Sunteți pe pagina 1din 11

Ghid de instalare

Internet Box 1000


HG8247H

1
M`suri de siguran]`
Pentru a utiliza acest dispozitiv corect [i în condi]ii de siguran]`, cite[te m`surile de
siguran]` înainte de a utiliza dispozitivul [i urmeaz`-le atunci când utilizezi dispozitivul.
Nu te uita direct în portul optic f`r` un echipament de protec]ie a ochilor
Nu p`stra dispozitivul la îndemâna copiilor deoarece componentele sau accesoriile
pot fi înghi]ite
Tensiunea sursei de alimentare cu energie a aparatului trebuie s` îndeplineasc`
cerin]ele privind tensiunea de intrare a aparatului
Nu utiliza alte alimentatoare care nu au configura]ia standard. Altfel, dispozitivul
poate func]iona incorect sau utilizarea acestuia poate fi nesigur`.
Dac` alimentatorul este deteriorat [i circuitele interne sunt expuse din cauza unor
factori umani, ceea ce poate duce la riscuri de siguran]`, nu atinge circuitul expus
Nu permite obiectelor, precum metalul, s` p`trund` în dispozitiv prin orificiul de
disipare a c`ldurii
Înainte de a conecta sau deconecta cablurile, usuc`-]i mâinile. Opre[te dispozitivul
[i deconecteaz` alimentarea înainte de a conecta sau deconecta cablurile.
Opre[te alimentarea [i deconecteaz` cablurile, inclusiv cablul de alimentare, cablul
de fibr` optic` [i cablul de re]ea în timpul perioadelor cu fulgere. Priza se va instala
lâng` alimentator [i va fi u[or accesibil`. Înainte de a utiliza alimentatorul, verific`
dac` acesta nu este deteriorat.
Nu introduce în interior firul de rezisten]` al fibrei optice sau alte elemente metalice.
Nu instala linii telefonice, cabluri de re]ea, adaptoare de alimentare sau cabluri
ale adaptorului de alimentare în exterior. Adoptarea acestor m`suri va preveni
deteriorarea dispozitivelor [i va evita v`t`m`rile personale, care pot ap`rea în
special în timpul furtunilor cu tunete.
Instaleaz` dispozitivul conform cerin]elor produc`torului. În mod specific, p`streaz`
o distan]` de cel pu]in 10 cm pentru disiparea c`ldurii deasupra [i în cele patru
p`r]i ale dispozitivului, p`streaz` dispozitivul la distan]` de obiecte inflamabile, de
dispozitive electrice [i cu câmp magnetic puternic, precum cuptoare de microunde,
frigidere [i telefoane mobile.
2 3
Nu a[eza obiecte pe dispozitiv, acesta se poate deteriora din cauza c`ldurii sau
deform`rii
Prezentarea produsului
Dac` se produc situa]ii anormale, precum p`trunderea de lichid în dispozitiv, fum, a) 4 porturi Ethernet
sunete neobi[nuite [i miros, opre[te imediat dispozitivul, opre[te alimentarea,
b) 2 porturi POTS
deconecteaz` toate cablurile (precum cablurile de alimentare, cablurile optice [i
cablul de re]ea) de la dispozitiv [i contacteaz` centrul de service autorizat c) 1 port CATV
Router HG8247H
Nu dezasambla dispozitivul f`r` permisiune. În cazul unei defec]iuni la dispozitiv, d) antene Wi-Fi
contacteaz` centrul de service autorizat.
Elimin` materialele de ambalaj, bateriile expirate [i dispozitivele vechi sau
abandonate în conformitate cu normele [i legile locale (\]i recomand`m s` le
reciclezi)
Nu modifica structura, designul de siguran]` sau designul de performan]` ale
dispozitivului f`r` o autorizare prealabil` A C
M`suri de siguran]` pentru prevenirea incendiilor:
Men]ine dispozitivul la distan]` de surse mari de c`ldur`, de fl`c`ri deschise [i de
dispozitive energofage, precum înc`lzitoare electrice, lumân`ri sau usc`toare de
p`r pentru a elimina riscurile de siguran]`
Dac` pe linia de alimentare electric` sau aproape de dispozitiv exist` cabluri
sau prize de curent învechite, înlocuie[te-le în timp pentru a elimina riscurile de
siguran]`. Tensiunea de alimentare a dispozitivului trebuie s` respecte cerin]a
pentru tensiunea de intrare.

