Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI BUSUIOC” –

GRĂDINIȚA CU P.N. NR. 6 PAȘCANI

Vă invită să participați la

PROIECTUL REGIONAL
„PRIMĂVARA – ANOTIMPUL RENAȘTERII”
1.„UN MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA”
2. „PENTRU TINE...MAMA MEA”
EDIȚIA a III - a, 03 martie 2018
Proiect aprobat de ISJ Iași și trimis spre avizare la minister.

Proiectul se adresează
preșcolarilor și elevilor din clasele pregătitoare și I-IV, de la grădinițe
și
școli de stat sau particulare din județ sau alte județe

La începutul primăverii când natura învie, e cuprinsă de emoție, de


bucurie și de dorința de a renaște, preșcolarii și școlarii confecționează mărțișoare
sau felicitări pentru cea mai draga ființă: „mama”. De multe ori mamele uită de
semnificația zilei de 8 Martie. De aceea, un rol important îi revine școlii. Noi,
educatoarele și învățătoarele, avem datoria să-i învățăm pe copii să-și recunoască
sentimentele, să le exprime, să le înțeleagă și să-i facă pe oamenii din jur să se
bucure și să retrăiască clipe de renaștere cu proprii copii. Acest proiect are rolul de a
trezi în fiecare suflet de copil, emoția primăverii, dar și de a le oferi mamelor un dar
de suflet din munca noastră și a elevilor noștri pe care-i învățăm să transmită mai
departe bucuria renașterii primăverii.

Datele de contact ale coordonatorului proiectului: adresa mail –


juncanariu_ioan_1967@yahoo.com ;

Tel. 0745283328. – Juncanariu Ileana – coordonator proiect

Vă așteptăm!!!
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
A CONCURSULUI REGIONAL

„PRIMĂVARA – ANOTIMPUL RENAȘTERII”


EDIȚIA A III – A, MARTIE 2018

Concursul se desfășoară pe două secțiuni:


1. expoziție :„Un mărțișor pentru mama”
2. concurs :„Pentru tine…mama mea !”
 Concursul se desfășoară la nivel regional și se adresează preșcolarilor și școlarilor mici din
clasele pregătitoare și I-IV.

La secțiunea arte vizuale (creație plastică) – expoziția cu tema : „Un mărțișor


pentru mama” – participare indirectă
a) desen/pictură
b) colaj
c) mărțișoare/felicitări

Fiecare unitate poate participa la concurs cu maxim 3 lucrări pe grupă/clasă după preselecția
din grădiniță/școală/localitate.
Profesorii participanți la proiect vor organiza faza locală – pentru a realiza preselecția lucrărilor
și formaților ce vor intra în concurs.
Lucrările de la secțiunea a și b vor fi realizate în format A4 (desen, pictură, colaj). . La
secțiunea c vor fi realizate mărțișoare / felicitări în tehnici de lucru la alegere folosind materiale
recuperabile și din natură.
Pe spatele lucrării vor fi trecute următoarele date: titlul lucrării, numele și prenumele
preșcolarului / elevului, grupa / clasa, numele cadrului didactic îndrumător, unitatea de
învățământ.

Înscrierea lucrărilor și formațiilor se face în perioada 05.02.2018 – 20.02.2018, pe


baza fișei de înscriere ANEXA 1 și ANEXA 2 completată și semnată de cadrul didactic și
ștampilată de directorul unității de învățământ.

Concursul și evaluarea lucrărilor din expoziție se va desfășura la Grădinița cu P.N. Nr. 6


Pașcani
în data de 03 martie 2018.
Comisia de jurizare va fi formată din profesori specialiști pentru cele două secțiuni ale
concursului pe fiecare nivel: învățământ preșcolar și primar. ( oganizatori și parteneri ai
concursului).
Criterii de evaluare penru expoziție:
 originalitatea lucrării;
 respectarea tematicii;
 gradul de complexitate în crearea spațiului plastic / lucrării;
Pentru fiecare criteriu se acordă 30 puncte, 10 puncte din oficiu, punctaj maxim 100p.

La secțiunea cultural – artistică : concursul „Pentru tine…mama mea !” -


participarea poate fi individuală sau pe formații ( după preselecția din grădiniță /
școală / localitate ).

- PARTICIPARE DIRECTĂ sau CD cu proba filmată

a) muzică (cântece de primăvară/închinate mamei) – solist vocal sau grup vocal

b) dans modern
c) dans popular

Înscrierea copiilor la concurs


Înscrierea copiilor la concursul de muzică și dans se va face în perioada 05.02.2018 – 20.02.2018
( pe baza fișei de înscriere completată și ștampilată de directorul unității. Fiecare cadru didactic
îndrumător va avea și NEGATIVUL melodiilor (unde este cazul) .

NOTĂ: echipajele care nu se pot deplasa în vederea participării directe la concurs pot trimite
înregistrări pe CD a probei artistice stabilită în regulament.

Lucrările pentru expoziție , fișele de înscriere și CD-ul cu proba filmată vor fi trimise la
următoarea adresă:

Grădinița cu P.N. Nr. 6, Str. Cuza Vodă Nr.30, localitatea Pașcani, județul Iași - cu mențiunea
pentru concursul : „Un mărțișor pentru mama” sau concursul „Pentru tine…mama mea!”-
persoană de contact prof. Juncanariu Ileana. (tel. 0745 28 33 28).

Participanții sau formațiile participante la concurs vor fi selectate prin faze intermediare, pe
unitate școlară, pe localitate.

Formațiile/grupurile vor fi formate din 10-20 preșcolari / elevi și vor prezenta un singur
moment artistic.

Durata maximă a momentului artistic trebuie să fie de maxim 10 minute.

