Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA POST

Compartiment: Contabilitate
Post: Economist
Clasificare conform COR: 244101
STUDII:
Superioare.
CERINŢE POST

ALTE CERINŢE ALE POSTULUI:


instruire: cunoştinţe operare PC, contabilitate primară.
abilităţi: comunicare, organizare, cunoştinţe foarte bune în lucrul cu instrumente
financiare, disponibilitate de a lucra într-un mediu de lucru dinamic.
experienţă: minim 3 ani în domeniu.
alte cerinţe: autoinstruire permanentă în activitatea desfăşurată.
IERARHICE

ESTE SUBORDONAT:

Directorului General;Director Economic

ARE ÎN SUBORDINE :
RELAŢII

__
RECOLABORA

COLABOREAZĂ CU:
Tot personalul din cadrul organizaţiei.

ATRIBUŢII şi SARCINI SPECIFICE POSTULUI


 Executa sarcinile pe linie de contabilitate date de directorul economic si duce la indeplinire.
 Efectuarea inventarelor trimestrial si predarea valorificari lor in contabilitate.
 Exercitarea controlului asupra documentelor emise catre clienti cat si a marfii care face
obiectul notelor de comanda sau facturilor pentru toate gestiunile din societate.
 Sa ajute atunci cand este cazul la intocmirea documentelor primare din contabilitatea societatii.
 Sa mentina o relatie buna intre angajatii din magazine,care vor fi in subordinea lui
directa,avand dreptul de a propune sanctionarea acestora,daca este cazul.
 Sa verifice daca receptionarea marfii de pe facturile de la furnizori s-a facut corect de pe
procesul verbal al eliminarii al pretului si al cantitatii.
 Sa efectueze trimestrial o analiza statistica a produselor vandute (un clasament:cele mai
bune/cele mai slab vandute produse)cerand informatii din contabilitate si de la personalul angajat
direct in vanzarea lor.
 verifică calitatea şi tipodimensiunile materiilor prime şi materialelor, exactitatea documentelor
şi operaţiilor contabile referitoare la încasări şi vărsăminte şi a altor operaţii financiare
 întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte încadrarea în prevederile
acestuia
 întocmeşte state financiare şi evidenţe contabile pentru o perioadă determinată de timp
 se ocupă de relaţia cu banca şi cu trezoreria, răspunde de plata la timp a tuturor obligaţiilor
fata de: bugetul de stat, bugete locale, bugete speciale, furnizori, etc cu încadrarea în bugetul de
venituri si cheltuieli(in functie de cerintele directorului economic).
 întocmeşte analizele economice necesare pentru urmărirea şi îmbunătăţirea eficienţei
economice
 organizează activitatea de inventariere a patrimoniului
 raspunde de intocmirea instructajului la noii angajati ,instructaj general,
 raspunde de intocmirea instructajului periodic la locul de munca.
 Este numit prin decizie interna aprobata de conducerea societatii,conducator al locurilor de
munca.

Formular cod FG5-07 rev.0 1/2


FIŞA POST

 Raspunde de acordarea primului ajutor in caz de incendii si explozii.


 Prezenta fise de post nu este limitativa
RESPONSABILITĂŢI GENERALE
respectă regulamentul intern al societatii;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel national;
respecta Contractul Colectiv de munca la nivel de societate;
 răspunde de calitatea serviciilor prestate;
raspunde material si disciplinar pentru pagubele aduse societatii prin nerespectarea actelor
normative privind SSM si S.U.(PSI);
 răspunde de respectarea prevederilor Legii nr. 319/06 privind Securitatea si Sanatatea in munca–
Obligatiile lucratorilor,cap.IV,art.22-fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea,in conformitate
cu pregatirea si instruirea sa,precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa
nu expuna la pericol de accidentare sau inbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte
persoane care pot fi afecatate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.art.23(1)-in
mod deosebit,in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art.22,lucratorii au urmatoarele obligatii:-a) sa
utilizeze corect masinile, aparatura,uneltele,substantele periculoase,echipamentele de transport si alte
mijloace de productie;b)-sa utilizezecorect echipamentul individual de protectie acordat si ,dupa
utilizare,sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;c)-sa nu procedeze la scoaterea
din functiune ,la modificarea,schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii in
special ale masinilor,aparaturii,uneltelor,instalatiilor tehnice si a cladirilor,si sa utilisese corect aceste
dispozitive;d)-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor,precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;e)-sa aduca la cunostinta conducatorului
locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;f)-sa coopereze cu
angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,atata timp cat este necesar ,pentru a face posibila realizarea
oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,pentru protectia
sanatatii si securitatii lucratorilor;g)-sa coopereze,atat timp cat e necesar,cu angajatorul si/sau cu
lucratorii desemnati,pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de
lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate,in domeniul sau de activitate;h)-sa-si
insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile
de aplicare a acestora;i)-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
(2)Obligatiile prevazute la alin.(1) se aplica,dupa caz,si celorlalti participanti la procesul de
munca,potrivit activitatilot pe care acestia le desfasoara; ale Normelor Metodologice/06 de S.S.M. şi
Instructiunile proprii si specifice privind S.S.M.;H.G. 971/06;H.G. 1048/06;H.G. 1051/06; H.G.
1091/06;H.G. 1146/06;L307/06-privind apararea impotriva incendiilor;N.G.A.Â.I./2007;ORDIN 712/05-
modificat cu 786/05-privind instruirea salariatiilor in domeniul S.U.;L481/04-privind protectia civila;H.G.
678/98M.-sanctionarea contraventiilor P.S.I.; D.G.P.S.I.-004/2001-privind reducerea riscurilor de
incendiu generate-incarcari electrostatice;
 raportează in ordine ierarhica(conducator loc munca,administrator etc.) problemele apărute în
activitatea sa.
RESPONSABILITĂŢI privind Sistemul Integrat de Management al Calităţii,
Mediului şi OHSAS (SIM-CMS)
 Îndeplineşte prevederile din documentele sistemului de management al calităţii,
mediului şi sănătăţii, securităţii ocupaţionale (SIM-CMS)
LIMITE DE COMPETENŢĂ/AUTORITATE
 Poate ţine locul Directorului General în lipsa acestuia pentru activităţile specifice
departamentului pe care îl conduce
 Angajează plăţi pentru achitarea la bugete, furnizori, etc.
nume prenume semnătură dată
Director General
Salariat

Formular cod FG5-07 rev.0 2/2