forma unui contract de salvare.
Desigur, trebuie facută distincția între serviciul voluntar și cel obligatoriu, cel de-al doilea
fiind precizat și impus prin reglementări și convenții internaționale ( ex. salvarea
persoanelor aflate în pericol pe mare; cazul în care nava salvatoare a fost implicată în
coliziune etc).
b. Seviciul de salvare trebuie acordat unui subiect de salvare recunoscut și cu acordul sau
la cererea acestuia. Subiectul de salvare poate fi constituit din nava, încărcatura acesteia
sau chiar a asa numitului navlu în pericol ( care urmeaza a fi caștigat prin transportul
mărfurilor la destinație ), fiecare din acestea putand fi reținute pentru plata serviciului de
salvare.
c. Subiectul salvării trebuie să fie în pericol, chiar dacă nu se pune problema pierderii
totale ( ex. defectarea aparatului propulsor fară posibilitatea efectuarii unui ancoraj
sigur; ruperea legăturilor de la cheu și, din, cauza vântului puternic, pericolul de a cauza
pagube altor nave și bunuri materiale etc), situație în care avem de-a face tot cu un
serviciu de salvare ce trebuie renumerat.
Gradul de pericol în care se afla nava, bunurile materiale etc. este determinat de
circumstanțele cazului, inclusiv condițiile hidrometeo-rologice, perspectivele de
autosalvare, pagubele suferite pâna în momentul salvării și consecințele probabile în cazul
neacordării serviciului de salvare.

6.Marketingul în transporturi

Dinamismul economico-social manifestat puternic în domeniul producției


materiale a fost resimțit și în domeniul transporturilor. Acest lucru a fost determinat, pe
de o parte, de legatura existentă între producția de mărfuri, care necesită transporturi de
materii prime, materiale și produse finite, iar pe de altă parte, modificarile profunde care
s-au produs în domeniul prestațiilor de servicii în transporturi.
Delimitarea transporturilor ca domeniu distinct al marketingului s-a datorat
particularităților pe care le prezintă elementele sale definitorii și anume: conținutul, piața,
politicile de marketing și organizarea activității.
În relațiile de piață, activitatea intreprinderii de transport este exprimată prin
intermediul serviciilor prestate, care apar sub forma de ofertă. Sincronizarea acesteia cu
cererea reprezintă un obiectiv esențial al activității de marketing. Atingerea lui necesită
realizarea unor prestații în concordanță cu nevoile consumatorilor exprimate pe piată prin
intermediul cererii. In acest context apare evidentă legatura dintre modul specific în care
se realizează raportul cerere-ofertă în cadrul pieței transporturilor și activitatea de
marketing.
În optimizarea acestui raport punctul de pornire îl formează oferta de servicii,
modul de costituire și existența al acesteia. Astfel, la realizarea produsului contribuie atat
statul, care deține un loc central în realizarea infrastructurii și în desfașurarea
transporturilor pe calea ferata, cât și agenții economici care asigură serviciile propriu-zise.
În sectorul transporturilor, marketingul poate fi adâncit și specializat
corespunzator, constituindu-se în acest sens domenii de sine stătătoare: marketingul
transporturilor de marfă și călători, marketingul transporturilor auto, pe calea ferată,
transporturilor aeriene și navale, fiecare fel de transport intrând din punct de vedere
organizatoric, în administrarea unor organisme specializate.
Serviciile de transport fac parte, dupa cum se va vedea, din categoria celor bazate
deopotriva pe echipamente (mijloace de transport, dotările din gări, aeroporturi etc.) și
personal, calitatea serviciilor prestate depinzând în egală măsură de ambele componente
ale produsului. În același timp, în cadrul serviciilor se procesează fie bunuri (mărfuri

3
transportate), fie personae (oameni). Ele presupun o participare ridicată a clientului la
realizarea prestatiei.

7.Concluzii

Serviciile de transport au aparut în urma nevoilor crescânde de transport atat de


persoane, cât și de mărfuri. În ultimile decenii a crescut considerabil cantitatea de bunuri
materiale ce trebuia transportată. Transportul este un mijloc de realizare a unei
multitudini de scopuri practice și influentează toate laturile vieții economico−sociale.
Dezvoltarea transporturilor a dus la constituirea lor într–o ramură de sine stătătoare în
cadrul economiei naționale, contribuind semnificativ la crearea PIB si PNB.
Un foarte mare avantaj pentru transportul maritim, în comparație cu transportul pe
uscat, este acela că față de uscatul continental, cu aspect insular, apele Oceanului Planetar
prezintă continuitate, deoarece din oricare punct aflat pe suprafața oceanului se poate
ajunge în oricare alt punct al acestuia, fără a traversa uscatul. Singurele continente care
fac o masă compactă, chiar unitară, sunt Europa, Asia și Africa, ce însumeaza 84.349.000
km 2, adică 56,8 % din suprafața totală a uscaturilor.
Flotele maritime de transport au cunoscut, în perioada postbelică, o crestere
vertiginoasă a deplasamentelor, însotita de diversificarea tipurilor de nave, de
specializarea și perfecționarea tehnico-constructivă, tonaj unitar mărit, creșterea vitezei de
marș, introducerea automatizării în funcționarea instalațiilor de bord, îmbunatățirea
condițiilor de muncă și viață la bord, creșterea securității navelor angajate în expediții
maritime, în orice zone navigabile ale oceanului planetar.

4
Bibliografie:

1. Conf.univ.dr.Gheorghe Caraiani,Mihai Serescu-Transporturile maritime,Lumina


Lex 1998
2. Ioncica Maria – Economia serviciilor – abordari teoretice si implicatii practice,
Ed. Uranus, Bucuresti, 2006.
3. Jivan Alexandru – Serviciile moderne o provocare pentru teoria si practica
economica, Ed. Mirton, Timisoara, 1996.
4. Olteanu Valerica – Marketingul serviciilor, Ed. Uranus, Bucuresti, 2002.

S-ar putea să vă placă și