Sunteți pe pagina 1din 26

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PIETRARI

COMUNA PIETRARI
JUDEŢUL VÂLCEA

CLASA PREGĂTITOARE

Propunător:
Prof. înv. primar NĂSTASIE RALUCA-ELENA

Anul şcolar 2014-2015


ARGUMENT
Bunele maniere nu sunt lucru de
puţină însemnătate, ci rodul unei firi
nobile şi-al unui spirit cinstit.
(Emerson)

„Manners make man”(Comportamentul îl face pe om) – este celebra inscripţie


gravată pe faţada clădirii de la New College din Oxford, care cuprinde în câteva cuvinte
cea mai de preţ calitate pe care trebuie să o aibă fiecare om, aceea de a fi manierat.
Bunele maniere trebuie să facă parte din programul de educaţie al oricărui
copil. Bunele maniere îl ajută pe copil să-şi dezvolte simţul respectului de sine şi
încrederea în propria persoană. Felul în care foloseşte cuvintele are efect asupra oricărui
gen de relaţie pe care o are. Pregătit încă de mic în acest sens, el va deveni o persoană
adultă manierată, iar gesturile de politeţe şi respect vor constitui un reflex, vor veni ca
ceva firesc în comportamentul cotidian.
Manierele sau eticheta reprezintă cartea de vizită a fiecărui individ în societate. Îi
percepem pe cei din jurul nostru prin prisma gesturilor lor în diferite situaţii: la masă, pe
stradă, în sălile de spectacol, acasă, etc. Fiecărei circumstanţe îi corespunde un set de
“reguli”. A avea bune maniere înseamnă:
 să avem o ţinută şi un limbaj impecabile;
 să ne comportăm cuviincios cu cei din jurul nostrum;
 să fim politicoşi şi agreabili;
 să ne respectăm pe noi înşine şi pe cei din jurul nostrum;
 să fim capabili să ne stăpânim emoţiile şi impulsurile;
 să dăm dovadă de încredere şi onoare;
 să fim concilianţi, să ştim să aplanăm conflictele şi să le evităm;
 să ne stabilim şi să respectăm propriile noastre principii morale;
 să deţinem simţul responsabilităţii;
 să fim diplomaţi, să ştim să acţionăm în orice situaţie;
Micuţii sunt determinaţi să descopere singuri faptul că stăpânesc deja o parte din
bunele maniere şi să se convingă că restul nu sunt greu de învăţat. Învăţând bunele
maniere cu ajutorul acestui curs ei vor deprinde instrumentele de care au nevoie pentru a
se descurca mult mai uşor în împrejurări complicate. Vor afla cum să se comporte într-o
mulţime de situaţii şi vor căpăta încredere pentru a face faţă celor noi.
Tematica acestui curs opţional porneşte de la nevoile concrete ale copilului şi cu
aplicabilitate practică imediată. Nici unul dintre copii nu va rămâne neimplicat:
dezvoltarea spiritul de echipă şi încurajarea asimilării cunoştinţelor prin experimentare,
precum şi jocul, ca formă de învăţare, ocupă un loc primordial.
Pornind de la aceste consideraţii şi de la faptul că educaţia unui copil nu se
limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze, ci şi la învăţarea felului
în care trebuie să se comporte cu ceilalţi, am ales introducerea unei activităţi opţionale
care să pună bazele unui comportament adecvat, adică a bunelor maniere – acestea fiind
cheia către succesul social.

2
OPŢIONAL INTEGRAT

CLASA PREGĂTITOARE

,,ABC-ul bunelor maniere”


ARII CURRICULARE VIZATE:
 LIMBĂ ŞI COMUNICARE
 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
 OM ŞI SOCIETATE
 ARTE ŞI TEHNOLOGII
 CONSILIERE ŞI ORIENTARE

VARIANTA DE CURRICULUM: Curriculum la decizia şcolii


(disciplină opţională)

NUMĂR DE ORE: 1 oră / săptămână

DURATA: 1 an (anul şcolar 2014-2015)

Nr.crt. SEMESTRUL NUMĂR ORE


1 Semestrul I 17 h
2 Semestrul al II –lea 17 h
3 TOTAL 34 h

Propunător: Prof. înv. primar NĂSTASIE RALUCA-ELENA

3
COMPETENŢE GENERALE
1. Respectarea normelor de conduită în societate
2. Utilizarea unui limbaj adecvat în relaţiile interumane
3. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine, faţă
de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător

COMPETENŢE SPECIFICE
ŞI
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Respectarea normelor de conduită în societate


COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.1. Însuşirea şi aplicarea conceptelor şi - interpretarea unor imagini şi texte cu
normelor din sfera valorilor umane conţinut de comportare civilizată
(dramatizare, simulare);
- realizarea unor scurte povestiri după
imagini;
- selectarea unor mesaje din texte şi
utilizarea lor în contexte inedite.
1.2. Identificarea necesităţii respectării - analiza unor situaţii date;
regulilor în relaţia cu mediul social şi - completarea sau schimbarea finalului
natural unei povestiri.
1.3. Cunoaşterea semnificaţiei şi necesităţii - formularea de întrebări şi răspunsuri pe
unor norme de comportare baza unor ilustraţii, filme, prezentări
PowerPoint;
- analizarea unor cazuri concrete din
grupul de apartenenţă sau din lecturi.
1.4. Exersarea normelor de conduită - simularea unor norme de comportare c
civilizată civilizată în situaţii concrete (vizite,
cumpărături, călătorii cu mijloace de
transport în comun etc.);
- jocuri de rol;
- dramatizări.
1.5. Acceptarea şi respectarea regulilor de - discuţii pe baza unor texte literare
comportare general-valabile, precum şi ale cunoscute;
grupului de apartenenţă - problematizarea unor situaţii date.
1.6. Manifestarea convingerii în - desprinderea unor mesaje din lecturi,
respectarea regulilor de comportare proverbe, zicători, filme;
civilizată - analiza efectelor unor conflicte/încălcării
unor reguli;
-dramatizări.

