Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA POST

Compartiment: MAGAZIN – DEPOZIT CEREALE CONCENTRATE PTR.PASARI SI ANIMALE


POST: Manipulant(muncitor necalificat)marfuri agricole cereale etc.
Clasificare conform COR:
STUDII:
POSTCERINŢE

8 clase elementare,10 clase ,scoala profesionala,etc


ALTE CERINŢE ALE POSTULUI:
instruire: în domeniu.
abilităţi: comunicare, organizare, disponibilitatea de a lucra într-un mediu de lucru dinamic.
experienţă: min. 6 luni în domeniu.
alte cerinţe: autoinstruire permanentă privind activitatea – manipulant marfuri cereale
ESTE SUBORDONAT:
ARECOLABOR IERARHICE

Managerului,directorului,administratorului,gestionarului,vanzatorului etc.
ARE ÎN SUBORDINE :
RELAŢII

___

COLABOREAZĂ CU:
Gestionar,receptioner contracte achizitii,vanzator cu gestiune şi tot personalul
organizaţiei.

ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI


Are ca sarcina principala :incarcarea descarcarea,depozitarea si stivuirea bunurilor materiale ce se
getioneaza in cadrul societatii,aprovizionarea magazinului depozitului cu produse din cereale
necesare comercializarii.
Sa cunoasca tehnologia manipularii(incarcarii-descarcarii) de produse din cereale.
Zilnic,inaintea inceperii programului de lucru se va verifica buna functionare a acestora.
Deserventul are obligatia sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare propria persoana,sau pe cei din jur.
Salariatul trebuie sa desfasoare numai activitati necalificate.
Respecta si pune in aplicare toate deciziile si dispozitiile trasate de seful ierarhic superior.
Are obligatia de arespecta dispozitiile privind secretul de firma refetitor la documentele,datele si
informatiile ce nu sunt destinate publicitatii.
Sa adopte o atitudine respectuoasa ,cooperanta in relatiile cu cei din jur.
Raspunde daca nu poarta echipamentul de lucru si de protectie .
Se interzice consumarea sau ibntroducereade bauturi in firma.
Se interzice manipulantului sa desfasoare alte munci in care nu este calificat sau autorizat.
Raspunde de gestionarea bunurilor din gestiune firmei a mijloacelor fixe etc.
Se interzice parasirea locului de munca fara acordul sefului ierarhic sau a patronului.
Va avea o conduita decenta cu tot personalul societati dar si cu toti clientii care vin sa se
aprovizioneze .
Semnaleaza imediat neconcordantele sau greselile care apar;
Toate problemele pe care are le va aborda cu respectarea ordinei ierarhice;
Respecta programul de lucru stabilit de seful ierarhic;
Are obligatia sa-si perfectioneze pregatirea profesionala;
Este obligatoriu un comportament si o tinuta decenta;
Indeplineste orice alta sarcina trasata de conducere;
Beneficiaza de drepturile prevazute in contractul individual de munca si de cele prezente in
regulamentul intern;
Propune masuri pentru imbunatatirea activitatii proprii;
Executa corect si la termen lucrarile primite si raspunde de calitatea acestora;
 Se interzice cu desavarsire manipulantului sa umble la instalatiile electrice sau de gaze naturale.

