Sunteți pe pagina 1din 20

COLEGIUL DE REDACȚIE

Prof. Sorin ION, Inspector școlar general, I.Ș.J. Dâmbovița


Prof. dr. Gabriela ISTRATE, Inspector școlar general adjunct, I.Ș.J. Dâmbovița
CONSILIERI ȘTIINȚIFICI
Prof. dr. Daniela Luminita BARBU, Director C.C.D. Dâmbovița

COLECTIV REDACTIONAL:
TEHNOREDACTARE:
Prof. Nicolae Radu TABÎRCĂ, Inspector Cuprins
școlar, I.Ș.J. Dâmbovița De calitatea actului managerial depinde calitatea
Claudiu Petruț BIDICĂ, Informatician
învățământului..............................................................3
CORECTURĂ: „CARABELLA” - „ȘCOALĂ A ELEVILOR CREATIVI,
Prof. Tatiana GHIȚĂ, Inspector școlar, I.Ș.J. COMPETENȚI ȘI DETERMINAȚI SĂ-ȘI URMEZE
Dâmbovița IDEALURILE!”................................................................5
Pr.Prof.Dr. Mihail Iulian STAN, Inspector
școlar, I.Ș.J. Dâmbovița O ȘCOALĂ A PREZENTULUI GÂNDURI PENTU VIITOR...7
GÂNDURI ,,PRIMARE” ÎN ACTIVITATEA
COLABORATORI: MANAGERIALĂ............................................................9
Prof. Tatiana GHIȚĂ, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița
Prof. Nicolae Radu TABÎRCĂ, Inspector școlar, I.Ș.J. VALENȚE NOVATIVE ÎN MANAGEMENTUL
Dâmbovița
Pr.Prof.Dr. Mihail Iulian STAN, Inspector școlar, I.Ș.J. SEMINARULUI TEOLOGIC............................................11
Dâmbovița
Prof. Cătălina HOMEGHIU, Inspector școlar, I.Ș.J. ȘCOALA ȘI EU- GREA ȘI FRUMOASĂ SARCINA!...........13
Dâmbovița
Prof. Mioara ALDESCU, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÂRLOVA” - ŞCOALA
Prof. Liviu VASILESCU, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița DIN INIMA CETĂŢII......................................................16
Prof. Victor ILIE, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița
Prof. Carmen ION, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița
Prof. Ramona MÂINEA, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița
Prof. Cristina GROZA, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița
Prof. Victoria TOMESCU, Inspector școlar, I.Ș.J.
Dâmbovița
Prof. Mirela MIHĂESCU, Inspector școlar, I.Ș.J.
Dâmbovița
Prof. Mihaela ANTON, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița
Prof. Laura ERCULESCU, Inspector școlar, I.Ș.J.
Dâmbovița
Prof. Valentin STANCU, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița
Prof. Gabriela DINU, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița
Prof. Veronica STĂNCULEANU, Inspector școlar, I.Ș.J. Articolele publicate reflectă doar opinia
Dâmbovița autorilor și nu prezintă în mod necesar poziția
Prof. Popescu LUMINIȚA, Inspector școlar, I.Ș.J.
Dâmbovița oficială a redacției. Colegiul de redacție și
Prof. Octav CONSTANTINESCU, Inspector școlar, I.Ș.J. colectivul de redacție nu sunt responsabile
Dâmbovița
Prof. Marian CURCULESCU, Inspector școlar, I.Ș.J. pentru modul în care continutul informațiilor
Dâmbovița va fi folosit.
Prof. Nicolae IORGA, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița
Prof. Elena MOSOR, Inspector școlar, I.Ș.J. Dâmbovița

ADRESA:
TÂRGOVIȘTE, CALEA DOMNEASCA, NR. 127
E-mail: isjdb@isj-db.ro
De calitatea actului managerial depinde calitatea învățământului

În prima parte a anului școlar 2016-2017, învățământul dâmbovițean a parcurs pași


importanți în îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. Astfel, la nivelul ”actorilor”
educaționali – școală, comunitate și autorități locale, am gândit necesitate unor schimbări de
abordare, remedieri, îmbunătățiri, în funcție de responsabilitățile și atribuțiile fiecăruia. De
pildă, am elaborat noi instrumente vizând modernizarea sistemului de evaluare a calităţii în
învăţământul general-obligatoriu; am acționat pentru eficientizarea procesului educaţional
prin punerea în aplicare a educaţiei centrate pe copil şi a principiului asigurării relevanţei
pentru creştere şi dezvoltare personală; am accesat noi proiecte având ca scop sporirea
accesului la educaţia de calitate pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară; cu sprijinul
organizațiilor non-guvernamentale, am promovat educaţia incluzivă pentru antrenarea tuturor
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în activități specifice. Dovadă în acest sens sunt
proiectele derulate la nivel județean sau la nivel instituțional, care urmăresc asigurarea
calității procesului instructiv-educativ în concordanţă cu cerinţele integrării învăţământului
preuniversitar românesc în Spaţiul European. În acest context, esenţială este stabilirea
strategiilor de îmbunătăţire a activităţii specifice fiecărui nivel de învăţământ, stabilirea
priorităţilor, analiza critică a rezultatelor obţinute de elevi, cadre didactice, managerii
instituţii de învăţământ, precum şi de personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa.

