Sunteți pe pagina 1din 509

Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării,


Tineretului şi Sportului

Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi

FACULTATEA DE MECANICĂ

1948 - 2008

CARTEA DE AUR A PROMOŢIILOR

IAŞI
2011
2 Facultatea de Mecanică

COORDONATORI:
Prof.univ.dr.ing. Cezar Oprişan
Decanul Facultăţii de Mecanică
Prof.univ.dr.ing. Dumitru Olaru
Directorul Departamentului de Inginerie mecanică,
Mecatronică şi Robotică

Partea I. Etape şi momente decisive în istoria dezvoltării învăţământului


ingineresc ieşean cu profil mecanic

Prof.univ.dr.doc.ing. Nicolae Irimiciuc

Partea a II-a. Conducerile Institutului Politehnic din Iaşi, ale Universităţii


Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi ale Facultăţii de Mecanică
în perioada 1948-2008

Partea a III-a. Facultatea de Mecanică la 60 de ani

Partea a IV-a. Absolvenţii Facultăţii de Mecanică din Iaşi 1951-2008

Partea a V-a. Conducătorii de doctorat şi doctorii care şi-au susţinut teza


de doctorat în Facultatea de Mecanică în perioada 1948-2008

Biroul de conducere al Consiliului Facultăţii de Mecanică


Secretariatul Facultăţii de Mecanică
Ş.l.dr.ing. Vlad Mario Homutescu
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 3

Dedicăm această carte cadrelor


didactice, absolvenţilor şi tuturor
celor care au slujit şi slujesc cu
dăruire Facultatea de Mecanică
din Iaşi.

Motto:

„Universitatea este trezoreria


viitorului unei ţări.”

Winston Churchill
4 Facultatea de Mecanică
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 5

PREFAŢĂ

Cartea prezintă, în prima parte, o etapizare a evoluţiei Facultăţii de


Mecanică în perioada cuprinsă între anii 1948 şi 2008.
Sunt menţionate principalele momente care au condus la înfiinţarea
Facultăţii de Mecanică, în corelaţie cu domeniul economiei şi în mod
special cu domeniul construcţiilor de maşini, care după Cel de al Doilea
Război Mondial devenise un sector important pentru România.
Elementul central al acestei cărţi îl reprezintă promoţiile de
absolvenţi din perioada 1948-2008, promoţii care au avut şi au în
continuare o contribuţie importantă în dezvoltarea economică a ţării
noastre.
Prin titlul “Cartea de aur a promoţiilor” dorim să precizăm că
absolventul reprezintă tot ce are mai de preţ Facultatea de Mecanică.
Calitatea profesională de înalt nivel a absolvenţilor a condus la afirmarea
învăţământului ingineresc de la Facultatea de Mecanică, pe plan naţional şi
internaţional.
Sigur, această pregătire tehnică a fost şi este asigurată de o
comunitate academică cu o pregătire ştiinţifică şi didactică deosebit de
ridicată. Ilustrative sunt contribuţiile ştiinţifice în domeniul inginerie
mecanice ale unor profesori, contribuţii recunoscute în ţară dar şi în
străinătate şi care au condus la integrarea facultăţii noastre în sistemul
European dar şi mondial al valorilor.
Evoluţia Facultăţii de Mecanică nu a fost simplă, dar dificultăţile ivite
au fost depăşite prin profesionalismul de care au dat dovadă conducerile
facultăţii şi catedrelor din această perioadă de timp. S-au produs orientări
adecvate în organizarea procesului didactic şi în cercetarea ştiinţifică şi s-a
reuşit menţinerea unui echilibru de calitate între conţinut şi formă.
În continuare considerăm că perspectiva învăţământului ingineresc
din Facultatea de Mecanică nu poate fi decât optimistă. Se întreprind astfel
paşi importanţi pentru a menţine permanent contactul cu realitatea, cu
angajatorii, cu absolvenţii, dar şi cu viitorii studenţi pentru a desprinde şi
sintetiza preferinţe dar şi necesităţi. La aceasta se adaugă şi încurajarea
confruntărilor cu informaţiile şi tendinţele mondiale în cercetarea ştiinţifică.
6 Facultatea de Mecanică

Pentru editarea acestei lucrări a fost necesar un volum de muncă


laborios, la care au contribuit cadre didactice şi secretariatul facultăţii,
oameni care au arătat un devotament şi o dragoste deosebită faţă de
Facultatea de Mecanică. În acest context, aducem mulţumiri domnului
prof.dr.doc.ing. Nicolae Irimiciuc care prin puterea de muncă a domniei
sale, prin ataşamentul faţă de facultate, indiferent de starea de sănătate,
ne-a oferit un ajutor deosebit de important. De asemenea, mulţumim
domnului prof.dr.ing. Dumitru Olaru pentru exemplara dăruire faţă de
Facultatea de Mecanică şi pentru timpul alocat structurării acestei lucrări. În
mod special, mulţumim domnului şef lucrări dr. ing. Mario Homutescu
pentru volumul de muncă imens depus în culegerea informaţiilor privind
absolvenţii, dar şi în redactarea lucrării. Aducem mulţumiri secretariatului
Facultăţii de Mecanică, doamnei secretar şef ing. Mihaela Samoil, pentru
organizarea şi sistematizarea capitolului privind absolvenţii.

Decanul Facultăţii de Mecanică

Prof.univ.dr.ing. Cezar Oprişan


Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 7

PARTEA I

I.1. ETAPE ŞI MOMENTE DECISIVE ÎN ISTORIA


DEZVOLTĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI INGINERESC IEŞEAN CU
PROFIL MECANIC

În istoria dezvoltării învăţământului ingineresc ieşean – istorie care


se întinde pe aproape două secole de existenţă a acestui învăţământ
(secolele XIX şi XX) – , pot fi identificate câteva date calendaristice
importante, care marchează schimbări decisive în organizarea acestui
învăţământ. Printre aceste date pot fi menţionate următoarele:
- Anul 1813, în care a luat fiinţă “Şcoala de inginerie” a lui Gheorghe
Asachi, caracterizată prin următoarele două trăsături importante:
• A fost prima instituţie de învăţământ superior din ţările
româneşti care a adoptat limba română ca limbă oficială de
predare;
• A fost prima instituţie de învăţământ tehnic superior înfiinţată
în ţările româneşti.
- Anul 1832, în care a intrat în vigoare Regulamentul Organic, act
normativ care, pentru sectorul instrucţiunii publice al vieţii sociale româneşti
din acele timpuri, şi-a dovedit eficienţa prin următoarele consecinţe directe
ale aplicării lui:
• Unificarea legislaţiei şcolare referitoare la sistemele de
instrucţiune publică din cele două provincii româneşti,
Moldova şi Ţara Românească;
• Crearea de condiţii favorabile de dezvoltare a tuturor
segmentelor sectoarelor de instrucţiune publică din ţările
româneşti.
- Anul 1860, în care, prin Documentul de fondare emis de
domnitorul Al. I. Cuza la 26 octombrie 1860, a luat fiinţă Universitatea din
Iaşi, instituţie de învăţământ superior în care învăţământul ingineresc
ieşean urma să-şi continue dezvoltarea;
- Anul 1865, care marchează intrarea în vigoare a Legii
învăţământului din 5 decembrie 1864, lege care, prin prevederile ei,
hotărăşte scoaterea învăţământului ingineresc din cadrul universităţii
ieşene.
- Anul 1880, în care intră în vigoare un nou “Regulament şcolar” al
Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, care a favorizat reintroducerea învăţământului
8 Facultatea de Mecanică

ingineresc în universitatea ieşeană prin profilul său de tehnologie chimică,


nou conturat, căruia i s-a asociat ca învăţământ complementar,
învăţământul cu profil mecanic.
- Anul 1898, în care a fost promulgată, la 23 martie, „Legea
învăţământului secundar şi superior” din România (Legea Spiru Haret),
lege care a introdus noi reglementări în organizarea învăţământului
superior românesc şi care a creat noi condiţii favorabile de dezvoltare a
învăţământului ingineresc ieşean din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a
Universităţii din Iaşi.
- Anii 1910-1912, în care, prin două acte normative de o deosebită
importanţă pentru dezvoltarea ulterioară a învăţământului ingineresc ieşean
– este vorba de Hotărârea Ministerului instrucţiunii din 14 decembrie 1909
şi de Regulamentul Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi publicat în Monitorul Oficial
nr.177 din 7 noiembrie 1912 – se aprobă reintegrarea pentru moment
cvasioficială, a învăţământului tehnic superior ieşean în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, sub formele de “Şcoala de Electricitate
Industrială”, transformată ulterior în Institutul Electrotehnic al Facultăţii de
Ştiinţe din Iaşi, pentru învăţământul ingineresc cu profil electrotehnic,
respectiv sub titulatura de Secţie de Chimie Tehnologică, pentru
învăţământul tehnic superior cu profil chimic.
- Anul 1937, în care prin efectul Deciziei nr. 205660 din 3 decembrie
1937 a Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial
nr.284 din 8 decembrie 1937 – consecinţă, la rândul ei, a promulgării Legii
pentru concentrarea pregătirii inginerilor în şcolile politehnice, publicată în
Monitorul Oficial nr. 26 din 20 martie 1937 – învăţământul tehnic superior
ieşean a ieşit de sub tutela Universităţii din Iaşi dobândindu-şi autonomia
sub formă de Şcoala Politehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu
următoarele trei facultăţi: de Electrotehnică, de Chimie Industrială şi de
Agronomie, prima dintre ele înglobând în ea şi profilul mecanic de pregătire
inginerească.
- Anul 1948, în care, prin Decretul-Lege nr. 263327, publicat în
Monitorul Oficial din 26 octombrie 1948, i s-a recunoscut oficial
învăţământului ingineresc mecanic ieşean dreptul de a se dezvolta ca profil
distinct, independent, în cadrul Institutului Politehnic “Gheorghe Asachi” din
Iaşi.
- Anul 1968, în care, la 13 mai 1968, Marea Adunare a votat „Legea
pentru reforma învăţământului”, lege care, printre alte consecinţe
importante vizând modernizarea învăţământului românesc, a determinat şi
o reprofilare a structurii învăţământului tehnic superior din ţara noastră,
care a afectat, în mod deosebit, profilul mecanic al învăţământului
ingineresc ieşean
- Anul 1990, în care, prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 7209/1990
s-a hotărât reorganizarea învăţământului ingineresc ieşean cu profil
mecanic sub forma a trei facultăţi cu specializări distincte:
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 9

- Facultatea de Mecanică;
- Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini;
- Facultatea de Metalurgie.
Înşiruirea precedentă de date importante care marchează evoluţia
învăţământului ingineresc ieşean cu profil mecanic a urmărit să explice
cititorilor acestei lucrări modul în care a fost concepută prezentarea, pe
etape istorice succesive, a istoricului dezvoltării acestui segment al
învăţământului tehnic superior ieşean.

Introducând, în prezentarea evoluţiei


Etapa istorică învăţământului ingineresc ieşean cu profil mecanic,
1813 – 1832 în această primă etapă istorică, autorii lucrării de
faţă nu au gândit, o clipă măcar, să emită ipoteza
absurdă că acest profil de pregătire tehnică
superioară s-a afirmat în învăţământul academic ieşean odată cu
înfiinţarea, prin Hrisovul din 15 noiembrie 1813 al domnitorului Scarlat
Callimachi, a “Clasului de inginerie şi hotărnicie în limba română” sub
conducerea lui Gh. Asachi, din moment ce, aşa cum se recunoştea într-un
document oficial emis cu un sfert de secol mai târziu – este vorba de
Buletinul Foaiei Oficiale nr. 55 din anul 1838, în care se menţiona:
„.....dl. Gheorghe Asachi întâia oară au paradosit în limba naţională,
la anul 1814, un curs de matematică teoretică şi aplicare practică, de
geologie şi arhitectură, din care, în 1819, au ieşit câţiva tineri ce până acum
plinesc lucrări de inginerie”
că profilele de pregătire tehnică superioară incluse în programele de studii
ale Şcolii de inginerie a lui Asachi s-au limitat doar la profilul cadastral şi cel
de inginerie civilă.
Ceea ce a determinat, pe autorii lucrării, să ia în consideraţie
această etapă istorică a fost intenţia lor de a evidenţia totuşi faptul că în
decursul ei au fost implantaţi primii germeni ai dezvoltării ulterioare a
învăţământului ingineresc ieşean cu profil mecanic şi aceasta sub
următoarele forme:
- sub forma de „Aplicaţie” la disciplina de Mecanică, asociată
cursului general de Matematici teoretice şi aplicate predat de Gh. Asachi în
Şcoala de inginerie pe care a înfiinţat-o, disciplină în cadrul căreia, având
în vedere calificarea tehnică superioară a lui Gh. Asachi – de inginer şi
arhitect diplomat al Universităţii din Lvov – precum şi experienţa de
manager în domeniul construcţiilor – dobândită în anii 1804-1805, ca
proiectant şi diriginte al lucrărilor de execuţie a casei principesei Elena
Sturdza – Păstrăveanu – este de neconceput să nu se fi prezentat cel puţin
Teoria maşinilor simple, atât de importante în şantierele de construcţii civile
şi industriale.
- sub formă de „curs extraordinar”, cu denumirea de „Desenul de
figuri şi zugrăveli istorice în oloi” – titulatură a cărei primă parte va fi
10 Facultatea de Mecanică

schimbată, aşa cum se va arăta pe parcurs, cu cea de Desen de maşini –,


curs introdus în învăţământul academic prin Hrisovul domnesc din
28 martie 1828, emis de domnitorul Ioniţă Sandu Sturdza.
Precizările precedente permit să se tragă concluzia că intervalul de
timp 1813-1832 reprezintă etapa istorică în care, sub formă embrionară, a
luat fiinţă învăţământul ingineresc ieşean cu profil mecanic.

În această nouă etapă istorică a


Etapa istorică dezvoltării învăţământului ingineresc ieşean cu
1832 - 1860 profil mecanic pot fi identificate câteva trepte
succesive ale procesului de afirmare continuă şi
ascendentă a acestui profil în cadrul sectorului de
pregătire tehnică superioară al învăţământului academic ieşean:
- Momentul 1841, al aprobării de către Epitropia Publică a
Proiectului de reformă a clasei de ingineri, elaborat de un colectiv de
profesori ai Academiei Domneşti (care nu devenise încă Academia
Mihăileană), care propuneau transformarea cursului extraordinar de
inginerie într-un institut tehnic cu două secţii de specializare:
• Secţia de ingineri constructori, cu 4 ani de şcolarizare;
• Secţia de ingineri de exploatare, cu trei ani de studii. Faptul
că în programul de studii al primei secţii figura, în anul III, disciplina
de Desenul maşinilor – denumire care la vremea aceea echivala cu
aceea de Elemente de proiectare a maşinilor –, este de presupus că
disciplinele din secţia a doua, care se refereau la exploatarea
maşinilor, nu puteau fi decât discipline cu un pronunţat profil
mecanic.
- Momentul 3 mai 1847, în care prin Ordinul domnesc al lui Mihail
Sturdza a fost desfiinţată Academia Mihăileană şi evident, odată cu
aceasta şi învăţământul ingineresc ieşean – cu cele două profile ale lui, de
construcţii şi mecanic – pentru un interval de timp destul de mare.
- Momentul 28 martie 1848, marcat de publicarea Petiţiei –
proclamaţiune a revoluţionarilor, prin care, în articolul 8, se cerea
înfiinţarea, la Iaşi, a unei universităţi şi a unei şcoli politehnice, din care
evident nu putea lipsi profilul mecanic de pregătire tehnică superioară.
- Momentul 1850, marcat prin publicarea, de către M. Kogălniceanu,
a proiectului său de înfiinţare la Iaşi a unei Şcoli politehnice, proiect care
includea evident, şi profilul mecanic de pregătire tehnică superioară, dar
care din păcate, nu a fost acceptat de ocârmuire.
- Momentul 1 ianuarie 1851, în care domnitorul Grigore Alexandru
Ghica a aprobat Aşezământul pentru reorganizarea învăţăturilor publice din
Principatul Moldovei, act normativ care aproba înfiinţarea în cadrul
Academiei reorganizarea Secţiei a II-a (de ştiinţe aplicate) a Facultăţii de
Filosofie, cu durata de studii de 3 ani, în al cărei program de studii figurau
şi următoarele discipline cu profil mecanic:
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 11

- Desenul topografic de “maşini” şi de “construcţii”


- Mecanica teoretică şi aplicată la maşini
- Tehnologia.
Evocarea tuturor momentelor importante din etapa istorică 1832-
1860 a avut drept scop să evidenţieze implicarea tot mai puternică în
această etapă a învăţământului ingineresc mecanic în cadrul
învăţământului academic ieşean.

Deşi a fost cea mai scurtă dintre etapele


Etapa istorică istorice în care s-au înregistrat modificări
1860 - 1865 semnificative în dezvoltarea învăţământului
ingineresc ieşean în general şi a celui cu profil
mecanic în mod special, această etapă s-a
dovedit şi cea mai catastrofală din întreaga evoluţie a acestui învăţământ,
ea determinând – doar prin efectul a două acte normative succesive emise
în acest interval de timp – prăbuşirea lui, de la un nivel nemaiatins până
atunci, până la aproape totalul său colaps. Acesta este şi motivul pentru
care autorii lucrării s-au gândit să caracterizeze această etapă a evoluţiei
învăţământului ingineresc ieşean, parafrazându-l pe Irving Stone, prin
sintagma ”DE LA EXTAZ LA AGONIE”.
Primul act normativ – cel care a marcat momentul de „apogeu” în
evoluţia învăţământului ingineresc ieşean în cea de a doua jumătate a
secolului al XIX-lea – a fost reprezentat de Ordonanţa domnească din 16
octombrie 1860 a domnitorului Al.I. Cuza, ordonanţă prin care a fost
aprobat Programul de studii al Secţiei a II-a a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi.
Acest program a aplicat pe de o parte, cu o întârziere de aproape un
deceniu, prevederile Aşezământului pentru reorganizarea învăţăturilor
publice din Principatul Moldovei, din iunie 1851, referitoare la dezvoltarea
învăţământului superior ieşean – în mod deosebit, a celui aplicativ – şi, pe
de altă parte, a transformat, în mare măsură, în realitate – chiar dacă
numai vremelnic – unul din cele mai îndrăzneţe visuri ale marelui om de
şcoală românească, care a fost Gh. Asachi: acela de a crea un învăţământ
tehnic superior independent, sub formă de „facultate”, în cadrul general al
învăţământului academic ieşean.
Dacă Aşezământul din 1851, amintit, se limita doar la indicarea unor
jaloane ce trebuiau urmărite pentru a se asigura dezvoltarea învăţământului
aplicativ ieşean, în schimb, Proiectul de reformă a învăţământului superior,
prezentat de Gh. Asachi în broşura „Cvestia învăţăturii publice în
Principatul Moldovei” publicată în Iaşi, în anul 1858, mai întâi în limba
română şi apoi şi în limba franceză, în traducerea lui N. Istrate, argumenta
necesitatea înfiinţării de urgenţă a unei Facultăţi politehnice – astfel a
denumit-o el –, în care urma să se predea ultima dintre cele 7 grupe de
discipline identificate ca profile distincte de pregătire superioară şi anume
grupa a 7-a, în care figurau următoarele discipline:
12 Facultatea de Mecanică

1º. Tehnologia
2º. Aplicaţii mecanice şi industriale
3º. Agricultura
4º. Practica exploatării forestiere
5º. Practica exploatării minelor
6º. Practica exploatării salinelor
Referitor la acest proces de rezolvare a problemei pregătirii
specialiştilor autohtoni cu studii superioare, propus de Gh. Asachi, se vor
face următoarele observaţii:
În primul rând se va remarca totala absenţă din acest program de
studii a disciplinelor cu profil cadastral şi de construcţii – primele putând fi
eventual incluse în cadrul disciplinelor cu profil agricol –, fapt care indică o
saturare a cerinţelor economiei Moldovei de asemenea specialişti,
explicabilă prin pătrunderea tot mai numeroasă, în această provincie
românească, a tehnicienilor străini cu această specialitate.
În al doilea rând, se va observa faptul că, pentru prima dată în
istoria învăţământului tehnic superior românesc au fost introduse în mod
oficial două discipline tehnice cu profil predominant mecanic; este vorba de
disciplina de Tehnologie, titulatură care, având în vedere momentul în care
a fost introdusă nu putea avea altă semnificaţie decât cea de Tehnologie
mecanică, această ipoteză fiind confirmată, după cum se va vedea pe
parcurs, de o serie de documente ulterioare.
În al treilea rând trebuie de reţinut faptul că ultimele trei discipline
din programul de studii elaborat de Gh. Asachi pentru Facultatea
politehnică, a cărei înfiinţare o propunea – este vorba de disciplinele de
Practica exploatării forestiere, de Practica exploatării minelor şi de Practica
exploatării salinelor –, nu puteau prezenta, la vremea aceea, decât
descrieri, elemente sumare de proiectare şi instrucţiuni de folosire a
utilajelor intrate în dotarea sectoarelor economice respective, ceea ce
înseamnă că şi aceste trei discipline au avut un pronunţat profil mecanic.
Observaţiile precedente conduc la concluzia că Facultatea
politehnică propusă de Gh. Asachi era, de fapt, o facultate tehnică cu doar
două profile de pregătire inginerească:
- profilul mecanic, pe care îl imprimau majoritatea covârşitoare a
disciplinelor ce urmau a fi predate în cadrul facultăţii (cu proporţie de peste
80%),
- profilul agricol, pe care îl asigurau, în proporţie de aproape 17%,
disciplinele de Agricultură, în cadrul cărora este posibil să fi fost induse şi
elemente ale disciplinelor cu profil cadastral şi de construcţii.
În ceea ce priveşte profilele de tehnologie chimică şi de
electrotehnică, se va menţiona doar faptul că ele au început să se afirme
ca specialităţi tehnice distincte independente abia spre sfârşitul secolului al
XIX-lea.
Este mai mult ca sigur că de ideile reformatoare ale lui Gh. Asachi –
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 13

dintre care unele se regăsesc şi în alte două proiecte de reformă a


învăţământului românesc publicate în anul 1859, Proiectul Anonim şi
Proiectul lui Victor Place – s-a ţinut seama la redactarea Programului de
studii al Secţiei a II-a a Facultăţii de Filosofie din Iaşi, program aprobat prin
Ordonanţa domnească din 16 octombrie 1860 şi care a şi fost aplicată în
intervalul de timp 1 ianuarie 1861 – 5 decembrie 1864. În sprijinul afirmaţiei
precedente se aduc următoarele date preluate din lucrarea Învăţământul
ingineresc ieşean de-a lungul timpului, vol. II, partea întâi, publicată de unul
dintre autorii prezentei lucrări:
- durata stagiului de pregătire în cadrul Secţiei a II-a a Facultăţii de
Ştiinţe din Iaşi a fost extrasă la 3 ani de studii, fiecare cu câte două
semestre de studii;
- analiza planului de învăţământ adoptat la Secţia a II-a a Facultăţii
de Filosofie din Iaşi între anii 1861-1864 conduce la următoarele ponderi
procentuale ale diverselor grupe de discipline în ansamblul procesului de
instruire desfăşurat la această secţie:
∗ Disciplinele matematice, în număr de 6, au avut o pondere
de circa 33%;
∗ disciplinele fizico-chimice şi naturale, în număr de 4, a avut
o pondere de aproximativ 19%;
∗ disciplinele tehnice aplicative, în număr de 6, au avut o
pondere de circa 47%.
- din cele 6 discipline tehnice incluse în planul de învăţământ al
secţiei a II-a, un număr de 4 au fost cu profil mecanic (Desenul, Mecanica
cu aplicaţii, Hidrotehnica şi Tehnologia mecanică) şi doar două dintre ele
au avut profil cadastral şi de construcţii (Geodezia şi Arhitectura). Se va
mai semnala cu acest prilej prezenţa pentru prima dată în documente
oficiale a titulaturii de Tehnologie mecanică, care nu mai lasă nici o îndoială
asupra profilului acestei discipline;
- absolvenţii secţiei a II-a a Facultăţii de Filosofie din Iaşi urmau să
primească titlul de „INGINERI CIVILI”.
Precizările făcute mai sus conduc la concluzia că învăţământul
desfăşurat în cadrul secţiei a II-a a Facultăţii de Filosofie din Iaşi între anii
1861-1864 a funcţionat, practic, ca o facultate tehnică cu două profile de
pregătire inginerească: cel mecanic – pentru care se întrevedeau largi
perspective de dezvoltare în viitorul apropiat – şi cel cadastral şi de
construcţii – care îşi revenea cu greu după aproape totala sa ignorare în
sistemul de învăţământ academic ieşean după desfiinţarea Academiei
Mihăilene.
Cel de-al doilea dintre actele normative despre care s-a vorbit la
începutul paragrafului – cel care avea să marcheze momentul declanşării
declinului în evoluţia învăţământului ingineresc ieşean în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea – a fost reprezentat de Legea Instrucţiunii din
5 decembrie 1864, lege care, dacă pentru multe sectoare ale
14 Facultatea de Mecanică

învăţământului superior românesc s-a dovedit benefică, sprijinindu-le în


dezvoltarea lor, în schimb, pentru învăţământul tehnic superior ieşean,
aplicarea ei a avut consecinţe dezastruoase. Astfel, în timp ce faţă de aşa
zisele ştiinţe pure – ştiinţele matematice, ştiinţele fizico-chimice şi ştiinţele
naturale – legea instrucţiunii din 5 decembrie 1864, prin prevederea de a
transforma secţia a II-a de ştiinţe în Facultate de Ştiinţe total independentă
de Facultatea de Filosofie căreia îi aparţinuse până atunci, s-a comportat
ca o mamă bună care îşi ocroteşte progeniturile, creându-le celor trei grupe
discipline amintite mai sus un cadru oficial, deosebit de propice dezvoltării
lor ulterioare, faţă de ştiinţele aplicate, aceeaşi lege s-a comportat ca o
adevărată maşteră, care îşi oropseşte copiii vitregi şi caută chiar să-i
izgonească din sânul familiei, aşa cum a încercat legea menţionată, să
îndepărteze învăţământul tehnic superior din sânul familiei universitare
ieşene prin următoarele prevederi:
- scoaterea definitivă din planurile de învăţământ a trei discipline
tehnice: Tehnologia mecanică şi Hidrotehnica, cu profil mecanic, şi
Arhitectură, cu profil de construcţii;
- schimbarea titulaturii disciplinei de Mecanică – una din cele două
discipline prin care învăţământul ingineresc cu profil mecanic s-a infiltrat în
învăţământul academic ieşean – din cea de Mecanică cu aplicaţii în cea de
Mecanică elementară şi raţională, pentru a se elimina astfel până şi izul de
tehnic pe care îl emana sintagma „cu aplicaţii”;
- schimbarea denumirii disciplinei de Geometrie cu aplicaţii, din cea
de Geometrie practică în cea de Geometrie teoretică şi, pentru a face să se
piardă orice reminiscenţe ale vechiului titlu, asocierea în mod absurd a ei
cu disciplina de Astronomie;
- separarea disciplinei de Geometrie descriptivă de cea de Desen,
primei putându-i-se atribui astfel caracterul de „ştiinţă pură”, iar celei de-a
doua, asociată în mod nefiresc cu disciplina de Topografie,
menţinându-i-se în oarecare măsură caracterul de „ştiinţă aplicată”, dar cu
un câştig clar pentru adversarii învăţământului ingineresc ieşean, acela de
a fi eliminat încă o disciplină tehnică din planul de învăţământ al secţiei
a II-a, Geodezia.
Ca urmare a aplicării acestor prevederi – fapt petrecut însă cu o
întârziere de aproape un an de la promulgarea legii din 5 decembrie 1864 –
planul de învăţământ al Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, în vigoare după anul
1865, se caracteriza prin următoarele prevederi procentuale (evident
aproximate), preluate dintr-o lucrare deja menţionată a unuia din autori, ale
grupelor de discipline predate în facultate, al căror număr a devenit între
timp, prin separarea Ştiinţelor naturale de cele fizico-chimice, de patru:
- disciplinele matematice 42%
- disciplinele fizico-chimice 17%
- disciplinele de ştiinţe naturale 33%
- disciplinele tehnice 8%.
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 15

Printre alte concluzii la care datele precedente – cu tot caracterul lor


aproximativ – îl conduc pe cititorul acestei lucrări, una, deosebit de
importantă pentru aprecierea evoluţiei ulterioare anului 1865 a
învăţământului ingineresc ieşean este de necontestat:
Legea instrucţiunii din 5 decembrie a hotărât îndepărtarea aproape
totală a învăţământului ingineresc din cadrul Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi,
învăţământ care a reuşit totuşi să supravieţuiască în această instituţie
oficial, doar prin o singură disciplină: un hibrid compus din două părţi
distincte – desenul (cu profil prioritar mecanic) şi topografia (cu profil de
construcţii).
Din fericire, aşa cum se va arăta în continuarea acestei expuneri,
învăţământul ingineresc ieşean, ca şi faimoasa pasăre Phoenix din
legendă, a reuşit să renască din propria sa cenuşă în care l-a aruncat legea
instrucţiunii din 5 decembrie 1864 şi să se reintegreze, în timp, în
învăţământul universitar ieşean, prin aceleaşi discipline tehnice cu profil
mecanic – Mecanica, Hidraulica şi Tehnologia – care, alături de disciplina
de Desen, i-au favorizat accesul lui în sistemul universitar de învăţământ de
dinaintea anului 1865.

Efectul în următorii 5 ani al aplicării Legii


Etapa istorică Instrucţiunii din 5 decembrie 1864 în Facultatea
1865 – 1912 de Ştiinţe din Iaşi a fost cu totul opus celui
scontat de iniţiatorii legii, el manifestându-se sub
forma unei scăderi atât de îngrijorătoare a numărului de studenţi din
facultate încât, în anul 1870, Ministerul Instrucţiunii a fost pus în situaţia de
a lua în consideraţie chiar posibilitatea desfiinţării acestei facultăţi. Este
deci explicabil faptul că, în tot acest răstimp, singurele rămăşiţe ale
învăţământului ingineresc ieşean tolerate în facultate – cel admis oficial,
dar distorsionat prin asocierea forţată a două discipline distincte, Desenul şi
Topografia, şi cel camuflat sub noua zugrăveală a formei disciplinei de
Mecanică – au intrat într-un adevărat colaps, din care, încet încet, au
început să se trezească abia în deceniul al 8-lea al secolului.
Cei care au gândit şi hotărât îndepărtarea învăţământului ingineresc
din cadrul universitar ieşean, fie din crasă incompetenţă, fie dintr-un
meschin orgoliu de castă a unei anumite elite a intelectualităţii româneşti,
au ignorat aproape total doi factori, care au avut un rol hotărâtor nu numai
în crearea condiţiilor favorabile de resuscitare a acestui învăţământ, ci chiar
şi pentru diversificarea ulterioară a lui pe specialităţi noi: tehnologie chimică
şi electrotehnică; este vorba de următorii doi factori:
- înregistrarea pe plan mondial a unei adevărate avalanşe de
invenţii tehnice epocale – îndeosebi în domeniul motoarelor termice şi
electrice –, invenţii cu aplicabilitate rapidă în producţie, fapt care a
determinat o cerere din ce în ce mai mare de tehnicieni specialişti cu studii
superioare, în toate ţările cu industrii în curs de dezvoltare;
16 Facultatea de Mecanică

- ponderea covârşitoare, în proporţie de 4 la 1, înregistrată în


componenţa corpului didactic al Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi în anul înfiinţării
ei, a practicienilor cu titlul de INGINER faţă de teoreticienii cu titlul ştiinţific
de LICENŢIAT, sau DOCTOR; prezentând, în continuare, lista acestor
profesori, se va mai face observaţia că profilul de pregătire tehnică
superioară a fost, la toţi, cel MECANIC.

LISTA
Profesorilor fondatori ai Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi
cu calificarea superioară de INGINER
Nr. crt. Numele Titlul ştiinţific Disciplină predată
1. Şt. Micle Inginer Fizica şi Chimia
2. I. Popp Inginer Geometrie analitică
3. Şt. Emilian Inginer Geometrie descriptivă
4. I. Melik Inginer Mecanică

O ultimă remarcă care va mai fi făcută în completarea precizărilor


precedente se referă la persistenţa prezenţei – este drept, din ce în ce mai
redusă – a inginerilor în cadrul corpului didactic al Facultăţii de Ştiinţe din
Iaşi, prezenţă a cărei evoluţie este reflectată de următoarea situaţie
prezentată în continuare pentru secţiile de matematici şi ştiinţe fizico-
chimice ale Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi:

EVOLUŢIA
numărului de INGINERI menţionaţi
în corpul didactic al Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi
în etapa istorică 1865-1912

Cadrele didactice ale secţiilor de matematică şi de ştiinţe fizico-


chimice
Anul
INGINERI LICENŢIAŢI
Total
Nr. % Nr. %
0 1 2 3 4 5
1865 5 4 80 1 20
1875 6 4 66 2 33
1885 6 2 33 4 66
1895 6 2 33 4 66
1905 10 2 20 8 80

După cum se vede, legea Instrucţiunii din 5 decembrie 1864 a


urmărit nu numai izgonirea învăţământului ingineresc ieşean, dar, treptat, şi
îndepărtarea profesorilor care îl susţineau din cadrul corpului didactic
universitar ieşean.
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 17

Consideraţiile şi observaţiile prezentate mai sus vor permite


cititorilor acestei lucrări să înţeleagă mai bine de ce doar profilul mecanic
de pregătire inginerească a avut şansa de a supravieţui – chiar dacă sub o
formă precară, camuflată în cea a disciplinei de MECANICĂ – în cadrul
universităţii ieşene în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. După
cum s-a arătat mai înainte, acest adevărat fenomen s-a datorat pe de o
parte dezvoltării prioritare a sectorului mecanic al industriei româneşti la
mijlocul secolului al XIX-lea şi, pe de altă parte, prezenţei unor oameni
potriviţi la locul şi timpul potrivit.
În încheierea prezentării principalelor caracteristici ale dezvoltării
învăţământului mecanic în această etapă istorică se va mai face o referire
la rolul disciplinei de MECANICĂ în promovarea şi sprijinirea acestui
învăţământ.
Aşa cum s-a mai afirmat şi cu un alt prilej, în planul de învăţământ
adoptat prin legea instrucţiunii din 5 decembrie 1864 a mai figurat, ca
disciplină tolerată, şi cea de DESEN. Asocierea forţată a ei cu disciplina de
TOPOGRAFIE, şi faptul că în conţinutul ei erau incluse nu numai elemente
de desen tehnic industrial, ci şi bazele desenului din construcţii, a căror
expunere a devenit preponderentă după anul 1864, a determinat ca
disciplina de Desen să se îndepărteze tot mai mult, în această etapă
istorică, de profilul mecanic.
Prin această disciplină căreia i s-a asociat, mult mai târziu,
GEODEZIA, reintrodusă în planurile de învăţământ ale Facultăţii de Ştiinţe
din Iaşi, se poate spune că a supravieţuit şi învăţământul ingineresc cu
profil de construcţii în universitatea ieşeană în etapa istorică considerată
aici.
De asemenea, mai înainte de a se vorbi de rolul disciplinei de
Mecanică în supravieţuirea învăţământului cu profil mecanic în
Universitatea din Iaşi, mai trebuie amintită şi o încercare a Ministerului
Instrucţiunii, întreprinsă în anul 1870, de a reînfiinţa în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe din Iaşi, catedra de TEHNOLOGIE MECANICĂ. Oferta nu a putut fi
acceptată însă de către facultate, deoarece acceptarea condiţiilor impuse
de minister – desfiinţarea, în schimb, a altor trei catedre ale Facultăţii (două
de matematici şi una de ştiinţe naturale), ce ar fi echivalat cu desfiinţarea,
în cele din urmă, a întregii Facultăţi de Ştiinţe din Iaşi.
Astfel, se explică faptul că disciplina de MECANICĂ a devenit, prin
cei doi profesori care au onorat-o la catedră în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, ambii INGINERI CU PROFIL MECANIC – este vorba de
prof. I. Melik (titularul catedrei între anii 1865-1869) şi de prof. M. Toni
(succesorul primului la catedră între 1869-1898) –, principalul stâlp de
sprijin al învăţământului ingineresc cu profil mecanic în încercarea sa
disperată de a supravieţui în cadrul învăţământului universitar ieşean. Că
acest sprijin a fost totuşi substanţial, se poate constata din următoarele
două serii de documente:
18 Facultatea de Mecanică

- Regulamentele şcolare din anii 1870, 1880 şi 1898, care


reconfirmau acestei discipline statutul de „ştiinţă aplicativă”, reconfirmare
evidenţiată şi de revenirea la titulatura oficială a acestei discipline din anii
1861-1864, aceea de MECANICĂ RAŢIONALĂ ŞI APLICATĂ;
- Adresele oficiale ale Rectoratului Universităţii din Iaşi, din anii
1880 şi 1881, înaintate Ministerului Instrucţiunii, prin care se solicitau,
pentru Facultatea de Ştiinţe, fonduri speciale în vederea realizării unei
„COLECŢII DE MODELE DE MAŞINI COMPLECTE ŞI DE DESENE
COLORATE DE MAŞINI PENTRU CURSUL DE MECANICĂ APLICATĂ”.
Apare deci evident faptul că o asemenea colecţie „modelele de
maşini complecte”, a cărei valoare nu putea fi deloc mică din moment ce
Ministerul Instrucţiunii a tărăgănat timp de doi ani răspunsul la solicitarea
universităţii ieşene, nu era solicitată pentru a constitui un subiect de
contemplaţie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, ci reprezenta BAZA
MATERIALĂ DE STUDII a disciplinei de MECANICĂ RAŢIONALĂ ŞI
APLICATĂ.
Se poate afirma deci, nu numai că învăţământul ingineresc cu profil
mecanic a supravieţuit în etapa istorică 1865-1910, în cadrul universităţii
ieşene, dar chiar şi faptul că din deceniul al 8-lea al secolului XIX au apărut
şi primele preocupări pentru crearea unei baze materiale proprii, specifice
acestui profil de pregătire tehnică superioară.

Anul 1910 a marcat reintegrarea oficială


Etapa istorică a învăţământului tehnic superior în viaţa
1910 - 1948 universitară ieşeană, dar prin două noi profile
ale lui, altele decât cele din etapele anterioare:
- profilul de chimie industrială, inclus prin înfiinţarea în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, a Secţiei de Tehnologie chimică;
- profilul electrotehnic, profil recunoscut doar cu clauza de
„independent de universitate”, dar cu dreptul de a folosi spaţiul de
învăţământ şi cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, şi care a
luat fiinţă sub forma „ŞCOLII DE ELECTRICITATE INDUSTRIALĂ” din Iaşi.
Dacă pentru ansamblul învăţământului tehnic superior ieşean
aceste succese au însemnat noi trepte urcate în încercările sale de
afirmare ulterioară, pentru învăţământul cu profil mecanic ele au marcat un
„statu quo” în evoluţia sa, deoarece, cu excepţia disciplinei de Mecanică,
niciuna din celelalte discipline cu specific mecanic care au figurat în anul
1861 în programul de studii al Secţiei a II-a de Ştiinţe nu a mai fost inclusă
în planurile de învăţământ ale celor două specialităţi tehnice menţionate
mai sus.
Abia în anul 1912, prin intrarea în vigoare a unui nou Regulament al
Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, publicat în Monitorul Oficial nr. 177 din
7 noiembrie 1912, învăţământul tehnic superior ieşean a fost reintegrat
oficial cu ambele profile de pregătire care s-au afirmat la începutul secolului
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 19

al XX-lea în învăţământul universitar ieşean, ca „secţii aplicate” ale


Facultăţii de Ştiinţe: Secţia de Electrotehnică şi Secţia de chimie
tehnologică; deşi învăţământul ingineresc cu profil mecanic nu a fost inclus,
ca profil distinct, în cadrul secţiilor aplicate ale Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi
prevăzute de Regulamentul şcolar din 7 noiembrie 1912, totuşi acest act
normativ a deschis larg porţile pentru reintroducerea disciplinelor cu profil
mecanic – unele mai vechi, altele cu totul noi – în cadrul secţiei de
Electrotehnică, fapt care i-a conferit acestei secţii, chiar de la înfiinţarea ei,
caracterul de secţie cu dublă specializare: electrotehnică şi mecanică.
Astfel, în programul de studii au figurat, chiar din 1912, următoarele
discipline cu profil mecanic:
La anul I
1. Mecanica
2. Elemente de Tehnologie
La anul II
1. Tehnologie şi Maşini unelte
2. Rezistenţa materialelor şi Statica grafică
3. Organe de maşini
4. Metalurgie
5. Maşini termice (p. I)
La anul III
1. Maşini termice (p. II)
Mai mult, chiar şi la secţia de Tehnologie chimică a fost introdus un
astfel de curs cu un pronunţat specific mecanic: cursul de Maşini şi instalaţii
din industria chimică.
Procesul de infiltrare şi chiar de proliferare a disciplinelor cu specific
mecanic în cadrul secţiilor aplicate ale Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi a
continuat şi după anul 1912, această afirmaţie fiind confirmată de
următoarele documente:
- Regulamentul secţiilor de Electrotehnică, de Chimie industrială şi
de Ştiinţe agricole de pe lângă Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi,
publicat în Monitorul Oficial nr. 76 din 29 iunie 1918, prin care se prevede
introducerea următoarelor discipline noi:
∗ la Secţia de Electrotehnică se introduce disciplina de
• Lucrări practice de laborator şi de atelier (mecanic) în anul I;
∗ la Secţia de Chimie industrială se introduc disciplinele:
• Tehnologie mecanică, în anul I de studii;
• Maşini termice, electrice şi hidraulice, în anul II de studii;
• Rezistenţa materialelor şi statica grafică, în anul III de studii;
• Aparate industriale chimice şi construcţia lor, în anul III de
studii.
- Adaos la Regulamentul secţiilor aplicate de la Facultatea de Ştiinţe
din Iaşi, publicat în Monitorul Oficial nr. 133 din 14 septembrie 1923, prin
care se introduc în planurile de învăţământ ale acestor secţii următoarele
20 Facultatea de Mecanică

noi discipline cu profil mecanic:


∗ la Secţia de Electrotehnică se introduc disciplinele:
• Tehnologia materialelor şi Maşini unelte, în anul II de studii;
• Hidraulica şi Uzine hidraulice, în anul III de studii;
∗ la Secţia de Chimie industrială se introduc disciplinele:
• Tehnologie mecanică, în anul I de studii;
• Maşini termice şi hidraulice, în anul II de studii.
- Decretul – Lege nr. 289, publicat în Monitorul Oficial nr. 270 din
13 noiembrie 1941, printre ale cărui prevederi s-au numărat şi următoarele
două, de o deosebită importanţă pentru evoluţia ulterioară a tinerei Şcoli
Politehnice „Gheorghe Asachi”, mutată între timp, prin Decretul – Lege
nr. 2847 – publicat în Monitorul Oficial nr. 270 din 13 noiembrie 1941 – de
la Iaşi la Cernăuţi:
∗ Reintegrarea profilului de construcţii în sistemul de învăţământ
tehnic superior din Moldova prin înfiinţarea, în cadrul acestei
politehnici, a celei de-a patra facultăţi a ei – pe lângă Facultăţile de
Electrotehnică, de Chimie industrială şi de Agronomie (ultima cu sediul
rămas la Iaşi) – FACULTATEA DE CONSTRUCŢII;
∗ Restructurarea planurilor de învăţământ ale facultăţilor tehnice ale
Şcolii Politehnice, prevedere care a oferit un prilej de infiltrare în
sistemul de învăţământ al Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” a unei noi
serii de discipline cu specific mecanic. Astfel au fost introduse
următoarele discipline în anul 1941:
• Hidrotehnica, curs comun tuturor facultăţilor;
• Tracţiune mecanică şi electrică, curs introdus la Facultatea
de Electrotehnică;
• Maşini unelte şi Maşini de ridicat, curs introdus la Facultatea
de Electrotehnică;
• Maşini cu aburi, curs introdus la Facultatea de
Electrotehnică;
• Încălziri centrale şi Frigotehnică, curs introdus la Facultatea
de Electrotehnică;
• Curs general de maşini, introdus la Facultatea de
Construcţii.
Era firesc, deci, ca aceste succesive tentative de afirmare a
profilului mecanic din sistemul de învăţământ tehnic superior al Moldovei –
tentative justificate de stadiul de dezvoltare a industriei acestei ţări în acele
timpuri – să nu rămână fără urmări vizând reorientarea procesului de
instruire tehnică superioară din ţara noastră; într-adevăr, necesitatea
recunoaşterii profilului mecanic ca profil distinct, independent, în ansamblul
sistemului de pregătire tehnică superioară din Moldova devenise atât de
evidentă la finele anului 1941, încât, pentru reglementarea acestei situaţii,
s-a considerat urgentă introducerea în Legea de organizare a
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 21

învăţământului superior din 2 mai 1942 a prevederii potrivit căreia:


FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ A ŞCOLII POLITEHNICE
„GH. ASACHI” SE TRANSFORMĂ ÎN FACULTATE DE ELECTROME-
CANICĂ, CU DOUĂ SECŢII DE SPECIALIZARE:
- SECŢIA DE ELECTROTEHNICĂ;
- SECŢIA DE MECANICĂ.
Deşi nu a reprezentat decât un prim succes dobândit de
învăţământul ingineresc cu profil mecanic pentru a-şi afirma dreptul la
existenţă ca profil distinct şi independent în cadrul Şcolii Politehnice
„Gh. Asachi”, totuşi acest succes a prefigurat marea victorie obţinută de
acest învăţământ în anul 1948, când i s-a confirmat, tardiv, o calitate care
trebuia să-i fie recunoscută cu mult timp în urmă.
Nu se va încheia prezentarea principalelor date ale acestei etape
istorice – evident, este vorba de date care s-au referit, în mod deosebit,
doar la învăţământul ingineresc ieşean cu profil mecanic – fără a se mai
aminti aici de două episoade ale etapei, în care evoluţia întregului
învăţământ ingineresc ieşean, abia repusă pe făgaşul ei firesc după
discontinuităţile provocate de primul război mondial, avea să fie supusă din
nou la grele încercări. Este vorba de episodul diplomelor de „inginer
universitar” şi de episodul aventurii cernăuţene, despre care se va vorbi în
continuare.
Scandalul diplomelor universitare. După cum s-a mai menţionat cu
un alt prilej, Regulamentul Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi din anul 1912 a
acordat Universităţii din Iaşi dreptul de a conferi absolvenţilor secţiilor
aplicate ale Facultăţii de Ştiinţe înfiinţate prin acelaşi act normativ titlul de
inginer, cu precizarea condiţiilor în care putea fi dobândit acest titlu;
Regulamentul Secţiunilor de electrotehnică, de chimie industrială şi de
ştiinţe agricole de pe lângă Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi,
publicat în Monitorul Oficial din 29 iunie 1918, precizează, în cap III, art. 2,
că titlul actului acordat de Universitatea din Iaşi absolvenţilor celor trei secţii
aplicate este cel de DIPLOMĂ DE LICENŢĂ cu menţiunea de INGINER, şi
cu indicarea specialităţii respective.
Înfiinţarea în anul 1920, a Şcolii Politehnice din Bucureşti, a adus pe
primul plan o nouă problemă din viaţa tehnicienilor cu studii superioare din
ţara noastră şi anume aceea a includerii lor în Corpul Tehnic autohton,
includere care le condiţiona dreptul de a contracta lucrări publice. Etapa de
stagnare economică a României care se prefigura în anul 1921 şi care
anunţa să diminueze sensibil cererea de tehnicieni cu studii superioare în
anii următori – şi aceasta în condiţiile în care se profila, tot mai ameninţător,
riscul ca inginerii universitari să fie preferaţi celor ieşiţi de pe băncile
politehnicii bucureştene –, profesorii acestei din urmă instituţii au declanşat,
chiar în anul 1921, o amplă acţiune de contestare a dreptului inginerilor
universitari de a fi înscrişi în Corpul Tehnic, cel mai puternic argument
invocat de ei fiind acela că în timp ce durata studiilor inginerilor de la
22 Facultatea de Mecanică

politehnica bucureşteană era de 4 ani, cea a inginerilor universitari era doar


de 3 ani.
Universitatea din Iaşi a încercat, în repetate rânduri, să aplaneze
acest conflict declanşat între ea şi politehnica bucureşteană – conflict
generalizat ulterior sub formă de dispută între universităţi şi politehnici –,
propunând succesiv, în anii 1921, 1923, 1924, 1925 şi 1929, soluţii realiste
de eliminare a discrepanţelor dintre cele două tipuri de pregătire
inginerească din acele timpuri, printre care se menţionează:
- mărirea duratei de şcolarizare la secţiile aplicate ale Facultăţii de
Ştiinţe din Iaşi de la 3 la 4 ani de zile, obiectiv realizat imediat, de altfel, prin
Regulamentul secţiilor aplicate de la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, publicat
în Monitorul Oficial nr. 133 din 14 septembrie 1923;
- transformarea secţiilor aplicate ale Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi într-
un Institut tehnic independent (1921), respectiv într-o Facultate tehnică
independentă (1923).
Nici una dintre aceste soluţii nu i-a mulţumit pe protestatarii
bucureşteni; mai mult. promulgarea, la 22 aprilie 1932, a Legii pentru
organizarea învăţământului superior (legea Iorga) – lege care reconfirma
legitimitatea titlului de „inginer universitar”, cu dreptul posesorului acestui
titlu de a fi inclus în corpul tehnic naţional – a incitat şi mai mult spiritele
adversarilor învăţământului ingineresc universitar, a căror nemulţumire a
răbufnit în luna februarie a anului 1937, manifestându-se sub forma unei
greve generale, la care au fost angrenaţi şi studenţii acestei instituţii de
învăţământ tehnic superior, solicitând ca numai şcolile politehnice să aibă
dreptul de a conferi titlul ştiinţific de „inginer”.
Proaspăt ajuns la cârma ţării şi aflat în situaţia de a se confrunta cu
alegeri anticipate, guvernul liberal aflat la putere în acele momente a fost
constrâns să accepte „Legea pentru concentrarea pregătirii inginerilor în
şcolile politehnice”, lege votată de parlamentul ţării şi publicată în Monitorul
Oficial nr. 66 din 20 martie 1937; între principalele prevederi ale acestei legi
au figurat:
- înfiinţarea Şcolii Politehnice din Iaşi, care, alături de Şcolile
Politehnice din Bucureşti şi Timişoara, cu o vechime mai mare în
învăţământul tehnic superior românesc oficial, urma să asigure pregătirea
inginerilor în România;
- conferirea titlurilor ştiinţifice de „inginer” şi de „doctor inginer”, este
un drept exclusiv al Şcolilor Politehnice din ţară.
Dacă executivul, care s-a văzut constrâns să pună în aplicare legea
amintită mai sus, şi-ar fi respectat angajamentul acceptat, chiar silit, de a
înfiinţa Şcoala Politehnică din Iaşi la momentul cuvenit, poate că toate
lucrurile ar fi decurs normal şi nici nu s-ar mai fi pomenit astăzi de un
conflict dintre universităţi şi politehnici. Din păcate însă, politicienii timpului
şi-au permis – aşa cum au făcut în atâtea alte momente importante din
viaţa societăţii româneşti – să desconsidere total, cu o aroganţă
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 23

nemaipomenit de sfidătoare, o lege votată de parlamentul ţării, amânând


”sine die” deschiderea cursurilor la Politehnica din Iaşi.
Deoarece se părea că nici protestele profesorilor de la Universitatea
din Iaşi şi nici greva declanşată în luna noiembrie de studenţii Facultăţii de
Ştiinţe a acestei universităţi – cărora li s-au asociat şi studenţii Facultăţii de
Mecanică din centrul universitar ieşean – nu vor reuşi să convingă pe
guvernanţi să emită actul de începere a cursurilor la politehnica ieşeană,
greviştii au apelat la o ultimă soluţie: trimiterea unei delegaţii a studenţilor
de la secţiile aplicate ale Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, care să susţină în faţa
Ministrului Educaţiei cauza Politehnicii din Iaşi; în faţa stăruinţei
nestrămutate manifestată de membrii delegaţiei studenţilor din Iaşi de a nu
părăsi sediul Ministerului decât cu decizia de funcţionare a politehnicii
ieşene în buzunar, ministrul Educaţiei, pentru a evita un scandal care
ameninţa să ia proporţii, putând compromite alegerile care se apropiau, a
semnat, la data de 3 noiembrie 1937, Decizia nr. 205660 de deschiderea
cursurilor la Şcoala Politehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, decizie publicată în
Monitorul Oficial nr. 284 din 8 decembrie 1937.
Pentru învăţământul ingineresc ieşean cu profil mecanic, actul
normativ menţionat mai sus are, pe lângă semnificaţia de act istoric care a
marcat autonomia învăţământului tehnic superior din Iaşi, şi o puternică
încărcătură emoţională: studentul care a condus delegaţia ieşeană la
Bucureşti, întorcându-se cu Decizia de funcţionare a Şcolii Politehnice
„Gh. Asachi”, a fost unul din stâlpii învăţământului modern cu profil
mecanic, fondatorul Catedrei de Organe de Maşini de la Facultatea de
Mecanică şi ctitorul şcolii de cercetare în domeniul Organe de Maşini,
profesorul dr.doc.ing. NICULAI POPINCEANU.
Aventura cernăuţeană. Reintegrarea, la începutul celui de-al doilea
război mondial, a Bucovinei şi Basarabiei în spaţiul naţional românesc, a
creat condiţii noi şi deosebit de favorabile dezvoltării ulterioare pentru mai
toate sectoarele vieţii sociale, economice şi culturale a României, iar în
cadrul sectorului cultural, în mod deosebit segmentului reprezentând
învăţământul tehnic superior ieşean; într-adevăr, trezit peste noapte cu
patalamaua de „autonom şi independent”, obţinută prin actul normativ din
8 decembrie 1937, învăţământul tehnic superior ieşean, fără spaţii proprii
de învăţământ, fără bază materială proprie de studii, fără a avea condiţii
materiale de viaţă şi de studiu cât de cât acceptabile pentru studenţii săi, s-
a zbătut pur şi simplu să reziste între anii 1938-1941, căutând mereu soluţii
paleative la problemele cotidiene cu care se confrunta.
De aceea, oferta făcută de oficialităţile române în anul 1941, de
mutare a Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” la Cernăuţi, unde i se asigura
spaţii proprii de învăţământ – clădirile vechii universităţi abandonate de
sovietici –, i se ofereau mijloace pentru a-şi crea o bază materială de studii
proprie şi modernizată şi i se garantau condiţii din cele mai bune de viaţă şi
studiu studenţilor acestei instituţii de învăţământ superior, nu putea fi
24 Facultatea de Mecanică

primită decât cu entuziasm de majoritatea cadrelor didactice ale politehnicii


ieşene, cu excepţia, desigur, a nostalgicilor Iaşului, care nu ar fi acceptat
nici măcar ideea părăsirii oraşului lor drag. Ca urmare, Decretul – Lege
nr. 2847, publicat în Monitorul Oficial nr. 247 din 17 septembrie 1941, a
hotărât mutarea Şcolii Politehnice „Gh. Asachi”, de la Iaşi la Cernăuţi.
Cei doi ani care au urmat anului mutării au îndreptăţit speranţele
celor care au crezut în şansele de afirmare ale acestei tinere instituţii de
învăţământ tehnic superior: spaţiile de învăţământ erau mai mult decât
îndestulătoare şi de înaltă calitate, baza materială se îmbogăţea de la an la
an prin înfiinţarea de noi laboratoare cu aparatură şi utilaje moderne, iar
condiţiile de viaţă şi de studiu ale studenţilor – raportate, evident, la
vremurile acelea – erau din cele mai bune.
A fost, însă, doar un vis minunat, dar, din păcate, numai de-o clipă,
deoarece rostogolirea, spre România, a puhoiului sovietic care a dărâmat
totul în calea lui, a distrus în totalitate şi acest „castel clădit pe nisip” care a
fost POLITEHNICA „GH. ASACHI DE LA CERNĂUŢI”.
Într-adevăr, tăvălugul sovietic a avut, între altele, următoarele
urmări directe:
- refugiul, între anii 1943-1945, al politehnicii ieşene la
Turnu-Severin;
- pierderea aproape a întregii baze materiale a Politehnicii – creată
prin munca plină de abnegaţie a cadrelor ei didactice în timpul popasului
vremelnic la Cernăuţi – sub formă de reparaţii de război, în cadrul
armistiţiului încheiat de ţara noastră cu Uniunea Sovietică în anul 1944;
- ameninţarea continuă la care a fost supusă, între anii 1943-1944,
Politehnica „Gh. Asachi” de a-şi pierde complet identitatea, fie prin
anexarea ei la una din celelalte două politehnici româneşti, fie prin
transferarea ei într-un centru urban vestic al ţării.
Din fericire pentru învăţământul ingineresc ieşean, a intervenit acel
salvator Decret-Lege nr. 582, din 18 noiembrie 1944, care a hotărât
revenirea la Iaşi a Şcolii Politehnice „Gh. Asachi”, oferindu-i acestei instituţii
o şansă de a se reafirma în centrul universitar ieşean.
Dacă evoluţia conjuncturii politice internaţionale ar fi permis ca
Politehnica „Gh. Asachi” să-şi continue evoluţia sa în oraşul Cernăuţi, este
incontestabil că, în condiţiile de dezvoltare ce i-au fost create de la început,
această instituţie s-ar fi afirmat, în cel mai scurt timp, ca una din cele mai
prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţară. Din păcate însă,
vitregiile istoriei au făcut ca acest episod să devină, aşa cum a fost denumit
aici, aventura cernăuţeană.
Încheind şi prezentarea acestui episod, mai trebuie amintit faptul că
şi el prezintă, pe lângă semnificaţia sa istorică, şi o importantă încărcătură
emoţională care priveşte, în mod deosebit învăţământul ingineresc ieşean
cu profil mecanic. Este vorba de evidenţierea unui promotor al acestui
învăţământ care, în anii popasului Politehnicii la Cernăuţi, în calitate de
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 25

titular al disciplinelor de Maşini unelte, Maşini unelte speciale, Maşini de


ridicat, ca şi în cea de director al Atelierului mecanic pentru studenţi, a
prezentat primele încercări de Modelare matematică a funcţionării utilajelor
mecanice: prof.dr.ing. LUCIUS SĂVEANU.

Etapa debutează, chiar din primul an


Etapa istorică al ei, cu două acte normative care au produs
1948 - 1990 surprize deosebit de plăcute învăţământului
ingineresc ieşean cu profil mecanic, este
vorba de:
- Decretul-Lege pentru reforma învăţământului nr. 175, publicat în
Monitorul Oficial nr. 177 din 3 august 1948, care a stabilit cadrul general în
care urma să se desfăşoare învăţământului, cu precizarea principiilor de
bază ce trebuiau urmărite pe parcursul realizării ei;
- Decretul nr. 263327 al Ministerului Instrucţiunii Publice, publicat în
Monitorul Oficial nr. 249 din 26 octombrie 1948; acest din urmă act
normativ, care a stabilit reţeaua instituţiilor de învăţământ superior din
România, a conţinut şi următoarele două prevederi de interes major pentru
învăţământul ingineresc ieşean cu profil mecanic:
- Recunoaşterea lui ca profil distinct de pregătire tehnică
superioară, sub formă de FACULTATE DE MECANICĂ,
independentă de celelalte trei facultăţi ale Politehnicii ieşene,
transformată cu acest prilej în INSTITUTUL POLITEHNIC
„GH. ASACHI” din Iaşi;
- prevederea, pentru această facultate, a unui număr de
4 secţii de specializare şi anume:
∗ Secţia Termotehnică;
∗ Secţia Hidrotehnică;
∗ Secţia Maşini de lucru;
∗ Secţia Construcţii aero-navale,
în timp ce toate celelalte facultăţi ale noului Institut Politehnic erau
prevăzute doar cu câte două specializări.
În legătură cu specializările de la Facultatea de Mecanică se va
face observaţia că numărul şi denumirile lor s-au schimbat continuu în
etapa istorică la care se face referire aici, pentru a se stabiliza apoi, după
anul 1961, la 7 specialităţi:
- Maşini unelte şi scule (MUS);
- Tehnologia construcţiei de maşini (TCM);
- Maşini termice (MT);
- Mecanică agricolă (MA);
- Utilaj Tehnologic(UT);
- Turnătorie (T);
- Prelucrări metalurgice (PM).
Un pas înainte făcut în reorganizarea învăţământului ingineresc
26 Facultatea de Mecanică

ieşean cu profil mecanic – de altfel, şi a întregului învăţământ superior


românesc – l-a determinat emiterea, în anul 1952, de către Comitetul
pentru Învăţământul Superior, a Circularei nr. 1039/C/1952, prin care se
stipulau condiţiile de organizare a catedrelor universitare, sintagmă care a
căpătat prin acest act normativ o cu totul altă semnificaţie decât cea pe
care a avut-o în trecut şi anume, semnificaţia de disciplină fundamentală
pentru un anumit profil de pregătire superioară, predată de un profesor
titular – eventual de un „docent” în absenţa titularului – ajutat de Şefi de
lucrări, Asistenţi şi Preparatori la îndeplinirea activităţilor aplicative (lucrări
de laborator, seminarii, şedinţe de atelier etc.), disciplină căreia i se asocia,
uneori, câte o disciplină complementară, denumită generic, Conferinţă şi
care era predată de un Conferenţiar universitar, asociat titularului catedrei;
prin circulara amintită din anul 1952, termenul de catedră universitară a
căpătat semnificaţia de colectiv de catedre didactice universitare dintr-o
anumită instituţie de învăţământ superior, care predau aceeaşi disciplină –
sau discipline înrudite – la diversele facultăţi ale instituţiei respective,
colectiv care asigura, prin împărtăşirea experienţelor întreprinse în direcţiile
modernizării conţinutului învăţământului şi ale perfecţionării metodologiilor
de predare, nu numai îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire în
instituţia respectivă, ci, lucru poate mai important pentru acele momente,
creşterea potenţialului ştiinţific în activitatea de cercetare a cadrelor
didactice, activitate pe care începea să se pună din ce în ce mai multă
bază cu aprecierea activităţii lor.
Revenind la Circulara nr. 1039/C/1952, se va remarca, mai întâi,
faptul că în aplicarea acestui act normativ repartizarea catedrelor pe
facultăţi nu a putut fi făcută după principiul specializărilor incluse în
programele de studii respective, ci după un principiu al „echităţii repartizării
numerice a catedrelor pe facultăţi”, principiu care a condus la situaţia ca, în
unele facultăţi cu un număr mic de specialităţi din cadrul unui institut de
învăţământ superior, hotărâri importante pentru dezvoltarea lor ulterioară
să fie dictate de reprezentanţi ai unor catedre de cultură generală şi de
cultură tehnică generală, membri ai consiliilor profesorale respective, prin
impunerea de către majoritatea lor a unor hotărâri care nu totdeauna s-au
dovedit favorabile facultăţilor respective.
Din fericire, nu aceasta a fost situaţia Facultăţii de Mecanică din
Iaşi, la care fluctuaţia numărului de catedre repartizate acestei facultăţi în
perioada 1953-1989, reflectată în situaţia prezentată mai jos:
- un număr de 8 catedre între anii 1953-1956;
- un număr de 7 catedre între anii 1956-1960;
- un număr de 8 catedre între anii 1960-1964;
- un număr de 9 catedre între anii 1964-1989;
nu a influenţat, totuşi, preponderenţa hotărârii reprezentanţilor secţiilor de
specializare în stabilirea direcţiilor de orientare a învăţământului ingineresc
ieşean cu profil mecanic.
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 27

Trebuie recunoscut însă că la asigurarea bunului mers al Facultăţii


de Mecanică o contribuţie esenţială a avut-o pleiada de valoroşi decani
care s-au aflat la conducerea Facultăţii de la înfiinţarea ei:
- prof.dr.ing. Toma Fărcaş, între anii 1948-1952 şi anii 1959-1962
- prof.dr.ing. Gheorghe Caşler, între anii 1952-1959;
- prof.dr.ing. Constantin Picoş, între anii 1962-1976;
- prof.dr.ing.Vitalie Belousov, între anii 1976-1985;
- prof.dr.ing. Vasile Merticaru, între anii 1985-1990;
- prof.dr.ing. Spiridon Creţu, între anii 1990-1997 şi anii 2004-2008;
- prof.dr.ing. Dorel Leon, între anii 1997-2004.
Anul 1990 a adus o schimbare importantă în dezvoltarea
învăţământului ingineresc ieşean cu profil mecanic şi anume desprinderea
din el, prin ordinul Ministerului Învăţământului nr. 7209/1990, a două profile
mai înguste, speciale: construcţii de maşini şi metalurgia; în modul acesta,
profilul mecanic din învăţământul tehnic superior ieşean a fost reprezentat,
din anul 1990, prin următoarele 3 facultăţi:
- FACULTATEA DE MECANICĂ;
- FACULTATEA DE TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI,
titulatură schimbată ulterior prin ordinul Ministerului Învăţământului nr.
4685/1993 în cea de FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI, apoi
printr-un nou ordin al Ministerului Învăţământului nr. 676/28.06.2008, în cea
de FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI ŞI MANAGEMENT
INDUSTRIAL;
- FACULTATEA DE METALURGIE, titulatură schimbată ulterior în
cea de FACULTATEA DE INGINERIA ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR.

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

Incursiunea făcută, în paginile precedente, în istoria dezvoltării


învăţământului ingineresc ieşean cu profil mecanic a urmărit să
demonstreze temeinicia următoarelor teze fundamentale formulate pe
parcursul expunerii:
1°. Învăţământul ingineresc ieşean cu profil mecanic îşi are
embrionul în aplicaţiile făcute chiar de Gh. Asachi la cursul de MECANICĂ
pe care l-a predat la Şcoala de inginerie, pe care a fondat-o, aplicaţii
continuate apoi, în cadrul unora din cursurile extraordinare ale academiilor
– Vasiliană, Mihăileană şi Gregoriană – care au adăpostit, până în anul
1860, învăţământul academic ieşean;
2°. Învăţământ ingineresc ieşean cu profil mecanic a funcţionat
efectiv, sub forma Secţiei a II-a a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, între anii
1861-1864;
28 Facultatea de Mecanică

3°. Învăţământul tehnic superior ieşean a supravieţuit în Facultatea


de Ştiinţe din Iaşi, după anul 1865, sub forma camuflată a disciplinei de
MECANICA CU APLICAŢII;
4°. Învăţământul ingineresc ieşean cu profil mecanic a fost reprimit
oficial în sistemul de învăţământ superior odată cu înfiinţarea, în anul 1912,
a Secţiei de Electrotehnică a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi;
5°. Deşi cu o mare întârziere, învăţământului ingineresc ieşean i s-a
recunoscut, prin Legea reformei învăţământului superior din anul 1948,
dreptul legitim de a fi considerat un profil distinct, independent, de pregătire
tehnică superioară.
În concluzie, s-a demonstrat astfel faptul că învăţământul ingineresc
ieşean cu profil mecanic are o tradiţie de aproape două secole, fiind doar
cu un pas în urma învăţământului cadastral şi de construcţii din Iaşi.
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 29

I.2. Facultatea de Mecanică în perioada 1948-1968

Catedre la Facultatea de Mecanică între anii 1948 şi 1952

Cel mai important dintre elementele noi apărute în organizarea


învăţământului superior din ţara noastră, după aplicarea reformei din anul
1948, a fost înfiinţarea catedrelor.
În Institutul Politehnic din Iaşi catedrele au fost înfiinţate chiar din
primul an de aplicare a reformei, dar în anul universitar 1948-1949 ele au
avut o structură eterogenă, grupând de cele mai multe ori discipline destul
de îndepărtate între ele atât din punctul de vedere al conţinutului, cât şi al
metodelor de cercetare, fapt care a împiedicat coordonarea activităţilor
membrilor din catedre; administrativ, catedrele au fost organizate în acel an
universitar pe institut şi nu pe facultăţi.
În anul universitar 1949-1951, căutându-se să se evite lipsurile
scoase în evidenţă după experienţa primului an de funcţionare, s-a trecut la
organizarea de catedre pitice, cu un număr mic de discipline aparţinând
aceleiaşi facultăţi, fapt care a avut drept consecinţă apariţia unui număr
exagerat de catedre la unele facultăţi (de exemplu la Facultatea de
Mecanică), cu potenţiale reduse de muncă.
În anul universitar următor s-a revenit la ideea iniţială, organizându-se
din nou catedre mari, grupând discipline înrudite predate la mai multe
facultăţi ale institutului şi repartizate administrativ facultăţilor pentru care
disciplinele principale ale catedrei au un rol preponderent în profilarea
inginerului.
Abia în anul 1952, în urma circularei nr. 1039/C/1952 a Comitetului
pentru Învăţământul Superior, prin care se precizau criteriile principale care
trebuiau urmărite la alcătuirea catedrelor, s-a trecut la actuala organizare a
catedrelor, care au devenit astfel colective puternice de muncă, constituite
din cadrele didactice care-şi desfăşoară activitatea la o familie de discipline
identice sau înrudite între ele, din institut, indiferent de facultăţile la care se
predau, cu un apreciabil potenţial didactico-ştiinţific. Din punct de vedere
administrativ, catedrele au fost repartizate facultăţilor şi anume, catedrele
de specialitate facultăţilor pe care le profilează, catedrele de cultură tehnică
generală facultăţilor pentru care disciplinele de bază din catedre joacă un
rol fundamental în pregătirea inginerilor, iar catedrele de cultură ştiinţifică
generală au fost împărţite între toate facultăţile astfel încât să realizeze, pe
cât posibil, acelaşi număr de catedre pe facultate.
30 Facultatea de Mecanică

Evoluţia catedrelor Facultăţii de Mecanică între anii 1952 şi 1968

Perioada în
care catedra
Nr. Şeful catedrei
Denumirea catedrei a funcţionat
crt. şi perioada în care a funcţionat
la Facultatea
de Mecanică
Geometrie descriptivă şi 1952-1953
1 conf. Al. Matei
desen 1955-1960
2 Mecanică teoretică prof. Gh. Ciobanu (1952 - 1968) 1952-1968
Mecanică şi organe de
3 prof. Gh. Ciobanu 1957-1961
maşini
prof.dr.ing. N. Popinceanu
Organe de maşini şi (1953-1955, 1966- 1968) 1953-1957
4
mecanisme conf. Cr. Linde (1955-1957) 1961-1968
conf. O. Munteanu (1961-1966)
5 Rezistenţa materialelor conf. V. Bauşic (1960 - 1968) 1960-1968
Motoare termice (Mecano-
energetică; Motoare cu prof.dr.doc. E. Gaiginschi 1952-1955
6
combustie internă; Maşini (1962 - 1968) 1960-1968
termice)
Tehnologia materialelor
7 prof.dr.doc. T. Fărcaş (1952 - 1968) 1952-1968
(Tehnologie)
prof.dr.doc. T. Cîmpan (1952-1960)
8 Termotehnică 1952-1968
prof. G. d’Albon (1960 - 1968)
Maşini unelte şi scule
9 prof. Gh. Caşler (1952 - 1968) 1952-1968
(Maşini unelte)
Scule şi dispozitive
10 (Scule, dispozitive şi conf. Vl. Ivanov (1952-1953) 1952-1954
mecanică fină)
11 Instalaţii hidropneumatice prof. C. Buda (1955-1956) 1955-1956
Hidraulică şi maşini
12 hidraulice (Hidraulică şi conf. C. Ciobanu (1956 - 1968) 1956-1968
instalaţii hidropneumatice)
Tehnologia construcţiilor
13 de maşini şi maşini prof.dr.ing. C. Picoş (1964 - 1968) 1964-1968
agricole
Utilaj textil (maşini şi utilaj prof. C. Buda (1954-1955)
14 1954-1956
textil) prof. N. Bădan (1955-1958)
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 31

Secţiile de specializare ale Facultăţii de Mecanică


în perioada 1951 - 1968

Maşini de forţă - Combustie internă


Maşini de lucru
Maşini de transport - Maşini terestre
Maşini de lucru - Maşini unelte
Maşini de lucru - Scule, dispozitive şi mecanică fină
Mecanoenergetică
Maşini unelte
Maşini şi utilaj textil
Tehnologia construcţiilor de maşini
Tehnologia prelucrării metalelor şi construcţii de maşini
Maşini termice şi motoare Diesel
Maşini termice
Maşini agricole

Cursuri predate la Facultatea de Mecanică

1. Cursuri comune tuturor secţiilor facultăţii

Nr. Disciplina (cu Cadrele didactice


crt. denumirile
anterioare) 1948-1955 1955-1962 1962-1968
0 1 2 3 4
Conf. C. Calistratu
(1948 -1951)
Conf. C. Muruzan
(1950 -1951)
Lect. Rodica
Bazele marxism- Lect. Al. Tănase
Cepăreanu
leninismului (1952 -1953)
1. (1955 –1957)
(Marxism- Conf. C. Braunstein
Lect. L. Coptil
leninism) (1952 -1954)
(1955 -1956)
Lect. V. Beleca
(1953 -1955)
Lect. G. Chiorăscu
(1954 – 1955)
32 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4
Lect. N. Stratone
(1962-1966)
Lect. P. Raveica
(1964–1966)
Prof. dr. ing. Lect. I. Movilã
Materialism
2. V. Ababei Lect. I. Grigoraş (1964 -1965)
dialectic
(1948 -1949) Lect. I. Grigoraş
(1966 -1967)
Lect. P.
Dumitrescu
(1967 -1968)
Lect. Rodica
Conf. M. Herşcovici
Cepăreanu
Socialism (1956 -1957)
(1952-1964)
ştiinţific (istoria Conf. L. Lesner
3. - Lect. N. Stratone
mişcării (1957 – 1959)
(1963 -1964)
muncitoreşti) Lect. R. Cepăreanu
Lect. Tr. Asăvoaie
(1959 -1962)
(1966 -1968)
Conf. N. Ştirbu
Lect. M. Boţa
(1948 -1949)
(1955 -1956)
Conf. V. Cosma
Lect. N. Glasberg
(1950- 1951)
(1955 -1957) Lect. Georgeta
Economie Conf. L. Ocneanu
4. Lect. I. Macarie
politică (1952 -1954)
Adumitrăcesei (1962 -1968)
Conf. V. Cosma
(1957 – 1958)
(1954 -1955)
Conf. P. Mîlcomete
Lect. M. Boţa
(1958 -1962)
(1954 -1955)
Prof. dr. Al.
Analiză Climescu
matematică (1948 -1949)
(algebră Prof. dr. A. Conf. A. Oprea
5. Conf. A. Oprea
superioară şi Haimovici (1962 -1968)
analiză (1949-1950)
matematică) Conf. A. Oprea
(1950 -1952)
Prof. dr. I. Creangă
(1948 -1949) Conf. Malca
Conf. A. Oprea
Geometrie Prof. dr. O.Mayer Bercovici
(1955 -1957)
6. analitică şi (1949 -1950) (1962 -1964)
Conf. M. Bercovici
diferenţială Conf. Ştefania Lect. dr. I. Enescu
(1957 -1962)
Ruscior (1964 -1968)
(1950 -1952)
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 33

0 1 2 3 4
Conf. A. Oprea
(1952 -1955)
Conf. Ştefania
Matematici Ruscior
7. - -
superioare (1952- 1955)
Prof. dr.
D. Mangeron
(1952 -1953)
Prof. dr.
Conf. A. Oprea
Gh. Gheorghiev
(1962 -1964)
Matematici (1948 -1949) Conf. A. Oprea
8. Prof. dr.doc.
speciale Prof. dr. (1955- 1962)
D. Mangeron
D. Mangeron
(1964 -1968)
(1949 -1952)
Lect. I. Rusu
Conf. Ştefania (1955 – 1956)
Ruscior Lect. V.
Geometrie Conf. Al. Matei
9. (1951 -1953) Ungureanu
descriptivă (1962 -1968)
Lect. V. Ungureanu (1956 – 1960)
(1953 -1955) Conf. Al. Matei
(1960 -1962)
Geometrie
Conf. Al. Matei
10. descriptivă şi - -
(1948- 1951)
desen industrial
Desen tehnic
(desen în Conf. Al. Matei Conf. Al. Matei Conf. Al. Matei
11.
construcţii de (1951 -1955) (1955- 1962) (1962- 1968)
maşini)
Prof. dr. ing.
V. Ababei
(1948 -1949) Lect. El. Conf. El.
Chimie (chimie
12. Conf. T. Golgoţiu Diaconescu Diaconescu
generală)
(1951 -1953) (1955 -1962) (1962 –1968)
Lect. El. Diaconescu
(1953–955)
Prof. dr. V. Petrescu
Prof. Prof.
Fizica (fizică (1948 -1955)
13. N. Calinicenco N. Calinicenco
tehnică) Prof. N. Calinicenco
(1955 -1962) (1962 -1968)
(1949 -1955)
Prof. dr. T. Vescan
(1950 – 1956)
Conf. C. Ruscior Prof.
14. Fizica nucleară - (1956 -1961) N. Calinicenco
Prof. (1962 -1963)
N. Calinicenco
(1961- 1962)
34 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4
Prof. dr.
M. Haimovici Conf. C. Ciobanu
Mecanica (1948 -1949) (1962 -1968)
15. -
fluidelor Prof. dr. ing. Şef lucr. P. Matei
G. d’Albon (1966 -1968)
(1949 -1951)
Mecanică Prof.dr.doc.
(mecanică Prof.dr. doc. Prof.dr.doc. D.Mangeron
16. teoretică, D. Mangeron D. Mangeron (1962 -1968)
mecanică (1948 -1955) (1955 -1962) Lect. A. Braier
tehnică) (1964 -1968)
Prof.dr.ing.
Termotehnică şi
Prof. dr. T. Cîmpan G.d’Albon
maşini termice
Prof. dr. T. Cîmpan (1955 -1960) (1962- 1964)
17. (termotehnică;
(1948 – 1955) Prof. G. d’ Albon Şef lucr.
termotehnică şi
(1960 -1962) I. Bendescu
maşini de forţă)
(1964 -1968)
Tehnologia
materialelor
(tehnologia
metalelor;
Prof. dr. T. Fărcaş Prof. dr. T. Fărcaş
tehnologie
(1948 -1955) (1955 -1962) Prof. dr. T. Fărcaş
18. mecanică şi
Lect. C. Ciochină Conf. A. Răileanu (1962 -1968)
maşini unelte;
(1954 -1955) (1955 -1958)
tehnologia
metalelor şi
metalurgie
fizică)
Studiul metalelor
Conf. T. Golgoţiu
(metalurgie
(1948 -1949)
fizică,
Prof. dr. T. Fărcaş Prof. dr. T. Fărcaş Conf. G. Ailincăi
19. metalografie,
(1952- 1955) (1955 -1962) (1962 -1968)
tratamente
Lect. C. Ciochina
termice, metalur-
(1954 -1955)
gie fizică)
Electrotehnică şi
maşini electrice
(electrotehnică
şi aplicaţii Prof.dr.ing. Conf. A. Popovici
industriale ale V. Corlăţeanu (1962 -1964)
Conf. A. Popovici
20. electricităţii; (1948 -1951) Conf.dr.ing.
(1955 -1962)
aplicaţii Conf. A. Popovici D. Bărbulescu
industriale ale (1951 -1955) (1964 -1968)
electricităţii;
electricitate şi
electrotehnică)
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 35

0 1 2 3 4
Prof. dr. ing.
M. Vasiliu
Rezistenţa Conf. V. Bauşic Conf. V. Bauşic
21. (1948 -1949)
materialelor (1955 -1962) (1962 -1968)
Conf. V. Bauşic
(1949 -1955)
Teoria
mecanismelor
(teoria
Conf.
mecanismelor şi Conf. O. Munteanu Conf. O. Munteanu
22. O. Munteanu
maşinilor; teoria (1948 -1955) (1955 -1962)
(1962-1968)
mecanismelor şi
mecanisme;
mecanisme)
Prof. dr. ing.
L. Săveanu
Prof. dr.ing. Prof. dr. ing.
Organe de (1948 -1952)
23. N. Popinceanu N. Popinceanu
maşini Prof. dr. ing.
(1955 -1962) (1962-1968)
N. Popinceanu
(1952 -1955)
Tehnologia
Conf. V. Bauşic Conf. Gh. Ailincăi
24. metalelor şi -
(1952- 1955) (1956 -1958)
maşini-unelte
Maşini de ridicat
şi transportat
(maşini de Conf. V. Bauşic
ridicat; aparate (1948-1949) Conf. Cr. Linde Conf. Cr. Linde
25.
de ridicat; maşini Conf. Cr. Linde (1955 -1962) (1962 - 1968)
de ridicat şi (1949 -1955)
construcţii
metalice)
Hidraulică
(hidraulică şi Conf. C. Ciobanu Conf. C. Ciobanu
26. -
maşini (1952 -1955) (1955 -1962)
hidraulice)
Prof.dr. ing.
27. Maşini termice E. Gaiginschi - -
(1948-1949)
Maşini unelte
(maşini unelte şi Prof. Gh. Caşler
Prof. Gh. Caşler
linii automate; (1949 -1950) Lect. V. Belousov
28. (1955- 1957;
maşini unelte şi Conf. V. Bauşic (1962- 1963)
1958 – 1962)
prelucrarea prin (1951-1952)
aşchiere)
Fundaţii şi Conf. C. Picoş
29. - -
vibraţii (1949 -1951)
36 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4
Toleranţe şi
măsurători
tehnice (măsu- Conf. A. Răileanu Conf. A. Răileanu Conf. A. Răileanu
30.
rători tehnice şi (1948 -1955) (1955 -1962) (1962 -1968)
toleranţe; măsu-
rători mecanice)
Măsurători
termomecanice Lect. I. Vrabie
31. - -
şi aparataj de (1951 -1952)
control
Ventilaţii şi Prof.ing. C. Buda
32. - -
condiţionări (1955 -1956)
Electronică Prof. C. Onu Prof. C. Onu
33. -
industrială (1961 -1962) (1962 -1963)
Elemente de
Prof. C. Buda Prof. C. Buda
34. reglaj şi -
(1961 -1962) (1962-1964)
automatizare
Electronică
industrială, ele- Prof. C. Buda
35. - -
mente de reglaj (1964- 1968)
şi automatizare
Organizarea şi
planificarea
Conf. E. Popa
întreprinderilor
Conf. E. Popa (1955 -1960) Lect. M. Nicolae
36. (amenajarea,
(1950 -1951) Lect. M.Nicolae (1962 -1964)
organizarea şi
(1960 - 1962)
planificarea
întreprinderilor)
Economia în
construcţia de Conf. I. Lazaru
maşini şi prelu- (1958–1960)
37. - -
crarea metalelor Lect. M. Nicolae
(economia de (1960 -1962)
ramură)
Lect. M. Vatavu
(1964 -1965)
Economia,
Lect. R.
organizarea şi
38. - - Mandache
planificarea
(1965-1967)
întreprinderii
Conf. E. Florea
(1967-1968)
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 37

0 1 2 3 4
Evidenţa
Lect. T. Neagu
contabilă şi
(1962-1963)
analiza activităţii
Lect. T. Neagu Lect.
39. economice -
(1958- 1962) R. Davideanu
(evidenţă conta-
(1963- 1968)
bilă şi analiză
economică)
Legislaţie Lect. I. Burduja
40. - -
economică (1958- 1959)
Protecţia muncii
(tehnica
securităţii şi Conf. dr. R. Ralea
protecţia contra (1948- 1951)
incendiilor; Conf. E. Popa Conf. A. Răileanu Conf. A. Răileanu
41.
protecţia muncii; (1951- 1953) (1955- 1958) (1966- 1968)
igienă industrială Lect. D. Şerban
şi prevenirea (1953 -1954)
accidentelor de
muncă)
Conf. T. Silion
Tehnica
(1955 -1956)
42. prevenirii - -
Conf. E. Florea
incendiilor
(1956 -1958)
Asist. deleg. L. Ulivi
Pregătirea (1949- 1950)
43. - -
lucrului Conf. C. Buda
(1950 -1951)

2. Cursuri predate separat la secţia de termotehnică (1948-1949)

0 1 2 3 4
1. Cazane cu aburi Conf. Vl. Ivanov (1948 -1949) - -
Prof. dr. ing. G. d’Albon
2. Maşini şi turbine cu aburi - -
(1948 -1949)
Motoare şi turbine cu Prof. dr. ing. E. Gaiginschi
3. - -
ardere internă (1948 -1949)
4. Măsuri mecanice Conf. A. Răileanu (1948 -1949) - -
Conf.dr.ing. N. Popinceanu
5. Încălziri şi condiţionări - -
(1948 -1949)
Instalaţii frigorifice şi Conf. C. Buda
6. - -
compresoare (1948 -1949)
7. Termotehnică II Prof. dr. T. Cîmpan (1948 -1949) - -
38 Facultatea de Mecanică

3. Cursuri predate separat la secţia de hidraulică (1948-1949)


0 1 2 3 4
Prof. I. Andreescu
1. Hidraulică - -
(1948-1949)
Prof. Gh. Iliescu
2. Maşini hidraulice - -
(1948 -1949)
Conf. C. Ciobanu
3. Măsuri hidraulice - -
(1948 -1949)
Prof. dr. ing. E. Gaiginschi
4. Maşini termice - -
(1948 -1949)
Conf. C. Ciobanu
5. Regulatoare de maşini - -
(1948- 1949)

4. Cursuri predate separat la secţia de maşini de forţă (1949-1950)


0 1 2 3 4
Motoare cu combustie Prof. dr. ing. E. Gaiginschi
1. - -
internă (1949 -1950)
2. Termotehnică II Prof.dr. T. Cîmpan (1949 - 1950) - -
3. Centrale termice de forţă Conf. Vl. Ivanov (1949 - 1950) - -
Conf. C. Buda
4. Turbine cu gaz - -
(1949 - 1950)
Prof. dr. ing. G. d’Albon (1949 -
5. Generatori de gaz - -
1950)
Compresoare şi Prof. C. Buda
6. - -
ventilatoare (1949 -1950)

5. Cursuri predate separat la secţia de maşini de transportat (1949-1951)


0 1 2 3 4
1. Motoare termice Conf. Vl. Ivanov (1949 -1950) - -
2. Motoare de tracţiune Conf. C. Ciobanu (1949 -1950) - -
3. Automobile şi tractoare Conf. V. Hanganu (1949 -1950) - -
Prof.dr.ing. N. Popinceanu
4. Locomotive - -
(1949 -1950)
Asist. deleg. I. Vrabie
(1949 -1950)
5. Automotoare şi vagoane - -
Prof.dr.ing. N. Popinceanu
(1950 -1951)
Asist. deleg. V. Fecioru
(1949 - 1950)
6. Tramvaie şi troleibuze - -
Conf. C. Buda
(1950 - 1951)
7. Instalaţii de garare şi Conf. V. Bauşic (1949 - 1950) - -
exploatare a materialelor
feroviare şi rutiere
8. Motoare termice TF Conf. Vl. Ivanov (1950 -1951) - -
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 39

6. Cursuri predate separat la secţia de maşini şi utilaj textil (1954-1957)


0 1 2 3 4
Tehnologia produselor Conf. El. Calistratu Prof. N. Bădan
1. -
textile (1954- 1955) (1955 -1957)
Calculul şi proiectarea
Lect. Al. Ror Lect. Al. Ror (1955-
2. maşinilor şi utilajului din -
(1954 -1955) 1958)
industria textilă
Prof. C. Buda
Prof. C. Buda (1955 -1956)
3. Ventilaţii şi condiţionări -
(1954 – 1955) Lect. Al. Ror
(1956 -1957)
Montajul şi exploatarea
Conf. V. Copilu Conf. V. Copilu
4. maşinilor şi utilajului din -
(1954 -1955) (1955 -1958)
industria textilă
Conf. A. Răileanu
Tehnologia de fabricaţie (1955 -1956)
5. - -
a maşinilor textile Conf. C. Picoş
(1956-1958)
Bazele tehnologiei Conf. C. Picoş Conf. C. Picoş
6. -
construcţiei de maşini (1954 -1955) (1955-1957)

7. Cursuri predate separat la secţia mecano-energetică (1950-1955)


0 1 2 3 4
Prof. Gh. Caşler
1. Maşini unelte - -
(1950 - 1951)
Prof. dr. T. Cîmpan
2. Termotehnică II - -
(1950 - 1951)
Aparataj de control şi măsuri
3. Conf. I. Vrabie (1950 - 1951) - -
termomecanice
Prof. dr. ing. G. d’Albon
4. Aparataj şi măsuri electrice - -
(1950 - 1951 )
Conf. Vl. Ivanov (1950 - 1951)
Centrale termice de forţă,
Prof. dr. ing. E. Gaiginschi
termoficare şi gospodărirea
5. (1951 - 1954) - -
căldurii (centrale termice de
Prof. dr. ing. G. d’Albon
forţă; centrale şi maşini termice)
(1954 - 1955)
Exploatarea pompelor şi
6. Conf. C. Ciobanu (1950 - 1951) - -
reţelelor de apă
Prof. dr. ing. G. d’Albon
7. Mecanica fluidelor - -
(1951 - 1952)
Maşini şi turbine cu aburi
(maşini şi turbine cu aburi şi Prof. dr. ing. G. d’Albon
8. - -
exploatarea lor; exploatarea (1951 - 1955)
maşinilor şi turbinelor cu aburi)
40 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4
Motoare stabile cu combustie
internă (maşini cu combustie Prof.dr.ing. E. Gaginschi
9. - -
internă; exploatarea motoarelor (1951 - 1955)
cu combustie internă)
Cazane, reţele şi exploatarea Conf. VI. Ivanov (1951 - 1954)
10. lor (exploatarea cazanelor şi Lect. A. Simionescu - -
reţelelor cu aburi) (1954 - 1955)
Instalaţii şi reţele hidropneu-
matice şi exploatarea lor Conf. C. Buda
11. - -
(exploatarea instalaţiilor şi (1951 - 1955)
reţelelor hidropneumatice)
Maşini, reţele electrice şi Prof. dr. ing. N. Boţan
12. exploatarea lor (exploatarea (1951 - 1953; 1954 - 1955) - -
maşinilor şi reţelelor electrice) Conf. A. Popovici (1953 - 1954)
Exploatarea produselor rulante Conf. Cr. Linde
13. - -
şi a macaralelor (1951 - 1952)
Bazele tehnologiei construcţiei
14. Conf. C. Picoş (1954 - 1955) - -
de maşini

