Sunteți pe pagina 1din 170

POMELNICUL MANASTIREI

BISTRITA
PUBLICAT DE

DAMIAN P. BOGDAN

Tt "CURETI
1, Straw' wnt,u, i
1 941

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA

www.dacoromanica.ro
IMPORTANTA POMELNICULUI SI EDITIA DE FATA.

In Biblioteca, atat de bogata, a. Academiei Române se gAseqte


printre manuscrisele, apartinand fondului slay, Pomelnicul mân6-
stirei moldovene0i Bistrita.
Nu exista in intreaga istoriografie româneasc6 un izvor vechi
care 86 fi fost atat de mult cercetat §i folosit ca PomelnicuI
mangstirei Bistrita.
Inc6 In 1879, Dimitrie A. Sturdza prezentând manuscrisul in
chestiune tntr'una din edint,ele sesiunei extraordinare, din Iunie,
a Academiei Române, preconiza publicarea Pomelnicului 1). Ace-
ia§i dorinta exprima in 1893 §i. cunoscutul filolog bulgar, mort
mai anii trecuti, L. Miletie' 2). Cercetätorul rus A. I. Iacimirskij
relateaz6 &A in 1905 regretatul loan Bogdan preg4tea (c pentru
tipar editia textului integral al acestui monument de seamä', cu
copii fotografice »3). Totu§i pAna in prezent o editie a acestui
vechi izvor slavo-român nu s'a rácut.
Si aceastà editie era cu atAt mai necesafá cu cat Pomelnicul, in
forma slavg In care-1 avem astAzi, cuprinde date de o importantà
deosebità pentru trecutul românesc. A§a e In primul rând qirul
celor d'ntAi domni ai Moldovei, incepand cu Bogdan; boierimea

1) Dimitrie A. Sturdza, Analele Academiei Romdne, Seria II, Tom. I


(1880), p. 146.
$) Dr. L. Mileti6 si D. D. Agura, B.h.Trkmatn orb egno 'lapin° nx.Tyname
13-6 POWIA11141 ( --= insemnAri dintr'o ailätorie stiintificA In România) In C6op-
HMO. aa Hap0/01H ymonopegag, Ham 14 KHID10010, partea stiintifick IX
(1893), p. 11.
S) A. I. Iacimirskij, C0010114Cleffl 11 pyccgisi pyRomicn pymuncianci. 6n6.7mo-
Teich (= Manuscrisele slave si rusesti din bibliotecile românesti) In colectia
C6opninch oTikentaig pyccgaro Hama 11 C.710BeCH0CT14 HmnepaTopcitort Aga-
Aehfiti naym-b, Tom. LXXIX, S. Petersburg, 1905, p. 213.

www.dacoromanica.ro
DAMIÁN P. BOGDAN

moldoveneasca parte din ea cu aproape intreaga filiatie: tata,


mama, fii 1) lncepand din vremea lui Alexandru cel Bun ; boierii
lui Itefan cel Mare, cazuti in lupta dela Vaslui li se da la fiecare
numele urmat de supranume iar la unii i dregátoria ce o deti-
neau. Dar cel mai de seama fapt pana acum necunoscut isto-
riografiei romane§ti e repertoriul, extrem de bogat, al rude-
niilor dela Kiev, Moscova §i din Bizant ale lui stefan cel Mare
prin doamna Evdochia dela Kiev 2). Toate aceste date s) indri-
tuesc, credem, pe deplin importanta §i absoluta necesitate a editiei
de fatà a Pomelnicului.

POMELNICUL I STUDIILE ANTERIOARE ASUPRA LUI

Cel dintai cercetator al Pomelnicului este cronicarul din prima


jumatate a secolului XVIII, Axinte Uricarul. Astf el inteo cronica
a sa, cuprinzand cele douà tari romanqti: Muntenia §i Moldova
§i despre care ne ocupAin mai pe larg Inteun alt studiu al nostru
ocupandu-se de Costea Mu§atin relateaza. urmatoarele: « laxa'
pentru Coste Mu§atin Vodä, tatul lui Roman \Toda', m'acar
la o carte de pomelnic a mänastirii Bistritii l'am gasit scris a
randul domnilor iard unde ar fi fost domnia lui n'am putut
afla »5).
Cea dintai descriere a Pomelnicului o face Dimitrie A. Sturdza
Ja 27 Iunie 1879. Prezentând plenului Academiei Romane §i apoi
donandu-1 aceleia§i Institutii Sturdza addoga urmatoarele despre
manuscrisul in chestiune « e unul din documentele istorice cele
mai vechi, cele mai pretioase, cele mai importante ce posedam »6).

2) A se vedea pe larg capitolul: Cuprinsul Pornelnicului.


Asupra acestor rubedenii cf. studiul nostru, Pomelnicul dela Bistrifa
rudeniile dela Kiev fi dela Moskova ale lui $tefan cel Mare, Bucure§ti, 1940.
Asupra carora revenim in capitolul aratat in nota 1 de mai sus.
Damian P. Bogdan, Despre domnii moldoveni .Pefan I fi Iuga, in
Revista lstoried Romana, IX, (1939), p. 166-170.
Cf. ms rom. 2591, p. 14, aflat la Acad. Rom.
Dimitrie A. Sturdza, op. cit., p. 146. In cuprinsul redat de Sturdza
lipsesc: Roman II, Petru II, Bogdan AlexAndrel §i neamul dela Mangup.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANISTIREI BISTRITA 7

Urmeaz6 apoi descrierea din 1883 a Episcopului Melchisedec 1)


a'aceluiasi din 1885, and dupà un rezumat succint al prefetei
46 in extenso i in mod exact §irul domnilor mentiongi in
pomelnic, inclusiv Alexandru cel TAn'Ar2).
Apoi loan Bogdan publiand in 1891 primul corp de cronici
slavo-române 3) citeaza pasagii intregi din Pomelnic 4), la fel i in
studiul sàu cu acela§i caracter din 1895 5). i Ioan Bogdan avea
urmAtoarele aprecien i asupra Pomelnicului: « cel mai vechi §i mai
bogat pomelnic din ate cunoa§tem »6).
Tot a§a filologul bulgar Mi1eti6 considera Pomelnicul ca « foarte
important izvor pentru istoria romaneascä »7) i acesta e primul
c ercetator strein care redà in extenso inceputul pomelnicului, mer-
gAnd inclusiv p&ng la familia tarului Ivan IV, al Moscovei 6).
Melchisedec, Episcopul Romanului, Notite istorice gi archeologice, adu-
nate de pe la 48 meindstiri gi biserici antice din Moldova, extras din Revista
pentru istorie, archeologie gi filologie, I (1883), (pastrandu-se paginatia
revistei), Bucure§ti, 1885, p. 59.
Melchisedec, Episcopul Romanului, O visit& la cdteva mciniístiri si biserici
antice din Bucovina, in Analele Academiei Romtlne, Seria II, Sectiunea II,
Tom. VII (1884-1885), p. 269. Idem, Inscriptiunea dela ma- neistirea Räsbo-
ieni, Jude(ul Neanztului, In Analele Academiei Ronuine, Seria II, Sectiunea II,
Tom. VII (1884-1885), p. 183-192, aici si: familia lui *tefan cel Mare,
Radu ce! Frumos cu doamna cum si familia tarului Ivan al Moscovei iden-
tificat la p. 192 gresit prin Ivan III de rapt Ivan IV cel Groaznic, vezi
mai departe capitolul: Cuprinsul Pomelnicului.
loan Bogdan, Yechile cronice moldovenesci kind la Urechia, Bucu-
resti, 1891.
Ibidem, p. 33, 64, 70 n. 4 aici explica stergerea din pomelnic a lui
Ilia§ fiul lui Petru Bares in realitate insa aceastd stersatura nu exista in
Pomelnic iar citirea numelui copiilor lui Rare§ este incompleta apoi
p. 245, 247 aici se dau domnii inclusiv Iuga 248, 253, 254, 257, 265,
266, 267, 281 si 283.
loan Bogdan, Cron ice inedite atingeltoare de istoria Ronuinilor, Bucuresti,
4895, p. 20, 33.
°) loan Bogdan, Vechile cronice moldovenesci pilaf la Urechia, p. 27.
Dr. L. Mileti6 si D. D. Agura, op. cit., p. 11.
Ibidem, p. 9-13. Dar la Mileti6 citam in text numai pe Mileti6 in-
trucat colaborarea lui D. D. Agura e numai pentru textul Sibilelor (cf. Dr. L.
)attopowmurrt H TtlEHHTH CHHBHHCHH IHICMeHOCTb (= Dacoromanii
si literatura lor slava, II, in C6opaam aa aapogaa ymonsopeaia, HayKail
HHHIKHHH, seria stiintifica, cartea XIII (1896), p. 3, n. 1) gresit nomtoe
0T44114 lOrii (p. 13), apoi la *tefan cel Mare omite pe fratii acestuia, bar la
familia tarului Ivan al Moscovei citeste SpaTH apiRa in loe de sper tuitek ca
In original.

www.dacoromanica.ro
8 DAMIAN P. BOGDAN

Despre Pomelnic s'au ocupat apoi Gr. Tocilescu i stefan Org-


§anu, in criticele ce au adus editiilor de cronici, publicate de Ioan
Bogdan 1).
O descriere a dat in 1898 0 loan A. Grigoriu, care a publicat
§irul domnilor Moldovei inclusiv Iuga 2).
Pe larg s'a ocupat de Pomelnic §i cunoscutul cercet4tor rus A.
I. I acimirskij i aceasta in mai multe din studiile sale 3). Tot el a
dat 0 o descriere sumará, dar 0 incompletà a Pomelnicului 4).
Pdrti din Pomelnic a publicat in 1905 0 St. Nicolaescu 4),
la fel in 1923 0 Radu Rosetti 6).
') Gr. Tocilescu, I. Bogdan, Chron ice inedite, raport prezentat Academiei
Române, extras din Analele Academiei Romiine, Seria II, Tom XVIII, Partea
administrativa i desbaterile, Bucure§ti, 1896, p. 7-8 *i $t. Ordpnu, Ceva
despre cronicele Moldovei, in Convorbiri Literare, XXXI (1897), p.530, 650-652_
Nume din Pomelnic a publicat §i B. Petriceicu-Hasdeu in Etymologicunt
Magnum Rontaniae, I, (1887), col. 713, 761, 783, 868; II, col. 1250-1251 -
coloana e in continuare din vol. I - i III, col. 2992 - dar Hasdeu citeazd
o paginatie ce nu exista in Pomelnic.
loan A. Grigoriu, Notife istorice asupra lui losif (Iosaf ) I Musat mitro-
politul Moldovei (1373-1410), Bucure§ti, 1898. Autorul relateaza cà citeazd
dupd tAlmAcirea din 1750 - vezi asupra acestei talmdciri capitolul ce ur-
meaza: Tiilmeicirea din 1750 si edifia de fafd - In realitate insd el citeazd
dupd textul slay cdci in talmAcirea din 1750 lipsesc *tefan I §i higa.
A. I. Iacimirskij, Tptiropiii Ilam6.riairb, S. Petersburg, 1904, p. 26,
100, 102, 104, 114, 125, 135, 232, 235, 236, 342, 343, 422, 423 §i 425;
idem, Cmasuicitisi n pyccida pygornicii pymbuiciairb 6i16.nio.reirb (Manu-
scrisele slave §i ruseVi din Bibliotecile romdneti) in C6opiimeb oTp¿trieifia
pyccgaro sinura n crioaecHocrx HninepaTopcitoil Aga,aemiti Hayin, Tom.
LXX1X, S. Petersburg, 1905, p. 212-214.
i anume in ultima lucrare citatä in nota 3 de mai sus.
6) St. Nicolaescu, Documente slavo-romcine cu privire la rela(ide Tetra
Romdnesti si Moldovei cu Ardealul in sec. XV si XVI, Bucure§ti, 1905, p. 4
- dar gre§it ms Nr. 72 - p. 87, 147-148, greita insa identificarea marelui
-
duce de Moskova Ivan III prin Ivan IV, 158- completarea lui HATA e gre-
§ita caci in Pomelnic e mpfx. - p. 164, 168, 293 - dar textul indicat pe
aceastd pagind nu existd in Pomelnic. S'a afirmat ca pentru pomelnicul
dela Bistrita se pot consulta mai cu folos extrasele date de d-1 St. Nicolaescu
(cf. I. Vladescu, Isvoarele Istoriei Romdnilor, I, BucurWi, 119251, p. 57, n. 3),
dar cele relatate de noi in cuprinsul acestei note, despre exactitatea textelor.
prezentate de d-1 Nicolaescu, ink:aura folosul indicat. Cu mult mai mult folos
puteau fi indicate extrasele publicate, incd in 1885, de Episcopul Melchisedec_
°) Radu Rosetti, Despre Succesiunea Domnilor Moldovei dintre Lalcu
Alexandru cel Bun, extrasul din Viafa Romcineascet, Ia§i, 1923, p. 3, 7, 13,.
28, la p. 13 n. 2 clAndu-se domnii Moldovei inclusiv higa.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 9

Referinte asupra Pomelnicului gäsim apoi la d-nii: I. V16-


descu 1) d-sa chiar fägä'duia un studiu asupra Pomelnicului 2)
Mihai Lascaris 3) gi I. Minea 4) care adaog4 urmatoarele refe-
rinte: « In afarà de pomelnicul dela Bistrita nu s'a pAstrat ltul
care s'ä dea aga de complect primele domnii moldovenegti Ora la
tefan ce! Mare »5).
Urmeaz4 In sfargit referintele d-lor Const. C. Giurescu 6) gi
Victor Motogna 7) cum gi ale d-nei Ecaterina Piscupescu8) d-na
Piscupescu a dat chiar gi o descriere a Pomelnicului, care insä e
incompletà i gregità 9).