Pentru mine și, în egală măsură, pentru întreaga echipă managerială a I.Ș.J.
Dâmbovița, cele mai mari provocări au fost determinate de interesul vizând îmbunătățirea
performanțelor instituțiilor de învățământ, atât la nivelul rezultatelor școlare, cât și la nivelul
dezvoltării resurselor umane; creșterea gradului de coeziune în comunitățile școlare și,
implicit, reducerea tensiunilor locale; optimizarea managementului educațional, bazat pe
consensualitate în aplicarea politicilor educaționale.

Într-adevăr, mi-am propus o nouă abordare a modelului managerial din perspectiva


dezvoltării învățământului preuniversitar dâmbovițean, pornind de la două întrebări
fundamentale:

Care este rolul inspectorului în creșterea calității educației? Cum se poate


îmbunătăţi modelul de conducere din educație în momentul de faţă?

Prin definirea strategiilor de reconstrucție a unei noi paradigme manageriale, avem permanent
în vedere folosirea eficientă a capitalului uman din Județul Dâmbovița, rezultatul final fiind
consolidarea capacității instituționale și dezvoltarea teritorială echilibrată în domeniul
educației și formării profesionale continue. Gândim îmbunătățirea managementului atât la
nivel instituțional, cât și la nivelul clasei de elevi, în domeniul decizional, informațional,
organizatoric, metodologic, în scopul creșterii gradului de asumare a responsabilităților ce
decurg din procesul descentralizării. De calitatea actului de conducere depinde calitatea
învățământului. Există multe posibilități de îmbunătățire a eficienței sistemului de educație
din România, de la maximizarea potențialului de învățare prin promovarea metodelor
interactive, prelungirea programelor de pregătire a elevilor în școală, implicarea mai eficientă
a educatorilor și până la dezvoltarea instruirii asistate de calculator. Forța motoare a
revitalizării sistemului este dată de un management educațional mai bun.
Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional reprezintă o preocupare majoră a
Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița în acest moment. Din această perspectivă,
concepem fundamentarea ofertei educaţionale şi restructurarea reţelei şcolare pe baza
nevoilor de dezvoltare personală a elevilor și în acord cu specificul comunităţilor locale. În
vederea corelării ofertei educaţionale cu piaţa muncii, ne-am propus creşterea gradului de
implicare a membrilor Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS
Dâmboviţa), prin încheierea unor acorduri/parteneriate cu operatorii economici dâmbovițeni.
Un alt demers vizează înmatricularea firmelor de exerciţiu la centrala ROCT și consolidarea
capacităţii cadrelor didactice care predau module de specialitate pentru a forma şi dezvolta
competenţele cheie conform standardelor de pregătire profesională. Dezvoltarea spiritului
antreprenorial va putea fi atins prin sprijinirea cooperării între şcoli şi universităţi, între şcoli
şi operatorii economici, între şcoli şi partenerii sociali.

Învățământul rural se confruntă cu grave probleme, determinate de accesul dificil la


școala de centru în comunitățile aflate într-un regres demografic constant; creșterea
numărului de elevi cu CES sau cu probleme grave de sănătate; proporția cadrelor didactice
titulare este de aprox. 60%; dotarea unităților cu echipamente didactice moderne este
modestă, numărul de computere fiind insuficient; nivelul educațional al familiei indică
nefinalizarea educației de bază de către părinți într-un procent îngrijorător. În ansamblu,
capacitatea școlilor din mediul rural de a oferi o educație de calitate este puțin peste medie,
aspect dovedit de rezultate la evaluări și examene naționale cu circa 1 punct mai slabe decât
la unități similare din mediul urban. Pornind de la aceste realități dure, ne-am propus
limitarea la 5 a numărului de structuri arondate unei unități cu personalitate juridică;
selectarea mai riguroasă a persoanelor cu funcții de conducere; asigurarea încadrării cu
personal didactic calificat și asigurarea continuității cadrelor didactice netitulare pe catedrele
pe care funcționează în prezent; facilitarea parteneriatelor profesionale și a schimbului de
bune practici între școlile din mediul rural și cele din mediul urban, prin activități metodice
focalizate pe ameliorarea rezultatelor elevilor; implicarea concretă și activă a experților
CJRAE în asigurarea condițiilor pentru realizarea consilierii și orientării elevilor; analiza
modului de distribuire a dotărilor TIC existente între unitățile coordonatoare și structuri,
precum și a modului în care cadrele didactice care funcționează în structuri utilizează dotările
existente în activitatea cu elevii și pentru comunicare.

Inspector Școlar General,


Prof. Sorin ION
„CARABELLA” - „ȘCOALĂ A ELEVILOR CREATIVI, COMPETENȚI ȘI
DETERMINAȚI SĂ-ȘI URMEZE IDEALURILE!”