B
D
NOT~
Dispozitivele care suport` acces Wi-Fi se clasific` în dispozitive echipate cu antene externe [i dispozitive echipate cu
antene interne.

4 5
Specifica]ii tehnice Instalarea router-ului pe birou
Intrare alimentator: 100–240 V AC, 50–60 Hz |n prezent router-ul este prev`zut cu antene externe. Figura de mai jos \l prezint`
montat \n pozi]ie orizontal` pe birou.
Alimentarea electric` a sistemului: Consult` pl`cu]a cu caracteristici de pe
dispozitiv
Temperatur` ambiant`: 0 ºC - +40 ºC
Umiditate mediu ambiant: 5%–95% (f`r` condensare)
Pentru alte specifica]ii tehnice, consult` tabelul urm`tor

Terminal Greutate (inclusiv Consum maxim de energie


GPON adaptorul de alimentare) electric` a sistemului

Seria HG8247H Aproximativ 500 g ≤18 W


NOT~
Aspectul modelului din acest document poate fi diferit de aspectul real al produsului. Are întâietate produsul real, furnizat
de operator.

Instalarea router-ului HG8247H

! Aten]ie
1. Nu instala router-ul \n exterior sau \n tablouri exterioare.
2. Routerul poate fi montat pe perete sau poate fi a[ezat pe birou. Nu instala router-ul
\n alte moduri, cum ar fi pe tavan.
3. Router-ul nu poate fi conectat la alte dispozitive precum terminale GPON,
switch-uri sau alte routere.
4. Dup` instalarea router-ului \mpreun` cu un soclu, nu demonta decât dac` este
imperios necesar. Atunci când demontezi soclul, aplic` o for]` uniform` pe ambele
p`r]i ale soclului pentru a evita deteriorarea router-ului.

6 7
Montarea router-ului pe perete Conectarea cablurilor
Pasul 1 Marcheaz` dou` puncte pentru montarea pe perete conform cu orificiile de
prindere de pe router.
Pasul 2 Selecteaz` un burghiu adecvat pentru diametrul exterior al celor dou` 1 - Buton de alimentare
[uruburi. Utilizeaz` o ma[in` de g`urit cu rotopercutor pentru a realiza dou` 1 2 3 4 6
g`uri în pozi]iile marcate pe perete. Apoi cur`]` peretele [i monteaz` dou` 5 2 - Port de alimentare
dibluri. 3 - Port POTS
Pasul 3 Utilizeaz` o [urubelni]` pentru a strânge [uruburile \n dibluri, l`sând o 4 - Port Ethernet
distan]` de 3 mm fa]` de perete. Apoi monteaz` router-ul.
5 - Port optic
6 - Port CATV

1. Marcheaz` pozi]iile 2. Realizeaz` dou` g`uri [i 3. M


 onteaz` [uruburile [i
de montaj. monteaz` diblurile. terminalul GPON Power socket Phone TV set
Fax machine Optical port
3mm PC
1

7 8 9 10 7 - Port USB
1 8 - Buton de resetare
3 4 2
9 - Comutator WLAN
10 - Comutator WPS

