Sunteți pe pagina 1din 34

diac. prof. drd.

Daniel Mocanu
Ordinea ierarhică a Praznicelor bisericeşti

1. Praznicele împărăteşti: Dacă se întâmplă duminica: Înălţarea Cinstitei Cruci (14


septembrie), Naşterea Domnului (25 decembrie), Botezul Domnului (6 ianuarie), Schimbarea la
Faţă (6 august), precum şi la Duminica Floriilor, la Duminica Paştilor, la Duminica Tomii şi la
Pogorârea Sfântului Duh nu se cântă nimic dintre stihirile Învierii, ci toate ale praznicului.

2. Duminica: Primează Învierea şi se cântă slujba din Octoih şi se combină, la Vecernie, la


Doamne, strigat-am, după caz:
2.1 Dacă se întâmplă duminica: Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie), Întâmpinarea Domnului (2 februarie), Buna-Vestire
(25 martie) şi Adormirea Maicii Domnului (15 august), se cântă 4 stihiri ale Învierii, ale
glasului din Octoih, 6 stihiri ale Praznicului, Slavă... Şi acum..., stihira Praznicului.
2.2 Dacă se întâmplă duminica: un sfânt cu polieleu, se cântă 4 stihiri ale Învierii, ale
glasului din Octoih, 6 stihiri ale sfântului, Slavă... a Sfântului Şi acum..., Dogmatica glasului de
rând.
2.3 Dacă se întâmplă duminica: un sfânt cu stihurile pe 6 sau cu Doxologie Mare, se
cântă 6 stihiri ale Învierii, ale glasului din Octoih, 4 stihiri ale sfântului, Slavă... a Sfântului Şi
acum..., Dogmatica glasului de rând.
2.4 Dacă se întâmplă duminica: doi sfinţi cu stihurile pe 6, se cântă 6 stihiri ale Învierii,
ale glasului din Octoih, 2 stihiri ale primului sfânt şi 2 stihiri ale celui de-al doilea sfânt,
Slavă... a Sfântului Şi acum..., Dogmatica glasului de rând.
2.5 Dacă se întâmplă duminica: un sfânt cu stihiri pe 3, se cântă 7 stihiri ale Învierii,
ale glasului din Octoih, 3 stihiri ale sfântului, Slavă... Şi acum..., Dogmatica glasului de rând.
2.6 Dacă se întâmplă duminica: Perioada festivă a unuia dintre praznicele împărăteşti ale
Mântuitorului sau ale Maicii Domnului, se cântă 4 stihiri ale Învierii, ale glasului din Octoih, 3
stihiri ale praznicului sau ale înainteprăznuirii şi 3 stihiri din Minei ale sfântului de rând,
Slavă... a Praznicului, Şi acum..., Dogmatica glasului de rând.

3. Praznicele Maicii Domnului, ale Sfântului Ioan Botezătorul şi ale Sfinţilor mari (cu
priveghere) – atunci când acestea cad de Luni până Sâmbătă, se pun toate ale praznicului din
Minei şi se urmează rânduiala pe care ne-o indică cartea. Nu se combină cu Octoihul.
4. Praznicele de mijloc – ale sfinţilor la care nu se face priveghere, ci se cântă numai polieleul.
5. Praznicele mici – care au doxologie mare
6. Praznicele mici – cu slujba pe 6

Aceste Praznice se reprezintă grafic în calendar, astfel:


(†) – arată Praznicle mari închinate: Sfintei Treimi, Mântuitorului, Sfântului Duh, Maicii
Domnului, Ioan Botezătorul, Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, la care se face Priveghere mare.
†) – arată praznicle de mijloc ale sfinţilor, la care se face priveghere: Sf. Gheorghe, Sf. Dumitru
† - arată praznicle de mijloc la care nu se face priveghere, ci se cântă numai polieleul: Sf.
Varvara, Sf. Apostol Filip, Sf. Dimitrie Basarabov.
X) – arată praznicele mici, care au doxologie mare: Zămislirea Sfintei Fecioare, Sf. Ap. Iacov
X – arată praznicele mici care au slujba pe şase: Sf. Prooroc Daniel, Sf. Efrem Sirul

1
diac. prof. drd. Daniel Mocanu

Anul Liturgic
Mântuitorul a făgăduit că va fi pururea cu noi „Iată Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului…”(Mt 28, 20). Biserica a fost preocupată de la început să asigure prezenţa şi
simţirea lui Iisus în mijlocul credincioşilor. Astfel, Biserica prin orânduielile ei a întemeiat anul
liturgic (bisericesc), cu sărbătorile, posturile şi momentele importante din cursul anului.
Ziua liturgică :
- Fiecare zi din cursul anului este consacrată comemorării unui eveniment din istoria
mîntuirii sau unui sfânt
- Începe cu seara. Ziua liturgică – intervalul dintre două seri consecutive ; de aceea
sărbătorirea şi slujba oricărei zile începe cu slujba Vecerniei din ajunul zilei
respective
- Cele mai importante zile din cursul anului bisericesc : Vinerea Patimilor, Duminica
Sfintelor Paşti şi Duminica Cincizecimii
- Împărţirea zilei
o Ceasul I – 6 – 9 a.m
o Ceasul III – 9 – 12 a.m
o Ceasul VI – 12 – 15
o Ceasul IX – 15 – 18
Săptămâna liturgică :
- Fiecare grup sau ciclu de 7 zile alcătuieşte săptămâna liturgică
- Începe cu Duminica (Vecernia de Sâmbătă seara) şi se sfârşeşte cu Sâmbăta (Ceasul
al IX-lea)
- Cele 52 de săptămâni ale anului bisericesc sunt denumite sau indicate prin numărul
lor de ordine, după cele două sărbători cu dată variabilă : Paşti şi Rusalii
- Cele mai importante : Săptămâna Patimilor, Luminată, Rusaliilor, dinaintea şi după
Înălţarea Sfintei Cruci, Naşterii Domnului, Botezului
- În cadrul săptămânii fiecare zi este închinată pomenirii unuia din momentele de
seamă din istoria mântuirii
o Duminica – Învierea Domnului
o Lunea – Sfinţilor Îngeri
o Marţea – Sfinţilor Prooroci – Sfântul Prooroc Ioan
o Miercurea şi Vinerea – Sfintei Cruci şi Sfintelor Patimi
o Joia – Sfinţilor Apostoli – Sfântul ierarh Nicolae
o Sîmbăta – Sfinţilor Mărturisitori şi Mucenici – tuturor morţilor
Anul bisericesc şi cele trei mari perioade ale sale:
Potrivit tradiţiei moştenite din legea veche, anul liturgic începe la 1 septembrie, deoarece
în această zi s-a început creaţia lumii şi tot în această zi Şi-ar fi început Iisus activitatea publică
„Duhul Domnului este peste Mine…”(Lc 4, 8-19)
În timpul anului liturgic avem două cicluri de sărbători sau zile liturgice
o Unul mobil, care se învîrte în jurul Paştilor – ciclul hristologic/pascal
o Unul fix – comemorează Sfinţii prăznuiţi în fiecare zi– ciclul sanctoral/mineal
În centrul anului bisericesc stau Paştile cu Săptămâna Patimilor şi se împarte în 3
perioade, numite după cartea principală de slujbă folosită la strană
o Perioada Triodului
o Perioada Penticostarului
o Perioada Octoihului

2
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Perioada Triodului
Ţine din Duminica Vameşului şi a fariseului până în Sâmbăta Patimolor (10 săpt)
4 săptămâni pregătitoare
 Duminica Vameşului şi a Fariseului
 Duminica Fiului risipitor
 Duminica înfricoşatei judecăţi
 Duminica izgonirii lui Adam din rai
6 săptămâni ale Postului Mare
- Duminica Ortodoxie
- Duminica Sfântului Grigorie Palama
- Duminica Sfintei Cruci
- Duminica Sfântului Ioan Scărarul
- Duminica Sfintei Maria Egipteanca
- Duminica Floriilor
- Reînnoieşte oficiul arhieresc al Mântuitorului sau activitatea Sa de mare preot,
îndeplinită prin jertfa şi moartea Sa pe Sfânta Cruce
- Culminează cu Vinerea Patimilor

Perioada Penticostarului
Ţine din Duminica Paştilor până în Duminica I după Rusalii/Duminica Tuturor Sfinţilor
8 săptămâni:
- Duminica Învierii
- Duminica Sfântului Apostol Toma
- Duminica Mironosiţelor
- Duminica Slăbănogului
- Duminica Samarinencei
- Duminica Orbului din naştere
- Duminica Sfinţilor Părinţi de Sinodul I Ecumenic
- Duminica Ciniczecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh
- Duminica Tuturor Sfinţilor
- Reprezintă şi celebrează timpul dintre Învierea şi Înălţarea întru slavă a Domnului,
urmată de Pogorârea Sfântului Duh şi întemeierea Bisericii creştine
- Începe cu Paştile şi se încheie cu Rusaliile
- Sărbătoare centrală : Paştile, Înălţarea, Cincizecimea

Perioada Octoihului
Ţine tot restul anului, este cea mai lungă perioadă din cursul anului bisericesc
- Durata ei variază între 40-46 săpt, în funcţie de data Paştilor
- Reînnoieşte activitatea profetică, didactică şi învăţătorească a Mântuitorului
- Sărbătoare centrală Naşterea Domnului şi Botezul Domnului

3
diac. prof. drd. Daniel Mocanu

Cărţile de cult
1 Cărţi extrase din Sfânta Scriptură
1. Sfânta Evanghelie – conţine pericopele Sfintelor Evanghelii din Noul Testament,
2. Apostolul - conţine: Epistolele Pauline, Epistolele Soborniceşti, Faptele Apostolilor.
3. Psaltirea - conţine psalmii din Sfânta Scriptură. Ea este împărţită în 20 de catisme
(katizo – a şedea), fiecare catismă are 3 părţi, stări, stihologii sau slave.

2 Cărţi alcătuite de Biserică pe baza tradiţiei


1. Liturghierul - cartea de slujbă care cuprinde în sine rânduiala pentru preoţi şi
diaconi la Vecernie, Utrenie şi cele trei Liturghii, rînduiala împărtăşaniei şi
otpusturile, ecfonisele şi îndrumări tipiconale.
2. Arhieraticonul – rînduiala slujbei cu arhiereu/Liturghierul arhieresc
3. Molitfelnic/Trebnic – cartea care cuprinde rânduiala săvârşirii Sfintelor Taine, a
Ierurgiilor bisericeşti şi a slujbelor pentru diferite trebuinţe
4. Aghiazmatarul – rezumat al Molitfelnicului – slujbele cele mai des folosite slujbe în
practica liturgică
5. Ceaslovul – rugăciuni din rînduiala slujbelor zilnice: Ceasuri, Vecernia, Pavecerniţa,
Mizonoptica, Utrenia, Obedniţa, rugăciuni, paraclise, acatiste, sinaxar.
6. Octoihul - slujbele celor 8 glasuri bisericeşti de peste săptămînă. Cântările se împart
în trei grupe: Vecernie, Utrenie, Liturghie. Fiecare glas ţine o săptămînă. Fiecare zi e
consacrată unui subiect principal: Învierea, Sfintele Puteri...
7. Triodul – cuprinde serviciile divine din Postul Mare. Canoanele Triodului din zilele
de rând, de la Utrenie, nu au 9 cântări, ci 3, de unde îşi trage şi denumirea.
8. Penticostarul - cuprinde rânduiala slujbelor din perioada Cincizecimii.
9. Mineiele – cuprind slujbele sărbătorilor pentru fiecare zi a anului, aranjate pe 12 luni.
10. Tipicul – carte care cuprinde rânduielile din duminici, sărbători şi zile de rând.