RESPONSABILITĂŢI GENERALE
respectă regulamentul intern al societatii;
sa respecte regulamentul de organizare si functionare a societatii,angajamentul de fidelitate si
Formular cod FG5-07 rev.0 1/1
clauza de confidentialitate.
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel national;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel de societate;
 răspunde de calitatea serviciilor prestate;
raspunde material si disciplinar pentru pagubele aduse societatii prin nerespectarea actelor
normative privind SSM si S.U.(PSI);
 răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 319/06 privind Securitatea si Sanatatea in munca–
Obligatiile lucratorilor,cap.IV,art.22-fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea,in conformitate
cu pregatirea si instruirea sa,precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa
nu expuna la pericol de accidentare sau inbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte
persoane care pot fi afecatate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.art.23(1)-in
mod deosebit,in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art.22,lucratorii au urmatoarele obligatii:-a) sa
utilizeze corect masinile, aparatura,uneltele,substantele periculoase,echipamentele de transport si alte
mijloace de productie;b)-sa utilizezecorect echipamentul individual de protectie acordat si ,dupa
utilizare,sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;c)-sa nu procedeze la scoaterea
din functiune ,la modificarea,schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii in
special ale masinilor,aparaturii,uneltelor,instalatiilor tehnice si a cladirilor,si sa utilisese corect aceste
dispozitive;d)-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;e)-sa aduca la cunostinta conducatorului
locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;f)-sa coopereze cu
angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,atata timp cat este necesar ,pentru a face posibila realizarea
oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor;g)-sa coopereze,atat timp cat e necesar,cu angajatorul si/sau cu
lucratorii desemnati,pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de
lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate,in domeniul sau de activitate;h)-sa-si
insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile
de aplicare a acestora;i)-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
(2)Obligatiile prevazute la alin.(1) se aplica,dupa caz,si celorlalti participanti la procesul de
munca,potrivit activitatilot pe care acestia le desfasoara; ale Normelor Metodologice/06 de S.S.M. şi
Instructiunile proprii si specifice privind S.S.M.;H.G. 971/06;H.G. 1048/06;H.G. 1051/06; H.G.
1091/06;H.G. 1146/06;L307/06-privind apararea impotriva incendiilor,art. 6(1) persoanele fizice si
juridice sunt obligate sa respecte regelementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor
si sa nu primejduiasca ,prin deciziile si faptele lor,viata,bunurile si mediul;(2)persoana care observa un
incendiu are obligatia sa anunate prin orice mijloc serviciile de urgenta,primarul sau politia si sa ia
masuri dupa posibilitatile sale,pentru limitarea si stingerea incendiului,numar urgenta tel.112;(3) in cazul
in care anuntul de incendiu s-a facut cu re-credinta,fara motiv intemeiat,autorul raspunde
contraventional sau penal potrivit legii,si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea fortelor de
interventie. Art.7 (1) In caz de incendiu,orice persoana trebuie sa acorde ajutor,cand si cat este rational
posibil,semenilor aflati in pericol sau in dificultate din proprie initiativa ori la solicitarea victimei,a
reprezentatilor autoritatilor administartiei publice,precum si a personalului serviciilor de urgenta.(2) in
cazul incendiilor produse la paduri,plantatii,culturi agricole,miristi,pasuni si fanete,persoanele aflate ina
apropiere au obligatia sa intervina imediat cu mijloacele de care dispun,pentru limitarea si stingerea
acestora;art.22-Fiecare salariat are,la locul de munca,urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte
regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor ,aduse la cunostinta,sub orice forma ,de
administrator sau de conducatorul institutiei,dupa caz;b) sa utilizeze substantele
periculoase,instalatiile,utilajele,masinile,aparatura si echipamentele ,potrivit instructiunilor tehnice
,precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei,dupa caz;c) sa nu efectueze
manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva
incendiilor;d) sa comunice ,imediat dupa constatare ,conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu,precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare imptriva incendiilor;e)
sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator,dupa caz,respectiv cu cadrul tehnic specializat,care
are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor ,in vederea realizarii masurilor de aparare
impotriva incendiilor;f) sa actioneze,in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca,in cazul
aparitiei oricarui pericol imunent de incendiu;g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si
informatiile de acre are cunostinta,referitoare la producerea incendiilor;
 N.G.A.Â.I./2007;ORDIN 712/05-modificat cu 786/05-privind instruirea salariatiilor in domeniul S.U.;
 L481/04-privind protectia civila;H.G. 678/98M.-sanctionarea contraventiilor P.S.I.;
 D.G.P.S.I.-004/2001-privind reducerea riscurilor de incendiu generate-incarcari electrostatice;
 raportează in ordine ierarhica(conducator loc munca,administrator etc.) problemele apărute în
activitatea sa.
RESPONSABILITĂŢI privind Sistemul Integrat de Management al Calităţii,

Formular cod FG5-07 rev.0 2/2


Mediului şi OHSAS (SIM-CMS)
 Îndeplineşte prevederile din documentele SIM-CMS;
 Identifică, raportează, tratează conform procedurilor, produsele neconforme/neconformităţile
depistate.
LIMITE DE COMPETENŢĂ/AUTORITATE
Nu are putere de decizie.
nume prenume semnătură dată
Director General Sandu Buscu Claudia-Nicoleta

Salariat Savu Ion-Liviu

Formular cod FG5-07 rev.0 3/3