Sunteți pe pagina 1din 74

~ .~ .

N'E VORBESTE

PAR NTELE CLEOPA

Ed,ilie l'ngr:~j.w.ta de

Ar h i m an dr i t Io ant e h ie B.a 1,8.n

Ed ili.a a I -8.

MANAST REA SI"ASTRI.A. 2.004

C'UV ANT iNA INTE

Cu binecuvantarea Domnului nostru lisus Hristos ~i ell rugaei unru Ie Preacuratei M"aic i w 'S 8) ~,e ~ iam, am ajuns [a al unsprezecelea velum din seria .Ne vorbe$f€t Parint.e.le Cleopa", cnnoscuts hI toadl tBra.

"

""8;" 1- n~;(11I"ii; A_",,' ;;:;3\ ~ !';:,.J ._~I'[.J .,}

Textul, ca de' obieei, este clar, pe rnte'~esul tueuror i ~,I, euprinde sfa tnri duhcvnlcesti, euvlnte de l'n~elepcl~ne, prediei ~,i ibd'em:nurl Sfi.f:IJ.'te, ,i:ltat pentru int,e'Jecma.(ii~ cit ,i pentru eredinciosii de r,ind ..

Suntem foarte bucurosl (:,indl descoperim cuvinte dubovn.j cesti nol din tezaurul inepui zabi 1 al Prea Cuviosiei sale, De aoeea ne suid uim in con tinuare si scoetem la, lum ina e,1 t mal multe cuvinte din eele scrise ~~ vorbite de ·Pa"Ki~ltele Cleopa pini. in ceasul 'mll'd.\ri j. sale la cele cere ~ ti

'I~ 1 '. 1- ~ . .JI! •• •

n acest V'O mm am ~ n c us c ate V9 pireuJC-~ '[".0 sure

cu diferire ceazii, 1In urms en peste 210 de ani, Dintre ele amintim; Predica fa Duminiea. Tuturor ~firllil()r" Predicii La Evanghe.lia femeii ,garbove ,i P,.,ediciJ la vtndecerea C()j)"ttu'lui luna tic.

Apoi am continuat ell, ca'~,e'v.a i storioare le'g .. 3 te de puterea rugaeion ilor Bi seriel t N u am evita t s i reammeim ~,i despee 'p.lcatu~~ cap ~,taJ care stapine~te asliz'i cea mai mare pam a, ,omeThlwrH~ ,adlai, avortul, pe care Sflntla sa n combatea tntotdeanna cu multi, asprime,

Deser:ierea. 'elP ,8 Bihlio~edi :Na'ti6oale a, :R.omiDiei CLEOPA lLIE" ARHIMAND:RIT

N;e vor'b-q~e piriD~ele 'C~mpa .f Arhim .. C]eopa, Ilie, ,_

Ed" a, 2-,a., ,_ V'Arn'ltm:i-Nleam~ :: Mlnis,tirea SihbtdB, 100m I3, 'VlW.

IS8N '9-13~86\83'6~2d9

V:ol. 11,. ~ 20041-.. -- ISBN 973-86896-3=5'

s: '\II'

NE VQ,R,BE$TE

Un alt aspect pe care Parintele Cleopa punea foarte mare accent este nepasarea parin ti lor fa ta, de cresterea copiilor, prezentat "'0 capitolulCei'e J4 pric ini pentru care "Vor fl' judetJati parin,f,i'j can n:u-~i cresc (:fJpii'j tn frica si certarea Domnuhu,

De asemenea, Prea Cuviosla 8:8], nu uita s,l

. ~ .... di "1 I ., d d A

ammteasca In pre lew e s,a e ~w espre ., ragostea ,ue

D umn ezeu, dand numeroase exemple d in Vie:~ru] e Stlra,tU or ~ precum ill pcvestiri ~ e despre SfanlY I Ignatte Teeforul ~i Melehis,eder:~ trnpar.(tJul,StJlefJl.ul.ui'.

in sfar.,it; Parintele Cleopa 111e indeamna 'pie toti Ia ,pociint-a 'i'n capitolul despre stlr~i.tuJ Iumii $i venires Domnului, dand destule citate din SBnta S eli ptura ~\m de Ia S fi'ntii 'ali nti.

Fie' ea ~.i acest volum mult asteptat sa. fie tuturor bunllor Icr,e,tini spre indreptare'; spre 'ming§iere :~d f010 8 duhovnieesc,

PRED'ICA ThfA

:OU'MINICA, TUT'URO'R SFINTlL'OR

AsrUt.zi B iserica ~ uw Hristos cea dreptmari teare face p cmenirea nu Ia un sfirn~ nu la doi, nu 1 a zeee, nu la o sM.ta:;. nu la 0 mie de sfinti, ci face pomenirea

. '-' 'b ' ,.., £'i',~ 'I'

tu;turof' sflntilor i Malie sar ~~iltoa,n! este astaz t, ~c m,

daca ;i,pomeni'rea, dl"eptlJdui este ell laude ~ ', pomeolrea dreptilor ,i 8\ tuturor stlntilOJr!l cu. citi ~,acudi nu se facet

. Astiz~" fr,a:lti'~or , s-a imlJl']]in~.t pI1001'O cia marelni prooree Isaia, care ziee: Vesele,tfl!.'-te:~, ate(J.,~pii. care nu

... t . ..... ,~. ..... ll·'~ f ~n 'C' d I P'Lr,8F,J f:M n.l't'u C' u

nl1.If:'Q1!l! ca' f'l=,a uunu,; 'l',i;.' t,l~ .. '~II, ~~ j nau. "

adeverat Biserica cea stearpa d'in paga.ni; astazi praznuieste 'm,u'~t~mea" cea nenumarata a, sfint i ~D]'" sii. Astizi Biserica cee stearpa din pagani~ ~og,c dita cu I-IrrnS't08, a, 'niscut de sapte 011; cum, a zis p1'][1 Duhul Sfsnt, pro. ooroci ta Ana: ClU::'i cea .5 tearpa sapte a

!I;

l'JQscui".. Care-s cei sapte? Dumnezei e~ti j Parw n'~i spun

ca, roate cetel e sf~u* i ~01r dl n ceruri ~ i top dreptii se impart in. ~a:pm cete, mnt§~ este Mai ca Dorrm u lui, a po i. urrneaza c,etel,€ Aposrolilor, a Proorocilor, a Ierarhiler, a Mucenic.ilor, ,9. Cuviosilor Parulti ~i a saptea ceata, ,R tntnror d,repl~i1or celor din veac adormit i.

Dar stie care cineva numarul sf1nt~· or? N ul Dar a'~ mgerilor? Nici p e acela ,[]IU- t ~dle. Ce spune marele

Sfanta M,ina.g.ti re S iha,stri,a, Acoperamantul Maloii Domnului 1 ocrombrie 200]

I lsi1:ia 54~ 1; Q3jI,a'r"eni 4, 27. l ~ Regi 2,5.

..

N E V()R'lj'E'$ TE

rib datal Io v? Oastea cerului cin e 0 va J]:l.uniira?~ Tnt asa $i de sflntw ne ara ti Duhul Sfill,t~ ci DU se stie rmmsrul lor, SflD'~i:i, cum $ti'~i;, sunt prierenii hii Dumnezeu 'I. Dar daGi sunt pri etenii hruj Dumnezeu sa (~iutam ,\~ ahe marturi m despre felul cum aunt e i ~,i c.a·~

d I' "'S~' 'II '" J"

sunt e mu ft., :- a auzim pe preorocm care. zsce: 1.,(1)" eu

aH~ c ins: it jOIlf'te pe prietenit Tlil.DU'}111~ezeule!

~. d II' . ,x ,:-", -c It)O't,l!;:, - .. ~ --,:, -, '- 1- ',- ,-~, ,'-,' ,-, d ,..-, -, ,'11, ' ,.

~1 upa Of: era i1 S llIJpIlnlr--ea 01 asupra rn acuor,

asupra lumii, asupra trupurilor, asupra tuturor patimi- 10Ir~, zice Duhul sran,t: Foarte s-ou ,(iitltrft SllipiiJi~iri'l~ lor". 'Cicl pr.i,emrlH '~U i Dumnezeu au sta p\a1fl it in ~ umea aces SUI p €st€' patimi le ~O[~, jar du.pa, ce S=3.U des a v,ar~,rn r, in, ceruri stipanes c rnmpreuna eu FI rl stos peste tQaca lumea, Si dup'i ce ,a;~ti stitp,iniri~e lor.Duhul Sfant ne arata ci nOI nu, putem ,tru numsrul ~or. Caci spune:

Numaru=v'Oi pe ,'ld17~ii ~.i' 1,11'ai mul: decat nisipitl' se lAor fnm IdJi CPs, l38, 1 8).

Cine a putut sau poate vreodara sEt numere nisipul mirrii?' I'81 0 ma:na de nisip ~,i vei vedea c! trebuie sa stai luni de zile C}8\ sa 0 numeri, Dar n isipul care' moonjoari to,~te marjIe' de sub cer, cine ... ! va numsra vreodata? S -au inregietrat m Martirologul Roman, in Minej~ in Proloaae ~:I tThl Vieti e SfintHor

c ~ II ,

ca-t~v3, sfint-iJ• Dar acestia sunt mult prea putini iata, de

numsrul lor din cerurl ~ S-au jm'egistl'att zece mi H cane noua sure ~,aw~eC'.w si sase de martiti, dar numarul lor cum am spus, nu- ~ ~tie n imen i, pentru ca e mai mare dleeat nisipul midi, -'Ci,~ sunt martiri numai cu voia, cit] se maJltu.i es c in fieeare zi,! Sfantul Ambrozie a ~

~, Iov :;t1. J;: ]en:m~:i!l 31, 12; Psalm 61) l8; Dcaruel l~ ~,O,; .. 4 P$;ahJJ] 13 8~ 'i '1.; loan [5~ 1·4.

~, Psaim ] 3: 85' 1'7; lov 4,2\ 4 8; I~,o~}v 5, [6;, P~tru 21' l J ,

Medic lanul ui a vizut 0 mare de catran, din care 1.e$ eau mii $,] mii de porumbei, care zburau la cer. Sri a zis despre ei ci aunt snfletele care hI fiecare ceas se msntuiesc din. iad, prin mijloeirea Biserieii lui lin &05" B~ serica, care e trupul 1 ui Hristos, Mi trirnite la Capul em din cer, DeOIU, nu se pot numara tor~i sfin~iw; preeum nici ta~i tn_gerH,

Dar oare de ice S"'81 pus azi Bvanghelia 'care tneep e a~a: Cel ce va l,nartU'ri3i' pen tru Mtne inaintea oamenilor, Vl),i ,martuYiS.i' ,i Eu pentn« iJlinsulln(JIi}~tea TatdluJ Meu CQ~e este in ceruri So,i ja'f,i$l: eel ce iube$ te pe t'(.lta~. sau. pe ,"uJmaj sau pre' frase, 3l1U ,pe sord; sou holde, S/.1:U lnoqii, sau altceva din lUI}'l€'Q aceasta, mai mull deed: pe Mille" nu este vredntc sli

fie ucenic at Me». De ce S=fIl pus azi tocmai Evanghelia aceasta? Cei ce-au rindu it p ericopele evangheliee n-au 10st oameni '[r},e:rn.v,i~a;~,i,. Au fost ~rflnt~ meri ~j au ale's, fleeare plane ,8 Evanghel iei du,p~, sarbatoarea pottiviti, e W"

Sd~i de ce s-a pus azi textul acestae eel ce v:a marturisj' pentr« Mil2Jte' fnain.tetl oamenilor, 1}10i

mlir~ .. ~ ... i'lei'; ,~; E--~'I "7' p'IIiI!J:tf'1Ii~'''' ,.,.';;; toti sf - .. :' 11 'D"

, '- 'c~: ';r.~ ro.. ,;., jI.' ,: :i&I, •• "~ -1"""~1!l.,,.,L'IJ.;j!. ',"",d, '" tl ..;.., 111 ~ 1 .I. UJ. nmmLC,Z'0U

cei din veac L~,a1Jll 'mi,rturi si t pe EI in deus fel uri: prin c~v:int §11 prin fapta lor, A~a au 'mlirturisit prooroeii pe Dumnezeu, as a aposteli rn ~ asa martirii, 8$B CUVWQ~H, asa ierarhi '~'t asa euvioasele mneeni ~e, tot ,a.~81 drePtii

'.4,':'

ces 'wEl veac,

_ Dar de ce e nevoie de martarisire ca sa, te poti

face sfint? 'S au de ce trebuie s ii fl ,i dlre~t ca s a te mantu1e~ti? De' Ice' este nevoie 53- L marturisim pe Hristos? la,tiI, de ee: 'Omul nu~~ tlnma,i. 01 fiinta, de 1l!ltl!

, - ~

fiu'a 8uflot Omu.l aIle dOUH pj1.1j~ ar-e (Di parte vizuta, :S;i

10

II

,~" ~ D m .... t '---

,. i1 "_ •• ,< '. ",,, '-'~I-:'-" ",. . r-r. . _. _. _ - '-'tr'l-

una nevazuta - - at aces _ a gJe unesc In, r un smgur

ip ostas, asa Sf ,ch,e;ama omu intreg, ,alcaUJ it din tru ~ si dlrntl su,tl et, S, i 1111- i drept ce zi c unii: 'nEste de a J un S as cred run inima mea w'n Dumnezeu, dar de rnarturisit aeeasea in fa ta nmnor nu - ~ nevo m'e ", Aeesti a se itl~ea I ,a. in z~'ua Judeei'fl ~ ~ chiar ell v in tele Evanghel iei de asrazi

. . a-i de aiuns ss

VOl" mustra pe top aeeia care soeotesc ail ='~ '. e aJuns. sa

,..Iil~ ~ '" ~ .,i;";:: _, ... "" - ~ ~ tu . .. d

ereaea rn t~wn~~ tara sa martunseasea ,3, _ [ru_Cl cane ,e

nevoie pe Hristos, Caei spune marele A'p ostol Pavel:

ICU' inima sa cr'et!eti sere dreptase ~i cu gura ,Sri}'

~ - _. ~

mil,,r·.turisi'(f, spre mantusre '"

Deci, cind credem ro. Hristos in],aun tru, negresit trebuie sa-L mirturisjm ~i in a fata" Si mllldi ~:i a'~,tH msrturisirea noastra ~i si veda ~.~ ~~tH faptele noastre, Caei a spus Domnul i[J) Ev.a;n,ghelie: ,AS.a sii ltl;l,nin eze Jum ina voastra f~l'a intea oturl en i lor, ca VataJ~ d j(jp..te.h:! VO(1'Stne cele bUf1I(!}! .g,a s;liiveascd pe Total vostru eel di.n eerurt. Nu- rn de ajuns si, erezi in ~aJitla ea ri. te ma,nru,rn,e:;?ti. C.and esti tn,treba,~" trebu ie ne gresl t S,a_ rnit1tudse~d OJ c,icw daca te vei f'U,~ ina ~ sau d~ca te vei teme, sau vei urmari al te interese ~,i 11!1lJ ve W marturis i na aratare, nu POlt i sa fi i cu Ilsus Hristos. 50 w ,~ Se va lepada de tine illarn.l tea Tatalui Siu ~i inain.1tea tuturor inge rilor dir ceruri.

Dar Ole ee s-a, spus mat departe ln, E vanghelie:

Cel ce iube3te, pe lata;! Satij, sau pe; mama sal' S,clU, pe

... .... . fi "

nevasta ,~(J,!, sau pe copu 1 sai; S,ClU pe' rtut, S"al:t pe

,surorite sale!, sau via, sau n1:Ofia! sau chi'CH~ viala sa - Cllun see spune: 1a L tlca - ,mai tJ'il;ll't deedt pe Mme;, 1lU este. vrednic s,d se n.umeasc.a f,.u:en;i'c aX Meu., ,Dare este

mal 'b rune sa uram noi pe tala SeJl1 p e mama. ~i pre fratii nOftd ~ ~ ,P e prieten j i no~tr~? Oare nu . se spune in porunca a 'cirrucea dill decalog: ICinst'/ite pe tallJ} ta1J. $1

~ '. {~ . bi ,,~~, . . l •

pe mama ta ca sa- J,l .J te I,~,e r. U1 e S I ;S,Q t rtues U, ani m ~u~t

- -

pe plan dJ~ t? Oare nu cum vase' cont razi ce E v an.gbe.'] ia

ell. Deealogul? Nul Doamne fereste,

Ca sa ne putem ~imud, si ne aducem aminte de

di .... din J C

porunca cea ] mal- 1 n ege, ,'e spune aceea? Sa

iul;nz$ t'i pr!.' D'(nnnul Dumnezeul tiiu din toata tnima ta ~i' din tot sujle.tui tiiu ~i din /oaJii puterea ta. De ,ce a numit trei pat'~j din om? ICU, mare dreptate poruneeste Dumnezeu sa,~·L iubim din tgati inima, din tot cngetul ~j din toe.!! pnterea. E~ ne-a dat noua ~1 suf etu 1 ~,j mintea ~j trupul, Cind auzi diJ2: toatil inima sau in 8Jt:i: parte din tot s$iflet:ul~, sa, Jjn~el,e;gi parte-a cea nevizuti,. ICirnd zice: din tot Ct~gr!:tu.l~ in~eh~ge mintea omelui, Iar cand zicec din (oata vdruaea, in ~elege purerea rrupului, Dec i rrebnie s,i wu brnm p e Dnmnezeu din toata fjj in ta

, ~

noasera. Mar in PLll"lU1Ca a deua din, :Ie ge a dat un

Indreptar pentru iubirea aproapelui . lar pe aproapele tau s,?) ... l ,iubqti ,ca' p,e tine fns,~#"

Ia seama ca I'n porunca intai din :! e ge, cand cere sa. iubim pe Dumnezeu, nu ,aram granita pina, unde sa ... ] wubrn'm~ ci cere sa-L iubim fil~ margini, Dar c-and a vorbi t de iubirea a proapelui '- In care intra ~j 'lata si marna, a pus o g:ll\nl~a,;: ca i'nsuti pe tine, ".jm~ estl tata~ i'm~ e',lti marna, s(n',ii~ cumnt]a'ta" vi:f', nepot, dar eu vreau sa, mi mantJllll iesc ~d ca si, ma manhdl@SC ~l',e brui,e sli falC cutare mpti buna sa,u cU'~are. Dar 'te i uhese ,atat cit mi umrmezj p'e mine in cr~dimlti+ 3r dacit tn ~t- ';:;;1 ''''.!~iIi.'~

'!! . ~~.' J!;G Q, ~ Q,\dlJ

mama, saw so-r,i~ M"-na trn,gi, pe 'm.ine de ma :Dt1mne~e'U" sa,'Ll mil indemni si Ica'k: 01 p()run,ci a! lui Dumnezeu~

'1 ''Ir.ii--I-- ·9··..:;: '['I p' - (10 't''}· D 'l~ 0

E $iil ,m- I()\~ , ,; ·ro'lil'. 0, , ..J.~ J: .... om..""', ;J'.

vraj ma~\w ai, '~u.i Dumnezeu si ne deS'piI1im de Dumneeeu dupa dreptate, ci ne-am rnnchlna.t z~.d irii fii nu lui Dumnezeu.

Ce spune Evanghelia mai departs? Petru, cind. a

. ~ b '!, ..... ill b '!i....." .........

auzit i"!,gjj nu tre . 1Ii.'Ii 'j'e eo·!\':;; l"U . 'e!l1::trli 'p' Q, t~,+.... If,'; "'PI" pe· "m""lm; .;';, m· ~ Ji ~ £,\.. """''". . """. 'It-lUI OJIQ .' .,'( III ;.' ~ . ~~, .iJ! "J~ Q.. "" ~I.

rnult de~a:t pe Dumnezeu, S=aJ. ga[i]dit la. sine, Cici amintindu -si ca, el m iii sat totul atunei cind. l-a ehem aJt M,antuimil,,\d pe Iacul Tiberiada, unde era rmplJ.·-eruni cu. Andrei, cu Iaeov :~Ii, OU Joan, a spus h~~ rn Hristes cu ltn.dr8211e,ali: lalli .. noi ane llisal toate .:$i (lni urmat Tie, oare eel Bet .Ii ,,~oua:? D8 ~ el a las-at totul, N u nurnai corab W'031',l §w lunrrea ~i ~opata au. lasat Petru ~ ~ Andrei. N u, Daea '~,isau numai atit~ nu erau ueeniei aJ ~ U] I ~ su 8 J risto s, Ei au Ub~'a't ~i tam" ,rn mama, ~,i sori. ~,i trace ~ W patimile .~ 01' •.

Nu -] de ajuns si la,.ii numaJm averea pentm

Iristos. Trebuie sa Iasi ,j, ura ~i zavistia ,i des fhlu] ~i furti~ agul ~i 'minch .. ma f~ t,iuta tea ~,m pa.rn $i invidia ~j lenevla ~i nebagarea de se~ma, ~.m toate &".a,delegH,e ,I. paeaml, A bia atl.lJnci ne faeem ell adevara t ucen iei ai hri Hri stos, ,cLnd Ub;,a'm toate. S i c§.nd zicem toate ~ arstam si pic Iltel.'e ,iJ patimi le cele su.tlete'~:d., Teate trebuie lasat,e ca sa, aj ungem ucenici ai lui 1-1I"I$OOs.

C,lta vreme i]l ima noastra e H Pi h:iI de ceva di n ] umea de aiel ~ de o femeie sau de lbanw ~ sau de cas i sau de dregiUJori $, s au de cinste, S3lU de tata~ s au de 'mamij; S(}U de rudeni e t sa u depr'ieten j 'I' s au de C1l].no~~H)Ufru, sau de tra.i ·bun.~ S1ttl de b e~mle smll d,e orrioe 31" fi, e~ n.u p!olabe' sa p~aci hli DlImne:~eu.. No. pu.tem :sa mu'b m'm, ,I :In~i Dunm.e,ze:u $1 pe M,a:Jnon3)~, care in ] .imba s.iri,ani tnsea,mtla bogiU"',e.

sau sa. fac 0' nedreptate, eu nu te pot ~ubi pe tine mai

Wile d - .6t-~, Hn' e;;.",,,,,,, • .:;;;'"

m 'i~' _,eca y"...: - i.!i1~'U!Ti.1!< .,

Asadar, nu trebuie sa uram pe 'pit'ln~i, SfLU pe fra~i li ,SIJU P e oricare om din lume, cici zice: Nu "vel ttfi pe tat omul. Dar cana acel om vrea si rna desparta de Demnezeu, atunci trebnie si ,dUo ca nu-mi este

. prieten, c;ici este vraj masul luj. Dumnezeu, ~i Duhul S Bn-m: zio€ cal data el U'ri~te pe Domn u ~ ~i porunc i ~,e Lui, ~.i ttl trebuie sa-l uri~lti pe d~nsul: Pe eel elf? te urasc pe Tine, Doamn e, iran'} lJ:r:iU si nep» i eteni s- a u

lacut tni e ti cu urdciune de.'£Q;var-ritii i- am U l'(it pe e i~ .

Ai auzit? Ca,nd eineva eare it~ era tie oehi sau

~ ,.

mana, sau pieior, a.d,k~i, 'fin!sa;l. la el ca la OIC·1t iul drept ~i

lea Ia mana dreapta ~i te foloseai de el,~ Sd1. 'r,azvri ti~. imponi.va lui Dumnezeu ~~i nu mai vrea ~i rnearga dupa, Hrisros, sa .... ~ uri~~i diu ·toati in ima, cu. ltU',aci,une de.sivir~iti.. Pentru ee? g,-a meut v[ajma~ ~.~ lui Dumnezeu.Tata cum se cumpatle~t-e iuhirea .. I,ata. eum se ,ehi,vemi se,t£: dragostea de DiIlJmn,ez.eu, ,1 dr-a,g.oste·a' fa:pi de aproapele, C~tre: Dumnezeu trebule ~a fie fiTa margini ~ , iar citre- aproapele 'mir,g,initit Numai l:tl'ta. te iubesc pe tine; rcat m_i ~ub esc: $i pe mine $ i ma,w mu It

'"" .• AII'-' • d AI,''']

nu, Ica. nu-nn ua vose porunca a . oua urn ege.

Deci n-a vern voie s.i iubim pe nimen i si nici 0 zidire din veacul acesta mai rnult decat pe Dumnezeu, Nici pie taJtal ~I~. pe mama, nici banii, nici vitele, nici p\isa.rUe~ nici averea, n ic.i bOI,~i!ia.~ nict dregjrtor~,a~ nit: ~ cinstea, nimie mai mult Cit pe Dumnezeu, daca vrem sa tim ucenici ru lui H'ilis~o:s isus;~ ca'c·~ oda.ta ce 3Jm iubit .zidfurea mCf~ 'mult decit pe Z:_iditoli'i[Wm.~ ],},Ie f&ce:m,

HE YfJ.RBE$Tll·

. Nu putem iubi pe Dumnezeu ~,i pacatul, D oamne

ferestel Durnnezeu cere inima noastra, Da='n1i • .Ihlle. inlm,(l tal Citi vreme inima noastra nu-i cu Dumeezeu, suntem m:inetnO;!j,i ,.I: B:!lIJrl11Cru ~i vieleni, Inima ncastra este arunci nedreapta, Csci ,8 .zru$ marele P11 vel lui Simon Mag~l: V riijm,(!lfZile a tot;Ua dreptatea, intma ta nu-t dreap'ta cu Dumnezeu" :0 umnezeu se ui.'~ll 121 inirna lu ru s imon, ca inima lu i era l'egf!\ta de' bani Cici, el spusese apostolului: DQ-lni Ii mie darul acesta ca sa P(J't ,gil' tam &auiesc pe oamesi. Cre 00 a, ca Duhul Sfi'l1t Se eumpara, ell ban ~! 18.1'" Pavel, care era pl~n de Duhul S[a.D't~ i-a spus ~,ui Simon vraj'mtoru~ cJi

uuma Jut nu- i I,eg,ata de Dumnezeu, ei de 'ban ru ~ i de

sl ava veacuhd acestuia. far Dumnezeu se u wti la inima ~ 'i ci~a, vreme vede c,il inima noastra nu-i co Oaf] SU], nu putem fi aj Lui E:I cere sa-L iubim din to,a~i inima ~i d In ~ot cugetul,

I~~!ti .' vreme ~inrea noa $W,a_ == .legata, de grij n e veecul UI ,1 de bani, ea mi p oate fi a :Iu i 11' istos, ,Ci.ta

vreme mipul .nostru este scuftmdat in luerarea pacamhii, on peste fi. al lui Hristos, LBJ fel niei inima, data nu- L iubeste pe El. Deci ti inta ']1oastt~ s-a despiqit de Hristos prin pacatele em r~i de aeeea ni se ,~e~ s a~~ msrturisim ~;:~ eu fa.pte'~ e ~i cu gura $.1 si-L [U bim d'rnn toa:'Ui inima, din tG)~ cugetul $i din toa'tii, puterea,

Deei csnd marele Apostol Petru ~~, ce,rn'~,a.~ti au zis:

Jatli~ = (lIn. llis,O,~' toate, au zig; am lasat v 1~1 esugul, necredm ta" fi.~lnlcia. ~,,'" mandl'i~,~ am lisa t si traiul bun) am lisat ~ iu avere si ru denie ~,~ ne-am U pi t ell in ima numa I de: Tine, Ej puteau deci g,a fie u:eenicrn a w Lui.

PA~RIN'TE.LE CLEOPA

'$"i ce le tigad uieste Hristos? .voi~ care ,ati llJsat toate pensrt: Min,.e (ad ~'ei averea, ci'n stea, dJ~~glatorj a, palC~tele ~,i patimile, $i cele dinlauntru ~ru oele dina-a, far!)I,. cdnd JlJlG. sedea FI:ul. Omulut 'p'e scaunul slavei SQJ;e~ veli sedea oti va i pe doudsprezece SC'FWU3~ judec'a'J,d cele douiispru,e.r:e sem;i11Ii,i ale lui Israel.

A uzi cit! cinste Ie da,?'

Dae oare Greder car scaunele de acolo vor fL de marmera? Pe astfel de scaune vor sedea Petru ,i Pave ~,j . A'f:~J.~dr-e'~,. ,i V',flrto~ome,~ §:i F~]jp ~i Toma ~i top ceilalti? Doamne fere,~te! Cele douispflezeoe seaune ]J e care vor SUt cei 12 aposeoli ,ar,f[jt~li slava, marirea si cinstea pe care 0: vor a vea 'in jurul lui HristOSI~ c<ind, vor j udeea impreUl<Dt§. C1IJ E~ toate neamari ,e', cind. 'V",(){ enema cerul de' 'sus' ~,i prumanru~, de jos, ea sa a]eag,i pe popo~r Sau (Ps, ,49', 5)" Atunei apostol ii, care s-au csten it cu . Iri stes ~i au 1 uat parte la i sp ite I"e Lu W, care ~~-au iubi t pe Din sul di n toati in ima, din 'tot cugetu I" din toadi puterea, ~ i pani, la urms all prim it moartea pen rru dragostea Lu i, vor sta p e 12 seeune de sla va,; Caei nu zice Hristes ci ver sedea pe scaone d;~ :~~m_l1J j atunei .~alDJd zice cii Fiul Omului va veni sa ~,adii pe scau[l,~li .. sla vei Sale. El ne di sa inte~~gem ca nic i apostolii nu VOl" sta pe scaune de materie, ,ei pe scaune de ~:~a;vi. ,i de clnste In aoelasi tnteles zice; M li due sa va pmgl1tes,c ~~u.a loc, co unde sunt Eu; Ii ucenict:

Mel ,sa fie, Deem apostolii vor sedea pe scaune de slavs, potrivi t cu oi'led,m[]!JFa ~,i ell darul Duhuhi i, dupa, marirnea ostenel i'[or lor, Vor avea scaune de ~d ava, de mar-e s,~,a.va $ i calld ziee Marele Apestel Pa vel: $i stea de stea se deosebeste in s lava'., :S e rnn~ellege ci slava tl eca:rui sfiil1t se va d.eosebi de a. cem ad ~J.~t t.

"

If)

NE VORB.E$TE

,aI' cum vor judeea Apostolii cele 12. slentinfi ale Iu i Israel? No ,I am atrz1:1t: lea Ta til rru j ud'f'ici p e nimeni eaci zice Evanghelia .. : Tatal nu Judecii pe nimeni, ci toata judecata a dat-o Fiului .. Sj ~alC_a nici Tatal nu j udeca, cum 0 sa judece Aposto l w i? in ce fel judeca ei cele 12 semintii ale u~ lsrae]?

ati cum ta cui ,'S1C acest lucru dumnezeiesrii P'irintrn., Unul va fi J u d~ci tOm"1U ~ ~ Iisus Hri sros, Cac j Tatal a dot to,B:ta judecata Fiului, cum se spune ~i :n psalmu 71, I: Doamne. judecata Ta dii-o in'1pa,·atului ~'i dl,;ep'tatea Ta Fiu!1 .. ~i iJ,nptiratului, Fi ul va J udeca toaee popoarele eu cele sase intrebiti (gel, flinlind tnsetat. bolnav strain, tn temnita) ~j ~a cerceta inimile tuturor. Cael alt,u1.'c'i se 'VQIf' descopert - ziee ,~ cugetele multorimmi. Jar E~ spune ea vor judeca i'mpreuna ell

l ;;i aposto ii, ~,ezind pe scaune de s,1 ava, Vor judeca semintiile lui srael, caci il ei ,!lUI Beut parte din ele, A tunci va Z "Ice , udecatorul citte evrei: ",Cum aeestia au urmat Mie ~i M-au iubit §;i din, teats inima au Imp in't perunclle '" ele ~i au propovaduit numele Meu in '[nata: umea ~i pasn,i la urma au, primlt moarte In cele mai mart chinuri pentru dragostea Mea $,w cum de voru n-ati crezut? Ca n-am adus apostoli din India, nici din China, nici din Japonia, O-MTI adus din alre popoare p,ig,ine, ei dintre voi i-am ridieat pe acesti ] 2

. __..,_~ . b tra si ~ 0;:..::

o amen i, ca sa va tnvete pe rmt a. voasrra ~l sa va arate

Adevarul, Mar voi n-a~i voit sa crede ,'", c.~ at~ dimas in ... tu' e ric" ,

Deci asa au sa judece Apostoli i pe cele 12 semin r i ale lui Israel, A judeca a leI i'llSeanma ·a mustra~ a~a zic Sfin ii P'ir"ntL Aoe~tl 12 aposto'i vo musu-a deci t dar ma i ,rues va mu str,B Hristos pe

PAR'JNTELE CLEO'PA

11 "

poporul evreiesc pentru necredinta ui, ,a'ratan dlu - le ca apostolii au crezu t ~i iabi la ce cinste S-8lU suit, '_8 c"a~ta slava, tn.vredlljcindll,~,se sa stea li'mga scau ul Slum E' Vi3! spune: .Ja ta rAta cinste le-arn dar pentru ca au creznt ~i M'- au mjh1lJ:ds m~: il1 toa:~i, 1 umea, 13'r voi n:-,at~

., deti d ;J .... ' d J M."

vrut sa ere, en, I, e aeeea ,(.~uce,fi-va ae "a. :lne~

blestemalilo7I-injoc"Ulcelv.e.:In..z.c ". A$aL vor judeca aposeoli i,~ ad,ilea. vor mustra poporu ~ evreiesc c u prezenta lor, ell slave lor, eu cinstea lor di, ceasu aeela, ca nu e-au urmat lor ~i i,-_ v.i~atturii lor.

081' ~i Pavel spune in al fa. parte: Au 1!U :y. ti#' ca sfinJii v,vr [udeca lumea? .,' ar cum- 7 - a fel ca ~" Apostolii, S-,~nth n-au venit dintre Ingeri pe p arm ant , au firi tmpesti, Milioanele de' stlntm n au ven it d:in.

I ~ 1 ~ '" d'" ~ d 1'" ~ I·

aiLta Pi aneta, mer :' m cer, OJ I, In popoare e paman tu: UI.,

~ i ei au lost oameni ~i a fliminzit;. au suferit dureri ~j au awl fri 08. ~i osteneala, au avut came ~j singe si rudenii ,i, n~amud ,i bogatii ~,i einste ~i toate citte Ie avem ~l nm, dregatorii ,i copii; dale au iubit mal presus de toate pe Dumnezeu, isr pentru dragostea Lui s-an jertfit pint Ja ultima picitura de IS inge " ~i,

., 'lIi'\.,,._;oo " m Vedeti

,HmnC:1 .I!l.JUlrunezeu va zice tumror popOBre,lIJiOT,,: ~., ,: edeti

pe ,ace~i sfinli", care au rest ca ~;i voi oameni pe pimint?' Dar au urmat Mie si au pazit peruncile Mel e ~ De ce n-ati facut ~i. voi asa?' ,

- ,. d ,- '" "111 ... d "

m 3,. uc ammte ca eram 'COPh can rm-am pus

in gind sa merg la nlinastJre. A ve am un mos in sat ~a mine, "ecul,ai Sava, Un mo, dupa '~ati~, care nu $·-,8 ci,sitor(,it tela'ta. viata si dueea v,mati smnti, ~i era

...41.';;';,";'1 ,;;;,~ I b' ""' A b b~ I'1I...c~ ~. ,.. d

~c~u ,]Set'lC.W L . ' ,ve'a 0 ,'Sir:" D. mare, a ,ll,:1\8,. 'Y I can), ,a

auzit ci vreau sa, plec la minist~re', m!-,8, dat un ceaslov ml.c, 00. sIovi vecne.. 'S-i ~ti'~i ,ce 8,m e,~tit el,

18

NE VORBESTE

tntiH tn ceaslovul acesta eu slova veche? Condacul zilei de astazi, Si seria 3100]0:' Ca 10 parga, a firii, Tiel Sliditorule at /lIpt,ur,i i, If;'"U~a .ill aduce, Doamne ])€ p:urtatorii ,de D~tlJnnezeu mucenici, ,$i celelalte .. "

,Auzrn ce sunt sfintii ~ui Dumnezeu? Sunt p§rg,' a,

~ , '

ntH omelne,ti., Dumnezeu are tot dreptul s i ia din

toate popoarele lumii :pa.l~,a~ ci 1 a 6cliJt toaee popoarele. El Ie di vi~~i,~ E:~ I"e di hrana" :Iumina,t apa, cil~dura ~,i tot ce '~e e 00 trebu mn ti. intt~l1 HI ~,~, prin El ne n~j$cim. Nu pu tern sa clipim >0 data, din ochi m,ra Dumnezeu, pentru ca viata din noi e de la El si rnntl"u EI traim, prin El ue miscam.

Dec,'" stlnl~! rn sunt ea 0 ,parga~ ca U11 rod b me copt $. ru ales din teate neamnrile pia m.an mlui. S j acea ~tii. parga a neamului omenesc, aceste mi lioane de sflnti) ver judeca lumea amnci, Cum? Va zj,ce Stapanui; ,~Tu spui ca 11~ a,i putut :s,l -mi urmezi .M ie, ca al a. vut femeie, Dar ii, acestia au avu t femei ~ oi n-au fost 'totw fecierelnici. Tu sptw:m c'~l n -ai putut s'i v j~, du.pa Mine, ca, a~, avut avere, ea erai i'n einsre, m dregstorie, eR te-ai b~:fllU.t de m1illnc~. Dar .,.i acestia au avut to-ate: acestea, toate ale' ftrf omenesti, dar mima lor' au pus-o 'In mana Mea ~i mintea lor § ru tolati, fl inp lor S,-(1 lliip'11 de Mine, .M=8t], hJ bit din t-Olati lnima ,ti teate celelal te le-an

III oi-!II' •. ...J. ......, ;;;; 'r.. n

socont gunoat e: ~'l averea $1 uregamna ~ rn cmstea ~,I

frumusetile ~, betiile ,i imbuibarile lumii acesteia vreme nice ~:l. srtr,icicwoaSie le-au urit d~n rot sufletul ~,m M -au nu b~t numai pe Mine",

A $3 VOl["' judeca sfi'n ti i I: ume~~ c-andl toa'te pOpc)are~ e paminru I~] W, V'(~r vedtea mi ~ ioane ~ i mi, i i'08l1e de sfll1~i al,e~j d,wn mate pop09ne] e~ ,s,ttilucind mai 'tare de1ca,t soare:~e intru. im,p.a:ritia ce(l"u]u~. Cam ja.le va [j,

pi R'!,NTE L,/1 CL E O'P.A

atunci !' Cum se spune run. U$'CI pOCii.iJl~tti'", muri de ] acrimi vor eurge atunci d:~ n 0 chi i pop oarelor, mai man, decst marile de pe fa'~aJ, pimin tului: caci se vor face mari de Iacrimi. Dar nu vor mllj folosi atunci la nimic. Ciei VOlT vedea de o§di cinste se bucura sflnt~~, de' ciJti podoaba, de ~it'ii ~d avi., de cam mmg;iHere~ iar el au rimas sa~ se dltllCa'in gheella, in foc, 88,-:1 milU\nce viermii neadormiti aoo lo, lOrn tartar, unde este scrasnirea dintu'O!1:" Cici V,I fl 0 desfiitb.1i~e nu P' entru

~:Il ' r' ;II

un an, nu pentru doi ani, nu pentru 0> sutal~ nu pentru 0

rrrie ~ DU P entru sute de mi i ~ cru, penrru veacul veaeul ui,

Ce se spune ~ a Bvanghel ia J'udeci~wi? $i 'VoOr lnerge acestia (adj,ca dreptij) 1(11 viaJa ve:.n:ic-a" tar ceilalti (adica, picJito$i 0 La IJ$utlca vesni ca '" Ce j ale va fi atunci, cum vor plange, dar la ce va folosi plansul atunei? N u va mai folosi la ni msc (;fknd VOl' ''I;{ edea s lava sfintilor, (:and, s.fintrn j i ~ vor mustra pie toti, Iii vor j udeca pe top ~ rn le vor ziee: ,~~ ~ noi am, fest ca v oi, dar nu n e-arn le gat ell lumea aceasra, nici eu mated a ~ nici

en bannl, n I·C'; ,""'Jil'lil ,..JI·~:·~""_e' ,;fiI'~ 1-'1-1' .... :]~ ~U rud eilA<~l;ll- N:, oi am

,,,"~, UiI:i!l. 'IO.!Ii,W" ".IIi IV'!l.ii, Urw,b.. a!~~, L , L· "' ..... ,J !IJ]~~,I~., ",. ill. g ,

iubit pe Dnmnezeu run moa-ti iD ima, d'i11. 'tot cugetul, din toatii puterea ,i Dumnezeu a trnro'~ In noi ~'i noi In Dumnezeu; am fost pta oricsnd si tIl orice cl rupa sa, murim PmIDJUu DilUlm!nJe\Zeu~ Si am mmit '$i '00, omul eel dinlauntru ~i ,CU, eel din afari;, ,cindl a cerut vremsa"

Ass, ftatUo:r" il:ea vor judeea lnrnea sfintH si apostolii, cu s ava ~i cu cinstea pe care 0 vor avea. Asa ver musera tea te PQPQaTe'~ e' pima'frtului; ceata aposto~ilor pe evrei, .a ,ce]oda[ti stftll1ti pe' '],opoa.re'~,e ]or~ p entru cfi, l1U s-a:lJL po ca I t ~ i: n \1, ~ e-au urma:t 0'[ ~j inval'~a tllrii :~.or.

20

Frati er.e~t:illi! dar (la:re de ce mai spune Evanghelia de azi: $i U"t eel ce va liisa pentru MiJI£€ casa sau mosie, insutit 'va lua in V€.cu .. -ul acesta .$i vuua VeIJzit::a va ItuJ.~~teni? Aiel t)lan,:;a; ar pirea CU neput~1i1Jntit

r I:l "

'Cum 8(jM cal?' Am :tepadat to ate pentru Hristos .~.j vo i

avea ehiar aiel mai mtdt decat a'm li,sa\t?' Oare se Vii intmnpla! aceasta? Da, asa se va iu.tampla., Ce au Beta! apostolii? Au :~epidat o ntrea.jla~ ~j aceea carpita j ~m 0 hmtre Sltrm,I(\lta, dar pe ulwi - se spune tn F aptel e Apostolilor ,~ toti cl"'e,d,n~~, din Ob~rre! pdmati vmdeau averile ,i, lbogi~[i ~e lor' ~i :~I~ aruneau Ia picioarele Apo stoU!1o(f , Au fug;it de averi ~j toate a veri le le-an mostenit, cum spune Sfln'wI Efrem Sirul,

Au plecat :n ,2 Ibitbat:i d,in IeID'1Jsa1 im fira toiag, ,i wati . lumea au stip~ill it "m ,aIU, pistorit~r au plecat firl 'trsisti ~,i, to\t;l'~e' b og;~i~ii~'e ~umj'i le-eu adunae, pentru rei era Dumnezeu cu dan~iL Cici unde-i Durnnezeu, nu le lipseste nim rn c celor- Ice' se tern de D',in.su I, Pen tru ca au aruneat la Dumnezeu grija ]01"<; iar El ,]=3. 11f,inrut., Dar ziee ,i de casa, ci, Or VO~t ca~tig,a insutir, Case Dcmau] tw.~, Dumnezeu este B iserica, Caci spune Mal1Jt!IJ ~I.orul::

Casa Mea, rCxl;sa de f"tt8a~ci'~"~' este, iar vo~t att _!aCfJ,!=()

pes,',era de' talhari ~ -

Cite Ic;8J~e de aeestea, cite' biserici nu s-au sfln~mt paul astazi ~n nJUmei e lor? A ta;ia martiri ~i sflnti S Bntul Gheorghe' '1m Sfintul DwnitRll au 'lis at '~o\~~I)tr.e p entru Hristo $:; dar a,~ uri i de biseri ci pe fata pa:nWntu],ui,. Sfintii Apostoll Petru ,:~ Pavel, Stan;w, Nieolae, Stlnm.1, Spiridon, au. pe numele lor mil ,i zeci de mii de biseriei pe tot globul pimintf~c unde Bunt crestini, ! oate aceseea sunt casele lor, ci lor 1. i s-au inch inat ~i lui Dumnezeu. Vezi, sflntH se cinstesc pe pa,min~ de

doua mii de ani ~l au atitea icoase de rugae iune, a;~§.tea biseriei, nu sate, nu mii. ei zeal de mii; dar ei 'in ceruri, tn Biserica celor irrfii nisclllm, pururea se l:mr,iz= n niesc $i pururea sa vesele SIC cu. ve sel ia cea negriita,.

