Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞEULIA DE MUREŞ


CLASA: a V-a (simultan cu clasa a VI-a)
DATA: 14. II.2014
PROFESOR: GREC LAURA-CARMEN
OBIECTUL: Limba şi literatura română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Descrierea
SUBIECTUL LECŢIEI: ,,În pădurea Petrişorului” de Mihail Sadoveanu
TIPUL LECŢIEI: de transmitere şi dobândire de noi cunoştinţe;
SCOPUL LECŢIEI: cultivarea receptivităţii literar-artistice a elevilor ;
DURATA: 50’

COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE

1.2 -identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul
înţelegerii modului de structurare a acestora;
3.1 - identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text;
3.2 - recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ;
3.5 - folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea;
COMPETENŢE DERIVATE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

C1 – să identifice ideile principale după citirea globală a fragmentului studiat, realizând planul simplu de idei;
C2 – să recunoască modurile de expunere prezente în opera studiată, observând care dintre acestea predomină;
C3 - să identifice imagini vizuale, auditive şi dinamice în text precizând figurile de stil prin care acestea se
realizează (epitet, comparaţie, repetiţie);
C4 - să definească descrierea ca mod de expunere într-o operă literară, identificând părţile de vorbire care
predomină –substantivul şi adjectivul;
C5 – să identifice sentimentele transmise de o operă literară

RESURSE: capacităţi normale de învăţare a elevilor;

cunoştinţele lor anterioare;

timpul de învăţare: 50 minute.

METODE ŞI PROCEDEE:conversaţia euristică, observaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire,


explicaţia, exerciţiul, lucrul cu textul;

MIJLOACE DIDACTICE:
 Limba română, manual pentru cls a V-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Editura
Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003
 Dicţionar de sinonime, Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda,
Editura Enciclopedică, Bucurreşti, 1993

 Fişe biografice
 Fişe pentru activitatea independentă
 Portofoliul elevilor
 Fotografii
 Coli A3 pentru puzzle
 Post-it-uri

FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII : activitate frontală, activitate individuală şi activitate pe grupe;

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

 Evaluare frontală
 Evaluare prin note sau puncte

BIBLIOGRAFIE:

 Limba română, manual pentru cls a V-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Editura
Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003
 Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
 Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia Educaţional,
Cluj-Napoca, 2002

SCENARIUL DIDACTIC
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Evaluare
lecţiei/Timp
Evocare Profesorul organizează clasa şi Elevii îţi pregătesc cele necesare Conversaţia Verificarea
sens asigură climatul necesar pentru începerea orei. modului în
(10 minute) desfăşurării optime a activităţii. care elevii au
Elevul de serviciu este rugat să alcătuit tema
enumere absenţii dacă este pentru acasă
cazul. Elevii citesc tema şi corectează şi corectarea
eventualele greşeli sub eventualelor
Se verifică tema pentru acasă. supravegherea profesorului. greşeli.
Caietele
elevilor
Elevii notează titlul lecţiei în
caiete.

Profesorul le spune elevilor că Elevii ascultă cu atenţie.


vor continua cu studiul operei
„În pădurea Petrişorului” de
M. Sadoveanu şi le cere elevilor
să scrie titlul lecţiei de pe tablă.
Se anunţă obiectivele pe
înţelesul elevilor.
Realizarea Activitatea 1 Elevii din cele două grupe îşi Joc didactic
sensului Ca un exerciţiu de spargere a desemnează câte un lider,
(30 de gheţii profesorul propune un joc Aceştia vin la tablă şi potrivesc
minute) în care cele două echipe de puzzle-ul.
elevi să reunească sub forma
unor piese de puzzle
confecţionate din hartie A3,
perechi de substantiv-adjectiv.
Grupa I primeşte piesele pe care
sunt scrise substantive iar
Grupa a II-a piesele cu
adjective. Profesorul le cere
grupelor să îşi desemneze câte
un lider, aceştia trebuind să
lipească piesele pe tablă.
Conversaţia
euristică Aprecierea
verbală

Profesorul îi întreabă pe elevi Elevii răspund că puzzle-urile


din ce părţi de propoziţie sunt sunt alcătuite dintr-un substantiv
alcătuite aceste puzzle-uri. însoţit de un adjectiv. Evaluare
frontală
Elevii răspund că scopul acestor
Profesorul îi întreabă pe elevi părţi de vorbire este de a descrie
care este rolul artistic al acestor într-un mod cât mai artistic
părţi de vorbire în operă şi ce pădurea Petrişorului cu tot ce
doreşte scriitorul să exprime domneşte în ea şi de a-i prezenta
prin acestea. frumuseţile ei.