Împărţirea slujbelor bisericeşti

Slujbele bisriceşti se pot împărţi în mai multe categorii sau grupe, atât după structura sau
extensiunea lor, cît şi după scopul sau destinaţia, locul, timpul în care se săvîrşesc.
Sfânta Liturghie - cea mai importantă slujbă a Bisericii.

Cele şapte laude – slujbele zilnice prin care se aduce în fiecare zi prinosul de laudă şi
mulţumire lui Dumnezeu.
- Bisrica creştină a moştenit de la evrei numărul de şapte al slujbelor sau momentelor
din zi, în care se simte îndatorată să-i aducă laudă lui Dumnezeu. Ps. 68, 164 De şapte
ori pe zi Te laud, Doamne, pentru judecăţile Tale cele drepte.
- Cele 7 laude :
o Vecernia – slujba de seară – mulţumirea adusă lui Dumnezeu la sfârşitul zilei.
Ne aduce aminte de răstignirea lui Hristos care a avut loc spre seară.
o Pavecerniţa, După-cinarea – rugăciunea de dinainte de cină sau de culcare –
cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să putem trece în pace noaptea, fără tulburare.
Ne aduce aminte de moarte – noaptea vieţii – care este închipuită prin
întunericul nopţii.

4
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
o Miezonoptica, Polunoşniţa – rugăciunea de la miezul nopţii. Rugăciunea de la
mizul nopţii, expresia nevoinţei monahale, a privegherii, simbol al imitaţiei
laudei pa care îngerii o aduc pururea lui Dumnezeu.
o Utrenia – slujba de dimineaţă – mulţumirea adusă lui Dumnezeu, după
scularea din somnul nopţii. Ne aduce aminte de patimile pe care le-a îndurat
Iisus, de la miezul nopţii până la ziuă
o Orele, Ceasurile I, III, VI, IX, adică rugăciunile de le începuturile celor 4
sfreturi ale zilei. Rugăciunea adusă lui Dumnezeu în momentele cele mai
importante din zi.
- Vecernia începe ziua liturgică, Ceasul IX o încheie.
- Serviciul celor 7 laude este completat, desăvîrşit şi încununat de slujba Sfintei
Liturghii, care se săvârşeşte după Ceasul VI, sau de Obedniţă (în zilele în care nu se
face Liturghie).

Sfintele Taine – sunt slujbele bisericeşti, prin mijlocirea cărora ni se împărtăşeşte, în


chip special şi prin anumite semne văzute, harul lui Dumnezeu, în cele mai importante momente
al vieţii noastre.
Ele sunt în număr de 7, după numărul darurilor Duhului Sfânt :
- Taina Botezului
- Taina Mirungerii, Ungerea cu Sfântul şi marele mir
- Taina Mărturisirii, Pocăinţa
- Taina Euharistiei, Împărtăşirea
- Taina Nunţii, Căsătoria
- Taina Preoţiei, Hirotonia
- Taina Maslului, Eleoungerea

Ierurgiile - slujbe, rânduieli, rugăciuni de binecuvântare şi sfinţire a omului în diferite


momente şi împrejurări din viaţa sa, ca şi pentru binecuvântarea sau sfinţirea naturii
înconjurătoare. Ele stau în legătură cu Sfânta Liturghie sau Sfintele Taine, fiind săvârşite,
înaintea acestora, în timpul sau după ele.
După scopul lor, ierurgiile sunt de patru feluri:
1 exorcisme
2 curăţiri şi dezlegări
3 binecuvântări
4 sfinţiri
După destinaţia lor
1 cele care se referă la persoane
2 cele care se aplică naturii înconjurătoare
1. Ierurgii în legătură cu naşterea şi botezul
a. Rânduiala din prima zi pentru femeia lăuză
b. Rugăciunea la însemnarea prunculuim, când i se pune numele, la 8 zile
c. Rânduiala îmbisericirii pruncului şi a curăţirii lăuzei, 40 de zile
2. Agheasma sau sfinţirea apei
a. Agheasma mică
b. Agheasma mare
3. Tedeumul sau Doxologia – slujba de mulţumire
4. Ierurgii în legătură cu sfârşitul omului şi cu grija pentru cei morţi
a. Slujba la ieşirea cu greu a sufletului

5
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
b. Rânduielei tradiţionale la moarte
c. Panihida
d. Slujba înmormântării
e. Parastasele
5. Călugăria, Tunderea în monahism
6. Rugăciuni şi binecuvântări pentru diferitele trebuinţe ale omului

Liturghiile ortodoxe şi originea lor

Biserica Ortodoxă Română întrebunţează trei sfinte liturghii: liturghia Sfântului Vasile
cel Mare, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur şi Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.
Originea Liturghiilor ortodoxe este siriană (antiohiană). Ele derivă din Liturghia de tip sirian a
Sfântului Iacob şi anume din varianta grecească a acesteia, aşa cum se localizase ea mai întâi în
Asia Mică – mai ales în Cezarea Capadociei – prin sec IV – şi apoi, puţin mai târziu, în
Constantinopol. Ele sunt numite liturghii ortodoxe sau de rit bizantin, pentru că în forma lor de
azi, s-au dezvoltat mai înîi în Bizanţ, Constantinopol, de unde s-au răspândit, mai apoi, în toată
lumea
Liturghia Sfântului Vasile cel mare- cea mai veche din cele trei liturghii bizantine. La
origine ea este o variantă a Liturghiei Sfântului Iacob, localizată în Cezareea Capadociei,
variantă care, pentru rugăciunea principală (anafoarua), aprimit o formă definitivă prin Sfântul
Vasile cel mare.
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur – La originea acestei liturghii a stat vechea
Anafora Antiohiană a Apostolilor, pe care Sfântul Ioan atunci când a fost numit patriarh, a adus-
o din Antiohia, la Constantinopol. Sfântul Ioan a fost cel care a revizuit-o, compunând anaforaua.
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.Apariţia acestei Liturghii a fost pusă de specialişti
pe seama practicii împărtăşirii private cu Sfânta Pâine adusă acasă de la adunarea Euharistică.
Potrivit Sfântului Vasile ea datează din vremea persecuţiilor.

1. Întrebuinţarea celor trei Liturghii în cursul anului bisericesc


Liturghia Sfântului Vasile a fost, la început, liturghia normală sau cea care se folosea în
fiecare zi (Codex Barberini – liturghia zilnică). Cu timpul însă, şi anume prin sec IX-X, din
pricina lungimii excesive a anaforalei ei, a fost înlocuită treptat cu liturghia mai scurtă, a Sf.
Ioan, iar săvârşirea ei a fost limitată la un număr restrâns de zile.
Astăzi, ea se foloseşte de 10 ori pe an:
- În primle 5 Duminici din Postul Mare
- În ziua Sfântului Vasile (1 ian)
- În Joia şi Sâmbăta din Săptămâna Patimilor
- În ajunul Crăciunului (24 dec) şi în ajunul Bobotezei (5 ian)
OBS.
1. Atât în Joia şi în Sâmbăta Patimilor, cît şi în cele două ajunuri, liturghia Sfântului Vasile
cel Mare se face unită cu vecernia (adică se dă binecuv ca pentru Liturghie, dar începem
cu vecernia până după paremii sau vohodul cu Evanghelia, după care urmează liturghia
de la Sfinte Dumnezeule...)
2. Când însă cele două ajunuri (Crăciun, Bobotează) cad Sâmbăta sau Duminica, atunci în
ziua ajunului se oficiază liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar liturghia Sfântului
Vasile cel Mare se face în înseşi zilele Preznicelor (25, 6), fără să se combine cu
vecernia.

6
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite – se oficeiază, de regulă, Miercurea şi Vinerea
din Postul Mare (afară de Vinerea Patimilor, când nu se face nicio liturghie), luni, marţi,
miercuri în Săptămâna Patimilor şi în câteva sărbători mai importante din Postul Mare: Sf.
Haralambie (10 febr), a doua şi a treia aflare a Sfântului Cap al Sfântului Ioan Botezătorul (24
febr), Sfinţii 40 de mucenici (9 martie) şi ajunul Bunei Vestiri (24 martie), dacă acestea cad într-
una din zilele de rând pe peste săptămână (de luni-vineri)
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în celelalte duminici şi sărbători,
în care nu se face una din celelalte două liturghii. Ea este liturghia care se săvârşeşte de cele mai
multe ori pe an.

2. Timpul săvârşirii Sfintei Liturghii


Liturghia se săvârşeşte în fiecare zi la mănăstire şi Sâmbăta, Duminica sau în sărbători în
Bisericile de parohie.
Vremea sau ceasul din zi la care trebuie să înceapă liturghia, după predania veche a
Bisericii este ceasul al noulea (aprox 9 dimineaţa), când Domnul a fost răstignit pe Cruce şi când
Duhul Sfânt s-a pogorât peste Apostoli. Excepţie face liturghia din ziua de Paşti şi Crăciun, când
se săvârşeşte după mizul nopţii sau dis de dimineaţă.

3. Zilele liturgice şi aliturgice


Zile aliturgice, zile în care, după tradiţia veche a bisericii, nu se săvârşeşte liturghie nici
chiar în mănăstiri. Ele sunt zile în care tipicul şi cărţile de slujbă prevăd ajunare deplină, adică
post aspru până seara.
1. Vinera Patimilor/Vinerea Seacă
2. Luni şi Marţi din I săpt a PM – fiind primele zile de post, cu ajunare deplină
3. Miercurea şi Vinerea din săpt Brânzei – pentru că în cadrul slujbelor se cântă Aliluia în
loc de Dumnezeu este Domnul , se fac metanii şi se ajunează
4. Vinerea dinaintea Crăciunului şi a Bobotezei, când aceste Praznice cad duminica sau
lunea, pentru că atunci se ajunează; se fac doar ceasurile şi Vecernia la vremea ei, fără
Liturghie.
5. Liturghia nu se poate săvârşi decât o singură dată de preot într-o zi.

4. Locul săvârşirii Sfintei Liturghii


Biserică, paraclis, capelă + anitimis

5. Obiectele necesare pentru săvârşirea Sfintei Liturghii


Sfântul Antimis, sfintele veşminte, sfintele vase, prescuri, vin curat, cărţi de slujbă,
lumini.

7
diac. prof. drd. Daniel Mocanu

Liturghia Ortodoxă
a Sfântului Ioan Gură de Aur
- schemă -

PROSCOMIDIA
1 Ritualul pregătirii slujitorilor
- Închinarea și sărutarea sfintelor icoane
- Îmbrăcarea veșmintelor
- Spălarea mâinilor
- Troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi...”
2 Binecuvântarea pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor
- Binecuvântat este Dumnezeul nostru...
3 Ritualul pregării Agnețului și Potirului
4 Ritualul scoaterii miridelor
- Mirida Sfintei Fecioare
- Miridele sfinților (cele 9 cete)
- Cele 3 miride speciale (episcop, conducători, ctitori)
- Miridele pentru vii și morți
5 Tămâierea și acoperirea Darurilor
- Sfântul discul
- Sfântul potirul
- ambele sfinte vase
6 Rugăciunea Proscomidiei (binecuvântarea darurilor) (cel mai vechi ritual din cadrul
Proscomidiei, text cuprins în Codex Barberini, sec VIII)
7 Riturile finale:
- apolisul
- cădirea altarului

LITURGHIA CATEHUMENILOR/CUVÂNTULUI

Preotul Strana
Diaconul, stând în faţa uşilor împărăteşti zice cu
glas mare: Binecuvântează, părinte.
Preotul: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi Amin
a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor.