A~ a si ~'n~e Iegeti ca in suti t 'V~ ~ ua; oe] ee cinsteste pe Dumnezeu are '~,i aici einste C,aei ziee: ,ClfJ,1 ce Mil s ldvi2;Sl.e pe Mi.ne~ il vol slli;vt.

Dar ce spune E vanghel i a l.a. urma? C €'i dintdi vor

JI IJ\e unnli ~.i cei de pe w"}~ili var }1 Lnt,ai.. Cum Sf m~euiie~lle aoeasta? Intii ,3. fast poperul evreiese: el a, fest chemat tnaintea noastra de Dumnezeu, de pe vremea Wui A vraam. £1 este 'P()lP orul care &=3., mchegat din. neamul lui A vraam, esse poporul 1m Israel ~ El a avut chemarea ina il1t-e,a 1rnoastri, au fost 'ficud p rieteni

~

cu Dnmneeeu mat demult; ei .au avut prooroeii, e~

patriarhii, ei j ertfeIDmirCfUt ei Bi serica Legii Vechi ~ e:w cunostinta en Dumnezeu cea dindL Der reind a, vren.'"t S tiipinul, prooroci or ~i Zidi torul ler, n-au crezut, 'S i a stfel ei, cei dintij, vor fi cei de p e unni'j' pentru ca.

n -au crezut, .

Dar ctl,viintul aeesta maru are ~,i alta. t.aJcuil'le,. El vorbeste de cei emeriti. Omu [ smeri t se socoreste ,ce] 'm;a~ de 'PC tlm'la dintre toti, pen tr~~ ca, se socoteste din .adincul ini'w"i i a.el mai :pi}c i~us'jl eel mai neputinc "OS~ eel 'mal r,a\lj~ nevrednic de mila lui Dumnezeu :~Ii, de eins tea. de la oemen t Dar ttl zi UaJ, J udeestl i va fi altfel,

- - - - - - - - "I! - - -

rClci se ZI.r08:; Du"u~e.-zeu. celor S!Jnert/i' ie ,dci har st celo« r_ndndri' le ala iMpo(rivu. ,

In ziua aeeea, ckld va judeca Dumnezeu i'DJimi~e~ DU va ciuta 1~ mitre arhieresri, nici la ceroane

21,

NE VfJRB,E'$TE

'i'mpifite~ii, nici la dre gitotrii inalte, Va cau ta la inimile no astre, eel mai umil '~iran, eel. mal n1ecajit om, eel, care sta, Ia vreo stina, ~.i se rcaga cu Iacrimi lui, Dumnezen, sau e ste la 1in,cbi;soaJre ii se roaga, san este undeva strain, sau bolnav ill pat, suspinsnd din adincul inimii ,catfie Dumnezeu, say 0 viduYi simci careia, nu- j desch rn de nimeni usa sl zace ttl copii ~ ei in necaz ,1 ill scarbe~ dar se roaga ~ ~d Dumnezeu, toti acesti a, vor fi ill ziU8l j udecari i mai mar i, decat tmpiratul lumii de astazi $1, rile milille ~,w de alaltaierf. Caci Dumnezeu 11U va caura la fa~a~ cum i-a spus lui

S~m.H~ cand a rue's pe David, -

Dumnezeu cauMa si aeum Ja inima omul~ru~ dar en tttit mai mnlt atunci, ·In. ziua Judeeatii. S e' V'QIf" s Ul,vi atunei eel smerip, eei nehig;a:t~ it] seama, cei (It,iri.~ti~ cei prigoni ti pentru dreptate, cei saraei cu duhu], care se so cotese pururea sanae i de fapta 'mll\i,~ cei Of fliminzesQ pentru dreptate, cei ~~imci cu duhul, cei ee doresc Sal faca, dreptate ~i '[()p pe care i -"a. ferici tl F. Iristes, S e vor feri ei a tu];]c.w cei n~bagati in seams, cei ce au fast ca gunoiul pim~ntlJ~lu rn.

Cele proaste ~,j nebagate 'in :sea,ma al e ] umi rn VOTh'" rusina pe cele r:n~e1ept,e. C'G1e slabe vor rusina pe cele tari, Die aeeea zice ca. cele de pe urm.a vor tl ee le ~intru,,, Cei pe care nu-i bigam, not In se,aID113 scum, daes se rnagi, 1 tl ~ Dumnezeu din toata in ima, vor ~,traluci mai mult decat soarele in ~mpara:~ia cerului, i,8.1:" !impar.a~n Iumii ,i to~i puteruicil pamantuJul VOl' fi atunci guno'" inaintea lui Dumnezeu, daca, nu vow fi crezut in E,~. Csoi E'~ este drept ~i dreptatea L'u] rimane in veaoul veacului,

PAR1NTE,LE CL,EOPA

23

If biti ..-iII" - ,. "'lo<!.iI'".;1f • ~, t

m c '1 ~l creornctosr, v-am h.L'ILOC]n]~!J. un 1l.1JC cuvant

la Evanghel rua de astazi, M8.~ sunt mul te de v orb wt despre ea ~i despre sfintii lui Dumnezeu, Dar ds}ca as VQoo,i numai de un stint:; ar trebui si vorbesc zlle rntregi. Dar despre to!i sfin~n, cine poate vorbi? Peate ~in¢v,a sa ai bi, '0 mie de gtu:-,i ,i sa, v{nMbea~~K:a ]a nes~,jit si tot nu poate sa des ode faptele sfintilor.

A t~ auzi t cum uumsra Ap osto ~u'~ de' ,astrazi o Sitellen~ e sfintU!ol',: prin ef,redin#Q - ziee - au btrut: impar-a#i~ aM suJerU de sabie, de foame, de sete. de'

~lj',ig1' s-au jJ;~'rastruiti au rdtlicit m cojoaee, in piei de capre. $i lumea "j;U era vr-ed}1'icii de; ei. Ce sa spun de, to~i sfinti r? E pre-a greu de spus, Ata~ spun u umai, C3J sfintii L-au i,t~ hi t pe Dumnezeu din, 'tofllti inima, din tot cugetul :~i din t-oaUi, puterea ] or .

S-,311] m,cut in lumea aceasta fii du pi dar ai Ln ~I ~ CUlm suntem ~d noi prin dumnezeiescu ~ Botez, m ar dineolo Sf' ver vese l j 'in v,ec~!" veci or cu Dan:sul. C~ unde este Smp1anul, vor fi ~i slugile Lui, Aminl

MELCHISEDE,C" IMPARATUL SALEMU'LU'I;,

~ - -

.. fMPARATUL PACI]

smntw~ si marele Ierarh Atanasie e~~, M'alie~ n · 'iL ~ Am d ... 111'" III 1 Ben '. ". 1 . r amarmu .··~···~,~an.· rtei $1 marete 8ta~:p ,a_ 'ISenelrn UI

Hriseos, adevereste iseoria ,s,mnti des pre' Melchlsedee", ilnpa,1"atu~ Sal emulu i , in aeest chip:: Acest litn.p,a:ra.t strain hirre oameni, a lost preot al lui Dumnezeu C,e.J.

-

9 Pe ,mn:g, lU prologu i CiWIJ ~[o\!'a ¥~~he:o ~Ullflj mai, tim. 21 de zile, ooilfua d(~t li 8.55 de ~a, Sm~la ~1mI!l:s~,i.[\e Neamul·

24

....

Prea Ina,lt. E a fuse so cotit fa ide' 'm,3t1J8, si tara de.

tata ~i zi lel e Iui au lost nenumarate de ueamuri, ca Sa, lie inchipu irea vie a Iui Iristos, M:antu j torul lumi i. ~ i, iJ~ti ce spune marele Ierarh A _ anasie despre el: Mai ~ni.dnte de a veni ,,~ de a se s~Ui~lui dnmnezeiescul Avrasm dlupa porunea dumnezei aSlea, i'n p\a:rtiI. e , I ananeiler , frats in botarele P alestmei 0 im[~lariteasi. CUl nnmele Salem, de acelasl neme cu eetatea Salemulul in care tm])irrate'a e~a (Ierusalimul de azi a mostenit mal p e urmi n II_lme'~e ,cetlpi Sale care s-a scufundat), Acessta ""~pariteasa a naseut pe Salad, iar Salad a, naseut pe Melhi, M[eJ i til Iuat de femeie pe Salem, asemenea la nume cu jmmita rmpar,itea.s3; buniea 1 uj" ~j ICU dinsa a nascut doi fii: pie unu ~ H chema Melhi ~i pie eelalah Melchisedee. Deci era Melhi. taeal acester dol fra~l5' inchinator la jdoli ~~ desfranat.

_ '~i venind sorocul ~ a [care se adaeea jertfa i doli- 10([' cu marie pompa i II fata in«e,gului POPIOr.~ a poruncit iDlparam~ Melhi flului .siB Melchisedec zicsnd:

~ Sal iei imp eona cu tine' shigile noastre ~\i mer~ind Ia caeada vitelor sl,-rn~ aduei ~apte v~tle] ca si~i jertfeso dumnezeil 01~ mel.

Deei, mergind Mie~c'hisedec I, cireada viteJot ;;' ridieindu~,i pe drum ochii spre eel' ~ dupa 0 dumnezeiasea insuflare - privea en. luare aminte fnnnusetea soarelui ,i luminoasa lui strilucire., ~i a moe.put a zice intnl sine: ~,CU adevarat, eel ee a mCllt aeeste ::;d.d~]"'i ~i Ie-atnfrumusetat $i le tine pe ele 1ntru buna rsnduiala Acela ISS.t ... Adevar atu I Dumnezee A totputem ~ c ~i Domnul a toa te, nestrj cat, nevazu t, nemuri tor, nurnai A cestuia I Se ell vine a I se aduce

25

'TELE CL,EO'P,A

jertfe, iar nu idoli or celor mutl ,i surzi ~i '~aa su: et, Deed, mi, voi lntoarce la tatal men si-i spun despre aeeasta dnmneze iasca, gsndire ~i 'p oate m~ va a scul ta si .. "i va veni inrru swm!fire si va parisi amagirea d.~alta ee-l stiipine~t,e'~',

$1 intorcandu~ se Melchisedec ~a tat-al sau fini s,i aduea nimie i-a spus despre A cela Care este ca I za ru turor ~i de Ole s .. a tutors 'fi:ra vitei, Si a zls dreptul acesta de Durnn ezeu nrninat ~i tntel[eptit;

= Eu am socods, o, tati~ cum, ci nu este cu-

d N t II IIl~ ~ +.X~ III III III ~

, reptai e ell '001" oamenn ouvan"L4'IIi,OI'l ~) ell mmte, sa

jertfhn v,te,j ,~doJUo(f' celor muti ~i surzi ,j firi s"~l1ltire, ci 'Celui Singnr ell adevarat Dumnezeu, Care a 'ficut cern ,j 'pamintul cu toate din iede'.

Atu·· ind acestea acel Ddt. de. Dumnezeu tat! de Is fiul siu eel 1,'lLlminat de Dumnezeu, s-a mlburar foarte mult ~i im:boldi~ fiind de dobiteceasca $1 dracessea mftn ie a zl s cu mare' i,utime:

- ~

- Mergj de impUne§te indata porunca ce ti-am

dar, iar de nu vei aseulta degrab, te' voi ueide.

Deei, dlLmcind1!Lm-se Melcfiisedec a doua oatil, 1.8l eireada vitel 0'1' CD sa aduea eel ~apte vite i pentru a-i jertfi pa,ginul imp ir at, ,a·n,trat imp iraltu 1 ,Me[h~ :~,a Salem, sOlia sa t zj,ICind.::

- Eu, 0, femeie, am bo!lirii.t sa jertfese a dumnezeii mei pie unul di' [I. cei dOli fii ai nostri, la vii torul praznic,

Aeestea auzind 'impirireasa ,i cunoscand, Oil 0 mama, iubitoare de fii, ci impiram1 vrea sa omoare 'p e Melchisedec, pentru ail !! [nca]cat porunca j,u:iij} a inceput a pJang,e co Brm8T' ,:;;i a se tangui. foarte, f ~ndca

N1j W[ORBEST,]£

ell iubea foarte mnlt pe Me~c:ffitisede-c,. Tar bnp,iratu'~ iubea fearte mult pie Melhi, fi.indc;i trn, purta numele. 'Vizand ~mpiratu~ 1:ntr~8taJea, ~i p]ang~rea cea mare ~ru multa tingulr-e a imp a:r,itesei,. a z is:

- Lass, pune $Jor!rn mtrenoi ~,~ pe cine '\11\ cadea sornil, acela va da pe flul sau,

'$ i ~mp\a:ra:(ul a luat de parte-a, 1 u i pe Melhi care purta numele hJ.rn, iar irnparateasa pe 'M,eichJs,edec de' partea sa. S i dupa dumnezei asca ra,ndu ~ala, a. cazu t :s(y~ul pe Melhi, ~,i eu ~:oate ca winpir.avul s-a mahnit ~Qia:r~e~ dar pentru cu v,antul dat, a ,ga.ti t p e M[e llii p entru jertm~ :DupA aeeasta ~oemle~d,i me uta, intre ei a g,C!8 wt ~i Melchi sedec ,Ot] cei septe 'yi~el de 1~ c'h:eada, vitel or" '~i In.trf s~indu~se. foarte de eele ee se pusesera la cale ~,i vazood pe mama Sit pUingind. cu amat, a plans ~i el mul t si s-a t.ingu~t pentru moartea fratelui siu Melhi, cea atilt de amara. $.1 urmsud P ~ lda aeestui pagin tmpar:at; mu]~i ta!t~ si marne ,au. gi:tlt s.pr-e j eltm pe fi i i lor) adunandu -se spre j ertfi ca la :5,00 de suflete, iar om

"i bci §.:i. alte dobitoace, mllldtime mare,

Deci sesind ziua pig,a nesculu ~ praznic ~i rotj cei

di . d 'i

In cetate ~U '_ e prin satele dli mprej U r inrrand ln

cap Wire;S, idoleases, ferjcitul ~ i, de Dumnezeu ~ uminatu ~ Melchisedec"n,eputand suferi nebun ~,a nUB ~ u i ~ i a mamei sale ~i a intreg,u~,u w popor, Si=i3J 'me ut fugar de

'IIi.. ,~. • .J1 .... ·m •

ounavote Ue w:3J casa parinteasca

S~ suindu-se in Muntele Taborului, ,a intrat in desimea eodrului care [era pe amnci aeolo ~i ttl area, sjngurimte plecsndu-si genunchii ~3. rugat lui Dumnezeu cu, mare calduii 31 inwml' ~ "7il""a""':lr"iI.A ~ --D· oamne,

. -- -- I __ ~ ~t ~~~ ~~u. !!lI" Y~ll.l:UJI. '''!II

Dumnezeul meu, Cela ce ai f1eut eeml ~,w pimantul~1 rna:rea ~i, wl8.te care Bunt ilIDtr-lns)ele~ oele vizute ~i [cete

,P'A'f,RlNTE.L,E; C t. E'Q'PA

]7

nevszute, ,auz~-ma pie mine nevrednieul robul Tau ,i pe [c;ap S=8(u adUfiat la junghierea fratelui men M:o.1 hi in vremea acestul dia.vo'~esc praznic, pe toti de :~ a mic la mare, scufunda-i si r pierde de p e f"B-ta. pamin tului, Flc,a-s_@ .iad locul acela ca. 5i,~ i in,ghita, ~e tot~ acei nebuni ,~piigiui oameni",

. S]~ f), prea ~diivi'fa, minune! tndatii S-3J. llnp'~~nit cl.lvilltu~ dreptului Melelnsedec, Cacm 'p1a;ma:fJ.tum s-a des,ohms; ~i firi de veste i-a Inghi~it pe toti. Si n-a I11ai ramas nici capiste ido easca, nici oameni, niei dobitoace, niei zidiri, ni ci copaci ~ ni rni c di n acea bl estef~~,arta, eetate. Apoi, dupa putine zile P 0 gorandu-se din munte dreptul Melch j sedec ~ i vaz&nd ] 0 eul acela al cetat~i, .seufundat cu totul in adancurile pamamtului,~, u~plandu-s[e' de friea lui Dumnezeu S~aJ su it iad~i ~a Muntele' Taborului ~ i a viep_dt in. des imea CiO drul 11] ~ r;;a,pte ... ani, iht_r-e~,j" h_y,iniudu,=,se' numai cu rnugurii co~acll;or ~ en ierburi _ ~,i 'CU miere salbatic8J, dupa cum mai in urma s-a ,brini~ dnmnezeiescul inadntemeifga:tor loan, BOlezaro\l"Ut

Astfel, el a fost eel di:utm pustnie rna] ]naLnte de Hie Tesviteanul ~i de oan Botezatorul, '~i fiind el goID de ~,a. ,cap pina Ia 'm~J] OCt spatel e Iu i s-a la,cut ca peasrs

d-b a t ...

Ie t, roasca estoas a"

Apoi, dup:a sapee ani a, venit glas de la Dumnezeu ei tre dumnezei eseul pa t:r,i arb A vraam, zi cand.:

.Avraame, ,A vra ame' 1,., iar e~ a "i":i!f1l" ·I~lt:a~. Q,U

_ ;II _ '-- ~~~.l ':it!2-IJ. ~ ~1 •. ,.

D~\anme~']'. ~~P\l:lne saua pe 3SJ11U] tau ~i luand cu 'tine ~mbracimin te mOll,a, ~,~ rnncil tim ill te '~!JJ,O'ua~ suie-te in Mu~te~e Taborului (Wegr-alb ~i acolo Sitr.~g~ de trei ori ~n desimea eodml ui co glas mare, ac!nd: ('<OmuJ e al lni Dumnezeu Celui Prea i:n,al tl» ~ i, d!.upa a treia, sU'lgare

V3 i es i diJl, desimea eodrului un mare p~Sll1l_W c. ar tu vRzMid, pe aeesr om, nu te s,pl~iiminm nicidecum de el, ei rade-l p e cap, taie-i unghii]e, imbrnca =] ~ni fuc-a] ~'a,~ill

~i cere-i binecu v:intareaJ!J i -

Deei snindu-se dumnezeieseul Avraam m Muntele Taborului $i fii,cand d!upa a Domnului porunci~ a strlgat de tre,j ori in desimea eodrului cu glas mare. S.i i~ti" tndam I, iesit SSnm,~ Melchisedee pe jumatate go I ~f acop erlt eu par lung" 'S i vazindu"" 1 dumnezeieseul A vraam, fir,a de veste, foarte s-a lnfricos at ~~ s-a ~piiminhU, lax el i-a zis:

- N iI[J, W fnfrj,oo~a,~ omule c ii spune-mi em e e~tw ~ii peD'J1!rU ce ~d vente ift aceasta puseletate,

1M dumnezeiescul A vraam 'w ~a raspuns:

__ , Domnul m-a trimis ca si te rad p e eap sa-~I: tai unghiile, sa. te imJbrac ~w sa te mccall ca pe 0 crediaeioase :dugi it Sa,

Atunei Melehisedec a zls:

_ P,i du:pa cum ti -a poruneit ,I,e Domnul.

Si dnmnezeieseul A vraam a iaout eoate ,o§te i-a poruncit Demnul. I ar Sflntu~ Melchis:edec d,lU,pi too:i zl'~e oo'borindu - se Clin Mune~,e Tab orulni ~i ~uind un com eo. uDtde'b~~mn ,l pecetlumdu-l CU, cuvsnrul lui Dumnezen, 8\ blag,oslo-v.it pe' Avraam, zmcind: ,ttBiU6CUvantat e~d lu~ Dumnezeu eel Prea Inah. '~,i de scum numele '~iu va fi pe deplin ~avi~"wCf;]'.

Iar dnpa cateva zil e a venit glas d in cer catre

dumnezeiescul ,A vraan1~ .ziclrul, -

_ Pentru ci u lmeni n-a ramas din neamn ~ lui Melchisedec, el SH~~ VaJ, numi H&ri tata, tara mama si nenumarat de neemuri niei Inceput zilel or av.in.d;~ ni e i sfir.;;it", S'i illchipuie: in veac pe Fiul lui Dumnezeu,

P JY ,l). IN',' '1' E 1 E:- C I, E" (J" .» A

, n fi " , , .. ..or. . J .: '.

Deci, pentro ca singur acest Melch isedec d.~n~lie atitea. neamuri a eunoseut pe Dumnezeu $1 din indesnnarea Lui. a, marturlsit pe adev,a.ra'tuJ. Dumnezeu al euturer si pe Ficiltorld z "d kU"or celor V8ZU te ~i. nevszute, ~i pentru dragostea lui Dumnezeu 3 parisi t dezrnierdarea ~i odl~hrna rudeniilor, a prieteniler, preeum Ii luminata marire a 'impiri,tiei sale, ~:ru a, Icdnsrl~ mai, presus de toate pe Dumnezeu ~i a ales aspra vie~b~t: ~ pus~rnul ui in Ioeul ,.j,esfitarii eel e1 stricacioase 3! lumii, s-a ~nvl'edmcit de Durnnezeu de a se 'hirotoni in chip nevizut preot ,a~ lui Dumnezeu Celui Prea !nalt; ~~ ca ~a lucreze mal i'nai'ntea damlui celt 2li~e darului • i sa, un,ga, ittlpira,tj ~~, 'pre ~I ~:i si bineeu vinteze stltl'pnd ,j sa, ofere dnmnezei eseul uru Avraam ~,i eelor im,p1'\euna cu d-ansuI _ ca 'frau 318- slugi de casa ale '~u i ,_ paine [$1 vin Icand acesta se Intorcea de' :~a, ta,i,lerea lui Kedarlaomer (Fac . .l4+, :1 8);, ~,j sa ill(; hipuiasca in sine mai mnaimte pe Domnul, Care a vea sa, se 'r.JJ88ca d ~n Preasfanta Fecioara Mar ia ,~,i sa

- ,",,_ ~ d- ..... ~d

ramana preot ~n Vitae .. upla 111"' ~ uiala lui Melch isedec,

Deei S=;2 soeotit mra 'tati ~i fir! mama ,t, nenu~r.a~ de neamurl l'[ preet dumnezeiesc al cehri ,P~fI,_lnalt, 'fiindci.mmeni nu stia pe ta.tiJ "I pe mama lUI, ii, pe ceb~~al'[.e rudenii car-e s-au scu fundat atunci ~i i ~ a tnghitit pimintul Si a, fost in chip nevazut hirotoni sit de Dumnezeu pentru multa lui dragoste de Dumnezeu Cel ,adeva:rnt, Aeesta a 1b~necu.viO'b!t pe Avraam ou pi~ne' ~,w en virn~ cand Avraam se intor,cea die la Kedaelaomer ~ i a iuchipuit cu mi i de ani Inamte preotsa ~,u i Hristos eea din Legea Darului,

DESlP'RE POST $,1 FATARNN.C~·E

Fra li i mew ti !aLiH ~ cia se arnesteca in toata fa .. : ta cea b 00(' cum zic dumnezeiestii Parinti. 'ei precum ruedern sau rugul daci. le pu i lang! un eopac, se aga~a. de el ,i. daea ~!e pui lange. un gard se ,aga,'fi de el, asa ~,w tl~rnici.a!, v iclenla, zavistia ~,i. slave des art! se p ~il1d. de sufletul nosn I. ~i netrebuie mare patrundere ca sa putem deosebl (:ind . ucr.am fapta cea bona en smerenie ~'-' cand 0 lucr.im CUt alavi, desarta si en fip·rni.'cie.

Auzi ce spune M,intuitomuJ.: Cdnd post.ilij nu fiti trilti ca .folan!i(Ji't'~· ca ei t,i smolesc jelel~~ ca sli se arate oamenilor cii pas tesc .

Postul a fost privit in trei fe uri necuverrite de-a

ungul veacurilor, Pe vremea Mall_uitorului Usus.

H tstos emu cartur,ari ~ ~i fsri sei ~ ~ i a~~i oameni care voiau si fie Uiu.d<tl'~.i pentru post. Ce faeeau e"'? Se ungeau cu smoala em s.a se arate ca. sun t slabi ~ ca ~S ·p·~"iTh1'i.~, ca-s tra3w la fa .it, c.a .. s nec!j ~tL .", 8ntu,it-Ol'l-d, vrand sA ourete riu tatea aceasta de pe fa,pta 'burma a. POSI ului, i'nva~i: Cand postitt, nu fili tristi ell

jal,arlticii ~ ,.. Tu fnsa cdnd poetesa, tinge capul tau si ~p-alii fa/a ta; s a te Ifi.p vesel sa nu stie 1 umea ca po'ste~tl. Aceta emu mtarnic.i ~i vicleni ,i-~i. p ierdeau toa.ti plata pentru osteneala postului, De aeeea Hristos ,3· spus: A milt ,griii'esc VOW;. c.a=,Ji fau plata lor. De la ci Ie? De la oameni, Ii Uiudau oamenii, zicand: ;;' Ve i, eutare elt e de Sblb, ,cit de mul t at post ~ t" ~ Dar . a· de nom picato~(i darca ne vom Ina plata aiel, Di n,0010 nu vom a vea decst fo cui vesnic.

...

.PARl.NTELE CLEO'.PA

Pe eimpul Sfan.tldui Ioan Oura de AUT postulera fo osit de unii altfel Aoe~twa erau mai '[~ru ca cei d inainte, Ce m.oea.u acestia? Ce m aminti ti ce putin posteau ~i se dadeau pe fata cu. smoala, dar pe timpul SB.ntului loan Gura de Aur erau unii care mancau de dulce, dar ca sa ';}U. arate 'C8=S grasi se dadeau :$1 ei cu smoala pe fata sau cu ahceva, ca sa para ca-s slabi, Cei dhrutil posteau dar din pricina ta.~amiciei ] or, pierdeau toa ri1 p ~ ara p ostului, De i de- a! doil eac rnai fatarniei, nici macar nu posteau, dar voiau ,s,a_ ia slava ce or postitori,

In g,fall it, i'~l timpul nostru pas ul e priv i t mai r.iu si decit In tim:pu~ Sfanttdui loan Gura de Aur, Sunt unii acum care 11U mal postese n ici micar la ara'tiire' ca cei dill. timpu ~ S Bn tului loa O~ra. die A ur, care se temeau ,si nu fie cunosou p de oameni ca nu post esc.

eel dintai erau rm .cit se ungeau pe fati cei de-al do ilea erau nai -ri~;. dar chiar daci DU posteau, se temeau C~ g,a, nu sminteasca 'pre al'f.H si de aceea se dide,allJ ttl unsori pe .fa·~a., ca sa nu stie 1 umea ca nu postesc, Dar cei de acum sunt de 0 wi e de ori 'mal .-.iii. pen tru ca nu numai cit t1.U se rem cit smi ntesc pe al f i - ·"'.ncind de frupt in post, dar nici grijil. nu jiu d.e aceasta, H.i declara sus ~i tare ca posturile sunt puse de preeti si cil ugiri. . - ~ nu reeunosc ca ,ce] ce nu postes te est e anatema, Dar canenul 1 '9 din Gangra ~p nne: '3.,Cine ThU va posU pcsturlle nlndu."'te de B iserica, lntemeindu-se P e ~ndr,epdit.~rea eugetului sau, sil, iii e anatema",

~tip ce mseamni. anatema? Cea mai grea p edeapsa a Bi ser.i.,e,] i ~ Anatema este desp\iqir-ea de . umnezeu :~l tmpr-ewvn.ar-ea eu satana ~jj po gorarea la

·32

NE JlORIJ'ESTE

iad irnp-reuni cu dracii. Acolo se due cei ce nu postese ,i mai ales cei. O~ defaima postul,

Hi zic: Nu ce in'ira til' guru spureli pie om, ci ce ies€! din gur:a. Dar Ia ce S-a .g.indi1 Hristos cand a spus eu van-tul acesta? La. o'b~.,eei.td sp Oi 1 i mail1Uor ~1 ta carnea dife i elor animale oprire a se manoa de iudei (carne de pore, de ca I etc.) , nu la post+

N'~a posdr Hristos 4)0 de zi e ~:i 40 de nopf in Muntele Carautan iem ~,i nu 3], fast ispitit de satana care- I spunea sa p. efaca pi etrele in pain i? S' ce a spus 1 isus? Nu numai Ctt. ,piiine v:a Irai omul, ct $i cu to: cuvlin.tul lui Dumnezeu (Mat,e'!.4 4).

N =8U P ostit apostol ii Petru ~i Pave si cei ~ 2 ,cindl au_ plecat I a P[lO(J ovidui:re? N'-,ati auzit Ice zioe Pavel? In post, in foame, in sete; itJ,/rig, in golatate. Care dintre ape st 0 1 ] n -3. posti t, care dintre euviosi, care dintre sfInp?' Iar as.ta.zi, sunt mii ~i zeci de mii de erestini care m mai postese ~' nici nu sec mai tern. ca, smintese pe al 1,1. -_. ~a .Iinei tata de far,a eu femeia ~.i cu copill sli de dulce'; san m!nanci mama de dulce die fafA ell cop.h.m care trebuie crescuti in mea die Dumnezeu, "u se tern nici de Dumnezeu ci strica postul, nu le e ru~limle Die! de cei al casei, Va.W de noi ~i de n~)in Am ajuns ma]' diu decat butucii cei nesirntitori, mru

- d ~t '"', .... .. _' . 1 d _

rau neca p\aga.nnt ca numat numeie I e erestin Il mai

purtam, Am ajuns cum a pIlOOt'OC it Pave, marele

'l ,._ 11~ •• ~

. ummator ar mmu: 1 n vremea aceea lAO". av.e,u lUI mat'

r.hipu.l bunei credinte, darputerea ei 0 V'or .tlzgadui.

Deci, s.a, luam aminte, C ~ ne dezl eaJgi p ostun le rinduite de B I' serici, fie e'l arhi ereu sau preot, sau daseal de teolegie, sau crestin, ·ti)'t~ cad g,ub canon. A,rh",ereul 'fl, JPl~eotul cad sub C8 terisire~ iar ,ore~,~inul

33

sub a "I risenle, Daca ver zice: .Este 0 dezlegare in caz de boala ~') '., Da, este i Dar lea nd? Cand e ste cineva a~a de bolnav $i a it de usca de boala ~noit"~ Intoarce altul 'in pat ~i nu poate sa se ridice 'in picioare S~, vine un do ctor crestin ii cu & colea de' Dumnezeu ~i ziee: .Omule, ca sa te r~d~ci din boala aceasta ai nevoie nnmaide cit de supraalimentar ~,i trebuie sa _ ananci min,oanrri~e Ice p ~e prescriu eu",

Numai acela e ie 1at de post. Dar nu e,and el e rosu C'a sfecla, se duce la teatt u la bal, la nun ta~ la padure ~ a treburi, dar ofind ii vorbesti de post declara cit eo belna v, N·~a i ariz it ce can ta . ,iserwca',? s'anu pricinuiesti prieimnri intru pacate, N'-ai auzit ce spun Sfin . j P'irint~~ ell prjcina nascocita este o punte catre pacat? Vrei sa strici postal? Ingerul spune: .nu-l strica", Satana spune: ,.~ca.u.hl 0 pri cina, spune ca ai viita,ma.turil, ca, ai de: ridicat butuci, ea pleci ]in cilatorie doar ~- ii ell numai pustnicii trebuie sa posteasca", Ai luat 0 prieina nascocita ca souza si ai trecut la piJ,c.at~, Dar pneina aceasta nu e binecuvsntats.

Ai auzit de ceil ce au gas" t motive ""n Evanghelie cand ·· .. a chemat Ia l1JJUn:m. rnarele ~ mparat? -a chemat sluga sa vina la nunta mare, 11.i Imp.i·rat" dar unu ~ a spus; feme te mi-am lua: ;Ii' nu pot merge, aJ d lei sunt legat de patimile trupesti. Altul a. zis: tarind mi-am cumpdrat, ad~ca sunt legat de umea acsasta, de grija veacului, Iar altul a zis: cinct perechi de bot mi-am cumpiirat, adica S-B, litsat robir ~~ a sluj it celor cinco simturi: vederi ~; gustu _ ui ~ mirosu lul auzului s ~ pipai _, tului, 'Si atunci le-a spus lor: A min erdiesc voua. niciunul din cei chemati nu va gusta din cina Mea. Ceo Ie-a fO.~I~)sit LOf p!ri,cilfl3, nis{;ocita? ~.-a S,CQS afara din

34

impari li,a cerurilor. De aceea nirnen ru sa DU, nascoeea s,cit prici llla,~ ca nu 'P oate sa mananc e mancare de' post

Nu p fJ'fi~ pentru ci n u vre i ~ dar cia ca te-ar baga Dumnezeu ~Iltr-lul ].agar, cum ai putea? 'ea spune unul ea. a stat irrtr-un lagar sapte ani: JjjPiritlte, era ~ln~te troscot aco ~o ~.i eram vreo 14000 de deitin1J~i. Si seoteam radacina cu unghi He din pimant ,'I opt zlle ~i opt 110Prp n-am 'm,aTh1,C8Jt ~j n-am 'baUl apa~ si n'"irnesc mea ~~, n-am murit", Au ma.ncat troseot ~] iarba ~i nici fl.\pa n-aveau Vezi, cand omul e Ia necaz, cat poate? Iar _c§:nd are pliine ,~.i api de la 'i ZVQi" ~i~,~\m poa te face eeai ,C~~ zahar ~,m are poame de poate face compot ;t}~, p oate fierb e cartoful, faso lea, orezul $i altele, declara eft nu peate posti, Sa nu ne dea Dumnezeu sa ajungem i'g_~ situa~ia. si vedem cit putem post~, S,i s-ar putea sa 3J ungem in seeasta situatie, ca daca n u p ostim de bunavoie, ne sileste Dumnezeu de nevoie,

Nu vrem si pestim de hunavoje~ S,-81' putea sa postim de nevoie. Dar atunci po stul nu ne va f folositor, et chinuitor, Sa credem ,ei Dumnezeu srie cat putem po sti,

Z ...

~Cl ca nu vei trai mu'~'~' daca ,a:i sal 'minirruci de

post? Ia ta~ in Stlntul MUll te al Aton ulu ~ tr~H,a. un cu vios parinte, ma,r un alt c~n'~gar J eand era dinar, .$,-3\ dus la 'ba'ltr,an ~~ l-a intrebat;

- Pari nte, cati ani ai? ~ Fiule, am 115 ani,

- Cum ai trait Sfi'n,th~. Ta, ca re vad inca tare la 'I 15 ani, ~,i vid ca vii: tn.ei la biserica?

$ ~ a, zis 'ba'fi"!nul:

- Fiule, eu de 'm,ancir,i grase m-am pazit, carne n-am bagat ill gura mea nlci lapee, nici bli.nza~ nici

untdelemn mu ~t~ c i foarte pu~ in. am ~11. trebu i ntat ln v iata mea, "'n cei 11 5 an i,

Si a zis acela:

- Da-mi ~ill mie blagoslovenie sa trnf1 a$a! Si a zis bit.rinul:

., Mt1 dau dar ai ~i al lupre {'ioGil ;,ry.f1j, te 1i-l"l,01i"~ ("·I~I

~ . . . ) _ ~ _ w.... . ~ .... y. .:!<LO!!. ... d ¥ """!l.~ 'V u;~

A ' ~

postul, Iti trebuie voJn~a" prutmna, ]upti Dar dace dai

vointa, ,~ei putere, Cu cit lliup,ti mai mult, cu at§t rul~ oa Dumnezeu rnai multa putere la orice faplta, buna~ nu numei la post,

~,i a inceput s a posteasca si acesta, dar el a" hiat nn post tJi. mai mare ~,~ mali aspru deca.t acela, A zis: .Doamne, eu am sa, mananc numai muguri de copaci si numai l-adaciuru de pamant morcovi, sfecla, cartofi ~i ce-o mai fi pe pa,min t, kat un td€:~ emn n- am sa mAna]}c,. s.a stiu eu ca n-am V2lZUtr. untdelemn 'in viata

,

-, _..:'I; , ~

It1I:lLIQ,.a"

~'titru cat a. trait acesta? A trait 130 de ani, Acesra este SntntuJ Leontie de Argos, care a. trait in :st1.ntu~ Munte, ~w muncea la piarra ~j la biserice, facea metani ~ si nevointa P[~'S tnieeasca, statea 'irll frig si a lerga, Dar a avut credinjs, N-a zis oare Hristos, ca nu numai eLL paine va triru omul, c:i ~w cu cuvantul lui Dumnezeu? P'une credin ta in Dumnezeu nu in mane are. N ~ all zi ce

.. - . - - .. -.

spune marele Apostol Pavel? Bine este a vel' intari f}~ inimile voastre cu dand, HU cu l1'ujn carile, din care l1U s-au folost: eel c€ ail umbla: tn ele (Evrei R 3, 9). ICe ramane din 'pantecele plin? Putoare, Ce este imbuiharea 'pan teoel ui? S luj ire' de :i dol. Caci spune marel e A, pestol: A! caror Dumnezeu es te ,paut.er..:ele. Se Tnch:irta 11 :pantece ca la Dumnezeu, C.i;lJ1d e jfl,am lnd~ I nj' ura, se manie pe femeie em nu i-a fie u 11: n,inca.re'

NE' V()RB,ESTE

buna ~i SlOOOK='$re ci a. recut. mare lucru cand a pOlstrnt ~j el 0 zi, Vai de nOI~ ~i de noi, de po S;tJulJ pe care-I p osti m, 1:tO~ ~i de eresrinil de ,H.stazH s'ii stim oi de nu vom posti de dragostea :[ ul I Iristos ,~.i pentru perunc a

B· .... . d .u - ' .

isertcu, vom posn ne ne vo ~e s rn Dumnezeu va de.

secets ~l foamete ~~ robie $W ce-o mai vrea EL Caci In mAna. Lui sunt toate phlgHe ~i va bate pe toti Gun, a bitut Egjptul, S,W at~J;1C1 0 s.a, vedem ci putem posti, ch iar si tam, s a vrem,

Copi I, ul di minea ~a, ci nd se scoa ~ i, [~ pu i bucata in nrmna ~rn-:i dai de dulce, D8·-I, mai bine un ceai ca-i mai sinat-Os, in.vaJ,fa = W sa posteasca ~w 0 sa fie s aD1}itd So ~ i GU trupu I si ell $U fletu l ,~j 0 sa. In.ve'~e carte mai usor. C ine ti -,a s pus ci [1 u va pu te a s i tn.vele carte daca n-are pantecel e p ~ in.? A~a spunea UD'U , ca, :nu ]J oate i'n.vita. ,ea nu ,a;re ealorii destule, Dar 'cate calorii a ~ V[JJt Sfantul loan (lura. de' Aur cand a taJC1lJlmt teats Scripture? Ca,tle cal (lid ~ avea el cin.d mancanu.dni

_ r ,

zeama de orz 0 data, Ia trei zile ~i dormea nurnai ata1t.a

cat se putea tinle cu miinile de n i,~te funii ce a tartl au, din podnl casei? leat pO'~j dormi tirul,lld.u~te cu mana de funie? Aceia au. fost cu adevarat oamenii Duhului Sfii11\:~ nu ai carnii, in el a suflat Duhul S tau t. Spune dnmnezeiescul Efrem S irul ::: ~~ S ea.IDl1arlJ2I, D'lI mnezeu ~ dar seamana ~i satana, Satana seamana in Joeuri umede, tn p\inte;ce pl i ne, i ar Dumneze u in tJ"U purl usca te ~i in, pantece uscate ~ ~.

i .D in sim~ .. nta sudorii postul ui ~ zi ce S fin tul I08Jn Scararul - creste spicul Intregii Inte:~,epc i un i.. lar ilmlbui bare,a pinteceI 1Ll~ gone~'tJe millle.a_ oea. subti-re.'-'. Sa ~de to~j caJ!",e ga'lr]Jdesc ci pa:nrecehe plin ~j ca.pu.d beat pot; s.l invete carte san $3 treacii e-xamene'~,e ~Tellie.,

PA"J~/N'T,El.E C,lE'O'PA

37

N imlc mal neadevarat, Mai usor iuveti in p'" est, cu.

. ~"

i:tlft:anare~ IC'U rugaciune, cu frica de Dumnezeu. Cu

aceseea plLltleti face ,~j, $coa]a,~ pu teti munci ~,~ sa f] tru s31naJ.o~.i. Auz i ce spune marele 'Vasile in Hexaimeron in tlLlvantu.d 4~ despre post: .Bucatele c)ele grase ~,j d,e multe feluri, ]1,epu.tand. si Ie' misrule stomacul, multe boli au adus ill ~ume~iar ~nfT,aniirij si posmlui, de-a i!'l" ",,- "11·; lii urmea "?':~I, ,('Ia~latat~a: '~ru cin e va p, O"[J· m ai W'n1;d[

IYU~ I!J ~ ~~ ,~ '1;,;0 .~i9!! ~ .L__ -"-':iI "JI' _ , ' ...,.. _. _ !J,.. ~

acela va tri~ mai mult"

Acestea HU 511Jnt cuvintele mele, ci ale marelui Vasile, ingerul ]n trup, ochiul Bi sericii, gura cea de foe a Duhului, care a fast indreptar tuturor soboarel or ecumenice tn privinta canoanelor, a posturilor ~w a legii morale illn Biserica, Dar unii spun: .Dar daea f'mm

. . ~ . - ~ ~

da, pirin, ele blagosloveni e sa msnsnc dulce?" qi da

pen rru ,ea stalui ~ pentru ca S.piUru ,ea. n u poti jl ca ai ficeml bolna v, ca te doare 0 ooasta, ca. 'mod daca postesti, Dar ficino asa ~ dovedesti cil n-a i credin ~i. Nu vezi (~8 ~,j d~C.tQifH dan '[post? Ei dau eel rna w mul t po st ~ i regi m. Ai stricat organismul, l-ai orravit ell roxine, cu carnurr, cu gra simi. Caci corpul e ca. 0 ma$ in a $ i daca tot bag], intr- Insa, 0 strici $ i, a po j te due i la doctor; Docterul ce sit mal faca? E obosit Ja ca p ~ cfi n u vii numai dumneata vin sure pe eapul hii, ~i-'~i Sl'Ul1!B' 'Sa

~ A II Il til .. m .. ,

I JUIJll9.DC·l numai O~~lW,~ numai segume, numar COmp01t.

V rea di if] nou $,8, - ~1 redea sanatatea~ dar lIDU prin imbuibare.

Acestea vi Ie spun. aeum, ca, e postul N asteri w lui r ~ sus Hri stos, Astizi, foarte putini peste se ~ ru d.a(:a\ U'11 i i post.,esc,. flU pos.te,se CUlll 'tl'eJ)uie. M'ul~,e' felttei !IU p<)t 'tine dill, cauza barb~tulllJ,i. Dar .altele Sf' Ic'hhudesc ,1 ~jn p osn.d cum pot $i in ft"aneaza ~i cop!Hi. Da,ci ea a p osti't

N li.;' V O' Re r . il') E ("' T' E'

~/ ". D 'I." 1 '

si ~ i-a lufrana.t si copi ~ i, de ce 11 U se inrr,aneazi ~:j el? Se va duee run gheens, ,caom nu n nmai ca nu posteste el, dar strl!oi §li postul ,ei, II strh:~a ~i sufletul e~ de n 111 se p oate apropia m]] cauza lui de Preaeuratele Tai ne, Vai

. .JI ..... m.._".' b . ""'ITiI~ " ,'m ,.,'. d L..,_. 'I . >]. .. '" .. , . ., '"

UIC nar 3 .. y,~ aceta ~I~.e A emes e ace, ea care nu vor sa

posteasca ~i nu VOIl~ sa piz,easea curatia, Pentru ,ea fiecare avem sa luam plata pentru faptele noastre ~i fiecare avem sa dam seama de stares noastra, D'ica, vr,e~rn sa sim,~iti bucuria Nasterii '~tl~ Iisus 1-~TWStOS~ b ueuria pe care au. a vut -I~) . pastorii $1. lnger ii la N asterea Domnu mUl ~ P ost i ti ~ ru aati -va ])3z1 t~ curari a

or, ~,... ._.. =- , 'll - _. ~ !_ - IJ = !J

faceti milostenie, spovediti-vs cu sinceritate ~.i cei

ci.ro ra v.a VOl' da voi e duhovni ci i, l]n'part~i$,i tw - va. cu smerenie si atunci veti siml~ ce jnseanr1Jna Nasterea hl,i Iisus Hri stos, A!TI in!

