Sunteți pe pagina 1din 36

Specializarea Contabilitate, Audit și Informatică de gestiune

Proiect la Audit financiar integrat

Coordonator:

Conf. Univ. Dr. Daniel Botez

Student: Hermeziu Oana Gabriela

-2016-

1
I. SCRISOARE DE ANGAJAMENT

Către conducerea SC AMN Moldova SRL

Ca urmare a solicitării dvs. privind auditarea situaţiilor financiare anuale aferente


anului 2015, întocmite conform OMFP 1802/2014 privind reglementări contabile conforme cu
directivele europene, suntem încântaţi sa vă confirmăm acceptul nostru prin conţinutul acestei
scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea
noastră asupra situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu legislaţia română în
domeniu, situaţii financiare anuale care conţin: bilanţul la 31 Decembrie 2015, contul de
profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de numerar
pentru anul încheiat şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii
explicative.
Responsabilităţile auditorului
Noi ne vom efectua auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit
(ISA) și codul privind conduita etică și profesională asimilate integral de către Camera
Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer să respectăm cerinţele etice şi să
planificăm şi să efectuăm auditul pentru a obţine asigurări rezonabile cu privire la situaţiile
financiare dacă conţin denaturări semnificative. Un audit presupune efectuarea de proceduri
pentru a obţine probe de audit cu privire la faptul că sumele şi prezentările din situaţiile
financiare sunt adecvate. Procedurile selectate depind de judecata auditorului, inclusiv
evaluarea riscului de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare ca urmare a fraudei sau a
erorii. Un audit include de asemenea evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile
folosite şi gradul de rezonabilitate a estimărilor contabile făcute de conducere, ca şi evaluarea
prezentării generale a situaţiilor financiare. Datorită limitărilor inerente ale auditului, datorită
caracteristicii de test ca urmare a eşantionării, împreună cu limitările inerente ale controlului
intern, există un risc de neevitat ca anumite denaturări semnificative să nu fie detectate, chiar
dacă auditul este planificat în mod corect şi efectuat în conformitate cu ISA. În efectuarea
evaluării riscurilor, am considerat controlul intern a fi relevant pentru pregătirea de către
entitate a situaţiilor financiare şi pentru a proiecta proceduri de audit care sunt adecvate în
circumstanţele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea
controlului intern al entităţii.

Responsabilităţile conducerii
2
Auditul nostru va fi efectuat pe baza faptului că persoanele însărcinate
cu guvernanţa iau la cunoştinţă şi înţeleg faptul că au responsabilitatea:
(a)Pentru pregătirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu OMFP
1802/2014 privind reglementări contabile conforme cu directivele europene;
(b)Pentru un asemenea control intern pe care conducerea îl consideră a fi necesar pentru a
face posibilă pregătirea de situaţii financiare care să nu conţină denaturări semnificative,
fie ele ca urmare a fraudei sau erorii; şi
(c)Să ne ofere:
(i) Acces la toate informaţiile despre care conducerea ştie că sunt relevante pentru pregătirea
situaţiilor financiare ca de exemplu, înregistrări, documentaţie şi alte aspecte;
(ii) Informaţii adiacente pe care le-am putea solicita din partea conducerii în scopul auditului;
(iii) Acces nerestricţionat la persoanele din entitate de la care noi determinăm că este necesar
să obţinem probe de audit.
Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii confirmări scrise
legate de declaraţii făcute nouă în legătură cu auditul. Aşteptăm cooperarea tuturor angajaţilor
dumneavoastră pe parcursul auditului.
Raportarea
Raportarea se va efectua prin intermediul unui raport de audit (conform ISA 700)
Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare în cazul în care opinia va
fi nemodificată şi, după caz, conform ISA 705 Modificări ale opiniei raportului auditorului
independent în cazul în care opinia va fi modificată. Atunci când auditorul modific opinia de
audit, auditorul va exprima, după caz „Opinie cu rezerve”, „Opinie contrară ” sau
„Imposibilitatea exprimării unei opinii”, așa cum este corespunzător. De asemenea, atunci
când auditorul modifică opinia de audit ă va include o descriere a aspectului care determină
modificarea într-un paragraf anterior celui de opinie. Aceasta scrisoare va rămâne valabila
pentru anii următori, cu excepţia cazurilor când va fi reziliata, schimbată sau înlocuită.
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia ataşată acestei scrisori, care ne va indica
faptul că aceasta este în conformitate cu cerinţele dumneavoastră privind angajarea noastră
pentru auditarea situaţiilor financiare.
Confirmăm acceptarea termenilor prezentei scrisori
Administrator Nicolae SIMIONESCU
Semnătura Data 3.02.2016

Acceptarea desemnării

3
NU SE
DA NU
LISTA DE VERIFICARE A RISURILOR CUNOAŞTE
 

1. Schimbări frecvente sau periodice ale contabililor sau 


auditorilor?
2. Rezistenţă la agrearea onorariilor? 
3. Posibilitatea utilizării numelui firmei pentru onorabilitate? 
4 . Există o istorie privind disputele pe tema onorariilor? 
5. Există tendinţe de a fi obstructiv şi de a întâmpina 
dificultăţi în colaborare?
6. A impus limitarea scopurilor auditorilor precedenţi? 
7. Există o istorie asupra rapoartelor de audit calificate? 
8. Există o istorie a litigiilor? 
9. Există dovezi privind o insolvenţă anterioară? 
10. Sunt emise decizii ale instanţelor de judecată? 
11. Punctaj slab la credite? 
12. Proprietari necunoscuţi sau dubioşi? 
13. Activităţi greu de înţeles? 
14. Angajare în tranzacţii multi - jurisdicţionale? 
15. Afacere prea bună pentru a fi adevărată? 
16. Suprapunerea tranzacţiilor personale sau de afaceri? 
17. Personal de slabă calitate? 
18. Structură corporatistă complexă? 
19. Director dominant sau autocrat? 
20. Activitate într-o zonă reglementată (ex. Piaţa Serviciilor) 
21. Compania este listată (ex. acţiunile sunt tranzacţionate public)? 
22. Dificultăţi de reglementare? 
23. Dificultăţi legate de autorităţile pentru taxe, actuale sau în trecut? 
24. Afacere cu bani lichizi? 
25. Utilizarea de paradise fiscale off-shore? 
26. Există aspecte îngrijorătoare cu privire la colaborarea cu
una sau mai multe jurisdicţii aflate sub controlul unui 
organism cu atribuţii în domeniul financiar?
27. Fluctuaţie mare a personalului contabil? 
28. Sistem şi controale slabe? 
29. Utilizarea de cecuri semnate în alb? 
30. Tranzacţii complexe cu părţi afiliate? 
31. Lipsa de experienţă sau expertiză în companie? 
32. Altceva (specificaţi)? 
Numărul de răspunsuri DA: 1

DECLARAȚIE PRIVIND INDEPENDENȚA

4
Subsemnata, Hermeziu Oana Gabriela, în calitate de responsabil al misiunii, pentru
misiunea de auditare efectuată la S.C. AMN MOLDOVA SRL. declar că respect cerințele de
independență, în conformitate cu prevederile Codului Etic emis de IFAC, cu privire la
independență. Prezenta declarație este aferentă exercițiului financiar 2015.