Ectenia Mare: Cu pace Domnului să ne rugăm Doamne miluieşte


Rugăciunea antifonului I se cântă Antifonul I:
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

8
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi
toate cele dinlăuntrul meu numele cel sfânt al
Lui. Binecuvântat eşti Doamne.
Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să Doamne miluieşte
ne rugăm.
Rugăciunea antifonului II se cântă Antifonul II:
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Unule-Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu,
Cel ce eşti fără de moarte şi ai primit, pentru
mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta
Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara
Maria; Care neschimbat Te-ai întrupat. Şi,
răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu
moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din
Sfânta Treime, împreună-slăvit cu Tatăl şi cu
Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi!
Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să Doamne miluieşte
ne rugăm.
Rugăciunea antifonului III Se cântă Antifonul III:
Întru împărăţia Ta, când vei veni, pomeneşte-ne
pe noi, Doamne.
Fericiţi cei săraci cu duhul, că a acelora este
împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni
pământul.
Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, că
aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia vor fi miluiţi.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe
Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui
Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a
acelora este împărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni
şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră,
minţind pentru Mine.
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă
este în ceruri.

Rânduiala Antifoanelor la Praznicele Împărăteşti:

Antifonul I – Stihurile Psalmului din Minei, Triod, Penticostar + Pentru rugăciunile Născătoarei de
Dumnezeu, Mântuitorule, mântuieşte-ne pe noi!

Ex: Praznicul Naşterii Domnului


primul Stih: Mărturisi-mă-voi Ţie Doamne cu toată inima mea, povesti-voi toate minunile Tale
Stihira: Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu Mântuitorule, mântuieşte-ne pe noi!
Stihul al doilea: În sfatul drepţilor şi în adunare mari sunt lucrurile Domnului.
Stihira: Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu...,

9
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Stihul al treilea: Căutat-am în toate foile Lui...,
Stihira: Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu...,
Stihul al patrulea: Întru mărturie şi întru mare cuviinţă este lucrul Lui şi dreptatea Lui rămâne
Stihira: Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu...,
apoi amândouă stranele împreună zic Slavă...Şi acum... şi iarăşi: Pentru rugăciunile Născătoarei de
Dumnezeu Mântuitorule, mântuieşte-ne pe noi.

Antifonul II – Stihurile Psalmului din Minei, Triod, Penticostar +


Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu..., pe noi cei ce-Ţi cântăm, Aliluia!
- la Naşterea Domnului: Cel ce Te-ai născut din Fecioară
- la Botezul Domnului: Cel ce Te-ai botezat, în Iordan, de la Ioan
- la Schimbarea la Faţă: Cel ce Te-ai schimbat la faţă în muntele Taborului
Slavă... Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu..., pe noi cei ce-Ţi cântăm, Aliluia!
Şi acum: Unule născut...

Ex: Praznicul Naşterii Domnului


primul Stih: Fericit este bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte
Stihira: Mântuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai născut din Fecioară, pe noi cei ce îţi
cântăm Ţie aliluia.
Stihul al doilea: Puternică pe pământ va fi sămânţa Lui; neamul drepţilor se va binecuvânta,
Stihira: Mântuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu...
Stihul al treilea: Slavă şi bogăţii în casa Lui, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului;
Stihira: Mântuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu...
Stihul al patrulea: Răsărit-a întru întuneric numele drepţilor şi milostiv şi îndurat şi drept;
Stihira: Mântuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu
apoi Slavă... Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu...,
Şi acum...: Unule născut Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu...

Antifonul III - Stihurile Psalmului din Minei, Triod, Penticostar + Troparul Praznicului

Ex: Praznicul Naşterii Domnului


Stihul: Toiagul puterii va trimite Ţie Domnul din Sion...
Troparul Naşterii.
Stihul al doilea: Cu tine este începătura în ziua puterii Tale...,
Troparul Naşterii.

După Vohod, în loc de Veniţi să ne închinăm...


Se pune stihul indicat de Minei, Triod, Penticostar + Troparul Praznicului + Slavă... Şi acum...
Condacul Praznicului

Ex: Praznicul Naşterii Domnului


Stih: Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut, juratu-s-a Domnul şi nu-i va părea rău; Tu
eşti preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.
Troparul Naşterii
apoi Slavă...Şi acum... Condacul: Fecioară astăzi.

Intrarea mică Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos.


Vohodul cu Sfânta Evanghelie Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, †
Diaconul: Înţelepciune, drepţi! (Duminica) Cel ce ai înviat din morţi, pe noi, cei
ce-Ţi cântăm Ţie: Aliluia.
(în zilele săptămânii) Cel ce eşti minunat întru
sfinţi, pe noi, cei ce-Ţi cântăm Ţie: Aliluia.

10
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Rânduiala Troparelor Duminica, după vohod:
Sfânt cu Priveghere:
Troparul Învierii şi al Hramului Născătoarei dacă este Hramul ei şi al Sfântului, apoi Condacul
Învierii: Slavă... a Sfântului Şi acum..., Hramul Născătoarei. Iar dacă nu este Hramul Născătoarei:
Ceea ce eşti folositoare creştinilor.
Sfânt cu Polieleu:
Troparul Învierii şi al Hramului Născătoarei, unde este Hramul ei, apoi al Hramului Sfântului. După
aceasta al Sfântului de rând iar de este şi al altui Sfânt zicem şi al aceluia, apoi Condacul Învierii şi al
Hramului, Slavă... al Sfântului de rând Şi acum... al Hramului Născătoarei. Iar de nu este Hramul
Născătoarei, Slavă... Condacului Sfântului de rând Şi acum... Ceea ce eşti folositoare creştinilor…
Sfânt cu cântări pe 6:
Troparul Învierii şi al Hramului Născătoarei, unde este Hramul ei, apoi al Hramului Sfântului. După
aceasta al Sfântului de rând iar de este şi al altui Sfânt zicem şi al aceluia, apoi Condacul Învierii şi al
Hramului, Slavă... al Sfântului de rând Şi acum... al Hramului Născătoarei. Iar de nu este Hramul
Născătoarei, Slavă... Condacului Sfântului de rând, Şi acum... Ceea ce eşti folositoare creştinilor…
Praznic Împărătesc:
Troparul Praznicului… Slavă… Şi acum… Condacul Praznicului.
Praznicul unui sfânt cu priveghere care cade de Luni până Vineri:
Troparul Sfântului..., Slavă... Condacul Sfântului, Şi acum... al Hramului Născătoarei. Iar de nu este
Hramul Născătoarei, Slavă... Condacului Sfântului, Şi acum... Ceea ce eşti folositoare

Rânduiala Troparelor Sâmbăta, după vohod :


1. Troparul Hramului de este Hramul Domnului Hristos sau al Născătoarei de Dumnezeu, apoi
Troparul zilei: Apostolilor, Mucenicilor şi Proorocilor. Şi după acestea Troparul Sfântului de rând şi
Condacul lui. Iară dacă va fi un alt Sfânt care are Tropar şi Condac se zic şi ale lui iar dacă nu are
Tropar şi Condac nici unul dintre Sfinti atunci noi zicem Troparele zilei pentru cei adormiţi.
(Pomeneşte Doamne ca un Bun), iar dacă undeva ar cădea Hramul unui Sfânt sau al unei Sfinte şi
Troparele Sfântului aceluia sîmbăta nu le spunem, pentru că toti Sfinţii sunt numiţi în Troparele zilei;
apoi Slavă... Condacul: Cu Sfinţii Odihneşte… Şi acum... Ca nişte pârgă a firii.
2. Iar dacă este Hramul al vreunui Sfânt sau al vreunei Sfinte, Troparele după Vohod le spunem
aşa: mai întîi Troparul zilei: Apostolilor, Mucenicilor şi Proorocilor, după aceea Troparul şi Condacul
Sfântului celui de rând, iar dacă nu este: Pomeneşte Doamne ca un Bun…, Slavă… şi, Cu Sfinţii
odihneşte…, Şi acum... Ca nişte pârgă a firii…
2.1 Iar dacă undeva va cădea în timpul Hramului Hristos şi al Născătoarei de Dumnezeu afară de
Înainteprăznuire şi de după Prăznuire îl primim şi pe acesta cu Condacele zilei ; Şi acum... Ca nişte
Pârgă a firii, iar nu Condacele Hramurilor. Pentru că sîmbăta Hramurile Domnului Hristos şi ale
Născătoarei de Dumnezeu se lasă.
2.2 Numai dacă s-ar întîmpla un Sfânt mare atunci zicem după: Şi acum... Condacul Hramului lui
Hristos sau al Hramului Născătoarei de Dumnezeu. Iar unde nu este Hramul lui Dumnezeu nici al
Născătoarei de Dumnezeu zicem: Ceea ce eşti folositoare creştinilor...
La sărbătorile mai însemnate şi mai cu seamă
când slujba se face în sobor, preotul se opreşte
după cuvintele : ... acum şi pururea, iar diaconul
se apropie de sfintele uşi şi arătând cu orarul către
icoana Mântuitorului, zice:
Doamne, mântuieşte pe cei binecredincioşi. (x3) Doamne, mântuieşte pe cei binecredincioşi.
Şi ne auzi pe noi! Şi ne auzi pe noi!
Şi în vecii vecilor! Amin!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe noi. ( X3)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.

11
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Obs.
La Praznicle Mântuitorului: Naşterea Domnului, Botezul Domnului, Paştile, Înălţarea Domnului,
Pogorârea Sfântului Duh, se cântă: Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat, Aliluia!
La Praznicul Sfintei Cruci 14 sept. şi în Duminica a III-a din Postul Paştilor, se cântă: Crucii
Tale ne închinăm Hristoase şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim!
Diaconul: Să luăm aminte. Apostolul
Preotul: Pace tuturor. Şi duhului tău.
Se citesc stihurile puse înaintea Apostolului
Apoi diaconul zice: Înţelepciune. Din Epistola către...
Diaconul: Să luăm aminte. Cititorul, cu faţa spre credincioşi, citeşte Epistola.
Diaconul ia cădelniţa cu tămâie şi cădeşte după
rânduială
Pace ţie, cititorule. Citeţul: Şi duhului tău.
Strana: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Citeţul: Stih 1
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Citeţul: Stih: 2
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Evanghelia
Preotul: Pace tuturor! Strana: Şi duhului tău
Preotul stă între sfintele uşi, cât timp diaconul
citeşte din Sfânta Evanghelie.
Diaconul:Din Sfânta Evanghelie de la (N) citire. Strana: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.
Preotul: Să luăm aminte.
Se citeşte din Sfânta Evanghelie. Strana: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.
Ectenia cererii stăruitoare/întreită: Doamne miluieşte
Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul
nostru să zicem.
Preotul citeşte: Rugăciunea cererii stăruitoare
Ectenia pentru cei chemaţi: Rugaţi-vă cei Doamne miluieşte
chemaţi, Domnului.
Ectenia pentru cei chemaţi: Câţi sunteţi chemaţi, Doamne miluieşte
ieşiţi.
LITURGHIA CREDINCIOŞILOR
Prima ectenie pentru credincioşi: Câţi suntem Doamne miluieşte
credincioşi, iară şi iară cu pace Domnului să ne
rugăm.
A Doua Ectenie pentru Credincioşi: Iară şi iară Doamne miluieşte
cu pace, Domnului să ne rugăm.
Înţelepciune!
Rugăciunea din timpul cântării heruvimice. Heruvicul
. Preotul tămâiază icoanele şi pe credincioşi şi Cântarea heruvimică: Noi, care pe heruvimi cu
zice în taină Psalmul 50. taină închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi
întreit-sfântă cântare aducem, toată grija cea
lumească acum să o lepădăm.
Ieşirea cu Cinstitele Daruri
Diaconul: Pe voi pe toţi, dreptmăritorilor Strana: Amin.
creştini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu
întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi
în vecii vecilor.
şi următoarele ectenii de cerere
Şi pe voi pe toţi, dreptmăritorilor creştini, să vă Strana: Amin.

