Sunteți pe pagina 1din 12

ffiffiffiffiru#ffi&ffiffie

ruffiru wffiffitffiMwe

MARSHALL B. ROSENBERG
ComUMcAREA
NonvrolrnrA
UN TIMBAJ At VIETII

Marshall B. Rosenberg Ph.D.

Traducere din limba englezi de


Monica Reu

/
,1
PONTE
CUPRINS

Prefa{i la edifia in limba rom6n6 ..................................... 13


CuvAnt inainte ................. 15
Mulfumiri ............. 19
Cuvintele sunt punfi (sau sunt ziduri)

Capitolul L: Ddruirea din inimi.


Esenf a comunicirii nonviolente 23
Introducere .......:............. 23
O modalitate de concentrare a atenliei ........................... 25
Procesul comunicdrii nonviolente 29
Aplicarea comunicdrii nonviolente ir:r viafa
qi noastrd
in lumea ................... 31
Rezumat 36

Capitolul 2: Comunic,uea ce blocheazi


compasiunea 4t
Judecifile moralizatoare ................. 42
Comparaliile .................. 45
Negarea responsabilitefli ............ 47
Alte forme de comunicare alienante .................. 52
Rezumat 52

COMUNICAREA NONVIOLENTA
Capitolul 3: Si observim firi a iudeca .... 55
Cea mai inalti formd de inteligenfd umand ................... 59
Separarea observafiilor de evaludri ................... .............. 5L
Rezumat 63
Exerciliul 1 : Observafie sau evaluare? ............................. 65

Capitolul 4: Identificarea qi exprimarea


sentimentelor ................
Preful greu al sentimentelor neexprimate ...................... 69
Sentimente versus non-sentimente .............. 75
Consolidarea unui vocabular de sentimente ................. 77
Rezumat 80
Exercitiul 2: Exprimarea sentimentelor ............ 80

Capitolul 5: Asumarea responsabilitnfii


sentimentelor noastre 83
Primirea unui mesajnegativ: patru opfiuni ................... 83
Nevoile de la riddcina sentimentelor noastre 88
Durerea exprimdrii nevoilor noastre versus
durerea neexprimirii nevoilor noastre ...... 91
De la sclavie emofionali la eliberare emo{ionald .......... 94
Rezumat 98
Exercifiul 3: Recunoagterea nevoilor ............................... 103

Capitolul 6: Cerem ceea ce ne-ar putea


imbogifi viafa 107
Folosim un limbaj afirmativ, centrat pe acfiune ............ 108
Formularea congtientd a cerin{elor ............. 114
Redarea mesajului ................... 1.17
Solicitarea onestitdfii ............... 119
Cum facem solicitdri unui grup .................. 120
Cerinfe, gi nu pretentii ................ ................. 122
Pecizarea obiectivului cAnd facem o cerinfi .................. 125
Rezumat ............... 129
Exercifiul4: Exprimarea cerinlei ................ 133

MARSHALL B. ROSENBERG
Capitolul 7: Ascultarea empatici .............. 137
Prezenla: nu face nimic, fii prezent ............ L37
Ascultarea sentimentelor qi a nevoilor ....... 141
Parafrazarea ......... 143
empatiei
Menfinerea ................ 150
CAnd suferinfa ne blocheazd capacitatea
de a empatiza .................. ..........152
Rezumat ............... 154
Exercif,ul 5: Reaclii empatice versus
reacfii lipsite de empatie ......... 158

Capitolul S: Puterea empatiei .................... 163


Empatia vindecitoare .................. ................ 1.63
Empatia gi capacitatea de a fi vulnerabil ........................ L66
Folosirea empatiei pentru a dezamorsa un pericol ...... 168
Cum empatizdm c6nd primim un,,NLJ!"
din partea cuiva .......... ............. 173
Cum folosim empatia pentru a insuflefi
o conversafie lipsiti
de viafi ...';....................................... 174
Cum empatizdm cu tdcerea cuiva ........... ........................ 17 6
Rezumat ............... 180