Semnătura, Data,
Hermeziu Oana Gabriela 11.03.2016

II. Cunoașterea clientului

5
A. Informații generale:
 Denumire firmă: AMN Moldova SRL
 Cod unic de înregistrare: 25168515
 Număr de înmatriculare: J22/421/2009
 Anul înființării: 2009
 Sediul: Iași, Scobinți, DN 28B,Km 24, (Tg. Frumos-Hârlău)
 Capital social: 500,000 RON
 Forma legală: SRL
 Activitatea desfășurată: Comerț cu ridicata a materialului lemnos și al materialelor de
construcții și echipamentelor sanitare
 Cod CAEN: 4673

B. Scurt istoric:
S.C. AMN MOLDOVA SRL a fost înfiinţată în anul 2009, fiind persoană juridică
română, are formă juridică de societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu legislaţia românǎ (Codul fiscal, Legea contabilității, Legea societăților
comerciale, Codul muncii etc.) şi cu actul constitutiv. Astfel, societarea a fost înfiinţată cu
respectarea prevederilor legale, fiind înregistrată la Registrul Camerei de Comerţ cu nr.
J22/421/2009. Domeniul de activitate îl reprezintă comerțul cu ridicata a materialului lemnos
și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare.
De la înființare și până în prezent, AMN MOLDOVA a reușit să se dezvolte pe piața
românească astfel încât în acest moment sunt importatori și distribuitori naționali pentru
producători de renume mondial de sigilanți, distanțieri de aluminiu, adezivi, spumă
poliuretanică și utilaje pentru fabricarea geamului termoizolant.

C. Cifra de afaceri evoluție:


Cifra de afaceri netă reprezintă sumele rezultate din vânzarea de produse care se
înscriu în perioada curentă a entității, după deducerea reducerilor comerciale și a taxei pe
valoarea adăugată, precum și a altor taxe legate de cifra de afaceri.
Cifra de afaceri a înregistrat o evoluție crescătoare de la 2.918.424 lei în anul 2009 la
7.625.204 lei în anul 2015.

6
D. Poziția pe piață, parteneri:
În ceea ce privește poziția societății AMN MOLDOVA SRL pe piață aceasta ocupă
locul I în topul realizat în localitatea care activează umată de VIDREX COMP SRL și
BIANCA FARM SRL. Pe plan național societatea ocupă un loc mic, lider de piață fiind
AUTOMOBILE- DACIA SA.
Printre partenerii săi de afaceri se regăsesc nume cunoscute care activează atât pe piaţa
românească, cât şi pe piaţa internaţională, în acest domeniu de activitate. Clienții sunt
persoanele care beneficiază de produsele sau serviciile entiății, așadar ei pot fi atât persoane
juridice cât și persoane fizice. Furnizorii reprezintă sursele de materii prime și materiale,
sursele de fonduri, sursele de energie. Astfel, firma asigură achiziționarea materiilor prime,
materialelor, pieselor de schimb și echipamentelor necesare desfășurării activității de la
furnizorii din țară și străinătate. Printre aceștia, cei mai importanți furnizori sunt: FENZI
GROUP SpA, KADMAR SP., VIOMAL SA, T-S-I.de, 3M ROMÂNIA SRL, ASTORPLAST,
E-ON MOLDOVA, IPSO SRL și mulți alții.
Informațiile relevante în situațiile financiare anuale pentru exercitiului financiar
încheiat la data de 31.12.2015, au fost evaluate potrivit principiilor contabile generale,
conform contabilității de angajamente.
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile
specifice aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Conducerea societăţii a
stabilit politicile contabile pentru operaţiunile derulate, descrise în manualul de politici
contabile, fiind aprobate de către Consiliul de Administrație al societății, având în vedere
specificul activităţii acesteia. La elaborarea politicilor contabile au fost respectate cerințele
7
cuprinse de Standardele Internationale de Raportare Financiară, așa cum au fost aprobate de
Uniunea Europeană.
Principiile contabile generale care reprezintă baza înregistrării în contabilitate a
operaţiilor, tranzacţiilor, a evaluării elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale
precum şi la întocmirea situaţiilor fi nanciare sunt următoarele:
Principiul continuităţii activităţii conform căruia societatea îşi continuă în mod
normal funcţionarea, fără să intre în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.
Principiul permanenţei metodelor conform căruia metodele de evaluare şi politicile
contabile, se aplică în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.
Principiul prudentei conform căruia, activele şi veniturile nu trebuie să fie
supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate.
Principiul independenţei exerciţiului potrivit căuia se vor înregistra veniturile și
cheltuielile aferente exercițiului financiar indiferent de data încasării sau plății.
Principiul contabilităţii de angajamente presupune că efectele tranzacțiilor și a altor
evenimente să fie recunoscute atunci când acestea se produc și nu când numerarul sau
echivalentul în numerar este încasat sau plătit.
Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii potrivit căruia,
componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat.
Principiul necompensării potrivit căruia activele şi datoriile, respectiv veniturile şi
cheltuielile nu se compensează.
Prag de semnificaţie adică fiecare clasă semnificativă de elemente similare este
prezentată separat în situaţiile financiare
Situațiile financiare ale SC AMN MOLDOVA SRL au fost întocmite și prezentate în
conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991 republicată și cu Reglementările contabile
conforme cu Directiva 34/2013 Directivă privind situaţiile financiare anuale, situaţiile
financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare
a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a
Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului. Situațiile financiare întocmite de
societate cuprind: Bilanţ, Contul de profit şi pierdere, Situaţia modificărilor capitalurilor
proprii, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situațiile financiare.
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare individuale anuale și interimare în
conformitate cu IFRS presupune utilizarea unor estimări, raționamente și ipoteze ce afectează
aplicarea politicilor contabile precum și valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor și

