Sunteți pe pagina 1din 12

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare,


transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport
în procesul de constatare a contravenţiilor
--------------------------------------------------------

În scopul executării prevederilor art. 439 din Codul contravenţional al Republicii


Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
1) Regulamentul privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a
mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor, conform anexei nr.1;
2) Taxele pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de transport şi de
depozitare a acestora la parcările speciale sau la subdiviziunile de poliție, conform anexei
nr.2.

2. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Economiei și Infrastructurii vor


întreprinde măsurile necesare pentru implementarea prevederilor Regulamentului
menționat.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne Alexandru Jizdan

Ministrul economiei
și infrastructurii Chiril Gaburici

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8163\8163-redactat_ro.docx
3

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.
din 2018

REGULAMENT
privind modul de ridicare, transportare, depozitare
şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare
a contravenţiilor

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de ridicare, transportare,


depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în cazurile prevăzute de Codul
contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

2. Prin ridicarea mijloacelor de transport se urmăreşte asigurarea securităţii


publice şi respectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi
apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a interesului public.

3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:


Ridicarea şi aducerea mijloacelor de transport la parcare – evacuarea
(strămutarea) forţată a mijlocului de transport de la locul iniţial cu ajutorul
mijloacelor speciale şi reamplasarea acestuia la parcarea specială sau pe teritoriul
subdiviziunii de poliţie;
parcare specială – parcarea cu pază ce corespunde cerințelor
Regulamentului cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 19 iunie 1998, şi asigură
depozitarea mijlocului de transport şi recuperarea acestuia de către proprietar,
posesor sau reprezentantul acestora doar cu permisiunea subdiviziunii de poliţie
din care face parte agentul constatator care a dispus ridicarea acestuia;
restituirea mijlocului de transport – predarea mijlocului de transport
reţinut proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor;
îmbarcare – acţiunea de urcare a mijlocului de transport de pe platforma
drumului şi amplasarea acestuia pe platforma autovehiculului special;
debarcare – acţiunea de coborîre a mijlocului de transport de pe platforma
autovehiculului special şi amplasarea acestuia la sol, în parcarea specială sau pe
teritoriul subdiviziunii de poliţie.

Capitolul II
Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8163\8163-redactat_ro.docx
4

CAZURILE ŞI MODUL DE RIDICARE A MIJLOACELOR DE


TRANSPORT

4. Mijlocul de transport al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere


este ridicat şi, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau
reprezentantului lor, este adus la parcarea specială sau la subdiviziunea de poliţie
cea mai apropiată de locul constatării contravenţiei.

5. Înlăturarea conducătorului auto de la conducerea mijlocului de transport,


constatarea staţionării neregulamentare a mijloacelor de transport şi/sau a
prezenţei pericolului iminent pentru interesul public, cu dispunerea ridicării și
aducerii mijlocului de transport la parcarea specială sau la subdiviziunea de poliţie
cea mai apropiată de locul constatării contravenţiei ţine de competenţa agenţilor
constatatori stabiliți în art. 400 alin. (2) din Codul contravenţional al Republicii
Moldova.

6. Asigurarea executării procesului de ridicare, transportare, depozitare,


precum şi restituire ulterioară a mijloacelor de transport ridicate se realizează de
către Î.S. „Servicii Pază a MAI” contra plată, în baza dispoziţiei (verbale, scrise
sau prin intermediul rețelelor de comunicație electronice) a agentului constatator,
în termen prioritar, în funcție de locul constatării, obstacole, impedimente și
distanță, în condiţiile prezentului Regulament.

7. Faptul reținerii şi aducerii mijlocului de transport la parcarea specială se


consemnează într-un proces-verbal (anexa nr.1), cu informarea imediată a
serviciului de gardă a subdiviziunii teritoriale a poliţiei, în care se indică:
1) tipul, modelul mijlocului de transport, numărul de înmatriculare,
numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele şi deteriorările lui
vizibile;
2) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a decis ridicarea
mijlocului de transport și care a organizat aducerea mijlocului de transport la
parcarea specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliţie;
3) temeiul de fapt şi temeiul juridic care au determinat ridicarea mijlocului
de transport;
4) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei
care a organizat (a efectuat) aducerea mijlocului de transport la parcarea specială
sau pe teritoriul subdiviziunii de poliție;
5) adresa parcării speciale sau a subdiviziunii de poliție;
6) data şi ora întocmirii procesului-verbal;
7) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a luat în primire
mijlocul de transport pentru depozitare;
8) indicarea dotării tehnice şi a eventualelor deteriorări vizibile ale
mijlocului de transport.