4
2. Utilizarea unui limbaj adecvat în relaţiile interumane
COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
2.1. Exprimarea de mesaje orale în diferite - simularea unor situaţii care presupun
situaţii de comunicare verbalizarea unor trăiri diferite;
- jocuri de rol;
- repovestirea unor fragmente din poveşti
audiate;
- dramatizări ale poveştilor/fragmentelor
din basmele audiate;
- utilizarea formulelor specifice în situaţii
concrete de tipul: salut, invitaţie, urare,
prezentarea unor scuze sau pentru a
transmite intenţii, gânduri, sentimente, etc.
2.2. Participarea cu interes la dialoguri - exersarea formulelor de salut, de
scurte, în situaţii de comunicare uzuală adresare, prezentare şi solicitare, adecvate
contextului;
- dialoguri în diferite contexte, reale sau
simulate, pe teme de interes;
- jocuri de exersare a unor reguli de
comunicare eficientă, civilizată, vorbire pe
rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea
ideii (Spune şi dă mai departe, Repetă şi
continuă, Statuile vorbitoare, etc.);
- jocuri de rol: „La doctor”, „La telefon”,
„În parc”, „La cumpărături”, „O zi în
familie”, „Aniversări” etc.
- formularea de sarcini/ instrucţiuni
adresate colegilor;
- jocuri de tipul: „Să ne imaginăm”; „Ce
s-ar întâmpla dacă …”
- povestirea unor experienţe trecute sau
prezente.
2.3. Analizarea situaţiilor de viaţă reale şi - formularea opiniilor proprii;
imaginare conform regulilor şi normelor - analiza situaţiilor de comunicare din
acceptate de societate lecturile audiate/citite, filmele vizionate;
- jocuri de rol;
- simularea;
- argumentarea pro/contra în discutarea
unor comportamente social-contextuale
concrete;
2.4. Utilizarea unor tehnici de comunicare - folosirea „cuvintelor magice”;
şi cooperare în cadrul grupului: - mimarea unor stări sufleteşti şi
recunoaşterea acestora după expresia
facială a celor din jur.
2.5. Asocierea situaţiilor social- -selectarea unor lecturi, proverbe, zicători
5
contextuale concrete cu regulile de în funcţie de o temă stabilită.
comportare civilizată adecvate - jocuri de rol;
- dramatizări;
- identificarea personajelor literare care
corespund unei anumite descrieri;
- gruparea personajelor literare în funcţie
de trăsăturile de caracter;
- identificarea personajelor literare după
diferite afirmaţii ale acestora.

3. Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine, faţă


de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător
COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1. Identificarea aspectelor pozitive / - rezolvarea unor situaţii problemă, reale,
negative din activităţile proprii şi ale din experienţa proprie şi a celorlalţi;
celorlalţi pentru a le aproba / dezaproba / - soluţionarea unor situaţii problemă
corecta imaginate;
- simularea comportamentelor de rezolvare
corespunzătoare a situaţiilor problemă;
- povestiri/dramatizări pentru înţelegerea
necesităţii de a fi tolerant;
- corectarea unor comportamente proprii
3.2. Manifestarea unei atitudini de -jocuri de rol;
respingere/dezaprobare faţă de -dramatizarea unor situaţii specifice luării
nerespectarea normelor de comportare deciziilor;
civilizată -simularea unor comportamente de
decizie/arbitraj în situaţii problemă date
sau imaginate.
3.3. Valorificarea abilităţilor practice şi - confecţionare de cadouri simple,
artistice pentru formarea unei atitudini felicitări, adecvate situaţiei, destinatarului;
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi - folosirea unor tehnici de dans şi a
jocurilor de mişcare în contexte sociale
variate;
- jocuri în parc, jocuri de interior, jocuri de
societate pentru copii.
3.4. Participarea activă la protejarea - realizarea de excursii, expediţii, drumeţii,
mediului înconjurător în funcţie de vizite la muzee;
normele de comportare civilizată - realizarea unor afişe/postere cu reguli de
protecţie a mediului;
- proiecte pe teme turistice;
- dramatizări;
- jocuri de rol.

6
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Introducere în bunele maniere. Despre politeţe


2. Salutul
o Cum salutăm? Formule de salut şi gesturi asociate salutului
o Pe cine salutăm?
o Cine salută primul? Când şi cum răspundem la salut?
o Prezentarea şi comportamentul cu persoane nou întâlnite
3. Comportamentul în societate
o Cuvintele magice: “te rog”, “mulţumesc”, “îmi pare rău”
o Cum ne comportam în locuri publice (în magazine, la spectacole, la muzee,
în excursii, în tren, în avion, la evenimente …)?
o Pe strada şi la şcoală
o În vizită. Cum primim musafirii?
4. Cum mâncăm? Reguli de comportament civilizat la masă
o Masa în oraş, de la fast-food la restaurant select
5. Punctualitatea
o A fi sau a nu fi punctual!
o Cum procedăm dacă n-am fost punctuali?
6. Ţinuta vestimentară. Practic sau modern?
7. Conversaţia. Formule de adresare
o Reguli de bază pentru o conversaţie politicoasă
o Modalităţi de exprimare pentru o conversaţie reuşită
o Cum vorbim? Când vorbim? Cât vorbim?
o Ce sau despre ce vorbim?
o Conversaţia la telefon. Ore potrivite pentru a da telefon.
8. Toleranţa – cum facem faţă unei situaţii care nu ne e pe plac?
9. De ce avem nevoie de bune maniere?

7
MODALITĂŢI DE EVALUARE
observarea sistematică a comportamentului elevilor;
analiza activităţilor independente;
probe practice;
înregistrări audio şi video;
autoevaluarea;
acordarea unor diplome pentru comportamentul civilizat.

