Sunteți pe pagina 1din 4

TEST regnul monera, protista, fungi ( bac ) ( punctaj = 90 p + 10 p oficiu = 100 p )

Subiectul I ( 30 p )

A. Itemi de completare ( completaţi spaţiile punctate cu noţiunile corespunzătoare ) ( 12 p )


1. Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de 2 taxoni : .................................................................. şi ...............................................................
2. Plasmodiul malariei face parte din regnul ............................................................ iar drojdia de bere din regnul ...................................................................
3. Ciupercile, după sursa de substanţe organice se diferenţiază în 2 categorii: ......................................................... şi ..............................................................
4. După tipul de respiraţie, bacteriile pot fi: .....................................................................................
şi ........................................................................................
5. Euglenele au nutriţie ......................................................................................... iar algele nutriţie ...........................................................................................
6. După tipul de acid nucleic conţinut, virusurile se împart în: ................................................................... şi ............................................................................

B. Itemi cu răspuns scurt ( 4 p )


1.Daţi 2 exemple de stări de existenţă ale virusului; precizaţi caracteristicile acestora
2. Numiţi 2 clase de protiste asemănătoare cu animalele ( protozoare ); daţi câte un exemplu de organism

C. Itemi cu alegere simplă ( încercuiţi raspunsul corect ) ( 4p )


1. Virusurile: 3.Ciupercile se pot hrăni:
a. sunt organisme unicelulare a. saprofit
b. au capacitatea de autoreproducere b. autotrof
c. conţin A.D.N şi A.R.N c. mixotrof
d. sunt alcătuite din capsidă şi genom viral d. fermentativ
2. Plasmodiul malariei aparţine regnului 4.Din grupa sporozoarelor face parte:
a. Monera a. mucegaiul verde
b. Protista b. drojdia de bere
c. Fungi c. plasmodiul malariei
d. Animale d. cornul secarei
D. Itemi cu alegere duală .(Citiţi următoarele fraze şi încercuiţi răspunsul corect ( adevărat - A sau fals - F). În cazul în care afirmaţia este falsă, modificaţi
parţial afirmaţia astfel încât aceasta să devină adevărată) ( 10 p )
1. Corpul ciupercilor este alcătuit din hife şi se numeşte plasmodiu. ( A / F )
2. Codonosiga este un protist flagelat unicelular colonial. ( A / F )
3. Protistele din clasa sporozoarelor au capacitatea de a emite pseudopode cu care se deplasează ( A / F )
4. Euglenele sunt protiste coloniale şi prezintă nutriţie mixotrofă ( A / F )
5. Bacteriile fixatoare de azot trăiesc în nodozităţile rădăcinilor plantelor leguminoase. ( A / F )

Subiectul II ( 30 p )

Întrebări structurate şi probleme


1. Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu( 12 p )
a. enumeraţi elementele componente din structura unui virus
b. clasificaţi virusurile după materialul genetic pe care-l conţin
c. precizaţi 4 virusuri care provoacă viroze la om
d. daţi 2 argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu

2. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă ( 18 p )


a. numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari
b. menţionaţi 3 caracteristici structurale ale celulei procariote
c. precizaţi 2 tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare
d. completaţi exerciţiul cu o cerinţă pe care o formulaţi voi. Rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Subiectul III ( 30 p )

A. Întrebări structurate

1. Sistematica actuală clasifică lumea vie în 5 regnuri( 12 p )


a. enumeraţi cele 5 regnuri ale lumii vii
b. numiţi câte o specie trei dintre regnuri
c. precizaţi deosebirea esenţială dintre Procariote şi Eucariote
d. construiţi 2 enunţuri afirmative dintre care un enunţ adevărat şi unul fals. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- regnul Protista
- regnul Fungi

B.Întrebări structurate şi minieseuri

2. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale


a. enumeraţi categoriile de protiste după asemănările cu alte regnuri şi daţi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare categorie de protiste
b. numiţi 1 deosebire între protiste parazite şi bacterii parazite
c. alcătuiţi un minieseu cu titlul „ Importanţa protistelor şi fungilor ”. În acest scop, enumeraţi 8 noţiuni specifice acestei teme şi construiţi, cu ajutorul
acestora, un text coerent, format din 3-4 fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
TEST regnul monera, protista, fungi ( bac )- rezolvare

Subiectul I ( 30 p )

A. Itemi de completare ( completaţi spaţiile punctate cu noţiunile corespunzătoare ) ( 12 p )

1. Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de 2 taxoni : ................................................ şi ...................................................................


2. Plasmodiul malariei face parte din regnul ......................... iar drojdia de bere din regnul ................................
3. Ciupercile, după sursa de substanţe organice se diferenţiază în 2 categorii: ................... şi ..............................
4. După tipul de respiraţie, bacteriile pot fi: ................................................... şi ...................................................
5. Euglenele au nutriţie ...................................................... iar algele nutriţie .......................................................
6. După tipul de acid nucleic conţinut, virusurile se împart în: ............................... şi ...........................................