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8163\8163-redactat_ro.docx
5

8. Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămîne la


persoana care a decis aducerea vehiculului la parcarea specială, al doilea exemplar
se remite persoanei care a organizat aducerea, al treilea exemplar se înmînează
persoanei care a luat în primire vehiculul la parcarea specială, iar cel de-al patrulea
exemplar se oferă proprietarului sau posesorului de vehicul ori i se expediază
recomandat la domiciliu. Agentul constatator informează neîntîrziat serviciul de
gardă al subdiviziunii teritoriale a poliţiei despre aducerea vehiculului la parcare.

9. Mijlocul de transport pasibil ridicării se sigilează de către agentul


constatator în prezența a cel puțin unui martor-asistent, care, de asemenea,
semnează procesul-verbal cu privire la ridicarea mijlocului de transport.

10. Dacă în mijlocul de transport pasibil ridicării se află un pasager, inclusiv


minor, sau un animal, agentul constatator va întreprinde măsurile de rigoare în
vederea coborîrii acestuia din mijlocul de transport și a plasării ulterioare a
acestuia în condiții de siguranță, implicînd, după caz, alte servicii competente.

11. Conducătorul mijlocului de transport în privinţa căruia a fost aplicată


procedura de ridicare a mijloacelor de transport va putea obţine informaţii despre
locul de depozitare şi modul de restituire a acestora la telefonul de urgenţă al
subdiviziunii teritoriale de poliţie din care face parte agentul constatator.

12. Conducătorul subdiviziunii de poliţie din care face parte agentul


constatator asigură luarea în evidenţă în modul stabilit a sesizării cu privire la
contravenţia constatată şi dispune verificarea acesteia în termenul şi în modul
stabilit de lege.

13. Agentului constatator îi este interzis să urce la volanul mijlocului de


transport asupra căruia a fost aplicată ridicarea ca măsură procesuală de
constrîngere.

Capitolul III
CERINȚELE FAȚĂ DE ÎNTREPRINDEREA DE STAT CARE
PRESTEAZĂ SERVICII DE PARCARE SPECIALĂ

14. Î.S. „Servicii Pază a MAI” prestează servicii de ridicare, transportare şi


depozitare a mijloacelor de transport cu asigurarea tratamentului egal, imparțial și
nediscriminatoriu, în conformitate cu legislația, respectînd următoarele cerinţe:
1) pentru activitatea de ridicare și transportare:
a) deţine în proprietate sau în baza unui contract autovehicule specializate
destinate, prin construcţie, ridicării şi transportării mijloacelor de transport,
echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă şi set de indicatoare sau
dispozitive pentru semnalizarea locului de intervenţie, precum şi asigurate de
Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8163\8163-redactat_ro.docx
6

răspundere civilă privind compensarea prejudiciilor produse prin deteriorarea


mijloacelor de transport ridicate în procesul îmbarcării/debarcării sau transportării
acestora;
b) au în dotare şi în funcţiune mijloace de comunicaţie electronice (staţii de
emisie-recepţie, telefoane mobile etc.) prin care să poată anunţa operativ unitatea
de gardă a organului de poliţie şi propriul dispecerat;
2) pentru activitatea de depozitare, deţine în proprietate sau în baza unui
contract o parcare specială, cu condiţii de siguranţă necesare păstrării mijloacelor
de transport.

15. Terenul de amplasare a parcării speciale, în afară de condițiile de


amenajare stabilite în pct. 7 alineatul şase din Regulamentul cu privire la parcările
auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 672 din 19 iunie 1998, trebuie să fie:
1) asigurat cu pază în regim non-stop;
2) asigurat cu spaţiu administrativ pentru relaţii cu publicul;
3) asigurat cu rețele de comunicație electronice.

16. La dispoziţia agentului constatator privind ridicarea mijlocului de


transport, Î.S. „Servicii Pază a MAI” este obligată să asigure, în termen rezonabil,
deplasarea vehiculului specializat la faţa locului, ţinînd cont de distanța pînă la
locul constatării și situaţia creată în traficul rutier.

17. Î.S. „Servicii Pază a MAI” asigură ridicarea mijlocului de transport în


condiţii de siguranţă, în conformitate cu normele procesului tehnologic
corespunzător caracteristicilor tehnice ale mijlocului de transport ridicat, astfel
încît acestea să nu sufere deteriorări, cu asigurarea păstrării sigiliului aplicat de
agentul constatator.

