Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA S. W. O. T.

CURRICULUM
S.PUNCTE TARI W.PUNCTE SLABE
1. Existenţa planului managerial la nivelul şcolii şi la nivelul 1. Curriculum la decizia scolii nu ţine cont întotdeauna de nevoile
fiecărei comisii metodice; elevilor eleviilor și dorințele prinților;
2. Existenta, in scoala, a P. L. A. I. 2. Conservatorism, la unele cadre didactice, ȋn direcția
3. Existenţa planificărilor anuale, semestriale şi a unitătilor de promovării umui ȋnvamant formativ;
învătare conform metodologiilor; 3. Lipsa formării unor modele și stiluri eficiente de a ȋnvăța cum
4. Existenţa planului de activităţi educative şcolare şi sa ȋnveți, pentru a știi să faci și a ȋnvăța peremanent;
extraşcolare – includerea ȋn aceste activități a unui număr 4. Inertie din partea unor cadre didactice privind nefolosirea unor
foarte mare de elevi şi părinți; metodele activ- participative.
5. Predarea în şcoală a limbii engleze ca prima limbă de studiu și 5. Puţine cadre didactice participă la sesiuni de comunicări
a limbii franceze ca a doua limbă de studiu (pentru toate științifice;
clasele); 6. Nu se aplică metodele de evaluare formative;
6. Oferta de opţionale este mai diversificată față de anii anteriori 7. C.D.S. nu poate acoperi toate cerinţele elevilor şi ale părinţilor,
(Educatie pentru sanatate, istorie, informatica, matematica, datorită lipsei de fonduri şi a personalului calificat pentru
franceza, engleza); domeniile pe care ei le solicită;
7. Pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a, în vederea 8. Relatia rigida profesor-elev, in unele cazuri, care duce la
susţinerii tezelor cu subiect unic şi cu ceilalţi elevi capabili de scaderea performantelor elevilor la invatatura si la instalarea
performanţă, în vederea participării lor la olimpiade școlare şi unor conflicte;
la alte concursuri; 9. Aplicarea în mica masura a învatarii centrate pe elev
8. Pregătire suplimentară cu elevii claselor I – a VIIa, cu elevi 10.Diversificarea insuficienta a metodelor de evaluare, la unele
capabili de performanţă, în vederea participării lor la olimpiade cadre didcatice;
școlare şi la alte concursuri; 11.Insuficienta analiza a progresului elevilor pe perioada
9. Rezultate deosebite obţinute în fiecare an şcolar la tezele cu scolarizarii, mai ales la invatamantul primar, la unele cadre
subiect unic şi la examenul de evaluare nationala. didactice ;
10.Rezultate deosebite obţinute în fiecare an şcolar la alte 12.Lucru frontal, nediferențiat ȋn funcție de posibilitățile elevilor,
concursuri școlare județene și naționale, la toate disciplinele de la umele cadre didactice, ceea ce duce la plafonarea unor elevi
ȋnvățămȃnt; și la scaderea motivatiei pentru pregatirea lectiilor.
