Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA POST

Compartiment: Departament Producţie, Montaj


POST: Inginer proiectant
Clasificare conform COR: 214438
STUDII:
POSTCERINŢE

Superioare.
ALTE CERINŢE ALE POSTULUI:
instruire: cursuri în domeniu.
abilităţi: comunicare, organizare, disponibilitatea de a lucra într-un mediu de lucru dinamic.
experienţă: min. 1 an în domeniu.
alte cerinţe: autoinstruire permanentă privind activitatea de lucrări de montaj instalaţii în
construcţii.
ESTE SUBORDONAT:
ARECOLABOR IERARHICE

Şefului Departament Producţie, Montaj.


ARE ÎN SUBORDINE :
RELAŢII

Mecanicii şi Instalatorii din cadrul Departamentului Producţie, Montaj

COLABOREAZĂ CU:
Tot personalul organizaţiei.

ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI


analizează şi avizează proiectele de instalaţii;
stabileşte materialele şi normele de calitate specifice, respectând totodată cerinţele de mediu legale
şi la care subscrie organizaţia;
supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcţii
organizează şi conduce echipele de lucru din subordine;
respectă termenele impuse prin planificarea propusă de şeful său direct şi de Directorul General
pentru lucrările executate
raportează Şefului Departament Producţie, Montaj problemele apărute în activitatea saRESPONSABILITĂŢI GENERALE
respectă regulamentul intern al societatii;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel national;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel de societate;
 răspunde de calitatea serviciilor prestate;
raspunde material si disciplinar pentru pagubele aduse societatii prin nerespectarea actelor
normative privind SSM si S.U.(PSI);
 răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 319/06 privind Securitatea si Sanatatea in munca–
Obligatiile lucratorilor,cap.IV,art.22-fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea,in conformitate
cu pregatirea si instruirea sa,precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa
nu expuna la pericol de accidentare sau inbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte
persoane care pot fi afecatate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.art.23(1)-in
mod deosebit,in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art.22,lucratorii au urmatoarele obligatii:-a) sa
utilizeze corect masinile, aparatura,uneltele,substantele periculoase,echipamentele de transport si alte
mijloace de productie;b)-sa utilizezecorect echipamentul individual de protectie acordat si ,dupa
utilizare,sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;c)-sa nu procedeze la scoaterea
din functiune ,la modificarea,schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii in
special ale masinilor,aparaturii,uneltelor,instalatiilor tehnice si a cladirilor,si sa utilisese corect aceste
dispozitive;d)-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;e)-sa aduca la cunostinta conducatorului
locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;f)-sa coopereze cu

Formular cod FG5-07 rev.0 1/1


angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,atata timp cat este necesar ,pentru a face posibila realizarea
oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor;g)-sa coopereze,atat timp cat e necesar,cu angajatorul si/sau cu
lucratorii desemnati,pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de
lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate,in domeniul sau de activitate;h)-sa-si
insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile
de aplicare a acestora;i)-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
(2)Obligatiile prevazute la alin.(1) se aplica,dupa caz,si celorlalti participanti la procesul de
munca,potrivit activitatilot pe care acestia le desfasoara; ale Normelor Metodologice/06 de S.S.M. şi
Instructiunile proprii si specifice privind S.S.M.;H.G. 971/06;H.G. 1048/06;H.G. 1051/06; H.G.
1091/06;H.G. 1146/06;L307/06-privind apararea impotriva incendiilor;N.G.A.Â.I./2007;ORDIN 712/05-
modificat cu 786/05-privind instruirea salariatiilor in domeniul S.U.;L481/04-privind protectia civila;H.G.
537/07-sanctionarea contraventiilor P.S.I.; D.G.P.S.I.-004/2001-privind reducerea riscurilor de incendiu
generate-incarcari electrostatice;
 raportează in ordine ierarhica(conducator loc munca,administrator etc.) problemele apărute în
activitatea sa.
RESPONSABILITĂŢI privind Sistemul Integrat de Management al Calităţii,
Mediului şi OHSAS (SIM-CMS)
 Îndeplineşte prevederile din documentele SIM-CMS;
 Planifică şi coordonează activitatea din subordinea sa conform cerinţelor SIM-CMS
 Identifică, raportează, tratează conform procedurilor, produsele neconforme/neconformităţile
depistate.
LIMITE DE COMPETENŢĂ/AUTORITATE
Nu are putere de decizie.
nume prenume semnătură dată
Director General
Salariat

Formular cod FG5-07 rev.0 2/2