18. Imediat după ridicarea mijlocului de transport, reprezentantul


Î.S. „Servicii Pază a MAI” va comunica serviciului de gardă al subdiviziunii
teritoriale a poliţiei din care face parte agentul constatator şi propriului dispecerat
informaţia despre modelul şi numărul de înmatriculare al mijlocului de transport,
precum şi adresa de la care a fost ridicat şi unde va fi depozitat.

19. Î.S. „Servicii Pază a MAI” asigură desfăşurarea activităţii de ridicare,


transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport ridicate în regim
non-stop.

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8163\8163-redactat_ro.docx
7

Capitolul IV
MODALITATEA DE RESTITUIRE A MIJLOACELOR DE
TRANSPORT PLASATE LA PARCAREA SPECIALĂ SAU PE
TERITORIUL SUBDIVIZIUNII DE POLIŢIE

20. Restituirea de la parcarea specială a mijlocului de transport ridicat în


conformitate cu prezentul Regulament se efectuează doar cu permisiunea
subdiviziunii de poliţie din care face parte agentul constatator, eliberată imediat
după înlăturarea temeiurilor pentru ridicarea mijlocului de transport.
Cheltuielile pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de
transport şi de depozitare a acestora la parcările speciale sau la subdiviziunile de
poliție se achită, conform tarifelor aprobate de Guvern, de către persoana în
privința căreia a fost pornit procesul contravențional în cadrul căruia a fost ridicat
mijlocul de transport.
Restituirea mijlocului de transport proprietarului, posesorului sau
reprezentantului lor legal se va efectua în baza actului de proprietate sau a altui act
din care rezultă dreptul persoanei asupra mijlocului de transport.

21. La solicitarea proprietarului, posesorului sau a reprezentantului acestora,


agentul constatator care a dispus ridicarea mijlocului de transport sau, după caz,
ofiţerul serviciului de gardă din aceeași subdiviziune de poliţie verifică decizia
din partea rezolutivă a procesului-verbal cu privire la contravenție (de expediere
în instanța de judecată, de sancționare sau de încetare a procesului), conform căreia
va elibera permisiunea în scris de restituire a mijlocului de transport ridicat.

22. Perioada de depozitare a mijlocului de transport ridicat se estimează în


ore şi jumătăţi de oră de la momentul plasării acestuia la parcarea specială sau la
subdiviziunea de poliție. Plata pentru depozitarea mijlocului de transport ridicat se
încasează pentru fiecare oră şi jumătate de oră împlinită de aflare a acestuia în
parcarea specială sau la subdiviziunea de poliție.

23. Accesul proprietarului, posesorului sau al reprezentantului acestora la


mijlocul de transport ridicat se efectuează în prezenţa persoanei responsabile de
păstrarea acestuia.

24. Î.S. „Servicii Pază a MAI” ţine evidenţa mijloacelor de transport ridicate
în conformitate cu instrucţiunile aprobate de Ministerul Afacerilor Interne, cu
informarea concomitentă a subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General
al Poliţiei.

25. În situaţia în care conducătorul auto a fost înlăturat de la conducere, a


fost întocmit procesul-verbal de ridicare a mijlocului de transport şi a fost începută
procedura de ridicare, iar în acest moment alt conducător auto (proprietarul,
posesorul sau reprezentantul lor) se prezintă la mijlocul de transport ridicat,
Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8163\8163-redactat_ro.docx
8

mijlocul de transport poate fi restituit doar după achitarea taxei pentru serviciile
de ridicare/transportare a mijloacelor de transport prevăzute în anexă. În acest caz,
în procesul-verbal de ridicare a mijlocului de transport se va consemna faptul
restituirii mijlocului de transport proprietarului, posesorului sau reprezentantului
acestora.
În cazul în care parametrii geometrici ai drumului sau condiţiile traficului
rutier nu permit debarcarea mijlocului de transport la locul ridicării, restituirea
mijlocului de transport se va realiza pe un sector apropiat care permite efectuarea
în siguranţă a acestei operaţiuni.

