Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ........

(persoana juridică solicitantă)


Nr. ....

CERERE

pentru acordarea avizului AFER pentru construirea unei linii ferate industriale noi,
obţinerea acordului de amplasament de la Ministerul Transporturilor, a acordului de
racordare a acestei linii ferate la infrastructura CFR şi avizarea tarifului de
racordare sau modificare/desfiinţare LFI existentă (după caz)

S.C. ................................................................................., cu sediul în localitatea


…………………
(persoana juridică)
str. ............................................................. nr. ......, judeţul (sectorul) ................., telefon
............................, fax .........................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului – Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul …………….… la nr.
........................., având codul CUI nr. ...................... şi contul nr.
……............................................., deschis la Banca ……….................., filiala ..........................,
reprezentată prin ..................................................................,
(numele, prenumele şi funcţia)
solicită AUTORITĂŢII FEROVIARE ROMÂNE – AFER avizul pentru construirea unei
linii ferate industriale noi, obţinerea acordului de amplasament de la Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii, a acordului de racordare a acestei linii ferate la
infrastructura CFR şi avizarea tarifului de racordare sau modificare/desfiinţare LFI
(după caz), conform OMTCT nr. 880/2005, pentru aprobarea procedurilor de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la
construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – SA.
Menţionăm că linia ferată industrială se racordează direct/indirect la infrastructura
feroviară a CFR în staţia CFR …. (sau, după caz, LFI nu se racordează la infrastructura feroviară
a CFR).
Solicităm prin prezenta asigurarea confidențialității informațiilor obținute în
activitatea de acordarea avizului AFER pentru avizul pentru construirea liniei ferate
industriale noi, obţinerea acordului de amplasament de la Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii, a acordului de racordare a acestei linii ferate la infrastructura CFR şi
avizarea tarifului de racordare sau modificare/desfiinţare LFI.
Persoana de contact care poate oferi lămuriri privind documentaţia anexată este …………,
având tel ………. .

Data ........................
...................................................................................................................
(numele, prenumele, funcţia şi semnătura solicitantului, ştampila unităţii)