TALMACIREA DIN 1750 1 EDITIA DE FATA


Ina* Pomelnicul mangstirei Bistrita e cunoscut nu numai par-
tial ci gi integral, dar inteo forma* care nu e cea a textului slay pe
care noi 11 prezentäm In editia de faVä. Astfel In 1932 d-1 Ilie
Minea a publicat Pomelnicul In cauza dupg copia trimisä de
Academia Româng mgrastirii Bistrita » copie Mcutà dupà « o
traducere veche româneasca a pomelnicului scris slavonegte
dupà cum reiese, addosa »10).
I. VlAdescu, Isvoarele Istoriei Romdnilor, I, Bucure$ti, [1925], p. 57
$i n. 3 $i p. 58 n. 3.
Ibidem, p. 58 n. 3.
Michel Lascaris, Joachim, métropolite de Moldavie et les relations de
l'église nzoldave avec le patriarchal de Fed et l'archeaché d'Achris au XV-e
siecle, extras din AcadénziP Roumaine, Bulletin de la section historique, XIII
(1927), Bucure$ti, 1927, p. 13 n. 2.
I. Minea, Pomelnicul dela M-rea Bistrira, in Cercetetri Istorice, VVII
(1929-1931), p. 344-348 $i ibidem, VIIIIX, (1932-1933), p. 30-88
(dar aici sub alt titlu: Pomelnicul M-rii Bistrifa).
Ibidem, Cercetliri Istorice, VIIIIX, p. 64.
°) C. C. Giurescu, Istoria Ronzdnilor, I, editia III, p. 435 $i 509.
Victor Motogna, Pomelnicul dela Bistri(a gi cei dintdi domni ai Mol-
dovei In Insemndri Iesene, IV, (1939), 1 Aprilie, p. 107-113.
Ecaterina *t. Piscupescu, Literatura slavd din Principatele Rom,a'ne in
veacul al XV-lea, Bucuresti, 1939, p. 38 i 121.
8) Cf. Damian P. Bogdan, Des pre manuscrisele slave din Biblioteca
Academiei Romd ne, extras din Arhiva Ronzdneascil, IV (1940), Bucuresti,
1940, p. 30.
10) I. Minea, op. cit., in Cercerdri lstorice, VVII, p. 344, cf. $i nota 4
de mai sus.

www.dacoromanica.ro
10 DAMIAN P. BOGDAN

Despre care anume traducere e vorba? Cercetand, am consta-


tat cà textul publicat de d-1 Minea e cel al unei traducen, facut6
In 1750 dupà Pomelnicul slav, traducere care asazi se aflà de-
asemeni ca §i Pomelnicul slav In Biblioteca Academiei Române,
Ing Intre manuscrisele române§ti, purtand cota: 2865. Manuscrisul
In chestiune se gäsea, ca §i Pomelnicul slav, la manAstirea Bistr4a,
iar de aici a fost luat la Casa Bisericii, care, la 24 Decemvrie anul
1904, 1-a donat Biblioteoii Academiei Române 1).
Traducerea din 1750 cuprinde In totul 30 file, din care 27 ori-
ginale, iar restul posterioare. Ea poarta urmdtorul titlu: « AcestI
pomenikT s'au talmacit §i s'au scris pr6 limba rom6n6sc4 de prè
cel slovenesc, carele Taste vechTu dela anulT 6915 iart acum
la anulT 7258 prin nevoinIa kir Damian 2) egumenului svAntului
14ca§ului acestuTa ce sä" num4te Bistrita §i cu toatt cheltuiala du-
misale lui Nicolae Cogälnièanul s'au scris §i s'au Innoit precum sä
vède In zilele pr6 luminatului §i Innältatului domnu Ion Costan-
tin Mihai Racovitä voevod la anul 7258 luna lui Avgusti 14 »3).
Teilmeicirea e Impàrtità pe capitole, In total talm4citorul a nu-
m6rat 190 de capitole 4). La sfAr§it, ultima filà originalä cuprinde,
ca incheiere, neamul lui Nicolae Cogàlniceanu 4). De pe aceastà
tglmacire 6) se cere apoi copie pentru mânàstirea Bistrita 7) §i
aceastà copie a publicat-o d-1 Minea In studiul pe care 1-am
indicat mai sus.
Cf. Analele Academiei Romdne, Seria II, Tom. XXVII (1904-1905),
Partea administrativa Si desbaterile, sedinta dela 24 Decemvrie, p. 107.
S'a Incercat ulterior transformarea numelui Damian In Daniil.
3 ) Cf. f. 3r din tanta cire. De altfel aceastä tälmeicire e cunoscutä si. din
lucrarea citatä a lui Ioan A. Grigoriu.
a) Insä cap. 34 e numerotat de 2 ori, la fel 75 si 96; lipseste cap. 99, dupà
cap. 116 (f. 181 urmeaza din nou cap. 107-115; la f. 24" In loe de cap. 160
e 60, la fel urmeazä cap. 61, 62 si 70.
5) Redäm aceastä ultimd Insemnare originalä din talmacire dat fiind faptul
c5.' In copia prezentatä de d-1 Minea Insemnarea nu apare de fel lämuritä.
Cuprinsul ei e acesta: Nicolae, Maga.; Vasile, Catinca, párintii sdi ; Gavril,
Lupa; monahia Elisafta, NastasIa (f. 27").
e) O traducere, identicä celei din 1750, se afta la 1888 si In Biblioteca epi-
scopului Narcis Cretulescu (cf. asertiunile lui, exprimate pe f. 2" a ms 2865,
el zice 4 o copie identica s).
7) Cf. Analele Academiei Rometne, Seria II, Tom. XXVII, Partea admini-
strativa- si desbaterile, sedinta dela 24 Decemvrie, p. 107.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANNST/REI BISTRITA 11

Fiind deci cunoscuta aceasta fälmàcire, in prezentarea facutà


de d-1 Minea, s'ar putea ridica urmätoarea intrebare fireascà: la ce
se mai public6 textul slay al Pomelnicului &And avem publicata o
traducere a lui ? Räispunsul la aceasta Intrebare ni-1 (16 o compara-
lie a textului slay cu talmä'cirea din 1750. Inteadev6r, comparAnd
cele douà manuscrise cel slay i cel românesc al talmä'cirei, con-
statam urmAtoarele:
In talmäcire lipsesc domnii Stefan I 0 Iuga, in acela0 text
mama lui Stefan II e numità Anastasia 1); lipsesc: cneajna Maria,
sora ei Anghelina 2), Semca §i Deica 3) apoi cele mai multe din
glosele marginale 4) iar alteori aceste glose sunt traduse gre0t 5).
ThlmAcirea dà apoi aproape peste tot traducen i gre0te 6), iar cea
mai interesantei traducere e cea care se (16 cuvintelor MENA i1)I110-
AOKA, aflate In textul slay, la fila 22" Si aceste cuvinte sunt tra-
duse in talmacire prin: « maica ion Hulova »7). Dar cele mai grave

9 Cl. f. 5v cap. 4, din td1mdcire.


5) Cf. f. 4r din textul slay.
Ibidem, f. 4v.
Cf. In acest sens lipsurile urmtitoarelor glose marginale: IllOWKW; (text
slay, f 19v); Mom% KOWHA j 1111HKel (ibidem, f. 21r) ; &won 0 XS4W4 (ibidem,
f. 21v); BOHN% AospSA i Itiosop (ibidem, f. 22r); Homo §i Kapn (ibidem, f.22v);
la fel glosele marginale din textul slay L. 39v, 43v, primul capitol, iar din
cele noud glose dela f. 47v existd numai trei.
Cf. de pildd traducerea glosei marginale cuprinzdnd pe batrAnul Mo-
galdea dela Suceava (text slay, f. 50v, tälmäcire f. 25r, cap. 175); la fel
marginala Crortom (text slay f. 50r, tAlmacire f. 25r cap. 173) §i Tocrc4H8A
(text slay f. 50v, tälmäcire f. 25v, cap. 176).
5) A§a e: Banciul (tälmdcire f. 12v, cap. 64) In loe de Danciul; Bdradan
(ibidem, f. 12v, cap. 64) In loe de Bdra, Dan; goo,4 tradus prin feciorii lor
(ibidem, f. 12v, cap. 67) unde e vorba de copii lui Toder Vascan. Dar din
acest pasagiu In tälmdcire nu se Intelege nimic caci In textul posterior slay,
ce cuprinde pe Nestor Ureche §i neamul sau, s'a intercalat i numele Ana
din textul initial care e sotia lui Toder Vascan; noApSacia or* e tradus prin
neamul lui (ibidem, f. 13r, cap. 68, e vorba aici de sotia lui Negu*); popirrent
-fro tot prin neamul lui (ibidem, f. 13r, cap. 69, e vorba aici de boierul Drujea);
GIWC4 A% MUSLIM H nop,poraci4 oro s'a tradus prin: Stetca-Diimricu.ya qi neamul
ei (ibidem, f. 13v, cap. 73); Hermon H noso,ps_ada fro i Aparow <44WHHK> s'au tradus
prin: Negriler i femeia lui Dragosia (ibidem, f. 13v, cap. 73); EprrocHtoe
Brat, Sina (ibidern, f. 16r, cap. 100); GT1LHAI prin Stan (ibidem, f. 16r, cap.
-100); Roilirkra prin Neaga (ibidem, f. 16r, cap. 104).
7) Cf. f. 13v, cap. 75, rdndul 16.

www.dacoromanica.ro
12 DAMIAN P. BOGDAN

abaten i le gasim in tälmälcire acolo unde in manuscrisul slay tex-


tul initial a fost ras si inlocuit apoi printr'un text posterior. In
atare locuri textul posterior e incurcat cu cel initial 1). La acestea
se mai adaogäl apoi i faptul cä" acolo unde in manuscrisul slay s'a
incercat a se Serge textul initial incercare esuata cäci textul
chiar i astdzi e destul de lizibil talmäcitorul din 1750 nu s'a
mai ostenit sà treac4 in a sa tälmäcire i textul in chestiune si a
dat ca atare un text cu totul incomplet 2).
Toate aceste considerente exprimate mai sus duc la concluzia
necesitAii editiei de fatà.

DESCRIEREA POMELNICULUI
In formatul 11-14,5 x18,5-19,5 cm. 3), Pomelnicul cuprinde
actualmente 53 file. Initial ing manuscrisul nostru a cuprins mai
multe file, cAci din numerotatia lui originalà fàcutà pe caiete,
ate 8 file in caiet numerotatie ce exist6 in parte si astAzi 4), se
Asa e, de paid, inceputul capitolului: Aici se ponzenesc boierii
Moldovalahiei, unde in lista autenticä a boierilor din vremea lui Alexandru
cel Bun s'au intercalat posterior in manuscrisul slay si peste textul initial
ras urmätoarele nume: Efrem, Sofia, loan, Mihail, Salomia, Xenia, Daniil,
ha i monahii: Doromend, Lazar, Pavel si ieromonahul Prohor (tähridcire,
f. 12v, cap. 63). Personagii deci cari n'au nici o legAturd cu boierii Moldovei.
Sunt de mentionat in acest sens boierii din capitolul: Acefti pani au
murit in raboiu ca turcii. In tAlmdcire avem in acest loe (f. 20r, cap. 129)
Stanciul, Carstea si Duma in loe de: Stanciul Neamisul, Carstea Braevici
si Duma Podobit din textul slay. La fel apoi in textul slay dela f. 50r
avem pe paralabii de Roman din timpul lui Petru Rares, necunoscuti in
men(iunea de parcälabi de Roman, tAlmdcirei din 1750 (cf. tAlmdcire, f. 25r,
cap. 174).
In formatul de mai sus am cuprins numai intinderea manuscrisului
In ceea ce priveste textul scris, cdci s'ar putea ca manuscrisul sd mai suporte
In decursul timpurilor o noud legAturd cf. asupra actualei legdturi ran-
durile ce urmeazd mai sus in text, p. 13.
Asa pe fila 1" avern sigla 4 ; f. 25v are urmele siglei ;.; f. 34r are sigla
f. 42' ;; f. 51v iar f. 53r are sigla H. Existd insd si o paginatie
posterioard cirilicà atat a filelor cat si a caietelor. $i aceasta e paginatia
care 1-a indus in eroare atat pe Iacimirskij (cf. A. I. lacimirskij, Cna-
BAHCRISI 14 pyccicTsi pygonucH pyMbHICIGirb 611611i0Teltrb, p. 212) cat si pe
Ecaterina Piscupescu (cf. Ecaterina $t. Piscupescu, op. cit., p. 121) cari in
descrierea (tat:a relateazd cal Pomelnicul are 51 file.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA .13

dovede§te cà Pomelnicul a avut la Inceput cel putin 57 file


aceasta presupunand faptul c4 ultimul sau caiet n'a fost decAt nu-
mai Inceput prin prima lui filà, iar dacä §i ultimul caiet a fost com-
plet atunci manuscrisul a avut 64 file. Pomelnicul posedà insä" §i
o numerotatie posterioarà cirilic6, dupà care manuscrisul are nu-
mai 51 file ') amitându-se la numerotare filele 9 §i 36; deci aceastà
numerotatie e fkutà atunci când Pomelnicul avea numai 53
file 2). Aceasta e numerotatia care a incurcat ordinea initialà a
filelor punând fila disparata' 4 intre filele 3 §i 5 3), iar fila 52 intre
filele 51 §i 53 cand aceastà fild (52) avea locul ei initial imediat
dupg fila 49 a§a cum §i noi o prezentäm In editia de fatà 3).
Ma,terialul de scris al Pomelnicului e pergamentul dar de cali-
täti deosebite 4).
Legdtura Pontelnicului e cu totul modern6, fäcutd In pAnzä
cu pide la cotor, dar cel care a legat manuscrisul dovede§te
o totalà nepricepere daca' nu neglijentd c6ci a täiat la legAturä
Orti din textul Pomelnicului 5). De altfel aceia§i soart5. In
Lupa aceastd numerotatie primul caiet are 9 file; caietul 2, 7 file;
3-5 cAte 8 file, iar caietul 7 (sigla acestuia e pe f. 50r) numai 4 fire.
Prezenta siglei dela f. 25v dovede§te cele de mai sus. De altfel
faptul cd f. 4 e disparata e confirmat §i prin colile pergamentului ctici
concordanta filtre acestea e urindtoarea: f. 1 se leagd cu f. 9 formând 1 coald;
f. 2 cu f. 8; f. 3 cu f. 7; f. 5 cu f. 6; f. 10 cu f. 17; f. 11 cu
f. 16; f. 12 cu f. 15; f. 13 cu f. 14; f. 18 cu f. 25; f. 19 cu f.
24; f. 20 cu f. 23; f. 21 cu f. 22; f. 26 cu f. 33; f. 27 cu f. 32;
f. 28 Cu f. 31; f. 29 cu f. 30; f. 34 cu f. 41; f. 35 Cu f. 40; f. 36
cu f. 39; f. 37 cu f. 38; f. 42 cu f. 49; f. 43 cu f. 48; f. 44 cu
f. 47; f. 45 cu f. 46.
i dovada acestei invertiri de paginatie o formeazd faptul urmálor :
primul titlu al filei 50r vine suprapus pe f. 52v deci f. 50r e posterioard f. 52.
Astfel f. 1 §i f. 4 sunt scrise pe un pergament destul de gros; hiele 2
§i 6 pe o piele destul de subtire; filele 9, 22, 25 §i 27 serse pe un perga-
ment destul de gros pe edad fila 28 e pe un pergament foarte subtire;
destul de subtire e qi cel folosit pentru filele 34-38 iar filele 7, 24, 26 §i
31 prezintà defectele pielei animalului mici gduri.
Cf. in acest sens: f. 13, unde parte din glosele marginale s'au Wat;
la f. 14" s'a tdiat titlul; la f. 14v parte din glosele marginale; la f. 17v
din glosa marginald a l'Amas numai o urmd, la fel §i din m'Ana ce o tinea; la
f. 18r s'a tdiat pe jumdtate ultimul rând al textului posterior; f. 18v parte
din marginalii; la fel §i la I. 19r; la f. 24" parte din marginala posterioard
iar la f. 46r s'au tdiat mai mult de jumdtate din marginaliile posterioare.