Din anul 1925, Colegiul Național „Constantin Carabella” a funcţionat fără întrerupere,
schimbându-şi doar denumirea, pe terenul donat de Constantin I. Carabella, o personalitate locală a
acelei vremi.

De-a lungul timpului, prin rezultatele obținute de elevi la examenele naționale, la concursuri
și olimpiade școlare și la admiterea în învățământul universitar, Colegiul Național „Constantin
Carabella” a devenit o școală de tradiție din învățământul dâmbovițean, ai cărui absolvenți au devenit
ingineri, profesori, medici, economiști, arhitecți, diplomați, jurnaliști, juriști, avocați.

În anul 2008, performanţele elevilor au fost


recunoscute prin acordarea de către Guvernul
României a „Diplomei de excelenţă” pentru
palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi
poziţia de excelenţă deţinută în galeria de
olimpici ai şcolii româneşti.

Pentru a ne menține o școală bună, în


care fiecare elev, fiecare profesor sau angajat
să vină cu plăcere, cu așteptări, dar și cu
responsabilități asumate, prin strategia de
dezvoltare a școlii- orizont 2020, am stabilit
țeluri ambițioase și am planificat cu atenție și seriozitate fiecare etapă, în vederea obținerii rezultatelor
așteptate. Întrebările esențiale în acest demers diagnostic au fost:

 Unde ne situăm pe ,,piața educațională" la nivel local, județean, național?


 Ce elevi optează pentru liceul nostru? Ce oferim (ce resurse și atuuri avem)?
 Cum ne conectăm la ,,piaţa educaţională” de calitate, cea care generează performanţă?
 Care este potențialul local în vederea angajării absolvenților cu studii universitare, astfel încât
investiția școlii să fie în folosul comunității locale?
Acestea continuă a fi principalele teme de reflecție ale organizației noastre, toate gravitând în
jurul premisei: împreună - profesori, elevi, părinți, autorități locale și alți factori interesați de educație,
construim, zi de zi, prezent și viitor.

Performanța este direcția către care ne-am propus să mergem, conștienți fiind că performanța
în educație depinde primordial de cultura școlii, de valorile și principiile care stau la baza procesului
de învățare și evaluare, de tipul/ tipurile de management și leadership practicate la nivelul conducerii,
dar și la nivelul profesorilor.

Asumându-ne rolul de agent de coeziune a comunităţii educaţionale, raportându-ne în


permanenţă la standardele naţionale de referinţă şi la tendinţele şi modelele europene din domeniul
educaţiei, ne-am propus crearea unui cadru educaţional ce facilitează şi stimulează învăţarea
exploratorie și a unui mediu educaţional flexibil, ce
favorizează dezvoltarea și progresul fiecărui elev.

Cele patru obiective strategice stabilite vizează


îmbunătățire/ dezvoltare în următoarele domenii: capacitate
instituțională, procesul de predare- învățare- evaluare,
perfecționarea și formarea continuă a profesorilor, respectiv cooperare la nivel regional, național,
internațional.

Ca urmare a diagnozei realizate în septembrie 2016, planul operațional aferent anului școlar
2016-2017, a fost structurat pe opt programe, corespunzătoare celor patru domenii funcționale:

 Curriculum: „Ofertă educațională atractivă și competitivă” și „Învățarea prin ochii elevilor”;


 Resurse umane: „Elevi și profesori în ecuația feedbackului” și „Profesorii - lideri ai învățării
și agenți ai schimbării”;
 Resurse materiale și financiare: „Împreună pentru un mediu școlar modern și curat”;
 Resurse și relații comunitare: „Parteneriate pentru valorificarea învățării digitale”,
„Parteneriate pentru dezvoltarea competențelor cheie și transversale ale elevilor” și „Școala
Altfel - Pași în alegerea traseului profesional”.
Dintre principalele rezultate așteptate atașate ultimului domeniu funcțional, menționăm:

 organizarea și desfășurarea proiectului regional Gândește pe toate părțile! - ediția a II-a (care
include concursul de matematică și logică „Cezar Ivănescu” și simpozionul „Gândește pe
toate părțile!”, ambele adresate elevilor din clasele V-XII);
 redepunerea la ANPCDEFP a proiectului Smart School- a Step Closer with ICT, în cadrul
programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1, proiect care vizează dezvoltarea competențelor
metodologice și digitale ale profesorilor, în vederea îmbunătățirii demersului didactic și
educativ, implicit a creșterii motivației pentru învățare a elevilor;
 identificarea de parteneri pentru un parteneriat strategic în cadrul Acțiunii Cheie 2, pentru
redepunerea proiectului Digital Learning and Practice for Entrepreneurs of the Future sau
pentru un alt proiect care vizează dezvoltarea competențelor cheie și transversale ale elevilor;
 colaborarea cu Primăria Municipiului Târgoviște în vederea fundamentării unor proiecte de
dezvoltare a mediului școlar: dotarea cu mijloace de învățământ moderne și construirea unei
săli de sport adecvate nevoilor școlii;
 organizarea și desfășurarea în Săptămâna Școala Altfel a unor variate activități de
orientare și consiliere profesională: ateliere de dezvoltare personală a elevilor, vizite de
documentare și informare, întâlniri cu specialiști din medii profesionale diferite, seara
părinților.