Un negustor a. CaZl!lt Intr-o mare datorie ciicw dlJ!C;andhu-se el cu corabia a. p ierdut mul ta marfa a statului. $j pentru eft nu a fest prudent, si-a incurcat ~,~ eenta de mirfurrn ~,~ a. pierdut nu stiu cate mii de, galbeni de' aur, cum era poe atunci _ Deei l-au Iuat $i l-IDu~ bagat 18. Tnchisoare pe ,atitia, ani de zile, p~na va plsti toata datoria.

Iar acesta avea .0 femeie foarte frumoasa ~i~ foarte credincioasa, Ea ara:m,as acasa CUI, copiii, Se ducea din cand in tind ~Ia i'ir}ch~$,oare ~.ae1 sa-i dues mancart, ci era ]1fJJ o-ra\7-ul de und,e era e'a. ~d. d i.n cand tn cand ~i dideau "10 ~e sa i.n tr'e .cu 'milr]car,e ~ a s'ot A v',indu;t femeis, d,e aca,si ee ,3 puru'tr; a V,arndtlt pa~int~'

~ • ~'!,;,l' I,. ;., ;; ~

tot II,':''!:ii mat p larl Q!a~C-·Q p entn, 11 ~,~ I' au iiilii1~ 0 suma mare

v ;::;~, ,. > ,1!,,"'.i!L~ c 1:]" !GI.I, 'IL !6i ..... " ,. -.Q" F '!.i~;::"; ., I!"b ~ ~ ~~ ....

de p Uitit. ~'JCand veti p [a ti da toria la sta to; atune i SO'fVl:~

. d 1 ... Th.,,'" ",

[ese ,e e a lnC,UJJ'U:=oare .

~ i el "0 tntreba: ~,E i~ eat ai mai p ~,a.lth?" ,~Anl v!ndut b oii, am dat vaca am Imprum utat de Ia nanasa de la nina,~\n1 ~ ~i am diat ata!ea sute, atit.ea mii, dar mai avem mnlt de dat" ~

EI p'~ in.gea, ~~d manoa la ~nci1 isoare, ca- i aducea sotia, Dar comandantul l'fJJClli sori i a pus ochii pe femeia aeeasta, oa era foarte frumoasa, dar nu ~tia ca este frnmoasa ~,i cu. sufletul, nu numai cu trupul, Si ~tia de ce barbattd este bigs t la 'inlcbrn scare. ~t ia ca- i baga t pentru ell ',$,=a in.curocat ell. gestiunea. Si cZlild iese ea de la barbat, cil ea se ducea acasa, o cheama l a el:

- Asculta mata le! Cum te eheama?

- M~r]a.

- Daca vrei s a d01fJTI,:i ] a. noapte cu ,111] ne, eu

p I.a tesc to's ta, da toria VQ3 S tra~'

Acela avea bani muhi, Dar ea a,~fJJ. de cinstita era,

~ .

ca a ZIS::

= Macer de as m~ui ~,w ell la inchis oare, as tao nu 0 fac, Pentru ci eu niclodata llU mi-am tradat barbatul; noi finn tem csnstiti, El efimd $- a casatori t era cum 1= a

,

facut mama Iul ~,ru eu la fel ~ ~ i nu vreau sa-mi pi tez cinstea; ei doom voi mnri, loe-1111 folosese mie banii sau ]] b ertatea sau inc'bisoal'ea.?

- Dsca n u vrei, a. zis el, n ... am ce-ti face"

M""· I ,. 'I ~ t ~ 1 ,~

- :EU omu .e - a l;l s ea j a Ul1:Il a '], to _ ca S3'=' scoata

pe SO~ - Apostolul Pavel spune asa: Femeia trupul SlUl Jiu~l jt.iipiinegte~ ci' hiir.batul. Trupul lneu llu-i al meu~, cw este a~ baliJa:tuh.ti de l~ cisator,ie. Ma due sa i:ntl"'eb ba-rbawL Da,ca i'nli cia el vow,et eu stall eu 'tine () [1(Hlpte,

- Platesc toata datoria voastra, c·i leu am bani destui,

Asa s-a ran it ·eJ de frumn setea ace ~e:i. feme].

Ea s·~.a dus la barbat, cand a venit a doua oars cu nancarea, $,1 i-a zis:

- U 1 te t rna·, ceo mi ~a spus comandantul inchisori ~. ~ i i-a povestit tot.

Iar un comandant de hop, tl ~haI mare, care era alaturi au eel Ia, .~~ a auzit g ilin.d.,

ar barbatul i-a spus:

~ Femeie chiar de-oi muri a in.cibiso,ajlre §w chiar de-om muri de saracie, sa nu faci asta, Si nu ne patam cinstea, c.s. sufletul nu mai moare ill veacul veacul ui. Se duce IDa munca vesaica Pentru ce? Pentru lea sa ne dea e] niste bani sli. les de' ajlci? Stau aici ca~ rO rea Dumnezeu; pot sa, mor aiel. Tn sa pazesti cinstea tao de sotie $Im s.a fli mama copiilor, ca asa are grrnja. Dumnezeu de noi, Eu credo in mila ] u i Dumnezeu, ca. daca ne Yom. ruga, E l poate run al t fel sa ne scoara de' a ici, n u ru s j~~i, ba,ti joe de sufl etu ~ ta 11.. s it ill ~ mustrare de cuget pina la moarte din cauza mea,

- Eu a, face si asta pentru tine sa te sect de aiei;

.

a. ZIS ea.

Dar el a zis:

~ Sa. nu facl, te sfatuiesc Paze ~te cinstea m. de soti e curate, cum a i fost pani acum, ca eu sun t bUCUfOlS si stiu ,ca am 0 sotie cuminte care se roaga pentru mine $i are sa ina scoata de aici, Iar Dumnezeu in. pnrtarea Lui de grUi me. va scoste alta. dati de aici, dar asra sa nu faci S i chiar de- oi mu ri ~ mor pentru pica1te e mele, ci asa a 'V111[ Dumnezeu.!

PARINTELE CLEO·PA.

41

Aeeasta dlslout~ e a auzlt-o aeel eomandarrt de lilhali, ca e~ era aproape, ~~ el fil,lOUSre mnlte riut~i'~i. ~ j -~ ~ zise: '1M!i" ui te ee '1inseaml12E, ciisa:tor.i e ci nstita l~ Ai vszut ce-a sfa tul - 0 sotul? «Chiar de-oi In uri eu ai "i, tu si nu-ti parezi cinsteal Sa nu dai clnsrea a de'

'otire eurata pen truban b)·" a-

A ce a a auzit, E.~ avea bani. mul tw ca el a fost

- .

eomandan t, '$ ~ Ga1ld sa p lece s[o~ ea, I~) cheema l a e I.,

- Ma~ femei e, eu am a uzit tot ce- ai vor b rut cu barbatul ta:u- ca eram aproape,

~ De, asa este Sotu I nu-mi da voie, ca eu si donn eu acela, sii-mi pierd cinstea mea. de sotie c urata, A zis ca. e . ohiar daca ar mj~lri. la i'nchiso are, eu

- ._ til .... Ii!!! ,...., 1I'"""i.:

sa mor curata ~.w sa cresc cop 111, ea uunm.ezeu va purta

de gl'Ui. Daea va voi EI, to si~l SCloat! de Ia inchisoare. ~ a asoulta, femeie! Tu stii coltul ceti~i:,i de .. pus? (Era eetatea Salonieului, capital a Maeedoniei, care era. ingraditi cu. zi duri) "

-Da.,

~ Vezi cIi este UU1 rCOp3JC la Clot ttl I de apu s a ~ ceh1tii. Un. tei, un copac 'mare. Du-te Is radacina luw ~~ '1,1 sa, g.aSre~ti 0 curie mare eu bani de ,au!'.::' u sapa mult, ea-i numai de jumatate de metru, Ell i-am pus

colo, Eu maiam si ill ahe mloc iri lngropati. Ia ~~ du-te si plateste pentru sotul 'CaJu. $.~ scoate-I de la inchisoare ~3. eum-am minunat de cinstea ta ~,~ de ,aSC~1 tarea ta de sot, ca tu n-a ru vru t sa. cedezi, '~.I sotul inca este leu

.. ~ II'

mare frirca de Dumnezeu, ci a vrut mal blne sa moara

~._ "'nch ~ scare, deCal sfi cazi tu in pacat, Luati banii nceia rca si~m dafi ~:i 0 sa Vra ajunga pe toata viata, Eu am me'llt multe crime ~.~ nu se ~tie daca 0 si mfl\~ ies de I a ""ltchisoare, dar eel putin sa' am aceasta milosteni e

41

N e V{JRB EST'll.

tlcu.ti~ sa. scot pe sotul tiu de la i, IC. isoare, Eu asra va rog, daca voi muri, voi oit veti tl'i" si veti face

- ~ ~

pomen ire la biseriea, sa, rna pomeniti ~\~ p e mine. Pe

mine ma ehearna Gheorghe. Nu se stie daca. eu maw ~I€S, ca am multe uc lderi, am mari spargeri Sf. multe rau.ta~ am faou t in via"a~ dar vo.i~uatw banii aeeia ~ w sa pUidti datoria pentru sojul si ce va ra.lnane fornosmti pentru eheltuiala casei ~j sa Ina pomeniti 121, rugaciune ~ acela, cornandantul de- talhari.

Ea ,s-a minunat tare, cum Dumnezeu a venit asa de rep ed e llr] aj utor. Pentru credinta sotu lui ci n-a_ cedat sa se duca ea sa Caca. rau, S i $1€; ,bandea e a~ care asa sa fie?'

Si s .. a dus noaptea cu. 0 sapaHgj: ~i at .sa·pat ~~ a dat de entia cu bani, =3\ I ua t, a astupat rnap oi si s-a d is acasa, A doua zi s-a dus Ia tribuna]:

- Domnjlor uite am Impnnmrtat f}i eu de unde am putut ~ dar 1111 a dat l1)~i banii odata, ea sa. nu-si dea seama aceia ite, va dau ata:t scum. voi mai da peste 0 ~una! .0 .sa rna ~ dea nenasa, 0 sa. dea cumnata, Q) sa dea nepotul,

;Si asa a plitit daeoria sotului si i-au ramas "inci 3000 de galbeui de aur, Sf caud a terminal ujtimul ban, i-a cia t tt i bUJ1Jal u] vole sotu lui si mearga acasa, .~ ,i I-a scos P' '. sot ~i a. venit' acasa si au avut ~j bani! pentru mul tw ani! pen tru ca au arunca t uadej dea .1 a. Dumuezeu, ~ i au vrut rnai b' ne sa moars ~ decat sa pareze c instea lor de' sot si sotle in fata hti Dumnezeu,

, if .1

Astfel s- a Impliuit vangheli a, unde zice: Au nu

este mai rJTU/t sufletu! dec-tit lu ana ,~i lrupul mai mutt deed: haina?

...

PAR'INT8LE ("LEO'PA

Vaza:nd Dumnezei ca au vrut s,a.-~.i. pasrreze sufletul curat, le-a dat ~i bani, l-a scos de la 'inehisoare pe ne gustor ~ i au fost ma w departe ferici i~ ~ rn bo ga ti, I entru ce? Pentru cinstea 01£ in. casatorie. C,B. si ea ~,i.

J au fast hotirii;~i. mai bme sa moara pedepsiti pe umea asta, dar si nu pateze cin stea lor din cis itor.i.'8,. $t~'~j de ce vi spun acestea? C i fo arte multa lume se stricli. azi ell pacatele eele trupestl,

NEPUT'R.EZ][REA MO'RTIlOR :)[ PUTEREA DE D·EZLEGARE A .PRE'O'TILOR

,

De multe or] am fast in t reb at de' unit d in tre monahi, dar mai ales demul ~ dintre crestini, care este prieina ca pe unii din morp ij gasesc oamenii nepu ... t rezi ~n mormi nee, P entru dezlegarea nedum .. rho ii ~ w a. Ul10Ta ~i a a tora, m-am ga.nd~i~ sa vorbirn asta; ~ cateva

.. uv inte ~i in aeeasta pri Yh1.~~i.. ~ i iata ce am II va. zice:

ICe trebuie sa. faca crestin rn 1 eu morti! lor, ~ind i.~ VOl" g.asm pe lei neputrezi?

Daea unii UtL vor purrezi din cauza alcatuirii tari I trupului lor, pe acestia se cade a-i 1isa. in mormant mai multi ani, 10=20 ~w maw mult,

Cei ce nu ver p utrez i d:in cauza p,tim,anrui ui in l'L re a 1Ll fost ingro pa f ., sau d in cauza ca 311 fost Ingropati in vremea iernii Ia locuri C1Ir~ prea multa umezeala ~i gheata, sa-i s'coati de acolo $i sa-i mute in ulte locuri rnai zvantate ~j acolo vor putrezi nu dupa nndta vreme. Iar dacs nici asa nu vor putrezi, sa se ~lie ca. sunt s.ub blestem ~.i sa cheme preotul sau u r hi ereul care i: -a" legar spre a - 'i dez lega, Iar daca a

NlJ V(J!?BESTE

murit acel arhiereu ;sa u preot, s~ roage pe mosten i tor] j aeelora sa-I dezlege si sa-i ierte,

Daca cei neputrezi vor avea semnele aratate mai SU~S" ins,eamtJJ,8, ci au fast b ~estema~ru fie de arh i ereu J fie de' preot, de p!id1l1ti sau de dumnezeiestile Pravile ale Biserieii, ~$~ atunei tot ,a~a sa se prooedeze: sa f e ehemat arhiereul san preotul care' i ~a legat ~\j 3ft. faca molitfele de dezlegare, Iar daca a BCt]t eel mort vreo nedreptate, neamurile sa irnman~i acea nedreptate, D~aca ~u "au ell ee, s i roage poe cei ce au, fost ]}ew·,eptati ~i s i ierte pe eel mort care le-a rncut nedreptatea, S' asa :~e,giitllra cee pus,a asupra lui se va dezlega ](1 •

Sa se mai stie, ea de sJe va g,isru cineva neputred si ~ se vor citl molitfele cele de ierraciune de la arhiereu ~i nu se va rrn sip i trupul lui, adic i u 1!J se va desface amnci, Sa 'fie: rnnc,redin.'~"af eel de fadi eft acel

_ r I~

om, cand a fosr viu a. flcut mare nedreptate ~j de aceea

uu se dez eags 1tlUP ul lui ~ pana u. u vor p ~,a,r ~ rudeniil e acea nedreptate ~ i amncl se 'V~, dezl ega.

Iarasi S,B se ~trnre ci dec i cineva d.wn eameni a fosr afurisie pe dreptate .$[ dupl3. Lege de arhiereul sau duhovni cul sau, ,i,BI' el 'l~e'W'iilf"JJJd si 'mal ceara ~,ertaciune a" murlt a~ a ~ ~,i dupa mcartea sa se va afla trupul lui neputred, acel om nu mai are nidej de de fltlannlh:-e',. caei a rnnrit cai,cindl dumOOJJereie'~tm1e Pravile, TaT eel ce a murmt ~:~ se a.il§, nedezlegat ~,~ neputred trupul lui dupa mal mul p 31rM, ace a prln nupul UW, cere i:erticame, e.:i prin dezlegarea ce i se VB face: de arhiereu sau de prentm se dezh~a.ga de afurisenie, Iar [n clipa

~ II Ve~i Necta rr I,'€!' a I Ierusa I ~ mulu i in :ntis punsurilc ce le asupra inoop~toJi'e9, Papei,. fl la 20.

PA ss N TE LE C ,tl':OP'A

ca nd se va f dezlegar trupul de blestem, se ~zbave~ te ~~I sufletul din ma~fll~€~ diavolului ~] merge ]a l:un:Linasi

- . .,31 ,1.1

] ~ ~ vU1la oe veci ~

Ac estea de pani aj c w fi rund z lse despre nepurreJ I rea mor~j lor, despre semnele du p a care se cuno $C I ;r i c mile nepu treziri i :1 or ~ preeum $ i des pre eel e ce ~ rebuie a. face cei vii pentru cei morti pe care rru vor ~ ~as i n epu trezi fl indca mai lntotdea una pricini Ie : I ti,ta te rna. ru sus' ale neputrezirii mortilor se ill 1'81111' Ii din cauza paeatelor ~i a, newmpHl'rirrurn eanonului ce trebuie sa faca ornul '~n via!j[~.t aceasta .. este de folos a

" "

~ idauga ~i unele istorH adlevirate Tn ~Ie,ga.tu:ri au c ele

~1 rata.te maw inaj,n.te.

tn vremea . Prea Sfintitului Sofronie .. Patriarhul

" ..

lerusalimului, a murit un om mare ~,j euvios cu viara,

numit Eurrepie. Iar Gand a voit patriarhul s,3,-1 I L i groape fa morminre le cele iob~.te~t i, al e b iseric ii eel ei mari din Ierusalim, a ,gis.i~ acolo 20 de trupuri Intregi ~ i n edezlegate, Dar necunescandu-se a] e' cui au fast .icestea, a, mcut prrlveghete Patriarhul si mati Biserica, n~gan.du-se lui Dumnezeu sa, Ie deseopere taina lor!"." I ).eci Dumnezeu ascultand r~gaciUtlea lor, a deschis J., u ra unuia dinrre cei adormi l;i t care H, .zi s: HNO"j am Ii} st 8firo~i~i, ~ i cl ~rrn c~ :~,i) pentru 1 ume~ltrn bry"~j i, am defaimat predenisita urmare a laudelor ~uru Dumnezeu, pentru care ne-am ~.i. supus I,a uedezlegata afurisenie", ~ I~ in tre bsnd patriarh ul si afla.nd. em vreme de 20 de ani nu :S~='8U cidt rlnduiala, s-au facut toti cei sfin:~ip ce se nflau de: f.!~a Nmpreuna cu patriarhul chezasi ca VOl'

46

NI1 VOR/JE$T'E'

impl ini '71 . ra~du b~:.[a rsmas it nrnp de: 20 de ani a acelora ~l asa J!nda.ta s-au dezlegat trupurile lor,

. Spre m.cheiere.a cuvantului, v,l rog din inirni sa nu uitam cele auzite in aceasta predica si sa Wflif'~'],e!),em

d!'. I __ _ y ~ b .

., , n cere de' rnai sus cat de mare e SIte In ila '1 ui

Du~n~zeu ~i _ :it pot. rugaciu l.ne Sfir rei Biserici $i dezlegarea arb ru ereasca Sa aj ute celor ce au murit ?~oca~ti ~i nedezlegati de pacatele lor, An'D, aratat mai m~a nte ~a eel mort - c~re se gas este neputred - pri n

,~p~~ .s~,u ?el neputrezit cere ulti iul ajutor de la cei vn ~a~ Sal. S.~ acest ajutor, dupa CUlTI a!,' vazut in eele de m~ SUS;. se poate cere de la Prea Bunul Durnnezeu p'~~ln SB~~'_.,~kl~l·,g~·e~ prrnn, r.t1giciuui~e ,,~ dez egarea cea de ~ it ar hierei ~,~ duhovnic i,

'., ... .Prin ~~taia m imine istoris i tit, care s-a intamplat en cel,",~O de. pe vremea Srantului Sofronie, Patriarhul

61~sall1~ulul, ca .~j. prin aceea ce s-a intmnp lat Ia E~lsc~pla de HU~I, Ia 110i in Moldova, bl anul 178.5, pr~n d,ez~.egarea acelui Ttagiu bulgar, Ganem", s-a adever~ t ta~'i.~i ~.. in chip vizu t puterea cea dati. de ~intultoll.J~ ~ nostru Ii su s Hristos sfln t~] 01" Sa i uceni ern ~~ Aposto ~ r, precu 1?j urmas il or ~or. atune] can d le-a

ZlS" Luati D ./1 ~{ .... 1- ~ - .

.... ~ :- ".' "" . u ~,a.n .' carora veu terta pdcatele le VO/~

/i . I erta t€$_i' ~c.~~o:a !e veu ~in e, \'01".11 I in ut e (loan 20 22-, 2}).. ~,! _l~ra~rn cand a ZlS; Adevarat grtiiesc voud: 0r.U;~l;(;! Vi€f.i leg« pe piiwuint vorfi legate $.i in cer si O'r1:cal~ veIl ~ezle,ga pe pamarn vor fl dezlegate ~'i' in cer (Ma er 1.8 18).

Deci, adu,candu=·vaamjnte de aeeste cazuri P fllr-ea sa credep ca daru~ lui Dumnezeu este prezent

12 N;:" . b . ''ii'l-:lc ... " .

- ... .'~ vor ;e~te .ir''I.[lJn1eie· Cleopa, ~'O.J. 8:,

PAR;I NT.E;.lE CLEOIPA

47

III Biserica lui Hristos ~,w lucreaza pnn slu] itorii J I iserici ~ L'~ ~ preaslavite minuni .

PUTEREA C'EL,iOR 4.0 D' LITURGHillI

inainte vreme, cand inca nu se ~tj.a puterea celor lo} () de L iturghi i, Iumea facea pentru cei r.n pus a~j cite 0, 'fd.}i cate .30 de Liturghii, Dar s=a descoperit ca. sunt mai puten ice 40 de Liturghii deca 30. ~I~ cum. a fost?

Un prect 'batran dintr-un sat svea peste 80 de nni, I l, sar3C1ll1~, nu mal putea sluji, A ma'jtal 0- rata a lu i, Iar ginerele ram8JS!ese in locul lui la para hie'. I~oporu~ avea evlavie tal. preotul bin-in, daca ~~a. eunoscut, pentru ci p.e .am,tis i-a botezar si i-a ~w eununat ~i pe a l~i W j -,3 ,~ tnmormanta ;. 11 stiau drept parintJe satulei, ca era de mul timp acolo, Oamenii a veau evlav i1e 13 bitrln. Se mei duceau la spovedi tJI ~ a C i tit, sa le mal spuna un cu van~ § ,~.i tinarul era bucuros ci bi,tranul mai poaee face ceva de-l ajuti pie el.

Dial' pe preotul ba:tran n dureau pici oarel e ~ era bolnav de' reumatism, A'CiUliJD Is bitl~nele reumatismu i~i arata puterea, pie mlis'll.1ri ce slabes ,e omu tot mai tare, '~j i se umflasera picioarele. Acolo i 1 satul acela era un feredeu, 0 ba ie, care avea apa s arata, ce mlce,a, bine la reumatism, la diferite boli, Baia aceasra era lntr-o gradina 'mare, 1n1tr-o 1 ivada frumoasa ..

~j preotul ducandu-se acolo sa, a,ca baie, se du .. c ea cu nadejdea in. Dumnezeu, ca asa-i datoria preotului §m a caJ.ug,al'ld,ui ~i a crestinului cand ea~a:tore~.te rnai ales singur sa zwci rugaciuni pe drum, Zicea rugaei uni de acass pan.a a] ungea ill ,grad]11la~

- -

48

NE VORBE:)Y'E

and ajungea acolo !lID ,gJad:"na, ... Italnea un trutir plang,ind ~i vijti;ndu~se foarte tare, dar care nu vorbea, S i ergea tanarul. Beasts ell. preotul la baie ~l~ 8l'ata multa dragoste si~ll ajute pe preot, Preotul b.itran~ cit s _atea in b - ,we zicea rugaci uni ci'm stia rugaciuni rnulte pe de' rost,

'Cand iesea din be ie, tan.aruJ acela iar venea plfing§nd. Ptangea intr-una. Stergea picioarele preotului, in in,c~Hta-, ij dadea haiua si-l petreces plfingand. Acuma bietul p reo t vaza:nd pe ta.naru] acesta ca prnange'~ il intreaba.: ",~T]l1e1"e,~ de ce plangi?" Iar el nu gJaia, nimi c. Atunci ,P ream l 5=a gind it $;8,,- idea bani. Dar acela plangea ~,j n-a vrut s,a prlmeasca banii. De ,cite orl venea preotul, gis ea pe tanaru ~ a,s.ca eare iesea de undeva din ~jvadi", ci era Iivada deasa cu pomi, p ~angand tare, ~" merges CLW ,eI ~ a, bai e ~i n ajuta pana iesea preotu din gradnli~, iar el ramanea ~n grsdina aeeea,

Atunci ce S=8 gandit p reotuf? A pus niste prescuri $.i 0 stwclii, de vin curat 'intr=un servet frumos ~i. a zis: ,~Eu am 8i-~ dau prescurile acestea ~,i 0 sticla de vin, poate acestea ] e va primi, ca tare' mult b~[1e im'" face omul acesta",

Cand a. aiuns preotul, l-a i.ntaJn]'[ far plsngand,. A mers la baie, acela iar l-a ajutat $1 cind '8. iasa pe poem" preoru ~ zi ce:

- Ia legstura asta cu peescuri ~ i 0 sticla de vin, sa Ie n~inil1c", ci le-arn blagoslovit eu.

Atunci (1, vorb~~ tinind acela:

- Oh parinte, ohl Daca ai ~ti, cine sunt eu nu mi-ai da prescuri sa m,ininc. Va ,. ~ ,. amar de minel

Sj· atunci 8-aL speriat preotul:

. PA'T'R [ N TEL E ,CL E'() PA

- Dar cine esti tu, fiule? D~ ce n-ai vorbit pans ucum cii de atatea 01'1 in" venit eu in gl'idina asta si l [Ire mult m-at ajutat?

- Oh, padn te sfinte, daJ,ci ai sta sfin ~i,a ta run

iradlna asta si i baia asta toa'a viata mare bine mi-ai race miel

- Dar d a. c··lj1J"}

_ "a.J. [. _~ '\rr 'f!

- Cl numai sfinlia, ta ,eind vii in ,gridi,na asta ~j ca:t stai in bale z,~ci I1Jgic' un ", ,:i rrumai atat pot sta si ell in grsdina asia a mea,

,',ittanu.~ cand faces baie se ruga ~m zicea: , Doamne, pomeneste si ialti pscatele aeelu i a care at ~tlCl t baia aeeasta ", fi indca era grate ·'ta ~j avea toate cele de nevoie,

- Dar unde e'$ti: fill

- Ell. sunt in iadl

- Dar cine e~ti tu?

~, ,E U, SU[Jt propr letarul acestei grild ini Gradina aceas a eu pomi ,3. fost a mea si baia aceasta am zidit- 0 :1e chelnnala mea Gi am .~,isa:t-o in folosul eomunei, dar am murit in floarea varste], cu pacate g~ rele ,i m-am dus m iad .. M~am marturisit eu, dar degeaba eli,

.... d .&: 'Q' • '" ~.

It -am avut vrerne can' race canon, ,~l ia ta, parmte

s finte sunt 80 de an'· de ,cind rna muneesc in ~ a d. ~~ ·,~_lld intri tu, parinte sfinte, Tn gradina asta ~~ te rogi, I ngerul Domnului vine ,i rna scoate din foe. ~ i 'witi

ar stan tn baie, numai rH:l.lUit" fac, ~.i nu se gandesc la I ) urrmezeu, tar dumneata ~i. cand stai in. ba ,", e $,ru cand I ~ 1 ,>'<] in grid ina inn-w Cll rugaciunea. Asta dreptate mi ~,a ~ ~ cu t Dumnezeu, ea trim ite pe lngeru I 0 omn U] U ~ ~"i In"i is din foe n,cat va sta preotul in bade ~i tn gradins, penu u rugaciunile lui, fiindca Sf' foloseste ~i preotul,

tu sa stai !n. .gt-,id~na ta", De aceea ant spus, parinee sfinte, daca ar sta meta Tn. gradina asta pana Is stl:r,$i1tul vh~~"j~;; ata;ta stau eu afara d,wn iad, Cum, pleci mara, fJJ'lJa liipe~~~'_il1geL'1L]~ Domnului ~i rna, duce Inapoi ~A, munci,

S,t SI""8 speriat preotul, ~rn a, intrebat: = Cum te cheama, ft-arte:?

~. loan ma, cheama

- Da? Prate' Ioane, ~ ~ 'C1JLmm pot eu s1i te ajut?

. ' - 0, parinre, mare putere au Pl:eO~j ide' ID a

Dumnezeul Multe suflete scot preotii din ,mad.

=Dar eu oe?

- Daea vrei, parinte sfinte, nu-mi de preseuri sa. mananc, ,ea eu .s1l11~t dub, ell. rnl B:rat tie asa, dar ei1U nu-s cu tot eu trupul aiel. Eu nu pot llWllC,a_ ~i 'b ea aeuma. D~a;~a, vrei ia prescuri Ie_ fii vinul f?1. si faci 'p entru mine, pa~l:rllte ,~,fl?te_~ 40 de "Ll turg'~. i ~ sa mi, $cotru din foe ~ Ca. ~~ca rna aJ~j]tl~ IDJ81'"e plata ai s.a ai in ziua judecatii, in zi ua ceil mare,

_ Si cum a zi S' asa, cum era, c-u pre otul de vorba in gri~~ni" ~l:-~, mai vsznt nimic preotul, J-au ~iuw.t preo!llJU:~ urechile, S=ii speriat, a. :rihl1;8j(s 1m grid hla. , ~i a.

mceput a nl .... - ,+ D' - ' "

, , , : p=ange., ",-," oamne, Doamn e~ cum In i-ai

,a~u.s .un,~ s~if1,let din iad ca sa vorbeasea cu. mille ~,i S.a1-lW af,a.lt~ putere_m. celor 40 de Liturghi It" P anA atunci se ficea.u 30 de Litu rghii, eu m am spus,

~' ,A~tunci ~o:~ul a venie ac,A_si p,lin_gii,Thld~ $i ~=a

vsznt ginerele ~:~ ·fl i.ca~-sa, ~i I-,,!! ]IDtrebat: - ICe ai, tat a., oi e,ti mahni t?

'StU, ernul ae cunoaste.

- Dra,gu~ tatii, ce siu, 13.m? Sunt Stll)arat Ma, cam ,~.or pi ci,?lilrel:;,t d:-:a~um. vid ca, mi. se aprop w,e smr$ itul meu, Uite, mai b:8J.ru,ete~ ceo vreau sa, fac, Eu, fiindca am

lost preot 6·0 de ani la comuna asta, vreau sa ma, due pregatit din lumea asta, :S~-mi darn voie sa slujesc 40 L le 21 le S fanta. Liturghie,

- Cine?

-Eu..

- N-,aj s.i potl, tattH Vezi, mata de-abia te duci.

- Cum va. vrea Dumnezeu,

EI a vrut sa, S ~'uJeasca; :s.a se 0 steneaBc,i. I~:~. S i a tunei S'- a mi nu nat,

- D'.aca, at sa, POltj" ta.ti! Am 8~l te rna ~ -aju t ~:i, eu, Dar daca pot~ mata, no I. te la'sam:sa faci.

,- Dar nu asa cum. sluj iti voi, numai Duminiea ~ ~ I ~1 s~rbitor~, ell. fac ca la mana:stirw.

Dar nu 1-e-·,8 °spus taina Ice a grati't cu acela ~w ce-a vi_z~'tln grnd ina" '$, ru s- a apucat preotul, s-a pregitw't, 8i"~ schimbat, S""~' spalst, s,..·,a mibtur.i sit 18. eel '~analr- ca nn poa te shJj i pana nu se marturi seste, S i s-an minuna t uarneni] 'in satul acela; ,.A'~i auzit 0 veste? Preotul Gel b f.tr~l1 a z~s. ca, ina~n te de m carte vrea s a faca 4 Q de ;..L I,e sl ujba- ',

S j trageau clopotul '~a. '1] ~ ser i,ea in fieeare zi dlUscilul ::;?w ca.nmretul. Oamenii, cand 3UZe2LU~ ziceau:

J ~a\rn, mai, ca slujesre preoml bi.trin! Asta-i 0 mimme Il,]are! )'Dar ~e mi~unau top eit de 1I.$01r faeea slujba.

I nata ra11.dUJ.8 ~,a~ ~1 in fiecare zi Li turghi e ca, el d}a.ca, sc tmp,au:ta sea cu. Preacuratele Taine in flecare zi, S flntele i] mtiir-elu. Sflntele Taine soot si pentru Illta!Wrea ~ptdui~, iar preotul slujitor Sf' impar~a~e~.te III fiecare zr, candl8~uje~te.

~i se minuna II to'~i:' .Preeeul eel bitdln. a III tin eri t! ,_ia i sa-l vedeti cam 51 uj este, cum cadeste ,~i ~ ~l uIl"tli tine predica si face panahida si teare", $ i

oameni ru ~ bucuria lor cit a lThlCeprU t preotul III fieeare ,zi sa .sluJeasca. A~a. se Sltljea 'il1a:nte' lUI sat Mergeau ~\~ ei 130 biserica,

$i atunci a ~duj ~t preotul aces ta ba tran V1\€;O 20 de zile .. La 21QI de zile saracul ,n venit de ]5 biserlca foarte ebosit, Si -s-a dus [11 camera lui: ,~~Eu rna, odihnesc o [,eaci. ·V oi n1.ooca ,cand, rn-oi seul a, A cum nu mi =e foame, M -am Tmpa118:§l,rn t cu S fin ~e~ e Tain e ".'.

Sit preotul bitri:t1 cum era rnne~Uta;t eu ciubotele, a pus capul sa se odihneasca 'S] nici n-a adormit bine ~:I vede un :rau mare die foe, de n-aves margine Uitimnea, ~,~L '0 ~are de fHica:d,. S,J auzea fel de fel de vaiete ~\i, ~wpete ~t sOl'~niri dill din.p ~j ric[},ete d,e disperare si vedea cum ard eamenii ~,ru cum i~ tnrorc dracii eu furci in f[laciri~ ~i cit de mare e chinul, $Ii s-a speriat preotul,

Cind aproape de malul acelui :r,au de foe, iaca vede pe Ioan al lui, Jumatate era, ie~,wt din. fla1cari" 'S.i a. lnceput a striga jj bi'tandl din palme: ;;~JP',irinte, Pir.~nte~ nu rna lasa. Eu SUllJ1i Ioan din gridIni! lata, cu Sflnte' e tale Li hn~gh ii, j llunitale aJm, j e~~t din fa o' '", E,I fa,CIll se jumatate de slujbe, 'J~Nu :mii, ~a,sa.,~ parinre sfinte, m Inainte ~:i m,B, sco ate, Ga mare p,~ a ti ai sa ai In zi lila .

j udecari j ~ J'~

S,j, preotul s-a trezit ~i n-a mai vazut raul de' foe, si s-a speriat. S-a sculat, ~ru IrlaJrn tare g,-aJ imbatba,tat. onChiar ?e- oi muri, dar mai fac 2Mi) de Liturghii"; a lis batranul, A rnntin~rrt ,N,""Ci DU simtea ci=~ ba:tr-an. .Ja uite, domnule, ee putere la ell"

Vezi, omul caud ia contact C1!J. 1 umea de dincolo ~ ca~t cure] are'?' :$ m, a m,cut bitranul i-rruci 20 de slujbe; 2JJI de Sfinte .itutghil, 'S! Be' minnnau oamenii: HMaj,. si ... }

PARINTELE ,(,'LEOP'A

intar,easoa Dumnezeu pe [p,arru:n'tele nostru, saraeull 'La 8 0 ~i a.t§Jt~a de ani face :d la ,zj! J~ - cum a jffi,C'1ID]t staretul meu Llwl'ghH, a,i,ci pana ~"a 82 de ani, Staretu ~ care m-a ci]ugirit p e mine, Ioanichie, Alci se vede ~ rn credintal Cr,eWU$8, n intW€~t€ pe om.

'$,i a -mcut illlCa. :21~) de' Llturghii, ~.t cirnld a, aj1lJn~, la 40 de, zile, Ia ultima Liturghie, pe c-tlnd era cu sfanttlUl po crovi;t tn 'mana ~ ~ cu sfanta 1 ing:urruti ca sa 0OO8Qm,e Sfiutele, dlupat ce s-au i'mp®JIt3'$it credinclosii, preotul vede deodata h1J. trand in sfan ru~ a ~ tar un vultur frumos ~ ell pene 'in mii ~,i mii de culori, Lumea plecase din biserica, pentru ci se daduse anafura, Parachsjerul era prin bi serica $, ~ :Pl'"6"~)tU] a stri gat:

- M.1.ii~ 'Vasile, lao vino repede ill coace!

Cand ,3. intrat parae isierul ~ru a vizu,t vulturul .a~a de frumos, gn,zav S=~ rninunat. A c~lzll,;~t cu fata Is p a:miln.t si a, zls:

- vat; p'ir~ntJe'j de unde-i pasarea asta a,~,a de frumoasa? N-am mai v,azut 0 ~~H,a pasarel

~a atunci vultuml fJl l110eput a, vorbi:

~ P'Ei:r,itt:re' sflnre, eu sunt Ioan, I a ti cu S fintele si dumnezeiestile tale Liturghii, 40 de Liturghii rn-ai scos din rmmca iadulull Eu zbor ~,i mil due la raiul desmta-rij '" Si s;a:~trn dea pie Dumnezeu ,p,l,ata, 'in zi tnt cea mare a judeca,tH~ ca, ai seas. un suflet din muncile iaduIui. 'S,! ~di aceasta, em prin maini e pr ~IO~W· or ~i prin S mn.ti~ Lirurgbie multe 'mwi si ml ~ de' suflete in flecare

~ ies Ai" • d . .. D·

;(.'. • e ,b UI;,~n !3, ':1 cum am :1 e~ I t ~ I ,e11!..]', .. ec I, mare e ste

pu teres. S"fint~w Liturghii, dar de aeum Inainte $ol nu mai faci 30 de' Liturghii, ci 40 de Liturghii.

:$ ru .zi,cin.d aeeasta, nu '~ .. a, marn vazut, $i apoi

preonsl le-a spus:

:54

- Iati azi am term ina t 40 de Liturghii, De aeum sa va spun raina de ce am sluj it.

Si le-a spus Ia ai ~ui ~i au scris, ci avem run pro ~ 0 g scri 8 ,. ;~s (;r~ef.i jsttn~la asta, lea am Va2 ut -0 CU ochi i ,i am auzit-o cu ureehll e. la~. cum s- a. intampla't c u mime. , ,. ", Le-a spus de esnd mergea 18 baie, Sin ~,a mai fieut pll~obi~ baie la picioare pe urma, l-a ~ntirit Sfintld Duh, Si a mal trlit preotul trei ani de zile §.I d lll.pi trei ani s-a dus Ia Domnul.

~ i s-a facut ill.tamp'~,Brea. acea sta iIn Constantinopol, 'pie tirnpu] imtpiratllh.J~ grecesc Heraclie, i:ntp~rat foarre credincios, acela Of a $COS Sfanta Cruce de Ia Ierus alim, care a to sr robiUi de persi, 'S:i v-am spus aceasta loa. si cunoasteti puterea celor 40 de Liturghii.

A.L T.A ISTORillOA~RA. CU IM'PO'RTA,NTA CE OR 40 :DE LillTU'R_IG .III

~ . "_

Dar sa va. mai spun 0 j seorioara. P§na ] a: anul 1 054 Franta era orto dox a , ~.i I [a~~ ia; toate !irH e din lume eram 0 singur! Biserlca. A tunci ca tolicii s-an despertit de noi, Mares schisms pa FHili~ cand s-au rupt de Biserica noastrs pentru anumite reforme pe care 1 e-au facut,

Franta fl ind ortodoxa, un preot din Franta 8];Ve'3, un frate mnitar.$i au avut francezli razboi cu rnauri tani L Mauritan i ru erau unde este Africa Franceza azi, dinco ~o de G i braltar imedia t, ca tre L iberi itt.

....

]mparfit~,a. maurilor de pe vremuri, Si s-a dus armata

franceza sa se bata c u mauri i dj ncol 0 de' O~: bral tar, In A frica,

PA'f l?;_.l N T.EL E' C L FOP'A

Fratele preotului acesta din Franta a mer'S ~ iJ el, era militar tntr-un regiment, Atunci fLU erau tunuri ca aeuma ~,rn mitra ~ iere ~ W .3. vioaue ~ i bon] be atom i ce I anmci Sf bateau cu sa biile, ca pe vremea ] u ~ Stefan eel Mare" CUl sulira .. cu arcu], cum era,

~ :'I' ;)II

S.i erecand armata franceza in Mauritania sa se

lupte, a fos~. mare razboi inrre armatele europene ~i cele din. Africa. $ w i-au bi rut franeezi w pe mauri ~ dar au Iu at maurii multi prizcnieri francezi ~ pe care i-au

_. '" l"-"' p'.

dus In tara Ior, prmtre cattle au Iuat si pe fratele acesmi

preot, Preotnl e~tal run. Mars ili a, portul 'rantei, cave este port 'na Oceanul A tlantic, Pre otul n-a ~;t i ut ca fratele s au. a ,ca~ut prizunier, dar a vazut car n- a~ mal veni t ~i a Intrebat pe ceilalti soldati, candl SI""8 terminat rizborntl·~.:

~ Mii~ dar pe fratele meu nu l-\a;~ru v.azu.t?

._. Parin te - cred lea a murit, (;i a fost mare mice I., Stateau trupuril ~ pe j 0 s cum sra u butuci ~ - a:~,8L lu pta a fost, ~i cried. ea. a. murit ~rn el" saracul,

Preotul, ca frate 31 lui, fa. inceput sa-:m fa.cH 40 de Liturghii, Asta era cu cateva sute d.e ani rnai t~j;rziu dec-it cealalts pe care v-am spus-e mai ]n.ain.~et de Ia imp aratul 1 Ierac lie, ~,i a illl.cepLJr~ preotul sa _.j faca 40 de L iturgh j L Fratele preotulu i rJJ U era mort I' dar era. prizonier ~,i:- ~ l~ine~n;J. in. lanturi In tr-o temnita, $i erau mai mJLd'~i le·,gali aCD 1.0.

Preotul mcind. Liturghia aici, Icalld. era pe la ora L 0 d:in z~, toate lanturile csdeau de p,e fratele preotuhri, ~.i riiminea dezlegat, $ i ziceau ceilalti:

- Ce este cu dne? De ceo cad mafl't~lrilre de pie tine?

E~ti fermecator?

Acela a zis:

- Eu 'l'JU stiu farmece,

~ Ei ~ nu ~ti ~ farmecel

Teate Ian t:~,u·ae se rupeau §.i cideau jos in fiecare zi ~,a ora, zece, Aceia n ] egau ell. a lite ~'aJntU ri, A GOlla zi ~,rn acelea, praf'j 0 s, Puneau alrele, Praf

~ ,MiH,~, mare fermeeatorl Acesta [0 sa piece din temn ~~a asta ,cind -0 sa, vrea, daca, u hle,~ ] anturi le rru se tin de el,

'.

Dar nu stiau ee-i, Si-l intrtbau:

~ ICe fsrmece ai, 'mjj~: ,A ~a- i ca in cirn,a~a, sta ~1

ftirm,eeel,e'tal,€; san ~n pantaloni?

S·l l-au dezbracat. ~, Lega-p·-,ma! goll

$m l-au legar gol ~i totusi a doua zi lanturile

~

cadeau, ;i; Unde stau farmecele ~,~ ce ,~t1e a-sUi! mat?