Capitolul g: Conectarea plini de compasiune


cu propria persoani ................ 181
Sd ne amintim cd suntem unici ........... ........ 182
Cum ne evaluim cAnd nu am fost tocmai perfecfi ....... 183
Traducerea judecdf,lor fali de sine
gi a ordinelor interioare .......... 185
Doliul in CNV ..... 185
Iertarea de sine
Lecfia costumului cu buline ........................ 188
Nu face nimic ce nu e joaci! ..............J........................-..... 190
Traducerea lui TREBUlE ir.ALEG SA... ......................... 191
Cultivarea congtientizdrii energiei din spatele
acliunilor noastre ..................... 193
Rezumat ............... 196

COMU NICAREA NONVIOLENTA


Capitolul 1"0: Exprimarea deplini a furiei ....................197
Diferenfa dintre stimul gi cauzd ................. 198
Orice furie are un nucleu ce sprijini viafa ..................... 201'
Stimul versus cauz6: implicalii practice ..................... .... 203
Patru pagi pentru exprimarea furiei .......... ........,.........,... 207
Sd oferim mai intAi empatie .........,................................... 209
Sd nu ne gribim ....................... 213
Rezumat ............... 215

Capitolul 1L: Folosirea forfei in scopul de a proteia ... 223


CAnd folosirea for,tei este inevitabile ................ ...............223
Raliunile din spatele folosirii forfei ................................ 224
punitivd
Tipuri de forld .......... 225
Preful pedepsei ... 227
Doui intrebiri care dezviluie limitdrile pedepsei ........228
Folosirea forfei in scopul de a proteja in gcoli ............... 229
Rezumat .....-....-.... 233

Capitolul l.2: Eliberarea noastri gi consilierea


celorlalfi ......
Sd ne eliberdm de condifionare .................. 235
Sd ne rezolvdm conflictele interioare ......... 236
Grija fald de mediul nostru interior ........... 238
Sd inlocuim diagnosticele cu CNV ............. 241
Rezumat ............... 245

Capitolul L3: Exprimarea aprecierii


in comunicarea nonviolenti ........
Intenfia din spatele aprecierii ..................... 251
Cele trei componente ale aprecierii ................................ 253
Primirea aprecierii ................... 255
Avizi de apreciere .................... 257
Cum depdgim jena de a ne exprima aprecierea .............259
Rezumat ..-.-.....-.... 261,

MARSHALL B. ROSENBERG
Epilog

Bibliografie ..........265
Despre autor .......... ................... 268
Despre comunicarea nonviolente ................. ................... 269
Center For Nonvilent Communication (CNVC) ........... 270
Cele patru elemente ale comunicirii nonviolente .........27'J.
CAteva sentimente debazi pe care le avem cu tofii ......271
CAteva nevoi de bazd pe care le avem cu tofii .................272

COMUNICAREA NONVIOLENTA
CAPITOLUL 1

DARU IREA DIN IN IMA


ESENTA COMUNTCARil NONVIOLENTE

,,Ceea ci imi doresc in aiald este compasiune,

b azat p e ;# k. I##:;kI ifll!",


"MARSHALL B. ROSENBERG

INTRODUCERE

Convins cd este in natura noastrd umand sd ne bucu-


re si oferim gi sd primim cu compasiune, aproape toatd
viafa m-au preocupat doud intrebiri: Ce se intAmpl5
cAnd pierdem contactul cu nucleul nostru plin de compa-
siune gi ajungem si ne comportdm violent qi opresiv?
$i, de asemenea/ ce le permite anumitor oameni sd
rimdni in contact cu natura lor plind de compasiune
chiar gi i:r circumstante dintre cele mai cumplite?
Aceste intrebdri au inceput sd md preocupe in copi-
ldrie, cam in vara anului 1943, cdnd familia mea s-a mutat
in Detroit, Michigan. La o sdptdm6ni dupd venirea noas-
tr6., a izbucnit un conflict rasial in urma unui incident
dintr-un parc public. Peste patruzeci de oameni au fost

