Sunteți pe pagina 1din 13

Paraclisul Sfantului apostol şi evanghelist Luca

(18 octombrie)

Sfântul apostol Luca este autorul Evangheliei după Luca, însoţitorul Sfântului
apostol Pavel (Filimon 1, 24; 2 Timotei 4, 10-11) şi este numărat printre cei
şaptezeci de apostoli. El s-a născut în Antiohia siriană şi era medic. El este
considerat a fi fondatorul iconografiei. Prăznuirea sa se face la 18 octombrie, la 22
aprilie împreună cu apostolii Nataniel şi Climent, la 20 iunie ziua în care moaştele
sale, alături de ale altor Sfinţi, au fost mutate în Biserica Sfinţilor apostoli din
Constantinopol, precum şi la 4 ianuarie, împreună cu soborul celor şaptezeci.

***
Paraclisul Sfântului apostol şi evanghelist Luca, Mănăstirea Nera:
https://www.youtube.com/watch?v=-xVcksC7hhw

Un nou CD al maicilor de la Mănăstirea Nera:


https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=dBkOzJuG2Mg

Sfântul apostol şi evanghelist Luca (18 octombrie, 22 aprilie, 20 iunie):


https://www.scribd.com/doc/244011311/Sfantul-Apostol-%C5%9Fi-Evanghelist-
Luca-18-octombrie-22-aprilie-20-iunie

&&&

[Preotul: face obişnuitul început, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru.]


Citeţul: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Rugăciunile începătoare

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi


toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălă-
şluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi mântuieşte, Bu-
nule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.


Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi;


Doamne, curăţeşte păcatele noastre;
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre;
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !
Doamne, miluieşte !
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta,
facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă
dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

[Dacă este preot de faţă, zice: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, a


Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.]

Doamne, miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.


Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul
nostru.

Apoi:

Psalmul 142:
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-
mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei
vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă
în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.
Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca
un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi
întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în
mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi
calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de
vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul
dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta
scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi
pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule!


Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule!
Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru
numele Domnului. (de 3 ori), apoi:
Tropar: Al Evangheliei, alesule ritor şi lucrătorule în ţarina lumii, cu meşteşugul
doctor al trupeştilor boli, Luca grabnic ajutor în ispitele vieţii, din boală făcându-te
milostivului Doctor, nu înceta rugându-l pentru noi să ne reverse mulţimea îndu-
rărilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.


Amin (a Născătoarei).

Niciodată nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a vesti noi, nevrednicii puterile


tale; că de nu ai fi stătut înainte, rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru
atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De la tine, Stăpână, nu
ne vom depărta, că pe robii tăi pururea îi mântuieşti din toate nevoile.

Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta, şi după mulţimea îndurărilor
Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de
păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu
înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa
încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată
întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată
adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat
mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât
zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele
mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile
mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept
înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul
Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Duh
stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei
necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-vă limba mea de dreptatea
Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfă lui Dumnezeu,
duhul umilit; inimă înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine,
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe
altarul Tău viţei.
Canonul Sfantului apostol şi evanghelist Luca

Cântarea 1
Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Pahar al luminii dumnezeieşti şi al cunoştiinţei, gura ta înţeleptule prin graiul Scri-


pturi, ne deschide visteria bogată a harului.

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Primind prea bogat de la Dumnezeu, cereştile taine ale vieţii celei veşnice, adâncul
Scripturii luminează-l, întunecimea din suflet gonindu-ne.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Pavel apostolul călător te-a uns fericite, adunarea creştinilor pe urmele Dom-
nului călcat-ai, spre mântuirea noroadelor mult râvnind.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Curat chipul Maicii lui Dumnezeu cinstindu-l din suflet, Sfinte Luca l-ai zugrăvit şi
chipul întrupării negrăite, e moştenirea prea scumpă ce ne-ai lăsat.

Cântarea a 3-a

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Cercetatu-ne-a Domnul venind în trup pe pământ, a Tatălui iubire vestindu-o şi a


Duhului celui Sfânt, pe care adânc cunoscând mărturisindu-le sfinte, Răsăritul cel
de sus slobod creştinilor.

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Minunatelor fapte ale apostolilor urmat-ai cu bună credinţă slujind Evanghelia şi


moştenire ai lăsat, celor ce mult însetează adevăr nebiruit, taina Cuvântului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pomenitu-te-a sfinte întru epistola sa, Pavel fericitul apostol cinstindu-ţi evlavia.
Asemănându-ne lui, îţi împletim astăzi cunună, în cântări cinstindu-te, vrednice
apostole.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Fecioară izvor de har nesecat, inima cea strâmtă lărgeşte ca glasul Cu-
vântului, să-l pot cuprinde în ea şi să rodesc pocăinţa, calea vieţii veşnice naşterea
cea din duh.