12
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Ca pe Împăratul tuturor, să primim pe Cel
Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. înconjurat în chip nevăzut de cetele îngereşti.
Aliluia, aliluia, aliluia.

Să plinim rugăciunea noastră Domnului... Strana: Doamne miluieşte.


Ziua toată desăvârşită, sfântă, în pace şi fără de Strana: Dă Doamne.
păcat, la Domnul să cerem.
Preotul: Pace tuturor. Strana: Şi duhului tău.

Diaconul: Să ne iubim unii pe alţii, ca într-un Strana: Pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh,
gând să mărturisim. Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.
Uşile, uşile, cu înţelepciune să luăm aminte! Simbolul credinţei (Crezul)
Se ridică perdeaua sfintelor uşi.
Diaconul: Să stăm bine, să stăm cu frică, să Strana: Mila păcii, jertfa laudei.
luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace a o aduce.
Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos Strana: Şi cu duhul tău.
şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi părtăşirea
Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi.
Preotul: Sus să avem inimile. Strana: Avem către Domnul.
Preotul: Să mulţumim Domnului. Strana: Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne
închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Treimei celei de o fiinţă şi nedespărţită.
Preotul: Cântare de biruinţă cântând, strigând, Strana: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot!
glas înălţând şi grăind: Plin este cerul şi pământul de slava Ta! Osana
întru cei de sus! Binecuvântat este cel ce vine
întru numele Domnului! Osana întru cei de
sus!
Preotul: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Strana: Amin.
Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea
păcatelor.
Preotul: Beţi dintru acesta toţi, acesta este Strana: Amin.
Sângele Meu, al Legii celei noi, Care pentru voi
şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor.
Preotul: Ale Tale dintru ale Tale, Ţie Ţi- Strana: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te
aducem de toate şi pentru toate. binecuvântăm, Ţie Îţi mulţumim, Doamne, şi ne
rugăm Ţie, Dumnezeul nostru.

Preotul: Mai ales pentru Preasfânta, curata, Strana: Cuvine-se cu adevărat să te fericim
prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Născă toare de Dumnezeu, cea pururea feri ci tă
Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara şi prea nevinovată şi maica Dum nezeului
Maria: nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii
şi mai mărită fără de ase mănare decât se
rafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu
Cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Obs. Axioane speciale


1. La praznicele împărăteşti.
2. La Liturghia Sfântului Vasile cel Mare: De tine se bucură...
3. În Joia Mare, la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare: Din ospâţul Stăpânului...
4. În Sâmbăta Mare, la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare: Nu te tângui Maică...

13
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Preotul: Întâi pomeneşte, Doamne, pe Prea Strana: Pe toţi şi pe toate.
Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, pe (Înalt-) Prea
Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul)
nostru (N), pe care-l dăruieşte sfintelor Tale
biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos,
îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul
adevărului Tău.
Obs: la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, după Întâi pomeneşte, cântăm: Pe arătătorul de cele
cereşti al lui Hristos, pe sfetnicul Stăpânului şi luminătorul cel strălucit, cel din Cezareea
Capadociei, pe marele Vasile cu toţii să-l cinstim, apoi: Pe toţi şi pe toate.
Preotul: Şi ne dă nouă, cu o gură şi cu o inimă, Strana: Amin.
a slăvi şi a cânta preacinstitul şi de mare
cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor.
Preotul: Şi să fie milele marelui Dumnezeu şi Strana: Şi cu duhul tău.
Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu
toţi.
Ectenia de dinaintea Rugăciunii Domneşti
Diaconul: Pe toţi sfinţii pomenindu-i, iară şi Strana: Doamne miluieşte.
iară cu pace, Domnului să ne rugăm...
Ziua toată desăvârşită, sfântă, în pace şi fără de Strana: Dă Doamne.
păcat, la Domnul să cerem...
Preotul: Şi ne învredniceşte pe noi, Stăpâne, cu Toţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta,
chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, şi a facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ;
zice: pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă
astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum
şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe
noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Preotul: Că a Ta este împărăţia şi puterea şi Strana: Amin.
slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Preotul: Pace tuturor. Strana: Şi duhului tău.
Diaconul: Capetele voastre, Domnului să le Strana: Ţie, Doamne.
plecaţi.
Preotul: Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea Strana: Amin.
de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care
eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi
bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor.
Diaconul: Să luăm aminte... Strana: Unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos,
Preotul: ...Sfintele, sfinţilor. întru slava lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.
Împărtăşirea clericilor Chinonicul
Strana: Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri; lăudaţi-
L pe El întru cele înalte. Aliluia, aliluia, aliluia!
Această cântare se schimbă în funcţie de zilele
săptămânii şi se pot zice acum şi alte cântări.
Diaconul: Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi Strana: Binecuvântat este Cel ce vine în numele
cu dragoste să vă apropiaţi. Domnului. Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat
nouă!

14
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Obs: În Săptămâna Luminată, în loc de Binecuvântat este Cel..., strana cântă: Hristos a înviat... (o
dată).
Împărtăşirea credincioşilor În timpul împărtăşirii credincioşilor, strana cântă:
Trupul lui Hristos primiţi... , Cinei Tale celei de
taină... sau alte cântări.
Strana: Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul
cel fără de moarte gustaţi. Aliluia, aliluia,
aliuluia!
Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău Strana: Am văzut lumina cea adevărată, am pri
şi binecuvântează moştenirea Ta. mit Duhul cel ceresc; am aflat credinţa cea
adevărată, nedespărţitei Treimi închi nându-ne,
că Aceasta ne-a mântuit pe noi.
Obs: În loc de Am văzut lumina..., de la Paşti până la Înălţare, zicem: Hristos a înviat... (o dată), de la
Înălţare până la Rusalii, zicem: Înălţatu-Te-ai întru mărire...
Preotul: ...totdeauna, acum şi pururea şi în vecii Strana: Amin. Să se umple gurile noastre de
vecilor. lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea Ta;
că ne-ai învrednicit pe noi să ne împărtăşim cu
sfintele, dumnezeieştile, nemuritoarele,
preacuratele şi de viaţă făcătoarele Tale Taine.
Întăreşte-ne pe noi întru sfinţenia Ta, toată ziua
să ne învăţăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia,
aliluia!
Ectenia de mulţumire
Diaconul: Drepţi, primind dumnezeieştile, Strana: Doamne miluieşte.
sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereştile şi
de viaţă făcătoarele, înfricoşătoarele lui Hristos
Taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului.
Preotul: Cu pace să ieşim. Strana: Întru numele Domnului.
Diaconul: Domnului să ne rugăm. Strana: Doamne miluieşte.
Rugăciunea amvonului Strana: Amin.
Strana: Fie numele Domnului binecuvântat... (de
3 ori)

Obs: În Săptămâna Luminată, în loc de Fie numele Domnului, cântăm... Hristos a înviat... (3x)
Diaconul: Domnului să ne rugăm. Strana: Doamne miluieşte.
Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi Strana: Amin.
toţi cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni,
totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Otpustul
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, Strana: Slavă. Tatălui şi Fiului şi Sfântului
nădejdea noastră, slavă Ţie. Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin. Doamne miluieşte. Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte. Părinte, binecuvântează.
Preotul: Cel ce a înviat din morţi...; Amin
Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor Strana: Amin.
noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, miluieşte-ne pe noi.
Miruitul credincioşilor
Împărțirea anafurei

15
diac. prof. drd. Daniel Mocanu

Vecernia
Denumirile slujbei – vecernia sau slujba de seară – lauda bisericească prin care începem
serviciul divin public al fiecărei zile liturgice. Termenul vecer – de origine slavonă şi înseamnă
seară
Timpul săvârşirii – la apusul soarelui, la ivirea luceafărului de seară – de unde derivă şi
denumirea veche – Lucernare sec IV.
- De regulă se oficiază în jurul orei 17-18, urmată de Litie şi Utrenie
- Se oficiază în timpul dimineţii – în Duminica Rusaliilor, în Vinerea Patimilor, în toate
cazurile când se uneşte cu cele trei liturghii : Liturghia Sfântului Vasile cel Mare
(ajunul Crăciunului, Bobotezei, Joia Mare, Sâmbăta Mare), Liturghia Sfântului Ioan
(numai la Buna-Vestire, dacă aceasta cade de luni până vineri), Liturghia darurilor
mai înainte sfinţite (miercurea şi vinerea din Potul Mare).

Vecernia, aşa cum este ea săvârşită astăzi în Biserica Ortodoxă, are două forme principale:
1. Vecernia cu Vohod (Intrare), incluzând toate Vecerniile de sâmbătă seara şi
Vecerniile sărbătorilor mari, cu Priveghere sau Polieleu
2. Vecernia fără Vohod – săvârşită în zilele de rând.

Pe lângă aceste două forme principale, mai există o serie de Vecernii cu rânduială specială:
- Vecernia zilelor de rând din Postul Mare, sau din alte Posturi, când se cântă «Aliluia»
- Vecernia de duminică seara în Postul Mare (o rânduială combinată între Vecernia cu
Vohod şi Vecernia zilelor de Post)
- Vecernia din Vinerea Mare – cu rânduiala punerii în mormânt
- Vecerniile din Săptămâna Luminată
- Vecernia plecării genunchilor – din Duminica Rusaliilor
- Vecernia unită cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare (Joia şi Sâmbăta Mare, Ajunul
Naşterii şi Botezului Domnului)
- Vecernia unită cu Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur – la Buna-Vestire, atunci când
praznicul cade în vreo zi din Postul Mare, de luni până vineri
- Vecernia unită cu Liturghia Darurilor Înaintesfinţite (de luni până vineri, în Postul
Mare).
- Vecernia mică – care se săvârşeşte doar în unele mânăstiri, la sărbătorile cu priveghere.