BIBLIOGRAFIE

 Post , Peggy - ,,Codul bunelor maniere pentru copii”, Editura Corint Junior,
Bucureşti , 2005
 Armes, Nicolae - ,,ABC-ul comportării civilizate”, , Editura Ceres,
Bucureşti, 1990
 Marinescu, Aurelia - ,,Codul bunelor maniere astăzi”, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1999
 Munteanu, Delia – ,,Politeţe şi bună cuviinţă”, Editura Ramida, Bucureşti,
1992
 Bevzan, Loredana, Vîntur, Tatiana - „Consiliere şi orientare”, Ghid pentru
învăţători clasele a III-a şi a IV-a”, Editura George Tofan Suceava, 2007
 Goran, G., Nedelcea M., Vlada E.,- ,, Frumosul în ochii copilului”, Editura
CD Press, Bucureşti, 2006
 Cuciinic, Constanţa – „Cum să fiu politicos? (bunele maniere pentru cei
mici)”, Editura Aramis, Bucureşti, 2002

8
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea Competenţe Nr. ore


crt. tematică specifice Conţinuturi vizate alocate Săptămâna Observaţii
1. La început de drum 1.3; 2.1; 3.3.  Introducere în bunele maniere. 2 S1 Sem. I
 Despre politeţe S2
2. 1.3; 1.4; 2.1;  Salutul 3 S3
Toamnă mândră, 2.2; 2.3; 3.3. o Cum salutăm? Formule de salut şi gesturi asociate S4
salutului
darnică ... o Pe cine salutăm?
S5
o Cine salută primul? Când şi cum răspundem la salut?
 Prezentarea şi comportamentul cu persoane nou
întâlnite
 Adresarea

3. Comunitatea mea 1.1; 1.2; 1.3;  Bunele maniere în familie 2 S6


1.5; 1.6; 2.2;  Bunele maniere la şcoală S7
2.3; 3.1.

4. 1.1; 1.2; 1.3;  Cuvintele magice: ,,te rog”, ,,mulţumesc”, ,,îmi pare rău” 3 S8
Prietenia 1.5; 1.6; 2.2;  În vizită S9
2.3; 2.4; 3.1;  Cum primim musafirii?
S10
3.2.

5. 1.1; 1.2; 1.3;  Cadourile 3 S11


Intră Baba Iarnă-n 1.5; 1.6; 2.2;  Cum ne comportam în locuri publice (în magazine) S12
2.3; 2.4; 3.1;  Cum ne comportam în locuri publice (la spectacole)
sat! S13
3.2; 3.3.
6. Comportamentul faţă de mediul înconjurător 4 S14
În lumea 1.3; 1.5; 1.6;  Atitudinea faţă de necuvântătoare: S15
2.2; 2.3; 2.4; -Gândacelul, de Elena Farago
necuvântătoarelor 2.5; 3.1; 3.2; -Căteluşul şchiop, de Elena Farago
S16

9
3.3; 3.4.  Învăţăm din poveşti: S17
-Puişorul şi vupea, după Ion Pas
-Iedul cu trei capre, de Octav Pancu Iaşi
7.  Reguli de bază pentru o conversaţie politicoasă. 3 S18 Sem.
Lumea magică a 1.1; 1.2; 1.3; Modalităţi de exprimare pentru o conversaţie reuşită S19 al II-lea
basmelor 1.4; 1.5; 1.6;  Cum vorbim? Când vorbim? Cât vorbim?Ce sau despre S20
2.1; 2.2; 2.3; ce vorbim?
2.4; 2.5; 3.1;  Conversaţia la telefon
3.2; 3.3; 3.4.

8. 1.1; 1.2; 1.3;  Cadoul pentru mama 4 S21


Salutare, 1.4; 1.5; 1.6;  Reguli de comportament civilizat la masă S22
2.1; 2.2; 2.3; o Masa în familie
primăvară! 2.4; 2.5; 3.1; o Masa în oraş, la fast-food, la un restaurant select
S23
3.2; 3.3; 3.4. S24

9. 1.1; 1.2;1.3; Punctualitatea 2 S25


Vreau să am o 1.4; 1.5; 1.6; o A fi sau a nu fi punctual! S27
2.1; 2.2; 2.3; o Cum procedăm dacă n-am fost punctuali?
meserie 2.4; 2.5; 3.1;
3.2; 3.3; 3.4.

10. Copilăria 1.1; 1.2;1.3; Ţinuta vestimentară. Practic sau modern? 4 S29
1.4; 1.5; 1.6;  Cum ne comportam în locuri publice S30
2.1; 2.2; 2.3; (la muzee, în excursii, în mijloacele de transport în comun, S31
2.4; 2.5; 3.1; la evenimente …)?
3.2; 3.3; 3.4. S32

11. Vară, vară, 1.1; 1.2; 1.3;  Toleranţa – cum facem faţă unei situaţii care nu 3 S33
dulce vară ... 1.4; 1.5; 1.6; ne e pe plac? S34
2.1; 2.2; 2.3;  De ce avem nevoie de bune maniere?
S35
2.4; 2.5; 3.1;  Planuri de vacanţă… Nu uit ce am învăţat!
3.2; 3.3; 3.4.

10
PROIECTAREA UNITĂŢILOR TEMATICE
Auxiliare : Delta Cart Educational (CLR, MEM, DP)

1 oră/săptămână CDS („ABC-ul bunelor maniere”)

Nr. Unitatea Conţinuturi Comp. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data


crt tematică - detalieri - spec.
1. La început  Introducere în 1.3; 2.1; -exerciţii-joc de identificare a regulilor de Carte ilustrată - Observarea 19.09.
de drum bunele 3.3. comportament în imaginile prezentate; „Bunele maniere sistematică 2014
- formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza pentru copii”;
maniere. DP unor ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Cântecul Un copil Auto-
2.1; 2.2; - analizarea unor cazuri concrete din grupul de politicos evaluarea
apartenenţă sau din lecturi. Prezentare
CLR -Joc de rol: Sfatul mamei; PowerPoint
1.2; 2.2; -explicarea cuvintelor şi expresiilor politeţe, Imagini sugestive
respect, bună creştere, bun simţ, bună cuviinţă;
MM -lectură după imagini;
2.1. -Audiţie: Un copil politicos
 Despre politeţe 1.3; 2.1; -integrarea cuvântului politeţe în enunţuri proprii; Carte ilustrată - Observarea 26.09.
3.3. -intonarea cântecului Un copil politicos; „Bunele maniere sistematică 2014
-identificarea personajelor politicoase din pentru copii”;
DP poveştile cunoscute; Cântecul Un copil Auto-
2.1; 2.2; -colorarea unor imagini cu situaţii în care politicos evaluarea
copiii/personajele dau dovadă de politeţe; Prezentare
CLR -vizionarea unei prezentări PowerPoint; PowerPoint
1.2; 2.2; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Imagini sugestive
ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint

11
MM
2.1.
2. Toamnă  Salutul 1.3; 1.4; -formulare de întrebări şi răspunsuri (Cum Carte ilustrată - Observarea 03.10.
mândră, 2.1; 2.2; salutăm? Pe cine salutăm? Cine salută primul? „Bunele maniere sistematică 2014
3.3. Când şi cum răspundem la salut?); pentru copii”;
darnică ...
-identificarea formulelor de salut şi a gesturi Cântecul Un copil Evaluarea
DP asociate salutului în contexte variate; politicos reciprocă
2.1; 2.2; -exersarea formulelor de salut, adecvate Prezentare
contextului; PowerPoint Auto-
CLR -joc de rol: De-a salutul Imagini sugestive evaluarea
1.2; 2.2; -intonarea cântecului Un copil politicos;
-formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor
MM ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint
2.1.
 Prezentarea şi 1.3; 1.4; -formulare de întrebări şi răspunsuri (Cum ne Carte ilustrată - Observarea 10.10.
comportamentul 2.1; 2.2; prezentăm? Pe cine prezentăm? Cine se prezintă „Bunele maniere sistematică 2014
3.3. primul? Cum răspundem la prezentare?); pentru copii”;
cu persoane nou -identificarea formulelor de prezentare şi a gesturi Cântecul Eu sunt Evaluarea
întâlnite DP asociate prezentării în contexte variate; numai un copilaş...; reciprocă
2.1; 2.2; -exersarea formulelor de prezentare adecvate Prezentare
contextului; PowerPoint Auto-
CLR -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Imagini sugestive evaluarea
1.2; 2.2; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint;
-intonarea cântecului Eu sunt numai un copilaş...;
MM -joc: Cine sunt eu?
2.1.
 Adresarea 1.3; 1.4; -formulare de întrebări şi răspunsuri (Cum ne Carte ilustrată - Observarea 17.10.
2.1; 2.2; adresăm? Cui ne adresăm? Cum răspundem la o „Bunele maniere sistematică 2014
2.3; 3.3. solicitare?); pentru copii”;
-identificarea formulelor de adresare şi a gesturi Prezentare Evaluarea
DP asociate adrersării în contexte variate; PowerPoint reciprocă
2.1; 2.2; -exersarea formulelor de salut, de adresare, Imagini sugestive
prezentare, adecvate contextului; Auto-

12
CLR -studiu de caz; evaluarea
1.2; 2.2; -simularea unor situaţii;
-argumentarea pro/contra în discutarea unor
MM comportamente social-contextuale concrete;
2.1.
3. Comunita-  Bunele 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 24.10.
tea mea maniere în 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2014
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
familie 2.3; 3.1. -completarea sau schimbarea finalului unei Fragment din Auto-
DP povestiri; lectura Bunicul, de evaluarea
1.1; 2.1; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Barbu Ştefănescu
2.2; 3.1 ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Delavrancea;
CLR -analizarea unor cazuri concrete din grupul de Poezia Doi fraţi
1.4; 2.2; apartenenţă sau din lecturi (Bunicul, de Barbu cuminţi, de Elena
2.4; 3.2. Ştefănescu Delavrancea); Farago;
MM -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; Prezentare
2.1. -joc de rol: O zi în familie; PowerPoint
-memorizare: Doi fraţi cuminţi, de Elena Farago Imagini sugestive
 Bunele maniere 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 31.10.
la şcoală 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2014
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
2.3; 3.1. -completarea sau schimbarea finalului unei Fragment din Evaluarea
DP povestiri; lectura Camaradul reciprocă
1.1; 2.1; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor meu, Coretti, de
2.2; 3.1 ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Edmondo de Auto-
CLR -analizarea unor cazuri concrete din grupul de Amicis; evaluarea
1.4; 2.2; apartenenţă sau din lecturi (Camaradul meu, Prezentare
2.4; 3.2. Coretti, de Edmondo de Amicis); PowerPoint
MM -desprinderea unor mesaje din lecturi, proverbe, Imagini sugestive
2.1. zicători, filme;
-analiza efectelor unor conflicte/încălcării unor
reguli;
-povestirea unor experienţe trecute sau prezente;

13
-jocuri de rol: O zi la şcoală; Ce s-ar întâmpla
dacă....?
4. Prietenia  Cuvintele 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 14.11.
magice: ,,te 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2014
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
rog”,
2.3; 2.4; -completarea sau schimbarea finalului unei Lecturi: Ce a uitat Evaluarea
,,mulţumesc”, 3.1. povestiri; Fănică să spună, de reciprocă
,,îmi pare rău” DP -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Luiza Vlădescu;
1.1; 2.1; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Cuvântul fermecat, Auto-
2.2; 3.1 -analizarea unor cazuri concrete din grupul de de V. Oseeva; evaluarea
CLR apartenenţă sau din lecturi (Ce a uitat Fănică să Prezentare
1.4; 2.2; spună, de Luiza Vlădescu; Cuvântul fermecat, de PowerPoint
2.4; 3.2. V. Oseeva); Imagini sugestive
MM -desprinderea unor mesaje din lecturi, proverbe,
2.1 zicători, filme;
-analiza efectelor unor conflicte/încălcării unor
reguli;
-povestirea unor experienţe trecute sau prezente;
-dramatizare
 În vizită 1.1; 1.2; -simularea unor norme de comportare civilizată în Carte ilustrată - Observarea 21.11.
1.3; 1.5; situaţii concrete (vizite); „Bunele maniere sistematică 2014
1.6; 2.2; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor pentru copii”;
2.3; 2.4; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Prezentare Evaluarea
3.1; 3.2. -completarea sau schimbarea finalului unei PowerPoint; reciprocă
DP povestiri; Imagini sugestive
1.1; 2.1; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Auto-
2.2; 3.1 comportare civilizată (dramatizare, simulare); evaluarea
CLR -realizarea unor scurte povestiri după imagini;
1.4; 2.2; -jocuri de interior, jocuri de societate pentru copii;
2.4; 3.2. -analizarea unor cazuri concrete din grupul de
MM apartenenţă sau din lecturi (studiu de caz);
2.1 -argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;