8
cheltuielilor. Estimările și raționamentele sunt făcute în baza experienței istorice precum și a
unor factori considerați adecvați și rezonabili.
Erorile pot apărea cu privire la recunoașterea, evaluarea, prezentarea sau descrierea
elementelor situațiilor financiare. Situațiile financiare nu sunt conforme cu IFRS-urile în cazul
în care conțin fie erori semnificative, fie erori nesemnificative făcute în mod intenționat
pentru a obține o anumită prezentare a poziției financiare, a performanței financiare ori a
fluxurilor de trezorerie ale unei entități.
În ceea ce privește evaluarea după recunoaştere, societatea a ales drept politică
contabilă modelul bazat pe cost. După recunoaşterea ca activ, imobilizările corporale se
contabilizează la costul său minus amortizarea cumulată şi orice pierderi cumulate din
depreciere.
Metodele de amortizare, duratele de viaţă utilă şi valorile reziduale sunt revizuite cel
puțin la fiecare sfârşit de exercitiu financiar şi sunt ajustate corespunzător. Ajustarea
estimărilor contabile se face în conformitate cu IAS 8 “Politici contabile, modificări ale
estimărilor contabile şi erori”. Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil
pentru utilizare şi încetează la data când activul este reclasificat în altă categorie sau la data la
care activul este derecunoscut.
Pentru a determina dacă un element de imobilizări corporale este depreciat, societatea
aplică IAS 36 “Deprecierea activelor”. În recunoaşterea unei imobilizări necorporale
societatea utilizează raţionamentul profesional pentru a decide dacă cea mai importantă
componentă este cea fizică sau cea nematerială. Toate imobilizările necorporale, care respectă
definiţia şi criteriile de recunoaştere sunt evaluate la cost iniţial. Costul se determină diferit în
funcţie de modalitatea de dobândire a activului.
Stocurile se evaluează la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă.
Costul stocurilor cuprinde: costurile de achiziție, costurile de conversie precum și alte costuri
suportate pentru aducerea stocurilor în starea și în locul în care se găsesc în prezent.
Contabilitatea stocurilor este ţinută cantitativ și valoric, prin folosirea inventarului permanent.
Datoriile societăţii se evidenţiază în contabilitate pe seama conturilor de terţi. Contabilitatea
furnizorilor şi a celorlalte datorii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau
juridică. Impozitul pe profit/venit de plată se recunoaște ca datorie în limita sumei neplătite.
Contabilitatea creantelor asigură evidența creanțelor societătii în relațiile cu clienții,
personalul, asigurările sociale, bugetul statului, acționarii, debitori diverși.
Cheltuielile societăţii reprezintă sumele plătite sau de plătit pentru:
- consumuri de stocuri;

9
- lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază societatea;
- cheltuieli cu beneficiile angajatilor;
- executarea unor obligaţii legale sau contractuale;
- provizioanele;
- amortizările;
- ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare.
În categoria veniturilor se includ atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu,
cât şi câştigurile din orice sursă. Veniturile se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente.
Conturile sintetice de venituri sunt dezvoltate pe conturi analitice, în funcție de reglementările
contabile în vigoare, (planul general de conturi) și potrivit necesităților proprii ale societății,
cu aprobarea conducerii.

E. Calculul şi analiza principalilor indicatori economico – financiari pentru anul


2015 la S.C AMN Moldova SRL
 INDICATORI DE LICHIDITATE:
Indicatorul lichidității generale = Active circulante/Datorii curente = 3.828.953/3.441.668 =
1,113
Lichiditatea curentă s-a stabilit ca raport între „active curente” şi „datorii curente”,
valoarea rezultată fiind de 1,113 ceea ce constituie un grad corespunzător de siguranţă a plăţii
datoriilor atât pentru băncile finanţatoare cât şi pentru principalii furnizori.
Indicatorul lichidității imediate = (Active circulante – Stocuri)/Datorii curente =
(3.828.953 – 1.038.198) / 3.441.668 = 0,81
Lichiditatea curentă și lichiditatea imediată au acceași semnificație însă aceasta din urmă
elimină din calcul stocurile.Diferența dintre cele două de la 1,113 la 0,81 ne arată că stocurile societății
sunt mari.
 INDICATORI DE RISC:
Rata autonomiei globale = Capital propriu/ Active totale = 1.075.563/ 5.697.659 = 0,188
Rata autonomiei financiare exprimă ponderea resuerselor proprii în cadrul resurselor
financiare atrase pe termen lung de către societate.
Rata îndatorării totale = Datorii totale/ Active totale = 4.622.096/ 5.697.659 = 0,811
Rata solvabilității generale = Active totale/Datorii totale = 5.697.659 / 4.622.096 = 1,23
Rata solvabilității este mai mare ca 1 ceea ce în situația noastră ne arată că societatea AMN
Moldova SRL își poate acoperi datoriile totale (pe termen lung, mediu și scrut) din activele totale.
Gradul de îndatorare = Datorii totale/ Capital propriu = 4.622.096/ 1.075.563 = 4,29

10
Acest indicator măsoară raportul dintre datorii totale și capital propriu. Cu cât valoarea
acestui indicator este mai mare cu atât solvabilitatea este mai scăzută.
 INDICATORI DE GESTIUNE
Rotația activului total = Cifra de afaceri/ Activ total = 7.625.204 / 5.697.659 = 1,338
Rotația activului total este o masură a eficienței utilizăii activelor. Rotația activului
total se masoară ca raport între cifra de afaceri netă și totalul activelor companiei, și înseamnă
de câte ori sunt transformate activele în vanzări pe parcursul unui an, sau mai simplu câți bani
rezultă într-un an din utilizarea unor active de o anumită valoare.
Rotația activelor circulante = Cifra de afaceri/ Acvtive circulante = 7.625.204/ 3.828.953= 1,99
Rotația activelor circulante arată de câte rotații sunt necesare pentru a obține cifra de afaceri.
Rotația activelor imobilizate = Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 7.625.204/ 1.866.793 = 4,08
Acest indicator exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de
afaceri.
 INDICATORI DE PROFITABILITATE:
Marja profitului brut = Profit brut/ Cifră de afaceri= 288.482/ 7.625.204= 0,037 sau 3,7%
Această marjă indică procentul de venituri disponibile să acopere cheltuielile
operaționale și alte cheltuieli.
Rentabilitatea economică = Profit net/ Active totale= 238.260/ 5.697.659 = 0,042 sau 4,2%
Rentabilitatea financiară = Profit net / Capitaluri proprii = 238.260/ 1.075.563= 0, 221 sau
22,1%
Acești indicatori măsoară randamentul obținut pe baza activelor totale sau capitalurilor
proprii.

11
III. Evaluarea riscului inerent

Riscul inerent sugerează susceptibilitatea ca un sold de cont sau clasă de tranzacţii să


fie denaturată semnificativ şi este împărţit în următoarele componente:
 Risc general (risc inerent pur şi risc de mediu), acest lucru derivă din aspectele
referitoare la management, funcţia de contabilitate, natura de afaceri şi experienţa
auditorului precedent al acestui client;
 Risc specific, acesta derivă din aspectele referitoare la experienţa anterioară a
auditorului şi înţelegerea curentă a fiecărui domeniu de audit.
Lista de verificare de mai jos a fost realizată pentru a vă sprijini în evaluarea nivelului
riscului inerent, potrivit pentru această misiune.

