Sunteți pe pagina 1din 4

ttps://drive.google.com/open?

id=1dUd_mQfeQOefViV6aeKHqRo7iQ8ucMIr

ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE

Tema: Rolul activităţilor educative școlare și extracurriculare


în integrarea și recuperarea elevilor cu CES

CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI DE PARTENERIAT

C.A.E.R.I. 2018, poziţia 859

EDIŢIA a X- a

Aplicant: Şcoala Gimnazială Tinosu & Şcoala Gimnazială Liliești-Băicoi


Scop: Activitatea propune un cadru de informare și schimb de experiență, privind activitățile
extracurriculare defășurate cu elevii cu CES, având în vedere integrarea și recuperarea acestora,
dezvoltarea personală şi creşterea calitǎţii în educaţie.

Grup țintă: elevi cu CES, educatoare, invǎţǎtori, profesori, cadre didactice de sprijin, psihologi,
psihopedagogi, mediatori şcolari, logopezi, consilieri şcolari, manageri educaţionali şi elevi cu
probleme de învǎţare/adaptare şcolarǎ

Secțiuni:
Pentru profesori:
1. Strategii didactice folosite în integrarea și recuperarea elevilor cu CES (programe adaptate,
program de intervenție personalizat, studiu de caz, proiecte didactice în care sunt folosite
strategii activ participative, fișe de lucru, resursele educaţionale în format digital etc.)
2. Rolul educației extrașcolare în vederea integrării și recuperării elevilor cu CES (referate,
comunicări ştiinţifice despre integrare, educație incluzivă, educaţie pentru diversitate, educație
şi voluntariat etc.)
3. Proiecte educaționale inovatoare:
A) din diverse domenii, precum: educație parentală, educație ecologică, educație pentru
sănătate, educație financiară, educație emoțională, educație incluzivă, educație remedială –
inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea planurilor individualizate de învăţare, educație
interculturală, învățare cooperativă, educație pentru mișcare
B) de parteneriat cu comunitatea locală/ părinţii cu scopul prevenirii şi combaterii
abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii / pentru dezvoltarea personală a
preșcolarilor/elevilor prezentare de activități extrașcolare de succes etc.
Pentru elevi:
4. Concursul de creație literară și plastică: Povestea unei zile din viața mea, a ta, a
noastră.
Regulament de participare:
- Înscrierea se va face prin e-mail simpozionbaicoi@yahoo.com până la data de 20 iunie
2018, pe baza Fișei de înscriere.

Concursul pentru elevi:


- Cadrul didactic înscris la simpozion poate participa, dacă dorește și lucrează cu elevi cu
CES/ cu elevi din familii monoparentale/ în plasament/ din comunități sărace- izolate/ cu
părinți plecați în străinătate/ și la sectiunea 4, destinată acestora;
- Creațiile literare și plastice vor ilustra activități diverse, care le-au plăcut, în care s-au simțit
minunat, care s-au desfășurat împreună cu părinții sau colegii/ urmează să se realizeze în
acest an școlar etc.
- Lucrările elevilor și Fișa de inscriere vor fi trimise prin poșta tradițională, în perioada
5.06.2017- 20.06.2018, la adresa: Ilie Nina, Str. Progresului, Bl. 23 B, Sc. B, Ap. 28, Loc.
Băicoi, Cod postal 105200, Jud. Prahova.
- Un cadru didactic (înscris la simpozion) poate trimite maxim două lucrări, indiferent de
creație (literară sau plastică).

Redactarea lucrărilor pentru simpozion


 Materialele trebuie să se încadreze în tematica propusă, să fie însoţite de o scurtă prezentare,
redactată într-un document Word, dimensiunea maximă de o pagină A4, font TNR, 12, la 1 rând,
margini de 1,5 cm, text aliniat justified,;
 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat, iar la două rânduri de titlu se
va scrie autorul şi instituţia (TNR 12);
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării;
 Se publică numai eseuri. Nu vor fi incluse în articol tabele, imagini, scheme.
 Fişa de înscriere, lucrarea şi rezumatul (maxim o pagină) se vor trimite în format electronic,
într-un fișier/ document word, cu următoarea denumire: județul, numele și prenumele, secțiunea,
pe adresa: simpozionbaicoi@yahoo.com până la data de 20 iunie 2018.

Participarea este indirectă.