14
-joc de rol: În vizită;
 Cum primim 1.1; 1.2; -simularea unor norme de comportare civilizată în Carte ilustrată - Observarea 28.11.
musafirii? 1.3; 1.5; situaţii concrete (vizite); „Bunele maniere sistematică 2014
1.6; 2.2; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor pentru copii”;
2.3; 2.4; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Lectură: Vizită, de Evaluarea
3.1; 3.2. -completarea sau schimbarea finalului unei I. L. Caragiale; reciprocă
DP povestiri; Prezentare
1.1; 2.1; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de PowerPoint; Auto-
2.2; 3.1 comportare civilizată (dramatizare, simulare); Imagini sugestive evaluarea
CLR -realizarea unor scurte povestiri după imagini;
1.4; 2.2; -jocuri de interior, jocuri de societate pentru copii;
2.4; 3.2. -analizarea unor cazuri concrete din grupul de
MM apartenenţă sau din lecturi (Vizită, de I.L.
2.1 Caragiale);
-argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;
-joc de rol: Aniversarea
-Interpretarea cântecului În căsuţa din pădure;
5. Intră  Cadourile 1.1; 1.2; -simularea unor norme de comportare civilizată în Carte ilustrată - Observarea 05.12.
Baba 1.3; 1.5; situaţii concrete (primirea cadourilor); „Bunele maniere sistematică 2014
1.6; 2.2; - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza pentru copii”;
Iarnă-n
2.3; 2.4; unor ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Lecturi: Vizită, de Evaluarea
sat! 3.1; 3.2; -completarea sau schimbarea finalului unei I.L. Caragiale; reciprocă
3.3. povestiri; Darurile de E.T.A.
CLR -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Hoffmann Auto-
1.4; 2.2; comportare civilizată (dramatizare, simulare); Prezentare evaluarea
2.4; 3.2. -realizarea unor scurte povestiri după imagini; PowerPoint;
AVAP -analizarea unor cazuri concrete din grupul de Cutii;
2.3; 2.6. apartenenţă sau din lecturi (Vizită, de I.L. Hârtie – ambalaj
Caragiale; Darurile de E.T.A. Hoffmann); pentru cadouri
-argumentarea pro/contra în discutarea unor Imagini sugestive
comportamente social-contextuale concrete;
-joc de rol: Cadoul

15
-confecţionare de cadouri simple, felicitări,
adecvate situaţiei, destinatarului;
 Cum ne 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 12.12.
comportăm în 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2014
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
locuri publice 2.3; 2.4; -completarea sau schimbarea finalului unei Prezentare Evaluarea
(în magazine) 3.1; 3.2; povestiri; PowerPoint; reciprocă
3.3. -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Fişe de lucru;
DP ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Imagini sugestive Auto-
1.1; 2.1; -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; evaluarea
2.2; 3.1 -întocmirea unei liste de cumpărături;
CLR -stabilirea unui buget pentru cumpărături;
1.4; 2.2; -joc de rol: La cumpărături;
2.4; 3.2. -argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;
 Cum ne 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 19.12.
comportăm în 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2014
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
locuri publice 2.3; 2.4; -completarea sau schimbarea finalului unei Prezentare Evaluarea
(la spectacole) 3.1; 3.2; povestiri; PowerPoint; reciprocă
3.3. -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Fişe de lucru;
DP ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Imagini sugestive Auto-
2.2; 3.1 -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; evaluarea
MEM -jocuri de numărare asociere, aproximare;
3.2; 6.2; -joc de rol: La spectacol;
6.3. -argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;
6. În lumea Comportamentul 1.3; 1.5; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 09.01.
necuvân- faţă de mediul 1.6; 2.2; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2015
2.3; 2.4; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
tătoarelor înconjurător
2.5; 3.1; -completarea sau schimbarea finalului unei Lectură: Evaluarea
 Atitudinea faţă 3.2; 3.3; povestiri; Gândăcelul, de reciprocă
de 3.4. -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Elena Farago;

16
necuvântătoare: CLR ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Prezentare Auto-
Gândacelul, de 1.4; 2.2; -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; PowerPoint; evaluarea
2.4; 3.2. -argumentarea pro/contra în discutarea unor Cântece din
Elena Farago
MM comportamente social-contextuale concrete; repertoriul pentru
2.1 -identificarea personajelor literare care corespund copii: Gândăcelul,
unei anumite descrieri; Greieraşul;
-gruparea personajelor literare în funcţie de Imagini sugestive
trăsăturile de caracter;
-identificarea personajelor literare după diferite
afirmaţii ale acestora;
-realizarea unor afişe/postere cu reguli de protecţie
a mediului;
-joc de rol;
-audiţie muzicală/Intonarea unor cântece din
repertoriul pentru copii: Gândăcelul, Greieraşul.
Comportamentul 1.3; 1.5; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Bunele maniere Observarea 16.01.
faţă de mediul 1.6; 2.2; comportare civilizată (dramatizare, simulare); pentru copii”; sistematică 2015
2.3; 2.4; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; Lectură: Căţeluşul
înconjurător 2.5; 3.1; -completarea sau schimbarea finalului unei şchiop, de Elena Evaluarea
 Atitudinea faţă 3.2; 3.3; povestiri; Farago; reciprocă
de 3.4. -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Prezentare
necuvântătoare: CLR ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; PowerPoint; Auto-
Căteluşul şchiop, 1.4; 2.2; -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; Cântece din evaluarea
de Elena Farago 2.4; 3.2. -argumentarea pro/contra în discutarea unor repertoriul pentru
MM comportamente social-contextuale concrete; copii: Căteluşul
2.1 -identificarea personajelor literare care corespund şchiop, Căţeluşul
unei anumite descrieri; vrea un os;
-gruparea personajelor literare în funcţie de Imagini sugestive
trăsăturile de caracter;
-identificarea personajelor literare după diferite
afirmaţii ale acestora;
-realizarea unor afişe/postere cu reguli de protecţie
a mediului;