Factor de risc 1 2 3 4 5 Comentarii


Foarte Foarte
scăzut Scăzut Mediu Ridicat ridicat

Elemente manageriale
Măsura în care conducerea cuprinde şi
acţionari x

Poziţia financiară a clientului x

Lichiditatea clientului x
Măsura în care sunt folosite situaţiile
financiare de către un terţ x
Experienţa conducerii şi cunoştinţele de
conducere a activităţii x
Importanţa cifrei de afaceri asupra
conducerii x
Accentul pus pe păstrarea nivelului
veniturilor x
Atitudinea conducerii asupra raportării
financiare x

Schimbarea frecventă a consultanţilor x


Experienţă trecută asupra competenţei
controlului conducerii x
Istoric al încălcărilor legilor sau
regulamentelor x
Niveluri adecvate ale remunerării pentru
natura şi performanţele activităţilor x

TOTAL 2 5 5 0 0

12
PONDERE DIN TOTAL 15,38% 38,46% 38,46% 0,00% 0,00%

Mediul contabil

Competenţa personalului contabil x

Atitudinea personalului contabil x


Probabilitatea unor informaţii financiare
eronate, inadecvate sau întârzîiate x

Măsura în care tranzactii materiale sau


ajustări apar la sau în apropierea încheierii
perioadei contabile x
Dovezi mai vechi asupra cosmetizării
situaţiilor x
Frecvenţa şi importanţa tranzacţiilor
dificile pentru audit x

Politici contabile noi sau complexe x


Complexitatea structurii corporative şi
contabile, aferente dimenensiunii clientului x
Întreruperi sau căderi ale sistemului
contabil x
Probe prin care se prevede probabilitatea
apariţiei de probleme în legătură cu
înregistrările contabile x

TOTAL 5 5 0 0 0

PONDERE DIN TOTAL 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mediul operaţional
Natura domeniului de activitate –
creştere/scădere, nou/vechi x
Afirmaţii şi/sau acţiuni iniţiate împotriva
companiei sau conducerii de către părţi
terţe /reglementatori x

Modificări ale profitabilităţii/lichidităţii x


Conformitatea cu termenele finanţării
externe x

Relaţia cu banca/finanţatorii externi x


Probabilitatea cedării unei părţi
semnificative a activităţilor, sau vânzarea
de intereselor deţinute de către un
investitor semnificativ x

13
Ameninţări la rentabilitatea activităţilor x
Intenţia de noi creşteri semnificative ale
finanţărilor x

Dovezi ale comercializării excesive x


Planuri privind achiziţii semnificative/
investiţii externe x
Nivelul de performanţă aferent unui sector,
ca ansamblu x

Client important/ Client de renume

TOTAL 1 6 4 0 0

PONDERE DIN TOTAL 8,33% 50,00% 33,33% 0,00% 0,00%

Aspecte de audit
Înregistrări privind calificările sau
modificările anterioare(referitor la opinii
şi/sau rapoarte) x
Raportarea incertitudinilor fundamentale,
inclusiv aspectele legate de continuitatea
activităţii x

Relaţia cu conducerea superioară x


Probabilitatea întâmpinării de dificultărţi
în obţinerea de probe de audit x
Tranzacţii neobişnuite sau specifice
domeniului de activitate şi practici care
sunt dificil de auditat x

TOTAL 2 2 1 0 0

PONDERE DIN TOTAL 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%

TOTAL GENERAL 10 18 10 0 0

PONDERE DIN TOTAL GENERAL 25,00% 45,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Evaluarea generală – completati, după


caz cu X x
Foarte Foarte
scăzută Scăzută Medie Ridicată ridicată
(1) (2) (3) (4) (5)

14
Evaluarea generală a riscului inerent general este Medie. După cum se poate constata pentru stabilirea
nivelului de risc inerent pe fiecare din cele 4 paliere, se lasă la aprecierea auditorului să aplice propriul
raţionament profesional. Evaluarea generală trebuie să fie cu un pas mai gravă decât realitatea.

Întocmit de :

Hermeziu Oana
Data:22.06.2016

IV. Pragul de semnificație

Pragul de semnificație este alicat de auditor atât în planificarea și efectuarea auditului,


cât și în evaluarea efectului denaturărilor identificare asupra auditului și a denăturărilor
necorectate, asupra situațiilor financiare și în formarea opiniei auditorului.
Elementele utilizate sunt: elemente ale situațiilor financiare, elemente pe care se
concentrează atenția utilizatorilor, natura entității, structura de proprietate și modul în care
este finanțată entitatea și volatilitatea relativă a reperului.
Nivelul pragului de semnificaţie ar trebui revizuit la momente adecvate pe parcursul
auditului. Atunci când auditorul identifică factori care pot genera revizuirea pragului de
semnificaţie planificat, auditorul ar trebui să ia în considerare şi să documenteze impactul
asupra abordării auditului.
Calculul pragului de semnificație
Situaţii financiare Exerciţiu Exercițiul Exerciţii
curent curent anterioare
-obligatoriu- bugetat n-1
-obligatoriu-
lei lei lei
Active totale (înainte de 5.697.659 0 4.369.486
scăderea datoriilor)
1,00% 56.977 0 43.695

15
2,00% 113.953 0 87.390

Cifra de afaceri 7.625.204 0 6.041.823


1,00% 76.252 0 30.209
2,00% 152.504 0 60.418

Profit înainte de impozitare 288.482 0 73.575


5,00% 14.424 0 3.679
10,00% 28.848 0 7.358

Prag de semnificaţie 83.464 73.826

Baza de calcul:
Prag de semnificație= (56.977+113.953+76.252+152.504+14.424+28.848) /6= 73.826 lei
Prag de semnificație= (152.504+14.424)/ 2= 83.464 lei
Se va lua în considerare cea mai mare valoare dintre cele două calcule respectiv 83.464 lei

Justificarea nivelului pragului de semnificație:


NOTĂ EXPLICATIVĂ: privind raţionamentul selecţiei pragului de semnificaţie. Am
calculat pragul desemnificaţie mediu prin două modalități. Prima modalitate presupune
adunarea tuturor celor șase valori și împărțirea acestora la 6, iar a doua modalitate presupune
adunarea celei mai mari valori cu cea mai mică valoare, iar rezultatul se împarte la 2.
Rezultatul cu cea mai mare valoare dintre cele două a fost luat ca prag de semnificație. Am
ales valoarea maximă dintre cele două valori pentru că avem un risc inerent scăzut.
Pragul de semnificație funcțional= 60% *83.464 lei = 50.078 lei.

Întocmit de
Hermeziu Oana
Data:
30.06.2016

16
V. Revizuirea analitică preliminară
Foaie de lucru nr. 1 Data:
03.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015

Auditorul ar trebui să aplice proceduri analitice drept proceduri de evaluare a riscului


pentru a obţine o înţelegere a entităţii şi a mediului său. ISA520.
Aceste proceduri vă vor asista în evaluarea riscului de denaturare semnificativă şi vă
vor oferi îndrumări privind natura, momentul oportun şi amploarea activităţii de audit care
trebuie desfăşurată.
Obiectiv: Determinarea riscului de revizuire analitică.
Activitate desfasurata: Pentru acesta voi calcula variațiile elementelor de active
circulante, datorii pe termen scurt din bilanț precum și a veniturilor din exploatare și
cheltuielilor din exploatare din contul de profit și pierdere
Foi de lucru: Am utilizat ca foi de lucru bilanțul prescurtat încheiat la data de
31.12.2015 precum și Contul de profit și pierdere
Rezultate:
Element: Exercițiu Exercițiu Indice de Ritmul de

17
financiar financiar creștere creștere al
precedent (lei) curent (lei) % sporului %
Active circulante 2.696.753 3.828.953 141,98 +41,98
Datorii pe termen scurt 2.339.932 3.441.668 147,08 +47,08
Venituri din exploatare 6.046.803 7.641.362 126,37 +26,37
Cheltuieli din exploatare 5.870.611 7.250.736 123,51 +23,51

Concluzie: În concluzie am identificat variații ale elementelor din bilanț și contul de


profit și pierdere mai mari de 10% conform tabelului de mai sus. Astfel am stabilit factorul de
revizuire analitică 2.