www.dacoromanica.ro
14 DAMIÁN P. BOGDAN

ceea ce prive§te barbaria legaturii - a Imparta§it-o i talmacirea


din 1.750 1).
Starea de conservare a Pomelnicului e In stransa legatura cu
Intrebuintarea lui. Din cauza prea desei lntrebuintari manuscrisul
nostru prezinta In unele locuri textul atat de qters incat e cu
totul absolut ilizibil chiar i prin lampa lui Wood 2). Acest fapt
al ilizibilitatii a facut ca in unele locuri A' se Intareasca literile
posterior §i cu alta cerneala 2).
Deasa Intrebuintare a Pomelnicului e confirmata apoi i prin
nadu§eala ce au läsat urmele degetelor cititorilor pe filele cele
mai mult citite 4). Urmele cerii de pe fiece fila aproape 5) dovede§te
ca Pomelnicul se citea mai mult la lumina lumanarii §i aceste urme
apar §i mai evident la lumina lampii lui Wood.
Scrisoarea ca tip e semiunciala cu multe elemente cursive, dar
aceasta e o caracteristica a textului vechi 0'46 In textul posterior
dominanta, mai cu seama In glosele marginale, o formeaza cursiva.
La acestea se adaoga apoi §i cursiva cirilica romaneasca dela fila 53.
Numdrul rdndurilor variaza dela pagina la pagina, cea mai
mica cifra e 16 6) iar cea mai mare 21 7).
Cer.neala cu care s'a scris textul Pomelnicului e cea radacinie,
o singura data am Intalnit çi cerneala albastra 8). Tot o singura
Cf in talmacire, de pilda f. 23, 24, 25 si 26.
Cf. de pilda ultimele patru rAnduri - partea din stanga - din f. 31v
ultimele 3 randuri din f. 33v
Cf. de pildä Entetrirea dela f. 1r.
Cf. in acest sens de pilda filele: jr, 3r, 9r, 10r, 11r, 12r, 19r, i 42*.
Cf. de pilda hiele: 1r, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
) Cf. in acest sens filele: 1r, 18v 0 23r.
7) Cf. in acest sens filele: 3v, 6v - dar initial a avut 19 rânduri, 8' - dar
initial a avut 20 randuri, 12r 0 23v. Filele: 15 si 26v au cate 17ranrd, 3u1rir;

filele 17v, 18r, 22v, 25v si 26r au cate 18 randuri; fi lele: 1v -


si 19r - dar aceasta a avut initial 18 randuri, 20r - dar initial a avut
18 randuri, 21r, 22'- dar initial a avut 18 randuri, 24r - dar initial
a avut 18 ränduri, 24v, 25r, 27r_ 31r i 32r au cate 19 randuri ; hiele:
5v, 6r - dar initial a avut 19 randuri, 7, 8v - dar initial a avut 19
randuri, 9 - 11r - au avut initial cate 19 randuri, 11v, 12v, 14r, 16-17r
- dar initial au avut cate 19 rânduri, 20v - initial a avut tot 19 ran-
duri, 31v si 32v - au cate 20 randuri. E de observat apoi ca in textul
vechi domina pagina cu 19 ränduri.
3) Cf. in acest sens cuvintele Tpwlsou §i Hiroyni. de pe f. 52v, la fel si glosa
marginala care priveste aceste nume.

www.dacoromanica.ro
PO MELNICUL MANASTIREI BISTRITA 15

dat6 am intainit i aurul 1). Titlurile capitolelor, zacialele 2), cris-


moanele ce succed zacialelor 3), punctele, unele initiale din text
cum §i o buna parte din glosele marginale4) sunt serse cu cerneala
ro§ie.
Abrevierile stint cele obi§nuite textelor slave 5).
Punctuafia e formata din punct i virgula 6), sfar§itul capito-
lului e indicat printeunul douà sau trei puncte dispuse cate
trei: douà In verticala i unul In orizontala deasupra ultimului
punct sau in rand cu cele douä puncte dacä" lipse§te al treilea
e titla 7). De douà ori am intalnit i un semn de despailire al cu-
vantului spre a fi trecut o parte din el in randul urmator i acest

1) Astfel cu aur peste ros s'a scris initiala II, din al doilea floArkwg, de
pe f. 18e.
9 0 singurd data i anume Bauno si II din flomtigig, dela capitolul privind
pe Stefan cel Mare, dela f. 3v, sunt scrise cu cerneald galbend.
a) De altfel aceste crismoane nu sunt proprii manuscrisului nostru ci ele
sunt frecvente manuscriselor slavo-romane, cf. de pilda prezenta lor In mss
scrise de scriitorul monah Gavriil, fiul monahului Paisie Uricul, mss aflate
In fondul mss slave al Academiei Romane sub Nr. 136, 143, 164 si 165.
Cele din textul vechi sunt scrise absolut toate cu cerneald rosie, iar
cele din textul posterior sunt i in cerneala raddcinie.
E cunoscutd si regula din paleografia slavd conform cdreia atunci and
consoana finald a unui ultim cuvant din rand nu se suprapune, ea se acopera
cu o MIA, aceasta spre a dovedi cd e prescurtat cuvantul In chestiune cad
dupd aceastd consoand ar urma semivocalicul sau k (cf. de pildd cuvantu/
Itircree de pe f. 12, o Pomagg de pe f. 21r).
9 In textul vechi am Intalnit uneori folosinta virgulei in cerneald radd-
cinie intre personagii ce apartineau aceleasi familii sau inainte de un titlu
care apartinea numelui ce precede punctul sau virgule specificatd (cf. de
pildd virgula pe f. 6r: dupd MOH.IX4 legat de 3C4pf-rom4, dupd lepomoHap legat de
Cenipemotee, dupà monoxa legat de Glicoa, dupd ispontoreaxa legat de l'apiggno apoi
din nou, dupa: H pwAirreot fro MWHAX4 KAAHHHIC4; Cf. §i f. 7r: 1(P0M0114X4, EAPHALS
f. 8r, 9r si f. 10v: 11/3041dKWHk, OftVAON H rkHHCATIA).
7) Cf. de pildd f. 2v, 5v, 6r, 7, 8, 9, 10. Dar cele indicate mai sus In
text se refera mai mult la textul vechi cdci in textul posterior sau nu avem
ca punctuatie decat numai punctul obisnuit sau avem un punct Mat de
o linie orizontald (care se intalneste i In textul vechi dela f. 3v), cf. In
acest sens de pilda: f. 46v, dupd Kp-LcT-k crirrapk ; f. 47r, dupl utp,a ex din
WHIM H no.08acia gro HMHX. ; f. 48r, ultimul rand si f. 49e, dupa primul nume
Harm caci dupa cel de al doilea sunt trei puncte verticale, urmate
dreptul punctului 2 de o titld.

www.dacoromanica.ro
16 DAMIAN P. BOGDAN

semn e reprezentat fie printr'un H latin, scris oblic si Cu rosu 1)


sau numai prin douä liniute paralele, serse oblic si tot cu rosu 2).
Imbinárile literilor sunt cele obisnuite textelor slave 3).
Ornamenta(ia Pomelnicului o constitue vigneta cu care si in-
cepe manuscrisul, formatà din impletituri de forme geometrice cu
totul simple la infältisare 4). Tot in cadrul arnamentatiei sunt de
treaut i glosele marginale, cuprinse, in textul vechi, inteun
chenar simplu 5) - uneori lipseste chiar i acest chenar 6) iar
in textul posterior intr'un chenar impodobit 7) lipsit lag uneori
de once gust artistic 8).
Scribii Pomelnicului. Manuscrisul nostru a fost scris de mai
multe maini i aceasta e si natural dat fiind caracterul lui.
Asa dela inceput i pAn4 la parte din fila 3' cuprinzAndu-se
In fila 3' si inceputul capitolului referitor la stefan cel Mare s'a
scris de o singura persoanä. Partea a doua din fila 3v, e scris4 de
o altà persoanä. Fila 4r s'a scris de trei persoane diferite o
persoand serie rudeniild lui tefan cel Mare din Tara Româneascä
si din Mangup, o altà persoand familia lui Bogdan III cum si pe
cneajna Maria si sora ei Anghelina si o a treia persoan6 numele
lui Alexandru LApusneanu si a celor cari fi urmeazd.
Fila 4v e scrisd de cinci persoane. Asa partea cu Vlad din Tara
Româneasc6 i cei cari îi urmeazä e scrisä de o persoanà. Inceptind
Cf. In acest sens, la f. 36v, despartirea cuvântului ASuurrcSms Scris:
41,5wi 1+1 CKS44.
Cf. in acest sens, la f. 41v, despartirea cuvântului BOAO AHMHPORH4 scris:
B0110 \ AHMHP01711.
Cf. de pilda Imbinarea lui w cu p In l'iwprld (f. 28v, 29v si 49v) si T
Cll H M4TH (f. 50v, prima glosa marginald).
in
Cf. piensa I dela sfarsitul editiei de t'ata.
Cf. in acest sens de pilda chenarul gloselor marginale dela f. 10v, lgv
(a 2 si a 5 glosa), 20r (a 3 glosa), 20v, 21, 22r (glosele 2-4), 22v.
°) Cf. de pilda glosele marginale dela f. 5v..
7) Cf. de pilda glosele marginalele de la f. 4, 12v, 13 si 18v. Uneori in
decorul chenarului se cuprinde si o cruce (cf. In acest sens de pilda f. 14'
(e cu cruce glosa a 2), 14v (cu cruce glosele 3-5), 15r (cu cruce glosele 2 si 3),
18r i 19r (prima glosa e cu cruce). De doud ori am Intalnit In decorul
chenarului si o mana care sustine chenarul (cf. In acest sens glosa marginala
dela f. 17v si prima glosa dela f. 51v). Cf. plansele VVII dela sfarsit.
°) Totusi cel al glosei marginale dela f. 47r, ce cuprinde numele Ilpamta,
e Impodobit frumos.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 17

cu Mircea fiul lui Mihnea ce! Rau si sfarsind cu Iurie fratele tarului
Ivan, serie o a doua persoana. Textul urmator, pana la IloArkiiii,
e scris de o a treia persoana. Pomenirea lui Petru Rare§ este scrisa
de o a patra persoana si o a cincea persoana serie pe copiii lui. Iar
semnatura egumenului Varlaam, text cu totul tarziu, ar constitui
o a sasea persoanä.
Fila 5r este scrisa de alte patru persoane. Asa inceputul pana
la mitropolitul Vasile este scris de o persoand. Numele: Teoc-
tist, Gheorghe si Tarasie sunt scrisi de o a doua persoana. Numele
Teoctist de o a treia mana iar numele Pahomie de o a patra Juana.
Semnatura lui Varlaam egumenul Bistritei, constitue o a cincea
persoana. Textul ce urmeazd cu arhimandritii si cu calugarii
de pe filele urrndtoare inclusiv fila 10°, este scris de aceiasi mana
care serie si inceputul filei 5". Insa adaosurile posterioare de pe
hiele 5r 10° sunt serse de diferite persoane. Asa cel de pe
fila 5" este scris de aceiasi persoana care serie textul posterior de
pe fila 4v. 0 alta persoana serie textul posterior de pe fila 5° dupä
cum o altà persoanä 11 serie cel pe pe fila 6r. 0 noua persoana
serie textul posterior de pe fila 6°. Douà persoane deosebite scriu
textul de pe fila 7" dupa cum trei persoane deosebite il scriu cel
de pe fila 7° a treia persoana e identica textului posterior
semnalat pe fila 5". Doug persoane deosebite scriu textul posterior
de pe fila 8r dar una din ele prima, este aceiasi care serie numele
V asile de pe fila 7°. 0 nouà persoand serie textul posterior de pe
fila 8° la fel o alta cel de pe fila 9r §i. o a treia textul de pe fila 91' .
Doua persoane deosebite scriu textul posterior de pe fila 10r, dupä
cum tot douà deosebite scriu textul posterior de pe fila 10°.
Deci numai pana la fila 10° inclusiv am constatat ca au scris
In Pomelnic nici mai mult nici mai putin cleat 30 de persoane.
, tersiiturile din Pomelnic. Incepand cu fila 4" Pomelnicul no-
stru este aproape peste tot plin de stersaturi. Procedeurile cari s'au
Intrebuintat in cazul de fata sunt In numär de dona: spalare si
radere. Primul consta in faptul ca s'a spalat Cu un produs chi-
mic textul initial §i peste locul spalat s'a scris un alt text po-
sterior 1). Cel de al doilea procedeu consta In faptul ca s'a ras, cu

1) Cf. in acest sens f. 4", unde numele copiilor lui Bogdan III, numele lui
Alexandru LApusneanu, al mamei lui si al celor care-i urmeazà, s'a scris peste
2

www.dacoromanica.ro
18 DAMIÁN P. BOGDAN

un obiect metalic ascutit, textul initial care apoi ori s'a lAsat gol 1)
sau s'a scris peste locul ras un text posterior 2).
Spatiile in4ial albe ale Pomelnicului. Faptul insä cá pe o sin-
gura filá scriu mai multe persoane 3) ne duce la concluzia cá In
cuprinsul acelora§i pagini ale Pomelnicului se 16sau locuri albe cari
apoi se completau ulterior.
Trice')And cu fila 5 se introduce sistemul ca In cuprinsul unei
pagini s'd nu intre decAt douà zaciale, §i e interesant de observat
intinderea zacialelor este identicä la paginele ce vin fata In fatà 4).
Se ajunge apoi, ca uneori s6 se scrie initial numai titlurile celor 2
zaciale de pe pagin4, cuprinsul lor urmând ulterior 5).
Limba Pomelnicului. Limba In care s'a scris manuscrisul nostru
este cea slavk in redactiune medio-bulgarä. Onomastica lug e
foarte bogata In rutenisme. A§a avem de pildà: KOCT*, KOCTI-14,,
10f1TH, ROAOTTA, GT611,10, BACHAHCA, 11N01(111Kti, HACK°, BIRK*, Rom*,
OAHlkti, 4411IO, NFU LIMO, (DETICA, GIIIKO, HMO, AOAK4, POMA 111K 0,
CDA10111Ittl, RACOlfTIU. Tot in onomasticA semnalAm i formele româ-
ne§ti, ca de pildà: KATEOHlitl, Iherp8.