16
diac. prof. drd. Daniel Mocanu

Vecernia de Sâmbătă seara


Nr. PREOTUL STRANA
1 Binecuvântarea mică: Binecuvântat Amin.
este Dumnezeul nostru... [Rugăciunile începătoare]
2 Rugăciunile Vecerniei [în taină] Veniţi să ne închinăm... Psalmul
Vecerniei (103)
3 Ectenia mare Răspunsurile la ectenie.
4 Catisma de rând şi ectenie mică.
5 Cădire mare Doamne, strigat-am... şi stihirile.
6 Intrarea cu cădelniţa (Vohodul) Slavă... Şi acum..., stihira.
7 Să luăm aminte! Pace tuturor! Prochimenul [şi paremiile]
8 Ectenia întreită. Răspunsurile la ectenie.
9 Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta...
10 Ectenia cererilor şi plecarea Răspunsurile la ectenie.
capetelor
11 Stihoavna Vecerniei
12 Acum slobozeşte... Rugăciunile
Începătoare
13 Troparele
14 Otpustul

Preotul Strana
1 Se deschide perdeaua sfintelor uşi, Dacă nu s-a citit ceasul al IX-lea, atunci strana zice
sfintele uşi rămân închise. Se aprind luminile în îndată rugăciunile începătoare: Împărate ceresc...
biserică. Sfinte Dumnezeule... Slavă... Şi acum... Preasfântă
Preotul, cu epitrahil, dă binecuvântarea Treime... Doamne, miluieşte (de 3 ori). Slavă... Şi
mică: Binecuvântat este Dumnezeul acum... Tatăl nostru... Doamne, miluieşte (de 12 ori).
Slavă... Şi acum...
nostru... Apoi: Veniţi să ne închinăm... (de trei ori). Şi Psalmul
103.
2 În timpul Psalmului 103, preotul, Psalmul 103.
cu capul descoperit, din faţa sfintelor uşi,
citeşte [în taină] rugăciunile Vecerniei.
(cele 7 rugăciuni ale luminilor)
3 După sfârşitul citirii, preotul, din faţa Răspunsurile la ectenie.
sfintelor uşi, zice ectenia mare: În pace
Domnului să ne rugăm...
La sfârşitul ecteniei, preotul zice ecfonisul:
Că Ţie se cuvine toată slava...
4 Urmează citirea Catismei de rând din Psaltire, pe analogul aşezat din vreme în mijlocul
Bisericii.
Sâmbătă seara se citeşte Catisma I, în trei stări, urmate fiecare de ectenia mică, rostită de
diacon sau preot din faţa sfintelor uşi. La bisericile de enorie, atât sâmbătă seara, cât şi la
sărbătorile din timpul săptămânii se cântă, de obicei, Fericit bărbatul, adică stihuri alese

17
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
din prima stare a Catismei I, urnate de Slavă... Şi acum... Aliluia (de trei ori)
NB. Nu se citeşte catismă şi nici Fericit bărbatul... la următoarele praznice împărăteşti, atunci
când ajunul lor cade de luni până vineri: (a) 14 Septembrie – Înălţarea Cinstitei Cruci; (b) 25
decembrie – Naşterea Domnului; (c) 6 ianuarie – Botezul Domnului; (d) 25 martie – Buna-
Vestire; (e) Joia Înălţării Domnului; (f) 6 august – Schimbarea la Faţă.

Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Răspunsurile la ectenie.


Domnului să ne rugăm
5 Se aprind toate luminile în biserică. Preotul La strană se cântă Psalmii Vecerniei: 140,
(sau diaconul, dacă este), când începe 141, 129 şi 116.
stihul: Să se îndrepteze rugăciunea mea... Primele două stihuri: Doamne, strigat-am...
face cădire mare, cădind întreaga biserică. şi Să se îndrepteze... se cântă pe larg, pe glasul
Mare (Glasul pe care ni-l indică Calendarul), iar
următoarele stihuri, începând cu Pune, Doamne,
strajă gurii mele... se cântă alert,
irmologic/tropăreşte, până la indicaţia Pe 10:
Scoate din temniţă sufletul meu (sâmbătă seara).
Între ultimele stihuri ale psalmilor se
intercalează stihirile astfel:
SÂMBĂTĂ SEARA se pun 10 stihiri; în funcţie de rânduiala slujbei din Minei, avem
următoarele situaţii mai frecvent întâlnite:

Un sfânt Doi sfinţi Sfânt cu slujba Sfânt cu Polieleu Perioada festivă a


«Pe 6» sau sau unuia
cu Doxologie Priveghere dintre praznicele
Mare împărăteşti
ale Mântuitorului
sau ale
Maicii Domnului
7 stihiri din 6 stihiri din 6 stihiri din 4 stihiri din 4 stihiri din
Octoih, Octoih, Octoih, Octoih, Octoih, ale
ale glasului ale glasului de ale glasului ale glasului glasului
de rând rând de rând de rând de rând
3 stihiri din 2 stihiri din 4 stihiri din 6 stihiri din 3 stihiri ale
Minei, Minei, Minei, Minei, Praznicului sau
ale sfântului ale primului ale sfântului ale sfântului ale
sfânt Înainteprăznuirii
2 stihiri din 3 stihiri din
Minei, Minei, ale
ale sfântului sfântului
al doilea
Slavă..., Slavă..., Slavă..., Slavă..., Slavă...,
a Sfântului a Sfântului a Sfântului a Sfântului a praznicului
(dacă este) (dacă este)
Slavă...Şi Şi acum..., Şi acum..., Şi acum..., Şi acum...,
acum..., Dogmatica Dogmatica Dogmatica Dogmatica
Dogmatica glasului glasului glasului glasului
glasului de rând de rând de rând de rând
de rând

18
diac. prof. drd. Daniel Mocanu

NB. Stihirile de la Doamne, strigat-am.., de sâmbătă seara, se cântă pe „însuşi glasul”,


adică se aplică pe glasul mare, iar acolo unde înaintea stihirilor este indicată Podobie
(adică strofă melodică model), ex: Podobie: Ceea ce eşti bucuria,glas I, se cântă/aplică pe
melodia Podobiei Ceea ce eşti bucuria, glas I sau pe melodia troparului glas I: Piatra fiind
pecetluită...

OBS: Sâmbătă seara la Şi acum... se pune întotdeauna Dogmatica glasului de rând,


indiferent de glasul pe care s-a cântat Slava...

1. Dacă se întâmplă duminica: Înălţarea Cinstitei Cruci (14 septembrie), Naşterea Domnului
(25 decembrie), Botezul Domnului (6 ianuarie), Schimbarea la Faţă (6 august), precum şi la
Duminica Floriilor, la Duminica Paştilor, la Duminica Tomii şi la Pogorârea Sfântului Duh nu se
cântă nimic dintre stihirile Învierii, ci toate ale praznicului.
2. Dacă se întâmplă duminica: Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie), Întâmpinarea Domnului (2 februarie), Buna-Vestire
(25 martie) şi Adormirea Maicii Domnului (15 august), se cântă 4 stihiri ale Învierii, ale glasului
din Octoih, 6 stihiri ale Praznicului, Slavă... Şi acum..., stihira Praznicului.
3. La sărbătorile sfinţilor, se cântă stihirile praznicului din Minei, pe 8.
6 În timpul ultimei stihiri, precedate de stihul
«Că s-a întărit mila Lui peste noi...», preotul
îmbracă felonul şi pregăteşte cădelniţa pentru
Vohod.
La Slavă... Şi acum...:
- se deschid sfintele uşi
- apoi se închină în faţa sfintei mese de trei ori.
- preotul ia cădelniţa şi merge împrejurul sfintei
mese fără a cădi şi fără a se închina Slavă… a sfântului
- şi iese pe uşa diaconească dinspre miazănoapte, Şi acum…, Dogmatica glasului de rând
mergând în mijlocul bisericii
- ajuns în mijlocul bisericii, sub policandru:
• rosteşte încet rugăciunea Intrării: Seara şi
dimineaţa şi la amiază...
• binecuvintează Intrarea: Binecuvântată este
Intrarea...
- merge pe solee şi face cădire mică, fără a intra
în altar.
- când se termină de cântat stihira, zice cu glas
mare, cădind în chipul crucii:
Înţelepciune! Drepţi!
- intră în sfântul altar. Când ajunge la cuvintele Lumină lină
«… pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh…»,
cădeşte de trei ori în faţa sfintei mese şi dă
cădelniţa.
7 merge apoi în spatele sfintei mese şi zice: PROCHIMENUL ŞI PAREMIILE
Să luăm aminte. Pace tuturor. Strana cântă prochimenul zilei din Ceaslov.
Sâmbătă seara se cântă întotdeauna, pe glasul al 6-
lea, prochimenul Domnul S-a împărăţit...,
de cinci ori, cu stihurile sale:
Prochimen:Domnul S-a împărăţit, întru podoabă
îmbrăcat.
stihul 1: Îmbrăcatu-S-a Domnul…
Prochimen:Domnul S-a împărăţit…

19
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
stihul 2: Pentru că a întărit lumea care nu se va
clătina.
Prochimen:Domnul S-a împărăţit…
stihul 3: Casei Tale se cuvine sfinţenie…
Prochimen:Domnul S-a împărăţit…
Citeţul: Domnul S-a împărăţit.
Strana: Întru podoabă S-a îmbrăcat.

La sărbători: se citesc 3 paremii din


mijlocul bisericii, de sub policandru.
Diaconul: Înţelepciune! Citeţul: De la [numele cărţii] citire.
Îndată după prochimen [şi paremii – atunci
Diaconul: Să luăm aminte. când sunt] se închid sfintele uşi.
8 Preotul zice din faţa sfintei mese Ectenia Răspunsurile la ectenie.
întreită: Să zicem toţi din tot sufletul şi
din tot cugetul nostrum, să zicem
Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta...
9
10 Preotul zice din faţa sfintei mese Ectenia Răspunsurile la ectenie.
cererilor: Să plinim rugăciunea noastră
cea de seară…
După ecfonis, preotul se întoarce spre
credincioşi şi zice:
Pace tuturor. Şi duhului tău.
Preotul: Capetele voastre Domnului să
le plecaţi. Ţie, Doamne.
Preotul citeşte rugăciunea plecării
capetelor, cu ecfonisul: Fie stăpânirea
împărăţiei Tale...
11 Stihoavna
Sâmbăta seara avem următoarele posibilităţi:

Dacă este un sfânt cu Dacă suntem în perioada


stihiră la Slavă: festivă a unuia dintre
praznicele Mântuitorului
sau ale Maicii Domnului:
Stihirile Învierii din Octoih, Stihirile învierii din Octoih, Stihirile Învierii din Octoih,
ale glasului de rând ale glasului de rând ale glasului de rând
Slavă..., a Sfântului Slavă..., a sfântului (dacă
este)
Slavă... Şi acum..., a Şi acum..., a Născătoarei de Şi acum..., a praznicului sau
Născătoarei de Dumnezeu. Dumnezeu, de la glasul pe a înainteprăznuirii.
care s-a cântat stihira
Sfântului, dintre cele ale
Învierii, de sâmbătă seara.

20
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
OBS : La stihoavna praznicelor se cântă doar stihirile praznicului. Dacă se întâmplă
duminica: Înălţarea Cinstitei Cruci (14 septembrie), Naşterea Domnului (25 decembrie),
Botezul Domnului (6 ianuarie), Schimbarea la Faţă (6 august), precum şi la Duminica
Floriilor, la Duminica Paştilor, la Duminica Tomii şi la Pogorârea Sfântului Duh nu se
cântă nimic dintre stihirile Învierii, ci doar ale praznicului.
Dacă se întâmplă duminica: Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie), Întâmpinarea Domnului (2 februarie), Buna-
Vestire (25 martie) şi Adormirea Maicii Domnului (15 august), se cântă stihirile Învierii,
Slavă... Şi acum..., stihira Praznicului
Stihirile de la stihoavnă se cântă pe melodia antifonului, dacă glasul are antifon
(glasul II,IV,VIII) sau pe melodia troparului.

12 Se cântă: Acum slobozeşte...


Citeţul: Sfinte Dumnezeule...Preasfântă
Treime... Tatăl nostru...
13 TROPARELE
Dacă sfântul din Minei nu are tropar Dacă este un sfânt cu tropar
Troparul Învierii Troparul Învierii
Slavă..., al sfântului
Slavă... Şi acum..., al Născătoarei de Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu,
Dumnezeu, după glasul de rând după glasul troparului sfântului

OBS : Nu se pun niciodată mai mult de trei tropare la Vecernie!