VI. Evaluarea riscului individual și planul de eșantionare

Foaie de lucru nr. 2 Data:


03.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015

Prag de Riscul inerent specific Mărimea


semnificație eşantionului
bazată pe judecată
83.464 lei

RIG : Î1 Î2 Î3 Î4 Î5 Î6 Evaluare
Mediu

Creditori _ _ _ _ _ _ Mediu 60%

Obiectiv: Determinarea riscului inerent specific. În această secţiune este preluat


pragul de semnificaţie de 83.464 lei şi nivelul MEDIU de risc general inerent. Tot aici se
solicită răspuns cu DA sau – (NU) pe fiecare circuit auditat la şase întrebări notate cu Î1,
Î2 ... , după cum urmează:
Î1 Sistem expus erorilor /sistem inadecvat /sistem manual necomputerizat?
Î2 Contabil responsabil pentru domeniul acesta slab pregătit profesional?
Î3 Operaţiuni complexe (natura operaţiunii efective, nu modul cum este ea
înregistrată)?

18
Î4 Risc de pierderi /deturnări de fonduri / fraudă?
Î5 Multe judecăţi profesionale /calcule? Î6 Operaţiuni neobişnuite (natura operaţiunii
sau natura procesului în afara sistemului)?
Activitate desfăşurată:Numărul de răspunsuri afirmative (DA) constituie un risc pe
fiecare circuit (rând) auditat. Astfel, nivelul de risc scăzut şi nr. de răspunsuri cu DA la cele
şase întrebări va sta la baza evaluării riscului inerent specific, în conformitate cu regulile din
tabelul de mai jos:
Foi de lucru: Ghidul de audit.

Inerent Foarte Foarte


scăzut Scăzut Mediu Ridicat ridicat
Specific 1 2 3 4 5
Foarte scăzut 5 4 3 2 1
Scăzut 4 3,25 2,5 1,75 1
Mediu 3 2,5 1,75 1,5 1
Ridicat 2 1,75 1,5 1,25 1
Foarte ridicat 1 1 1 1 1

Concluzii şi rezultat: Riscul inerent specific este scăzut iar riscul general este mediu,
astfel din intersecţia dintre cele două conform tabelului de mai sus rezultă un factor de risc de
2,5.

Foaie de lucru nr. 3 Data:


03.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015
Obiectiv: Calculul eşantionului pe baza datelor de mai sus (prag de semnificaţie
funcţional 50.078 lei , factor de risc inerent şi specific 2,5, factor de control 1, factor de
revizuire analitică 2)
Activitate desfăşurată: Am calculat mărimea eşantionului conform tabelului de mai
jos:
Afirmaţia Valoarea Pragul de Factorul Factor Este Relevanţa Dimensiun
din situaţia semnificaţie de risc de risc necesar acordată ea
financiară aprox. a funcţional inerent şi de eșantionul? revizuirii
populației specific control analitice minimă a
Da/nu eşantionul

19
ui

Furnizori 2.160.545,12 50.078 2,5 1 da 2 9

401

Foi de lucru: Balanţa de verificare din decembrie 2015.


Rezultate:Dimensiunea minimă a eșantionului a fost calculat ca rezultat al împărțirii
valorii la valoarea pragului de semnificație funcțional, la factorul de risc inerent și specific, la
factorul de risc de control, precum și la relevanța acordată revizuirii analitice. Astfel:
Dimensiunea eșantionului = 2.160.545,12/ 50.078/2,5/1/2 = 9
Calculul eșantionului pentru soldul tuturor datoriilor pe termen scurt
Soldul datoriilor pe termen scurt = 3.441.668 lei
Procentul datoriilor pe termen scurt în total datorii = 3.441.668/ 4.622.096= 74,46%
Pragul de semnificație funcțional al datoriilor pe termen scurt= 74,46% * 3.441.668=
2.562.665 lei
Dimensiunea minimă a eșantionului datoriilor pe termen scurt = 3.441.668 / 2.562.665 /
2,5/1/2 = 1
Concluzii: Furnitorii reprezintă 60 % din datoriile totale ale societăţii astfel pragul de
semnificaţie funcţional = 60% * 83.464 lei = 50.078 l

20
VII. Creditori
Obiectivele auditului

 Asigurarea că obligaţiile de natura creditorilor sunt corect evidenţiaţe în contabilitate


în conformitate cu legislaţia corespunzătoare şi standardele contabile aplicabile.
 Asigurarea că datoriile cu termen de plată până la un an şi cele cu termen de plată mai
mare de un an sunt identificate şi prezentate corect în contabilitate.
 Asigurarea că datoriile şi angajamentele sunt identificate şi prezentate corect în
situaţiile financiare.
 Asigurarea că obligaţiile de leasing şi cele legate de asigurarea informaţiilor cu
caracter personal au fost contabilizate şi prezentate corect în evidenţa contabilă în
conformitate cu standardele de contabilitate.
 Asigurarea că soldul creditorilor la finele exerciţiului reflectă toate sumele datorate de
către companie terţilor.
 Asigurarea că sumele incluse în conturile de creditori la sfârşitul exerciţiului financiar
reprezintă datorii certe ale companiei.
 Asigurarea că separarea dintre achiziţii şi stocul perioadei curente şi viitoare a fost
efectuată corect.
 Asigurarea că obligaţiile financiare neonorate încă sunt declarate corect.

CONCLUZII

Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia


21
mea, au fost obţinute suficiente probe de audit care să ne permită să ajungem la concluzia că
situațiile financiare nu înregistrază denaturări semnificative privind creditorii.

Întocmit de: Hermeziu Oana Data:03.07.2016

Foaie de lucru nr. 4 Data:


03.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015
Obiectiv: Revizuiți Planificarea Auditului, Rezultatul Evaluării Riscurilor și Planul
de Eșantionare pentru această secțiune. Asigurați-vă că următoarele teste sunt adaptate
cerințelor de abordare a riscurilor identificate. Orice modificare a abordărilor planificate ar
trebui înregistrată în mod clar.
Activitate desfășurată: S-a revizuit etapa de planificare pentru a se urmari dacă au
fost identificate toate riscurile aferente creditorilor pentru anul în curs, astfel încat să existe o
abordare eficientă și suficientă a acestei secțiuni. S-au analizat documentele de mai sus pentru
a se urmari dacă există riscuri care să conducă la modificarea secțiunii de Planificare inițială.
Riscul de control aferent acestei secțiuni a fost de 100%, întrucât nu există control intern.
Riscul inerent specific acestei sectiuni a fost de SCAZUT, iar documentarea lui o
putem consulta la referința RI.
Rezultate: Din activitatea desfășurată rezultă faptul că nu există riscuri care să
conducă la modificarea secțiunii de Planificare inițială.
Concluzii: Secțiunea de planificare este corect întocmită.

