Sunteți pe pagina 1din 10

Laboratorul de încercări in Situ Gradul II a luat The II-nd degree laboratory for in situ tests was

fiinţă in cadrul ZÜBLIN România ca o established within ZÜBLIN Romania as a


necesitate a confirmării calităţii lucrărilor necessity for confirming the quality of executed
executate dar si pentru îmbunătăţirea acesteia works but also to improve it (piles, micropiles,
(piloţi, micropiloţi, pereţi mulaţi, coloane de slurry walls, gravel columns, sheet piles,
balast, palplanşe, minipiloţi, pământ armat, Jet- reinforced soils, Jet-Grouting).
Grouting).

Înţelegând aspectele sensibile din domeniul Taking into account all the sensitive aspects
fundaţiilor speciale privind calitatea execuţiei regarding the quality execution for special
fundaţiilor speciale, piloţi / minipiloţi / ancore / foundations, piles / micropiles / anchors /
pereţi mulaţi etc. si interacţiunea teren- diaphragm walls etc. and the ground-structure
structura pe întreaga durata de viata a lucrării, interactions on the whole targeted construction
laboratorul nostru si-a asigurat o dotare tehnica market, our laboratory is equipped with special
deosebita, beneficiind totodată de personal technical equipment, also benefiting from
certificat cu înaltă calificare. certified personnel with high qualification.

Sunt prezentate mai jos câteva aspecte ale Below you can find some examples of ZÜBLIN
activităţii laboratorului de încercări România laboratory’s activity for nondestructive
nedistructive in situ ZÜBLIN România ce tests in situ witch consist on project elaboration
constau in elaborarea proiectelor, in vederea and different load tests on piles, micropiles,
execuţiei testelor la diverse tipuri de solicitări anchors, diaphragm walls, verifying the quality
pe piloţi, micropiloţi, ancore, pereţi mulaţi, for executed works using the low strain integrity
precum si verificarea calităţii lucrărilor folosind testing or the crosshole sonic logging as well
impedanţa mecanică si/sau carotajul sonic, as interpreting the results and preparing the
elaborarea, execuţia dar si interpretarea report.
rezultatelor si întocmirea raportului de
încercare.

Care este rolul laboratorului, respectiv What are the laboratory’s purpose and
al încercărilor in situ efectuate? the in situ executed tests?

⇒ Evaluarea calităţii lucrărilor ⇒ Quality evaluation of executed works


executate in conformitate cu in accordance with the project;
proiectul;

⇒ Interpretare rezultate si întocmire ⇒ Interpreting the results and


raport, preparing the report;

⇒ Optimizarea soluţiilor de proiectare, ⇒ Optimizing design solutions, both


atât dimensional cat si tehnologic, a dimensionally and technologically,
fundaţiilor speciale in fazele iniţiale for special foundations during the
de proiectare. early stages of design.

De ce sa apelaţi la serviciile noastre? What are the laboratory’s purpose and


the in situ executed tests?

⇒ Prin personalul aferent laboratorului, ⇒ Granted to our highly experienced


cu experienţa relevanta atât in personnel in designing and
proiectarea cat si in execuţia executing works in the special
lucrărilor din domeniul fundaţiilor foundations field, we provide fast
speciale, oferim servicii rapide si and reliable services, and a relevant
interpretarea pertinenta a testelor result interpretation of executed
executate; tests;
⇒ Dotarea tehnica garantează calitatea ⇒ Our technical endowment
lucrărilor executate; guarantees the quality of performed
works

⇒ Nu in ultimul rând oferim cel mai bun ⇒ Last but not least we have the best
raport calitate efectuare teste/ ratio for quality testing /
interpretare si raport de încercare interpretation and test report.
teste.

Monitorizare completă a lucrărilor Complete monitoring of works

Întregul şantier şi zona din vecinătatea The complete site and the area close to the
clădirilor adiacente este monitorizată printr- adjacent buildings are monitored by an
o verificare amănunţită a cotelor şi extensive precision leveling and 3D-survey
examinare 3D software ce va furniza program that will give detailed information
informaţii detaliate privind posibile about possible deformations all over the
deformaţii din jurul perimetrului. Pentru site area. For this task we use multiple
această operaţie sunt folosite tehnici techniques.
multiple.

 Verificarea cotelor  Precision leveling

Monitorizarea deformaţiilor verticale Monitoring of vertical deformations (Z


(axa Z) dintre groapa de fundare, direction) between the pit and adjacent
clădirile adiacente si terenul din jurul buildings and also for adjacent ground
construcţiei. surface.

 Examinare 3D  3D survey

Monitorizarea deformaţiilor orizontale şi Monitoring of horizontal and vertical


verticale (axele X, Y, Z). deformations (X, Y, Z direction).
 Inclinometre  Inclinometers

Monitorizarea deformaţiilor orizontale Monitoring of horizontal deformations


(axele X, Y) date de sol în jurul gropii de (X, Y direction) of the soil mass close to
fundare. the pit.

 Extensometre  Extensometers

Monitorizarea deformaţiilor orizontale Monitoring of horizontal deformations of


ale solului sub construcţiile adiacente. the soil mass under the adjacent
buildings.

 Măsurarea nivelului apei  Water level measurements

 Măsurarea turbidităţii  Turbidity measurements

Teste de compresiune si smulgere pe Compression and uplift tests on


minipiloţi pana la 600 KN micropiles up to 600 KN
Teste cu forte orizontale pe minipiloţi Horizontal tests on micropiles

Teste de capacitate portanta la Compression load tests and uplift


compresiune si smulgere cu sarcini with loads up to 2000KN
pana la 2000KN
Teste de capacitate portanta la Compression load tests with loads up to
compresiune cu sarcini pana la 4500KN 4500KN

Teste de capacitate portanta la Compression load tests with loads up to


compresiune cu sarcini pana la 7000KN 7000KN
Teste de capacitate portanta la Compression load tests on piles with
compresiune cu sarcini pana la loads up to 14 000KN
14000KN
Tensionări ancore tip bara si teste de Bar type anchor tensioning and testing
smulgere pana la diametru 32 mm si for a maximum of 32 mm diameter and
sarcini de 300 KN 300 KN load

Odată cu dezvoltarea excavaţiilor adânci While deep excavation in urban area


in zone urbane a apărut necesitatea was developed, the necessity of a
monitorizării acestora prin măsurători monitoring process appeared.
inclinometrice.
Metoda standardizata pentru Standardized method for determining
determinarea integrităţii piloţilor prin pile integrity using small strain tests
încercări cu deformaţii mici (metoda (mechanical impedance method)
impedanţei mecanice)

Metoda ultrasonica de impuls (carotaj The crosshole sonic logging method is


sonic) este o metoda de determinare a nondestructive method of determining
prin controlul nedistructiv, a calităţii si the quality and continuity of piles.
continuităţii betonului din coloanele
forate

Experienţa noastră Număr / Number Our experience in 6


in 6 ani de activitate: years of activity:

Teste la compresiune 115 Compression load tests

Teste la smulgere 185 Uplift tests

Teste la forţă orizontală 45 Horizontal tests

Carotaj sonic 134 Crosshole sonic logging

Impedanţă mecanică 444 Mechanical impedance


tests
Suntem autorizaţi pentru încercări We are authorized for non-destructive in
nedistructive in situ de grad II situ testing grade II

Contact:
Tel: + 40-21-212.08.89
+ 40-21-212.08.91
+ 40-372-75.30.03
Fax: + 40-21-210.57.47
E-mail: office@zublin.ro
www.zublin.ro

S-ar putea să vă placă și