Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Institutia de invatamant Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi
superior
1.2. Facultatea ETTI
1.3. Departamentul Inginerie si Management
1.4. Domeniul de studii Inginerie Economică În Domeniul Electric, Electronic Şi
Energetic
1.5. Ciclul de studii Licenta
1.6. Programul de studii / Inginerie economica/inginer
Calificarea

2. Date despre disciplina


2.1 Denumirea disciplinei INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI – DID DI
2.2 Titularul activitătilor de curs Prof. dr.ing Luminita Lupu
2.3 Titularul activităilor de seminar/laborator As.drd.ec.Ionut Herghiligiu
2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E
2.7 Regimul disciplinei Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitătilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 lucrari 2
3.4 Total ore din planul de 58 Din care: 3.5 curs 28 3.6 lucrari 28
învătământ
Distributia fondului de timp: ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notite 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 10
si pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităti
3.7 Total ore studiu individual 55
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numărul de credite

4. Preconditii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Nu este cazul
4.2 de competente Nu este cazul

5. Conditii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfasurare a cursului - Studentii vor respecta Codul drepturilor si obligatiilor
studentului si Reglementarile prevazute de Carta Universitatii
Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi;
5.2. de desfasurare a Studentii vor respecta Codul drepturilor si obligatiilor
seminarului/laboratorului studentului
- In timpul desfasurarii lucrarilor de laborator studentii vor
consulta protocoalele de lucrari puse la dispozitie;
- Studentii vor lucra individual pentru realizarea temei de casa
proiectarea unui SMM;
- Tema de casa este individuala avand la baza tehnologii
specifice programului de studiu;
- La fiecare etapa a temei de casa studentul prezinta pentru
verificare etapa anterioara rezolvata.
- Finalizarea activitatii se face prin sustinere in fata grupei a
temei de casa cu prezentare Pp
-Nota obtinuta pentru tema de casa trebuie sa fie minim 5
pentru a se considera proba promovata
6. Competentele specifice accumulate
- Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini
profesionale
Competente

specifice ingineriei si managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele


fundamentale şi inginereşti.
- Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.
- Planificarea, programarea şi conducerea întreprinderilor, precum şi a reţelelor
logistice asociate , precum şi urmărirea producţiei
- Elaborarea şi evaluarea fluxurilor tehnice, economice şi financiare la nivel de
afacere, gestiunea fenomenului tehnic, economic şi financiar
- Proiectarea tehnică şi tehnologică a proceselor privind structurile şi sistemele din
domeniul electric, electronic şi energetic în condiţii de calitate , proiectarea tehnică
şi tehnologică a proceselor din industria electrica, electronica si energetica, în
condiţii de calitate date.
- Conducerea şi controlul firmelor şi proceselor specifice programului de studiu:
managementul de proiect şi al intreprinderii din domeniul electric, electronic şi
energetic
- Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie
transversale
Competente

restrânsă şi asistenţă calificată


- Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de
sarcini pentru nivelurile subordonate
- Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor acumulate)


7.1 Obiectivul  Realizarea pregătirii de bază în domeniul managementului
general al mediului
disciplinei
7.2 Obiectivele  Instruirea teoretică şi aplicativă in proiectarea procedurilor de
specifice management de mediu
 Conectarea studentilor la cele mai noi realizări şi aplicaţii ale
conceptului calitate-mediu

8. Conţinuturi
8. 1. Curs Metode de predare Obs.
8.1. 1 Cap. 1. Cadrul International si European Prelegere interactivă,
al Managementului de Mediu. Standardele prezentare Pp,
Managementului de Mediu şi Sistemele de Discutii, Explicatii
Management de Mediu. Comisia Europeană Eco-
Management şi Schema de Audit (EMAS).
Standardul international ISO 14001
8.1. 2 Cap2. Seria ISO 14000. Comparatie intre Prelegere interactivă,
EMAS si Standardul international ISO 14001. prezentare Pp,
Sistemul Managementului de Mediu(EMS) Discutii, Explicatii
8.1. 3 Dezvoltarea unui Sistem de Management Prelegere interactivă,
de Mediu (SMM).-Standardele din seria prezentare Pp,
ISO14001, Avantaje si dezavantaje ale Discutii, Explicatii
implementarii sistemelor de management de mediu,
Instrumente ale sistemelor de management de
mediu ( auditul de mediu, evaluarea performantei
de mediu, evaluarea ciclului de viata, ecomarcarea)
8.1. 4 Construirea si implementarea unui Prelegere interactivă,
sistem de management de mediu (SMM), prezentare Pp,
Implementarea etapizata a sistemelor de Discutii, Explicatii
management de mediu in conformitatea cu ISO
14001 (politica de mediu a organizatiei,
planificarea, implementarea si functionarea SMM,
raportarea de mediu).
8.1.5. Performanta de mediu Sistemul de Prelegere interactivă,
indicatori de performanta de mediu. Monitorizarea prezentare Pp,
indicatorilor de performanta de mediu. Tabloul de Discutii, Explicatii
bord integrat de mediu

