Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA POST

Compartiment: Vanzari
Post: Vanzator
Clasificare conform COR: 522004
STUDII:
medii
CERINŢE POST

ALTE CERINŢE ALE POSTULUI:


instruire: specifică domeniului;
abilităţi: comunicare, organizare, lucru cu instrumente financiare, identificare a cerinţelor
clientului, disponibilitate de a lucra într-un mediu de lucru dinamic.
experienţă: min. 2 ani în domeniul gestiunii .
alte cerinţe: autoinstruire permanentă privind activitatea de depozit, cunoştinţe de
recepţie, manipulare, depozitare a produselor, autoinstruire permanentă în activitatea pe
care o prestează.
ESTE SUBORDONAT:
IERARHICE

Director General, Directorului Economic,Comercial


ARE ÎN SUBORDINE :
RELAŢII

___
ARECOLABOR

COLABOREAZĂ CU:
Tot personalul organizaţiei.

ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI


 răspunde de gestiunea mărfurilor; face inventarul lunar sau de câte ori este nevoie, comparând
stocurile reale cu cele rezultate din contabilitate.
 Vanzatorul isi desfasoara activitatea direct in magazin,in fata raionului de marfuri si vor raspunde
tuturor solicitarilor clientilor legate de sarcinile de serviciu.
 Sa receptioneze marfa cu atentie,cand se face aprovizionarea,pentru prevenirea eventualelor lipsuri
provenite de la furnizori.
 Sa cunoasca toate sortimentele de marfuri care se afla in magazin,sa de relatii in privinta calitatii si
utilizarii lor.
 Sa aseze marfurile in rafturi pe sortimente in functie de volum si calitatea fiecarui produs
(cele cu volum si greutate mare la baza rafturilor,mergand in ordine descrescatoare pana in partea
superioara a rafturilor,astfel incat manipularea lor sa fie cat mai usoara)
 răspunde de menţinerea ordinii şi curăţeniei în depozit.
 Sa afiseze etichetele cu preturi la toate sortimentele de marfa primite de la compartiment marketing.
 Sa aranjeze vitrinele si rafturile astfel incat fiecare sortiment de marfa sa poata fi indentificat usor de
catre client.
 Sa aduca la cunostinta in scris conducerii situatia produselor al caror termen de valabilitate se apropie
de expirare,in caz contrar raspunde in fata organelor de control si suporta daunele.
 Sa treaca codurile produselor pe bonurile care merg la facturare.
 Sa elibereze marfa numai pe baza de factura sau bon fiscal si sa verifice daca marfa a fost corect
facturata la clienti/
 Sa informeze departamentul marketing despre situatia stocurilor de marfa in timp util,astfel incat
stocurile care se termina sa poata fi aprovizionate la timp.
 Sa participe de fiecare data la inventarierea marfurilor cand sunt solicitati de catre patron sau
compartiment marketing sau contabilitate.
 Sa informeze patronul ori de cate ori se constata unele nereguli sau lipsuri din gestiune.
 Intarzierea sau plecarea inaintea terminarii programului atrage dupa sine sanctionarea in afara cazului
cand intarzierea,plecarea este anuntata si aprobata de patron sau de seful direct.
 Sa se prezinte la orele de program intr-o stare fizica si psihica buna pentru a putea sa-si defasoare
activitatea in mod eficient.
 Sa aiba o tinuta demna,un compoirtament civilizat atat cat printre colegii de serviciu cat si clienti
firmei,dand dovada de politete,buna vointa si calm.
 Sa dea dovada de spirit de initiative si de inventivitate privind desfasurarea comertului si sa faca
propuneri in acest sens ,daca este cazul.

Formular cod FG5-07 rev.0 1/3


FIŞA POST
 Sa raspunda in fata patronului si a biroului contabilitate despre eventualele nereguli in gestiune si sa
suporte consecintele in cazul in care firme a fost prejudiciata din cauza necomportarii
necorespunzatoare a vanzatorilor .
 Sa elibereze marfa numai pe baza de : bon de casa,factura fiscala (insotita sau nu de chitanta),sau
bonuri de consum.
 Nici un fel de marfa nu va fi eliberata din magazin fara aceste documente,in caz contrar se vor aplica
sanctiuni pana la desfacerea CIM si in cazuri deosebite de ex.: furt sau lipsa mare din gestiune,vor fi
denuntati politiei pentru anchetare.
 Sa se foloseasca aparatura de control din dotare numai daca este verificata metrologic.
 Este interzisa parasirea locului de munca.
 Sa participe la cursurile organizate pentru perfectionarea pregatirii profesionale de specialitate.
 Sa poarte echipamentul de lucru stabilit.
 Sa intretina curatenia in magazin cat si in afara acestuia.
 Marfa vanduta va fi schimbata,daca este cazul,numai cu acordul patronului sau inlocuitor.
 Sa respecte normele de SSM si normele de aparare impotriva incendiilor specifice magazinului.
 Asezarea marfurilor care sunt usor inflamabile vor fi ferite de sursele de foc,punerea stingatoarelor se
va face la vedere,pentru a putea fi usor de folosit in caz de necesitate.
 La manipularea marfurilor manual se va tine cont de greutataea marfii de posibilitatea acesteia de4
manipulare,in asa fel incat sa nu se ajunga la producerea accidentelor de munca sau unor boli
profesionale.
 Sa duca la indeplinire orice alta sarcina de serviciu pe care o primeste corespunzatoare calificarii.
 Sa dea dovada de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu.
 In cazul in care organele de control va aplica amenzii pentru: lipsa curateniei,fumatul la loc
nepermis,modul de prezentare si ordonare a produselor,tinuta necorespunzatoare fata de
clienti,servirea defectuoasa a clientilor prin lipsa la cantar,bucati,acestea vor fi suportate partial sau
integral de catre vanzatori sau gestionari.