un text initial, spdiat; la fe! moedx ItiapHWHA de pe f. 15v s'a scris peste un
text initial ras; cf. In acelasi sens si f. 44v, unde ultimele cuvinte, Incepand
Cu Ganwmra, s'au scris peste un text initial spdlat, cf. si plansele VVII
dela sfdrsitul acestui studiu.
Cf. In acest .sens f. 21v, 22, 24, 25. Faptul cd prin aceste din urmli
stersdturi Idsate apoi necompletate cu text posterior se eliminau numai
titlurile, supranumele i legdturile de rudenie ale personagiilor ne face sd
credem cd ele nu aveau la baza lor un motiv de fals ci un alt motiv: se mic-
sore numärul cuvintelor ce trebuiau a fi pomenite la serviciul divin i ca
atare o usurare pentru fata bisericeascd care le pomenea.
Cf. In acest sens de pildd f. 20r unde in primal capitol peste cuvantul
nomoop3T4 ras, legat de film sotia lui Toder Vascan s'a scris: florrop n uutruirk
fro; tot pe aceastd fad s'au ras cuvintele: nomorttra oro legate de Musa
si s'a scris posterior: MaHIII i ASMHTP4 legati de gptin; aceeasi fild: peste u
nop,poopuTa oro ras legat de Dragoui s'a scris posterior IIHH§i Marmutia, iar pe
f. 22r peste tt noApooputa, ras, legat de Dimitrie, s'a scris posterior: hotbox rodacoo.
Cf. mai sus paragraful: Scribii Pomelnicului.
Cf. In acest sens de pildl: f. 6, fag in fatd cu 7r; f. 7v f. 81' ;
f. 9v f. 10r; f. 10v f. 11r; f. 11v f. 12r; f. 12v f. 13r; f. 13v f.
14r (aici zaciala a doua e cea initial stearsd).
Cf. in acest sens de pildd zacialele de pe f. 11r, 13v, 14r a doua
zaciald e cea initiald nu posterioard.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL DIANAISTIREI BISTRITA 19

DATA SI AUTENTICITATEA POMELNICULUI


Manuscrisul nostru incepe cu urmAtorul text: 113KOAENTEAK

CbTitil,A1 H C11 nocnimnioTimk CliKVKMEHTEMIt CKATOr0 ASV,


HAN/MA CH NOM*HNKla K ATO 3nIu,EHAFIKTIWHA 61, K phr CA1.11111,011' K3,
norm Hi, ceia-ce in traducere româneascA dà urmAtoarele: Cu voia
Tateilui cu ajutorul Fiului cu vdrfirea sfeintului Duh, s'a
inceput acest pomelnic in anul 6915 indictionul 15, crugul soarelui
27, al lunii 18. Data indità ar insemna cà Pomelnicul a fost Mee-
put in anul 1407. Dar aceastä" data" e discutabilà cAci pe cAnd unii
dintre cercetnorii Pomelnicului o admit altii dimpotrivg se indoiesc
de contemporanietatea ei.
A§a primul cercet5tor al Pomelnicului, D. A. Sturdza, arat6
cà « pomelnicul e scris pe pergament, la fundarea monastirii
anulu 1407 »1). Melhisedec afirm6 eä Pomelnicul « dateag din
anulu 6915 (1407) » 2). Aceia§i Orere o exprimA §i loan Bogdan 2),
la fel apoi cercetRorul bulgar Miletiè 4), cum §i istoricii români:
Radu Rosetti 5) §i Const. C. Giurescu 6).
Cel dintâi cercet6tor care a afirmat cà Pomelnicul, in forma
slav6 In care-1 avem astAzi, nu este inceput in anul 1407 ci toc-
mai la junAtatea secolului XV e istoricul rus A. I. Iaci-
mirskij 7). De contemporanietatea Pomelnicului se indoie§te apoi

1) D. A. Sturdza, Annalele Academiei Romdne, Seria II, Tom. I (1880)


§edinta din 27 Iunie 1879, P. 146.
4) Melchisedec, Episcopul Romanului, O visita' la cdteva mcindstiri
biserici antice din Bucovina, In Analele Academiei Romtlne, Seria II, TOM.
VII (1884-1885), Sectiunea II, P. 269.
4) I. Bogdan, Vechile cronice moldovenesci Inainte de Urechia, P. 27 cel
mai vechiu 0 mai bogat pomelnic din cAte cunoa§tem pang acum este po-
melnicul dela Bistrita, care incepe cu anul 1407 »: ldem, Cronice inedite
atingettoare de istoria Ronufnilor, P. 33 la 1407 incepe i pomelnicul dela
Bistrita ».
4) Dr. L. Miletid 0 D. D. Agura, op. cit., p. 11: Foarte important izvor
pentru istoria romAneasca i anume pentru genealogia familiilor boiere0i
moldovene0i mai insemnate e pomenitul pomelnic al Bistritei (pe perga-
ment) care incepe cu anul 1407
4) Radu Rosetti, op. cit., P. 13.
4) Constantin C. Giurescu, op. cit., I, editia III, P. 435: un document
contemporan 0 de o perfectà exactitate ».
4) A. I. Iacimirskij, rparopiii lIam6nairb, p. 342.
2'

www.dacoromanica.ro
20 DAMIAN P. BOGDAN

d-1 I. VIAdescu 1), iar d-1 profesor P. P. Panaitescu crede ch. ne


aflAm In fata unei copii din secolul XVI 2)..
Care e adevàrul In urma celor expuse mai sus ?
Studiind in deaproape ductul scrisului, dela Inceputul Pomelni-
cului i pAnd la fila 3v inclusiv, ajungem la urmnoarea concluzie:
data Pomelnicului nu este contimporand 3), manuscrisul nostru nu
a lost inceput in anul 1407, dici una fi aceiafi persoand scrie
primele trei file al Pomelnicului, insä" din fila 3v e scris de
aceiasi mand numai inceputul capitolului privitor la Stefan cel
Mare si panä la cuvântul }Wain&
Faptul cá o aceiasi mArià scrie i inceputul capitolului privitor
la Stefan ce! Mare dovedeste urm6torul lucru: Pomelnicul a fost
copiat in timpul domniei lui .,Stef an cel Mare. Copierea s'a fäcut
dupà Pomelnicul inceput In anul 1407, care probabil c4 era scris,
fie pe lemn, cum fusese scris pomelnicul din 1417 al mânàstirei
Moldovita 4) sau poate era scris ori pictat pe peretele de
piatrà din altarul bisericii asa cum e cel al mândstirei Probota,

I. Vlädescu, Izvoarele Istoriei Ronzdnilor, I, p. 58 n. 3 Eu nià indoiesc


foarte mult si de vechimea atät de mare a pomelnicului dela Bistrila
P. P. Panaitescu, La littérature slavo-rounzaine ( XV-eXVII-e
et son importance pour l'histoire des littératures slaves, extras din Sbornik praci
I sjezdu slovanskijch filologa y "'raze, 1929, vol. II, Praha, 1931, p. 8, n. 25.
De contemporanietatea Pomelnicului se Indoieste i d-na Stefania Piscupescu
dar aceasta numai la inceputul studiului d-sale, cf. Stefania Piscupescu,
op. cit., p. 38, cäci pe la sfArsitul lucrOrii op. cit., p. 119 d-sa revine
afirmand categoric cd pomelnicul a fost Inceput la anul 1407 si e alcatuit
din 51 de file de pergament scrise kite° semiunciald moldoveneascä *.
Acelasi argument al ductului e si la lacimirskij. Cf. A. I. Iacimirskij,
op. cit., p. 342.
Cf. Innoirea din 1750 a pomelnicului mandstirei Moldovita, aflata la
Academia Romäng, mss românesti, nr. 921, unde la f. 4v-5r e prefata, din
care extragem: a lard deosebitl de toate aceste fiindi cà acell pomialnik iaste
foarte vekiu dupà cumi ami si mai zis si iaste preste toti scrisi din scan-
durd si pand In sandura... *. Acest pomelnic chiar In forma lui de astOzi e
deosebit de important Intrucdt In cuprinsul lui are numele a multor boieri
moldoveni, dintre cari ne Ingaduim aicea a mentiona câtiva: logordtul
Täutul, Isaia Stravici, loan Verisceac, Duma Braevici, Luca Arbore, Liciul
pdralab, vornicul RAcätäu Septilici, päcat numai cd numele vechi sar-
besti * s'au schimbat ca sä se potriveascd cu cele din sinaxar * (f. 5").

www.dacoromanica.ro
PONELNICUL 31ANASTIREI BISTRITA 21

scris in secolul XVII), sau al bisericei domne§ti din Thrgul Frumos


zidità In acela§i secol
Totu0 §i in cazul cb." manuscrisul nostru ne prezintà, la inceput,
un text dela Inceputul celei de a doua jurnAtäti a secolului XV,
Pomelnicul mângstirei moldovene§ti Bistrita este cel mai vethi
manuscris slav cunoscut, In acest gen, din Orne Române§ti, càdi
pomelnicul manastirei Cozia, mentionat inteun act al lui Vladislav
II, din 5 Ianuarie 1450 3), i cel al rnangstirei Govora, pomenit In
actul lui Vlad CAlugärul din 4 Fevruarie 1488 4), nu ni s'au pAstrat

Cf. pentru pomelnicul Pobratei scris sub Petru Rares G. Bals,


Bisericile moldovenesti din c,eacul al X VI-lea, volum aparte in colectia Bule-
tinul comisiunii monumentelor istorice, XXI, (1928), Bucuresti, 1928, p. 19.
Dupd fotografia datd de Bals pomelnicul are urmAtorul text: + n H._ _A 41,117,Hlf

l'OCHOAH AldwA Nes caos( lw C-reiusi BoesoAN. I ero lw HOIROM.


aro Marx 44 rocnossA,N. frO Mapix H 4Afka Hx H rocnomAx ero 6MH11 H 4,1Ad HX H
H fIHHA urmeazd un rand nescris, lAsat asa pentru continuarea pomelni-
cului domnesr i apoi vine: llonetese rocnome AMIBA 1,4611 csoero epontosaxa Kvp
l'orople erSmess (= f Pomeneste Doamne sufletul robilor tdi: al lui Io *tefan
voevod si al fiului sdu Io Petru voevod si al mamei lui Maria si al doamnei
lui Maria si copiii Ion si al doamnei lui Elena si copiii lor si al Mariei
Anei. Pomeneste Doamne sufletul robului tdu: al ieromonahului kir Gri-
gorie egumenul traducerea datd de Bals in op. cit., p. 19, e gresitd).
Cf. pentru pomelnicul zugravit al fresco al bisericei sf. Paraschiva
(domneascd) din Targul Frumos, G. Bals, op. cit., p. 80-81. Dupd fotografia
datd de Bals, pomelnicul are urmAtorul cuprins: dlo>mass rocnomi pkIWA
pesa csowo <Heme BOIR 0A4 H rocnoacm wo 6A1Hd H ,1"3,4 : Ch011a wo
GTithali H KOcTAHTHHA H POAAH4 H lIA4pTA. abee<ca> llene% EapTHK. 1h 4411CTRH

(= Pomeneste Doamne sufletul robului tdu: Petru voevod i doamna lui


Elena si copiii lor fiii lui: *tefan si Constantin §i Roxanda si Maria.
A zugrAvit Petru Vartic. In impdratia traducerea datd de Ba)s, op. cit.,
p. 80 81, e gresitd).
Cf. ultima editie a acestui act, la P. P. Panaitescu, Documentele
Romdnefti, I, Bucuresti, 1938, Nr. 84, p. 211-212.
Cf. ultima editie a acestui act, ibidem, I, Nr. 166, p. 367-368. Existd
insd In ceea ce priveste mandstirea Govora pomelnicul ei innoit de sigur
a doua °ara In anul 1777, aflat in Biblioteca Academiei Romäne, fondul
manuscriselor romanesti, Nr. 257. Pomelnicul incepe cu domnul Radul
doamna lui Catalina. O dovadd cd textul innoirei din 1777 e o traducere
a celui vechi slav o avem in faptul urmAtor: la f. 13v gAsim titlul acesta:
CTH E0/1tplH csonteauficiA noctgons wr firaptsk nfne PaMink soesom Ace§ti boieri
s'au sfarsit fiind tdiati de turci in vremea lui Radul voevod).

www.dacoromanica.ro
22 DAMIAN P. BOGDAN

In forma in care s'a conservat, dealungul veacurilor, Pomelnicu/


dela Bistrita 1).

