Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Geografia
Clasa: a XI-a.
Profesor:
Data: 14 februarie 2011.
Timpul de desfăşurare: 45 min.
Tipul lecţiei: mixtă.
Subiectul lecţiei: Republica Federală Germană. Caracteristica generală a economiei.
Discriptori: Elevul va fi capabil:
D1 – să evedinţieze principalele orientări ale dezvoltării economice;
D 2 – să caracterizeze principalel ramuri ale industriei;
D 3 – să evalueze structura agriculturii şi rolul ei în economie;
D 4 – să analizeze importanţa transportului şi a relaţiilor economice externe.
Surse auxiliare: atlase şcolare, planşe, hărţi, internet
Forme de lucru: individuală, în perechi, în grup, frontală.
Tehnologii didactice: metod grafică, metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, lucrul cu harta, metoda argoritmizării, metoda cubului, metoda explozie
stelară.
Suport bibliografic: Ciubară, S.; Calanda, Z.; Primeniuc, M. Geografia umană a lumii, manual pentru calsa a XI-a. Chi: Lumina, 2008, p 232.

1
Desfăşurarea lecţiei

Conţinutul lecţiei

Discriptori
Dozarea
Strategii
Etapele lecţiei Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevului didactice

Momentul 2’ Pregătesc materialele didactice, Elevii îşi pregătesc rechezitele şcolare


oragnizatoric atenţionează elevii asupra
momentelor lecţiei
Reactualizarea 9’ Profesorul interoghează tema pentru Trei elevi efectuează sarcinile din fişă: Lucrul cu fişe
cunoştinţelor acasă. Avantajele poziţiei economico-geografică a Conversaţia
(verificarea Numesc trei elevi care vor efectua Germaniei sunt: euristică
cunoştinţelor) câte o fişă cu următoarele întrebări: Germania are ieşire directă la mare;
Enumeraţi avantajele şi dezavatajele Datorită ieşirii la mare poate importa com-
pozţiei economico-geografice a bustibil din Marea Nordului.
Germaniei. Germania este situată pe Dunărea ce-i
Numiţi vecinii Germaniei. permită să întreţină relaţii economice cu
statele din bazinul Mării Negre şi să importe
carburanţi din Orientul Apropiat.
Vecinii Germaniei sunt state înalt-dezvoltate
şi se află în apropiere de pieţele de
desfacere a produselor.
Germania este traversată de importante căi Abilitatea de
de transport gândire a
Dezavantaje: elevului şi
Germania se află într-o zonă cu climă răspunde
temperat oceanică ce-i nu-i permite să logic pe baza
dezvolte o agricultură variată. cunoştinţelor
Vecinii Germaniei sunt: Danemarca,
Polonia, Cehia, Austria, Elveţia, Franţa,
Luxembrug, Belgia şi Olanda.

Doi elevi sunt evaluaţi frontal prin Un elev va răspunde la întrebările 1 – 4:

2
metoda conversaţiei euristice. 1. Principalele unităţi de relief din
Întrebări: Germania sunt: Câmpia Germaniei, Munţii
1. Numiţi principalele unităţi de Harz, Masivul Renan, Podişul Bavariei,
relief din Germania. Munţii Alpi.
2. Caracterizaţi resursele biologice 2. În Germania pădurile ocupă circa 25%
disponibile în Germania. din teritoriu şi sunt aproape toate plantate de
3. Descrieţi densitatea populaţiei om. O importanţă pentru agricultură au
Germaniei. păşunile şi fâneţele, creând condiţii
4. La ce fel de spor natural se referă optimale creşterii animalelor.
Germania? 3. Densitatea populaţiei este de 231,0
loc./km2, ceea ce o plasează printre primele
ţări din Europa. Cea mai mare densitatea a
populaţiei se remarcă în regiunea rhin –
Rhur.
4. Germania se referă la tipul modern de
spor natural, având un deficit natural de
0,2%.

Al doilea elev răspunde la întrebările 5 – 8:


5. Ce substanţe minerale utile se află 5. Din bogăţiile subsolului, germania este
în subsolul Germaniei? cel mai reprezentată de rezervele de cărbuni,
6. În ce zonă limatică se situează petrol şi gaze în cantităţi neînsemnate s-au
Germania? Caracterizaţi-o. descoperit în câmpiile din nordul ţării.
7. Ce naţionalităţi trăiesc în Minereurile de fier sunt bogate dar de
Germania? caliatte inferioară. Una dintre marile bogăţii
8. Care este spranţa de viaţă în subterane sunt sărurile de potasiu şi sodiu, o
Germania? răspândire largă o au şi materialele de
construcţie.
6. Germania se află în zona temperată de
tranziţie între maritimă şi continentală.
Aceasta permită dezvoltării unei agriculturi
relativ, diversificate, însă clima este
nefavorabilă pentru culturile iubitoare de
căldură.
7. Germania este o ţară mononaţională:

3
peste 90% constituie germanii, printre
minorităţi predomină turci, sârbi, sloveni,
italieni, greci, polonezi etc.
8. Speranţ de viaţă la naştere în germania
este mare: la bărbaţi – 79 ani, la femei 82 –
ani.
Captarea atenţiei 2 Cer elevilor să comenteze metafora: Elevii îşi expun ideile: Creativitatea
„Germania – locomotiva economiei  Germania este cel mai dezvoltzat elevilor
europene”. stat din Europa din punct de vedere
Alexandru Avram economic.
 Datorită dezvoltării sale Germania
este unul din principalele ţări se
mobilizează economia Europei.
Enunţarea 1’ Anunţ subiectul nou: Economia Elevii notează în caiet subiectul şi
subiectului şi a Germaniei. obiectivele.
discriptoriilor Obiectivele lecţiei sunt:
O1 – să evedinţieze principalele
orientări ale dezvoltării economice;
O2 – să caracterizeze principalel
ramuri ale economiei
O3 – să evalueze structura
agriculturii şi rolul ei în economie;
O4 – să analizeze importanţa
transportului şi a relaţiilor
economice externe.
Dirijarea învă- 18’ Pentru a realiza obiectivel vom lucra Elevii formează grupurile şi îşi aleg liderul
ţării: prezentarea în grupe. şi secretarul.
conţinuturilor noi

4
Fixarea D1 Grupul I. Elevii efectuează sarcina astfel: Metoda Cunoştinţele
cunoştinţelor noi Fişa 1: Aplicând metoda „Ştiu/Vrea „Ştiu/Vrea să anterioare ale
să Ştiu/Am învăţat” descrieţi Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat Ştiu/Am elevilor
carcaterizarea econimică generală a Economia se În Republica De ce învăţat”
Germaniei. caracterizaez Federală legăturile
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat ată printr-un Germană econmice
grad sporit dezvolta-rea între RFG şi
de concen- econo-mică a RDG au fost
trare a pro- fost influen- întrerupte.
ducţiei indus- ţată de pre-
triale şi agri- zenţa capita-
cole. lului ameri-
După cel de can, unor
al doilea răz- surse califi-
boi mondial cate de mun-
Germania a că, creare
fost divizată „Pieţei co-
în două state mune”. În
independente RDG – eco-
. nomia a tre-
cut la planifi-
care, între-
prinderile
naţionalizate,
şi ţara s-a
integrat în
CAER.

5
D2 Grupul II Explozia stelară Metoda Abilitatea de
Fişa 2: Realizaţi o caracterizare a Când în Germania în bilanţa energetică Explozia stelară a formula
energeticii şi metalurgiei germane ponderea petrolului a în ceput să scadă? întrebări şi a
folosind metoda Explozia stelară. - Ponderea petrolului a început să scadă la răspunde
începutul anilor 70.
Unde sunt concentrate pricipalele uzine
metalurgice neferoase?
- Uzinele neferoase sunt concentrate în
porturi deoarece folosesc materie primă din
import.
De ce uziinile siderurgice dunt localizate în
bazinul Rhur?
- Uzinele siderurgice sunt localizate în
bazinul Rhurh deoarece este cel mai mare
bazin carbonifer din Germania.
Ce ramură a energeticei e cea mai
dezvoltată?
- Cea mai dezvoltată ramură este producerea
energiei electrice care se realuzează pe baza
materiei prime de import şi proprii.
Cum s-a dezvoltat siderurgia în perioada
postebelică?
- În perioada postbelică centrele siderurgice
au început să fie amplasate în porturile
maritime, deoarece materie primă se
importa.

6
D2 Grupul III Schema va cuprinde următoarele subramuri Metoda grafică Aptitudinea
Fişa 3: Construiţi o schemă în care ale industrie constructoare de maşini: elevilor de a
se va indica principalele subramuri reda textul
ale indutriei constructoare de maşini Ind. Ind. navelor printr-o
şi centrele acesteia. automobilelor maritime schemă