CAPITOLUL 1: DARUIREA DIN INIMA 2)


ucigi in zilele care au urmat. Cartierul nostru era focarul
violenfelor gi am petrecut trei zile incuiali in casd.
CAnd conflictul rasial a luat sfArgit gi a inceput
gcoala, am descoperit cd un nume poate fi la fel de peri-
culos ca gi culoarea pielii. CAnd profesoara a ficut pre-
zenfa gi mi-a strigat numele, doi biiefi m-au privit lung qi
au guierat printre dinfi: ,,Egti jidov?" Nu mai auzisem cu-
vAntul pAni atunci gi habar nu aveam ci unii ig foloseau
in sens peiorativ, referindu-se la evrei. Dupi ore, aceiagi
doi biiefi mi agteptau in curtea gcolii: m-au imbAncit gi
m-au luat la quturi.
Din acea vard a anului 1943 amintors pe toate pdrfile
cele doud intrebdri pe care le-am menfionat. De exempltl
ce ne dd forfa de a rdmAne in contact cu natura noastrd
plind de compasiune chiar gi in cele mai cumplite impre-
jurdri? Mi gAndesc la oameni ca Etty Hillesum, care a
rimas iubitoare chiar gi cAnd a fost supusd tratamentului
grotesc dintr-un lagir de concentrare r,:.azist, aga cum
scria in jurnalul ei la vremea respectivd:

,,Nu md sperii ugor. Nu pentru ci ag fi o cu-


rajoasd, ci pentru cd gtiu ci am de-a face cu fiin1e
umane qi trebuie si md striduiesc cAt de mult
pot si in{eleg ce fac oamenii care md inconjoari.
Iatd cu ce am rdmas in urma acestei diminefi: nu
cu faptul cd tAndml ofifer cu capsa pusd a fipat
la mine, ci cu faptul cd nu am simfit nicio urmd
de indignare, doar o reald compasiune. $i mi-ag
fi dorit si-l intreb: 'Ai avut o copilirie nefericitd,
te-a dezamigit iubita ta?" Da, pirea intr-adevdr
hirfuit gi tulburat ursuz qi slab. Ag fi vrut si
incep si-l tratez atuncr, pe loc, fiindci gtiu cd ti-
nerii nefericifi, asemenea lui, sunt periculogi
cAnd intrX in contact cu alti oameni."

- Etty Hillesum, Efty: lurnal1941-L943

24
in timp ce studiam factorii care ne alecteazd capaci-
tatea de a simfi compasiune, am fost uimit de rolul esen-
lial al limbajului gi utilizdrii cuvintelor. Am dezvoltat de
atunci o abordare a comunicirii - atAt in privinfa expri-
mdrii, cAt gi ascultdrii - care ne duce cdtre diruirea din
inimi gi stabilirea unei conectiri cu noi ingine gi cu cei-
lalfi intr-un mod ce permite compasiunii noastre inndscu-
te sd se manifeste. Numesc aceastd abordare Comunicare
Nonviolentd, folosind termenul ,,nonviolent" in sensul in
care l-a folosit Gandhi, pentru a se referi la starea noastrd
naturali de compasiune, cAnd violenfa nu mai este pre-
zenti in suflet. Deqi s-ar putea sd considerim cb modul in
care vorbim nu este ,;violer:rt", cuvintele noastre produc
adesea suferinld gi durere in noi sau ceilalli. in anumite
comunitdfi, procesul pe care il descriu este numit ,,comu-
nicare plini de compasiune". Abrevierea CNV va fi folo-
siti pe parcursul acestei cdrfi pentru a desemna Comuni-
carea Nonviolenti sau comunicarea plind de compasiune.

CNV: un mod de comunicare ce conduce citre


diruirea din inimi.