1) Biblioteca Academiei Ron-lane posedd, In cuprinsul colectiilor sale, un


numär destul de bogate de mss Pomelnice, cuprinse in fondul mss romi-
nesti. Asa avem pentru Tara Româneascl urmatoarele: pomelnicul mitropoliei
din Thrgoviste, innoit In 1697 (ms 2101); cel al mArastirei Campulung,
innoit In 1710 (ms. 3722) ; pomelnicul bisericei din satul Tomsani, din 1731
(ms 2204) ; cel al schitului Comanca din 1748 (ms 2213) ; cel innoit In
1777, al manAstirei Dobrusa (ms 2197) ; pomelnicul manAstirei Codmeana,
innoit In 1781 (ms 2603); ce! din 1783 al schitului Dintr'un lemn (ms
2193) ; cel innoit in 1785, al mânAstirei Polovraci (ms 2209); al Cioclovinei,
innoit In anul 1780 (ms 2111) ; al metohului Episcopiei de Râmnic din 1789
(ins 2098) ; al manIstirei Tismana, In innoirea din 1798 (mss 2460 si 2500)
cel al bisericei din BArbAtesti (ms. 2147). Pentru Moldova avem: pomel-
nicul (sinodicul, acesta era titlul alitturi uneori si de proscomisarion, mal al
tuturor pomelnicelor serse sau Innoite In sec. XVIII fie In Tara Romaneascà
fie In Moldova, cf. in acest sens mss: 3722, 2098, 2500, 2603, 2204) innoit In
4754, al Mitropoliei Moldovei (ms 1567) si ce! Innoit In 1775, al manAstirei
Moldovita (ms 921) despre care am amintit mai sus, p. 20 n. 4. i nu
am mentionat in sirul celor de mai sus decat Pomelnicele i Innoirile din
sec. XVII si XVIII.
Addogam apoi pomelnicul marastirei Arges, aflat la Arhivele Statului
din Bucuresti inteo Innoire facutà, dupA toate probabilitàtile, sub Matei
Basarab. Aceasta Innoire a fost apoi tradusA In româneste i completata la
1785, iar autorul traducerii: postelnicul Petrache Giurca RAmniceanul, spune
c6 a prescris Innoirea de sub Matei Basarab (i ...acum a doa ora prescris In
zilele préluminatului domn Io Mihail Sutul voevod... *). 0 copie apoi, a
traducerei din 1785, s'a Mcut la inceputul sec. XIX si ea se aflk la un loc
innoirea i traducerea, adica In depozitul Arhivelor Statului. De altfel
o editie a acestor trei texte pregneste d-1 Aurelian Sacerdoteanu (cf. Aurelian
Sacerdoteanu, Vechimea Arge.pclui In Inchinare Inalt Prea Sfin-
litului Patriarh Miron cu prilejul Implinirii 9drstei de 70 ani, Bucuresti, 1938,
p. 165, n. 1 aici si lista domnilor munteni pänà la Neagoe, asa cum apar
1n innoire i In tAlmäcirea din 1785).
In ultimul timp si N. Iorga a publicat pomelnicul, innoit In anul 1665,
al bisericei Sf. Nicolae din *cheii Brasovului (cf. N. Iorga, O descoperire privi-
loare la biserica sfcintului Nicolae din ¡Fcheii Bragovului, extras din Academia
Romdrici, Mem. Sec. Ist., Seria III, Tom. XXII, Mem. 1, Bucuresti, 1939).
CA In pomelnicul prezentat de N. Iorga avem o innoire, probabil dup6 un
original inceput sub Neagoe Basarab, primul domn mentionat In pomelnic
e Neagoe ne-o dovedeste titlul pomelnicului care are urmAtorul cuprins:
110HORHCIAci 110/WitHHH1 WT MEATH WHOA ReArApCKH HMI i CTOAHH nporpaa, hpawoscnhi
.C1. MOM' H BOXBAA.1. csamro VAASA HACH-ICTri (144Ahl.WHil HAW( Koropmnikt o ammo
Aim Maim. H cLAToro apxripapxa H woorsopita XIHICTORA 11WCOA4I 11A,HOA4HICHICKWH, noca

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANA.STIREI BISTRITA 23

Am avea deci urmAtoarea filiatie a Pomelnicului nostru:


Pomelnicul original a fost Inceput In anul 1407, probabil din
Indemnul lui Alexandru cel Bun poate chiar la Inceputul anului
indicat §i anume de Indata ce cele douà mângstiri de seamä ale
Bistrita §i Neamt, au trecut sub obladuirea unui singur
conducgor: preotul Domentian, c'äruia i se dä titlul de arhiman-
drit *de Indatä ce ia conducerea amintitelor mAngstiri 1).
Asertiunea ce o exprim6m mai sus ne e confirmatà apoi §i prin
faptul cg primul personagiu, pomenit In Pomelnic, Intre arhiman-
driti §i chiar §i cu Insärcinarea amintità mai sus -11ALIMAHHK
CKAT*I1 WGIITEMI CHI (= conducàtor al acestui sfânt läca§) e
Dionisie zis Domentian.
CA pomelnicul a fost Inceput intradevär sub domnia lui Ale-
xandru cel Bun ne-o dovede§te urmkorul fapt: Odd* la Ale-
xandru cei dintAi domni sunt insemnati In Pomelnic cu totul
laconic Alexandru IAA e primul domn c'äruia scribul li serie nu-
mele Inteun capitol special In intregime Cu cernealà ro§ie
relatänd apoi pe larg asupra Intregei lui familii
In acest timp sub Alexandru cel Bun §i la 1407 s'au trecut
In Pomelnic primii domni ai Moldovei, apoi Alexandru cel Bun ca
fratele säu Bogdan, doamnele sotii ale lui Alexandru §i doam-
nele rude ale aceluia§i.
Al doilea rdstimp In scrierea Pomelnicului 11 formeaza capi-
tolul cu liii lui Alexandru: Ilia§ §i 5tefan. Probabil ca tot In acest
rastimp s'au trecut §i cei dintai mitropoliti morti, cei dintAi
dintre cinurile ceilugarefti §i dintre pravoslavnicii creftini cura §i
cei dintâi boieri ai Moldovei.

*avow' s-AhHH A*TO spor. (= S'a Ennoit acest pomelnic dela sfanta
Clh At*C11{4
biserica bulgara din suburbia cet'atii de resedinta Brasov intru ruga si lauda
sfantului hram al Prea sfintei Stapanei noastre Nascatoare de Dumnezeu
pururea Fecioarei Maria si a sfantului arhiepiscop i facator de Minuni al lui
Hristos, Nicolae Miralichianul, s'a scris In luna Fevruarie In 7 zile In anal
7173 1665, am dat textul de mai sus dupa fascimilul prezentat de N.
lorga In op. cit., plana I).
9 Se cunoaste de altfel data cand se fixeaza conducerea unica a celor
doul manastiri si ea este: 1407 Ianuarie 7, cf. actul Cu aceasta data la Mihai
Costachescu, Documentele moldopenefti Enainte de $tefan cel Mare, I, p. 52-53.

www.dacoromanica.ro
24 DAMIAN P. BOGDAN

Epoca urmatoare e a lui Roman fiul lui Ilias deei aproape


de jumatatea secolului XV.
Ajungem astfel la domnia atat de bogatO in fapte si in durata:
a lui Stefan cel Mare. Capitolele scrise pârta la Stefan ce! Mare
erau destul de bogate, poate chiar ca se sfarsise materialul
rezervat initial pentru cuprinsul Pomelnicului lemnul sau
stalpul de piatra din altarul manastirei si in acest caz Stefan.
cel Mare dispune, si in acest sens, o innoire, o copiere pe per-
gament a textului initial al Pomelnicului, avea doar si ce se
adaoge ; era adusa Intreaga lista a rudeniilor viitoarei sale sotii
dela Kiev, doamna Evdochia, ruda de aproape cu loan VIII,
impäratul Bizantului 1). Acesta e si unul dintre capitolele cele mai
de seama ale Pomelnicului.
Apoi prin donatiile, cari probabil ea le-a fäcut m'anastirei
Bistrita, intra in cuprinsul Pomelnicului si groaznicul tar al Rusiei,
Ivan IV, cu tntreaga-i familie 2). Se ajunge astfel la Insemnari din
secolul XVI.
Ultima insemnare cuprinsa in Pomelnic e din a doua jumätate
a secolului XVII si ea se situiaza mai precis dupa anul 1682
pomenind pe hatmanul pribeagului domn moldovean, Stefan
Petriceicu Grigore Habasescul 3).
In ceea ce priveste autenticitatea Pomelnicului ea e In afara
de once sindoiald. Unii dintre cercetatorii din trecut s'au radicat
hnpotriva contemporanietatii datei dar nici unul dintre ei nu s'a
indoit de autenticitatea Pomelnicului 4). In ultimul timp fug d-1
Victor Motogna s'a ridicat si impotriva autenticitatii Pomelnicului.
D-sa sustine ca « Lista Pomelnicului dela Bistrita nu este auten-
tica si prin urmare acest document n'a putut fi redactat In 1407,

9 Cf. Damian P. Bogdan, Pomelnicul dela Bistrila f i rudeniile dela Kiev


f i dela Moskova ale lui , tefan cel Mare, Bucuresti, 1940.
2) Asupra acestei donatii exist6 un studiu special al lui Iacimirskij. Cf. A.
I. Iacimirskij, B.ttarolsopwrenbnocrb Pycciamb r0CyAaperl 131. PyMblHiri B12.
XVIXIX BB. (.--- Donatia suveranilor rusi in RomAnia in secolele XVI
XIX) extras din Pycciiiii BUTHHICb, Moskova, 1899, despre Ivan IV, cf. p. 5-
) Cf. pe larg capitolul: Cuprinsul Pomelnicului.
4) Cf. pe larg capitolul: Pomelnicul f i studiile anterioare asupra lui.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 25

ci mult mai tárziu »1). Argumentarea d-lui Motogna e sprijinit'ä


pe faptul c6 In cuprinsul Pomelnicului se 014 Costea voevod,
necunoscut cronicilor tgrii §i nici unui act al lui Alexandru cel
Bun din 1403 Ianuarie 7 2).
Faptul 1nsä ca In Pomelnic Osim urmätorul titlu: sA,E 110A1H-
H4ATCRt BAM'JtIlICTHItTH PWCHOMPTE BEIHAH A10/1,1,0K/111XkIHCKILIA, ME
CATk CH : IIJAVkHH TOMAH IHIMIOCAAISHIilla rocnompia .3EAAAA WA, §i In
traducere: Aici se pomenesc binecinstitorii domni ai prii Moldo-
vlahiei, care sunt acettia: Pomenetie Doamne pe drept credinciotii
domni ai Ora acettia, sub acest titlu afl ndu-se printre ceilalti
domni §i Costea 3) dovede§te c4 §i Costea a fost inteadevAr &inn
al Moldovei. Dar domnia lui a fost atát de scurtà In duratä !neat
cronicele tarii din care páná In prezent nu s'a descoperit nici
una, care sä poarte data secolului XV cele mai vechi fiind copii
din secolul XVI nu au mai avut de unde lua informatia spre a
1nregistra domnia lui Costea, Pomelnicul nefiind cunoscut cronica-
rilor decát abia In pragul veacului XVIIIdar §i in acest timp sin-
gurul care-1 cerceteazä e numai Axinte Uricarul 4). Iatá ce spunea,
In acela§i sens al domniei lui Costea, Incg in 1923, regretatul Radu
Rosetti: « Mi sep are &A temeiul pentru care ceilalti cronicari nu
pomenesc de domnia lui, trebue clutat In scurta duratá ce aceastä
domnie va fi avut, el savár§indu-se probabil din vieat4 curând
dupa accesiunea lui la scaun »2). Ca despre lipsa lui Costea
voevodul din actul datat: 1403 Ianuarie 7, aceasta nu constitue
o dovadá temeinieä a inexistentei domniei lui Costea, c'áci actul in
chestiune nu ne este cunoscut deal, trite° traducere polonä 6)

Victor Motogna , Pomelnicul dela Bistrifa f i cei dintdi domni ai Mol-


dovei, in I nsemndri Igene, IV, (1939), vol. X, Nr. 4, p. 112.
Victor Motogna, op. cit., p. 110-112.
Cam aceea0 argumentare o prezintd 0 profesorul Constantin C. Giu-
rescu (cf. Constantin C. Giurescu, op. cit., I, p. 136) dar aceasta e necunoscutd
d-lui Motogna.
Vezi mai sus capitolul: Pomelnicul f i studiile anterioare asupra lui.
Radu Rosetti, op. cit., p. 13.
') Cf. ultima prezentare a acestei traducen, la Mihai Costdchescu, op. cit.,
I, p. 46-47.

www.dacoromanica.ro
26 DAMIÁN P. BOGDAN

de a treia mana 1) In care s'ar fi putut destul de u§or ca


editorul prim al acestei traducen i sa fi omis numele lui Costea.
Ca Pomelnicul nostru, in forma slava in care-1 avem astazi, este
o copie fidela a celui original, inceput in anul 1407, ne-o dovede§te
exactitatea calculului crugul soarelui §i al lunei 2) reproduse
intocmai dupa ce! din 1407.

CUPRINSUL POMELNICULUI

Textul Pomelnicului e format din capitole, cari bleep prin cu-


vintele: 3AI BOAMMAATCRt = aici se pomenesc fiecare capitol
cuprinzand personagii, sa le spunem, de o alta categorie sociala.
Asa primul capitol e al domnilor Ora, urmeaza cel al mitropolifilor,
apoi cel al arhimandri(ilor, al cinurilor cälugärecti, cel al ccilugeiri-
plor, al boierilor Moldovei, al muntenilor dela Chilia, al dreptcredin-
ciofilor creftini morti aici i paragraful cu titlul de capitol al
boierilor moldoveni cari au di zut in ritzboiul ca turcii §i al muntenilor.
Fiecare capitol e impartit In paragrafe incepand cu fila 5r cate
data' pe fiece pagina care incep prin cuvintele: Rom-kini Foc-
nom = Pomene0e Doamne. Atat capitolele cat i paragrafele au
marginal cuvantul BAUM). Incepand cu fila 4r glosele marginale,
cari cuprind lamuriri in plus fa0 de personagiile din textul
propriu zis, nu apar deck, pentru persoanele mai de seama.
Pomelnicul incepe cu data originalului: 1407, dupa care tr-
meaza o prefata cuprinzand caracterul donatiilor ce se pot face
pentru cei doritori a fi trecuti in Pomelnic, prefata care sfar§e§te
cu blestemul asupra acelora cari ar lndrazni sá treaca in Pomelnic
pe cineva fàrà§tirea egumenului sau al fratilor. Prefata, In forma
care se prezinta, e cu totul aparte, ea nefiind identica nici unuia

1) Dui:4 referintele lui I. Bogdan, din: Un document dela Alexandru cel


Bun din 1403 In Convorbiri Literare, XXXV, (1901), p. 353-354, actul a fost
publicat la 1854 de polonezul Wolanski inteo gazetà poloneza. Dupà textul
dat de Wolanski, G. Popovici a fAcut o copie pe care o publicl I. Bogdan.
9 Cf. pentru sistemul de calcul al crugului soarelui si al lunei, N. Docan,
Despre elernentele cronologice In documentele romdnesti, extras din Analele
Academiei Ronulne, Mem. Sect. Ist., Seria II, Tom. XXXII, Bucuresti, 1910,
p. 11 si 14.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 27

dintre pomelnicele arbesti 1) sau bulgaresti 2) contemporane,


cunoscute Ora acum.
Urmeaza apoi primul capitol al domnilor hit& foarte
sumar, se redau domnii Moldovei, incepAnd cu Bogdan si sfarsind
cu Iuga. Ordinea lor e urmatoarea: Bogdan, L4co, Costea,
Petru, Roman, tef an si Iuga deci aceeasi ordine, cu exceptia
lui Costea care lipsesteca in cronicile: dela Putna 3), Azarie 4),
moldo-polona 5) i Luccari 6).