8.1.6. Sisteme de management integrat . Prelegere interactivă,


Conceptul integrat calitate-mediu. Standardele ISO prezentare Pp,
de calitate-mediu. (seria de standarde ISO 9000 si Discutii, Explicatii
ISO 14001)
Bibliografie
1.Carmen Teodosiu, Managementul integrat al mediului- Ed ECOZONE, Iasi 2004
2. Matei Macoveanu Auditul de mediu, Editia a II-a, Ed ECOZONE, Iasi, 2005
3. Luminita Lupu s.a, Sistemul de indicatori de performanta de mediu, Ed
PERFORMANTICA, Iasi 2006
4. Maria Gavrilescu, Estimarea si managementul riscului, Editia a II-a, Ed ECOZONE,
Iasi 2006

8.2. lucrari
Discutii pe seama 6 ore: prezentarea
8.2.1. Analiza studii de caz temelor studiilor de protocolului de realizare a
caz si a cunostintelor lucrarii, explicarea in
Managementul integrat de mediu
prezentate la curs, functie de continut a
explicatii, lucru activitatii desfasurate de
individual student, prezentarea
rezultatelor lucrarii,
evaluarea studentului.
8.2.2. Proceduri de sistem de management Discutii, explicatii, 6 ore: prezentarea
analiza procedure protocolului de realizare a
integrat de mediu proiectate lucrarii, explicarea in
functie de continut a
activitatii desfasurate de
student, prezentarea
rezultatelor lucrarii,
evaluarea studentului.
8.2.3. Sistemul managerial de mediu al explicarea temei de 16 ore: indrumarea si
unei firme (realizare, posibilitati de casa, parcurgerea supervizarea lucrului
etapizata a pasilor studentului in cadrul
implementare)
proiectarii SMM, sedintei de lucrari, predare
tema casa etape tema dde casa,
exemplificari,
evaluarea fiecarei etape
sustinere finala cu
prezentarea PP

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptările reprezentantilor


comunitătii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
- In vederea identificării nevoilor si asteptărilor angajatorilor din domeniu, la stabilirea
continutului 4cursului cadrul didactic titular al cursului a utilizat experienta personala din
cadrul contractelor de consultanta efectuate in intreprinderi de profil;
- Prin însusirea conceptelor teoretico-metodologice si abordarea aspectelor practice din
cadrul proiectului, studentul dobandeste abilitati manageriale , in concordanta cu
competentele cerute pentru ocupatiile posibile prevăzute in Grila 1 – RNCIS
Disciplina IMM, asigura ca planul de invatamant sa ofere cunostintele necesare privind
managementul integrat al mediului. Aceste cunostinte vor ajuta absolventii sa poata ocupa
functia de responsabil de management in cadrul organizatiilor si sa-si perfectioneze
abilitatile de practicare a unui management de mediu eficient .

1. Evaluare
10.1. Tip activitate 10.2. Criterii de evaluare 10.3. Metoda de evaluare 10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs Însusirea notiunilor si Colocviu ( test scris)– care 40 %
aspectelor teoretice cuprinde intrebari de
prezentate în cadrul interpretare a cunostintelor
cursului predate la curs si aplicatii ,
cu acces la suportul de curs
si documentele de la
lucrari.
Intentia de frauda ( discutii
si colaborari intre studenti)
la examen se pedepseste cu
eliminarea din examen.
Frauda la examen se
pedepseste cu exmatriculare
conform regulamentului
universitatii
10.5 Activitatea Evaluarea in cadrul 20 %
Seminar/laborator desfăsurată în sedintelor de lucrari a
laborator si calitatea rezultatelor obtinute de
referatelor elaborate. student, teste de
specialitate.
Lucrari de Prezentarea Pp a temelor de
40 %
specialitate, referate, casa ( nota de promovare
teme de casa minim 5)
10.6 Standard minim de performantă
Conditie minimă de promovare: nota minima 5 la tema de casa, nota minima 5 la colocviu ( test
scris).

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicatii

01. 10. 2014 L. Lupu I. Herghiligiu

Data avizării în department Semnătura directorului de departament


Ioan Verzea
.................