Industria
constructoare
de maşini

Ind. Ind.
utilajului electronică şi
agricol şi electrotehnică
industrial

Ind.
navelor
aeriene

Centrele industrie constructoare de maşini


sunt:
- industria automobilelor: Wolsburg,
Stuttgard, Munchen, Essen.
- industria navelor maritime:
Hamburg, Bremen, Kiel.
- industria utilajului agricol: Leipzig,
Zwicau, Teltow, Chemnitz.
- industria utilajului industrial: Bonn,
Dortmund, Nurberg, Regensburg
- industria electronicii şi
electrotehnicii: Sinessbreg, Hanovra,
Koln, Frankfurt, Manheim,
Braunschweig.
7
D2 Grupul IV Elevii îndeplinesc sarcina: Metoda cubului Abtitudinea
Fişa 4: Descrieţi industria chimică, Metoda cubului elevilor de a
alimentară şi uşoară a utilizând - argumentează de ce industria himică formula itemi
metoda cubului. este localizată în bazinul Ruhr-Rhin. şi de a-i
Industria chimică este localizată în acest rezolva
bazin deoarce se utilizează materie primă
din import.
- analizează structura ramurală a
industriei chimice.
Principalele ramuri ale industriei chimce
dezvoltate în Germania sunt: petrochimia,
chimia fină, industria îngrăşămintelor,
industria fibrelor şi firelor sintetice.
- asociază ramurile industriei textile şi
centrele acesteia.
Textilă şi confecţii – Leipzig, Planen.
Pielărie şi producerea încălţămintei –
Saxonia, Thuringia.
- descrie principalele regiuni de
amplasare a centrelor industriei chimice.
Sud – Bavaria, Baden-Baden şi nord –
Scwedt – utilizează ca materie primă gazul
şi petrolul importat din Rusia. În porturile
maritime mari –Bremen, Hamburg – se
foloseşte petrolul adus pe tancuri petroliere.
- compară industria alimentară a
Germaniei cu cea a Franţei.
În Germania la fel ca în Franţa este bine
dezvoltată industria lactată, mai puţin cea a
vinului şi se remarcă prin producerea berii.

8
D3 Grupul V Elevii descriu agricultura conform Metoda Aptitudinea
Fişa 5:Evaluaţi importanţa algoritmului: algoritmizării elevului de a
agriculturii în economie utilizând 1. Agricultura este furnizorul de alcătui un
algoritmul: materie primă industriei chimice şi algortim pe
1. Apreciaţi rolul agriculturii în alimentare. baza textului
economie. 2. Agricultura include două ramuri –
2. Componeneţa ramurală a zootehni şi fitotehnia.
agriculturii. 3. Specializarea zootehniei şi
3. Geografia culturilor plantelor fitotehniei.
şi creşterii animalelor. 4. Zootehnia este specializată în
4. Regiunile agricole creşterea bovinelor pentru carne şi
principale. lapte şi porcinelor, iar principalele
culturi agricole sunt: grâul, sfecla de
zahăr, cartofi.

D4 Grupul VI Elevii realizează sarcina. Lucrul cu fişe Abilitatea


Fişa 6: Enumeraţi principalele Germania dispunea de unle dintre cele mai elevilui de a
caracteristici ale transportului şi dense reţele de autostrăzi din lume. În evedenţia
relaţiilor externe ale Germaniei. regiunile industrializate majoritatea căilor cuvintele
ferate sunt electrificate. Transportul fluvial chei dintr-un
asigură 20% din traficul de mărfuri, o text
importanţă deosebită are şi canulul Rhim-
Main-Dunăre. În Germania se găseşte cel
mai mare aeroport din Europa – Frankfurt
pe Main.
Pentru a îndeplini sarcinile aveţi la Un reprezentat la grupului prezintă lucrul Comunicabi-
dispoziţie 5 minute. realizat litatea
Asigurarea feed- 4’ Cer elevilor să enumere ramurile Ramurile economieie Germaniei sunt: Lucrul cu harta Abilitatea
backului. economiei Germaniei şi să Enegetica – Erfurt, Dresden, Essen, elevului de a
localizeze pe hartă centrele Hamburg; lucra cu harta
economice importante. Siderurgia – Manheim, Duisburg, Dormund,
Essen, Hamburg, Berlin;
Metalurgia neferoasă – Bonn, Hamburg,
Duisburg, Essen;
Industria constructoare de maşini – Leipzig,

9
Wolsburg, Kiel, Hamburg, Berlin, Munchen,
Kassel, Hanovra, Nurberg, Frankfurt;
Industria chimică – Regensburg, Munchen,
Manheim, Berlin, Koln, Rostock,
Magdeburg;
Indutria alimentară – Munchen, Erfurt,
Dresden, Magdeburg, Hanovra;
Industria uşoară – Chemnitz, Nurnberg,
Stuttgard, Berlin, Halle, Bonn, Koln.
Tema pentru 2’ De învăţat §4 Germania (Economia, Elevii notează tema pentru acasă în caiet.
acasă Transportul şi Relaţiile externe)
pagina 154 - 158.
La dorinţă aduceţi informaţii
suplimentare despre întreprinderile
economice ale Germaniei.
De învăţat tema pag.
Notarea 2’ Notez elevii ce au răspuns tema
pentru acasă.

10

S-ar putea să vă placă și