Cf. pentru pomelnicele sarbe§ti, Stojan Novakovid, Cpucini cnomessug


XVXVIII mica (= Pomelnicele sarbe§ti din secolele XVXVIII) In
Diming cpuckor rieuor gpyarraa, cartea XLII (1875), p. 1-153. In cel
al man5stirei Lesnovo §*1 anume pe f. 9 e un capitol special pentru
domnii fàrii Romane§ti §i ai Moldovei, a chili titlu e redat de Novacovia
(In op. cit., p. 11) In modul urmator: nomeu 6narombmabab Krbrropb
rocrtogb HauliHxb oyrpomaxiucime aehunt M mamaacgme H BorAmfie. Cf.
pentru pomelnicele sarbe§ti §i Ljub. Stojanovid, Crapn cpucitn xpucoaynn,
Sian, 6HOrpa4Mie, neronlicu, mninuf, nomeinnut, agggCH u gp. (= Hrisoave
vechi sArbe§ti, acte, biografii, cronici, tipicuri, pomelnice, note §i altele) In
Cuomemg al Academiei regale sArbe§ti, III (1890), despre pomelnice
p. 176-189. In pomelnicul dela Sopociana, studiat de Stojanovid (op. cit.,
p. 176-177) stint trecuti: Petru Rare§ cu doamna Elena, Matei Basarab
.cu doamna Elena iar Intre ei un Radul, domn muntean; In acela§i pomelnic
Aunt trecuti fratii Craiove§ti §i un Dan voevod (ibidem, p. 178). Pentru
pomelnicele mandstirilor Pdinja §i Dedani In care de asemeni sunt pome-
niti domni munteni cf. interesantul studiu al d-lui Emil Turdeanu, Din
vechile schimburi culturale dintre Ronthni i Iugoslavi, extras din Cercetdri
Literare, III, (1939), Bucure§ti, 1939, p. 189-191 (cf. asupra acestui studiu
recenzia d-lui profesor P. P. Panaitescu din Revista Istoricd Rorndnd,
IX, (1939), p. 341 §i in extras sub: Recenzii, Bucure§ti, 1940, p. 14-15).
Cf. pentru pomelnicele bulgare§ti, prof. Iordan Ivanov, BliAr4PCICH CTAPHHH
*is% 111140Aomnd(= Antichitätile bulgare din Macedonia), editia II, Sofia, 1931,
p. 45, 68, 480, 489, 490, 523, 524. Ce! dela Trdskavec are un capitol
special pentru: swipe MO4iA411A4XTHCIfttlf, Intre care pomene§te Intdi pe un
hatman Dumitru, apoi, tntre alte nume §i un NicoarA logofdt. In pomelnicul
mandstirei Zograf sunt trecuti: domnul *erban Cantacuzino cu familia;
*tefan predecesorul lui Petru Rare§, apoi domnii Moldovei Incepand cu Petru
Rare§ §i sfAr§ind Cu Ieremia Movilà (cf. ibidem, p. 523-524).
Cf. pentru cronica dela Putna, I. Bogdan, Cronice inedite atingdtoare
de istoria Ronuinilor, p. 143.
Cf. pentru letopisetul lui Azarie, I. Bogdan, Letopiseful lui Azarie
In Anakle Acaclemiei Roindne, Mem. Sect. Ist., Seria II, Tom. XXXI
(1908-1909), p. 146.
Cf. pentru textul cronicei moldo-polone, I. Bogdan, Vechile cronice
moldovenesti pdnd la Urechia, p. 173-174; Idem, Cronice inedite atingd-
toare de istoria Romdnilor, p. 120. Cf. pentru aceasta cronicd §i P. P. Panai-
tescu, Cronica moldo-polond In Revista Istoricd Romilncl, I, (1931), p. 113-122.
4) Cf. Giacomo di Pietro Luccaii, Copioso ristretto degli annali di Rausa,
Venetia, 1605, p. 105. In aceasta cronica Petru Mu§at e numai sub numele

www.dacoromanica.ro
28 DAMIÁN P. BOGDAN

Apoi pe larg, urmeaza Alexandru cel Bun Cu intreaga-i


familie: fratele, sotiile, doamnele rudenii una din ele poate fi
§i sora, necunoscuta altfel, a lui Roman Mu§at 1) §i copiii.
Pomenirea cuprinde apoi pe urma§ii lui Ilia§ §i tef an.
Se ajunge astfel la stefan cel Mare, unde se pomene§te mama
lui, copiii, sotiile, fratii §.1 surorile lui.
0 Ma izolata cuprinde apoi rudeniile din Tara Romaneasca
§i dela Mangup ale lui stefan cel Mare. i dupa ultimele cercetari 2)
dintre personagiile dela Mangup se pot identifica urmatoarele:
Isac era fratele doamnei Maria, copii dimpreuna cu un Alexandru,
ai lui Olobei, care ar fi purtat numele cre§tin de ¡van 2); David e
probabil ultimul Imparat al Trapezundului, cäsatorit cu Maria
matu§a doamnei Maria in calitate de sora a lui Olobei. Dar pe
inscriptiile lui Alexis de Mangup tatal lui Olobei se identifica'
§i initialele unui Manuil 4, care poate fi primul personagiu, amintit
In Pomelnic dimpreuna cu doamna lui Ana.
Se trece apoi, pe aceia§i fila, la Bogdan III §i familia lui, pome-
nindu-se 7 copii cu mama lor. Urmeaza pomenirea lui Alexandru
Lapu§neanu, a mamei lui §i a altor personagii. Insá cneajna
Maria §i sora ei Anghelina sunt serse de aceia§i mana care serie
numele lui Bogdan III §i cele ale familiei lui. SA fi avut

Mussatin. Faptril cá Luccari prezintd in formä slavä numele iVlussatin ( = niks-


waTH.) i Ilie (= 11414, exact deci ca in Pomelnicul nostru) dovede§te c4 el a
cunoscut o cronicA slavä moldoveneascä iar nu una scrisä in romAnWe cum
dimpotrivä crede d-1 Minea (cf. I. Minea, Despre cea mai veche cronial a Mol-
dovei in Anuarul liceului I. Maiorescu (din Giurgiu) pe anul fcolar 1919
1920, Bucure0i, 1922, p. 16).
Cf. Damian P. Bogdan, Des pre domnii moldoveni Stefan I fi Jura in
Revista Istoricei Romdmi, XI, 1939. p. 173, n. 5.
Cf. Alexandr Alexandrovich Vasiliev, The Goths in the Crimea, Nr. 11
din Monographs of ihe mediaeval Academy of America, Cambridge, 1936,
p. 282 §i A. V. Solovjev, CnopHme Boripochi no ncroprii ronitaro oisnitecma
Wb Kpiamy. fo nosoily A. A. Vasiliev, The Goths in Crimea...
Chestiuni controversate in istoria principatului gotic din Crimeia, cu pri-
lejul cArtii lui A. A. Vasiliev...) in AHHaRlal micTirryTa mewl H. H. Roma-
:Kona, IX (1937). p. 93-104. Cf. asupra acestui din urmä studiu i recenzia
noasträ din Arhiva Romtlneascei IV (1940), in extras sub titlul: Manguput
In lumina unor noui cercetiíri, Bucure§ti, 1940.
Cf. A. V. Solovjev, op. cit., p. 95-96.
Ibidem, p. 99.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI B1STRITA 29

Stefan cel Mare Inca o fiica Anghelina pe langa cea cunoscuta de


Maria 1) ?
Sirul personagiilor domne§ti continua i versoul filei 4 cuprinde
pe Vlad V, fiul lui Vlad Calugarul, cu mama §i sora lui. Dar Mar-
Lea, Semca §i sora lor Deica, cine sa fie ? De sigur cà tot personagii
ale familiei domnitoare din Muntenia. La fel o fi í Marina.
Urmeaza Mircea, fiul lui Mihnea cel Rau. Aceia§i mana serie,
In continuare, numele tarului Ivan IV cel Groaznic unii cerceta-
tori romani au crezut Insa ca e vorba de Ivan III cuscrul lui
Stefan cel Mare 2) i Intreaga lui familie cu tarina Anastasia
Romanovna 3), din prima casätorie 4). Astfel e pomenit tare-
viciul Ivan deci o dovada ca. inserarea In Pomelnic s'a facut
Inainte de Noemvrie 1582 caci In Noemvrie 1582 tareviciul Ivan e
omorat de tatal san, groaznicul Ivan 5). Dupa Iarevici vine fiica
Evdochia 8), fiul Teodor cel mai mic fiu al lui Ivan IV, care

1) Cf. pentru Maria, moartà In 1518, inscriptia mormantului ei, la Eugen


Kozak, Die Inschriften aus der Bukovina, Wien, 1903, I, p. 90 si facsimil.
51 Cf. Melchisedec. Episcopul Romanului, Inscriptiunea dela mlindstirea
Ra'sboieni fudeful Neamtului, In Analele Academiei Romdne, Seria II, Sectiunea
II, Tom. VII (1884-1885), p. 192. Aceeasi pärere si la St. Nicolaescu, op.
cit., p. 147-148, care e inlaturatd de d-1 Minea (cf. I. Minea, op. cit., in
Cercetdri Istorice, VIII IX, p. 76 si n. 1), dar identificarea tarului Ivan,
prin Ivan IV ce) Groaznic era fAcut6 incA In 1899 si ea se datoreste lui A. I.
Iacimirskij (cf. A. I. Iacimirskij, op. cit., p. 5).
Aceasta era fiica lui Roman Iurievici Zahariin-Kotkin, cf. !Maim
co6paiffe pycciourb n-kronoceii (= Colectia completA a cronicelor rusesti),
editia Comisiei arheografce, XIII, p. 151, 152 si 154.
Se stie de altfel ca Ivan cel Groaznic a avut nici mai mult nici mai
putin deat cinci sotii legitime in afarà de dou4 tAitoare cunoscute
cf. de pildâ D. Ilovajskij, liciropYa Pocciii (=Istoria Rusiei), III, (1890),
p. 170, 279, 280 si 281.
Cf. D. Ilovajskij, op. cit., III, p. 327.
5) Cf. pentru Evdochia, !Imam co6paiiie pyccioirb wkronaceii, XIII,
p. 265, Despre aceasta Evdochie credea A, Papadopol-Calimah c4 e fiica
Olenei, fiiç la rându-i a lui Stefan cel Mare (cf. Alexandru Papadopol-Ca-
limah, Sofia Paleolog, nepoata impeiratului Constantin XII Paleolog si domnita
Olena fiica domnului Moldaviei, Stefan cel Mare In Analele Academiei Romdne,
Mem. Sect. Ist., Seria II, Tom. XVII (1894-1895), p. 127), facand trimi-
terea fare altele si la studiul lui Melchisedec: Inscriptiunea dela rneineistirea
lasboieni, judelul Neamlului (identificarea studiului ne apartine In-
trucat Papadopol-Calimah citeaza: Melchisedec, Pomelnicul dela Ma' netstirea

www.dacoromanica.ro
30 DAMIAN P. BOGDAN

ajunge tar in 1584 §i detine tronul Ora in 15981) §i Iurie, cneaz:


de Tighe', fratele lui Ivan IV 2).
In continuare e pomenita doamna Roxanda numele ce o
precede, tot al unei doamne, e §ters §i peste el e posteriorul:
doamna Elena §i apoi numele: Marl, Grigore §i Despina, iar
glosa marginala indica pe doamna lui Mihnea voevod cu fiii ei. De
sigur ca e vorba de Mihnea cel Rau dar marginala se refera la
textul initial ce precede pe doamna Roxanda.
Se trece apoi la pomenirea lui Petru Rare§, mama qi prima
lui sotie, Maria dar acest din urma nume este scris de aceia§i
manä sing peste un loe ras se poate ca initial sa fi fost numele
celei de a doua sotie Elena caci copiii cari urmeaza ai luí
Rare§ sunt §i din prima §i din a doua casatorie, scri§i insa de
o alta mana. Primul dintre copiii lui Rare§ e stefan voevodul
deci insemnarea e din 1551-1552, cand el era domn. Urmeaza
apoi Petru, fiul voevodului stefan, pomenirea continuand prin:
Constantin, Roxanda, Bogdan, Maria §i Ana, copiii lui Petru Rare§.
Deci cum vedem Ilie lipse§te §i e naturala aceasta lipsa dat fiind
faptul ca el trecuse la mahomedanism 3) deci ilia o dovada ca in-
semnarea pomenirei copiilor lui Rare§ se face in timpul scurtei
domnii a lui tef an Rare§. Insa e curios ca tot acest paragraf, am
putea zice, cu toate ca n'are marginal zaciala, al pomenirei copiilor-
lui Petru Rare§ este scris peste un text initial ras, sa fi fost initial
pomenirea unui alt domn, tot ce e posibil, caci textul initial nu cu-
prindea, pentru locul unde Bunt trecuti coplii lui Petru Harm
decat numai un singur rand.
Dupa capitolul domnilor, vine dupa cum am aratat mai ina-
inte, cel al mitropoli(ilor reiposati. Cel dintai e Iosif, apoi
Samuil, Ioanichie §i Vasile cu exceptia lui Macarie, §i a lui Gri-
gorie Unitul, inexistenti in Pomelnic, ordinea e aceia§i cunoscuta

Bistrip din Moldova). Dar trimiterea e gre§ita cad In op. cit., a lui Mel-
chisedec §i la pagina indican, nu exista identificarea data de Papadopol-
Calimah.
Cf. D. Ilovajskij, op. cit., III, p. 170 §i 249.
Ibident, III, p. 61-62.
8) Deci citirea d-lui St. Nicolaescu (cf. St. Nicolaescu, op. cit., p. 158) care
vede In Nlapim pe (114)1x. e gre*ita §i ea a fost Inlaturata de d-1 Minea (cf. I.
Minea, op. cit., In Cercetdri Istorice, VIIIIX; p. 87, n. 2).