B. Itemi cu răspuns scurt ( 4 p )

1.Daţi 2 exemple de stări de existenţă ale virusului; precizaţi caracteristicile acestora


- virion = virus infecţios matur, alcătuit din capsidă virală şi genom viral ( 1p )
- virus vegetativ = virion decapsidat, forma sub care se găseşte în celula gazdă( 1p )
2. Numiţi 2 clase de protiste asemănătoare cu animalele ( protozoare ); daţi câte un exemplu de organism
- sarcodine – reprezentant: amiba( 1p )
- ciliate – reprezentant: parameciul( 1p )

C. Itemi cu alegere simplă ( încercuiţi raspunsul corect ) ( 4p )

1. Virusurile: 3.Ciupercile se pot hrăni:


d. sunt alcătuite din capsidă şi genom viral a. saprofit
2. Plasmodiul malariei aparţine regnului 4.Din grupa sporozoarelor face parte:
b. Protista c. plasmodiul malariei

D. Itemi cu alegere duală .(Citiţi următoarele fraze şi încercuiţi răspunsul corect ( adevărat - A sau fals - F). În cazul
în care afirmaţia este falsă, modificaţi parţial afirmaţia astfel încât aceasta să devină adevărată) ( 10 p )

1. F - Corpul ciupercilor este alcătuit din hife şi se numeşte miceliu.


2. A
3. F - Protistele din clasa sarcodine au capacitatea de a emite pseudopode cu care se deplasează
4. F - Euglenele sunt protiste solitare şi prezintă nutriţie mixotrofă
5. A

Subiectul II ( 30 p )

Întrebări structurate şi probleme

1. Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu( 12 p )


( 2p ) a. elemente componente : capsidă = înveliş proteic alcătuit din capsomere; genom viral ( A.D.N sau A.R.N )
( 4p )b. clasificare: ( 2p )ribovirusuri ( conţin A.R.N ) şi( 2p )adenovirusuri ( conţin A.D.N )
( 4p )c. virusul gripal, virusul turbării, virusul hepatitei, H.I.V
(2p )d. –virusurile sunt alcătuite din acizi nucleici şi proteine, substanţe specifice tuturor organismelor vii
- virusurile nu au structură celulară şi nici metabolism propriu
2. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă ( 18 p )
( 4p )a. regnul Procariote şi regnul Protiste
( 6p )b. caracteristici celula procariotă – perete celular rigid ce conţine mureină
- nu are organite celulare cu excepţia unor ribozomi mici
- materialul genetic = nucleoid format dintr-un singur cromozom ( 1 A.D.N )
( 4p )c. tipuri nutriţie – autotrofă ( alge unicelulare ) ; heterotrofă ( saprofită şi parazită )
( 4p )d. – ( 2p )cerinţă: daţi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare din regnurile enumerate la punctul a
-( 2p ) rezolvare cerinţă:
- regnul Procarite – reprezentant: bacilul tuberculozei
- regnul Protiste – reprezentat: parameciul ( protiste asemănătoare cu animale - clasa Ciliate )

Subiectul III ( 30 p )

A. Întrebări structurate

1. Sistematica actuală clasifică lumea vie în 5 regnuri( 12 p )


( 5p ) a. regnurile lumii vii sunt: 1. Procariote ( Monere) 2. Protiste 3. Fungi 4. Plante 5. Animale
( 3p )b. – regnul Procariote – Nostoc commune ( cleiul pămîntului )
- regnul Protiste – amiba
- regnul Fungi – Psalliota campestris ( ciuperca de câmp )

( 2p )c. – Procariotele prezintă doar indivizi unicelulari, materialul genetic = nucleoid ( nucleu fără membrană
nucleară)
- Eucariotele prezintă indivizi uni şi pluricelulari; materialul genetic = nucleu cu membrană nucleară
( 2p )d. – enunţ adevărat : Regnul Protista cuprinde doar indivizi unicelulari.
- enunţ fals: Ciupercile se hrănesc autotrof şi heterotrof ( F )
Ciupercile se hrănesc doar heterotrof. ( A )

B.Întrebări structurate şi minieseuri

2. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale ( 18 p )


( 6p) a.
– protiste asemănătoare cu plantele: - algele unicelulare – ex de reprezentant: Pleurococcus ( verzeala zidurilor )
- protiste asemănătoare cu animalele : protozoare – ex de reprezentant: amiba
- protiste asemănătoare cu fungii: oomicete - ex de reprezentant: Plasmopara viticola ( mana viţei – de – vie )
( 2p) b. – bacterille sunt procariote, protistele sunt eucariote
( 10 p ) c.- minieseu – ( 8 p ) - 8 noţiuni specifice: 1.producători 2.descompunători 3.ecosisteme acvatice
4.plancton 5.oxigenarea apelor 6.fotosinteză 7.antibiotice 8.fermentaţie
- ( 2p ) - corelarea logică a noţiunilor într-un text

Protistele sunt organisme eucariote, unicelulare, care populează în special ecosistemele acvatice unde joacă rol de
producători, contribuind la oxigenarea apelor prin procesul de fotosinteză. Unele protiste intră în alcătuirea
planctonului, constituind hrană pentru alte organisme acvatice. Regnul fungi cuprinde ciuperci unicelulare sau
pluricelulare care se hrănesc heterotrof. Speciile saprofite intervin în circuitul materiei în natură, având rol de
descompunători. Unele specii de mucegaiuri sunt utilizate pentru fabricarea antibioticelor, iar drojdiile contribuie
prin procesele de fermentaţie la obţinerea băuturilor alcoolice.