Wi-Fi terminal

8 9
Pasul 1 Utilizeaz` un cablu de fibr` optic` pentru a conecta portul optic de la router Pasul 2 Utilizeaz` un cablu coaxial pentru a conecta portul CATV la un televizor sau
[i portul optic de la perete. la un set top box (STB).
Porturile optice pentru router-ul HG8247H se afl` în partea din jos a Pasul 3 Utilizeaz` un cablu de re]ea pentru a conecta portul LAN/10G LAN la un
dispozitivului. Pentru modul de conectare a porturilor optice, consult` figura computer.
de mai jos. Pasul 4 Utilizeaz` o linie telefonic` pentru a conecta portul TEL la un telefon sau la
un aparat de fax.
Pasul 5 Utilizeaz` un alimentator pentru a conecta portul POWER la priz`.
Pasul 6 Utilizeaz` un cablu de date USB pentru a conecta portul USB la dispozitivul
de stocare USB.
Pasul 7 Apas` comutatorul WLAN pentru a activa func]ia de acces la Wi-Fi.
Aceast` func]ie este activat` în mod implicit.
Pasul 8 Apas` comutatorul WPS pentru a activa func]ia de criptare WPS.

Introdu un cap`t al cablului de fibr` optic` Introdu cel`lalt cap`t al cablului de fibr`
în portul pentru cablul de fibr` optic` de optic` în portul pentru cablul de fibr` optic`
la router [i fixeaz` cablul de fibr` optic` de pe perete.
în clemele prev`zute în acest sens. Pentru
pozi]ia clemelor, consult` s`ge]ile din figura
de mai sus.

NOT~
1. Conectorul cablului de fibr` optic` conectat la portul pentru cablul de fibr` optic` de pe perete variaz` în func]ie de
condi]iile reale. NOT~
2. Pentru a asigura utilizarea normal` a cablurilor de fibr` optic`, asigur`-te c` raza de \ndoire a cablului de fibr` optic` Înainte de a activa func]ia de criptare WPS a router-ului, verific` dac` func]ia este configurat` în prealabil la software-ul
este mai mare de 30 mm. sistemului. Dup` configurarea cu succes, apas` butonul WPS pentru a activa set`rile.

10 11
Conectarea la fereastra de configurare web Pasul 3 F` clic pe Apply.

Pasul 1 Conecteaz` cablul de re]ea primit \n cutie la portul LAN 1 al router-ului.


NOT~
Pasul 2 Introdu adresa IP de gestionare \n bara de adrese din Internet Explorer [i La router-ul HG8247H, acoperirea unei re]ele wireless depinde de num`rul, grosimea [i pozi]ionarea pere]ilor, materialelor,
tavanelor [i a altor obiecte traversate de semnalele radio. De asemenea, tipul de material [i interferen]ele de frecven]`
apas` Enter. radio (RF) afecteaz` acoperirea unei re]ele wireless. Po]i maximiza acoperirea unei re]ele wireless prin urm`toarele
metode:
Se afi[eaz` fereastra de conectare. 1. Redu
 num`rul de pere]i [i de tavane dintre router [i alte dispozitive de re]ea.
Fiecare perete sau tavan reduce acoperirea unei re]ele wireless de la 1 pân` la 30 m. Monteaz` router-ul într-o loca]ie
adecvat` pentru a evita pere]ii [i tavanele, acolo unde acest lucru este posibil.
NOT~ 2. L
 a montarea de dispozitive de re]ea, respect` regula liniei drepte.
Po]i g`si adresa IP de gestionare pe pl`cu]a cu caracteristici a dispozitivului. Distan]a pe care semnalele trebuie s` o traverseze la un col] de 45° dintre doi pere]i cu o grosime de 0,5 m atinge
aproximativ 1 m. Pentru a recep]iona mai bine semnalele, dispozitivele trebuie instalate în acele loca]ii unde semnalele
Pasul 3 În fereastra de conectare, completeaz` câmpurile “Account” [i “Password” pot traversa în mod direct pere]ii [i tavanele.
apoi f` clic pe Login. Dup` autentificare, se va afi[a pagina de configurare a 3. O
 bserv` impactul materialelor de construc]ie asupra acoperirii re]elei wireless.
O u[` metalic` sau un perete din aluminiu poate limita acoperirea unei re]ele wireless. Monteaz` punctele de acces,
unei noi parole de acces. routerele wireless [i computerele astfel încât semnalele s` poat` traversa pere]ii sau c`ile de acces deschise.
Materialele [i obiectele, precum produsele FRP, produsele din metale, pere]ii cu izola]ie, dulapurile, c`r`mizile [i
betonul sl`besc puterea semnalelor radio.
NOT~
4. L
 a conectarea unui router HG8247H la o re]ea wireless, asigur`-te c` acesta se afl` la distan]` de urm`toarele
1. Pentru router-ul HG8247H adresa standard de conectare este 192.168.100.1, “root” (numele de utilizator) [i dispozitive:
“admin” (parola). - Dispozitive electronice sau componente care produc zgomote RF (p`streaz` o distan]` de cel pu]in 2 m între un astfel
2. Dac` nu efectuezi nicio opera]iune dup` conectarea la sistem timp de cinci minute, vei ie[i din sistem, iar de dispozitiv [i router).
sistemul va reveni automat la interfa]a de conectare. - Telefoanele mobile wireless de 2,4 GHz sau dispozitive X-10 (precum cuptoare cu microunde, sisteme de alarm`
3. Sistemul se va bloca dac` introduci numele de utilizator [i parola în mod eronat de trei ori consecutiv. Dup` pentru locuin]e, dispozitive Bluetooth [i frigidere) care sl`besc semnificativ sau chiar elimin` semnalele radio. Chiar
un minut, acesta se va debloca. dac` un telefon mobil wireless de 2,4 GHz nu este conectat la o re]ea wireless, baza telefonului va continua s` emit`
semnale care interfereaz` cu re]eaua wireless.
4. Modific` parola ini]ial` dup` ce te conectezi la pagina web.

