Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICA PENTRU SIMULAREA DE EVALUARE NAŢIONALĂ – 2017-2018

Clasa 7-a E.N.

A. Noțiuni de literatură:

Genul liric: - definiția operei lirice;

Trăsăturile genului liric/ operei lirice:

- eul liric (mărcile lexico-gramaticale specifice);


- moduri de expunere specifice: monolog liric/ descriere artistică;
- figurile de stil: epiet, personificare, comparație, metafora, hiperbola repetiție,
enumerație etc.
- imaginile artistice: vizuale, auditive, olfactive, cromatice, dinamice.
- elementele de versificație: versul, strofa, ritmul, rima, măsura versurilor.

Genul epic: definiția operei epice.

Trăsăturile genului epic/ operei epice:

- naratorul (obiectiv, anonim/ subiectiv, nar.-personaj);


- modurile de expunere specifice: narațiune, dialog, monolog, descriere.
- acțiunea pe momente ale subiectului operei;
- indici de timp și spațiu;
- tipuri de personaje;

Nuvela (specie a genului epic): - definiție.


- tipuri de conflict (interior și exterior);
- mijloace de caracterizare a unui personaj: directe și indirecte.

B. Noțiuni de gramatică:

Fonetica: - corespondența dintre litere și sunete;


- grupuri de litere (ce, ci, ge , gi, che , chi, ghe , ghi);
- grupuri de sunete: diftong, triftong, hiat;
- despărțirea cuvintelor în silabe.

1
Vocabularul (lexicul): - structura vocabularului;

- mijloace de îmbogățire a vocabularului (interne: derivarea, compunerea şi


conversiunea și externe: neologismele, împrumutrile);
- tipuri de cuvinte (clase lexico-semantice): sinonime, antonime, omonime,
paronime, polisemantice.

Morfologia: - părțile de vorbire;

Verbul: - clasificare: verbale, copulative, auxiliare;


- modurile verbului: personale/ nepersonale;
- conjugările verbului;
- diatezele verbului: activă, pasivă, reflexivă.
- funcțiile sintactice ale verbelor.

Substantivul: - clasificare: simple, compuse, comune, proprii, mobile, epicene;


- categoriile gramaticale specifice: numărul, genul;
- cazurile substantivului: nominativ, acuzativ, genitiv, dativ, vocativ;
- funcţiile sintactice ale subtantivului.

Sintaxa: - părțile de propoziţie şi tipuri de propoziţii;


- clasificarea părţilor de propoziţie;
- criterii de clasificare a propoziţiilor: după alcătuire (simple, dezvoltate); după
aspectul predicatului (afirmative, negative); după scopul comunicării (enunţiative,
interogative, exclamative).

C. Noțiuni de comunicare:
- Exprimarea preferințelor;
- Argumentarea
- Tipuri de descriere: obiectivă/ ştiinţifică şi subiectivă/ artistică.