Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza discursului public

prof. Rodica Zafiu

FACULTATEA DE LITERE - Secţia: Studii europene

Anul universitar 2017-2018 - Semestrul I

Curs opţional - anul II

Obiective. Cursul îşi propune să dezvolte abilitatea studenţilor de a interpreta şi de a analiza


discursul public (românesc şi internaţional) din punctul de vedere al strategiilor sale
comunicative, al raportului cu contextul social şi politic şi cu modelele culturale şi
conceptuale ale unei comunităţi discursive.

Conţinut – teme. Sunt analizate mai multe genuri discursive (din domeniul politic, publicistic,
publicitar, al dezbaterilor civice etc.), urmărindu-se specificul comunicării şi relaţia cu
contextul, conţinutul ideologic şi valorile transmise, construcţia identităţilor discursive,
adaptarea la destinatar, strategiile persuasive. Se vor exersa metode de analiză calitativă a
discursului, cu instrumente pragmalingvistice şi sociolingvistice.

Repartizarea orelor: Fiecare întâlnire presupune o oră de prezentare teoretică şi una de


analiză de text.

Evaluare. Participarea la examen este condiţionată de frecventarea cursului şi a seminarului


(minimum 60% din întâlniri). La stabilirea notei finale se ţine cont şi de participarea activă la
seminar. Examenul constă în elaborarea unui referat (5-7 p.) de analiză de discurs din
perioada martie 2017-ianuarie 2018 (v. Indicaţii pentru redactarea lucrării) şi în susţinerea
orală a referatului (discuţie pe baza acestuia).

Nota finală: 7 puncte din lucrarea scrisă (cerinţe: originalitate, caracter sistematic, folosire
corectă a bibliografiei, abilităţi analitice şi de interpretare) + 2 puncte din susţinere (şi 1 punct
din oficiu). Plagiatul (indiferent de dimeniunile secvenţei copiate) are drept consecinţă
notarea cu 1.