8. Cursuri predate separat la secţia de maşini unelte şi scule


(maşini de lucru) (1948-1956; 1961-1968)
0 1 2 3 4
Pompe, ventilatoare şi Conf. C. Ciobanu
1. - -
compresoare (1948 - 1949)
Conf. Cr. Linde
(1948 - 1949)
Asist. deleg.
2. Utilaje şi scule (utilaje) L. Ulivi - -
(1949 - 1950)
Conf. Vl. Ivanov
(1950 – 1951)
Prof. Gh. Caşler
(1948 - 1950)
3. Maşini unelte - -
Conf. V. Bauşic
(1950 - 1951)
Conf. A. Răileanu
Maşini de forţă (maşini (1949 - 1950)
4. industriale şi de forţă: Prof. dr. ing. - -
maşini industriale) E. Gaiginschi
(1950 - 1952)
Prof. dr. ing.
L. Săveanu
5. Maşini unelte speciale (1950 - 1951) - -
Conf. V. Bauşic
(1951 - 1952)
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 41

0 1 2 3 4
Teoria aşchierii metalelor Prof. Gh. Caşler
(teoria tăierii metalelor; (1951 - 1952) Prof. C. Buda
6. -
teoria aşchierii şi proiectării Lect. M. Rosner (1955 -1956)
sculelor) (1952 - 1954)
Exploatarea maşinilor Conf. C.Picoş
7. - -
unelte (1951 - 1952)
Prof. dr. ing.
Acţionarea electrică a
V. Corlăţeanu
maşinilor unelte (utilajul
(1951 – 1952)
8. electric al maşinilor unelte; - -
Conf.
aparatajul electric al
E. Hanganu
maşinilor unelte)
(1952 -1955)
Tehnologia construcţiei fine Conf. M. Şchiopu
9. - -
de aparate (1951 – 1952)
Maşini şi dispozitive de Conf. C. Drăgan
10. - -
calculat (1951 – 1952)
Şef lucr.
N. Irimiciuc
Calculul şi construcţia (1951 - 1953)
11. - -
aparatelor optice Prof. dr.
T. Cîmpan
(1953 – 1955)
Instrumente şi aparate de
măsură (calculul şi
construcţia aparatelor
pentru măsurători mecanice Conf. A. Răileanu
12. - -
şi a dispoziti-velor de (1951 - 1955)
calculat; calculul şi
construcţia aparatelor
pentru măsuri mecanice)
Proiectarea sculelor
(calculul şi proiectarea
Prof. C. Buda Prof. C. Buda
13. sculelor; calculul şi -
(1951 - 1955) (1955 - 1956)
construcţia sculelor şi
dispozitivelor)
Conf. Vl. Ivanov
14. Scule, dispozitive şi abrazivi - -
(1951 - 1954)
Proiectarea maşinilor unelte
(calculul şi proiectarea
Prof.
maşinilor unelte; calculul şi Prof. Gh. Caşler
15. Gh. Caşler -
construcţia maşinilor unelte (1950 - 1955)
(1955 – 1956)
şi automatelor şi
exploatarea lor)
42 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4
Tehnologia construcţiei de
maşini unelte (tehnologia
Conf. Gh. Ailincăi
fabricaţiei maşinilor unelte
(1951 - 1954) Conf. C. Picoş
16. şi sculelor; tehnologia -
Conf. C. Picoş (1955 – 1956)
fabricaţiei de maşini unelte;
(1954 – 1955)
bazele tehnologiei
construcţiei de maşini)
Tehnologia prelucrării pe Conf. C. Buda
maşini unelte şi mecanică (1951 - 1952)
17. - -
fină (tehnologia prelucrării Conf. C. Picoş
pe maşini unelte) (1952 - 1954)
Proiectarea secţiilor
Conf. C. Picoş
18. mecanice (proiectarea - -
(1952 - 1954)
sectorului)
Conf.
Proiectarea dispozitivelor,
19. - V. Bauşic -
matriţelor şi stanţelor
(1955 -1956)
Lect.
Utilajul şi tehnologia
20. - C. Ciochină -
tratamentelor termice
(1955 -1956)
Conf.
Tehnologia forjării matriţării
21. - Gh. Ailincăi -
şi stanţării
(1955 -1956)
Conf.
Maşini şi utilaj pentru
22. - V. Bauşic -
forjare, matriţare şi ştanţare
(1955 -1956)
Conf.
23. Proiectarea atelierelor - A. Răileanu -
(1955 -1956)
Şef lucr.
Al. Rener
Bazele teoretice ale (1964-1967)
24. - -
prelucrării pe maşini unelte Asist. deleg.
B. Plăhteanu
(1967-1968)
Şef lucr.
25. Proiectarea maşinilor unelte - - Al. Rener
(1964-1968)
Şef lucr.
26. Hidraulica maşinilor unelte - - I. Condrea
(1964-1968)
Conf.dr.ing.
27. Proiectarea sculelor - - V. Belousov
(1964-1968)
Şef lucr.
Prese şi maşini pentru
28. - - D. Nicolescu
prelucrat tabla
(1964-1968)
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 43

0 1 2 3 4
Şef lucr.
29. Maşini unelte automate - - D. Zetu
(1965-1968)
Şef lucr.
Controlul automat pe maşini
30. - - Vl. Burgard
unelte
(1956-1968)
Şef lucr.
Acţionarea electrică a
31. - - Vl. Burgard
maşinilor unelte
(1956-1968)
Şef lucr.
Tehnologia construcţiei de
32. - - Gh. Coman
maşini unelte
(1965-1968)

9. Cursuri predate separat la secţia de tehnologia construcţiilor de maşini


(1956-1968)
0 1 2 3 4
Tehnologia construcţiei de Prof. dr. ing.
Conf. C. Picoş
1. maşini (bazele tehnologiei - C. Picoş
(1956 - 1962)
construcţiei de maşini) (1962 - 1968)
Proiectarea şi construcţia Şef lucr. Al. Rener
Conf. V. Bauşic
dispozitivelor (proiectarea (1962 - 1966)
(1956 - 1960)
2. dispozitivelor; proiectarea - Şef lucr.
Lect. Al. Rener
dispozitivelor matriţelor şi N. Gojineţchi
(1960 - 1962)
ştanţelor) (1966 - 1968)
Lect. C. Ciochină
(1956 - 1957;
Tehnologia şi utilajul
1959 - 1960) Şef lucr.
tratamentelor termice
3. - Şef lucr. E. Andrei B. Gheorghiu (1962
(utilajul şi tehnologia
(1957 - 1959) - 1968)
tratamentelor termice)
Şef lucr. Gheorghiu
(1960 - 1962)
Conf. Gh. Ailincăi
(1956 - 1958
Tehnologia matriţării şi 1959 - 1960)
Şef lucr. Ad. Cirillo
4. ştanţării la rece (tehnologia - Conf. C. Picoş
(1962 - 1968)
matriţării şi ştanţării) (1958 - 1959)
Şef lucr. Ad. Cirillo
(1959 - 1962)

Maşini şi utilaj pentru Conf. V. Bauşic


5. - -
forjare, matriţare şi ştanţare (1956 - 1957)
44 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4
Asist. deleg.
Prof. C. Buda
Proiectarea şi tehnologia I. Condrea
(1956 - 1958)
sculelor aşchietoare (teoria (1962 – 1968)
6. - Şef lucr.
aşchierii şi proiectarea Conf.dr.ing.
V. Belousov
sculelor; teoria aşchierii) V. Belousov
(1958 - 1962)
(1963 - 1968)
Şef lucr. E. Andrei
(1957 - 1959)
Şef lucr. E. Onofrei
(1958 - 1959) Şef lucr.
Tehnologia construcţiilor
7. - Conf. Gh. Ailincăi I. Hopulele
sudate
(1959 - 1960) (1962 - 1968)
Şef lucr.
B. Gheorghiu
(1960 - 1962)
Tehnologia prelucrării la Şef lucr. E. Andrei
8. - -
cald (1961 – 1962)
Bazele proiectării uzinelor
Conf. A. Răileanu Conf. A. Răileanu
9. constructoare de maşini -
(1956 -1962) (1962 -1968)
(bazele proiectării uzinelor)
Şef lucr. Al. Rener
Bazele teoretice ale
(1963 - 1967)
prelucrării pe maşini unelte
10. - - Asist. deleg.
(maşini unelte şi
B. Plăhteanu
prelucrarea prin aşchiere)
(1967 -1968)
Maşini unelte (maşini unelte Prof. Gh. Caşler
11. - -
şi linii automate) (1962 -1968)

10. Cursuri predate separat la secţia de maşini termice


(maşini termice şi motoare Diesel) (1960-1961)
0 1 2 3 4
Prof. dr.
E. Gaiginschi
Motoare stabile cu ardere
1. - (1960 -1961) -
internă
Şef lucr. M. Gutman
(1961 – 1962)
Cazane cu aburi (cazane şi Conf. Vl. Ivanov Conf. Vl. Ivanov
2. -
reţele cu aburi) (1960 -1962) (1962- 1968)
Şef lucr. D. Ursescu
Turbine cu aburi şi gaze (1962 -1963;
Prof. G. d’Albon
3. (maşini şi turbine cu aburi şi - 1964 -1968)
(1960 -1962)
gaze) Şef lucr. Al. Ror
(1963 -1964)
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 45

0 1 2 3 4
Compresoare şi instalaţii
frigorifice (pompe,
Şef lucr. Al. Ror. Şef lucr. M. Gutman
4. compresoare şi maşini -
(1960 – 1962) (1962 -1968)
frigorifice; compresoare şi
maşini frigorifice)
Prof. G. d’ Albon
(1962 - 1963)
Transmisia căldurii şi Prof. G. d’ Albon
5. - Şef lucr.
chimia gazelor (1960 – 1962)
E. Jugureanu
(1963 - 1968)
Teoria şi încercarea Prof. dr.doc. Prof. dr. doc.
6. motoarelor cu ardere - E. Gaiginschi E. Gaiginschi
internă (1961 - 1962) (1962 - 1968)
Conf. Vl. Ivanov Conf. Vl. Ivanov
7. Centrale termice cu forţă -
(1961 - 1962) (1962 - 1968)
Conf. dr. ing.
Tehnologia fabricării
C. Picoş
cazanelor cu aburi şi a
Conf. C. Picoş (1962 - 1963
8. maşinilor termice -
(1961 - 1962) Şef lucr.
(tehnologia de fabricaţie a
C. Bohosievici
maşinilor termice)
(1963 - 1968)
Construcţia şi calculul
Şef lucr. Al. Ror
9. motoarelor cu ardere - -
(1962 - 1968)
internă
Prof.dr.ing.
Termotehnică şi maşini
10. - - G. d’Albon
termice
(1964 - 1968)
Şef lucr.dr.ing.
V. Belousov
Maşini unelte şi prelucrarea (1963- 1967)
11. - -
prin aşchiere Asist.deleg. B.
Plăhteanu
(1967– 1968)

11. Cursuri predate separat la secţia de maşini agricole (1961-1968)


0 1 2 3 4
Şef lucr. E. Andrei
(1965 -1966)
1. Tehnologia materialelor - -
Şef lucr. I. Mălureanu
(1966 -1968)
Şef lucr. D. Horbaniuc
2. Rezistenţa materialelor - -
(1965 - 1968)
Electrotehnică şi maşini Conf. A. Popovici
3. - -
electrice (1964 - 1968)
Mecanica fluidelor şi maşini Şef lucr. L. Ciocan
4. - -
hidraulice şi pneumatice (1964 - 1968)
46 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4
Şef lucr. V. Belousov
(1963 - 1966)
Maşini unelte şi prelucrări prin Şef lucr. Al. Rener
5. - -
aşchiere (1966 - 1967)
Asist.deleg. B. Plăhteanu
(1967 - 1968)
Termotehnică şi instalaţii Şef lucr. A. Simionescu
6. - -
termice în agricultură (1964 - 1968)
Conf. A. Oprea
7. Matematici speciale - -
(1964 - 1968)
Şef lucr. Gh. Tacu
(1963 - 1964)
8. Fizică - -
Şef lucr. E. Gherasimescu
(1964 - 1968)
Conf. N. Pipernea
9. Zootehnie - -
(1963 - 1968)
Electronică industrială şi Şef lucr. N. Reus
10. - -
automatizare (1964 - 1968)
Maşini de ridicat şi transportat Conf. Cr. Linde
11. - -
din agricultură (1964 - 1968)
Conf dr. ing. M. Zugrăvel
12. Motoare cu ardere internă - -
(1964 - 1968)
Agrofitotehnie şi horticultură Prof.dr.ing. C. Popescu
13. - -
(agrofitotehnie) (1964 - 1968)
Maşini agricole pentru lucrat
Şef lucr. C. Ciubotaru
14. solul, semănat şi întreţinerea - -
(1964 - 1968)
culturilor
Maşini agricole pentru recoltat Şef lucr. I. Crudu
15. - -
şi condiţionat (1964 - 1968)
Maşini şi instalaţii pentru Şef lucr. Gh. Teşu
16. - -
zootehnie (1964 - 1968)
Prof. dr. doc. N. Boţan
Utilizarea energiei electrice în (1964 - 1967)
17. - -
agricultură Şef lucr. L. Preda
(1967 - 1968)
Tehnologia exploatdrii parcului Şef lucr. C. Pricop
18. - -
de maşini agricole şi tractoare (1964 - 1968)
Tractoare agricole şi Şef lucr. Al. Ror
19. - -
autovehicole (1965 - 1968)
Tehnologia reparării utilajului Conf. Gh. Ailincăi
20. - -
agricol (1965 - 1968)
Tehnologia reparării utilajului Conf. Gh. Ailincăi
21. - -
agricol (1965 - 1968)
Economia, organizarea şi
Şef lucr. R. Mandache
22. planificarea SMT, GAS şi - -
(1966 - 1968)
uzine de reparaţii
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 47

I.3. FACULTATEA DE MECANICĂ


ÎN ANUL UNIVERSITAR 1967-1968

1. Conducerea facultăţii
a) Decanatul:
Decan: prof. dr. ing. Constantin Picoş
Prodecan; şef lucr. dr. ing. Mihai Gafiţanu

b) Consiliul ştiinţific:
Preşedinte: prof. dr. ing. C. Picoş
Secretar ştiinţific şef lucr. C. Ciochină
Membri: prof. dr. doc. Toma Fărcaş
prof. dr. doc. Emil Gaiginschi
prof. dr. Nicolae Calinicenco
prof. Gheorghe Caşler
prof. dr. ing. Gerald d’Albon
prof. dr. ing. Niculai Popinceanu
prof. Cezar Buda
prof. ing. dr. Corneliu Dragan
prof. dr. doc. Dumitru Mangeron
conf. Constantin Ciobanu
conf. Cristian Linde
conf. Victor Bauşic
conf. dr. ing. Vitalie Belousov
şef lucr. dr. ing. Mihai Gafiţanu
şef lucr. Ion Crudu

c) Secretariatul facultăţii:
Secretar şef: Jana Bortică
Secretari: Violeta Ostafi
Maria Andone
Elena Cazaceanu
Demetra Nacu

2. Secţiile de specializare
În anul universitar 1967 – 1968, Facultatea de mecanică a funcţionat
cu 4 secţii de specializare, la toţi anii de studii:
1. Secţia Tehnologia construcţiilor de maşini (T.C.M.)
2. Secţia Maşini unelte şi scule (M.U.S.)
3. Secţia Maşini termice (M.T.)
4. Secţia Mecanică agricolă (M.A.)
48 Facultatea de Mecanică

3. Catedrele Facultăţii de Mecanică

În anul universitar 1967 – 1968, Facultăţii de mecanică i-au aparţinut


următoarele catedre:
10. Catedra de Fizică;
20. Catedra de Rezistenţa materialelor;
30. Catedra de Termotehnică;
40. Catedra de Tehnologia metalelor;
50. Catedra de Mecanisme şi organe de maşini;
60. Catedra de Hidraulică şi maşini hidraulice;
70. Catedra de Tehnologia construcţiilor de maşini şi mecanizare
agricolă;
80. Catedra de Maşini unelte şi scule;
90. Catedra de Maşini termice.

3.1. Catedra de Fizică

3.1.a. Cadre didactice

Şef catedră prof. dr. Nicolae Calinicenco

Nr. Disci-
Facultatea Titulari Asistenţi
crt. pline
Prof. dr. N. Calinicenco Prep. Corneliu
1. Fizică Mecanică Asist.deleg. Emiliana Ciubotariu
Gherasimescu Asist. N. Mateescu

Prof. dr. ing. Emil Luca Asist. Anastasia Vasiliu


2. Fizică Electrotehnică
Şef lucr. Ovidiu Scutaru Prep. Gh. Maftei

Asist. Marcel Moise


3. Fizică Construcţii Conf. C. Ruscior
Asist. Gh. Zet
4. Fizică Chimie ind. Conf. dr. Rudolf Deutch Asist. Eugen Osadeţ
Asist. Sofia Melinte
5. Fizică Ind. uşoară Şef lucr. Gh. Tacu
Asist. Gh. Zet
6. Fizică Hidrotehnică Şef lucr. Cornelia Ciobanu Prep. G. Neagu
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 49

3.1.b. Personal auxiliar


Nr. crt. Încadrare Titular Sectorul de activitate
V. Nichiforel
1. Tehnician Gh. Unguraşu Laborator
Th. Gheorghiu
D. Lupu
Ana Scurtu
2. Laborant Stela Coga Laborator
Zoica Leonte
Ana Cerchez

3.2. Catedra de Rezistenţa materialelor

3.2.a. Cadre didactice

Şef catedră conf. Victor Bauşic


Nr. crt. Disciplina Faculta- Titulari Asistenţi
tea
Asist. C. Gireadă
Conf. Victor Bauşic
Rezistenţa Asist. Valetin Popa
1. Mecanică Şef lucr. Iulian
materialelor Şef lucr. Valerian
Miroş (C.S)
Palihovici
Conf. Victor Bauşic
Rezistenţa Chimie Asist. Valentin Popa
2. Şef lucr. Mircea Maier
materialelor industrială Asist. Lucian Turtoescu
(C.S)
Prof. D. Mocanu Asist. Maria Pintilie
Rezistenţa
3. Electr. Şef. lucr. Asist. Valerian Palihovici
materialelor
Iulian Miroş (C.S.) Asist. Lucian Turtoescu
Rezistenţa Industrie Conf. Asist. Valentin Popa
4.
materialelor uşoară Teodor Hăvîrneanu Asist. Lucian Turtoescu
Rezistenţa Şef lucr.
5. Mecanică Asist. G. Gireadă
materialelor D. Horbaniuc

3.2.b. Personal auxiliar


Nr. crt. Încadrare Titular Sectorul de activitate
1. Mecanic C. Tuţu Laborator
Georgeta Tîntaru
Maria State
2. Laborant Laborator
Margareta Arvinte
Elena Pintilie
50 Facultatea de Mecanică

3.3. Catedra de Termotehnică

3.3.a. Cadre didactice

Şef catedră prof. dr. ing. Gerard d' Albon

Nr.
Disciplina Facultatea Titulari Asistenţi
crt.
Prof. dr. ing. Asist. Valerian Macri
1. Termotehnică Mecanică
Gerard d' Albon Asist. Gh. Lozonschi
Prof. dr. ing. Gerard
Termotehnică şi Şef lucr. Iustin
2. Electr. d'Albon
maşini termice Bendescu
Conf. David Peretz
Termotehnică şi Asist. Valerian Macri
Industrie
3. instalaţii de Conf. David Peretz Asist. Virgil Cloţan
uşoară
condiţionare Asist. Maier Perlman
Şef lucr. Valeriu
4. Instalaţii sanitare Construcţii Asist. Virgil Cloţan
Cornescu
Şef lucr. Iustin
Termotehnică şi Bendescu
5. Mecanică -
maşini termice Asist. deleg. Emil
Jugureanu (C.S.)
Transmisia
Asist. deleg. Emil
6. căldurii dinamica Mecanică -
Jugureanu
gazelor
Termotehnică şi
maşini termice Şef lucr. Aurelian
7. Mecanică -
folosite în Simionescu
agricultură

3.3.b. Personal auxiliar

Nr. crt. Încadrare Titular Sectorul de activitate


1. Tehnician D. Costin Laborator
I. Mănăstireanu
2. Mecanic Laborator
Gh. Grămescu
Florin Scripcaru
3. Laborant Laborator
Victor Horjenec
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 51

3.4. Catedra de Tehnologia metalelor

3.4.a. Cadre didactice

Şef de catedră prof. dr. doc. Toma Fărcaş

Nr.
Disciplina Facultatea Titulari Asistenţi
crt.
Tehnologia Prof.dr.doc. Toma Asist.
1. Mecanică
materialelor Fărcaş Corneliu Oancea
2. Studiul metalelor Mecanică Conf .Gh. Ailincăi Asist. I. Zamfir
Prep.
Tehnologia Industrie Şef lucr. Adrian Vusatiuc
3.
materialelor Uşoară C. Ciochină Şef. lucr.
Emil Andrei
Şef. lucr. Bogdan
Tehnologia Gheorghiu
Şef lucr.
4. materialelor şi Electr. Asist. I. Mălureanu
Emil Andrei
maşini unelte Şef lucr.
Emil Andrei
Tehnologia şi utilajul Şef lucr. Bogdan
5. Mecanică -
tratamentelor termice Gheorghiu
Şef lucr. Bogdan
6. Tehnologia mecanică Chimie ind. -
Gheorghiu
Tehnologia Şef lucr.
7. Mecanică -
construcţiilor sudate I. Hopulele
Tehnologia Asist.deleg.
8. Mecanică Asist. I. Zamfir
materialelor I. Mălureanu

3.4.b. Personal auxiliar

Nr.
Încadrare Titular Sectorul de activitate
crt.
Ştefan Buinciuc
1. Tehnician Laborator
Mihai Dănilă
Gh. Ichim
2. Mecanic Ştefan Luca Laborator
Emil Scarlatache
Gh. Fediuc
3. Laborant Laborator
I. Goldun
52 Facultatea de Mecanică

3.5. Catedra de Mecanisme şi organe de maşini

3.5.a. Cadre didactice

Şef de catedră prof. dr. ing. N. Popinceanu

Nr. Facul-
Disciplina Titulari Asistenţi
crt. tatea
Asist. V. Merticaru
Prof. dr. ing. Prep. Mariana
Organe de N. Popinceanu Constantinescu
1. Mecanică
maşini Şef lucr. dr. ing. Asist. Liviu Hostiuc
M. Gafiţanu (C.S.) Prep. Emanuel
Diaconescu
Teoria
Industrie Prof. ing. dr. Şef. lucr. M. Nicolae
2. mecanismelor şi
uşoară Corneliu Drăgan Asist. I. Simionescu
maşinilor
Conf.
Asist. Cezar Duca
Teoria Industrie Octav Munteanu
3. Asist. Maria
mecanismelor uşoară Asist. deleg. V.
Rădăuceanu
Merticaru (C.S.)
Maşini de ridicat Conf.
4. Mecanică Asist. D. Rădăuceanu
şi transportat Cristian Linde
Organe de
Chimie Prep. Mariana
5. maşini şi teoria Conf. Gh. Iliescu
ind. Constantinescu
mecanismelor
Şef lucr. dr. ing. M.
Mecanisme şi Prep. Mariana
Gafiţanu
6. organe de Electr. Constantinescu
Asist. deleg.
maşini Asist. M. Burlacu
V. Merticaru
Maşini de Şef lucr.
7. Constr. -
construcţii M. Nicolae

3.5.b. Personal auxiliar

Nr. crt. Încadrare Titular Sectorul de activitate


Octav Covaliu
1. Tehnician Laborator
Mărioara Mardare
Victor Bejenaru
Mircea Varga
2. Mecanic Maria State Laborator
Margareta Arvinte
Elena Pintilie
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 53

3.6. Catedra de Hidraulică şi maşini hidraulice

3.6.a. Cadre didactice

Şef de catedră conf. C. Ciobanu

Nr.
Disciplina Facultatea Titulari Asistenţi
crt
1. Mecanica fluidelor Mecanică Conf. C. Ciobanu Asist.
Elisabeta Biliuţă
Asist. Ilie Rusu
2. Hidraulică, maşini Electr.Conf. Asist. Marin
hidraulice şi instalaţii C. Ciobanu Rădulescu
hidropneumatice Asist. deleg. Paul Asist. Ilie Rusu
Matei (C.S)
2. Hidraulică Hidrot. Conf. Ecaterina Asist. V. Năstase
Blidaru
3. Modelare hidraulică Hidrot. Conf. Ecaterina
(facultativ) Blidaru
4. Mecanica fluidelor Mecanică Asist. deleg. Paul
Matei
5. Mecanica fluidelor, Mecanică Asist. deleg.
maşini hidraulice şi Leonid Ciocan
instalaţii
hidropneumatice
6. Hidraulică şi maşini Electr. Asist. deleg. Paul
hidraulice Matei

3.6.b. Personal auxiliar

Nr.
Încadrare Titular Sectorul de activitate
crt.
Gh. Cobeschi
1. Mecanic M. Cerchez Laborator
C. Rotaru
P. Martinaş
2. Laborant Laborator
Vasilică Popa
54 Facultatea de Mecanică

3.7. Catedra de Tehnologia construcţiilor de maşini


şi mecanizare agricolă

3.7.a. Cadre didactice

Şef de catedră prof. dr. ing. C. Picoş

Nr.
Disciplina Facultatea Titulari Asistenţi
crt.
0 1 2 3 4
Prof. dr. ing.
Şef lucr. Cazimir
Tehnologia C. Picoş
1. Mecanică Bohosievici
construcţiilor de maşini Asist. deleg.
Prep. V. Braha
Octavian Pruteanu
Asist. Gh. Coman
Tehnologia matriţării şi Şef lucr.
2. Mecanică Asist. Octavian
ştanţării la rece Adrian Cirillo
Munteanu
Maşini de recoltat şi Asist.
3. Mecanică Şef lucr. I. Crudu
condiţionat V. Neculăiasa
Mecanisme şi organe
4. Electr. Şef lucr. I. Crudu
de maşini
Asist. V. Braha
Tehnologia reparării
5. Mecanică Şef lucr. Gh. Ailincăi Şef lucr. Cazimir
utilajului agricol
Bohosievici
Materiale folosite în
6. Mecanică Şef lucr. Gh. Ailincăi
construcţia de maşini
Maşini agricole pentru
7. lucrat solul, semănat şi Mecanică Şef lucr. C. Ciubotaru Prep. C. Neagu
întreţinerea culturilor
Tehnologia fabricării
Şef lucr. Cazimir
8. cazanelor şi maşinilor Mecanică
Bohosievici
termice
Tractoare şi Prep. Dan
9. Mecanică Şef lucr. Al. Ror
autovehicule Dăscălescu
Conducerea
tractoarelor şi Şef lucr. Prep. Dan
10. Mecanică
Autovehiculelor Dan Ursescu Dăscălescu
(facultativ)
Maşini şi instalaţii
11. Mecanică Şef lucr. Gh. Teşu
pentru zootehnie
Tehnologia construcţiei Asist. deleg.
12. Mecanică
de maşini unelte Gh. Coman

Tehnologia exploatării Asist. deleg.


13. Mecanică Prep. C. Neagu
maşinilor şi tractoarelor C. Pricop
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 55

3.7.b. Personal auxiliar


Nr.
Încadrare Titular Sectorul de activitate
crt.
C. Bîrcă
Liviu Radu
1. Tehnician Laborator
D. Chiriţă
D. Tetrei
I. Vătajanu
2. Mecanic Laborator
C. Fumu
3. Laborant P. Oancă Laborator
D. Creţu
4. Instructor auto I. Gheorghiu
I. Cristian

3.8. Catedra de Maşini unelte şi scule

3.8.a. Cadre didactice

Şef de catedră prof. Gh. Caşler


Nr. crt. Disciplina Facul-tatea Titulari Asistenţi
0 1 2 3 4
Prof. Gh. Caşler Asist. D. Zetu
1. Maşini unelte Mecanică Asist. deleg. Şef lucr.
D. Zetu Dan Niculescu
Asist.
Toleranţe şi
2. Mecanică Conf. Aurel Răileanu Emil Uncheşel
măsurători tehnice
Asist. Silvia Druţu
Bazele proiectării
3. uzinelor construc- Mecanică Conf. Aurel Răileanu
toare de maşini
0 1 2 3 4
Conf. dr. ing.
Proiectarea şi
Vitalie Belousov Asist.
4. tehnologia sculelor Mecanică
Asist. deleg. Mircea Cozmîncă
aşchietoare
Boris Plăhteanu
Conf. dr. ing. Asist.
5. Proiectarea sculelor Mecanică
Vitalie Belousov Mircea Cozmîncă
Bazele teoretice ale Asist.
6. prelucrării pe maşini Mecanică Şef lucr. Al. Rener Vladimir Burgard
unelte Asist. Silvia Druţu
Proiectarea maşinilor Asist.
7. Mecanică Şef lucr. Al. Rener
unelte Costache Druţu
56 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4
Prese şi maşini
Asist. deleg.
8. pentru prelucrarea Mecanică
Dan Niculescu
tablei
Hidraulica maşinilor Asist. deleg.
9. Mecanică -
unelte I. Condrea
Maşini unelte Asist. deleg. Asist.
10. Mecanică
automate D. Zetu Boris Plăhteanu
Proiectarea şi Asist. I. Condrea
Asist. deleg.
11. construcţia Mecanică Asist.
N. Gojineţchi
dispozitivelor Costache Druţu
Maşini unelte şi
Asist. deleg.
12. prelucrări prin Mecanică Asist. Silvia Druţu
Boris Plăhteanu
aşchiere
Măsurători tehnice şi
13. Electr. Conf. Aurel Răileanu Asist. Silvia Druţu
toleranţe
Acţionarea electrică a Asist. deleg.
14. Mecanica
maşinilor unelte Vl. Burgard
Controlul automat pe Asist. deleg. Vladimir
15. Mecanică
maşini unelte Burgard

3.8.b. Personal auxiliar

Nr. crt. Încadrare Titular Sectorul de activitate


0 1 2 3
Laurenţiu Simionescu
1. Tehnician C. Solescu Laborator
Valentin Vornicu
Iosif Bradu
2. Mecanic P. Vicol Laborator
Valeriu Stroe
Flavia Bejenaru
3. Laborant Elena Munteanu Laborator
Elena Lascăr
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 57

3.9. Catedra de Maşini termice

3.9.a. Cadre didactice

Şef de catedră prof. dr. doc. Emil Gaiginschi

Nr. Facul-
Disciplina Titulari Asistenţi
crt. tatea
Teoria şi încercarea Prep.
Prof. dr. doc. Emil
1. motoarelor cu ardere Mecanică Radu Gaiginschi
Gaiginschi
internă Asist. Virgil Giurcă
Conf. Asist.
2. Cazane cu aburi Mecanică
Vladimir Ivanov Mircea Nemescu
Centrale termice de Conf.
3. Mecanică
forţă Vladimir Ivanov
Motoare cu ardere Conf. dr. ing.
4. Mecanică
internă Mircea Zugrăvel
Asist. Mircea
Termotehnică şi maşini Conf. dr. ing.
5. Electr. Nemescu
termice Mircea Zugrăvel
Asist. I. Gobjilă
Construcţia şi calculul
6. motoarelor cu ardere Mecanică Şef lucr. Al. Ror
internă
Studiul injecţiei în
7. regim nestaţionar Mecanică Şef lucr. Al. Ror
(facultativ)
Turbine cu aburi şi Şef lucr.
8. Mecanică Asist. Ioan Gobjilă
gaze Dan Ursescu
Compresoare şi Şef lucr.
9. Mecanică
instalaţii frigorifice Marcel Gutman
10. Asistent cu normă de cercetare Victor Zubcu

3.9.b. Personal auxiliar

Nr.
Încadrare Titular Sectorul de activitate
crt.
1. Inginer Cezar Cojocaru Laborator
2. Tehnician Gh. Chilianu Laborator
Nichifor Mironiuc
M. Alexa
3. Mecanic Laborator
M. Butnaru
M. Jenovschi
4. Laborant C. Prodanciuc Laborator
58 Facultatea de Mecanică
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 59

PARTEA A II-A

CONDUCERILE INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI, ALE


UNIVERSITĂŢII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
ŞI ALE FACULTĂŢII DE MECANICĂ
ÎN PERIOADA 1948-2008

II.1. Conducerile Institutului Politehnic din Iaşi şi ale


Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în
perioada 1948-2008

Rectori:
Prof.dr.ing. Cezar Parteni (1948 - 1950)
Prof. Nicolae Calinicenco (1950 - 1951)
Acad.prof.dr.doc.ing. Cristofor Simionescu (1951 - 1976)
Prof.dr.ing. Mihai Gafiţanu (1976 - 1984)
Prof.dr.ing. Camelia Beldie (1984 - 1990)
Prof.dr.ing. Vitalie Belousov (1990 - 1996)
Prof.dr.ing. Mihai Gafiţanu (1996 - 2000)
Prof.dr.ing. Mihai Creţu (2000 - 2004)
Prof.dr.ing. Nicolae Badea (2004 - 2008)

II.2. Conducerea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”


din Iaşi în anul universitar 2008-2009

Rector: prof dr. ing. Ion Giurmă


Prorectori: prof dr. ing. Mircea Guşă
prof dr. ing. Spiridon Creţu
prof dr. ing. Carmen Teodosiu
prof dr. ing. Horia Teodorescu
Cancelar: prof dr. ing. Dan Gelu Găluşcă
60 Facultatea de Mecanică

II.3. Conducerea Facultăţii de Mecanică


în perioada 1948-2008
1948 - 1952
Decan - prof.dr.ing. Toma Fărcaş

1952 - 1955
Decan - prof.ing. Gheorghe Caşler
Prodecan - conf.ing. A. Popovici

1955 - 1959
Decan - prof.ing. Gheorghe Caşler

1959 - 1962
Decan - prof.dr.ing. Toma Fărcaş

1962 - 1964
Decan - prof.dr.ing. Toma Fărcaş

1964 - 1976
Decan - prof.dr.ing. Constantin Picoş
Prodecani: ş.l.dr.ing. Mihai Gafiţanu (1964 - 1972)
prof.dr.ing. Ioan Crudu (1972 - 1976)
prof.dr.ing. Vitalie Belousov (1972 - 1976)

1976 - 1984
Decan - prof.dr.ing. Vitalie Belousov
Prodecani: prof.dr.ing. Paul Matei
prof.dr.ing. Vasile Merticaru

1984 - 1990
Decan - prof.dr.ing. Vasile Merticaru
Prodecani: prof.dr.ing. Vasile Neculăiasa
prof.dr.ing. Sofia Melinte
prof.dr.ing. Dumitru Zetu

1990 - 1997
Decan - prof.dr.ing. Spiridon Creţu
Prodecan: prof.dr.ing. Dorel Leon

1997 - 2000
Decan - prof.dr.ing. Dorel Leon
Prodecan: prof.dr.ing. Dumitru Olaru
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 61

2000 - 2004
Decan - prof.dr.ing. Dorel Leon
Prodecani: prof.dr.ing. Dumitru Olaru
prof.dr.ing. Cezar Oprişan

2004 - 2008
Decan - prof.dr.ing. Spiridon Creţu
Prodecani: prof.dr.ing. Eugen Golgoţiu
prof.dr.ing. Cezar Oprişan

II.4. Secretariatul Facultăţii de Mecanică


în perioada 1948-2008

Secretar şef:
1948 - 1952
Piţul Elena
1953 - 1962
Corobceanu Elena
1962 - 1988
Bortică Jana
1989 - 2001
Florea Iulia
2001 - 2008
Samoil Mihaela

Secretare:
1950 - 1970
Ostafi Violeta
Andone Maria
Cazaceanu Elena
Nacu Demetra - dactilografă
Ionescu Maria - dactilografă
Baicu Lucia - dactilografă
62 Facultatea de Mecanică

1970 - 1980
Ostafi Violeta
Nacu Demetra
Odinschi Maria
Florea Iulia
Ursu Doina
Huhurez Olimpia – dactilografă
Chirilă Maria – dactilografă
Chirilă Petronela – dactilografă

1980 - 1990
Ostafi Violeta
Odinschi Maria
Florea Iulia
Nacu Demetra
Huhurez Olimpia
Constantinescu Georgeta
Luca Ştefania
Misinciuc Maria

1990 - 2000
Misinciuc Maria
Toderan Delia
Puşcaşu Roxana
Samoil Mihaela
Huhurez Olimpia - dactilografă

2001 - 2008
Misinciuc Maria
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 63

PARTEA A III-A

III.1. FACULTATEA DE MECANICĂ LA 60 DE ANI


ANUL UNIVERSITAR 2008-2009

B-dul Dimitrie Mangeron, nr.43, 700050, Iaşi


Tel./fax. +40 232 232337
www.mec.tuiasi.ro, e-mail: decanat@mail.tuiasi.ro

Misiunea facultăţii

Misiunea de bază a facultăţii constă în pregătirea de ingineri în


domeniile Inginerie mecanică şi Inginerie mecatronică asigurând o gamă
largă de cunoştinţe, inclusiv din domeniul IT – ului, precum şi de a furniza
servicii de cercetare ştiinţifică, proiectare, asistenţă tehnică şi pregătire
post-universitară în domeniul mecanic, astfel încât să contribuie la
dezvoltarea acestuia, precum şi la creşterea capacităţii şi performanţelor
profesionale ale cadrelor didactice şi personalului de cercetare. Facultatea
este permanent deschisă pentru interacţiunea cu mediul economic, social
şi academic la nivel local, regional, naţional şi internaţional.

Obiective strategice
1. Creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic şi adaptarea
ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii.
2. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice de specialitate în concordanţă cu
strategia şi priorităţile definite la nivel naţional, local şi european.
3. Asigurarea cadrului administrativ, material şi logistic optim pentru
desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare-dezvoltare.
64 Facultatea de Mecanică

Conducerea facultăţii

Decan: prof. univ. dr. ing. Cezar OPRIŞAN


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Corneliu COMANDAR
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Edward RAKOSI
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. ing. Aristotel POPESCU

Consiliul facultăţii

Prof.univ.dr.ing. Nicuşor AMARIEI Conf.univ.dr.ing. Aristotel POPESCU


Prof.univ.dr.ing. Virgil ATANASIU Conf.univ.dr.ing. Cristel ŞTIRBU
Prof.univ.dr.ing. Corneliu COMANDAR Şef lucrări dr.ing. Carmen BUJOREANU
Prof.univ.dr.ing. Dănuţă COZMA Şef lucrări dr.ing. Viorel MOLDOVEANU
Prof.univ.dr.ing. Spiridon CREŢU Şef lucrări dr.ing. Mihai Marius PRODAN
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe DUMITRAŞCU Şef lucrări dr.ing. Camelia ROMANESCU
Prof.univ.dr.ing. Corina FETECĂU Lector matem. Mircea ŞTEFANOVICI
Prof.univ.dr.ing. Radu GAIGINSCHI Student Gabriel ALEXANDRU, anul V
Prof.univ.dr.ing. Eugen GOLGOŢIU Student Claudiu BUTNARU, anul IV
Prof.univ.dr.ing. Ştefan GRIGORAŞ Student Marius DAMIAN, anul V
Prof.univ.dr.ing. Dumitru OLARU Student Claudia GUGIUMAN, anul II
Prof.univ.dr.ing. Cezar OPRIŞAN Student Liviu HUSOSCHI, anul III
Prof.univ.dr.ing. Edward RAKOŞI Student Daniel LUNGU, anul IV
Prof.univ.dr.ing. Livia ŢURA Student Radu MACOVEI, anul II

Administrator şef : dr.ing. Mariana Olaru


Secretariat
Secretar şef: ing. Mihaela Samoil
Secretar: ing. Maria Misinciuc
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 65

III.2. Evoluţia specializărilor din cadrul Facultăţii de Mecanică


în perioada 1990 -2008

În anul 1990, după separarea facultăţilor de Tehnologia


Construcţiilor de Maşini şi de Metalurgie, în facultatea de Mecanică rămân
următoarele specializări: Maşini termice, Mecanică agricolă şi Utilaj
tehnologic. În acord cu noile tendinţe de dezvoltare, s-au introdus două noi
specializări – Autovehicule rutiere (în anul univ. 1990-1991) şi Mecatronică
(în anul univ. 1991-1992), specializări care s-au dezvoltat pe parcursul
anilor, devenind astăzi specializări atractive cerere de ofertă mare pe piaţa
muncii. Începând cu anul 1994 s-au introdus specializări de studii
aprofundate pe durata de 1 an, iar apoi, începând cu anul 2001 s-au
introdus specializările de masterat cu durata de 1 an. În perioada
1999 – 2005 a funcţionat în Facultatea de Mecanică colegiul universitar cu
durata de studiu de 3 ani. În tabelul de mai jos se prezintă evoluţia
specializărilor, pe toate cele 3 direcţii de studii, în perioada 1990-2008.

Ingineri cu durata de studii de 5 ani până în 2004;


Studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani cu începere din 2005

Anul
universitar Specializări ingineri 5 sau 4 ani
0 1
Mecanică agricolă
Maşini şi echipamente termice (cazane, motoare, frigotehnie)
Autovehicule rutiere
1990-1991
Utilaj pentru prelucrarea produselor vegetale şi zootehnice
Utilaj textil
Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald
Maşini şi echipamente termice (cazane, frigotehnie, motoare)
Autovehicule rutiere
Mecatronică
1991-1992 Utilaj textil
Utilaj tehnologic pentru prelucrări vegetale şi zootehnice
Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald
Mecanică agricolă
Maşini şi echipamente termice (cazane, frigotehnie, motoare)
Autovehicule rutiere
Mecatronică
1992-1993
Utilaj textil
Utilaj tehnologic pentru prelucrări vegetale şi zootehnice
Mecanică agricolă
66 Facultatea de Mecanică

0 1
Maşini şi echipamente termice (cazane, frigotehnie, motoare)
Autovehicule rutiere
1993-1994
Utilaj tehnologic
Mecanică agricolă
Maşini şi echipamente termice (cazane, frigotehnie, motoare)
Autovehicule rutiere
1994-1995 Utilaj tehnologic (textil, alimentar)
Mecanică agricolă
Mecatronică
Maşini şi echipamente termice (cazane, frigotehnie, motoare)
Autovehicule rutiere
1995-1996 Utilaj tehnologic
Mecanică agricolă
Mecatronică
Maşini şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
1996-1997 Utilaj tehnologic
Mecanică agricolă
Mecatronică
Maşini şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
1997-1998 Utilaj tehnologic
Mecanică agricolă
Mecatronică
Maşini şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
1998-1999 Utilaj tehnologic
Mecanică agricolă
Mecatronică
Maşini şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
1999-2000 Utilaj tehnologic
Mecanică agricolă
Mecatronică
Maşini şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
2000-2001
Utilaj tehnologic (alimentar)
Mecatronică
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 67

Maşini şi echipamente termice


Autovehicule rutiere
2001-2002 Utilaj tehnologic (textil, alimentar)
Mecatronică
Roboţi industriali
Maşini şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
2002-2003 Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară
Mecatronică
Roboţi industriali
Maşini şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
Utilaje pentru textile şi pielărie
2003-2004 Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară
Mecatronică
Roboţi industriali
Maşini şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
2004-2005 Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară
Mecatronică
Roboţi industriali
Sisteme şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
2005-2006 Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară
Mecatronică
Roboţi industriali
Sisteme şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
2006-2007 Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară
Mecatronică
Robotică
Sisteme şi echipamente termice
Autovehicule rutiere
2007-2008 Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară
Mecatronică
Robotică
Autovehicule rutiere
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
Sisteme şi echipamente termice
2008-2009 Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară
Mecatronică
Robotică
68 Facultatea de Mecanică

Studii aprofundate până în 2000; Master din 2001

Anul Specializări de studii aprofundate şi master


universitar
0 1
Tribologia sistemelor mecanice
1994-1995
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Tribologia sistemelor mecanice
1995-1996
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Tribologia sistemelor mecanice
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
1996-1997
Ingineria căldurii
Dinamica sistemelor mecanice asistată de calculator
Tribologia sistemelor mecanice
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
1997-1998
Ingineria căldurii
Dinamica sistemelor mecanice asistată de calculator
Tribologia sistemelor mecanice
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
1998-1999
Ingineria căldurii
Dinamica sistemelor mecanice asistată de calculator
Tribologia sistemelor mecanice
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
1999-2000 Ingineria căldurii
Dinamica sistemelor mecanice asistată de calculator
Inginerie mecanică agroalimentară
Tribologia sistemelor mecanice
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
2000-2001 Ingineria căldurii
Dinamica sistemelor mecanice asistată de calculator
Inginerie mecanică agroalimentară
Construcţia şi calculul roboţilor
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Ingineria căldurii
2001-2002 Inginerie mecanică agroalimentară
Sistemica transporturilor autopropulsate
Tribologia sistemelor mecanice
Biomecanică
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 69

0 1
Construcţia şi calculul roboţilor
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Ingineria căldurii
2002-2003 Inginerie mecanică agroalimentară
Sistemica transporturilor autopropulsate
Tribologia sistemelor mecanice
Biomecanică
Construcţia şi calculul roboţilor
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Ingineria căldurii
2003-2004
Inginerie mecanică agroalimentară
Sistemica transporturilor autopropulsate
Tribologia sistemelor mecanice
Construcţia şi calculul roboţilor
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Ingineria căldurii
Inginerie mecanică agroalimentară
2004-2005
Sistemica transporturilor autopropulsate
Tribologia sistemelor mecanice
Biomecanică
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere
Construcţia şi calculul roboţilor
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Ingineria căldurii
Inginerie mecanică agroalimentară
2005-2006
Sistemica transporturilor autopropulsate
Mecatronică avansată
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere
Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Mecatronică avansată
Sistemica transporturilor autopropulsate
2006-2007 Inginerie mecanică agroalimentară
Ingineria căldurii
Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Mecatronică avansată
Sistemica transporturilor autopropulsate
2007-2008 Inginerie mecanică agroalimentară
Ingineria căldurii
Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere
Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere
70 Facultatea de Mecanică

0 1
Diagnoze şi expertize în ingineria mecanică
Mecatronică avansată
Sistemica transporturilor autopropulsate
Calculul şi construcţia roboţilor
2008-2009
Inginerie mecanică agroalimentară
Ingineria căldurii
Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere
Siguranţa performanţele circulaţiei rutiere

Colegiu universitar

Anul Specializări de colegiu


universitar universitar
Materiale şi defectoscopie
1999-2000 Automobile
Exploatarea maşinilor textile
Materiale şi defectoscopie
2000-2001 Automobile
Exploatarea maşinilor textile
2002-2003 Automobile
2003-2004 Automobile
2004-2005 Automobile

III.3. STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2008-2009

Catedrele facultăţii

OMM - Organe de Maşini şi Mecatronică


RM - Rezistenţa Materialelor
TMR - Teoria Mecanismelor şi Robotică
TMTFC - Termotehnică, Maşini Termice, Frigotehnie şi Climatizare
MAR - Motoare şi Autovehicule Rutiere
MAIA - Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară

Începând cu anul universitar 2005 - 2006, procesul didactic din


Facultatea de Mecanică este organizat pe trei cicluri de studii universitare:

Ciclu de studii Durata Finalizare


I. Licenţă 4 ani Diplomă de inginer
II. Master 2 ani Diplomă de master
III. Doctorat 3 ani Diplomă de doctor în ştiinţe tehnice
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 71

Studiile universitare de licenţă se desfăşoară pe domenii şi specializări.

Ciclul de
Domeniul Specializarea
studii
Ingineria 1. Autovehicule Rutiere
Autovehiculelor 2. Ingineria Sistemelor de Propulsie
(IA) pentru Autovehicule
1. Inginerie Mecanică
Licenţă Inginerie
2. Sisteme şi Echipamente Termice
(4 ani) Mecanică
3. Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi
(IM)
Industria Alimentară
Mecatronică şi 1. Mecatronică
Robotică (MR) 2. Robotică

Specializările de masterat finanţate de la buget:

1. Sistemica Transporturilor Autopropulsate (STA)


2. Mecatronică Avansată (MCT)
3. Diagnoze şi Expertize Tehnice în Ingineria Mecanică (DET)
4. Controlul şi Calitatea Roboţilor (CCR)
5. Ingineria Căldurii (IC)
6. Inginerie Mecanică Agroalimentară (IMA)

Specializările de masterat cu taxă:

1. Siguranţa şi Performanţele Circulaţiei Rutiere (SPCR)


2. Construcţia şi Exploatarea Autovehiculelor Rutiere (CEAR)

Numărul de studenţi pe ani şi specializări în 2008-2009

An de Zi Zi
Specializarea Total
studii buget taxă
0 1 2 3 4 5
Autovehicule rutiere I
Ingineria
Ingineria sistemelor de propulsie I 104 34 138
autovehiculelor
pentru autovehicule
Sisteme şi echipamente termice I
Maşini şi instalaţii pentru
Inginerie
agricultură şi industria I 113 4 117
mecanică
alimentară
Inginerie mecanică I
72 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4 5
Mecatronică şi Mecatronică I
90 1 91
robotică Robotică I
Total an I: 307 39
Ingineria Autovehicule rutiere II
62 3
autovehiculelor
Sisteme şi echipamente termice II 65
Inginerie Maşini şi instalaţii pentru 53
52 1
mecanică agricultură şi industria II
alimentară
Mecatronică şi Mecatronică II
56 1 57
robotică Robotică II
Total an II: 170 5
Ingineria Autovehicule rutiere III
64 5
autovehiculelor
Sisteme şi echipamente termice III 69
Inginerie Maşini şi instalaţii pentru 54
49 5
mecanică agricultură şi industria III
alimentară
Mecatronică şi Mecatronică III
36 2 38
robotică Robotică III
Total an III: 149 12
Autovehicule rutiere IV 70 4 74
Inginerie Sisteme şi echipamente termice IV 35 2 37
mecanică Maşini şi instalaţii pentru
agricultură şi industria IV 15 15
alimentară
Mecatronică şi Mecatronică IV 25 25
robotică Roboţi industriali IV 19 19
Total an IV: 164 6
Ingineria Autovehicule rutiere V
60 20 80
transporturilor
Maşini şi echipamente termice V 33 1 34
Maşini şi instalaţii pentru
Inginerie
agricultură şi industria V 24 3 27
mecanică
alimentară
Utilaje pentru textile şi pielărie V - - 0
Mecatronică V 25 3 28
Mecatronică
Roboţi industriali V 22 1 23
Total an V: 164 28
TOTAL FACULTATE 954 90
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 73

III.4. PREZENTAREA CATEDRELOR

CATEDRA DE ORGANE DE MAŞINI ŞI MECATRONICĂ

1. SCURT ISTORIC

Cum e şi firesc, istoricul catedrei de Organe de maşini este legat de


cel al Facultăţii de Mecanică. Odată cu transformarea Facultăţii de
Electrotehnică în Facultatea de Electro-mecanică (1942), este introdus în
programa analitică şi primul curs de Organe de maşini predat de prof. dr.
doc. Toma Fărcaş.
În anul 1948 este înfiinţată Facultatea de Mecanică în cadrul căreia
se structurează şi catedra de Tehnologia metalelor şi organe de maşini.
Necesitatea de regrupare a disciplinelor cu profil de predare asemănător
impusă de modernizarea procesului de învăţământ a dus la scindarea
acestei catedre, luând astfel fiinţă catedra de Organe de maşini (1953).
Întrucât discipline ca Organe de maşini şi Mecanisme figurau în
programele analitice ale tuturor facultăţilor de la acea vreme din cadrul
Institutului Politehnic din Iaşi, catedra nou înfiinţată a preluat toate aceste
discipline. La începutul anului universitar 1957/1958 catedra de Organe de
maşini se uneşte cu cea de Mecanică, formând împreună catedra de
Mecanică şi Organe de maşini. Începând cu anul 1961, aceasta catedră
se divizează din nou, apărând astfel catedra de Mecanisme şi Organe de
maşini. Sub această denumire, ea funcţionează până în anul 1990, an în
care se produce o nouă separare, luând fiinţă catedra de Organe de
maşini şi Utilaje, catedră care funcţionează sub această denumire până în
anul 2003, când şi-a modificat titulatura în ORGANE DE MAŞINI ŞI
MECATRONICĂ.
În Tabelul de mai jos este prezentată această evoluţie, de la înfiinţare
şi până în prezent.

Nr. Anii de
Denumirea catedrei Şef de catedră
crt. funcţionare
0 1 2 3
1 TEHNOLOGIA Prof. dr. doc. Toma Fărcaş
METALELOR ŞI 1948 - 1953
ORGANE DE MAŞINI
Prof. dr. doc. ing. Niculai
2 ORGANE DE MAŞINI 1953 - 1957
Popinceanu
74 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3
MECANICĂ ŞI Prof. Gheorghe Ciobanu
3 1957 - 1961
ORGANE DE MAŞINI
1961 - 1966
Conf. ing. Octav Munteanu
Prof. dr. doc. ing. Niculai
1966 - 1979
MECANISME ŞI Popinceanu
4
ORGANE DE MAŞINI 1979 - 1981 Prof. dr. ing. Liviu Hostiuc
1981 - 1985 Prof. dr. ing. Spiridon Creţu
1985 - 1990 Prof. dr. ing. Mihai Gafiţanu
1990 - 1996 Prof. dr. ing. Mihai Gafiţanu
ORGANE DE MAŞINI
5 1996 - 2000 Prof. dr. ing. Cezar Racocea
ŞI UTILAJE
2000 - 2003 Prof. dr. ing. Spiridon Creţu
2003 - 2004 Prof. dr. ing. Spiridon Creţu
ORGANE DE MAŞINI
6 2004 - 2008 Prof. dr. ing. Barbu Drăgan
ŞI MECATRONICĂ
2008 - prezent Prof. dr. ing. Dumitru Olaru

2. COMPONENŢA CATEDREI

Nr. Numele şi Funcţia didactică Data Titular de discipline


Crt. prenumele de încadrare/ naşterii
Funcţii administrative
0 1 2 3 4
1. GAFIŢANU Prof.univ. dr.ing. 16.09.1934 Profesor consultant
MIHAI Şef catedră 1985-1996
Prodecan la Facultatea de
Mecanică 1968-1972
Prorector I.P.I. 1972-1976
Rector al I.P.I. 1976-1984
şi al U.T.I.1996-2000.
2. CREŢU Prof.univ. dr.ing. 13.12.1945 Organe de maşini;
SPIRIDON Şef catedră 1981-1985 şi Mecanica contactului;
2000-2004; Calculul şi construcţia
Decan al Facultăţii de automobilelor;
Mecanică 1990-1996 şi Diagnosticarea
2000-2008 vibroacustică în
Subprefect de Iaşi 1996- inginerie mecanică şi
2000 mecatronică.
Prefect de Iaşi 2000-2001
Prorector U.T.I. 2008-
prezent
3. DRĂGAN Prof.univ. dr.ing. 07.09.1948 Vibraţii mecanice;
BARBU Echipamente
Şef catedră 2004-2008 periferice şi birotică.
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 75

0 1 2 3 4
4. RACOCEA Prof.univ. dr.ing. 02.04.1947 Elemente de inginerie
CEZAR mecanică;
Şef catedră 1996-2000 Elemente de inginerie
mecanică şi
electrotehnică.
5. OLARU Prof.univ. dr.ing. 19.10.1951 Tribologie;
DUMITRU Fundamente de
Prodecan 1997-2004 lubrificaţie;
Şef catedră 2008-prezent Microsisteme
electromecanice.
6. GRIGORAŞ Prof.univ. dr.ing. 07.06.1951 Organe de maşini
ŞTEFAN Lider al Sindicatului din Inginerie mecanică;
U.T. Iaşi Vibraţii mecanice.
7. BERCEA Prof.univ. dr.ing. 31.10.1953 Bazele cercetării
MIHAI experimentale
Organe de maşini
Elemente de inginerie
mecanică şi
electrotehnică.
8. MUNTEANU Prof.univ. dr.ing. 12.12.1957 Studiul materialelor.
CORNEL Prodecan la Facultatea
SIM 2000-2008
Director general MECT
2007-prezent
9. HANGANU Conf.univ.dr.ing. 30.11.1951 Inginerie mecanică
LUCIAN Aplicaţii mecatronice
CONSTANTIN în industria textilă;
Aplicaţii mecatronice
la aparatura de uz
casnic.
10. ŞTIRBU Conf.univ.dr.ing. 20.11.1952 Organe de maşini
CRISTEL Metode şi tehnici
avansate de
proiectare asistată;
Proiectarea asistată
de calculator.
11. PRISĂCARU Conf.univ.dr.ing. 25.06.1954 Acţionarea sistemelor
GHEORGHE mecatronice;
Actuatori
neconvenţionali în
mecatronică
Acţionări electropneu-
matice şi pneumatice.
76 Facultatea de Mecanică

0 1 2 3 4
12. FARCAŞ Conf.univ.dr.ing. 09.04.1954 Echipamente
FLAVIAN mecatronice la
autovehicole;
Mecatronica
automobilului;
Elemente de inginerie
mecanică şi
electrotehnică.
13. BODI Şef lucr. dr.ing. 18.08.1953 Sisteme mecatronice;
GHEORGHE Proiectarea
sistemelor
mecatronice.
14. POPESCU Şef lucr. dr.ing. 30.01.1965 Programarea
GABRIEL calculatoarelor
MATLAB
Microtribologie
15. IANUŞ GELU Şef lucr. dr.ing. 16.07.1961 Organe de maşini
Aplicaţii mecatronice
la aparatura de uz
casnic
16. BUJOREANU Şef lucr. dr.ing. 23.12.1959 Bazele sistemelor
CARMEN automate
Achiziţia şi
prelucrarea datelor
experimentale
17. PALEU Şef lucr. dr.ing. 22.06.1970 Organe de maşini
VIOREL Sisteme de achiziţie
şi interfeţe
18. TIRON Şef lucr. dr.ing. 22.07.1963 Sisteme de achiziţie
MIHAIL şi interfeţe
Proiectarea asistată
de calculator
Programarea calculat.
MATLAB
19. OANCEA ION Asistent ing. 24.05.1946 Inginerie mecanică;
Vibraţii mecanice;
Organe de maşini.
20. IVĂNICĂ Asistent ing. 21.10.1946 Tribologie;
PAUL Inginerie mecanică.
21. ŢIVLEA Asistent ing. Organe de maşini;
PETRU Inginerie mecanică.
22. BĂLAN Asistent ing. 01.11.1957 Organe de maşini
MIHAELA- Calculul şi construc-
RODICA ţia sistemelor
mecatronice
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 77

0 1 2 3 4
23. TUDOSE Asistent ing. Instalaţii pentru c-ţii;
SANDU-VILLE Tehnologia şi
FLORIN montajul instalaţiilor;
Instalaţii frigorifice;
Organe de Maşini;
Pompe şi
ventilatoare.

De-a lungul anilor, din actuala catedră de Organe de maşini şi


mecatronică au mai făcut parte:
- prof. dr. doc. ing. Niculai POPINCEANU (1913-1999) – fondatorul şcolii
ieşene de Organe de maşini, a condus catedra în perioadele 1953 – 1957
şi 1967 – 1979, a predat cursul de Organe de maşini la Facultatea de
Mecanică, a iniţiat şi a dezvoltat cercetarea în domeniul contactului cu
rostogolire şi a lubrificaţiei EHD cu aplicaţii la rulmenţi;
- prof.dr. DRĂGAN CORNELIU (1910 - 1980) – a predat cursul de Teoria
mecanismelor şi maşinilor, la Facultatea de Industrie Uşoară;
- conf.ing. MUNTEANU OCTAV (1905 - 1984) – a predat cursul de Teoria
mecanismelor şi a maşinilor la Facultatea de Mecanică;
- prof.dr.ing. HANGANU VASILE (1920 - 1999) (transferat în 1965 la
Facultatea de Industrie Uşoară) a predat Organe de maşini la Facultatea
de Industrie Uşoară;
- prof.dr.ing. ILIESCU GHEORGHE (1921 - 2003) – a predat cursul de
Elemente de inginerie mecanică la Facultatea de Chimie Industrială;
- conf.ing. LINDE CRISTIAN (1921 – 2004) – a predat cursul de Maşini de
ridicat şi transportat la Facultatea de Mecanică;
- prof.dr.ing. CRUDU ION – a predat cursul de Teoria mecanismelor şi
organe de maşini la Facultatea de Electrotehnică; din 1974 funcţionează la
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi – rector în perioada 1974-1984,
în prezent profesor consultant;
- prof.dr.ing. DIACONESCU EMANUEL, membru corespondent al
Academiei Române – a predat cursul de Teoria mecanismelor şi organe de
maşini la Facultatea de Electrotehnică; din 1976 funcţionează la
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – rector în perioada 1990-
2004, prorector în perioada 2004-prezent;
- prof. dr. ing. LIVIU HOSTIUC – a fost şef de catedră în perioada (1977-
1981), a predat cursul de Organe de maşini la Facultatea de Textile, a
introdus şi a predat la specializările de masterat cursul Strategia succesului
profesional curs ce a fost publicat în 4 ediţii;
- şef lucrări ing. HANTELMAN MARIANA – a predat cursul de Inginerie
mecanică la Facultatea de Electrotehnică;
- şef lucrări ing. ŞERBAN ANDREI – a predat cursul de Elemente de
inginerie mecanică la Facultatea de Industrie Uşoară;
- şef lucrări ing. BARIZ GHEORGHE (1948 – 1999) – a predat cursul de
78 Facultatea de Mecanică

Organe de maşini Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;


- şef lucrări ing. MANCIUC SORIN (1957 – 1996) – a predat cursul de
Elemente de inginerie mecanică la Facultatea de Chimie;
- conf. dr. ing. TĂRĂBOANŢĂ FLORIN (1957 - 2003) – a predat cursul de
Achiziţia şi prelucrarea datelor la Facultatea de Mecanică;
- şef lucrări dr. ing. GRIGORESCU RĂZVAN – a predat cursul de
Echipamente periferice la Facultatea de Mecanică, secţia Mecatronică;
- prof. dr. ing. BERCEA IOAN (1960 – 2003) - a predat cursurile de
Tribologie şi Organe de maşini la Facultatea de Mecanică;
- şef lucrări dr. matematician MITU NICOLAE (1953 - 2007) - a predat
cursul de Proiectarea şi utilizarea calculatorului la Facultatea de Mecanică;
- prof. dr. ing. HAGIU GHEORGHE (1953 – 2007) - a predat cursurile de
Organe de maşini la Facultatea de Construcţii de maşini şi de Proiectare
asistată de calculator la Facultatea de Mecanică.

CATEDRA DE TEORIA MECANISMELOR ŞI ROBOTICĂ

1. SCURT ISTORIC

Catedra de Mecanisme apare în anul 1991, prin scindarea catedrei


de Mecanisme şi Organe de maşini (înfiinţată în anul 1961). Sub această
denumire, catedra funcţionează până în 2003, când şi-a modificat titulatura
în TEORIA MECANISMELOR ŞI ROBOTICĂ.
Schimbarea denumirii catedrei, din Mecanisme în Teoria
Mecanismelor şi Robotică, a permis o mai bună coordonare a activităţii
didactice şi de cercetare în domeniul mecanismelor, dar şi al roboticii.
Strategia catedrei a vizat în mod consecvent actualizarea planurilor de
învăţământ şi a programelor analitice, în concordanţă cu evoluţia
domeniului roboticii pe plan mondial şi cu solicitarea forţei de muncă.

În Tabelul de mai jos este prezentată această evoluţie, de la


înfiinţare şi până în prezent.
Nr. Denumirea catedrei Anii de
Şef de catedră
crt. funcţionare
Prof. dr. ing.
1 MECANISME 1991 – 1999
Vasile Merticaru
Prof. dr. ing.
TEORIA MECANISMELOR Ş 1999 - 2000 Vasile Merticaru
2
ROBOTICĂ 2000 – prezent Prof. dr. ing.
Virgil Atanasiu
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 79

2. COMPONENŢA CATEDREI ÎN ANUL 2008

Funcţia didactică
Nr. Numele şi Data
de încadrare/ Titular de discipline
crt. prenumele naşterii
Funcţii administrative
1. VASILE Prof.univ. dr.ing. Profesor consultant
MERTICARU Decan al Facultăţii de
Mecanică în perioada
1986-1990
Şef catedră 1990-2000
2 VIRGIL Prof.univ.dr.ing. Mecanisme,
ATANASIU Şef catedră 2000 - prezent Ingineria calităţii
3 ADRIAN Prof.univ.dr.ing. Mecanisme şi dinamica
POPOVICI maşinilor,
Sisteme auxiliare în
robotică
4 DĂNUŢ Prof.univ.dr.ing. Sisteme robotizate de
RECEANU fabricaţie şi asamblare,
Modelarea şi
identificarea dinamică,
Mecanisme
5 CEZAR Prof.univ.dr.ing. Calculul şi construcţia
OPRIŞAN Prodecan 2000 -2008 roboţilor,
Decan, începând cu 2008 Dinamica roboţilor
6 IOAN Prof.univ.dr.ing. Bazele roboticii,
DOROFTEI Roboţi mobili
7 DUMITRU Prof.univ.dr.ing. Limbaje de programare
LEOHCHI pentru roboţi,
Arhitectura şi cinematica
roboţilor
8 EMIL Şef lucrări dr.ing. Biomecanică
BUDESCU
9 FLORENTIN Şef lucrări dr.ing
BUIUM
10 EUGEN Şef lucrări dr.ing
MERTICARU

De-a lungul anilor, din actuala catedră de Teoria Mecanismelor şi Robotică


au mai făcut parte:
- prof.dr.ing. CEZAR DUCA, pensionat în anul 2006 – a predat cursul de
Teoria mecanismelor şi maşinilor, la Facultatea de Mecanică;
- ş.l.dr.ing. ION SIMIONESCU, a funcţionat în catedra OMM până în anul
1976;
- conf.dr.ing. Viorel Ciauşu, asist.ing. Liviu Miron, asist.ing. Gabriel
Pârăuaru.
80 Facultatea de Mecanică

CATEDRA DE REZISTENŢA MATERIALELOR

1. SCURT ISTORIC

Disciplina de rezistenţa materialelor (şi statică grafică) a fost


predată în Iaşi începând din anul 1912, la Institutul Electrotehnic (înfiinţat la
13 februarie 1912 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii); primul titular
a fost conf.ing. Ştefan Baldovin, urmat, între 1918 şi 1937, de conf.ing. Iosif
Casetti. În anul 1937, prin Decizia nr. 205660 din 3 decembrie a
Ministerului Educaţiunii Naţionale, a luat fiinţă Şcoala Politehnică
"Gheorghe Asachi" din Iaşi. În Decizie se prevedea înfiinţarea catedrei de
Mecanică aplicată (în cadrul secţiei de Electrotehnică) şi a conferinţelor de
Rezistenţa materialelor (la secţia de Chimie tehnologică) şi de Rezistenţa
materialelor şi maşini unelte (la secţia de Electrotehnică).
În anul 1948, o dată cu înfiinţarea Institutului Politehnic Iaşi şi a
Facultăţii de Mecanică, disciplina de rezistenţa materialelor a căpătat o
pondere importantă în planurile de învăţământ ale mai multor facultăţi.
Prin Legea pentru reforma învăţământului (august 1948) Şcoala
Politehnică din Iaşi a fost divizată în Institutul Politehnic "Gh. Asachi" şi
Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad". Institutul Politehnic cuprindea
patru facultăţi: Chimie Industrială, Construcţii, Electrotehnică şi Mecanică.
Ulterior s-au înfiinţat facultăţile de Industrie Uşoară (1955) şi de Hidrotehnică
(1962). Înscrisă în programele de învăţământ ale tuturor facultăţilor, disciplina
de rezistenţa materialelor era predată de cadre didactice dintr-o singură
catedră (Statică, rezistenţă şi beton), care aparţinea administrativ de
Facultatea de Construcţii. În anul 1962 catedra a fost reorganizată,
înfiinţându-se Catedra de rezistenţa materialelor (care aparţinea de
Facultatea de Mecanică) şi Catedra de Mecanica construcţiilor (la Facultatea
de Construcţii). Catedrei de rezistenţa materialelor i-au revenit activităţile
didactice de la Facultăţile de Mecanică, Electrotehnică, Chimie Industrială şi
Industrie Uşoară.
Funcţionând, în momentul înfiinţării, în imobilul C al Institutului
Politehnic (aflat în actuala stradă Lascăr Catargi), catedra a fost mutată în
anul 1965 în imobilul F (str. Cloşca), unde a avut sediul până în anul 1984. În
perioada 1975-1984 s-a realizat construcţia actualei clădiri, cadrele didactice
ale catedrei având o contribuţie însemnată la întocmirea proiectului şi la
execuţia lucrărilor. În această clădire, în care funcţionează de 24 de ani,
catedra dispune în prezent de o suprafaţă utilă de 1582 mp (laboratoare, săli
de seminar, amfiteatru, bibliotecă, birouri, hală de producţie).
În perioada 1948-1951 Nicolae Iosipescu (1905/Galaţi-
1978/Bucureşti) a fost profesor la Catedra de Mecanică a Institutului
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 81

Politehnic din Iaşi şi a predat disciplina de Rezistenţa Materialelor la


Facultatea de Construcţii. A fundamentat teoretic şi experimental
încercarea la forfecare pură a metalelor, pentru care a obţinut brevete de
invenţie în România (42082, 47690, 47983), SUA (US3566681A),
Germania (DE1773634A1), Elvetia (CH486020A), Austria (AT301220B)
etc. A publicat lucrări care au pus bazele elaborării de standarde româneşti
şi străine (STAS 7926-67, ASTM D-5379M/93). Lucrările profesorului
Nicolae Iosipescu se bucură de o largă recunoaştere pe plan mondial.
Primii titulari ai disciplinei de Rezistenţa materialelor predată la
Facultatea de Mecanică au fost prof.dr.ing. Mihai Vasiliu şi conf.ing Victor
Bauşic, în cadrul catedrei de Statică, Rezistenţă şi Beton, din Facultatea de
Construcţii, catedră condusă de prof.dr.ing. Anton Şesan. Li s-au alăturat
ulterior ing. Teodor Havârneanu (1949), ing. Dumitru Horbaniuc (1951), ing.
Iulian Miroş (1957), ing. Maria Pintilie (1957), ing. Mircea Maier (1960) şi
ing. Costachi Giriadă (1961).
Datorită extinderii ponderii învăţământului tehnic cu profil mecanic, în
cadrul Facultăţii de Mecanică a luat fiinţă, în anul 1962, Catedra de
Rezistenţa materialelor, formată din cadrele didactice susmenţionate (mai
puţin Mihai Vasiliu), şeful catedrei fiind conf.ing. Victor Bauşic. Noua
catedră îşi desfăşura activitatea într-un spaţiu restrâns din corpul C al
Institutului Politehnic. Membrii catedrei susţineau disciplina de Rezistenţa
materialelor la facultăţile de Mecanică, Electrotehnică, Chimie Industrială şi
Industrie Uşoară. La facultăţile de Construcţii şi de Hidrotehnică disciplina
se preda în cadrul catedrei de Statică, Rezistenţă şi Beton.
În anul 1964 colectivul catedrei a ajuns la 9 membri, prin venirea
prof. Dumitru Remus Mocanu şi a ing. Valerian Palihovici. Un an mai târziu
catedra s-a mutat într-un nou spaţiu, amenajat în corpul F, clădire în care a
funcţionat vechiul Seminar Veniamin Costachi. Aici au fost amenajate
laboratoare specializate, unde s-au finalizat teze de doctorat, numeroase
contracte de cercetare ştiinţifică, concretizate în brevete de invenţie şi
lucrări ştiinţifice susţinute sau comunicate la manifestări de prestigiu şi
publicate în reviste de specialitate.
Ulterior au devenit membri titulari ai catedrei ing. Victoria Moga
Bejinariu (1967), ing. Dorel Leon (1968), ing. Bogdan Leiţoiu (1977), ing.
Dan Constantin Havârneanu (1978), ing. Paul Doru Bârsănescu (1979),
ing. Corneliu Comandar (1979), ing. Sorin Corneliu Popa (1979), ing.
Florentina Mocanu (1982), ing. Dumitru Mihai (1982), ing. Nicuşor Amariei
(1984), ing. Marian Anişor Mareş (1988), ing. Mihail Aignătoaie (1989).
Începând din anul 1977, membrii catedrei au contribuit la
proiectarea execuţia şi dotarea noului sediu, finalizat în anul 1984, sediu în
care se desfăşoară activitatea şi în prezent. În noul sediu au fost amenajate
laboratoare pentru activitatea didactică, săli de proiectare, laboratoare de
cercetare, ateliere mecanice, săli de seminarii şi un amfiteatru, însumând o
82 Facultatea de Mecanică

suprafaţă de circa 3000 m2. Au luat fiinţă laboratoare de cercetare în


domeniul fluajului şi relaxării, oboselii materialelor, tensometriei electrice,
mecanicii ruperii, s-au executat numeroase standuri şi prototipuri necesare
finalizării unor teze de doctorat şi a unor contracte de cercetare ştiinţifică.
În anul 1977, la Iaşi, în organizarea colectivului catedrei de
Rezistenţa materialelor, sub coordonarea prof.dr.ing. D.R. Mocanu şi a
prof.dr.ing. Victor Bauşic a avut loc primul Congres Naţional de
Tensometrie, cu participare internaţională. Cu acelaşi prilej a fost lansată
monografia Analiza experimentală a tensiunilor coordonată de prof.dr.
doc.ing. D.R. Mocanu, lucrare premiată ulterior de Academia Română. Tot
atunci a luat fiinţă Asociaţia Română de Tensometrie ARTENS.
Începând cu anul 1990, au fost cooptaţi noi membri: ing. Octavian
Ciobanu (1990), ing. Viorel Goanţă (1991), ing. Dimitrie Doru Cantemir
(1996). În prezent numai conf.dr.ing. Viorel Goanţă mai face parte din
colectiv, ceilalţi activând în SUA, Canada şi Italia... Şi nu mai fac parte nici
cei care ne-au părăsit pentru totdeauna... Costachi Giriadă (1988), Dumitru
Remus Mocanu (1991), Teodor Havârneanu (1991), Victor Bauşic (1993),
Dumitru Horbaniuc (1994), Mircea Maier (1997), Maria Pintilie (2002).
Personalul catedrei (didactic şi auxiliar) a avut, în decursul timpului, o
evoluţie numerică în limite destul de largi; numărul maxim de cadre didactice
titulare a fost de 19, în perioada 1995-1998. Numărul maxim de posturi în
statul de funcţii al catedrei a fost de 29 şi a fost înregistrat în anul 1979-1980.
În prezent colectivului catedrei de Rezistenţa materialelor este
format din: prof. dr. ing. Leon Dorel, prof. dr. ing. Bârsănescu Paul Doru,
prof. dr. ing. Comandar Corneliu, prof. dr. ing. Amariei Nicuşor (şef de
catedră), prof. dr. ing. Mocanu Florentina, conf. dr. ing. Popa Sorin
Corneliu, conf. dr. ing. Mareş Marian Anişor, conf. dr. ing. Aignătoaie
Mihail, conf. dr. ing. Goanţă Viorel, ş.l.dr.ing. Leiţoiu Bogdan, ş.l.dr.ing.
Mihai Dumitru, ing. Axinte Toader, tehn. Moisuc Angela.

Până la reorganizarea învăţământului în sistem Bologna, activitatea


didactică a catedrei s-a desfăşurat la:
- învăţământul de ingineri, cursuri de zi (5 ani) şi seral (6 ani), la diferite
facultăţi,
- învăţământul de subingineri (3 ani), specializarea Materiale şi
defectoscopie, Facultatea de Mecanică, specializare coordonată de
catedră,
- învăţământul de subingineri, zi (3 ani) şi seral (4 ani), la diferite facultăţi
din Iaşi şi din alte localităţi (pe lângă întreprinderi din Suceava, Borzeşti,
Bârlad, Săvineşti),
- studii aprofundate, apoi masterat (anul VI), specializarea Diagnoze şi
expertize tehnice în ingineria mecanică, Facultatea de Mecanică,
specializare coordonată de catedră.
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 83

În prezent catedra desfăşoară activitate didactică în cadrul


învăţământului de licenţă, cursuri de zi, la patru facultăţi (Mecanică,
Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Electrotehnică, Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor,). De asemenea catedra susţine, în cadrul Facultăţii
de Mecanică, activităţi la masterat, doctorat şi învăţământ postuniversitar,
fiind coordonatoare a cinci programe de studii:
1. Studii universitare de licenţă: Programul de studii: Inginerie mecanică
2. Studii universitare de masterat: Specializarea: Diagnoze şi expertize
tehnice în ingineria mecanică
3. Studii universitare de doctorat: Domeniul: inginerie mecanică
4. Studii postuniversitare de specializare:
- Analiza tensiunilor şi încercări mecanice
- Proiectare asistată de calculator în ingineria mecanică.

Activitatea didactică de performanţă la disciplina de Rezistenţa


materialelor este încurajată în fiecare an, un număr relativ mare de studenţi
fiind atraşi pentru pregătire suplimentară în vederea participării la fazele
locale şi la cele naţionale ale concursului profesional. Catedra a organizat
faza naţională a concursului în anii 1987 şi 2007. La concursul din 17-18
mai 2007 au participat 74 studenţi din 14 universităţi.

CATEDRA DE MOTOARE ŞI AUTOVEHICULE RUTIERE

1. SCURT ISTORIC

În anul 1957 în cadrul Facultăţii de Mecanică a fost înfiinţată


Catedra Motoare cu Ardere Internă, şeful de catedră fiind eminentul om de
ştiinţă prof. dr. doc. ing. Emil Gaiginschi, absolvent al Şcolii Superioare de
Aviaţie din Paris. Între anii 1960 – 1976 denumirea acestei catedre a
devenit Motoare Termice iar între anii 1976 – 1990 a fost numită Catedra
Mecanoenergetică. Catedra Mecanoenergetică a unit în perioada
susmenţionată colectivele Motoare cu Ardere Internă, Turbine cu Abur şi
Gaze, Termotehnică, Instalaţii în Construcţii şi Mecanica Fluidelor şi Maşini
Hidraulice. În perioada 1990 – 1994 catedra a revenit la denumirea
Motoare cu Ardere internă avută anterior. Începând cu anul 1994 activitatea
membrilor catedrei a fost extinsă în domeniul autovehiculelor rutiere, ceea
ce a impus schimbarea denumirii în Catedra de Motoare şi Autovehicule
Rutiere.
După prof. dr. doc. ing. Emil Gaiginschi, la conducerea catedrei a
urmat prof. dr. ing. Mircea Zugrăvel şi prof. dr. ing. Dan Ursescu. Din anul
2000 catedra este condusă de prof. dr. ing. Radu Gaiginschi.
84 Facultatea de Mecanică

În perioada 1978 – 1998 catedra a funcţionat în colaborare cu


Institutul Naţional de Motoare Termice, perioadă în care au fost realizate o
serie de cercetări de excepţie în domeniul motoarelor cu ardere internă.
În tabelul următor se prezintă evoluţia titulaturii catedrei de la
înfiinţare, până în prezent.

Nr. Denumirea catedrei Anii de Şef de catedră


crt. funcţionare
1. Motoare cu ardere 1957 - 1960 Prof.dr.doc. Emil Gaiginschi
internă
2. Motoare termice 1960 - 1969 Prof.dr.doc. Emil Gaiginschi
1970 - 1976 Prof.dr.ing. Mircea Zugrăvel
3. Mecanoenergetică 1977 - 1985 Prof.dr.ing. Mircea Zugrăvel
1986 - 1989 Prof.dr.ing. Dan Ursescu
4. Motoare cu ardere 1990 - 1993 Prof.dr.ing. Mircea Zugrăvel
internă
5. Motoare şi 1994 - 1999 Prof.dr.ing. Mircea Zugrăvel
autovehicule rutiere 2000 - 2008 Prof.dr.ing. Radu Gaiginschi

2. COMPONENŢA CATEDREI ÎN ANUL 2008


Nr. Numele şi Funcţii Data
Disciplinele predate
crt. prenumele ocupate naşterii
0 1 2 3 4
1 GAIGINSCHI Profesor 30.09.1943 - Calculul şi construcţia
RADU Şef catedră motoarelor cu ardere internă
2000 - 2008 - Reconstrucţia evenimentelor
rutiere
2 DĂSCĂLESCU Profesor 12.12.1943 - Dinamica autovehiculelor
DAN rutiere
- Autovehicule şi instalaţii
speciale
3 GOLGOŢIU Profesor 02.06.1951 - Motoare cu ardere internă
EUGEN Prodecan - Procese în motoare cu ardere
2000 - 2008 internă
- Maşini şi echipamente termice
- Poluarea datorată motoarelor
termice
4 RAKOŞI Profesor 07.03.1956 - Diagnosticarea autovehiculelor
EDWARD Prodecan din rutiere
2008 - Procese în m.a.i. pentru
autovehicule rutiere
- Motoare cu combustibili
neconvenţionali
- Sisteme de propulsie pentru
autovehicule
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 85

0 1 2 3 4
5 SACHELARIE Conferenţiar 30.10.1963 - Trafic şi securitate rutieră
ADRIAN - Autovehicule şi instalaţii
speciale
- Norme şi sisteme de siguranţă
în transporturi
6 DROSESCU Conferenţiar 12.01.1956 - Echipamente electrice şi
RADU electronice pentru autovehicule
rutiere
- Sisteme de propulsie în
transporturi
- Microprocesoare
7 DAMIAN IOAN Şef lucrări 02.01.1960 - Calculul şi construcţia
autovehiculelor rutiere
- Fiabilitatea şi terotehnica
autovehiculelor rutiere
8 URSESCU Şef lucrări 30.05.1968 - Caroserii şi structuri portante
GABRIEL - Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor rutiere
- Echipamente electrice şi
electronice pentru autovehicule
rutiere
9 GAIGINSCHI Şef lucrări 13.06.1969 - Încercarea autovehiculelor
LIDIA rutiere
- Calculul şi construcţia
motoarelor cu ardere internă
- Combustibili şi lubrifianţi
10 MANOLACHE Şef lucrări 25.03.1971 - Calculul şi construcţia
GHEORGHE autovehiculelor rutiere I
- Procese şi caracteristici în
m.a.i.
11 AGAPE Asistent 17.07.1967 - Calculul şi construcţia
IULIAN motoarelor cu ardere internă
- Instalaţii anexe ale motoarelor
cu ardere internă
- Combustibili şi lubrifianţi
- Alimentarea motoarelor cu
ardere internă
12 TALIF Asistent 16.08.1972 - Sisteme de propulsie pentru
SORINEL autovehicule
- Diagnosticarea autovehiculelor
rutiere
- Dinamica autovehiculelor
rutiere

De la înfiinţare din actuala catedră Motoare şi Autovehicule Rutiere


au mai făcut parte:
- prof.dr.doc.ing. EMIL GAIGINSCHI (1904 - 1969) – a predat cursul Teoria
86 Facultatea de Mecanică

şi încercarea motoarelor cu ardere internă;


- conf.ing. VLADIMIR N. IVANOV (1914 - 1996) – a predat cursul de
Cazane cu abur;
- prof.dr.ing. MIRCEA ZUGRĂVEL (n. 1930) – profesor consultant – a
predat cursurile Procese în motoare cu ardere internă şi Motoare cu ardere
internă;
- prof.dr.ing. DAN URSESCU (n. 1928) – actualmente profesor consultant
la catedra Termotehnică – a predat cursul de Turbine cu abur şi gaze;
- prof.dr.ing. MARCEL GUTMAN (n. 1930) – actualmente profesor
consultant la Universitatea Technion din Israel – a predat cursul de
Compresoare şi maşini frigorifice;
- prof.dr.ing. VICTOR ZUBCU (1938 - 2008) – a predat cursul de Cazane
cu abur;
- conf.dr.ing. VIRGIL GIURCĂ (n. 1939) – a predat cursul de Compresoare;
- conf.dr.ing. CONDRAT-ADRIAN HOMUTESCU (n. 1940) – a predat
cursurile Dinamica motoarelor cu ardere internă şi Curs general de maşini;
- conf.dr.ing. ALEXANDRU BÂRJOIANU – a predat cursul de Frigotehnie;
- şef lucr.dr. ŞERBAN STAN (decedat) – a predat cursul Maşini frigorifice;
- asistent IOAN GOBJILĂ (n. 1940) – a condus lucrările de laborator la
disciplinele Teoria şi încercarea motoarelor cu ardere internă şi Turbine cu
abur şi gaze.

CATEDRA DE TERMOTEHNICĂ, MAŞINI TERMICE,


FRIGOTEHNIE ŞI CLIMATIZARE

1. SCURT ISTORIC

Începuturile studiului maşinilor termice în învăţământul universitar


ieşean şi rădăcinile Catedrei de Maşini Termice se situează în perioada de
pionierat a învăţământului tehnic din Iaşi, regăsindu-se în cursul de MAŞINI
TERMICE predat studenţilor Institutului Electrotehnic, în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe de la Universitatea din Iaşi (prima secţie tehnică a Universităţii).
Titularul cursului de MAŞINI TERMICE a fost inginerul Vasile Carp, din anul
1912 (când s-a înfiinţat Institutul Electrotehnic) până în anul 1936, când
cursul a fost preluat de inginerul Emil Gaiginschi, reîntors din Franţa după
absolvirea „Şcolii Naţionale Superioare de Aeronautică“ din Paris. Odată cu
înfiinţarea Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi“, în anul 1937, se instituie o
Conferinţă de MAŞINI TERMICE, având ca titular pe conf. ing. Emil
Gaiginschi.
Prin Legea Învăţământului din 1948, Şcoala Politehnică „Gheorghe
Asachi“ devine Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi“, cu şase facultăţi,
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 87

incluzând Facultatea de Mecanică, iar în cadrul acesteia, patru specializări,


printre care cea de Motoare Termice. Tot în 1948 ia naştere şi o Catedră
de Motoare Termice, în înţelesul actual al termenului de catedră, al cărei
şef este numit prof.dr.ing. Emil Gaiginschi, ulterior profesor doctor docent,
care a condus catedra până în anul 1969.
După înfiinţarea specializării Maşini Termice, în anul 1957, în
structura Facultăţii de Mecanică, Catedra de MAŞINI TERMICE cunoaşte o
dezvoltare deosebită, prin apariţia unor noi cursuri, care extind treptat
studiul MAŞINILOR TERMICE pe trei grupe de specializare:
- motoare cu ardere internă cu piston (din anul 1957),
- cazane de abur şi turbine cu abur şi cu gaze (prima promoţie în
anul 1971),
- maşini şi instalaţii frigorifice (prima promoţie în anul 1978),
iar din anul 1996 şi în cadrul studiilor postuniversitare de masterat
INGINERIA CĂLDURII.
Între anii 1972-1990, în concordanţă cu schimbările produse în
învăţământul românesc, Catedra de Maşini Termice a fost unită cu Catedra
de Termotehnică şi cu Catedra de Mecanica Fluidelor şi Maşini
Hidropneumatice, rezultând o catedră cu peste 50 de posturi didactice.
În ianuarie 1990, imediat după Revoluţia din Decembrie 1989, s-au
reînfiinţat catedrele anterioare anului 1972, respectiv Catedra de
Termotehnică, Catedra de Maşini Termice şi Catedra de Motoare cu Ardere
Internă, devenită, în anul 1994, Catedra de Motoare şi Autovehicule
Rutiere.
În anul 2002, catedrele de Termotehnică şi cea de Maşini Termice
s-au reunit sub conducerea prof.dr.ing. Gheorghe Dumitraşcu în actuala
Catedră de Termotehnică, Maşini Termice, Frigotehnie şi Climatizare.
Denumirile Catedrei de-a lungul anilor şi numele şefilor de catedră
se prezintă în tabelul de mai jos.
Grupele de
Denumirea
Perioada Şef Catedră discipline din
catedrei
catedră
1948-1969 prof.dr.ing. Emil Gaiginschi
Motoare
(1904-1969) - maşini termice
Termice
1969-1972 prof.dr.ing. Mircea Zugrăvel
Termotehnică - maşini termice,
prof.dr.ing. Gérard d'Albon
şi Maşini 1972-1973 termotehnică,
(1911-1993)
Termice instalaţii termice
1973-1974 prof.dr.ing. Gérard d'Albon - maşini termice,
(1910-1993) termotehnică,
Mecano- 1974-1977 prof.dr.ing. instalaţii termice,
energetică Constantin Ciobanu mecanica
(1915-1978) fluidelor, maşini
1977-1985 prof.dr.ing. Mircea Zugrăvel hidropneumatice
88 Facultatea de Mecanică

- maşini termice,
termotehnică,
1985-1990 prof.dr.ing. Dan Ursescu
instalaţii termice,
Termotehnică 1990-2002 prof.dr.ing. Gheorghe
mecanica
Dumitraşcu
fluidelor, maşini
hidropneumatice
1990-1996 prof.dr.ing. Dan Ursescu - maşini termice
Maşini Termice 1996-2002 prof.dr.ing. Victor Zubcu (fără motoare cu
(1937-2007) ardere internă)
- maşini termice,
Termotehnică,
termotehnică,
Maşini
2002- prof.dr.ing. Gheorghe instalaţii termice,
Termice,
prezent Dumitraşcu transfer de
Frigotehnie şi
căldură, maşini
Climatizare
hidropneumatice

2. Componenţa catedrei în anul 2008

Funcţia didactică
Nr. Numele şi
de încadrare/ Titular de discipline
crt. prenumele
Funcţii administrative
1 EMIL Prof.univ. dr.ing. Profesor consultant
JUGUREANU
2 GHEORGHE Prof.univ.dr.ing. Termodinamică,
DUMITRAŞCU Şef catedră 2002 - prezent Termoeconomie,
Termotehnică şi instalaţii termice
3 BOGDAN Prof.univ.dr.ing. Termotehnică şi instalaţii termice
HORBANIUC
4 HARALAMBIE Conf.univ.dr.ing. Maşini şi instalaţii termice pentru
VARTOLOMEI agricultură şi industria
alimentară,
Termotehnică şi instalaţii
termice,
Termoeconomie
5 OVIDIU Conf.univ.dr.ing. Termotehnică şi instalaţii
VIRGIL termice,
STADOLEANU Termotehnică,
Sisteme termice şi protecţia
mediului
6 ARISTOTEL Conf.univ.dr.ing. Transfer de căldură,
POPESCU Bazele cercetării experimentale
secretar ştiinţific a maşinilor termice
7 DORINA- Asist.ing. Construcţia şi calculul cazanelor
SILVIA şi turbinelor,
ZUBCU Sisteme de propulsie cu turbină
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 89

8 MIHAI Şef lucrări dr.ing. Maşini frigorifice şi criogenice


MARIUS Calculul şi construcţia maşinilor
PRODAN frigorifice
Reglarea şi automatizarea
maşinilor frigorifice
9 EMA- Şef lucrări dr.ing Termotehnică
CARMEN Termodinamică
Panaite Utilizarea frigului artificial
10 DANIEI Şef lucrări dr.ing Turbine cu abur şi gaze
DRAGOMIR- Sisteme de propulsie cu turbină
STANCIU Instalaţii cogenerative
Construcţia şi calculul cazanelor
şi turbinelor
11 TEONA-LIDIA Şef lucrări dr.ing Termotehnică 1
LOZONSCHI Termotehnică 2
12 VLAD MARIO Şef lucrări dr.ing Compresoare
HOMUTESCU Termodinamica fluidelor
compresibile
Maşini termice şi hidraulice
13 DAN-TEODOR Şef lucrări dr.ing Generatoare de abur
BĂLĂNESCU Construcţia şi calculul cazanelor
şi turbinelor
Instalaţii cogenerative
14 DĂNUŢ Asist.ing. Termotehnică şi instalaţii termice
TODICĂ Practică

În anii ce au curs de la înfiinţare, în Catedra de Maşini Termice au


activat şi s-au remarcat, parcurgând treptele ierarhiei universitare,
numeroase cadre didactice, între care: prof.dr.ing. Emil Gaiginschi (1904-
1969), prof.dr.ing. Gérard d'Albon (1910-1993), conf.ing. Vladimir Ivanov
(1908-1995), şef lucr.ing. Alexandru Ror (1921-1995).
Cadre didactice;
Prof.dr.ing. Theodor Câmpan
Prof.dr.ing. Ioan Curievici
Prof.dr.ing. Gérard d'Albon
Prof.dr.ing. Aurel Simionescu
Prof.dr.ing. Gheorghe Caşler
Prof.dr.ing. David Peretz
Prof.dr.ing. Dan Ursescu
Prof.dr.ing. Emil Jugureanu
Prof.dr.ing. Gheorghe Lozonschi
Prof.dr.ing. Victor Zubcu
Conf.ing. Vladimir Ivanov
Conf.dr.ing. Valerian Macri
Conf.dr.ing. Iustin Bendescu
90 Facultatea de Mecanică

Conf.dr.ing. Dumitru Costin


Conf.dr.ing. Virgil Giurcă
Conf.dr.ing. Aurel Bârjoianu
Conf.dr.ing. Condrat-Adrian Homutescu
Ş.l.ing. Virgil Cloţan
Ş.l.ing. Valeriu Cernescu
Ş.l.ing. Dumitru Anghelache
Ş.l.ing. Stan Şerban
Asist.ing. Nicolae Apetrei
Asist.ing. Mihai Ştiurcă
Asist.ing. Emil Pinteală
Asist.ing. Nicu Petrache
Asist.ing. Cristina Cosmulescu
Asist.ing. Cristian Bujor.