26. La momentul restituirii mijlocului de transport ridicat, proprietarul,


posesorul sau reprezentatul acestora îl va examina, inclusiv integritatea sigiliului
aplicat de agentul constatator, în vederea depistării eventualelor deteriorări în
procesul ridicării, transportării sau depozitării acestuia. Examinarea mijlocului de
transport pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă se va efectua în
locuri special amenajate, cu iluminare artificială corespunzătoare.
În cazul depistării deteriorării integrităţii mijlocului de transport sau a
sigiliului aplicat de agentul constatator, proprietarul, posesorul mijlocului de
transport sau reprezentantul lor va informa fără întîrziere subdiviziunea de poliţie
din care face parte agentul constatator și Î.S. „Servicii Pază a MAI”.

27. Deteriorările, cu excepţia cazurilor de încălcare a integrităţii şi de


pătrundere nesancţionată în mijlocul de transport ce prezintă semne de infracţiune,
se consemnează într-un proces-verbal de examinare tehnică a mijlocului de
transport, semnat de proprietarul, posesorul sau reprezentantul acestora şi
reprezentantul subdiviziunii de poliţie, care serveşte drept temei pentru înaintarea
ulterioară a reclamaţiilor către subdiviziunea de poliţie.

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8163\8163-redactat_ro.docx
9

Anexă
la Regulamentul privind modul de ridicare,
transportare, depozitare și restituire a
mijloacelor de transport în procesul de
original constatare a contravențiilor

PROCES -VERBAL
VEH 01 000001
de reţinere şi aducere a vehiculului la parcarea specială
20
localitatea „ întocmirii”
data

Agentul constatator:
(funcţia, numele şi prenumele)
În temeiul art. 432 lit. c) și e), art. 439 alin. (1) din Codul contravenţional al Republicii Moldova
a l p
astăzi la ora pe str.
am efectuat reţinerea şi aducerea la parcarea specială a vehiculului

(tipul, modelul, numărul de înmatriculare)


condus de cet.

(numele, prenumele, patronimicul, data, luna, anul naşterii, dacă acesta este la faţa locului)

În prezenţa martorilor (oculari/asistenţi ):

(numele, prenumele, patronimicul, domiciliul, telefonul, dacă acesta există)

Temeiul de fapt care a determinat reţinerea şi aducerea la parcarea specială a vehiculului

(norma materială încălcată)


Vehiculul se va afla pe adresa
Defectele şi deteriorările vizibile ale vehiculului

Declaraţiile şi obiecţiile conducătorului vehiculului:

Mijloace tehnico-ştiinţifice utilizate în cadrul măsurii de reţinere şi aducerea


la parcarea specială a vehiculului:

Datele persoanei care a luat în primire vehiculul

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

Prezentul proces a fost întocmit în exemplare


Agent constatator
Conducătorul vehiculului
Martor

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8163\8163-redactat_ro.docx
10

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.
din 2018

TAXE
pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor
de transport şi de depozitare a acestora la parcările speciale
sau la subdiviziunile de poliție

1. Pentru serviciile de ridicare/transportare a mijloacelor de transport se


stabilesc următoarele taxe:
1) în perimetrul municipiilor Chişinău, Bălţi şi al centrelor raionale –
ciclomotoare, motociclete, autoturisme, remorci de autoturism –
250,0 lei/1 transportare;
2) în perimetrul municipiilor Chişinău, Bălţi şi centrelor raionale –
autobuze, autocamioane, remorci de autocamion – 250,0 lei/1 transportare;
3) în suburbiile municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale –
ciclomotoare, motociclete, autoturisme, remorci de autoturism –
300,0 lei/1 transportare;
4) în suburbiile municipiilor Chişinău, Bălţi şi ale centrelor raionale –
autobuze, autocamioane, remorci de autocamion – 350,0 lei/1 transportare.

2. Pentru serviciile de depozitare la parcările speciale sau la subdiviziunile


de poliție a mijloacelor de transport ridicate se stabilesc următoarele taxe:
1) autoturisme, remorci de autoturism:
- depozitarea pe un termen de pînă la 5 zile – 15,0 lei/ora;
- depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 200,0 lei/24 ore;
2) autobuze:
- depozitarea pe un termen de pînă la 5 zile – 20,0 lei/ora;
- depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile –360,0 lei/24 ore;
3) autocamioane, remorci cu lungimea mai mare de 7 m:
- depozitarea pe un termen de pînă la 5 zile – 40,0 lei/ora;
- depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 700,0 lei/24 ore;
4) moped, motociclu:
- depozitarea pe un termen de pînă la 5 zile – 15,0 lei/ora;
- depozitarea pe un termen mai mare de 5 zile – 200,0 lei/24 ore.