Daca am ~ti '001, vrenna ,O~ asta, iesim de oriunde",

- Spnne-ne :no-ui ce: farmeee ~tH ~

Aceta a zis:

~ 'E~, nu ~tiu farmece,

~ Dar de ,ce l'1e,~ ~,gie e~u 'mt? ,ei aceia erau mahomedani, de ,8 ~ti re i g~e.,

- Eu. sunt crestln, Cred [rn Hristos, Eu farmece nu stiu, dar leu cred altoeva, Fratele meu este preot in tara mea ~ in Franta, ~,rn eu cred ca e] face Li rurgh ,i i, acuma ~i scoa te particele pen tru 'mine, crezand cii. am murit, Si, ca, daea m~, fi In ,~ad." ~i de ,ae010 a~ fl dezlegat, nu nurnai de' :~ 8 voi, Si eu asta cred 'ei se 111 t imp 1 a,. ci. numai asta imu;hipl1llie,. Dar nici eu nu $tiu. de ce,

~ ~,I cit ti'mp' are' sa se :tntimpl'e asa ICU, tine?

~ $H u ci la [;]oi se me 4-0 de ,Lmt1ll]rghi i . S'~ [0 sa vedeti cit pana la 40 de: zi le cad. ia;]l]Jtur,j le de' pe mine,

~ Dar atunei ce-o sa, se inta:mp~'e?

PARINl'Elli: CLEOPA

57

- N~c'i leu nu ~ti u ce-o- s a" s e intimpl e, dar ~tiu. 'ei o si seap din mainH.e voastre,

~ Cum? Nu scapi tu dl'il mana noastral

= Eu cred ci Dumnezeu rna, scotea ,I din iad, dacA ,a~ fi £'ost in, ~.ad~ pentru eel e 4() de Liturghii, co a tat mai mult 0 sa, rna SC(Hllta, di-n mml voastra de' aici, - Ai sa vezi CH te punem no ~ $'U b paza amnci!

S~, au numarat aceia si 11 -au mai pus lanturi pe el, ~ Degea ba Ie punem, ca 40 de' zile pica. toate !

La 40 de zile acum se a$wneau. e~ cu topi, Au pus san tinele duble ~.a p o~i ~. i, aJU pu 8 Ianturi pe el si p\aza" ,JJ'azjr~i - ~ ~ mai ~ eft a uzi ca, 8_S~a. la 410 de 2 He pi eacs de n ici l"

S· cum erau ei mn paza, deodars au vazl].t c,a $- a desfaeut acoperisul temnitei rnn do~i ~,j_ 0 'mini :~,-a, ]uaill a.l,e' p erii capului "i nu l-au mai V3ZUt '$ i. und,€! l-a dus? I .. - a pus pe pri spa casei i Ia Marsilia, 'fn.tr=o c",~ ipa de vreme.

~ i atun-c,j aceia ;Sl-~U mtre bat: ~ Ce s-a in:t'mplat~ :ttta.i?c

~ A, venit Hristos ,aJ lui", Icici am vizu.t 0 mana., (~~.i nu ~tj.au.. Era, lngemi Domnului), L-a luat dintre t I 0 i. Teti am (~izut tremurind. N u pili tea. nimeni s it se , i ni pe picieare,

~ Si pe unde?

~ Prin aeoperisul temnite i ~ ~ ru temn i ta s-a in.ch] s utapor,

Acela a spu s:

'~ Vedleti voi cit de mare =s ,w ered inta orestina?

~ ~ y

V ezi ee pntere are Hri stos 31 lor? Iace, mii" cd t 1- a ~i Il U ZI,t vo~ ~i, ~,- at luat cand a vrut r.

Sl preotul eind '~-a vazut i-a zis:

N E V.ORJJE s r s

M ~ ~ fi~ ~ ~~ ,""",,",:Ii ~ ai veni r~' M'l· e mi f!' 'til IC1'pult1' f"'.ilil, ai

,_ a ~, ' ,'G.~, ·wJ.mil, g' .,",' ,t' • ,,"," ~ ",,-i!;..!, ~ .1" OJ! ,;.,.y. ill,

muri t, Chiar 8s.tazi am, term inat ,401 de Liturghii pentru tine ~i am sons ultima p1irtwcwca pentru sufletul m.u,.

S i atunci eel seapa t. i-a zis:

- Bine ai ficul:I frate, ci daca eram in iad, rna

. i d 1 D"~ £' - ~ ~ .

scoteai ~,m, '.-' ,e aco o. - aca am ~OSl pe paman t m-at seos

din temnita, Sa-ti dea Dumnezeu tie plata, dar uite

';t!:I 'OIl ,

'ClUlW, a. fost eLI mi ne '.

~ i. ,i -,a_ S]JUS ~ storia eu ~,aJ1'~ur,i le si s-a scri S ~,i asta, Acestea despre puterea celor 40 de Liturghii,

S -8 mai IntitD!p'~ at in.ca ~J. 0 al m: minune run legatul"'i, rem cele 40 de Liturghii. Un stare] 'batran~ ieromonah, avea un ucenic, Dar ucenicul acela nu prea aseulta de el, S,i de multe ori ti spunea batranul: ,Asculti~ fiule, a,i, s-l te muncesti vesnic". Si s-a in t~tRl!P'~ at ci ,a, murit ucenicu ~ eel neascul ta't:orr ~,w ].-.3; viizut bitnln,ul in iad, '~j ru-,& spus: J~P'a''''''n~e~ re tog fa pentru mine 40 de Liturghii ~ fiindca am fost neascultator ~i r,iju, ~,ru te-am ama.rit S;·, dupa ce a fik~ut batninu, ,410 de Lirurghii, a venit ucenicul :C'U, un vesmsnr imbrooates, soarele :~ru i-a zis: ~,CU sf ntele tale rugaeiuni, prin mijlocirea pe care ai ficut-o pen tru mine, m -am u ~urat ,1 m-am rnantui t" .

Pomenirea mnqilor.o mce'a.u crestinii demult, la Li turghia Sfiintul ui ]~CjOV; 'int§Jia Liturghi,e' care se tntocmise inca din vremea eelui dintii episcop al

pi I?JNTE,LE Cl,EO'PA

1· 1·....· ] .~;.Jj. m' b ~ " ! ~

teresa imu ui, ~,n t lmpllJ , el, sa r aumus e s w uJa spec 13. ~ a

pentru morti, Dar mai ta:rziu ~ randuindu- se alte sl u j be pentru morji, s-a v,azut ,cat de mare folos adnc cele 40 de panahizi pentru ra.pos'a:~i S~au deacoperit multe t aine, Acum vi. mai spun 0 i.,stor~ O\~lrn, despre; puterea celor 40 de' panahizi .

Pe 't~mpul imp'a:rat~i~ui Nleh ifnr Poe as, pe la anul t) 63; cind. s-a ficut Marea Lavra a S rantol ui Atanas ie

M 1 A 'h .......' -" avut "" 1IL_ •

~11 unte e . ~t IOS~ acest unpar,at: erestrn a avu l"aZIU)Ol

cu persii i T otdeauna Imperjul B~zall:til1 ell persi W au nvut razboi, pentru cit sun! in gmn.i~i ..

S,1 a fost mare lup;~j. Do'U~ 1mpari,tij puternice. :-:;i atunei p.er~,m~~ de~,~ nu ,i=RU biruit P' e ~!teci~ au luat

= . I~

multirne de' pnzonieri si au fi,Cl]t cele 'maw grele munci

" -

n' LI ei 'C, .a ~a' -'1 P' ia nrA.;;ii ·l- ,_,':nl~1 P,iUCI 1tl';J; ..W'o.:JIC":;; ; H"1i"io 119. - nel ~'e:

'i.. '!<.,.,. .' -,;;Ii, , '-'." ~,u~~ ~ ~1Ol!J, ~ ~~ "Ug.,~ Ifo!!.JU I4,,,J~i!,. '~'" J!!'.

! It U [lei nu erau trenuri 'r! dar in tuneluri faceau depoai te, A u pus s,a. sape Intr- un munte sffi faca, un tunel, ca sa , i na ei acolo multe,

La, 'rune! au pus rna ~ multi prlzonieri ~ ca, daca va cadea tunelul peste ei, acolo s:a le fie mormdntul. ICa H tunci nu er-a mestesug S~L lege bine tunelul, asa cum, s~ Ileaga aeum.

Bietii greci ,c~ed~l1c,~,O~~ Iucrau saracii, '(;8r aveau suntinele langi dan~H. :$j, c:iil1d all. ajuns la 0 distant-a l ~'l re:ca'l!",e. sub tun ,e"il 11 I, -""r;f,;,..""....i.l i'j. ~ t- .'- '0' b I I''''' --" ',- - , '~I A":,

11;.. .!I.;::I. 1!J..- , '[['I' .lL.u ..... "a.tJ!.wu, In I, .' . 11!]111a ,Zl,~, Vrrl"llID,

cazut tunelul peste el, Au mnrit f,c~i.

Dar prin iconomia lui Dumnezeu, tocmai in 1 uudul tunelului, doua pierre mari au cazut varf 13 varf ~i dedesubt a, dimas un Ioc liber, $i 80010 in eoliba jh'eea puteau sa tra,",asca. mai mulp, ca era larg, dar uumai un om a ramas, E'! can,d, a V8ZlJ.lt ca pierrele se I l' ~ z ima, a, intrat dedesubt si n u ~,~,a omorar. D ar ce

60

folos? A ramas in mruneric 'bema" ca era in 'pamttece~~ e muntejui, min tuneric ~j Ieee" ;S i se gi"lndea. el: .Au sa ne 'mal scoata .. pe noi :paganm] .a~tia?n. Ci daca ar fi fost vorba de c:.h1Je:'V2Ih de-a] ~or~ s-ar fi sHw't s8'-'.i sceata, dar asa, nu s-a mai g,indi't nimeni la 3StH" C 1. i-a :1 a sat mort i

3.0010 pe tOi~ i. .

$,i se g.and.ea el; ,.,E"', am ramas cu 1111.1.8 lui Dumnezeu ~ dar tot voi muri ai ci de foame, de fr ig $] de lllt:it' J., S i a Incepu t sa se roage srrasni c ..

C£nd s~a terminer 'rizbdrnul~ venind eurand dupa rnllfr.in_gere la satul lor unul diu tovarasii lui de anne, femeia l-a intrebat::

- Pe ilarbatld meu 'DU. ~~a.i vazut? Hru zise:

. _ _ - B,2Tbatul ta:u a. fo:s.t pri ns de persi ~mpreutl~i ell . altii ~i am auzi t ca. i ~ au pu s sa sape un tunel ~i a cazut tunelul peste ei ,~j au murit toti, Atunci a murit ~i al dumitale,

Femela cred inoioasa ~trn a ·r,an.du iala care se mcea ell parastasele (~d~f in Postul M.are; eli duce colive la bb;;,er~.,ca;)., Ce 8=1. galld,tt e~/~' ,~Sil-i port ell. parastasele, daea a murit, ~i pe urms ii voi face eu ~i praznic ~a, 4{~ de zile !,,~., Dar ce &""12 intimplat? Dumuezeu voia sa

descopere puterea celor 401 de parastase (panahizi).

Atunci '[In. vechime .. Smnta Liturghie se slujea la sate aJ~ a cum S{~ ~d rulje~te In no i la manasti re, adru ca . .znn ic, Dar '1n vremea aeeea ~ veneau tCf~j. erestinii ~ a bisenes, cum se spune tn .F aptele Aposrolilor, ~ei ,e, ·au pur-urea zdbovued in btserica .Ii mtru !rwttge.rea pliinii,.

Si Of! a Sent biata femeie? De eand a auzit c-i a 'nllllIi t, a inceput si duea lit 'jb iserica 0 ,]Jl"e!5CUfa ~ un sfert de vmn ~i ca.tev'$ 1 umii,niiifde, s,a-i pnarte j];uJ:rastasele~

P )'0]' N ~" •. l it. c I 11':" .... ). j'> A

,A. lir\, . ~ ,l~,'" s: .,' ~I tj I~_. ': .' .

61

A s a. era. tt.ad.ru·~:i a. Preotu i sc otea la Liturghi e si 0 pirtic'i ca. pen tru robul lui Dumnezeu care murise, dupa cum i -,8 SP[]S femeia ..

E1 sitacul; pin~. a ~juns vesrea 1:81 felnem e, _i),inll lUI stiu ce, el a POS:t1t acolo vreo S'ipta.m,ina., mai mult, era gata-gata s.a moarrii de foame, Era. ·~].~ti:nlil suflare aeolo in intun en eu I acela, dar se 11Jgal:: .Doamne, vreau s·a rna rog Tie.). daca Ttl 81 rlind.uill ca ell sa t ~~8hruesc sub aceste pierre, Tu potru s~ mj, SGO~W ~' de ai ci, sau daca nu, mor ~ ~ rn sa mnr rugandu-ma, ca n-am a,~.ti nadej de", Se ruga sarac ul cu to a tao j nima, eft eta singur i~ acel mtnJneric '§.i bezna de munte si fitia. ca. va muri.

Ru.gin.du~,s.e el, deodars numai vede ci a intrar un t§.nir~ dar nu ~~~a pe nnde, sl avea in ma:na. 0 sticluVJ ell. "lin, niste hJ.manarj aprinse ~i, 0 preseura .

El era aproape lesinat, Sta.tea cu ~,ant,ecele Ia pam ant, ea nu rna l putea s~ se scoale. Era mort de fo arne ~

- Seoala, frate, ~w ia ~i mananca preseura asta ~~ b fa vinul ista.; ca n umai b ~ne ai s,ru ·~l1tnj.'nj!· ca i = a adu s toate IDuminirile aprinse ..

$.~ e1 S""1a speri at cinelli ~, vazur pe tinirul acela, - DCN1ml1le, Tu esti Mi.ntuiw\1:ul Hristos?

- N u, Eu sunt ingerut 'pizi torul vletii tale, ~1

acestea rw le-a trimis sot ia tao a sta.z rn m:ab iseri eli si

'f , - - \f'

I)u]nne~eu mi-a poruncit, fl.ln.dea, esti in via,p,. sa tW. Ie

aduc, ca dauca erai m.OiI1, pentru acestea aveai sa p rimesti lumina cea vesnica; dar fiindca esti mn v j.a~a.~ [) umnezeu m ~a. trimls, fi rulldca ai f:rU p ai ci, s a te iU1tare:~,ti cu hrena aceasta ..

El tl1si nu lndraznea sa se 3-n:w'n,ga de ea .. ~i. aCf'l~ ~~ spus:

- U ['te~ te [0 g~ ia ~l te intire,we, Cal dati nu, mori, 'E:~ a prins CliU'a.j ~,i a. lnceput sa mana.1il.ce prescura, du:pa aoeea .3, biut cate oleaea de vin ~ Iar manoa oleaca de prescurs ~ ~.i ,a~a.~ incet- meet, a mincat preseura ~ ,3 bau t v inul ~ ~ numai bine a. a VU~ ~ i. lurnanar~. S i atnnci ,3 SPU$ lngerul:

- Eu i~ i voi 3Jd uce mn fiecare zw daca 30'~j a ta va duce lao biserica ace·,asta. jertfa, Iar dacs 'lL1U, nu.

'S i se gaud-ea. e~ tn mintea lu i: j .F emeia 'im~ face paras tasele, Dar Ice are sit se "'n tample mai '~:arzwu l' $ti 11 ea pani la 40 de zi lie are s.a.-mi aduca acestea a,j.(:.m ingetu] Domnului, Dill' dupa 40' de zile ce are fS.i Sf runtarnple cu mine?"

Si 1)" m'-81 rnai vizut. S.~ acuma el astepta, A doua zi pe la vremea aceea, vine wari~i Ingerul, ~i - ~ aduce ial'a,i. asa, f-a adus 2.0 de' zile,

'La 20 de zile soti a. ~uil1 grab ~ti. saraea acasa, lea avea ,I. copi ~ ~ s-a dus sa d 1.'1(;8. va ca. la c iread~i.. 'S ,i ducand vaoa dim ~nea~a., cireada pl ecase din sat, $1 ea s-a dus tocmai pe IC8Llnp'i' unde era. A pus deoparte tot ee sa, duca dar rll1a'rz~ ind ~ i~- a zis ~ .Las' <ca. 0 j duce miine', C,a_ azi nu mai am Hmp'j,.. ;Si 'in zj ua ae eea, nu i-a adus lui ingerul prescura, vinul $~ hJrnanarHe.

~i e~ ,3. lnceput 11 plange, zicand; ""Vaj de mine! mi se pare ci SO'~~a mea n umai 20. de panahizi mi-a faeut. Azi n-a mai veldt Ingerul D OOUI1Ld.U ~ sa-mi aduca preseura, vinul si 1 uman a.rH e .. De acum vo,~, muri iar de foamel ~~,

Dar ea, biata femeie, d3Jc~ n-a adus in ziua aeeea coliva, a dus a doua zi doua~ ca sa. fie collvele ·410; Si a dona zi a venit 1ingerD]~Dom_nulllJi si i-a adus mali

P'A':" R.1N TEL E' c t. f:',Q.PA

I nul te lumsnarl, dou.ii sticle cu. V in ~i dona. prescuri, S, i i-a ZlS:

- Soda ~a, a fos t i,~rw eu vaca lao cireada J ~ i n-a a vut timp ~i, dtlca panahida, dar azi a dna la biseriea dQiua ~l~' ell '~i le-arn adns pie amindoui.,

Si S!=~ bueurat @I. tare, lean.d. a vazut ~i feroeia Mede ga.nOl 8ft-i. faca 410. de panahizi .. ~..i at fic-ut: rugaciunea ~i a maneat. ~a nul-a mai vazut 'pe ing.er,. ca. 5=,8, des,

s~ se gin de a. el: ~"Do\amne, Dumnezeule, daca atiit-a mila. ~~. rundurare· ai facut ell mine· aieea sub pam~nt, runca.t sub muntel e acesta 1mi .p orti de ,gr~j.a.~ ClI ce si·-l1l'ispUi.tesc eu? Ce 'Pot eu, om pica tos ~ sa fac pentru Tine, spre a - T i mul !~~m I.?'~ '~:I. acum Sf' gandea cl: "J-La.i ca sotia saraca l)al~a hi 40 de zile 0 sa-mi ; 1d.uca. asa, dar la 40 de zile Ice are .s.a fle cu mine? Am ~a mor ~I~' Asa S1e gandea el, lea n u $~la ce are s,a se inutin1plie lia, 40 de zile,

'S i plangea din adancul in i mi i ~ ~ tnulturnea 1111 Dumnezeu, pentru mlla Lui cea negr:aiti~ ca.-I poarta de gr~j a~ sa au mo.a'r,i a~ a de repede, ci s,a mai trill' asci. ~~I zice: 'l,~Tu~ 'D(MJtl'h11e, Came mi-ai :pu~tat de gdj! ~.m. ai dat in. gind sotru ei mele sa-mi poarte 40 de panahizi, iuuti-mi eu mila Ta ~:i rni scoate de aici, eli Tu . e potru pe toate. Iar daca VQi mari la 40 de zile, 8m-·rot file, ierta te pacatele rnele",

Deci femei a a ccnti nuat ssa '- ~i. itl fiecare zi i ngerul i-a adus j ertfa p e eare o ducea sotia .l u.i la b·j series.

Iar lin zi nil a 40-3; stand. e ~ lao 11.J.gj.lC iune, a ve 111 t ugerul Domnului ca fulgerul, a spintecat muntele in d QUa, l-a l'uat de jiarul capului ~i l-a pu s aces a pe prispa, tocmai 1~ Grecia, 'in satul de unde era el.

64

NE ~'ORJJE$TE

S.f c!l1d s-a trezit, a vazut ~~ a cunoscut satul, dar n-a ,§:ti.u.t <cat de repede a fost adns COOd. a, venit ,eI, s otia era dug a ~a ]OJ serica. S:I caud a venit e'a acas a,.

, .

vede un militar pe p1fispit ~,)V'a.i de mine, cine este

aoela?" De la poarta i -au s'~!a,b iii: p [C ioare le de Ie'moti e ~ de fri Ga,. "",V a ~ de m i, ne, acesra- i barb a tu I: melU. Eu az i 3.'1TI rnspravit ell eele 40 de panahizi ;;,i tocmai scum a veni t $.1 el"

~ i, cind a vizut-Q' '~i el, a tnceput a plil1ge., Ea.

.

zicea:

- V ai de mi ne, omule, de unde vii tu? Ellill am auzi t cA. le~ti mort ~i p-,a:m £i'cut 40 de panahizi,

Iar eW, a zis:

~ Cu ad,evara.t, mare mil i, '~'i- ali facut cu mine!

Vi-no tn c8;$i.

. :$ i s-an adunat tO'ti vecinii ~\ ~ zlceau:

- A ven wt vecinu ~ de care se zleea ci e mort Si-l tntrebau:

= Cum it W ven it?' Cum, a rn seapat de la p iei re, ci se auzea CB ai fost robit ~,rn a ciizut muntele pe voi?

-. Toa te sunt adevarate, a zi S el '. Cand n e-a pri ns, wndat2i ne- a pus S,B. s ipa,ul un tunel ~,i tunel ul a cszur peste noi ~"~' ne-a acoperit aeolo ~i au murit toti,

S:~ le- a spus ce s", a Intim.plat: cu el, cum au cazu t dou:8J pierre. la adspestul c,ar-ot~a. a. putut sta, cum In fiecare zi ingerul Domnului i-a adus 0 preseura 0 sdeh]fJti. de vin ~,i eit-eV3, lUnl~l1art ~i a. in.tt"e;'b~t-Q pe s~ie!

- A ,3- ~ 'ei la 20 de zlle ai ui tat sa d uel pres cnra 1 bi . !'o-'? E .

II·a, xsenca :,a zise:

=, N'-am uitat, ci n-am avut timp, - Dar a, doua zj ,ai dus doua,

- -

PA,R'JN'TJ~LE' (~LEO,PA

Da ,,,:a oua

....;;;;;;;&I ;_, IOU. "~r

- [h)ui am primit ~[ eu aeolo ~~ toate lumanarile, $w 8-S,U minunat toti foarte,

- Cum, cine Ie aducea sub munte? _

- Un tinar imbric.a~, in alb, foarte frumos,

Venea, intra prin munte cum ad, intra prin nor, nu- 1 impiedica nimie,

Asa sunt hruger~L Daca Dumnezeu 11 trimite In

I it a, el nu este Impied lea t de ·11 imic, Tot a~a ,_In ra w '" .,"

Cando S .. ,8 auzit de rrrinunea celor 40 de pan ahizi, l-a ehemat preotul p e acel osta $ ] a, ep I scopul lo c1[i~u,ru, ~a spuna din. nou tot ce s-a. rnntiimplat Sw i-a povestit ace:~a, mate de la GaJpa t" ,$1 s~ a scri s ru storia aceasta ca sa ~'l i e ®DJlti pu terea parastaselor care se fac ]J100 tru mnrti, Ii iud raspUUite de' Dumnezeu pen tru rugaciunea U i serjcii !in veaeul viitor, Ci daea. ernul aceta rtf fi fast I n .~ ad, ingerul nn-i adneea paine $1 vin, ca acolo nu poate omul sa, mal1anee, ci t:w aducea ~.uterea. rugaciun ~ ~ care era monti, penmi sufleml ~'w., Dar l1indca el era inca, in trup, i-a Clritat ci tot ce-i adueea femeia '~a biaerica a fO~ijJ.s,~t trupului ~,i snfletul ui lu ru.,

latil cum. s-a descoperit puterea celor 40 de pauahi zi ~i himea a lneepu t ,i mai C~] dinadinsul sa t ·;]Iea parastase pen tru luoqi,

'-- '- ",', .. -, ,: ,- R' I" ''''IN' M' A" R' 'EI'"

AR: UN, CATI PE MAl .• ~.A . ,. ,~" .

~~ ,", " ", . . ~

Am sa, va spun 0 istQrrno,a;[i Cu. problema avortuI ilor, a raclajelor, ca de la 0 vreme lucoaee foarte se p raJC'~ica aceasta urgie; omoara femeile pruncii. Eu vid ~'C vine ali.cL

Rari gospodari ~i rare femei care pazesc viata c~nstiti ~ru 'Ill], omoara copiii; foarte putini au rsmes .. De asta vjn vinturHe estes seeetoa se :;;i a~te:ptfjrm potopul cu foe care' 'bate la 11 e:i~ ca n u mai poate su feri Dumnezeu urgia aeestei lum [ .

Toa te pacaeele SUiU :pi(;aJt'Et, dar prun .. cuci derea este mal mare decat toate .. 0' femeie care: a, mcu[ un singur avort, este Q'pdti de lao SSnta. i-mpa.rt,a~an:ie 20 de ani, ESh~!; uci dere de om,

Sa. nu -mi spui mie, cum venise to fenle:l€: acum: .Da, Pirln.m) dar era nnma ide' 0 luna", 0 .~ Ulla.?' .A uzi ce spun Sfin¥wi f arinti'?' ,~Pl:€cum c,Bud 'nllta si fulgere, odata ai vizut lumina fulgeru 111] m, odell auzi nmetul ~ aIla este ~i lao zamislirea pruneului" .. DaJCi Dumnezeu vres atunei sa .. zami slea sci un cop i ~ ~ in aceeasi cUpi se

• m" ,..,

zim..l.s.~e~te ~~:~ trupul ~i su fl etul. In aceea $ i eli pA.. $, ~

daca dupa impreunare a i. lncercat sa. ...·mp.i edi ci nasterea si sa faei vreun avort; ~i dupa U1L1 ceas dup,;§. ce te= a ~ impr'eurl at, uci ga $ de om e sti,

On ucizi ernul de ],0 de' an j; ori f rue i Z1 lao un cea s dupa ce s-a zamisli t,. tot uci dere este, pentru c,a. stai tmpotr[v~ lui Dumnezeu, a Creatorului, care a scris la j~1ceput~ a·ti 'Vazut ce spune Scriptura: Cresteji ~'.i va ml~llll{i# ~i u111ple.ti piiJ~lan.tuJ si-! ~ftlipiin'il.i..

Dumnezeu A to:tcrea.tor.u l ereeaza, cum ziee proorocul: "El!l ereez duhul ornului lin. p\antecele rnaicii lu ~ ~~ i 'S ide' aeeea e· 0 urgie mare pe poporul nostru roman ~.rn pe al te popoare; in. Franta, in G,emmnial, 'Wn Ang~wa ~,i Mn AmerIca. ~na~ tare se pt~tici avorturi ~e~ 'rna W nl3.Iie ul"g.ie) ,~,j de a,c~~ea focul £i!.'ce,sta cand 'ne,epe va arde ti.ri crutare ~])ate popo,are:~e·lu,m~j.,

p·i R'.l.NTE LEe L E()PA

Multe pacate sunt, dar acesta Ie i'n.tre-ce pe toate, pruneuciderea. Pentru ca sunteti eateva suf ete aici, ca sa v,i dad seams ee inseamni a omorl copiii, am si vi spun Or iS1darrn108rr.a. din cartes care se eheama ~ ~L imo-

11"'1 arii .~,:"~ ,0 OI·~·~ L'~";; -ad ".'1i. duhovni .... Q ~ !i5, .... ilf,;,;;

Ij JJiIJ ,y ~ ~~,~ JII;V'~: Q '.' !JlJJt'lU'!' _ 1I1~J, ... [g,~~al '.

O '£. , .. }. .. ~ ... , . .W.:.A1·1· ... • d· -. t~· '~. ~ . d'· "I

lernern.e a. r.amas v,aU.u va ._ . ,e . dnara. ell . 0 ru

copilasi, Unul avea cinei ani ~i a~tu~ aproape zece, Ea uu s-a mai cas,a tori t. Un os tas voin ii c, frumo s, necasatorit, s-a liberat de armata; statea a proape de ea. Ea. ar fl. vrut cu oriee chip sa. g'e C8.s8j't(~if1eaSiC~ si sa. i.a pee stasul ace a 'in casatQr.i e. ~ i el s-a 'I. iberat sana tos ~ uu m.a.~. avea n'· ci 0 oblizatie. Eat i-a trimis 0 scrisoriea

c-~

in care i-a spus til VI~a 5.i1-1 rna I'll casatorie, Dar el a

spu s lao oameni: ,,,Spulletw= i [a femeia aceea sa se I inisteasca, ca eu 1:1 u ian niciodata Wn. Gisa torie femei e care are copii, Eu n -am rust 'insura fc nicioda t5.; vreau si iau 0 fa ta, nu s,a iau cop.i~, de IS! alt ·bitbat. I mi plaice de en; e frnmoasa, e gasp od]na.~ e harn ie-ii"~ e- sil1Lfttoasi,~

.. ' ·c· ...... ~ c, .... · 'I i"-' "j'~' _c· I' ~._ ",.,

numai penn y ca ,801 e Co:pu nu 0 Ul.U"

- '. ' 1...;11 .... •

C.arIJd a a] uns scnscerea a ,yansa, ce ] -a pus

satana in gind? ",Ve'zi, daca n-ai avea copii, te-ar lua el, Tinar, frumo s, curare. ... a ", I -3 pus satana iu gand

II II'P.!!!· ,!!.! • M''''· d' ~ ,Ii Ii iI

sa-~t omO:8Jn~~ 'CDPruu ~.i si-~ SCTie:: ~'- !itU~ ' .. e=·amu COJ~lJJl

nu-i mai am", 'G,§ndit]-vi~ copiii ei; ccpiii ei rupti din inima eL Unu] avea einci ani, altul avea aproape zece

.

ant.

'"

S ond ei muri se in razboi '" 1 ntr-o noa nte ca nd

~ ,~

copii dormeau lin] $twt i, marna crim i na ~,a ia -0 bardil ~ i

Ie taie c3:pul t.a. ama.ndoL Ai ,~ru:zit marnj,~? To~ a$3, ~~

. - ~

cei c;are me ra,claje+ Nu-i cu nin1:ica deoseb.rnt. ~~i lu;,id

copHm. Du.pi oe i~i '(m10iiJ,t, ()opiH. se zbateau in singe-The l.a:~)"" i.~a dus in gridin;i~ ·a Sapa)l 0 ,greBpi ~w i-a

NE VORIJE$'TE

inb~ropa.t pe amando ~ ~1 a pU'S tar,8.n,a., ,A s.paJ at san.,ge,1 e 'lor ~,i i~ serie aeetui tinAr: ~I,f] i si .. g1J.1r, de copii am scapat. Acum po~i. sa. rna, iei 1n casato,de~ ca mi-ai trimis 'fis-puns cit nu iei femeie cu copii, Copih in veae nu-i mai am, Am. flicut leu asa fel ci nu-i mai

001 1t'Ti<'1i. ':I ':;'

'a,lllL 1Il ,10

Dar el a oizu[ jos ~ Vai de mine, mare crim inalal Daca nu :[ =,a fost ei mU:?l dJi~; cop] rn ~ ei. ,.I i -~ omorat, care ']J e mine; om strain, daea rna, d uc, 11U rna otra veste? Nu-mi ta ie eapul? S i,= i scrie inaJPQi: ,,j m veaeul veacului femeie de aceasta nu-mi trebuie, care ~ ueis copiii ei. Crlrninalo ,i spurcaeiune ceo esti! Daea 1111 te-al temu t tu de Dumnezeu :sa omori copii i tij, cum ,ai sa a i mi la. de 'mine, un om. 8tta i n, ca'n d, trebuie sa. flm un trup ~,i un suflet Inaintea hl.i, Dumnezeu? Sa te gande$tj cit e sa ee ajiunga, urgia Domnu lui!" i-a scris el.

Atunci ea s-a temut foarte, 1ca e 0 s=o pitnilsci hi a utoriti,tw: ~ ,Mii ~ rrebui e sa p ~6C de ale asa, cit de. acum gatal Daea Imi cere socoteal a unde sunt corp w ii si nu pot sa spun?' Mi omoara ~,~ pie mine".

Se duce :~ a portal P ireu, oil erg dht] Grecia, ~ ~ p ~,it~~re la vapor sa RIga in Alexandr ia De acolo p lecau sute de oor~.b ~,i.; ~\ID nn erau pe atenci motoare C3! a cum, erau eorsbii cu panzer. Una mergea la Alexandri a, una mergea la Haifa, una ll1etg,ea- in Cipru, una merges ln Creta, una mergea in :alta parte,

Dar corabi a asta cum merges, deodata ,8,6 opreste in m.~j loeul marH,! Marea MedireraniL S· nu 0 zi-doua, ern cinci sprezece zi le. ~,.i ru:ntr'eba~] toli,!, .c,a, era mnlta lume: '),"iOomnu~e~ ce are corabia? E str·.cat~:? PinZ€'Je' n u-s bune? Ia cauta ~,i vezi! ~~, ~,!Mll.i, pi,nzeie SU1f1t b une,

pJltlNTELE ClEG,PA

toate soot bune, van.t1ll1 este prie nie, nu- i in1(potrlva. S i totu~\rn, corabia nu mel~g'e~'.

$.1 atnnei oomandanm ~ cora biei, fiind. un om credincios, a. zis: "I,a. ;s,a. ,eadem '~a. rugaciunel Asta este '0 mare ispita, Sw:m de' cincisprezece zile in mijlocul marli".

Toti au eazut ~.a rugaeiune: .Doamne, ajuta-ne sa pleeam mai departe", Unde sa, se duca din mljlocul m_jrrn.i.? Se rugau toti s a le arate Dumnezeu ce sa. faca, $,i deodata to aut a, [urnea din corab ie a ude un glas, rep etand de b\fl, ori: ~.~D'a,c.a vreti S8 m,erbie~l lnainte, aruncati 1P e Maria. in man!! ,.,

IC,olmand;a,nru,~ corab ie i a. zis:

- Oameni bun 1", ,a~zi.ti,? De SU s vine glasul,

- Da, auzim toti,

:I' ill

- Cine este aici ,M,a]t'i.a:?

Dar emu mai multe Mmn. S -a i'ntL1Lmp,ma,t de erau sute de oameni. Dar aceea care $tiaJ. ci. a. omorst c(JPUi~ a spus;

~ Domnule eorab ier ~ i-a spus comandanml ui -, vreau sa ,~r,aie;s,e ceva eu dumneata,

Bra utmar~ti, de urgia lui D umnezeu,

- Domnule, pentru mine s-a facur glasul acesta _, n umai JIn patru oc h ru i -:3. spus,.Eu" ])icitoas e, sunt cea rna i rea, de p e fata, :p,a:mihl tului . Pen tru mine s:ta corabiat

- Ce-ai facut, Mad ~/I'

'= Domnule, uite ce-am m.cuL,. 'S·i i-a SPUl$

• i • ~. tll'l'll! ._ ~ m I!:!L 'W" ~t '.

U~.I~O(na, cum a. 'mla:t copm, C2i. sa 01 UI. aceta Ill, easa one.

- Tu ai auzit s ingura: jAn~ncati pe 'Maria in mare!" Ce vrei sa, faoem?

_ V rea usa. rna aruncati In rna re .. ~ ca at u mergeti rna" Inainte cl m,a urmares e drepta tea ]UI, bumn ezeu de sus,

Dar el, cand a. au zit ca ea recunoaste pacatul, t j parea rau. Dar se gandea: )~.: oi mu ;'m aiel. Gatim mancarea. Oat~m I,PS" ci 'in corabie nu bei ,apa din mare. Fiecare are apa de acasa. Mori CU, apa din mare ~~., Zice:'

- S,Ma Marie, rna tern sa te Al1.U1C mn mare,

~ Cum credeti! Dar pani nu rna, arun cal~ pe minein mare, corabia nu merge mai departe, Paeatele mele au oprit corabi a.

Arunci e'i coboara :intr-,o barca, cac icorabi a avea ilhare ru de salvare in caz de furtuua, ~ j zice:

- Uite, sora Maria, rna sui ell. in bares. Dacs corabi a pleaca Inseamna ca, pentru pacatele mele stam aici, Pe urmii te sui tu intr-o barca sa vedem daca e'~ tj rna ta asa de vino vat~. M,a, rem sa, te arunc in mare. 'Dar dac a nu e~t~ rna ta v movata? 1- aca-i alta?

,_ Ai zis bine,

A co borat acela cu barca ~ rn se p limba ~ barca

a vea lopeti ~ ~ ~ vine lnapo ~ § i - j da ~w ei 0 bare i:

- U i te S o1"ii Maria, suie ma ta in. Olea ~,aJta barca, Toata lumea se uita sa vada c· se illltiml' ,~t,

$m s .. a suit ~i ea intr-Q barca '~,i a mers mai incolo earn la 20 de metri de corabie, Atunci barca s-a ] 1vartj t cu fund ul 1tl SiU·· ,i a dar ~O In mare. Si Indata ce s-a inecat ea corabia eea mare a pornit, Tof s-au lnfri ICO~ at. S i em t trebuia sa mearga in c incisprezece zi ~ e" a. mers in trei sferturi de zi. Asa sp 01"' a. avut de's, ajuns ~,a Alexandria, Mer,gea ca fulgeru], c~l se daduse

...

in mare greutatea cea mare a, pac a tului u ci deri ~ de fi w .

, ..

s ~ s- a. seris ,aceasm i storie spre fe Iosul no stru ,~ spre in.IT ·',r~O:~a'fea celor care practice aoeasta urgie a lui

Dumnezeu.

IcuvANT LA EVA'OHELIA FEMEl1 G,A.,R·SOVE

Iubiti credinciosi, ~vallghelia, de astaz~ este asa de luminata ~ ~ asa de [impede ca. oricine '0 runtele,ge. A'$ zice cii aproape nu mai are neva ie sa. 0 ta~,ct]jaJsca nuneni. Dar, dupa cum ierburile $:i florile cele bmemtrosltoere, ea busuiocul, menta ~" altele, eu ,cat Ire ITI€tlCa cineva mai mult in palme ~i IDle pipaie, ell a:tat rna:" 'mal'em.ireasma adue celor ce fac aeeasta, ,,1 precum scafa.udti~~ care merg pe fundul marU <Oil sa caute mirgadta.1~; cu cat se afunda mat mult in adancur Ire cele mari la, e oceanutui, cu ,atat afla, marY;,a:dta,re de mai mare pret asa se Inta'mpUi ~ ~ cu cuvi ntel e dunul.ezeile~truru Scripturi i Dace le citim la suprafata, sau le ascultam la suprafata dupi I,~terat ne folosim tntr-o mica maS1Llr~1, dar daca cercam adancul lor tot mai m u it, aduc su fl ete lor no astre tot rna i, m u l t fo 1 os.

···· .. 01 vedem in dumnezeiestile Scripruri ca din

lng.a.d.uiil,~ Domnu l u i, d1l.1pa departarea lui Dumnezeu de unii oameni, diavol ul are mare putere sa -] munceasca ~Ii sa~i chmuiasca pe oameni cu fe.] de- fel de bali cu fel de fel de nenorooiri, eu fel de fe1 de scarbe si pagube. V edem aceasta 18 sfi.ntul ~ ~ dreptul Iov, ca.od. a ingaduit Dumnezeu satanei ca degrab si~i pricinuiasca pierderea tuturor averilor ~w apoi sa-i

72

N E- - IF_}' 0 JlI' ,~.) , .• ,If" ':\1" ]I::,' r" y [0, .. -'I.. ,Ll jt! Lril 1 ~

aduca rani; bube rele in trup, de la, crestetul capului . pana; la talpa piciorului.

Aceasta s e vede t;l'.. in cazul regelui S aul, primul rege al lui Israel, cum, ,dupa ce s-a departat Dumnezeu de la dan;sul pentru neaseultare, a trimis un duh necurat c,a].~=l muncee, i~ trnn~ea pe j08.~, mcea. spume i,a gura, ~,m 11 umai cind Da vid im canta din. harpi. sau d:£n :p'sa~'tire, se departa de :~.3\ el duhul aeel a ~f se U$Ul"'aL putln,

'0 vedem ap 01. Tn. cazul desfiranaruruui acel uia din Corint, de care' spune 8mn tul .A,postell Pa vel eft 'BJ tra.'"t cu mama .~ u j, cum pentr IJ aceasta faride~ege, csre n u se pomenea nici Ia pig:an.i.~ dumnezeiescul Pavel a hoti.r,at: Intru numele D1,()}J?,n.:t.l/ui nostru Iisus Hristos, adunthuiu- va val ,I,i duhu! fTUf~Uj cu put ere-a Donmuiui nostru Iisus Hristos, I,sa dali pe unul ,ca aceta satanei, spre pierderea trupului, ca .duhuJ sa se nlaJ1.wi'asca iii ziua DOln:nulut liS,t,s (I Cor. 5" 4 s= 5)"

. .A ti V3ZUt deei eum, fle p entru pacate, fie p entru

lncercare, Durnnezeu 1ngadu ie ca.t,eo d~.ti satanei sa, aduea omnhii boa.ta - nep U tinta- nasube (;Ii .... ~iir-b·.· ~ si

, , , ,t" .~. II!,;.!! - ~ .;:J\.itLlII.. '"" '''1'=

multe _ felwd de necazuri. Asa s-a inttimp1at si in

vanghelia de a:s:tizi.'J ell. femeia oea g.arbovi,.

I~ti ce zice durnnezeieseul apostol $.i evanghelist lues: $i invaJa Iisus intr=una din s.inagogit. 8a~n billa.

De Of' ]n.vi~ Mantu i·tort] I sArntbata ma ~ mul t decat ~n eel e~a~ reo z ile? Sa.mb,iul~ in legea veche, era, zi de odihna ~i, sarba:toa,re pentru vechruuilllsr.ae~. Ei atune'!' se aduna u 111 slnagogl ~Ie :1 or, $.1 aeol 0 preoti i, J evit ~ j, dascali i ~ . i Iegiuitori i c~iteau d umneze i.asc.a S criptuf,a" care· en ]Jrrulde,a_ .~egea 1 u.i M oise ~,i sc~r.~er.i, ~e prOCfro.ci. ~or, .Poporu ~ sta'~ea ~i asc'U .m,,, :Manw.m tonJ'~ :s e ducea adesea

""' 0

.PA.R'lNTE.LE eLE.PeA

acolo, cki N gasea gramada pe toti $,m. pill tea s a lie ta'~'mieeaSlci dumnezeiestile cuvinte ale Scripturii, pr in cuvsnrul S i U eel V1.U ~.ru lucrator,

.A~a S;=8! dus Mruuu]torul intr-uua din sinagog] si cand a a j DDS E I 800.1 o, i a:~a. era. 0 femeie care a yea duhul neputintei de '~.8 anw ~i stta.t,e'a ga.rbOivit~ adi CH eu capul 'hl jes, neputa.nd s.a.-l ridice ]in sus nici deeum. Era 0 jale s.a vezi 0 biata. ferneie bitr~l1a cum statea incovo i,ata cu ca pul aprcape dh:; p8in:dn 1:. 'N u mai putea vedea soarele niciodata, niei stelele de pe cer, ci

_.JI_ • ~ .... 1 Iii' .... ... bovi .

veoea numai paman tu . rar aceasta gar oov ire a ei nu

em 0 boa),a fireasca, ca. la celelalte boli, ca la surzi, ru a Ol1td, .,8 '$lc'hruoprm, ci, era '0 le,gltul~3 a satanei, E~ era chipul omului picito'i)", cere cttrlJd e legal: de satana 'DU, mai 'J) eate si mai priv,eaJsJci :~ B1 cer ~ ei prl vests tort la pimill~t, la manc-an:~,!, 13 baratu·ti, :I a desfrsu, lao distractii, la tt)a:ti fir.adele'gea care trage pe om i'n fundul iadului, A~a era ~,i biata femeie, un simbol, iusi'mra

• 'r.;' d. 'ill ... ...iill d 18 ..

voia ei, n run. ~egata (We 5 atana c e ". 8]11"

S:~ Mi'lfjjjtuh~)[ll] ui '- vizind pe aeeasta feme ie legata de satana .I S=Zl mctl,t· mila si fir,a sa-L roage nimeni, Bra sa mijloceasca nirneni si sa, zica:

I ,.D'o~mne, ~nd.urn- Te de femeia aceasta ca- j garbova ~,i

.. ::; '11 1m - "!o t d 11 8 .. ..~. .