CATEDRA MAŞINI ŞI INSTALAŢII PENTRU AGRICULTURĂ


ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1. Scurt istoric al catedrei

După 14 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Mecanică din Iaşi în 1948,


printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri din 1962, s-a aprobat secţia de
Mecanică Agricolă la Facultăţile de Mecanică din centrele universitare Iaşi,
Braşov şi Cluj. La Institutul Politehnic din Bucureşti şi cel din Timişoara
existau deja Facultăţi de Mecanică Agricolă.
Pentru secţia de Mecanică Agricolă din Iaşi au fost transferaţi 21 de
studenţi din anul II, formând grupa 261. Concomitent grupele 267, 268, 269
şi 270 din anul I au constituit modulul de specializare Mecanică Agricolă
pentru seria din anul următor.
În primii trei ani de studii cursurile erau comune cu toţi studenţii
Facultăţii de Mecanică iar cursurile de specialitate urmau să se desfăşoare
în anii IV şi V. Din acest considerent în anul 1963 organizatorul specializării
Mecanică Agricolă, prof.dr.ing. Crudu Ion a fost trimis la specializare în
URSS la universităţile din Moscova şi Rostov pe Don.
În acest fel se înfiinţează colectivul Mecanică Agricolă din care au
făcut parte: prof.dr.ing. Ion Crudu, conf.dr.ing. Constantin Ciubotaru,
conf.dr.ing. Alexandru Ror, prof.dr.ing. Vasile Neculăiasa. Împreună cu
colectivul TCM al Facultăţii de Mecanică, s-a constituit catedra TCM şi
Mecanică Agricolă.
Tot în anul 1963 a început construcţia laboratoarelor din corpul D
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 91

din fondurile Ministerului Învăţământului pe baza unui proiect elaborat de


IPROCHIM Iaşi. Laboratoarele au fost inaugurate în anul 1966. În acelaşi
an au obţinut diploma de inginer mecanic în specializarea Mecanică
agricolă prima promoţie la Iaşi.
Preocupările catedrei au fost pentru organizarea şi dezvoltarea
laboratoarelor, astfel că în 1971 s-a preluat o parte din corpul F unde a fost
amenajat laboratorul de Tractoare şi Automobile prin strădania profesorului
Linde Cristian care a devenit noul membru al catedrei. În corpul A prin
contribuţia domnului profesor Pruteanu Octavian a fost amenajat
laboratorul de Tehnologia reparării utilajului agricol.
După 19 ani de funcţionare a catedrei în corpul D şi corpul F, în
vara anului 1985, prin transferul activităţii Liceului Pedagogic Iaşi la Şcoala
Normală din Copou, spaţiile liceului au fost repartizate Facultăţii de
Mecanică pentru specializarea Mecanică Agricolă prin decizia Comitetului
Judeţean PCR Iaşi. Sub conducerea domnului profesor dr.ing. Neculăiasa
Vasile colectivul catedrei împreună cu studenţii au asigurat amenajarea
laboratoarelor astfel ca la 1 octombrie 1985 activitatea didactică a început
în condiţii normale.
În anul 1992 s-a înfiinţat specializarea Utilaj tehnologic pentru
Industria Alimentară care a funcţionat concomitent cu Mecanica Agricolă iar
din anul 2006 prin Hotărâre de Guvern cele două specializări s-au contopit
formând Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară
(M.I.A.I.A.).
Din anul 2006 prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Mecanică o
parte din laboratoare au fost mutate în clădirea facultăţii, situată pe Splai
Bahlui.
De-a lungul anilor specializările menţionate mai sus au fost
coordonate de catedre a căror evoluţie este prezentată în tabelul de mai
jos:

Nr. Anii de
Denumirea catedrei Şef de catedră
crt. funcţionare
Prof.dr.ing. Constantin
1 T.C.M si Mecanică Agricolă 1964-1970
Picoş
T.C.M, Tehnologia Prof.dr.ing. Constantin
2 1970-1979
Materialelor şi M.A. Picoş
Prof.dr.ing. Octavian
3 T.C.M. si M.A. 1979-1990
Pruteanu
Prof.dr.ing. Vasile
4 Mecanică Agricolă 1990-2006
Neculăiasa
5 M.I.A.I.A. 2006- Prof.dr.ing. Dănuţă Cozma
92 Facultatea de Mecanică

2. Componenţa catedrei în 2008


Funcţia didactică
Nr. Numele şi
de încadrare/ Func- Titular de discipline
Crt. prenumele
ţii administrative
0 1 2 4
1 NECULAIASA prof.univ.dr.ing. Profesor consultant
VASILE
2 COZMA prof.univ.dr.ing. Utilaje pentru morărit şi
DĂNUŢĂ panificaţie;
Utilaje pentru prelucrarea primară
şi păstrarea produselor agricole;
Maşini şi instalaţii pentru industria
alimentară.
3 CRĂCIUN Prof.univ.dr.ing. Acţionări hidraulice şi elemente
VASILE de automatizări în agricultură şi
industria alimentară;
Maşini şi instalaţii pentru agricult.
4 NEAGU Conf.univ.dr.ing. Tractoare şi sisteme de propulsie
CONSTANTIN a maşinilor agricole;
Maşini şi instalaţii pentru
prelucrarea produselor
animaliere.
5 BALAN Conf.univ.dr.ing. Materii prime şi microbiologie în
OVIDIU industria alimentară;
Maşini şi instalaţii pentru
prelucrarea produselor vegetale;
Maşini şi instalaţii pentru
reciclarea deşeurilor din
agricultură şi industria alimentară.
6 BĂISAN IOAN Conf.univ.dr.ing. Operaţii şi tehnologii în industria
alimentară;
Operaţii şi procese de recoltare în
agricultură;
Transport operaţional în
agricultură şi industria alimentară.
În decursul anilor, din actuala catedra de Maşini şi Instalaţii pentru
Agricultură şi Industrie Alimentară au mai făcut parte:
Prof.dr.ing. CRUDU ION;
Prof.dr.ing. ŞTEFANESCU IOAN;
Prof.dr.ing. DĂSCĂLESCU DAN;
Conf.dr.ing. CIUBOTARU CONSTANTIN (1924 – 2000);
Conf.dr.ing. LINDE CRISTIAN (1921 – 2004);
Prof.dr.ing. PICOŞ CONSTANTIN (1913 – 1999).
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 93

PARTEA A IV-A

ABSOLVENŢII

FACULTĂŢII DE MECANICĂ

DIN IAŞI

1951 - 2008
94 Facultatea de Mecanică
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 95

PROMOŢIA 1951
Ingineri zi - Maşini de forţă - Combustie internă
1. Cătănescu T. Constantin 1917 Chilia Nouă, Ismail
2. Huiu Constantin 1923 Pietrari, Dîmboviţa
3. Măciuceanu M. Gheorghe 1921 Bălceşti, Vâlcea
4. Melega V. Igor Cetatea Albă
5. Miron D. Dumitru 1925 Voineşti, Iaşi
6. Pânzaru T. Ştefan Teodor 1927 Tulcea
7. Peiu I. Gheorghe 1925 Covadineşti, Covurlui
8. Ror I. Alexandru 1921 Iaşi
9. Rosner F. Max 1922 Dorna Cândrenilor, Câmpulung,
10. Stancov H. Hristov Mitco 1926 Sofia, Bulgaria
11. Teodorescu A. Mărioara 1925 Bârlad
12. Todicescu N. Alexandru 1927 Fălticeni
13. Ursescu Gh. Dan Dimitrie Walter 1927 Oraviţa

Ingineri zi - Maşini de lucru


1. Bârzu G. Toader 1926 Lunca, Botoşani
2. Bessler I. Isac 1928 Suceava
3. Cuţic D. Gheorghe 1927 Dorohoi
4. Dănilă Gh. Dan 1927 Corni, Botoşani
5. Micu S. Ion 1924 Focşani
6. Poruznic C. Igor 1923 Bălţi
7. Strătilă E. Emil 1919 Negreşti, Vaslui
8. Vavric I. Constantin 1914 Botoşani
9. Zeilic Ţ. Nathan 1926 Iaşi

Ingineri zi - Maşini de transport - Maşini terestre


1. Burtea D. Gheorghe 1923 Hemnia, Dolj
2. Corbu I. Corneliu 1927 Iaşi
3. Crudu M. Ioan 1927 Mihoveni, Suceava
4. Horbaniuc G. Dimitrie 1926 Ipoteşti, Suceava
5. Mărgărit Gh. Constantin 1924 Tomeşti, Iaşi
6. Mihăilescu A. Vasile 1928 Ploieşti
7. Milian D. Neculai 1925 Iaşi
8. Mocanu B. Costică 1916 Gropeni, Brăila
9. Morariu Gh. Gheorghe Virgil 1927 Arpaşu de Jos, Făgăraş
10. Puşcaşu A. Neculai 1927 Fălciu
11. Silişteanu D. Dan 1925 Durneşti, Botoşani
12. Vâlvoi I. Victor 1927 Azuga, Prahova
96 Facultatea de Mecanică

Ingineri zi - Cursuri speciale de ingineri


1. Arsenescu R. Marcel 1924 Brăila
2. Bezman T. Sterică 1926 Oancea, Covurlui,
3. Bucur S. Silvestru 1928 Sibiu
4. Chiciu P. Emil 1929 Voşlobeni, Ciuc
5. Creţu A. Ionel 1924 Galaţi
6. Danileţ C. Ioan 1927 Ciofrângeni, Argeş
7. Dobrea Gh. Florică 1926 Galaţi
8. Ghidionescu C. Paul 1928 Galaţi
9. Herşcu H. Clarius 1928 Bacău
10. Iulis C. Petrache 1927 Brăila
11. Mihălceanu I. Virgil 1923 Galaţi
12. Mircea D. Dumitru 1930 Galaţi
13. Moise R. Nicolae 1923 Brăila
14. Mormocea Gh. Ioan 1924 Brăila
15. Naum T. Gheorghe 1924 Brăila
16. Neacşu A. Stan 1927 Găeşti, Dâmboviţa
17. Niţu I. Nicolae 1926 Zărneşti, Argeş
18. Ologu S. Alexandru 1923 Brăiliţa, Brăila
19. Oşanu A. Constantin 1927 Cavadineşti, Covurlui
20. Popa N. Traian 1924 Şimca Nouă, Făgăraş
21. Popa V. Grigore 1929 Vlădiceni-Bucium, Iaşi
22. Răducu Gh. Oprea 1927 Roşiorii de Vede
23. Spătăceanu D. Gheorghe 1924 Sibiu
24. Stamate I. Ştefan 1925 Brăila
25. Toma N. Gheorghe 1928 Bucureşti
26. Ţoc I. Vasile 1926 Piatra Neamţ

PROMOŢIA 1952
Ingineri zi - Maşini de forţă - Combustie internă
1. Blaha Gh. Raul-Friedrich 1924 Botoşani

Ingineri zi - Maşini de lucru - Maşini unelte


1. Arteni I. Dumitru 1928 Fălticeni
2. Beiu V. Claudiu 1927 Orhei
3. Cernei Gh. Anatolie 1919 Crişcăuţi, Soroca
4. Filimon H. Inocenţiu 1928 Sascut, Putna
5. Gaiginschi A. Iulian 1928 Ploieşti
6. Grigoraş T. Ioan 1928 Drăceni, Baia
7. Preda N. Gheorghe 1923 Cornu, Prahova
8. Sfartz A.H. Solomon 1926 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 97

Ingineri zi - Maşini de transport - Maşini terestre


1. Cerneţchi T. Valeriu 1927 Oişeni-Musteaţa, Bălţi
2. Dima I. Manole 1925 Galaţi

PROMOŢIA 1953
Ingineri zi - Maşini de lucru - Maşini unelte
1. Abramovici A. David 1929 Galaţi,
2. Gălăţanu D.I. Dumitru 1929 Buhuşi,
3. Halpern H. Izu 1929 Iaşi,
4. Patriche T. Petru 1929 Mândreşti, Tecuci,
5. Petre Şt. Paul 1928 Armăşeşti, Ialomiţa,
6. Postolachi A. Vladimir 1929 Tighina,
7. Reicher G. Moriţ 1930 Iaşi,
8. Segal H. Max 1929 Botoşani,
9. Singer L. Max 1931 Gura Humorului,
10. Sofronie C. Mircea 1928 Dolhasca, Baia,
11. Stamate C. Mihai 1929 Scorţeni, Bacău,
12. Talpă Gh. Vasile 1927 Helegiu, Bacău,
13. Ţarălungă Gh. Corneliu 1929 Mărăşti, Bacău,

Ingineri zi - Maşini de lucru - Scule, dispozitive şi


mecanică fină
1. Borzaş G. Gavrilă 1927 Săuca, Sălaj
2. Ionescu I. Nicolae 1929 Certejul de Sus, Hunedoara
3. Stamate M. Dumitrache 1928 Brăila

Ingineri zi - Maşini de transport - Maşini terestre


1. Istrate D. Nicolae 1927 Galaţi

Ingineri zi - Mecanoenergetică
1. Anghelache C. Dumitru 1926 Măcrina, Râmnicu Sărat
2. Arnăutu Gh. Gheorghe 1930 Ungureni, Botoşani
3. Bercovici S. Fichii 1930 Pueşti, Tutova
4. Calman D. Mony 1928 Iaşi
5. Caraman V. Virgiliu 1924 Oancea, Covurlui
6. Cojocaru Gh. Nicolae 1928 Soroca
7. Csulak F. Akoş 1929 Haţeg, Hunedoara
8. Filc N. Neculai 1924 Cochirleanca, Râmnicu Sărat
9. Gherasim P. Ioan 1928 Rădăşeni, Baia
10. Glantz D. Marius 1931 Iaşi
11. Grădinaru M. Valentin 1929 Sibiu
12. Gutman A. Marcel 1929 Iaşi
98 Facultatea de Mecanică

13. Iosip Gh. Gheorghe 1928 Bârlad


14. Kiss I. Iuliu 1930 Uilacul Şimleului, Şimleul Silvaniei
15. Marton I. Gheorghe 1929 Căpuş, Cluj
16. Opincă A. Eliade Tudor 1929 Hârja, Bacău
17. Petioky F. Teodor Francisc Vilibald 1930 Şercaia, Făgăraş
18. Scriba O. Eugen 1929 Târgu Frumos
19. Soare Gh. Vasile 1926 Colibaşi, Dâmboviţa
20. Tudor C. Gheorghe 1919 Bacău
21. Vasilache M. Cezar 1927 Piscu, Covurlui
22. Voicu N. Mircea 1926 Botoşani
23. Zenkner L. Richard 1930 Câmpulung la Tisa, Maramureş
24. Zugrăvel C. Mircea 1930 Scorţeni, Bacău

PROMOŢIA 1954
Ingineri zi - Maşini de lucru - Maşini unelte
1. Afrăsânei D. Mihai Irinel 1929 Mihăileni, Dorohoi
2. Bectemir C. Fenzi Ferdinand, Constanţa
3. Belous P. Vitalie 1930 Bălţi
4. Belous P. Igor 1932 Bălţi
5. Buric V. Manolache 1922 Ţifeşti, Putna
6. Caraman V. Ionel 1928 Oancea, Covurlui
7. Constantin N. Ştefan 1928 Râmnicu Sărat
8. Dumitru S. Vasile 1929 Buzău
9. Eismann L. Manfred 1926 Câmpulung
10. Gazea L. Nicolae 1930 Remeţi, Maramureş
11. Grimberg I. Ştrul Benţiain 1927 Odobeşti
12. Herţa V. Vasile 1929 Războieni Cetate, Turda
13. Ispas S. Alexandru 1927 Blăjani, Buzău
14. Moroşanu P. Octavian Valentin 1927 Cernăuţi
15. Panaite N. Neculai 1928 Botoşani
16. Ravilog V. Virgil 1927 Iaşi
17. Sângeorzan V. Ioan 1923 Feldru, Năsăud
18. Ştefan P. Oprea 1929 Armăşeşti, Ialomiţa
19. Velea M. Eugen 1929 Dunăreanca, Cetatea Albă

Ingineri zi - Maşini de lucru - Scule, dispozitive şi


mecanică fină
1. Cercel N. Pavăl 1930 Baia
2. Ciomârtan Gh. Cicerone 1930 Bălţi
3. Gâdei G. Andrei 1930 Lăpuşna
4. Gheorghiu A. Mihai Bogdan 1930 Iaşi
5. Isăceanu I. Gabriela 1928 Dorohoi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 99
6. Moroşanu T. Eugen 1927 Făleşti, Bălţi
7. Nastase V. Diomid 1930 Bestemac, Cahul
8. Petcu D. Ioan 1929 Vaslui
9. Seiciuc M. Gheorghe 1928 Hotin

Ingineri zi - Maşini de transport - Maşini terestre


1. Dinică C. Ioan 1923 Urzicuţa, Dolj

Ingineri zi - Mecanoenergetică
1. Baciu A. Constantin 1931 Bălăşeşti, Suceava
2. Bădărău C. Mircea Ştefăneşti, Botoşani
3. Beiu V. Aurora 1929 Orhei
4. Bejan Gh. Constantin 1930 Buhuşi
5. Bizim M. Vasile 1930 Bârlad
6. Ciulacu A. Traian 1926 Răsucenii de Jos, Vlaşca
7. Csetri F. Carol 1930 Cluj
8. Jugureanu V. Emil 1930 Râmnicu Sărat
9. Kadar Gh. Francisc 1929 Sighet, Maramureş
10. Kalman L. Zoltan Ludovic 1930 Şimleul Silvaniei
11. Lazăr V.N. Mihalache 1922 Bălţaţi Ştiobărăni, Vaslui
12. Mendel H. Isidor 1929 Târgu Neamţ
13. Mihailescu C. Marian 1929 Păuleşti, Prahova
14. Naciu A. Alexandru 1930 Ivăneşti, Vaslui
15. Neagu I. Neculae 1927 Borşani, Putna
16. Neculau I. Cezar 1929 Băseşti, Bacău
17. Predoiu C. Dan 1924 Bălţaţi, Teleorman
18. Radu Gh. Dumitru 1930 Buhuşi
19. Răileanu P. Dorin 1929 Iaşi
20. Ştefârcă Gh. Mihai 1928 Vaslui
21. Ştefănescu Şt. Gheorghe 1930 Bacău
22. Turchină P. Pavel 1929 Brânzeni Stroieşti, Bălţi
23. Zamostea Gh. Valerian 1929 Drepcăuţi, Hotin

PROMOŢIA 1955
Ingineri zi - Maşini de lucru - Maşini unelte
1. Aanei T. Mircea 1931 Hangu, Neamţ
2. Badea R. Petru 1925 Teregova, Severin
3. Bobaru C. Ghiorghe 1925 Băicoi, Prahova
4. Borş P. Constantin 1929 Mândreşti, Bălţi
5. Chebac N. Dumitru 1928 Cudalbi, Covurlui
6. Cioacă C. Gheorghe 1928 Răuseni, Botoşani
7. Cucinschi P. Vasile 1931 Goioasa, Bacău
8. Iliescu Gh. Ilie 1930 Mărceşti
100 Facultatea de Mecanică

9. Jilăveanu Gh. Constantin 1927 Băicoi, Prahova


10. Mezat C. Gheorghe 1930 Piatra Neamţ
11. Popovici I. Constantin 1930 Puţeni, Tecuci
12. Rener A. Alexandru 1932 Iaşi
13. Schwartz E. Bruno 1928 Vijniţa, Storojineţ
14. Ţarulea I. Nicu 1930 Brăila
15. Wechsler I. Raoul 1931 Iaşi

Ingineri zi - Maşini de lucru - Scule, dispozitive şi


mecanică fină
1. Bercovici M. Saul 1931 Galaţi
2. Hadadea P. Cornel 1928 Ortiteag, Bihor
3. Pop A. Ioan 1927 Band, Mureş
4. Popa P. Mircea 1927 Cerchid, Târnava Mică
5. Reslescu Gh. Florin 1929 Miclăuşeni, Roman
6. Şteff I. Mircea Ioan 1930 Velt, Târnava Mică

Ingineri zi - Mecanoenergetică
1. Chiriacescu D. Gheorghe 1927 Gârbovi, Ialomiţa
2. Ciucă P. Corneliu 1931 Brăila
3. Ciulacu I. Paraschiv 1922 Răsuceni de Jos, Vlaşca
4. Cosma N. Vasile Lulu 1930 Slatina
5. Dodoiu C. Ioan 1931 Ţifeşti, Putna
6. Galearschi G. Boris 1925 Climăuţi, Soroca
7. Grigoraş Gh. Cleopatra 1932 Bădiceni, Soroca
8. Ioniţă N. Vasile Sorin 1931 Bucureşti
9. Ivan O. Claudiu Octavian 1931 Cluj
10. Lazăr M. Zaharia 1928 Larga, Buzău
11. Livadaru S. Nelu 1930 Hârlău
12. Mărmureanu E. Călin 1926 Hanteşti Buciumeni, Tecuci
13. Moldoveanu N. Mihai Pacific 1930 Galaţi
14. Murgu Gh. Dumitru 1922 Trifeşti, Iaşi
15. Nastasă T. Constantin 1927 Bădeni, Iaşi
16. Orlovschi M. Victor 1930 Focşani
17. Secrieru Gh. Constantin 1922 Siliştea, Suceava
18. Simion I. Ion 1929 Blăgeşti, Bacău
19. Stoica D. Gheorghieş 1931 Onişcani, Roman
20. Surugiu I. Victor 1931 Cotiugenii Mari, Soroca
21. Trandafir D. Constantin 1926 Broscari, Mehedinţi

Ingineri zi - Cursuri speciale de ingineri


1. Andronic Gh. Dumitru 1917 Nalbauz, Tulcea
2. Antohi I. Nicolae 1924 Borzeşti, Bacău
3. Aruştei I. Mihai 1928 Manoleasa, Dorohoi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 101
4. Băilescu D. Alexandru 1927 Găvăneşti, Romanaţi
5. Berechet Gh. Vasile 1927 Focşani
6. Bezrucav A. Gică 1927 Galaţi
7. Borda N. Leonid 1925 Reghin
8. Borza F. Florian 1924 Tilecuş, Bihor
9. Burtea I. Constantin 1926 Brăila
10. Cârjan I. Gheorghe 1924 Tudor Vladimirescu, Râmnicu
Sărat
11. Ciurumelea Gh. Nicolae 1929 Râmnicu Sărat
12. Codreanu Gh. Alexandru 1927 Zărneşti, Ploieşti
13. Colonati F. Paul 1929 Brăila
14. Constanda A. Mihai 1924 Epureni, Tutova
15. Dan F. Petre 1926 Horezu Poenari, Dolj
16. Duţă Gh. Ioan 1927 Ţâţa, Prahova
17. Eşanu Stere 1922 Curtea de Argeş
18. Frunză Willy-Vasile 1924 Vasile Roaită, Bacău
19. Ghenea I. Ioan 1923 Rod, Sibiu
20. Gheorghiţă P. Ştefan 1924 Berteştii de Jos, Brăila
21. Gherman I. Iuliu 1930 Mediaş
22. Iorga I. Gheorghe 1924 Brăila
23. Macău A. Ioan 1928 Vidrasău, Luduş
24. Marksteiner R. Rudolf 1927 Arad
25. Moldoveanu I. Stănică 1929 Galaţi
26. Nadrag L. Nae 1924 Luciu, Ialomiţa
27. Năvodaru S. Nicolae 1925 Brăila
28. Neagu M. Gheorghe 1929 Brăila
29. Negulescu R. Anghel 1923 Brăila
30. Negutoiu C. Constantin 1925 Ocina, Prahova
31. Pasztori M. Bela 1915 Aiud, Cluj
32. Păduraru I. Gheorghe 1922 Vasile Roaită, Bacău
33. Penciu P. Dumitru 1926 Bucureşti
34. Petrea Gh. Ionică 1929 Brăila
35. Popa V. Andrei 1929 Brăiliţa, Brăila
36. Rădulescu E. Nicolae 1925 Mălăieşti, Prahova
37. Sabău Gh. Nicolae 1926 Ţiu, Filiaşi, Craiova
38. Semenescu Gh. Constantin 1928 Ohaba, Mehedinţi
39. Simionov O. Mihai 1925 Ştefan cel Mare, Vaslui
40. Solovei G. Iosif 1912 Cosminca, Soroca
41. Stoica D. Vasile 1921 Bucureşti
42. Toader Păun D. Gheorghe 1930 Glâmbocate, Dâmboviţa
43. Tomulescu V. Gheorghe 1922 Catidi, Buzău
44. Vlad S. Ionel 1925 Nedelcu Chercea, Brăila
45. Weiss M. Louis 1929 Bucureşti
46. Zoiţan E. Constantin 1921 Drăguşeni, Suceava
102 Facultatea de Mecanică

PROMOŢIA 1956
Ingineri zi - Maşini unelte
1. Balea H. Dumitru 1932 Galaţi
2. Boronea Gh. Constantin 1928 Strunga, Roman
3. Carp Z. Eugen 1928 Cernăuţi
4. Chetruşcă I. Ioan 1929 Reni
5. Cligher M. Silviu 1933 Popricani, Iaşi
6. Cozma D. Dumitru 1932 Galbeni, Roman
7. Dinulescu A. Petre 1931 Ploieşti
8. Geosanu V. Constantin 1929 Roman
9. Gheorghiu G. Ionel Pavel 1930 Brăila
10. Gheţu D. Gavrilă 1929 Movila Miresei, Brăila
11. Gogu Şt. Vasile 1932 Bogza, Râmnicu Sărat
12. Grozea I. Vasile 1930 Moreni, Prahova
13. Gugiu N. Diamandi 1931 Bucureşti
14. Hopulele V. Ioan 1931 Cacica, Suceava
15. Mănuc Gh. Ioan 1929 Calfa, Tulcea
16. Năstase I. Ioan 1923 Moreni, Prahova
17. Nicolescu C. Ilie Dan 1930 Bucureşti
18. Pagu M. Angelică 1934 Huşi
19. Palamariu I. Constantin 1932 Salcia, Botoşani
20. Peuciuc I. Ioan 1930 Bălţi
21. Pintilie M. Ioan 1932 Roman
22. Rădăuceanu D. Dumitru 1933 Dumbrăveni, Suceava
23. Rugină V. Hadaska 1933 Dorohoi
24. Samoil T. Ştefan 1932 Roman
25. Stoicescu I. Stănică 1929 Brăila
26. Terdiman M. Angela 1933 Huşi

Ingineri zi - Maşini şi utilaj textil


1. Bendescu I. Iustin 1932 Dolheşti, Baia
2. Bendescu I. Gheorghe 1925 Dolheşti, Fălticeni
3. Bernştein M. Marian 1932 Iaşi
4. Codreanu Gh. Mircea Antoniu Petru 1933 Târgu Mureş
5. Croitoru M. Adolf 1932 Târgu Frumos
6. Ghiculescu I. Gheorghe Ion 1930 Ghiordoveni, Prahova
7. Grădinescu I. Florin 1932 Iaşi
8. Ianculovici I.L. Arnold 1934 Iaşi
9. Kaufman I. Surica 1933 Roman
10. Luca M. Mihai Mihai 1929 Băluşeni, Botoşani
11. Sindilariu D. Radu 1933 Rădăuţi
12. Toma Ilie
13. Topliceanu I. Vasile 1929 Carol I, Roman
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 103
14. Trihubi Gh. Paul 1931 Bucium, Iaşi
15. Tuleaşcă Gh. Constantin 1933 Tătăruşi, Paşcani
16. Tulinescu M. Corneliu
17. Wiegler L. Norbert 1935 Roman

Ingineri zi - Cursuri speciale de ingineri


1. Ancel L. Zalman 1923 Iaşi
2. Croitoru D. Gică 1930 Piatra Neamţ
3. Drăghia M. Ioan 1920 Corabia, Craiova
4. Dumitrache Gh. Ilie 1924 Galaţi
5. Dumitrache I. Constantin 1929 Liscoteanca, Brăila
6. Georgescu A. Nicolae 1924 Constanţa
7. Gheorghiţă P. Constantin 1927 Buteştii de Jos, Galaţi
8. Ghidinici I. Valeriu 1925 Slobozia Veche, Ialomiţa
9. Ivanov I. Petre 1923 Constanţa
10. Jehac I. Mircea 1921 Roman
11. Lapteş Şt. Aurel 1923 Iaşi
12. Lupu V. Corneliu 1927 Olteneşti, Huşi
13. Maxim Şt. Ioan 1928 Bosia, Iaşi
14. Naiman V. Alexandru 1922 Roman
15. Pastuhov N. Petru 1924 Hotin
16. Petru P. Dumitru 1926 Brăila
17. Popescu I. Costică 1925 Galaţi
18. Roman I. Mihai 1926 Sagna, Roman
19. Seceleanu Gh. Ioan 1925 Policiori, Buzău
20. Stan A. Alecu 1924 Galaţi

PROMOŢIA 1957
Ingineri zi - Maşini de lucru - Scule, dispozitive şi
mecanică fină
1. Chetriceanu Gh. Tudor 1930 Bucureşti

Ingineri zi - Maşini de transport - Maşini terestre


1. Vasiliu I. Vasile 1925 Fruntişeni, Tutova

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Anton I. Toader 1928 Bogheşti, Tecuci

Ingineri zi - Maşini şi utilaj textil


1. Badea C. Valentin 1932 Hârşova
2. Banu Gh. Constantin 1933 Târgovişte
3. Berariu D. Ioan 1931 Satu Mare, Rădăuţi
104 Facultatea de Mecanică

4. Ciobanu V. Constantin 1932 Adjud


5. Ciubotariu I. Constantin 1933 Văculeşti, Dorohoi
6. Cohn H. Paul 1934 Herţa, Dorohoi
7. Cojocariu T. Lucian 1933 Dulceşti, Roman
8. Coman E. Marcel 1935 Limbeni Vechi, Bălţi
9. Condriuc I. Vasile 1935 Iaşi
10. Froim A. Frederic 1935 Iaşi
11. Gheorghian I. Viorel 1934 Gura Humorului
12. Moraru C. Ion 1932 Bacău
13. Rîpanu G. Toader 1932 Cârligaţi, Huşi
14. Steleanu I. Adrian Liviu 1934 Stăneştii de Jos
15. Tarasov T. Ioan 1932 Cahul
16. Teodorescu I. Anatolii 1930 Chişinău
17. Teoharie Gh. Vasile 1928 Oancea, Bujor
18. Uzun Ş. Constantin 1933 Buzău
19. Zaharia I. Vasile 1934 Roman

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Beldeanu V. Vasile 1932 Valea Largă, Cluj
2. Cuţu N. Leonard 1923 Iaşi
3. Dăscălescu I. Alexandru 1933 Bereşti, Sascut
4. Dima Gh. Gheorghe 1932 N. Bălcescu, Roman
5. Dumitrache G. Ioan 1933 Cornu, Câmpina
6. Galizer F. David 1931 Cernăuţi
7. Glatz G.E. Gunter Gustav 1932 Apoldu de Sus, Sebeş
8. Gorgan A. Victor 1931 Amărăşti Răduleşti, Urziceni
9. Gottlieb M. Chaim 1933 Vatra Dornei
10. Lene N. Nicolae 1932 Dealu Frumos, Agnita
11. Marcovici M. Adrian 1935 Iaşi
12. Maxim H. Valentin 1932 Nicoreşti, Tecuci
13. Pruteanu Z. Octavian Vasile 1933 Tălpigi, Tecuci

Ingineri zi - Tehnologia prelucrării metalelor şi


construcţii de maşini
1. Baloş Gh. Gheorghe 1933 Constanţa
2. Baremboim I. David 1935 Iaşi
3. Băiceanu V.I.C. Constantin 1932 Valea Seacă, Baia
4. Biter Stănescu G. Lizeta 1933 Cernăuţi
5. Bohosievici P. Cazimir 1936 Cernăuţi
6. Ciocan M. Leonid 1931 Parcova, Bălţi
7. Melczer E. Victor 1931 Satulung
8. Oprea M. Eugen 1933 Iaşi
9. Papuc P. Iulian 1934 Ipoteşti, Suceava
10. Petcu D. Gheorghe 1933 Vaslui
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 105
11. Polak S. Mauriciu 1934 Iaşi
12. Popp I. Octavian Ioan 1935 Sălişte, Sibiu
13. Tataru I. Mircea 1933 Panciu
14. Tudose N. Lidia 1933 Cernăuţi
15. Ungureanu N. Petru 1933 Tiha Bărgăului, Bistriţa
16. Vulcan N. Ioan 1932 Vecerd, Agnita
17. Wachter K.M. Konrad Ervin 1931 Sibiu

Ingineri zi - Cursuri speciale de ingineri


1. Casfichis T. Constantin 1924 Bucureşti
2. Cucoş H. Vasile 1925 Adâncata, Suceava
3. Ionescu M. Ioan 1925 Cioara Radu Vodă, Brăila

PROMOŢIA 1958
Ingineri zi - Maşini de transport - Maşini terestre
1. Ţaga Gh. Petrache 1925 Bârlad

Ingineri zi - Maşini şi utilaj textil


1. Baichis Z. Jean 1935 Vaslui
2. Bădulescu C. Ion Constantin 1935 Tecuci
3. Bejan N. Anatoli 1935 Buhuşi
4. Bergher O. Sneer 1932 Roman
5. Breabăn D. Dumitru 1935 Dorohoi
6. Davidescu M. Nicolae 1935 Ploieşti
7. Grigoriu I. Sorin 1933 Popricani, Iaşi
8. Iancu D. Avram 1934 Iaşi
9. Kim Cean En
10. Oniga C. Alexandru 1933 Stupca, Gura Humorului
11. Palihovici M. Vladimir 1933 Boxani, Soroca
12. Rădulescu I. Virgiliu 1934 Dragodana, Găieşti
13. Rusescu I. Laurenţiu 1935 Iaşi
14. Sfetcovici V. Mircea 1934 Iazuncu Şipote, Iaşi
15. Timofte V. Teodor 1933 Cernăuţi
16. Vuza V. Iosif 1933 Ciurea, Iaşi

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Aionesei Şt. Silvia 1935 Clişcăuţi
2. Braunştein A. Leon 1932 Cernăuţi
3. Cărare V. Emil 1936 Ungheni, Iaşi
4. Cehan T. Adrian 1936 Buhăieşti, Negreşti
5. Chiriac D. Titu 1934 Vlădeni, Iaşi
6. Costiner Chaim
106 Facultatea de Mecanică

7. Druţu P. Costache 1935 Bârlad


8. Dumitrache Gh. Alexandru 1936 Mironeasa, Iaşi
9. Dumitraşcu M. Dumitru 1932 Todireni, Truşeşti
10. Făclieru L. Moisă 1936 Bivolari, Iaşi
11. Gojineţchi I. Nicolae 1935 Peresecina, Orhei
12. Hager O. Oswald 1934 Agnita, Sibiu
13. Havriciuc Gh. Valerian 1935 Lespezi, Iaşi
14. Hen T. Titus 1933 Iaşi
15. Herşcu H. Tina 1935 Iaşi
16. Ingher M. Rubin 1936 Huşi
17. Ionescu C. Alexandru 1934 Oneşti
18. Irimia B. Nicolae 1936 Maxenu, Buzău
19. Ispas S. Ioan 1921 Blăjani
20. Ivana N. Stoian 1930 Călugări, Argeş
21. Kluger S. Norbert 1936 Cernăuţi
22. Maier L. Ilie 1922 Iaşi
23. Marcovici I. Iosub 1934 Iaşi
24. Marcu M. Jean 1935 Iaşi
25. Moldovanu Şt. Ştefan 1933 Huşi
26. Mustachina M. Maria 1933 Molovişte, Iugoslavia
27. Pascal C. Liliana 1935 Bacău
28. Perlitz G. Marcel Herş 1931 Iaşi
29. Popescu Gh. Dorina Madlena Agripina 1935 Roman
30. Premisleaner I.D. Sorin 1935 Iaşi
31. Rădăuceanu D. Alexandru 1934 Mănăstirea Agafton, Botoşani
32. Romaniţă A. Mircea 1934 Murgeni, Bârlad
33. Roşca D. Constantin
34. Sachter I. Leon 1934 Bacău
35. Săvescu N. Sergiu 1934 Iaşi
36. Scutelnicu Gh. Constantin 1933 Dimăcheni, Dorohoi
37. Sfartz A. Dincu 1933 Iaşi
38. Sfartz H. Marcel 1926 Iaşi
39. Stefani G. Emilia 1935 Iaşi
40. Tichy E. Ernest Iuliu 1933 Sighişoara
41. Ţura A. Adrian 1934 Iaşi
42. Vlasie H. Mariea Elena 1937 Stănileşti, Huşi

Ingineri zi - Tehnologia prelucrării metalelor şi


construcţii de maşini
1. Mocranschi E. Gheorghe 1934 Iaşi
2. Moldoveanu A. Ion 1932 Risipiţi, Focşani
3. Păcurariu C. Doina 1933 Târnava Mare
4. Zubcu V. Vasile 1933 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 107

PROMOŢIA 1959
Ingineri zi - Maşini şi utilaj textil
1. Bârsan M. Gheorghe 1932 Truşeşti
2. Blecher M. Henriette 1935 Bârlad
3. Bucur L. Mircea 1928 Drăuşeni, Braşov

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Andronic M. Constantin 1935 Dumbrăveni, Suceava
2. Arghiropol G. Eugeniu 1935 Buzău
3. Aronovici A. Gică 1936 Iaşi
4. Avram S. Carol 1929 Iaşi
5. Biale I. Iosif 1933 Berchiseşti, Gura Humorului
6. Biliuţi A. Eugen 1928 Prelipca, Suceava
7. Boiangiu Ş. Miluţă 1935 Bivolari, Iaşi
8. Bolohan T. Mircea 1935 Suceava
9. Bovc M. Valentin 1934 Chişinău
10. Burciu V. Ioan 1937 Broscăuţi, Dorohoi
11. Burlacu C. Ştefan Vasile 1934 Călăraşi
12. Butnariu Gh. Sorin 1935 Salcia, Suceava
13. Cizmaru H. Frederich 1929 Iaşi
14. Cojocaru N. Gheorghe 1935 Iaşi
15. Cristescu Şt. Mihail 1933 Turnu Severin
16. Croitoru Lazăr
17. Curteanu A. Mihail 1934 Cucuteni, Târgu Frumos
18. Dorofte D. Aurelian 1936 Cetatea Albă
19. Gânju I. Petru 1936 Iaşi
20. Glicman F. Vili 1933 Iaşi
21. Iancu S. Ionaş 1933 Podu Iloaiei
22. Kim ci Han
23. Luca V. Alexandru 1933 Răducăneni, Iaşi
24. Lupu I. David 1935 Burdujeni, Suceava
25. Macri N. Valerian 1933 Orhei
26. Maniu V. Ioan 1935 Sebeşul de Sus
27. Marin I. Florea 1932 Măxineni, Brăila
28. Mihăilă M. Ilie 1933 Adamclisi
29. Miller A. Larisa 1935 Orhei
30. Mircea V. Dan Sergiu 1937 Chiţcani, Tighina
31. Mitoşeriu T. Constantin 1934 Socrujeni, Botoşani
32. Moise M. Marcel 1933 Iaşi
33. Neagu D. Mihai 1934 Plopeni, Suceava
34. Neagu I. Constantin 1936 Borşani, Adjud
35. Nemţişor Gh. Ioan 1936 Tarcău, Piatra
36. Oatu C. Mircea 1935 Olteneşti, Huşi
37. Onică Gh. Dan Gheorghe 1936 Dumeşti, Iaşi
108 Facultatea de Mecanică

38. Papuc P. Stelian 1936 Lisaura, Suceava


39. Petrea Gh. Traian 1923 Bogdăneşti, Vaslui
40. Popa T. Paul 1932 Smăneşti, Vaslui
41. Rosinberg I. David 1938 Iaşi
42. Rusu R. Dan 1936 Crasna Ilschi, Storojineţ
43. Sadici P. Vasile 1936 Oneaga, Botoşani
44. Sârghi D. Olga 1935 Lisaura, Suceava
45. Schwarţenberg M. Marinel 1937 Ştefăneşti, Botoşani
46. Simionescu I. Emilian 1937 Bacău
47. Taller T. Raşela 1934 Roman
48. Toma P. Paul 1936 Steoborăni, Vaslui
49. Tufan V. Constantin 1936 Vânători Pleniţa
50. Udor I. Ovidiu 1933 Iofu, Slobozia
51. Vasilescu N. Ion 1936 Slobozia Moară, Bacău
52. Vlăsceanu R. Doru Mihai 1932 Lişcateanca, Însurăţei
53. Volovici F. Dorina 1931 Iaşi

Ingineri zi - Tehnologia prelucrării metalelor şi


construcţii de maşini
1. Oncu N. Dumitru 1933 Dumbrăveni, Suceava
2. Paraipan N. Nicolae Ion 1932 Urecheşti, Focşani
3. Popp V. Valeriu 1928 Bucureşti

Ingineri zi - Cursuri speciale de ingineri


1. Stoichici I. Ioan 1927 Galaţi

PROMOŢIA 1960
Ingineri zi - Maşini de lucru
1. Enulescu D. Ioan 1925 Rîmnic, Vâlcea

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Acatincăi C. Elisabeta 1932 Deleni, Hârlău
2. Asandei N. Ion 1937 Moşna, Codăeşti
3. Balan C. Sergiu Anton 1937 Cernăuţi
4. Balan D. Aurel 1938 Târgu Secuieni, Hotin
5. Belza A. Otto 1934 Putna, Rădăuţi
6. Berescu N. Tudor 1938 Botoşani
7. Berman N. Filip 1939 Piatra Neamţ
8. Bliuc I. Mircea 1939 Bălţi
9. Boboc Gh. Dumitru 1935 Bălăneşti, Piatra Neamţ
10. Cazacu I. Dumitru 1938 Iaşi
11. Ciorugă P. Aurel 1932 Voiteg, Deta
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 109
12. Coman I. Gheorghe 1933 Scorţaru Nou, Brăila
13. Condrea E. Ion 1935 Griviţa, Bârlad
14. Cosma N. Alexandru 1931 Perieni, Bârlad
15. Cruţu Z. Mircea 1934 Titu, Bucureşti
16. Dudeanu E. Mihai 1929 Ghermăneşti
17. Dumitru A. Marin 1932 Cârlig, Pogoanele
18. Feldman Ş. Bernard 1937 Fălticeni
19. Filipovici T. Gheorghe 1937 Călăraşi
20. Heroiu P. Gheorghe 1937 Ismail
21. Herşcu H. Solomon 1935 Roman
22. Iliesi T. Trifan 1934 Arbore, Rădăuţi
23. Juncu T. Gelu 1938 Roşiori, Bacău
24. Luis V. Vasile 1936 Iaşi
25. Maerean V. Nicolai 1938 Şcheia, Suceava
26. Mera A. Iancu Eugen 1939 Pleşcuţa, Gurahonţ
27. Onofrei N. Grigore 1936 Ploieşti
28. Osipov G. Horia Corneliu 1938 Iaşi
29. Petcu Gh. Constantin 1933 Ulmeni, Olteniţa
30. Popa N. Corneliu 1939 Griviţa, Galaţi
31. Rotar N. Constantin 1938 Stroeşti, Suceava
32. Sârghi Gh. Frantz 1934 Shivna, Bârlad
33. Sauciuc I. Bogdan 1937 Prelipcea
34. Schachter M. Sergiu 1935 Huşi
35. Soifer I. Mendel 1930 Sagna, Roman
36. Straus Ş. Teodor 1938 Ploieşti
37. Tanase Gh. Ioan 1934 Belceşti, Hârlău
38. Teodoriu M. Adrian Eugen 1938 Fălticeni
39. Teodosiu I. Mircea 1939 Chiliseni, Suceava
40. Ţîru Gh. Emil 1937 Ţifeşti, Panciu
41. Volocariu I. Victor 1935 Muntenii de Jos, Vaslui
42. Stănescu Gh. Valentin Vasile 1932 Urlaţi

Ingineri zi - Cursuri speciale de ingineri


1. Ene M. Leonida 1931 Independenţa, Călăraşi

PROMOŢIA 1961
Ingineri zi - Maşini şi utilaj textil
1. Alexandrescu D. Dumitru Puiu 1934 Dorohoi

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Agape I. Alexandru 1939 Costuleni, Iaşi
2. Alexandrescu N. Valerian 1938 Cluj
3. Apetrei Gh. Nicolai 1939 Fundu Moldovei, Câmpulung
110 Facultatea de Mecanică

4. Babară A. Victor 1938 Craiova


5. Baciu C. Costinel 1935 Craiova
6. Bărbosu S. Sabin Elisie 1933 Cluj
7. Bolohan G. Viorel 1937 Reuseni, Suceava
8. Bujoreanu T. Ion 1938 Muntenii de Jos, Vaslui
9. Cehan T. Neculai 1939 Buhăieşti, Negreşti
10. Ciupercă D. Teodor Valentin 1938 Coşula, Botoşani
11. Cîrpă I. Anatolie 1934 Arioneşti
12. Climer L. Camil 1936 Iaşi
13. Cohn I. Marcel 1935 Iaşi
14. Dabija I. Gheorghe 1926 Jugureni, Buzău
15. Ferăstrăuaru Gh. Ion 1937 Iaşi
16. Fonia Z. Avram 1933 Vârful Câmpului, Dorohoi
17. Georgescu R. Dumitru 1933 Iaşi
18. Gheorghiu E. Nicolae 1938 Valea Largă, Prahova
19. Giriadă V. Costachi 1937 Truşeşti
20. Glamada Gh. Gheorghe 1939 Horlaceni, Dorohoi
21. Gora C. Mihail 1938 Chetriş, Bacău
22. Hanerth M. Rolf Edgar 1929 Sibiu
23. Hotar Şt. Anton 1937 Tâmboeşti, Rîmnicu Sărat
24. Hugianu D. Iulian 1929 Iaşi
25. Ionescu M. Eugen 1931 Bârlad
26. Irimia B. Vasile 1933 Maxenu, Pogoanele
27. Irjiceanu E. Leon 1939 Bălţi
28. Kogoi R. Ion 1939 Borca, Ceahlău
29. Lehrer M. Fehes 1935 Cernăuţi
30. Lescinschi M. Alexandru Iarema 1939 Cernăuţi
31. Marcuş B. Rubin 1937 Târgu Neamţ
32. Mareş I. Haralambie 1936 Mâneciu Ungureni, Teleajen
33. Mălureanu N. Ion 1937 Risipiţi, Focşani
34. Merticaru C. Vasile 1937 Rediu, Buhuşi
35. Mohonea M. Ion Mihail 1937 Custură, Râmnicu Sărat
36. Munteanu I. Ileana 1934 Valea Ursului, Negreşti
37. Munteanu R. Savin 1932 Adjudul Vechi, Adjud
38. Neicuţescu V. Emil 1937 Stavropoleos, Câmpina
39. Patrichi I. Flavian 1938 Costache Negri, Galaţi
40. Paveliu Gh. Muşat 1940 Botoşani
41. Popa L. Valentin 1938 Dumbrava Roşie, Piatra Neamţ
42. Popa V. Vasile 1938 Roşiori, Răchiţi, Botoşani
43. Pungoci C. Mihail 1938 Piteşti
44. Samoilă Gh. Gheorghe 1936 Tescani
45. Schvartz M. Strul 1936 Fălticeni
46. Simion Valentin
47. Solomon V. Costantin 1932 Zăpodeni
48. Spulber Gh. Marin 1933 Brăila
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 111
49. Stan V. Mihăiţă 1932 Goiceni, Vaslui
50. Stanciu I. Zaharie 1936 Răhău, Sebeş
51. Stănescu I. Viorel 1939 Vaslui
52. Tarhon G. Neculai 1936 Timişeşti, Paşcani
53. Tritescu I. Gabriel 1933 Bacău
54. Zaharescu N. Constantin 1937 Horodniceni, Fălticeni
55. Zeţu Gh. Dumitru 1939 Dersca, Dorohoi
56. Zlavog D. Grigore 1938 Aroneanu, Iaşi

Ingineri zi - Cursuri speciale de ingineri


1. Hrubaru Gh. Constantin 1926 Ciuşlea, Bârlad

PROMOŢIA 1962
Ingineri zi - Maşini termice şi motoare Diesel
1. Cangiopol V. Valeriu 1933 Bucium, Iaşi
2. Crudu M. Victor 1931 Mihoveni, Suceava
3. Dobre D. Alexandru 1940 Poşta Câlnău, Buzău
4. Gorincioiu P. Mihai 1938 Huşi
5. Ioil I. Puiu 1939 Moineşti
6. Manea E. Romulus 1939 Dunărea, Medgidia
7. Purţuc I. Constantin 1939 Suharău, Darabani
8. Trupcea T. Dumitru 1941 Răsmireşti, Alexandria

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Atanase D. Stoiciu 1935 Leaşcova, Bulgaria
2. Baltagiu B. Neculai 1939 Galaţi
3. Batcu C. Ana 1936 Iaşi
4. Bălulescu I. Constantin 1936 Bucureşti
5. Benjaninof I. Sami 1933 Bucureşti
6. Burlacu I. Vasile 1934 Spineni, Iaşi
7. Buzoianu I. Ştefan 1941 Piatra Neamţ
8. Călin I. Mircea 1938 Cernăuţi
9. Chipcea Gh. Radu 1939 Iaşi
10. Chirilă I. Gheorghe 1939 Onceşti, Tecuci
11. Comaniciu Gh. Dumitru 1941 Lupeni
12. Constantinescu H. Iulică 1941 Cinşu, Turnu Severin
13. Cristofor N. Teodor 1939 Iaşi
14. Cuşmaru A. Ilie 1940 Iaşi
15. Cuşmerenco Gh. Valeriu 1937 Constanţa
16. Dobre C. Constantin 1940 Focşani
17. Flor A. Dan 1939 Iaşi
18. Georgescu M. Marin 1933 Perişoru, Băileşti
19. Guţu Gh. Ioan 1938 Horniceni, Piatra Neamţ
112 Facultatea de Mecanică

20. Hanganu N. Neculai 1934 Piatra Neamţ


21. Hulea I. Ionel 1937 Furceni, Tecuci
22. Ioan Gh. Rodica 1937 Iaşi
23. Lăcătuşu D. Dumitru 1936 Săvineşti
24. Mocanu N. Teodor 1938 Nedelcu Chercea, Brăila
25. Moraru C. Constantin 1939 Iaşi
26. Munteanu N. Corneliu 1940 Moineşti
27. Nantu A. Constantin 1937 Paşcani
28. Neagu I. Aurel 1935 Constanţa
29. Onofrei I. Eugen 1938 Bacău
30. Păduraru I. Dumitru 1936 Şerbeşti, Bacău,
31. Plăhteanu P. Boris 1941 Lăpuşna
32. Răchita V. Ioan 1934 Sâniacob, Luduş
33. Rugină V. Constantin 1937 Horia, Roman
34. Soproncu T. Vasile 1941 Suraia, Focşani
35. Stoleriu V. Vasile 1939 Iaşi
36. Subţirelu V. Gheorghe 1938 Moreni
37. Şargu P. Eugen 1939 Iaşi
38. Şerb Z. Gheorghe 1940 Braşov
39. Vicol V. Dumitru 1940 Iaşi
40. Vigder H. Armand 1938 Bacău
41. Vlahidis V. Panaitis 1934 Miroslava, Iaşi
42. Vraciu Gh. Mihai 1932 Godineşti
43. Zamfir C. Ion 1938 Adamclisi

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Iosifzan M. Herţel 1927 Podu Turcului, Zeletin
2. Marinescu C. Vergiliu 1924 Voiceşti, Drăgăşani
3. Pojogeanu P. Iustin Ieroteiu 1925 Colibaşi

PROMOŢIA 1963
Ingineri zi - Maşini unelte
1. Picioreanu E. Silviu 1927 Bucureşti

Ingineri zi - Mecanoenergetică
1. Paraschiv C. Ion 1928 Rîşca, Romanaţi

Ingineri zi - Maşini termice şi motoare Diesel


1. Cristea P. Aurel 1938 Bordeşti, Râmnicu Sărat
2. Cuşnerenco Gh. Ilie 1939 Constanţa
3. Don V. Livius 1933 Curtici
4. Iacob V. Victor 1938 Girov
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 113
5. Moraru Georgel
6. Rusu C. Gheorghe Sergiu 1940 Ştefăneşti
7. Tănăsescu E. Aristide 1939 Ciorăşti, Măicăneşti
8. Vimiţan I. Ion 1939 Ciprian Porumbescu
9. Zimulis K. Iannis Drosopighi, Grecia

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Bakcu E. Konrad 1939 Sibiu
2. Balaşiu I. Ion 1938 Oşeşti, Vaslui
3. Berlea Gh. Ioan 1935 Bârlad
4. Bujoreanu T. Vasile 1941 Muntenii de Jos, Vaslui
5. Ciobotaru V. Anatolie 1921 Iaşi
6. Coandă G. Radu 1940 Bacău
7. Coman I. Maria 1939 Cioara Doiceşti, Însurăţei
8. Cristea S. Petre 1934 Cochirleni, Medgidia
9. Dragomir N. Radu 1939 Racoviţă, Brăila
10. Duca D. Cezar 1941 Capu Codrului, Gura Humorului
11. Eremia S. Dan George 1940 Constanţa
12. Firan I. Petre 1938 Afumaţi, Băileşti
13. Ganea V. Constantin 1935 Căbeşti, Zeletin
14. Humieniuc V. Mihai 1935 Vorona, Botoşani
15. Jalencu S. Romeo 1940 Corneşti, Iaşi
16. Mateescu I. Octavian 1939 Stavropoleos, Câmpina
17. Mihailovici A. Sergiu 1938 Drăgăşani
18. Mihailovici M. Leon 1937 Huşi
19. Popescu C. Ion 1935 Gârcina, Piatra Neamţ
20. Pricop D. Constantin 1932 Iaşi
21. Puşcaşu P. Gheorghe 1939 Tarcău, Piatra
22. Puţeanu J. Ioan 1939 Rugineşti, Adjud
23. Secăreanu N. Virgil 1940 Bucureşti
24. Spulber I. Silviu 1932 Popina, Durustor
25. Tincu E. Vasile 1934 Iaşi
26. Uncheşel N. Emil 1938 Cincul, Agnita
27. Vlăsceanu Gh. Mihai 1937 Slobozia Ciorăşti, Focşani

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Cotorobai T. Vasile 1920 Cobişca Nouă, Tighina
2. Vintilă I. Căpitan 1928 Tunarii Vechi, Calafat

PROMOŢIA 1964
Ingineri zi - Maşini termice
1. Aruştei N. Dumitru 1939 Ţigănaşi, Iaşi
2. Biliac C. Romeo 1942 Galaţi
114 Facultatea de Mecanică

3. Carpiuc T. Tiberiu 1941 Văşcăuţi, Rădăuţi


4. Ciubotar V. Radu 1941 Rădăuţi
5. Gagos Gh. Dan 1938 Ştefăneşti
6. Palihovici M. Valerian 1941 Baxani, Soroca
7. Pintea C. Sever 1932 Craiova
8. Popescu D. Mihai 1939 Asan Aga, Alexandria
9. Rusanovschi B. Corneliu 1939 Dândoşani, Soroca
10. Rusu I. Ilie 1941 Cernăuţi
11. Scutariu N. Constantin 1931 Iaşi

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Amariei Gh. Mihai 1939 Roznov
2. Ariton V. Corneliu 1939 Vaslui
3. Băteanu I. Nicolae 1939 Brăila
4. Begligiu N. Gheorghe 1934 Greci, Strehaia
5. Berezovski G. Willibald 1941 Stejr, Austria
6. Bodescu L. Olga 1936 Sagna, Roman
7. Borza R. Horea Romolus 1940 Ropoltul Mare, Hunedoara
8. Cernătescu Ţ. Cristian Vasile 1939 Craiova
9. Cioancă D. Viorel 1942 Tanacu, Vaslui
10. Cozmîncă H. Mircea 1941 Lozna, Dorohoi
11. Dan Ş. Ionel 1938 Măcrina, Rânicu Sărat
12. Dănăilă T. Ioan 1932 Nicolae Bălcescu, Roman
13. Dragomir V. Valentin 1938 Floreşti, Focşani
14. Ganciu M. Aurel 1941 Braşov
15. Gorea N. Mihai 1938 Iaşi
16. Guţanu Gh. Dorel 1935 Rediu Aldei, Iaşi
17. Hostiuc T. Liviu 1941 Suceava
18. Kamener S. David 1925 Iaşi
19. Kraft T. Benu 1939 Dărăbani
20. Laza Gh. Nicolae 1943 Cristior, Beiuş
21. Mariş T. Petru 1941 Buhani, Gurahonţ
22. Mironescu N. Ionel 1935 Fântânele, Suceava
23. Moldovan N. Simion 1932 Valea Largă, Luduş
24. Moroşan I. Adam 1932 Botoşana, Gura Humorului
25. Munteanu M. Dorin Marcel 1941 Târgu Jiu
26. Munteanu Şt. Constantin 1937 Holboca, Iaşi
27. Necula M. Ghica 1934 Nicoleşti
28. Popescu D. Marcel 1940 Iaşi
29. Rog C. Florea 1938 Bercioiu, Piteşti
30. Sauer O. Friedrich 1937 Suceava
31. Scrumeda I. Victor 1939 Ştefăneşti
32. Sdrobiş C. Ion 1939 Bacău
33. Solomon D. Mihai 1934 Bârlad
34. Spînu C. Tamara 1942 Chişinău
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 115
35. Stavu C. Mircea 1941 Ghidigeni, Bârlad
36. Şestac M. Mihail 1942 Cândeşti, Siret
37. Tincu M. Gheorghe 1938 Cernăuţi
38. Ţipirig A. Eugen 1938 Tighina

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Ciobotaru C. Constantin 1924 Tărlungeni, Braşov
2. Hulubei M. Constantin 1924 Potângeni, Movileni, Iaşi
3. Ilin C. Victor 1930 Comani, Drăgăneşti
4. Popovici I. Corneliu 1933 Iaşi
5. Sava C. Tudorel 1933 Piscu, Galaţi
6. Ungurean S. Emil-Eugen 1930 Lupeni, Petroşani

PROMOŢIA 1965
Ingineri zi - Maşini termice
1. Blanaru C. Constantin 1942 Cotnari, Hârlău
2. Ciornei I. Sergiu 1943 Ţifeşti, Panciu
3. Danileţ T. Victor 1942 Ipoteşti, Suceava
4. Lupu D. Dan 1943 Letea Veche, Bacău
5. Motoc I. Petre 1935 Bucureşti
6. Munteanu I. Vasile 1942 Câmpulung Moldovenesc
7. Muşat F. Ştefan 1937 Focşani
8. Pachica G. Mihai 1942 Broşteni, Ceahlău
9. Paşa D. Dumitru 1941 Iaşi
10. Pentiuc V. Constantin 1938 Mitocul Dragomirnei, Suceava,
11. Peretz M. David 1923 Rădăuţi
12. Rusu I. Ilie 1939 Floreşti, Cluj
13. Sabău Gh. Adrian 1942 Târgu Ocna
14. Safer S. Solomon 1943 Huşi
15. Tauser V. Artur 1942 Diocheţi, Panciu
16. Umbrich G. Bernhard Georg 1942 Sibiu
17. Venescu N. Eugen 1937 Mârghia, Piteşti
18. Vusatiuc M. Adrian 1942 Botoşani

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Alexandroniu N. Constantin 1934 Halanga, Turnu Severin
2. Antohi Gh. Valentin 1943 Ghermăneşti, Huşi
3. Bălănică V. Vasile 1942 Caşin
4. Bălăuţă S. Neculai 1929 Zapodeni, Vaslui
5. Bărculeanu I. Teofil Ioan 1940 Albeşti, Vaslui
6. Bărgăoanu G. Ioan 1940 Iaşi
7. Binder L.M. Karl Ludwig 1942 Mediaş
8. Blaga T. Ghiorghe 1931 Uideşti, Fălticeni
116 Facultatea de Mecanică

9. Bozocea I. Gheorghe 1938 Vlădeni, Braşov


10. Braha D. Vasile 1941 Găineşti, Fălticeni
11. Cătoiu F. Andreiu 1938 Cacova, Sibiu
12. Chirilă C. Constantin 1937 Ciuseşti, Vaslui
13. Ciută D. Traian 1939 Bahna, Buhuşi
14. Comşa N. Cristian Alexandru Dan 1941 Bucureşti
15. Constantin I. Ioan 1943 Buhai, Dorohoi,
16. Constantinescu P. Mariana 1942 Bucureşti
17. Croitoru M. Costică 1941 Neicu, Panciu
18. Curteanu I. Ioan 1926 Iaşi
19. Enea P. Petrea 1934 Porceşti, Roman
20. Ferat V. Cezar 1942 Buhuşi
21. Filimon V. Marin 1941 Fântânele, Suceava
22. Flondor V. Dan 1942 Şipote, Iaşi
23. Foarfecă I. Costică 1935 Râmnicu Sărat
24. Gavrilovici P. Ion Traian 1940 Iaşi
25. Gheorghiu (Strul) H. Moritz 1938 Podul Iloaiei
26. Guţic O. Dan 1943 Dorohoi
27. Hohan S. Neculai 1934 Bârlad
28. Honciu N. Gheorghe 1937 Buzău
29. Ilisei Gh. Muşat 1943 Suveica, Cernăuţi
30. Ioan V. Vasile 1942 Bârlad
31. Klubitschko G. Gerd Albrecht 1943 Sibiu
32. Lazăr C. Laurian 1939 Pufeşti, Adjud
33. Luca D. Gheorghe 1943 Câmpuri, Panciu
34. Marcovici I. Izu 1942 Iaşi
35. Matache A. Gheorghe 1932 Merei, Buzău
36. Melniciuc D. Leonard 1940 Bălcăuţi, Hotin
37. Molnar J. Jozsef 1942 Covasna
38. Morariu A. Titus Mircea 1941 Cegăul Mic, Mediaş
39. Nagy G. Gyula 1942 Sfântu Gheorghe
40. Neamţu I. Mihai 1942 Horpaz, Iaşi
41. Necula I. Ioan 1940 Piatra Neamţ
42. Oncioiu D. Gheorghe 1935 Mâneciu Pământeni, Teleajen
43. Opriţă V. Gheorghe 1943 Adjud
44. Pascu F. Constantin 1939 Tofana, Vedea
45. Paskuy F. Zoltan 1933 Sibiu
46. Pavel I. Stelian 1937 Hangu, Ceahlău
47. Pescaru F. Ion 1942 Câmpulung Muscel
48. Radu V. Mircea 1936 Lipcani, Hotin
49. Rudică G. Gheorghe 1937 Chişinău
50. Sacaciu M. Oliviu 1939 Alba
51. Sauciuc P. Anton 1942 Ungureni, Săveni
52. Schmit M. Erich 1939 Bacău
53. Scutaru Gh. Gheorghe 1933 Roman
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 117
54. Spiridon D. Alexandru 1940 Roman
55. Stati D. Romeo 1940 Iaşi
56. Stemate I. Paraschiv 1941 Tutuleşti, Costeşti
57. Stoica O. Anghel 1939 Mavrodin, Alexandria
58. Stoleru Gh. Vasile 1942 Iaşi
59. Stroescu A. Mihai
60. Szollosi I. Susana Irma 1932 Sibiu
61. Tescu E. Gheorghe 1930 Vânători, Iaşi
62. Tiplic N. Gavrilă 1936 Porumbacul de Sus, Sibiu
63. Toma P. Constantin 1928 Piatra Neamţ
64. Ulman Gh. Mihail 1935 Iaşi
65. Vasilescu D. Ioan 1937 Constanţa
66. Vlad N. Traian 1934 Mircea Vodă, Măcin
67. Voicu Gh. Marin 1934 Suseni, Piteşti
68. Volocaru I. Gheorghe 1937 Muntenii de Jos, Vaslui

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Bitere N. Ioan 1929 Hornocea, Adjud
2. Cojocaru A. Cezar 1935 Tupilaţi, Neamţ
3. Cursaru C. Stanian-Saragea 1930 Obileşti, Măicăneşti
4. Dobre C. Mihai 1932 Cârligele, Focşani
5. Dorin D. Costică 1927 Giurgiuona, Zeletin
6. Duşelevici V. Roman 1936 Cernăuţi
7. Iliescu D. Petrea 1931 Truşeşti
8. Iliev I. Andrei 1929 Teliţa, Tulcea
9. Pascal V. Ştefan 1938 Corodeşti, Vaslui
10. Tănăsescu I. Virgil 1937 Feteşti
11. Ţăranu Gh. Ştefan 1924 Comăneşti, Moineşti
12. Voicu Gh. Ion 1932 Ciofringeni

PROMOŢIA 1966
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Andrieş L. Constantin 1943 Cahul
2. Balan I. Mircea 1942 Suliţa, Botoşani
3. Burada L. Şerban Dinu 1934 Bucureşti
4. Buta P. Mircea 1943 Câmpulung Moldovenesc
5. Chirilă N. Alexandru 1942 Lupeni
6. Ciupitu N. Titi
7. Enache C. Ioan Eugen 1941 Reşiţa
8. Ignat C. Gheorghe 1940 Vorniceni, Săveni
9. Jitaru G. Adrian 1935 Chişinău
10. Manu Gh. Octav 1943 Crucea Lungani, Târgu
Frumos
118 Facultatea de Mecanică

11. Marta A. Viorel 1944 Pietroşiţa, Pucioasa


12. Neagu G. Constantin 1944 Filipeşti, Bacău
13. Nicolescu C. Emil Mircea 1937 Sibiu
14. Petrescu I. Vilz 1942 Pisc, Brăila
15. Rotariu C. Constantin 1936 Iteşti, Bacău
16. Suşerea N. Gheorghe 1938 Mischii, Craiova
17. Talmaciu C. Mircea 1931 Bucium, Iaşi
18. Turturean A. Viorel 1943 Gura Humorului
19. Udreanu V. Corneliu Florin 1943 Cernăuţi

Ingineri zi - Maşini termice


1. Alaci G. Gernot Curt 1941 Landsberg pe Lech, Germania
2. Brihăcel (Găină) D. Nicolae 1938 Vânjuleţ, Vânju Mare
3. Dăscălescu P. Spiridon Cristian Dan 1943 Botoşani
4. Diaconescu N. Emanuel 1944 Buru, Turda
5. Dumencu I. Traian 1943 Ipoteşti, Suceava
6. Durbacă V. Eugen 1943 Bacău
7. Gaiginschi E. Radu 1943 Iaşi
8. Gâţă D. Constantin 1937 Filipeni, Bacău
9. Ioncică Scăieşteanu Gh. Barbu 1938 Craiova
10. Ionescu P. Viorel 1942 Cuza Vodă, Însurăţei
11. Lupei Gh. Florin 1943 Roman
12. Marinescu I. Mircea 1934 Bălţi
13. Mălăşincă N. Dumitru 1941 Movileni, Iaşi
14. Petrea Z. Gheorghe 1943 Şuletea, Murgeni
15. Popa Gh. George Dan 1943 Iaşi
16. Popescu C. Petre 1940 Bucureşti
17. Rosman I. Israel 1944 Brăila
18. Sfarghin S. Nicolai 1943 Câmpulung
19. Simionică I. Traian 1943 Iaşi
20. Suschievici V. Constantin Ştefan 1944 Ludoş, Sebeş

Ingineri zi - Maşini unelte


1. Antoci M. Ştefan 1943 Iaşi
2. Antonesei I. Ion Marin 1942 Bucureşti
3. Aroşculesei M. Aurel 1943 Manoleasa, Săveni
4. Bălăşanu A. Constantin 1939 Galata, Miroslava
5. Budacea M. Ştefan 1938 Deleni, Vaslui
6. Delescu C. Răsvan 1949 Paşcani
7. Ermolai A. Isidor 1942 Stolniceni Prăjescu
8. Gherman P. Emil 1936 Hermeziu, Iaşi
9. Harvalia A. Alexandru 1944 Constanţa
10. Hornea Gh. Niculae 1940 Topliceni, Râmnicu Sărat
11. Lăcătuş Gh. Gheorghe 1937 Vulcana Băi, Pucioasa
12. Mateescu C. Petrică 1940 Râmnicu Sărat
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 119
13. Paraşcan N. Mihail 1935 Etulia Ismail
14. Pavli C. Constantin 1941 Iaşi
15. Pănculescu P. Radu Viorel 1942 Dorohoi
16. Păunescu M. Marcian 1942 Braşov
17. Pînzariu C. Adrian 1943 Burdujeni, Suceava
18. Roşu Gh. Constantin 1939 Buzescu, Alexandria
19. Silion Gh. Dumitru 1944 Cavadineşti, Murgeni
20. Vacariu Ş. Ioan 1935 Iaşi

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Andriescu Gh. Constantin 1940 Iaşi
2. Apostu Gh. Vasile 1942 Zacujeni, Caransebeş
3. Arsene I. Mircea 1933 Bârlad
4. Aruxandei I. Eugen Emilian 1938 Roman
5. Balaban H. Solomon 1930 Grodăneşti, Murgeni
6. Balla C. Iuliana Lucia 1940 Făgăraş
7. Bodescu I. Vasile 1936 Tanacu, Vaslui
8. Bojică V. Petru 1937 Deleni, Hârlău
9. Borş T. Toader 1940 Zeletin
10. Bratu C. Dorina 1942 Sibiu
11. Bulău N. Constantin 1943 Horlăceni Şendriceni
12. Buşilă D. Neculai 1943 Iaşi
13. Chirica I. Ionel Dorin Gabriel 1942 Bodeşti Precista, Piatra Neamţ
14. Ciobanu D. Grigore Dan 1943 Ghermăneşti, Bârlad
15. Coler L. Victor 1937 Târgu Frumos
16. Coşuleanu D. Petru 1944 Liveni, Săveni
17. Coşuleanu D. Virgil 1942 Liveni, Săveni
18. Croitoru S. Nicolae 1931 Popeşti, Ploieşti
19. Damaschin I. Iosif 1939 Lereşti, Muscel
20. Danale V. Vasile Spiridon 1943 Târgu Ocna
21. Dimofte Gh. Florica 1939 Bârlad
22. Donici Gh. Gheorghe 1933 Porceşti, Roman
23. Donisă P. Petru 1942 Lungani, Târgu Frumos
24. Dudău M. Vasile 1939 Valea Ursului
25. Durneanu V. Gheorghe 1932 Bălăşeşti, Bereşti
26. Eghert G. Maria Ricci 1943 Brăila
27. Feier D. Dumitru Ionel 1939 Leş, Oradea
28. Fleischer M. Mihail 1938 Turnişor, Sibiu
29. Grabowietzki Ş. Helmut Gorlitz, Germania
30. Hanek I. Adolf Litzmenstadt, Polonia
31. Heroiu P. Ioan 1942 Galaţi
32. Hîrbu C. Alecsandru 1941 Deleni, Hârlău
33. Ilea C. Valeriu 1939 Valea Seacă, Adjud
34. Leca I. Neculai 1939 Bacău
35. Leiţoiu Ş. Constantin 1934 Joseni, Buzău
120 Facultatea de Mecanică

36. Macovei V. Ioan 1936 Mihoveni, Suceava


37. Matei Gh. Dragoş 1944 Romaneşti, Olteţu
38. Maxim S. Mircea 1943 Constanţa
39. Meiroşu D. Constantin 1930 Moşeşti, Făurei
40. Miclea N. Ştefan 1935 Vâlcăneşti, Teleajen
41. Mutu V. Vasile 1940 Vinderei, Bârlad
42. Nastasă V. Neculai 1939 Negreşti
43. Neacşu D. Liviu 1943 Valea Neagră, Medgidia
44. Neagu F. Ştefan 1939 Corabia
45. Nistor G. Vasile 1942 Comăneşti, Gura Humorului
46. Niţu I. Ilie 1941 Ioneşti, Costeşti
47. Oancea C. Octav 1940 Fântânele, Iaşi
48. Oancea G. Corneliu 1938 Pucioasa Şerbăneşti
49. Paveglio C. Elvira 1936 Galaţi
50. Păun I. Marin 1940 Ciofliceni, Snagov
51. Petrescu Gh. Ionel 1937 Brăila
52. Petrişor N. Silviu 1943 Negreşti
53. Rotariu C. Ioan 1942 Iaşi
54. Sandu D. Petru 1938 Vaslui
55. Sămăchiş S. Ioan 1943 Mogoşeşti, Paşcani
56. Sfinţescu M. Grigore Vladimir 1934 Roşiori de Vede
57. Stănescu I. Maria 1939 Cernavodă
58. Tanase T. Gheorghe 1932 Bârlad
59. Trifănescu C. Emil 1925 Căldăreşti, Pogoanele
60. Tuturlan V. Tănase 1932 Bălăuceanu, Râmnicu Sărat
61. Vasiliu C. Mihai 1943 Vutcani, Huşi
62. Veber I. Reinhold 1942 Buhuşi
63. Vertan V. Horia Petru 1943 Câmpulung
64. Volinschi T. Magdalena 1943 Constanţa
65. Vornicu P. Ionel 1943 Iaşi
66. Vrăbioiu Gh. Ion 1935 Poiana Verbilău, Teleajen

Ingineri zi - Cursuri speciale de ingineri


1. Cojocaru I. Dumitru 1925 Ocna Sibiului

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Cracea Gh. Vasile 1921 Băsăşti, Murgeni
2. Dediu I. Neculai 1930 Corod, Tecuci
3. Dumitrescu A. Radu Gabriel 1930 Movila Banului, Mizil
4. Ignat Gh. Constantin 1934 Iaşi
5. Ilaşcu M. Vasile 1927 Ştefăneşti, Truşeşti
6. Ilie C. Toma 1932 Maxenu, Pogoanele
7. Malanca I. Mihai 1932 Volcineţ
8. Maslovschi Şt. Toader 1930 Buda
9. Popescu Gh. Petre 1924 Constanţa
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 121
10. Prisăcaru D. Alexei 1927 Moara Nouă, Soroca
11. Untu Gh. Gheorghe 1925 Bivolari, Iaşi

PROMOŢIA 1967
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Ardeleanu V. Teodor Gherasim 1944 Comăneşti, Moineşti
2. Beluri T. Gherasim 1935 Tulcea
3. Berbece N. Dumitru 1938 Dămieneşti, Bacău
4. Biniuc I. Ştefan 1944 Lupeni
5. Bodrug N. Boris 1928 Herceşti, Bălţi
6. Bunescu N. Gheorghe 1938 Fălciu, Murgeni
7. Călugăru D. Emilian 1944 Lunca, Argeş
8. Ceparu I. Ilie 1944 Copăceni, Turda
9. Certan A. Emilian 1943 Bucureşti
10. Chelaru I. Mircea Aurel 1940 Botoşani
11. Cotruţă Gh. Octav 1941 Iaşi
12. Crăciun Gh. Vasile 1944 Deleni, Vaslui
13. Creţu C. Constantin 1944 Sculeni, Iaşi
14. Cristescu M. Dan 1940 Iaşi
15. Dăniciuc N. Constantin 1936 Muntenii de Jos, Vaslui
16. Druică V. Gheorghe 1938 Bârlad
17. Enescu Gh. Marin Vlad 1938 Peştera, Braşov
18. Filipescu P. Ilie 1945 Iaşi
19. Gărbăcea C. Ştefan 1939 Frătileşti, Feteşti
20. Ilie N. Gheorghe 1943 Poşta Câlnău, Buzău
21. Ionaşcu I. Ion 1935 Urecheşti, Adjud
22. Jelea P. Gheorghe 1943 Moviliţa, Panciu
23. Lăcătuş Gh. Teodor 1938 Vulcana Băi, Pucioasa
24. Lehan P. Mihai 1937 Bălăbăneşti, Bârlad
25. Lissov P. Valerie 1944 Murighiol, Tulcea
26. Matei I. Mihail 1944 Râmnicu Sărat
27. Măgureanu V. Mircea 1944 Vulcana Băi, Pucioasa
28. Măruţă I. Ioan 1937 Dobriţa, Târgu Jiu
29. Mihai Şt. Costache 1944 Avereşti, Huşi
30. Milea T. Sandu 1944 Pueşti, Rânicu Sărat
31. Mocanu V. Romeo 1944 Ianca, Făurei
32. Moga N. Ştefan Eugen 1944 Petrila
33. Morariu Gh. Valerian Larga Movileni, Iaşi
34. Muha D. Mihai 1944 Bucureşti
35. Olteanu D. Teodor 1941 Bârlad
36. Opaiţ Gh. Dorin 1943 Rădăuţi
37. Popa C. Emil 1940 Butnăreşti, Roman
38. Popescu I. Horia 1943 Caşin, Târgu Ocna
122 Facultatea de Mecanică

39. Roth I. Heintz Petru 1942 Cisnădie


40. Rusu C. Constantin 1944 Tecuci
41. Samachiş S. Samson Dumitru 1941 Mogoşeşti, Paşcani
42. Săvoiu D. Gheorghe 1944 Răzvadu de Jos, Târgovişte
43. Spătaru V. Ioan 1943 Focşani
44. Stoica I. Anton 1943 Iaşi
45. Szekely L. Augustin 1942 Roşia Montană
46. Teodor E. Mihai 1939 Câmpulung
47. Toma N. Tiberiu 1943 Cetatea Albă
48. Ţenea C. Mihai 1942 Craiova
49. Velula S. Faruc 1943 Constanţa
50. Vicoleanu V. Vasile 1943 Bacău

Ingineri zi - Maşini termice


1. Artenie V. Teodor 1943 Mateeşti, Horezu
2. Bagiog V. Ioan 1937 Prisăcani, Iaşi
3. Balasopol H. Radu Eugen 1944 Iaşi
4. Barbu A. Aron 1937 Băbeni Bistriţa, Vâlcea
5. Buburuzan P. Corneliu 1942 Gura Humorului
6. Buchidău I. Viorel 1943 Hotin
7. Buescu Gh. Ştefan 1944 Filimon Sârbu
8. Dan S. Grigore 1944 Tuzla, Negru Vodă
9. Fetecău I. Mircea 1929 Scorţoasa, Beceni
10. Flondor A. Ioan 1940 Ghidigeni
11. Ghiba D. Virgil 1943 Briceni, Hotin
12. Helepciuc Gh. Mihai 1937 Glăvăneşti, Iaşi
13. Jitariu V. Gheorghe 1943 Cernăuţi
14. Martinovici I. Mihail 1942 Topleţ, Alinăj
15. Nicolae Gh. Marin 1942 Hululeşti, Găeşti
16. Papadatu Gh. Nicolae 1939 Tulcea
17. Porumb N. Romulus 1942 Bohotin, Huşi
18. Potra V. Valer Gabriel Paul 1944 Bucureşti
19. Tabară C. Vasile 1941 Ploieşti
20. Teodorescu Şt. Lucian 1940 Breaza, Mizil
21. Truşcan I. Maria 1942 Igeşti, Storojineţ

Ingineri zi - Maşini unelte


1. Abdula F. Sucuri 1935 Nisipari, Medgidia
2. Ailenei M. Dinu 1943 Iaşi
3. Alexandrescu V. Costel 1936 Cetatea Albă
4. Andreiana Ş. Ştefan 1936 Buzău
5. Bălaşa I. Ion 1944 Tale, Câmpina
6. Belţa S. Virgil 1941 Dărmăneşti, Suceava
7. Burdujanu G. Billi 1939 Roman
8. Buzdugan M. George 1944 Mărgineni, Argeş
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 123
9. Caproş V. Vasile 1944 Moraviţa, Deta
10. Chişpan I. Mihai 1943 Zlatna, Alba
11. Crâşmaru Gh. Ion 1941 Tătăruşi, Paşcani
12. Dobre D. Mihai 1938 Focşani
13. Frîncu C. Ispas 1937 Poşta Câlnău, Buzău
14. Gervescu M. Ioan 1942 Roznov, Piatra Neamţ
15. Grabovschi N. Nicolae 1942 Chişinău
16. Iliuţă P. Emanoil Paul 1943 Arad
17. Ion I. Gheorghe 1943 Crucea, Hârşova
18. Luca I. Ionel 1937 Galaţi
19. Marian A. Alexandru 1944 Boghiş, Satu Mare
20. Marin Şt. Dumitru 1942 Chiajna, Gh. Gheorghiu Dej
21. Moisă S. Lucian 1945 Piatra Neamţ
22. Nodoleanu Gh. Sorin Constantin 1943 Roman
23. Opfelbaum S. Morel 1945 Iaşi
24. Pîslaru S. Mihai 1945 Gălăţeni, Olteni
25. Preotu I. Corneliu 1943 Crucea, Târgu Frumos
26. Puşcaşu P. Gheorghe 1944 Sighişoara
27. Scripcaru E. Constantin Doru 1943 Iaşi
28. Smărăndescu I. Niculae 1933 Bucureşti
29. Strulovici S. Izu 1945 Botoşani
30. Vasilian A. Mircea 1943 Roman
31. Wenzel G.H. Dankward Helmut 1937 Codlea, Braşov

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Agachi M. Vasile Valerian 1944 Botoşani
2. Anghel C. Mihai 1938 Bacău
3. Avasilcăi M. Constantin 1937 Movileni, Iaşi
4. Balan I. Traian 1941 Pantelimon, Bucureşti
5. Bejan V. Iuliu 1944 Corodeşti, Vaslui
6. Brădăţan N. Vasile 1938 Bucşoaia, Gura Humorului
7. Brutu P. Ion Dan 1943 Bălţi
8. Castraveţ P. Valeriu 1941 Ulmu, Călăraşi
9. Catrina Gh. Neculai 1942 Suteşti
10. Cărămidaru Gh. Paul 1942 Mogoşeşti, Paşcani
11. Ciornei G. Ioan 1944 Vatra Moldoviţei, Câmpulung
12. Cîrlan I. Ioan 1940 Harghita
13. Cliusis N. Thomas 1937 Monopila
14. Costin C. Mihai 1941 Iaşi
15. Croitoru A. Amuliu 1937 Zeletin
16. Diac I. Traian 1940 Iaşi
17. Dima I. Adrian 1943 Răducăneni
18. Dima P. Manole 1942 Bereşti, Bârlad
19. Dolcan A. Ion 1944 Muntenii de Jos, Vaslui
20. Drăghici C. Ion 1937 Însurăţei, Călmăţui
124 Facultatea de Mecanică

21. Feldorean F. Friderich Karl 1942 Sibiu


22. Gagu A. Alexandru 1938 Brăila
23. Gheţ I. Ion 1944 Soveja, Panciu
24. Ghinea D. Gheorghe 1932 Bârlad,
25. Gramaticu G. Liviu 1940 Roşieşti, Vaslui
26. Humă I. Constantin 1942 Iaşi
27. Iftime V. Mihai 1942 Târgu Neamţ
28. Ioniţă S. Vasile 1940 Dumeşti, Negreşti,
29. Isai N. Nicole 1941 Arad,
30. Ivan T. Nicolae 1937 Cioara Doiceşti, Călmăţui,
31. Jidovu D. Dumitru 1940 Măgura
32. Lungu V. Gheorghe 1941 Iaşi
33. Moga I. Victoria 1943 Darabani
34. Morcov P. Valeriu 1939 Mitoc, Săveni
35. Muller L. Karl Heinz Ernest 1941 Suceava
36. Nistorescu I. Gheorghe 1939 Sinaia
37. Oprea I. Nicolai 1943 Cernăuţi
38. Paraschiv T. Dragoş 1943 Fundu Moldovei, Câmpulung
39. Petrache I. Vasile 1944 Căbeşti, Adjud
40. Popescu D. Ioan 1943 Băicoi
41. Popescu Gh. Gheorghe 1943 Pucioasa
42. Sălceanu D. Ioan 1932 Iaşi
43. Secară I. Dumitru 1944 Bacia Petreni, Hunedoara
44. Simionescu I. Neculai 1943 Bacău
45. Sîrbu D. Oprişan 1937 Gropeni, Brăila
46. Sîrbu G. Viorel 1944 Ianca
47. Teclu V. Vasile 1932 Bucureşti
48. Tîrşoagă I. Aloman 1943 N. Bălcescu, Medgidia
49. Toader I. Gheorghe 1939 Fedeşti, Murgeni
50. Turcu T. Constantin 1942 Iaşi
51. Ţimpău P. Mihai 1941 Fânţăneşti, Bujor
52. Ungureanu T. Ştefan 1939 Şipote Chişcăreni, Iaşi
53. Videscu I. Ion Valentin 1937 Chiselet, Olteniţa
54. Wermescher G. Hubert 1941 Sibiu

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Andrei Gh. Eugen 1934 Filioara, Târgu Neamţ
2. Balan V. Petru 1931 Fântânele, Suceava
3. Botoc A. Vasile 1931 Plopeni, Ploieşti
4. Bujeniţă Gh. Zîna 1936 Folteşti, Bujor
5. Ciobanu V. Valentin 1932 Iaşi
6. Cocioabă I. Constantin 1938 Slobozia, Zeletin
7. David C. Ion 1928 Târgu Frumos
8. Helgiu N. Cornelia 1935 Căbeşti, Zeletin
9. Lupaşcu T. Gheorghe 1930 Tansa, Negreşti
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 125
10. Moruzea T. Gheorghe 1936 Chilia Nouă, Ismail
11. Moscan A. Radu-Dinu 1934 Cristeşti, Botoşani
12. Panaite P. Ioan 1925 Lieşti
13. Pîrjoi D. Mihai 1933 Iaşi
14. Plai Gh. Mihai 1934 Mirosloveşti, Paşcani
15. Popa Gh. Gheorghe 1926 Văleni, Roman
16. Popa I. Radu 1934 Aldeni, Beceni
17. Popov V. Gheorghe Cristache 1927 Iaşi
18. Rusu C. Corneliu Aurel 1942 Paşcani
19. Sofrone Gh. Maricel 1935 Arsura, Huşi
20. Şerban D. Ion 1928 Proviţa de Sus, Câmpina
21. Tifigiu Gh. Ion 1937 Cocorăştii Caplii, Câmpina
22. Tiron T. Petru 1929 Iaşi
23. Toma D. Petru 1928 Iaşi
24. Velea C. Tănase 1925 Vârlezi, Bujoru

PROMOŢIA 1968
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Bacalu A. Cezar 1945 Buhuşi
2. Barna Gh. Gavril 1944 Cristeşti, Botoşani
3. Bănică Ş. Alexandru Ştefan 1941 Simileasca, Buzău
4. Bichis C. Anastasis Licorahi, Grecia
5. Burloi S. Marcel 1943 Pogoanele
6. Caia T. Gheorghe 1941 Hangu, Ceahlău
7. Colţea I. Gheorghe 1944 Buia, Istria
8. Comănaru O.L. Ciprian Nicolae 1945 Olteţ, Făgăraş
9. Corduneanu I. Eugen 1938 Buhuşi
10. Dămian M. Vasile 1939 Avereşti, Roman
11. Docalin T. Petre Teodor 1941 Sinaia
12. Dumitru C. Gheorghe 1940 Albota, Piteşti
13. Fleischer E.H. Holger 1942 Sibiu
14. Focşa Gh. Spiru Marinel 1941 Brăila
15. Gavriş N. Valeriu 1942 Lăpuşna
16. Giura Şt. Gheorghe 1946 Suteşti, Drăgăşani
17. Gligor I. Gheorghe 1944 Călăraşi
18. Goagă V. Constantin 1941 Râpele, Târgu Ocna
19. Grigoraş Gh. Gheorghe 1937 Bârlad
20. Grigoraş I. Octav 1936 Bilieşti, Focşani
21. Guţu M. Constantin 1940 Dobreni, Piatra Neamţ
22. Hulpoi N. Vasile 1945 Cristeşti, Paşcani
23. Huzună V. Liviu Vasile 1946 Bârlad
24. Iancu I. Ion 1940 Breaza, Câmpina
25. Ionescu V. Tudor Valeriu Rafael 1945 Bibeşti, Gilort
126 Facultatea de Mecanică