Apoi aceste stihiri:

Izbăveşte împresurarea şi amăgirile vicleanului sfat al vrăjmaşului, Luca slăvite pe


cei care te laudă.
Curată care prin cuvânt pe Cuvântul în chip de netâlcuit L-ai născut în zilele din
urmă, nu înceta rugându-l ca una ce ai îndrăznire de Maică.
(Preotul săvârşeşte ecteniile)

Strălucit-ai lumii întregi ca un luceafăr neapus, alăuta Duhului, Cuvântului slujitor,


a tainelor Tatălui vestire, Dumnezeirea mărturisit-ai pe pământ, Treimea cea în
unime cântând, cel între apostoli Luca prea cinstit.

Cântarea a 4-a

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Tron ales al Cuvântului, al tău suflet vrednic s-a arătat în veac, vase sfinte ale ha-
rului şi pe noi a fi, învredniceşte-ne.

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Doctor bolilor trupului, mângâiere blândă a celor greu cercaţi, de la Doctorul ce-
resc te avem, caută cu milă dar, spre robii tăi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeul cunoscut, iscusit vânatu-te-a pentru turma sa, păstoreşte-ne cu dra-


goste, la limanul cel dorit ducându-ne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucurie, făcutu-te-ai dezlegând blestemul celui întâi zidit, al Treimi sfat din veci
privind, chivot sfânt al noului Adam te ştim.

Cântarea a 5-a

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Sfânt luminător revărsând izvor de dragoste, peste zidirea întreagă ce suferă, dintru
sminteala celui viclean, izbăveşte-o.

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.


Lumii strălucind ca un soare, înţeleptule stând înaintea slavei dumnezeieşti, ne po-
meneşte cu osârdie, bunule

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nor însufleţit arătându-te apostole, înrourat-ai duhul creştinilor şi luminat-ai pă-


gâneasca înţelegere.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel fără de trup întru tine Şi-a aflat locaş, spre înnoirea firii celor căzuţi, părtaşi
prin tine, Împărăţiei făcându-ne.

Cântarea a 6-a

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Vorbit-ai ca Moisi cu Cel dorit şi pe muntele virtuţii suit-ai, Legea cea nouă în duh
însemnat-ai pe piatra inimii tale, slăvitule şi scrisă ai predanisit, dascăl prea
înţelept arătându-te.

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Lumina cea în trei sori umbrindu-te, ca un ritor a cinstitei biserici ai luminat cu


cuvântul tău lumea, desferecând din adâncul păcatului, pe cei ce slavă îţi aduc
Sfinte Luca, luceafărul neapus.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflat-ai tămăduire bolilor, meşteşugul cel lumesc neprinzându-l, desăvârşindu-l


apoi înţelepte cu revărsarea bogată a harului, de suflet tămăduitor ne arată şi nouă
apostole.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Spre tine s-a îndreptat a cerului cercetare, Preacurată Fecioară şi stricăciunea că-
derii din slavă s-a vindecat neamul întreg slobozindu-se, slăvind dar mijlocirea ta,
în cântări fericindu-te pururea.

Apoi aceste stihiri:


Izbăveşte împresurarea şi amăgirile vicleanului sfat al vrăjmaşului, Luca slăvite pe
cei care te laudă.

Curată care prin cuvânt pe Cuvântul în chip de netâlcuit L-ai născut în zilele din
urmă, nu înceta rugându-l ca una ce ai îndrăznire de Maică.

(Preotul săvârşeşte ecteniile)

După ce se sfârşesc ecteniile, cântăm:

(Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor! Strana: Şi duhului tău.)

Evanghelia

Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Luca, citire:


Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

Luca (XXIV, 12 - 35) (Evangheliaa cincea a Învierii)

12. Şi Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut


giulgiurile singure zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se
întâmplase.
13. Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ieru-
salim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus.
14. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea.
15. Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei. şi Iisus Însuşi, apropiindu-Se,
mergea împreună cu ei.
16. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască.
17. Şi El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu
altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit, cuprinşi de întristare.
18. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El: Tu singur eşti străin în
Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea?
19. El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele despre Iisus Nazarineanul, Care
era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului
popor.
20. Cum L-au osândit la moarte şi L-au răstignit arhiereii şi mai-marii noştri;
21. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu toate
acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea.
22. Dar şi nişte femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis de
dimineaţă la mormânt,
23. Şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-
au spus că El este viu.
24. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa precum spuseseră fe-
meile, dar pe El nu L-au văzut.
25. Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca să credeţi toate
câte au spus proorocii!
26. Nu trebuia oare, că Hristos să pătimească acestea şi să intre în slavă Să?
27. Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate
Scripturile cele despre El.
28. Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai
departe.
29. Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi, că este spre seară şi s-a
plecat ziua. Şi a intrat să rămână cu ei.
30. Şi, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi,
frângând, le-a dat lor.
31. Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi El s-a făcut nevăzut de ei.
32. Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne
vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?
33. Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe
cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei,
34. Care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi S-a arătat lui Simon.
35. Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la
frângerea pâinii.

Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru rugăciunile evanghelistului Tău, Milostive curăţeşte mulţimea greşalelor


noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive curăţeşte mulţimea gre-


şalelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare milă Ta şi după mulţimea îndură-


rilor Tale şterge fărădelegile noastre.
Creştinilor sfânt odor şi mângâiere în ispite, lăsat-ai apostole trupul tău cel nes-
tricat plin de bun miros, revărsând pururea celor slabi putere, celor greu împovăraţi
de boli, leac şi uşurare. Alesule Luca, păstorule întru Sfântul Duh te arăţi celor fără
sprijin, liman şi scut te roagă la tronul Stăpânului şi Domnului tuturor, milostivă
îndurarea Lui să o reverse peste noi.

(Preotul: Mântuieşte ...)

Cântarea a 7-a

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Spre Emaus slăvite cu Cleopa împreună călătorind întristaţi, pe Domnul învierii


văzutu-l-aţi aievea şi mâhnirea v-a preschimbat în bucurie, şi pe noi acum ne
întăreşte.

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Pe cărarea vieţii mergători împreună cu tine, sfinte ai aflat pe Domnul şi Stăpânul


vieţii şi al morţii şi Aceluia ai strigat: Bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înmiresmat roada duhului te-ai arătat Sfinte Luca, pe Domnul Slavei vestind, la
marginile lumii cuvântul tău ajuns-a adevărul descoperit, pe cei de viaţă însetaţi în
Duhul Sfânt născându-i.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Dumnezeu, Preacurată, cel între îngeri mai marele Gavriil oarecând, ţi l-a vestit
Marie, spunând că vei naşte izbăvirea lui Israil, binecuvântată fii de neamurile
toate.

Cântarea a 8-a

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Suflare sfântă, nou legământ de viaţă am primit prin cuvintele tale în credinţa drea-
ptă fii nouă călăuză.
Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Mişcat de duhul prin adierea cea lină, ca o trestie prea iscusită, pusu-ne-ai în slove
lucrarea mântuirii.

Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Domnul.

În veşnicie fiind legat prin iubire, cu apostolul Pavel cinstite, laudă aduceţi unimii
în Treime.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să amuţească necinstitoarea grăire ce tăgadă aduce întrupării Fiului cel Veşnic din
pururea Fecioara.

Cântarea a 9-a

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Limanul mântuirii limpede văzându-l, călătoria vieţii cu pace săvârşind şi din loca-
şul cel veşnic cu dragoste ne veghezi.

Stih: Sfinte apostole Luca, roagă-te pentru noi.

Soborul de apostoli te-a primit în ceruri, la masa Mirelui Sfânt aşezându-te, de bu-
curia aceasta învredniceşte-ne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe marea tulburată, a mărturisirii cu iscusinţă răzbit-ai slăvitule, călăuzire în ispite


rugămu-te, să ne fii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântului cel Veşnic, chivot sfânt Fecioară al tău mitras arătatu-s-a nerăpit, din
stricăciunea căderii, Maică ridică-ne.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea


pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti
mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii,
care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Lucrător în via virtuţilor fost-ai fericite întărirea bisericii, scrierile tale lăsat-ai
moştenire de viaţă dătătoare, Sfinte apostole.

Pictor înzestrat adumbrit de har, chipul Maicii Sfinte şi a Pruncului ei iubit, lăsat-ai
peste veacuri la neamurile toate, minunea întrupării Fiului nezidit.

Cu bună cinstire slăvitu-i-ai pe cei ai credinţei în Hristos stâlpi neclătinaţi, Petru şi


cu Pavel, doimea cea aleasă a căror însoţire în icoană, o ai cuprins.

Dar de preţ lăsat, apostole tămăduitoare neputinţelor omeneşti, ale tale moaşte iz-
vor de mângâiere de har aducătoare celor ce le cinstesc.

Păgânii rămână fără de glas, care nu se închină la cinstită icoana ta, de evan-
ghelistul Luca zugrăvită, aceia ce se cheamă, Călăuzitoarea.

Cu toate Oştile Îngereşti, cu Botezătorul, cu apostolii lui Hristos şi cu Sfinţii toţi,


Fecioară Maică neîncetat mântuire soleşte-ne.

(Preotul: Miluieşte-ne ...)

Apostole a lui Hristos şi scriitorule al dumnezeieştilor dogme şi întărirea Bisericii,


duhul adevărat, inimile cele ce erau în negura necunoştinţei care apuseseră întru
adâncul pierzării l-ai tras prin cuvântări de Dumnezeu, mântuindu-le ca dintr-un
val de vifor. Următor fiind lui Pavel, vasul alegerii în cai şi ucenic, pentru aceasta
te rugăm pe tine Luca, cel ce eşti vrednic de minuni, frumuseţea antihohienilor
roagă-te Mântuitorului şi Dumnezeu pentru cei ce săvârşesc cu credinţă, pururea
cinstită pomenirea ta.