S'L4 GU capm ~.a pamant . _ e JJ;' ,.. an l ~] n-a mai vazut n ict

soarele, nrnlC.i stelele 110p~U. ,i niei pe oameni 1a fa~i'\ v'azlnd ca nn Dumnezeu ~\i pe satana care 0 tine asa incQ.v<Q]a;ti Ci3l o secers, i-a zls: Femeie e~ti dezlegata de neputi.uta ta. $Ii 'punlnd pe dansa preasfintele si preacurare e Sale mimi~ a mcut-,o deplin sana.to~sa'!1 ial' ,ea didea slava lw Dumnezeu"

Poporu] s-a infi·;.eo~at ~ i to'todata 8-·a buew'at de Imntlnea. oofioo1ta .

14

Dupa siv.ar~irea acestei preaslavite minuni pe care aJ mcut-o MaD'uui1)orul sambita, mai-marele sinagcgil, un preot sau lUI carturar care reprezenta sinagoga, ,3 ie.~ it in fata poporului ~., a linceput a mustra pOpOIU.l~ zlcand.: Sase zile sunt cand pttteJi .'iii veniJi aici sa va vindecati: dar nu in ziua sdmbetei. Dar n-a indrizn· t si.."m spuns lui Iristos ell v.intu] acela, ci l-a SpU8 eatre popor, 'Si nu ravna Iegii f-a tndemnat pe mai-marele sinagogii s.a mustre poporul pentru min nea ce se &cuse in ziua sambetei, ci zav istia ~ i rau tatea, care pururea sti pianeau p e caTtu,~ rari si pe fadset

At esti a In's u pururea pe Man tu ,i torul ~ i d ispre't.u~au minuniie Lui ~i le acopereau ell. ra.ura~ea~ cu zavistia $-" ClIJ ura lor. Daca Li-ar fi fost plini de zavistie ~i de ['au tate" ar fl l'n teles ce esre mal mare, .~ inerea samlbet,ei sau 0 v Indecaee ca aceasta care era a; sa de rninunata, ~ j 0' faeere de bine asa de mare', in ziua sambetei? Dar s atana ~.~ zavi stia care era in inima :111 W ~ nu l-a mis ape acest fitarnic, ~.i zavi stnie s"a 'i'nte1,€ag,a, puterea minunii.

Iar Ma.l1'tu.it(Dlul J ca Unul Ice era Durnnezeu ~.i . nsusi Cu vantu1 ~,.i Intel epel unea lui - umnezeu a :2:,. s eatre aeest mai -mare a 1. sinago gl ~) care se arata a m.t de ravnitor ~n fata poporului pentru liner-e.a sambetei:

Fararn:lc,e~ can! din voi in ziua sdmbetei nu-si dezleag-a boul saa asinul si nu 5{,{? duce sa-t adape sou' sd-! dea de mancare? Adica aii ] egat pe om sa. nu faca un bine altuia sambata, dar nu J~a't,i legat sa nUL dea apa boului SBJU asinului, ~i tu, ta: arnice ~~ zavistnice, asa i!ntel egi ege8'~.'·· , ~ :11 te1egw ca acea sti fern eie este mai mul t dec-at un bou §,~ deeat un asin? Daca tu dezlegi

,PARI NTELE C IE OPA

7S

boul ~i asinul si-l duel sarba.toarea lao ap,a, ~~ 1aJ ~n ~~ la ~nanca1.'"e." nu 8,S cede oare ca Eu sa dezleg m ziua ~{tmbet,ei pe aeeasra fi~ca, ~ lui Avraarn pe care' satana

a legat-o de 18 ani?

De ci ] - a pus ] a in tre bare la exarnen: "la spune tu - zice - ce e mai bine: sa dezleg un bou si un asin ~' s,8.-1 due Ia ap.a $i S3.-!~ dau fan, sau sa. dezleg un om d~n ~,egatura satanei?" . "

lata dec] cum stau Iucrurile, Iisus os:ande~te aict

mWm~rcia" care este 0 mare mutate $1 -0 mare vielenie ~i 'un. mare pic~t., 'Bmn.e. a. nnmit-o Hristos aluat, c~d ~ zig, In alta Evanghelie; Cliutat.i si' va p,d-zit I de aluatul Iarisetlor care este tli~anfiJJic"ta. Cic~ precum cduattlilll daci -1 pui in fa rutrTh3 dospesre toata fti:m,in tarura a§a tihirnicia. Sotti,e! la om to~ta tntoomirea lui. Mi strica si ~nintea", ~i privirea, ~i purtarea din, ~fa,ri, _~.i mirna .,lu~ toate .~ le strica, De aceea Manruitorul 1i face atenn pe apostoli sa se fereascd de acest aluat vrajmas $,[ pljn de otra.vi al fa:~imicj,eru.

FiUarnrulci"a, are ca. radacinJi vielesugul iar ca. odrasle ~rn roade: zavistia, rautatea, riivn~I:L'·tta~ pre"Eaca-, toria, minciuna, vamtnarea cmstei altuia ~w cele asemenea, Teate acestea ~'ru mulee akele sunt roadele ~atanljciei Dorinta de ca~~ig~ slava desarta sunt de asemenea roade ~ le fi ~t",mlciei ~ De aeeea, in dumnezeiasea Bvangheli e vedern foarte adesea pe Mintu1- torul lumii mustrand acest blestemat pleat aceasta blestemata ott'a.va ~i alna t al satanei, din sufletul nostru, Cac~ nu-L auzirn in Evanghelie pe Hristos o:-,~ c'~-""'dll' V· .~, ~ de curvarule. vai lje, curva, vai l~,e.~

oiI:olJ:, ;(.11.1.1. • n' (;1hJL , ", "-" ,

tit harule, vai tie, v amesule"; ci: Vai 'vouay carturaril Of" $ i fa riseil OfO' f(I'~a-rl'Ji(: i. Vai ·vo.ua~ arhierei lor ... ' i

l'

NE VOR.B'ESTE

clu1urarUor Jalar.#!it:i~ o,~ bi ""ti vicleni §i fl',tarn.i,(:i~ nebun t ~i orbi ,i cale alte'~e, Die zeci de or' t· blesteami Hristos p e tlt,amicw., Caci . umnezeu f ind

l, vedea ca:ti rauta te ad uce omulu m fi tam i cia,

,. _,

Omul mm,' ic i totdeauna una are in inimii ~i a~ta pe 1 ~mba 'una are 'in minte si al ta 121 at i tare, O]TIul mtan1ic 11.U are nici mintea sanatoasa, nici ,~nima~ nici ara tarea roa te i~ sun t stricate cu a] ua tu ace sea care ereste dwn vic"e~u,gu~ h1~n:1Ji ~u.i" Una spu ae, alea gande~te una te SmVul~e~te~ alta plsnuieste .. una iti arata ca este ~,~ alta este, Daca privesti ~,a fatarnic il vezi bocind, :rug,indu-se, spunan.d em face bine. DaT toate aeestea le face urmarlnd sau ca:;;.tigul, sau razbunarea P e altul ~ sau vatimarea. cmste i al tuia, S" cate ell i prur~ nu ia &,tamici a, lei nu a jungle vremea $,[ nimeni l1U poate spune fe u~W' e vicle.$ugurHor ji ~arniculu,· ,. Die aceea s-a SP~1S ca 'fi'~l'lDl'i'ClWl este ca un cameleon,

Via:~a fatamJcului e pestrita ca r,isul. ,A·~j vizut blana 'risuhu~ ci are peri, cand albi, c.iind negri cHnd vineti, A~ a e viata tap.micu' ui, acum e t~l'L1'·~ un fel, aeum e 'in alt fel, Trece de la Q sta e la, al ta, CH\ m,~ijmici,a, u-l Iasa sa fie einstit nu-l lasa sa ijbi sinceritatea ,$i ner.i~]taJte.a sufletului, cum a cerurristos: Fie dar V,OUQ cuvdntul ce est€. da, da, $i ce

este nu. 1121. Ca ce es te ma z~ In ult, vine de 1 a eel riiu. San in aJ t Ioc zice: Vat' voua~, fariseil or jl#a;11 lei.

ristos imi cere: daca in Il'na mea zice da da 's,a. ziei ,~,i ~ irnba mea; daca I imba ziee 11 U if] U vow . ice ~ j cu mintee, Iar daea inima mea zioe da, w~r limba nu, sunt Bi.tamrn,c si pesmt, sunt ras, sunt cameleon, sunt drac titaJrnic; sunt blestemat de' Hristos pel1tru fitarn~cie~ ca. una am,n inimi, ~n alta, pe' bUZie~ ··reOcatoda.

PARINTE'LE CL.EOPA

11

cste mestesugul draculut, Viclenia iatamicia rauta~, l .a, vijimarea cinstei altuia, dorinta de C3Sl:ti~· , dorinta de s a va; ~ u b irea de aratare, dorm ta, de a p ~ aeea o menilor $j abe ~111l1te~ rele izvorasc din fitllnh;i,e care are ca radae.~na, cum am spus, viclesugu .

De aceea, Sflntul Apostol lacov ne spune: Sa fte

U'vtintul vostru da, da, $.i ce esse nu, nu, co, sa nu cadell in jaJarn.icie, Ca:n.d vom vedea ca una spunem ~i alta gand.im; sa, ~trum ca ne-am prins in aceasrs mreaJa a satanei ,i e' • oarte greu sa scapam de ea. 'Cat

, de greu aeest pacat, daea I'r] stos l-a blestemat mai rnult decat pe toate r

Daci v eti sa ~titl un fi~amL mai mare deoat toti rntan,icii lumii, g:lndif-va ~a .uda, Atunci {::and. 3J venit femeia aceea pac,aroasa sa spe-~Ie pieioarele Mantuit01~tdui ~i a vir sat un vas de alabasrru inweg c m i r de nard, mi r scump, $.1 spa ~a pi c ioare le Lu i ~j 1 e ungea eu mir ~,w le ~tergea c - parul capului $1 se pocaia dm teats inima, iar ~ Iristos i-a zi s: femeie . lana-u-se odcatete, Iuda, care era. de' raU., n-avea grmjii, de pocainta Fem,eili,,·i este din toata ~nima, ci se gandea ctt de :S.C1L),mp e' miru1 si a spus catre ceilalti apostoli:

De ce .$-0 jlJC'td paguba aceasta? Se putea vinde m irul ace .. sta elf mat mul: de 30{) de' dinart ~i' sa ,S,B dea saraci lor.

Dar Iuda avea grjjla de sar.aci anmci? HI) cum spune Evanghelmsrui, aves punga de obste ~i ce _:8 ce se punea tntr = ~nsa de ,ea tre cei 12 apostol 1.", dadea rudensilot sale, De aeeea a mostenit toate blestemele care sunt scrise In psalmul 108 din Psaltire, EI VOLa sa p,a:ri ca e Foarte '1nHostiv C1U saraci:i. Dar ']:l-ravea el grij a sa, vanda mirul ca sa dea banw ]21 sarac,j~ ci en~ supirat

18

NE VOR'B.E$TE

ca s ... a virsat mirul pie carle putea e~ sa-~ v all da ~j sa. ia . pe el roa'" rnult de 300 de dmari. Deci, dupa vOriba se arata 01 are lubire de sa,raci, iar in in~ma cl:vnea dupa arginti, :j,j numai cu gura vorbea de iubirea die s ilr-aci,

D . . ~I ~ . . CLIo] Ii.. d .... 'I .' . . .

_ ar nu gr~J a ce saraci ~ manes pe ansu er gr~J a, os

n-a putu t face 'lost de 0' DOU! suma de' bar t Dacs ar fl. cipatat el vasul acela plin ell mir, ar fi mCULt pe e vreo 300 de dmari ~i maw mult, ~,i 8POW dide.a. la obste cat voia iar resml n punea deopa teo Aceasta era. in inirna ]u~ 1 uda ,.i. a sa 8=3, arata t ca est-e.

Iar csnd a venit la Hristos ~n grading Ghetsimani cu slujitoril arhiereil Of, auzi C2mtEi fiit-al1'lWcie: se apropie

.' .-!Ii e

ca. Ul1 pneten ~ ru zice: Bucura- let! /jrrii/atoru! e! $,1= L

samta., Din ~afari se arata prieten l~ imbritj~e.aza. pe Hristos pc I'nvi~torul sin, si ,L sinlta. itl fata tuturor, iar in inJma sa are planul de vanzare. Luase ,a:rginfi ~i

~I • lui it '''' h '. .] B '... .

te-a ZlS S UJ 1 on ~Ol" ar I 'mere' .. or:_ ·\·aga,tl de secuni1~ p'e

care-L voi sdruta eu" Acela este, prindeti-L.

'O~ rauta tea ta, I11L]do~, cu sdrutarea Yinzi pe Flu!

Omului? L,3. aratare era prieten, III inmma v,inzitor; Ia aratare era ra vnitor, in inirna aves. mare do'rinta de a. face ban' prin vanza:n~~a min.dui. in toate purtarile lui se vedea ci era una ~a fa~i !]i a ta in Inima. De a ceea s-a numit fiul pierzarii, Caci g·_·a pjerdut pentru vesnicie. fiindca era unul dintre cei rnai mari fatarnici 1n care

~ .. .

~lH:;ra satana eel mai mare viclesug, t'ic·,andu-·se, pentru v[e~ID1 m ole fl u I pi erzari 1..

Sa ne ajute stanta. Treime ~i, Maiea Domnu ui sa ~uam aminte, ca eeea ce €' in inima noastra, sa fie $.i pe

1· .......... .'L. ~ A "

imna noastra, ". nun.

VIN·DECAREA .

COPI.L'ULUI LUNATIC

lubifi r:rediiJc'i()~i~

Sunt unii osmeni, numitl scafandri, care se bag,l "n adaJlcul oceanelor ,i pe fundul marilor, §i c;autaacolo mirgaritare care adesea se ,g;ll,ses.c in seoicile de pe fundul -mari m" Dar ell sa gise~sc[ un margaritar ~a acela, [cadi osteneal a. trebuie sa- ~1 ]3. asupra-le acesna, primej'duindu~~ ~ uneori c!u ar v·' a~a. .

Asa ni Sf! cade ,.i noult, credinciesilor care avem credlnp dreptmarito,are si d .~mnezeie:scul botez, sa ne afundam plU urea 'in dumne zeiestile Scripturi sa adsncim pururea mintea no astra in dumnezeiestile ~i prea 8dit1ci'h;~ tn.~e.~esuri ale ei, caci numai B$,ti" von) aflamarga ritarele cele prea sfinu ~i prea folos toare

pentru manruirea suftetelor ncastre.

Ati auzit E vanghel ia de astazi, .Daoa 0 ru e i du pa

, . .

slovs Evanghe Ia e ,Scurta dar daca vrei sa ta~c~ie~ti

flecare verset "11 pa "e, po,ti sa, faci 0 predica foarte lung!. Dar nu e VlI.'"eIDe acum, in cadrul ~ult~mJ1ezei'7e:ti~ Liturghii, sa facem eu de .. amanuntul dUcutf,ea 'C.W,- ci

vom da doar niste spie uir· din intelesu.~ el,

Se spune ~n ea: in vrelnea aceea s-a apropiatde Iisus un om oarecare. Evanghelia nu ne spune cine eta omul aeela, din care parte a Palestinei, C'e stare GIlV e a: era bogat, era 8a:rac~ era tntelepe era mai simplu, era bolnav sau em. sinlBtos.

Spune dear simplu ,ei a venit un om oarecare eu

o rugaminte. ~i care era rugiln1h1Jtea lui? A adus la

:80

IiSlL1S Hristos U~ copil al siu care era cuprins de drac mai en seems tn trump de' h.n-.rui pHni.

Dumnezeieseu ~ . vanghel w st M,ar,cu. spu me inci em cum se mdricea,. Cando 1.1 apuca diavolul zice cil i1 trallltea pre jos ~i facea spume ~a gum. Tar dumnezeiescul Luca spune mai mult, lei striga ca. .e urla, tipa ~i se batea cu. capu ~ de ]:) ietre, s1' tune ga ~ i a yea fa ,8 cu totul schimba.il si au totul infricosata.

Dar de ce a spus dumnezeiescul Evanghelist Matei ca tocmai . 8, una plina era. cuprins de drac? Nu sunt ~i astiizi 0 multime de bol na VI" de fel ul ace sra ce sa zic ep ileptici care 'V in ~ a not ~ a malf"1isth"e ~i le ci f m tocmai carrud e hma pl Jna cae' zic ei ca merna i. a tunei se i il Ibolnav:_~8c? Dare' oe le,gi.rur,i are luna cu boala aceasta C~ se numeste epilepsie? Are vreo ~egitUfa? Nu. Doamne fereste!

. Dumnezeiescul pir· nte Ioan IGura de Aur spune ca draeii, vrand sa huleasca zi direa ~td Dumnezeu, .pande.au aceasta vreme a lu .. ' i P ~ ine, ca s,a, munceasca tocmai atunci pe cei da~i in stip,a.nirea. . 01 de Dumnezeu. Adica sa z~ci: .iam lut a e pricina cit ell. sum bolnav de epilepsie, ~Ull.aJ e de vini cit eu sunt indracit. ~ i a sa, sa h 11 ~ eases pie' .Z id ttoru ~ :s.' zi di rea cea prea buna ~ W pre a, eura hi . a. . ui D1!Jrm1 ezeu, Ca a z~ s Dumnezeu la zidirea cea d~ntal ca erau toate cele t&cute de EI oune foarte,

Mai sunt ~m a· j oarnen m care d au vina pel una ~:i pe zodii .. Ei zic: ell. n-as fi asa de rau, doom a~ n fast naseut intr-o zodie buna .. Sau: Ie zodia mea, m-am nascut in zodia Racului - trebuie sa merg deci Inapoi ca racul, Iar altnl: m-am nascU't in zodia Taurului ~i trebuie Sea flu ba.tiu~.. S au altul: eu m-am nascut in

sr

zodia Seorpiei '$,1 trebuie sa fin victean ca ea, $i sa i utep pe a.~t i i cu rCuValTlN ~. ins far;;'i t altii: eu m- am n ascut in mali ie, s au in. zod I a Peste lui ~ SiU, a Vars atoru Iui, s at] a Cump enei: de aceea sunt eu neh.otirat ICe'· ebuniel

Dumneze-iescu.l1ii marele Vasile ziee in cuv.a· tul

din ,iexaimeroo de 181 facerea hrmii, cand vorbeste de spre facerea Iumii in ziua a petra: .",Omule nebun, ce Ilegaruri poate :3 R aiba zodi a de P e cer, cu nasterea tao pe pamant?'" Nicicdata nu a . ~!egaru:ri steaua tao de pe. cer leu. nasterea tao t, e-am ficu.t ~~:~ din. cauza riutatwi 110 a stre, din ,ca:uza.vo:'nt,ei noastre, Am dat vointa no a stra. in ma'oa satanei, ne-am tacut r.i i. de buns voie, nude snit N u ne-a s' li t nit i I U:I1fU. La ri u, n i c ~ zodi He, niei conste atiile cerului, ci riu~atea. noasrra .~rn vola noastra proprie, iar aceasta aduce munea vesnica .

a,ta, da ',. care era pdcina lea dracu [ua 1'']1 stip.anirea ~u.w pe eei indracili An timpul lutlw~ pline: ca. oamen ~ i s,i huleasca z~ direa cea bUl1i I J ui Dumnezeu, adica luna", sail cum zic a1ti.:i" stelele sau zodiile,

.~ i ce ne· spune in continua re E v~an.g~el.ia de ezi?

A zis tatil eopilului: Do a mne, miluieste pe fiu] meu, ell e lunatec ,~i .rau pati'm~te:; ca de multe ori cade in foc ~'i de multe ori, In apii. Oare ce sa 'fie focul ~i apa? Chiar numai de 'natura '. orbeste Ev,angheliai] Nu, Doamne fereste! .... ac8. te-a ~ lua numai dlupi ~ itera

E vangheli ei, te-ai face secrar.

Dar foeul ~i apa a lei au ~ i alt tntel es mult rna i, ina It, Teate patimile de care sum. ra ernul pe fata pamantului vin mai ell seama d~n doua part]. Din partea manioasa ~i cUn partea poftitoare a sufletului,

N.l5: V() J1.' IJ.E $ 10K

Pe linga e:~ e mi~i este si partea ra "jonaJi~ care: tl= are a face' ell aceste patimi dobitoeesti ~,eg3te de si,mtuf,i"

S ufletul omu ~ui are astfel erel pa:rti ~,m din fiecare Sf nasc alte pacare, Din partea ra~ronaJa se nasc: eresui, ered i,n!a Siltrirobaj nebunia, hula, nedis cernamanml l' nedreapta socoeeals, nechibzuinra, nemultum "rea de binefacerile lu w Dumnezeu S j al e oamen ,j ,I 0" S' i ce ~,e' asemenea Iar ce~e'~aJ[e doua pa.lli care sunt Inchipuite In E vanghe] ia de astazi prin foe ~ ~ a.pa, su 11 t mani a. Si

pofta, -

Din partea 'mam1 woasa, se na so In om aeeste paea.te: maw, In ti iura, de oamen i" care e egala cu uclderea, Cic.~ zice dumnezeiescul loan Evanghel istul: ICe I ce "ura~te pe jratele sdu, u(}ig4$ de om este. Apoi e za vistla, sau bueuria de rau ~ altuia, pizma, ra Vll3J, cea rea, riu'ta;lea; mania, iutimea, tinerea de' mhltie a raului ~i ce Ie asemenea, Teate sunt pic8'te at~ e JMiq:ill j c ele ~ man ioa (1i e,' ,eJj ,..:II ~[f"Q ;;!I ~'e' n- '1I1,ijj1'11· e';

, v ~_~ .. 1, !GII1U1W~~ Q~I. "II,U", ',Wlll

Iar celeleh ' ',."'[-_,k ',. m~ -, I' ., '-,;': ,: eel '-,~ des-

, ~ ..... W.~ ane pacate ca. tacorrua p\~,]lteoe UJ,. I,e:s

franar-e~ betia, ~enea, dezmierdarea, moleseala, trandivlaJ, ~,~ celelalte asemenea SUitt pacate a~e '-P" attii

- , ~

po fti toare at sufletului, C and om u.l cade in acest eat este

Indracit, Cicw zice tataJ copih .. d ui: Doamne, de mul:« ori I-a aruneat p'e· el in foe ~1i de multe ori ln apii. Foe este m§,[l~a ~i toate pacatele care se nasc din ]naDle,;, iar ape este pofta, Deci de' ca.te arm suntem rnti paoatel e

o. m • "., ~ ,

uru, ~h e zavtsnei, ate pizme], a,~ e' Juptrul ~" ale ba;mri.i,

ale nemul .. tumirii, a'~e rip.wril~, ale dorintei de rizbunare, cind 'tin.em minte rio.] asupra altuia, d-e 'tot a tales ori sUilmm aruncarp de samna in :toeul man mel.. Si de c,atearm 118: fmbui~bim pall tece'~e ~i tl,e imbatim ~ rn Icurvin1. ~.i pre'leurvim ~i. curvim tmpo triv 8, firwi ~,m, ne ~ as,am pdn~i

.PAR.lNTE'LE ("LEiOPA

de dezmierdare, deJene ~i die trsndavie adica de moteseala vointei de a Iuera fapta cea buna, de a:ta.te~a u ri suntem tranti p de satana it]. apa poftelor noastre. A~a se tttte'~ ege ceea ce spune tatal C opil ului: Doamn e. de multe ori l-a aruncai pe el in foe si de mulie ori 1M

Asa ne i!nd'rieilim ~i noi in fiecare zi, cand satana n e 01 inpaeirnile pirp~ celei manioase, ne arunca in a Ie pal1ii celei ,P oftitoare, .ad~ca ln apa po fte 01" ~'i ,3- raut8itilort noastre,

"

Dar ce spune mati departe OUlU I Iui I] sus Hristos?

ooamne. l-am adus pe ella ucenlcii Tai si "/1-(;Ui putut ~iJ,~1 v inde ce + Oare n ~i veau cred in'pl u .. cen ic! i 1 u i

- , d .... ....a ~ "'"J D ...

~ Iristos de n-au putut sa vine ece un mdracn ,,' 11.·'ar cate

.£'.i;; • • - • ? C~· .

I ninun ~ ~1 semne I1haI!J 18rCU't et 'rna] ]' na m re . .. ac l zr ce

Scriptura ca le-a dat putere s,l lnvie morrii, dracii sa i zgonearsca, ~,~ sa m,uladu ~ ascii tala ta boa ta $1. neputinta In popor (Matei 9, 8; loan 3) 2'). Dar de ce n-an putut acum ueenieii lui Iisus Hristos sa-l viudece de boa, Hi, pe acest bolnav? mati, de ce: darurile Duhului 8mnt~

] .. d l tamadnirii ... d

Gum .arati darul prcorecrei sau c am ta'rna u nu, cane

se deu sfin~H[or~ nu se dau pentru totdeauna, wei pentru toate luerurile; proorocii P'OOOf'OOealU. numai cand 'ii insuflau Duhul S mnt ~d. nu mn toate ~ ucruri le, t I i ei despre toate, C[ n umai de spre acelea pee are 1 e sp unea lor Duhul S mntj de [care ~t ia Du h u,~ S ffint ca SLAnt de folos sa 1e stie ei.

.~ata I eremia proorocu l. Era mare P I"OC [i()C'1 S f n ti t din pantecele maicii sale, dar l1U putea sa pro oro = cea:s.ca in totd~alnlla. De mul t{~ Or j e] vorbc:'a ell poporu ~ ~j eu lloenicii ~"ru-:i mustra·t $i rnJ)eau ahfeW~ iar cand venea Duhul S rant ~.i ilr11Cep ea sa proo roceasca i'.i

NE flORE ESTE'

spunea lui Baruh: Vino aproape de mine si scrie ce VOrb.f2SC eu acuma, cd acestea suns venue de la Dukul Sjiint Simpea ci a venit Duhul STant si ce va grai e'~ rnn acel ceas sun t vredn j ce de a fl scri se sa ramana in durnneze iasca Scriptura, in care le vedem ~l as azi (Ieremia 45, [~5).

De aceea a-au putut uc mic j sa vii dece pe eel bel na v, Dup i cum darul proorocie ,j nu se dEt totdea una ~j nici pentru toate lucrurile celor ce proorocesc asa nici dart ~ tamaduirilor pe care l-a dat Man.tuitoll"ul .sfi'lCll'{Hoir S,aj ucenici $i ap 0 S~O "; . u era totdeauna en dansil, em numai csnd voia Dumnezeu sa, tarnaduiascs pnntr-lnsii ~i rrumai pentru ceea ce voia Dumnezeu,

Deci in acel moment luase Iisus Hristos darul tamaduiri lor de OO,a Apostolii Sa", ca sa. nu pc a ta

~madui pe cOiPUu acela, Dar de ce l-a hiat? Pentru ci a va.zut ~ i Ia dan~ii 0 oarecare neeredinta, N u ] ipsa totala de eredinta, Ci Imputinare de credinta, Acea tmputinare de' credinta a nurnit-o Mlntu]tonJ~ necredi npi" A vazut 13J ei 0 indoj,a I,a. Calc i atun c i cand au V8ZUt ca copi ul acela cade jOS:J spm ega, scrasnesre din dinti, se bare cu capul de panlant, urla, baga spairna in lume, s-au Indoit [oi at putea sa-l ~amaJd~ift!:H;a. 'Sw aeeasta indoia.Ui a [or a vazut-o Vazat'Ol'ui de inimi, Usus Hristos, Pentru aceasta i-a raustrat rnai tiruziu, pentru necredinta lor;

S i de aceea rise bietul om: Is-am adu .. v,' la U (d'ni eli Tlii~ dar n-au puna s.a-·i tam iid:uias.(,';(j. S,i at. ncl ce-a flout Minrui'torur! Preab and:ul nostru M.intuitor t Ce pUn de t,oata, sfintenia, eel ce a 'fiost !" nsu~i Izvorul sft~1Ltenj.e-:i ,~i, ,al b andetim, S-a man.ia.t. ~i mant,~ndlu-Se, a zis:' 0 .. netlln ruu ~i' necredinciO$ ,panii cib$d v.oi fi

..

'.

FA Jf._J,NTELJ~ C LEOPA

ell. vo.i? .palla cand va voi sufer! pe vo i? A uzi? Oare de ee S -a ~niat M,aJlltuitorul, ei de c~ a facut wnus~_~re la plural si nu la singular? ~at~~~t~l S.~a. ~8!~a~ pen 1.1 ca, a v.azu.t ~a om TIt ~ eredln~a ~l v ~cle[~.~ ~. c:ac~ ~ ~~ Evanghel i~8ru i Man;u. se spane ca ~mu ~ ~' ,~n~, n« .f.~Jl

..... 'r A" ceasta t.Ii ararat ca n-a vern t ta

ceva .. ajuta-ne nOua· . !oJ~' .£.1. ,~u'~~."" • . '" -- . ~

lristos ell toata credinta, ci CU U~1 fel de viclenie. ~.a due Ba, vedem, va putea care sa ta m,adu.~asca pe copil u 1 meu? Acea.sta, viclenie $.ID· aoeasta necredinta a .111Ustra~·-o Iisus Hristos, dar DU (;8. fiind nurnai a acelui ?'In_ e:1 ~ mtr€CT.ului popor. N-a zis: ~,O~ omule ne_Credl1r~CJ~S $~ v~cle~. pentru ce vii lao line daca n-ai credinta ~l zici: da'ca poti ceva ajuta-ne noui?H. _" __

Nu a facu.t mustrarea asa, ci ne-a dat u p~,lda

pentru toate veaeurile ~" v~rnuri~e ... Ca: V'i~ta lu~.l~:S~S Hrlstos este ,1 va f protou pul v ~e~! ~. crestme p~na. 11'1 veac. Ne=(:i aratat prin aceasta ~i nous, c~ atune :_and cineva a gre~it; sa nu-l museram pe ao~l8l. _de fa~a :1[1 a 1 tu 1. Cacm in aeest caz omul stab trt~, c i'edin~a se d~ZlUl!-' d,ajduie~,te,. Cum zi?e pfrOv~rbu:m~' ,,~.afe ~~u~ sa pi~~cea~ pi calul", adiea ne inva~a. si lTIUStnlT? .~ e 1tO,tw, ca. ~ L ~unJl to~w ar fi vinovap, ,i asa acela care-t vinovat, care-icu .musca pe cac,i~Ui)~ ~ sa. stie ca, p e~, ~-am mustrat. '.

A~a a went '$j Iisus . Iristos 18 mustrarea om.ul~~ aceluia . viclean ii putin cred incios, care era ~'ta.taJ. ace ui copil unatec, 'Cic~ at zis: 0" neam ~au $~ necredinctos .. ,pa,,,Q (."iiJ'td voi fi cu lJJoi? P·an.a ,c(lJ'ld ,va

voi suferi pe votr » folosir m.ustr8re~, p~tlti~U :m~ldte' persoane, ~a p ural, ca sa nu-l de~·~ad~Jdlulasca. '':8. d~ i-ar fi zis numai lui in . ata ] UlTIl t: nO', omule rau ~a

necredincios ~W. vic ean ' - l~ deznada.jduia., c~ era ~m slab iu credwn~i'i D'.af pdn e~ i-a mUls;trat pe toi~J, rCa sa-1 doa,r,i ma rn, tare· pe lcelli ce ,era vinov,at ..

I ~ ~ I r

NE" VO' R·'BE~' srs

" .... "'~}. ' .

. Asa s~a in.un-nplat $.~ aici, Dar dupa aceasra mustrare facuta la plural sau 'in chip obstesc ce-a rnai zis Iisus Hristos? .A ZDS:' Aduceti-I fa Mine. Pe cine? Pe eopilul acela care era 'jndr,acit, care facea spume ~n timpul luni j pl ine ~ w pi timea a~ a de greu, Sic And l-au adus ce a Bout M,allQdt.~toru~ nostru II· sus. I Iristos? A certar dracul ~ ~ acesta a iesit din. e'~ ~,. ~ ndata s- a timiduwt copilul ~i I-a dat pe el eatalul SHU. 51-1 duca aCfM~i\. V'ledeti? L""Ii ti.mAduit Mantuitorul nostru Iisus

- . - ,

Hristos, dar InM mtii a mustrat vlclenia ~w necredinta tatalui siu~ vorbind ca pentru Ina '. multe persoane,

V,azand dumnezeiestii ucenici ~ID apostoli loi mlnunea aceasta s-a recut asa de usor' de catre ," su s Hri stos ~i de ew nu s- a putut face" L= 8J.U must ~i L- au

.... 'iIk. D' d . " ...

intrebat: ,', OaJn1U!', ae ce n .. am putut ~,l tun sa scoatem

dracut acesta? l.-au luat deoparte pentru ciiJ me 'era rusme de pcpor, apoi penrru ca. simteau ell aici e 0 taina. Peate vow afla de ~a Iisus Hristos pentru care' pticina, pentru care pleat sau nepULt~nla a lor nu l-au pu tut vindeca? L uandu-l la 0 parte, I [SUS .H fi stos JI e=!b spus: n I,at! pentru care' pricina: pentru neeredi l~a voastra n-al" putut ~.a~~ vindecati". f-a mustrat pe ucenici penrru ca ,a_ vazut Ia e'rn 'putini indowaJa putina. necredinta, si aceasta pU~h1i. necredinta a. ~Ior a numit-o Minwitoru' l1"cred]nta.. S-i apoi le-a imp,arti~~t un lucru mare: Amin zic voua" ea de veti ,a~ea "r,(i!dintli numai cdt un grfiunte; de muster (adica a it cat 0 sam_Anp de ceapa, ~j inca maw mica), veti zice muntelui acestuia ridice-te de aicea 31 du-te dincolo, ~\'f de veti Ii credinciosi, vafi vo·ua asa, du.p·iJ credinta voastrd. Le .. a ararat ca ei nu au credinta nici c,at un

- - ~

graunte de mustar, Dar noi pacatcsii, cat! credinta

P .l.R:l «r« LEe LEO PA

avem? Daca p~ Apostoli i ... a mustrat. Iristos, va dati seams, lea t de pu til1R credinta avem no i. De aceea nu s~ impl inesc cererile noastre prea repede, 'p entru ca .

suntem p'f\ea puJin credinc io!] ru. ..' + , __

Dar oare, ft,a\ i ~or, spune ' vangheli a lui Iisus

Hristos .adevirw'? Doamne fereste daca am zice C8,11U. Cine va huli ci in Evanghe ie sau ln toata dl~~~"" zeiasca Scripturi este u.n cuv.int nedf~pt. sau ratalclt: pottiv~t dU1[nnezeie~tw~or canoane a~le Sfintil.o'r Apostoli ~i arue dumnezeiesttlor Parintru este a:n~te:n~a. To~. c:uvirrrul lui Dumnezeu este adevar vesruc, Dar. no~ citi" in istorla SfilT~Uor Aposto~~ si in Evanghelie ~a nu g.is~m n~ciieri os Iisus I ristos ar fi rnutat luuntu.

, Avem rnsa. ca~iva sfint" mari care au mutat muntii CU rugao~unea: stan ul Ioachim, patriarhul le;u~alimullui; un erginrar, pe vremea S'fantuiui. Platen, episcopul Alexandriei; Sfantul ~9j'\CU di~' la .~n~n!el~ Fracesc din Abisinia, care n-a vazut '9.5 de ~nru ~s~a de om: S Ianm'~ A verchie, episcopul Ierapol ei, eel int~loma,~ cu Apostolii, precum ~~ Sfantul Grigorie Tanmaturgul al Neocezareii - marie le mca.tor de 1r.d.nU'~i - at muta un munre ~,i un rau ~a 11.01 ~ e-a penrncit sa se duca lin ~lti pa.'l~e.. Toti acesn sfln~l. a.~' mu tal mllll1iW CU l"ug;aciunea ,~, i. nu este vreme sa va

spun ;·stOirl:a,~or,) caci ar fi predica '~rea .Wung_~. .,. ~ "

Dar de ce s fin Vi i au ·m.e ut m ttl urn mai man decat Iisus Hristos? Penrru care pricina? Sl de' ce ] lristos n-~~ muta t muntii? Caci poa te ~e't' intreba.: CU~l, s,fin~ rn ~ care sunt robl a~ lui lis-us, 1- I~Sb:)S au. facut mrnum mar mari deca.t . Ian sul l' Sa va liirnurfS(; acest lucru,

CanOl a venit M!intuitorul nostru Hristos in Iume, E~ a ficut mmuni atata. civt pt. tea sa cuprmnda. lumea ~,.i

,cit era de ajun s ca. sa, creada 0 ITIU ~ 1)8n t r u mantuirea sa, E1 ,a, luvia t un U10l1 de 4 zi ~ e, pe Laz ar, ~ w pe .aJ 'rt i de cate 0 zi, Dar S mn~u 1 Ghe orghe a ita V La tun m art d.e 400 de ani, si SButld Macarie unul de' 600 de ani, Iata min uni rnai marl deca.t ale ~ ui H ti stos, Dar pentru ce? Pentru e,a_ Hristos (1, spus: Cel ce crede tn Mine'" minu_nile' p€ care le fac ,Eu~, .. 'J i rued rna 7i deciu Mine 'Va

face" ~ Deci da,ca sfln;~ i: i n =a ar fl facut minuni m.alm mari dec!t [i~us Hristos, nu s-ar fi rmp',~ ini t euvantu 1. sau prooroeta Lui. illnsa, cerul ~d, pi_mir.Jl'w ~ vor trece, dar euvintele Luinu vor treee".

De aeeea s,finp j au. mcut ill vrernea ~O]~ nU11tU1,i tllaj marl de~a;lt Mi~'w itoruf, dar IOU, puterea Ace] uias W DrUmn~Zie!U !l;SUS Hristos, Care lucra printr-Insi]. Ca!(:,w EI a. ZIS ~la Ina ~'tare:' MiJ sui la TalaI' Meu $l~' la Talal VD'S tru, ~ i fa Dumnezeul Meu $ i la ,Du:rn n eeeul VO.';~l ru ~j Grice v€/i cere in numele Meu, va voi da VOtta. S-.a isrui'~ aecjo unde era rnai inainte cu siava dumnezeirii Sa~e, Nlc~odata nu a lipsit ca Dumnezen de acelo, dar acum a, l:ndumJIIDeZe,h trupu 1. ~d a r ldicet firea ornenee sea, de-a dn::apta T,a:~aju:i, ~,i effie B,t; 010' a dat putere mare Sfln,~rn lor S,i,i, ucenici ~i Apostol rn sa, mea minun j

~. "I': ~_.~' . III ~Il _ ~ .... ...... ~ "

sa U1.Vle morp~; sa goneasca duhurile, ,sa, faea, chiar

mmn~[]j 'mal, 'pre~us, ~i mal marl dec at a m!c[].t Ef I'llsu~~ pe pamarnrt. Dec I nu afm p~, le .. au facu t:i ci tot Ii S1lJS le-a mcut prin sfin ti ~ S§,i, C3 sa Sit ImJP~ m'MThleasci cu vintele lu~ Dtllvi~~ care a zis: Mil~urult este Dumnezeu intru sfln#i Sat "i $.li~nlilor care s.unt pe piiman:tul Lsd, ,l-llinuJlate' a

jllcul Domnul toote voile Sale. intru ,diinlii (Psalm 67,

36;, 1.5'~ 3). '

,PA:RINTELE' CL1ZOPA

m,l pentru ee au mutat sflntU muntii eu rugaciunea ~i n-am vreme sa vii spun alte pilde de a~'~ s,fin~j car-e au mcut minuni ~"~ mal msri.

Si dUP'3 Ice a spus 'M3nru,~'rorul acestea, ee le-a mal spus Apostolilor? Le-a m_a,i spus ca acest nearn de draci nu iese decat cu rugae June ~ i, eu post.

lata eele ooua anne prea p u terniee date' de' DUnTIleZeID] crestiu U lu ~,:~ p@,sru,~ ~ i rugic.~ unea Credinta tare, apei posm'~ si ru,gicmun.e2lJ fac adevsrate minuni ~,i as taz i ~.i vor face in veaeul veaculu L C rune' n -are cred,run:~a]1 nu cunoaste mlnunile lui Dumnezeu care se fac run tot minutul, IDe aeeea a ~i spus M,allt~].j.torul:: De va fi och iul tau curat; tot trufPul tau vaft lum tnas. Care 0 chi? Ochinl sufletulni, care este mintea Em

b '. ~ dl~ '"," lI!'ii d- di "'", D .

tre we 5 a crea a oa sa tie curet ',_ e neerec ,1l1ta+ .Ie,ca

acestea sunt armele preaputernice puse in 'mana credintei fiec.imi,a:: posm1l1 ~~ rugaeinnea. Cu ele 'paste omul sa 8~' timadui asca pe sine si p oate :si1 t8.Jrlliidui asci, ~\~, pe ii~ti.L

Vedeti, fra t~ lor, cu pestul, eu rugseiunea, cu

,,,. di fi·· l~ ,.

smerensa ~l ell ere, mta, S=8U raeu t mmuru preas avrte,

en aeeasta pntere au fost marmarti ~,rn S fil1trn i Apo stol i, d e catre Ii sus I~Ir~ sto s. $ j, de aceea i =a, m ustra t pu thl pentru l}Iecred,rnu~i~ CH s-au indoi't putin, si pentru acea lndoiala n -au putu t SCQ,9Je' ace] duh. De ace e:a a sp II S II ristos: Acest neam - adica neamul acesta d~ draci I' c a- s mai mu lte fel uri de neam uri - nu iese dectu cu

PO'8t Q:z' cu rugaciune., D eci sa ~.ti~m ei ~i cern Ina i ra ru ~ ru

mai cum,plllt~ dtac~ s,e due de la 10m... daca omul e tare

- -;11 ~

in credin~a~ in post ~j in rugaciune, cu dartl] Domnului no SU""u Iisus Hristos Cel impn~lIJni sli vi t £1';], T,atil ~,rn cu r""\..~'h ~I '~~-t ~ "i A· , __ ' .,_,

I,...;!'I"I U.w kJi'lIJ,WL-" 111 v,eCld.'~' mIn,.

Voi af auzit ca Ia 20 decembrie se serbeaza Sfantul Marele Mucenic Ignatie Teoforul, Oamenii care au porci, se gi.ndesc. la .. alta: ,~,:s.i nu tai ~ porcul p,ani la ignat, cAnd se apropie Craci in ul. ingr.a~a porcnl, lca. vine ignatul", Daea ar $ti ei cine-i Ignat, nu. 1 .. ar mai cinsti cu P orci tiiiati.! ci :~~ar cinsti cu al t fe'~ de einste, ~,H'p voi cine-i Ignatie Teoforul?

Ignatie Teo forul este copi 1 u] acel a de care spune Evar ghelia cil a luat M,antl!1~torul un prune ill brate ~i l-a ararat la Apostoli ~,~ a zis asa; Amin zic vouii,de nu va veli fl1loar'c,€ fide nu veti /7 ca pruncul aces to. Jl U

.I§I I =

vet! in. ira intru .1m pariifia cerul ui. N"', se cere curatia

~ ,

cea de la Botez $i nevinovatia cea dintaw" asemenea

prune "i' or, ca sa. rn ergem in tnJ.p,~lr,a~ ia ceru ~ U [. Dar de

ce? Auzi ce spune Evanghelia: Nimic necurat n« va in tra fn tru in!pariili'a cerului. P~nfiJ. n u ne-om cura f sa flm. ca prunei j., sa n-asteptam s·a intram in j nlpa:dl:~j a cerului, ,A cesta-i cuvantul lui Hristos; ~ lati, vedeti, ]J1,i.n! nu vi veti iinm,a:rce sa fi'Ji em pruncul acesta ~lIJl v1e1t,i intra '. Aeesta-i Sfsntul Ignatie,

,.' a Pi ecat ill Anriohia Siriei cu p',arilltii ~ui, de unde erau ~i ~.-Iau crescut acolo. 'Si 8 ajuns eplsoop al An t~.ohi.e.i celei mari, in. timpurile acel eat traia

... ... 1 T'· "

tmparatu raian ~1 era mare prigoana, iar ~mpira~ia

Romei stap a[r"jJ_ea 'tot Orien tul 'pana An Persia ..