26. Lavric Gh. Aurel 1945 Miorcani, Darabani


27. Lazăr N. George 1946 Ploieşti
28. Lişman T. Ioan 1945 Liveni, Săveni
29. Manciu C. Vasile 1946 Răcătău, Bacău
30. Marton L. Ladislau 1940 Ghelinţu, Târgu Secuiesc
31. Mănăilă M. Petre 1940 Ciocârlia, Urziceni
32. Mihalache M. Ioan 1936 Botoşani
33. Momoiu I. Nicolae 1946 Covasna
34. Necula Gh. Gheorghe 1939 Piatra Neamţ
35. Nicolescu T. Traian 1945 Câmpulung Muscel
36. Niţescu C. Andrei 1936 Voineşti, Târgovişte
37. Niţoi Şt. Gheorghe 1932 Muntenii de Jos, Vaslui
38. Palade I. Vasile 1945 Brăila
39. Pascu T. Ilie 1938 Bucureşti
40. Patrichi N. Alexandru 1941 Bogdăniţa, Bârlad
41. Petrescu M. Sorin 1944 Craiova
42. Rusu N. Marcu 1945 Sâniacob, Luduş
43. Sărghe I. Ştefan 1936 Văcăreni, Măcin
44. Săveanu I. Emilian Gheorghe Nicolae 1946 Hodisa, Satu Mare
45. Scheiner H. Egin Ekehardt 1940 Sibiu
46. Scorobeţ L. Ovidiu 1942 Beneşti, Agnita
47. Sîrbu I. Dumitru 1940 Socrujeni, Truşeşti
48. Ştefănescu I. Ioan 1945 Sibiu
49. Taborschi A. Siegfrid 1942 Gura Humorului
50. Vieru C. Corneliu 1944 Găeşti

Ingineri zi - Maşini termice


1. Antonescu C. Constantin Teodor 1945 Simeria
2. Balaban C. Constantin 1941 Bârlad
3. Cazac N. Dumitru 1941 Botoşani
4. Cosma I. Adrian 1945 Vaslui
5. Costache I. Dan Alexandru 1945 Valul lui Traian, Medgidia
6. Doniga N. Vasile 1945 Tălpigi, Tecuci
7. Dumitraşcu P. Ilie 1940 Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea
8. Emandii I. Gheorghe 1936 Simioneşti, Roman
9. Floareş C. Viorica 1945 Bacău
10. Huţanu Gh. Constantin Florian 1944 Otopeni, Bucureşti
11. Jitariu E. Constantin 1941 Berchiseşti, Gura Humorului
12. Krsemenicki A. Ştefan Marius 1945 Suceava
13. Lis E. Eugenia 1944 Iaşi
14. Mihail T. Aristotel 1943 Ciamurlia de Sus, Istria
15. Pîcă C. Mihai 1943 Câmpulung
16. Popescu I. Ionel 1937 Drăcşani, Roşiorii de Vede
17. Săhleanu A. Mircea 1944 Şercaia, Făgăraş
18. Suciu I. Vasile Valer 1945 Hrip, Satu Mare
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 127
19. Şerban M. Grigore 1940 Popeşti Palanga, Vârtoapele
20. Ţibulac V. Dan George 1945 Ploieşti
21. Viziteu V. Vera 1938 Botoşani
22. Vulcan I. Mircea 1941 Pantelimonu de Sus, Hârşova
23. Zeleznicovu I. Nicolae 1944 Becicherecul Mic, Timişoara

Ingineri zi - Maşini unelte


1. Agapi M. Constantin 1946 Botoşani
2. Bandrabur C. Paraschiv 1944 Frumuşiţa, Galaţi
3. Bedo A. Vasile 1941 Bădeni, Turda
4. Butyurka I. Ioan 1938 Glodeni, Târgu Mureş
5. Caţer I. Rica 1945 Focşani
6. Cădinoiu I. Neculai 1942 Şanta Mare, Truşeşti
7. Chirilă D. Mihai 1945 Coşula, Botoşani
8. Dima C. Ion 1944 Tinosu, Ploieşti
9. Dodoi C. Niculina Silvia 1945 Ocna Mureşului, Aiud
10. Dragomir Gh. Ion 1935 Muncelu Varniţa, Panciu
11. Dumitru V. Aurel 1941 Amaru, Mizil
12. Ene I. Ion 1938 Vulcana Pandele, Pucioasa
13. Gal A. Csaba 1940 Gheorghieni
14. Ganea I. Florin ilarie 1942 Dumbrăveni, Sighişoara
15. Hristov T. Hristov Grecia
16. Iordache N. Mircea 1939 Tisău, Buzău
17. Ivanovici A. Emil 1945 Şinca Veche, Făgăraş
18. Leon C. Dorel 1946 Bacău
19. Lucan A. Nicolai 1943 Vama, Câmpulung
20. Lupchian I. Toma 1945 Moineşti
21. Mândruţău Gh. Romulus Gheorghe 1940 Arad
22. Margine M. Ştefan 1943 Bucureşti
23. Marinoiu I. Gheorghe 1945 Colibaşi, Ederu de Sus, Câmpina
24. Mihăilescu V. Radu 1945 Piatra Neamţ
25. Nemţanu C. Gheorghe 1945 Obârşia, Bacău
26. Nicolae I. Ilie 1944 Mărceşti, Târgovişte
27. Niculiţă Gh. Gavril 1933 Paşcani
28. Oprică I. Marin 1940 Damian, Gura Jiului
29. Puiu T. Gheorghe 1937 Galaţi
30. Seiciuc Ş. Adrian Marius 1943 Bănila pe Ceremuş, Văşcăuţi
31. Spîrleanu I. Dumitru 1941 Măciuca, Olteţu
32. Şerban S. Andrei Iosif 1946 Constanţa
33. Şobea I. Virgiliu 1943 Gura Humorului
34. Ticu V. Dumitru 1931 Lacul lui Buban, Focşani
35. Ţîrcomnicu V. Alexandru 1946 Drăgăşani
36. Vagner H. Isidor 1946 Fălticeni
37. Zanfir C. Vasile 1936 Adamclisi
38. Zăgreanu O. Gheorghe 1945 Năsăud
128 Facultatea de Mecanică

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Acroitoriţei C. Constantin 1946 Liteni, Fălticeni
2. Amălinei T. Constantin 1940 Dorohoi
3. Arădoaie R. Ion 1939 Vaslui
4. Baboiu A. Georgică 1946 Vaslui
5. Berlea Gh. Toader 1943 Bârlad
6. Bucurescu V. Vitalian 1940 Urlaţi, Cricov
7. Carbarău L. Octav 1932 Iugani Prisecani, Zeletin
8. Căprar I. Toader 1939 Dătăşeni, Luduş
9. Cefranov N. Eugen 1945 Corabia
10. Ceornoleţa M. Ilie 1939 Mihăileni, Dorohoi
11. Chiriac P. Tudorel 1941 Iaşi
12. Coarcă S. Costică 1945 Popeşti, Focşani
13. Cotzur A. Dumitru 1945 Iaşi
14. Creţu S. Spiridon 1945 Iaşi
15. Dascălu M. Mihai 1943 Luizi Călugăra, Bacău
16. Deleanu C. Mihai 1937 Cepleniţa, Hârlău
17. Dobrescu G. Constantin Felix 1939 Buzău
18. Dram I. Mihai 1944 Războieni, Piatra Neamţ
19. Drăgănescu N. Ovidiu 1933 Adam, Bârlad
20. Dumitrescu T. Dumitru 1932 Cârligele, Focşani
21. Enache I. Adrian Andrei 1944 Câmpulung Muscel
22. Florea D. Alexandru 1944 Brăila
23. Florea D. Vasile 1940 Hărmăneşti, Paşcani
24. Fodor F. Mihai 1945 Mărginenii de Sus, Ploieşti
25. Fraenk G. Horst Mihai 1943 Sibiu
26. Gheciu A. Olga 1942 Bălăsineşti, Hotin
27. Gherman M. Nicolae 1944 Caransebeşul Nou,
Caransebeş
28. Ghiveci I. Cornel 1940 Joseni, Buzău
29. Gologan C. Viorel Stelian 1945 Râmnicu Sărat
30. Grădinaru Gh. Maricel 1942 Blândeşti, Botoşani
31. Grădinaru I. Gheorghe 1945 Corbiţa, Zeletin
32. Grigorescu A. Ionel 1944 Râmnicu Sărat
33. Herşcu I. Sofian 1945 Târgu Frumos
34. Hîrjabă M. Constantin 1941 Dărmăneşti
35. Irimia I. Gheorghe 1942 Urecheni, Târgu Neamţ
36. Liţan V. Ioan 1945 Gelu, Satu Mare,
37. Manolachi Gh. Victor 1943 Vutcani, Huşi
38. Marian N. Necolai 1941 Lunca
39. Mercheş O. Iordan Vasile 1946 Botoşani
40. Michiu Şt. Ştefan 1946 Valea Ursului, Negreşti
41. Mîndroiu P. Vasile 1935 Suţeşti, Făurei
42. Munteanu I. Ioan Viorel 1942 Costişa, Buhuşi
43. Mustafa I. Beget 1943 Basarabi, Medgidia
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 129
44. Mutu G. Ecaterina 1941 Rugineşti, Adjud
45. Nasie P. George Eugen 1946 Tecuci
46. Neacşu N. Niculae 1944 Dorobanţu, Călăraşi
47. Nicolăescu Şt. Aurelian Iuliu 1941 Segarcea
48. Paustovanu Gh. Anatolie 1941 Donduşani
49. Prescură I. Ioan 1944 Grigoreni, Moineşti
50. Prodan V. Mihai 1944 Miorcani, Săveni
51. Răducu C. Constantin Cicerone 1945 Piteşti
52. Rădulescu Gh. Nicoleta Georgeta 1945 Tinosu, Ploieşti
53. Roşca V. Petru 1942 Santa Maria Călăraşi, Truşeşti
54. Secrieriu I. Ion 1941 Dorohoi
55. Spînu G. Livia 1945 Vatra Dornei
56. Stoişor V. Ilie Marcel 1945 Sibiu
57. Sucevan D. Vasile 1941 Suceveni
58. Timofte C. Petru 1939 Piatra Neamţ
59. Todirică R. Gheorghe 1940 Bucureşti
60. Trincă C. Vasile 1941 Pocreaca, Codăieşti
61. Ultimescu V. Radu 1945 Iaşi
62. Umbrărescu V. Constantin 1940 Bacău
63. Weisman M Ernest 1945 Bucureşti

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Aronovici N. Beniamin 1929 Iaşi
2. Bernevic C. Vasile 1932 Fălciu, Murgeni
3. Cazacu M. Constantin 1928 Târgu Frumuşica, Hârlău
4. Chiriac A. Costel 1929 Tâmboieşti, Râmnicu Sărat
5. Costin C. Dumitru 1934 Iaşi
6. Crihan C. Tiberius 1932 Iaşi
7. Fărăoanu I. Petru 1933 Tămăşeni, Roman
8. Gafenco I. Constantin 1933 Iaşi
9. Gheorghiu A. Alexandru 1925 Iaşi
10. Haller A. Alexandru 1927 Iaşi
11. Lucescu I. Vasile 1927 Bădeuţi, Rădăuţi
12. Mihalache I. Mihai 1925 Copou, Iaşi
13. Nichituş I. Constantin 1934 Cernăuţi
14. Olariu G. Vasile 1930 Apa, Satu Mare
15. Pavel D. Ioan 1927 Scobinţi, Hârlău
16. Pădan I. Ion 1927 Maglavit, Calafat
17. Pintea I. Vasile 1937 Bucureşti
18. Radu T. Emilian 1934 Iaşi
19. Râpă Bucătaru D. Neculai 1926 Bacău
20. Sîrbu I. Constantin 1934 Bârlad
21. Ursachi C. Constantin 1932 Iaşi
22. Ursulescu Gh. Ioan 1932 Borzeşti, Săveni
23. Voroneanu Gh. Dumitru 1931 Iaşi
130 Facultatea de Mecanică

PROMOŢIA 1969
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Aldea I. Nicolae 1941 Bâlcureşti, Dâmboviţa
2. Alexe I. Aurel 1942 Milcov, Slatina
3. Andrei I. Virgil 1942 Constanţa
4. Andronache V. Vasile 1946 Dumbrăveni, Suceava
5. Bărănescu M. Constantin 1940 Bascovele, Piteşti
6. Boboc C. Paul Viorel 1946 Bacău
7. Bogdan Şt. Felix 1941 Hongeşti, Bacău
8. Bondrea M. Florin Niculai 1942 Sâncăuţi de Jos, Rădăuţi
9. Budacea M. Petru 1941 Deleni, Vaslui
10. Bularda A. Iustin 1945 Albeni, Gilort
11. Călinescu Vasile 1934
12. Cocioabă C. Ioan 1946 Niculeşti, Beceni
13. Coman M. Maftei 1946 Moiseiu, Vişeu
14. Constantinescu A. Ionel Alexandru 1940 Constanţa
15. Covrig Gh. Ioan 1942 Roman
16. Cozma V. Ioan 1942 Miron Costin, Roman
17. Cristea P. Alexandru 1944 Bacău
18. Crudu V. Gheorghe 1939 Buzău
19. Danciu I. Marin 1941 Călăraşi, Gura Jiului
20. Dumbravă D. Constantin 1946 Rânghileşti, Truşeşti
21. Dumitru Gh. Grigore 1945 Ploieşti
22. Ferencz A. Arpad Anton 1946 Nicoleşti, Ciuc
23. Ghiban N. Adrian 1944 Utvin, Timişoara
24. Gramaticu M. Mihai 1946 Deleni, Vaslui
25. Hamciuc Gh. Vasile 1937 Ruginoasa, Paşcani
26. Hostiuc I. Viorel 1937 Pătrăuţi, Suceava
27. Ilade N. Vasile 1940 Valea Seacă, Paşcani
28. Iosub Gh. Gheorghe 1945 Panciu
29. Irimescu G. Silvestru 1942 Bilca, Rădăuţi
30. Iuteş I. Gheorghe 1945 Piatra Neamţ
31. Kovacs V. Vasile 1947 Satu Mare
32. Kurcsakovszki P. Alexandru 1946 Odorhei
33. Lorincz L. Lucaci 1946 Harghita
34. Matei T. Aurel 1942 Avrig
35. Mateşoi I. Iosif 1941 Râu Alb, Haţeg
36. Mădăraş I. Romulus Septimiu 1945 Buteaşa, Şomcuţa Mare
37. Mihul V. Ion 1943 Chişinău
38. Mititelu I. Dumitru 1945 Cucuteni, Iaşi
39. Moisoiu I. George 1944 Petrişoru, Feteşti
40. Moisuc D. Nicolae 1942 Bălţaţi, Târgu Frumos
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 131
41. Moldoveanu I. Vasile 1940 Mera, Focşani
42. Muraru I. Ioan 1940 Roznov
43. Muşat P. Teodor 1942 Vărbilău, Teleajen
44. Năsoi A. George 1936 Ştefan cel Mare, Piatra Neamţ
45. Neacşu N. Constantin 1946 Răcăciuni, Bacău
46. Niţă D. Constantin 1942 Vânători Neamţ
47. Oancea I. Dumitru 1946 Tigveni, Curtea de Argeş
48. Olteanu I. Constantin 1939 Filiaşi
49. Oros I. Ioan 1941 Viişoara, Turda
50. Palaghian C. Liviu 1946 Piteşti
51. Parfenie G. Mugur Mihai 1945 Roman
52. Pavelescu I. Victor 1936 Vlădeşti, Muscel
53. Popa S. Gheorghe 1940 Filipeni, Bacău,
54. Popescu C. Constantin 1938 Porceşti, Roman
55. Radu C. Florea 1942 Ploieşti
56. Ropotă V. Neculae 1938 Lipovăţ, Vaslui
57. Rusu V. Ioan 1946 Cârligi, Roman
58. Savu I. Mircea Ioan 1944 Târnăveni
59. Schaser W. Wilhelm 1942 Cisnădie
60. Sichim Gh. Corneliu 1940 Iaşi
61. Stănăşel D. Petru 1945 Darabani, Negru Vodă
62. Stoleru Gh. Ioan 1945 Costeşti
63. Şerban N. Constantin Corneliu 1944 Iaşi
64. Toşu V. Sterea 1942 Huşi
65. Văleanu V. Neculai 1946 Borteşti Bogdana, Târgu Ocna

Ingineri zi - Maşini termice


1. Alexandru Gh. Petru 1943 Dorohoi,
2. Bălan V. Victor 1946 Brăila
3. Beleca N. Nicolae 1946 Gura Humorului
4. Chireac Gh. Mihai Florin 1946 Grebănu, Râmnicu Sărat
5. Chirilă C. Călin Visarion 1946 Rădăuţi
6. Constantinescu P. Bucur Ioan 1946 Buzău
7. Dinulescu A. Mircea 1945 Bucureşti
8. Găiţulescu C. Constantin Paul 1946 Simeria
9. Groza P. Petru 1945 Abrud
10. Lemnaru I. Emil 1946 Oneşti
11. Mocanu V. Mircea 1946 Furceni, Tecuci
12. Oancea I. Ion 1946 Tigveni, Curtea de Argeş
13. Stănciulescu C. Dan 1946 Câmpulung
14. Toma A. Ioan 1937 Nistoreşti, Hârşova
15. Trufin V. Mircea 1943 Rădăuţi
16. Viuleţu C. Cristea 1939 Ciorăşti, Bârlad
132 Facultatea de Mecanică

Ingineri zi - Maşini unelte


1. Anghel M. Dan Gabriel 1945 Bucureşti
2. Balan P. Alexandru 1941 Călugăreni, Ceahlău
3. Belţa S. Ştefan 1944 Boldur, Lugoj
4. Bontaş V. Dumitru 1946 Secuieni, Bacău
5. Bostan D. Mariana 1945 Băceşti, Negreşti
6. Bruja A. Livia 1943 Ciudei, Storojineţ
7. Căpitănescu I. Ana Georgeta 1945 Craiova
8. Dobre C. Stoian 1939 Sascut, Adjud
9. Enache I. Gheorghe 1940 Ciutura, Craiova
10. Filipov S. Vasile 1945 Murighiol, Tulcea
11. Fleşner M. Liviu 1944 Vălişoara, Aiud
12. Geală P. Ion 1938 Brăneşti, Pucioasa
13. Ghineţ I. Gheorghe 1941 Chişinău
14. Gîlea N. Constantin 1946 Pueşti, Bârlad
15. Goldenştein S. Rosemary 1947 Bârlad
16. Hociung Gh. Emil 1938 Porceşti, Roman
17. Ivan M. Viorel Constantin 1942 Sibiu
18. Lujinschi P. Ioan 1946 Vlădeni, Botoşani
19. Maftei Gh. Constantin 1946 Ţibulcani, Târgu Neamţ
20. Nechifor G. Emil 1947 Bălăuşeni, Botoşani
21. Nestor I. Titu 1946 Stărmeşti, Zeletin
22. Nicolau I. Gheorghe 1939 Tazlău, Buhuşi
23. Popovici V. Octav 1942 Iveşti, Lieşti
24. Pufu S. Ioan 1941 Colibaşi, Piteşti
25. Samoilă M. Vasile 1947 Trifeşti, Roman
26. Selami R. Geait 1944 Topraisar
27. Truscan I. Constantin 1945 Fenes, Caransebeş
28. Vlăsceanu Gh. Mihail Valentin 1946 Roman
29. Vlăsceanu M. Nicolae 1945 N. Chercea

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Alexandru I. Ioan 1943 Oneşti
2. Amărioarei Gh. Mihai 1942 Drăgăneşti, Târgu Neamţ
3. Aruşte I. Mircea 1944 Sălişte, Sibiu
4. Babeş I. Emilia 1937 Şeica Mare, Medgidia
5. Baciu I. Vasile 1940 Mitreni, Olteniţa
6. Baicu N. Ion 1945 Viziru
7. Benea T. Laurenţiu 1946 Huşi
8. Berneagă V. Constantin 1939 Iaşi
9. Bliuc I. Dan Constantin 1947 Iaşi
10. Blîndu N. Aurel Teodor 1946 Roman
11. Bojog V. Ion 1941 Oneşti
12. Botez T. Constantin 1946 Iaşi
13. Brădescu V. Ioan 1944 Greceanca, Mizil
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 133
14. Butnaru C. Iosef Haim 1946 Hârlău
15. Carpiuc T. Teodot 1946 Siret, Rădăuţi
16. Chelariu D. Steliana Georgeta 1946 Crăcăoani, Târgu Neamţ
17. Chetraru D. Leiba 1945 Dorohoi
18. Ciutacu I. Gheorghe 1943 Viziru, Brăila
19. Coca V. Dionisie 1938 Sadova, Câmpulung
20. Cojocăraşu Gh. Adriana 1946 Roman
21. Coman Gh. Valentin 1943 Brădeanu, Pogoanele
22. Cornescu I. Ion 1943 Plopeni, Negru Vodă
23. Costin Gh. Paul 1946 Erbiceni, Târgu Frumos
24. Crăciun M. Ion 1938 Negoieşti, Ploieşti
25. Diaconescu P. Traian 1940 Luciu, Feteşti
26. Drăgoi Gh. Vasile 1946 Forăşti, Fălticeni
27. Dumitru A. Constantin 1934 Aluniş, Teleajen
28. Durbaca I. Alexandru 1946 Nicoreşti, Tecuci
29. Fărcăşanu I. Gheorghe Dan 1946 Bicaz Chei, Piatra Neamţ
30. Frunză Gh. Neculai 1946 Roman
31. Fulga I. Radu Sorin 1946 Iaşi
32. Gâdăr I. Ion 1914 Velia, Pleniţa
33. Grecea V. Constantin 1946 Odobeşti, Focşani
34. Hanganu D. Ioan 1946 Pângăraţi, Piatra Neamţ
35. Ilă N. Gheorghe 1942 Domneşti, Curtea de Argeş
36. Ilie I. Mircea 1941 Părşani, Craiova
37. Leonte I. Paul 1945 Hârşova
38. Manghiuc V. Nicolae 1944 Roman
39. Mantea I. Ştefan Constantin 1946 Viziru, Călmăţui
40. Miron I. Mircia 1936 Ion Creangă, Roman
41. Musceleanu Gh. Anatolie 1932 Suruceni
42. Necşulescu M. Mihai 1942 Prundeni, Frăgăşani
43. Nica I. Constantin 1943 Girov, Piatra Neamţ
44. Ocheşel I. Ioan 1944 Făgraşu Nou, Hârşova
45. Onu I. Ilie 1947 Roman
46. Panaitescu T. Gheorghe 1938 Iaşi
47. Paraschivescu E. Nicolae Alexandru 1941 Sibiu
48. Pavăl I. Constantin 1946 Helegiu, Târgu Ocna
49. Petriman V. Georgeta 1946 Bârlad
50. Robu I. Ioan 1946 Piatra Neamţ
51. Săhleanu V. Virgil 1946 Pîrteştii de Sus, Gura
Humorului
52. Stoian Gh. Ioan 1947 Secuieni, Roman
53. Ştefăniu T. Liviu 1945 Băseşti, Moineşti
54. Trofin A. Adrian Eugen Dan 1946 Braşov
55. Trufaşu N. Constantin 1942 Dumitreşti, Chilia
56. Tudorache S. Nicuşor 1944 Bucureşti
57. Turcu C. Doru Corneliu 1936 Movila, Agnita
134 Facultatea de Mecanică

58. Vasiliu C. Nicolae Gheorghe 1946 Bicazu Ardelean, Piatra Neamţ


59. Zaharia A. Florea 1942 Suseni, Costeşti
60. Zaharia V. Constantin 1945 Târgu Ocna

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Avărvăroaiei I. Gheorghe 1939 Zamostea, Rădăuţi
2. Badea I. Florea 1935 Gura Boului, Vedea
3. Balan C. Dumitru 1937 Paşcani
4. Bejenaru Gh. Dumitru 1939 Săveni
5. Bosînceanu Gh. Dumitru 1938 Flămânzi, Hârlău
6. Chiriac V. Tudor 1942 Giurgiu
7. Chirica V. Octavian 1930 Măcăreşti, Codăeşti
8. Dumitru Gh. Gabriel 1942 Belciug, Cricov
9. Ilie V. Gheorghe 1938 Bohotin, Codăeşti
10. Irimia A. Dumitru 1941 Valea Seacă, Paşcani
11. Lascăr I. Vasile 1940 Schitu Duca, Iaşi
12. Leib S. Iţic 1934 Iaşi
13. Marinescu A. Nicolae 1939 Surduleşti, Roşiorii de Vede
14. Modoran T. Nicolae 1930 Sâmpetru, Braşov
15. Popeanu C. Laurenţiu 1938 Cracalia, Dorohoi
16. Răileanu D. Constantin 1937 Rădăuţi
17. Rusu Şt. Ioan 1937 Comarna, Iaşi
18. Simionescu A. Laurenţiu-Amedeu 1934 Iaşi
19. Stoica N. Vasile 1938 Iaşi
20. Trifu Gh. Florea 1932
21. Vasiliu C. Sorin 1935 Cerepcăuţi, Rădăuţi
22. Vicol A. Vasile 1938 Ciurbeşti, Iaşi

PROMOŢIA 1970
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Andrieş Gh. Ioan 1948 Valea Rea, Târgu Ocna
2. Bărbuncă I. Gheorghe 1948 Plugari, Hârlău
3. Bernardis R. Renato Dionigio Ricardo 1947 Râmnicu Sărat
4. Bliderişanu M. George 1941 Bucureşti
5. Bunea T. Andrei 1935 Tătaru, Făurei
6. Bunescu N. Victor 1942 Bălceşti, Argeş
7. Ciobanu Gh. Nicolae 1943 Colibaşi, Piteşti
8. Ciocîrlan M. Mihai 1939 Drăgăneşti, Alexandria
9. Ciocîrlan S. Constantin 1944 Drăgăneşti, Drăgăneşti Vlaşca
10. Cirimpei A. Nicolae 1946 Albeşti, Roşiori de Vede
11. Ciurescu N. Sebastean 1943 Topolovăţu Mare, Lugoj
12. Cîrneală Gh. Ioan 1947 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 135
13. Costiuc Gh. Viorel 1947 Văscăuţi, Rădăuţi
14. Cracană I. Ioan Vasile 1948 Plugari. Hârlău
15. Diţă I. Nicolae 1938 Tomşeni, Ploieşti
16. Dragomir Gh. Gheorghe 1943 Pănceşti, Adjud
17. Dulgheriu D. Dumitru 1944 Botoşani
18. Dumitriu D. Constantin 1947 Iaşi
19. Geolea D. Avram 1941 Gârleşti, Adamclisi
20. Georgescu R. Alexandru 1945 Buzău
21. Gheorghiu M. Olimpiade 1941 Gornet Cricov, Ploieşti
22. Giolea D. Aurica 1938 Doimuşlar, Bulgaria
23. Harasim V. Ştefan 1947 Cristeşti, Paşcani
24. Herman Şt. Ştefan 1944 Ştefăneşti, Sângeorgiu de
Pădure
25. Hotăranu C. Dumitru 1942 Izvoarele, Cujmir, Oltenia
26. Iancu A. Radu 1947 Iaşi
27. Manea C. Gheorghe 1940 Stejaru, Bulgaria
28. Manoliu Gh. Ioan 1942 Dobreni, Neamţ
29. Mincu R. Ion 1947 Aliceni, Buzău
30. Neagu M. Ioan 1945 Chiroiu, Urziceni
31. Negoiţă Gh. Ilie 1947 Buzău
32. Nezelschi Gh. Gheorghe 1930 Iaşi
33. Niţulescu A. Alexandru 1943 Constanţa
34. Ostafi D. Ioan 1941 Dersca, Dorohoi
35. Panaitescu T. Teodor 1945 Iaşi
36. Pană I. Marian 1947 Unteşti, Bârlad
37. Pavelescu Gh. Luminiţa 1943 Hotin
38. Păcurari A. Ioan 1941 Şcheia, Suceava
39. Roman I. Ioan 1946 Grajduri, Iaşi
40. Roşu N. Mihai 1947 Andrieşeni, Iaşi
41. Rotaru Gh. Pavel 1947 Letea Veche, Bacău
42. Rotaru Gh. Petrea 1938 Drislea, Truşeşti, Suceava
43. Salamon A. Geza 1941 Dej
44. Sasu G. Pavel 1945 Corneşti, Turda
45. Save C. Gheorghe 1947 Ţigăneşti, Alexandria
46. Săvoaia Gh. Neculai 1947 Rădăşeni, Fălticeni
47. Schroder R.A. Horst-Iohannes Przjstein, URSS
48. Solomon Gh. Gelu 1946 Scânteieşti, Galaţi
49. Suciu E. Septimiu-Emil 1947 Ideciu de Jos, Reghin
50. Ştirbei F. Ioan 1939 Goleşti, Râmnicu Vâlcea
51. Tonică N. Constantin Corneliu 1942 Bucureşti
52. Tudose R. Smeada 1939 Lişcoteanca, Însurăţei
53. Ţecoş V. Constantin 1938 Constanţa
54. Ursaru I. Gheorghe 1946 Valea Ursului, Negreşti
55. Vâju V. Constantin 1945 Brăila
136 Facultatea de Mecanică

Ingineri zi - Maşini termice


1. Amira I. Victor Cezar Liviu 1945 Ploieşti
2. Bardot A. Maria 1947 Oneşti
3. Călinoiu I. Constantin 1935 Colţeşti, Horezu
4. Cernescu D. Neculai 1948 Iaşi
5. Ichim D. Irineu 1946 Coarnele Caprei, Hârlău
6. Ivaşcu N. Lucreţia 1943 Vişina, Găeşti
7. Jurău A. Alexandru Doru 1947 Bacău
8. Matea N. Nicolae 1943 Leiceşti, Piteşti
9. Nebel D. Dionisie 1947 Sfântu Gheorghe
10. Paşca G. Marian 1947 Siciu, Şimleu
11. Popescu F. Ionel 1947 Brăiliţa, Brăila
12. Raicu C. Ilie 1947 Socetu, Roşiorii de Vede
13. Semaca A. Constantin 1947 Gura Humorului
14. Senciuc C. Eleonora 1941 Ipoteşti, Suceava,
15. Stanciu T. Ştefan 1946 23 August, Negru Vodă
16. Teodorescu O. Dan 1944 Cernăuţi
17. Tudor I. Darie 1947 Topolog, Hârşova
18. Vârsta D. Vasile 1938 Vad, Sighet
19. Vilche E. Eugen Codruţ 1946 Piatra Neamţ

Ingineri zi - Maşini unelte


1. Boghiu Gh. Constantin 1941 Cozmeşti, Vaslui
2. Bordeianu C. Dumitru 1936 Hăvârna, Darabani
3. Braga V. Octavian Nicolae 1947 Buzău
4. Bucur I. Constanţa 1947 Bârja, Târgu Ocna
5. Buzilă Scoruş L. Stela 1946 Neagra Şarului, Vatra Dornei,
6. Cătălin Gh. Ştefan Petru 1946 Buzău
7. Chiriţă I. Ioan 1939 Slobozia, Turnu Măgurele
8. Chitaru I. Dumitru 1946 Brăeşti, Dorohoi
9. Cioica Bîtlan M. Alexandru Pavlian 1935 Bucureşti
Viorel
10. Dantuş I. Ioan 1946 Paşcani
11. David A. Vasile 1947 Drăgoşeni, Fălticeni
12. Dujii L. Maria Velica 1947 Iaşi
13. Eşanu V. Neculai 1943 Tomeşti, Iaşi
14. Foca N. Vergiliu 1946 Stăvărăşti, Făurei
15. Gafta V. Lucian Andrei 1941 Comăneşti
16. Gîrneaţă A. Petrică 1938 Bârlad
17. Grimberg B. Strul 1946 Dorohoi
18. Grosu V. Alexandru 1936 Floreşti, Adjud
19. Kloos H. Lothar Heinz 1945 Sighişoara
20. Maga A. Viorel Liviu 1946 Iţcani, Suceava
21. Marchitan C. Eugen Viorel 1935 Suceava
22. Marinescu Gh. Emil 1940 Roman, Horezu
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 137
23. Mois I. Sabin 1946 Buduş, Dej
24. Molocea C. Elena 1945 Hudeşti, Darabani
25. Muraru M. Dan 1946 Cracalia, Dorohoi
26. Mutică P. Mircea 1943 Crasnalunca, Darabani
27. Pal C. Ladislau 1940 Tibodu, Odorhei
28. Pavel N. Constantin 1936 Cireaşov, Slatina
29. Pînzaru C. Traean 1947 Dorohoi
30. Pîrvuleţu A. Nicolaie 1937 Padina Mare, Vânju Mare
31. Pîtea Vlăduţă S. Stanciu 1939 Zărneşti
32. Pleşa M. Gheorghe 1942 Băbana, Piteşti
33. Răileanu A. Dan Aurel 1947 Fălticeni
34. Rîpă Gh. Dorel 1946 Pochidia, Bârlad
35. Spulber Gh. Toader 1943 Căbeşti, Zeletin
36. Stan V. Dumitru 1944 Negreşti
37. Taraşi P. Petre 1941 Pietroşani, Zimnicea
38. Tărnăuceanu C. Ioan 1947 Timişoara
39. Tărnăuceanu I. Teodor 1946 Şendriceni, Dorohoi
40. Tudosă V. Vasile 1942 Gârcina, Piatra Neamţ
41. Tura N. Mihai 1947 Cârpiţi, Iaşi
42. Ţibulcă D. Dragoş 1947 Fălticeni
43. Unguraşu S. Simion 1947 Comăneşti
44. Vasile F. Nicolae 1946 Poenari, Ploieşti
45. Vasile I. Sergiu 1946 Băcăleşti, Drăgăneşti
46. Vitos G. Ştefan 1940 Sâncrăieni Ciuc

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Airinei D. Mihai 1947 Grameşti, Rădăuţi
2. Anca A. Ioan Doru 1942 Ploieşti
3. Andreescu I. Vasile 1943 Dersca, Siret
4. Baciu I. Gheorghe 1947 Bacău
5. Balaban V. Andrei 1947 N. Chercea, Brăila
6. Bart V. Radu Pavel 1947 Sibiu
7. Barta C. Ovidiu 1946 Luna, Tudor
8. Bărcănescu A. Nicolae 1947 Văleni Podgoria, Topoloveni
9. Belciug S. Spiridon 1946 Vereşti, Suceava
10. Boartă A. Niculae 1947 Constanţa
11. Bucur I. Nicolae 1947 Slatina
12. Bursuc M. Ludovic 1947 Hălăuceşti, Paşcani
13. Câmpean Gh. Gavril 1937 Corbu, Ceahlău
14. Căpitanu C. Grigore 1946 Zăneşti, Buhuşi
15. Cerneş H. Gigi 1947 Iaşi
16. Cmeciu S. Ştefan Onoriu Ovidiu 1944 Ceica, Beiuş
17. Cojocariu C. Constantin Valeriu 1947 Roman
18. Cornei L. Lauren 1947 Jurilovca
19. Diamandescu M. Emil Doinel 1946 Bălăceanu, Râmnicu Sărat
138 Facultatea de Mecanică

20. Diamant D. Majier 1946 Piatra Neamţ


21. Donea N. Ioan 1942 Andrieşeni, Iaşi
22. Dorogan A. Dumitru 1947 Sibiu
23. Doroşan I. Ion 1947 Cerceşti, Bârlad
24. Drăghia P. Mioara 1943 Corabia
25. Dudău M. Ştefan 1935 Valea Ursului, Negreşti
26. Filip N. Radu 1948 Iaşi
27. Fulea S. Florin 1946 Constanţa
28. Gherghel Gh. Neculai 1944 Tatomireşti, Roman
29. Gurdisch A. Reinhardt Gustav 1948 Sibiu
30. Iftode I. Antonel 1948 Lieşti
31. Irimia I. Valentin 1947 Moşna, Huşi
32. Jora V. Alexandru 1945 Ştefan cel Mare, Piatra Neamţ
33. Juverdeanu V. Constantin Viorel 1946 Tecuci
34. Luca A. Gheorghe Dorin 1946 Pomi, Baia Mare
35. Luca G. Petrea 1947 Mălini, Fălticeni
36. Melinte C. Costachi 1944 Dofteana, Târgu Ocna
37. Mîndroviceanu C. Vasile 1941 Mălăieşti, Teleajen
38. Moroşanu V. Florin 1942 Vaslui
39. Mustăţea I. George 1944 Măcrina, Râmnicu Sărat
40. Oncea I. Traian 1936 Coroieşti, Bârlad
41. Pavel Gh. Constantin 1947 Ploieşti
42. Păncescu I. Viorel 1946 Bucureşti
43. Popa I. Petru 1936 Chitila, Vaslui
44. Popovici T. Gheorghe Adrian 1946 Muncelu, Zeletin
45. Racocea R. Cezar 1947 Şerbăuţi, Rădăuţi
46. Rădulescu I. Marieta 1946 Teiu, Topoloveni
47. Roşu N. Doina 1945 Şendreni, Galaţi
48. Rotariu Gh. Viorel 1947 Vereşti, Botoşani
49. Seniuc T. Corneliu 1947 Târgu Mureş
50. Seniuc T. Mihai Tiberiu 1943 Rădăuţi
51. Solinschi Gh. Mircea 1940 Lozna, Dorohoi
52. Tăbăcaru Şt. Ştefan 1945 Războieni, Piatra Neamţ
53. Tălpău H. Ovidius 1946 Cotoroaia, Bârlad
54. Ungureanu Şt. Aurel 1947 Suceava

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Apetrei C. Florentin 1937 Iaşi
2. Babuc V. Dumitru 1941 Dângeni, Truşeşti
3. Bîrlianu V. Ion 1941 Tătăruşi, Paşcani
4. Bura I. Nechita 1941 Sânmihaiul Almaşului, Huedin
5. Ciocan F. Vasile 1942 Bivolari, Iaşi
6. Condurachi I. Dumitru 1939 Belceşti, Hârlău
7. Druţă I. Nicolai 1941 Soroca
8. Gheorghe C. Nicolae 1931 Racoviţa, Piteşti
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 139
9. Hriscu V. Dumitru 1940 Deleşti, Vaslui
10. Huluţă I. Simion 1939 Asău, Moineşti
11. Huţu D. Dinu 1936 Iaşi
12. Levărdă Gh. Vasile 1935 Trifeşti, Roman
13. Ligner H. Iosub 1941 Iaşi
14. Lupu M. Vasile 1941 Mogoşeşti, Iaşi
15. Muller E. Siegfrid 1940 Bâra, Roman
16. Olănescu D. Cristea 1938 Copou, Iaşi
17. Pavel V. Mihai 1944 Căciuleşti, Piatra Neamţ
18. Păduraru V. Alcipe 1934 Suliţa, Hotin
19. Părpăuţă N. Aurel 1934 Tomeşti, Iaşi
20. Popa C. Eugenia-Elena 1936 Furcenii Noi, Tecuci
21. Rusu Gh. Dumitru 1940 Suharău, Suceava
22. Smeu I. Ion 1930 Rafaila, Negreşti
23. Ştefurac Şt. Aurel 1937 Iaşi
24. Tonegaru C. Constantin 1943 Ciorteşti, Iaşi
25. Udrea Şt. Teodor 1939 Jacniţa, Balş
26. Vişinescu Gh. Alecu 1929 Cahul

PROMOŢIA 1971
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Aghiorghicesei D. Haralambie 1948 Dumbrăveni, Suceava
2. Aldea C. Ion 1947 Ciorăşti, Râmnicu Sărat
3. Andronic P. Vasile 1948 Roşcani, Iaşi
4. Babii P. Petru Dan 1947 Corni, Botoşani
5. Bădilă I. Gheorghe 1941 Avrig
6. Belafalvi R. Ştefan Ioan 1948 Ghelinţa, Târgu Secuiesc
7. Biro A. Ştefan 1948 Sărăţeni, Târgu Mureş
8. Bratu I. Costică 1945 Scorţaru, Brăila
9. Budui S. Costin 1948 Iveşti, Bârlad
10. Busuioc A. Vasile 1948 Bălăceanu, Suceava
11. Ceauşu E. Ştrul 1948 Săveni
12. Chirilă V. Eugen 1948 Crăcăoani, Târgu Neamţ
13. Ciocan I. Vasile 1948 Bălţaţi, Râmnicu Sărat
14. Ciubotariu Gh. Gavril 1940 Paşcani
15. Cortuşan N. Toader 1948 Udeşti, Suceava
16. Cosma G. Alexandru 1942 Târgu Neamţ
17. Cotîrlău C. Emilia 1948 Târgu Cărbuneşti
18. Cruceru I. Victor 1949 Ploieşti
19. Cumpănă N. Viorel Gheorghe 1947 Galaţi
20. Drugă H. Ioan 1945 Fărcaşa, Piatra Neamţ
21. Dulgheru I. Dumitru 1947 Bucecea
22. Florescu Gh. Sever 1948 Constanţa
140 Facultatea de Mecanică

23. Fulop I. Eugen 1945 Bacău


24. Fustos I. Ioan 1948 Dej
25. Ghiorghiţă Gh. Traian 1943 Târgu Neamţ
26. Ghiţescu D. Liviu 1938 Bucureşti
27. Hînganu C. Vasile 1945 Hânţeşti, Botoşani
28. Horga D. Mircea 1948 Câmpulung
29. Ichim D. Vladimir 1948 Broscăuţi, Dorohoi
30. Împăratu D. Mihai 1946 Bogdăniţa, Bârlad
31. Kraft H. David 1945 Dorohoi
32. Lefter E. Paul 1945 Mircea Vodă, Călăraşi
33. Macovei N. Vasile 1943 Răileanca, Cetatea Albă
34. Mania I. Gheorghe 1945 Nedelcu, Brăila
35. Neagoe P. Gheorghe 1941 Bucureşti
36. Nemeth I. Iosif 1948 Covasna
37. Nicolăescu V. Adrian Puiu 1948 Priboiu, Târgovişte
38. Onescu F. Nicolae 1947 Caracal
39. Orhei D. Petru 1948 Iaşi
40. Pavel C. Gherasim 1946 Lespezi, Paşcani
41. Pavel E. Călin Mihail 1945 Oşeşti, Vaslui
42. Popescu D. Simion 1948 Drăgoeşti, Gura Humorului
43. Radu A. Eliad Claudiu 1947 Brăila
44. Radu D. Marinache 1948 Slobozia, Galaţi
45. Sărescu Gh. Ştefan 1946 Tămăşeni, Murgeni
46. Sărmăşanu N. Zaharia 1949 Timişeşti
47. Scripa Gh. Teodor 1943 Igieşti
48. Sidere Z. Niculae 1947 Limanu, Negru Vodă
49. Siminiciuc I. Adrian Dumitru 1948 Coşula, Botoşani
50. Simion I. Dumitru 1947 Băleni, Târgovişte
51. Slătinaru I. Emil 1948 Secuieni, Roman
52. Stan Gh. Mihai Gheorghe 1948 Bacău
53. Şandru D. Dumitru 1939 Sibiu
54. Ştirbei F. Gheorghe 1947 Goleşti, Râmnicu Vâlcea
55. Ştopler I. Mirel 1946 Buhuşi
56. Vargha L. Gheorghe 1948 Cernatul de Jos, Târgu Secuiesc
57. Vasilescu Gh. Horia Mircea 1942 Constanţa
58. Vîlvoi Gh. Valentina 1947 Brăila
59. Vrabie A. Mircea 1934 Fălciu
60. Vrînceanu V. Gheorghe 1948 Tecuci

Ingineri zi - Maşini termice


1. Ailoaiei I. Ilie 1948 Dorohoi
2. Amitroaie D. Petru 1948 Băluşeni, Botoşani
3. Anghelescu V. Ion 1948 Bezdead, Ploieşti
4. Bako A. Adolf Coloman 1948 Miercurea Ciuc
5. Bucoş Gh. Ioan 1946 Corban, Huşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 141
6. Diaconu M. Constantin Chirilă 1946 Drânceni, Huşi
7. Dicker I. Alexandru 1948 Dej
8. Duţă V. Vasile 1948 Giurgiuana, Zeletin
9. Găvan C. Mircea 1947 Constanţa
10. Grigoraş Gh. Nicu 1948 Hudeşti, Darabani
11. Leonte I. Victor 1948 Nicolae Bălcescu, Roman
12. Maftei D. Dan 1948 Suharău, Darabani
13. Marinescu G. Lucian Călin 1948 Iaşi
14. Oxânţi I. Gavril 1948 Vama, Câmpulung
15. Popovici N. Vlad 1948 Iaşi
16. Preda N. Gheorghe 1945 Tintea, Câmpina
17. Pricop V. Mihail 1948 Taliţa, Tulcea
18. Sfarghiu S. Toader 1939 Câmpulung
19. Şerban I. Stan 1948 Râmnicu Sărat
20. Şerban N. Gheorghe 1948 Români, Buhuşi
21. Şipoş Gh. Roman 1948 Voivozi, Marghita
22. Ştiurcă I. Mihail 1947 Săveni
23. Trifan Gh. Viorel Petru 1949 Zăpodeni Vaslui

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Aungurencei D. Ioan 1949 Dersca, Dorohoi
2. Bacula I. Sofronie 1944 Sinoe, Istria
3. Bartha C. Emeric 1939 Braşov
4. Berzava D. Maria 1948 Bucureşti
5. Bîrjoianu V. Constantin 1948 Unguriu, Buzău
6. Cămăruţă Gh. Gheorghe 1944 Fântânele, Suceava
7. Chiriţă V. Constantin 1948 Mărăşeşti
8. Codruţ I. Petre 1942 Constanţa
9. Cojocaru I. Ion 1939 Hârşova
10. Cujbă A. Alexandru Gabriel 1948 Dorohoi
11. Dănilă N. Costică 1947 Bârlad
12. Dinu C. Eugen Spiru 1947 Constanţa
13. Duca A. Dumitru Corneliu 1948 Buftea, Răcari
14. Gânga I. Stelian 1948 Răchiţi, Botoşani
15. Garda I. Emeric Coloman 1946 Satu Mare
16. Gavril V. Ştefan 1945 Văleni, Drăgăneşti
17. Ghelasie N. Nicolae 1944 Odobeşti
18. Gherghinescu Gh. Fănică 1943 Râmnicu Vâlcea
19. Ghiţescu V. Ionel 1948 Iaşi
20. Grigore C. Ioan 1948 Gâdinţi, Roman
21. Grigore I. Mircea Radu 1941 Budacu de Sus, Bistriţa
22. Grigoriu V. Gabriel Lucian 1948 Iaşi
23. Hapca V. Vasile Sergiu 1945 Rodna, Năsăud
24. Hreceniuc I. Aurelian 1947 Ipoteşti, Suceava,
25. Iftimia C. Corneliu 1948 Piatra Neamţ
142 Facultatea de Mecanică

26. Lascu N. Vlad Grigore 1947 Bucureşti


27. Leu Gh. Ştefan 1948 Tuţeani, Bârlad
28. Lupaşcu I. Valerian 1947 Iţcani, Suceava
29. Năsui V. Vasile 1948 Vişeul de Jos
30. Petrache V. Nicu 1948 Măcina, Râmnicu Sărat
31. Pisoschi D. Pancratie Viorel 1939 Şcheia, Suceava
32. Pocal G. Florin Viorel 1948 Iaşi
33. Popa Gh. Ştefan 1948 Laleşti, Bârlad
34. Popa N. Mircea 1948 Buhuşi
35. Popescu Gh. Adrian 1948 Vlădeni, Iaşi
36. Saferman A. Livius 1948 Piatra Neamţ
37. Santha A. Beniamin 1946 Sărăţeni, Târgu Mureş
38. Schnedarek L. Ladislau 1947 Târgu Mureş
39. Şeres F. Edmund 1948 Baia Mare
40. Tamba D. Dumitru 1948 Gura Humorului
41. Teodorescu N. Laurenţiu Marcel 1948 Adamclisi
42. Ţigănuş T. Ioan 1948 Moineşti
43. Urian I. Dumitru 1946 Suceava
44. Vasilescu T. Radu Vasile 1949 Iaşi
45. Vasilescu V. Nicolae 1948 Buzău
46. Vieru N. Ioan 1947 Roman
47. Vrăneanţ A. Mihaela 1946 Iam, Oraviţa
48. Wagner I. Marcel 1948 Botoşani
49. Zamfir N. Gheorghe 1948 Albeşti, Cricov
50. Zgură I. Hristu 1943 Sinoe, Istria

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Aldea I. Constantin 1946 Tecuci
2. Alexandru V. Vasile 1948 Tulcea
3. Andrieşi D. Adrian 1948 Iaşi
4. Andronic M. Gheorghe 1940 Dumbrăveni, Suceava
5. Anton D. Teodor Florin 1942 Roman
6. Apolzan D. Dumitru Mircea 1948 Sibiu
7. Avramenco N. Dumitru 1948 Iaşi
8. Baidache D. Frumuzache 1945 Bârlad
9. Barbu P. Petrică Valeriu 1948 Râmnicu Vâlcea
10. Bariz Gh. Gheorghe 1948 Avântul Româneşti, Iaşi
11. Bato M. Vilmos 1934 Braşov
12. Benko A. Alexandru 1948 Ulieşi, Sărmaş
13. Berman N. Ozias 1947 Piatra Neamţ
14. Boştiog T. Corneliu Ioan 1942 Câmpina
15. Brandabur C. Corneliu 1948 Dofteana, Târgu Ocna
16. Bucioacă I. Alexandru 1947 Oneşti
17. Budei A. Radu Gheorghe 1949 Rădăuţi
18. Bunduc C. Constantin Aurelian 1940 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 143
19. Butnaru N. Constantin 1948 Dolheşti, Fălticeni
20. Buzilă P. Ioan 1941 Poiana Vorona, Botoşani
21. Calancea I. Gheorghe 1948 Voitirel, Rădăuţi
22. Chiricuţă A. Gelu 1945 Puţeni Mândreşti, Tecuci
23. Costea I. Mircea 1947 Constanţa
24. Creţu S. Ovidiu 1948 Iaşi
25. Czerkawschi E. Leopold 1933 Cernăuţi
26. Dabija V. Mircea Mihai 1947 Cluj
27. Ene G. Nicolae 1948 Sihlea, Râmnicu Sărat
28. Ezaru I. Gheorghe 1948 Osoi, Iaşi
29. Filip T. Teodor 1946 Braşov
30. Florea V. Teodor 1948 Grigoreni, Târgu Frumos
31. Florescu M. Doru Nicolae 1947 Scorniceşti
32. Frunză I. Gheorghe 1947 Grabăţ, Sânnicolau
33. Gabudean I. Aristotel 1940 Gligoreşti, Turda
34. Gâlcă N. Cezar 1949 Şipote, Iaşi
35. Găluşcă I. Dan Gelu 1948 Iaşi
36. Ghindescu V. Elena 1941 Scăieni, Ploieşti
37. Goţia B. Ioan 1946 Poplaca, Sibiu
38. Hanganu L. Romeo Octavian 1948 Iaşi
39. Harnagea I. Ioan 1946 Grumezoaia, Huşi
40. Hârţan I. Petru 1948 Paşcani
41. Hiert I. Iohan 1944 Nocrich
42. Huştiu V. Vasile 1945 Galbeni, Zeletin
43. Iacob M. Dumitru 1948 Dimăcheni, Dorohoi
44. Ioncea E. Gheorghe 1948 Mălini, Fălticeni
45. Ionel D. Octavian 1948 Sibiu
46. Iordăchescu Gh. Grigore 1948 Paşcani
47. Lipşa Şt. Eugen 1948 Ipatele, Iaşi
48. Mantea I. Nicolae Teodor 1946 Viziru, Călmăţui
49. Marchiş I. Gavril 1949 Muncel, Dej
50. Mateescu A. Pompiliu Alexandru 1946 Măneşti, Târgovişte
51. Mocanu T. Ionel 1948 Câmpina
52. Munteanu C. Adrian 1947 Bacău
53. Munteanu I. Viorel 1945 Huşi
54. Negoiţă C. Gheorghe 1947 Poşta Câlnău, Buzău
55. Nica P. Ştefan 1947 Roman
56. Oancea N. Carolina 1943 Măgurele
57. Oancea S. Ion Cornel 1948 Câmpulung Muscel
58. Panait M. Stan 1947 Racoviţă, Brăila
59. Panfil N. Dorin 1948 Jariştea, Focşani
60. Păscuţoi Gh. Nicolae 1948 Capul Codrului, Gura
Humorului
61. Petercă M. Eronim 1948 Mirceşti, Paşcani
62. Petrache N. Aurel 1948 Pechea, Galaţi
144 Facultatea de Mecanică

63. Pintili V. Pavel 1947 Horodniceni, Fălticeni


64. Piteş D. George 1948 Cernavodă
65. Popa M. Ghiorghe 1948 Baia, Fălticeni
66. Prescură I. Constantin 1947 Câmpeni, Moineşti
67. Pretorian M. Iuliana Marina 1948 Iaşi
68. Rotaru Gh. Gheorghe 1947 Buhaci, Bacău
69. Rusu P. Constantin 1945 Bacău
70. Sasz S. Vaszilie 1945 Ilieni, Târgu Mureş
71. Săveanu T. Florin Silviu 1948 Iaşi
72. Secară P. Vasile 1948 Ştefan cel Mare, Piatra Neamţ
73. Segal H. Sergiu 1947 Galaţi
74. Simionovici Gh. Toma 1926 Bahna, Buhuşi
75. Sinca C. Nicolae 1946 Săcele, Istria
76. Slătineanu A. Laurenţiu 1948 Paşcani
77. Slăvoiu C. Corneliu 1946 Văleni Podgoria, Topoloveni
78. Spătaru D. Dumitru 1948 Braşov
79. Spînu V. Grigore 1948 Bodeşti, Negreşti
80. Stan M. Maria 1948 Vişina Veche, Corabia
81. Stănoiu N. Viorel Nicolae 1943 Câmpulung Muscel
82. Suliman M. Mihai 1948 Podul Turcului
83. Şelariu Gh. Constantin 1946 Arsura, Huşi
84. Şertea C. Constantin 1947 Buhuşi
85. Şomotecan A. Ioan Mircea 1948 Bârla, Bistriţa
86. Tănăsiciuc I. Dorin 1946 Bucoveţi, Făget
87. Tiplic G. Ştefan Remus 1947 Porumbacu de Sus, Sibiu
88. Todirică Şt. Petru 1948 Româneşti, Târgu Frumos
89. Tomşa V. Adrian 1947 Vârful Câmpului, Dorohoi
90. Ungureanu E. Viorel 1948 Vicşani, Rădăuţi
91. Veres L. Ladislau 1948 Unguraş, Dej
92. Zup E. Constantin 1948 Şipote, Hârlău

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Bordeianu V. Petrea 1937 Drăguşeni, Fălticeni
2. Botezan M. Horea 1941 Căptălan, Aiud
3. Chipăruş A. Vasile 1941 Ungureni, Săveni
4. Cotloană C. Ion 1940 Româneşti, Truşeşti
5. Enache N. Ion Cornu, Pleniţa
6. Iligat V. Vasile-Nicolae 1937 Paşcani
7. Joacălesne D. Ion 1941 Râmnicu Sărat
8. Laslo I. Ioan 1943 Răzoare, Sărmaş
9. Luca N. Mircea 1939 Negreşti
10. Martinaş V. Petre 1939 Talpa, Piatra Neamţ
11. Mirciu A. Gheorghe 1938 Viişoara, Bârlad
12. Pavel Gh. Ioan 1937 Borzeşti - Gârbovana, Târgu
Ocna
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 145
13. Prisacă V. Mihai 1941 Miroslăveşti, Paşcani
14. Pucheanu G. Maria 1934 Şiman, Codlea
15. Stoica I. Alexandru 1939 Doneşi, Gura Jiului
16. Tîrpescu D. Pavel 1941 Paşcani

PROMOŢIA 1972
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Anghel A. Ioan 1947 Balomir, Orăştie
2. Baciu I. Daniel 1947 Târgu Ocna
3. Bădeliţă E. Toader 1949 Volovăţ, Rădăuţi
4. Bejinaru V. Ioan 1949 Sculeni, Iaşi
5. Bugnar M. Gheorghe 1948 Războieni, Aiud
6. Bunea C. Gheorghe 1943 Galaţi
7. Buruiană C. Gabriela 1947 Stoieşeşti, Murgeni
8. Caia C. Constantin 1944 Dumbrava Roşie, Piatra Neamţ
9. Cană S. Gheorghe 1944 Topoloveni
10. Ciufu Gh. Alexandru 1949 Băicoi
11. Corduneanu C. Ion 1949 Vereşti, Botoşani
12. Cucu N. Marcel 1948 Poeniţa, Râmnicu Sărat
13. Curpăn P. Neculai 1947 Gherăeşti, Roman
14. Doboş P. Ioan 1950 Răchiteni, Roman
15. Dumbrăvanu I. Constantin 1949 Dersca, Dorohoi
16. Dumitraş E. Alexandru 1949 Dersca, Dorohoi
17. Epure I. Emanoil 1949 Tecuci
18. Fălan T. Marin 1949 Pruna, Alexandria
19. Ferencz I. Adalbert 1949 Lazarea, Gheorgheni
20. Florea N. Vasile 1948 Sâc, Gurahonţ
21. Gorcea A. Vasile 1949 Pârteştii de Sus, Gura
Humorului
22. Grădinaru I. Ion 1949 Iacobeni
23. Grosu S. Ioan 1942 Vaslui
24. Guţu I. Romel 1948 Bacău
25. Iamandei Gh. Grigore 1939 Bahna, Buhuşi
26. Iana F. Ion 1949 Costeşti, Zimnicea
27. Iancu C. Ion 1949 Buzău
28. Ilegitim V. Vasile 1949 Galata, Iaşi
29. Ioniţă V. Vasile 1949 Dancu, Iaşi
30. Ivan I. Ştefan 1946 Oarja, Piteşti
31. Jelea P. Vasile 1947 Focşani
32. Lucaciu I. Traian 1946 Valea Seacă, Gura Humorului
33. Marian S. Ion 1948 Târgovişte
34. Mărgărit I. Iulian 1949 Secăria, Sinaia
35. Mohonea D. Ionel Toe 1946 Domniţa, Brăila
146 Facultatea de Mecanică

36. Neagu A. Ioan Adalbert 1948 Peleş, Satu Mare


37. Necă I. Iliuţă 1948 Scorniceşti
38. Necula I. Niculai 1938 Breaza, Câmpina
39. Oancea Gh. Constantin 1946 Ţibăneşti, Brăila
40. Oncică N. Neculai 1946 Oneşti
41. Pantelimon V. Mihai 1949 Letea Veche, Bacău
42. Pascu M. Mihai 1949 Pângăraţi, Piatra Neamţ
43. Pădure V. Ioan 1949 Popeşti, Târgu Frumos
44. Pop Gh. Alexandru 1949 Teocul de Jos, Gherla
45. Popescu Şt. Dumitru 1949 Însurăţei
46. Puţinelu P. Tudor 1947 Isbiceni, Corabia
47. Rădulescu O. Adrian 1947 Constanţa
48. Răţoi V. Mihail 1949 Broscăuţi, Dorohoi
49. Rendiuc Gh. Raul 1949 Cristineşti, Dorohoi
50. Resberg I. Ladislau 1949 Harghita
51. Rotaru Gh. Neculai 1949 Roznov
52. Sandu E. Gheorghe 1949 Săpoca, Buzău
53. Savin Gh. Sevastian 1845 Drăguşani, Adjud
54. Săvuc Gh. Costică 1946 Ipatele, Negreşti
55. Simionescu V. Victor 1947 Becicherecul Mic, Timişoara
56. Solomon M. Bernadin 1946 Faraoani, Bacău
57. Stamate P. Inocenţiu Mihai 1949 Ploieşti
58. Streţcu S. Mircea 1943 Iaşi
59. Sturza V. Valentin 1950 Arad
60. Şerban Gh. Alexandru 1942 Constanţa
61. Tanase C. Pavel 1937 Puieşti, Râmnicu Sărat
62. Velti F. Francisc 1949 Beltiug, Satu Mare
63. Veneri D. Nicolae 1949 Brăila

Ingineri zi - Maşini termice


1. Amăriuţei C. Dumitru 1949 Stiobărăni, Vaslui
2. Boghiciu A. Tiberiu 1945 Tohanul Vechi, Braşov
3. Cerbu S. Octavian 1949 Galaţi
4. Chitic V. Nicolai 1949 Bârlad
5. Cîrlănescu I. Cristian 1949 Piatra Neamţ
6. Creoleanu T. Constantin 1948 Stupca, Gura Humorului
7. Creţu N. Ion 1947 Vâlcele, Negru Vodă
8. Filip P. Cristina Petronela 1947 Iaşi
9. Filipescu V. Dan 1942 Chişinău
10. Grigori H. Virgil 1949 Vânători Neamţ
11. Ifrose M. Ştefan 1949 Rădeşti, Bereşti
12. Mitrea V. Vasile 1948 Români, Buhuşi
13. Mitreanu Gh. Constantin 1947 Segarcea
14. Navroţchi P. Ion 1946 Rădăuţi
15. Panait C. Tănase 1949 Racoviţă, Brăila
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 147
16. Popa C. Paul Dorin 1947 Botoşani
17. Popa V. Radu 1945 Dagâţa, Negreşti
18. Popescu C. Gheorghe 1949 Siret
19. Popovici I. Ernest 1949 Târgu Mureş
20. Roatiş Gh. Gheorghe 1945 Pomi, Şomcuta
21. Ştefan D. Tănase 1946 Râmnicu Sărat
22. Traicu M. Mircea 1948 Piatra Neamţ
23. Trifan C. Victor 1948 Adjud
24. Ţârdea V. Ioan 1949 Vânători Iaşi
25. Zvolinschi E. Leopold Mihail 1949 Vatra Dornei

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Anghelache P. Mihai 1945 Ploieşti
2. Apostu C. Gheorghe 1949 Păuneşti, Adjud
3. Babii Şt. Petru Nistor 1946 Mihăileni, Dorohoi
4. Bărbieru C. Nicolae 1948 Piatra Neamţ
5. Blejeru I. Vintilă 1949 Zorleni, Bârlad
6. Boghian G. Liviu Ioan 1948 Jimbolia
7. Brădăţan E. Emilian 1943 Drăgoeşti, Gura Humorului
8. Canschi I. Dumitru 1949 Stăniţa, Roman
9. Călin A. Mircea 1948 Burdujeni
10. Căpitanu M. Viorel 1946 Roznov
11. Ciofu D. Alexandru 1947 Iaşi
12. Ciurea N. Ioan 1949 Târgu Neamţ
13. Clopotaru I. Vasile 1950 Dofteana, Târgu Ocna
14. Constantin Gh. Constantin 1949 Buzoieşti, Costeşti
15. Creţu I. Ionel Valeriu 1949 Vermeş, Beclean
16. Culcea C. Marin 1946 Bărcăneşti, Ploieşti
17. Drăguşanu I. Ioan 1945 Urecheni, Târgu Neamţ
18. Fidel L. Iancu 1947 Iaşi
19. Fliscu N. Gheorghe 1948 Iaşi
20. Fodor I. Andrian 1949 Vereşti, Botoşani
21. Furduescu C. Florin 1949 Roman
22. Gafiţeanu I. Remus Vasile 1948 Liteni, Fălticeni
23. Gherghe C. Stanciu 1946 Adjudul Vechi, Adjud
24. Ghivnici A. Gheorghe 1949 Ruseni, Suceava
25. Giosanu I. Mihai 1945 Filipeşti, Bacău
26. Heinrich R. Mihai 1949 Sibiu
27. Hoang Van Hua 1949 Ha Trung
28. Iacob C. Costache 1949 Dumbrăveni, Suceava
29. Iacob P. Octavian 1949 Lăureni, Târgu Mureş
30. Iancu C. Ion 1946 Sprâncenata, Drăgăneşti Olt
31. Irimia I. Constantin 1949 Moşna, Huşi
32. Juncu V. Neculai 1934 Borzieni de Sus, Roman
33. Kollo V. Csaba Vilhelm 1949 Gheorgheni
148 Facultatea de Mecanică

34. Mandiuc N. Teodor 1949 Salcea, Suceava


35. Manolache Gh. Victor 1950 Griviţa, Bârlad
36. Mircea I. Dan 1949 Bălţaţi, Paşcani
37. Moleavin A. Ion 1945 Alexeni, Urziceni
38. Negulescu I. Petru Marcel 1946 Constanţa
39. Nguyen Xuan Tho 1949 Kim Dang
40. Nuţu Gh. Ioan 1931 Valea Seacă, Adjud
41. Ofrim V. Vasile 1949 Vişeul de Jos
42. Olar I. Ion 1946 Bălăceanu, Suceava
43. Pelin P. Ştefan 1946 Vânători, Iaşi
44. Pham Guang Anh 1942
45. Pham Van Ko 1945 Thung Nguyen
46. Popa D. Dumitru Anatoli 1949 Tecuci
47. Prelipceanu D. Gheorghe Tudor 1945 Craiova
48. Salomia D. Dumitru 1946 Letea Veche
49. Scărlătescu Gh. Nicolae 1946 Gura Ocniţei
50. Sofron G. Gheorghe 1942 Comăneşti, Moineşti
51. Tomozei I. Ioan 1949 Bereşti, Bacău
52. Trofin E. Constantin 1949 Craiova
53. Trofin I. Gheorghe 1949 Târgu Neamţ
54. Turcu A. Dumitru 1948 Turda
55. Ţeletin G. Constantin 1936 Onceşti, Zeletin
56. Ţuturuoa I. Ioan 1945 Sibiu
57. Ursache P. Dorina Albertina 1948 Iaşi
58. Vilesek C. Francisc Cornel 1946 Dognecea, Reşiţa
59. Vintilă A. Gabriel Cătălin 1948 Dolhăuţi, Focşani

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Amihăiesei M. Constantin 1949 Hinteşti, Suceava
2. Andrieş Gh. Ilie Corneliu 1946 Cornu Luncii, Fălticeni
3. Aniţei I. Ioan 1949 Lucăceşti, Moineşti
4. Anton Gh. Ion 1949 Racoviţă, Brăila
5. Apostol Gh. Mariana 1948 Oprişani, Turda
6. Arcip I. Torica 1949 Rediu, Vaslui
7. Arhir D. Apostu 1949 Matca, Tecuci
8. Atanasiu A. Virgil 1949 Adjud
9. Badean P. Valerică 1943 Popeşti, Focşani
10. Barbu I. Ion 1949 Pufeşti, Adjud
11. Bărcilă V. Dănuţ 1949 Tecuci
12. Blănaru S. Gheorghe 1947 Lieşti, Măicăneşti
13. Blejuşcă I. Petrea 1949 Lespezi, Paşcani
14. Brand I. Nicolae 1949 Constanţa
15. Brânzei I. Ioan 1948 Sârbi, Săveni
16. Catană V. Emil 1941 Criveşti, Bârlad
17. Cazan Gh. Dumitru 1949 Măgireşti, Moineşti
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 149
18. Cernat H. Silviu Neculae 1950 Bârlad
19. Chelaru T. Adrian Dumitru 1949 Băceşti, Negreşti
20. Chircu C. Eugen Gheorghe 1948 Bacău
21. Chiriciuc T. Alexandru 1949 Moldoviţa, Câmpulung
22. Cojocariu M. Elena 1947 Epureni, Iaşi
23. Constantinescu A. Petru 1946 Răducăneni, Codăeşti
24. Coşoreanu I. Gheorghe 1946 General Scărişoreanu,
Constanţa
25. Cozar I. Constantin 1949 Hlipeceni, Truşeşti
26. Diac Gh. Corneliu 1949 Iaşi
27. Drăgulescu I. Ilie 1942 Independenţa, Galaţi
28. Filipescu N. Georgeta 1947 Galaţi
29. Gavrilaş P. Petru 1949 Paşcani
30. Georgescu M. Mihai 1949 Slatina
31. Ghiurea Gh. Paul 1949 Bălăneşti, Piatra Neamţ
32. Gold M. Strul 1949 Fălticeni
33. Gornicioiu Gh. Mihai 1945 Hârtieşti, Muscel
34. Hanga I. Neculai 1946 Mândrişca, Adjud
35. Hannert Gerhard Walter 1949 Cisnădie
36. Iacob I. Gheorghe Eugen 1945 Brăila
37. Iancu D. Radu Gheorghe 1948 Blejoi, Ploieşti
38. Iliescu C. Cristina Carmen 1949 Bucureşti
39. Ionescu C. Constantin 1949 Ploieşti
40. Lozanu I. Tiberiu 1949 Romuli, Năsăud
41. Luca N. Neculai 1946 Iaşi
42. Lukacs L. Paul 1949 Oradea
43. Lukacs M. Adalbert 1949 Lemnia, Târgu Secuiesc
44. Mânea Gh. Gheorghe 1949 Neicu, Panciu
45. Marchitanu H. Ştefan Mihai 1936 Oroftiana de Sus
46. Marcu I. Vasile 1949 Racova, Buhuşi
47. Mateescu I. Gheorghe 1946 Alexandria
48. Michichiuc N. Neculai 1949 Târgu Frumos
49. Mititelu N. Ioan Dan 1947 Iaşi
50. Mitricel C. Nicolae 1947 Coseşti, Piteşti
51. Moşneguţu M. Romeo 1948 Iaşi
52. Munteanu C. Gheorghe 1947 Bălteni, Vaslui
53. Murariu C. Aurelia 1949 Gârcina
54. Necula I. Florin 1949 Piatra Neamţ
55. Negulescu P. Ioan Valeriu 1950 Ploieşti
56. Nuşescu C. Longin Virgil 1947 Buzău
57. Odochia M. Vladimir 1949 Truşeşti
58. Paraschiv Gh. Alexandru 1949 Bacău
59. Petre D. Marin 1943 Stejeşti, Drăgăşani
60. Popa Gh. Constantin 1949 Iaşi
61. Popa P. Gheorghe 1947 Huşi
150 Facultatea de Mecanică

62. Popescu I. Vasile 1949 Mizil


63. Postolache C. Vasile 1949 Cislău
64. Răileanu A. Tudor 1949 Iaşi
65. Răuţu C. Constantin 1949 Todireni, Truşeşti
66. Resmeriţă C. Victor 1949 Petricani, Târgu Neamţ
67. Rujinschi Gh. Cornel 1948 Botoşani
68. Segal S. Uşer 1949 Roman
69. Solomon B. Dan Mihai 1949 Târgu Frumos
70. Sorosi A. Gheorghe 1949 Târgu Mureş
71. Strobel E. Gheorghe 1947 Paşcani
72. Stroia T. Paraschiva 1945 Cacova, Sibiu
73. Szekely E. Ludovic 1947 Racul, Ciuc
74. Szetkei V. Cătălina 1949 Sighet
75. Ştefănescu R. Radu 1949 Cluj
76. Tătărău P. Marin Petru 1949 Vătava, Reghin
77. Tudosă V. Ioan 1942 Simioneşti, Roman
78. Tutman M. Fichel 1949 Piatra Neamţ
79. Vasilache D. Aurel 1949 Bacău
80. Vasiliu I. Mircea Costel 1950 Braşov
81. Velişcu P. Corneliu 1949 Arad

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Acatrinei Gh. Gheorghe 1938 Boţeşti, Roman
2. Achirilesei V. Constantin 1943 Piatra Neamţ
3. Balan A. Mihai 1937 Vorona, Botoşani
4. Băşcă N. Constantin 1939 Socrujeni, Truşeşti
5. Cazac M. Ghiocel 1937 Bogdăneşti, Truşeşti
6. Ciupercă I. Stoean 1936 Amara, Slobozia
7. Condac Gh. Ulderic 1934 Călugăra, Bacău
8. Dobrea V. Ioan 1938 Târgu Frumos
9. Dobrişan I. Gheorghe 1943 Tulcea
10. Drăgan N. Vasile 1939 Coşeni - Bălţi
11. Fifirig V. Gheorghe 1935 Ţuţora, Iaşi
12. Irimia M. Ion 1939 Tega, Cislău
13. Luca V. Vasile 1932 Iaşi
14. Malanca D. Dumitru 1935 Bogdăniţa, Bârlad
15. Medvichi C. Vasile 1937 Costina, Suceava
16. Mihance P. Leontin 1944 Cetea, Aleşi
17. Morariu V. Grigore 1939 Tungujei, Negreşti
18. Negureanu N. Neculai 1946 Brătila, Bacău
19. Nistor C. Vasile 1939 Mogoşeşti
20. Novinschi A. Viorica 1933 Negreşti
21. Olar Gh. Gheorghe 1929 Tulgheş, Ceahlău
22. Plumb P. Valeriu 1937 Iaşi
23. Rotariu Gh. Neculai 1937 Lunca Ciurea, Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 151
24. Simion I. Alexandru 1936 Balacin, Urziceni
25. Solomon C. Nicolae 1942 Iaşi
26. Solomon I. Gheorghe 1958 Aroneanu, Iaşi
27. Stratone D. Dumitru 1936 Slăjeni, Beceni

Subingineri zi - Tehnologia prelucrării la rece


1. Andraş C. Carol 1950 Ilieşi, Sângeorzul de Pădure
2. Banu S. Laurenţiu Costin 1950 Comarnic, Câmpina
3. Bănoiu N. Dumitru 1949 Târgovişte
4. Bradea F. Dumitru 1950 Adam, Galaţi
5. Burnaz P. George 1942 Râmnicu Vâlcea
6. Cernăuţeanu A. Constantin 1950 Truşeşti, Botoşani
7. Cojocaru D. Mihai 1950 Dochia, Neamţ
8. Cremeriuc M. Gheorghe 1949 Frasin, Gura Gumorului
9. Deaconu C. Constantin 1944 Călineşti, Vâlcea
10. Dinu N. Gheorghe 1943 Suvorov, Focşani
11. Dobrescu T. Ioan 1949 Steiendorf Anina
12. Dolgoş I. Gheorghe 1950 Sascut Sat, Adjud
13. Drăghici C. Ion 1949 Iaşi
14. Gavriluţă V. Vasile 1950 Forăşti, Fălticeni
15. Gherasim N. Dumitru 1942 Dumbrăveni, Botoşani
16. Giosanu N. Vasile 1948 Burdujeni, Suceava
17. Goldşlegher B. Iulian 1950 Fălticeni
18. Guseilă Gh. Ioan 1946 Pojorâta, Făgăraş
19. Gyorghy J. Arpad 1945 Lueta, Harghita
20. Harpău P. Teodor 1944 Cotatcu, Râmnicu Sărat
21. Honciuc Gh. Ilie 1949 Săveni
22. Irimescu I. Valerică 1950 Griviţa, Vaslui
23. Jijie V. Ioan 1946 Vorniceni, Săveni
24. Jipa S. Paraschiv 1941 Dulgheru, Hârşova
25. Maga I. Liviu Gheorghe 1944 Ludişor, Făgăraş
26. Manolache N. Victor Vasile 1948 Dângeni, Truşeşti
27. Matea D. Gherghe 1948 Coseşti, Piteşti
28. Mâţă D. Ştefan 1950 Ştefăneşti, Truşeşti
29. Mirotoi A. Arcadie 1949 Câmpulung
30. Murguleţ E. Ion 1950 Holboca, Iaşi
31. Nicolaiţă D. Profira 1949 Dorohoi
32. Niţă S. Romulus Marius 1947 Câmpina
33. Onofrei M. Gheorghe 1950 Bârlad
34. Oprea A. Franz Marcel 1950 Cobadin, Constanţa
35. Palade V. Eremia 1947 Lespezi, Paşcani
36. Palenciuc C. Romeo Gheorghe 1949 Roman
37. Paliuc Gh. Valerian 1950 Frătăuţii Vechi, Rădăuţi
38. Peleneagră N. Maricel 1949 Dorohoi
39. Pop I. Vasile 1949 Chichişa
152 Facultatea de Mecanică

40. Popa I. Gheorghe 1949 Cudalbi, Tecuci


41. Rusu I. Gheorghi 1950 Drăgăneşti, Tecuci
42. Sălăvăstru N. Constantin 1947 Galbeni, Zeletin
43. Tache G. Gheorghe 1950 Sascut Sat, Adjud
44. Tomoioagă D. Vladimir 1950 Iacobeni, Vatra Dornei
45. Torok E. Adalbert 1950 Mătrici, Sângiorgiul de Pădure
46. Turcu T. Ion 1950 Fălticeni
47. Ursan Gh. Victor 1941 Ibăneşti, Dorohoi

Subingineri seral - Tehnologia prelucrării la rece


1. Alexandru Gh. Emil 1940 Vocoteşti, Iaşi
2. Ambrosie A. Mircea 1935 Fălticeni
3. Bacalu P. Mihai 1939 Hălăuceşti, Iaşi
4. Barna T. Petru 1945 Tarcău, Neamţ
5. Bivoleanu Radu 1940 Bivol
6. Botezatu I. Vasile 1937 Criveşti, Bârlad
7. Chilă P. Neculai 1935 Ruşeţu, Făurei
8. Cucu I. Gheorghe 1928 Iaşi
9. Donţu M. Mihail 1928 Iaşi
10. Dunică Gheorghe 1940 Ogrezeni, Crevedia
11. Holcă N. Petru 1942 Lungani, Târgu Frumos
12. Ifrim M. Gheorghe 1945 Nicolae Bălcescu, Roman
13. Jaba C. Dumitru 1934 Fântânele
14. Măriuţă C. Constantin 1947 Săvineşti, Neamţ
15. Mihai M. Constantin 1941 Murgeni
16. Mihalachi N. Gheorghe 1937 Hlipiceni, Truşeşti
17. Mistreanu I. Costache 1942 Avereşti, Huşi
18. Nichituş P. Vasile 1940 Andrieşeni, Iaşi
19. Pintilie Gh. Constantin 1933 Roman
20. Postolache A. Ştefana 1939 Brăila
21. Prisecaru V. Constantin 1931 Buhoci, Bacău
22. Radu Şt. Liviu 1939 Fătăciuni, Zeletin
23. Romaşcu Şt. Ioan 1936 Iaşi
24. Roşu V. Vasile 1933 Dumeşti, Iaşi
25. Stoica Gh. Ioan 1943 Cordun, Roman
26. Vasilache M. Mihai 1935 Albeşti, Vaslui
27. Vatrici I. Dumitru 1945 Cristeşti, Paşcani

PROMOŢIA 1973
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Abrudan V. Vasile 1948 Turda
2. Ana I. Florea 1948 Păuşeşti, Băbeni
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 153
3. Aniţei V. Valeriu 1948 Movileni, Iaşi
4. Armaşu D. Gheorghe 1946 Iaşi
5. Buleu E. Teodor 1937 Bucureşti
6. Butnaru M. Radu 1949 Botoşani
7. Cainar I. Vasile 1949 Bucşoaia, Gura Humorului,
8. Calmuş P. Zenobie 1946 Vişina, Găeşti
9. Călugărescu D. Anatolie 1949 Iaşi
10. Chiru Gh. Toader 1944 Coroeşti, Bârlad
11. Ciocan A. Constantin 1944 Hârja, Târgu Ocna
12. Ciuraru I. Ştefan 1946 Răcăciuni, Bacău
13. Cosma D. Mihai Romulus 1946 Galbeni, Roman
14. Doilet P. Neculai 1943 Mănăstirea Caşin, Târgu Ocna
15. Drimuş G. Mihai 1949 Sighet
16. Dumitru S. Ion 1944 Nicoleşti, Râmnicu Sărat
17. Ganiloni G. Constantin 1948 Fălticeni
18. Gălescu V. Sandu 1949 Galaţi
19. Gheorghe V. Dumitru 1946 Traian, Măcin
20. Herea D. Vasile 1947 Româneşti, Ploieşti
21. Ilie Z. Dobrin 1947 Amara, Slobozia
22. Ionici I. Nicolae 1943 Aninoasa
23. Jigău I. Neculai 1946 Măgireşti, Bacău
24. Kedves D. Dominic 1949 Sfântu Gheorghe
25. Mânzală Şt. Alexandru 1943 Vintilă Vodă, Beceni
26. Mărgărit C. Dumitru 1941 Săgeata, Bujor
27. Mirăuţă Şt. Iulian 1948 Cracalia, Dorohoi
28. Nacu N. Paul 1948 Botoşani
29. Nicolescu D. Clement Dan 1946 Bucureşti
30. Piţu Gh. Mihai 1942 Cernăuţi
31. Radu V. Gelu 1947 Roman
32. Răcăţean S. Ioan Constantin 1949 Certej, Ilia
33. Rosman N. Jean 1949 Brăila
34. Rotaru N. Titel 1949 Brăila
35. Săndulache Gh. Ion 1945 Roznov
36. Stoian V. Victor 1949 Darabani
37. Szantho T. Adalbert 1948 Mosuni, Târgu Mureş
38. Şilcă I. Gheorghe 1944 Ocnele Mari, Vâlcea
39. Tache V. Gheorghe 1941 Băneşti, Câmpina
40. Tindeche J. Victor 1949 Giurgiu
41. Toma C. Stelian 1948 Cracalia, Dorohoi
42. Toma V. Vasile 1945 Leucuşeşti, Făget
43. Trofin I. Dan 1949 Piatra Neamţ
44. Vioreanu I. Mihai 1949 Jirlau
154 Facultatea de Mecanică

Ingineri zi - Maşini termice


1. Băloiu A. Sergiu 1947 Reşiţa
2. Belivacă S. Gheorghe 1944 Gropeni
3. Boldea N. Nicolae 1948 Rupea, Racoş
4. Budişteanu N. Constantin 1946 Bacău
5. Constantin I. Mihai 1949 Erbiceni, Târgu Frumos
6. Corjin Gh. Gavril 1940 Frumosul, Câmpulung
7. Dima S. Constantin 1940 Răstoacea, Focşani
8. Dudur E. Ioan 1948 Buzău
9. Florea Gh. Mircea 1949 Călăraşi
10. Florea V. Constantin 1949 Bacău
11. Georgescu C. Ion 1948 Râmnicu Sărat
12. Gheorghiescu D. Ionel 1948 Iaşi
13. Lenghel Gh. Emil 1944 Braşov
14. Mantale Gh. Aurel 1947 Tunguzei, Negreşti
15. Nagy I. Zoltan 1947 Dej
16. Nicolae C. Florea 1948 Ploieşti
17. Nisioi G. Petru 1947 Câmpulung
18. Păun I. Corneliu 1949 Iaşi
19. Popa C. Ştefan 1948 Joseni, Buzău
20. Ruginosu P. Panaite Gheorghe 1947 Iaşi
21. Ţicău I. Ion 1949 Murgeni
22. Ursuleanu P. Elena 1949 Ştefăneşti, Botoşani

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Ababei T. Florin Gheorghe 1943 Vorona, Botoşani
2. Anghelescu I. Neculai 1947 Târgu Ocna
3. Asmarandei V. Ion 1938 Piatra Neamţ
4. Balţatu G. Grigore 1935 Huşi
5. Bărbreneanu Gh. Emanoil 1941 Zvorsca, Caracal
6. Bechir O. Sinan 1939 Topraisar
7. Boghiţă I. Constantin 1945 Vaslui
8. Boimel A. Herry 1949 Iaşi
9. Brânză A. Simion 1947 Vaslui
10. Buzuleac A. Alexandru 1946 Dumeşti, Negreşti
11. Caramalac N. Ion 1943 Constanţa
12. Cătălin Gh. Maria 1949 Buzău
13. Cernomazu A. Ioan 1949 Zorleni, Bârlad
14. Chiriţă C. Eugeniu 1946 Zăneşti, Piatra Neamţ
15. Ciornei N. Gheorghe 1948 Pârteştii de Sus, Gura
Humorului
16. Cirimpei A. Nicolaie 1946 Albeşti, Roşiori de Vede
17. Ciubucciu T. Gherasim 1947 Smulţi, Bujor
18. Codreanu V. Corneliu Gheorghe 1947 Satu Mare
19. Conţan M. Nicolae 1945 Coşlariu, Alba
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 155
20. Curcă C. Ştefan 1945 Tisăuţi, Suceava
21. Dorobăţ I. Ion 1948 Ghidigeni, Bârlad
22. Elencu P. Petre 1946 Coteana, Slatina
23. Glăvan C. Costin 1949 Buzău
24. Godeanu E. Vladimir 1949 Bucureşti
25. Ichimescu V. Gheorghe 1944 Bădeşti, Piatra Neamţ
26. Indre V. Viorel 1944 Bucium, Şomcuta Mare
27. Iordache C. Emil 1945 Scutelnici, Pogoanele
28. Irimiciuc M. Radu Ioan 1946 Ipoteşti, Suceava
29. Lascăr A. Constantin 1947 Iaşi
30. Leahu V. Petru Ioan 1949 Iaşi
31. Levărdă I. Constantin 1943 Elisabeta Doamna, Roman
32. Lichi V. Constantin 1939 Dămieneşti, Bacău
33. Livescu Gh. Liviu 1932 Sascut Târg, Adjud
34. Lorinczi M. Martin 1943 Harghita
35. Lovin A. Eugen 1940 Buhuşi
36. Marinescu A. Adrian 1948 Vaslui
37. Olariu V. Alexandru 1945 Bucureşti
38. Petrache I. Corneliu 1947 Gornet Cricov
39. Popinciuc Gh. Ioan 1949 Mihoveni, Suceava
40. Radu V. Cezar Maricel 1949 Moşna, Huşi
41. Rapaport E. Dorel 1949 Tomeşti, Iaşi
42. Severincu D. Mihail 1944 Broscăuţi, Dorohoi
43. Stan P. Neculai 1949 Roman
44. Stoicescu M. Maria 1948 Gliganu, Costeşti
45. Timofte Gh. Matei 1938 Ghiguieşti, Piatra Neamţ
46. Trifan R. Romeo 1945 Cerghid, Luduş
47. Voicu I. Cristian 1948

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Albu Şt. Vasile 1941 Săgeata, Buzău
2. Aldea C. Constantin 1947 Breaza
3. Bejan M. Benoni 1949 Roman
4. Bercovici B. Mircea 1949 Bacău
5. Bojescu I. Constantin 1948 Capu Codrului, Gura Humorului
6. Bojtor A. Desideriu Ciaba 1949 Satu Mare
7. Bradea C. Constantin 1944 Bacău
8. Butuc V. Vasile 1945 Roşiori, Bacău
9. Cartas L. Mircea 1945 Burdusaci, Adjud
10. Cărpuş G. Viorel 1949 Rădăuţi
11. Chiriţoiu V. Alexandru 1949 Matca, Tecuci
12. Ciocan V. Gheorghe 1942 Porceşti, Roman
13. Ciurezu C. Ion 1942 Micloşani, Muscel
14. Constantinescu E. Eugen 1949 Mihălăşeni, Truşeşti
15. Constantinescu M. Dan 1949 Slătioara, Slatina
156 Facultatea de Mecanică

16. Dascălu C. Ion 1937 Brodeşti Precista, Piatra Neamţ


17. Dănilă M. Puiu Grigore 1942 Bălţi
18. Dimitriu Gh. Gheorghe Liviu 1949 Truşeşti, Roman
19. Duminică Gh. Constantin 1940 Trifeşti, Roman
20. Enache C. Gheorghe 1947 Galaţi
21. Fărtăiş O. Constantin 1949 Zahareşti, Suceava
22. Fermuş I. Alecsandru 1943 Calu, Piatra Neamţ
23. Fetescu V. Emil 1949 Iaşi
24. Frăţilă A. Gheorghe 1942 Moineşti
25. Frîncu N. Nicolae 1943 Colibaşi
26. Furtună D. Dimitrie 1949 Dorohoi
27. Galoşioiu N. Florian 1948 Govora Sat, Râmnicu Vâlcea
28. Giucă I. Dumitru 1943 Băicoi
29. Grămescu C. Traian 1944 Aciliu, Sibiu
30. Grumăzescu Gh. Gheorghe 1947 Bozieni, Negreşti
31. Halaucă V. Constantin 1947 Moşna, Huşi
32. Harnagea C. Lucia 1948 Oancea, Bujor
33. Hedeşiu I. Ioan Traian 1948 Luna de Jos, Gherla
34. Iftimie G. Alexandru 1944 Dolhasca, Fălticeni
35. Ignat A. Nicolae 1944 Jurilovca
36. Ignat C. Dumitru 1948 Galaţi
37. Irimiea V. Aurel 1943 Gâdinţi, Roman
38. Ivănică I. Paul 1946 Marghita
39. Lungu I. Ştefan 1937 Bârlad
40. Maftei N. Neculai 1945 Dofteana, Târgu Ocna
41. Maliş Arhire C. Alexandru 1948 Vaslui
42. Marian N. Eugen Dorin Mihai 1947 Satu Mare
43. Marinache E. Costas 1949 Sinaia
44. Mihăilă P. Neculai 1946 Drăgăneşti, Târgu Neamţ
45. Mitre D. Cantemir Dan 1949 Craiova
46. Miuţă G. Ilie 1947 Coromini, Moldova Nouă
47. Moldovan M. Traian 1944 Iolozei, Gherla
48. Moşneagu C. Ioan 1936 Onişcani, Roman
49. Munteanu A. Gheorghe 1946 Horgeşti, Bacău
50. Necolăică A. Ioan 1944 Frătăuţii Vechi, Rădăuţi
51. Pavel Gh. Nicolae 1948 Cenavodă
52. Pleşcan D. Petre 1943 Valea Seacă, Paşcani
53. Popescu D. Constantin 1949 Stoeneşti, Horezu
54. Popovici C. Mihai 1947 Iaşi
55. Postolache I. Ioan 1939 Budeşti, Roman
56. Rădăvoi I. Gheorghe 1947 Stejaru, Piatra Neamţ
57. Ruxanda N. Adrian 1948 Bohotin, Huşi
58. Sfeclă S. Dimitrie 1948 Iaşi
59. Spiţă P. Marian 1950 Iaşi
60. Staicu T. Mircea 1948 Mânzăleşti, Beceni
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 157
61. Stenţel A. Gheorghe 1943 Salcea, Suceava
62. Ştein A. Egon 1947 Braşov
63. Tincă I. Ştefan 1949 Bacău
64. Toma S. Constantin 1948 Teiu, Topoloveni
65. Trănescu Şt. Ştefan 1940 Făleşti de Sus, Horezu
66. Tudor V. Sandu 1943 Tăbărăşti, Buzău
67. Văleanu H. Costel 1947 Aroneanu, Iaşi
68. Vlăsceanu I. Nicolae 1946 Slobozia Ciorăşti, Focşani

