Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
CLASA: a VIII-a B
DISCIPLINA: Geografia României
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Dealurile şi podişurile României
SUBIECTUL: Podişul Dobrogei
TIPUL LECŢIEI : de dobândire de noi cunoştinţe
PROFESOR: Buzilă Leon
MOTIVAŢIA:
Această lecţie este importantă deoarece elevii vor descoperi informaţii importante despre
localizarea, limitele, caracteristicile reliefului şi principalele diviziuni ale podişului Dobrogei
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice


2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine
4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă

COMPETENŢE SPECIFICE

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici din limbi străine
4.1.Indentificarea principalelor elemente naturale reprezentate pe harta României
4.3 Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice
7.8 Să analizeze elemente din realitatea observata direct sau indirect ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili :

O1 – să localizeze pe harta fizică a României podişul Dobrogei;


O2 - să identifice limitele şi unităţile vecine
O3 - să expună informaţii privind aspectele generale ale reliefului;.
O4 – să localizeze pe harta fizică a României diviziunile podişului Dobrogei;
STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) RESURSE PROCEDURALE:
conversaţia observare descoperirea
expunerea explicaţie problematizarea
lucrul cu harta expunere

b) RESURSE MATERIALE:
 harta fizică a României
 calculatorul
 videoproiector
 ecranul de proiecţie
 manualul
 teste
 fise de lucru
 prezentări power-point
 imagini

c) RESURSE TEMPORALE: 1 oră

d) ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
frontală

e) EVALUARE:

Evaluare curentă:  evaluare orală (stimularea participării elevilor la formulări de răspunsuri;


analiza şi aprecierea răspunsurilor prin note),  evaluare practică (lucrul cu harta, interpretări de
hărţi , teste).
Podişul Dobrogei
Schiţa pe tablă

 Aşezarea geografică:- este situat în partea de sud-est a ţării

 Limitele și unitățile vecine:


o N- Dunăre, Delta Dunării
o S – graniţa cu Bulgaria;
o E – Marea Neagră
o V- Dunăre

 Caracteristicile reliefului
Geneză: - orogeneza hercinică a format munţii Măcinului
- orogeneza caledoniană (cea mai veche de
pe teritoriul României ) a format podişul
Casimcei;
- restul podişului s-a format prin depunere de
sedimente;
- petrografie: granite, calcare, gresii, șisturi verzi ( cele mai vechi formațiuni geologice din
România ), loess;
- altitudinea maximă se înregistrează în munții Măcinului, vf. Greci de 467m;
- prezenţa reliefului carstic (pe calcare) şi crovuri(pe loess)

 Diviziuni
o Podișul (Masivul) Dobrogei de Nord- se întinde de la Dunăre şi Delta Dunării în N şi
până la aliniamentul Hârşova –Capul Midia în S.
 Munţii Măcin;
 Culmea Niculiţelului;
 Dealurile Tulcei;
 Podișul Babadag;
 Podișul Casimcei;
o Podișul Dobrogei de Sud- se întinde de la aliniamentul Hârşova-Capul Midia în N şi
până la graniţa cu Bulgaria în S
 Podişul Medgidiei;
 Podişul Mangaliei
 Podişul Oltinei;
 Podişul Negru –Vodă
 Canalul Dunăre-Marea Neagră
NR. MOMENTELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA RESURSE EVALUARE
CRT. LECŢIEI ELEVULUI
MATERIALE PROCEDURALE
1 MOMENT 1.Verifică prezenţa 1.Comunicarea Catalogul Conversaţia
2.Pregăteşte materialul necesr desfăşurării orei în absenţilor Atentionare,
ORGANIZATORIC Caietele elevilor
condiţii optime 2.Pregătirea pentru
Aprecieri
lecţie şi manualele
Harta fizică a
României
2. REACTUALIZAREA 1. Se desfăşoară frontal pe baza întrebărilor din Elevii răspund oral la
CUNOŞTINŢELOR lecţiile anterioare întrebări
ANTERIOARE 2 . Se rezolvă variante de teză din cartea special Conversaţia
realizată în acest sens” Geografia României- Manualul
Răspund Observarea
Clasa a VIII-a-Variante de teză pantru semestrul Expunerea comportament
ului elevilor,
I”. Aceste variante vor fi proiectate pe Harta fizică a
Analiza
videoproiector, dar elevii au toţi această carte României raspunsurilor,
notarea