www.dacoromanica.ro
POAIELNICUL MANASTIREI BISTRITA 31

§i din Istoria bisericei rondinefti 1), a lui N. Iorga. Dupa Vasile


urmeaza textul posterior cu Teoctist 2), Gheorghe 3), Tarasie 4),
un alt Teoctist 5) §i Pahomie 6).
Capitolul urnator e al arhimandritilor dar Intre ei se
strecoara un staret §i mai multi ieromonahi. Cel dintai e conducli-
¡oral din 1407 al Bistrilei §i al Neamlului, Domentian numit, Ina-
inte de schimnicie, Dionisie. ti urmeaza staretul Grigore inainte
de schimnicie Gavriil fli pe care Iacimirskij 11 identifica gre§it
prin scriitorul Gavriil 7), care e qi el pomenit in capitolul urmator.
Al 3 personagiu e arhimandritul Eutimie lnainte de schimnicie
Eustatie probabil ca acesta e conducatorul din 1455 al
Bistritei §i In acest caz la 1455 el 'ma nu era schimnic 8). Urmeaza
apoi arhimandritul Paisie egumen al Putnei sub stefan cel
Mare, fiind instalat de stefan pe data de 15 Fevruarie, anul 1486 9).
Scriind de moartea lui care se intamplä la 23 Iulie anul 1502 10)
cronicarul Ureche are despre el §i Atanasie Bolsun 11) urmatoarele
cuvinte frumoase: # amandoi lauda0 de viag Mina ksi curata, carii
In vieata lor nimica n'au lipsit ce li s'au cazut pastorilor, ca A' nu
faca »12). Paisie e cunoscut rli prin porecla de # cel Scund » dupa

7) N. lorga, Istoria bisericei Ronuinesti si a aiefei religioase a Rorndnilor,


editia II, II, p. 325.
2) Dupti N. Iorga, op. cit., II, p. 325 mitropolit In anii 1451-18 Noemvrie
1477,
4) Dup. N. Iorga, op. cit., II, p. 325 numit Nemteanul, mitropolit In anii
1477-1510-1511.
4) Probabil episcopul de Roman dela c. 1472, cf. N. Iorga, op. cit., II,
p. 333.
4) Probabil episcopul de Roman din 1502, cf. ibidem, II, p. 333.
4) SA fie, episcopul de Roman din sec. XVIII?
7) A. I. Iacimirsldj, rpuropIA 1aza6.nairs, p. 26.
) Cf. prezenta arhimandritului Eustatie, ca egumen al Bistritei, tare
martorii actelor din 1455 Iulie §i August 15 (la Mihai CostAchescu, op. cit.,
II, p. 540 §i 544.
4) Cf. loan Bogdan, Letopiseful lui Azarie, p. 150.
Ibidem, p. 151.
77) Vezi mai departe, p. 33, despre Atanasie Bolsun.
Cf. Letopiseful Tdrii Moldovei pdnd la Aron Vail, Entocmit de Grigore
Ureche Pornicul gi Simeon Dasciilul, editia II, C. C. Giurescu, Craiova, 1939,
p. 60.

www.dacoromanica.ro
32 DAMIAN P. BOGDAN

cum ne atestä' o nota a scriitorului ierodiacon Paladie, dela aceia§i


manastire Putna 1) cum §i cronica lui Azarie 2).
Capitolul trei e al cinurilor cdlugeirefti. i In paragraful patru
gasim urmatoarea pomenire: motiara l'huicYa OypHka H CitHEA ero,
MOHAV 1`419THAd C'101HCATEA* (= al monahului Paisie Uricul qi al
fiului sàu monahul Gavriil scriitorul) care inlatura asertiunea
exprimata cu atata tarie de A. I. Iacimirskij 3) ca Gavriil din acest
loe este unul i acela§i personagiu, pomenit sub titlul de staret, In
capitolul precedent. Daca ar fi fost un personagiu identic atunci
cum se explica ca intai e mentionat staret qi apoi calugar ? .5i e
ciar ca e vorba de douà personagii; cáci nicaieri In intreg cuprinsul
Pomelnicului un acela§i personagiu nu e pomenit de douà ori.
La acestea se mai adaoga apoi i faptul ca Iacimirskij daduse
intentionat o lectura incompletä' a textului referitor la -La-I'M lui
Gavriil caci la el e: OVpHKA H MINA Er0 AWHAKA l'aziffuna CitfilICATIAll
§i aceasta spre sprijini parerea ca Uricul era frate cu mitropo-
litul rus Kiprian. In realitate lug se vede cà numele ii era Paisie
ca uricul era numai un atribut scriitor de unce meserie de
scriitor care apoi o mo§tene§te i fiul sàu Gavriil 4). Gavriil din
Pomelnicul nostru e un cunoscut i invatat scriitor al Moldovei
din prima jumatate a secolului XV, ell§i traia vieata in manastirea
Neamtului, lui i se datore§te splendida evanghelie slavo-greaca,
sfar§ita de scris la 13 Martie anul 1429, §i care astazi se afla In
Biblioteca Bodleiana din Oxford 5). i tot el serie o serie intreaga
de mss, aflate astazi in fondul slay al Bibliotecii Academiei
Romane 6).
Capitolul continua, iar la fila 10v Intalnim un nou scriitor dela
Neamt, ierodiaconul Teodor.
Publicata de Eugen Kozak, In op. cit., p. 71, n. 1.
Cf. loan Bogdan, Letopise(ul lui Azarie, p. 150.
A. I. Iacimirskij, op. cit., p. 229-233.
Dar asupra acestei chestiuni identitatea lui Grigorie Tamblac cu
Gavriil scriitorul, preconizatd. de Iacimirskij ne ocupdm pe larg in studiul
nostru, Des pre manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Romdne, cf.
extrasul din Arhiva Romtineascd , IV (1940), Bucure§ti, 1940, p. 17-26.
Prezentatd la noi de Ion Bianu in Documente de Arid Romdneascd din
manuscripte vechi, fase. I, Bucureti, 1922.
4) Cf. In acest sens mss Nr. 149, .164, 165, 136, 122, 143 §i 123 am
citat In ordinea cronologicd.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 33

Pe aceiagi filä, In paragraful al doilea, se afl i cgluggrul Ata-


nasie Bolsun, un personagiu de seamA din timpul lui Stefan cel
Mare, aceasta %hand mama' de cele ce relateaz6 cronicarul Gri-
gore Ureche 1). Tot Ureche ne d i data mortii lui: 4 August
1502 2). In acela§i paragraf intalnim apoi pe un alt scriitor din
timpul lui Stefan cel Mare, ierodiaconul Paladie, scriitor la mân6-
stirea Putna care §i. serie, In 1489, o evanghelie, pentru mangstirea
unde vietuia 3). In acelaqi capitol gAsim pe un Efrem, episcop de
Roman 4).
Un paragraf care are un titlu posterior: aici se pomenesc
arhiepiscopii §i ca atare nu 1-am mentionat In cuprinsul celor-
lalte capitole initiale mentioneaz4 lilt:Ai pe un Teofan poate
Mitropolitul Moldovei din 1538 9. In continuare vin episcopii:
Macarie poate cel de Roman din 1513-1514 0); Pahomie
poate cel de 11.5.d5uti din 1504 §.1 1515 7); Dorotei poate ce! de
Roman din 1528 circa 1531 8) ; Anastasie intitulat episcop al
Ungariei, e probabil cel de Vad de sub Petru Rare§3); un alt
IVIacarie, probabil tot de Roman din 1531-1558 10) ; un Elazar
neindentificat ultimul personagiu e arhiepiscopul (mitropolitul)
fárii Româneqti, Anania, probabil cel din 1.545, mort la 3 Fev-
ruarie 1558 §i ingropat in mângstirea Arge§, ca ruda al lui Neagoe
Basarab 11). Intre un ir intreg de ieromonahi i monahi apare
vrednicul MOAOAEll,k calugar Iacov, cel dintâi conductor al
ctitoriei lui Alexandru Upureanu, mârastirea Slatina, fiind

2) Vezi mai inainte, p. 31, din studiul de fag.


2) In editia J1 citat6 a lui C. C. Giurescu, p. 60. *Urea mortii lui
dar numai cu data de an e i In letopisetul lui Azarie, aici Insa Bolsun
poartd numele de Andonie dar glosa margina15. &anal; e adaosI pe margine
ca ro§u, Intocmai ca in Pomelnic (Cf. loan Bogdan, op. cit., p. 151 0 n. 2).
a) Cf. Eugen Kozak, op. cit., I, p. 71 n. 1.
4) Necunoscut in Istoria bisericei rontzinesti f i a viefii religioase a Romd-
nilor a lui Nicolae Iorga.
2) Cf. N. Iorga, op. cit., II, indice sub voce.
2) Ibidem, II, p. 333.
7) Ibidem, II, p. 336.
9) Ibidem, II, p. 333.
9) Ibidem, II, p. 329.
19) Ibidem, II, p. 333.
") Ibidem, II, p. 320.
3

www.dacoromanica.ro
34 DAMIAN P. BOGDAN

instalat de acesta In anul 1558 1). Iacov cel vrednic, a fost un


personagiu de seamg sub Läpu§neanu rli de sigur §i sfetnic al
acelua§i domn, ceea ce ti aduce groaznica moarte sub loan Vod5
Armeanul, fiind lngropat de viu 2). In continuare aflArn apoi
intr'un paragraf, pomenirea lui Prohor <4 arhiepiscopul celei dintAi
Iustinianii ce este Ohrida », e vorba, de sigur, de mitropolitul cu
acest nume, care a pastorit Ohrida Intre anii 1523-1543 3). De
aceia§i maná urmeag apoi: mitropolitul Nicanor probabil
rnitropolitul Moldovei dela sfar§itul secolului XVI 4), iar mar-
ginal inghesuit intre glosa marginalä §i cele cloud fete bise-
rice§ti amintite §i de o alta mAn6- e un episcop Isaia pro-
babil cel de Radauti din 1572 circa 1580-1581 5). Sirul iero-
monahilor §i al monahilor continua §i Intre cei dintai e un Ioil
poreclit Balm- acdir.
Ajungem astfel la un non capitol al alueiritelor. In acest
capitol, peste un text initial spälat, aflä'm pomenirea arhiepisco-
pului de Suceava, Grigorie, de sigur a e vorba de mitropolitul
Grigore Roca care sfinte§te mAnAstirea Slatina 6), ctitoria lui
Alexandru Upuqneanu. lar apoi, intre un §ir de preoti §i monahi,
e pomenit §i logofatul Gheorghe Movilà.
Un non capitol cel mai important dupg cel al domnilor 11
constitue pomenirea boerilor teirii Moldovei. Cel dintAi e un Bogdan,
trecand peste textul ras, retinem apoi pe Iug§a, Neagoe logof6tul,
Jurj tii Banciul deci numai boieri din vremea lui Alexandru

Cf. cronica lui Isaia dela Slatina, la Ioan Bogdan, Vechile cron ice mol-
dovenesci pdnd la Urechia, p. 171 §i cronica lui Grigore Ureche in editia citatà
a iui C. C. Giurescu, p. 121 aici numai data sfintirei manastirei aci
pomenirea lui Iacov e in cronica lui Isaia dela Slatina.
Cf. cronica lui Grigore Ureche in editia citata C. C. Giurescu
p. 154.
Cf. Golubinskij, Kpa-raiii otieprb ncropIri npanocaannburb gepiateli
6onrapcaoil cep6caoii 11 pymbmcgoil HRH monAo-aanawcaoil (= Scurta privire
asupra istoriei bisericelor ortodoxe: bulgark sarb4 si româneascii sau moldo-
valah5.), Moskova, 1871, p. 134.
Cf. N. Iorga, op. ca., II, p. 325.
3) Ibidem, II, p. 336.
') Cf. cronica lui Grigore Ureche in editia citata C. C. Giurescu
p. 121 si N. Iorga, op. cit., II, p. 325.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 35

-cel Bun 9. i lista continua: Stanciul Ponici, sub Ilia§ §i


fan 2); Costici §i sotia lui Ana probabil postelnicul cu acest
nume din prima jumatate a secolului XV 6). E interesant de
semnalat c deseori boierii apar dimpreung. cu sotiile §i copiii lor
iar uneori chiar §i cu pgrintii §i acest fapt are o deosebità im-
portantrt din punct de vedere genealogic. ReOnem apoi pe Costea
Pereschiu, vistiernic la 1443 Martie 6 iar la 1448 Fevruarie 23
apare ca mare vornic in actul de pribegie, dela Colomeia, al lui
Roman fiul lui MEW). Un text posterior ne arata pe un Ieremia
episcop de Roman 5). Dintre boieri retinem apoi pe Tador Vascan
dimpreunil cu sotia Ana care apare in acte incepAnd cu
data: 1443 Martie 6, iar la 1452 Octomvrie 27 e stolnic 6). Intre
Vascan §i solia sa e intercalat, posterior, neamul lui Nestor Ureche
cu glosa margined: Ureche mare vornic, §i astfel e mentionat
Nestor cu sotia Mitrofana, fiul Constantin §i pä."rintii: Maxim §i
Dumitra dar fiul r¡i pgrintii apar peste alte texte initiale rà-
zuite 7). E pomenit apoi un Stanciul RtImar desigur tot boier
dela jumAtatea secolului XV §i probabil din aceia§i epoc5. e §i
stolnicul Bogdan cu sotia Dragolea 8). Retinem mai departe pe
Costea Danovici boier sub stefan cel Mare, dar numai pang
la 1468 2) cu sotia Teodora §i fiul Daniil ; pe boierul Jurj cu

7) Cf. pentru Iupa, Neagoe logofatul, Jurj (Giurgiu) i Banciul, Mihai


Costachescu, op. cit., II, indice sub voce.
i) Cariera lui e urmArita,.itn amlnuntime, de Mihai Costachescu in op. cit.,
I, p. 432-433, prima oari e mentionat in 1442 Martie, lar ultima oara
1447 Fevruarie 11.
Cf. pentru el, Mihai CostAchescu, op. cit., II, sub voce.
Cf. §i ibidem, II, p. 388-389, aici e identificat prin Costea piircAlab
care apare in acte incepand cu data: 1448 Fevruarie 18.
Necunoscut, op. cit., a d-lui Iorga.
4) Cf. §i Mihai Costachescu, op. cit., Il, p. 451-452.
E interesant de semnalat cà neamul vornicului Ureche apare ai in
pomelnicul mtinAstirei muntene Arge§. A.ga in tnnoirea acestui pomelnic,
facuta sub Matei Basarab (cf. studiul de fatà, p. 22, n. 1) aflArn urmAtorul
paragTaf: HAI MOAACHIHM, HOAttHH rocnoAll Awing pa moil a HAPCTHH CH
Moldovenii, pomene§te Doamne sufletele robilor tai in implratia ta) lar dup5.
acest titlu urmeaza pe patru coloane: M ir At
AN HTP0,4H<A>, IWH II ANN-
Alma, grim, HicTop, mHxdRA fl KdT4AHild, erTald, P4Alra, Map6/14 II PeArn, Mapa.
Mihai CostAchescu, op. cit., II, sub voce.
Ibidenz, I, p. 357-358.
3.