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Abălăi C. Vladimir 1936 Popeşti, Târgu Frumos
2. Agape Gh. Ştefan 1938 Grozeşti, Codăeşti
3. Alexandru V. Lucian 1940 Tulcea
4. Chipăruş O. Constantin 1946 Iţcani, Suceava
5. Cudric M. Titi 1948 Iaşi
6. Grămescu C. Gheorghe 1942 Iaşi
7. Humă I. Toader 1945 Deleni, Vaslui
8. Ioan M. Ioan 1945 Hârlău
9. Isac P. Petru 1947 Scobinţi, Hârlău
10. Iuteş I. Petre 1942 Râmnicu Vâlcea
11. Mămăligă A. Adrian 1941 Vatra Dornei
12. Musteaţă Gh. Benedict 1942 Bivolari, Iaşi
13. Pamţiru C. Adrian-Ioan 1943 Iaşi
14. Pascal M. Mihai 1947 Baru-Mara, Haţeg
15. Pauliuc I. Iosef 1927 Glocucica, Cernăuţi
16. Perşinaru I. Gheorghe 1937 Amaru, Mizil
17. Răschip C. Constantin 1942 Româneşti, Truşeşti
18. Romaniuc C. Victor 1939 Botoşani
19. Undureanu D. Constantin 1940 Dorohoi
20. Unguraşu S. Gheorghe 1945 Moineşti, Bacău
21. Vlioncu D. Mihai 1938 Mihălăşeni, Săveni

Subingineri zi - Tehnologia prelucrării la rece


1. Aioanei M. Mihai 1947 Pomârla, Dorohoi
2. Alexa V. Valerian 1950 Câmpulung
3. Alexăndruţ J.P. Jan 1951 Drăguşeni, Fălticeni
4. Antal I. Anton 1944 Fărăoani, Bacău
5. Apostu I. Viorel 1951 Sascut Sat, Adjud
6. Belciu M. Mihai 1946 Măgireşti, Moineşti
7. Bîrleanu I. Viorel 1951 Hărmăneşti, Iaşi
8. Boldiszar C. Alexandru 1949 Reghina
9. Brânzea Gh. Gheorghe 1945 Hurez, Făgăraş
10. Căciularu R. Horia 1945 Buhuşi
11. Chiriac V. Constantin 1948 Dobreni, Piatra Neamţ
12. Ciobanu D. Gheorghe 1951 Fălticeni
158 Facultatea de Mecanică

13. Ciobotaru V. Constantin 1941 Vutcani, Huşi


14. Cojocaru I. Ion 1951 Mâneciu Ungureni, Prahova
15. Corduneanu C. Gheorghe 1950 Dolheşti, Fălticeni
16. Crecea D. Nicolae 1949 Găineşti, Fălticeni
17. Darie C. Ghiorghi 1951 Corlateni, Dorohoi
18. Demeter I. Alexandru 1951 Baraolt, Covasna
19. Dogariu V. Victor 1942 Ştefan cel Mare, Neamţ
20. Enache I. Marius Mihai 1947 Răducăneni, Huşi
21. Enoiu T. Petre 1951 Vâlcăneşti, Câmpina
22. Gafencu Gh. Elisabeta 1951 Grăniceşti, Rădăuţi
23. Gheorghiţă D. Gheorghe 1939 Putreda, Râmnicu Sărat
24. Gherasim V. Mihail 1948 Carcaliu, Tulcea
25. Grigoraş Gh. Gheorghe 1951 Slobozia Conachi, Galaţi
26. Ioan I. Emil 1951 Bârlad
27. Ionaşcu A. Grigore 1945 Siliştea, Brăila
28. Isac Gh. Gelu 1944 Vasile Roaită, Bacău
29. Ivanov A. Marcel 1943 Vaslui
30. Kollo I. Csaba 1951 Gheorgheni
31. Larco V. Marcel 1950 Bucecea, Botoşani
32. Macovei I. Neculai 1944 Pontari, Vaslui
33. Mititiuc I. Constantin 1951 Feteşti, Suceava
34. Munteanu I. Petru 1951 Româneşti, Botoşani
35. Naphegyi Şt. Ştefan 1951 Târgu Mureş
36. Nechifor Gh. Nela 1950 Dragalina, Călăraşi
37. Neculcea Gh. Vasile 1951 Belceşti, Iaşi
38. Nicoară I. Dorina 1947 Cluj
39. Olteanu D. Dumitru 1949 Comăneşti, Bacău
40. Popa I. Aurelian 1941 Panatău, Cislău
41. Popa Z. Anca 1947 Ploieşti
42. Poplauschi V. Victor 1950 Botoşani
43. Rădulescu C. Adrian 1951 Bârlad
44. Roman I. Constantin 1951 Valea Seacă, Adjud
45. Săvulescu T. Roland 1951 Cătina, Cislău
46. Stan Gh. Nicolae 1947 Lieşti, Măicăneşti
47. Stăcescu L. Leon Gabriel 1951 Braşov
48. Stredie N. Emil 1944 Caracal
49. Şerban P. Costache 1951 Salcea, Suceava
50. Tanasă D. Traian 1947 Dorohoi
51. Toderaşcu M. Traian 1944 Adjudul Vechi
52. Ungureanu I. Ion 1946 Sascut Sat, Adjud
53. Zvarici I. Constantin 1951 Horodniceni, Suceava

Subingineri seral - Tehnologia prelucrării la rece


1. Andrieş V. Mihai 1939 Bohotin, Codăeşti
2. Baciu C. Constantin 1943 Rediu, Vaslui
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 159
3. Bercia Gh. Vasile 1944 Pungeşti, Vaslui
4. Boronea Gh. Ioan 1943 Ruginoasa
5. Bracan V. Ioan 1938 Păstrăvani, Neamţ
6. Budeanu G. Ioan 1947 Iaşi
7. Bugiu V. Gheorghe 1941 Movila Banului, Buzău
8. Capmare Gh. Grigore 1936 Codăeşti, Vaslui
9. Constantinescu C. Teodorel 1942 Comăneşti, Moineşti
10. Maxim T. Gavril 1939 Strunga, Iaşi
11. Palade S. Dumitraşc 1941 23 August, Tecuci
12. Răileanu M. Vasile 1941 Şipote, Iaşi
13. Roşca I. Marin 1938 General Stan Poetaş, Caliacra
14. Smeu D. Mihai 1936 Rafaila, Negreşti
15. Şorănescu C. Decebal 1946 Costuleni, Iaşi
16. Toderică V. Anghel 1942 Cozmeşti, Vaslui
17. Vântu C. Dumitru 1942 Bivolari, Iaşi
18. Zbanţ Gh. Corneliu 1942 Hăneşti, Săveni

PROMOŢIA 1974
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Balint M. Arcadiu 1950 Daia, Odorhei
2. Bercovici V. Petrică 1950 Cluj
3. Bindea L. Ioan Ludovic Vasile 1950 Odorhei
4. Boroş Gh. Petru 1950 Văleni, Piatra Neamţ
5. Chircu C. Ştefan 1949 Constanţa
6. Condriuc I. Silvia 1950 Iaşi
7. Cordobin C. Constantin 1950 Iaşi
8. Costea G. Vasile 1950 Constanţa
9. Dulgheru I. Gheorghe 1950 Iţcani, Suceava
10. Dumitraş Gh. Mihai 1950 Dersca, Dorohoi
11. Egri I. Ştefan 1950 Gherla
12. Fecioru V. Victor 1950 Iaşi
13. Grigorescu Gh. Constantin 1949 Târguşor, Medgidia
14. Ivan I. Tudorache 1945 Brăila
15. Kinda G. Gheza 1950 Mujna, Odorhei
16. Malancă S. Ciprian 1950 Gura Humorului
17. Mohai M. Stoica 1950 Peştera, Medgidia
18. Moisescu M. Dan 1949 Moreni
19. Panaitiu Şt. Victor 1950 Bârlad
20. Pasăre A. Dumitru 1950 Teleajen
21. Piticar I. Ioan 1943 Frasin, Gura Humorului
22. Provolovici D. Mihai 1949 Vaslui
23. Sărăţeanu D. Nelu 1950 Alexandria
24. Seche M. Ioan 1950 Tudor Vladimirescu
160 Facultatea de Mecanică

25. Severin I. Ioan 1943 Avrig


26. Şerban C. Gheorghe 1950 Mărunţiş, Buzău
27. Şerbu N. Nicolae 1948 Uioara de Sus, Aiud
28. Terzea Gh. Gheorghe 1950 Albeşti, Truşeşti
29. Turcov V. Constantin 1949 Podul Iloaiei
30. Tuturuz C. Valeria 1948 Goleşti, Focşani
31. Ţenu C. Ioan 1950 Vetrişoaia
32. Udrea M. Nicolae 1950 Rădineşti, Amaradia

Ingineri zi - Maşini termice


1. Băiceanu N. Toader 1950 Epureni, Iaşi
2. Buză V. Valeriu 1947 Rusăneştii de Jos, Corabia
3. Ciochină E. Radu Dan 1950 Bacău
4. Cojenel I. Eugen 1948 Huşi
5. Dima C. Petrică 1944 Constanţa
6. Dumitraşcu Gh. Gheorghe 1950 Iaşi
7. Dumitrescu I. Nicolae 1949 Topraisar
8. Iţicovici I. Emil 1950 Iaşi
9. Larco I. Ioan 1940 Dolina, Botoşani
10. Leca I. Ion 1950 Constanţa
11. Maftei C. Mircea 1950 Boroaia, Fălticeni
12. Mavovei Gh. Iulian Petru 1950 Dorohoi
13. Micu M. Valeriu Vasile 1950 Bucecea
14. Micu T. Emil 1949 Constanţa
15. Mobilio E. Francisco 1949 Tecuci
16. Moşanu V. Octavian 1950 Ploieşti
17. Nysztor A. Gavril 1950 Beclean
18. Onofrei A. Ion 1948 Vaslui
19. Pauliuc M. Dan 1950 Costina, Suceava
20. Popa P. Vasile 1949 Huşi
21. Purcel S. Ionel 1945 Galaţi
22. Pustai D. Dumitru 1948 Piatra Neamţ
23. Rîpanu I. Eugen 1947 Grumezoaia, Huşi
24. Stanciu I. Gheorghe 1948 Cristeşti, Beclean
25. Ştefan Gh. Gheorghe 1946 Mediaş
26. Theodoru G. Sorin 1950 Iaşi
27. Todică D. Dănuţ 1950 Iaşi
28. Tudoraşcu Gh. Iulia 1950 Iapa, Sighet
29. Vincze Gh. Gheorghe 1950 Oradea

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Ailoaiei D. Dorin 1950 Cornei, Botoşani
2. Antemie P. Vasile 1950 Frătăuţii Vechi, Rădăuţi
3. Asanache Gh. Costică 1950 Râmnicu Sărat
4. Athanasiu P. Dan Aurelian 1948 Drăgăneşti Cricov
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 161
5. Baboiu R. Neculai Marius 1948 Bârlad
6. Bârlea P. Dan 1950 Piatra Neamţ
7. Bercovici M. Mirel 1950 Bacău
8. Berzuntean I. Grigore 1946 Iveşti, Bârlad
9. Bojescu I. Nicolae 1950 Capu Codrului, Gura
Humorului
10. Bucur I. Nicolae 1944 Pecineaga, Negru Vodă
11. Buzdugan I. Virgil 1950 Bucureşti
12. Catargiu V. Traian 1950 Păltinoasa, Gura Humorului
13. Ciobanu N. Mircea 1950 Bosia, Iaşi
14. Cireş I. Dănuţ 1950 Craiova
15. Cristea I. Victor 1944 Moineşti
16. Despa I. Florin 1949 Văleni, Podgoria
17. Dutianu Gh. Ion Sorin 1948 Bucureşti
18. Enache I. Nicuşor 1950 Lieşti
19. Fălticineanu N. Neculai 1950 Lespezi, Paşcani
20. Florescu C. Radu 1945 Iaşi
21. Frunză I. Sorin 1950 Câmpulung
22. Frunză M. Emil 1950 Sadu
23. Ganea T. Aurel 1950 Odăile, Cislău
24. Gherghel D. Mihai 1950 Gherăieşti, Roman
25. Grădinaru Şt. Alexandru 1951 Buzău
26. Grigoriu V. Radu 1950 Iaşi
27. Hogaş A. Ionel 1950 Tecuci
28. Ione E. Vasile 1947 Fălticeni
29. Lupu Gh. Valentin 1950 Blăgeşti, Bacău
30. Mândru Z. Virgil 1942 Iaşi
31. Mardare I. Costache Mirel 1948 Iaşi
32. Marinescu M. Radu Florin 1951 Iaşi
33. Mihailide D. Mircea 1950 Brăila
34. Molcuţ I. Teodor 1950 Suplac, Beiuş
35. Moldoveanu P. Vasile Viorel 1950 Iaşi
36. Muşat I. Constantin 1950 Gârcina, Piatra Neamţ
37. Paraschiv S. Alexandru Ion 1950 Bucureşti
38. Pavel C. Vasile 1950 Dimăcheni, Dorohoi
39. Popa Gh. Petrea 1950 Drăguşeni, Fălticeni
40. Popa M. Gicu 1950 Iaşi
41. Popovici M. Lucia 1949 Moldoviţa, Câmpulung
42. Prisacariu V. Petru 1950 Borzeşti, Săveni
43. Roşca Gh. Ioan 1950 Şanta Mare, Botoşani
44. Rotaru M. Mircea 1950 Timişoara
45. Sişu F. Marcel 1948 Suteşti, Făurei
46. Stan Gh. Ioan 1950 Bălăneşti, Piatra Neamţ
47. Stroie N. Gheorghe 1948 Sita Buzăului
48. Tataru I. Gheorghiţă Florinel 1950 Câmpulung
162 Facultatea de Mecanică

49. Toth C. Andrei 1949 Sărăţeni, Sângeoagiu de


Pădure
50. Ţurcanu A. Gabriela 1950 Galaţi
51. Ungureanu Gh. Dan 1950 Iana, Bârlad
52. Zaharia Gh. Ioan 1950 Cepleniţa, Hârlău
53. Zaharia Gh. Luchian 1950 Cepleniţa, Hârlău

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Aanei M. Carmil 1949 Vlădeni, Iaşi
2. Agapie I. Elena 1950 Iaşi
3. Anghelescu D. Vasile Dumitru 1944 Clejeni, Vida
4. Baia D. Horia Adrian 1949 Constanţa
5. Bulgaru A. Gheorghe 1950 Botoşani
6. Burghelea C. Ioan 1949 Focşani
7. Carpin Gh. Dan Gheorghe 1949 Ploieşti
8. Căileanu C. Dragoş Constantin 1941 Bereşti, Bacău
9. Ceobanu C. Vasile 1950 Deleni, Iaşi
10. Cernea D. Sandu 1949 Roman
11. Cernea V. Silviu 1949 Bacău
12. Ciobanu P. Ioan 1947 Petea, Satu Mare
13. Ciocoiu C. Silvian 1950 Dobreni, Piatra Neamţ
14. Ciofoaia I. Vasile 1948 Căciuleşti, Piatra Neamţ
15. Ciornei M. Ioan 1950 Cracalia, Dorohoi
16. Ciupercă M. Alexandru 1950 Bacău
17. Cîţea V. Ion 1950 Timişeşti
18. Collias D. Valeriu 1950 Erbiceni, Hârlău
19. Cornea Gh. Virgil 1942 Medgidia
20. Dale T. Ovidiu 1950 Botoşani
21. Davidescu I. Bucur 1950 Târgu Neamţ
22. Dochia V. Viorel 1950 Fălticeni
23. Drăgan I. Barbu 1948 Bâlca, Botoşani
24. Dumitriu C. Constantin 1950 Piatra Neamţ
25. Fediuc I. Vasile Dorel 1951 Corni, Botoşani
26. Frăsinescu I. Emilian 1944 Râmnicu Sărat
27. Găinaru I. Ioan Mircea 1949 Salva, Năsăud
28. Ghemu M. Costel 1947 Iaşi
29. Gordună A. Aurelian Mihai 1950 Salonta
30. Gorun V. Constantin 1948 Bărbăteşti, Horezu
31. Gotia V. Nicolae Liviu 1950 Rahău, Sebeş
32. Grădinaru I. Adrian 1950 Probota, Iaşi
33. Guţu N. Vasile 1950 Iaşi
34. Hamza I. Neculai 1942 Schineni, Murgeni
35. Hoffman Ş. Iechiel 1950 Gura Humorului
36. Hojbotă Z. Vasile 1950 Poeni, Gura Humorului
37. Hură Gh. Gheorghe 1950 Bacău
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 163
38. Hustiu V. Neculai 1950 Onceşti, Zeletin
39. Iftimie I. Marian 1950 Iacobeni
40. Iliescu M. Gheorghe 1950 Urluiasca, Drăgăşani
41. Ionescu Gh. Dumitru 1949 Drăguşeni, Negreşti
42. Iosif I. Iuliana 1950 Bârlad
43. Leonte D. Virgil 1951 Iaşi
44. Leonte P. Vasile 1949 Iaşi
45. Loghin T. Mihai 1950 Horodniceni, Fălticeni
46. Lungu N. Nicolae 1949 Holt, Bacău
47. Macovei C. Constantin Alexandru 1950 Grămeşti, Siret
48. Marinovici M. Mircea 1942 Galaţi
49. Melinte P. Traian 1950 Osoi, Iaşi
50. Merluşcă I. Romeo 1950 Iaşi
51. Miserlis I. Iorgus Bulkes, Iugoslavia
52. Munteanu N. Vasile 1946 Roman
53. Oană C. Cătălin 1950 Iaşi
54. Pascalin C. Ion 1948 Dofteana, Târgu Ocna
55. Pascari D. Mircea 1951 Păltinoasa, Gura Humorului
56. Petrea T. Corneliu 1945 Tulcea
57. Popa C. Constantin Claudiu 1949 Aninoasa, Petroşani
58. Popa I. Nicolae 1949 Creţeni, Drăgăşani
59. Purice N. Petru 1950 Suharău, Dorohoi
60. Raihel C. Constantin 1946 Iaşi
61. River M. Herşcu 1947 Iaşi
62. Robilă V. Emil 1948 Salcea, Suceava
63. Scobai N. Neculai Dan 1949 Roman
64. Stanciu V. Cristea 1947 Deduleşti
65. Stoicescu I. Nicolae Viorel 1948 Ariceşti, Teleajen
66. Streit Gh. Radu 1950 Ciorani, Cricov
67. Szasz G. Magdalena Ana 1949 Satu Mare
68. Teodorescu N. Doru 1949 Tecuci
69. Tilă V. Marian 1948 Făcăieni, Ialomiţa
70. Ţanu D. Vasile 1943 Buzău
71. Ungureanu C. Constantin 1949 Gorban, Iaşi
72. Vasiloiu V. Ion 1947 Păuneşti, Adjud
73. Vigdorovici L. Hoisie 1950 Drăgăşani
74. Viţelaru Gh. Neculai 1950 Iaşi
75. Zăhărescu N. Alexandru 1947 Horodniceni, Fălticeni

Ingineri seral - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Ilie I. Ilie 1938 Mărgăriteşti, Balş
2. Oniciuc D. Eugen 1941 Corni, Botoşani

Subingineri zi - Tehnologia prelucrării la rece


1. Agheorghiesei D. Mihai 1952 Ibăneşti, Botoşani
164 Facultatea de Mecanică

2. Agrosoaiei D. Radu 1947 Darabani


3. Alexa A. Aureliu 1947 Homorâciu, Prahova
4. Andriucă P. Gheorghe 1945 Comarna, Iaşi
5. Avataji V. Pavel 1952 Lucăceşti, Bucureşti
6. Avrămuţă I. Abel 1947 Corbeni, Curtea de Argeş
7. Baldazar I. Dan Dumitru 1950 Iaşi
8. Bălan I. Ilie 1948 Piscu, Iaşi
9. Bejinariu C. Mihai 1951 Mănăstirea Doamnei, Botoşani
10. Bogdan V. Constantin 1951 Tecuci, Galaţi
11. Bojica V. Costache 1949 Deleni, Iaşi
12. Buleu Gh. Constantin 1948 Bălăneşti, Neamţ
13. Busuioc V. Costache 1945 Poduri, Bacău
14. Cărpuş A. Petrea 1950 Zamostea, Suceava
15. Ciofu V. Corina Lăcrămioara 1951 Iţcani, Suceava
16. Cocieru D. Ioan 1952 Săveni, Botoşani
17. Coşescu M. Aurel 1951 Băceşti, Vaslui
18. Cozma A. Mihai 1946 Dămieneşti, Bacău
19. Damaschin T. Mihai 1952 Hârlău
20. Diaconu D. Benone 1944 Tansa, Negreşti
21. Dominte N. Costică 1952 Vaslui
22. Enache P. Ioan 1951 Albeşti, Truşeşti
23. Groza I. Elena 1948 Criveşti, Bârlad
24. Hamciuc Gh. Costache 1945 Ruginoasa, Iaşi
25. Hobirca I. Ion 1952 Războieni, Neamţ
26. Huian Gh. Vasile 1952 Lucăceşti, Moineşti
27. Ichim M. Mihai 1951 Băceşti
28. Laczko L. Arpad 1952 Lazarea, Harghita
29. Leucă C. Mihai 1952 Săveni, Botoşani
30. Lupaşcu V. Adam 1941 Târgu Ocna, Bacău
31. Mendel M. Isac 1946 Piatra Neamţ
32. Mîndru N. Mircea Lucian 1948 Girov, Neamţ
33. Mocanu M. Virgil 1951 Iaşi
34. Munteanu V. Eugen 1947 Pucioasa
35. Papadopol N. Constantin 1951 Gropniţa, Iaşi
36. Păduraru N. Ştefan 1952 Vetrişoaia, Vaslui
37. Puşcaşu G. Vasile 1949 Văculeşti, Botoşani
38. Rusu R. Gheorghe 1947 Paşcani
39. Sănduleasa Şt. Costache 1952 Boroaia, Suceava
40. Tabără Gh. Mihai 1949 Grumezoaia, Huşi
41. Tache D. Vlase 1952 Topliceni, Buzău
42. Tamaş C. Ion 1948 Sagna, Neamţ
43. Tîrsan P. Petru 1946 Chesa, Bihor
44. Toderaşcu M. Mihai 1942 Adjudul Vechi, Vrancea
45. Tomulescu Gh. Georgeta-Ana 1950 Bacău
46. Turnagiu I. Gică Valter Luciu 1937 Giurgiu
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 165
47. Vătămanu N. Gheorghe 1951 Dorohoi
48. Verman V. Viorel 1943 Onceşti, Bacău
49. Virginaş Şt. Petru 1948 Aluniş, Mureş
50. Vlădescu I. Constantin 1950 Satu Mare

Subingineri seral - Tehnologia prelucrării la rece


1. A Mancei Gh. Emil 1937 Negreşti
2. Andronic C. Mihai 1943 Bereasa, Codăeşti
3. Coşofreţ I. Toader 1940 Vânători, Neamţ
4. Fărcaşi P. Augustin 1946 Mirceşti, Paşcani
5. Gafiţanu C. Constantin Radu 1949 Iaşi
6. Haraga Gh. Ştefan 1942 Păuşeşti, Iaşi
7. Ionescu J. Neculai 1945 Schitu Frumoasa, Moineşti
8. Jechel I. Ilie 1944 Morteni, Găeşti
9. Larco V. Vasile 1947 Bucecea
10. Lămătic D. Cezar Valentin 1945 Bucureşti
11. Leonida Gh. Titus 1928 Dofteana, Târgu Ocna
12. Lujinschi P. Emilian 1944 Buzău
13. Muller E.P. Eugen August 1944 Roman
14. Munteanu Vasiliu A. Corneliu 1940 Iaşi
15. Palenciuc Gh. Florin 1946 Braşov
16. Robi C. Ştefan 1941 Mărgăriteşti, Râmnicu Sărat
17. Silion V. Vasile 1940 Laleşti, Zeletin
18. Tarhon Şt. Ilie 1941 Răuceşti, Târgu Neamţ
19. Vatavu I. Vasile 1935 Comăneşti
20. Vătavu M. Mihai 1942 Truşeşti, Botoşani
21. Vrenceanu D. Ştefan 1940 Frumoasa, Ciuc
22. Wagner F. Mihail 1938 Buhuşi, Bacău

PROMOŢIA 1975
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Acatrinei Gh. Ioan 1951 Negri, Bacău
2. Bădingă I. Neculai 1951 Zorleni, Vaslui
3. Bucur M. Constantin 1944 Al.I. Cuza
4. Burlan S. Gheorghe 1951 Măneciu Ungureni
5. Buruiană I. Constantin 1949 Călugăra, Bacău
6. Câşlariu C. Dumitru 1951 Cordăreni, Dorohoi
7. Cazacu H. Petre Emilian 1951 Drăgăneşti Vlaşca
8. Cercel V. Ioan 1948 Cordăreni, Dorohoi
9. Croitoru V. Vasile 1951 Ştefan cel Mare
10. Dumitrache D. Paraschiv 1951 Râmnicelu, Brăila
11. Ghedeon C. Florin 1951 Suceava
12. Gorce D. Emilian 1951 Pârteştii de Jos, Suceava
166 Facultatea de Mecanică

13. Grosaru N. Mihai Roman 1949 Iaşi


14. Grozavu Gh. Maria 1950 Galiciuca Băileşti
15. Gusetu I. Neculai 1948 Dolhasca
16. Hîrtie D. Eugen 1951 Mândreşti, Botoşani
17. Mathe J. Jeno 1951 Cireşoaia, Dej
18. Mazilu A. Gheorghe 1950 Iaşi
19. Mirică G. Alexandru 1947 Focşani
20. Moldoveanu Gh. Maria 1950 Feteşti
21. Nedelcu V. Victor 1949 I.G. Duca, Tulcea
22. Nicoară N. Mircea Nicolaie 1951 Bârlad
23. Oprea I. Constantin 1944 Buzău
24. Pavel Gh. Ştefan 1951 Tichileşti, Brăila
25. Păunescu P. Paul 1947 Tulcea
26. Perju C. Eugen 1950 Erbiceni
27. Popa I. Gelu 1952 Paşcani
28. Rotaru F. Cezar-Adrian-Andrei 1947 Bucureşti
29. Rudnic M. Gheorghe Florin 1949 Hârlău
30. Rusu V. Petru 1951 Popeşti, Târgu Frumos
31. Simon L. Gică 1950 Fălticeni
32. Stan C. Ioan 1948 Huşi
33. Şerban I. Victor Viorel 1951 Iaşi
34. Ungvari I. Ştefan 1951 Târgu Mureş

Ingineri zi - Maşini termice


1. Bârsănescu T. Paul Doru 1951 Darabani
2. Chiorean V. Vasile 1950 Chiriş, Sărmaş
3. Comandar A. Corneliu 1951 Botoşani
4. Constandis M. Radu 1951 Câmpulung
5. Enăşescu A. Radu 1951 Botoşani
6. Găinaru I. Gheorghe Traian 1950 Năsăud
7. Golgoţiu T. Eugen 1951 Iaşi
8. Ivan N. Constantin 1952 Roman
9. Lungu I. Vasile 1950 Ţuţora, Iaşi
10. Mălăescu E. Constantin 1951 Iaşi
11. Medvid E. Petru 1951 Piatra Neamţ
12. Parasc N. Neculai 1951 Iaşi
13. Popa N. Sorin Corneliu 1951 Roman
14. Rick Şt. Mircea 1951 Iaşi
15. Ror A. Georges Dan 1951 Iaşi
16. Săhleanu A. Corneliu Gheorghe 1951 Hârlău
17. Scînteianu E. Neculai 1948 Scânteia
18. Şantea Gh. Gelu 1951 Valea lui Ion, Buhuşi
19. Şerban M. Dumitru 1951 Români, Buhuşi
20. Ţurcanu N. Mihai Radu 1951 Liteni, Fălticeni
21. Zdru A. Mihai 1950 Besenova, Timişoara
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 167

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Avram V. Eugen Vasile 1952 Iaşi
2. Beli A. Eugeniu Laurenţiu 1951 Cenavodă
3. Buteanu D. Gheorghe 1949 Mihail Kogălniceanu, Constanţa
4. Calancia C. Ovidiu 1951 Suharău
5. Casian C. Marian 1947 Giurgiu
6. Comănac I. Ioan 1951 Caşin, Târgu Ocna
7. Constantinescu I. Aurel 1951 Botoşani
8. Diaconiţă C. Mihai Dan 1951 Râmnicu Vâlcea
9. Diaconu I. Ion 1949 Câineni, Râmnicu Vâlcea
10. Gheorghiu C. Dumitru 1951 Paşcani
11. Gherman A. Mihai 1949 Iaşi
12. Hanganu V. Constantin Lucian 1951 Iaşi
13. Ion N. Alecu 1950 Brăila
14. Luchian C. Ion 1949 Lupeni
15. Mardare I. Vasile 1951 Trifeşti, Iaşi
16. Memet R. Iuxel 1950 Mangalia
17. Negrei C. Mihai 1941 Slobozia Ciorăşti
18. Ormeanu Gh. Neculai 1951 Gârceni, Vaslui
19. Pisică T. Ioan 1951 Iaşi
20. Puiu G. Vasile 1950 Pătrăuţi, Suceava
21. Solomovici I. Elias 1951 Bucureşti
22. Strugar E. Vasile 1939 Comăneşti, Gura Humorului
23. Vasile V. Valeriu 1951 Ploieşti
24. Vîrgolici I. Cezar 1950 Bârlad

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Acatrinei D. Constantin 1951 Brusture, Neamţ
2. Alexandrescu P. Iulian Eduard 1952 Bucureşti
3. Andruc V. Alexandru Bogdan 1951 Iaşi
4. Atitienei N. Dorin 1951 Bivolari
5. Bălăşoiu I. Emilean 1951 Bacău
6. Băncescu D. Nicolai 1951 Putna, Rădăuţi
7. Bejan C. Victor 1951 Bârlad
8. Blumenthal M. Hugo 1950 Botoşani
9. Bulancea D. Vasile 1951 Botoşani
10. Burduja Gh. Gheorghe 1949 Cluj
11. Buta G. Gheorghe 1950 Petea, Luduş
12. Calu C. Mihai 1951 Traian, Dăcele
13. Cârligeanu I. Iulius 1951 Piatra Neamţ
14. Chipăruş O. Ionel 1950 Iaşi
15. Colcer I. Ştefan 1951 Ghimeş Făget, Moineşti
16. Constantinciu P. Dan 1951 Bârlad
17. Constantinescu I. Nicolai 1949 Rădăuţi
168 Facultatea de Mecanică

18. Costandache I. Dan Liviu 1951 Bacău


19. Damaschin Gh. Gheorghe 1951 Iaşi
20. Dănilă C. Radu 1951 Coţuşca, Darabani
21. Dărîngă P. Paul 1946 Perieşti, Slobozia
22. Dinu A. Alexandru Ion 1950 Constanţa
23. Dumitrache P. Toader 1951 Cordun, Roman
24. Florescu M. Dorin 1951 Roman
25. Frimu D. Florinel 1949 Vaslui
26. Gânga I. Vasile 1951 Mărgineni, Piatra Neamţ
27. Grigoraş D. Ştefan 1951 Banu, Dumeşti
28. Hărăianu D. Filip 1950 Murgeşti, Buzău
29. Hăvârneanu C. Dan Constantin 1949 Iaşi
30. Huşian Şt. Marin 1951 Napradea
31. Ichim I. Haralambie Gheorghe 1951 Mărăşeşti, Vrancea
32. Ion A. Traian 1952 Glodeanu, Pogoanele
33. Ioniţă P. Simion 1952 Dolheşti, Codăeşti
34. Isachevici D. Florin 1951 Valea Rea, Târgu Ocna
35. Leonte N. Niculina 1951 Viişoara, Piatra Neamţ
36. Maţincu I. Octavian 1951 Iaşi
37. Mătăsaru V. Toader 1951 Bereşti, Galaţi
38. Mega T. Stere 1951 Istria Baia, Săcele
39. Muller F. Friederich 1951 Suceava
40. Munteanu I. Ion Radu 1951 Bacău
41. Munteanu T. Ştefan 1951 Podul Iloaiei
42. Nica P. Petru 1951 Roman
43. Olariu B. Vasile 1951 Remetea Lunca, Lugoj
44. Olaru N. Dumitru 1951 Hârtop, Fălticeni
45. Păuleţ Gh. Ioan 1951 Mărgineni, Bacău
46. Pescariu M. Elena Carmen 1951 Roman
47. Petroff P. Neculai 1951 Bârlad
48. Poiată Gh. Constantin Cătălin 1946 Iaşi
49. Popa I. Ioan 1951 Iaşi
50. Popa V. Vasile 1951 Murgeni, Vaslui
51. Popescu A. Liviu Mihail 1951 Botoşani
52. Ptaşnec V. Corneliu 1951 Piatra Neamţ
53. Săvulescu M.M. Radu 1951 Roman
54. Solomonescu V. Neculai 1949 Roznov
55. Stanca N. Emilian 1951 Poiana de Sus, Filiaşi
56. Stoian C. Aurel 1951 Olteţu
57. Sumanaru Gh. Mihai Mugurel 1951 Botoşani
58. Şandor S. Gheorghe Victor 1951 Bucureşti
59. Şerban I. Dragomir 1946 Pueşti, Râmnicu Sărat
60. Şova V. Rodica 1951 Piatra Neamţ
61. Ştifu I. Ioan 1951 Oţeleni, Iaşi
62. Ursu N. Ioan 1950 Fălticeni
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 169
63. Varzaru I. Vasile 1951 Lespezi, Paşcani
64. Vasiliu V. Corneliu 1949 Roman
65. Vlad T. Ioan 1951 Simoneşti, Odorhei
66. Vogel H. Iosef 1950 Gura Humorului
67. Zaharia G. Alexandru 1946 Iaşi

Subingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Ababei I. Mihai 1950 Valea Lupului, Iaşi
2. Asiminei P. Ghiorghe 1953 Huşi
3. Aţurcăniţei M. Valerian 1952 Bătăşani
4. Balazs I. Csaba 1953 Gheorgheni, Harghita
5. Barbu A. Traian 1948 Lunguleţu, Dâmboviţa
6. Bârlădeanu S. Tanase 1953 Bereşti, Galaţi
7. Băcanu V. Lucica 1953 Grădiştea, Brăila
8. Bărculeţ Gh. Costache 1951 Albeşti, Botoşani
9. Boz A. Carmil 1948 Horgeşti, Bacău
10. Bozdog N. Dumitru 1950 Salcia, Teleorman
11. Bulău Gh. Gheorghe 1953 Dorohoi, Botoşani
12. Bulgaru A. Dumitru-Marcel 1948 Iaşi
13. Cacicovschi I. Ioan 1950 Roman
14. Căpăţînă Şt. Aurel 1948 Ploieşti
15. Cerchez P. Hristachi 1949 Stănileşti, Vaslui
16. Chiper M. Gabriela 1953 Bârlad
17. Ciobanu A. Laurenţiu 1953 Dersca, Botoşani
18. Ciomârtan I. Gavril 1953 Fundata, Ialomiţa
19. Cojocaru D. Constantin 1953 Truşeşti, Botoşani
20. Costin A. Ioan 1948 Porceşti, Neamţ
21. Coşerea I. Ştefan 1951 Măneciu Pământeni, Prahova
22. Cozma T. Aurel 1953 Stânceşti, Botoşani
23. Culbece V. Vasile 1952 Tazlău, Neamţ
24. Damian Gh. Gheorghe 1947 Bosanci, Suceava
25. Datcu C. Vasile 1953 Borcea, Galaţi
26. Domnescu P. Gheorghe 1951 Ţimboieşti, Vrancea
27. Epureanu I. Petru 1952 Şanta Mare, Botoşani
28. Fedeleş I. Vasile 1953 Borca, Neamţ
29. Fediuc A. Emil-Gheorghe 1950 Botoşani
30. Firtelmeister I. Zoltan 1952 Gheorgheni, Harghita
31. Ghinea M. Mihai 1950 Şipote, Iaşi
32. Gorea V. Puiu 1950 Iaşi
33. Grigorescu P. Decebal 1954 Valea Sării, Vrancea
34. Grivincă Gh. Elena 1953 Băiceni, Iaşi
35. Guţu Gh. Gheorghe-Nil 1953 Iaşi
36. Harand Gh. Gheorghe 1953 Darabani, Botoşani
37. Hostiuc T. Ioan 1953 Ipoteşti, Suceava
38. Iftimie A. Adrian 1953 Vlădeni, Iaşi
170 Facultatea de Mecanică

39. Ignat C. Ion 1950 Brusturi Drăgăneşti, Neamţ


40. Ioviţă V. Neculai 1953 Dobrovăt, Iaşi
41. Jăleanu V. Vasile 1952 Aroneanu, Iaşi
42. Latiş Gh. Gheorghe 1953 Piatra Neamţ
43. Maftei T. Ilie 1953 Păltiniş, Botoşani
44. Mihai Gh. Viorel-Dan 1952 Cujmiru, Mehedinţi
45. Minea V. Mihai 1953 Podul Iloaiei, Iaşi
46. Muntenescu N. Viorel 1953 Deleşti, Vaslui
47. Obadă P. Ioan 1953 Botoşani
48. Oboroceanu M. Vasile 1951 Dumbrăveni, Suceava
49. Olteanu I. Francisc 1953 Bacău
50. Pascal M. Ioan 1953 Banu Mare, Hunedoara
51. Pascan G. Toader 1952 Deda Bistra, Mureş
52. Pasmangia N. Constantin 1951 Bucureşti
53. Poplauschi V. Anton 1952 Botoşani
54. Potcovuţă V. Viorica 1953 Târgu Frumos, Iaşi
55. Radu Gh. Mihai 1952 Vaslui
56. Roman C. Vasile 1953 Valea Seacă, Bacău
57. Roman Gh. Iancu 1953 Bereşti, Galaţi
58. Secăreanu I. Adrian 1949 Paşcani
59. Stan I. Neculai 1948 Oituz, Bacău
60. Stan Şt. Didina 1952 Buneşti, Vaslui
61. Stana S. Nicolae 1952 Doiceşti, Dâmboviţa
62. Stanciu I. Lazar 1953 Dej, Cluj
63. Tărniceru M. Dorina 1952 Botoşani
64. Ungureanu A. Ioan 1952 Baineţ, Suceava
65. Zofotă V. Viorel 1953 Câmpulung

Subingineri zi - Tehnologia prelucrării la rece


1. Avrămoaie V. Valentin 1952 Hârlău
2. Cozma M. Gheorghe 1947 Vorniceni, Botoşani
3. Vîrlan S. Ioan 1949 Bucureşti

Subingineri seral - Tehnologia construcţiilor de


maşini
1. Ailincăi I. Constantin 1947 Calu
2. Andone I. Ioan 1941
3. Androne C. Stelian 1948 Obileşti
4. Bejenaru C. Iulian 1945 Iaşi
5. Budu V. Constantin 1948 Iaşi
6. Bulgaru I. Toader 1950 Hoceni, Vaslui
7. Chistrugă P. Constantin 1943 Suharău, Botoşani
8. Ghergheşanu V. Mihai 1947 Dăneşti, Vaslui
9. Haras I. Teodor 1944 Leorda, Botoşani
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 171
10. Hozai P. Gheorghe 1944 Coţofăneşti, Bacău
11. Luca Gh. Ioan 1945 Vultureşti, Vaslui
12. Maftei C. Jănică 1944 Dobrovăţ, Vaslui
13. Mihnea P. Ioan 1947 Iaşi
14. Miron M. Gheorghe 1949 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
15. Murariu V. Nicolae 1940 Trifeşti, Roman
16. Omuşoru I. Iosif 1940 Hălăuceşti, Iaşi
17. Sobaru M. Mircea 1949 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
18. Vasilachi D. Petru-Pavel 1947 Popricani, Iaşi
19. Văleanu H. Viorica 1951 Aroneanu, Iaşi

Subingineri seral - Tehnologia prelucrării la rece


1. Apetrei E. Ilie 1942 Buhai, Şendriceni
2. Dumnică V. Florica 1943 Iaşi
3. Vrabie P. Constantin 1944 Mogoşeşti, Iaşi

PROMOŢIA 1976
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Avel G. Neculai 1945 Cornăţel, Adjud
2. Boboc C. Ion 1944 Colibaşi
3. Botcovschi I. Ioan 1952 Băişeşti, Suceava
4. Bucu C. Maricel 1952 Săveni
5. Buruiană P. Corneliu 1943 Iaşi
6. Carvlea Gh. Vasile 1949 Stolniceni Prăjescu, Paşcani
7. Chirica C. Cezar Alexandru 1951 Roman
8. Chivu D. Nicolae 1950 Roşiorii de Vede
9. Ciobanu V. Ioan 1951 Iaşi
10. Cozma E. Dănuţă 1951 Codăeşti, Vaslui
11. Crivac I. Ghiorghe 1947 Urlueni, Argeş
12. Deliu I. Aurel 1949 Socrujeni, Botoşani
13. Dogaru I. Gheorghe 1949 Vidra, Vrancea
14. Dragoş P. Traian Costin 1952 Constanţa
15. Ene M. Dumitru 1950 Lipniţa, Constanţa
16. Filip Gh. Tomel 1947 Jariştea, Focşani
17. Florea E. Mihai Florin 1951 Vatra Dornei
18. Florescu T. Florin 1949 Caransebeş
19. Grama M. Petru 1950 Fălticeni
20. Grigore J. Constantin 1951 Scânteia, Negreşti
21. Hapenciuc G. Silvia 1952 Iaşi
22. Ionbrişcă D. Ioan 1948 Gherăieşti, Roman
23. Iovite V. Vlad 1950 Dobrovăţ, Codăieşti
24. Lehăncianu I. Florin 1951 Iaşi
25. Lerani A. Jean Sorin 1949 Hunedoara
172 Facultatea de Mecanică

26. Metler C. Stelian 1952 Darabani


27. Olteanu A. Ion 1952 Homoriciu, Prahova
28. Olteanu C. Constantin 1948 Mastacan, Neamţ
29. Panaitescu G. George 1952 Ploieşti
30. Pîrvu I. Alexandru 1950 Strejeşti, Olt
31. Platon V. Victor 1950 Secuieni, Bacău
32. Pleşu I. Romel 1949 Podu Turcului
33. Ploscar C. Constantin Emanoil 1952 Ceaha, Cluj
34. Poloşanu C. Dumitru 1951 Socrujeni, Botoşani
35. Rădescu Gh. Dan 1950 Bălileşti, Argeş
36. Traşcă V. Adrian 1947 Militari, Oneşti
37. Vulpe I. Gheorghe 1950 Straja, Constanţa

Ingineri zi - Maşini termice


1. Apărece P. Adrian 1952 Iaşi
2. Arion A. Andrei 1949 Mangalia
3. Balaban V. Luchian 1952 Bălăbăneşti, Galaţi
4. Covataru I. Remus 1952 Râmnicu Vâlcea
5. Filip P. Victor Iulian 1952 Iaşi
6. Filipov S. Victor 1950 Murighiol
7. Ghinea Gh. Liviu Arcadie 1952 Darabani
8. Gogu N. Ştefan 1943 Ludeşti, Dâmboviţa
9. Ioan V. Adrian 1952 Bârlad
10. Ioniţă I. Dorina Silvia 1952 Sinaia
11. Macovei G. Gheorghe 1952 Iaşi
12. Racoviţă I. Ion 1951 Huşi
13. Ştirbu I. Cristel 1952 Roman
14. Teodorescu T. Ilie 1952 Liveni, Botoşani
15. Zaharioiu P. Pavel 1952 Băbeni Bistriţa, Vâlcea

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Albescu M. Dan George 1952 Bârlad
2. Astratinei Z. Dan 1952 Gura Humorului
3. Avădănii Gh. Ofelia 1951 Griviţa, Vaslui
4. Axinia I. Corneliu 1952 Ruginoasa, Iaşi
5. Constantinescu D.C. Tinel 1952 Focşani
6. Constantinescu M. Cristian 1952 Bârlad
7. Cozma P. Ioan 1950 Budeşti, Neamţ
8. Durleşteanu C. Mihai 1949 Dângeni, Truşeşti
9. Enescu C. Constantin 1951 Gura Ocniţei
10. Filipescu Gh. Gheorghe 1941 Mândreşti, Ungureni, Suceava
11. Furduescu N. Radu Petru 1952 Roman
12. Grigoraş Gh. Emilian 1952 Brătila, Bacău
13. Huţu V. Constantin 1949 Valea Seacă, Gura Humorului
14. Jitar N. Dumitru Ştefan 1952 Rădăuţi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 173
15. Lupei V. Vasile Mihai 1951 Roman
16. Lupu D. Ioan 1952 Lungani
17. Mitrea N. Dumitru 1952 Ianca, Brăila
18. Nguyen Thu Gia 1953 Hatinh
19. Nguyen Trung Dung 1950 Tambina
20. Petrea Gh. Ghiorghi 1953 Prisăcani, Iaşi
21. Plăcintă C. Elena 1951 Iaşi
22. Popoveniuc I. Mircea 1951 Siret
23. Secuiu V. Gheorghe 1952 Constanţa
24. Stanciu P. Gheorghe Ion Dan 1952 Slatina
25. Trandaf N. Ruxandra Florentina 1949 Oradea
26. Trofin E. Eugen 1952 Craiova
27. Ţivlea P. Petru 1946 Pociovaliştea, Dolj
28. Ungureanu Şt. Aurelian 1952 Vişeul de Sus

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Adam I. Neculai 1952 Bucecea
2. Antohi A. Gheorghe 1952 Luncaviţa, Tulcea
3. Apreutesei Gh. Viorel 1952 Rastu, Dolj
4. Balan A. Nicolaie Mărgărint 1952 Iaşi
5. Baniţă C. Constantin 1952 Bârlad
6. Barbu E. Gelu 1952 Iaşi
7. Bejenariu P. Mihail 1952 Iaşi
8. Bercea T. Mihai 1951 Mândreşti Vlădeni, Botoşani
9. Berea V. Mihai 1952 Girov
10. Berstein A. Liuben 1952 Câmpulung
11. Boancă Gh. Gheorghe 1952 Brăila
12. Bogdan I. Ioan 1949 Lechinţa, Beclean
13. Brădeanu N. Florin 1950 Racoviţă, Vâlcea
14. Calapodescu Gh. Gheorghe Eugen 1951 Tecuci
15. Candiescu T. Dragoş Marian 1952 Botoşani
16. Capriş N. Sergiu Laurenţiu 1951 Cluj
17. Caţarschi T. Vasile 1952 Iaşi
18. Cărăuşu Gh. Constantin 1952 Călăraşi, Truşeşti
19. Căruntu M. Vasile 1952 Andrieşeni, Iaşi
20. Chirilă V. Viorel 1952 Gâdinţi, Neamţ
21. Cireaşă G. Constantin 1951 Galbenu, Brăila
22. Cişmaş Şt. Ştefan 1952 Luduş
23. Ciulică Şt. Marin 1945 Bragadiru
24. Cobzarencu Gh. Vasile 1952 Isaccea
25. Cohn M. Mircea 1952 Buhuşi
26. Cojocaru H. Iosef 1951 Roman
27. Constantin I. Gheorghe 1948 Râmniceni, Lieşti
28. Costăchescu Gh. Ioan 1951 Scobinţi, Iaşi
29. Crăciun V. Emilian 1953 Năvodari
174 Facultatea de Mecanică

30. Crăciunescu M. Dănuţ 1952 Suceava


31. Creţu G. Adrian 1952 Ştefan cel Mare, Neamţ
32. Crigorescu N. Dan Constantin 1948 Timişoara
33. Curelaru D. Dan Mihail 1951 Azuga
34. Dimitriu O.C. Constantin 1951 Iaşi
35. Dinică I. Constantin Tudor 1952 Piatra Neamţ
36. Dobreanu V. Sava 1952 Scânteia, Iaşi
37. Enache Şt. Ştefan 1952 Iaşi
38. Galiţă I. Gabriel 1952 Bacău
39. Gheonea A. Ion 1949 Surdila, Făurei
40. Gheţaru C. Aurel 1950 Bărăştii de Vede, Olt
41. Gosler O. Andrei 1952 Periş
42. Gusu Gh. Neculae 1952 Avrămeni, Botoşani
43. Ho Xuan Do 1953 Thamh Haa
44. Iacob I. Gheorghe 1948 Săvineşti
45. Ilieş M. Mihai Dan 1951 Iaşi
46. Iuga Gh. Vasile 1952 Pârteştii de Sus, Gura
Humorului
47. Jurca A. Octavian 1952 Timişoara
48. Lipşa Şt. Ovidiu 1952 Ipatele, Vaslui
49. Loghin C. Aurel 1951 Broscăuţi, Dorohoi
50. Lupoae M. Costel 1951 Tudor Vladimirescu, Galaţi
51. Mac Van Canh 1951 Haihung
52. Marcovici I. Ozică 1951 Dorohoi
53. Marian S. Marinela 1952 Paşcani
54. Martin M. Dumitru Vlad 1951 Botoşani
55. Măndăşescu M. Doru Mircea 1952 Botoşani
56. Mihalache M. Marin 1952 Brâncoveni
57. Mihăilescu Gh. Gheorghe Anton 1950 Fălticeni
58. Moldovan E. Emil 1952 Braşov
59. Moldovan V. Iulueţ 1952 Mica, Cluj
60. Munteanu I.A. Dan 1952 Iaşi
61. Murărescu Şt. Constantin 1950 Burdujeni, Suceava
62. Nguyen Tat Luang 1951 Nghe An
63. Nicolăescu P. Traian 1951 Ploieşti
64. Onica V. Vasile Dan 1952 Iaşi
65. Palade V. Dimitrie Ovidiu 1952 Şcheia, Iaşi
66. Pap M. Sighismund 1950 Benţid
67. Popovici V. Florinel 1951 Bacău
68. Pricop M. Iulian 1952 Bacău
69. Profirescu A. Alexandru 1952 Mâneciu Ungureni, Prahova
70. Roman Gh. Constantin 1952 Sagna, Neamţ
71. Roşca D. Horia 1952 Oradea
72. Rusu I. Constantin 1952 Buhuşi
73. Schipor Gh. Mircea 1952 Focşani
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 175
74. Schvartz I. Carol 1952 Iaşi
75. Sinorchian M. Liviu 1952 Constanţa
76. Slavu V. Mărioara 1949 Râmnicu Sărat
77. Stănilă I. Aurel 1952 Constanţa
78. Teodoriu M. Liviu Alexandru 1952 Iaşi
79. Tihon M. Virgil 1952 Câmpulung
80. Tinichigiu H. Aurel 1952 Botoşani
81. Traian Gh. Cristian 1952 Brăila
82. Trung Mho Mo 1952 Thamh Haa
83. Tudoran Gh. Grigore 1952 Bărăştii de Vede, Olt
84. Ţiţe D. Dumitru 1952 Tecuci
85. Vranău Gh. Nicolai 1951 Câmpulung
86. Vulpoi Gh. Grigore 1952 Panciu
87. Wigler S. Eizig 1952 Rădăuţi

Subingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Alexa Şt. Maria 1954 Târgu Frumos, Iaşi
2. Anton D. Spiridon 1949 Nicoleşti, Buzău
3. Asavei C. Ioan 1951 Dragomireşti, Neamţ
4. Avădăni I. Ghiorghi 1952 Valea Rea, Vaslui
5. Balan S. Sofia 1954 Iveşti, Vaslui
6. Balmoş Şt. Petru 1951 Tulgheş, Harghita
7. Baston S. Ionel 1949 Stăniţa, Neamţ
8. Băncilă D. Ştefan 1949 Roşiori, Bacău
9. Băncilă I. Elena 1949 Gherăieşti, Neamţ
10. Bogza C. Constantin 1952 Răchiţi, Botoşani
11. Bompa D. Costache 1954 Stânceşti, Botoşani
12. Broştic M. Gheorghe 1946 Perieni, Vaslui
13. Buga M. Larisea 1951 Prejmer, Braşov
14. Burciu C. Constantin 1952 Româneşti, Botoşani
15. Butnaru C. Nicolae 1949 Roman
16. Butunoi C. Stelian 1952 Hunedoara
17. Caraivan I. Elena 1954 Zorleni, Vaslui
18. Centea A. Rozalia-Viorica 1954 Boiu Mare, Maramureş
19. Cerchia S. Dumitru 1949 Crucea, Constanţa
20. Coman I. Ion 1952 Craiova
21. Covalcic M. Mihai 1947 Leleşti Dej, Bistriţa Năsăud
22. Creţu C. Gheorghe 1950 Vlăsineşti, Botoşani
23. Creţu T. Constantin 1944 Lespezi, Iaşi
24. Dascalaşu N. Cristian 1952 Fălticeni
25. Dimofte D. Elena 1954 Fătăciuni, Bacău
26. Dobrincu M. Constantin 1950 Darabani, Botoşani
27. Dranca I. Ioan 1950 Vatra Dornei, Suceava
28. Drăgoi I. Ion 1951 Bicaz
29. Fodor I. Ioan 1949 Mărgineni, Bacău
176 Facultatea de Mecanică

30. Gărgăun C. Constantin 1950 Dulceşti, Neamţ


31. Gherasim D. Georgeta 1953 Iaşi
32. Gireadă V. Dorica 1953 Dersca, Botoşani
33. Gîngă I. Silvia 1953 Răchiţi, Botoşani
34. Hanu P. Florica 1952 Săveni, Botoşani
35. Haras Gh. Doina 1954 Leorda, Botoşani
36. Hâşie Gh. Ion 1946 Tătăruşi, Iaşi
37. Hoidrag I. Petru 1953 Socrujeni, Botoşani
38. Hudişteanu N. Emilia 1953 Darabani, Botoşani
39. Huian H. Elena 1953 Iacobeni, Suceava
40. Hurmuzache Z. Gheorghe 1952 Cosmeşti, Galaţi
41. Huţanu T. Georgeta 1954 Vereşti, Suceava
42. Iliescu I. Niculae 1948 Teiu, Argeş
43. Isac V. Elena 1954 Botoşani
44. Keresztely M. Ladislau 1953 Odorhei, Harghita
45. Larionescu R. Nicolai 1950 Rădăuţi
46. Lazar M. Emeric 1950 Lueta, Harghita
47. Lungu A. Etica 1951 Hlipiceni, Botoşani
48. Luţea I. Aurelian 1953 Bârlad
49. Macovei M. Rodica 1954 Dorohoi
50. Marusac V. Aurel 1952 Mihălăşeni, Botoşani
51. Matei S. Elena 1954 Banca, Vaslui
52. Meauta Gh. Mihai 1951 Piatra Neamţ
53. Mihai Gh. Silvia 1953 Ştefăneşti, Botoşani
54. Mihai P. Doiniţa 1948 Mihălăşeni, Iaşi
55. Mihăilă V. Dinel-Trandafir 1953 Rădăuţi
56. Miron S. Elena 1953 Secuieni, Bacău
57. Mitrofan I. Vasile 1939 Arsura, Vaslui
58. Munteanu C. Ecaterina 1952 Bacău
59. Munteanu D. Ilinca 1954 Bereşti, Galaţi
60. Munteanu V. Constantin 1951 Huşi
61. Muntianu A. Ioan 1948 Uricani, Iaşi
62. Murguleţ I. Ioan 1947 Deleni, Vaslui
63. Necşanu M. Mugur 1952 Zimnicea, Teleorman
64. Oprea P. Vicol 1948 Variaş, Arad
65. Oprişa V. Virginia-Mariana 1951 Bistriţa, Bistriţa-Năsăud
66. Pasciuc I. Cristofor 1953 Nicşeni, Botoşani
67. Pavăl Gh. Mihai 1951 Fălticeni
68. Pădurariu V. Maricica 1952 Bogdăneşti, Suceava
69. Platon Gh. Gheorghe-Cornel 1952 Oradea
70. Polenciuc Gh. Gheorghe 1944 Bucureşti
71. Postolache Gh. Ionel 1944 Albeşti, Piteşti
72. Potronic I. Calipisoana 1952 Grumezoaia, Vaslui
73. Prepeleac I. Ionel 1952 Iaşi
74. Prundea M. Ioan-Mihai 1952 Ploieşti
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 177
75. Puflea Gh. Mariana 1954 Unteşti, Vaslui
76. Rânciog C. Ştefan 1944 Aliceni, Buzău
77. Răchiţeanu D. Mihai 1952 Roman
78. Răvnic A. Dimitrie 1948 Lucăceşti, Suceava
79. Roman A. Ştefan 1948 Târgu Frumos, Iaşi
80. Sandu Gh. Gheorghe 1952 Săveni, Botoşani
81. Siklodi F. Toma 1953 Ditrău, Harghita
82. Simion E. Valeriu 1949 Butnăreşti, Neamţ
83. Solomon N. Mircea 1948 Strugari, Bacău
84. Stoleru C. Gheorghe 1952 Blăgeşti, Vaslui
85. Szabo T. Edita 1954 Satu Mare
86. Szekely A. Andrei 1950 Odorheiul Secuiesc, Harghita
87. Şlemco P. Victoria-Georgeta 1952 Coteana, Olt
88. Tabarcea V. Vasile 1950 Stăniţa, Neamţ
89. Toma I. Toader 1952 Coroieşti, Vaslui
90. Trofin C. Vasile 1952 Butnăreşti, Neamţ
91. Ţacă C. Costache 1953 Bogza, Vrancea
92. Velicu N. Gheorghiţă 1951 Botoşani
93. Vlad N. Neculai 1950 Zăneşti, Neamţ
94. Zaharia G. Mihai 1949 Iaşi

Subingineri seral - Instalaţii în construcţii


1. Andrieş G. Aristotel-Mihai 1941 Podul Iloaei, Iaşi
2. Aruşti Gh. Rodica 1952 Borzeşti, Botoşani
3. Aştefanei C. Gheorghe 1949 Călăraşi, Botoşani
4. Bădărău Gh. Constantin 1952 Unţeşti, Vaslui
5. Bitiuşcă A. Ioan 1942 Butea, Iaşi
6. Bodea C. Constantin 1942 Roman
7. Calotă V. Ioan 1937 Fitioneşti, Vrancea
8. Carcia T. Toader 1940 Sineşti, Iaşi
9. Căruceru N. Petria 1949 Fundu Herţei, Botoşani
10. Chiaburu I. Gheorghe 1949 Botoşani
11. Chirica A. Viorica 1950 Iaşi
12. Ciobanu A. Alexandru-Ion 1948 Sebeş, Alba
13. Ciocate I. Constantin 1949 Dofteana, Bacău
14. Ciornodolia C. Ştefan 1951 Dorohoi, Botoşani
15. Condurache V. Daria-Mihaela 1953 Iaşi
16. Dănilă V. Vasile 1947 Paşcani
17. Dîrvariu P. Gelu 1951 Movila Ruptă, Botoşani
18. Dobre V. Adrian 1941 Războieni, Iaşi
19. Goldan I. Mircea 1945 Prisăcani, Iaşi
20. Gorăscu Gh. Ghiorghi 1936 Belceşti, Iaşi
21. Hodea I. Ioan 1950 Huşi
22. Ignat C. Andrei 1932 Reni, Ismail
23. Luca N. Dumitru 1946 Lunca Banului, Vaslui
178 Facultatea de Mecanică

24. Masari G. Alexandru 1944 Tecuci, Galaţi


25. Mihalache Gh. Maria 1950 Coarnele Caprei, Iaşi
26. Nistor V. Mihai 1943 Tăcuta, Vaslui
27. Olariu C. Gheorghe 1951 Vutcani, Vaslui
28. Ostaci Gh. Dumitru 1938 Ştefăneşti, Botoşani
29. Pahomi P. Nicolai 1935 Iaşi
30. Pîrvu T. Ioana 1950 Belceşti, Iaşi
31. Popa Gh. Constantin-Doru 1952 Iaşi
32. Rusov I. Laurenţiu 1949 Iaşi
33. Smâdu D. Ştefan 1943 Zărneşti, Buzău
34. Sonea M. Mihai 1952 Ipatele, Iaşi
35. Spiţelnicu I. Constantin 1948 Sculeni, Iaşi
36. Stolnic S. Traian 1943 Iaşi
37. Tabarcea C. Vasile 1949 Comăneşti, Suceava
38. Tistu C. Constantin 1941 Buhuşi, Bacău
39. Tonegaru M. Vlad 1941 Dobrovăţ, Iaşi
40. Toporău C. Veronica 1950 Corod, Galaţi
41. Ţepeş-Handaric T. Ioan 1933 Bicazul Ardelean, Neamţ
42. Vezeteu V. Romică 1947 Gârbeşti, Iaşi
43. Zaharia I. Dumitru 1942 Iaşi

Subingineri uzinali seral - Industrializarea lemnului -


Suceava
1. Aerinei C. Chirică 1950 Hudeşti, Botoşani
2. Agafiţei Gh. Vasile 1949 Mărgineni, Neamţ
3. Aramă V. Vasile 1943 Ruşi Mănăstioara, Suceava
4. Arseniuc D. Alexandru 1949 Câmpulung
5. Axinia Gh. Mihaela 1953 Tarcău, Neamţ
6. Bostan I. Constantin 1940 Vutcani, Vaslui
7. Bretean N. Nicoleta 1951 Gura Humorului, Suceava
8. Buliga I. Maria 1951 Marginea, Suceava
9. Cojoc A. Florin 1953 Dorna, Suceava
10. Cojocariu G. Ioan 1939 Salcea, Suceava
11. Condurariu N. Gheorghe 1953 Hârtop, Suceava
12. Costin Gh. Constantin 1948 Dâşca, Suceava
13. Cucu Gh. Aron 1953 Vatra Dornei
14. Dămian I. Gheorghe 1946 Ştefan cel Mare, Neamţ
15. Dohotar P. Gheorghe 1944 Rădăuţi
16. Gorea V. Vasile 1948 Piatra Neamţ
17. Humeniuc N. Marcel 1950 Câmpulung
18. Ieşan O. Maria 1950 Dorneşti, Suceava
19. Ilie I. Dragoş 1950 Vama, Suceava
20. Iliuţă I. Dumitru 1929 Preuteşti, Suceava
21. Lupescu Gh. Constantin 1948 Valea Glodului, Suceava
22. Macovei Gh. Mihai 1948 Taşca, Neamţ
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 179
23. Mandici C. Victor 1937 Vicovul de Sus, Suceava
24. Mironescu D. Gheorghe 1949 Horodnic de Jos, Suceva
25. Pop C. Valerian Gheorghe 1946 Mitocu Dragomirnei, Suceava
26. Popa I. Paul-Sever 1951 Moţăţei, Dolj
27. Rădăşan E. Laurenţiu 1939 Costina, Suceava
28. Sofian Şt. Oleg-Cristinel 1952 Câmpulung
29. Tanasă D. Grigore 1945 Rotopăneşti, Suceava
30. Todiraş V. Constantin 1945 Bălăceana, Suceava

Subingineri seral - Tehnologia construcţiilor de


maşini
1. Amarandei D. Dumitru 1949 Şipote, Iaşi
2. Andrei M. Dan 1951 Iaşi
3. Andrieş I. Dumitru 1949 Şipote, Iaşi
4. Andronic I. Petru 1952 Petricani, Neamţ
5. Apetrei C. Vasile 1944 Războieni, Neamţ
6. Bărbăscu S. Florea 1945 Bucureşti
7. Ciobanu A. Ioan 1948 Pildeşti, Neamţ
8. Crăciniuc P. Constantin 1951 Iaşi
9. Crăciun D. Ioan 1940 Lunca, Botoşani
10. Dobreanu P. Sergiu 1952 Iaşi
11. Dudău Gh. Ioan 1951 Valea Ursului, Neamţ
12. Dudzic P. Anton 1947 Iaşi
13. Iacob C. Ioan 1949 Sălăgeni, Suceava
14. Iacob I. Ioan 1949 Târgu Frumos
15. Iftime N. Constantin 1950 Cracalia, Botoşani
16. Luncă E. Constantin 1946 Vorniceni, Botoşani
17. Miron M. Dumitru 1949 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
18. Perju A. Ioan 1949 Iaşi
19. Răschip C. Stefania 1951 Romaneşti, Botoşani
20. Wiener F. Ferdinand Alexandru 1950 Topliţa

Subingineri seral - Tehnologia prelucrării la rece


1. Maxim G. Aurel 1943 Iaşi
2. Săcăleanu G. Gheorghe 1942 Codăeşti, Vaslui

Subingineri seral - uzinali - Utilaj chimic şi


petrochimic - Borzeşti
1. Atodiresei I. Ioan 1940 Gârbeşti, Vaslui
2. Batog I. Lucian-Ion 1947 Galaţi
3. Bora I. Mihaiu 1940 Nicolae Bălcescu, Bacău
4. Buguş C. Niculai 1945 Dărmăneşti, Bacău
5. Burghiu S. Ion 1940 Barcia, Galaţi
6. Ciocan I. Dumitru 1942 Hârja, Bacău
180 Facultatea de Mecanică

7. Ciocoiu V. Vasile 1949 Pufeşti, Vrancea


8. Coman V. Gheorghe 1939 Cocora, Ialomiţa
9. Costea N. Victor 1942 Dor Mărunt, Ialomiţa
10. Cristea N. Corneliu 1941 Oneşti, Bacău
11. Cucu I. Georgeta 1952 Valea Sălciei, Buzău
12. Ene A. Neculai 1943 Coţofăneşti, Bacău
13. Flintoacă I. Ion 1952 Caşin, Bacău
14. Gabor Şt. Emil 1936 Frumoasa, Harghita
15. Georgian L. Radu 1936 Mihălceni, Vrancea
16. Graef W. Ortwin Erhard 1935 Orăştie, Hunedoara
17. Grigore R. Adrian 1946 Uzun, Covasna
18. Gruici A. Ioan 1940 Corod, Galaţi
19. Hârtopeanu Gh. Gheorghe 1944 Budeasa, Argeş
20. Irimia V. Gheorghe 1937 Hudeşti, Botoşani
21. Lemnaru C. Eugen 1949 Braşov
22. Lungu Gh. Ioan 1948 Găiceana, Bacău
23. Maftei A. Constantin 1940 Măgireşti, Bacău
24. Manea I. Ioan 1942 Pufeşti, Bacău
25. Manea V. Gheorghe 1947 Oneşti, Bacău
26. Miftodi I. Toader 1942 Borzeşti, Bacău
27. Mihăilă N. Ion 1946 Cornăţel, Bacău
28. Rădulescu N. Emilian 1944 Râncezi, Prahova
29. Rohrmann M. Ioan 1935 Toarclă, Braşov
30. Simion Gh. Ion 1949 Gropile, Bacău
31. Simion V. Valeriu 1951 Băneşti, Bacău
32. Tihoc Gh. Gheorghe 1940 Hârja, Bacău
33. Vintilă S. Radu 1939 Goleşti, Focşani
34. Vornicu V. Neculai 1944 Dobreni, Neamţ

Subingineri seral - uzinali - Utilaje pentru


industrializarea materialelor de construcţii - Suceava
1. Amarine V. Neculai 1941 Fundu Herţei, Botoşani
2. Ananie Gh. Gheorghe 1946 Săpânţa, Maramureş
3. Andrioaia N. Neculai 1939 Boroaia, Suceava
4. Bobârnac Gh. Ioan 1942 Valea Seacă, Bacău
5. Buzuleac I. Gheorghe 1951 Pătrăuţi, Suceava
6. Chidinciuc Gh. Silvia 1949 Măriţei, Suceava
7. Chiriac Z. Vasile 1949 Sadova, Suceava
8. Cîrneală C. Filip 1943 Pleşeşti, Suceava
9. Costăchescu Gh. Ilie 1940 Voiceşti
10. Covalschi I. Gabriel-Ioan 1952 Suceava
11. Crăciunescu N. Vasile 1930 Câmpulung, Suceava
12. Curelariu Gh. Gheorghe 1945 Forăşti, Suceava
13. Dura I. Ion 1948 Udeşti, Suceava
14. Florea C. Eugenia 1950 Tuluceşti, Galaţi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 181
15. Ghidec Gh. Domnica 1951 Stroeşti, Suceava
16. Hasovschi I.A. Magdalena 1952 Sfântu Ilie, Suceava
17. Ignătescu V. Vasile-Dino 1948 Părhăuţi, Suceava
18. Lemnic L. Cornel-Eligiu 1939 Gura Ocniţei, Dâmboviţa
19. Leonte I. Gheorghe 1949 Salcea, Suceava
20. Locovei P. Ştefan 1943 Ropcea, Storojineţ
21. Moroşanu M. Vasile 1949 Fălticeni
22. Moscal V. George 1937 Bădeuţi, Suceava
23. Parasteac V. Constantin 1949 Liteni, Suceava
24. Popinciuc C. Vasile 1949 Tudor Vladimirescu, Bucureşti
25. Popovici Gh. Dumitru 1939 Movila Ruptă, Botoşani
26. Schirda V. Vasile 1943 Vorkuta, URSS
27. Selea N. Florin-Gheorghe 1947 Suceava
28. Sofian I. Aurel 1940 Comăneşti, Suceava
29. Spetcu E. Gheorghe 1943 Mărăţei, Suceava
30. Ungureanu C. Vasile 1947 Rădăşeni, Suceava

PROMOŢIA 1977
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Antonescu V. Paul Rinu 1953 Izbiceni, Olt
2. Apreutesei C. Viorel Virgilius 1953 Galaţi
3. Balercă N. Neculai 1953 Buhuşi
4. Bardocz F. Ferencz 1953 Baţanii Mari, Covasna
5. Betea I. Dumitru 1953 Satu Mare
6. Burceag I. Valentin 1950 Burdujeni, Suceava
7. Cazacu I. Gabriel 1949 Bârlad
8. Cimbrea C. Ion 1951 Bărbăteşti, Gorj
9. Clichici S. Valeriu 1952 Paşcani
10. Comănescu Gh. Viorel 1953 Bacău
11. Coţofrei M. Emil 1943 Dorohoi
12. Creţu C. Valeriu 1951 Bohotin, Iaşi
13. Dancă A. Iosif 1952 Tămăşeni, Neamţ
14. Dima G. Gheorghe 1953 Bucureşti
15. Grădinaru P. Săvel 1950 Mărgineni, Bacău
16. Iliescu M. Mihai 1949 Zăneşti, Neamţ
17. Martin N. Nicolae 1949 Glagova, Baia de Aramă
18. Mezei E. Andrei 1953 Târnăveni
19. Moise C. Ion 1952 Mâneciu Ungureni, Prahova
20. Moţoc S. Victor 1950 Bârlad
21. Pânzaru M. Eugen 1952 Ţibăneşti, Iaşi
22. Petrescu N. Eugen 1952 Niculiţel, Tulcea
23. Petruc T. Victor 1950 Socola, Iaşi
24. Rotariu C. Victor 1953 Iaşi
182 Facultatea de Mecanică

25. Rotaru D. Ioan 1953 Păuleşti, Prahova


26. Saicu L. Titu 1948 Blăjenii de Jos, Bistriţa
27. Santa B. Albert 1953 Sovata
28. Sfatcu N. Constantin 1953 Iaşi
29. Sumanariu Gh. Anton 1949 Socrujeni, Botoşani
30. Tudorachi C. Spiridon 1949 Iaşi
31. Turcu A. Marcel 1949 Iaşi
32. Unguru Gh. Mircea 1945 Băieşti, Câmpina
33. Verciuc V. Gheorghe 1950 Suceava
34. Vida I. Mimi 1953 Fălciu, Vaslui

Ingineri zi - Maşini termice


1. Alexe S. Ion 1952 Constanţa
2. Bercea I. Mihai 1953 Burdujeni, Suceava
3. Blesneac C. Mihai 1951 Negreşti, Vaslui
4. Boroda Gh. Vasile 1947 Dumeşti, Vaslui
5. Boroleanu J. Ştefan 1950 Dorohoi
6. Budaciu C. Aurel 1952 Iaşi
7. Cotovanu V. Ana 1951 Leţcani, Iaşi
8. Cucerenco V. Vasile 1950 Tecuci
9. Gheorghiţă A. Dănuş 1953 Galaţi
10. Ignat A.I. Mihail 1952 Iaşi
11. Ignat V. Mihail Victor 1953 Piatra Neamţ
12. Peretz D. Ronald 1952 Iaşi
13. Petrăchioaiei G. Eugeniu Corneliu 1953 Iaşi
14. Pleşca D. Ionel Eugen 1952 Botoşani
15. Popescu I. Georgică 1953 Buda, Râmnicu Sărat
16. Saghin M. Gheorghe 1937 Vatra Moldoviţei, Suceava
17. Suciu C. Viorel 1953 Focşani
18. Teodoru V. Emil 1951 Bujor
19. Veiner V. Herşcu 1953 Iaşi
20. Vlad T.L. Marius 1953 Iaşi
21. Voinea A. Nicolaie 1949 Vaslui

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Ailiesei P. Florin 1952 Iaşi
2. Badea P. Romeo Petru 1950 Iaşi
3. Bostan M. Mihai 1950 Hilita
4. Botezatu P. Ioan 1945 Bocşa, Reşiţa
5. Chiriac V. Aurora 1953 Piatra Neamţ
6. Cioată Gh. Florentin 1953 Iaşi
7. Constantin P. Nicolaie 1951 Bacău
8. Corneanu M. Lucian 1949 Botoşani
9. Dîlcu V. Constantin 1953 Suceava
10. Enachi M. Mircea 1952 Lieşti
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 183
11. Gacickevici V. Marian 1953 Buzău
12. Gheorghieş I. Ion 1953 Mărgineni, Bacău
13. Latiş P. Eugenia 1952 Sadova, Suceava
14. Moldovan G. Vasile 1953 Şcheia, Suceava
15. Nguyen Vinh Ky 1951 Ha Tinh
16. Păiş A. Ştefan 1953 Bicaz
17. Perial G. Ghiorghiţă 1954 Bârlad
18. Petrini P. Silviu 1951 Bârlad
19. Porcuţan T. Adrian Petru 1953 Câmpulung
20. Şprac T. Daniil 1953 Solca, Suceava
21. Şuga M. Nicolae 1953 Bărăitaru, Prahova
22. Ţipu Gh. Vichente 1949 Hurez, Braşov
23. Ungureanu Gh. Gheorghe 1952 Hârlău

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Alistari C. Constantin 1953 Hârlău
2. Andrei P. Corneliu 1952 Botoşani
3. Andrieş V. Gheorghe 1953 Suceava
4. Baciu C. Constantin 1953 Huşi
5. Baricz E. Eugen 1953 Gheorgheni
6. Băisan C. Mircea 1952 Jibou
7. Bida C. Radu Mihai 1953 Rădăuţi
8. Burlacu I. Paul 1952 Brăila
9. Butnaru P. Alexandru 1952 Roman
10. Butucaru Gh. Dumitru 1953 Bacău
11. Cândea I. Alexandru 1953 Mangalia
12. Caramatescu A. Adrian 1953 Piatra Neamţ
13. Căilean D. Dan Victor 1953 Cluj
14. Chelaru C. Ion 1952 Români, Bacău
15. Ciobanu Gh. Mihai 1952 Trifeşti, Iaşi
16. Corduneanu J. Gică 1950 Bacău
17. David Şt. Mihai 1953 Târgu Ocna
18. Diaconiţa C. Lucian Dumitru 1953 Râmnicu Vâlcea
19. Diaconu M. Valentin 1952 Criveşti, Vaslui
20. Drăgănescu C. Aurel 1953 Paşcani
21. Drăguşanu Gh. Neculai 1951 Mastacan, Bacău
22. Dumitru M. Mihail 1952 Glăvăneşti, Bacău
23. Falcaş A. Aurel 1951 Târgu Frumos
24. Filip I. Valentin 1953 Bacău
25. Gârjan C. Marian 1953 Medgidia
26. Ghiorghiu T. Dan 1953 Bârlad
27. Giurgiu I. Adrian 1952 Iaşi
28. Grigoriu M. Iulian 1953 Roman
29. Hagiu D. Gheorghe 1953 Iaşi
30. Hanzu I. Ilie 1950 Cacova, Sibiu
184 Facultatea de Mecanică

31. Hârjoghe P. Gheorghe 1953 Brăila


32. Hrib P. Gheorghe 1949 Timişoara
33. Hudrea P. Radu 1952 Turda
34. Iftimia C. Cristian 1953 Piatra Neamţ
35. Iftimie Gh. Mihai 1953 Bălăceana, Suceava
36. Ilisii G. Doru 1953 Drăguşeni, Iaşi
37. Iordache M. Dan 1953 Timişoara
38. Iosub D. Ion 1952 Tătăruşi, Iaşi
39. Lazăr I. Petru 1952 Mărgineni, Neamţ
40. Leaţă I. Alexandru 1948 Stolnici, Argeş
41. Lepădatu O. Gheorghe 1953 Brăila
42. Lupescu C. Octavian 1953 Rădăuţi
43. Mândroiu Gh. Dumitru 1952 Tudor Vladimirescu, Brăila
44. Maxim C. Marcel 1952 Vaslui
45. Maxim D. Doru 1953 Rădăuţi
46. Milea G. Alexandru 1953 Râul Alb, Dâmboviţa
47. Mitrofan A. Alexandru 1950 Hunedoara
48. Mutihac I. Gheorghe 1952 Voroveşti, Iaşi
49. Nemţişor D. Dan 1953 Piatra Neamţ
50. Neughebauer V. Radu 1952 Paşcani
51. Niţă I. Arcadie Ştefan 1953 Cordun, Neamţ
52. Olteanu D. Dan Dumitru 1953 Roman
53. Pavel M. Valentin 1953 Târgu Frumos
54. Perneş A. Constantin 1952 Rădeşti, Argeş
55. Popa C. Marin 1953 Văcăreşti, Dâmboviţa
56. Poplicher S. Herman 1953 Iaşi
57. Postolache Gh. Ion 1953 Focşani
58. Potop V. Valeria Eleonora 1953 Bucureşti
59. Romila Gh. Anton 1953 Huşi
60. Rotaru A. Mircea 1953 Cracalia, Botoşani
61. Rotaru M. Livia 1953 Ilfov
62. Rugină V. Florin 1953 Iaşi
63. Soare I. Doina Ligia 1952 Rugineşti, Vrancea
64. Spiridon Gh. Gheorghe 1953 Viişoara, Piatra Neamţ
65. Stan V. Viorel 1953 Iaşi
66. Stănescu I. Adrian Ion 1953 Buzău
67. Stoleru I. Ionel 1953 Câmpulung
68. Tarabuzan M. Viorel 1953 Iaşi
69. Timofte A. Dan 1953 Horezu, Dolj
70. Trombitaş C.Gh. Iosif 1952 Târgu Mureş
71. Vlădău Gh. Gheorghe 1953 Boteni, Argeş
72. Vorniceanu C. Constantin 1953 Săveni
73. Zaharia Gh. Floarea 1952 Valea Cânepii, Brăila
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 185

Subingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Acăsandri C. Mihai 1954 Mogoşeşti, Iaşi
2. Acsinciuc M. Gica 1955 Vlăsineşti, Botoşani
3. Adrian P. Costache 1953 Deleni, Iaşi
4. Ailoaie C. Cezar 1954 Cracalia, Botoşani
5. Alexandrescu N. Cristian 1953 Piatra Neamţ
6. Alixăndruţ P. Agripina 1955 Drăguşeni, Suceava
7. Andriescu V. Traian 1951 Iaşi
8. Ardeleanu Şt. Dan 1951 Dorohoi
9. Arghiriu C. Sterio 1945 Strini, Grecia
10. Arhip D. Alexandru 1954 Iaşi
11. Arhire G. Constantin 1954 Darabani, Botoşani
12. Avrămescu R. Victor 1953 Dărâmaţi, Buzău
13. Bejan Gh. Toader 1953 Bereşti
14. Bibire V. Maria 1955 Lecca, Bacău
15. Bîrhă T. Lucian 1952 Păuneşti, Vrancea
16. Bolohan V. Dumitru 1954 Pleşeşti, Botoşani
17. Buculei C. Neculai 1954 Buhuşi, Bacău
18. Buganu C. Violeta 1955 Avrămeşti, Vaslui
19. Bugeag D. Neculai 1950 Deleni, Vaslui
20. Bunghez T. Mircea 1954 Vasile Roaită, Ialomiţa
21. Buzdugan Gh. Gheorghe 1954 Stroeşti, Iaşi
22. Chiper T. Traian 1952 Burdusaci, Bacău
23. Cincă C. Ligia 1951 Celeiu, Olt
24. Ciomaga D. Mircea 1954 Deleni, Vaslui
25. Ciubotaru I. Gheorghe 1954 Udeşti, Suceava
26. Ciureanu V. Costel 1948 Iaşi
27. Coman P. Petru 1953 Iaşi
28. Condrea C. Valeru 1952 Valea Grecului, Vaslui
29. Cuciureanu V. Filarica 1949 Miorcani, Botoşani
30. Curteanu N. Emilian 1952 Bogheşti, Bacău
31. Dascălu C. Constantin 1951 Paşcani
32. Dediu Gh. Iulian 1952 Corod, Galaţi
33. Dicu C. Mihai 1953 Huşi
34. Dieaciuc Gh. Traian 1952 Săveni, Botoşani
35. Dinu I. Maria 1955 Letea Veche, Bacău
36. Doroş I. Gheorghe 1954 Lugoj, Timiş
37. Gherman M. Gheorghe 1951 Cerghizel, Mureş
38. Grigoraş P. Dorin 1954 Hlipiceni, Botoşani
39. Gulă I. Lucreţia 1955 Corlăteni, Botoşani
40. Guţiu S. Sebastian 1954 Iaşi
41. Hera Gh. Gheorghe 1946 Sobăneşti, Vâlcea
42. Holban V. Viorel 1954 Bogdăneşti, Botoşani
43. Hudişteanu N. Viorica 1955 Darabani, Botoşani
44. Humă P. Varvara 1954 Soldăneşti, Botoşani
186 Facultatea de Mecanică

45. Humelnicu V. Constantin 1951 Roma, Botoşani


46. Huţuţucă A. Nicolaie 1952 Tecuci, Galaţi
47. Iacoboaiea I. Vasile 1951 Bodeşti, Neamţ
48. Ichim D. Vasile 1953 Horodnic de Sus, Suceava
49. Iftimi N. Mihai 1954 Fruntişeni, Vaslui
50. Isac I. Violeta 1955 Bârlad
51. Istrate V. Ionel 1952 Vaslui
52. Lozbă D. Dumitru 1954 Grajduri, Iaşi
53. Luchian P. Adrian 1949 Grumăzeşti
54. Luiuz O. Gheorghe 1951 Iaşi
55. Lungu V. Petrea 1954 Mirceşti, Iaşi
56. Mahulea Gh. Florentin 1954 Truşeşti, Botoşani
57. Maier M. Corneliu 1950 Iaşi
58. Manolache Gh. Iustina 1952 Sibiu
59. Mantsch I. Gerhard 1954 Făgăraş, Braşov
60. Mareş A. Gheorghe 1952 Luţa-Beclean, Braşov
61. Mârză A. Petrică 1949 Tecuci, Galaţi
62. Matcaşu V. Toader 1954 Barcea, Galaţi
63. Mazilu C. Florin 1953 Tecuci, Galaţi
64. Mihai C. Constantin 1952 Doljeşti, Neamţ
65. Muntianu V. Mihai 1954 Cordăreni, Botoşani
66. Nechifor T. Maricel 1950 Ciureşti, Vaslui
67. Netcă V. Costel 1953 Scânteia, Iaşi
68. Nica C. Ştefan 1951 Stroieşti, Vaslui
69. Nicoară S. Vasile 1953 Heliade Rădulescu, Buzău
70. Nicola C. Marin 1953 Giubega, Dolj
71. Papaghuc V. Haralambie 1953 Darabani, Botoşani
72. Pascariu V. Ghiorghiţă 1953 Rădăşeni, Suceava
73. Patriche T. Eugen 1952 Bârlad
74. Popa C. Mihai 1953 Dămideni Deal, Botoşani
75. Popa D. Neculaie 1953 Podul Iloaiei, Iaşi
76. Popiţă I. Virgil 1952 Târgu Frumos
77. Puşcaşu M. Neculai 1951 Buhăeşti, Vaslui
78. Raduly A. Zoltan 1954 Cluj
79. Raicu T. Dumitru 1954 Cotnari, Iaşi
80. Rădulescu D. Virgil 1953 Roşiorii de Vede, Teleorman
81. Reşid S. Sabadin 1953 Albeşti, Constanţa
82. Robu N. Mihai 1954 Coşula, Botoşani
83. Romaşcu I. Octav 1954 Todireşti, Vaslui
84. Roşca Şt. Constantin 1954 Joiţa, Buzău
85. Roşu C. Constantin 1954 Buhuşi, Bacău
86. Rotaru L. Nicolae 1954 Andreiaşu, Vrancea
87. Sas Gh. Gheorghe 1953 Beltiug, Satu Mare
88. Scripcaru A. Eugen 1954 Dorohoi, Botoşani
89. Silochi I. Dumitra 1955 Târgu Ocna, Bacău
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 187
90. Strâmbei A. Silivestra 1955 Blăgeşti, Vaslui
91. Szisze Şt. Alexandru 1953 Lueta, Harghita
92. Şuvoială Stamate S. Gheorghe 1954 Bogheşti, Vrancea
93. Tarcan D. Dumitru 1954 Tomeşti, Iaşi
94. Tarciniu C. Aurel 1952 Criveşti, Vaslui
95. Titu I. Claudiu-Paul 1948 Bârlad
96. Toader N. Mihail 1952 Cordun, Neamţ
97. Tofan C. Constantin 1948 Fălticeni
98. Tudorache Gh. Eduar-Florin 1953 Iaşi
99. Tudorie M. Niculae 1954 Rădăuţi
100. Ţifui L. Ion 1953 Borca, Neamţ
101. Ţintilă E. Vergil 1954 Deleni, Iaşi
102. Unchiaş D. Ioan-Doru 1945
103. Ungureanu A. Claudia 1955 Siret, Suceava
104. Vacarciuc P. Simion 1954 Valea Rea, Vaslui
105. Vlase Gh. Ion 1946
106. Xantus A. Janos 1954 Miercurea Ciuc, Harghita
107. Zducos P. Sotiris 1952 Botoşani

Subingineri zi - Tehnologia prelucrării la rece


1. Marian C. Gheorghe 1948 Dolheşti, Suceava
2. Tudorache C. Ion 1951 Băile, Buzău

Subingineri seral - Instalaţii în construcţii


1. Arvinte C. Alexandru 1959 Voineşti, Iaşi
2. Bostan Gh. Constantin 1939 Hudeşti, Botoşani
3. Chirilă G. Mihai 1936 Rusenii Vechi, Iaşi
4. Criu C. Mircea 1949 Surăneşti, Vaslui
5. Enache I. Marin 1946 Rediu Tătar, Iaşi
6. Fărîmă J. Neculai 1947 Crăciuneşti-Rebricea, Vaslui
7. Florica A. Constantin 1934 Blejeşti, Teleorman
8. Frunză P. Petru 1951 Iaşi
9. Gheorghiţă M. Ioana 1952 Criveşti, Vaslui
10. Huţanu I. Neculai 1942 Ciorteşti, Iaşi
11. Lăzărescu I. Dan 1949 Târgu Neamţ
12. Leonte I. Ion 1949 Fântâna Mare, Suceava
13. Luchian V. Dumitru 1948 Boroaia, Suceava
14. Lungu I. Ion 1943 Iaşi
15. Lupu C. Ioan 1962 Prisăcani, Iaşi
16. Mihălcioiu C. Floarea 1950 Petreşti, Dâmboviţa
17. Morhan I. Petrea 1949 Mărăţei, Suceava
18. Popovici Gh. Constantin 1940 Iaşi
19. Râpă M. Constantin 1945 Iaşi
20. Rădeanu C. Areta 1952 Româneşti, Iaşi
21. Rîşcanu G. Grigore-Emanoil 1935 Vaslui
188 Facultatea de Mecanică

22. Roşu M. Gavril 1948 Ruseni, Suceava


23. Rusu Gh. Constantin 1948 Heleşteni, Iaşi
24. Stolnic S. Angela 1949 Iaşi
25. Şargu I. Dumitru 1948 Şendriceni, Botoşani
26. Ştefănescu V. Costică 1951 Bârlad
27. Ştefănescu V. Viorica 1951 Iaşi
28. Toma N. Ioan 1945 Prisecani, Iaşi
29. Toma V. Ilie 1950 Podul Iloaei, Iaşi
30. Vasiliu C. Viorel 1949 Mironeasa, Iaşi
31. Zahariea Şt. Mihai 1949 Todireşti, Vaslui

Subingineri seral - uzinali - Industrializarea lemnului -


Suceava
1. Amariei M. Petru 1951 Baia, Suceava
2. Andreica V. Marian 1950 Vişeul de Sus, Maramureş
3. Bejenariu Gh. Costachi 1942 Vorona, Suceava
4. Boaru D. Ioan 1949 Tarna Mare, Suceava
5. Bodnariuc C. Vasile 1948 Calafindeşti, Suceava
6. Carpovici B. Alexandru 1950 Turnu Severin
7. Ciolpan V. Gheorghe 1950 Vişeul de Sus, Maramureş
8. Crişan M. Alexandru 1946 Sîmbenedic, Alba
9. Cuţui N. Nicolae 1938 Turnu Severin, Mehedinţi
10. Dan A. Alexandru 1947 Petelea, Mureş
11. Gurszki P. Alexandru 1950 Vişeul de Sus, Maramureş
12. Hunia I. Ortanţa 1952 Şarul Dornei, Suceava
13. Însurăţelu I. Ioan 1947 Comăneşti, Bacău
14. Jucan A. Dimitrie 1949 Cornu Luncii, Suceava
15. Leviţchi L. Zavastiţa 1952 Udeşti, Suceava
16. Nandra Gh. Alexandru 1946 Lupşa, Alba
17. Neagu E. Ştefan 1943 Vatava, Mureş
18. Nistor V. Emil-Octavian 1948 Rediu, Neamţ
19. Niţă A. Vasile 1947 Huşi
20. Ordog I. Irina 1949 Aluniş, Mureş
21. Pîrghie T. George 1949 Vicovul de Jos, Suceava
22. Podină Şt. Gheorghe 1940 Sighet, Maramureş
23. Pop I. Sabina 1954 Topliţa, Harghita
24. Radu V. Vasile 1945 Filioara, Neamţ
25. Săndulean V. Ilie 1950 Volovăţ, Suceava
26. Scripcariu Gh. Aurel 1949 Pomârla Sat, Botoşani
27. Ştefu N. Aloman 1926 Romanu, Brăila
28. Şuian T. Ştefan 1942 Satu Mare, Suceava
29. Tamasi M. Martin 1948 Sâmbenedic, Alba
30. Tcaciuc C. Ilie 1946 Horodnic de Jos, Suceava
31. Todiraş A. Ioan 1949 Vârful Câmpului, Botoşani
32. Vasincu N. Constantin 1942 Măzănăeşti
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 189