17
-joc de rol;
-audiţie muzicală/Intonarea unor cântece din
repertoriul pentru copii: Căteluşul şchiop,
Căţeluşul vrea un os
Comportamentul 1.3; 1.5; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Bunele maniere Observarea 23.01.
faţă de mediul 1.6; 2.2; comportare civilizată (dramatizare, simulare); pentru copii”; sistematică 2015
2.3; 2.4; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; Lectură: Puişorul şi
înconjurător 2.5; 3.1; -completarea sau schimbarea finalului unei vulpea, după Ion Evaluarea
 Învăţăm din 3.2; 3.3; povestiri; Pas; reciprocă
poveşti: 3.4. -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Prezentare
Puişorul şi vupea, DP ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; PowerPoint; Auto-
după Ion Pas 2.2; 3.1 -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; Cântece din evaluarea
CLR -argumentarea pro/contra în discutarea unor repertoriul pentru
1.4; 2.2; comportamente social-contextuale concrete; copii: Puişorul
2.4; 3.2. -identificarea personajelor literare care corespund cafeniu;
MM unei anumite descrieri; Imagini sugestive
2.1 -gruparea personajelor literare în funcţie de
trăsăturile de caracter;
-identificarea personajelor literare după diferite
afirmaţii ale acestora;
-realizarea unor afişe/postere cu reguli de protecţie
a mediului;
-joc de rol;
-audiţie muzicală/Intonarea unor cântece din
repertoriul pentru copii: Puişorul cafeniu.
Comportamentul 1.3; 1.5; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Bunele maniere Observarea 30.01.
faţă de mediul 1.6; 2.2; comportare civilizată (dramatizare, simulare); pentru copii”; sistematică 2015
2.3; 2.4; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; Lectură: Iedul cu
înconjurător 2.5; 3.1; -completarea sau schimbarea finalului unei trei capre, de Octav Evaluarea
 Învăţăm din 3.2; 3.3; povestiri; Pancu Iaşi; reciprocă
poveşti: 3.4. -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Prezentare
Iedul cu trei capre, 1 ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; PowerPoint; Auto-
de Octav Pancu MEM -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; Cântece din evaluarea

18
Iaşi 3.2; 6.2; -argumentarea pro/contra în discutarea unor repertoriul pentru
MM comportamente social-contextuale concrete; copii: Tot ce e pe
2.1 -identificarea personajelor literare care corespund lume;
unei anumite descrieri; Imagini sugestive
-gruparea personajelor literare în funcţie de
trăsăturile de caracter;
-identificarea personajelor literare după diferite
afirmaţii ale acestora;
-realizarea unor afişe/postere cu reguli de protecţie
a mediului;
-joc de rol;
-audiţie muzicală/Intonarea unor cântece din
repertoriul pentru copii: Tot ce e pe lume.
7. Lumea  Reguli de bază 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 13.02.
magică a pentru o 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
basmelor conversaţie 2.3; 2.4; -completarea sau schimbarea finalului unei Prezentare Evaluarea
politicoasă. 3.1; 3.2. povestiri; PowerPoint; reciprocă
Modalităţi de DP -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Fişe de lucru;
exprimare 1.1; 2.1; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Imagini sugestive Auto-
pentru o 2.2; 3.1 -analizarea unor cazuri concrete din grupul de evaluarea
conversaţie CLR apartenenţă sau din lecturi;
1.4; 2.2; -povestirea unor experienţe trecute sau prezente;
reuşită 2.4; 3.2. -folosirea „cuvintelor magice”;
-mimarea unor stări sufleteşti şi recunoaşterea
acestora după expresia facială a celor din jur;
-utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete
de tipul: salut, invitaţie, urare, prezentarea unor
scuze sau pentru a transmite intenţii, gânduri,
sentimente, etc.
-jocuri de exersare a unor reguli de comunicare
eficientă, civilizată, vorbire pe rând, ascultarea
interlocutorului, păstrarea ideii (Spune şi dă mai

19
departe, Repetă şi continuă, Statuile vorbitoare,
etc.);
 Cum vorbim? 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 20.02.
Când vorbim? 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
Cât vorbim?Ce 2.3; 2.4; -completarea sau schimbarea finalului unei Prezentare Evaluarea
sau despre ce 3.1; 3.2. povestiri; PowerPoint; reciprocă
vorbim? DP -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Fişe de lucru;
1.1; 2.1; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Imagini sugestive Auto-
2.2; 3.1 -analizarea unor cazuri concrete din grupul de evaluarea
CLR apartenenţă sau din lecturi;
1.4; 2.2; -povestirea unor experienţe trecute sau prezente;
2.4; 3.2. -folosirea „cuvintelor magice”;
-mimarea unor stări sufleteşti şi recunoaşterea
acestora după expresia facială a celor din jur;
-utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete
de tipul: salut, invitaţie, urare, prezentarea unor
scuze sau pentru a transmite intenţii, gânduri,
sentimente, etc.
-jocuri de exersare a unor reguli de comunicare
eficientă, civilizată, vorbire pe rând, ascultarea
interlocutorului, păstrarea ideii (Spune şi dă mai
departe, Repetă şi continuă, Statuile vorbitoare,
La doctor, etc.);
 Conversaţia la 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 27.02.
telefon 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
2.3; 2.4; -completarea sau schimbarea finalului unei Prezentare Evaluarea
3.1; 3.2. povestiri; PowerPoint; reciprocă
DP -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Fişe de lucru;
1.1; 2.1; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Imagini sugestive Auto-
2.2; 3.1 -analizarea unor cazuri concrete din grupul de evaluarea
CLR apartenenţă sau din lecturi;