Notă: Cheltuielile pentru transportare în afara raziei municipiilor, suburbiilor acestora şi


centrelor raionale se taxează 8 lei/km.

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\8163\8163-redactat_ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea „Regulamentului privind
modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a vehiculelor în procesul
de constatare a contravenţiilor”

Prezentul proiect este elaborat în scopul stabilirii cadrului normativ al activităţii


de asigurare a securităţii publice şi respectării normelor privind circulaţia pe
drumurile publice în baza prevederilor legii contravenţionale şi stabilirea taxelor
pentru serviciile de ridicare/transportare a vehiculelor şi de păstrare a acestora la
parcare.
Urmare sporirii vertiginoase a parcului auto din ţară în decursul ultimilor ani, în
condiţiile unei infrastructuri rutiere rămase practic neschimbate, a devenit un
fenomen frecvent ambuteiajele şi blocările de circulaţie condiţionate de parcarea
neregulamentară a autovehiculelor pe partea carosabilă.
Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau pe marginea carosabilului creează
obstacole circulaţiei la trafic, reduce capacitatea drumurilor, generează multiple
situaţii de accident. Toate acestea afectează, în special,circulaţia transportului public
urban, care se deplasează pe banda dreaptă a drumului.
Practica internaţională denotă faptul, că o metodă eficientă de combatere a
acestui fenomen este ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar, cu
transportarea şi depozitarea acestora în parcări special amenajate. Această metodă
este utilizată atît în ţările europene, cîtşi în statele-membre ale CSI, cum sunt
Federaţia Rusă, Ucraina, Kazahstan etc.
De asemenea, o importantă măsură de prevenire a traumatismului rutier, aplicată
de forţele de menţinere a ordinii publice, este înlăturarea de la conducerea vehiculului
a persoanelor aflate în stare de ebrietate ori care nu au dreptul de a conduce sau de a
folosi acest vehicul, cu ridicarea mijlocului de transport la parcare specială.
în acest context, articolul 439 din Codul contravenţional prevede ca măsură
legală de influenţă ridicarea şi aducerea la staţia de parcare specială sau la
subdiviziunea de poliţie cea mai apropiată a autovehiculelor în cazurile în care
staţionarea acestora poate genera un pericol iminent pentru interesul public sau au
fost lăsate într-un loc interzis pentru parcare, precum şi în cazul înlăturării de la
conducere a conducătorului acestuia.
Astfel, proiectul Regulamentului propune stabilirea modului de ridicare,
transportare, depozitare şirestituire a vehiculelor în cazurile prevăzute de Codul
contravenţional. Ridicarea, transportarea, depozitarea, precum şirestituirea ulterioară
a vehiculelor ridicate este realizată de agentul economic în baza procesului verbal de
constatare a contravenţiei, întocmit de agentul constatator. întreprinderea care
prestează servicii de parcare, trebuie să deţină o parcare specială, amenajată potrivit
tuturor cerinţelor de securitate.
întreprinderea urmează să dispună de:
- deţinerea autovehiculelor specializate destinate ridicării şi transportării
vehiculelor parcate neregulamentar, precum şi alt echipament tehnic necesar;
- deţinerea un spaţiu de depozitare, care să asigure condiţiile de siguranţă
necesare păstrării vehiculelor.
De asemenea, terenul pe care este amplasată parcarea trebuie să fie nivelat,
îngrădit, iluminat corespunzător, asigurat cu pază etc.
Menţionăm că, potrivit art. 439 din Codul contravenţional, autovehiculele
parcate neregulamentar pot fi transportate şi la subdiviziunea de poliţie din apropierea
locului unde a fost comisă contravenţia. însă, capacităţile tehnice de intervenţie a
subdiviziunilor de poliţie din ţară nu permit asigurarea acestei măsuri în modul
corespunzător, subdiviziunile respective neavând autovehicule speciale de ridicare şi
suficiente spaţii de parcare dotate din punct de vedere tehnic, la un nivel satisfăcător.
La moment, subdiviziunile de poliţie pot asigura parcarea acelor mijloace de
transport, cu ajutorul cărora au fost săvârşite diverse infracţiuni sau contravenţii
(corpuri delicte).
Astfel, se optează pentru prestarea serviciilor de către o întreprindere de stat care
va presta servicii de ridicare şi de parcare pentru autovehiculele ridicate, activitatea