Subingineri seral - Tehnologia construcţiilor de


maşini
1. Amariei N. Nicolae 1948 Coarnele Caprei, Iaşi
2. Amăriuţi Gh. Neculai 1938 Străoane, Vrancea
3. Andriescu Şt. Dorin 1949 Albeşti, Botoşani
4. Avasiloaie I. Ioan 1950 Strunga, Iaşi
5. Bâcă N. Dumitru 1945 Poeneşti, Vaslui
6. Bacoşcă M. Ludovic 1947 Săbăoani, Neamţ
7. Balan D. Gheorghe 1944 Hlipiceni, Botoşani
8. Bejan Gh. Gheorghe 1949 Slivna, Galaţi
9. Bîrleanu I. Ion 1943 Paşcani
10. Boboc I. Dan 1950 Iaşi
11. Boboc M. Constantin 1947 Grajduri, Iaşi
12. Breta V. Ion 1949 Berceni, Prahova
13. Burleac I. Vasile 1943 Mogoşeşti, Iaşi
14. Ciobanu D. Gheorghe 1938 Iaşi
15. Ciofu V. Leonard-Vasile 1941 Iaşi
16. Ciornea Gh. Vasile 1948 Iaşi
17. Codreanu V. Dumitru 1947 Andrieşeni, Iaşi
18. Corsei N. Ioan 1941 Avrămeni, Botoşani
19. Dănilă D. Gheorghe 1941 Coşula, Botoşani
20. Deaconu C. Ioan 1944 Micşuneşti-Budeşti, Neamţ
21. Dumitriu Gh. Costel-Radu 1952 Botoşani
22. Ferenţ A. Petru 1947 Al.I. Cuza, Iaşi
23. Fliurţ P. Ilie 1942 Păun, Iaşi
24. Gavril M. Radu 1942 Coţuşca, Botoşani
25. Grecu I. Neculai 1949 Mogoşeşti, Iaşi
26. Ioniţă Gh. Neculai 1950 Hărmăneşti, Iaşi
27. Iosub C. Paraschiva 1953 Pungeşti, Vaslui
28. Isache V. Eugen 1949 Ciorteşti, Iaşi
29. Lazăr A. Alexandru 1950 Reşiţa, Caraş-Severin
30. Lungu N. Vasile 1947 Galbeni, Bacău
31. Lupu A. Mircea 1945 Iaşi
32. Macovei Gh. Ioan 1939 Podu Iloaei, Iaşi
33. Mardare V. Rodica 1951 Iaşi
34. Mănăilă V. Vasile 1949 Oseşti, Vaslui
35. Moşneguţu I. Petru 1945 Leţcani, Iaşi
36. Olteanu S. Dumitru 1951 Şarul Dornei, Suceava
37. Păcuraru V. Dumitru 1944 Adamclisi, Constanţa
38. Pintilie C. Gheorghe 1950 Scânteia, Iaşi
39. Popa F. Petru 1947 Zărneşti, Braşov
40. Smădu E. Angela 1953 Murgeni, Vaslui
41. Ştefan C. Radu 1947 Mirosloveşti, Iaşi
190 Facultatea de Mecanică

42. Teşcu Gh. Ştefan 1942 Copou, Iaşi


43. Teşu C. Mihai 1941 Hârlău
44. Tifinică V. Ioan 1943 Podu Iloaei, Iaşi
45. Tomşa I. Alexandru 1925 Cotiugeni de Sus
46. Ţurcanu F. Bernard 1948 Săbăoani, Neamţ
47. Ţuţu V. Constantin 1940 Călăraşi, Botoşani
48. Ungureanu T. Dan 1951 Şipote, Iaşi
49. Ursu Gh. Constantin 1946 Movileni, Iaşi
50. Vicol N. Petru 1948 Ciurbeşti, Iaşi

Subingineri seral - Tehnologia prelucrării la rece


1. Bortică Gh. Dumitru 1941 Unsa, Hârlău

Subingineri seral - uzinali - Utilaj chimic şi


petrochimic - Borzeşti
1. Antohe I. Vasile 1941 Borzeşti, Bacău
2. Baboschi Gh. Ion 1951 Sascut Sat, Bacău
3. Bejan C. Constantin 1943 Grigoreni, Bacău
4. Bibilică E. Constantin 1947 Moeciu, Braşov
5. Boatcă A. Sandu 1939 Dărmăneşti, Bacău
6. Borca T. Ioan 1946 Comari, Mureş
7. Brînză C. Marioara-Zenozina 1953 Ciacova, Timiş
8. Chiticaru C. Constantin 1940 Târgu Trotuş, Bacău
9. Cighir C. Traian 1947 Bârgăoani, Neamţ
10. Cioca V. Gheorghe 1946 Bârsăneşti, Bacău
11. Climescu Şt. Ion 1947 Pănceşti, Bacău
12. Codreanu N. Ioan 1947 Oneşti, Bacău
13. Cojocaru S. Gheorghe 1946 Brătila, Bacău
14. Condrat P. Constantin 1948 Comăneşti, Bacău
15. Constantin D. Maricel-Dan 1948 Şerbăneşti, Galaţi
16. Crăciun P. Petru 1939 Frumoasa, Harghita
17. Crăescu A. Gheorghe 1948 Comăneşti, Bacău
18. Cucu I. Ioan 1947 Borleşti, Neamţ
19. Dăncescu C. Tudor 1941 Ceptura, Prahova
20. Dines C. Elena 1952 Vulcan, Braşov
21. Dumea N. Gheorghe 1940 Secueni, Neamţ
22. Enache C. Valeria 1953 Pănceşti, Bacău
23. Frunză A. Neculai 1943 Galbeni, Vrancea
24. Gaidoiu N. Neculai 1946 Mănăstirea Caşin, Bacău
25. Ghioc I. Gheorghe 1948 Borzeşti, Bacău
26. Guţă Gh. Dan-Aurel 1951 Oneşti, Bacău
27. Hagiu S. Ion 1939 Reghin, Vrancea
28. Huţu E. Mihai 1941 Roman
29. Ichim D. Neculai 1946 Poduri, Bacău
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 191
30. Ifrim Gh. Costel 1951 Moineşti, Bacău
31. Lenopulos M. Hristos 1937 Kastoria, Grecia
32. Lipoveanu I. Neculai 1948 Adjud, Vrancea
33. Năsăiescu V. Toader 1942 Rediu, Neamţ
34. Palade I. Vasile 1949 Bogdăneşti, Bacău
35. Palade V. Mitiţă 1934 Călugăra, Bacău
36. Pavel T. Niculae 1946 Răcari, Dâmboviţa
37. Pleşescu V. Ioan 1945 Preuteşti, Suceava
38. Popescu C. Constantin 1951 Lucăceşti, Bacău
39. Popovici V. Rodica 1953 Dărmăneşti, Bacău
40. Poroşnicu I. Ioan 1945 Poduri, Bacău
41. Pricopi A. Nelu 1947 Poduri, Bacău
42. Radu A. Mariana 1951 Dărmăneşti, Bacău
43. Radu I. Neculai 1950 Oneşti, Bacău
44. Serghiuţă T. Gheorghe 1945 Valea Seacă, Bacău
45. Spiridon I. Alexandru 1946 Nicoreşti, Galaţi
46. Stancu C. Petrea 1937 Ciorăşti, Vrancea
47. Toader M. Mărgărit 1942 Blăjani, Buzău
48. Toma A. Aurel 1944 Ion Creangă, Neamţ
49. Vartolomei I. Neculai 1945 Pănceşti, Bacău
50. Vasilache N. Dan 1951 Moineşti, Bacău

Subingineri seral - uzinali - Utilaje pentru


industrializarea materialelor de construcţii - Suceava
1. Abăitănci C. Paulina 1946 Şanta Mare, Botoşani
2. Aioanei T. Constantin 1943 Rădăşeni, Suceava
3. Alexoae C. Mihai 1945 Hudeşti, Suceava
4. Alupoaei D. Aurel 1948 Siminicea, Suceava
5. Balan P. Constantin 1950 Tudora, Botoşani
6. Bărbat M. Eugen 1951 Gheorgheni, Harghita
7. Boariu I. Viorica 1951 Horodniceni, Suceava
8. Costeniuc V. Iordachi 1939 Tişăuţi, Suceava
9. Cozma A. Eugen 1940 Lozna, Botoşani
10. Cristea A. Dorel 1946 Nadastia, Alba
11. Cucu D. Gheorghe 1949 Drăgoeşti, Suceava
12. Fecioru D. Gheorghe 1949 Liveni, Botoşani
13. Florea I. Rodica 1951 Udeşti, Suceava
14. Grădinaru P. Ioan 1933 Corlăţeni, Botoşani
15. Hoşman R. Aurel 1951 Dumbrăveni, Suceava
16. Istrate I. Gheorghe 1948 Hilişeu, Botoşani
17. Ivanovici Gh. Nicolai 1950 Valea Moldovei, Suceava
18. Kelemen M. Ludovic 1949 Iaşul, Harghita
19. Mărcean V. Dimitrie 1945 Şcheia, Suceava
20. Mihai I. Elena 1948 Preuteşti, Suceava
21. Mikloş Şt. Martin 1949 Sândominic, Harghita
192 Facultatea de Mecanică

22. Moşneguţu C. Gheorghe 1951 Hudeşti, Botoşani


23. Neagu A. Maria 1953 Pechea, Galaţi
24. Nistor Gh. Teodor 1950 Şendriceni, Botoşani
25. Novac T. Theodor 1946 Vaslui
26. Ostafe C. Vasile 1948 Şendriceni, Botoşani
27. Paraschiv C. Mihai 1941 Flămânzi, Botoşani
28. Păstrăv S. Andrei 1941 Comăneşti, Suceava
29. Petraşuc Gh. Ioan 1935 Bălcăuţi, Suceava
30. Saşalovici A. Rudolf 1950 Vişeul de Sus, Maramureş
31. Schipor Gh. Victor 1929 Vicovul de Sus, Suceava
32. Secheli G. Ioan 1937 Năsăud, Bistriţa Năsăud
33. Stefanski I. Helmut-Ernst 1944 Creroszny, Polonia
34. Straton V. Ion 1944 Pârteştii de Jos, Suceava
35. Ştefănoaia M. Gheorghe 1947 Mălini, Suceava
36. Tcaciuc Gh. Mariana 1952 Gh. Gheorghiu Dej, Bucureşti
37. Ţânteanu M. Costache 1942 Liveni, Botoşani
38. Vâga A. Ion 1951 Topliţa, Harghita
39. Vasilcovschi C. Traian 1950 Bosanci, Suceava

PROMOŢIA 1978
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Andronic C. Adrian Constantin 1951 Gavojdia, Lugoj
2. Bahnă I. Ioan Doru 1952 Iaşi
3. Băeţelu N. Ion 1948 Mărgăriteşti
4. Bertea A. Ioan 1954 Blăgeşti
5. Bradu C. Constantin 1948 Bozieni
6. Ciobanu M. Ioan 1949 Costişa, Bacău
7. Ciobanu P. Angela 1953 Gherăeşti
8. Ciuraru Gh. Elena 1954 Gheorghe Doja, Bacău
9. Ciuraru Gh. Mihai 1951 Gheorghe Doja, Bacău
10. Cocia O. Corneluş 1953 Piscu, Galaţi
11. Comşa I. Gheorghe 1948 Cosminele, Câmpina
12. Conţu I. Ionel 1940 Nicolae Jianu
13. Damaschin V. Vasile Constantin 1953 Truşeşti, Botoşani
14. Donosă Gh. Eugen 1944 Deleni
15. Doroczi Deak Z. Diana Antonia 1953 Bucureşti
16. Frunză E. Gheorghe 1950 Negrileasa, Suceava
17. Galaţan M. Ileana 1952 Iliişeşti, Gura Humorului
18. Gheorghe D. Valeriu 1951 Bacău
19. Gherman N. C. Gabriela 1954 Dorohoi
20. Gogu V. Ionel 1952 Focşani
21. Irimescu D. Dumitru 1953 Fălticeni
22. Leah I. Olimpiu 1950 Câmpia Turzii
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 193
23. Lungoci Z. Ioan 1950 Horodnicul de Jos
24. Lupu Gh. Mihai 1946
25. Mariniuc V. Maria 1951 Iaşi
26. Mereuţă P. Emilia 1952 Huşi
27. Miron Gh. Constantin 1951 Miron Costin
28. Mitrache I. Constantin 1951 Rădoieşti, Vârtoapele
29. Popa V. Dănuţ 1952 Ţibăneşti, Iaşi
30. Radu C. Valentin 1949 Homocea
31. Rotaru D. Victor 1952 Ruginoasa, Iaşi
32. Strat Z. Dorel 1952 Zăpodeni, Vaslui
33. Suhan T. Constantin 1942 Belceşti
34. Şilache I. Mihai 1944 Târgu Ocna
35. Ţuc I. Gheorghe 1950 Pângăraţi, Neamţ
36. Ududec D. Ioan 1953 Fântânele, Suceava
37. Zamfirache D. Stelian 1948 Zamostea, Suceava
38. Zamfiroiu D. Vasile 1951 Butnăreşti, Neamţ

Ingineri zi - Maşini termice


1. Airinei T. Mihai 1952 Botoşani
2. Amănăloaiei V. Ion 1948 Bacău
3. Avrămiuc Gh. Alexandru 1954 Iaşi
4. Barbu I. Mihaela 1954 Tecuci
5. Boroda Gh. Gheorghe 1948 Dumeşti, Vaslui
6. Brăescu P. Cornelia 1954 Iaşi
7. Buburuzan N. Niculai 1948 Poeni, Solca
8. Coşciug M. Claudia 1954 Cluj
9. Coteţ Gh. Nicolaie Călin 1951 Iaşi
10. Cozma V. Viorica 1953 Moţca
11. Cristea M. Victor 1948 Cavadineşti, Galaţi
12. Dobrea M. Neculai 1951 Tecuci
13. Guţu V. Gheorghe 1948 Talpa, Piatra Neamţ
14. Hergheligiu Gh. Dumitru 1943 Dumbrăveni, Suceava
15. Holban C. Neculai 1948 Telejna, Vaslui
16. Hrenciuc P. Ştefan 1950 Ipoteşti, Suceava
17. Iacob D. Radu 1950 Săveni
18. Ignătescu I. Vasile 1949 Părhăuţi, Suceava
19. Ioanovici A. Adriana Lucia 1954 Suceava
20. Jucan A. Mihai 1951 Cornu Luncii, Suceava
21. Macovei C. Dumitru 1949 Mogoşeşti, Iaşi
22. Mărguţă T. Elena 1955 Slatina
23. Mihăiţă F. Cameriana 1954 Ţibana, Iaşi
24. Motroş N. Nicolae 1952 Dărmăneşti, Argeş
25. Nistor V. Elena 1953 Roman
26. Pintilie Şt. Alexandru 1951 Bucureşti
27. Plămădeală C. Neculai 1948 Valea Adâncă, Iaşi
194 Facultatea de Mecanică

28. Potop I. Ion 1945 Ştefăneşti, Botoşani


29. Raichel Gh. Ioan 1947 Bacău
30. Repciuc N. Neculai 1953 Piatra Neamţ
31. Rubin M. Monel 1951 Bacău
32. Scripcariu Gh. Cristiana 1953 Ploieşti
33. Siminel P. Eugen 1954 Iaşi
34. Strapciuc R. Vladimir 1951 Dorohoi
35. Străuţiu R. Victor Alexandru 1953 Lugoj
36. Susan M. Mihai 1950 Dângeni, Botoşani
37. Tomiţă N. Nicolae 1954 Iaşi
38. Ungurean G. Toader 1948 Pojorâta, Suceava
39. Vieriu V. Maria 1954 Cozmeşti, Vaslui
40. Vîrgolici A. Adrian Eugen 1954 Sibiu
41. Vlase T. Doina 1953 Băsăşti, Vaslui
42. Voinescu Gh. Maria 1950 Cuza Vodă, Constanţa

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Archip I. Ioan 1948 Podoleni, Neamţ
2. Avasiloaiei T. Ion 1951 Hârşova, Vaslui
3. Balan A. Liliana 1952 Iaşi
4. Băgut I. Mihaela Elena 1954 Bacău
5. Băsescu M. Elena 1953 Vaslui
6. Băsescu M. Monica 1951 Vaslui
7. Bejinaru V. Elena 1954 Cârpiţi, Iaşi
8. Blaga Gh. Dorin 1954 Bucureşti
9. Bolohan S. Corneliu 1953 Păneşti
10. Călin A. Elena 1954 Burdujeni, Suceava
11. Cerbu A. Alexandrina Adalgiza 1954 Câmpulung
12. Cirillo A. Iolanda 1949 Iaşi
13. Cotar Gh. Ionel 1948 Tecuci
14. Cozmei C. Emanoil 1950 Dumeşti, Vaslui
15. Curbăţ Gh. Gheorghe 1944 Costişa, Bacău
16. Dinu C. Florentin 1952 Bucureşti
17. Dinu CV. Constantin 1949 Bârlad
18. Dorin Gh. Lucia 1953 Iaşi
19. Duţuc T. Veronica 1953 Iţcani
20. Enuţă M. Lenuţa 1954 Schireni
21. Filibiu M. Doina 1954 Vaslui
22. Filip V. Cezar 1949 Ciorăşti, Tecuci
23. Ghica V. Alexandru 1949 Iaşi
24. Ghidarcia I. Corneliu 1950 Bozienii de Sus, Neamţ
25. Hamza E. Ioan 1954 Piteşti
26. Herghelegiu H. Elena Stela 1953 Fântânele, Suceava
27. Hluşcu A. Marcel 1947 Iaşi
28. Iosceanu I. Ioan Anton 1951 Codlea
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 195
29. Kardos I. Ladislau Iuliu Eugen 1948 Arad
30. Lazăr N. Dorina Liliana 1954 Tecuci
31. Luca D. Constantin 1952
32. Mihălăchioaie O. Corneliu 1949 Iaşi
33. Mocanu L. Constantin 1952 Lăceni, Alexandria
34. Munteanu A. Cecilia Cornelia 1954 Mangalia
35. Pană I. Dumitru 1950 Unteşti, Vaslui
36. Pavel S. Ştefan 1952 Criveşti, Vaslui
37. Pleşca D. Ilie 1948 Albeşti, Prahova
38. Plugaru I. Vasile 1947 Trifeşti, Roman
39. Răcaru T. Costel 1951 Bacău
40. Rusu G. Radu 1951 Iaşi
41. Sava V. Ioan 1953 Mănăstirea Humorului, Suceava
42. Ştefan Gh. Mihai 1947 Bivolari, Iaşi
43. Trancău C. Elvira 1954 Brăhăşeşti, Tecuci
44. Ţarălungă C. Corneliu 1954 Târgu Jiu
45. Ungureanu I. Nelu 1952 Bacău
46. Vasiliu N. Ion 1949 Fruntişeni, Vaslui
47. Vizitiu Gh. Greta 1952 Murgeni, Vaslui
48. Zaharia I. Elena Cristina 1954 Iaşi

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Agbiagu Wilson Ifeabrinike Enugu, Nigeria
2. Aionesei Gh. Maria 1954 Darabani
3. Alexandru M. Rodica 1954 Iaşi
4. Andronic Gh. Violeta 1953 Iaşi
5. Asmarandei I. Vasile 1950 Budeşti
6. Atanasiu V. Teodor 1946 Câmpulung Muscel
7. Banea A. Gheorghe 1950 Botez, Mureş
8. Bauşic V. Florin Victor 1954 Iaşi
9. Bejenaru D. Dumitru 1952 Bacău
10. Bejenaru I. Ion 1954 Secuieni
11. Bercea M. Maria 1952 Vlădeni
12. Boghean A. Vasile Atanasie 1952 Suceviţa, Suceava
13. Bordei E. Toader 1949 Ştefan cel Mare, Neamţ
14. Bordun C. Neculai 1943 Şteoboreni, Vaslui
15. Botez P. Gheorghe 1950 Iaşi
16. Bucea Gh. Maria 1954 Slatina, Olt
17. Bursuc E. Liviu 1952 Săcele, Braşov
18. Buzilă D. Toader 1951 Huşi
19. Calbaza I. Andrei 1946 Urmeniş Sărmaş, Bistriţa Năsăud
20. Chiriac N. Niculai 1954 Ucea, Braşov
21. Coroi A. Traian 1951 Bârlad
22. Costinescu V. Corneliu 1952 Ruginoasa, Iaşi
23. Cozma Gh. Dan Constantin 1953 Drăgăneşti
196 Facultatea de Mecanică

24. Croitor T. Vladimir 1943 Bosanci, Suceava


25. Cuptor I. Gheorghe 1948 Tălpigi
26. David Gh. Florentina 1954 Luncani, Bacău
27. Deaconu C. Nicuşor 1946 Cucova, Bacău
28. Dram Gh. Vasile 1953 Iteşti
29. Dumitriu Gh. Sergiu Dumitru 1952 Bârlad
30. Edu N. Tomică 1953 Mihălăşeni, Botoşani
31. Fuştei V. Mihai 1949 Roşcani, Iaşi
32. Gherasim D. Dumitru 1951 Iaşi
33. Grigoraş Gh. Ileana 1953 Slobozia Conache, Galaţi
34. Grigoriţă N. Aurelia 1953 Drăguşeni, Vaslui
35. Grigoriu C.D. Şerban Valentin 1951 Botoşani
36. Hulpe M. Marin Eugen 1952 Sărmaş, Mureş
37. Ichim T. Dumitru 1952 Bacău
38. Irimia I. Ioan 1952 Bohotin, Iaşi
39. Jalbă Gh. Gheorghe 1947 Mirceşti
40. Keul O. Volker 1947 Vulcan, Braşov
41. Lavăr V. Mariana 1954 Huşi
42. Lazăr M. Victor 1954 Botoşani
43. Maftei Gh. Mariana 1952 Buzienii de Sus, Neamţ
44. Matei I. Ioan 1954 Truşeşti, Botoşani
45. Maţincu I. Cătălina 1953 Iaşi
46. Mircea N. Mircea 1941 Mănăstirea Caşin, Târgu Ocna
47. Neuman A. Adelina 1954 Bârlad
48. Pataki E. Csaba 1953 Reghin
49. Păcurari N. Vasile 1946 Şcheia, Suceava
50. Popa I. Liviu 1953 Moineşti
51. Postolache Gh. Octav 1949 Iaşi
52. Puiac D. Ana Rodica 1954 Câmpia Turzii
53. Rândaşu Gh. Constantin 1953 Viişoara, Piatra Neamţ
54. Sava P. Laurenţiu Pavel 1954 Baia, Suceava
55. Struţ S. Damian 1952 Udeşti, Suceava
56. Sucilă V. Costel 1949 Coarnele Caprei, Iaşi
57. Suciu G. Constantin 1954 Suceava
58. Tanasan Gh. Neculai 1954 Bogdăneşti, Suceava
59. Tomei I. Dorin 1951 Iaşi
60. Ulea M. Costică 1951 Loleşti, Vaslui
61. Urse Gh. Radu 1945 Berteştii de Jos
62. Vaisser M. Niculina 1954 Botoşani
63. Vultur V. Dumitru 1945 Ploieşti
64. Zăpîrtan L. Iuliana 1954 Iaşi

Subingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Albu P. Gheorghe 1952 Racoviţa, Brăila
2. Andronache I. Ioan 1954 Codăeşti, Vaslui
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 197
3. Aniculăesei I. Vasile 1949 Oţeleni, Iaşi
4. Arăboaei D. Ionel 1953 Poenari, Botoşani
5. Artene N. Neculai 1955 Paşcani
6. Atomulesei I. Ioan 1954 Piatra Neamţ
7. Babii P. Dumitru-Laurenţiu 1951 Corni, Botoşani
8. Bahnă C. Olga 1952 Răchitoasa, Bacău
9. Balica V. Aurelian 1954 Hurezani, Gorj
10. Baricz I. Csaba 1955 Joseni, Harghita
11. Barna Gh. Constantin 1954 Drăguşeni, Suceava
12. Bălănuţă C. Victoria 1952 I.Gh. Duca, Agighiol, Tulcea
13. Bosîncianu C. Virgil 1955 Iaşi
14. Brânzei I. Dan 1954 Popricani, Iaşi
15. Bujor T. Doina 1954 Tecuci, Galaţi
16. Bulancea A. Emilia 1954 Corod, Galaţi
17. Bululete Gh. Costică 1948 Făurei, Vrancea
18. Bululete R. Olga 1950 Focşani
19. Bunduc I. Viorel 1951 Paşcani
20. Burdujan I. Alexandru 1953 Pârscov, Buzău
21. Buzelan I. Gică 1953 Bârlad
22. Căciula Gh. Viorel 1954 Huşi
23. Cercel P. Neculai 1954 Boroaia, Suceava
24. Chebac V. Relu 1954 Dorohoi, Botoşani
25. Cioban I. Gheorghe 1954 Căpuş, Mureş
26. Ciubotaru C. Constantin-Dan 1954 Bacău
27. Ciubotaru C. Maria 1956 Crăcăoani, Neamţ
28. Clopoţel I. Cantemir 1954 Bacău
29. Corduneanu V. Dumitru 1955 Dorohoi, Botoşani
30. Covrig N. Adrian 1954 Paşcani
31. Creangă Gh. Alexandru 1948 Deleni, Iaşi
32. Csato A. Arpad 1955 Frumoasa, Harghita
33. Damian T. Nicu 1955 Suceava
34. Diaconescu A. Viorel 1953 Şipote, Iaşi
35. Diacu C. Doina-Magda 1951 Bârlad
36. Dodan G. Lenuţa 1954 Griviţa, Vaslui
37. Elefterescu-Urzică Corneliu 1955 Botoşani
38. Florea P. Mihaela 1954 Broşteni, Suceava
39. Foceac C. Elena 1956 Cordăreni, Botoşani
40. Focşa Gh. Dan 1954 Buhuşi, Bacău
41. Gabor E. Iacob 1950 Feldru, Bistriţa Năsăud
42. Galan D. Elena 1952 Todiceni, Botoşani
43. Genes C. Ionel 1955 Stănişeşti, Bacău
44. Gered A. Istvan 1955 Ciucsângiorgiu, Harghita
45. Ghindea Gh. Georgeta 1956 Bacău
46. Gorbănescu C. Dan 1953 Dângeni, Botoşani
47. Hărmănescu D. Mihai 1955 Fălticeni
198 Facultatea de Mecanică

48. Herlea Gh. Ion 1953 Forăşti, Botoşani


49. Hojbotă G. Ileana 1953 Mănăstirea Humorului,
Suceava
50. Idricianu V. Vasile 1955 Huşi
51. Ieremie Gh. Dragoş 1954 Bosanci, Suceava
52. Ilieş I. Veta 1956 Răuceşti, Neamţ
53. Ionescu I. Constantin 1954 Târgu Neamţ
54. Irofte Gh. Vasile 1952 Adjudu Vechi, Vrancea
55. Isac I. Mihai 1954 Iaşi
56. Lakatoş I. Ioan 1955 Cehul Silvaniei, Sălaj
57. Lungu V. Maria 1955 Bezdead, Dâmboviţa
58. Luntararu Gh. Mihai 1955 Comarna, Iaşi
59. Mardare P. Ion 1955 Grumezoaia, Vaslui
60. Marin V. Geta 1953 Deleni, Vaslui
61. Matei I. Iuliana 1956 Bârlad
62. Matei N. Silviva 1953 Săveni, Botoşani
63. Matei S. Ion 1954 Surd Găiseanca, Brăila
64. Mihordea Gh. Anton 1955 Murgeni, Vaslui
65. Milea M. Gheorghe 1954 Hârseni, Braşov
66. Milosan P. Gheorghe 1954 Vaida Recea, Braşov
67. Moni A. Arpad 1955 Cehul Silvaniei, Sălaj
68. Moraru C. Constantin 1954 Iaşi
69. Mustaţă I. Petre 1954 Novaci, Gorj
70. Nane Gh. Eugen 1954 Iaşi
71. Novac R.N. Dan Mihai 1954 Pojorâta, Suceava
72. Obreja V. Cornelia 1952 Turnu Severin, Mehedinţi
73. Orioi Gh. Onofrei 1954 Botoşani
74. Pană M. Lucian 1955 Bârlad
75. Paşcu C. Gheorghe 1955 Straja, Neamţ
76. Patka V.Gh. Iosif 1953 Ditrău, Harghita
77. Patraşcu P. Gheorghe 1954 Iaşi
78. Pintilie D. Dumitru 1955 Săveni, Botoşani
79. Podovei V. Costachi 1951 Botoşani
80. Popescu A. Constantin 1953 Roşiori de Vede, Teleorman
81. Prepeliţă C. Constantin 1954 Corlăteni, Botoşani
82. Prisăcariu V. Marcel 1953 Ungureni, Botoşani
83. Prodan Gh. Constantin 1954 Al.I. Cuza, Iaşi
84. Puşcaş I. Toma 1954 Răstoliţa, Mureş
85. Rogoz I. Dănuţ 1955 Siret, Suceava
86. Ruscanu C. Petru 1955 Borca, Neamţ
87. Serghei I. Eleonora 1952 Tulcea
88. Seriţeanu P. Viorel 1954 Iaşi
89. Slevoacă V. Gheorghe 1954 Botoşana, Suceava
90. Stoica C. Gheorghe 1949 Iveşti, Galaţi
91. Suliman C. Valeriu 1951 Podu Turcului, Bacău
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 199
92. Szilagyi G. Gavrilă 1952 Târgu Mureş
93. Şuşerea C. Adrian-Doru 1953 Huşi
94. Tanasă Gh. Doina 1956 Vatra Dornei, Suceava
95. Tapalagă C. Ion 1954 Mănăstirea Caşin, Bacău
96. Teodorescu V. Neculai 1952 Hlincea, Iaşi
97. Toma C. Petru 1953 Paşcani
98. Toma M. Mihai 1953 Ineu, Arad
99. Ţimpău Gh. Ştefan 1955 Câmpulung
100. Ţureanu T. Elena 1954 Nicşeni, Botoşani
101. Ursu T. Iulian 1951 Bivol, Botoşani
102. Vacniuc C. Costel 1953 Săveni, Botoşani
103. Vânturişi I. Ion 1953 Şimnicu de Sus, Dolj
104. Vasilache T. Vergil 1954 Pârjol, Bacău
105. Vasluianu V. Vasile 1952 Burdusaci, Bacău
106. Vodă A. Alexandru 1955 Băişeşti, Suceava
107. Vrănianţu A. Adriana 1953 Lehliu, Ialomiţa
108. Zaharia V. Vasile 1953 Lucăceşti, Bacău
109. Zbârcea Gh. Gheorghe 1955 Miercurea Ciuc, Harghita

Subingineri zi - Tehnologia prelucrării la rece


1. Ţuţuianu I. Vasile 1951 Ceahlău, Neamţ

Subingineri seral - uzinali - Industrializarea lemnului -


Suceava
1. Alexandru A. Florea 1945 Licurici, Teleorman
2. Bersan Gh. Vasile 1951 Vişeul de Sus, Maramureş
3. Bledea Gh. Ştefan-Aurel 1952 Sighet, Maramureş
4. Boariu D. Constantin 1953 Petricani, Neamţ
5. Brînzilă V. Maricel 1948 Corlăteni, Botoşani
6. Chindriş D. Dumitru 1942 Vişeul de Sus, Maramureş
7. Ciobotar M. Elena 1948 Ipoteşti, Suceava
8. Ciolpan G. Ioan 1953 Vişeul de Sus, Maramureş
9. Codrea T. Ioan 1950 Iapa, Maramureş
10. Coman I. Petru 1952 Baia Mare
11. Enz A. Erica 1953 Brodina, Suceava
12. Ghicajanu C. Silvia 1954 Comăneşti, Bacău
13. Grad Şt. Ioana 1952 Săliştea, Maramureş
14. Holubeac A. Constantin 1952 Câmpulung
15. Iacobeni A. Adalbert 1953 Vişeul de Sus, Maramureş
16. Kovacs L. Ladislau 1952 Topliţa, Harghita
17. Lungu A. Mihai 1953 Iţcani, Suceava
18. Marin T. Lucian 1950 Coteşti, Vrancea
19. Marina I. Paul 1948 Rona de Sus, Maramureş
20. Melega C. Carol 1949 Romuli, Bistriţa Năsăud
21. Moga I. Ştefan 1949 Lazărea, Harghita
200 Facultatea de Mecanică

22. Natea Gh. Ilie 1950 Topliţa, Harghita


23. Nichitean M. Ioan-Damian 1952 Mitocu Dragomirnei, Suceava
24. Panteliuc I. Constantin 1950 Burdujeni, Suceava
25. Papai C. Maria 1952 Topliţa, Harghita
26. Popa N. Vasile 1953 Răuceşti, Neamţ
27. Rusu V. Iosif 1948 Băiţa, Mureş
28. Rusu V. Vasile 1951 Băiţa, Mureş
29. Şeremet E. Corneliu 1950 Orăşeni Deal, Botoşani
30. Şolot A. Andrei 1946 Mărgineni, Bacău
31. Şuteu T. Ionel 1951 Şieu, Bistriţa Năsăud
32. Tamaş C. Ioan 1953 Păltiniş, Suceava
33. Trifan G. Gheorghe 1951 Susenii Bârgăului, Bistriţa
Năsăud
34. Ulici M. Vasile 1949 Sighet, Maramureş
35. Ungureanu C. Ion 1949 Rădăuţi
36. Vancea Gh. Gheorghe 1949 Leordina, Maramureş
37. Vitejanu M. Toader 1947 Bâlta, Gorj
38. Zaiţi G. Tiberiu-Ioan 1950 Gura Humorului, Suceava

Subingineri seral - Tehnologia construcţiilor de


maşini
1. Adochiei T. Gheorghe 1946 Ciorteşti, Iaşi
2. Ambrozie T. Toma 1937 Târgu Frumos
3. Andreş P. Anton 1950 Horleşti, Iaşi
4. Apostoae I. Ştefan 1953 Româneşti, Botoşani
5. Apostol I. Valeriu 1950 Paşcani, Iaşi
6. Baciu V. Vasile 1948 Bârzeşti, Vaslui
7. Beşleagă G. Mihai 1949 Avântul, Iaşi
8. Ciobanu Jescu M. Mircea 1953 Uricani, Iaşi
9. Cozma A. Ioan 1948 Miclăuşeni, Iaşi
10. Dascălu N. Costică 1951 Micleşti, Vaslui
11. Ene Gh. Gheorghe Criveşti, Vaslui
12. Floria A. Zanfira 1954 Drăguşeni, Botoşani
13. Gergely J. Pal 1941 Oradea
14. Gorcea Gh. Gheorghe 1950 Drăgăneşti, Neamţ
15. Gorgos E. Costache 1945 Strunga, Iaşi
16. Graif I. Ioan 1953 Scânteia, Iaşi
17. Hordună A. Romică 1949 Costeşti, Vaslui
18. Ilie R. Aurica 1953 Murgeni, Vaslui
19. Jipu N. Ioan 1951 Găureni, Iaşi
20. Lavric P. Petru 1949 Scobinţi, Iaşi
21. Lespizanu V. Ghiorghe 1946 Probota, Iaşi
22. Loghin D. Gheorghe 1949 Ştefăneşti, Botoşani
23. Lovin-Rusu A. Aureliu 1952 Galaţi
24. Macri C. Dorel 1951 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 201
25. Mantale V. Gheorghe 1948 Boghicea, Neamţ
26. Modoranu V. Gheorghe 1949 Dolheşti, Vaslui
27. Nechifor A. Ştefan 1952 Slobozia Ciurea, Iaşi
28. Pavel D. Ecaterina 1953 Golăeşti, Iaşi
29. Petercă A. Ioan 1949 Mirceşti, Iaşi
30. Radu V. Relu 1953 Băiceni, Iaşi
31. Răşchitor P. Petru 1948 Iaşi
32. Roman Gh. Gheorghe 1953 Valea Lupului, Iaşi
33. Roman V. Vasile 1949 Dumbrava-Ciurea, Iaşi
34. Săcăleanu D. Vasile 1943 Iaşi
35. Severincu C. Dumitru 1950 Broscăuţi, Botoşani
36. Tudose R. Gheorghe 1952 Vânători, Iaşi
37. Ţvetcu M. Mihai-Duduţă 1948 Iaşi
38. Verdeş C. Mihai 1948 Schitu-Duca, Iaşi
39. Vrabie M. Liviu 1952 Hăneşti, Botoşani
40. Zalomir C. Gelu 1953 Oniceni, Neamţ

Subingineri seral - uzinali - Tehnologia construcţiilor


de maşini - Bârlad
1. Bâgu G. Vasile 1945 Bacani, Vaslui
2. Blejeru V. Aurel 1949 Bacani, Vaslui
3. Boghian I. Anton 1942 Dragalina, Vaslui
4. Boza C. Ion 1937 Rădeşti, Vaslui
5. Cocioabă I. Gavrilă 1948 Bârlad
6. Costache Gh. Eugen 1950 Bârlad
7. Cotae I. Gheorghe 1949 Mânjeşti, Vaslui
8. Cotoranu T. Emil 1948 Cârja, Vaslui
9. Cristea I. Titu 1941 Măluşteni, Vaslui
10. Croitoru C. Costică-Ioan 1946 Muntenii de Jos, Vaslui
11. Dăniliuc Gh. Sorin 1952 Bârlad
12. Frunzete N. Vasile 1945 Corbasca, Bacău
13. Gentimir V. Neculai 1948 Bogdăniţa, Vaslui
14. Giurcăneanu V. Grigore 1936 Fălciu, Vaslui
15. Giurescu V. George-Liviu 1937 Lupşanu, Ialomiţa
16. Giuşcă D. Panainte 1958 Unţeşti, Vaslui
17. Glod P. Darian 1948 Priponeşti, Galaţi
18. Hoghiac I. Ilie 1934 Buda, Vaslui
19. Huruian N. Vasile 1937 Corlomăneşti, Vaslui
20. Ilie V. Enăcache 1943 Mânjeşti, Vaslui
21. Iosip V. Ion 1946 Perieni, Vaslui
22. Iosub V. Simion 1950 Bârlad
23. Isac G. Valeriu 1945 Schineni, Vaslui
24. Ivanciu Gh. Ion 1946 Bacani, Vaslui
25. Lungu Gh. Constantin 1937 Chişinău
26. Mazuru I. Ifteni 1939 Rădeşti, Vaslui
202 Facultatea de Mecanică

27. Mereuţă Gh. Gheorghe 1949 Lăleşti, Vaslui


28. Micu V. Victor 1936 Oasele, Galaţi
29. Mocanu C. Ioan 1947 Fundeni, Galaţi
30. Mocanu C. Vasile 1935 Ciocani, Vaslui
31. Murguleţ I. Eugen 1948 Deleni, Vaslui
32. Neacşu V. Petru 1941 Bârlad
33. Negru I. Vasile 1946 Braşov
34. Negru T. Maria 1944 Băseşti, Vaslui
35. Nicolae A. Gheorghe 1933 Bârlad
36. Onica I. Ioan 1942 Galbeni, Vrancea
37. Peleneagră C. Gheorghe 1948 Ghireasca, Vaslui
38. Perju I. Ioan Simion 1943 Bârlad
39. Popa I. Panaite 1951 Bogheşti, Bacău
40. Postolache C. Marilena 1948 Bârlad
41. Prăjica Gh. Gheorghe 1948 Berezeni, Vaslui
42. Safir Gh. Ghiorghi 1951 Valea Rea, Vaslui
43. Sandu D. Ioan 1950 Găgeşti, Vaslui
44. Saulea Gh. Lucian-Vasilică 1945 Bârlad
45. Săvescu Şt. Ştefan 1932 Bârlad
46. Stoica I. Gheorghe 1950 Găvăneşti, Buzău
47. Stupu Gh. Vasile 1947 Bârlad
48. Talpău I. Ioan 1939 Cotoroaia, Vaslui
49. Tataru V. Mircea 1935 Duda, Vaslui
50. Ţiplea D. Ion 1950 Costeşti, Vaslui

Subingineri seral - uzinali - Utilaj chimic şi


petrochimic - Borzeşti
1. Aaniţei I. Vasile 1939 Pănceşti, Bacău
2. Alexandrescu A. Neculai 1952 Pârjol, Bacău
3. Aruştei I. Gheorghe 1949 Suceava
4. Atomulesei D. Gheorghe 1940 Brusturoasa, Bacău
5. Avram C. Costică 1953 Târgu Trotuş, Bacău
6. Barbu I. Ioan 1951 Bogdana, Vaslui
7. Boişteanu Gh. Neculai 1950 Dărmăneşti, Bacău
8. Buzzi L. Liviu 1953 Adjud, Vrancea
9. Candid I. Vasile 1946 Moineşti, Bacău
10. Călmoi N. Neculai 1943 Caşin, Bacău
11. Ciobotaru C. Aurel 1947 Munteni, Galaţi
12. Constandache Gh. Corneliu 1933 Râmnicu Sărat
13. Cosor E. Ghiţă 1943 Mărăşeşti, Vrancea
14. Costin I. Ioan 1941 Valea Rea, Bacău
15. Creţu Gh. Neculai 1948 Brătila, Bacău
16. Cucu I. Constantin 1949 Mastacan, Neamţ
17. Cucu V. Florian 1953 Constanţa
18. Doileţ P. Gheorghe 1946 Mănăstirea Caşin, Bacău
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 203
19. Drăgoi I. Ioan 1947 Cornăţel, Bacău
20. Epurescu G. Gheorghe 1940 Grajdana, Buzău
21. Gheoldum N. Sebastian Dan 1945 Oneşti, Bacău
22. Hanganu I. Vasile 1947 Râpile, Bacău
23. Holban A. Valentin 1953 Bicaz, Neamţ
24. Ionescu S. Dumitru 1943 Băbeni, Buzău
25. Irode Gh. Vasile 1951 Târgu Trotuş, Bacău
26. Ivanciu H. Constantin-Florian 1952 Tecuci, Galaţi
27. Jugaru S. Ion 1953 Târgu Trotuş, Bacău
28. Lefter I. Ion 1952 Măgireşti, Bacău
29. Măgureanu I. Constantin 1948 Oneşti, Bacău
30. Mirilă G. Gheorghe 1953 Urecheşti, Bacău
31. Mitescu Gh. Mihai 1945 Tupilaţi, Neamţ
32. Moise V. Niculae 1947 Urecheşti, Bacău
33. Neagu I. Sava 1947 Focşani
34. Nistrian I. Eugen 1952 Ighişul Nou, Sibiu
35. Palaghiţă P. Petru 1948 Oneşti, Bacău
36. Paraschiv Şt. Ştefan 1945 Agăş, Bacău
37. Paşcu T. Ioan 1953 Comăneşti, Bacău
38. Podar I Nicolae 1950 Ocna Mureşului, Alba
39. Popa Şt. Ştefan 1952 Helegiu, Bacău
40. Puşcaşu Gh. Hristache 1950 Blaga, Bacău
41. Savin Gh. Gheorghe 1947 Scărişoara, Bacău
42. Tigoianu Şt. Constantin 1953 Râmnicu Sărat
43. Ţarălungă C. Florin 1951 Oneşti, Bacău
44. Unguraşu C. Vasile 1950 Solonţ, Bacău
45. Vişan D. Dorel-Ioan 1949 Glodeni, Prahova

Subingineri seral - uzinali - Utilaje pentru


industrializarea materialelor de construcţii - Suceava
1. Bardan L. Pavel 1948 Adâncata, Suceava
2. Bartiş C. Zoltan 1954 Gheorgheni, Harghita
3. Bălinişteanu Gh. Dumitru 1939 Ghilia - Şendriceni, Botoşani
4. Beudean N. Ioan 1946 Şcheia, Suceava
5. Bişoc V. Ioan 1952 Roman
6. Bolohan A. Gheorghe 1946 Sălăgeni, Suceava
7. Buga I. Gheorghe 1947 Păltinoasa, Suceava
8. Catargiu Gh. Ioan 1949 Capu Codrului, Suceava
9. Ciutac P. Viorica 1953 Bosanci, Suceava
10. Coman I. Vasile 1949 Moisei, Maramureş
11. Crihan Gh. Silvia 1949 Fântânele, Suceava
12. Cseke Şt. Attila 1954 Sântimbru, Harghita
13. Frunzuc D. Gheorghe 1949 Coţuşca, Botoşani
14. Gafencu C. Gheorghe 1951 Româneşti, Suceava
15. Gergely L. Tibor 1954 Miercurea Ciuc, Harghita
204 Facultatea de Mecanică

16. Hladiuc V. Lidia 1952 Pătrăuţi, Suceava


17. Ionaşcu N. Florian 1952 Bucureşti
18. Madar G. Lajos 1954 Ciucsângeorgiu, Harghita
19. Maidaniuc V. Mihai 1950 Mihăileni, Suceava
20. Mandache M. Emil 1953 Cucorăni, Botoşani
21. Mihalache I. Dumitru 1946 Vama, Suceava
22. Muraraşu V. Vasile 1951 Baia, Suceava
23. Niculescu-Oglinzanu V. Constantin 1951 Vânători, Neamţ
24. Oanea Gh. Dumitru 1944 Gura Humorului, Suceava
25. Obreja I. Nicolai 1949 Sf. Ilie, Suceava
26. Ostrovanu C. Gheorghe 1937 Chiliceni, Suceava
27. Pavlov A. Ion 1951 Suceava
28. Păcurari I. Elena 1954 Şcheia, Suceava
29. Popescu G. Dumitru 1950 Dobârceni, Botoşani
30. Popovici M. Mircea 1944 Săveni, Botoşani
31. Prelipcean D. Constantin 1948 Horodnic de Jos, Suceava
32. Regulschi A. Gheorghe 1952 Suceava
33. Rîpan G. Ioan 1949 Suceava
34. Rusnac Gh. Viorel 1947 Vereşti, Suceava
35. Sandor I. Ioan 1954 Cârţa, Harghita
36. Schipor V. Gheorghe 1953 Vicovul de Sus, Suceava
37. Scripcariu Gh. Mircea 1947 Corjeuţi, Pomârla, Botoşani
38. Smoleac Gh. Aurelian 1939 Mănăstioara, Suceava
39. Smoleac Gh. Felicia 1949 Siret, Suceava
40. Szasz F. Martin 1951 Chileni, Harghita
41. Tănase I. Mihai 1951 Boroaia, Suceava
42. Toronciuc V. Aurel 1948 Plavanar, Suceava

PROMOŢIA 1979
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Adămuţ I. Dumitru 1954 Butea, Iaşi
2. Ailincăi T. Teodor 1954 Târgu Neamţ
3. Andriescu V. Georgel 1954 Găineşti, Suceava
4. Apostu Gh. Gigel 1952 Murgeni, Vaslui
5. Balosin V. Eugen 1952 Iaşi
6. Bărbulescu I. Mihail 1954 Mâneciu Ungureni, Prahova
7. Bilan I. Dănuţ 1954 Drăgoeşti, Suceava
8. Bogosian S. Sergiu 1952 Mediaş
9. Bratu V. Corneliu 1954 Vârteşcoiu, Vrancea
10. Burdea N. Toader 1952 Moineşti
11. Cerne Gh.C. Cătălin Ionel 1954 Iaşi
12. Chifane A. Liviu 1954 Cotoroaia, Galaţi
13. Chirilă S. Constantin 1954 Prisăcani, Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 205
14. Chitariu D. Antoneta 1953 Cotnari
15. Costeniuc A. Aurel 1952 Suceava
16. Dîrţu C. Alexandru 1954 Fântânele Vechi, Iaşi
17. Dumitrescu I. Dragoş Lucian 1952 Turnu Severin
18. Ghiujan A. Neculai 1954 Hălăuceşti, Paşcani
19. Greceanu A. Mircea 1954 Turcoaia, Tulcea
20. Grigoriţă N. Sergiu 1954 Baia Mare
21. Iftimescu S. Paul 1954 Bucureşti
22. Ionaşcu Şt. Jănică 1953 Gherăeşti, Neamţ
23. Leţcae I. Gheorghe 1954 Bereşti, Galaţi
24. Lunic D. Mihai 1953 Plugari, Iaşi
25. Matei I. Petre 1954 Cerna, Tulcea
26. Olteanu C. Gheorghe 1954 Mâneciu Ungureni, Prahova
27. Palade C. Mihai 1953 Curseşti, Vaslui
28. Palaghiţă D. Dumitru 1953 Oneşti
29. Panait I. Vasile 1954 Turcoaia, Tulcea
30. Pârghie V. Mihai 1954 Rădăuţi
31. Prună Gh. Gheorghe 1955 Pipirig, Neamţ
32. Purdel A. Gheorghe 1954 Râmnicu Sărat
33. Robotin P. Gheorghe 1954 Medieşul Aurit, Satu Mare
34. Rotaru S. Dănuţ 1951 Strunga, Iaşi
35. Sprinjean C. Ioan 1954 Sebeş
36. Stanciu Şt. Marian 1954 Ziduri
37. Şerban C. Vasile 1951 Roman
38. Tau P.L.I. Virginia 1952 Bârlad
39. Toma V. Constantin 1954 Bacău
40. Tomşa Gh. Alexandru 1953 Bogata Dej, Cluj
41. Uivaroşan V. Dinu Valer 1954 Medieşul Aurit, Satu Mare
42. Varvaroi Gh. Ilie 1954 Drăgoeşti, Suceava
43. Văcăruş C. Radu 1951 Ialomiţa
44. Vrabie V. Marin 1953 Văleni, Neamţ
45. Zarug J. Alexandru Viorel 1951 Salcea, Suceava

Ingineri zi - Maşini termice


1. Aignătoaie V. Tiberiu 1954 Jamul Mare, Timiş
2. Andrei N. Adrian 1953 Lipăneşti, Prahova
3. Apetrei V. Vasile 1954 Moineşti
4. Bălăcianu Gh. Dumitru 1952 Pueşti, Buzău
5. Bălteanu E. Elvira 1954 Târgu Frumos
6. Boldeanu D. Florin Mihai 1952 Caracal
7. Budeci Gh. Emilian 1947 Iaşi
8. Butnaru A. Dănuţ 1954 Iaşi
9. Buzuleac E. Dan 1954 Iaşi
10. Călin C. Constantin Leonid 1954 Târgu Frumos
11. Chiriac I. Mitică 1954 Borcea, Galaţi
206 Facultatea de Mecanică

12. Curiban C. Gabriel 1953 Brăila


13. Dan Gh. Nela Virginia Luiza 1948 Brăila
14. Deleanu S. Dan 1954 Iaşi
15. Dima E.T. Dănuţ Octavian 1948 Iaşi
16. Drăgan N. Arald Gabriel 1953 Fălticeni
17. Drăgan N. Marin 1954 Vida, Ilfov
18. Economu Gh. Cristiana 1951 Botoşani
19. Florescu D. Vasile 1954
20. Frangu C. Petre 1954 Ploieşti
21. Harnagea A. Vasile 1954 Huşi
22. Huţan M. Gheorghe 1951 Lisaura, Suceava
23. Huţanu N. Corneliu 1954 Iaşi
24. Ionescu I. Dorin 1953 Huşi
25. Ionilă A. Iulian 1955 Constanţa
26. Iroaie V. Ştefan 1954 Suceava
27. Latu C. Toma Sergiu 1953 Botoşani
28. Lazarovici M. Ionel 1949 Dorohoi
29. Lemnaru I. Mircea 1954 Oneşti
30. Masgras S. Grigore 1954 Tecuci
31. Miler P. Mihail Cristian 1954 Iaşi
32. Motreanu D. Nicolae Viorel 1954 Târgu Ocna
33. Nechita M. Vasile 1954 Gruia, Mehedinţi
34. Nisioiu N. Vasile 1954 Câmpulung
35. Panaite C. Constantin 1954 Tecuci
36. Poiană Gh. Liviu Corneliu 1953 Iaşi
37. Pop V. Vasile 1954 Sopteriu, Mureş
38. Popa I. Ioan 1951 Piatra Neamţ
39. Prostirie L. Milica 1954 Poiana Stampei, Suceava
40. Rotman A. Sorin 1955 Iaşi
41. Silvestru V. Dănuţ Constantin 1954 Iaşi
42. Simma F. Francisc 1954 Dealu, Harghita
43. Spiţer I. Marian 1953 Iaşi
44. Stoianof T. Romeo 1953 Tulcea
45. Suciu L. Vasile 1954 Bârla, Bistriţa
46. Sveica T. Niculai 1954 Câmpulung
47. Şueran I. Alexandru 1954 Bacău
48. Toma M. Sorin Mircea 1947 Brăila
49. Triandafil I. Claudiu Emanoil 1954 Comăneşti
50. Turtureanu M. Alexandrina 1952 Mărăşeşti, Vrancea
51. Vasilescu A. Victor Radu 1954 Iaşi
52. Velea V. Traian 1954
53. Vuşcan F. Dan 1954 Petid, Bihor
54. Zegan Gh. Dan 1954 Timişoara
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 207

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Anisiei A. Magdalena 1953 Iaşi
2. Antaloaie Şt. Ioan 1950 Bârgăoani, Neamţ
3. Apostol C. Petru 1954 Griviţa
4. Axente N. Gheorghe 1952 Bosanci, Suceava
5. Baciu C. Constantin 1954 Bârlad
6. Balan V. Ghiorghe 1953 Giurgioana, Bacău
7. Barbazan Gh. Gheorghe 1953 Budeşti, Botoşani
8. Bejan D. Dragoş Stelian 1953 Rădăuţi
9. Beloiu N.O. Mircea 1954 Fălticeni
10. Borcea C. Liviu Emilian 1953 Câmpina, Prahova
11. Botea Gh. Aurelian 1942 Călăraşii Vechi, Ialomiţa
12. Bradea N. Angela 1955 Iaşi
13. Brânzilă V. Luminiţa 1955 Iaşi
14. Bulete I. Viorel 1952 Huşi
15. Căescu Gh. Gheorghe 1954 Piatra Neamţ
16. Ciupercă Gh. Marilena 1955 Bacău
17. Cocoloi V. Constantin 1950 Iana, Vaslui
18. Coşeru N. Maria 1955 Zorleni, Vaslui
19. Cotlet N. Aurel 1936 Arbore, Rădăuţi
20. Cotnăreanu D. Ştefan 1952 Butea, Iaşi
21. Danis M. Mircea 1953 Bârlad
22. Dascălescu N. Nicolae 1953 Calvini, Buzău
23. Dulhariu A. Valentin 1954 Mirceşti, Iaşi
24. Elencu P. Ion 1953 Coteanu, Olt
25. Enache C. Maria Camelia 1955 Piatra Neamţ
26. Filip D. Florin 1953 Timişeşti, Neamţ
27. Florea V. Viorica 1955 Dodeşti, Vaslui
28. Gălbiniţă Gh. Ana 1954 Iaşi
29. Gheorgatos D. Remus Liviu 1951 Bârlad
30. Ghiţă Gh. Neagu 1954 Glodeanu Siliştea, Buzău
31. Giurea C. Ion 1954 Cojosca, Ploieşti
32. Goldring S. Marian Florin 1950 Bucureşti
33. Gramaticu H. Iulian 1953 Vutcani, Huşi
34. Grosu I. Grigore 1953 Valea Rea, Târgu Ocna
35. Ieremciuc I. Vasile 1953 Şerbăuţi, Suceava
36. Ignat N. Silviu 1954 Zorleni, Vaslui
37. Ionescu E. Dan 1954 Iaşi
38. Kocsis A. Ladislau 1953 Reghin
39. Lazarovici S. Harj 1954 Botoşani
40. Logigan A. Ioan 1950 Iaşi
41. Majarie V. Constantin 1953 Adjud
42. Manoliu Gh. Viorel 1955 Iaşi
43. Marinescu A. Silviu 1953 Vaslui
44. Marişcă D. Ilariu Constantin 1951 Buzău
208 Facultatea de Mecanică

45. Matei M. Ştefan 1954 Buzău


46. Mazilu A. Emil 1954 Iaşi
47. Mircea C. Sorin 1954 Iaşi
48. Muceleniţa I. Voicu 1950 Fălticeni
49. Naum M.C. Carmena 1955 Botoşani
50. Nicolau A. Silviu Florin 1954 Târgu Frumos
51. Nistor I. Constantin 1954 Cozieni, Buzău
52. Olteanu N. Mircea 1953 Sighişoara
53. Oncica N. Alexandru 1954 Târgu Ocna
54. Pîrîu V. Iulian 1954 Fălticeni
55. Plajos M. Ştefan Petru 1953 Târgu Mureş
56. Răut C. Marcela Ecaterina 1953 Iaşi
57. Răutu A. Alexandru Virgil 1953 Iaşi
58. Sava C. Iulean Petrică 1951 Galaţi
59. Slusaru Dorin Paul 1953 Iaşi
60. Stoica Gh. Eugen 1950 Ariceşti, Prahova
61. Strîmbu A. Doiniţa 1955 Giurgiu
62. Şerban Gh. Gheorghe 1951 Bârlad
63. Tăutu D. Dan 1954 Iaşi
64. Topală S. Gabriela 1955 Iaşi
65. Zediu F. Francisc 1954 Gârleni, Bacău
66. Zelca H. Dumitru 1952 Besenova Nouă, Timiş

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Achihăiei A. Iulian Viorel 1954 Zamostea, Suceava
2. Airinei D. Oliviean 1953 Suceava
3. Albăceanu Gh. Maria 1954 Ucea, Făgăraş
4. Alexa P. Corneliu 1954 Iaşi
5. Alexandru D. Viorica 1954 Tăcuta, Vaslui
6. Amarandei P. Dumitru 1954 Botoşani
7. Anastasiei A. Dănuţ Ştefan 1954 Suceava
8. Andronic I. Radu 1954 Oradea
9. Antonesei D. Lidia 1955 Ţigănaşi, Iaşi
10. Apetroaiei S. Ana 1955 Iaşi
11. Asandei N. Dan 1954 Dărmăneşti
12. Asoltanei M. Petru 1954 Vaslui
13. Avram V. Dan 1953 Bacău
14. Baciu C. Antoniu 1954 Iaşi
15. Balaş N. Marian 1955 Gălbinaşi, Buzău
16. Barna I. Octavian Dan 1954 Paşcani
17. Bâscă I. Dorin Gavrilă 1954 Rahău, Alba
18. Bodi I. Gheorghe 1953 Bistriţa
19. Bogdan Gh. Eugen 1954 Bacău
20. Bunescu I. Constantin 1955 Rădăuţi
21. Butunoi E. Elena 1954 Pângăraţi, Neamţ
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 209
22. Buzea S. Ion 1954 Scorţaru Vechi, Brăila
23. Caşcaval I. Liviu 1954 Bacău
24. Cerbu D. Victor 1954 Strunga, Iaşi
25. Ciobanu V. Constantin 1954 Beneşti Bistriţa, Bacău
26. Cobzaru D. Alexandru 1954 Gherăeşti
27. Corui G. Ioan 1946 Coruieni, Maramureş
28. Crăciun A. Adriana Elena 1955 Câmpulung
29. Duka A. Vasile 1954 Sovata
30. Duma I. Vasile 1953 Miron Costin, Neamţ
31. Dumitru M. Vasile 1954 Cogealac
32. Duşa V. Petru 1954 Topliţa
33. Enescu C. Constantin 1949 Cazasu, Brăila
34. Fekete F. Ştefan 1954 Târgu Secuiesc
35. Forţu T. Vasile 1950 Rânzeşti, Vaslui
36. Gaube I. Ortenzia 1955 Moara, Suceava
37. Găluşcă I. Corneliu Adrian 1951 Iaşi
38. Gemene M. Francisc 1949 Joseni, Bacău
39. Georgescu T. Adrian 1953 Bucureşti
40. Gheorghiu M.M. Carmen 1955 Iaşi
41. Grama I. Iuliu Alexandru 1954 Câmpulung Muscel
42. Grecea Gh. Constantin 1949 Sagna, Neamţ
43. Hagiu Z. Lucia 1954 Galaţi
44. Hăisan I. Petru 1954 Flămânzi, Botoşani
45. Iacob A. Petru 1954 Iaşi
46. Ichim T. Traian 1954 Bosia, Iaşi
47. Ion M. Ion 1954 Petreşti, Dâmboviţa
48. Ion S. Adorian Iaşi 1954
49. Joeliharitahaka Rabeatoandro 1951 Tananarive, Rep. Malgaşă
50. Lascăr T. Mircea 1954 Asău, Bacău
51. Leizarovici A. Lazarică 1954 Dorohoi
52. Malancea O. Vasile 1952
53. Manase D. Gabriel 1954 Roman
54. Mateiuc M. Costache 1954 Suliţa, Botoşani
55. Melnic P. Doru 1954 Tecuci
56. Mocanu V. Vasile 1954 Huşi
57. Munteanu I. Viorel 1951 Sascut Târg, Bacău
58. Negru C. Mihai 1951 Huşi
59. Negru P. Pavel 1953 Ineu
60. Nica A. Tudor 1954 Chilişeni, Botoşani
61. Nica P. Jeni 1954 Iaşi
62. Nistor V. Constantin 1955 Marginea, Suceava
63. Olariu H. Dinu 1954 Brăieşti, Botoşani
64. Patrichi O. Clement 1954 Moineşti
65. Petcu L. Dan 1954 Hangu, Neamţ
66. Peter A. Arpad 1954 Vlăhiţa, Harghita
210 Facultatea de Mecanică

67. Petraru Gh. Liviu Constantin 1954 Pomârla, Botoşani


68. Petrea N. Nicuşor 1951 Comăneşti, Bacău
69. Petruszjnschi C. Sorin 1954 Câmpulung
70. Piru V. Vespasian 1943 Bârlad
71. Popa Gh. Neculai 1953 Valea Seacă
72. Popa I. Victor 1953 Piatra Neamţ
73. Popescu I. Nicolae 1954 Stroeşti, Vâlcea
74. Prisăcaru Gh. Gheorghe 1954 Comăneşti, Bacău
75. Radu A. Florin 1954 Iaşi
76. Rarinca V. Toader 1954 Moţca, Galaţi
77. Rănghiuc I. Ioan 1950 Deleni, Vaslui
78. Romanciuc L. Mihai 1954 Bărduşani, Galaţi
79. Romanescu I. Iulian Ilie 1954 Dorohoi
80. Sârbu I. Ionel 1954 Vaslui
81. Sfarţ H. Sami 1954 Fălticeni
82. Skokan I.C. Niculae 1953 Cornu Luncii, Suceava
83. Spătaru C. Cristina 1955 Bucureşti
84. Spulber Gh. Silviu Petru 1954 Bârlad
85. Styelianov Michael 1952 Nicosia, Cipru
86. Şerbănescu C. Radu 1955
87. Tache V. Ileana 1953 Băneşti, Prahova
88. Teodorescu N. Cornelia Magdalena 1956 Iaşi
89. Ungureanu I. Eugen 1954 Buhalniţa, Iaşi
90. Ursache D. Dorel 1954 Dorohoi
91. Ursan Gh. Vasile 1951 Rădăuţi Spital, Suceava
92. Vasilache A. Alexandru 1954 Caţa, Braşov
93. Vasiliu A. Aurel 1954 Pipirig, Neamţ

Subingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Aisăchioaiei N. Ioan 1956 Grumăzeşti, Neamţ
2. Alexandrescu V. Haralambie 1955 Calu, Neamţ
3. Andrei C. Maria 1956 Iveşti, Vaslui
4. Anton V. Adrian 1952 Mediaş, Sibiu
5. Apetrei I. Silvia 1955 Lespezi, Iaşi
6. Archip N. Ionel 1955 Buhuşi, Bacău
7. Ariciuc I. Traian 1956 Truşeşti, Botoşani
8. Axinte Gh. Eugen-George 1954 Bogdăneşti, Suceava
9. Bejenaru I. Mitică 1956 Hoceni, Vaslui
10. Berki A. Iosif 1955 Beclean, Bistriţa Năsăud
11. Bezuhaneţ G. Mircea 1951 Rădăuţi
12. Bogos V. Georgeta 1956 Băsăşti, Vaslui
13. Boier E. Nicolaie 1955 Măhăceni, Cluj
14. Bordeanu Gh. Elena 1953 Iaşi
15. Bostaca Gh. Petrache 1953 Bârlad
16. Breten D. Gheorghe 1956 Gura Vadului, Prahova
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 211
17. Bucureşteanu N. Octavian 1953 Iaşi
18. Busuioc T. Gheorghe 1956 Valea Salciei, Buzău
19. Buxai I. Lucica 1956 Târgu Frumos, Iaşi
20. Casapu P. Grigore Ioan 1955 Năsăud, Bistriţa Năsăud
21. Căzănaru N. Antoneta 1955 Zimnicea, Teleorman
22. Chirilă Gh. Constantin-Lucian 1951 Sighet, Maramureş
23. Ciocoiu V. Anişoara 1956 Poiana, Galaţi
24. Ciornodolea N. Ionel 1956 Dorneşti, Suceava
25. Ciuruşniuc M. Paula 1955 Târgu Frumos, Iaşi
26. Condruz T. Gheorghe 1954 Pogoanele, Buzău
27. Constantin S. Vasile 1955 Roşiorii de Vede, Teleorman
28. Copotz Şt. Dan 1956 Tarcău, Neamţ
29. Corolea Gh. Gică 1955 Săveni, Botoşani
30. Danciu Gh. Adriana 1955 Râmnicelu, Brăila
31. Diaconu G. Dumitru 1952 Plugari, Iaşi
32. Dimofte E. Radu 1954 Simioneşti, Neamţ
33. Donea V. Mihai 1955 Piatra Neamţ
34. Escu I. Jănică 1955 Mărgineni, Neamţ
35. Fiştoc A. Sofia 1956 Bordeşti, Vrancea
36. Ghiurco Şt. Mircea 1956 Jibou, Sălaj
37. Grădinariu N. Vasilică 1955 Prelipca, Botoşani
38. Grosu Gh. Constantin 1949 Tecuci, Galaţi
39. Grosu M. Eugen 1956 Iaşi
40. Hobjilă I. Pintilie 1955 Botoşani
41. Hogaş A. Viorica-Mihaela 1956 Tecuci, Galaţi
42. Huluţă D. Neculai 1956 Huşi
43. Iacob B. Eugen 1956 Bârgăoani, Neamţ
44. Iancu C. Gicu 1956 Tecuci, Galaţi
45. Ichim R. Georgeta 1956 Bordei Verde, Brăila
46. Ifrim I. Petru 1955 Botoşani
47. Ionescu I. Marian 1956 Bucureşti
48. Iosip L. Gheorghe 1954 Banca, Vaslui
49. Kiss D. Denes 1956 Sovata, Mureş
50. Lenţa M. Iolanda 1954 Vlădeni, Iaşi
51. Lenţa V. Mariana 1957 Vlădeni, Iaşi
52. Lorinczi G. Geza 1953 Odorheiul Secuiesc, Harghita
53. Lungu V. Liliana 1953 Câmpina, Prahova
54. Lupu E. Ioan 1955 Piatra Neamţ
55. Lupu V. Ion 1955 Hemieni, Bacău
56. Malainicu M. Stela 1956 Săveni, Botoşani
57. Manea E. Ion 1953 Văleni, Neamţ
58. Manoleasa M. Emil 1956 Mănăstireni, Botoşani
59. Marciuc Gh. Elena 1955 Uricani, Iaşi
60. Matei Gh. Sanda 1952 Vaslui
61. Maxim T. Petru 1956 Ghermăneşti, Vaslui
212 Facultatea de Mecanică

62. Meszaroş P. Lucica 1956 Braşov


63. Miron Gh. Petru-Dan 1954 Paşcani
64. Miron V. Neculai 1955 Valea Seacă, Iaşi
65. Mîndru E. Aurel 1953 Târgu Frumos, Iaşi
66. Moga Gh. Viorel 1955 Olteneşti, Iaşi
67. Musteaţă Gh. Ioan 1956 Răsboieni, Neamţ
68. Nuţescu A. Dorina 1956 Fundu Moldovei, Suceava
69. Pesimberg H. Mişu 1955 Piatra Neamţ
70. Pleş C. Silviu 1954 Găbeşti, Bacău
71. Pocreaţă Gh. Ghiocel-Sorin 1956 Rădăuţi
72. Pomparău D. Vasile 1956 Grămeşti, Suceava
73. Porkolab F. Alexandru 1955 Sărmaş, Mureş
74. Prelipceanu R. Dănuţ-Orest 1955 Rădăuţi
75. Pricop M. Dumitru 1956 Iaţi
76. Rusen A. Corneliu 1955 Aldeni, Buzău
77. Sandu Gh. Gheorghe 1952 Pomârla, Botoşani
78. Sârbu V. Victoria 1951 Criveşti, Vaslui
79. Sava F. Zaharia 1955 Cochirleanca, Buzău
80. Sălcieanu M. Ionel 1954 Sălcioara, Buzău
81. Secuianu I. Lidia 1954 Bârlad
82. Sevastre T. Anton 1953 Brăhăşeşti, Galaţi
83. Sfârcioc V. Ioan 1955 Călineşti, Satu Mare
84. Sfeclă D. Gheorghe 1956 Drăguşeni, Botoşani
85. Soveja J. Neculai 1955 Fântânele, Suceava
86. Szilagyi D. Iosif 1954 Gheorgheni, Harghita
87. Şuba M. Ionel 1956 Vlăsineşti, Botoşani
88. Teleucă Gh. Gheorghe-Gelu 1954 Roznov, Neamţ
89. Tofan N. Petru 1956 Mărgineni, Neamţ
90. Toia V. Nicu 1956 Boldu, Buzău
91. Ungureanu M. Constantin 1955 Salcea, Suceava
92. Ursărescu C. Vasile 1953 Bereşti, Galaţi
93. Voicu C. Maria 1955 Stolniceni Ghiţescu, Iaşi
94. Zamfirache C. Vasile 1955 Iaşi
95. Zota C. Mariana 1956 Comarna, Iaşi

Subingineri seral - uzinali - Industrializarea lemnului -


Suceava
1. Covalschi T. Margareta 1953 Vatra Moldoviţei, Suceava
2. Gavrilescu T. Gheorghe 1954 Bistricioara, Neamţ
3. Gorea I. Mihai 1954 Piatra Neamţ
4. Idriceanu M. Dumitru 1954 Huşi
5. Incze A. Andreiu 1953 Ciucsângiorgiu, Harghita
6. Istrate D. Gheorghe 1953 Târgu Neamţ
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 213
7. Ivănescu Gh. Florinel 1954 Bacău
8. Kajtar C. Gabor 1954 Cârţa, Harghita
9. Lukacs Şt. Laszlo Csaba 1954 Odorheiul Secuiesc, Harghita
10. Nichiforeanu T. Aurel 1939 Igeşti (URSS)
11. Rădăşan Gh. Zenobia 1940 Racova, Bacău
12. Şogor B. Felix 1955 Odorhei, Harghita
13. Ungureanu I. Petru 1954 Târgu Neamţ
14. Vlad C. Stelică 1953 Dersca, Botoşani

Subingineri seral - Tehnologia construcţiilor de


maşini
1. Amihălăchioaei A. Ilie 1942 Flămânzi, Botoşani
2. Ancuţa A. Dan 1949 Iaşi
3. Axinte V. Mihai 1947 Tudora, Botoşani
4. Bădărău M. Petrică 1954 Costeşti, Vaslui
5. Belosetschi N. Florentin 1952 Iaşi
6. Bendaş M. Mihail 1952 Iaşi
7. Bibire G. Neculai 1951 Leca, Bacău
8. Boboc V. Vasile 1951 Ion Creangă, Neamţ
9. Boca V. Gheorghe 1942 Botoşani
10. Brandiu I. Anton 1948 Sănduleni, Bacău
11. Brătuleanu A. Ioan-Emiliean 1953 Prisăcani, Iaşi
12. Budeanu I. Petru 1952 Iaşi
13. Bujor A. Constantin 1946 Mădârjac, Iaşi
14. Burghelea V. Ştefan 1951 Avereşti-Armăşeni, Iaşi
15. Burlacu I. Dumitru 1952 Leorda, Botoşani
16. Cadar S. Emilia 1955 Răducăneni, Iaşi
17. Cărăuşu Gh. Constantin 1944 Tansa, Iaşi
18. Chelariu M. Emil 1951 Coţuşca, Botoşani
19. Ciuştea M. Dumitru 1948 Belceşti, Iaşi
20. Constantin I. Silvia 1949 Măcin, Tulcea
21. Constantiniu D. Elena 1948 Iaşi
22. Costăchescu Gh. Gelu 1955 Probota, Iaşi
23. Cozma V. Valentin 1948 Băiceni, Iaşi
24. Dănilă Gh. Virgil 1953 Vicovu de Sus, Suceava
25. Diaconu V. Fănică 1954 Focuri, Iaşi
26. Dumitru I. Viorel 1953 Doljeşti, Neamţ
27. Epure V. Vasile 1930 Cordăreni, Botoşani
28. Filip T. Dumitru 1947 Ruginoasa, Iaşi
29. Gafiţa I. Valerii 1950 Strunga, Iaşi
30. Gafton M. Ion 1950 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
31. Holbură Gh. Gavril 1953 Caşvana, Suceava
32. Huhurez Şt. Dumitru 1941 Micleşti, Vaslui
33. Ionescu C. Anton 1941 Rediu Tătar, Iaşi
34. Ivasciuc V. Ion 1954 Hlipiceni, Botoşani
214 Facultatea de Mecanică

35. Leşcaru V. Elena 1951 Sâmbăta Nouă, Tulcea


36. Macovei V. Eugen 1949 Iaşi
37. Malinte I. Dan 1949 Osoi, Iaşi
38. Merchez C. Aurel 1950 Deleni, Iaşi
39. Mitrică P. Anton 1950 Hălăuceşti, Iaşi
40. Moraru P. Petru-Ernest 1952 Vaslui
41. Nuţu D. Emanuil 1952 Grăniceşti, Suceava
42. Onofrei A. Vasile 1953 Dumeşti, Vaslui
43. Oprea N. Laurenţiu 1945 Bozieni, Iaşi
44. Orzan M. Maria 1955 Todireni, Botoşani
45. Orzan P. Mihai 1951 Creţeşti, Huşi
46. Perju A. Dan 1953 Iaşi
47. Plavanescu V. Radu 1951 Bârnova, Iaşi
48. Popa M. Eugen 1953 Petroşani
49. Popescu I. Mircea 1952 Iaşi
50. Popovici C. Ovidiu-Laurenţiu 1951 Paşcani
51. Popuţoaia I. Constantin 1952 Miroslăveşti, Iaşi
52. Rănghiuc I. Gheorghe 1949 Deleni, Vaslui
53. Răschip C. Gheorghe 1950 Româneşti, Botoşani
54. Samson C. Ioan 1928 Paşcani
55. Sefciuc Gh. Mihai Gavril 1950 Vatra Dornei, Suceava
56. Slobozeanu F. Mircea 1950 Zalău, Sălaj
57. Sofiicu C. Corneliu 1938 Iaşi
58. Tarnoveski P. Ionel 1951 Iaşi
59. Timofte D. Vasile 1949 Paşcani
60. Tucanu Gh. Dumitru 1951 Româneşti, Botoşani
61. Ungureanu D. Teodor 1948 Goeşti, Iaşi

Subingineri seral - uzinali - Tehnologia construcţiilor


de maşini - Bârlad
1. Artene I. Ioan 1942 Perieni, Vaslui
2. Bertia H. Constantin Găgeşti, Vaslui
3. Brad I. Grigore 1949 Bucureşti
4. Brezuleanu F. Ilie 1950 Popeni, Vaslui
5. Busuioc P. Rodica 1952 Tătărani, Vaslui
6. Cartaş I. Emil 1936 Fătăciuni, Zeletin-Bacău
7. Călin I. Ioan 1948 Burdusaci, Bacău
8. Căpăţînă M. Fănel 1948 Bârlad
9. Chitic V. Cătălina 1952 Bârlad
10. Cornei M. Ioan 1942 Zorleni, Vaslui
11. Cornici T. Ştefan 1950 Bogdăniţa, Vaslui
12. Costin C. Dorina 1954 Bogdăneşti, Bacău
13. Cristea V. Neculai 1948 Suraia, Vaslui
14. Dulgheru I. Maria 1946 Bogdăniţa, Vaslui
15. Ene Gh. Costache 1936 Stoieşti, Vaslui
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 215
16. Forţu I. Vasile 1950 Puieşti, Vaslui
17. Fraţianu Gh. Mihai 1942 Zorleni, Vaslui
18. Frunză D. Violeta 1950 Zorleni, Vaslui
19. Grigoraş V. Virgil 1945 Galda de Jos, Alba
20. Hârsâna V. Elena 1954 Vlădeşti, Galaţi
21. Horduc Gh. Gavrilă 1949 Rădeşti, Vaslui
22. Hrincu D. Ion 1950 Pueşti, Vaslui
23. Ibriş L. Gheorghe 1948 Vaslui
24. Ionaşcu Gh. Mitrea 1947 Bârlad
25. Iosif I. Mihai 1952 Mireni, Vaslui
26. Lefter Gh. Mihai 1950 Mascurei, Vaslui
27. Liţă Şt. Costică 1952 Bârlad
28. Luchian M. Ionel 1950 Ghidigeni, Galaţi
29. Macovei I. Ion 1941 Iaşi
30. Marin R. Vasile 1946 Coroieşti, Vaslui
31. Mihăilă C. Vasile 1941 Zorleni, Vaslui
32. Mocanu T. Ion 1940 Hălăreşti, Vaslui
33. Munteanu N. Toader 1943 Pâşeşti, Vaslui
34. Papadopol N. Ion 1948 Cotoraia, Vaslui
35. Profir Şt. Eugen 1939 Găgeşti, Iaşi
36. Râşcanu A. Alexandru 1949 Bârlad
37. Roşu Gh. Odisei 1947 Blăgeşti, Vaslui
38. Sârbu N. Valeriu 1947 Panciu, Vrancea
39. Scînteie I. Cezar 1950 Corodeşti, Vaslui
40. Scînteie I. Ion 1947 Corodeşti, Vaslui
41. Silion Gh. Maria 1955 Ştefăneşti, Botoşani
42. Stan C. Georgică 1947 Bârlad
43. Ştiubei V. Ioan 1939 Stanueşti, Bacău
44. Toma M. Mihalache 1951 Vetrişoaia, Vaslui
45. Udrea Gh. Maricica 1952 Bârlad
46. Vitoratu C. Constantin 1948 Berezeni, Vaslui
47. Voicu I. Florea 1946 Panaghia, Dolj
48. Vrânceanu P. Lili 1951 Bogdăneşti, Vaslui

Subingineri seral - uzinali - Utilaj chimic şi


petrochimic - Borzeşti
1. Alexandru I. Gheorghe 1946 Borzeşti, Bacău
2. Aoproaei Gh. Ghiorghe 1949 Râpile, Bacău
3. Ardeleanu T. Simion 1949 Asău, Bacău
4. Balcu C. Coman 1950 Soveja, Vrancea
5. Barbu C. Petrea 1948 Motoc, Bacău
6. Bădan N. Neculai 1954 Mănăstirea Caşin, Bacău
7. Bobeică S. Ioan 1952 Comăneşti, Bacău
8. Cealu C. Andrei 1949 Odobeşti, Galaţi
9. Cercelaru G. Mitică 1954 Valea Rea, Bacău
216 Facultatea de Mecanică

10. Ciocan N. Nistor 1950 Răcoasa, Vrancea


11. Clipa V. Vasile 1946 Ardeoani, Bacău
12. Dalaban Gh. Ecaterina 1955 Cernăteşti, Buzău
13. Damian C. Dumitru 1946 Moviliţa, Vrancea
14. Dobrea N. Andrei 1955 Băneasa, Constanţa
15. Elisei Şt. Corneliu 1955 Sărata, Bacău
16. Enache I. Ion 1954 Gropile, Bacău
17. Filip A. Virgil 1952 Doicheţi, Vrancea
18. Florian Gh. Constantin 1955 Copalnic-Mănăştur,
Maramureş
19. Ghencea N. Ion 1948 Lopătari
20. Gîrbea Gh. Valentin 1955 Buhuşi, Bacău
21. Ionescu V. Ionel 1952 Dărmăneşti, Bacău
22. Iordăchescu P. Raluca-Cezara 1955 Sibiu
23. Iscu N. Jenică 1946 Poduri, Bacău
24. Lehăceanu C. Ion 1947 Blaga, Bacău
25. Matău A. Coman 1945 Sălcioara, Buzău
26. Mărcuţa S. Ştefan 1954 Nicoreşti, Galaţi
27. Mistreanu I. Alexandru 1943 Cudalbi, Galaţi
28. Munteanu C. Constantin 1940 Băhnăşeni, Bacău
29. Muşat M. Teodor 1946 Bălţaţi, Buzău
30. Neaga A. Viorel-Ştefan 1951 Fălciu, Vaslui
31. Neculai Gh. Aurica 1951 Grozeşti, Bacău
32. Olaru I. Neculai 1955 Bacău
33. Pavalache I. Ion 1951 Târgu Trotuş, Bacău
34. Păduraru I. Georgel 1954 Tescani, Bacău
35. Petcu C. Constantin 1947 Ardeoani, Bacău
36. Ploşniţă V. Vasile 1953 Străoane, Vrancea
37. Poane Gh. Cornel 1954 Oituz, Bacău
38. Sârbu M. Mircea 1952 Focşani
39. Stanciu I. Vasile 1947 Râpile, Bacău
40. Stoica M. Nicolaie 1939 Gura Şuţei, Ilfov
41. Şam Gh. Ion 1954 Borleşti, Neamţ
42. Toderaşcu N. Neculai 1948 Helegiu, Bacău
43. Ureche O. Gheorghe 1948 Todireni, Botoşani
44. Zgaroiu V. Gheorghe 1949 Galbeni, Vrancea

Subingineri seral - uzinali - Utilaje pentru


industrializarea materialelor de construcţii - Suceava
1. Batariuc A. Dumitru 1948 Stroieşti, Suceava
2. Bedo Z. Zoltan 1954 Miercurea Ciuc, Harghita
3. Berariu E. George 1946 Şcheia, Suceava
4. Boghean M. Viorel-Atanasie 1953 Suceava
5. Buliga N. Dragoş 1950 Cacica, Suceava
6. Caliniuc M. Rodica 1954 Dolhasca, Suceava
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 217
7. Chisac M. Petru 1951 Siminicea, Suceava
8. Coca I. Eughen 1952 Berchişeşti, Suceava
9. Cupşan V. Ioan 1943 Arbore, Suceava
10. Curalariu N. Ghiţă 1951 Dragalina, Vaslui
11. Danci P. Iona 1952 Baia Borşa, Maramureş
12. Lăzărean I. Simion 1949 Pârteştii de Jos, Suceava
13. Macovei C. Leon 1943 Plopeni, Suceava
14. Melniciuc D. Dimitrie-Octavian 1946 Moldoviţa, Suceava
15. Mirăuţă I. Ioan 1949 Târgu Neamţ
16. Molea I. Traian 1949 Miniş-Lipova, Arad
17. Morgoci Gh. Artemisia 1953 Dolhasca, Suceava
18. Moroşan D. Constantin 1950 Păltinoasa, Suceava
19. Mucea C. Constantin 1952 Hilişeu, Botoşani
20. Nechifor C. Constantin 1950 Dolhasca, Suceava
21. Oprea D. Dumitru 1951 Paşcani
22. Paşcu Gh. Vasile 1954 Mălin, Suceava
23. Penescu Gh. Vasile 1949 Boroaia, Suceava
24. Pinciuc D. Constantin 1948 Stroieşti, Suceava
25. Popescu V. Costache 1952 Salcea, Suceava
26. Roibu S. Vasile 1952 Bosanci, Suceava
27. Sahlean Gh. Vianor 1949 Frasin, Suceava
28. Tarnowetzki E. Ioan 1944 Lesko, URSS
29. Varjanoschi I. Mircea 1953 Fălticeni, Suceava
30. Vaşchiu A. George 1946 Stroieşti, Suceava
31. Vatamanu M. Valerica 1953 Dolhasca, Suceava

PROMOŢIA 1980
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Afloarei Gh. Gheorghe 1953 Petricani, Neamţ
2. Agachi N. Mihai 1955 Suharău, Botoşani
3. Aioanei M. Ioan 1948 Vereşti, Suceava
4. Alecu I. Ion 1951 Gheorghe Doja, Bacău
5. Andrei T. Viorel 1953 Sibiu
6. Anghel E. Paul 1949 Deva
7. Bârliba C. Mihai 1954 Tecuci
8. Bilegan M. Mihail 1954 Bistriţa
9. Boghean C. Nunuţa Bozieni, Neamţ
10. Butnaru Gh. Petru-Ducu 1952 Trifeşti, Neamţ
11. Buzilă Şt. Valerian 1955 Iţcani, Suceava
12. Cazacu C. Claudia 1955 Ploieşti
13. Colibă N. Mariana 1956 Iaşi
14. Covaci M. Cornel Florin 1951 Deseşti
15. Crăciun V. Dumitru 1953 Dobroteasa, Olt
218 Facultatea de Mecanică

16. Damian Gh. Gheorghe Romicu 1955 Ţigănaşi, Iaşi


17. Dinu A. Neculai 1951 Chiojdeni
18. Enache D. Ion 1955 Ziduri, Buzău
19. Enache M. Rodica 1955 Burcioaia
20. Florescu I. Dorel Ioan 1955 Iaşi
21. Ghimici V. Valerian 1951 Gâdinţi, Neamţ
22. Gorbănescu M. Adrian 1954 Băcani, Vaslui
23. Havrici Gh. Vasile 1954 Roman
24. Ignea N. Dan 1955 Mogoşeşti, Iaşi
25. Ionaşcu Şt. Ştefan 1955 Gherăeşti, Neamţ
26. Ionescu T. Tache 1955 Aldeni, Buzău
27. Ivaşcu C. Delia Veronica 1956 Ceica, Bihor
28. Jitaru T. Petrea 1955 Hânţeşti, Botoşani
29. Lăpuşan G. Alexandru 1955 Ţăndărei
30. Mărculeţ F. Costică 1955 Timişeşti, Neamţ
31. Mihalcea F. Ilie 1955 Horia, Tulcea
32. Mihăilă N. Iuliana-Otilia 1955 Codăeşti, Vaslui
33. Mureşan G. Dorin 1951 Borleasa, Cluj
34. Nichiteanu M. Viorel 1955 Miorcani, Botoşani
35. Oancea G. Lucian-Mihăiţă 1953 Brăhăşeşti, Galaţi
36. Olteanu I. Eugenia 1956 Urecheni, Neamţ
37. Pînzaru L. Petrică 1955 Suceava
38. Popescu A. Florin 1956 Iaşi
39. Prioteasa P. Ioan 1955 Mărgineni, Olt
40. Radu N. Dragoş-Neculai 1955 Târgu Neamţ
41. Sasu C. Ion 1955 Buhuşi
42. Segal M. Sevila-Mona 1956 Piatra Neamţ
43. Ştefănescu A. Alexandru-Leon 1955 Paşcani
44. Ştefănescu C. Elena 1955 Rotunda, Olt
45. Ţuţuianu V. Alexandru-Viorel 1955 Roman
46. Ulici V. Gheorghe 1952 Rozavlea, Maramureş
47. Vaman V. Dumitru 1955 Păltinoasa, Suceava
48. Vasile I. Tudor 1955 Ploieşti
49. Zaharia I. Gheorghe 1955 Roman
50. Zăpodeanu M. Anton 1952 Hălăuceşti, Iaşi

Ingineri zi - Maşini termice


1. Aldea I. Dumitru 1955 Băiseşti, Suceava
2. Apreutesei V. Viorel 1953 Găineşti, Suceava
3. Bazon M. Ciprian 1954 Drăguşani, Adjud
4. Benga I. Stelian 1955 Ploieşti
5. Blesneac C. Jan 1955 Negreşti
6. Bulancea E. Eugen 1956 Târgu Frumos
7. Burcă P. Victor 1954 Răducăneni, Iaşi
8. Buse M. Leodor 1954 Fumureni, Vâlcea
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 219
9. Căluşer T. Sorin-Paul 1955 Iaşi
10. Cehan G. Lucian 1956 Deleni, Vaslui
11. Chidovăţ C. Virgil 1955 Botoşani
12. Chiprian P. Viorel 1955 Negreşti
13. Ciliacu Şt. Sterică 1955 Unteşti, Vaslui
14. Cojocaru C. Mircea 1955 Cacica, Suceava
15. Comşa S. Silviu 1954 Bârlad
16. Conă Şt. Paul Puiu 1954 Teiu, Argeş
17. Costiuc T. Vasile 1955 Siret, Suceava
18. Coviţă C. Constantin 1954 Crasna Leuca, Botoşani
19. Davidzohn S. Bercu 1955 Dorohoi
20. Dăscăleanu Gh. Romică 1953 Săveni
21. Duca A. Sorin 1955 Cluj-Napoca
22. Ene M. Christian-Jean 1955 Iaşi
23. Fălcoianu M. Mihaela 1955 Podu Turcului
24. Florea I. Elena-Iuliana 1955 Târgu Frumos
25. Gheorghe V. Luminiţa 1956 Botoşani
26. Harabagiu Gh. Elena 1956 Iaşi
27. Iftimie N. Galena-Constanţa 1956 Bârlad
28. Ion I. Ştefan 1954 Şirna, Prahova
29. Ioniţă P. Horia 1956 Dolheşti, Vaslui
30. Ivan Gh. Iacob 1953 Lugoşul de Jos, Bihor
31. Lauer N. Moritz Paul 1956 Focşani
32. lăzărescu I. Constantin-Doru 1955 Iaşi
33. Macoveiciuc V. Păstorel 1954 Iţcani, Suceava
34. Manciu I. Dan-Adrian 1955 Iaşi
35. Marfievici N. Alexandru Radu 1955 Vlădeni, Botoşani
36. Matei A. Doru 1955 Sibiu
37. Mazilu N. Gheorghe 1954 Leiceşti, Argeş
38. Meţler C. Constantin 1953 Darabani
39. Mihalache M. Mihaela 1955 Iaşi
40. Mistreanu Gh. Romeo 1953 Huşi
41. Mocanu C. Florin Romeo 1955 Iaşi
42. Mocanu Gh. Dan-Constantin 1955 Bârlad
43. Mocanu V. Aurelian 1954 Tecuci
44. Moglan A. Sandu 1953 Valea Ursului, Neamţ
45. Moraru N. Ciprian 1954 Podu Iloaiei
46. Nabil Abdallah Qasem 1955 Iordania
47. Nechita C. Constantin 1953 Paşcani
48. Negrariu M. Emilia 1956 Huşi
49. Niculescu E. Maria Paraschiva 1954 Turda
50. Oţetea Gh. Jănică 1954 Corbasca, Bacău
51. Pamfilie I. Doina Elena 1956 Dorohoi
52. Popa I. Ortansa-Claudia 1955 Bârlad
53. Popovici T. Maria Antoaneta 1955 Piatra Neamţ
220 Facultatea de Mecanică