20
1.4; 2.2; -povestirea unor experienţe trecute sau prezente;
2.4; 3.2. -folosirea „cuvintelor magice”;
-mimarea unor stări sufleteşti şi recunoaşterea
acestora după expresia facială a celor din jur;
-utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete
de tipul: salut, invitaţie, urare, prezentarea unor
scuze sau pentru a transmite intenţii, gânduri,
sentimente, etc.
-jocuri de exersare a unor reguli de comunicare
eficientă, civilizată, vorbire pe rând, ascultarea
interlocutorului, păstrarea ideii (Telefonul fără fir,
Alo! 112?, etc.);
8. Salutare,  Cadoul pentru 1.1; 1.2; -simularea unor norme de comportare civilizată în Carte ilustrată - Observarea 06.03.
primăvară! mama 1.3; 1.5; situaţii concrete (primirea cadourilor); „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza pentru copii”;
2.3; 2.4; unor ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Prezentare Evaluarea
3.1; 3.2; -completarea sau schimbarea finalului unei PowerPoint; reciprocă
3.3. povestiri; Cutii;
CLR -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Hârtie – ambalaj Auto-
1.4; 2.2; comportare civilizată (dramatizare, simulare); pentru cadouri evaluarea
2.4; 3.2. -realizarea unor scurte povestiri după imagini; Imagini sugestive
AVAP -analizarea unor cazuri concrete din grupul de Cântece din
2.3; 2.6. apartenenţă sau din lecturi; repertoriul pentru
-argumentarea pro/contra în discutarea unor copii: De-aş putea
comportamente social-contextuale concrete; să adun stea cu
-joc de rol: Cadoul stea, Cântec pentru
-confecţionare de cadouri simple, felicitări, mama
adecvate situaţiei, destinatarului;
-audiţie muzicală/Intonarea unor cântece din
repertoriul pentru copii: De-aş putea să adun stea
cu stea, Cântec pentru mama
 Reguli de 1.3; 1.5; -simularea unor norme de comportare civilizată în Carte ilustrată - Observarea 13.03.
comportament 1.6; 2.2; situaţii concrete (servirea mesei); „Bunele maniere sistematică 2015

21
civilizat la masă 2.3; 2.4; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor pentru copii”;
2.5; 3.1; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Prezentare Evaluarea
3.2; 3.3; -completarea sau schimbarea finalului unei PowerPoint; reciprocă
3.4. povestiri; Imagini sugestive
DP -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Cântece din Auto-
2.2; 3.1 comportare civilizată (dramatizare, simulare); repertoriul pentru evaluarea
AVAP -realizarea unor scurte povestiri după imagini; copii: Masa bună
2.3; 2.6. -analizarea unor cazuri concrete din grupul de
MM apartenenţă sau din lecturi (Vizită, de I.L.
2.1 Caragiale);
-argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;
-exersarea regulilor de comportare la masă;
-joc de rol: Aranjarea mesei
-audiţie muzicală/interpretarea cântecului Masa
bună;
 Reguli de 1.3; 1.5; -simularea unor norme de comportare civilizată în Carte ilustrată - Observarea 20.03.
comportament 1.6; 2.2; situaţii concrete (servirea mesei); „Bunele maniere sistematică 2015
2.3; 2.4; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor pentru copii”;
civilizat la masă 2.5; 3.1; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Prezentare Evaluarea
Masa în familie
3.2; 3.3; -completarea sau schimbarea finalului unei PowerPoint; reciprocă
3.4. povestiri; Imagini sugestive
AVAP -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Cântece din Auto-
2.3; 2.6. comportare civilizată (dramatizare, simulare); repertoriul pentru evaluarea
MM -realizarea unor scurte povestiri după imagini; copii: Masa bună
2.1 -analizarea unor cazuri concrete din grupul de
apartenenţă sau din lecturi (Vizită, de I.L.
Caragiale);
-argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;
-exersarea regulilor de comportare la masă;
-joc de rol: Aranjarea mesei
-audiţie muzicală/interpretarea cântecului Masa

22
bună;
 Reguli de 1.3; 1.5; -simularea unor norme de comportare civilizată în Carte ilustrată - Observarea 27.03.
comportament 1.6; 2.2; situaţii concrete (servirea mesei); „Bunele maniere sistematică 2015
2.3; 2.4; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor pentru copii”;
civilizat la masă 2.5; 3.1; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Prezentare Evaluarea
Masa în oraş, la fast-
3.2; 3.3; -completarea sau schimbarea finalului unei PowerPoint; reciprocă
food, la un restaurant
3.4. povestiri; Imagini sugestive
select
AVAP -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Cântece din Auto-
2.3; 2.6. comportare civilizată (dramatizare, simulare); repertoriul pentru evaluarea
MM -realizarea unor scurte povestiri după imagini; copii: Masa bună
2.1 -analizarea unor cazuri concrete din grupul de
apartenenţă sau din lecturi;
-argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;
-joc de rol:
-exersarea regulilor de comportare la masă;
-audiţie muzicală/interpretarea cântecului Masa
bună;
9. Vreau să  Punctualitatea 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 03.04.
am o A fi sau a nu fi 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
meserie punctual!
2.3; 3.1. -completarea sau schimbarea finalului unei Prezentare Evaluarea
DP povestiri; PowerPoint; reciprocă
1.1; 2.1; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Imagini sugestive
2.2; 3.1 ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Auto-
CLR -analizarea unor cazuri concrete din grupul de evaluarea
1.4; 2.2; apartenenţă sau din lecturi;
2.4; 3.2. -desprinderea unor mesaje din lecturi, proverbe,
zicători, filme;
-analiza efectelor unor conflicte/încălcării unor
reguli;
-povestirea unor experienţe trecute sau prezente;
-jocuri de rol: O zi la şcoală; Ce s-ar întâmpla