Proiecte ale Colegiului Național „Constantin Carabella”, proiecte pentru şi despre elevi
competenţi, creativi, care la sfârșitul liceului vor fi în măsură să decidă asupra propriei cariere, să
construiască în mod conștient și documentat trasee de dezvoltare profesională și personală.

Echipa managerială a CNCC,


director, prof. Corneliu Stoicescu
director adjunct, prof. Teodora Popa
O ȘCOALĂ A PREZENTULUI…. GÂNDURI PENTU VIITOR

Cum acele ceasornicului se învârtesc doar într-un sens spre viitor, școala din trecut a
devenit istorie. Istoria școlii din prezent se scrie sub ochii noştri, pe zi ce trece, iar istoria
școlii din viitor, încerc să mi-o imaginez.
Raportandu-mă la trecut, la clădirea în care funcționează astăzi Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto, documente ce se regăsesc la Arhivele Statului atestă faptul că aceasta a
fost construită în perioada 11 iulie 1885 - 1 decembrie 1886, pe un teren donat de maiorul
SCARLAT LĂZUREANU.
Așadar, acest edificiu cu destinația “Școală“ era
ridicat nu doar într-o zonă comercială, ci și într-un
spațiu încărcat de istorie, în imediata vecinătate a Curții
Domnești, contribuind, cu siguranță, la modernizarea
societății românești de la sfârșitul sec. al XIX-lea, grație
politicii de reforme a domnitorului A. I. Cuza,
anticipând, probabil, perspectivele specifice politicilor
educaționale promovate de regele Carol I și Spiru Haret.
Pentru anul 1936 documentele menționează
faptul că în localul școlii se desfășurau cursurile practice
ale Școlii Normale Fusea. În același timp, aici își pregăteau și susțineau lecțiile profesorii
înscriși la grade didactice, inspectorii sau cei veniți din alte zone ale județului. Prin urmare, era
și un centru metodic, funcționând astfel până în anul 1965.
Reforma sistemului de educație generată de momentul Decembrie 1989 determină
divizarea Liceul Industrial de Transporturi Auto “Grigore Alexandrescu“ ( înființat în anul
1977) în Liceul Teoretic “Constantin Carabella“ și liceu tehnologic, implicit, transferarea
GRUPULUI ȘCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE în clădirea istorică
donată de maiorul Lăzureanu, cu 8 săli de clasă, care a beneficiat de implementarea unui
proiect cu finanţare externă, prin programul Phare TVET 2001-2003, însemnând reabilitarea
interiorului și dotarea cu echipamente specializate.
Astăzi, liceele tehnologice au din ce în ce mai
puțini elevi, iar la nivelul județului Dâmbovița, în
multe unități școlare cu acest profil, ultima medie
de admitere este sub cinci.
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto și-
a propus și își propune în continuare să formeze
tineri absolvenți care să fie motivați să lucreze în
unitățile de profil din municipiul Târgoviște și din
județ, în calificări din profilul tehnic, domeniile
mecanică și electric. Calificările specifice
învățământului liceal sunt tehnician transporturi și tehnician electrician electronist auto.
De asemenea, unitatea de învățământ pregătește elevi prin învățământ profesional cu
durata de trei ani, iar noi am fost unitatea școlară care și-a propus să formeze tineri absolvenți
în calificări precum mecanic auto și tinichigiu-vopsitor auto, calificări cerute pe piața muncii,
relevante în acest sens fiind solicitările operatorilor economici de profil. De altfel, elevii
unității desfășoară stagiile de pregătire practică la operatori economici cu activitate relevantă
în domeniu. S.C. Mavexim, S.C. Beda Impex S.R.L., S. C. Raiman Capucino S.R.L.,
A.I.T.T. Târgoviște sunt doar câțiva dintre partenerii tradiționali ai unității școlare.

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto oferă perspectiva clară a unui loc de muncă
pus la dispoziție de operatorii economici care se implică activ în procesul didactic prin
stagiile de pregătire practică. Având în vedere evoluția tehnologică din domeniul auto,
încercăm permanent, prin activitățile de consiliere, să îi convingem atât pe elevi, cât și pe
părinți, că, dacă învață bine o meserie, vor avea un loc de muncă toată viața și nu pe bani
puțini, cum sunt ei tentați să creadă.
Se știe că viitorul unei națiuni este dependent de prezentul sistemului său educațional,
iar pentru un învățământ de calitate este nevoie și de un spațiu ca atare. Încerc să-mi imaginez
viitorul astfel: săli de clasă adecvate procesului instructiv-educativ, laboratoare, sală de sport
modernă, internat și cantină, într-un cuvânt o bază materială bine pusă la punct care să susțină
performanța.
Chiar dacă operatorii economici solicită absolvenți de liceu, nu neapărat cu diplomă
de bacalaureat, o preocupare constantă o reprezintă creșterea procentului de promovare la
examenul maturității.
Aducerea școlii la standarde europene prin participarea elevilor și cadrelor didactice
la programe de formare grație programului Erasmus+ este un alt obiectiv de viitor.
Ambasadorii liceului nostru noastre sunt absolvenții care, obținând permisul de
conducere și certificatul de competențe profesionale pentru calificări solicitate de piața
muncii, devin exemplu pentru absolvenții de gimnaziu. Aceștia au oportunitatea să urmeze o
carieră profesională demnă ce le poate aduce satisfacții.