11.Existența, ȋn școală a unui cadru specializat care lucrează, 13. Modificarea scarii valorilor fundamentale în societate – om cu
după programe adaptate, cu elevii cu cerințe educative bani fara carte prea multa...care duce la scaderea motivatiei
speciale; unor elevi pentru invatare
12.Biblioteca şcolii are peste 15 000 de volume , venind în 14. Lipsa de interes a unor parinți în urmarirea programului,
sprijinul elevilor în parcurgerea programei şcolare ; progresului sau insuccesului copiilor lor si a pregatirii acestora
13. Preocupări ȋn direcția predării cunostințelor prin folosirea ȋn vederea absolvirii ȋn condiții optime a ciclului primar și/sau
calculatorului, a mijloacelor moderne de predare - ȋnvățare ȋn gimnazial;
vederea eficientizării demersului didactic și creșterii 15.Folosirea insuficientă a echipamentelor moderne, de către unii
performanțelor la ȋnvățătură ale elevilor, prin introducerea profesori;
softului educational ȋn realizarea demersului didactic; 16.Neimplicarea tuturor cadrelor didactice ȋn activități
14. Tot mai multe activități extrașcolare organizate pentru elevii extrașcolare eficiente ȋn vederea eficientizării actului instructiv
școlii de marea majoritate a cadrelor didactice; și educativ ȋn favoare elevilor
15. Material curricular, surse informaționale bogate (planuri de 17.Neimplicarea unor cadre didactice in proiecte ȋn care să atragă
învatamânt, și programe scolare, auxiliare curricularemanuale, un numar cȃt mai mare de elevi
caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 18.Majoitatea cadrelor didactice nu cunosc o limba straina de
indrumatoare, planșe, softuri educationale); circulatie internationala
16.Acces la conexiune de internet ȋn toată școala ; 19.Neimplicarea cadrelor didactice in proiecte internaționale si
17.Posibilităţi multiple de a accede la informaţii ştiinţifice şi cu finanțare națională sau europeană
metodice de ultimă oră; 20.Existenţa unui număr mare de cadre didactice care nu cunosc
18. Participarea la cursuri de perfectionare a marii majorități a o limbă străină de circulație internațională;
cadrelor didactice. 21. Rezultate “DE PODIUM” inexistente, la olimpiadele școlare
organizate de M.E.C.T.S. - puţini elevi ajung la faza județeană
a olimpiadelor școlare – niciun loc fruntaș ȋn ultimii trei ani;
22. Cunostinte slabe in domeniul I T la multe din cadre didactice;
23. Interes scăzut almajorității cadrelor didactice pentru
angrenarea în proiecte naţionale şi internaţionale ;
24. Insuficienta valorificare în cadrul lecţiilor a softului
educaţional din;
25. Laboratorul informatizat din cauza numărului mic de cadre
didactice cu competenţe suficient de solide în T.I.C.
26.Valorificarea necorespunzătoare a potenţialului elevilor
datorită lipsei de interes a unor cadre didactice pentru
dezvoltarea şi diversificarea de cercuri ştiinţifice și / sau
organizarea de activități extracurriculare ca prelungire a
activității insructiv-educative din orarul zilnic al elevilor
27.Numar modest de activități interdisciplinare propuse și
organizate de cadrele didactice ȋn care sunt angrenați elevii;
28.Inerţia unor cadre didactice la schimbările provocate de
reformă, de L.E.N. din 2011
O. OPORTUNITĂȚI T. AMENINȚĂRI
1. Noile reglementări ale Legii Ȋnvățămȃntului nr./ 2011 privind 1. Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice
descentralizarea ȋn vederea aplicării unui Curriculum la decizia care
școlii cȃt mai adecvat nevoii elevilor 2. reduce implicarea a tot mai multor familii pentru sprijinirea
2. Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă prin diverse copiilor - ȋn mediul familial - ȋn demersul instructuv - educativ
canale cu I.S.J., M.E.C.T.S. , C.C.D., Primărie, Poliţie , și ȋn în viaţa şcolii. Acest lucru se reflectă atât în relaţia
Jandarmerie, A.N.P.C.D.E.F.P., , Biblioteca Municipală, profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor
Centrul de Informare Europeană, direcții și instituții partenere 3. Plecarea părinţilor în străinătate şi lăsarea copiilor în grija altor
in diferite proiecte și programe instructiv - educative (internet, persoane
telefon, fax, curierat...) 4. Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor
3. Existenţa Programului COMENIUS pentru colaborarea 5. Scăderea venitului familiei duce la o tot mai slabă susţinere
4. europeană pe plan educativ financiară a elevilor, la abandon școlar și la imposibilitatea
5. Ofertă foarte bogată de formare şi perfecţionare pentru obținerii de rezultate minime, la ȋnvățătură, pentru unii elevi
stimularea creativităţii profesionale şi pentru operare pe 6. Planul de învăţământ şi programele şcolare prea încărcate la
calculator a C.C.D. anumite discipline centrează actul educativ pe aspectul
6. Sprijinul acordat de familie ȋn vederea eleborării C.D.Ș. - ului informativ, teoretic în defavoarea celui formativ;
7. Creșterea gradului de autonomie a școlii pe probleme de 7. Suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare de ore;
elaborare a C.D.Ș.-ului 8. Desele modificări ale strategiilor curriculare privind evoluţia
învăţământului pe termen mediu şi lung;
9. Aplicarea foarte lentă a Legii Educației Naționale