Dacă sunt doi sfinţi, fiecare cu tropar, se zice doar troparul primului sfânt, iar
troparul celui de al doilea se zice doar la Utrenie.
În perioada festivă a praznicelor Mântuitorului sau ale Născătoarei de Dumnezeu,
la Slavă... Şi acum... se zice troparul praznicului sau al Înainteprăznuirii.

14 OTPUSTUL
Preotul deschide sfintele uşi şi se întoarce
cu faţa spre credincioşi:
Preotul: Înţelepciune! Binecuvintează.

Preotul: Cel ce este binecuvântat, Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfânta şi


Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, dreapta credinţă a dreptslăvitorilor creştini,
acum şi pururea şi Sfântă Biserica Ta o păzeşte în veacul
şi în vecii vecilor. veacului.

Preotul: Preasfântă Născătoare de Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi


Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. mai slăvită fără de asemănare decât
Serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim.

21
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Slavă… Şi acum… Doamne, miluieşte (de
Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, trei ori), Binecuvintează!
slavă Ţie!

Preotul zice otpustul: Hristos,


Adevăratul Dumnezeul nostru...

OBS: Sâmbătă seara otpustul NU se începe cu Cel ce a înviat din morţi...


În ajunul praznicelor împărăteşti ale Mântuitorului, la începutul otpustului se adaugă
şi fraza introductivă a praznicului.

Bibliografie selectivă:
1. Liturghier, Edit. Institutului Biblic (ediţie oficială)
2. Ceaslov, Edit. Institutului Biblic (ediţie oficială)
3. Un Minei la alegere, Edit. Institutului Biblic (ediţie oficială)
1. Tipic bisericesc, Edit. IBMBOR, ediţia 1976 (şi reeditările de la Alba-Iulia)
2. Tipic Mare = Tipiconul Sfântului Sava, Edit. Suceava, 2002.
1. J. Mateos, Utrenia bizantină, Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008.
2. Pr. P. Vintilescu, Liturghierul explicat, Edit. IBMBOR, Bucureşti, 1997.
3. Pr. E. Branişte, Liturgica specială, Edit. IBMBOR, Bucureşti, 1983. (şi ediţiile ulterioare)
4. Pr. Florian Geomolean, Manual de Tipic bisericesc ortodox, Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010.

22
diac. prof. drd. Daniel Mocanu

RÂNDUIALA LITIEI DIN CADRUL PRIVEGHERII

Litia se pune în rânduiala Privegherii :


1. Sâmbătă seara, în cadrul Privegherii de Duminică: Vecernie + Litie + Utrenie + Ceasul I
2. Privegherea de peste săptămână la un sfânt cu priveghere sau la un praznic împărătesc: Vecernie + Litie
+ Utrenie + Ceasul I

PREOTUL STRANA
Când se face slujbă cu Priveghere de noapte şi
după Vecernie urmează îndată slujba
Utreniei, atunci se uneşte rânduiala Litiei cu
Stihoavna Vecerniei. Deci, după ce s-a zis
ecfonisul: Fie stăpânirea împărăţiei Tale... şi Stihirile de la Litie din Minei…
a început a se cânta la strană stihirile de la
Litie, ieşim în pronaosul Bisericii şi săvârşim
Litia. Sfintele Uşi fiind închise, preotul şi
diaconul cu cădelniţa, având capul acoperit, ies
împreună din altar pe uşa dinspre
miazănoapte, purtându-se înaintea lor două
sfeşnice şi, ajungând în pronaos tămâiază
după obicei. Şi după ce s-a cântat: Slavă... din
Minei, Şi acum..., a Născătoarei de
Dumnezeu, diaconul, sau de nu este diacon,
preotul însuşi zice ectenia aceasta: Mântuieşte,
Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvântează
moştenirea Ta, cercetează lumea Ta
Obs : Dacă Sâmbătă seara, la Minei nu avem stihiri la Litie, se pun stihirile Litiei de la Hramul
Bisericii : Sfântul Gheorghe ; Buna-Vestire etc.
Preotul: Pace tuturor. Şi duhului tău.
Diaconul: Capetele noastre, Domnului să le Ţie Doamne (scurt)
plecăm.
Şi plecându-şi toţi capetele, preotul se roagă în
glas: Stăpâne mult-milostive Doamne Amin.
Iar preotul îşi acoperă capul şi pornind de
acolo împreună cu diaconul, vin în mijlocul Şi se începe Stihoavna după rânduiala descrisă
bisericii şi se opresc înaintea mesei care a fost la vecernie.
aşezată din timp aici şi pe care a fost pus Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei de
Litierul cu cinci pâini, patru aşezate în formă Dumnezeu de la Stihoavnă
de cruce, iar a cincea deasupra şi un vas cu vin
(uneori, încă 2 vase: cu grâu şi untdelemn),
sfeşnicele punându-se lângă masă, dinspre
răsărit.
Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule...,
Preasfântă Treime..., Tatăl nostru...
Iar după ce strana a cântat Amin,
preotul cădeşte masa (de 3 ori) împrejur pe

23
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
cele patru laturi, iar după a treia oară cădeşte Troparele
icoana praznicului din centru şi pe ceilalţi
clerici (dacă sunt mai mulţi).

Duminică simplă Sărbătoarea Praznic


unui sfânt cu polieleu peste împărătesc
săptămână
Troparul Troparul Troparul
Născătoare de Dumnezeu, Sfântului (2x) Praznicului (3x)

Născătoare
Fecioară (3x)

de
Dumnezeu,
Fecioară
(1x)

Apoi preotul, luând un artos, însemnează cu el


cruciş peste celelalte artose. Îl aşează apoi la
loc, îşi descoperă capul şi zice rugăciunea ce
urmează mai jos, cu glas mare. Iar când ajunge
la cuvintele: „...Însuţi binecuvântează...”,
atunci cu mâna dreaptă arată spre cele puse
înainte, adică spre pâine, grâu, vin şi
untdelemn.
Diaconul: Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte
Preotul: Doamne Iisuse Hristoase…
Amin.

Apoi: Fie numele Domnului binecuvântat de


acum şi până în veac (de 3 ori).
Şi se cântă Psalmul 33: Bine voi cuvânta pe
Domnul în toată vremea..., până la: Bogaţii au
sărăcit şi au flămânzit; iar cei ce-L caută pe
Domnul nu se vor lipsi de tot binele...
Obs. În practica de strană nu se mai cântă tot
Psalmul 33, ci se cântă doar Bogaţii au sărăcit
şi au flămânzit de 3 ori.
În timp ce se cântă Ps. 33, diaconul ia Litierul Amin.
cu pâinile şi intră în altar prin uşa de
miază zi, iar preotul rămâne în faţa Sfintelor Mai departe urmează Slujba Utreniei, citeţul

24
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Uşi şi după sfârşitul psalmului întorcându-se spunând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu...
spre apus zice: Binecuvântarea Domnului şi cei 6 psalmi.
peste voi toţi cu al Său har

UTRENIA

Utrenia (nume provenit din slavonescul Utre, "dimineaţă", şi numită în greacă Orthros),
este cea mai lungă şi mai complexă dintre slujbele ceasurilor. Utrenia se slujeşte de obicei
dimineaţa, cu excepţia cazurilor când este unită cu alte slujbe într-o priveghere, săvârşindu-se
seara.

Formele de bază
Utrenia de Duminică: este cea mai lungă dintre slujbele obişnuite ale Utreniei. Dacă se slujește
integral, poate dura până la trei ore. De regulă, cuprinde diferite canoane din Octoih, Triod şi/sau
Penticostar. În parohii, slujba este de multe ori scurtată.
Utrenia zilelor săptămânii - nu se face citirea din Evanghelie.
Utrenia sărbătorilor - cuprinde şi citirea din Evanghelie.

Forme speciale
Utrenia Postului Mare: - sunt adăugate imnuri şi rugăciuni de pocăinţă.

Utrenii legate de sărbătoarea Paştilor:


Utrenia Mirelui: - slujită Lunea, Marțea și Miercurea din Săptămâna Patimilor.
Utrenia din Sfânta și Marea Joi: - cuprinde doisprezece citiri din Evanghelie; se cântă antifoane
(preluate din alte slujbe). Troparul cântat după antifonul al XV-lea este: Astăzi s-a spânzurat pe
lemn....
Utrenia din Sfânta și Marea Sâmbătă - cuprinde câteva elemente specifice: ieşirea cu Sfântul
Epitaf, citirea a trei pericope din Vechiul Testament, cu Apostolul şi Evanghelia la sfârșit.
Utrenia Sfintelor Paști. Aceasta se slujește din Duminica Sfintelor Paști până în Duminica
Sfântului Toma. Cei șase psalmi și laudele nu fac parte din această slujbă.

25
diac. prof. drd. Daniel Mocanu

UTRENIA DUMINICILOR
PREOTUL STRANA
I. Slujba Împărătească
1 Binecuvântarea mică: Binecuvântat este Amin. [Rugăciunile începătoare]
Dumnezeul nostru... Veniţi să ne închinăm...
2 Cădire mare. Psalmii 19 şi 20 Rugăciunile începătoare.
Troparele împărăteşti.
3 Ectenia întreită scurtă. Răspunsurile.
4 Ecfonisul. Amin. Întru numele Domnului...
II. Slujba de noapte
5 Binecuvântarea: Slavă Sfintei şi celei de o Amin.
fiinţă...
6 Rugăciunile Utreniei Cei şase psalmi ai Utreniei
7 Ectenia mare Răspunsurile
8 Dumnezeu este Domnul... cu stihurile şi troparele
9 [Catisma de rând]
10 Ectenia mică Răspunsurile
11 Primul rând de sedelene
[Catisma de rând]
12 Ectenia mică Răspunsurile
13 Al doilea rând de sedelene
III. Privegherea catedrală
14 Cădire mare Psalmii intrării (118 sau Polieleul)
Binecuvântările sau Mărimurile.
15 Ectenia mică Răspunsurile
16 Ipacoi sau sedelnele după Polieleu
17 Antifoanele
18 Înţelepciune! Să luăm aminte! Prochimenul variabil
19 Ecfonisul: Că sfânt eşti...
20 Prochimenul fix: Toată suflarea...
21 Evanghelia Învierii sau a praznicului [Învierea lui Hristos]
IV. Slujba de dimineaţă
22 Psalmul 50 Slavă... Şi acum...Stihirile
23 Rugăciunea şi ecfonisul: Cu mila şi cu
îndurările.
24 CANOANELE
25 După cântările 3, 6: ectenie mică După cântarea 3:condac, icos, sedelnele – din Minei
După cântarea 6: condac, icos, sinaxar

26
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
26 La cântarea 9: Pe Născătoarea de Dumnezeu... şi Imnul Născătoarei de Dumnezeu
cădire mare
27 După cântarea 9: ectenie mică Răspunsurile
28 Sfânt este Domnul...
29 Luminândele sau Exapostilariile
30 Laudele: Toată suflarea... Psalmii 148, 149, 150Şi stihirile
31 Slavă Ţie Celui ce ne-ai arătat... Doxologia Mare Sfinte Dumnezeule... şi tropar
32 Ectenia întreită + Ectenia cererilor Răspunsurile
33 Rugăciunea plecării capetelor
34 Otpustul

Preotul strana
I. Slujba Împărătească
1 Preotul se închină în faţa Sfintei mese, strana zice îndată rugăciunile începătoare: Împărate
sărută Sf Masă şi Sf Evanghelie, ceresc... Sfinte Dumnezeule... Slavă... Şi acum...
Preasfântă Treime... Doamne, miluieşte (de 3 ori).
binecuvintează tămâia şi, luând cădelniţa, Slavă... Şi acum... Tatăl nostru... Doamne, miluieşte
ridică perdeaua sfintelor uşi şi stând cu (de 12 ori). Slavă... Şi acum...
capul acoperit, înaintea Sfintei Mese, dă Apoi: Veniţi să ne închinăm... (de trei ori).
binecuvântarea mică: Binecuvântat este
Dumnezeul nostru...
2 Cădire mare. în timpul citirii rug Psalmii 19 şi 20
începătoare, preotul, la rug Tatăl nostru,
Trebuie să cădească şi strana să citească
în aşa fel încât preotul să rostească Rugăciunile începătoare.
ecfonisul: Că a Ta este împărăţia..., din
mijlocul bisericii, de sub policandru. Troparele împărăteşti.
3 Ectenia întreită scurtă. Răspunsurile.
4 Ecfonisul. Amin. Întru numele Domnului...
OBS.
1. În timpul Utreniei perdeaua sfintelor uşi stă în permanenţă deschisă.
2. Slujba Împărătească - Este vorba de o slujbă comemorativă pentru împăratul bizantin, care era săvârşită
iniţial doar în ctitoriile imperiale. Deşi astăzi apare la începutul Utreniei, această scurtă slujbă este omisă cel
puţin în perioada dintre Paşti şi Înălţarea Domnului şi ori de câte ori se face Priveghere.