Cind era el episcop In Anriohia, atata. de frumos predica ~,' atal.a de fnn . os se ruga, inca,! atunci cand slujea, era lumina in biserica puteai sa nu mai aprinzi ~uminari. DIe la vesmintele lui lumina teats biserica,

,PAR'lNTElE CLEOPA

91

S i oamenii au. ineepa sa-i spuna asa: .Jgnatie pnrtatorul de Dumnezeu" sau ~,yeof(nuln pe greceste ..

A auzit impara:tul Tra i an, ~,~ mergan d. ~a. riz hoi mpotriva persilor, s-a abatut en am ratele prin Antich ia S ~ri ei ~ 0.3 pe acolo era, drumul catre Pers m,a. ~,i a c h emat Ia dansum pe episcopal Ant iohiei :

- Tu e~tm gnatie Teoforul?

- r 'u~ maria tit.

- Dar de ee iti zi c t,i e oamen i W . .P u n:a tor de

I )umneZ8 u·r:"

EI n-a tigid u it:

- Pentru ca port pe Dumnezeu ill ~lli1jma mea ... ~Cum poate un om sa poarte pre un Dumnezeu?

J!i.

Imparatul Traian 1JJ1.U credea, mai ales cit era

nehinator ~a m doli, Se inch wna, Ia zei,

- Asa cred, ca eu port pe I is us in . nima mea,

- .A m auzit cil tu predioi pe i ristos Cel rasti gni t

.: tot Orientul l-ai luminat cu. credinta Hill 1 kmstas .. , Ai

ii' •

III tors ata tao lume de' la zeil nostri,

- Da, pana. voi muri, voi lntoarce popoarele p[lgine si Intunecate de la draci 13. Dumneze u,

- Asa raspunzi ~!' Bine,

A dat ord hi} la zece 0 stas i aspri ~ I ~ au] e gat c u 'In' uri ~.] J-au dug, de la Antiehia Siriei pan.a la Rome n-I, judeee rump a.r a tul Trai a n; i a gindi l]'~ va cati ca 1 e ester De aceea spunea Sfantul Ignatie in scrisorile sale

atre smirneni: HDe la Sirla p~ni la Rorna cu fiarele Ilui ~uprt pe uscat ~ru pe mare '. Ii rnceHlu cele mai grele 11 cazun,

Cand a ajun.s la Smirna s-a intalnit ell SmntuR l'olicarp, ucenieul lui. Acolo, cand l-au vazut oamenii p." eplscopul S iriei, veneau si-i sarutau lanrurile, iar el

92

],e= a spus ': '! .Dragi m, me i, pe vn i n II 0 sa va rna i vad ~'~ . Le-a. tinut <0 predica, iar Stan'tul Policarp i-a Sar'ILltat

" '

lanmrile ~j a. stat leu ceilalti episcopi, preofw ~i diaceni,

vmtld si-l vada fii dorind sa auda dumnezeiest i'~e euvinte care Ieseau cHn gura lui. Nu mul t dupi aceea, Srnn'tul Pollcarp a fest ars cu foe ~i.3" murit ca martir,

$ i l-au petrecut cresti nH Ia corabie, plangdnd ell, jade, ca de acum mergeau pe M,a1'1e~ Adriatica. Iar el ~le= a spus: "Dl'agii mei, crestinismul '[[]U este un ~UC1U numai al sfltuid i, ad "CD a sfatui eeva bun pen tru Dumnezeu, Din contra" Crestinismul adevsrat este nn Jucru al S1lJfermll~ij, sa suferim reate necazu r,~~ e pen rru Dumnezeu, toate cih inuri I,e ~,w moartea pen rru Hristos. Asta este calea pe care a Juers. Hristo s ~ i a P osro J 'ru L u ~ ~ si pe asta trebuie :sa mergem $'i noi, cd rnra de Cruce

" ,"""'" :R:, ... ", ~ "'""'" n

nu ,eslJ.e: nWJ.,1J,1LI1JI'I;;.o •

Le-a scris si 0 eplstoUi) ca avem Epistola c.{ure smirnen; care este in P atrologia greceasca, Foarte intariOOI3J·e·, M,erg,ind pe jCN,), a trecut i'n drumul :~ui prin Troada, prin Fil ipi ~] prin Maeedoni a, si a tntiirl~ bisericile erestine, care erau sadite de MarH A1)O~:~oH Petru ~i Pavel ~i de IceHa],ti apo stoli, Cereeta blsericile, r.nvii~~ sfatuia si ~l1tarea pe :fta,ti' cei nep u tinci 0 si, ca, i-an dat voie ostasii sa 'tina predica; ,,!<Ntl vi uitati la mine ci aim lanturi ~ ca, nimica in Iume n ~ am einstit mai mult decat lanturile". Daea Pavel, auzi ce spune;

"

Sun: ,t'fEg.at pe:n.tru .IiSU8 Hristos, dar lantur! le acestea

lnt1 fac sa flU' "ttl 1.~ at fericit. Toate vi le ,dOfY!SC buee VOI<~Q.t. e1J~ Pavel. l~gatul lui Iisus Hristos. care n",(j bucur foarte in lasuurile m ele.

Deci era urmator al Iu i F Iristos, Care a lost l egat la still P', bioi ui t $i ch inui tj preeum si al ~ui P'a ve I.

PAjl,.J N ret.s C I;E O,PA

Cand a. ajULns Ia Roma, l-au big.at ]._ia. in.Achls,oa~~

pinil avea sa, v,i,rui, Traian de la razl) C.H. ,',. venn

i'mpir,atu ~ Trai an ~i i ~~, adus aminte un osta'~ ,; , . ,..

- MAri a ta, peep iseopu ~ a eel a care apredi cat, ~ l~ Anriohia ,= cla a predicat grozav lmpotri va I mp ara,tu lu 1 ~i a p,iginHol', in f~lta i'mp8!ratll.~h:~] Traian - il avem 18 'temni~a,. ICe' sa, facem?

Tar rurnp aratul ai, SPUS: _ ~ - Pregi tid - rn moartea ] a, zi de :saI"ba toare, ca sa.

adun Rom~ tQ,~mt sute de mii, sa vada cum 81TI sa =1 omor. Mi s-a impotrivit rnie fO~I11e si a zis ca, nu se teme d.ecit de T r.istQs. Sa-l vad eo, va veni Hristos sa.-] sco~ti d,inma,wni~le mele?

'$ i in zl de sarb at 0 are' l-21"U $005, In [afl'~ri_ din. temnrnti ~:i 1- au SJQu:s in arena, unde era, imp,arattd ~i tot],

PI! _ _ iI

senatorii Romei $i sure de mi ,I, de oameru. .

EJIJ am fost 3JCO'[O 131 ROfm,B, am vazut unde au mBlncat leii pe Sfantul Ignarie, Am vszu t Col lseumnl. unde 8rU piti:nrruit peste sase milioane de' martiri, Este 0 cladire rotunda .mare-mare, l],rma~a,. S i custile ~tdlor I e- am vazut. '$ i sus SUUt rrepte un de' se urcau l 00.,000 de spectateri, ca sa, vada cum ] i man a nea f €lrel'e P~' crestini ~ j cum ii C~1 i nu iesc Am fo st acol o. leu oc h ~:~ le- am viizut si am calca t, pe-ace lo,

I'mnp\ir:aild s-a gindi tr. tOaJ,ta nora ptea C'U ce mO{it]~ sa-l omoare: ~,~,Sa -'~ n~;stignesc? Sa- 1 ard ell foe in cuptoare? Sa-l 'bag in cazane_ de ~:ra:ma en ulei tncins? Sa -1 sm~H eu ung'h i i de fier?" 'S i a urma a spus eli eea mai grozava moarte este si-], dea le min,,~area lei ~'~1'., ,

Atunei impiratul a adus din Afriea 0 corabie de lei, pre care- j, fin'ea cite: o saplmnana\= d,Qua fiiTh11JAnz~, ca anmei caud '~e dadea drumul sa omoare 'J) e crestin i, lei avea mii, pe care-i dade,a si=w nlinince fiarele,

94

NE V(JRBljSTE

~i SfltIru.~ Ignatie cand a. auzit in temnlta ca i s-a pregatit moartea B8i: ,Maine 0 sa te manance leii ID'n arena", a simtit cea rna;" rna e bucurie, ~j a zis .a~,' ,: ,~Grnu sunt al hi~ F. nstos ~i foarte mulr doresc sa t118 maein de ,d"ntH fiarelor, ca. si flu dulce paine a Prea sfintei Treimi", OJ,,' di i~va cu cati dragoste alerga . a. moarte ueenicul hr i, lisus Hristos .. , barbat urmaeor vrednic Mariloi Aposto ~ i Petru ~ ~ Pavel ~ ru S Iantu.l ui ~tefan- mtruul martir usa mucenicilor.

Deci a. doua zi au a du s pe Sfantul Ignatie, ier crestini ~ din Roms ,cend au au zi t cit epi seopul S iriei a venit la Roma legal in Janturi Sia-l manance fiarele, all. ta.barat ~;. se rugau de el din suffer: ) Preas wntjte~ cruta-ti viata ca esti .0 lumina ,lunUw si curare .. .",

_ll ';! Lt- Y

Iar el le-a SPU$ = vedeti Epistola cdzre romani Q'

Sflintului Ignatie: ,."Dra.g~i mel cresti i, n-·arata~w ca.tre mine dragoste desarta, Aeeasra dragoste C'[J. care vre] i. sa. mi erutati pie mine, ca eu sa mal i.iesc, nu-i

t! 'lI! ,

dragoste crestineasca ICa. vreti s,j mao crutati, sa. rna rn

rAman in lume. Oare en, zice, .ati auzit ce spune Pavel cat doresc a rna dez.lega fi iJ11pre.una ell Hristos afi, eli ini e a traJ imi est€: Hristos ~i a In' uri' tm i este

d b· .'I. -d ..... "; 0' ,an" a "

Pavel asa a alergat ta moart e, c urn a alergat Man.tuWtoruI cand merge-a la Ierusalhn, cando voia sa-L opreasca Petru; lat.a ne suim in 1 erusalil'n $i r iul Omului se v.a da tn mtiinile oamenilor pcicl~lO$i $1-L vO'r bate, . si-L vor scuipa . si-L vor Iega, $.i-L vor rani. si-L vor biciui, 1i-L vor raslignJ. si-L 1JIor omori pe El. Cand a auzit Petru, care-L iubea pe Hristos foart mult, a. inceput si Bl~ba d agos' e de E.W, dar nu ,ragl()ste duhovniceasca; rem ca. si-L crute sa. n.u moa,ri: CruJa-Te

...

pre. Tin e, Doamne. sa nu- Ti fie una ca asia, e.G sa

mori.

~H atunci cat de rare 11 i u be a Don~nu lA pe ~ :t~u.~ ca l-a numit ver I ovnic, ~~ i-a dar chei e Impa.~aile:1 eerurilor i-a zis: in.apoia Mea, satcul0 - satana l-a numi t -~. eli nu c.uge~i cele ce SUi'lL ale lui Dum nezeu

ci cele ct! suns ale; oamenilor. _ .. ' .

S PUIl!e. Sfirn.tu.'l Nice dim Aghiori t:u.l: ~ ~PJre.cllJm ,cmd faci foeul, iese fum mare, asa se vedea la_ Firlsto~ mainte de-a . ierge ta moarte, cit de tare dorea sa

, ;":,., 'S' o;!I, infuri at .p' iOo Petru !Qm ·iII~"'lI. numit satana.Dra-

moam ,~"' ~.I!< ," ~. ,"'"' yL!..'i!.i'. 'fIJI W '"" il.JI., _ '"'-

gost~al LU] Si-a aratat-o: .Doar pentr~ a~~a am venit,~ 1 ume '" Si m 'r pentru rascumpararea neamului ornenesc, Dac,a nu mor Eu]~ voi sunteti Tn moa~,. E~. am' venit s i mor sa V8J. rascurnpsr pre voi", D eci I?~ru. tnainr : de patima gJe vedea dragostea ce'a net~nnllrn:a cum lese fumnl iinsjnte de fl,3Iciri: '! .Eu vreau sa mor pe cruee, cum este scris ~n Scripturi, sa v.B['a'f~,Cl-J:mpar'l·~.

. sa si Ignatie Teoforul acum. Cand a~] _:az~]t ostasii ,ca S=3U adunat In nurm.ax. ~lla.{e'" cre~tln~~,dl~. Roma le-au dat voie sa vorbeasca cu dansul, ca nu-'~

'p1uteau omori pe to~w, ci "era~t m~l..lf. ~~cle~:. ~~._ u _aI:~tat~ dragoste de'~arti catre mme, frati ~ mei! Cat am d.or It s.~. mor eu la Roma ~.i mai ales 'ttrnallca~ de flare, pentru Cat sunt grau a] lui Hr~sto~ ~i nu vreau .a~u\ mo~~~e_. dec~t sa fiu maeinat de dintii flarelor sa rna fac panl.e dulce

Ii Sfintei Treimi" ~

Si atunei, vaz~lnd. impa ratu ca nu se ~eme; ~-·a bagat in arena, DaT ;",-a da t voie sa vorbeasca .U~·b~U ~ cuvant, S<i flind ·~.legat inainte de ~. se da 1~'rumu1: ~.e_l]o~r.~ a tinut 0 predJici stra~nica:. ,~Nu lasa~l_ l~rledlnta_.~ ll~

-Ir" stosl Nu va lisa.tH Uite viata noastral Intr-o clipa

NE VORlJESTE

nu rna'] s~nf( cu vot, Eu care V,a_ vorbese acurn, peste cateva ,ell P f, su fl,etuJ meu va zbura la cer. P antecel e leilor va fl mormantul meu Carnea mea va fi in pinJte_ciele leilor, far 51lJ fletul meu va zbura de la acest '~p 1,8, Preasfanta Treime ~,i la Iisus pe 'care- L f 1!LW besc §1 pe C~[~ [.-am purtat t[t!IJ in ima mea to,ati v lata".

. S!, ere un stA.lp msre 'in arena, unde ii legau pe cei ce-i m~cau fiarele, Dupa ce-a spus prediea aceasra, ]'·'8(U dezbracat d€ haine ~.w J-nu :1 egat gol cu Inarini],e la s~,a~7' $,i, [00.,0100 de spectatori se uitau din toate 'pa11,w le, ,', CiI11~ n m anallc,a flare I e pe epi scopul d,i n ,A n tiohia. S ,I au dat drumu ~ la do i ] ei mari, fl arii1allZ i,.

Leii au venit si fn.titi I-au Inconjurat de trei ori $1 au stat o~eaca, in genunehi i'naintea, lui, Dar let, daca a V8ZU t ci lei l nu VOl" si~ ~ mananoe, a: spus: ~.)rioa~e,:

CU~ aoea~.ta moarre vrean sa zbor bt Tine, nu eumva sa ~la,_ crut~~' DOaLmrID_e; porunceste s~, 'rna mansnce ~leH~ ca, to,tdealJJ?B. am ,~orit sa f~u mincat de flare: pentru Tin'e"'~", "' _ _ $:ru atu~ncJ, en ~e~ ~a_ sarit pe un umar de-al lui. ~'i unu] }J'~. Qe~alallt uma~ ~1_ ~=_~'tW S_fi,!ia_t bl:lci[i, Sill, au venit cl~!-tm;ml_ diu nou Ia rnmp\a1L~,tu~ sa lie dea oasele, de ',3" ~irn'~~l ~ de la p ~cioare'~ care au ma,~ r,i·mas. ~ 1 lie-a d-at imparatul,

Ce s-a inta:mplat ins a? M inune mare 111'i.J1Une ln~ed: Oasel e cele mai mici de '~, a ~ll,~H n i 'I e -au in an cat ~el~i:,t au ma:nca:~ toats carnea, toate ma.runta iel 6'1 insa inima n-au mane at- o. Inima-i de carne. Statea .... ~_

,II. ~ < IbOCI,IL ...... d tn 1U,'"'e

case, ~ rn a, spus J1]npara'UJ 1:

- Ce- i c u inima de n-o ~llana,nc.a ']

- M,liria ta, uite ~erurn inlma au Iasat-o l:

- Mil" el imrn spunea mie 1n Antioh ia, lnainte de

,3.. merge la razboi, eli pearta pe Iisus !En initna lui. Si

... _

,"ARJNTliLI£ r:LEOPA

poate de' aceea n-au ma.ncat-o le'wru. Ia lua~i sabia ~i desnica d mima aceea,

r "

A, luat un ostas ssbia, si cand :9. despicat inima

S fantulu ~ Ignat ie, ca 0 ~ am~U e s- a desfacur l1f1 d.o U a". S i CIJ slove de aur era 8C1'1.$ pe 0 parte: I isu S~, ~i. pe ce(1,~ 21 ta parte, H rtstos.

Deci acesta-i Sian,rot Ignatie Teoforul, care,

atunei c3Jnd era copil mic ~ a fost purtat de Mantuitorul in bfa~;e, war el l-a purtat pe Iisus, nu in brat e ", C ru m irdmmw sa. 'pina, la msncarea ledor ~ i ~n vecii veci ~ or n va 0 dihni pe el itltnJ i mpiritia, cerulu ru,. unde a zbnra t

su fletul lui,

'Si 'S1'"8 a:mt.at ora,gostea Sflt1'ru'~uj. Ignatie Teoforul, ca n-a cinstit Tn lumea aceasta t}~(I:i vWaJta, nici bogi;iLa; nici einstea, nimic, rnmic mai mutt dec.at dragostea lui Iisus Hristos, pe CSJe L-a purtat j;ru], inima. Si SI"'Q, dovedit aceasta prin inima lui, care nici Ieli n-au nla'nca'~~o, cit era Hristos inn··,insa si prin slovete pe care le-a seri S Durnneze u aeol 0: J lSO'S, H rtstos.

Acesta s."a desa:va:r~i:[ il'iL drago stea l ui I.w S,US Hristos, cum. rar dl n s:flnt i au mai aj lUUS aceasta fericire ,. Amin.

DRA,GOSTEA DE DUMNE,ZEU

La annl 1 00 1 S-at] 'ill1.cre~tirla'~, ungurii. P ana, atunei au tr,alt lea( huni veniti ,Un 'p1artile Asiel la anul

,., " 1!

890~ Aveau un rege al lor, Stefa.n eel SB,fJJ.t. Pe ,t~:r.nptl~

'I ui s-au iner-ef$trn.nat unguri i,

'D-. Up~1 ro',;:' s- - _'!!!jIU "', """ -I'\i:!i; ~ 1Ii,,1r'It ~ t ei · I ,Ct' tat -, '1,od-I''''''1 - .1"

..... ~ '¥"1O;i "I _' ]n"",rn 'iwVI!.!!!,!I,a, '- au ,;;I'y,g. CH-· IIUC~i

pam la ~,054" U nguri i au fost ortodocs ~ ~ pe urrna au ficut. ~.egaturi cu papa si au trecut ca:tn~~ Apus,

N.. 'fIO·· .Do B /;~ S· , '"'"E'·

-r , . . :iI. . . I:' ~. J . ·-f

Dar tocmai atunci cand 8-,8U incre$tinat ei - ci atune w eand un popor s e incre~t.ille·azi intAi are mari daruri pen tru ca vine cu mare rivna la Hristos -) un c:,e~,d'Oj, auzind ci M,antu~loru~ it purtat c ucea, a rncut ,~l e'] ~ 0' CI1J'Ce gre~_t_ cat 0 putea duce. El a hrat-o dU]J\a s - ova! IlU dup',a, du h ~ cruces sufer i ~;"jl te ~ E] (lI . is: S··, ra I'

'!l :1' - - - - ~~~1r--1IJ[11 I a ~'[II 1Ij1' ,I -tllJ,,,-,,

Ca. lristos.~. dus C~uce.a su; erintel, dar n chinuia ~i erueea cea din extenor, CD era grea ".

" Deci ,8., :~ne]J"s bietul ungu ~t a luat crucea in spate

~I 3. plecat dm Ungaria pie jos palla .13 Ierusal irn, A ~cut _~ocma j prin Turc i a $.i p rin P ersi a pana a i e'~ i t ~ a Ierusalim Sj a mers rrei ani si jumatate.

_ T 0 ~ y] 0 carau,~ unii WI bati OC:OTeau: "U [t·. un om

nebun, duce 0 cruce in spate! i)'} ui nu-l ·p,asa. A ~ tH it Utudau~ al ti i il 0 carau, EI due ee crueea. S im,erga~d el ell crucea zicea psalmi ~1 a lite rugae ~UI1 i ,

C.i:nd .3; aj uns 18 Ierusa 1 i m, sa va.da el c. u ochi i ~~de. :l~fb~i~ cruce,~ M.antuhoru]ui; a asat c ucea jos in b~.8.'enca. ~rn. se m nunau toti: , Vine un crestin tocmai dUl Europa) d ~n I: ngarl a, cu 0 eruce In spate' ', l,aS311d crucea in biserica, a euprins Sfil1itlU_ Mormant ~ .. a inceput at plsnge, Aco10 ~a Mormantul DOll1Jl'~luj flecare se roaga cat se poa te mai mu t, daca a aj un S cu mila D'OI11 n u ui,

Aceia ]-'8U lasat sa se roage .. D'3.r au vazur ca nu se mai desprinde de Morrnantul Dornnului, A prins de lespsdea Sfantul ii Mormant si a pus capul JOB ,~] a plans,! ~i a plans, ... De la ,0 vreme nu s-a mai auzit

P']angind ~,; ei ~Ill 7'1' rf;:'" 1/I;.lf6 - _- . _..

~. _ ... "f~. 1II;c:)1! '-:;"_.;;II. .,,.rov.l,ai, omu ee, sta ou a

adormi t, ori a. IDllUJ. it '"' ..

Calld, dupa vreun ceas s i ceva, au VI.1.lt sa- 1. deprindi de 80010'1 e'~ ·murise. A. murit plangand la

PAR1NTE"LE C'LIiOPA

Mo mantul Domnului, Doetorli, du,pa obiceiul ]01"11 vazB.1.1d ca a murit grabnic, ~l .. au scos de la Morrnantul ~)ormnul1lJ~ si ~'-au facut autopsie, Cand au ajuns la i ni Ina lui, era scris cu slove de aur: "Jisuse ' I rrstease,

,- d ~ill· t ...., '!!

11 readu Iee _ ra O1:os.te~, mhulc'§ e-ma;

-. .. . '~I ""':"? 1-'

AU~i cu ce cuvmte a mnnt e~ m gura; ~' IS se

I ristoase preadulce dragoste, mi 1 uleste-mal ~, .A tala L~a iubit pe Mantuitorul, ineat atunci cand a ajuns nade a pa.titrut, din. adancam in imii cu atata dragoste s-,a rugat, incat a murit en aeeste cuvinte .. Si :S,..!l pastrat inima lui cu aceste s eve rea si la SfantulIgnatie unde era scris li'$uS ' ris:tos cand l-au mancat '[ eii,

Vedeti catii drag os te de Dumnezeu a. avut acestal C§J,m, osteneal H\ a avut el sa p Ieee de aic i ell 0 cruce! Ani de zile s·a rabde foame, sete, ocara, o stenea 1.30, trud i; i ar ca nd a aj uns :81"",3 arata 1: ce 1 ~a dus pe el, dragostea lui Iisus Hristos, Care era "'n inima Ilui _ Sufletullui a zburat la H' 'istos cu aceste cu vinte.

S.a dea Dumnezeu ~i Ma i, ca Domnu lui, ~ i noi parCato~ii~ daca nu totdeauna, macar din cand ill cand in inima noastra sa simtim cateva minute sau secunde de rugachine ca aceasta, Aceasta - ru ru gaci une, cand cineva 0 face din. adancul in imi i ~j CU 'mare dragos te de umnezeu,

Jar daca ne rugam ~i dragoste nu avern sau daca postim ~i dragoste nu avem sa- daca fac _ m milostenie $] dragoste nu avem sau daca aID face orice fapts buna, ~j mucenieia d:Blca. am faee-o ~,~ dragoste nu

vem, nimi ca nu suntem ..

Auzi ce ziee A posto lul P a. vel? De-as avea credi.nfjj~ .fncilt sa ms« st m.un/ii, d,u~ dragosle nu £nn, ni1n.i,c nu sunt. De-eN} fn1par#' lOlita (lVrfjrea nU~Ul 10,

U10

NE fl'O.RIJESTE

sdract Ii de-as do' trupul In eu sd-! ard'd~, dacii nu ain dragoste. ntmic n'U-,'11ijhlose:stf!.'.

A~i auzir? N,~ci muce ~c'·,a, nici miloseenia nu-i pr~mita, Ia Dumnezeu Bta de' dragoste, ~~ aceasta am spus, ca. sa, ne sirm catusi de putwn dupa mila lui DU~l,ereu ca sa fie' dragoste mnfre ~IOi. Penrru cit ~~ dracii postesc, dar tot draci sunt, NiGi ei nu srau degeaba, Noi 1113' nevolrn, a ergam, dar parca ew dorm vreodata? Si ei sun fecm,ore:ln"ei doar ei nu se lnsoara. nici 11 u se mad ti, dar tot draci sunt,

Dar penn 1 ce'~! Penrru ci sunt plini d ura, S fin t d Di onisie A reopagitul spune ,a~a ~ ~ ,Ra u I d'i n draci in aceasta 00118ta: tn poft» tara de minte, m,anj,e tara j1llmdec,ata, ~,i ino:hipuire pripi'ti sau nalucire",

Ai auzi t care-i ri.ul din draei? PoJlii .tara de mime, ci a. poftit sa fie asernenea ell Dumnezeu: n'lanie .tara judect!.ta .. lOa. se pomeste Bra ratiune sa. omoare p'e oricine, sa faca riu fiecarei zidiri a lui, Dumnezeu, ~w al treilea: ndlucire p'ripllli~ ca s-a 'inch ip u~t intocma· eu Dumnezeirea lJ1 ita:nd ca j ~,a facu t Dumnezeu, Zice ca r aci, ai Ina din draci aoeste trei 111CI1U·'· ,m,an ia foro judtH:atil,. f.nch,~pu i rea pr.ipi/a si pofla .fara de minte, e,i s-ar face ]nger" inapoi. Aceste tre i rauta ti t· fac pe ei dr~c:i" lar daca a i scea re di [ flints [or acestea, ew numaidecat ar ramane CUI~lt~ rea niste ingeri, cum, au fos iutii.

$i de aeeea a spus, ori in familie ori in. societate, ori in hrmea asta ' oats, cit nu va f dragoste, nimic nu este, Iar daes, este dragoste, dragostea-i

l,egitul1\ desavar~irii. -

Aw vizu_' It cand fa J"'!.i ' rv.~ .0::11 'b'" "" d ,.

_I!;"II. H V~ mancare mna, pui ae tot

fehil dar daci 11-a= pus oleaca de sare, n-are gust,

un

Spune barbatut femeii: nMih.1,e;a,fea asta-i buna, dar n-are gust", Tu ai pus de tot felu acolo: ai pus :~w ardei, s,m bors, ai pus ~i orez, a~ pus, zarza vat dar daca nu-i putina sare nu-i da gust. Apo] sarea cea duhcvniceasca, ilf} toaee faptele bune ale noasu e en s a-i placa 1 u j, Dumnezeu, este dragostea,

Nol nu putem avea dragoste desavar~ ~t!, ca

~ '_'

suntem pacato~i,. dar 'citu~"i, de' putin, Ai ·vazU't Sfsntul

loan Colov ce spunea? Era 0 inrtrebar _' in Pateric intre SfiU1~ii Pirin,t:l, $1 unit ziceau asa, a~.tu. asa despre fapta buns. Dars .. -a seulat un pariffte scnnd - asta inseaLmna colov ,- bondoc, un om micut, dupa I imba e gipteana,

. d .. = II!... ~ •

un om true r e stat ~ ~l a zis: 'HEu. vreau camonanur ~;I

tot erestinul sa, aiba din tcate faptele bune ca.te putin", plQifna ra1bda.i~", purina blande~e'~ p,U'tina nemaniere pu,truna. ~m franare, pu truna, milosten ie, plUtW-na rugae i une, pulina priveghere, purina citire, putina dreapta judeeata; dar roate sa ,e fsca cu. dragoste,

Dar daca dintr-o parte zid im ci a vern maw multe

b·' d di 1 b-" ~ ~ ,..iiI

apee nme, ~, '. e ,.,nl00 0, nu . agam seama oe

dragoste, apoi cladim pe 0 roata ~. se ~st:oa.nli caruJa noa stt~. De aeeea am spus 'ei mereu vin 9 mel cresrini ~,i mame necajite,plingand ci nu Ie asculta copiii, cat Ie bate sotul, ca, nu-l tnte legere, c=l nu-i dragoste ,.

Este ceea ce spune Man,ttl ito!" ,,~ in E vangheli e:

I fl. vremea de apoi se var ridica cop iii' impotrtva

." '1 .. a, I .... :::;;; .... ~I" t-a. ~ C III

parintf:,or si-t 'Yor OJ.U()rl.a~a. se rmpuneste, ca i et ce

a vorbit era Dumnezeu Si acestea se intimp a din uri unde lip seste drago stea,

Sa fere'a.scarumlle-zeu unde nu-i dragostel Spune Sfantul loan Evanghelistul: eel ce nu "unbid cu dragost«, intunericul a n~bil ochii lui ~~i nu sue

N.E Yt)RBESTE

incotro merge. La dansu este tot noap e. Sufletul lui ~u poate sa. fie luminat, tot timpul est inc'e~o~at, tot t~m;PillJ] esee tulbura r, ca nu. are lumina lni Dumnezeu in su fletul ]ui ~

S,i aeestea ~,e-am spu s p scurr despre dragostea de <'umnezeu ~i despre aproape e.

'CELE PAISPR.E.ZEC'" PRJI'CI .... I P 'NTRU CARE VOIR FI JUDE'CA.Tl pA.R.IN,~ II

. 'CARE N - =~ I CRS C'OP]ll

IN FR]'CA si ·.ERTAR ·A.·IOMNULU]

V'-8m vorb i t de~rtazi despre pedeapsa copi ilor care nu asculta de p'irnlt~i lor. Asfazi. am sa. spun ceva despre eele paisprezece pricini, pentru care Sf VO" judeca p,arln.~H care nu-si cresc copiii 1n frica §:j eertarea Domnului, 5,1 iata ce am a. va. spune:

I,. Inceputu! iJJJelep(;'iuJlii este [rico de DUJ1'l nezeu si cu cei eredinctosi ~a se form e~za' 0 data ~n sanul mamei (Sirah t, ] 4). A~[ a~zit i"lI] dumnezeiasca Scripture ca. iumnezeu porunceste in ~ egea Veche sa nu treeem cu vederea dobitoaoele vraJma~ si ~o-r no ~trm ~ e,and. ac e I ea. vor pat i rni ra. u (l es i rea 23 4 ~ 5). Dec t pr irna pedeapsa pe care o d£U Dumnezeu par'nt~l~l)r care nu se ingrijesc de a-si crests fiji in frica ~m certarea Domnulul este rocrnal penm aceasta adanca nepasare a lor: caci nevoind ei a se mngriji de cresterea fa ilor lor dlup.a voia Domnului i prin aeeasta ii au mai rau decat pe n ste dobitoaee straine,

_. Cal.lI:l neunbllinzi't aj'tu'lgt3. niirav::al~.. asa f.i un copillasat in voia lUI ajul'~ge rdu-crescuz (Sirah 30, 8) w

1., A doua pedeapsa a lui Dumnezeu vine asupra parmnt~ lor, de n u vor creste pe fi i~! ~ or in fries $.m certarea Domnului, fi.indci ei prin aceasta negrij ina u mai diu. dooaJt pe vrajmasii '~or.MantuitorulllO<StLU ne porunceste s a iuhim p e vr~jmafJij no ~t1"i. (~,atei _S, 44)t,,, Apoi, cati urgie a lui Dumnezeu nu va veni peste acesei parinti care nu-si i ubesc pe fi Ii lor d upa porunca 1 tl ~ Dunn ezeu ~d- ~ la s,j pe el s:a ucreze orice rill! tate spre a mosteni fecul gheenei?

IC:S! care Ulvata p€ fiul sau, fntliratii pe vrdjmas} si fnai:nte,(J, prietenilor se va bucura pentru el (Sirah 30, 3),. Vcu:gtt Ii nuiaua dau il1{e1epciunea, tar copilu! ldsat de caput lui va aduce sca.rba si rusine parinlilor sai (plU.de· 29. 1 5).

3 I .... ,. ... sn Scri 8' . .~ d

... ~ aras l ~ ttl: 13.11 t8 . cnp.tur.a este pOnJ nca . e a

nu defaima pe cei straini (Iesirea 23, 9), Deci a. rreia pedeapsa a lui Dumnezeu vine asupra pa ~i.nti~or~ de nu se VOl" Ingriji a-si creste fiii in frica de Dumnezeu

d. . ,.,. d .. _. ~ _ ,eOatl~:ce pnn aceasta nepurtare . ". e gnJI2l eJ ::!H~ ,aL~ ta

fata de fUi 101);"' mal cu uepasare decat fa~a de un oarecare om swain. 'pe care t1 ecare este dater de' a nu - J defaima san de a -1 trece ell vederea,

hl, ce ch~lJ miluieste tatld p€ fii, asa a miluit Domnulpe cei ce se tem de EI (Ps .. 102, 13).

4 .. Iar.a~j auzim pe rna "cel,e Apostol Pavel tOi de n u s e il1,grij este cineva de cei aJ.~ ca sei ~u W ~ unul ca acela s-a. ~epa.da t de credinta si este ma i rau decst un necredinoi os; dec. i a p B tra pedea p 8~ a 1 u " Dumnezeu care vin asupra pa.rin~Uor este deoarece prin aceasta nepasare fata, de casn ",eU lor, e[ sum mai raw decar necredinciosii. D,C/;ea insli cineva nu. poarta gr~jii de ai

HJ4

sid ~l mat ales de: casnicii sdi; s-a leptidat de credinla $i este mai pall, tiectil U11, necredincios (I Timotei 5, 8)~

.5 .. A cincea pedeapsa vor JU,B de la Durnnezeu par"jntwi care nu se tn,gr.iji,esc de buna vietuire a copiilor lor, caci prin aceasta negrija, ,ei nu neclnstesc numai rrupurile lor~ ci ehiar :s~ sufletele ~[or.~ care' sunt nepretuite inaintea Domnului, d1upa marturia cuvsnrului care zice: ICe va da omul in schimh pensru sufletul sou? ( v ,atfn 1[6 20). Deci, chlar dati nernai un flu ar

_ [II ,.. ",.

8.;ea cmeva ~~ prtn nepurearea sa de grija" aeesta "'~j r- a.

pierde su fletu 1 , cle rsspuns va da acel p ir1nte ln fa ta

D "I~'·Jd ~

reptuhn , U" [ecatnr?

Nu "tilde ell. ell' co sa nu te [dD'[arii fnlpr:eufl,a cu el Si JHai pe ur1na sa ,l se strepezeasea dtnti: (Sirah 30, 10).

Nu-J liis,Q, in voia .ltli la ti.nereJe $i nu trece cu vederea gre$e'li.le lu! (8"1'00 30, 1 ] ).

" 6 .• A sasea pedeepsa vor Iua ace,rw parinti pelltru c.i e.~ . ~a.t0r:~'ti nepnrtari ~ lor de g:rUa, l1U numai pe casmcn lor iw defa~ma; ci $i pe it1~i,~i coplti lor .. care' ~Ie sunt mult mal apropleti decat casnicii. caci care este

llul,p'e care tatal siiu nu-l pedepl'ft$te'? (Evrei ] 2~ 7).

; .. Diaca est! dr.aga~fi/lO~~ (;1.1' jhd tau. ie va ii~/~"ico$a.··

joaca- te cu el $ i te Via i)UJ 'ista l( Si rah 30" 9).

7 .. A saptea pedeapsa a lui Dumnezeu va veni pe~~ piirhJ~~i, ,atullc.~ cin,~ e.i nu num~~i ca nu pOBrta de gr U. a. de fi ~ 1 ] olr spre 8;- ~ create '""n frica Domnuhu ci

,ch rn,ar ~j p~ i'~lH care ar putea sa-i 3\j u tie.' spre acest ll'uera,~,' u fl eauta (ex, duhovnlc i profesori bun ;" etc).

Deprinde pe Uiniir C~ purtarea pe care trebuie S.a 0 a.iba1'· [eli far c:lind va im batran.i nu se va abate de fa ea (P ID~de 22~ 6)~

P.lR.lNTELE

HIS

8+ A, opta pedeapsa a ul Durnnezeu asupra parin tW·~.IOir vine a tunci cind e i n u numai c~a nu se lngrijesc g,a caute povatuitor si dascal pentru _~:i.i lor ci chiar sl pornirea cea buns a mOl' 0 opresc ~i OU orice chip se silese si puna piedici ob i cei urilor lor celor bone, cum ~l~ fi atunci [cand opresc pe fiH ]01" de a merge la calugaw.~,e~ sau de' a vietui in [urne ell mare frica de Dumnezeu,

Ceart,a, pe tlul tau $; ,/li-t sci Iucreze, co sci }IU se poticneasca intro rusine (Sirah 3,O~ ru 3)+

,~, A. noua pedeaps a asupra parrnn.tU(]ir vine de Is, Dumnezeu atunci ieind nu numai em opresc pie copiii lor de . a farpta buna, ci ehiar se ·~'u.pta pe toate ciil e spre a-ru pedepsi '$i a nu-i Iasa sa ucreze cele bune, Daca Scripture zice: Nu neciiji pe sluga (Sirah '1 ~ 21- 22.) ~ CU cit ma.~ mare pedeapsa '11U vor lua acesti parinti cpe.ntru aceasta rautate a lor?

$1 voi, par'i'~'lfilor. nu in/lira'l,afi la mdnie pe copiii VOI$.l"Yi. ci cresteti-i intru in·v,&lat.ut"a ... ifi certarea Domnului (Efeseni 6 4).

10.. A zecea pedea psa vor lua parintii de ~ a Dumnezeu. Cilld nu se VOIr rnngdj.i. de cresterea fl~'~or lor in fides. Domnului, deoarece 'Placatul lor nu este nurnai en firea mai mare ci ~ m cu. vremea; fi ~ndci mul t mal grea si mai mare este o sanda celor ce gresesc acum, I'n Jegea Darului, decat asupra eelor ce greseau in Leges. Veehe, deoarece Legea Darul ui Inu~.iIi mai desav.aq ite in.va,ptUrl are in aceasta privin til decat

egea cea Veehe care a fosr numai 0 umbra a Evangheliei (Evrei 1 O~ 1. 2, 27)..

Povestitt-le fecioriio« vostri, iar ei [ecioriior lor, iar aceta neamului care va vent" du;pil' ei! ([0]'] 1, 3)..

106,

N'E" YO' DBE"'TE'

~. . ,':.,.l\. '. • b,~" r

11~, A. unsprezeeea pedeapsa alum Dumnezeu va ven ~ peste pirinJp '.. care nu-si cresc fi ii in. frica ~i certarea Domnului, fiindci i 1 legea Darului il1sa~i nunra, prin care vin CO'Pi it in. 1 ume, de mal mare cmste s~a. invrednicit de la Dnmnezeu, suindu-se a t reapta de Ta "nil., prln prima minune care s-a Bent de Mlntu~torul Hristos in Cana Galileii (loan. 21! 8-~ 1 0).

Binecuvdntarea to til lll{.i in tarq'le C(Cj"CI _li ilor iar

bl.af"!I"...-:!i'"~ II' • J' d........ .. A ,., ~ t'· (·S'· 11 3 (1

'W temu« mame: .eo '~-' arama pana ~J1 tem e 'se .... IJ-a' ", '7 ).

12~ A douasprezecea pedeapsa a parintilor care nu si ~',8JU crescut rCO]"I· ii l.nfri ca. de . umnezeu este intl'i.starea ~. scsrba JU;: C91f-e.' 0 vo avea din eauza fiilor eelor rau erescuti -

_ ..... ~.'''''''Q .. - •

CapUt rcli feu: viata a'J~1.Q,~ii pii rintilo 1"'; Ii vuua amara este mai rea deed: moartea (Si rah 30, 1 7).

Un fecior nebun este nenorocirea tatalui sdu (PBde .~ 9." 13).

13,. A tr eisprezecea p edeapsa a par.'··nd lor acestora este ci vor fl prigon i ti de fl ii :~ or lao ·bitrnnete;. asa cum a fost prj gom rut Davi d Pro orocul de fiu~ siu, Abesalom (II Regi 15). deoareee nu l-a pedepsir arunci cand 1=8. ucis pe fratele sau, Amon fiindca II iubea pe el mai mutt d.feat trebuia ..

Pleaca grumazul lui la tinerete si bate-l panil este p run c." co n u cum va. fncapil tilnandu-.w!.. sa' nu l e. ascuhe (Sirah 30; ~2).

14· .. A paisprezecea pedeapsa ~l nu ultima, a parintilor care nu ~. -au crescut fiii In frica ~i certarea Domnuhii, este aeeea ca ei vor muri cu morti jalnice, de s cag:be ~i de vesti rele, d in pal ea fiilor tor, ~ i se vor duce In munca cea vesnica, dupa. cum s-a intimp:lat ~ ru

cu E ~ i preotu i.~ care a murit de na prazn .. a~ auz lnd de ITI09:r[ea fi ilor 'Sa i celor dH si nele giu ~ t i. (I R egi 4; '1 7).

Cel care cearta pe fiul sau v,a avea ITlulrumil'e $i intre eel cunoscuti se v,a; lltuda Cit ei (Sirah 30,; 2).

'"

Acestea toate se int!mpUi amnc i cand niei pirintii ~i nlcl copi ii nu au fries de Dumnezeu. Dupa dumnezeiestii Pir.~ntj~, in~emepcwunea. are' dOllJ~l eapete: la unu este fii ca de Dumnezeu, iar ~ a ce ,~ilal't dragostea ui, Dumnezeiescul Prooro c David zice ,ea

frica Domnului est tnceputu! inte:iep,(Jiunii+, ia fiul sa u Solomon >0 numeste pe ea scoala in{.elepct:u:nii,. sus' S irah, aratand ca. fries D omnulu w este mal presus d.e·Git toate faptele bune, ziee: Fnca Domnu lui mai presus de toate a C'ova rst t.

en frica Domnului se abate tot ernul de Ia rau,

I u aceasta frica ~i proorocul David pururea se impo do bee spre a. nu gl1e~,w ~ de aceea si z ice: d €-,a pururea vedeam pe Domnul inaintea mea. ca sa nu gre.$esc, A poi S f1nrulli roan Scararul ne s:fi tuieste zicand: ~ g,i ne temem de Dumnezeu macer cum ne

..11...... fl- ~1 II

temem uc ilarra .

Marele Vasile § Sfantul Dorotei ~i altii dintre Sfin r Parinti arata ca. sunt doua rici de Dumnezeu:

Prima este a celor no rn tneepatori, care nu fac binel e pentru Dumnezeu, c i fiindca se '~e:m de muncil e vii toare; bit a doua este fnca Domnului cea curate, care ra:mane in veacul veacului (Psalm I 8~ 10).