54. Purice L. Viorel 1955 Iaşi


55. Radu P. Mihai 1955 Tecuci
56. Sami Hassan Hussein 1955 Iordania
57. Sava E. Alexandru Gheorghe 1956 Bârlad
58. Savu C. Dan-Viorel 1955 Suceava
59. Sălceanu Gh. Iuliu-Lidonel 1955 Vaslui
60. Scutaru Şt. Vasile 1954 Trifeşti, Neamţ
61. Slavic M. Cristian 1954 Câmpulung
62. Stamatin V. Corneliu Gheorghe 1952 Bârlad
63. Stamatin V. Vasile-Ioan 1955 Bârlad
64. State D. Gabriel Lucian Dan 1955 Buzău
65. Sterca Gh. Nicolae 1955 Sacul, Caraş-Severin
66. Surdeanu I. Tudor-Grigore 1955 Iaşi
67. Turicianu D. Vasile 1955 Botoşani
68. Untu I. Octavian 1950 Iaşi
69. Varvaruc I. Ilie 1953 Corni, Botoşani
70. Vîrgolici I. Gheorghe Valentin 1954 Dăieni, Tulcea
71. Zvorschi R. Robert Iohan 1954 Rădăuţi

Ingineri zi - Maşini unelte


1. Achiţei N. Constantin 1955 Girov, Neamţ
2. Adam F. Ghiţă 1948 Boghicea, Neamţ
3. Agache C. Mircea 1955 Bârlad
4. Ajităriţei I. Mariana 1956 Botoşani
5. Alexandru N. Marieta 1956 Suceava
6. Anastasiu Gh. Adela 1956 Paşcani
7. Apreutesei E. Ionel 1954 Negrileşti, Galaţi
8. Arion Gh. Mihai 1954 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
9. Atodiresei I. Constantin 1955 Dorohoi
10. Avram I. Irina 1956 Moscova, URSS
11. Balint P. Cristina 1955 Roman
12. Bandariu I. Doru Adrian 1953 Braşov
13. Bădăluţă N. Adrian 1955 Vaslui
14. Bădoi Fl. Marin 1955 Răleşti
15. Bejan C. Victor Constantin 1955 Piteşti
16. Beleca A. Constantin 1956 Gura Humorului
17. Beşchieru V. Constantin 1950 Voineşti, Iaşi
18. Bleancă A. Constantin 1955 Salcea, Suceava
19. Bran I. Daniel 1955 Bucureşti
20. Bratoloveanu N. Nistor 1955 Bucureşti
21. Bursacovschi C. Aurora 1956 Iaşi
22. Ciocoiu L. Costică 1955 Podu Turcului
23. Ciutac P. Doina 1955 Bosanci, Suceava
24. Cocea D. Viorel 1955 Iaşi
25. Cojocaru I. Camelia 1956 Leorda, Botoşani
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 221
26. Coroleucă M. Ernest Dan 1953 Botoşani
27. Costea M. Mihai Tiberiu 1955 Bacău
28. Crăciun Fl. Eugen Florin 1955 Focşani
29. Creţu V. Constantin 1955 Piatra Neamţ
30. Croitor V. Aurel 1954 Pătrăuţi, Suceava
31. Croitoru C. Florentina 1956 Bucureşti
32. Cucu Gh. Doru 1955 Vârfu Câmpului, Botoşani
33. Curalariu Gh. Cornelia 1956 Corlăţeni, Botoşani
34. Dascălu N. Gheorghe 1954 Comăneşti
35. Dumitriu E. Adriana 1955 Roman
36. Faluvegi D. Dionisie 1954 Vlăhiţa
37. Filip V. Rodica 1955 Iaşi
38. Florea R. George 1955 Aldeni
39. Gâdioi I. Mihai 1955 Mărgineni, Neamţ
40. Ghenadi V. Adrian Stelian 1955 Bacău
41. Gheorghiţa A. Adrian 1955 Iaşi
42. Gheorghiu A. Doiniţa 1956 Iaşi
43. Gliga V. Dumitru 1955 Bacău
44. Grigoraş V. Dan 1953 Iaşi
45. Huţuleac E. Lucian Ştefan 1953 Suceava
46. Iacob V. Dan 1954 Socrujeni, Botoşani
47. Iancu A. Ari 1955 Iaşi
48. Ignat I. Paul 1951 Putreda, Buzău
49. Ionel Gh. Florin Dănuţ 1955 Suceava
50. Iosub I. Dan 1956 Doljeşti, Neamţ
51. Jucan L. Radu 1955 Mănăstirea Humorului,
Suceava
52. Luca P. Vasile 1956 Podu Iloaiei
53. Mardare V. Vasilica Silvia 1956 Comăneşti
54. Maxim Gh. Laurenţiu Ion 1955 Babadag
55. Măcuţă E. Silviu Dănuţi 1955 Târgu Frumos
56. Mărăşescu H. Mihail 1954 Vişineşti
57. Medeleanu I. Dan 1955 Zărneşti
58. Mihai A. Ioan 1954 Bârgăoani, Neamţ
59. Mihai I. Dumitru 1955 Amara
60. Mihăeş A. Graţiella 1955 Roman
61. Mihăilă V. Sorin 1955 Cozmeşti, Iaşi
62. Minuţ D. Vasile 1950 Bârgăoani, Neamţ
63. Munteanu N. Dumitru 1950 Bârlad
64. Nechifor I. Nicolai 1955 Dorohoi
65. Nedelcu D. Constantin 1955 Fălticeni
66. Nicuşan D. Vasile 1954 Craieşti
67. Ojog D. Romeo 1955 Ploieşti
68. Pascaru M. Mihaela 1956 Bivolari, Iaşi
69. Păsărică I. Antonio 1955 Bucureşti
222 Facultatea de Mecanică

70. Petroschi L. Leon 1954 Buhai Şendriceni, Botoşani


71. Pircu T. Vasile 1955 Vama, Suceava
72. Pîrvulescu C. Eugen 1952 Urzica, Olt
73. Polojan I. Maria 1955 Zimnicea
74. Radu C. Petrică 1955 Iaşi
75. Rogoz A. Gheorghe 1955 Mirceşti, Iaşi
76. Rusu A. Dănuţ Mihai 1954 Paşcani
77. Rusu M. Zaharia Alexandru 1955 Sascut Târg
78. Scânteianu M. Gigel 1954 Rebricea, Vaslui
79. Scurtu Gh. Dan Gheorghe 1955 Botoşani
80. Seciu C. Valerian Marcel Corneliu 1950 Rugineşti, Bacău
81. Severincu D. Ioan 1955 Broscăuţi, Botoşani
82. Sovejanu I. Adrian 1955 Dofteana, Bacău
83. Spiţă P. Valentin 1951 Iaşi
84. Stavnic D. Gheorghe 1953 Drăgoeşti, Suceava
85. Stănculescu H. Socrate Corneliu 1955 Bucureşti
86. Stărică C. Tudorel 1954 Paşcani
87. Stolnicu Şt. Adrian Constantin 1954 Suceava
88. Strugariu N. Vasile 1954 Pârteştii de Sus, Suceava
89. Şerbănescu I. Cristian 1951 Ostrov, Constanţa
90. Şoldănescu M. Cornel 1955 Paşcani
91. Tarniceru M. Theodor 1955 Botoşani
92. Temneanu D. Constantin 1950 Dersca, Botoşani
93. Tomescu N. Paul 1954 Racoviţă
94. Trifan Gh. Gheorghe 1955 Subcetate, Harghita
95. Trubici Ş.F. Gustav 1955 Iaşi
96. Turcitu G. Marin 1951 Ciutura, Dolj
97. Ungureanu M. Elena 1955 Bobiceşti, Dolj
98. Ursu M. Corneliu 1955 Botoşani
99. Văidan A. Aurel 1953 Ocna Mureşului
100. Vicol Gh. Florin 1954 Dragomireşti, Neamţ
101. Vitner Gh. Celestina 1954 Paşcani
102. Voronca Şt. Ştefan Gheorghe 1955 Roman
103. Zidan Mohd Radwan Kraa 1952 Iordania
104. Zvâc I. Radu Andrei 1955 Hlipiceni, Botoşani

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Amarandei Gh. Stelian 1952 Şipote, Iaşi
2. Andrei Gh. Eugenia 1954 Vicovul de Sus, Suceava
3. Corobriţă V. Ion 1949 Bucureşti
4. Platan V. Vasile 1954 Dragomireşti, Vaslui
5. Vintilă C. Sorin Toni 1954 Bârlad

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Adam I. Ioan 1955 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 223
2. Airinei D. Elena 1956 Broscăuţi, Botoşani
3. Alexa A. Doina Elena 1956 Frasin, Suceava
4. Alexandru T. Cezar 1955 Caracal
5. Amarandei O. Gheorghe Sergiu 1955 Iaşi
6. Amihăesei V. Gheorghe 1955 Broscăuţi, Botoşani
7. Andrei D. Mariana 1956 Grădiştea
8. Andronachi Gh. Mircea 1955 Horodnicul de Jos, Suceava
9. Andronic Gh. Constantin 1955 Iaşi
10. Aniţei I. Ion 1954 Bacău
11. Antonovici G. Radu Dinu 1955 Păltiniş, Botoşani
12. Aparaschivei V. Titus 1955 Piatra Neamţ
13. Apostu I. Liana 1956 Ripiceni, Botoşani
14. Atomei T. Adrieana 1954 Vereşti, Suceava
15. Axinte E.P. Emil 1954 Piatra Neamţ
16. Bănică V. Corneliu 1955 Piatra Neamţ
17. Bucur Gh. Marian Georgel 1955 Brăila
18. Bulancea D. Dumitru 1954 Târgu Ocna
19. Bumbaru C. Sergiu Dan 1955 Bârlad
20. Ceuca M. Romică 1955 Iaşi
21. Chiriac Gh. Gabriel 1955 Odobeşti
22. Chiricheş B. Coriolan 1956 Suceava
23. Chiriţescu I. Constantin 1952 Bălăneşti, Neamţ
24. Chişcă Gh. Dumitru 1954 Bivolari, Iaşi
25. Cikmantori A. Andraş 1953 Cristurul Secuiesc
26. Ciobanu C. Eugen 1953 Cristeşti, Botoşani
27. Ciohodaru D. Tatiana Ştefania 1956 Iaşi
28. Ciorâta V. Mihai Gavriil 1954 Criveşti Gara Tutova, Vaslui
29. Ciornei V. Iulian Marcel 1953 Iţcani, Suceava
30. Cireş A. Eduard 1955 Buhuşi
31. Cîrjeu N. Mihaiela 1956 Brăhăşeşti, Galaţi
32. Coman C. Gheorghe 1952 Tigveni, Argeş
33. Constantinescu V. Vasile Dan 1955 Suceava
34. Cosma A. Sorin 1955 Hunedoara
35. Crăciun M. Casian 1956 Ţigănaşi, Iaşi
36. Cujbă V. Stelian 1956 Dorohoi
37. Cuparencu V. Florin 1954 Iaşi
38. Damian A. Mihail 1954 Târgu Ocna, Bacău
39. Dascălu C. Leana 1956 Câmpulung
40. Dascălu P. Ghiorghe 1955 Palanca, Bacău
41. Dascălu Şt. Dorin 1955 Lucăceşti, Bacău
42. David I. Constantin 1955 Mihălceni
43. Dănăilă V. Vasilena 1954 Câmpulung Muscel
44. Dorofte A. Ion 1954 Mărgineni, Neamţ
45. Dorofte C. Doina Dorina Constanţa 1955 Baia Mare
46. Dumitriu A. Dănuţ 1955 Bârlad
224 Facultatea de Mecanică

47. Farcaş M. Flavian 1954 Gherăeşti, Neamţ


48. Farczadi Şt. Istvan 1954 Târgu Mureş
49. Flintoacă I. Ioan Corneliu 1955 Bârlad
50. Florea C. Ion 1951 Vutcani, Vaslui
51. Florea V. Gheorghe 1955 Târgu Frumos
52. Florean Gh. Petru 1955 Todireni
53. Gârneaţă A. Florin 1955 Botoşani
54. Haba N. Jeno 1955 Ciumani
55. Heraldo Alejo Bastidas Medel Concepcion, Chile
56. Huluţă C. Traian 1955 Dumbrăveni
57. Iacob T. Mircia 1954 Oradea
58. Ichim I. Mariana Nela 1955 Galaţi
59. Ionescu M. Romeo Dănuţ 1955 Rădăuţi
60. Iosub D. Liliana 1956 Jurilovca
61. Irimia M. Viorica 1956 Cosmeşti, Galaţi
62. Istrimschi A. Neculai 1950 Focşani
63. Keresztes E. Istvan 1955 Tuşnad Sat
64. Khalil Peorge Khalil El Far 1954 Iordania
65. Kurti Şt. Ştefan 1953 Târgu Mureş
66. Lako L. Boldizsar 1954 Eremitul
67. Lascăr C. Mihaela Amelia 1956 Comăneşti
68. Luca M. Romică 1954 Răsăşti, Vaslui
69. Lungu C. Mariana 1956 Piatra Neamţ
70. Macarie P. Gheorghe 1956 Piatra Neamţ
71. Maftei O. Octavian 1950 Lozna, Dorohoi
72. Mandache A. Gabriela Ecaterina 1955 Iaşi
73. Mastacan Gh. Neculai 1955 Podu Turcului
74. Matei S. Simion 1953 Nasada, Mureş
75. Maţoianu I. Luigi Florin 1955 Focşani
76. Măciucă V. Ioan 1950 Enăcheşti, Bacău
77. Mărguţă T. Rodica 1953 Slatina, Olt
78. Mereuţă Gh. Adrian Victor 1954 Bârlad
79. Mihaly I. Gheorghe 1955 Târgu Mureş
80. Mititelu Gh. Adrian 1955 Focşani
81. Molnoş Z. Zoltan 1955 Corund
82. Monther Abdallah El Rusaidat 1951 Irbid, Iordania
83. Motea I. Liviu Cristinel 1953 Iaşi
84. Muscă O. Gavril 1955 Băişeşti, Suceava
85. Oancea J. Radu 1956 Piatra Neamţ
86. Olteanu Gh. Vasile 1955 Urecheni, Neamţ
87. Oprişan S. Cezar 1955 Tupilaţi, Neamţ
88. Osadeţ E. Eugen Florin 1955 Fălticeni
89. Ostahie C. Paul 1953 Roznov
90. Pancu Gh. Emilian 1955 Gârbeşti
91. Panfil I. Ioan 1955 Galbeni
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 225
92. Pantalon I. Iancu Adrian 1955 Iaşi
93. Pascal V. Florin 1955 Suceava
94. Pascu C. Ica 1956 Glodeanu Siliştea, Buzău
95. Petrov L. Petrică 1955 Bârlad
96. Pleşu Gh. Gheorghe 1955 Bârlad
97. Popa A. Constantin 1955 Iaşi
98. Popescu A. Ionel 1955 Sălcioara
99. Potorac P. Alexandru 1955 Burdujeni, Suceava
100. Preda P. Eugen Eduard 1955 Oradea
101. Purice C. Dorel 1954 Botoşani
102. Rădeanu Gh. Vasile Cristinel 1955 Hârlău
103. Răduţă M. Vasile 1955 Coţatcu
104. Răianu A. Adrian 1954 Bârlad
105. Răspopa Gh. Iulian 1955 Râmnicu Sărat
106. Rinder A. Mihai 1955 Podu Iloaiei
107. Robu Gh. Gheorghe 1956 Buhuşi
108. Roman Şt. Liviu 1955 Iaşi
109. Rotariu I. Adrian 1955 Huşi
110. Rotariu I. Viorel 1955 Poinari, Botoşani
111. Rozmarin Gh. Mihail 1955 Iaşi
112. Sandu D. Dan 1955 Târgu Neamţ
113. Sascău C. Elvira 1955 Dorneşti, Suceava
114. Sava I. Gheorghe 1955 Colţi
115. Sava T. Nicolae 1955 Ireşti
116. Silişteanu M. Cristian 1955 Dobârceni, Botoşani
117. Sîmbotin M. Neculai 1955 Băleşti, Vrancea
118. Slevoacă I. Gheorghe 1955 Botoşani
119. Stoian V. Vasile Mircea 1955 Semereuş
120. Stoleru N. Costică 1955 Suceava
121. Szep A. Ştefan 1955 Târgu Mureş
122. Şuică V. Eduard 1953 Iaşi
123. Şuică V. Zeno Marius 1954 Iaşi
124. Tabarcea I. Adrian Cătălin 1955 Suceava
125. Tăbârcă P. Magdalena Rodica 1956 Buzău
126. Tomoioagă I. Viorel 1955 Vişeul de Jos
127. Tomşa C. Neagu Neculai 1955 Vetrişoaia, Vaslui
128. Tudor I. Niculae 1955 Meri Petchii
129. Tudosie I. Ştefan 1955 Işalniţa
130. Ţînţari M. Vladimir 1955 Salcea, Suceava
131. Vacaru G. Vasile 1955 Botoşani
132. Visu C. Diana Iolanda 1955 Vaslui
133. Vlad D. Maria 1956 Iaşi
134. Ziyad Abdel Rahim Al Tawfik 1953 Alsaet, Iordania
226 Facultatea de Mecanică

Subingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Afloarei I. Gheorghe 1956 Horodniceni, Suceava
2. Alban V. Fernando 1957 Buhuşi, Bacău
3. Andrieş I. Ion 1957 Bistricioara, Neamţ
4. Andronic I. Valentin 1951 Viforeni, Bacău
5. Baicu Gh. Romeo 1956 Caracal, Olt
6. Balan V. Gheorghe 1957 Borca, Neamţ
7. Balasi E. Csaba 1957 Miercurea Ciuc, Harghita
8. Bălescu Gh. Stancu 1957 Băleşti, Vrancea
9. Bejenariu P. Gabriel 1957 Iaşi
10. Blesneag Gh. Dumitru 1957 Huşi
11. Bucşă T. Mitică 1956 Rânzeşti, Vaslui
12. Caitar Gh. Ion 1956 Oituz, Bacău
13. Cehan C. Vasile 1955 Grumezoaia, Vaslui
14. Ceobanu D. Corneliu 1954 Româneşti, Botoşani
15. Ciofu D. Niculina 1956 Cepleniţa, Iaşi
16. Cioncu V. Constantin 1955 Negreşti, Vaslui
17. Ciorneiu M. Vasile 1956 Fundu Moldovei, Suceava
18. Cocieru Gh. Mihail-Valahu 1955 Dumbrăveni, Suceava
19. Comariţa O. Radu-Adrian 1956 Brodina, Suceava
20. Condrea Gh. Maria 1953 Deleni, Vaslui
21. Condrea M. Costel 1957 Deleni, Vaslui
22. Cosma R. Maria 1956 Tomşani, Prahova
23. Costin N. Petruţa 1954 Buzău
24. Cozma J. Dorinel 1955 Bârlad
25. Diaconu C. Dănuţ 1956 Avereşti, Vaslui
26. Diaconu H. Silvia 1954 Săveni, Botoşani
27. Dominte H. Dumitru-Ghiocel 1955 Războieni, Neamţ
28. Enache A. Constantin 1954 Iaşi
29. Fodor N. Maria 1956 Zorleni, Vaslui
30. Forţu I. Laurenţiu Leonard 1955 Bârlad
31. Fronea C. Neculai 1957 Voineşti, Iaşi
32. Gheorghiu P. Mihai 1957 Stăniţa, Neamţ
33. Grosu C. Constantin Vasile 1957 Fălticeni
34. Gucianu Gh. Cezar 1956 Truşeşti, Botoşani
35. Guzgan G. Ion-Valentin 1952 Bârlad
36. Hârjău C. Mircea 1955 Pocreaca, Codăeşti
37. Horeanu C. Gheorghe 1955 Ştefăneşti, Botoşani
38. Huluţă I. Neculai 1954 Dumbrăveni, Suceava
39. Huştiu C. Aneta 1957 Priponeşti, Galaţi
40. Iacob M. Mihai 1956 Săveni, Botoşani
41. Ichim N. Gheorghe 1954 Constanţa
42. Ifteme Gh. Aurica 1956 Pogana, Vaslui
43. Iftime V. Dănuţ 1956 Bârlad
44. Ignătescu Gh. Gheorghe 1954 Rădăuţi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 227
45. Iluţă C. Gheorghe 1953 Iaşi
46. Iordache V. Ion 1956 Poiana Teiului, Neamţ
47. Kovacs I. Ignaţie 1957 Frumoasa, Harghita
48. Lăpuşneanu Gh. Marioara 1957 Vârlezi, Galaţi
49. Leca M. Vasile 1956 Girov, Neamţ
50. Leonte C. Ioan 1955 Dumbrava Roşie, Neamţ
51. Lesovshi F. Constantin 1956 Iaşi
52. Lupu V. Magdalena 1954 Plugari, Iaşi
53. Meer S. Sorin 1957 Dorohoi
54. Melinte F. Ioan 1957 Podu Iloaiei, Iaşi
55. Negruţă I. Constantin 1955 Ciurea, Iaşi
56. Nica I. Irinel 1956 Probota, Iaşi
57. Obreja Gh. Valerica-Suzana 1958 Tecuci, Galaţi
58. Pascaru G. Vasile 1954 Ciorăşti, Vaslui
59. Pendos Gh. Ioan 1957 Cotârgaci, Iaşi
60. Pepina C. Valeria 1957 Bacău
61. Petraru C. Dorel 1956 Piatra Neamţ
62. Pintilie I. Petru 1955 Codăeşti, Vaslui
63. Potîrniche D. Ilie 1949 Trifeşti, Vrancea
64. Prodan T. Vergil 1957 Mogoşeşti, Iaşi
65. Simion E. Horia 1956 Mănăstirea Humorului, Suceava
66. Spanache N. Elena 1956 Piatra Neamţ
67. Stoica D. Petrică 1957 Probota, Iaşi
68. Stoica T. Vasile 1956 Poiana Vărbilău, Prahova
69. Şerban V. Nicolai 1957 Bosanci, Suceava
70. Ştefan C. Gicu 1956 Mihălceni, Vrancea
71. Toader F. Maria 1958 Găneasa, Olt
72. Ţarălungă A. Gheorghe-Mihai 1955 Costuleni, Iaşi
73. Valaşciuc A. Mihai 1956 Solca, Suceava
74. Vlaicu I. Ioana 1958 Osmanu, Brăila
75. Vremescu M. Petru 1957 Bucecea, Botoşani
76. Zaharia V. Ioan 1956 Dragalina, Vaslui

Subingineri seral - Tehnologia construcţiilor de


maşini
1. Amariei F. Marcelin 1950 Burueneşti, Neamţ
2. Andrei C. Aurel 1950 Dângeni, Botoşani
3. Apetrei D. Vasile 1949 Băiceni, Iaşi
4. Berbece V. Petru 1951 Paşcani
5. Blaga S. Mihai 1951 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
6. Borş C. Ilie 1950 Pogăneşti, Vaslui
7. Buclea Gh. Liliana 1956 Bârlad
8. Bucureşteanu Gh. Gelu 1948 Albeşti, Vaslui
9. Budeanu Gh. Elisabeta 1953 Ruginoasa, Iaşi
228 Facultatea de Mecanică

10. Butnaru I. Gheorghe 1948 Sculeni, Iaşi


11. Butnaru I. Ioan-Octavian 1949 Jibert, Braşov
12. Buzdugan C. Gheorghe 1953 Osoi, Iaşi
13. Chiriac C. Mihai 1954 Ţibana, Iaşi
14. Chitic M. Grigore 1951 Mânjeşti, Vaslui
15. Ciobanu Gh. Neculai 1950 Olărineşti, Botoşani
16. Crupa I. Gheorghe 1952 Corlăteni, Botoşani
17. Dorin Gh. Constantin 1950 Iaşi
18. Epure V. Vasile 1952 Paşcani
19. Gacea V. Ionel 1954 Tulcea
20. Ghiban C. Gheorghe 1954 Tătăruşi, Iaşi
21. Huncu I. Ioan 1954 Dorohoi
22. Iftemie E. Viorel 1950 Gorban, Iaşi
23. Iorgu A. Ilie 1954 Truşeşti, Botoşani
24. Lefter C. Gheorghe 1951 Albeşti, Vaslui
25. Lionte Şt. Mihai 1947 Cristeşti, Iaşi
26. Luciu S. Pavel 1951 Dagâţa, Iaşi
27. Manolescu C. Constantin 1954 Săveni, Botoşani
28. Matasaru A. Elisabeta 1956 Griviţa, Vaslui
29. Munteanu C. Constantin-Alexandru 1949 Giurgiu, Ilfov
30. Neagu I. Constantin 1952 Româneşti, Iaşi
31. Petre V. Constantin 1942 Prisăcani, Iaşi
32. Petrea C. Constantin 1953 Vlădeni, Iaşi
33. Popov N. Serghei 1937 Ciopa, Leova
34. Popovici Gh. Constantin 1948 Uricani, Iaşi
35. Profir I. Dan 1954 Iaşi
36. Răutu M. Constantin 1950 Nicolae Bălcescu, Botoşani
37. Roşu V. Liliana Rodica 1956 Făgăraş, Braşov
38. Simionov M. Constantin 1954 Iaşi
39. Stancu Gh. Mihai 1945 Tanacu, Vaslui
40. Tudor I. Alexandru 1947 Dejan, Timiş
41. Tutu T. Mihai 1947 Ruginoasa, Iaşi
42. Volcovinschi L. Vitali 1943 Talmazi, Tighina
43. Zmău I. Gheorghe 1955 Comarna, Iaşi

Subingineri seral - uzinali - Tehnologia construcţiilor


de maşini - Bârlad
1. Angheliniş V. Ştefan 1951 Bârlad
2. Bădrăgan G. Vasile 1947 Fruntişeni, Vaslui
3. Brezuleanu P. Lidia 1952 Popeni, Vaslui
4. Cană C. Sandu 1947 Nămoloasa Târg, Galaţi
5. Căzănescu A. Ioan 1949 Huşi
6. Ceapă I. Gheorghe 1951 Bârlad
7. Chiric F. Gheorghe 1948 Beneşti, Bacău
8. Chirilă T. Dumitru 1943 Bârlad
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 229
9. Coman A. Florin 1951 Bârlad
10. Dragu V. Ion 1941 Motoşeni, Bacău
11. Drăghici D. Constantin 1954 Cârja, Vaslui
12. Dumbravă I. Mircea 1046 Bârlad
13. Harnagea V. Constantin 1932 Grumezoaia, Vaslui
14. Ichim N. Nicu 1948 Blaga, Bacău
15. Ilie I. Ioan 1949 Rânceni, Vaslui
16. Lupaşcu I. Dumitru 1951 Hurueşti, Bacău
17. Lupeş M. Dorina 1950 Epureni, Vaslui
18. Matei A. Alexandrina 1953 Fălciu, Vaslui
19. Nacu E. Emil 1955 Bârlad
20. Niţă I. Ioan 1937 Coroeşti, Vaslui
21. Popa M. Alecu 1951 Costeşti, Vaslui
22. Rădulescu C. Doru 1950 Focşani
23. Stoica I. Mariana 1952 Bârlad
24. Tudor Gh. Ghiorghe 1950 Coroieşti, Vaslui

Subingineri seral - uzinali - Utilaj chimic şi


petrochimic - Borzeşti
1. Cojocaru A. Laurenţiu 1948 Târgu Ocna, Bacău
2. Ferenţ Gh. Ioan 1943 Târgu Trotuş, Bacău
3. Lupaşcu I. Joldeş 1950 Băhnăşeni, Bacău

Subingineri seral - uzinali - Utilaje pentru


industrializarea materialelor de construcţii - Suceava
1. Berari F. Ion-Aurelian 1953 Suceava
2. Căilean Gh. Lidia 1953 Ciprian Porumbescu, Suceava
3. Cojocar I. Ion 1950 Rădăuţi
4. Corduneanu M. Gheorghe 1950 Grămeşti, Suceava
5. Cucureanu I. Constantin Liviu 1955 Iaşi
6. Iacobeţ P. Neculai 1951 Salcea, Suceava
7. Iurcu C. Elena 1953 Fălticeni
8. Kellerman L. Gheorghe 1953 Vişeul de Sus, Maramureş
9. Meşinschi Gh. Corneliu 1952 Vereşti, Suceava
10. Onţanu I. Mihai 1944 Cristeşti, Botoşani
11. Otea I. Ionel 1951 Stăniţa, Neamţ
12. Săhleanu A. Radu 1952 Stulpicani, Suceava

PROMOŢIA 1981
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Acsinte Gh. Claudiu 1955 Paşcani
2. Alerguş L. Petru 1949 Dumbrava Ciurea, Iaşi
230 Facultatea de Mecanică

3. Alexandru V. Marian 1957 Udaţi, Buzău


4. Amihăiesei M. Răducu 1955 Vânători, Neamţ
5. Antal Şt. Mihai 1955 Faraoani, Bacău
6. Balan I. Gheorghe 1956 Secuieni, Bacău
7. Balan N. Ovidiu 1955 Horleşti, Iaşi
8. Balazs I. Lajos 1956 Odorheiu Secuiesc
9. Balcan C. Vasile 1956 Gâdinţi, Neamţ
10. Bătrînu Gh. Aurica Elena 1956 Pănceşti, Iaşi
11. Blăjuţ C. Maricel 1955 Mirceşti, Iaşi
12. Botez P. Ioan 1954 Iaşi
13. Bucătaru C. Aurel 1956 Târgu Ocna
14. Buhu I. Marius-Narcis Al.I.Cuza, Iaşi
15. Butnăraşu Gh. Adrian 1955 Salcea, Suceava
16. Ceauşu I. Ştefan 1956 Măgurele, Prahova
17. Ciobanu V. Raneta 1956 Iaşi
18. Cososchi C. Puiu 1956 Iaşi
19. Costea M. Mihai 1955 Moldoveni, Neamţ
20. Coţofrei Gh. Gheorghe 1956 Hunedoara
21. Cucu Şt. Dan 1956 Aldeni, Buzău
22. Dron P. Mihai Constantin 1956 Bacău
23. Dudescu I. Iacob 1955 Rusăneştii de Jos, Olt
24. Esanu I. Arsene 1956 Tulcea
25. Gheorghieş I. Florentin 1955 Hangu, Neamţ
26. Ghergheşanu V. Gabriel 1956 Dăneşti, Vaslui
27. Hăgăruş S. Sorin-Corneliu 1955 Alba Iulia
28. Hostiuc C. Mihail 1956 Cucorăni, Botoşani
29. Ifrim C. Liviu 1956 Bacău
30. Isciuc Gh. Ionel 1956 Secuieni, Neamţ
31. Jelea P. Ana 1955 Moviliţa, Vrancea
32. Judele Gh. Remus 1955 Valea Ursului, Neamţ
33. Matei C. Constantina 1957 Coşereni, Ilfov
34. Matei M. Mihai 1955 Dobreni, Neamţ
35. Merk V. Laszlo 1955 Beltiuş, Satu Mare
36. Papuc L. Felicia 1955 Muntenii de Sus, Vaslui
37. Paraschiv P. Rodica 1954 Călăraşi, Ialomiţa
38. Partenie N. Iulian 1955 Podu Turcului
39. Pădure V. Gheorghe 1956 Popeşti, Iaşi
40. Plugaru D. Alexandru 1954 Botoşani
41. Podariu V. Petrică 1956 Ion Creangă, Neamţ
42. Popa A. Ortansa 1957 Solonţ, Bacău
43. Popa C. Ioan Ardeoani-Moineşti, Bacău
44. Prepeliuc T. Vasile 1953 Pătrăuţi, Suceava
45. Puşcaş M. Dumitru Valer 1956 Tăureni, Mureş
46. Retegan M. Ioan 1956 Gherla
47. Rotaru H. Tiberiu 1952 Gugeşti, Vaslui
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 231
48. Siminic M. Iulius 1953 Iaşi
49. Stan D. Viorel 1956 Buzău
50. Sticea M. Catinca 1956 Miroslăveşti, Iaşi
51. Szekely Şt. Alexandru Alfred 1955 Beclean
52. Şamaca Şt. Ioan-Vasile 1955 Turda
53. Tatarcan N. Ioan 1956 Miorcani, Botoşani
54. Tămăşanu C. Petrică 1954 Tecuci
55. Tenu I. Costache 1954 Berezeni, Vaslui
56. Timofte T. Marian Sergiu 1955 Botoşani
57. Tudorie C. Costache 1955 Cernăteşti, Buzău
58. Vacariu V. Vasile 1956 Horia, Neamţ
59. Vasilescu Lohan A. Marius 1956 Iaşi
60. Vlasin D. Valentin 1956 Petişor, Bistriţa Năsăud
61. Zoltan L. Nicolaie 1956 Chiochiş, Bistriţa Năsăud

Ingineri zi - Maşini termice


1. Agapi V. Ovidiu Ion 1953 Dorheşti, Suceava
2. Alăzăroaiei M. Valeriu 1956 Iaşi
3. Albu C. Ana 1957 Dumbrăveni, Suceava
4. Albu C. Ioan 1956 Dumbrăveni, Suceava
5. Albulescu A. Andrei George 1953 Moreni
6. Alexandriu P. Nicolae 1956 Iaşi
7. Alexei V. Constantin 1955 Roman
8. Alistar I. Margareta 1957 Pungeşti, Vaslui
9. Antal M. Iosif 1953 Roman
10. Antohi T. Valentin 1955 Bacău
11. Anton A. Cezar 1955 Huşi
12. Apostol Gh. Claudia 1956 Roznov
13. Asaftei Gh. Adina 1957 Gura Humorului
14. Asoltanei Gh. Corneliu 1955 Huşi
15. Balan C.E. Edmond Radu 1956 Bacău
16. Bercovici B. Lipa 1956 Iaşi
17. Bisceanu V. Neculai 1956 Lopătari, Buzău
18. Blîndă F. Dan Franţ 1955 Huşi
19. Botezatu E. Mariana 1956 Coţuşca, Botoşani
20. Brăescu P. Petrică 1956 Iaşi
21. Bugeac I. Corneliu 1955 Tomeşti, Iaşi
22. Burcoveanu E. Alexandru 1956 Iaşi
23. Canianopol V. Mihai 1956 Paşcani
24. Călimănescu C. Aurica 1956 Tecuci
25. Cerneş M. Adrian 1955 Iaşi
26. Cobzaru P. Felicia 1956 Bacău
27. Cobzaru P. Gabriela 1957 Bacău
28. Coman Alexandrescu I. Mihai 1956 Piatra Neamţ
29. Condurache Şt. Ştefan 1955 Buneşti, Vaslui
232 Facultatea de Mecanică

30. Crasi A. Sorin-Radomir 1956 Suceava


31. Cristea A. Ionel 1956 Dobroteşti, Teleorman
32. Curelaru M. Eugen 1956 Iaşi
33. Daiciu Şt. Aurel 1955 Bacău
34. Deleanu S. Sergiu 1956 Iaşi
35. Drăghici A. Silviu 1956 Focşani
36. Enescu Gh. Cristina Magdalena 1957 Dorohoi
37. Fayez Ahmad Mustafa Al Nsour 1955 Iordania
38. Filip I. Marian 1955 Râmnicu Vâlcea
39. Galan I. Ioan 1956 Dorohoi
40. Gherghina V. Radu Viorel 1956 Piatra Neamţ
41. Grădinariu M.I. Eugen Victor 1956 Iaşi
42. Haş V.V. Vasile 1956 Roman
43. Homutescu Gh. Liviu Gheorghe 1956 Iaşi
44. Horbaniuc D. Bogdan 1956 Iaşi
45. Hudici G. Rodica 1956 Moldoveni, Neamţ
46. Ifrim R. Dumitru 1954 Botoşani
47. Ignat V. Vasile 1955 Piatra Neamţ
48. Jacotă Gh. Valy Marius 1956 Botoşani
49. Khaldoun al Haffar 1953 Siria
50. Luchian E. Maricel 1955 Botoşani
51. Luntraru Gh. Ioan 1955 Bacău
52. Macău A. Florea-Florian 1955 Costeşti, Argeş
53. Mafteciuc D. Corneliu 1954 Iaşi
54. Matei P. Paul Nicolae 1957 Iaşi
55. Maxemiuc P. Dumitru 1956 Suceava
56. Mărculeţ M. Petru 1956 Timişeşti, Neamţ
57. Mihailovici A. Călin Alexandru 1957 Codăeşti, Vaslui
58. Mihalciuc I. Nela 1955 Iaşi
59. Mitulescu N. Radu 1956 Brăila
60. Mocanu D. Dumitru 1956 Burdusaci, Bacău
61. Movilău T. Olga 1957 Botoşani
62. Nechifor Gh. Ştefan 1955 Roman
63. Nechita C. Vasilică 1955 Bârlad
64. Netcu F. Petrişor 1955 Turnu Măgurele
65. Nevinglovschi V. Leonid Dan 1956 Botoşani
66. Novenschi M. Iulian Dan 1956 Iaşi
67. Oprea A. Radu 1957 Iaşi
68. Oprea Gh. Petru 1955 Boteşti, Neamţ
69. Patriche I. Mihaela 1956 Bacău
70. Pavăl Gh. Dan 1956 Fălticeni
71. Pelin V. Gabriel 1956 Sibiu
72. Petrescu O. Cezar 1955 Sibiu
73. Petrescu P. Gheorghe Cristian 1955 Iaşi
74. Plăvănescu E. Tatiana 1956 Abrud
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 233
75. Poenaru Gh. Mihail 1956 Ploieşti
76. Popa Gh. Ioan 1955 Iaşi
77. Popescu I. Mircea 1956 Buda, Buzău
78. Rakoşi L. Edward 1956 Iaşi
79. Rateb Moh'd El Qasem Moh'd El 1953 Iordania
Husain
80. Rădoi P. Vasile 1956 Huşi
81. Rădulescu Gh. Ionel 1956 Tecuci
82. Răileanu C. Maricel 1956 Botoşani
83. Romilă Gh. Ilie 1956 Huşi
84. Romilă I. Mariana 1956 Huşi
85. Roşu T. Cecilia 1956 Vaslui
86. Salim A. Amin 1954 Siria
87. Secară M. Pascu 1956 Nicolae Jianu, Brăila
88. Semaca N. Duru Dănuţ 1956 Gura Humorului
89. Simache N. Mihai-Marian 1953 Ploieşti
90. Simionov A. Iuliana 1956 Piatra Neamţ
91. Şanta Gh. Traian 1955 Câmpia, Sălaj
92. Ştefănescu C. Florin Valentin 1955 Roman
93. Taciuc T. Lucian 1956 Constanţa
94. Tatomir A. Luminiţa-Corina 1957 Moreni
95. Timaru V. Ion 1957 Izvoarele, Prahova
96. Todosiciuc C. Emilian Alexandru 1956 Bârlad
97. Toma Şt. Ovidiu 1956 Gurbăneşti, Ilfov
98. Tudose V. Viorel 1956 Iaşi
99. Utză C. Liviu Costel 1955 Bârlad
100. Vasiliu N. Pavel Doru 1956 Iaşi
101. Vasiloiu V. Gheorghe 1955 Păuneşti, Vrancea
102. Zaharia Gh. Teodor Mihai 1956 Bucureşti
103. Zamfir J. Florin 1955 Iaşi
104. Ziad Abdalla Mofleh Omani 1957 Iordania

Ingineri zi - Maşini unelte


1. Adam M. Milorad 1956 Iaşi
2. Afenţoaie I. Genoveva 1957 Secuieni, Bacău
3. Alexandrescu Gh. Dorin 1956 Dorohoi
4. Amarandei Gh. Angelica 1956 Viişoara, Botoşani
5. Anania V. Toader 1956 Roman
6. Andarache T. Cristina Dana 1957 Iaşi
7. Antoniu E. Constantin 1955 Ghindăoani, Neamţ
8. Babătă D. Toader 1954 Hangu, Neamţ
9. Balan P. Victor 1956 Botoşani
10. Balan Şt. Ştefan Romică 1956 Vaslui
11. Balan V. Gheorghe 1955 Cracalia, Botoşani
12. Bândea I. Doiniţa 1955 Vidrasău, Mureş
234 Facultatea de Mecanică

13. Birnicu V. Viorica 1957 Roman


14. Bîrjovanu M. Ioan 1955 Roman
15. Boacă A. Francisc 1955 Oituz, Bacău
16. Bobei A. Aurel 1955 Oradea
17. Bogdăneţ V. Valeriu 1956 Fălticeni
18. Boroianu C. Dorin Puiu 1956 Botoşani
19. Buchilă A. Elena 1955 Iaşi
20. Burdeţi D. Radu Ioan 1956 Năsăud
21. Burgheaua A. Dănuţ Mihai 1957 Rădăuţi
22. Cantaragiu Şt. Mircea 1955 Braşov
23. Carata C. Eugen 1956 Roman
24. Căprioară E. Viorica Panseluţa 1957 Roman
25. Cernega Şt. Cristache 1954 Braşov
26. Chiriţă N. Virgil Mugurel 1955 Pipirig, Neamţ
27. Ciopeică D. Petre 1954 Iaşi
28. Ciucanu V. Vicenţiu 1956 Bicaz, Neamţ
29. Ciupercă A. Liviu 1956 Bălăneşti, Neamţ
30. Constantinescu Gh. Gheorghe 1954 Iaşi
31. Costan T. Traian 1955 Ţibăneşti, Iaşi
32. Cozma A. Marian 1955 Negru Vodă, Constanţa
33. Crişan I. Ioan 1955 Zalău
34. Cucoş T. Vasile 1957 Vadu Moldovei, Suceava
35. Curcă Gh. Constantin 1956 Suceava
36. Damian Gh. Gheorghe 1956 Roman
37. Dancea P. Sorin 1956 Huşi
38. Dănciulescu V. Mihai 1952 Zeicoiu, Gorj
39. Dimitriu G. Mihail 1955 Iaşi
40. Dohotaru C. Valeriu 1954 Iaşi
41. Donea Gh. Daniela 1957 Comăneşti
42. Dorneanu A. Gabriela 1957 Târgu Ocna
43. Drăguţu M. Gheorghe-Mihai 1956 Siret, Suceava
44. Enăşescu V. Dumitru 1956 Bacău
45. Fălticeanu M. Gelu 1955 Iaşi
46. Fronea I. Vasile-Dorin 1956 Iaşi
47. Furdulescu N. Dan-Nicolae 1956 Roman
48. Găinariu C. Odorica 1956 Salcea, Suceava
49. Găluşcă D. Radu 1953 Truşeşti, Botoşani
50. Găureanu Gh. Toader 1956 Braşov
51. Gherasim C. Creola 1956 Roman
52. Gherguş A. Mariana 1956 Slobozia, Ilfov
53. Globeanu Şt. Ionel 1951 Cârna, Dolj
54. Gramaticu H. Vasile 1954 Vutcani, Vaslui
55. Handaric N. Valentin 1956 Borleşti, Neamţ
56. Hanu G. Gheorghe 1954 Moineşti
57. Harangozo A. Anton-Iosif 1953 Târgu Secuiesc
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 235
58. Hîrşu C. Titi 1955 Dălhăuţi, Vrancea
59. Hristea Gh. Lenuţa Cecilia 1956 Iaşi
60. Hriţuleac I. Aurel 1956 Broscăuţi, Botoşani
61. Huluţă D. Dinu 1955 Goioasa, Bacău
62. Ibănescu C. Costel 1957 Bârlad
63. Ieremciuc V. Vasile 1956 Calafindeşti, Suceava
64. Ionescu C. Gheorghe 1955 Avereşti, Vaslui
65. Istrate I. Nicolae 1956 Bicaz, Neamţ
66. Iszlai A. Janos 1956 Eremitul, Mureş
67. Juncu P. Ciprian-Viorel 1956 Iaşi
68. Leonte-Maloş V. Vasile 1955 Stânceşti, Botoşani
69. Limişcă V. Sorina-Daniela 1957 Bârlad
70. Lozonschi O. Jănică 1954 Dragomireşti, Neamţ
71. Lungoci Şt. Lucia-Mariana 1956 Baia Mare, Maramureş
72. Lupu N. Cecilia 1957 Roman
73. Lutic P. Stelian 1956 Iaşi
74. Malarău I. Haralambie 1956 Blăgeşti, Vaslui
75. Maxim V. Neculai 1956 Lunca Stroeşti, Botoşani
76. Melniciuc V. Constantin 1952 Movila Ruptă, Botoşani
77. Miron C. Ioan 1953 Iaşi
78. Miron I. Gheorghe 1954 Gârcina, Neamţ
79. Mocanu Gh. Nicolae 1956 Iaşi
80. Moraru C. Eugenia 1957 Iaşi
81. Morcov Gh. Giorgică 1956 Bârlad
82. Munteanu V. Viorel 1955 Câmpulung
83. Murgoci M. Dumitru 1953 Dolhasca, Suceava
84. Negru C. Elena 1955 Iaşi
85. Netea C. Liviu-Mircea 1956 Gura Humorului
86. Nichiforel C. Dan 1956 Vatra Dornei
87. Nichiforel C. Dorel 1956 Vatra Dornei
88. Olaru Gh. Rodica-Florina 1956 Iaşi
89. Onofrei D. Maria-Lica 1956 Dorohoi
90. Ostafi M. Florin 1956 Iaşi
91. Pânzaru D. Relu 1955 Botoşani
92. Părpăuţă A. Anca-Monica 1957 Iaşi
93. Păsărelu N. Ion 1948 Deasa, Dolj
94. Petrariu A. Liliana 1955 Stânceşti, Botoşani
95. Pircu T. Gavril 1956 Vama, Suceava
96. Platon C. Sorin-Octavian 1952 Iaşi
97. Pleaoţi C. Pavăl 1954 Ştefan cel Mare, Neamţ
98. Popa Gh. Viorel 1955 Iaşi
99. Popa M. Iulia 1955 Iaşi
100. Popovici M. Mariana 1957 Jurilovca
101. Postolache C. Rodica 1952 Bârlad
102. Postolache Gh. Leonida 1950 Havârna, Botoşani
236 Facultatea de Mecanică

103. Radu Gh. Maria-Cristina 1957 Iaşi


104. Rânzescu Gh. Doiniţa Ritta 1956 Bârlad
105. Râpă O. Mona Cristineta 1956 Iaşi
106. Roiban A. Iov 1955 Oroi, Mureş
107. Roşu G. Gabriela 1956 Suceava
108. Rotaru Gh. Laurenţiu 1953 Săveni
109. Sachelaru C. Alexandru 1955 Câmpuri, Vrancea
110. Slăvoiu I. Cornel 1956 Suvorov, Vrancea
111. Smerea I. Sandu 1955 Băluşeşti, Neamţ
112. Spătărel F. Eugen 1955 Bârlad
113. Spineanu M. Maria-Silvia 1956 Beiuş
114. Stan T. Gheorghe 1952 Fălciu, Vaslui
115. Stanca Gh. Dumitru 1954 Iaşi
116. Sulugiuc N. Georgel 1956 Hlipiceni, Botoşani
117. Ştefîrcă M. Gabriel 1956 Vaslui
118. Tamaş I. Rozalia 956 Baia Mare 1
119. Taşmoc P. Paul 1956 Osoi, Iaşi
120. Teodor D. Doru 1956 Iaşi
121. Terescu D. Dan 1956 Negreşti, Vaslui
122. Tiţu C. Gabriela 1957 Galaţi
123. Turtă D. Sorin 1955 Bucureşti
124. Urian I. Florin 1956 Suceava
125. Vasile A. Mihaela 1957 Iaşi
126. Zară A. Violeta 1956 Coţofăneşti, Bacău
127. Zmău D. Ioan 1956 Săveni
128. Zvărîşteanu T. Lucian 1954 Botoşani

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Bogos Mironescu I. Dan 1951 Bârlad
2. Covatariu V. Ovidiu 1954 Hălăuceşti, Paşcani

Ingineri zi - Prelucrări metalurgice


1. Balcan P. Dorina-Olimpia 1956 Cluj
2. Boşculescu V. Iulian 1953 Tisău, Buzău
3. Chicu I. Gabriel Dan 1954 Bârlad
4. Chiscop I. Valentin 1954 Vultureni, Bacău
5. Cracană M. Mihai 1955 Şipote, Iaşi
6. Damian I. Magda 1957 Pungeşti, Vaslui
7. Floarea D. Ionel 1954 Iaşi
8. Gavrileţ I. Iulian 1955 Ştiubieni, Botoşani
9. Gheorghiu M. Costin-Mihail 1956 Ceamurlia de Jos, Tulcea
10. Ionescu I. Cezar 1955 Buneşti, Vaslui
11. Liciu C. Constantin 1955 Piatra Neamţ
12. Naghi I. Lucian 1955 Bistriţa
13. Nuţu D. Oltea 1957 Păltinoasa, Suceava
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 237
14. Penciuc Gh. Anton-Florinel 1955 Botoşani
15. Pîrvu I. Ioan 1952 Zăneşti, Neamţ
16. Stolniceanu D. Pansela 1957 Gorbăneşti, Botoşani
17. Stroescu Gh. Silvica 1956 Costuleni, Iaşi
18. Tudoraş F. Remus-Dorin 1954 Gura Humorului
19. Turcuman N. Liliana 1957 Rădăuţi
20. Ungurean A. Dragoş 1954 Rădăuţi
21. Untu Gh. Eduard-Călin 1955 Iaşi
22. Ursu N. Carmen-Mioara 1957 Iaşi
23. Vicol I. Romulus 1954 Corneşti, Iaşi

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Achiroaie Cristina Mihaela 1956 Comăneşti
2. Alexandrescu Şt. Adrian 1956 Piteşti
3. Andrei N. Marcel 1956 Vaslui
4. Andrei V. Silviu Vasile 1956 Botoşani
5. Apetrei I. Dumitru 1956 Bucecea
6. Apostolovici S. Constantin 1956 Paşcani
7. Asandei I. Corneliu 1956 Dorohoi
8. Badea Gh. Andrei 1956 Constanţa
9. Baklouti Mangi 1953 Tunisia
10. Balan Gh. Valeriu 1954 Budeşti, Neamţ
11. Bandi L. Vilmoş 1955 Cicsângiorgiu, Harghita
12. Barcan D. Vasile 1956 Săliştea, Maramureş
13. Bădărău C. Neculai 1955 Codăeşti, Vaslui
14. Bădros A. Mihaela Simona 1957 Huşi
15. Băhneanu C. Andrei Mircea 1956 Prundu Bârgăului
16. Bălan C. Cornel 1954 Sighet
17. Bărbosu M. Ştefan 1956 Cucorăni, Botoşani
18. Bejenaru Gh. Magda Celina 1957 Focşani
19. Benchea N. Mihai 1956 Iaşi
20. Bîrlădeanu S. Neculai 1955 Bereşti, Galaţi
21. Bîrliba M. Dumitru 1955 Târgu Neamţ
22. Blănariu D. Mihaela Rodica 1957 Iaşi
23. Boros M. Petrea 1955 Tapla, Neamţ
24. Botezatu Gh. Gheorghe 1956 Piatra Neamţ
25. Boţoc Şt. Ştefan 1944 Făgăraş
26. Boz A. Eugen 1955 Horgeşti, Bacău
27. Bunea Gh. Mărgeluş 1955 Cişlea, Vrancea
28. Burlacu V. Vasile Vasilică 1956 Podu Turcului
29. Buzenchi I. Eduard 1956 Vaslui
30. Cadinoiu D. Paula Gabriela 1957 Dărmăneşti
31. Calinciuc D. Ilie 1957 Slobozia Sucevei
32. Cheptea P. Valentin 1955 Bârlad
33. Chesa I. Vasile 1954 Borca, Neamţ
238 Facultatea de Mecanică

34. Chiraţcu E. Gheorghe 1956 Huşi


35. Chirică C. Dan Lucian 1956 Botoşani
36. Chirilă A. Viorel 1956 Piatra Neamţ
37. Ciobanu A. Gabriel 1955 Bacău
38. Ciobanu V. Dan 1956 Iaşi
39. Ciocan Gh. Cezarina 1957 Iaşi
40. Cobzaru I. Gheorghe 1955 Gherăeşti, Neamţ
41. Cojocar V. Ioan 1954 Iaşi
42. Cojocaru Gh. Gheorghe 1956 Negreşti, Vaslui
43. Cojocaru V. Tudorel 1956 Botoşani
44. Constandache Gh. Tomiţă 1945 Bârlad
45. Constantin Gh. Dan-Vasile 1957 Bicaz
46. Constantinescu G. Viorel Gheorghe 1956 Râmnicu Vâlcea
47. Cosug Gh. Gheorghe 1954 Medgidia
48. Creţu I. Ilie-Viorel 1956 Dângeni, Botoşani
49. Csata Şt. Francisc 1956 Joseni, Harghita
50. Cucu V. Constantin 1956 Iaşi
51. Dascăliuc A. Marcel 1956 Bucureşti
52. David I. Ioan 1956 Târgu Mureş
53. Dellai Mohamed 1954 Tunisia
54. Deneş Şt. Istvan 1954 Târgu Mureş
55. Dicu M. Vasilca 1957 Huşi
56. Dogariu O. Dorin 1956 Coţuşca, Botoşani
57. Dorohoi Gh. Radu 1956 Bicaz
58. Dragoman Gh. Carmen 1956 Brodina, Suceava
59. Dumitrache V. Elena 1956 Reşiţa
60. Enache N. Neculai 1955 Roman
61. Erbiceanu V. Constantin 1956 Cârpiţi, Iaşi
62. Escu I. Ioan 1955 Avereşti, Vaslui
63. Fearkas L. Andras 1956 Sovata
64. Florian C. Silviu 1955 Copalnic Mănăştur,
Maramureş
65. Galbenu V. Marian 1956 Băile, Buzău
66. Gâmbuţan T. Toader 1952 Sibiu
67. Gherasim O. Eugenia 1957 Iaşi
68. Gherghel E. Claudia 1957 Iaşi
69. Gogu P. Mihai 1956 Baia, Suceava
70. Golofea I. Viorel 1956 Salcea, Suceava
71. Guţic F. Cristian-Dobrică 1956 Baloteşti, Ilfov
72. Hânceanu V. Ioan 1956 Negreşti, Vaslui
73. Holban Gh. Constantin 1955 Costişa, Neamţ
74. Iancu Gh. Mihaela-Roxana 1957 Bârlad
75. Ibrahim Khalil Suleiman Atieh Quattash 1957 Iordania
76. Iliescu Gh. Stelian 1955 Baia de Fier, Gorj
77. Ilisii G. Neculai 1955 Scânteia, Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 239
78. Ipate N. Viorel 1956 Ştefan cel Mare, Neamţ
79. Iscu V. Adriana 1957 Iaşi
80. Jaba Gh. Elena 1957 Fântânele, Suceava
81. Lambrino Gh. Eduard 1955 Nicoreşti, Galaţi
82. Leibovici I. Sorin 1957 Iaşi
83. Lepădatu V. Lili 1956 Bujor, Galaţi
84. Leuştean T. Corneliu 1956 Vaslui
85. Lupu H. Elena 1958 Botoşani
86. Macovei C. Gheorghe 1952 Grămeşti, Suceava
87. Macovei Gh. Neculai 1952 Botoşani
88. Măndăşescu M. Radu 1956 Botoşani
89. Mănescu N. Mircea 1955 Lupeni
90. Mărgineanu V. Eugen Marius 1955 Bârlad
91. Melinte M. Dumitru 1956 Şipote, Iaşi
92. Metlouthi Hamadi 1953 Tunisia
93. Mihai V. Carmen-Anca 1957 Iaşi
94. Mihăilă Z. Carmen 1956 Bârlad
95. Mircea A. Ovidiu-Dan 1956 Săbăoani, Neamţ
96. Mircea C. Radu-Ilarie 1956 Roman
97. Miron C. Vasile 1956 Vaduri, Neamţ
98. Miron N. Alexandru 1955 Bârlad
99. Mohammad Ali Kader 1956 Iordania
100. Moise Gh. Gheorghe 1952 Fălticeni
101. Moleavin A. Constantin-Mihai 1956 Iaşi
102. Moscovici B. Gabriela 1957 Roman
103. Munteanu Şt. Dan 1954 Iaşi
104. Nader Mahmoud Ali Sakijha 1957 Irak
105. Nălboc T. Marinela 1957 Panciu, Vrancea
106. Neamţu I. Valeriu 1956 Botoşani
107. Nejneru I. Carmen 1957 Galaţi
108. Oţel V. Vasile 1956 Podeni, Cluj
109. Panainte Gh. Zaraza 1956 Paşcani
110. Pavel V. Virginica 1955 Broşteni, Vrancea
111. Păpurică Gh. Ion 1955 Novaci, Gorj
112. Păsăreanu C. Eugen 1954 Huşi
113. Pena V. Ioana 1957 Saelele, Teleorman
114. Petraru A. Maria 1956 Stânceşti, Botoşani
115. Pintilei I. Mihai 1956 Vlădeni, Botoşani
116. Pruteanu O. Mariana 1957 Bârlad
117. Radu P. Ioan 1949 Buhuşi
118. Ramadan C. Constantin Eugen 1954 Luduş
119. Rădulescu V. Aurel 1955 Mihail Kogălniceanu,
Constanţa
120. Rădulescu V. Dan 1956 Turnu Severin
121. Răpiţeanu Şt. Gelu 1956 Scurteşti, Buzău
240 Facultatea de Mecanică

122. Roşca I. Ioana-Elisabeta 1957 Bujor, Galaţi


123. Roşu V. Vasile 1956 Petricani, Neamţ
124. Rumpel N. Nicolae 1956 Iaşi
125. Sacaliuc C. Iacob 1955 Siret, Suceava
126. Sami Moh'd Haj Suleiman Al Najdawi 1954 Iordania
127. Sandovici V. Ioan 1956 Fălticeni
128. Sanilevici L. Carol 1956 Iaşi
129. Sănucean M. Gheorghe 1955 Cochirleni, Constanţa
130. Sărbuşcă A. Paul 1956 Vaslui
131. Scurtu C. Maria 1957 Filioara, Neamţ
132. Sfartz M. Hari 1955 Iaşi
133. Sigheartău G. Ioan 1956 Ciceu Corabia, Bistriţa Năsăud
134. Simion I. Ioan Vlad 1957 Iaşi
135. Sin G. Sabina 1957 Putineiu, Teleorman
136. Solomon E. Anton 1955 Nucşoara, Argeş
137. Stan S. Constantin 1953 Roman
138. Stanciu Gh. Constantin 1956 Mărăşeşti, Vrancea
139. Stoian M. Costică 1956 Blânzi, Galaţi
140. Szilagyi L. Jozsef 1956 Gheorgheni
141. Şfabu C. Constantin 1956 Botoşani
142. Taleb Raouf 1953 Tunisia
143. Tamaş A. Ştefan 1955 Târgu Trotuş, Bacău
144. Tătaru C. Vasile 1955 Dumbrava Roşie, Neamţ
145. Toderiţă D. Radu-Constantin 1956 Bacău
146. Toma R. Adrian-Marius 1956 Piatra Neamţ
147. Trifan C. Alina-Angelica 1957 Oancea, Galaţi
148. Turculeţ E. Eusebiu-Viorel 1956 Piatra Neamţ
149. Ujfalvi D. Istvan 1956 Sovata
150. Ungureanu G. Marian 1956 Simileasca, Buzău
151. Ungureanu N. Gabriel 1956 Iaşi
152. Ungureanu V. Mihai-Stelian 1953 Paşcani
153. Vânătoru I. Liviu 1956 Iaşi
154. Vasilachi I. Vasile 1956 Roznov
155. Văsii M. Anton 1955 Valea Cânepii, Brăila
156. Vele V. Ionel 1956 Târgu Lăpuş, Maramureş
157. Vintilă F. Corneliu 1956 Iaşi
158. Vintilă P. Vica 1957 Gârceni, Vaslui
159. Viziteu Gh. Radu 1955 Botoşani
160. Voinea D. Dumitru 1955 Izvoarele, Prahova
161. Voinicu A. Cezar 1956 Vutcani, Vaslui
162. Zarzu N. Romeo Neculai 1955 Bogdăneşti
163. Zay D. Viorica 1957 Turda
164. Zontea Şt. George 1956 Otopeni
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 241

Subingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Angheluş D. Mihai 1957 Paşcani
2. Barbu T. Valeriu 1957 Pochidia, Tecuci
3. Băbuşanu M. Mihai 1957 Băceşti, Vaslui
4. Bălău P. Vasile 1958 Broşteni, Suceava
5. Benţa V. Ovidiu 1956 Zoreni, Bistriţa Năsăud
6. Bercea D. Dănuţ 1957 Todireni, Botoşani
7. Bugeac N. Cecilia 1952 Hoceni, Vaslui
8. Căruntu C. Vasile 1958 Holboca, Iaşi
9. Corciu Gh. Angela 1957 Ciurea, Iaşi
10. Cotârleţ D. Dumitru 1955 Bârlad
11. Creţescu V. Mina 1958 Grumezoaia, Vaslui
12. Cristea Gh. Ioan 1957 Mărăşeşti, Vrancea
13. Dăscălescu V. Mihai 1953 Dragomireşti, Neamţ
14. Degeratu I. Gheorghe 1956 Focuri, Iaşi
15. Doci D. Eugenia 1957 Năsăud, Bistriţa Năsăud
16. Dumitriu I. Mircea 1955 Fălticeni
17. Gavril C. Neculai 1954 Târgu Frumos, Iaşi
18. Georgescu I. Valeriu 1951 Ploieşti
19. Georgescu M. David 1957 Oveselu, Vâlcea
20. Gore I. Cristian Gabriel 1955 Bacău
21. Grădinaru Gh. Marilena 1957 Gropniţa, Iaşi
22. Grădinaru P. Vani 1957 Iaşi
23. Iacoboaiea I. Elena 1956 Bodeşti, Neamţ
24. Iftime P. Petru 1957 Piatra Neamţ
25. Isac M. Ioan 1954 Timişoara
26. Lefter M. Mihail-Ovidiu 1958 Iaşi
27. Lupu D. Dumitru 1958 Târgu Frumos, Iaşi
28. Marchidan A. Radu 1955 Fălticeni
29. Marciuc P. Ioan 1957 Hlipiceni, Botoşani
30. Melinte N. Neculai 1956 Valea Seacă, Bacău
31. Mihălăchioai Gh. Eleana 1954 Dorohoi
32. Mihordea I. Eugen 1957 Schineni, Vaslui
33. Modreanu I. Ştefan 1956 Iaşi
34. Naiman J. Florin 1956 Roman
35. Nechita V. Constantin 1952 Piatra Neamţ
36. Norses P. Ioan 1958 Victoria, Braşov
37. Paicu A. Vasile 1953 Drăgoeşti, Suceava
38. Pană C. Felicia 1959 Brebu, Prahova
39. Pauliuc Gh. Oltiţa 1957 Slobozia, Suceava
40. Popovici P. Marian 1955 Islaz, Teleorman
41. Reus M. Ioan 1958 Vama, Suceava
42. Rotariu D. Gheorghe-Sorin 1956 Suceava
43. Safriuc I. Victor 1957 Strunga, Iaşi
44. Săvoiu Gh. Alexandru 1957 Borca, Neamţ
242 Facultatea de Mecanică

45. Sbârnea C. Cristian 1956 Comarnic, Prahova


46. Solomon C. Constantin 1956 Mediaş, Sibiu
47. Stan D. Mircea 1956 Clit, Rădăuţi, Suceava
48. Sterian A. Nuţa 1956 Ciureştii Vechi, Galaţi
49. Susanu V. Vasile 1956 Bereşti Bistriţa, Bacău
50. Toader I. Gelu 1957 Murgeni, Vaslui
51. Trofin C. Corneliu-Adrian 1957 Târgu Neamţ
52. Ţoc M. Mihai 1957 Sebeş, Alba
53. Vasile I. Marinel 1954 Obârşeni, Vaslui
54. Vrînceanu Gh. Pavel 1958 Brăeşti, Iaşi

Subingineri seral - Tehnologia construcţiilor de


maşini
1. Albert A. Aurel 1951 Iaşi
2. Alexandrescu L. Cezar 1956 Iaşi
3. Anichitoaiei Gh. Mihai 1954 Iaşi
4. Anton T. Vasile 1953 Fruntişeni, Vaslui
5. Arhip D. Vasile 1953 Galaţi
6. Balan D. Virgil 1950 Bălăbăneşti, Galaţi
7. Balan Gh. Ghiţă 1951 Cotoroaia, Galaţi
8. Bitiuşcă I. Mihai 1951 Roman
9. Bobu I. Lucian 1943 Iaşi
10. Budianu Gh. Dumitru 1955 Şipote, Iaşi
11. Buduru M. Mircea 1954 Bucureşti
12. Chirilă I. Constantin 1951 Blăgeşti, Vaslui
13. Condriuc I. Margareta 1957 Hlipiceni, Botoşani
14. Cristea C. Leonide 1933 Cavadineşti, Vaslui
15. Cudisac I. Paul 1954 Iaşi
16. Druică V. Toader 1949 Bârlad
17. Dumitraşcu V. Ioan 1953 Cârja, Vaslui
18. Enea P. Constantin 1951 Roman
19. Florea A. Gheorghe 1948 Drăguşeni, Botoşani
20. Frunză N. Nicuşor 1952 Bârlad
21. Gabor D. Liviu 1954 Paşcani
22. Ghelbere Gh. Elena 1954 Al.I. Cuza, Iaşi
23. Gheorghică L. Ilie 1953 Lespezi, Iaşi
24. Ioniţă I. Mihai 1957 Popricani, Iaşi
25. Iuraşcu N. Vasile 1949 Tansa, Negreşti
26. Macovei Gh. Neculai 1953 Mogoşeşti, Iaşi
27. Macovei M. Maria 1951 Ibăneşti
28. Mardare C. Emanoil 1950 Tecuci, Galaţi
29. Marian N. Eugen 1953 Mironeasa, Negreşti
30. Marin C. Vasile 1952 Coroieşti, Vaslui
31. Mighiu D. Eugen 1952 Bârlad
32. Miron P. Paul 1953 Aliceni, Buzău
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 243
33. Mocanu I. Traian 1951 Ruginoasa, Iaşi
34. Morărescu V. Doina 1951 Dărmăneşti, Suceava
35. Munteanu Gh. Ilie 1955 Vânători, Iaşi
36. Nechita V. Valeriu 1953 Bosia, Iaşi
37. Olaru-Cuşmălată Gh. Vasile 1949 Iana, Vaslui
38. Pletea I. Vasile 1953 Buda, Vaslui
39. Poghirc Gh. Gheorghe 1951 Fătăciuni, Bacău
40. Ponduchi G. Manolachi 1952 Lupeşti, Vaslui
41. Popa D. Aurel 1944 Huşi
42. Răducanu C. Costel 1953 Scânteia, Negreşti
43. Răpiceanu P. Vasile 1953 Sireţel, Iaşi
44. Roman I. Grigore 1944 Vetrişoaia, Vaslui
45. Romaşcu V. Vasile 1943 Cârligaţi, Vaslui
46. Rusan V. Ion 1945 Bârlad
47. Rusu T. Vasile 1950 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
48. Safta I. Vasile 1951 Dobrovăţ Moldoveni
49. Sărban I. Dumitrache 1935 Adam, Galaţi
50. Staverescu M. Corneliu 1950 Iaşi
51. Stegariu N. Gheorghe 1953 Iaşi
52. Stîngăceanu V. Petru 1950 Chiţac, Vaslui
53. Stoica G. Vasile 1953 Lespezi, Iaşi
54. Şulic C. Vasile 1947 Ibăneşti, Botoşani
55. Teodorescu V. Nicolae 1952 Braşov
56. Voiculescu E. Valeriu 1951 Cârja, Vaslui
57. Zaharia D. Viorel 1954 Banca, Vaslui
58. Zaharia Gh. Alecu 1951 Obârşeni, Vaslui

Subingineri seral - uzinali - Tehnologia construcţiilor


de maşini - Bârlad
1. Anton T. Vasile 1953 Fruntişeni, Vaslui
2. Balan D. Virgil 1950 Bălăbăneşti, Galaţi
3. Balan Gh. Ghiţă 1951 Cotoroaia, Galaţi
4. Chirilă I. Constantin 1951 Blăgeşti, Vaslui
5. Cristea C. Leonide 1933 Cavadineşti, Vaslui
6. Druică V. Toader 1949 Bârlad
7. Dumitraşcu V. Ioan 1953 Cârja, Vaslui
8. Enea P. Constantin 1951 Roman
9. Frunză N. Nicuşor 1952 Bârlad
10. Mardare C. Emanoil 1950 Tecuci, Galaţi
11. Marin C. Vasile 1952 Coroieşti, Vaslui
12. Mighiu D. Eugen 1952 Bârlad
13. Miron P. Paul 1953 Aliceni, Buzău
14. Olaru-Cuşmălată Gh. Vasile 1949 Iana, Vaslui
15. Pletea I. Vasile 1953 Buda, Vaslui
16. Poghirc Gh. Gheorghe 1951 Fătăciuni, Bacău
244 Facultatea de Mecanică

17. Ponduchi G. Manolachi 1952 Lupeşti, Vaslui


18. Roman I. Grigore 1944 Vetrişoaia, Vaslui
19. Romaşcu V. Vasile 1943 Cârligaţi, Vaslui
20. Rusan V. Ion 1945 Bârlad
21. Sărban I. Dumitrache 1935 Adam, Galaţi
22. Stîngăceanu V. Petru 1950 Chiţac, Vaslui
23. Teodorescu V. Nicolae 1952 Braşov
24. Voiculescu E. Valeriu 1951 Cârja, Vaslui
25. Zaharia D. Viorel 1954 Banca, Vaslui
26. Zaharia Gh. Alecu 1951 Obârşeni, Vaslui

Subingineri seral - uzinali - Utilaje pentru


industrializarea materialelor de construcţii - Suceava
1. Amarandei M. Petru 1936 Rădăuţi
2. Ameiroaie F. Haralambie 1950 Filipeşti, Botoşani
3. Andrioaia C. Vasile 1954 Boroaia, Suceava
4. Anuţei N. Ioan 1949 Răchiţi, Botoşani
5. Bejinariu I. Constantin 1942 Fântânele, Suceava
6. Butnaraşu D. Marinel 1950 Salcea, Suceava
7. Caia C. Teodor 1951 Bivol, Botoşani
8. Creţu I. Dumitru 1943 Răchiţi, Botoşani
9. Dobrea Gh. Vasile 1943 Drăgoeşti, Suceava
10. Florea C. Constantin 1954 Drăgăneşti, Neamţ
11. Gabără M. Mihai 1953 Valea Ursului, Neamţ
12. Năstasă Gh. Ioan 1954 Dulceşti, Neamţ
13. Niţă N. Ilie 1956 Româneşti
14. Pauliuc Gh. Dumitru 1954 Slobozia Pruncului, Suceava
15. Păun N. Victor 1953 Mastacani, Galaţi
16. Popescu V. Viorica 1955 Udeşti, Suceava
17. Roşu Gh. Minuţă 1954 Suceava
18. Sauciuc V. Constantin 1940 Cotu Ruşi, Copalău, Botoşani
19. Stoleru C. Viorel-Costică 1947 Soleşti, Vaslui
20. Svestun Z. Viorel 1952 Bosanci, Suceava
21. Tănase S. George 1938 Mihoveni, Suceava
22. Ungureanu Gh. Victor 1954 Avereşti, Neamţ

PROMOŢIA 1982
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Abelcioaiei I. Paula Genoveva 1957 Botoşani
2. Adam Gh. Eugenia 1958 Sudiţi, Ialomiţa
3. Albişteanu V. Ioan 1953 Hârlău
4. Alexuc P. Aurel 1957 Roşiori-Răchiţi, Botoşani
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 245
5. Andriescu Brînză P. George Dorin 1956 Iaşi
6. Arnold M. Radu 1954 Bâra, Neamţ
7. Asendulesei Gh. Gelu 1955 Botoşani
8. Babeii N. Dumitru 1956 Cordăreni, Botoşani
9. Baltag Gh. Mihai 1955 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
10. Bălineanu D. Petru 1953 Dorohoi
11. Bărcăneanu I. Vasile 1953 Helegiu, Bacău
12. Beraru V. Dan 1956 Braşov
13. Bîrsan P. Ion 1954 Roman
14. Bocancea A. Mircea 1955 Ilişeşti, Suceava
15. Butnaru Gh. Gheorghiţă-Gigi 1950 Trifeşti, Neamţ
16. Camara Fode 1953 Guineea
17. Cantea D. Marcel 1955 Hudeşti, Botoşani
18. Căliman D. Constantin 1957 Zăneşti, Neamţ
19. Cenuşă A. Arcadie 1955 Iaşi
20. Chiţimuş N. Vasile 1956 Roman
21. Ciobanu D. Haralambie Dimitrie 1956 Adâncata, Suceava
22. Ciobanu I. Gică 1956 Bozienii de Sus, Neamţ
23. Cojoc Gh. Cristian 1956 Bacău
24. Crăcană C. Victor 1955 Cristineşti, Botoşani
25. Dascălu I. Luchian 1955 Bahna, Neamţ
26. Dogaru Gh. Gheorghe 1956 Roman
27. Engel I. Viorel 1954 Rădăuţi
28. Florea A. Gheorghe 1957 Horia, Neamţ
29. Gabor L. Pavel 1956 Mirceşti, Neamţ
30. Georgescu R. Radu-Marin 1957 Târgu Neamţ
31. Gorgos V. Teodor 1957 Strunga, Iaşi
32. Ilie Gh. Neculai 1957 Negreşti, Vaslui
33. Ilie V. Vasile 1956 Baia, Suceava
34. Irimiciuc D. Adrian 1953 Năruja, Vrancea
35. Întuneric M. Eugen 1955 Bacău
36. Jalbă N. Magneriu 1956 Goideşti, Buzău
37. Laiu N. Ionel 1956 Dragomireşti, Neamţ
38. Lungu Gh. Florian 1956 Frumoasa, Teleorman
39. Manta N. Pompiliu 1957 Riu, Buzău
40. Maomf Ce Patrice 1951 Guineea
41. Măgdălin V. Vasile 1956 Buhuşi
42. Milea V. Liviu-Dan 1955 Bârlad
43. Murariu I. Gheorghiţă 1955 Mitoc, Botoşani
44. Mutihac V. Dora 1957 Voroveşti, Iaşi
45. Negel T. Aurelian 1954 Bârlad
46. Negrescu P. Nicu 1952 Stroeşti, Iaşi
47. Nicola J. Camelia 1957 Casimcea, Constanţa
48. Novogreblevschi P. Vladimir 1955 Mărăţei, Suceava
49. Oboroceanu M. Gelu-Maricel 1957 Corni, Botoşani
246 Facultatea de Mecanică

50. Olteanu I. Dumitru 1955 Aldeni, Buzău


51. Palade N. Enache 1957 Munteni, Galaţi
52. Panaete Gh. Gheorghe 1957 Brăieşti, Buzău
53. Păcular E. Alexandru 1956 Iaşi
54. Postolache I. Romel 1956 Doljeşti, Neamţ
55. Renţa D. Cezar 1956 Zeletin, Bacău
56. Samson Gh. Gheorghe 1957 Onişcani, Neamţ
57. Sandu D. Costică 1956 Pănceşti, Bacău
58. Selim I. Chehan 1953 Medgidia
59. Sîrbu I. Mihai 1957 Târgu Neamţ
60. Slătineanu A. Radu 1956 Iaşi
61. Spînu I. Beatrice-Dana 1958 Bucureşti
62. Stanciu A. Ioan 1948 Ciochina, Ialomiţa
63. Stanciu E. Glicherie 1955 Scânteia, Ialomiţa
64. Stancu C. Constantin 1957 Iaşi
65. State C. Aurel 1957 Cislău, Buzău
66. Toader I. Cornel Suceava
67. Tonegaru Gh. Veronel 1956 Ciorteşti, Vaslui
68. Tudor S. Vasile 1957 Borduşani, Ialomiţa
69. Ţăran I. Vasile 1957 Câmpulung
70. Ţepeş Paleu I. Viorel 1951 Bicazul Ardelean
71. Ungureanu N. Vasile 1956 Stăniţa, Neamţ
72. Ursache P. Doru 1956 Feteşti, Ialomiţa
73. Vrînceanu V. Rodica 1956 Avereşti, Neamţ
74. Zamă Gh. Mihai 1955 Roman
75. Zănescu Şt. Mihaela 1956 Craiova

Ingineri zi - Maşini termice


1. Acsinte V. Nelu 1957 Miroslăveşti, Iaşi
2. Amărfoaiei Gh. Mihai-Gabriel 1956 Mălini, Botoşani
3. Andriesei D. Petru 1956 Rădăuţi
4. Anef Marouf Mahmud Mohammad Abu 1951 Iordania
Samra
5. Apetrei V. Valentina 1958 Moineşti
6. Arcula S. Doru Alexandru 1955 Brăila
7. Avârvarei A. Tiberiu 1957 Paşcani
8. Baluş H. Neculai 1957 Săvineşti
9. Bantea I.Constantin 1955 Roman
10. Bărbosu M. Vasile 1957 Hânţeşti, Suceava
11. Berbece I. Mihai 1953 Răuseni, Botoşani
12. Bilegan M. Dan-Ioan 1957 Bistriţa
13. Blăgoi I. Valeriu 1957 Bratila, Bacău
14. Boerescu T. Viorel 1957 Bicaz
15. Bucur Nicola-Mihaela 1955 Bucureşti
16. Bucureşteanu I. Dumitru 1956 Roznov
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 247
17. Buftea C. Radu 1956 Viişoara, Neamţ
18. Carpovici B. Boris 1957 Fălticeni
19. Căpriţă Şt. Constantin 1957 Iaşi
20. Chimel H. Moni 1957 Iaşi
21. Cioc A. Ion 1954 Prundeni, Vâlcea
22. Constantinescu Brad Şt. H.D. Dan 1952 Piatra Neamţ
23. Costanda M. Călin 1956 Bicaz
24. Cotrohol P. Gheorghe 1956 Frumuşica, Botoşani
25. Diaconu Gh. Gheorghe 1955 Râpile, Bacău
26. Dima I. Gheorghiţă 1955 Roman
27. Dinu C. Despina 1958 Cuca, Galaţi
28. Dumitriu-Vasiliu D. Dumitru 1957 Iaşi
29. Fercalo I. Maria 1958 Mihăileni, Botoşani
30. Focşa Gh. Mircea 1957 Huşi
31. Gheletiuc M. Ovidiu 1957 Vaslui
32. Gheorghe C. Ioan 1957 Meri-Petchii, Ilfov
33. Gheorghiu Gh. Ştefan 1957 Iaşi
34. Ghergu I. Ioan 1957 Huşi
35. Gobei P. Ioan-Mircea 1957 Vatra Dornei
36. Goga V. Meli 1958 Bacău
37. Hisham Moh'd Al Radwan Abu Al 1956 Iordania
Samen
38. Iacob L. Claudiu 1956 Avereşti, Vaslui
39. Iahya Salem Ishtayan Sa'oud 1955 Iordania
40. Iarca Gh. Alexandru Liviu 1957 Feteşti, Ialomiţa
41. Iftimia N. Lucian-Constantin 1956 Războieni, Neamţ
42. Iluţoaie I. Florin 1957 Iaşi
43. Ionescu T.C. Nicolae-Constantin 1958 Câmpulung, Argeş
44. Kassim Jabory Yassin 1954 Irak
45. Lapoviţă R. Marcel 1957 Balta Albă, Buzău
46. Lazăr I. Iulian 1958 Aninoasa, Dâmboviţa
47. Lohan P. Nela 1958 Iaşi
48. Lupaşcu Gh. Paul 1951 Botoşani
49. Macovei V. Romeo 1955 Rodna
50. Mancaş C. Elena 1958 Câmpulung
51. Mândruţescu I. Paul-Ionel 1955 Bistriţa
52. Marinescu D. Cornelia-Angela 1955 Iaşi
53. Melinte P. Didi 1949 Iaşi
54. Mihăilescu D. Dinu Eugen 1955 Tecuci
55. Moisii J. Corneliu-Gabriel 1956 Paşcani
56. Morariu V. Cornelia 1957 Iaşi
57. Munteanu C. Alexandru 1957 Târgu Frumos
58. Munteanu I. Constantin 1955 Iaşi
59. Nabeel Nimer Al Sweidan Iordania
60. Nadiem Saddîr 1953 Siria
248 Facultatea de Mecanică

61. Niculau V. Costică 1955 Iacobeni, Suceava


62. Oprea Gh. Mihai 1956 Bozieni, Neamţ
63. Pandelică Gh. Lidia 1956 Suceava
64. Păuleţ I. Gabriela 1958 Huşi
65. Petrache C. Mitică 1955 Scânteia, Iaşi
66. Polojan P. Cezar-Florin 1957 Iaşi
67. Popa I. Stelică 1956 Coarnele Caprei, Iaşi
68. Popa V. Ion 1956 Pănceşti, Vrancea
69. Popescu C. Mihai 1957 Iaşi
70. Popescu V. Constantin 1956 Iaşi
71. Potorac D. Corneliu 1957 Vaslui
72. Rafailă C. Corneliu-Octavian 1957 Filipeşti, Bacău
73. Răileanu Şt. Florentin Gheorghe 1956 Iaşi
74. Robciuc T. Ioan Alexandru 1952 Şomcuţa Mare, Maramureş
75. Rotaru D. Marian 1957 Caracal
76. Sandu C. Dan-Carmen 1957 Băiceni, Iaşi
77. Savin D. Mihail 1957 Iaşi
78. Săndulescu C. Doru 1957 Bârlad
79. Surugiu Gh. Emilia 1958 Roşcani, Iaşi
80. Şpac T. Octavian 1957 Solca, Suceava
81. Ştefan A. Radu 1957 Fălticeni
82. Ştirbu I. Mihai 1957 Cârligi, Bacău
83. Tarcan C. Iulian 1956 Iaşi
84. Tănase V. Vasile 1956 Trifeşti, Neamţ
85. Todireanu Gh. Maria 1958 Stăniţa, Neamţ
86. Toma V. Mihai 1957 Paşcani
87. Torchani B. Sadok 1956 Tunisia
88. Tudorache B. Tatian 1956 Lăcriţa, Dolj
89. Tudorache C. Dumitru 1956 Mihălceni, Vrancea
90. Ţifrea N. Silvia Iuliana 1957 Bicaz Chei, Neamţ
91. Ţurlea Gh. Iulian-Dănuţ 1956 Bârlad
92. Ursu Gh. Vasile 1953 Iaşi
93. Vasilescu A. Valentin 1957 Iaşi
94. Vasilescu E. Micu-Constantin 1956 Bucureşti
95. Vasilescu Şt. Mihai-Cătălin 1957 Iaşi
96. Vasiliu Şt. Ioan 1956 Iaşi
97. Velea Gh. Gheorghe 1957 Iaşi
98. Velişcu E. Irinel 1957 Fălticeni
99. Vereha Gh. Liviu-Nicolai 1953 Câmpulung
100. Zamfir Şt. Virginel 1956 Boldu, Buzău
101. Zugravu I. Vincenţiu 1957 Râmnicu Vâlcea

Ingineri zi - Maşini unelte


1. Acornicesei I. Dumitru 1956 Deleni, Iaşi
2. Adam D. Petru 1955 Huşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 249
3. Adochiţei D. Adrian 1957 Botoşani
4. Ailoaiei L. Valeriu 1956 Vlădeni, Iaşi
5. Albert P. Traian 1955 Horleşti, Iaşi
6. Alistar N. Cristian 1957 Vaslui
7. Ambrozie V. Panait 1957 Iaşi
8. Amihăese I. Mariana 1956 Liveni, Botoşani
9. Andro A. Viorel 1956 Gherăeşti, Neamţ
10. Anton M. Mircea-Sorin 1957 Roman
11. Apreotesei E. Maricel 1956 Munteni, Tecuci
12. Arventiev B. Sergiu-Nicolae 1957 Iaşi
13. Atudorei P. Romică 1957 Paşcani
14. Aursulesei I. Ştefan 1957 Bârlad
15. Avram I. Corneliu 1957 Turnu Măgurele
16. Axinte N. Mihaela 1957 Iaşi
17. Barbu P. Eugen 1956 Băneasa-Roşcani, Galaţi
18. Bădescu N. Mircea-Viorel 1956 Săcele, Braşov
19. Bighiu Gh. Adrian 1955 Iaşi
20. Bogdan A. Andras-Sorin 1957 Murgeni, Vaslui
21. Bolohan I. Sorin-Ilie 1957 Suceava
22. Bonţa E. Remus 1956 Ploieşti
23. Botez A. Doina 1957 Bârlad
24. Brânzilă M. Marian 1956 Probota, Iaşi
25. Bugeag T. Florin 1957 Vaslui
26. Bulău M. Dănuţ 1957 Dorohoi
27. Burcea E. Emil 1958 Sibiu
28. Burghele I. Aurora 1958 Iaşi
29. Burghelea V. Vasile 1957 Vaslui
30. Buznea D. Elena 1958 Iaşi
31. Cernei M. Dan Mihăileanu 1955 Botoşani
32. Cezar P. Leonard 1958 Vaslui
33. Chirilă V. Tiţa 1957 Tuluceşti, Galaţi
34. Chirvasă M. Ion 1956 Bârlad
35. Chitic V. Elena 1958 Iaşi
36. Ciocoi N. Dan 1957 Iaşi
37. Ciocoiu L. Ilie 1955 Urecheni, Neamţ
38. Ciubotaru D. Maria 1957 Piteşti
39. Ciuntu N. Ştefan-Eugen 1956 Borca, Neamţ
40. Constantin I. Ion 1953 Ungheni, Argeş
41. Cornici V. Adriana 1958 Iaşi
42. Curcan D. Magdalena 1957 Săveni
43. David V. Mariana 1958 Iaşi
44. David V. Valeria 1958 Târgu Neamţ
45. Dămoc P. Ionel 1957 Săbăoani, Neamţ
46. Dima M. Constantin 1956 Iaşi
47. Donosa V. Florinel 1956 Vaslui
250 Facultatea de Mecanică

48. Dumitru Şt. Dumitru-Dan 1957 Asău, Bacău


49. Dura V. Adina 1958 Comăneşti
50. Enache Gh. Gabriela-Causette 1957 Roman
51. Eţcu Gh. Elisabeta 1958 Cacica, Suceava
52. Farcaş V. Gabriela 1958 Godineşti, Bacău
53. Fersan Boutros Abou-Khalil 1954 Liban
54. Filip C. Constantin 1956 Paşcani
55. Foama N. Dănuţ 1957 Paşcani
56. Furcă P. Maria 1958 Sarinasuf, Tulcea
57. Gavrilovici N. Constantin-Dorel 1956 Rădăuţi
58. German G. Florin-Vasile 1956 Dorneşti, Suceava
59. Gheorghevici V. Petru-Sandu 1956 Rădăuţi
60. Gheorghiu I. Sorin 1956 Ploieşti
61. Giurgică I. Iosif 1956 Săbăoani, Neamţ
62. Gîrbea V. Aurel 1957 Boteşti, Neamţ
63. Gorgan I. Silviu 1956 Botoşani
64. Grădinaru M. Mihai 1957 Câmpulung
65. Grigoraş Gh. Mihai 1956 Duda, Vaslui
66. Grigoriu O. Octavian-Jorj 1955 Iaşi
67. Guţu M. Maria 1956 Iaşi
68. Hanganu C. Toader 1953 Lipovăţ, Vaslui
69. Herghelegiu H. Mariana 1956 Fântânele, Suceava
70. Hobincă C. Elena 1958 Târgu Neamţ
71. Hotopilă Şt. Silvia 1957 Suceava
72. Iacob I. Viorica 1958 Iaşi
73. Iarca N. Constantin 1955 Movila Banului, Buzău
74. Ignat P. Ezechil 1953 Feldru, Bistriţa Năsăud
75. Iorgu M. Dănuţ 1956 Iaşi
76. Iosub I. Liviu 1957 Săveni
77. Jari C. Mihai 1955 Iaşi
78. Jîpa V. Costică 1956 Miroslăveşti, Iaşi
79. Jouini Mohamed Naceur 1956 Tunisia
80. Leca I. Gheorghe 1956 Deduleşti, Argeş
81. Leonte C. Maricel 1957 Avereşti, Vaslui
82. Leonte Gh. Sergiu 1956 Bârlad
83. Lubera I. Viorel 1952 Salcea, Suceava
84. Lungu V. Ioan 1952 Mirceşti, Iaşi
85. Lupu V. Eduard 1956 Calu, Neamţ
86. Macovei M. Vasile 1957 Boţeşti, Vaslui
87. Maftei N. Ofelia 1955 Iaşi
88. Mahu Gh. Doina 1958 Uricani, Iaşi
89. Manciuc I. Sorin 1957 Bucureşti
90. Mandiuc N. Constantin 1955 Salcea, Suceava
91. Melinte I. Ionel 1957 Moineşti
92. Mihăilescu I. Mihaela-Carolina 1957 Tecuci
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 251
93. Miron V. Florin 1956 Iaşi
94. Mititelu M. Miluţă 1957 Iaşi
95. Moisie C. Rodica 1957 Cordun, Neamţ
96. Monţia P. Emil-Virgil 1957 Şicula, Arad
97. Moraru M. Mircea 1956 Moara Grecilor, Vaslui
98. Moroşanu I. Ion-Cristian 1957 Piatra Neamţ
99. Moşneguţu Gh. Vasile 1956 Miron Costin, Neamţ
100. Moşuleţ V. Nicolai-Viorel 1957 Iaşi
101. Murariu T. Livia 1957 Todireni, Botoşani
102. Muscalu T. Viorica 1957 Costeşti, Vaslui
103. Neagu T. Adrian-Doru 1957 Iaşi
104. Negrariu M. Vasilica 1958 Huşi
105. Negrescu P. Octavian-Puiu 1956 Lupeni
106. Nena D. Daniela-Sorana 1958 Iaşi
107. Niculăeş M. Iosif 1956 Hălăuceşti, Iaşi
108. Niţă C. Vasile 1958 Doljeşti, Neamţ
109. Niţă D. Adrian-Gheorghe 1957 Mihail Kogălniceanu, Constanţa
110. Olariu I. Anca 1958 Iaşi
111. Olteanu P. Petre-Cezar 1956 Iaşi
112. Onose E. Ioan 1950 Cârja, Vaslui
113. Oprea N. Daniela 1958 Câmpina, Prahova
114. Pagu P. Dănuţ-Corneliu 1956 Bârlad
115. Panaitiu M. Valeriu 1957 Tecuci
116. Pastuhov I. Paul 1956 Iaşi
117. Paşcu I. Ofelia 1957 Şarul Dornei, Suceava
118. Pavel I. Sergiu 1956 Călăraşi, Botoşani
119. Pădure N. Doina 1958 Iaşi
120. Petrescu I. Adrian 1957 Bacău
121. Postelnicu A. Marcel 1955 Câmpina
122. Postîrnac V. Dănuţ 1955 Ipatele, Iaşi
123. Răuţă N. Mihaela 1957 Bacău
124. Roşca V. Gheorghe 1957 Parava, Bacău
125. Roşu I. Lucian 1955 Bârlad
126. Savin Şt. Ştefan 1955 Paşcani
127. Scurtu A. Lucica 1958 Vaslui
128. Scutaru N. Viorel 1955 Roman
129. Sotuha T. Sorin 1956 Suceava
130. Spoială N. Zamfir 1957 Bosanci, Suceava
131. Stadler M. Tamara 1957 Bacău
132. Stanciu N. Sorin-Lucian 1956 Piatra Neamţ
133. Stănescu V. Carmen-Gabriela 1958 Suceava
134. Stănişor O. Laurenţiu-Dan 1957 Iaşi
135. Sucevan A. Vasile 1957 Rasova, Constanţa
136. Suchar V. Gabriela 1958 Iaşi
137. Şerban C. Cicerone-Dan 1957 Focşani
252 Facultatea de Mecanică