Elevii notează definiţia:


Activitatea 2 DESCRIERE ESTE MODUL
Profesorul scrie pe tablă DE EXPUNERE FOLOSIT
definiţia descrierii. ÎNTR-UN TEXT, CONSTÂND
ÎN PREZENTAREA
TRĂSĂTURILOR
CARACTERISTICE ALE Activitate
UNUI OBIECT, FENOMEN interdisciplina
SAU TABLOU DE NATURĂ ră

Elevii recitesc fragmentul din


manual şi afişează tabloul
Activitatea 3 realizat la tablă.
Profesorul le cere elevilor să
recitească textul.Între timp
elevii clasei a VI-a trebuie să
deseneze o pădure care să
surprindă elementele prezente
în operă. După terminarea
activităţii se inversează rolurile,
astfel, clasa a V-a va trebui să
deseneze o altă pădure conform
fragmentului auzit. Fiecare
tablou va primi un titlu sugestiv
şi va fi afişat la tablă.

Activitatea 4 Elevii completează tabelul în


Se realizează un tabel cu caiete.
imagini artistice: vizuale,
olfactive şi dinamice şi se
împart elevilor post-it-uri cu
exemple din fragment, ei
trebuind să le lipească pe
coloana corespunzătoare.
Elevii identifică figurile de stil
Profesorul le explică că la baza care stau la baza imaginilor
acestora pot sta unele figuri de artistice.
stil. Se dau exemple.(Anexa1)
Reflecţia Profesorul dă spre rezolvare o Elevii rezolvă fişa de lucru. Evaluare prin
(10 minute) fişă de lucru pentru a putea Elevii răspund că le-a plăcut note sau
realiza feedback-ul şi evaluarea lecţia şi notează tema în caiete. puncte
elevilor.
Profesorul îi întreabă dacă au
înţeles lecţia şi dacă le-a plăcut.
Elevii care s-au remarcat vor
primi note sau puncte.
Anexa 1

Imagini artistice
Imagini vizuale Imagini auditive Imagini dinamice
„bătrână şi nestricată de mână „roiuri de musculiţe se roteau „Urca domol coline
de om” ici-colo” trăgănate”
„pisc prăpăstios” „trezea un răsunet lung în „Urca lin spre asfinţit”
„ pădurea...săgeta spre cer un urmă” „nuieluşele se clătinau
brad vechi” „paseri mărunte ... se chemau ‚ tremurându-şi frunzele
„lumina se cernea în ploaie de pe vârfuri de nuieluşe” lucii”
deasă şi caldă de raze” „fărâmau melodios chemările” „fluturi jucau pe deasupra
„paseri mărunte, stropite cu ierbii dese”
felurite colori” „o gârneaţă subţire se clătina
„penele ca gălbenuşul oului” încet”
„roiuri de musculiţe se roteau „roiuri de musculiţe se
ici-colo” roteau ici-colo”

Figuri de stil:
 epitete: „bătrână şi nestricată de mână de om”, pisc prăpăstios”, „ ploaie deasă şi caldă de
raze”, „paseri mărunte, stropite cu felurite colori”
 personificări: „ pădurea...săgeta spre cer un brad vechi”, „paseri mărunte ... se chemau de pe
vârfuri de nuieluşe”
„Urca domol coline trăgănate”, „Urca lin spre asfinţit”, „fluturi jucau pe deasupra ierbii
dese”
comparaţii: „penele ca gălbenuşul oului”

Anexa 2
FIŞĂ DE LUCRU

1. Precizează modul de expunere folosit în text.


________________________________________
2. Identifică, în prima frază a textului, ce părţi de vorbire apar mai mult.
___________________________________________________________
3. Care este atmosfera generală desprinsă din text: de calm, de armonie, de agitaţie?
________________________________________________________________
4. Ce sentimente ale celui care descrie se desprind din text? Identificaţi cuvintele care
exprimă aceste sentimente.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Cum se realizează descrierea? De la planul depărtat la cel apropiat sau invers?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Identificaţi în text cuvinte care se referă la cadrul natural.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Temă de casă, clasa a V-a:


Temă: Temă: Temă: Temă: Temă: Temă:
Redactează un Redactează un Redactează un Redactează un Redactează un Redactează un
text descriptiv text descriptiv text descriptiv text descriptiv text descriptiv text descriptiv
de 6-8 rânduri în de 6-8 rânduri în de 6-8 rânduri în de 6-8 rânduri în de 6-8 rânduri în de 6-8 rânduri în
care să prezinţi care să prezinţi care să prezinţi care să prezinţi care să prezinţi care să prezinţi
locul tău locul tău locul tău locul tău locul tău locul tău
preferat. Dă un preferat. Dă un preferat. Dă un preferat. Dă un preferat. Dă un preferat. Dă un
titlu adecvat titlu adecvat titlu adecvat titlu adecvat titlu adecvat titlu adecvat
compunerii tale! compunerii tale! compunerii tale! compunerii tale! compunerii tale! compunerii tale!

S-ar putea să vă placă și