cărora cade sub incidenţa Legii nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi. în acest sens, potrivit art. 7 din Lege, întreprinderea, în
calitate de agent economic are obligaţia să respecte regulile de comportament pe piaţă
în condiţiile concurenţei libere, drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor, să
asigure calitatea cuvenită a mărfurilor fabricate (a lucrărilor şi serviciilor prestate).
Totodată, în temeiul Legii nr. 235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază
de reglementare a activităţii de întreprinzător, prin activitatea de reglementare a
activităţii de întreprinzător, autorităţile statului pot stabili drepturi, obligaţii, cerinţe şi
interdicţii pentru întreprinzători pe toată durata activităţii, precum şi reglementarea
relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice, alte instituţii abilitate prin lege cu
funcţii de reglementare şi de control şi întreprinzători.
De asemenea, proiectul prevede că în cazul în care vehiculele sunt aduse la
parcarea subdiviziunii de poliţie, se percepe un tarif stabilit prin Nomenclatorul şi
tarifele la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului
Afacerilor Interne, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 896 din 27 octombrie 2014. însă, trebuie să
menţionăm că Nomenclatorul va fi completat cu acest serviciu suplimentar, în măsura
în care subdiviziunile de poliţie vor fi dotate cu parcări special dotate, precum şi cu
tehnică de evacuare, care la moment lipsesc. Astfel, pentru o perioadă, serviciile de
ridicare şi depozitare a vehiculelor parcate neregulamentar vor fi prestate de
persoanele juridice private.
Concomitent, în proiectul hotărîrii de Guvern sunt stabilite şi tarifele pentru
serviciile de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a vehiculelor în procesul de
constatare a contravenţiilor.
Suplimentar la cele menţionate, atragem atenţia că practica ridicării
autovehiculelor parcate neregulamentar, este în concordanţă cu jurisprudenţa CEDO.
Astfel, în numeroase cazuri Curtea a constatat că măsura administrativă de ridicare a
autovehiculului are ca scop facilitarea circulaţiei rutiere normale, prin îndepărtarea
provizorie de pe drumurile publice a unui vehicul care constituie un obstacol pentru
ceilalţi conducători. îmbrăcând un caracter pur preventiv şi instantaneu, această
măsura nu afectează substanţaînsăşi a drepturilor patrimoniale ale reclamantului,
acesta rămânând liber să recapete posesia asupra vehiculului oricând ar fi dorit. Chiar
dacă ridicarea şi indisponibilizarea l-au împiedicat un anumit timp pe reclamant să
exercite pe deplin dreptul de proprietate, nu s-a ajuns la o confiscare, expropriere
sau la o altă modificare a statutului real al bunului litigios (mutatis mutândis,
cauza R.R. şi G.R. c. Olandei). în aceste circumstanţe, Curtea consideră că este vorba
despre o simplă activitate apoliţiei, ce aparţine în mod esenţial de domeniul public.
O altă cauză, J. ~J. B.G. şi M.-J. G.M. c. Spaniei, are ca obiect sancţionarea
reclamanţilor pentru staţionare neregulamentară în oraşul Murcia, Spania.
Reclamanţii au formulat acţiune în dreptul intern împotriva hotărârii autorităţilor
locale, a amenzii contravenţionaleşi a măsurii ridicării vehiculului, pe motiv că
sancţiunile au fost aplicate de operatori privaţi, iar nu de un funcţionar public, dar şi
pentru că li s-ar fi încălcat prezumţia de nevinovăţie. Instanţele interne au respins
cererea de chemare în judecată, făcând trimitere la propria jurisprudenţă constantă în
materie, dar şi la cea a Curţii Constituţionale, potrivit căreia contravenţiile respectă
principiul legalităţii, fiind prevăzute cu claritate de o lege accesibilă şi previzibilă:
Legea din 2 aprilie 1985 privind circulaţia rutieră şi hotărârea autorităţilor locale din
30 mai 1990 privind staţionarea în Murcia. Tribunalul a subliniat că Legea în cauză
autoriza persoane private să încheie procese-verbale pentru staţionare
neregulamentară, iar reclamanţii nu contestaseră materialitatea faptelor.
Reieşind din cele expuse, menţionăm că aprobarea prezentei hotărîrea
Guvernului va contribui în mod substanţial la eficientizarea funcţionării circulaţiei
rutiere, va spori nivelul de disciplină a conducătorilor de vehicule şi va crea condiţiile
corespunzătoare de siguranţă pentru participanţii la trafic.

Ministrul afacerilor interne lexandru JIZDAN