Foaie de lucru nr. 5 Data:


03.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015

22
Datoriile reprezintă obligații actuale ale entității ce decurg din evenimente trecute și
prin decontarea cărora se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care încorporează beneficii
economice. O datorie este recunoscută în contabilitate și prezentată în bilanț atunci când este
probabil că o ieșire de resurse încorporând beneficii economice va rezulta din decontarea unei
obligații prezente și când valoarea la care se va realiza această decontare poate fi evaluată în
mod credibil. Având în vedere scadența (termenul de plată) datoriile se clasifică în:
 Datorii pe termen scurt - atunci când trebuiesc plătite într-o perioadă de până la
un an și se mai numesc și datorii curente
 Datorii pe termen lung – atunci când sumele trebuiesc plătite într-o perioadă
mai mare de un an și entitățile trebuie să mențină clasificarea în această
categorie chiar și atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data
bilanțului daca: termenul inițial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni și
există un acord de refinanțare sau de reeșalonare a plăților, care e încheiat
înainte de data bilanțului.
Obiectiv: Se cere obținerea sau pregătirea de tabele principale care să indice sumele
scadente la un an și mai mare de un an.
Activitate desfășurată: Societatea AMN Moldova SRL are la data de 31.12.2015
umătoarele: datorii pe termen lung în valoare de 1.180.428 lei prezentate în Tabelul nr. 1 și
datorii pe termen scurt în valoare de 3.441.668 lei prezentate în Tabelul nr. 2 (prezentate pe
pagina următoare).
Foi de lucru: Am utilizat ca și documente bilanțul încheiat cu data de 31.12.2015
precum și balanța de verificare pe luna decembrie 2015.
Rezultate: Realizarea tabelelor principale care indică sumele scadente într-o perioadă
mai mică de un an și mai mare de un an.
Concluzii: Soldurile datoriilor corespund cu documentele din incinta societății.

23
Tabel nr.1 Datorii pe termen lung

Sold inițial Rulaj cumulat Total sume Sold final


Denumire cont și simbol cont
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1621 Credite bancare pe termen lung 0,00 1.132.657,35 144.489,51 51.546,71 144.489,51 1.184.204,06 0,00 1.039.714,55
1621.1 BCR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1621.2 Pro Credit 1 0,00 547.011,34 70.038,44 24.903,53 70.038,44 571.914,87 0,00 501.876,43
1621.3 PRO Credit 2 0,00 585.646,01 74.451,07 26.643,18 74.451,07 612.289,19 0,00 537.838,12
167 Alte datorii și împrumuturi asimilate 0,00 59.594,06 47.847,68 128.966,81 47.847,68 188.560,87 0,00 140.713,19
167.01 Leasing 1 0,00 59.594,06 22.054,32 0,00 22.054,32 59.594,06 0,00 37.539,74
167.02 Leasing 2 0,00 0,00 25.793,36 128.966,81 25.793,36 128.966,81 0,00 103.173,45
TOTAL 0 1.192.251,41 192.337,19 180.513,52 192.337,19 1.372.764,93 1.180.427,74

Tabel nr. 2 Datorii pe termen scurt

Rulaj
Denumire cont și simbol cont Sold inițial cumulat Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
401 Furnizori 0,00 1.622.445,79 6.774.978,02 7.313.077,35 6.774.978,02 8.935.523,14 0,00 2.160.545,12
404 Furnizori de imobilizări 0,00 373.847,54 15.270,48 100.536,36 15.270,48 474.383,90 0,00 459.113,42
419 Clienți - creditori 0,00 40.743,98 31.048,10 34.620,87 31.048,10 75.364,85 0,00 44.316,75
421 Personal -renumerații datorate 0,00 6.918,02 134.817,00 136.519,00 134.817,00 143.437,02 0,00 8.620,02
423 Personal- ajutoare materiale datorate 0,00 0,00 1.642,00 1.642,00 1.642,00 1.642,00 0,00 0,00
24
431 Asigurări sociale 0,00 3.546,00 52.952,00 53.854,00 52.952,00 57.400,00 0,00 4.448,00
431.01 Contrib. unității la asig sociale 0,00 1.469,00 21.460,00 21.837,00 21.460,00 23.306,00 0,00 1.846,00
431.02 Contrib. Personalului la asig sociale 0,00 980,00 14.243,00 14.489,00 14.243,00 15.469,00 0,00 1.226,00
431.03 Contrib. unității pt. Asig. sociale de sănătate 0,00 484,00 6.976,00 7.100,00 6.976,00 7.584,00 0,00 608,00
431.04 Contrib. personalului pt. Asig. sociale de sănătate 0,00 515,00 7.407,00 7.537,00 7.407,00 8.052,00 0,00 645,00
431.05 Contrib. unității pt. accidente de muncă/boli 0,00 19,00 279,00 284,00 279,00 303,00 0,00 24,00
431.06 Contrib. unității pt. concedii de boală 0,00 79,00 2.587,00 2.607,00 2.587,00 2.686,00 0,00 99,00
437 Ajutor de șomaj 0,00 120,00 1.677,00 1.701,00 1.677,00 1.821,00 0,00 144,00
437.01 Contrib. unității la fondul de șomaj 0,00 47,00 699,00 680,00 669,00 727,00 0,00 58,00
437.02 Contrib. personalului la fondul de șomaj 0,00 50,00 673,00 680,00 673,00 730,00 0,00 57,00
437.03 Fondul de garantare a salariilor 0,00 23,00 335,00 341,00 335,00 364,00 0,00 29,00
441 Impozit pe profit 0,00 4.138,00 35.377,00 50.222,00 35.377,00 54.360,00 0,00 18.983,00
4423 TVA de plată 0,00 194.944,83 1.339.345,00 1.442.343,80 1.339.345,00 1.637.288,63 0,00 297.943,63
444 Impozit pe venituri de natura salariilor 0,00 834,00 12.718,00 13.023,00 12.718,00 13.857,00 0,00 1.139,00
455 Sume datorate asociaților 0,00 55.336,08 1.018.706,98 1.163.237,50 1.018.706,98 1.218.573,58 0,00 199.866,60
519 Credite bancare pe termen scurt 0,00 0,00 0,00 246.548,52 0,00 246.548,52 0,00 246.548,52
TOTAL 2.302.874,24 9.418.531,58 10.557.325,40 9.418.531,58 12.883.505,64 0,00 3.441.668,06

25
Foaie de lucru nr. 6 Data:
03.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015
Obiectiv: Obţinerea unei liste a creditorilor comerciali (furnizori contul 401).
Activitate desfăşurată: Am comparat soldurile din jurnalul de cumpărari din
decembrie 2015 cu soldurile din balanţa de verificare din decembrie 2015.
Rezultate:
TVA
Nr Crt Partener Achiziții Bază 20%
1 Penosil SRL 126.86,69 10.231,2 2.455,49
2 Arkas Frup SRL 1.112,99 897,59 215,4
3 Ecologic 3R SA 509,25 410,69 98,56
4 Vodafone Roman 1.253,76 1.011,1 242,66
5 3M Romania SRL 34.148,61 27.539,2 6.609,41
6 BCR Leasing Ifn SA 2.604,08 2.100,06 504,02
7 Arkas Grup SRL 2.098,01 1.691,94 406,07
8 Rompetrol 28.140,76 22.694,16 5.446,6
9 E-on Moldova 589,83 475,67 114,16
10 Ecomac Bix Srl 5.094,91 4.108,8 986,11

Foi de lucru: Lista creditorilor comerciali este ataşată la anexă Balanţa de parteneri
ianuarie 2015- decembrie 2015. Deasemenea am utilizat şi jurnalele de cumpărări iar la anexă
am ataşat jurnalul din decembrie 2015.
Concluzii: Achiziţiile din exerciţiul financiar 2015 sunt prezentate corect în balanţa
de verificare. Balanța partenerilor comeciali (contul 401) este anexată proiectului.