Configurarea parametrilor Wi-Fi


Pasul 1 Alege fila WLAN [i alege WLAN Basic Configuration.
Pasul 2 În panou, selecteaz` caseta de op]iuni Enable WLAN. În caseta de dialog
afi[at`, selecteaz` parametrii de baz` Wi-Fi, inclusiv SSID, modul de
autentificare [i modul de criptare. De exemplu:
Numele SSID: Orange-XXXX (numele unei re]ele wireless c`utate de
terminalul Wi-Fi)
Modul de autentificare: cheie prepartajat` WPA
Modul de criptare: TKIP
Cheie prepartajat` WPA: parol` (parola de autentificare pentru terminalul
Wi-Fi pentru accesarea re]elei Orange-XXXX)

12 13
Descrierea indicatorilor
Tabelul 1 - Descrierea st`rilor indicatorului 1 Tabelul 2 - Descrierea st`rilor indicatorului 2
Indicator Stare Descriere Stare
Nr. stare Descriere
Func]ia CATV este activat` [i se recep]ioneaz` PON LOS
Întotdeauna aprins semnalele CATV.
CATV 1 Stins Stins
Func]ia CATV este dezactivat` sau nu se Router-ul este blocat de dispozitivul de nivel
Stins Clipe[te de Clipe[te de superior sau clipe[te anormal, contacteaz`
recep]ioneaz` semnale CATV.
2 dou` ori pe dou` ori pe furnizorul de servicii pentru ajutor.
Aprins continuu Func]ia WPS este activat`. secund` secund`
WPS Clipe[te Un terminal Wi-Fi acceseaz` sistemul. Clipe[te de Router-ul încearc` s` stabileasc` o conexiune cu
3 dou` ori pe Stins
Stins Func]ia WPS este dezactivat`. dispozitivul de nivel superior.
secund`
Aprins continuu Func]ia WLAN este activat`. Aprins S-a stabilit o conexiune între router [i dispozitivul
4 Stins
continuu de nivel superior.
WLAN Clipe[te Prin portul WLAN se transmit date.
Clipe[te o Router-ul nu este conectat la cablurile de fibr`
Stins Func]ia WLAN este dezactivat`. 5 Stins dat` la dou` optic` sau nu prime[te semnale de pe fibra
Portul USB este conectat [i se lucreaz` în modul secunde optic`.
Aprins continuu gazd`, dar nu se transmit date. Clipe[te o Clipe[te o
USB Clipe[te de dou` ori pe secund` Prin portul USB se transmit date. 6 dat` la dou` dat` la dou` Defec]iune de hardware.
secunde secunde
Sistemul nu este pornit sau portul USB nu este
Stins conectat.
Terminalul este înregistrat la controlorul de
Aprins continuu |n conformitate cu legisla]ia \n vigoare te inform`m c`:
program, dar nu se transmit fluxuri de servicii.
Utilizatorii de echipamente electrice [i eletronice sunt obliga]i sa colecteze separat de[eurile de echipamente
TEL1–TEL2 Clipe[te Se transmit fluxuri de servicii.
electrice [i electronice, fiind strict interzis` aruncarea acestor de[euri \mpreun` cu de[eurile municipale
Terminalul nu este pornit sau nu se poate nesortate (gunoi menajer)
Stins înregistra la controlorul de program. |n calitate de utilizator al echipamentelor electrice [i electronice, bateriilor [i acumulatorilor achizi]iona]i de
Aprins continuu Conexiunea Ethernet este în stare normal`. la Orange, ai responsabilitatea de a preda de[euri ale acestor produse \n mod gratuit
