Sunteți pe pagina 1din 2

Există un consens în literatura de specialitate în ceea ce

priveşte exprimarea valorii unei acţiuni, aceasta fiind


determinată de modul cum s-a făcut emisiunea, de valoarea
activului net, de valoarea de piaţă. Astfel sunt stabilite1:
a) valoarea nominală de emisiune a unei acţiuni este valoarea
stabilită la lansarea emisiunii respective.
b) valoarea contabilă a unei acţiuni exprimă partea din
activul net al societăţii ce revine pe o acţiune şi se determină
astfel:
Activ net
Vc 
Nr. total de actiuni
Activul net = Active totale – datorii totale =
capitaluri proprii
c) Valoarea intrinsecă cuprinde activul net ajustat cu
plusurile sau minusurile de active latente ce revin pe o acţiune.
Activele latente sunt constituite din provizioanele pentru riscuri
şi pentru cheltuieli, care nu au apărut în exerciţiul încheiat şi
care nu s-au soldat prin conturile de venituri:
Activul net ajustat
Val intrinseca 
Nr. total de actiuni
d) Valoarea financiară cuprinde capitalul financiar care ar
putea fi fructificat cu un asemenea dividend (%), comparativ cu
investirea în depozit bancar sau alt plasament pe piaţa monetară
la o rată medie a dobânzii de piaţă (%):
Dividentul
Val. fin. 
Rata medie a dobanzii de piata
Valoarea financiară este procentul fructificări capitalului
investit în acţiunii prin dividend comparativ cu investirea în
depozitul bancar sau alt plasament pe piaţa monetară tot în
procente.
e) Valoarea de randament este o altă formă de exprimare a
valorii financiare rezultată din profitul net al emitentului
(procent de fructificare a capitalului investit) (%) comparativ cu
investirea în plasament de pe piaţa monetară (%):
Profit net pe o actiune
Val. de randament 
Rata medie a dobanzii de piata
f) Coeficientul multiplicator al capitalizării acţiunii (PER
= price earning ratio)(termenul de recuperare a investiţiei
iniţiale)
Cursul bursier mediu al actiunii
PER 
Profitul net pe o actiune
Repartizarea procentului de fructificare a capitalului
investit iniţial prin profitul net al amitentului a acţiunilor
comparativ cu investirea în plasamentele de pe piaţa monetară,
comparându-se două rapoarte de pe pieţe de investiţii diferite.
1
N. Feleaga, Contabilitate financiară. Volumul II, Editura Athenaeum, Bucureşti,
1991.
Prin acest procedeu comparativ randamentele pe diferite
pieţe, din diferite investiţii cu precizarea că fiecare capital
trebuie retribuit cu un anumit randament plus o primă de risc,
pentru investiţia în domeniul respectiv.
Venitul conferit de proprietatea acţiunii se numeşte
dividend şi se calculează asupra valorii nominale a acţiunii şi se
stabileşte în adunarea generală a acţionarilor.