Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
17 - 18 iulie 2006

Probă scrisă de limba şi literatura română – profesori -


Varianta 3
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord
cu ideile şi cu punctajele precizate în barem.
 Răspunsurile candidatului vor fi evaluate în conformitate cu prevederile următoarelor
instrumente normative: DOOM 1(1982) sau DOOM 2(2005), GA, I-II, (ediţia a II-a, 1966).

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A. Conţinut (20 de puncte)

1. Prezentarea generală a universului prozei lui Ioan Slavici (problematică, titluri reprezentative):
4 puncte
- prezentarea generală a universului prozei lui Ioan Slavici, prin referire la elementele precizate –
4 p.;
- prezentarea parţial adecvată a prozei lui Ioan Slavici, prin unele referiri la elementele precizate
– 2 p.;
- menţionarea unor idei corespunzătoare cerinţei, fără exemple şi explicaţii adecvate – 1 p.
2. Evidenţierea particularităţilor de limbaj al prozei lui Ioan Slavici: 4 puncte
- evidenţierea argumentată a particularităţilor de limbaj al prozei lui Ioan Slavici – 4 p.;
- evidenţierea parţial argumentată a particularităţilor de limbaj al prozei lui Ioan Slavici – 2 p.;
- menţionarea unor aspecte corespunzătoare cerinţei, fără încercare de argumentare – 1 p.
3. Relevarea construcţiei subiectului şi a discursului narativ în proza lui Ioan Slavici, prin referire la
una dintre scrierile acestuia (la alegere): 4 puncte
- relevarea argumentată a construcţiei subiectului şi a discursului narativ în proza lui Ioan
Slavici, prin referire la una dintre scrierile acestuia – 4 p.;
- relevarea parţial argumentată a construcţiei subiectului şi a discursului narativ în proza lui Ioan
Slavici, prin referire la una dintre scrierile acestuia – 2 p.;
- menţionarea unor elemente de construcţie a subiectului şi/ sau a discursului narativ dintr-o
operă literară de Ioan Slavici; tendinţa de simplă povestire – 1 p.
4. Prezentarea construcţiei personajelor în opera literară aleasă (tipuri de personaje, modalităţi de
caracterizare): 4 puncte
- prezentarea argumentată a construcţiei personajelor în opera literară aleasă, având în vedere
tipurile de personaje şi modalităţile de caracterizare - 4 p.;
- prezentarea parţial argumentată a construcţiei personajelor în opera literară aleasă, prin
referire la tipuri de personaje şi la modalităţi de caracterizare – 2 p.;
- menţionarea unor elemente de construcţie a personajelor în opera literară aleasă – 1 p.
5. Exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre valabilitatea afirmaţiei date: 4 puncte
- exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre valabilitatea afirmaţiei date; utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri, ca şi a unor structuri, conectori sau
tehnici argumentative – 4 p.;
- exprimarea unui punct de vedere despre valabilitatea afirmaţiei date, cu încercare de
argumentare; utilizarea unor mijloace lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri – 2 p.;
- exprimarea unui punct de vedere despre afirmaţia dată, fără încercare de argumentare – 1 p.

1
Probă srisă de limba şi literatura română - profesori Varianta 3 - barem
B. Redactare - 10 puncte (Punctele pentru redactare se acordă numai dacă răspunsul se
încadrează în limita minimă de spaţiu precizată.)

1. Organizarea ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente,
introducere-cuprins-încheiere; construcţia paragrafelor subliniază ideile; ideile principale şi
secundare au o pondere echilibrată (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.). 2 puncte
2. Utilizarea limbii literare: stil şi vocabular adecvate eseului argumentativ, claritatea enunţului,
exprimare corectă şi nuanţată, sintaxa adecvată (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.). 2 puncte
3. Abilităţile de analiză şi de argumentare: ideile urmează succesiunea logică şi sunt susţinute
prin raţionamente pertinente şi personale, pe baza textelor literare; relaţia idee-argument;
argumentele sunt prezentate într-un mod persuasiv (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.). 2 puncte
4. Integrarea adecvată a conceptelor de teorie literară specifice (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.).
2 puncte
5. Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (în totalitate - 2 p.; parţial - 1 p.). 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Motivarea corectă a rolului fiecăruia dintre cele trei semne de punctuaţie selectate din secvenţa
dată. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
2. Transformarea în vorbire indirectă a replicii humuleşteanului, cu precizarea a două modificări
apărute în transformare. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
3. Demonstrarea prin trei argumente adecvate a caracterului oral, popular al stilului din textul dat.
(1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
4. Precizarea corectă a mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele din text: ,,dânsul”, ,,negustoria”, ,,vânzare”. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
5. Menţionarea a câte unui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: ,,belea”, ,,a
chiti”, ,,a spurca”. (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
6. Precizarea corectă a valorii morfologice din textul dat a cuvintelor: ,,căci”, ,,dânsul”, ,,drept”.
(1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
7. Motivarea corectă a rolului în frază al cuvântului subliniat: ,,...şi unde-am croit-o la fugă spre
Humuleşti...”. 3 puncte
8. Transcrierea corectă din text a unei formule de adresare (1 p.), cu precizarea valorii ei
expresive (în mod nuanţat: 2 p./ incomplet sau parţial corect: 1 p.). 3 puncte
9. Precizarea corectă a funcţiei sintactice a cuvintelor: ,,bine”, ,,a cui”, ,,la tată-tău”.
(1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
10. Transcrierea corectă din text a celor trei propoziţii subordonate, precizându-se felul acestora
(după modelul: ,,când am auzit eu de tata” = propoziţie subordonată circumstanţială de timp).
(1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Se acordă 1p pentru referirea la programă ca document oficial/componentă a curriculum-ului.
Se acordă 4p pentru precizarea structurii programei.
Se acordă 7p pentru rolul programei în proiectarea didactică.
Se acordă 7p pentru rolul programei în realizarea activităţilor didactice.
Se acordă 7p pentru rolul programei în evaluarea activităţilor elevilor.
Se acordă 4p pentru redactarea răspunsului, distribuite astfel: 1p pentru organizarea prezentării
şi 3p pentru structurarea argumentelor şi a exemplelor, cu o notă personală, creativă a analizei.

Total test: 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota se stabileşte prin
împărţirea la 10 a punctajului obţinut.

2
Probă srisă de limba şi literatura română - profesori Varianta 3 - barem