 recepţionează, împreună cu responsabilul cu aprovizionarea, mărfurile aprovizionate, cantitativ şi


calitativ, pe baza documentelor însoţitoare.
 verifică modul de depozitare a mărfurilor astfel încât acestea să nu se deterioreze.
 participă la inventar.
 participă la încărcare/descărcare marfă.
 respectă în totalitate legislaţia specifică domeniului de activitate, normele şi standardele referitoare la
recepţia, manipularea şi depozitarea produselor pe care le primeşte în depozit.
 răspunde de securitatea spaţiilor de depozitare şi propune măsurile necesare în acest scop.
 raspunde de modificarea preturilor fara acordul patronatului.

 raspunde de modificarea preturilor fara acordul patronatului.


 Prezenta fisa este valabila si la gestionari.
RESPONSABILITĂŢI GENERALE
respectă regulamentul intern al societatii;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel national;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel de societate;
 răspunde de calitatea serviciilor prestate;
raspunde material si disciplinar pentru pagubele aduse societatii prin nerespectarea actelor
normative privind SSM si S.U.(PSI);
 răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 319/06 privind Securitatea si Sanatatea in munca–
Obligatiile lucratorilor,cap.IV,art.22-fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea,in conformitate
cu pregatirea si instruirea sa,precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa
nu expuna la pericol de accidentare sau inbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte
persoane care pot fi afecatate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.art.23(1)-in
mod deosebit,in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art.22,lucratorii au urmatoarele obligatii:-a) sa
utilizeze corect masinile, aparatura,uneltele,substantele periculoase,echipamentele de transport si alte
mijloace de productie;b)-sa utilizezecorect echipamentul individual de protectie acordat si ,dupa
utilizare,sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;c)-sa nu procedeze la scoaterea
din functiune ,la modificarea,schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii in
special ale masinilor,aparaturii,uneltelor,instalatiilor tehnice si a cladirilor,si sa utilisese corect aceste
dispozitive;d)-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
Formular cod FG5-07 rev.0 2/3
FIŞA POST
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;e)-sa aduca la cunostinta conducatorului
locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;f)-sa coopereze cu
angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,atata timp cat este necesar ,pentru a face posibila realizarea
oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor;g)-sa coopereze,atat timp cat e necesar,cu angajatorul si/sau cu
lucratorii desemnati,pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de
lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate,in domeniul sau de activitate;h)-sa-si
insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile
de aplicare a acestora;i)-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
(2)Obligatiile prevazute la alin.(1) se aplica,dupa caz,si celorlalti participanti la procesul de
munca,potrivit activitatilot pe care acestia le desfasoara; ale Normelor Metodologice/06 de S.S.M. şi
Instructiunile proprii si specifice privind S.S.M.;H.G. 971/06;H.G. 1048/06;H.G. 1051/06; H.G.
1091/06;H.G. 1146/06;L307/06-privind apararea impotriva incendiilor;N.G.A.Â.I./2007;ORDIN 712/05-
modificat cu 786/05-privind instruirea salariatiilor in domeniul S.U.;L481/04-privind protectia civila;H.G.
537/07-sanctionarea contraventiilor P.S.I.; D.G.P.S.I.-004/2001-privind reducerea riscurilor de incendiu
generate-incarcari electrostatice;
 raportează in ordine ierarhica(conducator loc munca,administrator etc.) problemele apărute în
activitatea sa.
RESPONSABILITĂŢI privind Sistemul Integrat de Management al Calităţii,
Mediului şi OHSAS (SIM-CMS)
 Îndeplineşte prevederile din documentele SIM-CMS;
 Identifică, raportează şi tratează conform procedurilor aprobate neconformităţile de sistem şi
produsele neconforme.
LIMITE DE COMPETENŢĂ/AUTORITATE
Nu ia nici o decizie până nu are acordul Directorului Comercial.
nume prenume semnătură dată
Director General
Salariat

Formular cod FG5-07 rev.0 3/3