23
dacă....?
 Punctualitatea 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 24.04.
Cum procedăm 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
dacă n-am fost
2.3; 3.1. -completarea sau schimbarea finalului unei Prezentare Evaluarea
punctuali? DP povestiri; PowerPoint; reciprocă
1.1; 2.1; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Imagini sugestive
2.2; 3.1 ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Auto-
CLR -analizarea unor cazuri concrete din grupul de evaluarea
1.4; 2.2; apartenenţă sau din lecturi;
2.4; 3.2. -desprinderea unor mesaje din lecturi, proverbe,
. zicători, filme;
-analiza efectelor unor conflicte/încălcării unor
reguli;
-povestirea unor experienţe trecute sau prezente;
-jocuri de rol: O zi la şcoală; Ce s-ar întâmpla
dacă....?
10. Copilăria  Ţinuta 1.3; 1.5; -simularea unor norme de comportare civilizată în Carte ilustrată - Observarea 08.05.
vestimentară. 1.6; 2.2; situaţii concrete (alegerea vestimentaţiei); „Bunele maniere sistematică 2015
2.3; 2.4; -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor pentru copii”;
Practic sau 2.5; 3.1; ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Prezentare Evaluarea 15.05.
modern? 3.2; 3.3; -completarea sau schimbarea finalului unei PowerPoint; reciprocă 2015
3.4. povestiri; Imagini sugestive
CLR -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Cântece din Auto-
1.4; 2.2; comportare civilizată (dramatizare, simulare); repertoriul pentru evaluarea
2.4; 3.2. -realizarea unor scurte povestiri după imagini; copii: Are mama o
MM -analizarea unor cazuri concrete din grupul de fet
2.1 apartenenţă sau din lecturi;
-argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;
-joc de rol:
-desprinderea unor mesaje din lecturi, proverbe,
zicători, filme;

24
-analiza efectelor unor conflicte/încălcării unor
reguli;
-povestirea unor experienţe trecute sau prezente;
-audiţie muzicală/interpretarea cântecului Are
mama o fetiţă;
 Cum ne 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 22.05.
comportam în 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
locuri publice 2.3; 2.4; -completarea sau schimbarea finalului unei Prezentare Evaluarea 29.05.
(la muzee, în 3.1; 3.2; povestiri; PowerPoint; reciprocă 2015
excursii, în 3.3. -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Fişe de lucru;
mijloacele de DP ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Imagini sugestive Auto-
transport în 2.2; 3.1 -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; Poezia Cu bunica evaluarea
comun, la MEM -jocuri de numărare asociere, aproximare; prin oraş, de N.
3.2; 6.2; -joc de rol: La muzeu; Excursia; Cu trenul/avionul Constantinescu;
evenimente …)?
6.3. -argumentarea pro/contra în discutarea unor Cântece din
comportamente social-contextuale concrete; repertoriul pentru
-memorarea unor versuri: poezia Cu bunica prin copii: Trenul
oraş, de N. Constantinescu;
-audiţie muzicală/interpretarea cântecului Trenul;
11. Vară,  Toleranţa – 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 05.06.
vară, cum facem faţă 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
dulce unei situaţii 2.3; 2.4; -completarea sau schimbarea finalului unei Prezentare Evaluarea
vară ... care nu ne e pe 3.1; 3.2; povestiri; PowerPoint reciprocă
plac? 3.3. -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Imagini sugestive
DP ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Auto-
2.2; 3.1 -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; evaluarea
CLR -jocuri în parc, jocuri de interior, jocuri de
1.4; 2.2; societate pentru copii;
2.4; 3.2. -povestiri/dramatizări pentru înţelegerea necesităţii
de a fi tolerant;
-corectarea unor comportamente proprii;

25
-argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;
-audiţie muzicală/interpretarea cântecului Trenul;
 De ce avem 1.1; 1.2; -exerciţii-joc de identificare a regulilor de Carte ilustrată - Observarea 12.06.
nevoie de bune 1.3; 1.5; comportament în imaginile prezentate; „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza pentru copii”;
maniere? 2.3; 2.4; unor ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Cântecul Un copil Auto-
3.1; 3.2; - analizarea unor cazuri concrete din grupul de politicos evaluarea
3.3. apartenenţă sau din lecturi. Poezia Îndemn, de
DP -Joc de rol: Sfatul mamei; Demostene Botez
2.2; 3.1 -explicarea cuvintelor şi expresiilor politeţe, Prezentare
MM respect, bune maniere; PowerPoint
2.1 -lectură după imagini; Imagini sugestive
-memorare: Îndemn, de Demostene Botez
-interpretare: Un copil politicos
 Planuri de 1.1; 1.2; -interpretarea unor imagini şi texte cu conţinut de Carte ilustrată - Observarea 19.06.
vacanţă… Nu 1.3; 1.5; comportare civilizată (dramatizare, simulare); „Bunele maniere sistematică 2015
1.6; 2.2; -realizarea unor scurte povestiri după imagini; pentru copii”;
uit ce am 2.3; 2.4; -completarea sau schimbarea finalului unei Cântecul Vine Evaluarea
învăţat! 3.1; 3.2; povestiri; vacanţa! reciprocă
3.3. -formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor Poezia Îndemn, de
DP ilustraţii, filme, prezentări PowerPoint; Demostene Botez Auto-
2.2; 3.1 -povestirea unor experienţe trecute sau prezente; Prezentare evaluarea
CLR -jocuri în parc, jocuri de interior, jocuri de PowerPoint
1.4; 2.2; societate pentru copii; Imagini sugestive
2.4; 3.2. -povestiri/dramatizări pentru înţelegerea necesităţii
de a fi manierat în fiecare zi, in orice situaţie;
-corectarea unor comportamente proprii;
-argumentarea pro/contra în discutarea unor
comportamente social-contextuale concrete;
-audiţie muzicală/interpretarea cântecului Vine
vacanţa!;

26

S-ar putea să vă placă și