138. Şoltuz M. Magdalena 1958 Roman


139. Tărăboanţă Gh. Florin-Gheorghe 1957 Iaşi
140. Tătaru G. Vasile 1957 Paltin, Vrancea
141. Teodorescu S. Mircea 1957 Tecuci
142. Timofte V. Valeria 1958 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
143. Tiron I. Ionela 1958 Iaşi
144. Todică Şt. Traian 1955 Iaşi
145. Todirică M. Maria-Nicoleta 1958 Roman
146. Tofalvi B. Sandor 1956 Corund, Harghita
147. Tudorachi M. Mihai 1956 Iaşi
148. Ursache I. Elena 1958 Sadova, Suceava
149. Ursu A. Mircea 1957 Dragalina, Ialomiţa
150. Vacariu D. Mihai 1956 Salcea, Suceava
151. Voicu A. Costică 1956 Tifeşti, Vrancea
152. Wiland S. Ioan-Walter 1956 Beltiug, Satu Mare

Ingineri zi - Maşini unelte şi scule


1. Finichiu C. Cristian Gabriel 1951 Băicoi

Ingineri zi - Prelucrări metalurgice


1. Alexandru Gh. Mihai 1956 Iaşi
2. Antioch Gh. Adrian 1957 Paşcani
3. Bodron C. Carmen 1955 Hunedoara, Timiş
4. Bundaş Gh. Gheorghe-Vasile 1957 Nadar, Bihor
5. Chiţut T. Gabriela 1956 Pârjol, Bacău
6. Cilibiu D. Ioan 1955 Galaţi
7. Copolovici A. Carmen 1958 Moineşti
8. Cozma N. Mihai 1957 Şcheia, Iaşi
9. Darie O. Liviu-Teodor 1956 Bârgăoani, Neamţ
10. Dolhescu Gh. Valeriu 1956 Pipirig, Neamţ
11. Dorubeţ P. Aurel 1954 Brodina, Suceava
12. Ibănescu V. Mihai 1957 Buhăeşti, Vaslui
13. Jalbă C. Florin 1955 Adjud, Vrancea
14. Leca V. Veronica 1958 Corod, Galaţi
15. Lia A. Gheorghe 1957 Vişina Nouă, Olt
16. Maftei A. Sanda 1958 Albeşti, Vaslui
17. Marinescu A. Tudor 1953 Berteştii de Jos, Brăila
18. Ochiroş V. Mihai 1956 Dărmăneşti, Bacău
19. Paveliuc Gh. Adriean-Vasile 1956 Leorda, Botoşani
20. Puşcaşu H. Ilie 1957 Stănceni, Botoşani
21. Radu P. Ioan 1955 Alba Iulia
22. Sandar I. Angela 1957 Săbăoani, Neamţ
23. Talaşman V. Isidor 1957 Mărăşeşti, Vrancea
24. Vidaeff T.I. Alexis-Călin 1956 Bucureşti
25. Vlad S. Simion 1956 Săuştea de Sus, Maramureş
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 253
26. Vornicu V. Constantin 1955 Mogoşeşti, Iaşi

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Albu V. Dan 1956 Filipeşti, Bacău
2. Alexa I. Petru 1956 Roman
3. Alupoaie I. George-Sorin 1957 Constanţa
4. Amariei I. Nicuşor 1957 Fălticeni
5. Amihăesie I. Maricel 1957 Manoleasa, Botoşani
6. Amocăniţei C. Gabriel 1957 Bucureşti
7. Andrieş A. Aurel 1953 Suhuleţ-Tansa, Iaşi
8. Andrieş A. Petru 1957 Hălăuceşti, Iaşi
9. Andrieş C. Liliana 1957 Cucuteni, Iaşi
10. Antiu V. Viorel-Eugen 1957 Luizi-Călugăra, Bacău
11. Antonesei C. Marinela-Luminiţa 1958 Iaşi
12. Antonio J. Da Cruz-Faria 1956 Luanda, Angola
13. Apetrii I. Gheorghe 1956 Grumăzeşti, Neamţ
14. Axinte Gh. Cezar-Mihail 1957 Râşca, Suceava
15. Barcan C. Constantin 1957 Buhuşi
16. Băbîi C. Virgil 1957 Răducăneni, Iaşi
17. Beguir N. Mansour 1954 Tunisia
18. Belcan T. Bucur-Andrei 1956 Cosnea-Ciugheş, Bacău
19. Bennour Jaouadi 1957 Tunisia
20. Blaga I. Vasile 1956 Buhuşi
21. Bodnar V. Ioan 1955 Iacobeni, Suceava
22. Bogdan V. Liviu-Cristian 1957 Iaşi
23. Boghiţoi T. Dan-Mihai 1957 Moineşti
24. Bolea D. Dumitru-Nicolae 1957 Bârlad
25. Bomher L. Eugen Adolf 1957 Miercurea Ciuc
26. Bondalici C. Liviu-Mihai 1957 Bacău
27. Bornaz T. Octavian-Nicolae 1956 Iaşi
28. Borşa I. Gheorghe 1952 Derna, Bihor
29. Bosancu D.D. Dumitru 1957 Vatra Dornei
30. Botezatu I. Cornel 1957 Piatra Neamţ
31. Boureanu N. Filip 1957 Câmpina, Prahova
32. Bugiac I. Dan 1956 Tomeşti, Iaşi
33. Butnariu I. Niculina 1958 Roman
34. Butnaru A. Monica 1958 Iaşi
35. Caliţoiu M. Nicolae 1956 Severineşti, Mehedinţi
36. Canioris I. Spyridon 1958 Preveza, Grecia
37. Caravan M. Mihai 1956 Coţofăneşti, Vrancea
38. Caraveţeanu P. Eugeniu 1957 Putineiu, Teleorman
39. Carpovici I. Gabriel-Iulian 1957 Iaşi
40. Cazacu I. Dana 1958 Bârlad
41. Căliman P. Gabriela 1958 Timişoara
42. Călin Şt. Alexandru 1958 Tecuci
254 Facultatea de Mecanică

43. Cercel V. Vasile 1957 Dagâţa, Iaşi


44. Châarana Abdel Mejid 1955 Tunisia
45. Chiotan V. Liviu 1957 Tecuci
46. Chiriac S. Ionel-Florin 1957 Iaşi
47. Chirilă C. Petru 1956 Capu Câmpului, Suceava
48. Cibu N. Ilie 1957 Suceava
49. Ciobănică M. Mihai-Dorel 1958 Botoşani
50. Cîrjă I. Lieana 1958 Bârlad
51. Clima V. Teodor Petroşeni, Hunedoara
52. Cobaschi D. Liviu 1955 Mogoşeşti, Ilfov
53. Cobzaru Gh. Carmen-Silvia 1958 Telega, Prahova
54. Condurache I. Costel 1957 Bacău
55. Condurache V. Constantin 1955 Cogeasca, Iaşi
56. Corduneanu M. Mihaela 1958 Mironeasa, Iaşi
57. Corduneanu M. Radu 1957 Iaşi
58. Cotumbeanu V. Vasile-Corneliu 1957 Bacău
59. Cristian C. Elena 1958 Murgeni, Vaslui
60. Crişan V. Costel 1957 Narteşti, Galaţi
61. Cupceac A. Ioan 1956 Siret, Suceava
62. Dacu M. Petru 1957 Huşi
63. Damian D. Emil-Ghiocel 1957 Iaşi
64. Dan I.C. Ovidiu-Constantin 1957 Fălticeni
65. Dascălu D. Marinel 1955 Burila Mare
66. Dascălu Gh. Marin 1956 Moţăţei, Dolj
67. Diaconu T. Adrian 1955 Cordun, Neamţ
68. Dimigeana C. Mărioara-Olga 1958 Botoşani
69. Dobrea Gh. Jan 1955 Vetrişoaia, Vaslui
70. Dolinescu M. Victoria 1958 Slobozia, Iaşi
71. Dornean M. Olimpia 1957 Suceava
72. Dornescu Gh. Gheorghe 1957 Băluşeşti, Neamţ
73. Dragomir V. Constantin 1957 Bacău
74. Drăgan C. Ioan 1953 Târgu Trotuş, Bacău
75. Drăghiciu I. Ioan 1957 Sibiu
76. Dumitrache I. Mărioara 1956 Obileşti, Vrancea
77. Dumitrache P. Vasile 1956 Cordun, Neamţ
78. Dumitraciuc C. Constantin 1954 Copalău, Botoşani
79. Dumitraş I. Adriana-Violeta 1957 Cordăreni, Botoşani
80. Dumitraş V. Pavel 1957 Zamostea, Suceava
81. Dumitrescu M. Emil 1957 Iaşi
82. Duţan B. Ion 1956 Toporu, Ilfov
83. El Ouedj Mohamed 1955 Tunisia
84. El-Hadj Mouldi Ali 1952 Tunisia
85. Enachi T. Florin 1954 Rădăuţi
86. Evanovici C. Eleonora-Carmen 1957 Roman
87. Fazakas B. Laszlo 1957 Târgu Mureş
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 255
88. Ferariu V. Liviu 1956 Bacău
89. Filipescu C. Vasile 1948 Hărmăneşti, Iaşi
90. Fircan I. Marin 1956 Cornăţel, Argeş
91. Florea L. Lupu 1956 Sieu, Maramureş
92. Gabor L. Eugen 1958 Mirceşti, Iaşi
93. Gavril I. Gabriel 1957 Focşani
94. Gavrilaş H. Dumitru 1957 Piatra Neamţ
95. Găină M. Andrei Florin 1956 Botoşani
96. Ghencea N. Laurenţiu-Dan 1955 Bârlad
97. Gheorghe I. Petrică 1957 Strejeştii de Jos, Olt
98. Gheorghiu D. Despina 1958 Iaşi
99. Ghideanu S. Dan 1956 Roman
100. Gîscă V. Rodica 1957 Ştefăneşti, Botoşani
101. Gosman I. Sebastian 1957 Roman
102. Gospodaru O. Violeta-Mariana 1957 Roman
103. Grigore H. Toader 1952 Rădăşeni, Suceava
104. Guia A. Mihai 1955 Fălticeni
105. Gurzun D. Aurel-Alexandru 1956 Iaşi
106. Guţă S. Jana 1958 Dragalina, Vaslui
107. Harabangiu P. Tatiana 1958 Satu Mare
108. Haret A. Iulian 1955 Vaslui
109. Haritonovici G. Răzvan 1957 Roman
110. Harrouchi Mokhtar Ben Said Tunisia
111. Harroussi Chibani Amor 1954 Tunisia
112. Holban I. Stelian 1958 Liteni, Suceava
113. Horga I. Ioan 1955 Turda
114. Hurmuz I. Cornelia 1958 Botoşani
115. Huşanu N. Valerică 1954 Bârlad
116. Huţan P. Liviu 1957 Bucureşti
117. Huţu V. Carmen-Aida 1958 Iaşi
118. Iacob M. Costel-Corneliu 1957 Hăneşti, Botoşani
119. Ibănescu I. Radu 1957 Iaşi
120. Iliescu C. Gabriela 1958 Iaşi
121. Ilincaru A. Viorel 1957 Botoşani
122. Ionescu V. Neagu 1957 Drâmboca, Buzău
123. Ioniţă V. Nicoleta-Carmen 1958 Piatra Neamţ
124. Iordache A. Ionel 1956 Dichiseni, Ialomiţa
125. Iţco C. Radu 1955 Iaşi
126. Jecu Gh. Adrian 1953 Bârlad
127. Jîlcă V. Nicuşoara 1958 Slobozia-Mândra, Teleorman
128. Jurcău G. Ionel 1956 Lunea, Bihor
129. Jurcovan E. Gheorghe 1957 Victoria, Braşov
130. Khiari R. Brahim 1955 Tunisia
131. Ksouri M. Neji 1956 Tunisia
132. Laiso A. Gabriel-Marian 1957 Iaşi
256 Facultatea de Mecanică

133. Lazăr M. Dan 1957 Iaşi


134. Leonte S. Paul 1957 Iaşi
135. Loghin M. Florentin-Gheorghe 1951 Ştefăneşti, Botoşani
136. Lopuşanschi D. Nina 1957 Hârlău
137. Lukasiewicz R. Georg-Romuald 1955 Miercurea Ciuc
138. Lungu I. Valeriu 1957 Băsăşti, Vaslui
139. Macarie F. Sergiu 1957 Bârlad
140. Macarie P. Emil 1956 Duda, Vaslui
141. Macovei A. Emilia 1957 Paşcani
142. Mami Y. Abdel Kerim 1955 Tunisia
143. Mammas D. Nikolaos 1957 Grecia
144. Manea Gh. Romaniţa 1957 Cordun, Neamţ
145. Manolache V. Dănuţ 1957 Bârlad
146. Manolescu I. Cristina 1958 Ploieşti
147. Mardari V. Petru 1955 Podu Iloaie
148. Matasaru Gh. Irinel-Paraschiva 1958 Bârlad
149. Matei V. Ioan 1956 Bacău
150. Maxim V. Ruxanda 1958 Borca, Neamţ
151. Măcău A. Angelică 1957 Costeşti, Argeş
152. Mălăescu I. Mihai 1954 Berezeni, Vaslui
153. Mălinici N. Adriana 1957 Bacău
154. Mărcuş Gh. Emeric 1957 Carei
155. Mihai C. Constantin-Dan 1955 Câmpulung, Argeş
156. Mihalache M. Gheorghe-Dănuţ 1956 Piatra Neamţ
157. Mihalcea A. Valeriu 1956 Focşani
158. Mihăescu V. Ion 1956 Voiceşti, Vâlcea
159. Mirea I. Adrian 1957 Ploieşti
160. Mirea I. Constantin 1953 Turbura-Filiaşi, Gorj
161. Mînăstireanu C. Gheorghe 1950 Todireni-Crăciuneni, Botoşani
162. Mocanu C. Dumitru 1952 Ploieşti
163. Moises F. Zita-Erzsebet 1958 Cristurul Secuiesc
164. Moisuc I. Rodica 1957 Probota, Iaşi
165. Moldoveanu I. Gabriela-Elena 1958 Bârlad
166. Moloce Gh. Vasile Paulian 1956 Botoşani
167. Mormocea N. Teodor 1957 Brăila
168. Moroşanu I. Traian 1958 Săveni
169. Munteanu Gh. Constantin-Sorin 1957 Frătăuţii Noi-Rădăuţi, Botoşani
170. Munteanu P. Ionel 1954 Găiceana, Bacău
171. Muscă O. Ilie 1957 Băiseşti, Suceava
172. Nazaret Gh. Lucia 1958 Tarcău, Neamţ
173. Nechita P. Gheorghe 1955 Zăneşti, Neamţ
174. Necula C. Liviu-Gigel 1957 Vaslui
175. Nistor M. Gheorghe 1957 Găiceana, Bacău
176. Nistor V. Petre 1956 Văleni, Neamţ
177. Nuţu V. Viorel-Petrică 1956 Piatra Neamţ
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 257
178. Onecic C. Corneliu 1952 Călăraşi, Botoşani
179. Onofraş M. Viorica 1957 Vaslui
180. Palade C. Costică-Mihai 1950 Grumezoaia, Vaslui
181. Pancă C. Victor 1952 Focşani
182. Pancu M. Mihaela 1958 Iaşi
183. Pandele Şt. Viorel 1957 Medgidia
184. Papagiannis I. Viron 1957 Grecia
185. Parascan O. Radu 1957 Roman
186. Pârvu I. Daniel 1957 Fălciu, Vaslui
187. Pădurariu T. Dan 1957 Iaşi
188. Păstrăv V. Leonard-Cezar 1957 Păltinoasa, Suceava
189. Pelcear M. Albert Ioan 1957 Suceava
190. Petrea P. Dumitru 1953 Bârlad
191. Petrescu P. Cezar Dan 1950 Iaşi
192. Popa D. Dumitru 1957 Fălticeni
193. Popescu C. Adriana 1958 Hudeşti, Botoşani
194. Popescu D. Dumitru 1956 Vatra Dornei
195. Popescu I. Marcela 1956 Bucureşti
196. Popescu N. Gheorghe-Cristian 1957 Constanţa
197. Popp V. Silviu 1956 Bucureşti
198. Poubi K.M. Pascal 1954 Gabon
199. Pricop C. Dan 1957 Iaşi
200. Prisacariu M. Constantin 1957 Negreşti, Vaslui
201. Rau Gh. Jorg-Walter 1957 Agnita, Sibiu
202. Roman A. Viorel 1957 Rediu Tătar, Iaşi
203. Roman I. Gheorghe 1955 Doba, Satu Mare
204. Roman P. Cecilia 1957 Iaşi
205. Romano C. Anca-Nicola 1958 Roman
206. Ropotă I. Marian 1956 Iaşi
207. Roşca S. Aurica 1955 Perieni, Vaslui
208. Roşescu A. Mihail-Cristian 1956 Roman
209. Rotaru D. Tudor 1951 Ruginoasa, Iaşi
210. Rudei M. Iosefina 1957 Reşiţa
211. Rusu D. Paraschiva-Lina 1956 Drăgoieşti, Suceava
212. Rusu F. Valerian 1957 Iaşi
213. Rusu T. Georgeta 1957 Moineşti
214. Sacu N. Romeo 1957 Iaşi
215. Sandu-Ville G. Mignon-Beatrice 1958 Iaşi
216. Saucă C. Benoni 1955 Darabani
217. Săpunaru T. Sorin-Marius 1957 Iaşi
218. Scutariu G. Ilie 1956 Iaşi
219. Seciu N. Mihai 1955 Moviliţa, Vrancea
220. Solomon M. Puiu 1956 Şerbeşti, Bacău
221. Spataru D. Paul 1952 Lespezi, Iaşi
222. Spiridon S. Jănică 1956 Bogheşti, Vrancea
258 Facultatea de Mecanică

223. Stan N. Victor 1955 Piatra Neamţ


224. Stavropaulos Ioanis Grecia
225. Stăcescu V. Corneliu 1957 Iaşi
226. Stănoi V. Ghiţă 1957 Piatra Şoimului, Neamţ
227. Stescu Gh. Mihai-Corneliu 1957 Iaşi
228. Stupariu Gh. Eugen 1957 Iaşi
229. Szilaghi F. Alexandru 1952 Nădasa, Mureş
230. Şerban L. Lazăr 1956 Roznov
231. Tamaş C. Ioan 1953 Iaşi
232. Tangour A. Lotfi 1955 Tunisia
233. Tataru V. Vasile 1956 Scorţeni, Bacău
234. Tănasă V. Gheorghe 1953 Văleni, Neamţ
235. Tănasie N. Gheorghe 1956 Pieleşti, Dolj
236. Tcaciuc N. Marian 1950 Sibiu
237. Temelie I. Ioan 1957 Prăjeşti, Bacău
238. Teodosiu R. George 1957 Focşani
239. Timariu Gh. Vladimir 1958 Iaşi
240. Timofte E. Cătălin-Valeriu 1957 Târgu Neamţ
241. Toană C. Ion 1955 Negoi, Dolj
242. Toma E. Costel 1955 Creţeşti, Vaslui
243. Tote C. Silviu 1957 Bacău
244. Tromitas C.Gh. Csaba 1956 Târgu Mureş
245. Tudose C. Ovidiu-Florin 1957 Iaşi
246. Tuleaşcă M. Cristinel-Ştefănel 1957 Paşcani
247. Ţebrean A. Minerva 1958 Vatra Moldoviţei, Suceava
248. Udrea E. Tania 1958 Feteşti, Ialomiţa
249. Ungureanu I. Eugen 1957 Piatra Neamţ
250. Vas A. Doina 1958 Focşani
251. Vatamaniuc V. Marcel-Florin 1957 Suceava
252. Veinstein A. Robert 1955 Iaşi
253. Velicu A. Cornel 1956 Sighet
254. Velicu Gh. Cătălin 1957 Câmpulung
255. Vizitiu N. Lucian 1957 Bacău
256. Zucec V. Octavian 1957 Piatra Neamţ
257. Zvoncovici T. Viorel 1954 Suceava

Ingineri zi - Turnătorie
1. Aldea Şt. Pandelache 1956 Nămoloasa-Sat, Galaţi
2. Arapan F. Gheorghe 1956 Iaşi
3. Asofiei G. Maria 1957 Vânători Neamţ
4. Avadani Şt. Viorel-Constantin 1956 Iaşi
5. Balint Gh. Ioan 1953 Săbăoani, Neamţ
6. Baniţă C. Viorica 1956 Bârlad
7. Bârzu D. Valeriu 1952 Iaşi
8. Belcescu M. Mircea 1955 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 259
9. Blăgoi I. Maria 1957 Bacău
10. Bodescu V. Olguţa-Lenuţa 1958 Vaslui
11. Bostacă Gh. Ion 1949 Laza, Vaslui
12. Bunescu I. Paul 1955 Iaşi
13. Butnaru Şt. Ştefan 1956 Buhuşi
14. Ciobanu V. Ioan 1956 Iaşi
15. Ciubotaru G. Margareta 1958 Săbăoani, Neamţ
16. Curtman M. Mircea 1957 Paşcani
17. Dacălu A. Maria 1958 Cotnari, Iaşi
18. Domnea C. Gheorghe 1955 Băleşti, Buzău
19. Enachi I. Liviu-Laurenţiu 1956 Paşcani
20. Gagea C. Petru-Romeo 1955 Iaşi
21. Garofa E. Ion 1949 Vaslui
22. Gheorghiu P. Vasile 1955 Iaşi
23. Hostiuc N. Romeo-Virgiliu 1953 Bârlad
24. Hudiţă Şt. Gheorghe 1956 Iaşi
25. Iftode C. Dumitru 1957 Săveni
26. Iuraş A. Victor 1954 Iaşi
27. Mănăilă V. Serghei 1956 Iaşi
28. Mocanu C. Liviu 1956 Băceşti, Vaslui
29. Munteanu N. Dorina 1958 Bogdana, Vaslui
30. Mustea O. Carmen 1957 Jirlău
31. Neaţă F. Dorel George 1956 Paşcani
32. Oprea V. Teodor 1956 Buzău
33. Oprişan T. Marius 1956 Bacău
34. Panaite V. Elena 1957 Iaşi
35. Penciuc I. Camelia Nicoleta 1958 Roman
36. Pintilie C. Vasile 1943 Boroşeşti, Iaşi
37. Purice C. Virgil Ştefan 1956 Botoşani
38. Sauca C. Corina 1958 Negreşti, Iaşi
39. Sbirnea Şt. Alexandru 1956 Băneşti, Prahova
40. Siriopol D. Socrate-Nicolaie 1955 Bârlad
41. Ştefan Şt. Maricica 1956 Paşcani
42. Toma P. Crenguţa 1958 Târgu Frumos
43. Ungurean Bosancu C. Gheorghe 1955 Vama, Suceava
44. Verebceanu V. Elena 1957 Iaşi
45. Vlad J. Cornelia 1957 Letea, Bacău

Ingineri zi - Utilaj tehnologic


1. Albu I. Dumitru 1956 Constanţa
2. Amariei I. Zina 1957 Blăgeşti, Bacău
3. Anca D. Mirela 1958 Proviţa de Sus, Prahova
4. Andronic N. Ioan 1956 Pârteştii de Sus, Suceava
5. Apetrei C. Radu 1956 Mihăileni, Botoşani
6. Avădanei Gh. Marcel 1956 Bârlad
260 Facultatea de Mecanică

7. Bucur I. Mariana 1957 Roman


8. Butnariu I. Constantin 1957 Iaşi
9. Caraiman D. Violeta 1957 Costuleni, Iaşi
10. Cernat V. Alexandru 1955 Piciorul Lupului, Iaşi
11. Ciocîrlan N. Maria 1958 Ştefan cel Mare, Neamţ
12. Corlateanu V. Mircea 1958 Iaşi
13. Cosma I. Maria 1957 Dobreni, Neamţ
14. Costean N. Rodica 1957 Rădăuţi
15. Creţu Gh. Elena 1958 Rotari, Prahova
16. Cruceru N. Dorian 1956 Filipeşti, Bacău
17. Danifeld Gh. Antonica-Liliana 1958 Galaţi
18. Dascălu V. Postumia-Mărioara 1956 Palanca, Bacău
19. Deriş T. Luiza 1956 Cozmeşti, Vaslui
20. Galanton V. Valeriu 1956 Dorohoi
21. Gheorghesei V. Elena 1957 Dobreni, Neamţ
22. Gîrbea I. Maria 1957 Boteşti, Neamţ
23. Gliga V. Valentin-Viorel 1956 Piatra Neamţ
24. Grigore T. Constantin 1956 Roman
25. Grigoriu V. Vasile 1957 Laza, Vaslui
26. Grosuleac I. Viorel 1955 Darabani
27. Horga T. Ion 1955 Berchiseşti, Suceava
28. Iacob P. Dănuţ-Costel 1956 Piatra Neamţ
29. Medeleanu I. Daniela 1957 Zărneşti, Braşov
30. Mereuţă V. Gheorghe 1956 Hupca-Unteşti, Vaslui
31. Milea P. Lavinia 1958 Moineşti
32. Moglanu D. Doina-Mariana 1957 Brăila
33. Moraru C. Vasile 1956 Neagra Şarului, Suceava
34. Neagu V. Aurel 1954 Văcăreni, Tulcea
35. Onea A. Octavian-Alexandru 1956 Satu Mare
36. Patriche I. Mihai 1956 Bacău
37. Pintilie G. Constantin 1955 Botoşani
38. Prajan N. Costică 1955 Târgu Trotuş, Bacău
39. Ramaşcanu V. Maria 1957 Telejna, Vaslui
40. Răileanu P. Maria 1958 Smeeni, Buzău
41. Roşca Gh. Lică 1954 Şanta Mare, Botoşani
42. Roşca Gh. Lucica 1956 Şanta Mare, Botoşani
43. Sandu C. Gheorghe 1953 Cernavodă
44. Sandu C. Maria 1958 Piatra Neamţ
45. Spiridon Gh. Magda 1957 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
46. Stavrositu V. Iancu 1949 Dobromir-Deal, Constanţa
47. Tanasă Gh. Neculai 1956 Bozieni de Sus, Neamţ
48. Tudor Gh. Ion 1955 Constanţa
49. Ungureanu F. Cătălin 1955 Iaşi
50. Ungureanu P. Gica 1957 Iaşi
51. Urmă A. Viorica 1958 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 261
52. Voicu V. Mariana-Cristina 1958 Brăila
53. Volosincu V. Viorica 1957 Liveni, Botoşani

Subingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Alistar Gh. Valeriu Niculaie 1958 Hârlău
2. Apostu N. Ionel 1959 Păuneşti, Vrancea
3. Blănaru I. Vasile 1955 Văleni, Neamţ
4. Codreanu V. Dorina 1957 Băsăşti, Vaslui
5. Codreanu V. Fănica 1960 Băsăşti, Vaslui
6. Covaliu C. Ecaterina 1960 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
7. Gocs I. Ioana 1953 Vişeul de Sus, Maramureş
8. Harabagiu E. Sandu 1959 Roman
9. Hălmăgeanu I. Teodor 1959 Gepiu, Bihor
10. Hegyi A. Andras 1959 Sângiorgiul de Pădure, Mureş
11. Hociung D. Dumitru 1955 Moldoveni, Neamţ
12. Lărgeanu D. Vasile 1953 Popeşti, Iaşi
13. Lungu M. Mihai 1956 Broşteni, Suceava
14. Maftei G. Gelu 1959 Năsăud, Bistriţa Năsăud
15. Marchidan Gh. Gheorghe 1959 Preoteşti, Suceava
16. Marinescu Gh. Stelian 1957 Măciuca, Vâlcea
17. Moroşan V. Petrea 1958 Mănăstirea Humorului, Suceava
18. Moruzi C. Stelian 1957 Strunga, Iaşi
19. Nica T. Cristea 1956 Dângeni, Botoşani
20. Oanea I. Ioan 1959 Fălticeni
21. Olariu I. Vasile 1958 Tarcău, Neamţ
22. Pascu I. Mihail Dănuţ 1955 Aluniş, Prahova
23. Prundeanu C. Aurel 1955 Slatina, Suceava
24. Stefanache I. Dumitru 1958 Podul Iloaiei, Iaşi
25. Tanasă M. Constantin 1959 Doljeşti, Neamţ
26. Tarciniu C. Viorel 1957 Dragalina, Vaslui
27. Teriş N. Neculai 1958 Bucşeşti, Bacău
28. Vieru C. Elena 1958 Adjud, Vrancea
29. Zoltani I. Attila 1958 Nicoleşti-Ulieşul, Harghita

Subingineri seral - Tehnologia construcţiilor de


maşini
1. Ababei M. Mihai 1952 Rediu Tătar, Iaşi
2. Alexa M. Mihai 1955 Prejmer, Braşov
3. Antonaş A. Ioan 1955 Iaşi
4. Baciu D. Maria 1947 Belceşti, Iaşi
5. Baciu V. Dumitru 1940 Negreşti, Iaşi
6. Benedek N. Victor 1952 Bucureşti
7. Bobocia Gh. Constantin 1955 Iaşi
262 Facultatea de Mecanică

8. Carciuc Gh. Mihail 1955 Ştiubieni, Botoşani


9. Căliman P. Marius 1954 Iaşi
10. Călinescu C. Adrian 1955 Deleni, Iaşi
11. Chirilă V. Vasile 1954 Dorohoi
12. Ciobanu A. Ştefan 1950 Arsura, Vaslui
13. Ciobanu D. Costache 1955 Truşeşti, Botoşani
14. Costea Gh. Gheorghe 1950 Iaşi
15. Costinescu Gh. Corneluş 1951 Iaşi
16. Crâşmaru V. Liviu 1953 Filipeşti, Bacău
17. Fălticeanu M. Relu 1955 Iaşi
18. Feraru I. Petronela 1951 Iaşi
19. Groza I. Mircea 1957 Corbiţa, Vrancea
20. Horga V. Eugen 1948 Târgu Frumos, Iaşi
21. Huţupaşu Gh. Ion 1955 Mogoşeşti, Iaşi
22. Ioniţă V. Paul 1951 Iaşi
23. Lenţa D. Mihai 1951 Roşcani, Iaşi
24. Luchian V. Dumitru-Aurel 1949 Iaşi
25. Lupu B. Ghiorghi 1949 Grozeşti, Iaşi
26. Macovei D. Vasile 1951 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
27. Martinică M. Neculai 1949 Bârgăoani, Neamţ
28. Moraru M. Neculai 1951 Bosia, Iaşi
29. Moruz D. Costică 1954 Albeşti, Vaslui
30. Pârgariu C. Elena 1957 Iaşi
31. Patraşcan C. Elena 1951 Adjud
32. Popa G. Gheorghe 1937 Mânjeşti, Vaslui
33. Pricop V. Ştefan 1954 Iaşi
34. Rogoz I. Aurel 1952 Rădăuţi
35. Schuster M. Wilhelm 1945 Agnita, Sibiu
36. Taciuc C. Ioan 1954 Cristeşti, Iaşi
37. Tofan V. Mihai 1950 Ursoaia-Româneşti, Iaşi
38. Tudose Gh. Gabriel 1957 Vânători, Iaşi
39. Tudose I. Vasile 1954 Vânători, Iaşi
40. Ungureanu I. Crenguţa 1956 Murgeni, Vaslui

Subingineri seral - uzinali - Utilaj chimic şi


petrochimic - Borzeşti
1. Andone N. Mihai 1943 Armăşoaia, Vaslui
2. Apostol Gh. Costică 1955 Valea Rea, Bacău
3. Badea C. Aurel 1949 Dragomireşti Vale, Ilfov
4. Balazs D. Dionisie 1947 Cristurul Secuiesc, Odorhei
5. Bărcăceanu N. Ioan 1952 Valea Rea
6. Buzatu P. Aristide 1954 Târgu Ocna, Bacău
7. Crăciun D. Neculai 1949 Târgu Ocna, Bacău
8. Dascălu P. Ioan 1942 Palanca, Buzău
9. Dobroslav C. Ion 1954 Poşta Câlnău, Buzău
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 263
10. Grecu M. Petru 1939 Clipiceşti, Vrancea
11. Grozavu V. Valentin 1955 Târgu Ocna, Bacău
12. Ignat Şt. Mariana 1957 Buciumi, Bacău
13. Iordache N. Florian 1944 Calafat, Dolj
14. Manea C. Giorgică 1953 Bocşa, Caraş Severin
15. Mateescu A. Valeriu 1955 Norilsk, URSS
16. Nica Şt. Octavian-Cristian 1954 Bătineşti, Vrancea
17. Nistreanu I. Emil 1954 Ighişul Nou, Sibiu
18. Preda T. Neculae 1951 Păuneşti, Vrancea
19. Raclaru I. Aurel 1950 Crăeşti, Bacău
20. Sfârlea I. Neculai 1952 Târgu Trotuş, Bacău
21. Solomon Gh. Petrea 1955 Slănic, Bacău
22. Stamp I. Verona 1940 Prăjeşti, Bacău
23. Stanciu N. Vasile 1949 Neguleşti, Bacău
24. Vîlea T. Lisaveta 1955 Oneşti, Bacău
25. Vrînceanu I. Constantin 1949 Hârja, Bacău

Subingineri seral - uzinali - Utilaje pentru


industrializarea materialelor de construcţii - Suceava
1. Brînză Şt. Vasile 1953 Roman
2. Ceobanu Gh. Aurelian 1951 Adâncata, Suceava
3. Ciubotaru C. Constantin 1949 Stânceşti, Botoşani
4. Dobrea A. Georgeta 1950 Udeşti, Suceava
5. Fierar G. Dragomir 1944 Vama, Suceava
6. Gaube I. Gheorghe 1949 Bosanci, Suceava
7. Hrebenciuc Gh. Viorel-Nicu 1954 Suceava
8. Huţanu Gh. Vasile 1943 Vorona, Botoşani
9. Ianoş N. Aura 1950 Burdujeni, Suceava
10. Ieremie Gh. Neculai 1951 Bosanci, Suceava
11. Inaniciuc G. Atanasie 1950 Mihăileni, Botoşani
12. Kiinovschi M. Vanda 1956 Siret, Suceava
13. Melian I. Dumitru 1947 Hărmăneşti, Iaşi
14. Muşet V. Mihai 1955 Fălticeni
15. Niculiţă E. Radu 1951 Ilişeşti, Suceava
16. Pascariu Gh. Vasile 1952 Costeşti, Botoşani
17. Prisacari T. Gheorghe 1951 Satu Mare-Ţibeni, Suceava
18. Rotariu V. Constantin 1938 Ilişeşti, Suceava
19. Stoleriu Gh. Mircea 1954 Miron Costin, Neamţ
20. Suciu P. Dimitrie 1953 Şcheia, Suceava
21. Tanasă I. Toader 1950 Părhăuţi, Suceava
22. Ţugui Gh. Vasile 1942 Liveni, Botoşani
264 Facultatea de Mecanică

PROMOŢIA 1983
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Abălăiesei A. Mihail 1958 Podu Iloaiei, Iaşi
2. Alăzăroaiei D. Vasile 1958 Zlătunoaia, Botoşani
3. Amarie V. Elena 1958 Mănăstireni, Botoşani
4. Ambrozie I. Ioan 1957 Gorban, Iaşi
5. Apostolache P. Valeriu 1957 Porceşti, Neamţ
6. Aramă Gh. Constantin-Dan 1958 Roman
7. Balan D. Nicolae 1952 Bălăbăneşti, Galaţi
8. Berekmeri A. Alexandru 1956 Voivodeni, Mureş
9. Borfotină Gh. Mirela 1957 Botoşani
10. Boroş L. Iozsef 1958 Zetea, Harghita
11. Braşoveanu C. Mădălin 1957 Murgeni, Vaslui
12. Breabăn I. Constantin 1958 Siret, Suceava
13. Burleac V. Mariana 1959 Huşi
14. Butnaru P. Petru 1956 Bârnova, Iaşi
15. Ciobanu J. Liliana 1959 Bacău
16. Ciuraru C. Ioan 1957 Coarnele Caprei, Iaşi
17. Cojan Gh. Dumitru 1958 Pârâeni, Vâlcea
18. Cozma Gh. Gheorghe 1957 Târgu Frumos
19. Creangă T. Cătălin 1956 Iaşi
20. Culeşcă M. Octavian-Dumitru 1958 Vama, Suceava
21. Dumitru Gh. Constantin 1956 Măgurele, Prahova
22. Dumitru M. Ionica 1959 Brăila
23. Enache Gh. Sandu 1958 Măluşteni, Vaslui
24. Epanu V. Maria 1959 Piatra Neamţ
25. Ghiuţă Gh. Filimon 1958 Ilişeşti, Suceava
26. Hagiu-Pop V. Valentina 1956 Dărmăneşti, Bacău
27. Hristian M. Gheorghe 1956 Odobeşti
28. Humphry David Jackson 1956 Senyaberaku, Ghana
29. Ibănescu M. Mache 1957 Bârlad
30. Ilisei D. Gheorghe 1958 Drăgoieşti, Suceava
31. Iosub Gh. Paul Dan 1956 Roznov, Neamţ
32. Istrate D. Mircea 1957 Tuţcani, Vaslui
33. Iuga M. Nina 1957 Băiceni, Iaşi
34. Jugrin C. Valentin 1952 Lespezi, Iaşi
35. Khalid Al Rahman Sid Ahmed 1957 Khartoum, Sudan
36. Mardare T. Ioan 1958 Zlătunoaia, Botoşani
37. Marin M. Didel 1957 Turda
38. Mazilu Gh. Emil 1958 Coteşti, Vrancea
39. Moise S. Alexandru 1950 Pogoneşti, Vaslui
40. Murariu M. Viorel 1957 Piatra Neamţ
41. Mureşan I. Tiberiu-Eugen 1958 Năsăud
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 265
42. Nicolai C. Ionel 1958 Nicoleşti, Buzău
43. Nijnic I. Marin-Ilie 1956 Buhuşi
44. Pădurariu I. Emil 1958 Strunga, Iaşi
45. Popa V. Coca 1959 Moineşti
46. Popescu I. Ilie 1958 Hănţeşti, Suceava
47. Postelnicu I. Dorel 1953 Tulgheş, Harghita
48. Rădulescu S. Titus 1956 Focşani
49. Rusu C. Constantin 1956 Poseşti, Prahova
50. Samoilă C. Ştefan 1958 Vipereşti, Buzău
51. Sârbu N. Dănuţ 1956 Ciurea, Iaşi
52. Scutariu L. Gheorghe 1957 Sagna, Neamţ
53. Sfrijan V. Adriana 1959 Timişeşti, Neamţ
54. Stavarache V. Adrian 1956 Paşcani
55. Stoica I. Paul 1958 Hânguleşti, Vrancea
56. Strugaru Gh. Florin 1958 Icuşeşti, Neamţ
57. Şalvari C. Dinu-Ion 1958 Fundul Moldovei, Suceava
58. Ştefu Gh. Aurel 1958 Pogoanele, Buzău
59. Ştirban T. Gheorghe-Marcu 1956 Suceava
60. Tarantus A. Anton 1953 Porceşti, Neamţ
61. Tălniceru I. Elena 1956 Negri, Bacău
62. Tănase H. Constantin 1957 Ruginoasa, Iaşi
63. Topală I. Mihai 1952 Ibăneşti, Vaslui
64. Tudoroiu T. Florinel 1955 Câmpulung, Argeş
65. Tudose C. Claudia 1957 Buzău
66. Voicu Gh. Cristiana 1959 Coţofeneşti, Bacău
67. Voicu I. Florin 1958 Erbiceni, Iaşi
68. Zăinescu I. Iulian 1958 Ulmeni, Buzău

Ingineri zi - Maşini termice


1. Abdel-Rahim Ahmad Hussein Jbara 1959 Kafer Aboush, Iordania
2. Acasandrei V. Viorel 1958 Bosia, Iaşi
3. Antohe D. Ionel 1958 Gloduri, Bacău
4. Antohi C. Mircea 1956 Târgu Ocna
5. Apetrei V. Camelia 1959 Iaşi
6. Badea V. Florinel 1957 Dârmăneşti, Argeş
7. Balcan P. Mihaela 1958 Cluj
8. Banu C. Constantin 1957 Roman
9. Bârcă D. Alexandru 1957 Iaşi
10. Bădiliţă S. Ciprian 1958 Brăila
11. Bălan V. Mihai 1958 Cracalia, Botoşani
12. Bărbuncă D. Condruţa-Valentina 1959 Târgu Ocna, Bacău
13. Bidei T. Octavian 1953 Iaşi
14. Bilauca V. Niculau 1958 Mitocu Dragomirnei, Suceava
15. Blănaru F. Iuri 1959 Ploieşti
16. Breabăn S. Sorin Doru 1952 Câmpulung
266 Facultatea de Mecanică

17. Brînzei G.A. Ioan-Tudor 1958 Botoşani


18. Bucătăriţa N. Rodica 1957 Cluj
19. Bulai L. Adrian 1957 Sagna, Neamţ
20. Buruiană P. Elisabeta 1958 Fârţăneşti, Galaţi
21. Cazachevici V. Mihai-Dorel 1958 Fântânele, Suceava
22. Ciobanu G. Doru-Pavel 1958 Dolheşti, Suceava
23. Ciobanu M. Gheorghe 1958 Boghicea, Neamţ
24. Cocea I. Dumitru 1958 Focşani
25. Codruţ M. Constantin-Cătălin 1956 Valea Glodului, Vrancea
26. Condrea P. Octavian 1958 Podu Iloaiei, Iaşi
27. Crăciun I. Ioan-Mircea 1958 Bistriţa
28. Cucu I. Ioan 1958 Iaşi
29. Doujak I. Marian-Karol 1958 Suceava
30. Dumitriu M. Dan 1958 Dărăbani
31. Dumitru S. Lucian 1958 Tecuci
32. Enache Şt. Constantin 1958 Iaşi
33. Eşanu D. Mihaela 1957 Sibiu
34. Feodorov T. Victor 1957 Botoşani
35. Font I. Iulian 1958 Valea Seacă, Bacău
36. Frumuşelu P. Rodica 1955 Bacău
37. Fuică R. Lilioara-Elena 1960 Dolheşti, Suceava
38. Fulgeanu I. George 1959 Ciocăneşti, Ialomiţa
39. Gaftoniuc Gh. Adrian 1957 Deleni, Iaşi
40. Ghiorghică N. Dinu 1956 Iaşi
41. Golinschi M. Sorin-Mihail 1958 Bucureşti
42. Greşanu O. Vasile 1957 Lespezi, Iaşi
43. Hreniuc R.V. Liviu-Eugen 1958 Târgu Jiu
44. Ioja I. Tatiana 1959 Gherăeşti, Neamţ
45. Iosub V. Vasile 1958 Ghermăneşti, Vaslui
46. Jamal Khamis Suleiman 1954 Amman, Iordania
47. Jitaru T. Dumitru 1957 Baia Mare
48. Keresteş C. Rodica-Valeria 1956 Zalău
49. Lavric M. Corneliu 1958 Ibăneşti, Botoşani
50. Lesgidis Ioannis 1959 Taşkent, URSS
51. Lişman V. Adriana-Irina 1956 Dorohoi
52. Luca G. Constantin 1958 A.I. Cuza, Iaşi
53. Lupovici C. Marius 1957 Iaşi
54. Marcu A. Petrea 1957 Băgza, Vrancea
55. Maruneac V. Ionel-Dimitrie 1958 Suceava
56. Mihăilă C. Alexandru 1959 Iaşi
57. Mihăileanu Gh. Gheorghe 1958 Iaşi
58. Moh'd Ali Issa Moh'd Hussein 1958 Mafraq, Irbid, Iordania
59. Murărescu Gh. Elena 1955 Râmnicu Vâlcea
60. Nemţeanu A. Valentin 1958 Iaşi
61. Nichifor I. Ionel 1958 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 267
62. Nicoară Gh. Constantin-Daniel 1957 Constanţa
63. Oniciuc N. Dan-Laurenţiu 1958 Botoşani
64. Panţiru M. Mihai 1956 Piatra Neamţ
65. Panţuru I. Nelu 1954 Tâmboieşti, Vrancea
66. Pascu E. Liliana 1959 Iaşi
67. Patraş A. Florin 1957 Iaşi
68. Patraş A. Laurenţiu 1954 Bucureşti
69. Păun Gh. Constantin 1956 Odobeşti, Vrancea
70. Pinteală P. Emil 1958 Iaşi
71. Popa Gh. Octavian-Sergiu 1957 Iaşi
72. Popa M. Florin 1957 Bicaz
73. Prostirie L. Iuliana 1956 Poiana Stampei, Suceava
74. Purcariu Gh. Gabriela 1958 Borleşti, Neamţ
75. Rodinciuc G. Vasile 1958 Câmpulung
76. Savin Gh. Iolanda 1958 Iaşi
77. Sima V. Zinca 1958 Măcin
78. Simion I. Ştefan 1957 Peceneaga, Tulcea
79. Solcan M. Constantin-Tudorel 1958 Suceava
80. Stoian R. Dorel 1957 Ivrinezu Mare, Constanţa
81. Tăbăranu I. Adrian 1958 Bucureşti
82. Teişanu N. Dan 1958 Fălticeni
83. Tololoi P. Petrică 1958 Ioneşti, Iaşi
84. Ţifrea C. Ion 1956 Pantelimon, Constanţa
85. Visileanu D. Gabriel Victor 1953 Botoşani
86. Zaharia S. Gheorghe 1957 Focşani

Ingineri zi - Maşini unelte


1. Abaza I. Maria 1957 Coroieşti, Vaslui
2. Afloarei F. Valerică-Doru 1956 Gura Humorului
3. Alboaie M. Mihaela 1958 Roman
4. Andrici I. Marian 1958 Tămăşeni, Neamţ
5. Anghel N. Valerian 1957 Roman
6. Anghelescu V. Florentin-Constantin 1958 Dorohoi
7. Antoci F. Iosif 1953 Săbăoani, Neamţ
8. Apetroaei S. Valentin 1957 Iaşi
9. Apostol A. Eduard 1957 Buhuşi
10. Aramă C. Lucian-Valentin 1957 Roman
11. Ardeleanu N. Laurenţiu 1956 Trifeşti, Neamţ
12. Asandei M. Gheorghe 1958 Suceava
13. Atanasiu P. Romeo-Nicuşor 1958 Botoşani
14. Ateşoaie Gh. Ghiocel 1958 Truşeşti, Botoşani
15. Azoicăi T. Constantin-Ovidiu 1958 Iaşi
16. Babaliescu V. Ana-Roxana 1959 Roman
17. Bangu I. Cezar 1958 Iaşi
18. Baranovschi D. Florin-Constantin 1958 Focşani
268 Facultatea de Mecanică

19. Barbălată O. Mona 1958 Vaslui


20. Bârjoveanu I. Gheorghe 1950 Dragomireşti, Neamţ
21. Bălan C. Constantin 1957 Bârlad
22. Bălteanu M. Tatiana 1957 Hârlău
23. Băluţă I. Ioan-Liviu 1956 Coţofeneşti, Bacău
24. Bărbieru C. Vasile 1958 Bârzeşti, Vaslui
25. Bişog F. Emiliu 1957 Iaşi
26. Bitere C. Desdemona-Marinela 1959 Roman
27. Blaj P. Francisc 1957 Săbăoani, Neamţ
28. Boaru D. Ion 1957 Belceşti, Iaşi
29. Boca D. Sorin-Vasile 1958 Vama, Suceava
30. Borzaş G. Carmen 1959 Iaşi
31. Bucuţea A. Sorin-Mihai 1957 Braşov
32. Bulai I. Damian 1956 Tămăşeni, Neamţ
33. Bunduc P. Otilia 1958 Bivolari, Iaşi
34. Burlacu A. Gelu 1957 Crăcăoani, Neamţ
35. Burlacu Gh. Stănică 1958 Nicoleşti, Buzău
36. Burlancea Gh. Viorel 1958 Feteşti, Ialomiţa
37. Burlaşi C. Costel 1956 Iaşi
38. Buzilă V. Varvara 1958 Negrileasa, Suceava
39. Caba Gh. Aurica 1959 Cracalia, Botoşani
40. Caraculacu A. Cristina 1959 Iaşi
41. Cetean I. Mircea Nicolae 1948 Timişoara
42. Chelaru Gh. Constantin 1957 Podu Iloaiei, Iaşi
43. Chiteală I. Maria-Melania 1958 Răuseni, Botoşani
44. Ciobanu C. Dan 1958 Bacău
45. Ciobanu V. Mihai 1956 Secuieni, Neamţ
46. Cohn B. Romi 1958 Botoşani
47. Constantin E. Mirela 1959 Coşeşti, Vaslui
48. Cozma M. Mihai 1956 Ciurea, Iaşi
49. Dancianu I. Ioan 1958 Porceşti, Neamţ
50. Dănceanu V. Georgeta 1959 Porceşti, Neamţ
51. Dănilă C. Doru 1958 Săveni
52. Diac Şt. Marian-Iosif 1958 Iaşi
53. Dina I. Vasile-Dan 1958 Timişoara
54. Dîlcu Gh. Mircea 1958 Bârlad
55. Dragoncea T. Aurelia 1957 Suvorov, Vrancea
56. Drăghici D. Cristinel-Gabriel 1958 Galaţi
57. Ercuţă I. Ioan 1959 Moineşti
58. Fărcaş D. Dumitru 1956 Apoldu de Sus, Sibiu
59. Filip V. Victor 1957 Iaşi
60. Gheorghe M. Niculai 1956 Brăila
61. Gherman E. Valentin 1959 Tănăsoaia, Bacău
62. Gîrmacia N. Ion 1958 Pânceşti, Bacău
63. Gîrţu C. Constantin 1957 Buhuşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 269
64. Gogoneaţă L. Lascăr 1958 Iaşi
65. Gruia P. Romică 1958 Târgu Ocna
66. Guran V. Ion 1955 Ceauru, Gorj
67. Horodinca T. Teodor 1953 Botoşani
68. Huci Gh. Dan 1957 Iaşi
69. Hurjui P. Livia-Cecilia 1959 Frumosul, Suceava
70. Huzum C. Ioan 1957 Iveşti, Galaţi
71. Iacob I. Marcel 1958 Răchiteni, Iaşi
72. Iacomi R. Eugenia 1958 Iaşi
73. Ichim C. Liliana 1958 Constanţa
74. Ignat I. Paul-Puiu 1956 Bârlad
75. Iharov C. Mihai 1958 Botoşani
76. Ilie F. Ana 1958 Bârlad
77. Iliescu N. Domnica 1955 Urluiasa, Olt
78. Ionaşcu D. Florin 1958 Podu Turcului, Bacău
79. Ionescu I. Ion 1958 Buhuşi
80. Isac C. Vasile 1958 Costeşti, Vaslui
81. Istrate M. Ioan 1956 Paşcani
82. Ivanovici T. Teodor 1956 Iaşi
83. Jitaru I. Dorin 1957 Gura Humorului
84. Joimir C. Iulia 1959 Roman
85. Larie D. Florin 1957 Iaşi
86. Lisacovschi L.S. Marian-Cristian 1958 Iaşi
87. Lovin J. Jean 1955 Bacău
88. Luncă V. Vasile 1956 Ştiubieni, Botoşani
89. Maftei I. Laurenţiu-Eduard 1955 Tătăruşi, Iaşi
90. Maftei V. Marian 1955 Fălticeni
91. Mafteucă M. Eugen 1958 Pungeşti, Vaslui
92. Manea V. Gigi 1958 Căţăleşti, Bacău
93. Marin L. Sevastian 1955 Costeşti, Argeş
94. Mărculescu I. Alexandrina 1957 Grebănu, Buzău
95. Mereuţă P. Dănuţ 1957 Iaşi
96. Mihăilă I. Gheorghe 1958 Bârlad
97. Milea Gh. Doina-Ileana 1958 Străoane, Vrancea
98. Mircea I. Constantin 1957 Piatra Neamţ
99. Mocanu C. Gheorghe 1957 Tudor Vladimirescu, Brăila
100. Mocanu I. Ioan 1958 Iaşi
101. Moisescu M. Nicolae 1958 Câmpina, Prahova
102. Monacu Gh. Dumitru 1958 Fântâna Mare, Suceava
103. Moscovici M. Illa 1958 Iaşi
104. Munteanu Gh. Elena 1958 Filipeşti, Bacău
105. Munteanu N. Dumitru 1957 Vatra Dornei
106. Mustiaţă C. Cătălin 1958 Iaşi
107. Neamţu Şt. Tiberiu-Paul 1958 Vaslui
108. Nicoară T. Mariana-Dorina 1959 Luduş, Mureş
270 Facultatea de Mecanică

109. Nistor C. Constantin-Gabriel-Iuliu 1958 Iaşi


110. Norocel T. Petru 1958 Mălini, Suceava
111. Ojog G. Iulian 1958 Mihălăşeni, Botoşani
112. Olaru O. Bogdan-Vasile 1958 Bacău
113. Olaru V. Ovidiu 1958 Paşcani
114. Olteanu P. Adrian 1957 Tomeşti, Iaşi
115. Onea A. Alfred-Laurenţiu 1957 Comăneşti
116. Palade N. Costică 1956 Duda, Vaslui
117. Patraş M. Mihai 1958 Huşi
118. Pavloş A. Irina 1959 Bârlad
119. Petrache P. Nicolae 1958 Iaşi
120. Pînzari V. Anelia 1958 Bosanci, Suceava
121. Pîslariu A. Cezar-Igor 1957 Siret, Suceava
122. Pleşu C. Romeo 1957 Căbeşti, Bacău
123. Pop I. Felicia-Mioara 1959 Cugir
124. Popa V. Vasile 1958 Galaţi
125. Popescu M. Mihai 1956 Iaşi
126. Popovici Şt. Gheorghe 1958 Iaşi
127. Preda A. Tatiana 1959 Bârlad
128. Preutescu D. Gheorghe 1958 Vama, Suceava
129. Radu C. Valentin 1958 Iaşi
130. Radu Şt. Vigi-Fani 1957 Moineşti
131. Răileanu M. Dorin 1958 Lătăi, Iaşi
132. Rîmboacă R. Cristian 1958 Vatra Dornei
133. Romanic N. Mariana 1959 Bârlad
134. Rotaru V. Carmen 1959 Rădăuţi
135. Rusu R. Călin 1958 Stroieşti, Suceava
136. Sabie N. Mihaela-Camelia 1959 Gura Humorului
137. Savin I. Ionică-George 1958 Iaşi
138. Scânteie Gh. Gheorghe-Dorin 1956 Sighişoara
139. Scurtu I. Maria 1957 Piatra Neamţ
140. Seredenciuc I. Viorel 1957 Siret, Suceava
141. Simovici E. Doru 1957 Rădeni, Bacău
142. Spivacenco M. Sorina 1959 Bacău
143. Stafie Gh. Gheorghe 1957 Gâdinţi, Neamţ
144. Stanciu I. Dumitrica 1959 Brăila
145. Stavăr A. Sorin 1958 Iaşi
146. Stoica M. Vasile 1956 Grindu, Ialomiţa
147. Şenţaru I. Cezar 1957 Urlaţi, Prahova
148. Şteff M.I. Septimiu-Jean 1958 Iaşi
149. Teletin E. Gabriela-Florina 1958 Bârlad
150. Tiţa I. Doru 1957 Iaşi
151. Trache I. Anghel 1957 Homorâciu, Prahova
152. Traşcă V. Vasile-Puiu 1958 Bârlad
153. Triandaf P. Maria 1957 Bârlad
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 271
154. Ţuchel V. Nicolae 1958 Tecuci
155. Vermeşan A. Florentin-Viorel 1959 Câmpulung
156. Vînătoru Gh. Gheorghe 1958 Huşi
157. Zaharia V. Dan 1958 Roman
158. Zancu Gh. Nistor 1957 Câmpulung
159. Zavate I. Ioan 1957 Războieni, Neamţ
160. Zăpodeanu C. Iosif 1956 Hălăuceşti, Iaşi

Ingineri zi - Prelucrări metalurgice


1. Anton I. Iulian 1957 Ghermăneşti, Vaslui
2. Băncianu V. Cezarina 1959 Bârlad
3. Bornaz T. Mioara 1954 Iaşi
4. Căpitanu P. Paul-Cristinel 1958 Piatra Neamţ
5. Ciubotaru Gh. Dan 1958 Iaşi
6. Cobzaru Gh. Petru 1958 Săbăoani, Neamţ
7. Colcer I. Maria 1959 Ghimeş, Bacău
8. Condriuc V. Romeo 1957 Iaşi
9. Damian V. Teodor 1954 Iaşi
10. Dănăilă I. Cristian 1955 Bacău
11. Enache M. Dana-Anca 1958 Roman
12. Eşanu Gh. Ovidiu-Valentin 1957 Bârlad
13. Florea T. Aurel 1956 Ploieşti
14. Guzu I. Valeriu 1957 Iaşi
15. Iacob Şt. Fănică 1958 Mogoşeşti, Iaşi
16. Ignat C. Lidia 1958 Iaşi
17. Lazar D. Aurelian 1957 Siret, Suceava
18. Manea Şt. Emil 1958 Fălticeni
19. Mardare V. Constantin 1958 Comăneşti
20. Mihăilă R. Monica-Cătălina 1958 Bârlad
21. Munteanu Gh. Corneliu 1957 Onişcani, Bacău
22. Nechifor A. Andrei 1957 Iaşi
23. Parniu C. Ion 1957 Ploieşti
24. Popovici C. Iulian 1957 Valea Rea, Bacău
25. Riza M. Constantin 1957 Botoşani
26. Rusu A. Neculai 1958 Câmpina, Prahova
27. Sârbu C. Gheorghe 1957 Zorleni, Vaslui
28. Şoriga N. Silvia 1959 Vadu Paşii, Buzău
29. Şoşu V. Vasile 1957 Bacău
30. Teodorciuc I. Fănică 1958 Tulcea
31. Toma C. Alexandru 1958 Iaşi
32. Ţânţaru C. Florin
33. Verdeş Gh. Mihai 1958 Iaşi
272 Facultatea de Mecanică

Ingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Acatrinei V. Viorica 1957 Moineşti
2. Aloman Spiridon I. Florin 1954 Vaslui
3. Bolanle Omotosho Sanyaaolu 1960 Abeokuta, Nigeria
4. Catruţa I. Corneliu 1957 Dorohoi
5. Chiriac V. Liviu 1956 Zorleni, Vaslui
6. Ciobanu N. Romeo-Mihai 1957 Codăeşti, Vaslui
7. Constantin V. Daniela-Vasilica 1958 Fălticeni
8. Dascălu N. Dorel 1954 Tecuci
9. Dhakar M. Khalifa 1952 Tunisia
10. Gîza D. Gheorghe 1954 Căiuţi, Vrancea
11. Grigorescu G. Alexandru 1954 Craiova
12. Isopel M. Adrian 1954 Iaşi
13. Ivanov A. Petru 1956 Vaslui
14. Lemnaru A. Minodora 1957 Ghermăneşti, Vaslui
15. Muller O. Tiberiu 1957 Ştefăneşti, Botoşani
16. Năftănăilă Gh. Gheorghe 1955 Nehoiaşu, Buzău
17. Pomohaci C. Mărioara-Viorica 1958 Rădăuţi
18. Popa I. Doru 1958 Huşi
19. Purcariu I. Rodica 1958 Comăneşti, Bacău
20. Răgălie G. George 1958 Buzău
21. Sandu Gh. Romulus 1957 Ţigăneşti, Galaţi
22. Smântână Gh. Mariana 1958 Bacău
23. Achim G. Petru Nicolae 1957 Poeniţa, Sălaj
24. Acsinte Gh. Dorel 1956 Paşcani
25. Airinei M. Cicerone 1958 Târgu Neamţ
26. Aldea Gh. Marian 1958 Fântânele, Prahova
27. Amurăriţei Şt. Ştefan 1957 Iaşi
28. Andrei M. Dorică 1958 Boghicea. Neamţ
29. Andreica Gh. Gheorghe-Călin Vişeu de Sus
30. Aniţei N. Petru 1957 Zorleni, Vaslui
31. Apostol I. Eugen 1958 Constanţa
32. Ariton N. Gianina-Nicoleta 1959 Vaslui
33. Arseni C. Constantin 1958 Iaşi
34. Aştefănoaiei P. Constanţa 1957 Iaşi
35. Avădăni V. Gică 1957 Drăguşeni, Botoşani
36. Baciu D. Dumitru Unşa, Iaşi
37. Bahnă D. Marcel 1958 Dămieneşti, Bacău
38. Balica D. Maria 1959 Suceava
39. Bărbieru Gh. Marian 1958 Iaşi
40. Bărboi M. Mihail 1958 Moreni
41. Belecciu I. Ioan 1957 Dângeni, Botoşani
42. Biro A. Andras 1958 Praid, Harghita
43. Bivol S. Viorel 1958 Suceava
44. Bivolaru M. Mariana 1959 Iaşi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 273
45. Bîrcă I. Leonid 1957 Bogdana, Vaslui
46. Bîrcă I. Ovidiu 1957 Bogdana, Vaslui
47. Boiciuc I. Doru-Viorel 1958 Suceava
48. Bozbici E. Viorel 1958 Nepos, Bistriţa Năsăud
49. Buliga N. Dorel 1958 Iaşi
50. Burceag V. Angelica-Florentina 1959 Paşcani
51. Butnariu M. Gabriela 1959 Iaşi
52. Calimac D. Constantin 1956 Roman
53. Canache I. Gheorghe 1959 Cârligi, Neamţ
54. Cantoreanu G. Mariana 1959 Cristeşti, Botoşani
55. Cârlig M. Matei 1958 Roman
56. Cazan D. Marin 1957 Iaşi
57. Căutiş Gh. Mihai-Dorin 1956 Mihăileni, Botoşani
58. Chibac M. Vasile 1951 Paşcani
59. Ciobanu A. Simion 1957 Iaşi
60. Ciobanu C. Felicia 1959 Bacău
61. Ciobanu N. Dănuţ 1957 Trifeşti, Iaşi
62. Ciobanu N. Gabriela-Rodica 1959 Agârcia, Neamţ
63. Ciobanu V. Constantin 1958 Iaşi
64. Ciucă C. Georgeta 1958 Bârlad
65. Ciuche V. Vasile 1956 Gloduri, Bacău
66. Cîmpeanu A. Dan 1957 Neagra Şarului, Suceava
67. Cohal V. Viorel 1958 Iaşi
68. Cohn M. Richard 1958 Bacău
69. Cojoc I. Adrian 1958 Piatra Neamţ
70. Colceriu E. Eugen-Claudiu 1958 Iernut, Mureş
71. Coman V. Luminiţa 1959 Constanţa
72. Constantin P. Sergiu 1958 Târgu Frumos
73. Corchez N. Adrian 1958 Roznov
74. Corpaci Z. Săndica 1958 Homocea, Vrancea
75. Costinescu M. Melania 1959 George Enescu, Botoşani
76. Cotan Gh. Georgel 1957 Ghidigeni, Galaţi
77. Creţu Gh. Gheorghe 1958 Târgu Neamţ
78. Creţu Şt. Gheorghe 1958 Urecheni, Neamţ
79. Croitoru G. Cristian-Gheorghe 1958 Fieni, Dâmboviţa
80. Cucoranu Gh. Gica 1957 Andrieşeni, Iaşi
81. Cucoş Gh. Viorel 1958 Vaslui
82. Czibre I. Iosif Dănuţ 1957 Baia Mare
83. Dobrea Gh. Gheorghiţa 1958 Cozmeşti, Iaşi
84. Dragnea Gh. Stelian 1956 Jariştea, Vrancea
85. Drâmbei Gh. Cicerone 1958 Iaşi
86. Drăgoi G. Profira 1958 Taşca, Iaşi
87. Dumitrache M. Petru 1958 Târgu Bujor, Galaţi
88. Enciu C. Dumitru 1956 Brăila
89. Enescu Gh. Lidia 1956 Calafat
274 Facultatea de Mecanică

90. Eros L. Laszlo 1959 Gheorgheni, Harghita


91. Escu I. Dumitru 1958 Avereşti, Vaslui
92. Farmuj S. Vasile 1957 Erbiceni, Iaşi
93. Frunză I. Ionel 1958 Bârlad
94. Gavriliu E. Emilian-Gheorghe 1958 Târgu Neamţ
95. Gheară I. Elena 1959 Goruneşti, Vâlcea
96. Gheorghiţă Gh. Vasile 1958 Târgu Neamţ
97. Gheorghiu V. Adrian 1958 Iaşi
98. Ghimpu T. Doiniţa 1959 Aldeşti, Galaţi
99. Giurgea I. Ion 1957 Hoceni, Vaslui
100. Glăvan N. Nela 1958 Urecheşti, Vrancea
101. Goron V. Vasile 1958 Jibou, Sălaj
102. Grădinescu I. Dan 1958 Bacău
103. Grigoraş I. Liliana-Camelia 1959 Drăguşeni, Suceava
104. Grigoraş M. Mihaela-Roxana 1959 Rădăuţi
105. Grigorovici I. Virginia-Cornelia-Ariadna 1959 Suceava
106. Grinea G.T. Alexandru-Gabriel 1958 Ruginoasa, Iaşi
107. Guinea Gh. Viorica 1958 Bărăşti de Vede, Olt
108. Gurămultă N. Mihai 1956 Pănceşti, Bacău
109. Gurzu Gh. Dumitru-Dan 1958 Botoşani
110. Gyorghy L. Laszlo-Arpad 1957 Târgu Mureş
111. Harabagiu M. Mihai 1957 Segarcea, Dolj
112. Horincar Gh. Gheorghe 1957 Baia Mare
113. Horvath Gh. Alexandru 1957 Satu Mare
114. Ianişevschi I. Mircea 1958 Râpile, Bacău
115. Iftime A. Costache 1957 Lunca-Zlătunoaia, Botoşani
116. Ioan D. Cornelia 1959 Iaşi
117. Ionescu R. Remus-Alexandru 1958 Botoşani
118. Iordache V. Valentin 1957 Duda, Vaslui
119. Istrate N. Dan 1958 Huşi
120. Iuraşcu I. Doiniţa 1958 Roman
121. Jurma J. Vasile 1958 Viişoara, Neamţ
122. Kasa I. Peter 1958 Baia Mare
123. Kemenyfi I. Istvan-Laszlo 1958 Căţăluşa, Sălaj
124. Lahdkammer L. Laura-Teodora 1959 Comăneşti
125. Leibu Z. Hari 1957 Iaşi
126. Lemnaru N. Valerian 1957 Focşani
127. Lesnianski L.I. Ligia 1959 Bacău
128. Lucaci D. Viorica 1959 Erbiceni, Iaşi
129. Lungu V. Vasile 1957 Iaşi
130. Lupu C. Emil 1958 Bacău
131. Lupu P. Camelia 1959 Vaslui
132. Lupuşor C. Estela-Silvia 1959 Dolhasca, Suceava
133. Manu I. Rodica 1959 Fântânele, Iaşi
134. Marian V. Valeriu 1958 Bicazul Ardelean, Neamţ
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 275
135. Mărunţelu C. Carmen 1958 Bârlad
136. Mătasă Gh. Anca 1959 Piatra Neamţ
137. Melinte Gh. Sorin 1958 Lespezi, Iaşi
138. Meningher H. Sara 1959 Roman
139. Michiu M. Iuliu-Gabriel 1959 Roman
140. Mihai C. Dan 1958 Bacău
141. Mihai C. Mariana 1958 Doljeşti, Neamţ
142. Mihăilă M. Lucia 1959 Boteşti, Neamţ
143. Mihăilescu V. Ovidiu 1956 Gura Humorului
144. Mironeasa I. Marinel 1957 Româneşti, Botoşani
145. Mititelu Gh. Adrian 1957 Iaşi
146. Mîndru A. Brăduţ 1958 Zăneşti, Neamţ
147. Mînzu I. Aurel 1958 Huşi
148. Mocanu Gh. Iulian 1958 Mărăşeşti, Vrancea
149. Moisă-Pascu C. Costel 1957 Bacău
150. Moisei V. Cristinel 1958 Craiova
151. Moldovan P. Liviu 1958 Bogata de Jos, Cluj
152. Moneaga M. Petru 1955 Valea Seacă, Iaşi
153. Munteanu E. Costică 1954 Dămieneşti, Bacău
154. Munteanu Gh. Ioan 1957 Bicaz
155. Munteanu I. Augustin 1958 Roman
156. Muraru M. Mihai 1958 Piatra Neamţ
157. Mustaţă Gh. Neculai-Florin 1958 Brăila
158. Naslău P. Petru 1958 Iaşi
159. Nastasă D. Mihaela 1959 Iaşi
160. Nădrag C. Marcel Iulian 1958 Rasvani, Ialomiţa
161. Năvodaru N. Săndel 1957 Brăila
162. Negru I. Nelu 1956 Bârlad
163. Nichituş M. Adrian 1955 Vlădeni, Iaşi
164. Niculiţă T. Dan-Eugen 1958 Suceava
165. Ochian I. Dorina 1858 Vrâncioaia, Vrancea
166. Olteanu I. Margareta 1959 Piatra Neamţ
167. Olteanu P. Ana-Cătălina 1959 Hârlău
168. Palaghia I. Pavel Ilie 1957 Roman
169. Papp M. Etelca 1959 Reghin
170. Pascu R. Ovidiu-Marian 1959 Slănic, Prahova
171. Pasniciuc Şt. Dan 1958 Herpiceni, Botoşani
172. Pasztor P. Laszlo 1958 Sovata, Mureş
173. Păscălin Şt. Dorinel 1957 Bogdana, Vaslui
174. Păun T. Dănuţ Nicuşor 1958 Tecuci
175. Petrovici C. Radu 1958 Roman
176. Pichiu C. Mihai 1957 Uricani, Iaşi
177. Pimpoeş-Popa I. Constantin 1958 Răducăneni, Iaşi
178. Pleşca E. Victorin 1958 Bacău
179. Pohoaţă V. Alexandru 1954 Brăieşti, Suceava
276 Facultatea de Mecanică

180. Pop T. Aurel 1958 Târgu Mureş


181. Popa G. Lică 1953 Buceşti, Galaţi
182. Popa Gh. Mihai 1958 Iaşi
183. Popaene C. Domnica 1960 Meidanchioi, Tulcea
184. Popescu I. Liliana 1959 Ştefan cel Mare, Neamţ
185. Popiţan C. Viorel 1958 Nepos, Bistriţa Năsăud
186. Poştaru Gh. Nicolai 1958 Gura Humorului
187. Pruteanu C. Mircea 1956 Iaşi
188. Raţă S. Niculai 1958 Dumbrăveni, Suceava
189. Răcilă M. Corneliu 1954 Suharău, Botoşani
190. Robescu M. Cătălin 1958 Târgu Neamţ
191. Ropcean G. Gheorghe 1958 Sadova, Suceava
192. Roşu D. Dănuţ 1958 Iaşi
193. Roşu R. Ioana 1957 Băleşti, Vrancea
194. Rusu C. Elisabeta 1958 Panciu, Vrancea
195. Rusu O. Adriana-Georgeta 1959 Putna, Suceava
196. Samson V. Dana 1959 Comarna, Iaşi
197. Sandu M. Gheorghiţă 1958 Fălticeni
198. Sandu P. Ioan 1959 Plugari, Iaşi
199. Sava N. Daniel 1958 Bacău
200. Savin I. Ciprian 1958 Hangu, Neamţ
201. Sihotă I. Teodor-Corneliu 1958 Câmpulung
202. Simion I. Emil 1958 Miroslăveşti, Iaşi
203. Sîrbu D. Larisa-Elena 1959 Vorniceni, Botoşani
204. Solcan I. Cristian 1958 Iaşi
205. Spătariu Gh. Gheorghe 1957 Tazlău de Sus, Bacău
206. Stan T. Cristinel-Tudor 1958 Paşcani
207. Stejar C. Noema 1959 Roman
208. Stoian M. Gabriela 1959 Iaşi
209. Sturza V.M. Elena 1957 Rădăuţi
210. Şchiopu I. Cătălin 1958 Iaşi
211. Şeică C. Gabriel 1958 Iaşi
212. Ştefăroi Gh. Iftemie 1953 Horodniceni, Suceava
213. Talpan T. Rodica 1958 Truşeşti, Botoşani
214. Tarţa T. Traian 1957 Moftinu Mare, Satu Mare
215. Tatu Gh. Constantin 1957 Odobeşti, Vrancea
216. Tănăsescu T. Viorel 1958 Târgu Ocna
217. Tărniceru A. Cristian-Dan 1958 Dorohoi
218. Timofciuc T. Vasile 1959 Săveni
219. Tiu Gh. Anca 1958 Sinaia
220. Tudor Gh. Mircea 1957 Poeneşti, Vaslui
221. Tudose N. Radu-Cristian 1958 Iaşi
222. Ţicu V. Cristian 1958 Iaşi
223. Ungureanu I. Ovidiu 1958 Murgeni, Vaslui
224. Ursan Gh. Viorel 1958 Rădăuţi
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 277
225. Ursu C. Constantin 1957 Bogdăniţa, Vaslui
226. Vasilescu V. Florian-Octavian 1958 Brăila
227. Vaşcovici V. Ionică 1953 Stroeşti, Suceava
228. Velicu N. Roxana 1959 Piatra Neamţ
229. Virag A. Alexandru 1957 Baia Mare
230. Vîjoi S. Virgil 1957 Movila Banului, Buzău
231. Vlad D. Ion 1958 Sinoe, Constanţa
232. Volintiru Gh. Elena 1959 Stăuceni, Botoşani
233. Zaharia C. Liliana 1959 Bârlad
234. Zaharia D. Florin 1958 Târgu Neamţ
235. Zalomir C. Marin 1958 Oniceni, Neamţ
236. Zarjiţchi P. Marin 1957 Cosmeşti, Galaţi
237. Zarzu N. Virgil 1958 Târgu Ocna
238. Zugravu Gh. Cristian-Marius 1959 Iaşi

Ingineri zi - Turnătorie
1. Adam I. Ioan-Dan 1957 Bucecea
2. Antoniu V. Cornelia 1957 Iaşi
3. Apostol Gh. Nicoleta 1958 Piatra Neamţ
4. Arhip Şt. Iulian-Ştefan 1958 Iaşi
5. Arteni Gh. Florinel 1956 Băsăşti-Murgeni, Vaslui
6. Aruştei D. Constantin 1957 Ţigănaşi, Iaşi
7. Atomei C. Gheorghe 1957 Târgu Neamţ
8. Bako I. Vizi-Maria 1959 Harghita
9. Brînză C. Mihai 1957 Pufeşti, Vrancea
10. Chelaru P. Felicia 1958 Gherăeşti, Neamţ
11. Chirgan T. Mircea 1958 Iaşi
12. Chiriac V. Viorel 1957 Moineşti
13. Coman M. Enachi 1955 Sălcioara, Buzău
14. Constantinescu C. Codruţ 1958 Panciu, Vrancea
15. Coroian A. Dorin 1957 Constanţa
16. Croitoru C. Constantin 1958 Iaşi
17. Donose D. Elena 1956 Bereşti, Galaţi
18. Enea M. Ioan 1958 Iaşi
19. Gancea N. Adrian 1955 Sibiu
20. Gavriluţi V. Vasile 1957 Iaşi
21. Goga I. Ion 1956 Glăvăneşti, Bacău
22. Grădinaru N. Rodica 1959 Târgu Neamţ
23. Hanganu V. Petru-Paul 1957 Iaşi
24. Hassel B. Wilhelm 1958 Dumbrăveni, Suceava
25. Hen C. Titus 1958 Iaşi
26. Huială Gh. Maricela 1959 Ungureni, Botoşani
27. Ioniţă I. Iulian 1958 Iaşi
28. Lazăr D. Ionel 1957 Berteştii de Jos, Brăila
29. Lăcătuşu M. Iuliana 1959 Piatra Neamţ
278 Facultatea de Mecanică

30. Mărtincă I. Iosif 1958 Săbăoani, Neamţ


31. Năstase G. Grigore 1956 Lieşti, Galaţi
32. Nedelcu T. Horia-Constantin 1958 Bacău
33. Paiu C. Mihai 1958 Bărzeşti, Vaslui
34. Paiu Gh. Nelu 1957 Bereşti, Galaţi
35. Pavalache N. Andrei 1957 Târgu Trotuş, Bacău
36. Piticaş I. George 1957 Brăila
37. Pitişciuc M. Vasile 1954 Frasin, Suceava
38. Popescul V. Gabriel Nicolai 1956 Iaşi
39. Preda A. Mihai-Liviu 1958 Roman
40. Răianu N. Michaela-Zizi 1956 Tecuci
41. Roman T. Costel 1956 Erbiceni, Iaşi
42. Suciu A. Liviu 1956 Slănic Moldova, Bacău
43. Şuşu N. Marian 1958 Iaşi
44. Tăşchină P. Titu 1953 Schineni, Vaslui
45. Toza M. Stere 1955 Beidaud, Tulcea
46. Ţăranu C. Iulian-Sorin 1958 Comăneşti
47. Ţuţurman P. Petrişor 1958 Iaşi
48. Ungureanu A. Corneliu 1958 Iaşi

Ingineri zi - Utilaj tehnologic


1. Alistar A. Carmen-Nicoleta 1959 Negreşti, Vaslui
2. Andone Şt. Oleg 1959 Moscova, URSS
3. Arhip Gh. Nicoleta 1957 Tecuci
4. Arsenie E. Niculina 1959 Bacău
5. Barbu P. Vasile 1958 Dărmăneşti, Bacău
6. Baroi N. Maria-Lucica 1959 Panaci, Suceava
7. Băncescu M. Corneliu 1957 Rădăuţi
8. Bătrînu I. Mihai 1955 Moineşti
9. Breahnă M. Carmen-Marcela 1959 Bacău
10. Burtea N. Cecilia 1959 Ususău, Arad
11. Caşeş N. Hermina 1957 Bacău
12. Chiseliţă M. Mihai-Dorel 1958 Iaşi
13. Chiuc V. Laura 1959 Săveni
14. Ciobănaşu Gh. Georgeta 1959 Iaşi
15. Codreanu V. Eugenia 1958 Voişineşti, Dămboviţa
16. Cojocaru C. Adrian-Florin 1956 Piatra Neamţ
17. Cojocaru I. Costel 1958 Stolniceni Prăjescu, Iaşi
18. Cosmescu M. Marius-Cezar 1958 Bacău
19. Dan M. Doina 1959 Piatra Neamţ
20. Daneliuc V. Gheorghe 1958 Siret, Suceava
21. Dascălu C. Gheorghe 1956 Dochia, Neamţ
22. Dămăceanu V.M. Enache 1956 Buciumeni, Galaţi
23. Dumitraşcu M. Filofteia 1958 Vinderei, Vaslui
24. Enache E. Maria 1959 Ceamurlia de Jos, Tulcea
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 279
25. Gavrilescu C. Dinu 1955 Războieni, Neamţ
26. Gheorghiu N. Ana 1955 Iaşi
27. Glovnea V. Cristina-Otilia 1959 Gura Humorului
28. Grădinaru C. Ionel 1957 Iaşi
29. Grudnicki A. Nicolae-Ioan 1956 Cacica, Suceava
30. Hudici C. Ovidiu 1958 Galaţi
31. Humă Gh. Neculai 1956 Negreşti, Neamţ
32. Ichim O. Angela-Rodica 1958 Rădăuţi
33. Iliescu I. Stelian-Nicu 1954 Slobozia Bradului, Vrancea
34. Ioana Z. Lucia 1959 Mogoşeşti, Olt
35. Ionescu Mărgărint N. Valeriu 1957 Ciurea, Iaşi
36. Istrate C. Ioan-Dorinel 1958 Codăeşti, Vaslui
37. Lăcraru I. Dragoş 1957 Costeşti, Vâlcea
38. Leonte Cozma V. Laura-Marinela 1958 Botoşani
39. Lungu Gh. Nicoleta-Camelia 1957 Roman
40. Maloş I. Lăcrămioara 1958 Mitocu Dragomirnei, Suceava
41. Manea E. Augustin 1957 Vaslui
42. Marinescu T. Julieta-Ulpia 1955 Bereşti, Galaţi
43. Mateciuc C. Eugen 1958 Româneşti, Botoşani
44. Micu R. Cristinel 1957 Grădiştea, Brăila
45. Mirea M. Constantin 1956 Bucureşti
46. Moroşanu V. Lica-Tamara 1958 Fălticeni
47. Munteanu M. Dan 1958 Icuseşti, Neamţ
48. Muşet M. Elena 1958 Fălticeni
49. Nastase Gh. Georgeta 1959 Gherăeşti, Neamţ
50. Olteanu V. Violeta 1958 Botoşani
51. Oprea I. Maria 1959 Constanţa
52. Orbu P. Nicolae 1957 Buzău
53. Paiu C. Adrian 1958 Tecuci
54. Pantelimon C. Liliana 1959 Letea Veche, Bacău
55. Pârjolea M. Vasile 1957 Poiana Teiului, Neamţ
56. Pădurariu V. Vasile 1957 Roman
57. Pentiuc Gh. George-Cristian 1958 Paşcani
58. Podovei M. George 1957 Botoşani
59. Popa Gh. Gheorghe 1954 Mihail Kogălniceanu,
Constanţa
60. Rădulescu Gh. Eugeniu 1958 Iaşi
61. Rusu V. Mircea 1957 Paşcani
62. Săndulescu V. Adrian-Gheorghe 1958 Iaşi
63. Spătărescu D. Tiberiu-Dan 1957 Tansa, Iaşi
64. Stanciu Gh. Petru 1958 Prisăcani, Iaşi
65. Strugariu I. Vasile 1953 Pârteştii de Jos, Suceava
66. Şanta I. Nicolaie 1956 Câmpia, Sălaj
67. Şraier V. Viorel 1957 Erbiceni, Iaşi
68. Ştefan C. Mihaela-Lidia 1959 Timişoara
280 Facultatea de Mecanică

69. Ticu P. Maria 1957 Pueşti, Vaslui


70. Toma M.I. Dan-Cristian 1958 Fălticeni
71. Trifan I. Verginia 1959 Ţibucani, Neamţ
72. Verman A. Mioara 1958 Ghidigeni, Galaţi
73. Viţcu I. Geovana 1959 Iaşi
74. Zavate M. Ioan 1956 Iaşi

Subingineri zi - Tehnologia construcţiilor de maşini


1. Arsene C. Constantin 1960 Grumăzeşti, Neamţ
2. Banu G. Marius 1960 Pocreaca, Iaşi
3. Băiaşu C. Constantin 1960 Teleşti, Târgu Jiu
4. Bălan M. Maria 1959 Duda, Huşi
5. Băleanu I. Florea 1960 Fântânele, Constanţa
6. Belghir V. Gheorghe 1960 Cuza Vodă, Călăraşi
7. Blaj D. Adrian 1959 Săbăoani, Neamţ
8. Bodale V. Petru 1959 Vicovul de Sus, Suceava
9. Bordianu D. Felicia 1960 Grămeşti, Suceava
10. Boroeanu Gh. Ioana 1959 Crăcăoani, Neamţ
11. Buliga N. Ion 1955 Hilişeu-Horia, Botoşani
12. Cambei I. Constantin 1958 Dofteana, Bacău
13. Căruntu D. Constantin 1958 Fundu Herţii, Botoşani
14. Cătărău C. Ovidiu 1957 Crasnaleuca, Botoşani
15. Ciurar I. Ioan 1960 Dej
16. Cogeanu C. Aurel 1958 Liveşti, Iaşi
17. Constantinescu V. Mihai 1960 Mirosloveşti, Iaşi
18. Costea S. Ion 1960 Coteana, Olt
19. Criu V. Corneliu 1958 Iaşi
20. Criveanu C. Nadia 1960 Pârşcoveni, Olt
21. David I. Maria 1960 Horleşti, Iaşi
22. Doncescu I. Lucian 1955 Slatina, Olt
23. Fenea Gh. Valeriu 1955 Moineşti, Bacău
24. Florea D. Vasile 1956 Ion Corvin, Constanţa
25. Gavrilă R. Ion 1959 Valea Salciei, Buzău
26. Ghiţă Gh. Ion 1959 Buzău
27. Honciuc M. Ioan 1957 Vlăsineşti, Botoşani
28. Ioanidis N. Stoica 1957 Babadag, Istria
29. Kollo A. Zoltan Ditrău, Gheorgheni
30. Mareşi I. Ion 1957 Câlnic, Gorj
31. Negură Gh. Mihăiţă 1960 Frumosul, Câmpulung
32. Oprea I. Dumitru 1959 Cordun, Neamţ
33. Pop-Buia L. Pavel 1960 Feldru, Bistriţa Năsăud
34. Serdaru I. Angelica 1961 Bicaz, Neamţ
35. Stascău D. Ionel 1955 Târgu Frumos, Iaşi
36. Szasz D. Csaba 1960 Gheorgheni
37. Toma I. Gheorghe 1953 Jariştea, Vrancea
Cartea de aur a promoţiilor 1948-2008 281
38. Toporan P. Ioan 1960 Baia Mare
39. Vatamanu I. Silvica 1960 Belceşti, Iaşi
40. Vultur L. Teofil 1960 Frunzeni, Reghin

Subingineri seral - uzinali - Tehnologia construcţiilor


de maşini - Bârlad
1. Anghel N. Eugen 1956 Ciorăşti, Galaţi
2. Bolohan C. Haralambie 1944 Huţani, Botoşani
3. Borza N. Constantin 1954 Ciorăşti, Vaslui
4. Borza N. Vasile 1952 Ciorăşti, Vaslui
5. Brînzei C. Alecu 1949 Stoeşeşti, Vaslui
6. Butnaru P. Nicolae 1950 Schiopeni, Vaslui
7. Ciocănel I. Ionel 1955 Bârlad
8. Constantinescu M. Mircea 1942 Vaslui
9. Cristea I. Maricel 1953 Griviţa, Vaslui
10. Dediu V. Carmen-Liliana 1958 Bârlad
11. Huţu Gh. Eugen-Valeriu 1955 Bârlad
12. Ilie A. Petru 1954 Griviţa, Vaslui
13. Ivănică I. Vasile 1954 Costeşti, Vaslui
14. Nicolae N. Rareş 1954 Constanţa
15. Nistor N. Smărăndiţa 1958 Bârlad
16. Onilă T. Vasile 1955 Costeşti, Vaslui
17. Pascal V. Valentin 1956 Corodeşti, Vaslui
18. Pletea V. Dumitru 1950 Băcani, Vaslui
19. Prodan D. Mihai 1952 Stoişeşti, Vaslui
20. Radu Gh. Apostol 1951 Adam, Galaţi
21. Rezmeriţă I. Sterian 1948 Pogoneşti, Vaslui
22. Romaşcu V. Victor 1954 Băsăşti, Vaslui
23. Stoian I. Ion 1952 Fălciu, Vaslui
24. Ţicău M. Emil 1950 Schineni, Vaslui
25. Ţurcanu T. Gheorghe 1948 Cârja, Vaslui
26. Vasilache T. Ştefan 1954 Cârja, Vaslui
27. Verman Gh. Ovidiu 1956 Ciorăşti, Galaţi
28. Vrabie Gh. Ioan 1950 Perieni, Vaslui
29. Zota V. Ioan 1953 Dragomireşti, Vaslui

PROMOŢIA 1984
Ingineri zi - Maşini agricole
1. Agavriloaie I. Ion 1960 Mărgineşti-Lucăceşti, Bacău
2. Apalaghiei C. Maricel 1959 Dângeni, Botoşani
3. Atomi I. Ion 1959 Ruginoasa, Iaşi
4. Aursulesei D. Viorel 1958 Săveni
282 Facultatea de Mecanică

5. Baciu P. Paul-Robert 1959 Cluj


6. Barbu N. Flaviu 1955 Timişoara
7. Băisan I. Ion 1959 Gârceni, Vaslui
8. Boboc I. Mihai 1959 Blăgeşti, Bacău
9. Bordeianu V. Constantin 1959 Darabani, Botoşani
10. Bourceanu A. Gigel 1958 Găneşti, Galaţi
11. Chifan V. Ilie 1959 Voitinel, Suceava
12. Climescu V. Vasile 1959 Moldoveni, Neamţ
13. Clopotari Şt. Gheorghe 1958 Ilişeşti, Suceava
14. Cojocariu Gh. Ovidiu 1959 Târgu Neamţ
15. Condrovici V. Vladimir 1958 Suceava
16. Crîşmaru V. Ion 1958 Urecheşti, Bacău
17. David G. Florin 1959 Darabani, Botoşani
18. Dobre S. Emil 1958 Râmniceni, Vrancea
19. Florea P. Florin 1959 Târgu Mureş
20. Frunză P. Paul 1959 Huşi
21. Gavrilov I. Ion 1959 Iaşi
22. Geman I. Valeriu 1958 Huşi
23. Ghindea Gh. Mircea 1957 Constanţa
24. Ghiorghiu V. Maricel 1958 Movileni, Iaşi
25. Gîrcineanu Gh. Constantin 1958 Târgu Cărbuneşti, Dolj
26. Grămişteanu I