Sunteți pe pagina 1din 1

1.

8
�ncep�nd cu ianuarie 2014, nu mai apare sec�iunea "V. Date privind cantit�ile de
uleiuri introduse pe pia��" iar la "taxa aplicat� uleiurilor care fac obiectul HG
235/2007" se pot completa valori �n fiecare lun�.

1.7
La calculul pentru ambalaje, anvelope �i uleiuri se afi�eaz� num�rul de pagini
ocupate de documentul afi�at.
Parametrii pentru calculul taxelor au fost actualiza�i pentru 2013 �i urm�torii
ani.

1.6
Declara�iile din anii cu cantit�i totale valorificate/gestionate mai mari dec�t
cele introduse pe pia�� nu mai pot fi salvate sau imprimate.
A fost ad�ugat suportul pentru cantit�i de PET �i Al.
�n cadrul calculului taxei pentru ambalaje cantit�ile de lemn nu mai sunt excluse
pentru anul 2011.
A fost ad�ugat� taxa pentru uleiuri.
La calculul obliga�iei pentru ambalaje, cantit�ile de lemn nu sunt acum luate �n
considerare dac�, �n plus fa�� de condi�iile existente, se �ndeplinesc obiectivele
minime de reciclare pentru celelalte tipuri de materiale.

1.5
Progamul nu mai permite imprimarea de declara�ii cu date care nu pot fi
reprezentate �n codul de bare (de exemplu, CUI mai lung de 13 caractere) sau care
con�in caractere non-numerice �n CUI.
A fost reparat� afi�area sectorului pe declara�ia imprimat�.
Pe documentul imprimat apare acum valoarea 0 pentru taxele pentru ambalaje �i,
respectiv, anvelope �n lunile �n care nu se pl�tesc aceste taxe dac� au fost
introduse cantit�i de ambalaje �i, respectiv, anvelope �n luna respectiv�.
Pe documentul imprimat a fost ad�ugat� coloana "Nr. Crt." la sec�iunea II.
Contribu�ia "utilizare de noi terenuri pentru depozitarea de�eurilor
valorificabile" este anual� �ncep�nd cu 07.2010.
Contribu�ia "masa lemnoas�" este de 2% �ncep�nd cu 07.2010.
Contribu�ia "anvelope noi �i/sau uzate destinate reutiliz�rii introduse pe pia��"
este de 2 lei/kg �ncep�nd cu 2010.
A fost ad�ugat� contribu�ia "100 lei/ton� de�euri municipale �i asimilabile".
Contribu�ia "ecotaxa" este trimestrial� �i suma corespunz�toare este 0,1 lei pe
bucat� �ncep�nd cu 07.2010.

1.4
Programul func�ioneaz� acum �i pe sisteme pe 64 de bi�i.

1.3
A fost reparat� validarea CUI.

1.2
�n caz de eroare programul ofer� acum op�iunea de a genera un fi�ier cu informa�ii
despre eroare �i configura�ia sistemului.

1.1
A fost ad�ugat jude�ul Giurgiu.

1.0
Versiunea ini�ial�.