O MODALITATE DE CONCENTRARE
A ATENTIEI

CNV se bazeazi pe abilitdfi de comunicare gi folosire


a limbajului care ne intdresc capacitatea de a rimAne
umani chiar gi in condifii extreme. Nu confine nimic nou;
toate elementele integrate in CNV sunt cunoscute de se-
cole. Inten{ia procesului este si ne aminteasci ceea ce
gtim deja despre felul in care noi, oamenii, ar trebui si
interacliondm unii cu alfii, qi si ne ajute si triim intr-un

CAPITOLUL 1: DARUIREA DIN INIMA


mod in care ceea ce gtim sd se regiseascd in realitatea pe
care o trdim.
CNV ne ajutd sd schimbim modul in care ne expri-
mdm gi in care ii ascultim pe ceilalfi. ln loc sd fie reiclii
uzuale, automate, cuvintele noastre devin rdspunsuri
congtiente, ferm ancorate in congtientizarca a ceea ce per-
cepem/ simfim gi dorim. Suntem incurajafi sd ne expri-
mim cu sinceritate gi claritate, gi in acelagi timp si le
acorddm celorlalqi atenfie plind de respect gi empatie. ln
orice schimb, ajungem si ne ascultim propriile nevoi
profunde gi pe cele ale celorlalgi. CNV ne invald sd obser-
vim, cu-atenfie gi sd putem specifica comportamentele qi
condifiile care ne afecteazd.. Lrvdldm sd identificdm gi si
exprimdm limpede ceea ce ne dorim intr-o anumitd situa-
fie. Forma e simplS, dar puternic transformatoare.

CAnd folosim CNV pentru a asculta nevoile


noastre profunde qi pe ale celorlalfi, perce-
pem relafiile intr-o lumini noui.

Pe mdsurd ce Comunicarea Nonviolentd inlocuiegte


vechile noastre tipare de apirare, retragere sau atac in
fala judecifilor sau criticilor, ajungem sd ne vedem intr-o
noud lumind pe noi insine, pe ceilalfi, dar gi totodati in-
tenfiile gi relafiile noastre. Rezistenfa, defensiva gi reacfiile
violente devin tot mai rare. CAnd ne concentrdm pe ceea
ce observdm, simfim gi avem nevoie, gi nu pe diagnostice
sau judecdfi, descoperim profunzimea propriei noastre
compasiuni. PunAnd accentul pe ascultare profundi - a
propriei persoane gi a celorlal! - CNV cultivd respectul,
atenli4 empatia gi genereazi o dorin{5 reciproci de a
oferi din inimd.
Degi o nurnesc,,un proces de comunicare" sau,,un lim-

MARSHALL B. ROSENBERG
baj al compasiunii", Comunicarea Nonviolentd este mai
mult decAt un proces sau un limbaj. La un nivel mai pro-
fund, ne arnintegte permanent si ne concentrim atenfia asu-
pra unui loc unde e mai probabil sd gdsim ceea ce cdutdm.
Am auzit la un moment dat povestea unui bdrbat
care,in patru labe, cauti ceva pe o stradd intunecatd, sub
un fefinlr. Un polifist in treceie il intreabi ce face. ,,imi
caut cheile de la magind", rdspunde bdrbatul, care pirea
pu{in bdut. ,,Le-ai scdpat aici?", intreabd polifistul. ,,Nu",
rdspunde birbatul, ,,le-am scdpat pe alee." VizAnd expre-
sia nedumeritd a politistului, bdrbatul se grdbegte sd ex-
plice: ,,Dar aici e lumini gi vdd mult mai bine."
Mi-am dat repede seama de un lucru: condifionarea
mea culturald mi determini adesea s6-mi concentrez
atenfia in locuri unde e pulin probabil sd gdsesc ceea ce
doresc. Am dezvoltat CNV ca o modalitate de a-mi redi-
recfiona atenfia - de a proiecta lumina congtiinfei - spre
locuri care au un potenlial mai mare sd imi ofere ceea ce
caut. Ceea ce imi doresc in viafa mea este compasiune, un
flux intre mine gi ceilalfi, bazat pe diruirea reciproci din
inimd.

Si proiectim lumina congtiinfei asupra ace-


lor locuri unde putem spera si gdsim ceea ce
ciutdm.

Aceasti calitate a compasiunii pe care o numesc "dd-


ruire din inim5" este minunat exprimati in urmdtoarele
versuri ale prietenei mele Ruth Bebermeyer:

Simt cdprimesc enorm


cfrnd tu iei de la mine,
cind ?n{elegi ce bucurie
mi- adu ce ace astd ddr uir e.

( APITOLUL I: DARUIREA DIN INIMA