Produsul final va fi un volum cu ISBN.
Responsabilitatea asupra conţinutului şi a redactării materialelor revine autorilor acestora. În
conţinut să se regăsească o treime aspecte teoretice şi restul aspecte practice, să aibă originalitate,
noutate şi aplicabilitate, în activitatea didactică şi profesională
Diplomele pentru elevi, diplomele de participare la simpozion, adeverinţele şi publicaţia vor fi
expediate prin poştă în perioada septembrie- octombrie 2018.
Taxa de participare pentru cadrele didactice este de 25 RON și include publicatia ISBN cu
lucrările participanţilor, diplomele (de la concurs, de la proiectul Împreună pentru descoperire și
cunoaștere și simpozion), taxele poştale, protocolul, costuri privind materialele consumabile etc.
Ea se va trimite prin mandat poștal, cu precizarea Taxă participare simpozion (sau împreună cu
lucrările elevilor), pâna la data de 20.06.2017, pe adresa: Ilie Nina
Str. Progresului, Bl. 23 B, Sc. B, Ap. 28, Loc. Băicoi, Cod postal 105200, Jud. Prahova
Persoane de contact :
Prof. înv. primar Ilie Nina- 0722588165; ilienina66@yahoo.com
Prof. Popescu Viorica
Pentru trimiterea lucrărilor: simpozionbaicoi@yahoo.com
Evaluarea
 Prin numărul de participanţi;
 Calitatea lucrărilor primite;
 Realizarea unui volum cu lucrările primite.

FIŞA DE INSCRIERE
SIMPOZION NAŢIONAL
Rolul activităţilor educative școlare și extracurriculare
în integrarea și recuperarea elevilor cu CES
2018

„ACTIVITĂTILE EXTRACURRICULARE ”

AUTORUL LUCRĂRII:
SPECIALITATEA:
UNITATEA ȘCOLARĂ:
JUDEŢ:
ADRESA UNDE SE VA TRIMITE COLETUL CU MATERIALELE:
Nume prenume:
Strada: Nr. / Bl. , ap, sc. , et.
Localitate:
Judeţ / Sector
Cod poștal:

TELEFON FIX/ MOBIL:


E-MAIL:

TITLUL LUCRĂRII:

SECŢIUNEA: I. II. III. IV.

ELEVII PARTICIPANȚI LA CONCURSUL Povestea unei zile din viața mea, a ta, a noastră
NR. NUMELE ȘI PRENUMELE CLASA CREAȚIE CREAȚIE
CRT. ELEVULUI LITERARĂ PLASTICĂ
1.

2.

Şcoala Gimnazială Lilieşti, Orașul Băicoi Şcoala ........................................................


Judeţul Prahova Judeţul ..............................................
Nr. tel. 0244260309 Nr. tel./ E-mail ..................................
Nr…….din……………………... Nr…….din…………………….........

PARTENERIAT INTERȘCOLAR
PENTRU EDUCAȚIE

Încheiat între Şcoala Gimnazială Lilieşti, Orașul Băicoi, jud. Prahova,


reprezentată de director prof. Cazan Elvira şi prof. coordonator proiect Ilie Nina
şi
Şcoala .................................................................................................................................
reprezentată de director .............................................. şi prof. coord.
proiect ..................................................................., în vederea realizării activității
Povestea unei zile din viața mea, a ta, a noastră și a simpozionului Rolul activităţilor
educative școlare și extracurriculare, din cadrul Proiectului Educațional Împreună
pentru descoperire și cunoaștere, înscris în CAERI, Nr. 24986/2/22.01.2018, poziția
859.
Şcoala organizatoare se obligă:
 Să trimită tuturor şcolilor participante documentaţia completă a parteneriatului;
 Sa realizeze revista (ISBN/ ISSN), cu materialele trimise pentru publicare;
 Sa ofere diplome elevilor și cadrelor didactice participante la proiect.

Şcoala colaboratoare se obligă:


 Să trimită şcolii organizatoare un exemplar semnat şi stampilat din
ACORDUL DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE
 Să participe la concursurile/ activităţile care au loc din cadrul proiectului;
 Să respecte calendarul activităţilor.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata realizării proiectului- un an şcolar.
Prezentul acord se întocmeşte în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener şi are
caracterul unui document cadru, care acoperă întreaga activitate de realizare a
obiectivelor comune convenite.
Poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori
acestea convin asupra amendamentelor propuse.

Şcoala Gimnazială Lilieşti, Orașul Băicoi Şcoala .............................................


Director, Director,
Prof. Cazan Elvira Prof. ................................................

Coordonator proiect, Coordonator proiect,


Prof. înv. primar Ilie Nina ……………………………..

S-ar putea să vă placă și