Aceasta se naste din dragostea de Dumnezeu $.' este 0 friea fiasca, nu de rob sau sluga. ci frica de a nu pierde dragostea lui Durnnezeu; ~w cu aceasta frica se

...

tern de' Dumnezeu tOJi cei ce 11 tubesc pe E] foarte,

N' 1r~' 11''''' (), .lJ' /J,r; ~ 1·- " 1;7'

~ ~. . J"\i ",~, ~l. .. Air

Despre aeeasta ,Z:lC€' psalmistul: lc€une{ci-va de DQJ.''1~2ul. i'ott sjb!tti Lui (Psalm 3 Jt 9).,

Cu aceasm fnici nascuta din dragostea de Dumnezeu era im:b'rac~td marele Antcnie, clnd, zi cea; ,~,~Eu, nu mi tern de Durnnezeu, filnd.ca, fJ iubesc pe Eru-u" Este acea dragoste care sceate afa:ri, friea, despre care' zice dumnezeiescul Evanghel ist loan in epistola sa, sob arum eeasca, Dar sa se ~~ i e ~ ca, n LI pea te ern neva sa ca$t~g:e frica cea desavar~j-~a~, de nu '0' va c~$~iga mna~, rna inte pe cea dintai, Asadar, J~.10ep~,Jtl1J il';l~e'],ep'c i lln:i i esee frica de Dumnezeu, iar sfir~itu~ este dragostea de Dumnezeu, sau mai bi ne zis ~ S'ml'l\~.tllJ] este d.e8ivar~,~'~a ,:i curata frica~ care se uaste din dragostea de Dumnezeu,

Deal frica eea de,p,~ ~t1a ~j des a v,a;~ ita, a sfinri lor, eu Care' ei se tem de Dumnezeu, are inaintemergatoare frica cea de nou ineepator, care se mai numeste si Ineepatoare.

Ml<~$trfi pe fi'Ld tau: Ii el .ftf vafi ,odihru'i ,$Z' f~i 'va face plli,c.ere sUjlleil.dui ,tau (Pilde 2.9~- ] 7}

'DIALOG CU 'UN OfITERu

_ Pari nte, cum a Ii ajuns m a ta ai ci : a calugar: e'?

- Am venit la ] 4: ani la 'manas.[in~" Fac 6 ~ de an] (he: cand am. venit, pe 62 eeus, Am saptezeci ~i ceva de ani ~ dar n-am V8ZU t rusi ne de feme i e in vi a ta asta, A,

h' - b i·'iIi- '~ . ~ .... ft' - ~ .. " ,,.. "

u. (t ' II!J ru i~ sa pezesc ru ,ilDarea,~ ca nu cumva mat tarlJ u.

sa -~,~ vile a zhurda, Daci min.:arn.c~ gras .$i bei, gata pofta,

I' A I? I,N TE'L E~ (' L H(),PA

~ N'=a fest greu ~ll tncepur cand erai mats tanar? _ Nul Ca noi am citit pe Sfi'tl~i,i Parinti, '~:i atunci puteam face 0 rugachme mal mul to Acum, no i bitrinii'l nu mal a. vem lupta asta, dar iti spun pen tru ci ai i[][tn~bat. A vem rrei v oturi; 'rotu I fecioriei. votu I' saraciei de buna V.Oi,B ,_ ,ad,ici sa, nu aduni ban ru ~ ca banii sunt ai Bisericii _ ~ru al treilea vot, ascultare necon:di;i'c)T1fJtli panii La moarte, supunere ~i aseultare Astea soot voturile noastre.

_ :s i, deci nu v-~a fest greu ] a inceput cu

infrinarea, c,a-nd erati 'tanier'?,

- Nu", nu, nul Eu cina vedeam ceva, nu gustam vinul cite cinci luni de zile, Stai oleaeal Nu lngadui vinul ~i earnea ~Ij msncarea ~i somnul rrmlt, Tme ealul de friu:! Nu sa, te duca el unde vrea, De ce 't l-a dat Dumnezeu 'frau?

_ A'~i fi,C1J,t ;~rn armata?

~ C,and eeam tn arnm,ta ~,iU merge run pe afara in mars, fir§. cade11'~i" rul'lLli ziceau Qnteri i ,; ~ .Il ~e, di ranita lui Amad,eru,; lui M'ru,f't)ea di,-,i anna ~i vtue-ncoacel ~~

Sri merg CD ei, pe a li!lwl'"e'a eu ttl! pa, Era unul simo:ul de )18, I;"MiJauoe~d,,: "JvI]Jjl.Jj Ithie _ vorb ea pe nas _" mhai 'thu hesti frbate cu thi,p ofhl ~ari 1., mhim! Shi,~ tru dhuc heu rhani ta tha? ,~, ,;Dar eu sunt bueuros, mfU,'?' Dar ce vrei l' Nu vezi ci ei 'rna cheama, ea sa Ie povestese, l~g!nd1 eu regimentul T" Icm, merge',am zeci de' kilometri p e j os, P'ana la Baca u si Plana ] a. Botosan i, ~

"""t - 'Ii!'lIi'!ii~in -~\O c,,(',ao::r;,'t1f1i"

c,a, 'f: w ~ • .w!=~,eVl 'V'J1.tI..;J"",.cil.~,~,, '"

- -

~~Th'U mhai, p hares he ~ti frha te ch u ttl a tw

otb.i'~a1H., mhall Mhergi eu hel ~,i, dhiseuti; [he sphul mi:'neiuni~ ce sphui thu acholo; thu mhergi fbirh harma ~,w fhira rhan i li ~IW heu "'" " ", ,~~Da,r eu sunr bu curo 81""

N E V o R s s $~rE

,- I . e. povesteati mnereu.

- Da, $ i IDa cip i tani si la co I Qne'ID. $1 cand stateam, rnll lntrebau: hMii He. mii cun li 13 manastire iii? Mii; cum tra.we~~H; maic utele ce le asa de frurnoase? .Mii) nu cred eu rei to 3 re-s de treaba",

'S til, ei facea U c,ate 0 gl uma. . .Dar ci ~ ug,at'rn ~ ac e i a cum pot sa traiasca, m:al fira femet?"

Curiczitati de-ale ]or. Eu le-arn zis: ,~Daca ai cunoasee pe Hristos, ai fi ~twut cum ~H~~ poate tral. Auzi ce spune Apostolul Pavel: sa fie acum cei ce au avert en ~i' cum nu le-ar avea; cei ce tnt femei: ca si cum 1l'U le-ar avea; cet ce se folosesc de Iumea aceasta ca si . um nu Shay folos i de dan .. sa. caci eli ipu! lUI," ii acesteia trece ~~.,

V~ata aceasta-i umbr,a ~ vis, A trait Adam 19301 de ani" ii la moartea lui a venit arhang 'ielu Uriil din cer: «Adame, CUI' ·ti s-a parut viata?» <(A~aJ~ Doamne cum a~ intra pe 0 u~a, ~;l a~ iesi pe eealalta». Dupa 930

d '''J' 'V' ."

e am. ezi ce-i viata noastra? 0' senna vizita, iII)

nalueire .. ,

Nu n1i lasau, Ma chemau la TI1;3lsa1 la popom: ~,Nu-i, dati carne, ca el no. ll1ananca carne, Aista-i soldat care 1l1U mananca carne: '.

Veneau cueoanele ofiterilo ~ si-mi dadeau paine, cafele cu lapte, cutare. ~,:_'. cela-i un soldat eare-i ciUub,a:r'.i ziceau, EI nu Inananca carne ca noi",

~ Daca ~ a. c.all!.-l,gir· e es te abstinents tota la $.w se va mantui sufletul sub aceasra forma.,

- Pai II ristos a. fo 8~, insurat.mai?

- .c.ce facem arunci cwm miliardele celelalte de

.. SIr. !Il _ II . "sr -

pacato$m care ilil!l traiesc asa? Ast i. a sum 'p ierdut i?

Nu! Cine ti-a spus ca-s piell'dut~? 1 -,a pus Hristos Taina Cunun ~Iei~ una d in eel e sapte taine?

_ 'Si atunei du nneaveastra de ce vi ab I'" neti de

la treaba asta?

- Dar ce a spus Apostolul Pavel?

- N u stiu,

..... Bine este tdflartt.lui ali se insoare dar mai bin e

sil ral,n'ilna asa! Sine este fecioarei sit se marite, dar

. bi Ii#' w .......

mas mne sa ramana asa.

_ ~i i atuncice se in mmp'~ a cu sp ecia umana?

_ 8ta.w lasa ell specia, eft din 20 ~] ceva de

milioane ~n Romania, de-ahia ai 0 mie de caillgari. ~ Daca- ~ mai bine asa ..

- Estemai bine ca sa. nu te casaroresti!

- Atunci sa, traim tati asal

'. u toti, Auz i ca flecare a re dar u sa u? U nu ~tntr = un fel ~,i~ 8'1 tul in alt fe. . nu ia ti este da t darul S,B,

se elisa oreasca .~" altuia sa pa zeascii fecioria pentru

Hristos,

- Sunt imp artite darurile.

.' ..

_ Da, cit sunt ~mpirtite darurile, nu-s a fel, '~;a,

eel ce S=3, casatorit si S-81 cunnnat tot semantuieste. F emeia prm durerile nasteri ru ~ i amandoi prin cresterea copiilor in frica de Dumnezeu, Jar noi, nu, Vezi in' ·e aposto l i;-/ Sunr dot sprezece ~,ru numai dol au to st casatoriti, Petru ~'~ ICU F ~~ip. Ceilalti au trait 111 feciorie,

Ia sa. te Ul:treb pe mat a : Hi e pro orocul a fos casatorif? -noh a fest casatorit? Daniel a fest casa'tod t? Cei rrei cocon i din B ab i 1(')1[1 ]11 cuptor, care n -8 u ars, cand a am c uptoru I, au fo st casato r~ ~ i ! 'I ~ So l a fost ,casa:tnrir? Nazireii din Legea Veche, cltJuga.,r] ~ ~

. d .. ~ t 1Il~1Iii"

care erau zeci c e nu i, erau case - 0 L' :} l .

112

-Nu ~,t[u!

- E i, pa~ da1ci nu ~ft sti i, ~ c,a eu :In.O$ Costache

de-abia ai inceput! De-abia ai Incepur vorba §ru daca stam 10 ~.uni de zi Ie n-10 ,gatim. " or lucruri t 0 i iti spun." .~ Apoi ,om mai veni pe aici!

. - P,arinte~ scri e "'n B 'b I, j e ca o-m ul este facu t du p,a

ch pu.~. si asemanarea lui Dumnezeu, Are D umnezeu ochi, nas ~ ~ imba, cum au oameni i? Si daca este a sa, cum sunt ochii lui Dumnezeu? Sunt albastri, verzi, Icaplro ~,'?

= Mii Lazare, ~ti i tu cave aunt oehii ui Dumnezeu? Ochlul lu.i Dumnezeu tnseamna puterea lui Dumnezeu eee atotprhritoa.re.~, care ceroeteazs inimile ~i gandud~e' noastrel Ochi w lui Dumnezeu sunt netncetata luare aminte a Lu spre rugaenmea celor d.repli ,i spre faptele ~utun:n~ oame ilor, spune 'S&ntul roan Damaschin, Tot ee mi~ci In uni versu - aeesta, nu se mi~ci mra ~tirea ~,i ingad u j-nr~a L ui: de ~a eel mai mi c atom, ,i a binele ;;.i fum wei ~le ~ i ee fae ingeri i $ W

a:r.ha;n~he~ U in cer ~i h eruv imi i s i sera fim i .. i, -

Astia-s ochii lui Dumnezeu, puterea Lui cea atotvazatcare. Caci zice: Cdnd E! privea pana la marginile plnnaJltului $i irnbrii#;flfl, cu ochit tot ce se

afld, sub ceruri (Iov 28, .24), ~

- S ~ omul este dup,a chip ul :~i as emanarea lui Dumnezeu ... ,

- Stai, sti~·; 8m i.!1 N u te ba.,g,a In lucrur i mar.'! V rel sa mansnci case, frate Lazar. Stai! .,: .a~ ochiul ui Dumnezeu este puterea Lui cea atotvizHtoan~~,

A po ~ mirosul lui Dumnezeu, Zi oe ca a mirosit Dumneeeu mires de- 'b una, mireasma a jertfa lui Abel.

P A.R IN "1' ,I,,;' L E ' . 1 J2" 0 PA

113

Ce i'llseanllli, ca Dumnezeu miroase? El are na s " [118 i? V 31 de rninel F:i indci e~d 100m 'n vezi ca si em dar El nu este campus. Mirosul lui Dumnezeu este puterea L1ll1~ cea atotmlrositoare, placerea LUI fata de jerr ele oamenilor, c and le aduc cu credmta ~~ ell smerenie, Dar care-t l"mba lui Dnrnnezeu, " 'ar'? Care-l gura lui Dumnezen?

- Care sunt?

- Minca~~e~ar raiull Vrei S,B ~tli multe? ~i vii la

un putregai de rnosneag, ~a un cioban prostaJau aici? V'H. lintr=o, sears ~m wntr1ebm lucruri mari'i Nu te baga Ia adanc ,ea te ineci acul Stai o]ecu~tH Puterea lui Dunmezeu cea atotcunosca tea re - E ~ toate [I e C'U:Il oa ste si le vede - estern intea lui Dumnezeu nema rgi lit ita" Puterea lui, eea atotvorbitoare prin care vorbeste in cugetele ~,~ in i1Jrl'md e tu UJJO!f 'I este ~ ~rn.ba. s 1. gura lui. Dumnezeu, Ai auzit?

Ce 'irnseanma mainile lui Dumneze _, frate Lazar?' Ia s,[ ... mi. spui tu aeum, ci e~t~ destept mai l ... i'

~ ·Dupi. ce am tnte es eu d:i n. B i blie. " .

~ N·:' u, nu nu i D:'~I'].p·~! D.: ..... O"i~.('1tiFol; vorbim, Ce

. , _ ." ir.iL... '!!r.' . U VO"·i!'!~ .. II". _.. .' .

'inseanrni mana lui Dumnezeu? lea zice: Ml1in ile Tale In-au focut (Psalm ~ 181' 73). A~ e Dumnezeu maini? Doamne ferestel M2rnw~e ~ui Dumnezeu sunt puterea , ui cea atotlucratoare, atottlaato.ar,e_ prin care a 'facut toate, lumea ce,il, g,and:i ta, ~ i cea nevazu tao ~ W a~ a mai departe, Daci te bag] in. dogme ell mos Costache aw de treabal

. ~ Nu m-am bagat in dogme,

= Ba da te-al bagat. ICi rnata rru-ar spus ca Dumnezeu are cchi albastri.

- A~,a am V3zut ln icoana ...

Nil VOR.nE$T11

-, .Maru, da-r ce vezi ttl acolo este trupul lui Hristos, nu GUill nezei re a L u] ,

- Oa. dar EI e' ''''.j'~ F ,0 , 1-

,ill!.'!;." ill,

- Este . lul. dar aici este dupa partea orne aeasca cat Leste Durnnezeu $i Om .. , Faci ca monofizitii?

Crezi ci Dumne eu are 0 s runguri fire? '

+ .~ ~ tunc; i in ca zu ~ ace sta omul este facut d upa

ctupud ~Il ,Rs~man area 11!l1.n Hri stos sa u dup a ch ,up ul si asemsnarea lui. Dumnezeu?

.~. A. lui ',umnezeu ~ mai ',. dar trebui e sa ~twi ca. omul nu este numai ce vezi, trupul, Asta-i huma, maw, este piimint~, este m§jnc~rea viermilor, Sufletel este dupa chlpul ,,:~ asemanarea lui Dumnezeu, Are " inte ouvaI1'~ ,:~ dun. A j vazut vreodata 'min tea dumita le? ,.

~paL ..

= .Ai vazut vreodata cuvantul dumitale care-t vorbesti?

, . - Dacs sufletul e·ste dupa chipul si asemanarea LUi, de unde atifia crt m in a ~ [~ ~ ~i at2k~W.a ra i? N =,a r tre bui ~i ex i ste .o;a ~ a ce V'eII ~I

.;Ii _ ~Oi_v ~1i~H. IW'. ,IQ"'l

- Nu iscodL f aza.r,. ca re Irtecil

- Eta a~a vad luc urile ..

~ Da, vezi. dar nu cunosu Scriptura, Nu te baga un~e nu cunt)~u ci te ~i'lnecw ! Nu auzi ce spune SO!"t ptura? Dumnezeu l-a .fiicut pe ()~n $.i l-a liisat in mana ,!Jiati~lui sau; sa f.aci oe V rea, Ai oitit In Psaltire? . Doamne, cii cu arma buneivotri ne-at incununat penot. Ai citit itn Bvanghelie cand zice Hristos: Cine vrea sa vina dupli Mine. sa ia crucea .$i sli-Mi urmezet Ai vazut ca 1 i.mane I.a voia omului'i Te f(\lc] dumnezeu dup.ii dar sau drac, Ti-a las at VI(]i i e H bera,

Ai .ZlS. oi de ce sunt ata'ti.a oameni rai? Pentru ca

. ,

voiesc eli'

Cum cite~d rna ta a Corinteni 6, cu 2~ eli sfintii 1'0'" judeca lumea? Cum 10 sa j dece sflntii daca Hristos este Judecator? Ia si-mi sp . i dumneatal

• = Cine stie cum?

- Dar nu-i Iamurit de S finti ~ P irln~i, care a 1 • fast

plini de Duhul Sfant? Iata cum, zice Sfil;ntu] loan Gura de Aur: "C,and aj sa S-PU1 tu oil 11.=8j putut sa faci voia lui Dumnezeu, lJ.J sa vezi rnifioane de sflnti care straluc esc ca soarele s i care au: "ai t si e i. pe p,ttn'ui nt, au avut ~i em trup, foame, slabici nne bol ~~ $] all. ost si sfinti". Deci asa vor judeca sfi.l1~~i Iu me a" ell pozitia lor fa j·a. de cei p iea tos i,

iirin.te" daca dreptul ab ia se man tuieste, ce sper,anti am eu, 'pi. inte, un pacatos~~,

- Asta- j asa, Oil s,a ne smerim, ~tH (;U ee-l aj nngem noi pe drept? ell tt;,m,erm"ia. A~ a! U rute.~ en SU1~.t batt,in ~i bolna v $. i. stau la ]'_1.11I~C iune cu tine, Tu faci 500 de. me anti ~," nu te mandresti, q~ faci datoria, ~i eu Silf8.CU] de-abia face trei. Dar ]ITIi pare r,alJl ca n I, pot face cat faci fir ~~ eu te-am ajuns din urma cu smerenla, ,A~ intel es'?

SmD'~ul lsaac S'''t1.l zlce: . i'nrrrustarea !m]]1·tji si smeren ia ridica P e. ce l nepu tine; i 0:8 13 ni v elul fapte i bune" . Tu faci m' ~ osten rn e m UJ lta, Da i, rae i prazni ce . Ell. dau doi bsnisori ca. vaduva, dar n-am rnai mult, $1- mi pare rau, ~ u cu parerea de fa u te- aJTI ]'nt~ ecu t pe tine. Tu te lauzi ca fa lseui.;: Multumescu-Ti Tie, Doomn e, eli pos tesc de do ua ori in sO:p·.tibnliJ'tQ ~ i dau

filE VOR JJ.E $T E

zeciutala din cdte cdstig ~i curare ... Si eu stau ca vamesul: Dumnezeule, milostivfli mie, plH.'iilosului l

~ ,j a uz w ce zice Marillu ,i toru I: Ant in zi c: you(i Ma i indreptat a iesi: vamesul din bisericii inairuea lui Dumnezeu decdt fariseul, Ca zice Sfantu,~ Eft em: ,~Fa-ti ;ie' doua carute, Iuju~JI pacatul CU smerenia ~i dreptatea cu mandria, ~ ,', vei vedea ca, pacatul cu smerenia, macer ca - i pieat; esre fna Wfl tea lu w " umnezeu

ul mai mare, decat fariseul cu mandria, care ale' '~allJda cu faptele ~uf"'~",

A~a - i ~ Tu cind nu pop sa faci 0 fa-p~, buna, slp. pari rio" ,r.l inima fnjrtJ.ntd Ii sme.rita, Dumnezeu

nu o Vta urgisi. Ai ,auzit? Manca- ".-a.r Raiu I! _

- Patin e, no] i·ll1vitjJ.ln copiii de mici frica de DlI~neZlellJ dar C£hld se rae mal mari ,~i pleaca tn societate, se fee l.a i .;;.i nu VOl.' sa rna i creada, Ce rna i putem . ace CU ei?

..... Da, asa este, 1:11 casa, daca tata sau marna sunt buni, negresit si copiii sa ~tili ca, n erg pie' urma .01". _ U se poatel Este un cuvant bat ranesc , dar foarte adevarat, ca .surcka nu sare departe de trunchi", Dac:i este ra,ll" ra.u se face, daca este bun, bun see faee. Clnd. va vedea un COJ)U In cas! pe ta al siu ci posteste toate sfintele posturi de peste an ~,j rniercurile ~i vinerile ~i 'merge a biserlca §,i face i ilostenie, sa mart uri seste m fieeare p ost s ~ nu rnnJurA, nu fum, nu Sf' ~lfnba:ti, nu face alte r,iutati., nu se P oate cal sa nu se faca bun copilul :f.u;e~um om, vazand viata tatalui sau ca o i.c!l)ana. in fata hi' totdeauna,

Este cum spune Sfintu[ Talasie Lib ianul: "Tacl] tu, sa v,urbeasca fapt'e1e' tale !"~ Iar SB.11tulloan Gura d.e AuI' zice; j"Se cade pr-eotul]~ sa pr,edice in tlrl€i f1Juri:

11

cu m ,.Qna ad .• 1" t'\a":' *"',;, serie: cu VO· rb a ad.lei s:a invete si

, _, ~g _, _ "'" !i:)"'" '" - , .. . > ~ - _ _, "'l

cea mal i!nalta. prediea a hi' este cu tt'iirea~ cu via~"'.

Daes pirinti'i sunt buni, copiii ii urmeaza pie ei, :f;rn. chiar de-ar uita ei 'pana ~a 0 vreme ~ ea se due t'n societate, cresc mal mar], Sf fac ral: im~ spun oamenii:

P~ . ~: ...iIlj ~ t .....

on annte, eano erau 8CB:;a posreau, nu mjurau

_ 'j, b . . - A b'" . ~,,, d

mergeau ra usenca, Acuma s-au racut rai.; - '. ar

~,.Jd- d &. '" ~ ~L

canu aau ee un necez, rae tot ce au lnva:~at acasa, ' a.

1'1eCaZ i~i adue aminte ce le-au zis tara '~.:~ marna. Cand merge bine, earn ui.ta ... Dar cei sapte ani de acasa nu L s din inima lor, Daca au avur pari nti bum ~~ i-au illv,a~a,t de mici Tatdl nostru ~ru Crezul ~ru rugaciuni si Sfanta Cruce sii mearga la biserica, sa posteasca, sa nu i'njure~ intra adinc in inima lor ~,i 'caud dau de un

'. M~·"· ... ... I"

necaz, ZIC:: " _' i,at, tara simama asa m-a n1.v,ala:t~

Am. sit v;a spun 0 "'nmmplare. Eram starer la :M a,n ist ire a Slatina, 'in Bueovina. S i ftJ-CO 1.0 am ca' ugari t VJ"leQ 5 () de frat!i ~ cal ugar i riner i~ eli a veam aproape Q su.ti fir.a cativa acolo,

,0 data , un fi~.te' a unui calugar, Ignatie, a veni t in conced iu; era sergent, Pe vrernea aceea se faeea educatie poUdci contra Bisericii. Acum nu se mai face Acum este multa lib ertate. S i so ldatii a veau un locotenent care le spunea acolo: 1i.~.Mai biHet~, nu-i

O N L ~ , .. no 1 ... ·£ ....

wnnezeu. '. u =a vazut l'lrulfli.eU.L.,. - ,e 1.,1 ,acea

da tori a , asa cum 11 spuneau superiorii.Dar to,~i soldafi radeau, pentru ca to,rn erau erescuti in frica de DU_I. nezeu ,$1 nu mai auzisera una. ca fists 'pina aumci, s.~l spuns cineva cA nu-i Durnnezeu.

To emai atu 1,Cj, erau a. carnpul de instructie, sa

fa =. ,. d' "'d 1.... 1 ... ~ ~.:

ca lDSTI"UCt18 nt' IV .. ·~]a. a,~ a, stangai [,a w~eapta

sa lytarea dw 1 me~s., Astea care' se facmr,i\ ~uma ~ i .a

Nil V(JR1JEST,E

ven ~ t 10 ploa ru e' mare, groazn lea. Tuna ~,i fulgera, S, j, csnd au vazut em vine ploaia, a 21,8 comandantul: ,,~,Ce

... - -

facem? N e prinde pl cai a. Inc at 1'0 fugi In ?~-. Era dep art e

de' ei cam 18. un kilorneeru -doi, 0 ~uri de pa ie mare uncle a treierat ma~ina.

= Domnul eapitan, zw ce unu ., mergern de ploaie acolo~

~ Da, mii! Arma in cumpanire, r.an~'~a, wn sp ate, pas, alergator. Fuga mal'.f1, cum o putea fie care ,!

~ i cand, au ajuns lang,a $Uf,a aceea de paie, imi povestea :ista,: li).Pidnte~ ,eand a trasnit odam, s-a rnGU~ 00 ~um[nii,,- cred lei a '~rasllw t pe aproape, atune! toti soldatii au ill1JICe-p. ut sa-sl raea cruce. Arunci facea ~i.

~, ,~

ofiterul eruce, C,and a mal tn::-i,S'n ~ t si a doua oara,

" "J

SO:IOOlpi mc.eau :ii rnetanii, ,A lnceput a. .faoe ,~i ofijerul

metanli. 'Dar soldatii: «Domn ~ locotenent, dar parca ai

~, F ,

spus ca n u-i Dumnezeul » «Tac i, rnai ~ UIIC j,! A sa m iI-,o

. ~ d

spu s 'mama acasa, A~.a mr- 0 spus mama CS,rL erarn

mic, cand trasneste este dracul a proa pe si rrasneste pe tines" i

C3Jnd ,3; viz,ut ea 'trasl1e~,t.e~ '~i -,a, adus amin te ,ee i ='a spus mama-sa aeasa, ~,a '[Ju=:1 'o--a,sneasc:a, Asa se intamp~a, eu ,atJe~Ua care zic ca nu- j Dumnezeu; 0.1 nu zic decat di.mL gura, dar em in inima lor cred, ICAnd da de

- ., M"~ ~ , .,.,.. -'. - - _.w "!' ~"

un necaz, ztce: "!.,~, .' ai, ia sa. ne rugamt

Asa $i voi, Ch iar dBici zm ce el. EJ s-a marit, s-a luat ell ahul m sccletare, $1""',80 amesteeat cu a.~':Pi; si asa din mandrie nu vrea sa zica ci= i Dumnezeu. Dar 'cand, va da pre mont sau in a.~t~, parte de-un nee az sau de-e b oa,~,a s au de- 0 primejd ie, ~i cand va vede a ca nu Ina. i poate, sa-l vezi cum se inchina acela, in i nima ]ui este sad i Ui de aea sa, de rna-rna $,~ de tatal 1 ui ~ frk a . de

~19

Dumneeeu ~,~ credinta in Dumnezeu, ~w aceea biruieste 'pani Ia urma, S't tot erestin 'bun moare, daci dumneata

l-ai 'inva:tat.

lar' daca nu l-ai tnva.tat de mic fd ea die Dumne-

zeu si credinta t a c el a- i em dezori enta t.. C and di de un

o y ~ ~

necaz mare, ori ii$i face seams, orl Sf impu~ca~ ort

cutare, CR el n-are uadejde ci este 0 v.i.a'~a vesnica dineolo de mormsnt.

. De aceea vi, spun sa. aveti mare ,gr~jtl, sa cresreti

copiii In friea ~,~ certarea Domnului.

*

N o~- :pIOpIOl1W],~ roma:ID ~ suntem l?limid i'ti cre~ti~i ortodocsi de &lui mi i de a:DJli~ StiJl:t~ll. ,A~: osto ~ A'~l~rel, eel tn.tii ehemat, a predicat in S.CltU3l Minor, 3:chca ~n Do brogea; apoi col(.lfIJ,i ~d ~ adusi de r~om~n i d ![[ As.~,~ Mffiei $i Siria, pentru a cokmiza Dacia, erau m buns 'parte crestini. Pe 111ma, nu putini dintre o$tai?,~ ru, roma~ i s.tationiiti pe pamin tul '~B.ri W, noa stre eran cre.~th! t, Teate aeeste argumente dovedese ci poporu] roman S-3, nascu t crestin ~,i a rilmas crest in pana aJstazi, .

Deci suntem crest in] n u c a bu i gari i-de '~a, 840 j

san ca nnguri rn, de la anu I, roo 1 ~ sa \1 cum au !-bs't ru.~ i :~ ~ de ~ a anul 1980. 'N 0 ru suntem de 20 DO. de a.nm crest I n ~ , Pop' orul UOi$tJrU esre pla,mad i t mn dreapta credi n~a _dr~

... l

2000 de ani $j rru poti sa, desparti rstona poporuu~

roman de istoria Biserlcii, preeum nu poti .sa desparti trupul de suflet. Die aeeea 'Va, sp'?:n sa r~~a,~eltj i~ credinta sttiJmo~,ea.sca ~i S-Ol p~istnl~l cu to ~ t..a 111 l rna ~ sa 'cre~tetw, copi ii vo,~i in fd ea ~ ru ~ert~rea. lui D~I,~eZleu:sa vi, fie dm,gil Biseriea, S [ a scul ta~L de preen, ~'I. Ce-,BJ apucat til de 1~ s tr-imo~ i, bisjer'.ici~ icoana, cruce,

'120

Sm:nhl.l Masl.ll!, aghiazms, spovedanie, post, In:m.Orrnant8'1'e cu preot, cruce ~ i ~(;oan,a.~ ,eu aceea sa rnori $ rn tn, ~i aceea sa lasi 'mo~tenlfoe copiiler tai, daca vrei Sa fi ~ roman adevarat ~:i. cn'~~mll adev ir,a;~,

Bi serica no a grtr,i. este marna noastra duhovn ~,ce'asci" Ea ne-a 'fJ.i~cut pe noi JaJ dnmnezeiescul botez I?rin ,apil ~~w prin Duh, Blserioa neastra nu poarta grij a de sufleteie noastre '[1J.Um1ll ca;( suntem vii, ci ~"w dlllpa moarte, N u ",ed,eli ca faeem panahizi ~~ Liturghii ~:i. po~enir.~·1?rhOJ. B.ms~rj,ea, ca Biserica este Trupul lui Hristos? ~oo mate' cjj,te se aduc prin Trupul, SiO due IDa ICapul ei ~ la Hristcs, in. eerurt,

Btserica este S'tiilpul $1 inuinrea a de vii rulai.

Biserica ne-a nisc'Ut pe noi prin a.pi ~i prin D~1h i?W avem darul punerii de 'f] i, ad in fieri i. N oi su nrem fiii lui Dumnezeu dupa dar prin .. B,iserica.

Cine' s-a ~up~ de J~ B iserics ~ n u mai este a I 1 ui Hristos, ei a~ satanei, Auzi ce spune .HliLSCOS? Eu S'U~11 buciumul vitei = adm ca trunc hiul -.~. voi !nJJ.1I,(B#i l~alnurU,e,. Daea Hriseos este Capu] .B iSJerrn1C.i w, rarnuri ~ e cele ma~ marl sunt arh rnere~ i, mi trope H tj i, !:d, cele mlc i

., ~ ., .~ , 't

preClt,~'~ ~.:~ oe te $:[ mai mici, cresti n ~ i ,i' To]i tte'bui~ sa

apernnem de' aeelasi trunchi. C ine s-a jupt de IfF. ~~1Jpul B-1 sericii lui Hri 8~OS~ este asemenea unei crengi dintr-un copac inflor.wt care a cazut j os, Mal rodeste aceea? Aeeea se usucs, fie Inflori ti~ fie rodl t'a ~ ,1. 0 a$te;apti focul ~ w nim m c alteeva, A ~a=Th acel a care s-a rupt de ta Biserica, S-a rupt de Trupul ~ui Hristos, c,a ~iseric.a-:i Trupul lui 111rrnsto.s~ cD zice Sfanta Evanghe- 11[e': E'/;~' sum buciumu! vitei, val suttu~~i ramurile: toatii vua care yamane istru Mine, aduc~ roada In~~ha. $1

"' ~. n ,,,.... '('

C01e nu ramane, se u;ne $1 O'jOC ,s',e (lp'uru.:lL

pjf RINT.E.lE· C lE'O'PA

~:21

'Pazi ti- vi, Doamne feresee ~ Nu verbiti, cum

~ y ~ ~

spune S t1:ntw Ioan Evangheli stul ~ ,em aceia c are spun

~a n-ai s fin ra icoana in casa, sau sa. n-ai cruce, sau s.a nn crezi in preot, sau in Biserical N u numai cJi FlU trebuie sa. vorbesti eu ei; nici buna ziua :S a nu le dai si nici in casa sa-i :~ri:me~ti .. Asa spune Eva;n.gtaeHstul loan. Nu-l primi, ,ei sduci ottavi, aduci pe Antihrist, aduci pe sa rana run casa, Ia tine _ N u] .T ot i care Il!L'! s unt fii adevir,a~i ai Bisericii, woti eel tn care nu traieste ~j tara ~,rn B ru sed ea, aeei a nu sunt n rue i roifilil u ~ bun" ~ '['1 i ci crestini buni .. Sunt putregaiul s:o'c.i.eta.trui. i

'$ i. de aceea plaz~ti - va sa nu ven i tj ln COlt tact cu ei, pi-zJ~l-vii. de inv~l'~a:tu:ra lor:~ Pennu ca daca aveti

pirin'P d!reptcredincio~i :~j a.vetru ~ ru pf\eotru 3 m biserica, va

lum"'i/,Blla, totdeauna, Sa. aveti frica de Durnnezeu, sa [cre,te'P copiii in fd ca de Dumt1JJe2€!'U, si ascultati de

. , ~'

pirmmrte~'e vostru ~ i de Bi se:rrn ca ;~j intru. bl)ata vista

'Vo,8,stra sa nu uita'~i frica de Dumnezeu, cit friea de Dumnezeu vi. pszeste de IDO~ lucrul rau ~ j va. duee I a ImJ];1li.l"'iti.a. cemrilor. Amin.

.,

pARlNT'ElLE CLEOPA I A SPIT'At

A treia zi d.ll'pi moarte ing.e1::u.l va T)lJu]e la canta.r pa~~.H taCtl..li pe la biserici, pe la lTI.ar.distiri;, iar celalalt ~,cont~bn~~ va educe pas .. ~i JH;; <care i-ai facut la baluri, la meciuri, la [e~e'V'~zoare·.) ],3. jocuri, IfII mmti cu Iautar], la discetece, 'De- aceea vi rog, ca. sa UlU poa ta gasi pasii 'Vo~d aeol O:J' sa. va. spcvediti, mama. s'a. spuneti asa la spovedanie:

~'j;P'.arinte, citD.d eram tinir am fost ~ a tluntru cu liu.tarr~ ~ la j ocuri~. la discoteci~ ill.a baJur i~ ~ a rn"ec ruuri~ ~ a.

circuri, bl cinematografe ... '. S,i cand te-a dezlegat preoeu pe pamant gatal A sters Duhul Sfanr de la ei, Aceia mor de ciude.

Dumnezeu, Preavesnicul, reasfantu l. Pre aatotindumtuW, Preaatetmtlostivul, a ~t~ut ci <0 sa. g'e~,~m" cil suntem o amen i su.pu~i neputintelor, De aeeea a, pus intIe EI ~i no '.. taina po cai ntei. A spu s prin Prooeocul

eremia: ffil'(}QJ'"celi'=va catne mine, fiii oamenilor, Ii Mil Vtoi tnsoarce ft' Eu catl e voi; de.' ~Dr fl' pacatele voastre ca mohoriiciunea, ca zapada le voi albi; de VOl'" fi ca roseala; ca lana le voiface albe, si nu voi mai poment cele dlntiU.

Iar in Legea Darului a pus ,~j caine'. Prin suceesi nne .aposto] ica a dar pu tere pre oti ] or, ceo vor dezlega ei pe pimA.n~. s a fie dezl e gat si ~ n cer.

De aoeea cando vezi in casa cil s-a ~'~!l~ b 0 lnavi t mama 'SHilL], tata SOlfU~ sau sotia, copilul, ginerele sau nora, fratele sau sora, nu aduee lnUli doctorul, ci preoml r Doctorul nu- ~ p oate da ,0 c~ ip,a de v la.~i.

Eu am stat a. spi ral ~,~ m.a, tn trebau do cteri rn.:

- 'Pirinte~ crezi IC3. putem sa teo facern sanatos sau

nu? Ce credinta ai mata?

- Ell. am venit cu Icredill~i in lum_nezeu. ~ Dar noi ce suntem?

= Voi sunteti ferastraie eopeare 9:i clesti ill mana lui Dumnezeu, Dar p oate ceva toporu! sau fl.er-astriu1. sa U. foarfecul ml',a ce ~ ee-l poarta?

,~Nu~:

- Asa nic i VIOl, nu puteti face n trru c fa _ a Dumnezeu, Dumnezeu daca vrea sa, vmdece pe cineva pri n tine, i] 'V in de cl,~ dill' Durnnezeu 1 ucreaza,

._ Da, a~a ~j ~ pirin.te.'!

PARINTELE I, LEOPA

23

Asta zieea un profesor doctor. Era doctor docent la Iasi. Veneau seara 181 mine lao salon cite IO~20 de doctori; veneau sa lie vorbesc ,~.j asistente ,e:i inflrmi ere, ca eu acolo nu tacearn.

Veneau la poarta spitalul _ i zeci de masini: . ici este Parintele Cleopa?" Portarul le-arata: "Jntrar-e'a la bo lna v ~ de tat 2 1 a 4- ~ rnartea ~ j 0 ia, sambata ~,w Duminica", Dar aceia staruiau, Si-atunci zicea por arul: ~;Cauta ti pe pa;rinte, e care vorb este? 'U ite acol 0 onde- i geamul desch . s ! ~" N u numai ca, nU-1 oprea dar lie ,arata. ~ i unde stateam,

La iesire, portarul sp ~ta ~ u u i mi-a spus; )P.tiT~nte Cleopa, daea mai s.t~lrea:p p'utin in spital, eu Imi eerminam casa Ole fiCru.Jl.t Cl!i1] ce pnmeam de- Ia vizstatorii care veneau 'a sfinU,a voastral ,,' Era o coloana de

'"

masini 1,1, p earta .. ,.

Eu le-arn spus cand m-am das 810010::

- Eu am venit ca. sune bolnav de bernie ~i cu rinichi i., dar nu cumva cat vo m sea in spi ra J s,n - mi dati carne ca. la S.ibiS,Krn,3 nu se 'man..anca carne de .3 50 de ani, Asta-i regula Sfin.tll.dui Muntel Eu t-arn spus doctorului celui mare, iar e~ rni-a zis: :'JLa.sa. parinte, cil Ie SpUl1! eu!"

Nu mi-au dat, saracii ..... umai odata vine intr-o ~uni una tare volniea, din aiestea care dau de mancare' Ia bolnavi,

~ f',idn~e'" 11 -am adus azi paini ta proaspata ~i cu.

- 80m. Jana - asa 0 ehema ~.. eu dae-oi manoa azi ·~alnip. proaspata cu unt - era luni - trei ani nu rna pot implarta~i..

= Val de mine!

m,24

_ N u-n vi~~, p e pope carte! N -am voie e 1U ] u nea,

- ,'~ 'l--i ' ,: ~ - ,; ,.- ~" " ; ,:"'"' - ,_:;:. - , ;,Ai - £:."'1-' D' t .' 'd' ":

mtercurea ~l. vmei ea SJ~ mananc ne u llpLu-,~e ~,I, a! a

P,iinita cu marmeladel

,

S-a dus repede ~i a adus, Nu, Le-arn spus, Opt

..... _~·m e' d Uiin\;;i; 'i>'peti'lOl:t~e trebu "l~' o~, ~;q.;rr" ~'1I"1 rm - Q 'I c1I1Ip,13l de

,,,,"I.W _ ' -lnr A 'IU ,'.1 iGIi'!t,W IU_ ""Ill} "aI i!IO~ W ~)I.i~ IL.!II '" ' ,[I" , .c;I ",~, • '_ (]!, ' ....

zarzavaturi, £ali ulei,

AI- 't- o'id,~t,;;i 'iii:lI~~~''Ih''1l''~ onerati ~ treb uia e';"=m ~i 't:'''''I .... 'a~ '0-'

, !OiL 'Q, Qi ir-"'"'u,!U,'U, , 1t"''''"'III.U,> ~\:!< u,'!;#, __ ,ilia. ~u. II! .l~_ ,

urografie la rinichi. 'Era lim Postul Mare. Mi-a mO'll't 0 analiza ~i n-a ie~,it. A'poi a venit la mine 0 d.oct-ed!8, ~.i

" .

:ml ~'a ,Z1 s:: .

,~ P,a;rhltl!, ca sa, iasa urografia Ia rinich i~ trebuie ,s,a ma,nancrn trei OUH!

- Ia aseulta, doamna, Daca lmi da i ll1,UU~ i de sur

d - '~' N'~' l' --, -,._ '" ~- C . ~... , . ~ ~

I,. .~ . '." '.-! ,": .' I ~ " " I' J" •• ~' '.' I I 'I:~ -'"1]-' - ,--

e a, ,]CO "Ina pana ra " opou nu p mananc trei oua in

Pestul Mare!

_ Iata~ de aceea ven rn'~] '~a spita I, ~,i. de aceea muri ~j 1: _ ~j daca o i 'tnuri" ee ~?' M oare un rege? Moare un putregai de mosaeagl ICe? Numai eu mor? "N'lI, rnoare

*- ..... ~iIf~ , u'm" O~ f.)'

i~~al~ - I" I~n.

~ ~jd', - ,--,; " 'a' "', ' "~I ,~'?

y ,,_e ce nu m __ nancl!! Qua.

- Eu nu cred ~n. 'QUa,:!

~ .0'3.1' in ce crezi?

= Bu cred in Tatal, ~11 Fwu'~ ~i fn, Duhul Sfant!

S-a dus ~,~ m-a spus Ia dire c~oruJ spitahil ui: ~ .Bste aoolo un parlnte care TIU vrea sa manance QUa pentru anal ~za ~ ~,

Dar directorul 'ma cuno stea, si - j z ice doetoritei: 'uPai tu stii eine-i parinrele asta,7 Este Pari utele Cl eop a] El a stat a proape zece a n i ] at pu sri e cu un

ii""'Q,'t"iIi-n f 1f"i e '"" iii ~~; '-"""""va b il nui eni ':I ,.

' ..... ~ ili,V = ,t"' .. , ~I!I ¥ I!I 'iJ..".,'. '_ .'. ~A . ',,,, ~ i!i •• ' '. "

'Cand a 2Luzit ea a:~at(i CIt venit l.a ~nwne ~n sal.on" cu mane-are de p os't pre'ga ti,ta de e'a,t :$i -a, eeru~ m ertaf1e $i ,3P'(li am, :mers din notU Joa a:naHzfL

,PA,J}.'lN1:ELl! CL,EOPA

$.i mi ... au rncut uro grafia aeeea mra oua, Ca.'l1d a u

venit ell clID~ielLd. , mi-au zis:

_ Ia uite~ parinte, ce frumos a ie~i'tt - Doamna, it ~e~i t filra erei oua?

Radleau toti, Rinichiul stsng Sf vedea mat umflat, iar ri nichiul d rept normal.

- Vede~ru ca a iesit rnJ'ra au a'?

~ Parinte, ne ielta,ti.:~ Asa ceva n-am vazut de

caod suntem DoH

S~,au purtat asa de fmmos doctnrii ,rn, asistentele,

mai bine decit memal ~n t{)'t ,ce asul: ,~,Cum te mal

. ,.? n a . ...1 .? N' .. ~' - - - '9 Cutan '51

SlWtL ~\Oh UJ01.IDL_ U. b-'~~oam,e. u are, '". .'