Foaie de lucru nr. 7 Data:


06.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015
Obiectiv: Testarea procedurilor de separare a perioadelor pentru a ne asigura că
datoria a fost înregistrată pentru toate stocurile deţinute.
Activitate desfăşurată: Am verificat sumele din jurnalele de cumpărări din fiecare
luna din anul 2015, înregistrările de facturi, data facturii pentru a stabili dacă operaţiunile au
fost aferente exerciţiului financiar 2015.

26
Foi de lucru: Jurnale de cumpărări, listă de inventar, NIR.
Rezultate şi concluzii: Operaţiunile economico-financiare înregistrate aparţin
exerciţiului financiar 2015.

Foaie de lucru nr. 8 Data:


07.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015
Obiectiv: Investigarea tratamentului corect al stocurilor deţinute pentru vânzare sau
returnare.
Activitate desfăşurată: S-a verificat tratamentul stocurlilor deținute în depozitele
societății. La sfârșitul anului 2015 societatea are o datorie față de furnizori (contul 401) în
valoarea de 2.160.545,12 lei.
Rezultate: În balanța de parteneri din perioada ianuarie 2015- decembrie 2015
furnizorul Szilank Glass SRL are un sold final creditor de – 1.885,35 lei. După ședința cu
persoana responsabilă s-a constatat că valoarea este cu minus deoarece a fost plătită factura
către furnizor apoi s-a facut retur de marfă.
Concluzii: Societatea deține documentele necesare stocurilor deținute pentru vânzare
vsau returnare.

Foaie de lucru nr. 9 Data:


24.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015
Obiectiv: Confirmarea soldurilor furnizorilor.
Activitate desfășurată: Am trimis e-mail fiecărui furnizor din balanța partenerilor
sociatății pentru confirmarea datoriei sociatății AMN Moldova SRL.
Rezultate: Au fost primite e-mailuri de la furnizori pentru confirmarea soldului final.

Exemplu:
Către: 3M România SRL (furnizor)

Nr. 23456/ 30.12.2015

Conform dispozițiilor în vigoare, vă înștiințăm că, în evidențele noastre contabile,


la data de 30.12.2015 , unitatea Dvs. figurează cu urmatoarea sumă de încasat:
54.772,83 lei. În termen de 5 (cinci) zile de la primire urmează să ne restituiți
Către: AMN Moldova SRL 27
acest extras confirmat pentru suma acceptata, iar în cazul constatării de diferențe
să redactați suma
Confirmăm și să de
anexați nota lei
54.772,83 explicativă
de încasatcuprinzând
de la AMN obiecțiile Dvs. Prezentul
Moldova SRL.
extras de cont ține loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Foaie de lucru nr. 10 Data:
30.08.2015
Client: AMN MOLDOVA SRL
Întocmit de: Hermeziu Oana Gabriela
Perioada: 01.01.2015-31.12.2015
Obiectiv: Verificarea impozitului pe salarii și a contribuțiilor pe salarii datorate.
Activitate desfășurată: Am verificat statele de plată aferente fiecarei luni din 2015
precum și plățile privind impozitul și contribuțiile datorate de societate.
Foi de lucru: foi de vărsământ, stat de plată.
Rezultate: Soldul conturilor 431,437 din luna decembrie 2015
Nr. Crt. Contribuții angajați Contribuții angajator
CAS 1.226,00 (10,5%*11.690) 1.847,00(15,8%*11.690)
CASS 645,00 (5,5%*11.690) 608,00(5,2%*11.690)
FS 57,00 (0,5%*11.690) 58,00(0,5%*11.690)
CAMBP - 24,00(0,21%*11.690)
FGPC - 29,00(0,25%*11.690)
CCI - 99,00(0,85%*11.690)
Concluzii: Soldul final al contului 431 Asigurări sociale este în valoare de 4.449 lei,
iar soldul contului 437 Ajutor de șomaj este de 144 lei. Impozitul pe venituri de natura
salariilor este în valoare de 1.139 lei.

28
VIII. Finalizarea auditului

A. Sumarul erorilor
Toate erorile şi abaterile notate pe parcursul desfăşurării auditului pe teren trebuie
înregistrate mai jos, specificând şi detaliile cu privire la consecințele pe care le poate avea fiecare
dintre erori. Dacă se procedează la efectuarea ajustărilor, atunci acest fapt ar trebui notat în
consecință. Erorile neajustate, aduse din perioada precedentă care sunt ireversibile (spre exemplu,
care au un efect cumulativ) ar trebui incluse de asemenea în acest program. Documentați referința şi
o sumă actuală (adică una stabilită) sau cunoscută. Dacă o eroare a fost constatată ca rezultat al
tehnicilor de eşantionare, eroarea va trebui extrapolată (proiectată) pentru a implementa
descoperirile la nivel de eşantion pentru lotul total.
Natura unei Referințe Eroarea Eroarea Efectul Efectul Ajustat Consid
erori sau cu privire profitulu asupra erat

29
deviații și la curentă proiectată i bilanțului nesemn
motivul program ificativ
apariției
acesteia

Debit Credit Debit Credit D/N D/N

Eroare de - - - - - - nesemnifica D D
afisare a tivă
jurnalului de
cumpărare

Nivelul pragului de semnificație stabilit a fost de 83.464 lei.


CONCLUZIE: Efectul denaturărilor neajustate nu este considerat semnificativ. S-a
solicitat clientului să efectueze ajustările tuturor denaturărilor, cu excepţia celor care au fost
marcate ca fiind în mod clar nesemnificative. În cazul în care clientul nu a făcut ajustările,
scrisoarea de reprezentare va justifica motivele.