Videoproiector
Răspund
Cartea cu
variantele de
teză
3. ANUNŢAREA TEMEI * Se precizează obiectivele lecţiei Sunt atenţi la Harta fizică Conversaţia
ŞI A
* SE SCRIE TITLUL PE TABLĂ întrebări României din
OBIECTIVELOR Atentionare,
„Podişul Dobrogei” manual Expunerea
Notează
4. DOBÂNDIREA DE  Cer elevilor să urmărească atent harta
NOI CUNOŞTINŢE Citesc pe harta din
fizică a României, să fie atenţi la ce se atlasul geografic sau
Expunerea
comunică şi să noteze pe caiete cele mai din manualul şcolar, Imaginile din
şi formulează
relevante aspecte ale lecţiei; răspunsuri la
prezentarea
 Expune următoarele idei cu ajutorul unei întrebările adresate de power-point Problematizarea
profesor, sub
prezentări power-point: îndrumarea lui; Observarea
 Podișul Dobrogei este situat în sud-estul comportament
ului elevilor
României între Dunăre și Marea Neagră; Sunt atenţi la
 Are următoarele limite sau unități vecine: îndrumările Hărţile din Exerciţiul
profesorului,
-la nord Dunărea; manual
urmăresc harta fizică Stimularea
-la sud granița cu Bulgaria; a României şi notează participarii
pe caiete; elevilor
-la est Marea Neagră ; Hărţile de la

-la vest Dunărea videoproiector

-Podișul Dobrogei s-a format în etape \


diferite: Urmăresc atent harta;
Sunt atenţi la ce arată
-partea nordică în orogeneza hercinică; Expunerea
profesorul la hartă;
-zona centrală în orogeneza caledoniană;
Descoperirea
-sudul a fost acoperit cu depozite Notează pe caiete
sedimentare; ideile expuse;

-Este alcătuit dintr-o mare varietate de Fişe de lucru


roci: în nord sunt granite, calcare, în zona Hărţile din
Sunt atenţi la ce arată
centrală sunt șisturi verzi (podișul manual
profesorul la hartă;
Casimcei), în sud sunt roci sedimentare:
pietrișuri, argile, calcare, loess; Conversaţia
Sunt atenţi la
-Este un podiș complex cu dealuri înalte
prezentarea power- Prezentare
în nord și aspect plat, unitar în sud; point şi notează power-point
-Altitudinea medie a podișului este de
aproximativ 200 metri, cel mai înalt
Prezentare
punct fiind vf. Greci din Munții Măcin cu power-point Munca cu
Notează ideile manualul
467 m; expuse;
-Jumătatea nordică este înclinată spre Aprecieri
mare, iar cea sudică spre Dunăre;
 Podișul Dobrogei are următoarele Notează pe caiete Harta din
principalele idei;
diviziuni: manual
 Podișul (Masivul) Dobrogei de Nord – Notează pe caiete și
localizează pe hartă;
format în perioada hercinică, cu dealuri Provoacă
înalte, iar în NV are aspecte montane, Conversaţia participarea
tuturor
însă cu altitudini scăzute; Notează pe caiete elevilor și îi
 -Cuprinde următoarele subdiviziuni: ideile expuse pe determină să
videoproiector; dialogheze, să
Munții Măcin, Culmea Niculițelului, Imagini expuse
se
Dealurile Tulcei; la videoproiector autoevalueze,
sau să
-Podișul Babadag și Podișul Casimcei evalueze
format în orogeneza caledoniană și Exerciţiul răspunsul dat
de ceilalți
alcătuit din șisturi verzi; colegi
 Podișul Dobrogei de Sud care este bine Sunt atenţi la ce arată
profesorul la hartă;
individualizat și cuprinde Podișul
Medgidiei, Podișul Oltinei și Podișul
Negru Vodă; Munca cu
manualul
 -În aceasta zonă a fost construit Canalul
Videoproiector
Dunăre-Marea Neagră, iar țărmul Mării
Negre este înalt;.
5. OBŢINEREA  Se realizează cu ajutorul unei fişe de Videoproiector Exerciţiul Fişe de lucru
PERFORMANŢEI
lucru Calculator

6 TEMĂ DE CASĂ  Pregătirea lecţiei după caietul de notiţe,  Notează. Manualul Expunere
Observarea
INDICAŢII PENTRU manual. comportament
ÎNVĂŢARE  Completarea acestui conţinut din alte Conversaţie ului elevilor
surse (reviste, TV, internet).