la punctele speciale de colectare autorizate pentru astfel de de[euri. Astfel, vei ajuta la
LAN1–LAN4/ conservarea resurselor naturale, reducerea polu`rii [i protejarea s`n`t`]ii popula]iei.
Clipe[te Prin portul Ethernet se transmit date.
10G LAN
De[eurile de echipamente electrice [i electronice, bateriile [i acumulatorii sunt nocive,
Stins Conexiunea Ethernet nu este configurat`.
con]inând substan]e periculoase cu consecin]e negative asupra mediului \nconjur`tor [i
LOS/PON Consult` Tabelul 2 s`n`t`]ii omului
Simbolul pubelei cu ro]i barat` cu 2 linii \n forma de X, ca \n imaginea de mai jos, indic`
Verde continuu Terminalul este pornit.
ALIMENTARE faptul c` echipamentele electrice [i electronice, bateriile [i acumulatorii fac obiectul unei
Stins Alimentarea electric` a fost întrerupt`. colect`ri separate.

14 15
|ntreb`ri frecvente

Indicatorul LOS clipe[te.


Dac` indicatorul LOS clipe[te o dat` la dou` secunde, verific` dac` cablul de fibr`
optic` este corect conectat [i dac` conectorul este curat
Dac` router-ul clipe[te de dou` ori pe secund`, contacteaz` furnizorul de servicii
pentru asisten]`
Indicatorul PON este stins.
Verific` dac` portul OPTICAL [i cablul de fibr` optic` sunt corect conectate
Router-ul nu se poate înregistra la dispozitivul de nivel superior.
Contacteaz` furnizorul de servicii pentru ajutor.
Telefonul nu sun` la primirea unui apel, dar comunicarea este în stare normal` atunci
când telefonul este scos din furc`.
Routerul furnizeaz` cel mult 60 V AC ca tensiune actual` pentru sonerie. Verific`
dac` tensiunea actual` pentru sonerie a telefonului este mai mare de 60 V AC.
Dac` este mai mare, înlocuie[te-l cu un alt telefon.
Cum se reseteaz` router-ul?
Apas` Reset cu un obiect cu vârf ascu]it
Cum pot restaura valorile din fabric`?
Apas` Reset utilizând un obiect cu vârf ascu]it pentru mai mult de 10 secunde
pentru a reseta [i restaura router-ul la valorile din fabric`
Dac` indicatorul este stins [i apoi se aprinde, sistemul reporne[te cu succes

16 17
Cuprins

M`suri de siguran]` ..............................................................................3


Prezentarea produsului ........................................................................5
Specifica]ii tehnice ...............................................................................6
Configurarea parametrilor Wi-Fi .........................................................12
Conectarea la fereastra de configurare web ......................................12
Descriere indicatori ............................................................................14
Întreb`ri frecvente ..............................................................................16
Declara]ie de conformitate .................................................................18

18 19