DIRECTOR LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO,


PROF. NICOLAESCU ILEANA
GÂNDURI ,,PRIMARE” ÎN ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

Fiecare experiență începe cu un prim gând,iar apoi cu un prim pas...Gândul meu își are
originea în vremurile copilăriei când, sfioasă ca orice școlar la început de drum, pășeam pe
poarta Școlii de muzică din Târgoviște. Simt și acum atmosfera primilor ani de școală...lecții,
studiu, audiții, elevi emoționați, părinți,,competitivi”, buchete de flori, coronițe…amintiri.

Peste ani (timp în care muzica mi-a fost prietenă fidelă), printr-un concurs de împrejurări
total neașteptat, pașii mei s-au îndreptat, din nou, cu bucurie și multă emoție, spre școala mea
de suflet, devenită între timp ,,Liceul de Arte Bălașa Doamna”.Am întâlnit aici o parte dintre
profesorii cunoscuți, precum și manageri de excepție, care m-au ajutat să iau ușor pulsul
școlii. M-am reintegrat firesc, ca și cum aș fi revenit acasă după o îndelungată absență.

Prezența mea în această instituție mi-a oferit


oportunitatea de a o cunoaște și înțelege, în ansamblul și
în specificul ei, din perspective diferite: cea de elev, de
cadru didactic și de părinte.Școala a devenit, pentru
mine, un spațiu atât de familiar încât am simțit dorința
de a face mai mult...Și astfel am făcut primul pas...

Începutul anului 2017 m-a găsit copleșită de


gânduri, multe dintre ele înfruntându-se, de temeri și
speranțe, dar și de emoția unui nou început, pe care l-am primit cu încredere în forțele proprii
și, mai mult de atât, cu convingerea că, daca îți dorești să faci lucruri bune, toate forțele
converg către aceasta.

Conduc acum Liceul de Arte ,,Bălașa Doamna” în calitate de director adjunct și învăț să
fiu manager din experiența de zi cu zi, având susținerea managerilor superiori și participând
la programele de formare adresate celor aflați la început de drum. Mă găsesc într-o nouă
postură, am noi responsabilități și o nouă perspectivă de lucru. Managementul propriilor
gânduri, emoții și comportamente și stabilirea unor așteptări realiste de la propria persoană
sunt elemente la fel de importante în această perioadă ca și managementul echipei și al noilor
obiective.

Sunt un om al faptelor, îmi place să ghidez, sunt comunicativă și orientată spre rezultate.
Îmi place să fiu informată.Valorile mele sunt îndreptate spre oameni și colaborare. Cred că
puterea personală este cea care poate asigura o influență de calitate și va construi încrederea
și credibilitatea mea.

Îmi doresc să devin un bun manager, care să asigure, în Liceul de Arte ,,Bălașa
Doamna”din Târgoviște, o calitate superioară a învățării, eficiența actului didactic și
competitivitate la nivelul instituției, atât între elevi, cât și între profesori.Vizez plasarea
liceului nostru într-un cadru internațional printr-o varietate de proiecte culturale, dar și prin
implicarea în programe și proiecte europene,care să permită afirmarea cadrelor didactice și a
elevilor liceului nostru în contexte variate.
Director adjunct-Liceulde Arte,,Bălașa Doamna”,
Prof.înv.primar BĂLAN LAURA
VALENȚE NOVATIVE ÎN MANAGEMENTUL SEMINARULUI TEOLOGIC

Managementul într-o școală teologică reprezintă o provocare cotidiană inedită, căci


