Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COLABORARE

Nr._________/Data_____________

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI

Art.1. Părţile prezentului contract sunt:


a. Organizaţia/instituţia: ASOCIATIA TINERI PARTENERI PENTRU DEZVOLTAREA
SOCIETATII CIVILE
CUI:16746040, Adresa: Tirgu Jiu, Str.Victoriei,bl.39, sc.1,ap.10, jud.Gorj ,Tel. 0353405310 ,Fax:
0353405310, e-mail tineriparteneri@gmail.com Reprezentată prin: Ghinoiu Iulian Nicolae

b. Beneficiarul
Numele: __________________
Adresa:______________________________________telefon:
Email: ______________________________________

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 2. Obiectul contractului îl constituie derularea taberei care urmează să aiba loc in Elvetia in
perioada 19-26 iunie 2018.

III. DURATA CONTRACTULUI


Art. 3. Durata prezentului contract este de 5 luni din momentul incheierii acestuia.

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


Art. 4. Drepturile beneficiarului
a. Dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală,
convingeri plitice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie
economică sau orice alte asemenea criterii;
b. Dreptul de a participa activ la elaborarea şi derularea programului la care urmează să participe;

Art. 5. Aceste drepturi constituie obligaţiile organizaţiei/instituţiei.


Alte obligaţii ale organizaţiei/instituţiei sunt:
a. Obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului toate informatiile despre
proiect(cazare,masa,program de activitati)inainte de plecare;
b. Obligatia de a de a păstra şi proteja confidenţialitatea informaţiilor/datelor personale ale
participantilor.Acestea nu pot fi instrainate decat in interesul proiectului,in cazul solicitarii
organizatiei gazda;
c. Obligatia de a returna participantului suma de bani achitata pentru acest proiect in cazul in care
proiectul este anulat,indiferent de motivele prezentate;
d. Obligatia de a informa participantul in privinta oricarei modificari aparute in cazul proiectului la
care urmeaza sa participe;
e. Obligatia de a trata cu respect participantul fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală,
convingeri plitice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie
economică sau orice alte asemenea criterii;

Art. 6. Obligaţiile beneficiarului:


a. Obligaţia de a îndeplini la timp sarcinile primite din partea organizaţiei/instituţiei;
b. Obligaţia de a anunţa din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv
întârzieri, absenţe etc.);
c. Obligaţia de a păstra şi proteja confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul
activităţii, inclusiv după încetarea activităţii;
d. Obligaţia de a participa la cursurile de instruire /intalnirile pregatitoare organizate, iniţiate sau
propuse de către organizaţie/instituţie;
e. Obligaţia de a fi la curent cu misiunea şi activităţile organizaţiei/instituţiei;
f. Obligaţia de a ocroti bunurile pe care le foloseşte în cadrul proiectului.Orice deteriorare a
echipamentelor sau pierdere a acestora duce la plata integrala a acestora de catre beneficiar;
g. Obligaţia de a completa corect şi la timp toate formularele/aplicatiile sau rapoartele necesare şi
convenite cu organizatia;
h. Obligaţia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine în contact (organizatia gazda,alti
benficiari şi fără a discrimina în funcţie de rasă, etnie, sex sau orintare sexuală, convingeri politice
sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice
alte asemenea criterii;
i. Obligaţia de a respecta indicatiile liderului de grup desemnat pentru acest proiect ;
j. Obligatia de a-si informa parintii(acolo unde este cazul) in privinta participarii la proiect si de a
obtine acceptul acestora anterior confirmarii participarii;
k. Obligatia de a avea grija de bunurile personale(bani,documente identitate,bijuterii,bunuri de
valoare).Furtul sau pierderea acestora nu reprezinta responsabilitatea organizatiei;
l. Obligatia de a returna organizatiei suma de bani cheltuita de aceasta pentru biletele de calatorie in
cazul in care beneficiarul nu mai poate participa,indiferent de motivele prezentate.Suma achitata
de beneficiar este nerambursabila in acest caz,indiferent de motivul care a dus la anularea
participarii acestuia;

V.TERMENE DE PLATA

a. Beneficiarul are obligatia de a achita suma de 350 euro dupa cum urmeaza:

-200 euro pana la data de 10 aprilie;


-150 euro pana la data de 27 aprilie;

b.In schimbul sumei mai sus mentionate beneficiarul va avea asigurate urmatoarele:

-cazare pe intreaga perioada a taberei in apartamente in regim hotelier;


-mic dejun pe intreaga perioada a taberei;
-transport avion Bucuresti-Milano –Bucuresti si autocar pe ruta Milano- Nendaz si retur;
-excursiile in Montreux,Geneva,Interlaken, Milano si Zermatt;

VI. RĂSPUNDEREA, RENEGOCIEREA, REZILIEREA ŞI LITIGIILE

Art. 7. Renegocierea contractului de colaborare se face în cazul apariţiei unei modificări a unei situaţii
de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor care revin beneficiarului, renegocierea are loc la
cererea scrisă a oricărei părţi, formulată în termen de 15 zile de la apariţia situaţiei mai sus menţionate.
Art. 8. În cazul în care situaţia descrisă la articolul 9 face imposibilă executarea în continuare a
contractului, acesta va fi reziliat de drept.
Art. 9. Denunţarea unilaterală a contractului de colaborare are loc din iniţiativa beneficiarului sau a
organizaţiei/instituţiei cu un preaviz de 15 zile.
Art. 10. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de
colaborare sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe
cale amiabilă;

Beneficiarul Pentru Organizaţia/instituţia


(semnătura) (semnătura şi ştampila)