Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1


Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București
Tel: 021 319 32 63 (Centrala ADP S1); 021 319 32 53 (Secretariat); Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro
SERVICIUL SPATII VERZI
Tel: 021.316.25.16; 021.319.32.63/int.123

CERERE
- toaletare/defrişare arbori –

Subsemnatul/a…………………………………………………domiciliat/ă în
Bucureşti………………………………………..…....,……………………………..
nr. ..…….,bl. ……………., sc. ……, et. ….., ap. ……, tel……………………..., în
calitate de persoană fizică/juridică/ reprezentant al Asociaţiei de proprietari ̽ din
…………………….………………………………………………………. vă rog să
aprobaţi toaletarea/defrișarea a …............. exemplar/e arbore/i …………………….
amplasaţ/i în aliniamentul stradal/ spaţiul verde / parcarea de reşedinţa
din………………......................................................................................................,
întrucât afectează/prezintă …………………………………………………………

Vă mulţumesc !

Data Semnătura_______________