seminarul teologic este o școală vocațională, diferită de celelalte licee, deși are o parte
comună de realitate, dar are o caracteristică diferită a metodicii predării1.
Specificul managerial al unei școli teologice are, în plus, față de celelalte școli, faptul
că trebuie să privească elevul ca un viitor misionar al Bisericii, cleric sau doar teolog, de
aceea, trebuie să-i descopere potențialul vocațional și să i-l protejeze, să-l dezvolte și să ajute
la crearea de caractere, pentru că, într-o școală vocațională, primordială este crearea de
caractere bune și frumoase, realitate ce are prioritate în fața acumulărilor educațional-
informaționale. Cu alte cuvinte, latura formativă este preponderentă în şcoala vocaţională
teologică.
În ceea ce privește relaţia cu cadrele didactice și cu întreg personalul didactic auxiliar
şi nedidactic, de asemenea, managerul trebuie să aibă în vedere crearea unei atmosfere
dominant spirituale și de bună colaborare.
A manageria o școală vocațională înseamnă a dirija destinele unor oameni profund
angajați în edificarea personală pentru a fi instrumente de transformare novativă a lumii
noastre. Pentru aceasta este nevoie de multă delicatețe, atenție, demnitate și respect.
Managerul trebuie să aibă conștiința împlinirii unui propriu destin vocațional, a unei
misiuni pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Prin urmare, el trebuie să fie cel dintâi exemplu
moral2, cel care cere celorlalți, oferind întotdeauna modelul personal şi promovând continuu
paradigmele descoperite prin studiul disciplinelor teologice.
Modelul paternalist este cel mai potrivit pentru un director de seminar teologic, căci el
este nu doar un funcționar al statului, ci, mai întâi, părinte duhovnicesc, apoi învățător,
modelator de caractere, un tată care are mai mulți fii și fiice duhovnicești și este responsabil
de educația, formarea, dar și de mântuirea lor.
Managerul unei școli teologice are o dublă responsabilitate, faţă de Dumnezeu și faţă
de oameni, faţă de instituţiile bisericeşti şi de stat superioare - Centrul Eparhial şi
Inspectoratul Școlar Județean.
Specificul managementului într-o școală teologică ține, aşadar, de tipul relaționării cu
Dumnezeu şi cu Biserica, ceea ce nu se întâmplă de obicei în alt tip de școală, chiar dacă
directorul este un om religios.

1
Constantin Cucoş, Educaţia religioasă – repere teoretice şi metodice, Ed, Polirom, Iaşi, 1999, p.14
2
Rodica Şendroiu, Metode şi procedee de predare a religiei în şcoală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1997, p. 5
Educația și managementul într-o școală vocațională teologică presupun o mai mare
exigență morală, preocuparea de a oferi în permanență modele elevilor și profesorilor și grija
permanentă de a te comporta ca un părinte iubitor, care oferă mai multă îndrumare şi mai
puţină mustrare.
O școală vocațională are finalități educaționale și morale deosebite faţă de o şcoală
obişnuită, deoarece ea este și o școală a Bisericii, funcționează cu binecuvântarea Ierarhului
locului și are în vedere pregătirea de oameni care să transforme societatea, să ajute la
purificarea şi sfinţirea ei.
Prin urmare, misiunea managerială într-un seminar teologic nu este deloc una ușoară,
deoarece, comportă riscuri mult mai mari. Eșecul educațional poate afecta acele comunități în
care un absolvent al şcolii de teologie devine preot sau profesor de religie.3
De aceea, îmi exprim speranța că manageriatul meu la Seminarul Teologic Ortodox
Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgovişte va reprezenta o perioadă de progres și ascensiune
morală și educațională atât pentru generaţiile de elevi ce vor trăi bucuria absolvirii studiilor
acestei şcoli teologice, cât si pentru profesorii, îndrumătorii şi ostenitorii implicaţi în sfânta
misiune a formării şi educării tinerilor.

Dir. Arhid. dr. Bogdan- Petru Hrestic

3
Pr. Ioan Nicolae, Importanţe religiei în viaţa credincioşilor, Almanah Bisericesc, Bucureşti, 2000, p. 56.
ȘCOALA ȘI EU- GREA ȘI FRUMOASĂ SARCINA!

(Școala „Prof. Paul Bănică”´ Târgoviște, Dâmbovița)

De puțin timp, sunt directorul școlii ´´Prof. Paul Bănică´´ din Târgoviște: Grea si
frumoasă sarcina!

Printre cele mai importante funcţii pe care le are directorul, sunt incluse planificarea,
organizarea, controlul, decizia, îndrumarea şi evaluarea activităţii educative din unitatea
şcolară pecare o conduce. Dar, pentru ca deciziile luate să fie eficiente, e impetuos necesară o
cunoaştere adâncă a realităţii, a tuturor resurselor ce stau la dispoziţia şcolii, atât materiale,
cât şi umane.

Un portret al managerului, ar putea fi surprins de Stephan Covey, care propune şapte


paşi pentru îndeplinirea unui conduceri eficiente: atitudinea pro-activă – căutarea de soluţii
pentru prevenirea problemelor; existenţa unui scop - înainte de începerea unei acţiuni;
prioritatea priorităţilor - realizarea acelor lucruri care sunt importante, nu neapărat urgenţe;
gândirea câştig/câştig; a asculta pe alţii, înainte de a fi ascultat; a acţiona creativ- căutarea
celor mai bune soluţii; realizarea progresului în dezvoltarea personală - prin menţinerea la
curent cu noutăţile în domeniu.

Tot ce pot spune este ca voi încerca sa fiu un director care să corespundă așteptărilor.
Performanțele se obțin prin multă muncă!