II. Slujba de noapte


5 Atunci când este săvârşită separat de Amin.
Priveghere, Utrenia propriu-zisă se deschide
prin binecuvântarea treimică: Slavă Sfintei
şi celei de o fiinţă..., timp în care preotul
cădeşte în chipul crucii, de trei ori, înaintea
sfintei mese.
6 Rugăciunile Utreniei. În timpul citirii ultimilor Cei şase psalmi ai Utreniei împărţiţi în două
trei psalmi preotul vine în faţa sfintelor uşi şi triade: 3-37-62 şi 87-102-142.
citeşte rugăciunile Utreniei din Liturghier.
7 Apoi preotul îşi acoperă capul şi zice ectenia Răspunsurile
mare: În pace Domnului să ne rugăm...
8 Dumnezeu este Domnul... cu stihurile
Stih: Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac
este mila Lui.

27
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Dumnezeu este Domnul...
Stih: Înconjurând m-au înconjurat şi în numele
Domnului i-am înfrânt pe ei.
Dumnezeu este Domnul...
Stih: Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile
Domnului.
Dumnezeu este Domnul...
Stih: Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii,
aceasta s-a făcut în capul unghiului; de la Domnul s-a
făcut aceasta şi este minunată în ochii noştri.
Dumnezeu este Domnul...

Rânduiala troparelor Duminică Rânduiala troparelor în Sărbători

DUMINICA SĂRBĂTORI
Dumnezeu este Domnul..., de patru ori, Dumnezeu este Domnul..., de patru ori,
precedat de cele patru stihuri scrise în precedat de cele patru stihuri scrise în Ceaslov.
Ceaslov.
Troparele Troparele
Duminică Duminică şi Duminică şi Praznic Sărbătoarea Sărbătoare
simplă pomenirea pomenirea a împărătesc unui sfânt în perioada
unui sfânt cu doi sfinţi cu festivă a unui
tropar tropar praznic
Troparul Troparul Troparul Troparul Troparul Troparul
învierii (2x) învierii (2x) învierii (1x) praznicului sfântului praznicului/
Troparul (2x) (2x) înainteprăz
Sfântului 1 nuirii (2x)
Slavă... Slavă..., Slavă..., Slavă... Slavă... Slavă...,troparul
troparul troparul Sfântului
Sfântului Sfântului2 Şi acum..., Şi acum..., Şi acum...,
Şi acum..., Şi acum..., Şi acum..., Troparul Troparul Troparul
al al al praznicului Născătoarei praznicului/
Născătoarei Născătoarei Născătoarei de înainteprăz
de de de Dumnezeu, nuirii
Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, după glasul
al glasului după glasul după glasul troparului
de rând troparului troparului sfântului
sfântului sfântului 2 (dintre cele
care se
cântă
OBS : În perioada festivă a praznicelor duminica)
împărăteşti se cântă la Şi acum... Troparul
praznicului (sau al Înainte-prăznuirii)
9 Catisma a doua din Psaltire Catisma de rând din Psaltire
10 Ectenia mică. Ectenia mică.
11 Primul rând de sedelne ale Învierii, ale Sedelnele zilei
glasului de rând:
Prima sedealnă, Stih: Scoală-Te, Doamne,
Dumnezeul meu...

28
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
A doua sedealnă,
Slavă... Şi acum..., a Născătoarei
Obs.: Dacă nu s-a cântat mai înainte la Şi
acum... troparul Născătoarei de Dumnezeu
de la glasul de rând, atunci stihira
Născătoarei de la primul rând de sedelne nu
se zice, în locul ei citindu-se troparul
Născătoarei-Învierii al glasului de rând.
Catisma a treia din Psaltire Catisma de rând din Psaltire
12 Ectenia mică. Ectenia mică.
13 Al doilea rând de sedelne ale Învierii, ale Sedelnele zilei
glasului de rând:
Prima sedealnă,
Stih: Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne...
A doua sedealnă,
Slavă... Şi acum..., a Născătoarei
III. Privegherea catedrală
14 Cădire mare Psalmii intrării (118 sau Polieleul)
Binecuvântările Învierii sau Mărimurile.
Se aprind toate luminile în biserică. Se deschid sfintele uşi, apoi se cânta «Psalmul 118»
sau «Polieleul».
rânduiala actuală ne pune în faţă trei posibilităţi.

DUMINICĂ DUMINICĂ SĂRBĂTOARE


ŞI SĂRBĂTOARE CU POLIELEU
CU POLIELEU
Se cântă pe glasul al 5-lea, Psalmul 118, apoi Polieleul. Se cântă Polieleul (Psalmii 134
Catisma a 17-a, Psalmul 118: Îndată după Polieleu se cântă şi 135: Robii, robii Domnului).
Fericiţi cei fără prihană..., Mărimurile cu stihirile îndată după Polieleu se cântă
într-o singură stare. după Psalm sărbătorii. Iar după aceste nu se Mărimurile cu stihurile
nu zicem: Slavă... Şi acum..., ci zice Slavă... Şi acum..., ci sărbătorii.
îndată se încep, pe glasul al 5- îndată se încep, pe glasul al 5- Iar după aceste se zice Slavă...
lea «Binecuvântările învierii»: lea, Binecuvântările învierii: Şi acum..., cu stihirile ce sunt
Soborul îngeresc... La sfârşit: Soborul îngeresc... La sfârşit: rânduite;
Slavă...Şi acum..., cu stihirile Slavă... Şi acum..., cu stihirile apoi Aliluia, Aliluia, Aliluia,
rânduite. Apoi: Aliluia, Aliluia, rânduite. Apoi: Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Dumnezeule (de trei
Aliluia, slava Ţie Dumnezeule Aliluia, slava Ţie Dumnezeule ori).
(de trei ori) (de trei ori).
În timpul cântării Psalmului, În acest timp, se săvârşeşte În acest timp, se săvârşeşte
preotul şi diaconul se îmbracă următoarea rânduială: următoarea rânduială:
cu veşmintele (preotul ia Preotul îmbracă felonul. Se pune Preotul îmbracă felonul. Se pune
şi felonul), apoi deschid sfintele analogul în mijlocul bisericii şi pe analogul în mijlocul bisericii şi pe
uşi. Diaconul ia o lumânare, el se aşează icoana sărbătorii. Se el se aşează icoana sărbătorii. Se
iar preotul cădelniţa. Şi îmbracă toţi preoţii în feloane. Se îmbracă toţi preoţii în feloane. Se
preotul, precedat de diacon deschid sfintele uşi. Preoţii ies din deschid sfintele uşi. Preoţii ies din
cu făclie, face cădirea cea Altar prin Sfintele Uşi, şi stau doi Altar prin Sfintele Uşi, şi stau doi
mare, ieşind prin sfintele câte doi împrejurul analogului cu câte doi împrejurul analogului cu
uşi icoana din mijlocul bisericii. Şi se icoana din mijlocul bisericii. Şi se
împart lumânări la cel mai mare, împart lumânări la cel mai mare,
apoi la preoţi şi diaconi, şi la toţi apoi la preoţi şi diaconi, şi la toţi
credincioşii. După împărţirea credincioşii. După împărţirea

29
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
lumânărilor, ia cel mai mare lumânărilor, ia cel mai mare
cădelniţa şi diaconul merge cădelniţa şi diaconul merge
înaintea lui cu o făclie aprinsă, înaintea lui cu o făclie aprinsă,
cădeşte întâi împrejur cădeşte întâi împrejur
icoana de pe analog, şi, mergând în icoana de pe analog, şi, mergând în
altar, cădeşte Sfânta altar, cădeşte Sfânta
Masă şi tot altarul şi continuă Masă şi tot altarul şi continuă
cădirea mare, iar la sfârşit cădeşte cădirea mare, iar la sfârşit cădeşte
din nou analogul cu icoana. din nou analogul cu icoana.

Obs. În perioada de iarnă (de la 21 septembrie până la 20 decembrie, şi de la 14 ianuarie până


la începutul Postului Mare) între Psalmul 118 şi Binecuvântările Învierii se intercalează cei doi
Psalmi ai Polieleului (134 şi 135), din cauza lungimii nopţii.
În Duminicile : a 2-a (a fiului pierdut), a 3-a (a lăsatului sec de carne) şi a 4-a din Triod (a
lăsatului sec de brânză), înainte de începerea Postului Mare, după ce se cântă Psalmul 118 şi
Psalmii 134 şi 135, se adaugă şi Psalmul 136: La râul Vavilonutui..., cu Aliluia după fiecare
stih, şi celelalte după obicei.
La praznicele Maicii Domnului: în locul obişnuitului Polieleu se cântă Psalmul 44:
Cuvânt bun... împreună cu adaosurile sale.
La praznicele Împărăteşti ale Mântuitorului (Duminica Floriilor, Duminica Tomii,
Duminica Rusaliilor, Schimbarea la Faţă, Înălţarea Cinstitei Cruci, Naşterea Domnului,
Botezul Domnului), chiar atunci când se întâmplă duminica, se cântă numai Polieleul cu
Mărimurile.
15 ectenia mică. răspunsurile
16 Ipacoi şi sedelnele după următoarea rânduială:

DUMINICĂ DUMINICĂ SĂRBĂTOARE


ŞI SĂRBĂTOARE CU POLIELEU
CU POLIELEU
Ipacoi Ipacoi Sedelnele
al glasului de rând. al glasului de rând sărbătorii
Sedelnele:
primele două Sedelne fără stih
- câte o singură dată, fără
Sedealna Născătoarei,
Slavă... Sedealna cea de după
Polieleu,
Şi acum... a Născătoarei
17 Antifoanele

DUMINICĂ SĂRBĂTOARE
CU POLIELEU
Cele trei antifoane ale glasului de rând Antifonul I al glasului al patrulea
18 Înţelepciune! Să luăm aminte! Prochimenul variabil
19 Ecfonisul: Că sfânt eşti...
20 Prochimenul fix: Toată suflarea
Diaconul: Toată suflarea să laude pe Domnul. Strana: Toată suflarea să laude pe Domnul.
Diaconul: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii Lui; Strana: Toată suflarea să laude pe Domnul.
Lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