Fiecare cadru didactic îndrumător de grup răspunde de transportul și securitatea elevilor


implicați în activitate.
Proba artistică se va desfășura pe scena Clubului Copiilor Pașcani, sâmbătă 03 martie
2018 începând cu ora 900.
Școala organizatoare va asigura corectitudinea desfășurării concursului prin prezentarea
regulamentului de organizare și desfășurare, va prezenta membrilor juriului atribuțiile ce le
revin și detalii privind modalitatea de evaluare.
Evaluarea probelor de concurs se va face de către fiecare membru al juriului cu puncte (maxim
100 de puncte).
Punctajul obținut de fiecare grup va fi anunțat la sfârșitul concursului, când vor fi înmânate
premiile și diplomele.
Criterii de evaluare pentru concursul de dans și muzică:
 Interpretare/sincronizare;
 Încadrare în timp;
 Respectarea tematicii concursului;
 Costumație adecvată.
Pentru fiecare criteriu se acordă între 0-20 puncte. 20 puncte din oficiu. Punctaj maxim 100 de
puncte.

PREMIEREA
Elevii vor fi premiați de către școala organizatoare pe baza criteriilor de evaluare. Se vor
acorda premiul I, II, III, mențiuni și diplome de participare pentru fiecare secțiune, pentru
fiecare nivel de învățământ (preșcolar, primar), în procent de 25%. Sponsorii pot acorda și
premii speciale.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!!

Cine dorește poate completa și Acordul de parteneriat din Anexa 3.


ANEXA 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS REGIONAL
„PRIMĂVARA – ANOTIMPUL RENAȘTERII”
EDIȚIA a III –a
„UN MĂRȚIȘOR PENTRU MAMA”
MARTIE 2018

Unitatea școlară:

Adresa unității școlare (localitate, stradă, nr., județ, cod poștal):

_______________________________________________________________________________

Cadrul didactic participant:

Specialitatea:_________________________________________________________________

E-mail cadru
didactic:________________________________________Telefon:___________________

Elevi / preșcolari participanți:

Nr. Numele și prenumele Clasa / Titlul lucrării Secțiunea


crt. elevului / Grupa
Preșcolarului
1
2
3

Semnătura cadrului didactic,

Director,
L.S…………….
ANEXA 2

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS REGIONAL
„PRIMĂVARA – ANOTIMPUL RENAȘTERII”
EDIȚIA a III –a
CONCURS
„PENTRU TINE…MAMA MEA !”
03 MARTIE 2018

Numele și prenumele cadrului didactic.............................................................................................


..............................................................................................................................................................
Unitatea de învățământ......................................................................................................................
Nr. telefon cadru didactic și adresa de e-mail..................................................................................
..............................................................................................................................................................
Secțiunea..............................................................................................................................................
Solist / formație de muzică/ dans
(denumire)....................................................................................
Nr. copii formație.........................................................
Grupa / clasa................................................................
Nume și prenume copii participanți:
1..................................................................................
2..................................................................................
3...................................................................................
4...................................................................................
5...................................................................................
6...................................................................................
7...................................................................................
8...................................................................................
9...................................................................................
10.................................................................................
11..................................................................................
12..................................................................................
13...................................................................................
14...................................................................................
15...................................................................................
16...................................................................................
17...................................................................................
18...................................................................................
19...................................................................................
20.................................................................................

Semnătura cadrului didactic,

Director,
L.S………………….
ANEXA 3
LICEUL TEHN. „MIHAI BUSUIOC” PAȘCANI ȘCOALA/GRĂD...........................................
GRĂDINIȚA CU P.N. NR.6 ......................................................................
NR..............din..................
NR................din..............................

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL

„PRIMĂVARA – ANOTIMPUL RENAȘTERII”


EDIȚIA a III - a
Martie 2018

Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:


1. Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” – Grădinița cu P.N.Nr.6 Pașcani, jud. Iași - str.
Cuza Vodă nr.30, reprezentată de prof. Panțiru Elena în calitate de director și
prof.înv.preșc. Juncanariu Ileana coordonator al Concursului „Primăvara – anotimpul
renașterii”.
2. Unitatea de învățământ..............................................................................................................
localitatea.....................................................jud................... reprezentată de.......................................
.....................................................................în calitate de director și ..................................................
.............................................................................................................................................în calitate
de partener în cadrul Concursului „Primăvara – anotimpul renașterii”.
Scopul acordului: colaborarea dintre aplicant și partener în vederea organizării și desfășurării de
activități extrașcolare prin Proiectul regional „Primăvara – anotimpul renașterii”, Concursul „Un
mărțișor pentru mama” și „Pentru tine...mama mea”, ediția a III - a, martie 2018.
Durata: Acordul s-a încheiat în 2( două) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia și
este valabil pe perioada semestrului al II –lea al anului scolar 2017-2018.
Obligațiile părților:
A) Aplicantul se obligă:
-să întocmească documentația pentru lansarea proiectului;
-să informeze școlile despre organizarea concursului;
-să organizeze expoziția cu lucrările preșcolarilor și elevilor;
-să respecte termenele de desfășurare a concursului;
-să emită și să distribuie diplomele preșcolarilor și elevilor premiați;
-să distribuie diplomele de participare preșcolarilor, elevilor și adeverințele cadrelor didactice
îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă:
-să mediatizeze concursul în școală;
-să selecteze lucrările elevilor participanți la concurs;
-să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfășurare a concursului
Încetarea acordului (clauze):
Prezentul Acord de parteneriat poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților
semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa
amendării acestui acord va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.
Dispoziții finale:
Prezentul acord de parteneriat are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de
realizare a obiectivelor comune convenite.

Director, Director,
Prof. Panțiru
Elena .....................................................................
L.S....................... L.S............................

S-ar putea să vă placă și