In calitate de director, trebuie să mă asigur că școala noastra se va menține în top, un


loc obținut prin multă muncă și perseverența unui colectiv de cadre didactice serioase și
competente.

In acest scop, mi-am propus deschidere la derularea schimbului de informaţii cu


forurile tutelare, discernământ în analiza lor, interes şi receptivitate faţă de nou. De altfel,
relaţia profesor-elev trebuie să fie una de excepţie, fără bariere, una de comunicare.

Prin grija pentru perfecţionare şi prin adoptarea unui stil democratic de către cadrele
didactice, cu rezultatele elevilor noştri, având ca sprijin familia şi ceilalţi factori implicaţi în
procesul instructiv–educativ, împreună vom aduce progresul şi performanţa, pentru a se şti că
existăm şi că putem mai mult!
Asa cum am propus în Proiectul managerial pentru anul 2016-2017, vom asigura
accesul egal la educaţie de calitate pentru toţi elevii din şcoala; ne vom pregăti pentru
descentralizare prin consolidarea capacităţilor instituţionale şi promovarea unui management
educaţional performant la nivel local; vom avea în vedere îmbunătăţirea calităţii educaţiei în
şcoala noastră; vom promova şi valorifica diversitatea şi interculturalitatea în educaţie; vom
îmbunătăţi competenţele de elaborare/scriere de proiecte, implementarea de proiecte, în
scopul accesării programelor europene cu finanţare nerambursabilă.

Provocarea pentru noi astăzi este de a căuta şi încerca să creăm o lume mai bună cu
materialul avut şi în contextul social, uman, istoric şi geografic contemporan al României.

Voi încerca împreună cu profesorii colegi să „construim portretul elevului model” care să
conțină o serie de trăsături de caracter care să fie integrate în programe si care să fie prezente
în viaţă de zi cu zi a şcolii. Elevii noștri ar trebui să devină:

 persoane ce gândesc,
 capabili să comunice,
 posesorii unor principii cum ar fi onestitate, demnitate şi responsabilitate,
 persoane cu o viziune echilibrată a realităţii care să-i ajute să poate lua decizii logice
şi etice,
 deschişi la minte – cu o toleranţă şi înţelegere a altor culturi,
 oameni ce reuşesc să combine armonios dezvoltarea intelectului cu dezvoltarea fizică
şi psihică,
 capabili să-şi evalueze părţile pozitive, limitele şi experienţele, ca să poată urma
propria dezvoltare,
 persoane capabile de compasiune, de empatie şi respect pentru situaţiile şi
sentimentele altora.

Dacă o şcoală îşi propune astfel de ţeluri şi are măsuri specifice de dezvoltare, evaluare şi
îmbunătăţire, atunci acea şcoală este o şcoală bună.

Dacă aceste trăsături ar deveni prioritare, şansa de a nu repeta greşelile din trecut despre
care Mihai Eminescu ne atenţiona, ar creşte:

„Copiii români sunt încărcaţi cu materii atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii,
nici şcolarii nu se pot orienta în capetele lor. Aceşti copii nu învaţă nimic, pentru că memoria
nu păstrează nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu şi judecata copilului n-au jucat
nici un rol. Singurul efect al încărcării memoriei cu lucruri pe care nu le poate mistui e sila
şi scârba copilului de carte.”

Mi-ar plăcea, în scoala noastră sălile de clasă să fie concepute pentru a încuraja
interacțiunea între elevi și profesor, între elev-elev.

Profesorii rămân o parte fundamentală. Ei trebuie să fie ghiduri, mediatori și


facilitatori, să aibă mijloacele de formare pentru a se adapta la ritmul de clasă al elevilor lor.

Educația emoțională și educația în spiritul valorilor morale sunt părți ale acestei școli.
Empatia și respectul pentru ceilalți sunt două dintre bazele fundamentale pe care se bazează
crezul nostru.Tot mai mulți elevi și profesori se folosesc de aceste noi instrumente pe care le
găsim atractive, utile si eficiente.

Școala nu este doar un loc în care se întâlnesc elevii şi profesorii. Nu este nici sala de
clasă în care profesorul întreabă, iar elevul răspunde. Şcoala este un cuib de înţelepciune, este
o intersecţie în viaţă, care îţi permite să apuci, în funcţie de interese sau pricepere, pe unul din
drumurile care ţi se deschid în faţă.

Visul meu de director este să transform școala „Prof. Paul Bănică” într-un cuib de
înțelepciune!

Director,
Tica Dan Alexandru
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÂRLOVA” - ŞCOALA DIN INIMA
CETĂŢII

Pǎstrǎtoare a valorilor culturale și etice, în spiritul continuităţii şi al excelenţei în


educaţie, Şcoala Gimnazială “Vasile Cȃrlova”, cea dintâi unitate de învăţământ din
municipiul Târgovişte, promovează de peste 180 de ani un mediu educațional bazat pe
calitate și creativitate.