. iJ! - ::11 - - ~

'$ i veneau asistente si- mi zw ceau: --)~SA i.le rn pastil a

asta pentru ealmare. Asta ca sa, dormi, Asta c.a sa ai :p oBi, de msneare ' .. ~".

Eu le s:~ngeam si cand pleeau ei, la u~~, era I~) eosarca de pus gunoiul. Cand a veri it irrflrmiera sa mature odaea in salon a zis: nVa~eul'Ce-i aj__C'[?~' Era un pumn de pastile . .Dar ell ~tiu ce-i acolo?" ,~Cme le-a pus?" 'nN'u stiu, Da ~ ce-mi dati voi mie graunte· in to art a ziua? Si iau pastil e? N ic j, 0 pastil a,~ n i m io n UJ -mi

if- - eb - ,. _;U, ~ ,'j 'Ibr,,,,," .1UITh'!V ,.

Dupa opera ti,e' rn-a 1ll dus la reani mare, Acol 0 am adormit p e un scaun pl ian'. A rn dormi t wei zi le si rrei nopti. 'Cand m-am trezit, mi=8DJ xis:

_, P,irinte~ mala stii ca ai dermit trei zile si trel n.o,pp ~:i t~t timpu! ai v()tb~t?

~ Nu e.tiu nimical Ce-am vorbit?

- P',ir,rnn:te~ ~ti'''', cate 'pre di C], am :MDregEs~rat? 18 te uiti oe-am iru~gistr~t:! Mi,-au ari.tat- ease'te intre:gi. Era(u predici pe care eu le VOI:'b'·se.m CnJ), 30-40. de, ani i1n

Um1i~ illUlsa 00 tru-8'ffi ~'t~ut n~mi'c]

126

N if V().Rl3'ESTE:

Dar venea lumea, saraei i!lft eu rucsaci ,i p l w'n] j S a -mi aduca de mancare .. Al~iw Ve11eaU sa-mi dea bani sa-mi ia~ medic~ente. Asrea imbricate in. alb se impo~ tnveau: ,-~Voi l-ati omorstl Voi ~~a·ti 'bagat rm spitall Nu- ~ lasati sa, aibi ~ ~n rn,~te) si- ~ ~ fHeat tratamentul",

Oamenll pli1l11,g'eaJu, sa,ra"crui~ ca rna, cunosteau, :),i veneau ~,i Ulsau de aiel ~,rn pana acolo numa,w ruosaei plini, M,B. 'in trebau ele ce sa faca Ct] 'B i ,: ,~I8.-.i ~j du- i 1 a bolnavi 'il(~, saloane". Dae a au vazut, g- 3.1L1 dus si au spus la doetorul eel mare ,; jo,L a pre otu] acela este eoloana de oameni, Toats ziua V] 111"" • Dar doctorul i-a spus; ,)~E ste cunosc u t pi:dnteh~~ ,asta ~ i Pl" in ,a.~ te tid. S,B nu-l '~inii mu tt, sa 111]=,J oboseascs r, D ar ~as~t i - ~ sa' vina!"

. Daea au auzit ,ca eel mare' n u leo opreste, au, venit

,~I ele:

,_ Dar cu noi ,~ind vorbesti?

- Dar voi a:~ i spus ca rna, omoara poporull 'N~ati

s,pus, voi? ' , ~

~ Cu noi ,oind vO't'be~ti'~'

_ Uite, de Ia 01[-& curare la ora curare.

Veneau ,cate 2'0=30 si voreesc $~ cu ele, Si apoi ve~:,ea;~ femeile de ~~a, ~'[f1~rmer~a spitalului, care s.pa:~i len ji,en a, cears afurile, $1. acel ea S'ara cele, S i ap 01 veneau cern de Ia 1 j fturi: .Dar cu noi cand vorbesti ?')~ Tot ma intreba:u: ,.,N'=iflJrn nevoie s.a sui, s.i cobori?"

_ Nvam nevoie de nimic, Eu csnd am oleaea de

~i,mll am Acaristierul ~,. Psaltirea la mine, -- ~

Mi-au dat un salon mare, numai ell un singur pat, ca sa, poara veni ei acolo. 'S~ apoi doetorii veneau dupa aceea ~ de la era sase du pa mas a. Veneau ,ca te 20., Aiestea imbracate in a'~b numai le puneau scaune:

P j.J~ 1 N T'E'L E C' L J_~ 0 PA,

12'

_ Parmte, dar eu noi cum este? ClJLm este ell 'man'it]~ irea noes ITa?

- 'VOl avetw mare pla,ta, de ~.a Dumnezeu, cand vine omul bolnav sa-l ingr.ij~t:i si nu-i cereti bani" Nu vii uita~i la bani 1: Daca vezi ca-'~ bolnav, n-are cu ce, :saTI."aoul~ ~i, nu-l eeri njmic, cit un suflet este mal scump deea t toata ~ umeal

_ Dar cum este? Ce spune Seriptura despre noi? _. Uite ce spune Biblia: Doctorul. Dumnezeu l-a dat ~.i ;s,tti.,f1.~a doctorului DlI,f}1'JU!.Z{!,U t-a Iasat-o. DI~mn ul a ziiUt din pam/in. t leacuri le; ;Si omul atJel'ept flU se va scarbi de ele. Cu aeestea timidui,e~te ~i dd:ica durerea, Dar ceee ce Dumnezeu rar:u;bJ rn este spre mantuire~ doctorul nu poate vindeea,

- Asta Clam, este parinte? oi erau ~\~ docteri bitrlni ~\w tineri,

,_, lam cum esre cu voi: Ia sa-mi spuneti vOIL

, " ~

,cit,j sunteti aici, ca,~iw draci ati seas din oameni 'pana

~ iI ~ r. 11 --

K,um? .

Se ui tau unul 1 a a! tul. - Nici unul,

_ C@L~W orbi din nastere, care' s-au nascut orbi ~ i -ati mcu t sa. vada?

~ Nici unul.

- Cil~ muti si surzi a,t~ mcut sa, vorbeasca ~i, sa,

auda?

_ Asta nu se p oat e.

- A~,ICi este ceea ee spune Scriptum: Ceea ce Dun1JteE,BU He raJ'tdui'q;tf.' s pre lfuintuir,ej doctorul ttt:~ JJ'(n:U:e vindeca. s.un't bol m '~,isate de- Ia Dumnezeu, anume, Ori este mlJlL].t, ori surd, ori epileptic, or:i indritcit.. Astea tot Dumnezeu d:8!(;a vrea, do, ctorul maw poate mdrepta.

128

NE V01~1JE$TE

Daca a~ avea un milion de doctori de-a dreapta mea, nimeni nu- mi poate da .Q c ill ipa de vi.a.~a, pentru cA vi a~ mea, este in mana Ato~tHoorultli" ,Ai auzit ce spune Scriptura? Doamne. ai pus cu pab,'t,e. 1.~'1li'$urale zile,le mele. Jar la Ecclesiast: Clipele vie/ii tale sunt xn 1ntl'na Me,Q",

O cHpla nu pueem 'ttl-H mni Dumnezeul 0, clips!

C,€; n-ar face doetorul, daca ar p u tea da 0 cl ipa? At" ,mu~i'?~ N~sr 'rna i mJw~j n~ c" odatiJ,. Omului ru~ p~ ace ,I umea 8"Sta._ Ins a poe te :$,a_ fie eel rnai mare doctor din lume, cind, (ill venit clipa, Sf duce,

,Min~1LlitOlul a spus: Pri'vegheafi' ~~i v6 .r-ztg(#i~, ciJ nu $ti,ti ziua. nici ceasul.

Le-arn spus la spital asta Ia Ul1 card de doctori ~,w director i, Le vorbeatn seara, ca, veneau, s:a:rac i w, Veneau asistentele cu maneare pe care 0 mceaJlJ ele pentru do ctori:

- Da-i eu grasime? ,=Dal-

~ Fug~ de aiei !' 'N'~m, voie sa. minanc cu grasime

En 'I e zi eeam ca, am trait aproape 60 de' ani mn m,a.nistire" Si ... au adus ei ,~ a lte mane iri ~ oi ~d au" Veneau aeolo CU fel de fel de mancari, cu 'ba uturi, lEu aveam de vorbit. Dar rni-era drag de credinta lor. Cand, am luat biletul de, i!e~i,re din spital, sffi p lee; m-am speriat ca,'~j docmri ~i! doctorire ~.i asisteute au mers ell. mine pana la masina noastra. Mi -3, U umpl ut geanta de bani ~~ de' pemelnice, 'S:] mi-au spus: ~~Par,inte, c,a~ tjmp ari stat sfint ia YO astra, in spl ta l, ne-at ru a j u tat foarre mul t cu aprovizionarea, Tot c e primea ti aici ~ era suficient pentru bolna V],~' .,

M-.am trezit vara aici cu unii din ei: ,~Eu sunt cutare, parin te, eu sunt eu tare ... ~11. N u -i mai cunosteam. C,a eu unde m-am dus, mi ~,a phlc ur sa - ,i in va.l, sarae ii, pentru ci ~i e i au, pla til, 'mare ~ daca or r.ngu~ij i cu credinti de oameni bolna vi, N u n umai $i se uite daca le-an dat bani, Sa aiba, 'millnL~ ca, un suflet este mal seump decat toata h]mea!

Minmi torul spune: B'olnQ.-V am Jos t, $i ,n-ali venit la Mine'. Tu c:indl te ,CbU.lC1, Ia ornu 1 bolnav ~ nu t e duci '] a. el ~ la Hristos te duct

Daci, ~tI,t~ iTh1, sat :~.a VO] 0 fe:m,e~ e b o:ina,va ~ un om bolnav ~ un tanir, sa ~:~ cercetati, ~j daJci nu 'P!ofru S3,- i duci nimic, poste n -ai, atunci zi ... i: ~~'Marufii~ mo,~]~ e, te'>FiItiI"";l frate nu te descu ra 1 a ~ U 1· te :"lI '1·::;; bdat Iov !:: apte

;]lUI!!. ~ 5f llilL _ -' ..... 't " __ ' ~ !.,JIi!lO..~!!ai "~.;.r' ~ _. - 'j! ~ ._ ~ U __ [All. '_" '~tI. _ IlL.

ani ~i ji'UmitaJb~. 'L-8M mancat viermii de' viu, $i c,s:ti avere a aV1UJt el i?i, i-a luar Dnmnezeu averea si zece Feci an ~'6. I a gindmtj - va I

. ,

$i wzand Dumnezen rabdarea lui, l-a 'tfactlt

si,bui'tn s ~i i-a mai da tr 140 de au i de v'ia:~a ~ i a verea indoim" El rabda, zicsnd: Daca (1J11 printit de [a D'Um'11 ezeu celt! bune. 1fti' vaIn primi oare ~ i pe cele rele 7.",. Domnul (J dati Domnul a lU(J.J~· P,IY!C"IBn J' S-a piirut D'()fnJtttiui- ,C!l$O' 0' .Iacu~l", Fie numeie Domnuiu; .blfu!'C't~vtintQ't de acum ~ l pana .fn 'l~ac J' •

Felice de ce - ce raibda 'boa ~a ell rnultumire; ail .····U!nme~eu ~ vizind asta, 'n vindeca Bri, doctorl,

Slf'AR$ITUL L UMI~

'~I VENillREA DOMNULU~

De ce potopul cu. foe, care-I vedeti anuntat rnil1 ziare, vine, bate la t~a? Ni. neni nu va scapa ci va vert i 'mra veste ell fulgeru ~ ee rului, a sa cum sp une M,in_tuitoru.1: Privegheati si 1;Q' rug:a# cif. nu stili ziua nici ceasul intru care Ftul Omutut va veni. $i precum

A I ']i.] ..... b " ..

ill vremea . z..u Noe. oamenu moncauc oeau. cumparau,

sluJeau1, Sf: mdritau sl se insurau, pil,n-a a intra' No€ in corabie Ii II venit apa 3i i-a inecat pe toti; asa va fi venirea Fiului Omului.

Dar atunei 8" venit apa de i -a tne.cat; dar 31CUlll nu vine apa, ci foeul. Ce fel de fo c'? u-i de ace sta de lemne pe ca ~e--" facem noi, - ste fa c de In i li arde de ori mai puterni c.

'~'titi dumneavoastra ce vine asupra uoastra?

." "

Poate n-am crede ce spune presa, Dar ce spun zi arele

acum, an Spl1S S fintii Prooroc ~ cu. mi ru de an ,. inainte, cit lumea se termina prin foe, Cu mii de ani au spus,

lata am niste fragmente din Seanteia": In jurul Europei sunt 50.000 de' 111c.arciturl. atomiee, pe marie si pe usoat, Ca. !5 a se p iarda E uropa tr€ b II le I 5 "'ncarcaturi; nici macar 20 nu trebuie, S i-s 50,000,

A~f)a caleuleaza puterea echivalenta ~i a rat a ci Europa treb uie sa mears de cateva mi i de 0 ri, La un moment dar se va face praf $~ cenusa, madiJ cii ziarul este acolo. 'Nulnai rachetele de pe un singur submarin atom ic, 0 sal vi de raohete P oate di struge E uropa, de

17D··] I n ~ ··'on.

. ::]a o,gu, .a aWl ~.O C m ann ii.)11.II ..

PAR·lNTEI.E' C LEOp·A

, 31

trei 0 ri s-o faci un camp radioactiv pustiu, Nu rnai exista Scale". orase, paduri, munte, deal; smoal a. ~~! stk';la ~,w cristal. ~ i. ~tiii In ca timp? mn cateva secunde.

Acum se va implini prcorocia rnarelui Proorcc Sofonie care spune: Dumnezeu in vremea de apoi Intr .. o cUpCi va distruge popoarele lumii. Cititi '~.a Proorocul Sofonie capitolul 1, l8 .

. Acum Sf va impH ni ee zi ce marele Prooroe saia; in vremea de ap 0 t. defocul u1aniei Domnului se va aprinde tot piim'fintul. P'il1nxi ntul va .Ix tot de jiira;t:e.c., Munti'i' ~.i dealsrile se VOl" topt ell ceara, piidurile vor arde ca ial1ul. Se VOir topi popoarele

.... .... I + ·...·f di ..J .... ' VI' ,.... .... •

.paman:tU . ur co, pic .. -aturue ~.~ In CUf.tQ", If or ~'~i cei ramast

at ptimiin tului Wi: (1 i ra ri ca piatra :9qfi rului $ t ca. aurul de Ofir. $i v,or..I·ugi ca niste gazele sperioase in lume si nu va mai Inteleg e nhneni unde a fost tara. S8.. Unde

~ ~ ~

a. frost un oras precum B uc urest i 11 ,I. vez j, un merman de

cristal, U nde a fost padure, 0 sa vezi smoa ~I,a si cri sua] '"

N" . i al di ~I

1 . I. c HIIJ se mat a e ge . nn ~U:E'n ea ace a. sta,

A ... A"" • I . P

cum se va nnpurn preorocia mare ut "' rooroc

Zaharia, care zi ce: lata pine z i UCl m a niei Dom 11 ul ui, arzatoare ca cuptorul, neamestecata cu lnilii cdnd toate popoare l e hun ii 'VO'.r arde co spini i tari n ii. Teate canoanele ~~ pedepsele de pe hirnea asra de la incepund e~ vin neamestecate ell. mila. .

A,C1Llm se va il11pl~inrn martu ria Duhului Sfant, care S=Sl P omenit CU 0 mie de an] inainte de venirea :1 ui Hristos, de marele ,~i Sfsntu Prooroc David care zice:

Munti'i ca ceara s-a u topit de fata Dom J!~ u I u i, ca vi 11 e~ vine sa judece piim dntu}.

Dumnezeiescul Gura de Aur si Marele Vasile, explica de ce a ZLS de doua ol'i vine: 0 dat~ aratand

, ,

N'Ji.' V o Jl B' s :S r E

--

v enire a. cea dintsi, c Irffid a veni t H:~i8t08 pentru moo.m.i.rea no.ash~i ~i a suferit p entru noi ~i a mnrit pentru noi, S<i apoi a-ratarnd venires a doua, caud vine sa ne judece:, Nu mai vine acum sa, sufere, Die eceea zice Duhul S·mnt ir~ ci'ltev~ locuri: oil "1l"ine~ vine ..

Auzi ce spune Ia catiama a zecea, psalmul 74:

Topitu-s-a .pamantt,j $i 1.'0# eei ce locuiesc .pe dlinsul_ A uz~ ce spune la psalmul 9" cat de adevarat vorbe ste de prabusirea lumii acesteia prin focul atomic? Zice: ~rlJnd{jt,u-s-.a.u neam urile in! ru .Y tri cilc iunea care au

jl1el~t~()!: in cursa aceasta cure au t.LS7(.'Un.S-O 5;-,(.1 prin» ptciorut lor. Sau: Cadea-vor tn mreaja tor piiciito,:;i"i,

Uni i fac bombe a tomice ca ,sa-Ii d. i,strugB, pe a ~tii ~ war aceiase gindesc sa. le rispundi. Se 'prr-egl:tesc ~.:~ ei, nu? Nu s~a.u cu 'mai[D.i.~e i'ncn.1Cif?ate., .F ale tot asa, Dar ne afundsm en 'rotii. :1n ce? in std.cac~unea pe care 0 f~

mainile noastre, -

"-1:~ • ., D t.. 1 ~~. l ] rill. ·1 ·h?

v _ auzr ce ZJjICellJ]jIiU O.u;:(n.t a a,. ooi ea stJJ .-~:

Cunoaste-se DQ,N'Ul'UL jucle1el#i .,jictitzd,; in !apteJ'e lnliirdlor sale s-a, prin» paciitD.'{ul.. Ai au zi t? S e eunoaste Dumnezeu cind face judeeata, in. fmpte] e miiWnU(}f lor se pll:i.nd.pa!ca,to~j ~ ..

Tu ai facut ca sa diS.'M],grn pe altul, ~I' acela ca sa te disttilllgi p e tine, ~.ati cum Sf' pr j nd roa te popoarele 1 umi i, bID aceeasi cursa,

Daca ,citi'~i in Stints, Scripture, sa, i]1~le[ege~j. Sa nu 'i'nleh~,ge,ti such ~~ stramb ca. sectari i eft sa str,a:mbl~i el1ed,rnnr8, oamenilor. Marele Apostol Petru verhovnicul, in ~p.w,stoll,a m dOmJa seborni ceases cap W to ~ ul II, zice a~a,: In VEeWe3], de ap oi vor fi oameni ~ mandr], viol eni, trl1fa~:i:~ desfrana.ti~ neastamparati, 0 c ar,amri ~ bitfl.tor i, obraznlei, luatori ~n. 1~ S,. necredineio ~i., neascultatori de parint.i ~ w. oeleJa he"

pi Rl N T'f"L E'

13]

'$.1 atunci stih II il e VOl' 1 ua foe ~ aeru l~ apa $] ·pat1'JJ§ritu.~" 1a1· p81nin.nd ~ W toate lucruri 1 e de pe e:] in 'intre~i"me VOl' arde eu foe. De dOUH, ori rep eta .. ;,

- -.

Iar Marele Aposto 1 Pavel, gura 1111.1 111" istos ~ ~

vasul alegerii, ma'] luminat spune Ole oe ea C e ne a~teapti pe not Auai la illtaia. Epi~toUt oatre TesaIcnioeni .5 ~ 3 ~ Cdnd 'var zice pace; pace, fora de v:es te 'va pent pteirea: $i H'U vO'r s.clipal precum nu scapa !etneia de durerile rltqi.ttlrii. Clar.

Din toate aeestea, ~j n-am vreme sa, pemenese pe top pr-o croci ~ care au prevestit des-pre stlr~i.t CU mii

• - .nl "'1 .,~, · c

de: ani 'mnljD'te~ Tnte'J!Jeg,em oa umea se termma prm roc,

T .. . -~

. ~ I 1- - ~ "'1' _ I .. , u. -:" fl' ','. ,- .

. ();ti. $um ee ne asteapta,

Dar auzi ce spune 'S-crruptura'f!' "V'oi nu s.u~]te~ru din iii j, p'h~'irH", s a va, a puce vremea aceea n eprr'e·gati~ru. Vo i sunteti fl H 1 urn inii, Fieeare sa hi. aminre de s i~ne' c [~:m

'~

, E, viall" It) ru stan til ~ cura til? E marturi si t? E rnmpircat ell totj,7 Este omul fi u adevarat aJ B iserici ~ ~u i Hristo 57 Nu-I sectar? Pesteste 'p osmrile? Face milosten ie? Merge ~.a b ksewici if,/, S e marturiseste i'n fiecar-e post?" Creste eop:iU In frica de Dnmnezeu? N u injuuri,?' Nu-i b,ePv? Nu ... ~, eurvar? Nu-l hot? Nu-i fumitor? Nn-i hulitor in vreun fe.~?' Pentru ci mi va

. fj . ..1 ~. ~

'mal 1 vreme ce po<ca~nta,.

Ati vizut vor deunazi cum tuna ~,i fulgera? MaJ

~ . .

ai tu timp atune ~ de pocainta (J§:nd vine fu!gend'? Asa

v toe rizbolwul .ista~ T~~S[f].et N -ai csnd cl ipi din ochi ~,i te- ai ficut stiJlcli .

'Cat di Dumnezeu ~i mal este pace, alat mai existim pe glob. Biserica noastra de 2fJlOO de ani se roaga pentru pace la cele mai rnari slujbe ale el. Ea nu

NE VORJj'E~TE

ineepe nici U treni a" niei Vecemi a, nici dumnezeiasc a

'L" . 'h" ....... ~ "" _"'. V .

,. '1' 'aa' , ','.' ",' '_, .'_,',' .,' ..

_ rturg_ lie pana nu se roaga in~al pentru pace, {).l n.LI.

auziti ttl ·bise:d.oa,r.? ",Cu pace Domnului sa. ne rugaml Pentru pacea die sus ~ i pentru mautuirea sufletelor noastre, Domnulu i sa ne rugaml Pentru pace a a toata lumea, pentru bunastarea sfiutelor Jui Dumnezeu Biserici ~i. pentru unirea tuturor, Domnului sa ne

~

, Co '':"'I~ I'! J L· " ,t _ ".,' ,," ~ . lar ~ , . . -. ~, _',', "

ruga . .L.u • .a ec erua m sea: ~_,-.,8]1 a ~.I I a ~ a ell! pace

Domnului sa ne 'r1l.g~rn1' 'I La sfar~it zice iarms]: j~ClLl pa.ce' sa. we~inl! ~ j

... B ~ serica se roa.,ga.. A ~a este in va ~a:ti de 1 .. 1 risto s~ Imparatul pi.eii i Dar in Biseric a ~ u rn Hri sto 8 rnu ~ ~ i W_11tri ,em urechi ~i n-and, p entru ci 1]1 intea ] orr esre la afaceri, Pentru cre~t:inii ortodocsi B, iseri C~ 'm~j loeeste, a vand IC9pU~ - ei in cer, pre Hristos, Dar in b mser.ica. BUl1t prea putitli {ati din ca,t1 sunt ~.fari. de' biser lea,

Du-te intr-un sat unde traiesc 1~:8000" 10000 de oamen W, ~ i ai sa vezi in b ~ seri ca, 2-.3 00 - 40.0 c Re stul 'nu-s in bisenca. Ca sa vezi cie de putini sunt cei care se roagal

So i de aceea $,a_ tnvatat~ tile GO~" ~ i i vostri si p e totl ~

~"t" It:"' Y iii, '!I_

cit putem, sa. ne rugam lui Dumnezeu 'sill mai ~i:na

pace pe pamant. Ca . acum nu mai este asa, cia eel de pe fmn t moare ~ rn eu .acasa n~El.i es c. Can d incepe fo cu I. atomic ~,j ia fo c vazduhu ~ ~ se r idi ca. 0 C i up erc~ de

iOOOO de metri die ~~ pa.'lnantt si ne distruge In patru feluri:

'"'

InUH ell sunetut. Daea s-ar sparge <0 bombs

atomica Ia Pia tra Neamt, no ro am rnuri aiei de huiet,

,

P entru ci, 11 u mai liim.a;n timpanele S~hlatOa.se;, ,a.~a. de

tare tl~i:s.ne~,te.,

Ne omoara cu :fierb'~D'ipeala.~ (:i are atatea milloan.e de ~a:dej loci t 'fiU se pOi! tie sp'- un.e~ D aca. ot.eluJ 1a

~~ ~I

, I

P .1 R l N re L .11..' C I. I~ 0' P A

1400 de grade curge ca a pa de izvor ce sa. rna i zi c i ] a. lO milicane de grade? Ce minte mai poare soeoti?

Ne omoara apoi cu. Iumlna, Atata. IUm~lrlJjil tadiaza cand e;xp:~odeazi <0 bomha a.'[om~{';a~ inci:t daca ~W deschis ochi [ 0. data, nu-i mal ai 'pen tru totdeauna,

$ i a patra, ne emoara ell ·radja·tiUe a to miee. _ Aceia care vor fi atunci ell arma l1eutr-onica~ aceia 'lor' cheroa moartea 31 moartea va fug ~ de Ia ei.

Care vor fi aproape de -aerntrul expleziei, v or muri tndata, dar eel care 'lor n. la periferie J la 0 distanta. de lao centrul bombei ." aeeia se topese oasele nn ei reate ~.i ei traiese +. ~.:i se fac ca niste ~,op\irle umbland pe pam ant ~i 51-riga moartea .§ i moartea nu vi Of. Cele mai grozave ch inur i! BOl]DJ.b e apoc alipticel

~ Llite, arn lID ziar acum, A vern 4~S miliarde de oameni pe glob." S rn acest depozit atom 0= n u c le ar a. tuturor p opoareler care :au arse n ale nu c l eare ~ poate distruge 300 de- mll iarde de oarnenl 0 data. S i [a. 'no ru sunt nnmai 4 ~5 miliarde,

'S ti.tw dumneavoastra ce vremuri traim? N 0 ~ suntem eel de pe urmal AT trebui numai sa pUhl,gem Wtata ziual 'Dar nu simtim. Traim in nesimtire, ca, asa au triit ~i cei dina] nte de potop, 3.ti asa-i ~ i acuma,

.Toate genera ~iile astea care sun t acum, vai §d amar ce ne a~,tea;ptit S,tH ,ea Dumnezeu tine run frau puterea popoarelor ca s i 11[[ irJJ.ceapi. Ba se tern de raporrul de forte - care au eele rnai multe bombe din. 1 ume -.,. ba de "tehnj ca. M ila 1 ui Dumuezeu! Iar can.d. va Iua frica asta, ai vffizut ce serie In. Apocalipsa: A trimis Dumnezeu un itiger sa ia pacea de pe p.anlQJ!t. $.~ a inceput razbolul ee~ ITlJSre,!, Armaghedonul, la toate popoarele piman.tuhli. :$j atunci nu. nUli era ~ara

~i nu mal ern. neam ca s.a nu fie in tulburare ~l ?n razboi, Pacea 0 tine Dumnezeu,

S.i ne rugam Ia Preasfsntul Dumnezeu s.a dea pace p,e pamant, p entrn co atata fel de armamen t s-a pregant, c.i daca i· cepe razboiul noi saraci i intr-o c ipa ne-am mcut crt sta : toate p opoare ~ e I urn i i ..

Aceas a. am spus, ca sa ne darn seam a til ceo vremuri ttiHm" Ferice de' eel care U va gasi rnoartea rncind voia ~U"i Dumnezeu ... Amin,

DESPR.E P.AtCAT·ELE CE LE fACE O'MUI l:-POTRIVA CELtOR 10 PORUNcm

~. Cei tin de Dumnezeu: - Cei enmulti dumnezei;

- Cei 00 Sf ~eapida de prouia lui Dumnezeu ~i

cred '1111 noroc, tn superstitii, ursitori, ferrnecatori, vnij itori, de8cillm.tor~ OJ eretic ~ ~~

- Gei ce se nadajdu.iesc spre sine ~i spre alti oarnem;

~ Cei care' se dezltladajdujesc de mila lui Dumnezeu; ~ Cei care se hotirisc de a pacarui pana la moarte l~i a n11. ~H~~ poca i;

- Cel ce urasc pe Dumnezeu ~ W se leaps di, de El;

- Cei care ispitesc pe· Dum ezeu ~i cer de ]31 __ J

m ~ num fir,a de nevoie:

- Cei care fur,a I uct iri S I mte si b m sericesf ;

.- ICe'~' care tcumpiri ell bani dl:ar~111um Dumnezeu;

P A.R.1 N 1'1:; t. ,J!.' C L E () P A

,l7

_ Cei care se ] enevesc si n u vo iesc a in vi'~ a tainel e credintei ce~ ei~ dreptmaritoare;

_. Cei care citesc carti ~e eretice ~ j care' se lmparta§i6sc cu nevredn~eie cu Sfintele ~w Preaouratele Taine ale 1 ui Hristos.

La po runca a II-a grelese:

- Cei care se l1nchini zidiri ~ in 10 cul Z w dirorul ui;

~ Cei carte prin implitmmirea eatre rnaterie slujesc zi.d~rH in loeul ZiditoUl[ui, asa cum Stlnt iubitorii de argint, desfr,ana~ii, . acomii eu ~M~et~ele'5. p,.'" ~are Apostolul Ti numeste i!nchinlUori de idoli, zleand:

Omorat: madularele voastre cele de pe plhndnl: desfrdnarea, tubirea de argint si Ilu.,"otni.c-l" care = stujir e de idoli (Coles, 3" 5) si carora dumnezeul 100r este pdnte.r:ehe ( _ '[ ~ ip. 3-, 1. [ ) ~

- Toti cati au evlavie fatarnlca;

~ ~ - II • - I!!

- Cei cere cred in vizi uni ~i i r.] veden ~ 'I de sarte ~ l

in~eatoare~

- Toji iu:bitori'i de dezmi erdari, careiubese chipurile ~,i ~'doUi patlmilo cu mintea ~i cu i.njma Of.

La pOI". III C.3 a ]11,-,1, g,r eses er

:- Toti huUto'rH cei ce juri. strnm.b si pu 11 pe altii

sajulis;,

- Cei ce zic ~,zau OJ s all. "DurnneZJeu ~t' e '; ._ Cei ce fac mgaduwn~ bnne ~ i le calca;

~. Proorocii cei mincmosi, dascalii cei mincmosi,

ereeicii;

- Cei ce me glume tCU cuvintele Sfintei Seripturi:

N E, ' r» 0 » n tr 'f" T :r;:"

:..:. .... I,,' JIl,.E).;L ... l ' • .iI'~

r'l=" hulesesi cs ... ,. 1 "',

- ~l ce mnese ~l cartesc nnpotn va ui Dumnezeu

Ia necazuri ~ [ Ia s:u.p,irit"i,;

= Toti care nu su {era eu rsbdare ~d multumire beli Ie, neeazurile, pagubele ~i a,~ te lncereari ca re le- vin prj n 'w"gid uinta ~1IJ w Du mnezeu :;,

- Toti care hulesc adevarul si Sfintele Scripruri ~i zic ci In S c.r~'ptU'ra, se afia, basme ~ f a l te uead evaru ri.

La. p.orun.ca it .IV -a g,re:~,e~IC:'

= TI~i care nu merg re gula t, la Sfii:n ta Bi series in ziua Duminiei m, inttll] C3.n~ a, muta t Dumnezeu sambita, cea veehe, Iar,i~;ri gresese ~

_, Cem ce 1 ncreaza 'In Duminici $1 Siirbioorj;

- Cei ce praznuiesc pig§.l1e~;te si 111. U cresti neste ~,~ se due in Duminici ~i sarba tor] la carciuml ~ la balurru, la joeuri, Ia filme nepermise, la scranciob, la jocuri de nOIOC~

- Toti pastori j du hovnl eesti Care nu invata poporul in zile de Dumlnicl ~j sarbatori, din Sfanta Evanghelie $:i din alte ilnvJatituri ale Sfintei Scripturi,

La porUD.lea a V -,a :gr'C~H:SC:

T ot~ cop iii care nu Chi stesc ~~ nu a,3C II J ta, pe p\~liinp i lor;

- Cei care nu ascul ta de piari n,ti i lot duhovn ruce~,ti, de arhierei, de duhevnici ~ de da sci] i m Biseric i ~;,

= Toti supusii care 11 U asculta de s:t3]),s'nii ~,~, condueatorii mrl:~ '~,or:

~ "

_ Toti parin.tii ttll,p,~~t~ ~J duhovnlcesti care nu se

'ingrij esc Ide fii i lor tru,pe~trn ,i duhovn ~ce,~t l;

pi R l' N 1" /::." L E c L 1:: () P A

l39

_ Birbatii care nu ingrijesc trupeste si snfleteste

de femeile ~Ior ~ rn, femei ~e care nu a scul ta de barba.ti ru ~ Of

cand. aeeia Ie inva ~a, pe ele ce'~ e bune,

La pnrunca a VI ... a grcfcic::

- Toti care emoara pe a,'~t ii eu mana lor s au prin abe mestesuguri, s au prln p1ar.a si clevetire;

,_ Top care omon.rii sufleteste pe altii, precum suut ereticii "I. in vititnl'ii eel mi ncin os i;

_ Cei eiumati care melipsesc pe altil irn vrcrnea ciumei sau holerei sau a. alter bof molipsitoare;

~ Cei carle se arunca pe sl nc in prime] li e de moarte Sra de socoteala si se omnara singuri in H~~C fel;

- Femeile care o moara pe prunci i lor ~i cei ce le ajuta pe ele ~a aoest mare pacat;

,_ Toti cei care lac sminteala prin pilda vieri i, lor celei rele;

- T'oti care se bucura de rau 1. ~ i, prirnej d ia

aproapel ui lor;

~ T('Jt~ care za vi ~mlm esc ~ i se nwJhn~se pentru binele ~i sp orirea aproap elui ~ or:

'La, :po:rillJ D ea a VII =.3. g F'e",e s e :

_ Toti ca~ru preacurvesc CU, femei stra iue maritate sau nemal'itate;

- Monahii care au cazut din m,g,a:du,:irl'~i;

~ C,eD. ce se sul eme n e se eu scopu ~ de a atrage pe a~tii 'in cursa de.sfrirdi:rrn j ~

= Cei ice' au cazut in desfranare d uhovniceasca (eres);

140

_ Totw ca,'~i. au i'JJ1.demnal 1'12' aJt:i i s a pica tuiasca s au i-au sfatuit prin scrisori ~,j pf,~n alte mijloace spre pica tul des franarii .

La po ru.nca a V III=~ :gre'~c'sc:

_ Toti fur j i, ta ~h ari ~ rap.1 i tad j cei ce i au ell S i I a

.. ,

lucruri le sau v mate altura ~

~ ~.

_ T'OlW care fhri din averea alrora;

- Torti negustorii care furi cu. viclesug prin rump €n6 nedrepte ~j irn~eal~. 1 a can tar:

~ TO'~;1 care cumpara lueeuri de furat stiind aeeasta; _ Tot~ care ~au amanet 111,CIU strain ,i '~~ strica sau nn-l dan inapoi mn stares i:rn$ care a fost; .

. _ Top care fura. prin aete false de la stat, de la Biserica san de la !oclci1t1e;

~ Cei ce lncreaza cu vic I esug :;.: i ell nepas are la lucrul aproapelui ~,i il fac in peguba jjn. 10 C de £0:1:0 s;

_ Toti care nu pili tesc eu cal S=[I(U invoit la cei ce Ie ... au lucrat;

=. Toti ,eali amesteca cele bUJJ1le c u cele re I e (cum ar fi vinu ~ curat ell api" ~a:p'te'~e· c u a.pa ~ sru.g n [an a CUi. . apte, m ierea cu zahar I' semm ~,eJ e de .grti.u cu al te semmnwe, cu corpuri straine, spre a trage mult ~,a, can-mr ~. a. m.d.)

- Cizmarii, eroi torii, :],efl1J181'H ~ 'coj acari j ~,m alti meseriasi care fac lucrul rill] sau f\u',i din materialu ~ care li s- a m.'credinll.t, spre a face .~ uerul eeru t.

- To'~i care mum gardul san hotarul s,a,

La por unca III I.X.-a g:refesc: ~ Cei e e marturisesc stramb asupra altura;

PAR I,N T E'LE C l./-.:,O.P'A

141

~ Ce:i ce juri stra:mb spre paguba at Io:n31;

C e • _. tn "', _ - .".- ,. , ·1 '.

. > . - . "', ' .... 1 • ",', _. 'I' . I . . I J I I.,

..... en ce pnmese ~.l se nvo w e soc cu mmcnmu e

mlnp~~ arlie-a. ell. pare-rw gre~i te asupra a ~tO:fa;

~ Cei ce rid de sltIDteniile ~i nea] unsurile firesti ale

altora:

G_Jl'!.i, ... i . ,g.,.

._ Cei ,ce tndeamna pe al~rui s~,jnr-e sfndimb~

- Cei ce clevetesc 'IJe ·fra:t1.~ .~ or ;fi. 1.i 'p,arise 11 e ei ilia ,alt~i spre a le face ni'u san pagubs san necinste;

~ JuOOca.torm i care prin ·m··'~a, judeca stra.mb.;,

_ Toti cei care spun minci un i sau tndeamna pe a Itii sa. s.puni mincnmi sau sa j ure strarnb:

- Toti care din. zavistie pun piedica altora care au dregatorii spre folosul de obste a] POPOl" u J u ~I ,',

La, porun,ea a X=ft gre",csc:

- To'~J care poftesc ~UCI1.1 strain ~ ce de exemphc femeie, casa, taJrLna bou, s~ugi, ~d ujnica, baine, avere $i toate clte SU'u'It I,m,€; aproapelui,

Si se ~'~je ici din cele 1..0 :p orunei, 4 erau seri Sf pie tabla eea din'tal ~,~ ele tnvi:ta.u dragostea ~:i darer' He noastre fmti de Dumnezeu, iar celelalte 'n orunci erau

~ ~

sense pe ta bla a. doua $i ele lnviJlBu dragostea si

d~tO'fli1e uoastre fa-ita de aproapel e. Din acestea, cinci op(l',esc pic aru.~ cu lucrul: e in s teste p e tataJ ~i pe mama si. 'UU ucizi, sa nu desfranez i-sa. n u furi OJ S i nu marturisestl stramb tmpotriva aproapelui ..

Iar porunea a zecea esee cea m a i, snbtire, eac i opreste paC8JruJ. spre a nu se face nici CU gan.dul ~~ nicl cu pofta, leu alte cuvinte ace Bstj, p orunca scoate

paca.tlli~ din. ridicina lui.

N E I!()R 11.£ S TE'

'N u opreste numai sa nu de'Sfran eze c i neva, lei nici sa nu pri vea sca. cu pnfti la femeie,

Aceasta $Rl:n.ta porunca ue ilu,vapi pe noi "i ne poruneeste si, ne paz rum in ima [1 oastra de poftele ~i gandurile eel e 'r~l~ e care iZV()M,sC dj n ea, esc i du pa cuvantul Domnul ui: Dtn i'l1i:,HQ' tes e' g{indMri rele, ucideri, adultere, d~/l,.itniiri~ JitrU$'agut'i" marturi! mincinoase, hsde (Mate'] 15~ I 9).

S~, 'in alr IDe zice: Cel C'1(t, c.auta la femeie cu ,pojlii.1 a ,~i' preacurvit cu; ea in i nima sa.

Dumnezeiescul loan Gura de Aur zice: .Precum flacaral aprinde pe trestle, ,a~la pofta aprinde pe sufler, Preeum fumul iThttuneea, ,:i va:tama eehil, H~a pofta. mtuneca ~i orbeste mintea ", '$ i rn arasi zw ce: , ~Ridiclni a preaeurviel este pc fta cea lleln frane. ta",

V-am spus aceasta a~a pe scurr, ca s,i in.t'elegel~ care sunt picateID'6 noastre tmpot riva eel or Ecce porunci ~ mai al es ca, dupa moll tfa de spovedau le a;tit a monahilor, cit ~j a .tnireutlcr, urmeaza spcvedania, Prin eceasta ad ucere ami n te an, vrut S'a v,a, aj ut sa trune:ti minte ~,.a spovedanie, data nu toate, macar unele din ele,

Iar daca nu le pl]t{~~W line minte, spre a. reusi bine sp ovedani a, 83. vi le scriet i pe hSlt:i e §,ru asa S3, ~e spuneti eu amanuntul, caei spovedania daca nu se face

" .

cum trebuie, nu foloseste suflerul tit bra ma,ru rnult

atrage asupra lui mliu:ia, Domnu ~u i, mai a,~ es, daca, nu din ne~tHD'~i ~,'., ui tare, ci din .~ ene si 1"1lJ sine nu se sileste erne-Val a spune toare lnaintea dnhovni cul uw sau.

CUPRillNS

Cuv:ant t na.i nt e ,

de Arhimandrlt I oanich ,i e ,B,a~ an " ... , .. 'H" • .5

Predica la 'Dum inica

tu turor sfin tilor " ' .. , ,_ 0,' ,,, .. '., ,,' '",. "" .. u 7

, . ." .. . !; -

'M,el,ch ru sedec, Imparatul S alemu 1 ui, _

lnlpara.tu 1 pacii _, ,. 0,. ,." ••• ~ ••• <> ••• ,.". '. ,,, ••• ,' ~. ' •• ,' • ," 23

Despre post ~i rn,taitnic~,e .... , .. ~.,. '. ' .. ,' . ,." .. , .. , .. ' .. '.'. ' .. ,. ,. ", .. 3 0 Despre pronia lui Dumnezeu .. ,,,., .. " .... '. ,,',' ~., .. , .. , .. i>. '. ~" 3:8 N eputrezirea morplor ~i. Pu[e_~-e:a

de dezlegare ~l preo,wlorr .,.,.'u.,.,., ... ,,'~.,· ., .. ,., .. ,.43

Puterea celor 40 de Li turghi i ",~ ~ .. , .. , .. ,. ~.,. '. ~ .". ,." .... ,. '. ~4 7 AIm istorioara cu ilnfJort~,Th][J;a celor

40. de Liturghii " ..... ", ... ;'.'.'.'.', .. 'HO ••• B .'.',,,_ ,~ •• , •• 54

Rolulli celor 40, de panabizi ." .. 'YB" .'.;'. _"",O ." •• '"," .'",_ '0,0.58 _.A FllUl,~a,tw pe Maria in mare 1'" ',0 •• " •• '.,r •••• '. _. "., •• " •• ' •• 6S

,r;.r-~~ ~ , l • -

eu vint I a Evanghel ia. femeii garb ave .. " ... ' .. e _ ••• 7 ]

Vindecerea copilului ] unaric __ ".oco •• ", ••• '" •• ,.,., •••••••• 'r 79 Sm:nwl Ignatie Teoforul ,~O .,,", •• '.,,' •• ,.;.;,. ''',., •• tu ••• ' •• '.',.,' .,,90 Dragostea de Dum nezeu ."' .. ~ ~, ,," .. , .. , ... ~.,' ," . ~" .. , ... ".,.97

144

CUPRIJ'ilS

Cele 14 pricini pentru [care ver fi j udecaji

_ • ,. II ... Ii iI ~

parmtn care nu- ~ I. Cl:-eSC copn J rn

frica $~ certarea Domnu I ui , .. " l 02

Dialog cu un ofljer. - ," .. 1 08

Parinrele Cleopa la spita m n •••• , ••••• ,., 121

8flr~.h:uJ Iumi i ~i venirea Domn ul ui ~ ,.,., ~ 30[

Despre pacatele ce Ie face omul

imp ot .: va eel or ze ce porunci. ~ ,. , .. , -. " ... ~ 136

Tehnoredactare computerizaa la

S:ffl:nta Ministjr[e Sihastria

Tiplrirti.1a Tipografia Mitropotitanl Trinitas in colaborare cu

~, I~trr?

MlJU1lPR~~T

T~ra'ha MUL.l1JPAiNnr SA :::;Ir. 6ootJIl11 l!'ir. ~" I\a:~ • 100265

Tel~ 0232-211.225. ~. ~:>i.: O::i!J~·2112S2