Semnătura: Hermeziu Oana Data: 24.07.2014

B. Revizuirea listei de verificare cu privire la situațiile financiare și de prezentare a


informațiilor
Obirctive
1. Să confirme rezonabil al oricăror estimări contabile din cadrul situaţiilor financiare.
2. Să confirme faptul că situaţiile financiare auditate sunt conforme cu cunoştinţele
auditorului despre client şi cu rezultatele altor proceduri de audit.
3. Să confirme că metoda de prezentare a informaţiilor este justă şi în concordanţă cu
legislaţia în vigoare şi cu standardele de contabilitate specifice.
4. Să confirme faptul că datele comparative sunt sub toate aspectele semnificative conforme
cu cadrul de raportare financiară aplicabil situaţiilor financiare auditate.
5. Să confirme în cadrul raportului de audit dacă, în opinia auditorului, informaţiile obţinute
din raportul directorului sunt conforme cu situaţiile financiare.
CONCLUZIE: Cu excepţia aspectelor menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea,
în opinia mea, s-a obţinut asigurarea de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm
că obiectivele stipulate mai sus au fost îndeplinite într-un mod adecvat.

C. Continuitatea activității
Obiective:

30
1. Să ofere asigurarea că întocmirea conturilor pe principiul continuităţii activităţii este o
acţiune rezonabilă.
2. Să furnizeze într-un mod corect orice motive de îngrijorare ce reies din conturi cu privire la
aplicabilitatea principiului de continuitate a activităţii.
3. Să documenteze în mod corect informaţiile privind motivul pentru care principiul
continuităţii activităţii este considerat a fi adecvat aplicat.

Chestionar cu privire la continuitatea activității


Planificare Final Comentarii

D/N D/N

1. Financiar

1.1 Datoriile companiei depăşesc activele sale? N N

1.2 Datoriile curente depăşesc activele curente? N N

1.3 Este încă necesar acordul cu privire la aprobarea N N


facilităţilor de împrumut necesare?

1.4 Compania se află în situaţia de neîndeplinire sau N N


încălcare a vreunui acord sau înţelegere?
1.5 Compania întâmpină probleme grave cu privire N N
la lichidităţi sau la fluxul de numerar?

1.6 De la data bilanţului, a suferit compania pierderi N N


sau a întâmpinat probleme cu privire la fluxul de
numerar?

1.7 S-au înregistrat vânzări substanţiale de bunuri N N


imobile care nu se intenţionează să fie înlocuite?

1.8 Se află clientul în faza de negociere a N N


restructurării împrumuturilor?

1.9 A suferit compania refuzul (sau reducerea) N N


termenilor normali de creditare comercială?

1.10 Sunt necesare plăţi majore ale împrumuturilor N N


sau este necesară refinanţarea?

2 Operaţional

2.1 Este compania nevoită să facă faţă modificărilor N N


de tehnologie sau modificărilor pieţei la care s-ar
putea să nu se poată adapta adecvat?

2.2 Este compania supusă la reduceri externe forţate N N


ale activităţii sale, datorate cadruIui legislativ, de
reglementare sau altor factori?

31
2.3 A suferit clientul pierderi semnificative din N N
rândul membrilor conducerii sau a personalului,
sau a întâmpinat dificultăţi în desfăşurarea
activităţii?

2.4 Este clientul dependent de câteva linii de N N


produse de care piaţa este saturată?

2.5 A suferit clientul pierderea furnizorilor sau a N N


clienţilor importanţi sau au avut loc evoluţii
tehnologice care determină ca un produs cheie să
devină perimat?

3 Alte aspecte

3.1 Este clientul implicat în activităţi care pot da N N


naştere la litigii?

3.2 Este clientul implicat în activităţi ale căror N N


rezultate variate pun în pericol continuitatea
activităţii?

IX. Raportul de audit

Obiective:
Obiectivele auditului constau în asigurarea că raportul de audit a fost prezentat corect,
în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, cu alte îndrumări profesionale şi
reflectă concluziile activităţii raportului de audit.
Concluzie:Obiectivele stipulate mai sus au fost îndeplinite.

Întocmit de Hermeziu Oana Data 25.07.2015

RAPORTUL AUDITORULUIINDEPENDENT

Către S.C. AMN Moldova SRL

32
1. Introducere:
Am auditat situațiile financiare individuale, elaborate de S.C. AMN Moldova SRL la
31.12.2014, în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, adoptate
de Uniunea Europeana, care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, , Situația
modificărilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Note la situațiile financiare
individuale şi un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative.
Situațiile financiare anuale sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății.
Responsabilitatea noastră constă în exprimarea unei opinii asupra acestor situații financiare
anuale, precum și a gradului de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile
financiare anuale pentru același exercitiu financiar.

2. Responsabilitatea conducerii pentru situațile financiare


Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a
acestor situații financiare anuale în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din
România.
Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui
control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare
anuale care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea și
aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile în
circumstanțele date.

3. Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie
asupra acestor situații financiare anuale în baza auditului statutar efectuat. Noi am efectuat
auditul conform Standardelor de Audit emise de Camera Auditorilor din România și a
Standardelor Internaționale de Audit, care prevăd ca noi să respectăm cerințele etice, să
planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile, referitoare la
faptul că situațiile financiare anuale sunt lipsite de denaturări semnificative.
Un audit statutar constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit
cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare anuale examinate.
Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea
riscurilor ce privesc fie denaturarea semnificativă a situațiilor financiare anuale, fie din cauza
de fraudă sau de eroare. În efectuarea acestor evaluări ale riscului, auditorul are în vedere
controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea corectă a situațiilor financiare

33
anuale, cu scopul de a stabili proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul
exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern al societății.
În cadrul unui audit financiar, se evaluează, de asemenea, atât gradul de adecvare a
politicilor contabile folosite și al caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de
conducere, cât și de cel de conformitate al informatiilor existente în situațiile financiare
anuale auditate cu cerintele IFRS-urilor. Considerăm ca probele de audit pe care le-am
obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

4. Opinia
În vederea exprimării unei opinii pertinente asupra conformității atât a conturilor
anuale cu referintele contabile în vigoare, cât și a acestora din urma cu prevederile
Standardelor Internationale de Raportare Financiară, s-a efectuat auditarea situațiilor
financiare anuale la 31.12.2015.
Nu s-au constatat abateri semnificative de la principiile contabile generale, iar datele
și informatiile înscrise în conturile anuale asigură o imagine corectă și satisfac cerințele
tuturor categoriile de utilizatori de informatie financiar-contabilă, fiind respectate regulile
stabilite de instituțiile sau organismele din România, precum și normele prevăzute de
Standardele Internationale de Raportare Financiară.
În funcție de cele prezentate anterior, opinia auditorului este fără rezerve, în sensul că
situațiile financiare ale S.C. AMN Moldova SRL, pentru exercitiul financiar 2015 oferă o
imagine fidelă a activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor și a
datelor informative ale acestei entități. Altfel spus, situațiile financiare pentru 31 decembrie
2015, potrivit IFRS, prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția
financiară, rezultatul global și celelalte informații referitoare la activitatea desfășurată de
către societate.

Semnătura, Data,
Hermeziu Oana 30.08.2015

34
ANEXE
35
Bibliografie

1. Botez Daniel, Audit financiar integrat- suport de curs, editura Alma Mater, Bacău
2. Camera Auditorilor Financiari din România, Practici de audit nr. 2, 2015
3. Camera Auditorilor Financiari din România, Practici de audit nr. 4, 2014
4. http://amnmoldova.ro/

36