Sunteți pe pagina 1din 1

2.

Treptele de instituire divina


2.1. Clerul superior
2.1.1.Episcop
Gradul eel mai inalt din ierarhia bisericeasca este episcopatul. intaietatea lui se bazeaza pe
urmatoarele:
a) puterea episcopala este mostenita de la Apostoli;
b) in episcopat este deplinStatea puterii spirituale:
c) el are cea mai inalta administrate in Biserica.28
In "DidahiacelorDoisprezeceApostoli". ni se spunesa ne alegemsau sa hirotonim episcopi $i
diaconi vrednici de Domnul, ,.barbatj blanzi §i neiubitori de argintj, adevara^i §i pusj la
incercare, cad ei implinesc pentru voi slujirea profetjlor si invatatorilor. A§adar, nu-i dispremitj,
caci ei sunt printre voi cei cinstitj impreuna cu profe^ii si invatatorii."29
lpolit al Romei, in ..Traditja Apostolica", afirma cacel ales pentru rangul de episcop, va trebui
ales de intreg poporul §i irepro§abil [1 Tim 3,2]. Cand va fi numit §i va fi placut de totj, poporul
sa se adune impreuna cu prezbiteriul §i episcopii prezenji intr-o zi de dummied si, cu
consimt.amantul tuturor acestora, sa-si puna mainile peste el [Nm 27, 18. 23], iar prezbiteriul sa
stea in lini§te. Tot.i sa pastreze tacerea rugandu-se din inima pentru pogorarea Duhului. Dupa
care unul din episcopii de fat.a, rugat de top, sa-si puna mana peste eel care se hirotone§te
episcop §i sa se roage spunand astfel:30
Primul fapt, ca episcopii au dobandit puterea imediat dela apostoli, e dovedit de inva^atura
Bisericii din cele mai vechi timpuri; Sf. Paring au vorbit de drepturile episcopale sj apostolice §i
au numit pe episcopi apostoli §i pe apostoli episcopi. Succesiunea aceasta a episcopilor dupa
apostoli nu duce tnsa la o deplina egalitate a celor dintai cu cei din uima. Pe cand apostolii au
fost chematj §i ale§i chiar de Mantuitorul in slujba Evangheliei, episcopii au
28 Nicodim Milaș, Drept bisericesc oriental..., p. 197, vezi și L. Rațiu, Drept bisericesc, Blaj, 1877.
29Didahia celor doisprezece apostoli, Tn Parinti si Scriitori Bisericesti, vol. I, traducere de D. Fecioru, Editura
Institutului Biblic §i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1979, p. 31.
30lpolit din Roma - Tradip'a apostolica, Tn Canonul Ortodoxiei, vol. I, diac. loan I. lea Jr., ed. Deisis, Sibiu, 2008, p.

573.