Continuatoare a formelor de învăţământ în limba greacă, latină şi slavonă


existentă în perioada medievală la Târgovişte, instituţia se poate mândri cu faptul de a fi
întâia Şcoala Naţională înfiinţată în urbea noastră. Primii elevi, 59 la număr, au intrat pe
porţile ei în ziua 20 iunie 1833. Localul propriu a fost inaugurat în anul 1864, de atunci
încolo şcoala va juca un rol cu totul remarcabil în viaţa spirituală a oraşului până în zilele
noastre. La 21 ianuarie 1960, Şcolii Nr. 1 i se va atribui numele poetului Vasile Cârlova,
cel care a cântat aşa de frumos ruinele Târgoviştei.

Sigla, deviza, grija pentru spaţiul ambiental, respectul care domină relaţiile
interumane sunt elemente vizibile care explică dorinţa exprimată de părinţi de a-şi
înscrie copiii la şcoala noastră. Partea ascunsă a procesului care nu poate fi consemnată în
documente o reprezintă tradiţia şcolii, normele, credinţele şi principiile care au la bază
respectarea valorilor umane.

ÎNSEMNELE ȘCOLII ,, VASILE CÂRLOVA” SUNT :

1. ECUSON 2.UNIFORMA

3. REVISTA: ARMONII
4. IMNUL

1. Vasile Cârlova” 3. În dragă şcoala noastră


Noi astfel ne numim Istoria ne-aduce
Olimpici, Campioni- O rază din Chindie
Cu asta ne mândrim! Venită din vecie.

Refren : 4. Dorinţele şcolare


Şcoala ,,Cârlova” Aici le făureşti
Aici noi învăţăm, De vrei să fii în frunte
Un templu de cultură La Cârlova te-opreşti!
Mereu îl promovăm.
5. Noi ne formăm ca oameni,
2. Şi munca o -mpletim Pe dascălii îi urmăm,
Mereu cu voia bună. De şcoală suntem mândri
Pe dascăli îi iubim La Cârlova învăţăm
Şi totul merge strună

Populaţia școlară, care numără 560 elevi, a evoluat spectaculos, în ultimii ani .
Motivăm această creştere prin accesul egal la educație de înaltă calitate, activităţi
extraşcolare (excursii, spectacole, vizite la muzee, concursuri tematice de vacanţă etc.) ,
utilizarea tuturor resurselor școlii pentru atragerea elevilor prin activități de timp liber,
parteneriatele dintre şcoală, familie, comunitate, parteneriate bazate pe colaborare -
sprijin, implementarea unor programe educative alternative de tip „ şcoală după şcoală”
etc.

Populatia scolara a evoluat pozitiv in


ultimii ani : 700
600
anul scolar 2008 -2009 : 339 elevi
500
anul scolar 2009- 2010 : 352 elevi 400
anul scolar 2010-2011 : 367 elevi 300
anul scolar 2011-2012 : 394 elevi 200
anul scolar 2012-2013 :455 elevi 100
anul scolar 2013-2014 :504 elevi 0
anul scolar 2014-2015 : 530 elevi
anul scolar 2015-2016 : 596 elevi
anul scolar 2016-2017: 650 elevi
În scopul îmbunătățirii continue a serviciilor oferite, instituția noastră a inițiat și derulat
activități variate care au avut impact la nivel regional, național ( peste 25 de județe) și internațional
(participare directă și indirectă – Spania, Turcia, Polonia, Italia, Grecia, care au implicat un număr
foarte mare de parteneri – elevi și profesori.
Activităţile propuse au fost organizate pe domenii :
• istorie (Concursul regional „Sus, române, ridica-ți fruntea , căci astăzi eşti liber în ţara ta !”,
Concursul regional „Unirea - națiunea a făcut-o!”, Concursul național cu participare internațională
„Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare”);
• literatură (Concursul național „Eminescu - legenda sufletului românesc”, Concursul județean
„Necuvintele”);
• tradiție ( Concurs județean „Lumină pentru suflet”).
Proiectele s-au adresat în egală măsură atât preşcolarilor, şcolarilor, liceenilor, dar şi cadrelor
didactice, dând posibilitatea tuturor să se exprime ,în mod indirect ( secţiunile de creaţii plastice şi
literare), dar şi în mod direct la secţiunea concursurilor tematice , de postere şi artistice,
Fiecare domeniu abordat a contribuit la consolidarea identității, pornind de la cunoașterea
patrimoniului istoric , literar, stimularea interesului pentru cultură, promovarea valorilor moral-
creștine.
În vederea transferului și valorizării rezultatelor, am propus o colaborare care să permită
recunoașterea potențialului intelectual și creativ al participanților mai multor parteneri, între care se
regăsesc Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (finanţatorul proiectelor în ultimii
patru ani), Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, (sponsor doi ani
consecutivi ), Centrul ʺEurope Directʺ, Palatul Copiilor Târgovişte, Asociaţia de părinți a Şcolii
Gimnaziale “Vasile Cȃrlova”, şcoli şi licee din oraş, judeţ şi din ţară.
Director, Director adjunct,
Prof.dr.Tatiana Costache Prof.învăţământ primar Ionescu Ecaterina