30
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
Diaconul: Suflarea toată şi toată făptura. Strana: Să laude sfânt numele Domnului, pe
Domnul.
21 Evanghelia Învierii sau a praznicului
Evanghelia Utreniei se citeşte întotdeauna doar
de către preot sau arhiereu, niciodată de către
diacon. Duminica se zice din latura de Duminica se cântă imnul Învierea lui Hristos
miazănoapte (nord) a Sfintei Mese, iar la restul văzând...
sărbătorilor, Evanghelia se citeşte din mijlocul
bisericii (sau de pe solee, din faţa sfintelor uşi).
Duminica, când se citeşte Evanghelia Învierii,
aceasta este scoasă spre închinare în timpul citirii
Psalmului 50.
Preotul stând între Sfintele Uşi cu Sfânta
Evanghelie arată faţa pe care se găseşte icoana
Învierii.
Apoi Evanghelia este aşezată pe analog şi se
închid sfintele uşi.
IV. Slujba de dimineaţă
22 Psalmul 50 Slavă... Şi acum... Stihirile
23 Rugăciunea şi ecfonisul: Cu mila şi cu
îndurările
Canoanele

DUMINICA SĂRBĂTORI
Cântările 1 şi 3 – din Canon -catavasiile
Ectenia mică. După ecfonis, preotul dezbracă felonul.
Condacul şi icosul din Minei Sedelnele sărbătorii
(sunt scrise după cântarea a 6-a)
Sedelnele din Minei
Cântările 4, 5 şi 6 din Canon -catavasiile
Ectenie mică
Condacul şi Icosul Învierii Condacul şi Icosul sărbătorii
Sinaxarul din Minei.
Cântările 7 şi 8 din Canon -catavasiile
Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu...
Imnul Născătoarei de Dumnezeu: Măreşte sufletul meu... şi Ceea ce eşti mai cinstită...
24 Obs.:
25 1. Atunci când la Utrenie nu se cântă cântarea Născătoarei de Dumnezeu (la praznicele Împărăteşti),
26 preotul nu zice stihul: Pe Născătoarea de Dumnezeu..., ci primul stih al cântării a 9-a a Canonului
27 praznicului.
28 2. La praznicele împărăteşti, în loc de imnul ceea ce eşti mai cinstită, avem tropare speciale, pe care
29 le cântăm cu stihurile respective aşa cum ne indică Mineiul, Triodul, Penticostarul.
Cădire Mare.
Cântarea a 9-a din Canon -catavasia
Ectenie mică
Sfânt este Domnul..., cu stihurile
Luminânda Evangheliei Învierii de rând Luminândele sărbătorii - aşa cum ne indică
Slavă..., a Sfântului (dacă este) Mineiul, Triodul, Penticostarul
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu, de la
Evanghelia duminicii.

31
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
În practica actuală, în parohii se cântă doar catavasiile, adică irmoasele canonului
praznicului cel mai important din acea perioadă. Se cântă următoarele catavasii:
De la 21 noiembrie până la 31 decembrie se cântă Catavasiile Naşterii Domnului
„Hristos se naşte...”
De la 1 ianuarie până la 14 ianuarie se cântă Catavasiile Botezului „Fundul adâncului
l-a descoperit...”.
De la 15 ianuarie până la 9 februarie se cântă Catavasiile Întâmpinării Domnului
„Pământul cel roditor de adâncime...”.
De la Duminica tuturor sfinţilor – prima duminică după Rusalii – până la 1 august,
apoi de la 22 septembrie până la 20 noiembrie, în Duminica Vameşului şi Fariseului, în
duminica a 2-a, a 4-a şi a 5-a din Postul mare19; în Sâmbăta Sfântului Teodor, la sărbătorile
sfinţilor mari, precum şi în zilele de peste săptămână, când se prăznuieşte vreun sfânt mai
însemnat, se cântă Catavasiile Bunei-Vestiri: „Deschide-voi gura mea...”.
În Duminica Floriilor se cântă Catavasiile acestei duminici – a Stâlpărilor – „Arătatu-s-
au ale adâncului izvoare...”.
De la Sfintele Paşti până la Înălţarea Domnului se cântă Catavasiile Sfintelor Paşti
„Ziua învierii popoarelor să ne luminăm...”.
De la Înălţarea Domnului până la odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh, cu
excepţia sâmbetei Rusaliilor, se cântă Catavasiile Înălţării Domnului şi ale Pogorârii Sfântului
Duh „Cu dumnezeiescul nor, acoperit fiind gângavul...”. Între Înălţarea Domnului şi Pogorârea
Sfântului Duh, dacă se întâmplă vreo sărbătoare - în afară de duminica Sfinţilor Părinţi - se
cântă catavasiile Irmoasele canonului Înălţării.
De la 14 august până la 22 august se cântă Catavasiile Adormirii Născătoarei de
Dumnezeu „Cea împodobită cu dumnezeiască mărire...”.
De la 1 până la 6 august, apoi de la 23 august până la 21 septembrie se cântă
Catavasiile Înălţării Cinstitei Cruci: „Crucea însemnând Moise...”
30 Se cântă Psalmii Laudelor 148-149-150 şi
stihirile.
Obs. Primele două stihuri ale Psalmului 148 se cântă pe larg:
Toată suflarea să laude pe Domnul. Lăudaţi pe Domnul din Ceruri, lăudaţi-L pe El întru
cele înalte. Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule.
Lăudaţi-L pe El toţi Îngerii lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Ţie se cuvine cântare,
Dumnezeule.
Următoarele stihuri se cântă irmologic (se aplică pe melodia troparului de la glasul de rând),
începând de la «Lăudaţi pe el soarele şi luna...» până la stihul pe 6: «Ca să facă...» sau pe 4:
«Lăudaţi pe el întru puterile Lui...», după caz.
Apoi se pun stihirile după rânduială. De obicei duminica se cântă opt stihiri, iar la sărbători
patru (uneori şase stihiri)

Duminică Duminică şi Duminică în perioada Sărbătoare


sărbătoare de Sfânt festivă a unuia dintre
cu stihiri la Laude praznicele
(doxologie sau împărăteşti
Polieleu)
Stihul pe 6: «Ca să Stihul pe 6: «Ca să Stihul pe 6: «Ca să Stihul pe 4: «
facă între dânşii facă între dânşii facă între dânşii Lăudaţi pe el întru
judecată scrisă...» judecată scrisă...» judecată scrisă...» puterile lui…»
- 4 stihiri ale Învierii - 4 stihiri ale Învierii - 4 stihiri ale Învierii - 4 stihiri ale

32
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
sărbătorii
- 4 stihiri ale lui -4 stihiri ale sfântului - 4 stihiri ale
Anatolie (inclusiv cea de la praznicului/
Slavă...) înainteprăznuirii (de
la Laude, sau, dacă
nu sunt, de la
stihoavna Utreniei
zilei, inclusiv cea de
la Slavă...)
- ultimele două - ultimele două - ultimele două
stihiri se cântă cu stihiri se cântă cu stihiri se cântă cu
stihurile speciale ale stihurile sfântului, stihurile praznicului/
duminicilor: cele care sunt scrise înainteprăznuirii,
«Scoală-te, Doamne» la stihirile stihoavnei cele care sunt scrise
şi «Mărturisi- mă-voi de la Vecernia Mare la stihirile stihoavnei
Ţie, Doamne... » de la Vecernie sau de
la Utrenie
Slavă...,Stihira Slavă..., Stihira Slavă..., Stihira Slavă..., a sărbătorii.
Învierii Învierii Învierii
Şi acum..., Şi acum..., Şi acum..., Şi acum..., a
Preabinecuvântată Preabinecuvântată Preabinecuvântată sărbătorii.
eşti... eşti... eşti...
Duminica, în timpul stihirii de la Slavă..., preotul îmbracă felonul, pentru
că urmează să facă intrarea cu Evanghelia.

31 Slavă Ţie Celui ce ne-ai arătat nouă lumina!


La Sfinte Dumnezeule..., duminica, se deschid
sfintele uşi, iar preotul cu diaconul vin în Doxologia Mare
mijlocul bisericii, se închină, iau Sfânta
Evanghelie. Ajungând în faţa sfintelor uşi,
preotul se întoarce şi binecuvintează poporul cu
Evanghelia. Apoi o aşează pe sfânta Masă.
Troparele

Duminică Sărbătoare
Glasul I, II, III, IV – Astăzi mântuirea Troparul Sfântului zilei sau al praznicului
Glasul V, VI, VII, VIII – Înviat-ai din
mormânt
Slavă şi acum... al Născătoarei al învierii, pe
glasul pe care s-a cântat primul tropar

32 Ectenia întreită + Ectenia cererilor Răspunsurile


33 Rugăciunea plecării capetelor
34 Otpustul
Bibliografie selectivă:
Cărţi de cult:

33
diac. prof. drd. Daniel Mocanu
1. Liturghier, Edit. Institutului Biblic (ediţie oficială)
2. Ceaslov, Edit. Institutului Biblic (ediţie oficială)
3. Un Minei la alegere, Edit. Institutului Biblic (ediţie oficială)
1. Tipic bisericesc, Edit. IBMBOR, ediţia 1976 (şi reeditările de la Alba-Iulia)
2. Tipic Mare = Tipiconul Sfântului Sava, Edit. Suceava, 2002.
Alte lucrări:
1. J. Mateos, Utrenia bizantină, Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008.
2. Pr. P. Vintilescu, Liturghierul explicat, Edit. IBMBOR, Bucureşti, 1997.
3. Pr. E. Branişte, Liturgica specială, Edit. IBMBOR, Bucureşti, 1983. (şi ediţiile ulterioare)
4. Pr. Florian Geomolean, Manual de Tipic bisericesc ortodox, Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010.
1. *** Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2000.
2. ***Molitvelnic, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2000.
3. *** Tipic bisericesc, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1976.
4. Arhimandritul Vasilios, Intrarea în Împărăţie. Elemente de trăire liturgică a tainei unităț ii în Biserica
Ortodoxă, trad. de Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.
5. Braniste, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica specială pentru Institutele teologice, Ed. IBMBOR,
Bucuresti, 1985.
6. Braniste, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica teoretică. Manual pentru elevii seminaristi, Ed. Credinţa
noastră, Bucuresti, 1997.
7. Cabasila, Nicolae, Tâlcuirea dumnezeiestii Liturghii, trad de Pr. Prof. Dr. Ene Braniste, Ed.
IBMBOR, Bucuresti, 1997.
8. Evdokimov, Paul, Rugăciunea în Biserica de Răsărit, trad. de Carmen Bolocan, Ed. Polirom, Iasi,1996.
9. Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic, trad. de diac. Ioan I. Icăjr., Ed.
Deisis, Sibiu, 2000.
10. Schmemann, Pr. Prof. Alexander, Pentru viaţa lumii. Sacramentele si Ortodoxia, trad. de Pr.
Prof. Dr. Aurel Jivi, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2001.
11. Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: cerul pe pământ. Cugetări mistice despre Biserică si
Cultul divin ortodox, trad. de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.
12. Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Spiritualitate si comuniune în Liturghia ortodoxă, Ed.
Mtropoliei Olteniei, Craiova, 1986.
13. Vintilescu, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul explicat, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1998.
14. Minei, Triod, Penticostar, Ceaslov, Panihidă, ediţiile IBMBOR, Bucureşti.

34