www.dacoromanica.ro
36 DAMIAN P. BOGDAN

sotia Ana si fratdi sai Mihail si Simeon ; pe Baicean cu sotia Elena


si fiul loan ; pe Sarbul cu parintii: Drag si Musa, sora Iba si fratele
Nicolae deci un intreg arbore genealogic ; pe Iurie Serbici, boier
sub Petru Aron 1) ; pe Vitolt cu sotia Ana ; pe Jurj cu tata! Drujea
si sotia Evdochia (in text forma ruteana Vodotia); pe vornicul
Goian din timpul lui Stefan ce! Mare, si trecerea lui in Pomelnic
se face inainte de 1464 eaci la 28 Aprilie 1464 el devine parcalab
de Hotin 2) si pe Stan cu sotia Musa, copiii: Ieremia si Varvara
.si parintii: Tatomir si Tolea. Lista e in continuare si din sirul lor
retinem pe urmatorii: Mihail Cosilä cu sotia Maria; Duma Micaci,
cu sotia Magda si copilul Ana spatar sub Petru Aron 3). Stetco
Coila cu soSia Magda si copiii: Roman, Vasilica, Elena si
Maria boier sub Ilias si Stefan4) ; loan Julici identic lui
loan Pantece, boier cunoscut in prima jumatate a secolului XV
dar s'i sub Stefan ce! Mare 5), probabil ea tot din prima jumatate
a secolului XV e si un Ioan vistiernic 6). Apoi un Mihail Pereci-
chiu e de sigur o rudä a amintitului mai inainte Costea Perecichiu;
Petre Ponici, boier sub Alexandre' iar Stetco Damäcus fiu al
stolnicului Därnacus din vremea lui Alexandru cel Bun e boier
sub Stefan cel Mare, dar numai Oa. la 12 Septemvrie 1468 7).
loan Dobrul e logofatul lui Stefan ce! Mare, faptul 'risk ea sub
numele de loan Dobrul e cunoscut numai actului extern, din 10
Mai 1466, destinat manastirei Zograf 8), e o dovada ea scribul
Pomelnicului a cunoscut numele dublu din actul pomenit. De
sigur ca tot din acest timp secolul XV aunt: un boier Tibor,
andru Porca, Ivan Cu intreaga4 familie: sotia, Marina, tata!
Ilea, copii.: Duma si Mihul, sosia Mihului, Marusca si copilul lor :
Mihul deci iarasi un intreg arbore genealogic. Tot din acest
timp va fi si un Lazar Carp. Apoi Neag Calmatui iarasi cu

Cf. Mihai Costächescu, op. cit., II, p. 583.


loan Bogdan, Documentele lui yStefan cel Mare, I, p. 78 §i II indice
sub voce.
Cf. Mihail Costdchescu, op. cit., II, p. 561.
') Ibidem, II, indice, sub voce.
Ibidem, II, p. 383.
Ibidem, II, indice sub voce.
7) Cf. loan Bogdan, op. cit., I, p. 128.
4) Ibidem, I, p. 101.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI B1STRITA 37

Intreaga-i familie: sotia Neaga §i copiii: Stana, Fetion §i Neagul:


e .boier sub stefan ce! Mare 1); loan Secará cu sosia Maria
e pArchlab de Roman sub acela§i domn 2). Urmeazà, interca-
lat Intre textul initial 0 text posterior §i din textul initial
retinem numele lui Reate, pArcàlab de Neaml, tot sub stefan
cel Mare 3).
Un nou capitol 11 formeag: pomenirea muntenilor dela Chilia ;
intre ace§tia §i un Matei de Cetatea Albä. Paragraful trei poarta
un titlu de capitol: Aici se pontenefte neamul Nicorescului, care
Ina e posterior, format dup6 cel dintai nume pomenit In para-
graf: Nicoarà. Retinem atAt din primul paragraf cat §i. din cel
ce-i urmeazà, urmatoarele nume: Nicoara Sarbescul, boier sub
tefan cel Mare 4) ; Coste Stroescul cu fratele gu Bratul pro-
babil tot din aceea§i epoc4; teful Hran6, vornic sub tefan cel
Mare cunoscut Ins6 In actele lui stefan ce! Mare numai sub
numele de Hran6 5) ; loan Mu§at, pareglab de NearnS sub acelakli
domn cunoscut insa ca §i predecesorul sàu numai sub al doilea
nume: Mu§at 6) ; Petre Buzureac §i Iuga zis Ignatie, cunoscutul mare
vistiernic de sub tef an cel Mare 7). In continuare sunt pomeniti
hare boieri, §i preoti probabil in legauri de rudenie cu boierii
a§a de pildà e popa Petre dela Hidacut. Dintre boieri retinem
pe un andru sau Cozma, mare latIlma deci mai marele
functionarilor cari percepeau hat lmul, amenda pentru Inalcarea
hotarului de proprietate §i pe loan Dolhafamilia Dolha

E pomenit in actul din 20 lanuarie 1497, cf. loan Bogdan, op. cit., 11,
p. 98.
Cf. loan Bogdan, II, indice sub voce.
Ibidem, II, indice sub voce.
Mentionat in actul din 8 Octomvrie 1462, cf. loan Bogdan, op. cit., I,
p. 64-65.
Cf. Roan Bogdan, op. cit., II, indice sub Hrang.
Ibidem, II, indice sub Mu§at. Remarcam, in ceea ce prive§te neamul
Muptilor, a un Ivan Mupt, boier care adusese servicii marelui duce litua-
nian, Swidrigailo, i se concede de acesta, la 18 Noemvrie 1430, un sat. (Cf.
textul actului in AKTES oniocsuidecsi Irb iieropiii 1)HCHOli H 3anaguoii Pocciii
co6paimme ii uatkainme apxeorpaquitieciano Hommuctieio (= Acte referitoare
la istoria Rusiei de Sud §i de Apus, adunate i editate de comisia arheo-
graficd, I, (1863), S. Petersburg, p. 11.
Cf. loan Bogdan, op. cit., II, indice sub luga vistiernic.

www.dacoromanica.ro
38 DAMIÁN P. BOGDAN

(Lungul, e cunoscuta atat sub Alexandru cel Bun cat §i sub


Stefan eel Mare 1).
Noul capitol: al dreptcredinciofilor creftini morti, cuprinde Intre
alte persoane qi pe cunoscutul popa Iugacu sotia sa Du§ca din
timpul lui Alexandru cel Bun, tata al cunoscutului boier diplomat,
Mihul logofatul. De altfel chiar urmator lui Iuga inlaturand
cele dolea nume posterioare vine §.1 pomenirea logofatului Mihul.
Sirul continua cu multi preoti iar lntre ei e §i Giurgiu Piatra, un
boier cunoscut epocei lui Ilia§ §i Stefan. Mai departe intalnim
pe un Mihul Du§escul neamul Du§escul fiind cunoscut Inc. din
vremea lui Alexandru cel Bun 2).
Paragraful cu titlul de capitol: al boierilor cari au murit
reizboiu cu turcii, cuprinde pe boierii lui Stefan cel Mare cari au
°but, In lupta din 10 Ianuarie 1475, dela Vaslui3). Si ei sunt urma-
torii: Toma stolnic, Petre Marjelat, Sima Hrana, Duma u§ar,
Steful Corui, Petre Iachimovici, Roman Co§uleanul, Stanciul
Neami§ul, 4), Carstea Braevici, Sarbul, Petre Iezereanul, Ivan Cio-
carlie i Jurj Tudor 5). Capitolul acesta are o importanta deose-
bita Intrucat boierii: Petre Marjelat, Sima Hrana, Duma u§ar,
Roman Co§uleanul í Cirstea Braevici nu sunt cunoscuti altcum
decat numai In aceasta insemnare din Pomelnic.
Paragrafele urmatoare ne prezinta apoi pe urmatorii : Toder,
Moi§e, Duma Podobit, Isaico fiul lui Verdelea, Ioan Rugina,

Un Ivan Dolgyi dar de sigur o transformare ruseasa a editorului


actului pentru ruteanul Dolha era boier In Galitia chiar In pragul seco-
lului XV si el e mentionat ca martor In actul din 1401 Iunie 11, al lui Petra',
staroste de Galitzk i Snyatin (cf. MTN OTHOCRUkieCSI Erb mcTopili 10)KHort n
3anamioli Pocciä, co6paimme u Hatkaimme apxeorpatimmecitoto Rommicieio, I,
Nr. 8, p. 4).
Cf. Mihai Costächescu, op. cit., II, indice sub voce.
s) Cf. si I. Minea, op. cit., In Cercetdri Istorice, VIIIIX, p. 78. CA e vorba
de lupta dela Vaslui ne-o dovedeste urmAtorul fapt: dupä 26 August 1474
boierii: Petre Iachimovici, Ivan Ciocarlie si Toma stolnic dispar din actele
lui Stefan cel Mare, (Cf. loan Bogdan; II, indice sub: Petre Iachimovici,
Ivan Ciocarlie si Toma stolnic).
Fiul su Oancea vinde la 1495 Martie 18 un sat (cf. Mihai Costächescu,
op. cit., H, p. 55-56).
Fii sAi, sunt mentionati intr'un act al lui Stefan cel Mare (cf. Mihai
Costächescu, op. cit., II, p. 136).

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL AIANA.STIREI BISTRITA 39

Muscur 0 Jurj Veri§ceac, cu fiul sgu Toma boier din prima


jumgtate a secolului XV.
Ajungem astfel, In cuprinsul aceluia0 capitol, la rudeniile
lui stefan cel Mare dela Kiev 0 dela Moscova, dupg doamna
Evdochia. Acest text e de o important& deosebitg 0 el poate fi
pus in acelaqi rand cu textul care cuprinde §irul domnilor Mol-
dovei. Ala avem In primul rand pe marele cneaz de Moscova,
Vasile, care e Vasile I Dimitrievici, bunicul dupá mamá, al doam-
nei Evdochia 1). Uringtorul e Ivan Volodimirovici, fratele socrului
lui stefan cel Mare, Olelko cneaz de Kiev. Dintre cei ce urmeazg
retinem apoi pe cneazul Semen, sotul marei cneaghine de Kiev,
Teodosia, sora sotiei lui stefan cel Mare. Marea cneaghing de
Moscova, Sofia, e bunica dupg mama' a doamnei Evdochia, iar
larina Ana e sora marei cneghine Sofia, purtand titulatura de
taring dupg sotul ei, loan VIII impgratul Bizantului. Retinem
apoi pe Semen 0 Mihail, fratii doamnei Evdochia 2).
In0rarea numelor continug. r;si Intre acestea aflgm apoi pe
un Neagoe Orbescul iar ceva mai incolo pe cunoscutul boier al
lui stefan cel Mare: postelnicul Cozma arpe cu sotia Marina
0 fiul Nicoarg. Boier 0 sub urma0i lui *tefan ce! Mare, Cozma
§arpe, zide0e, in anul 1.519, biserica dela Valenii. din Roman, unel-
tind Ina impotriva lui teränitg el e nevoit, in anul 1.523, sg pri-
begeascg in Polonia unde 0 moare 3). Aceea0 maná 4) insemneazg
apoi pe Ion Crgnescul cu sotia Marina poate un frate al lui
Cozma arpe cgci se §tie ea acesta a avut un frate: Toader Ganes-
cul 5). Retinem apoi mai departe: pe Jurj Dolha vorniccu sotia
Marina §i fiica Magdalina cunoscut ca vornic sub stefan eel
Mare 6). 0 merrtiune posterioarg ne atestä apoi pe un alt vornic
1) In cele ce urmeazd dam numai o privire, cu totul generala, asupra
textului in chestiune al rudeniilor lui *tefan ce! Mare, caci asupra lor revenim
pe larg In studiul nostru: Pomelnicul dela Bistrila gi rudeniile dela Kiev gi
&la Moskom ale lui $tefan cel Mare.
4) Vezi nota 1 de mai sus.
a) Cf. N. Iorga, Inscriptii din bisericile Rortulniei, I, p. 18 0 Mihai Costa-
chescu, Documente moldovenesti dela ,Pefan cel Mare, p. 29, n. 1.
Deci poate o dovada ca urmeaza un personagiu In legatura cu prece-
dent ul.
Cf. Mihai Costachescu, op. cit., p. 29 n. 1.
2) Cf. loan Bogdan, op. cit., II, indice sub voce.

www.dacoromanica.ro
40 DAMIÁN P. BOGDAN

de sub acelasi domn: Sima Boldur 1); apoi un Toader Secarici


poate o rudenie a parealabului de Roman, de sub stefan ce!
Mare, loan Secara. Un paragraf cu un titlu de capitol: aici se
pomenesc muntenii posterior insa, mentioneaza pe Danciul
parcalab, pe Stanciul ceasnic si pe Danciul portar unul din
ace§tia doi din urma poarta supranumele de Sucala.
Textul continua apoi insa, in forma mai mult posterioara cleat
veche, §.1 elementele in forma romaneasca incep sa patrunda. A§a e:
popa Iachd m dela Piatrd §i Maria curedrip. i for mele slave sunt
din ce in ce mai putin cunoscute de scriitorii Pomelnicului. Asa e
de pilda pomenirea egumenului mana'stirei Santilie de langa
Suceava veche ctitorie a lui stefan cel Mare redata in urma-
toarea forma. slava: IrSAkell WT GliAMT laiit , cum si Boba mitnic
la ghetman.
Abia spre sfar§itul Pomelnicului gasirn si pomenirea cunos-
cutului logo/It Gavril Trotusan care zideste la 1522 biserica
Parhauti 2) si a carui moarte naprasnica, ne-o relateaza Jeto
pisetul lui Azarie. Trecand de partea lui Alexandru Cornea,
Trotuseanul e taiat, la 1541, din ordinul lui Petru Rare§ §i i se
jupoaie fata dimpreuna cu a altor boieri, trimitandu-se apoi
aceste mostre de cruzime Sultanului 3).
Ceva mai incolo gäsim patru parcalabi ai Cetätii Noua (Roman)
si anume: Ignat si Toader, in text, iar in glosa marginala pe
Craciun si Zberea. Cele trei personagii din urmä sunt cunoscuti,
In atributia indicata, sub Petru Rares 4).
Intalnim apoi neamul bdtrdnului Ion Mogdldea dela Suceava
poate vornicul Mogaldea dela inceputul secolului XVII 5).
Paginele prefinale mentioneaza pe un Danco dela Iasi nu
cumva o fi ctitorul bisericii cu acest nume, din Iasi, zidita. la 1541
de un popa Iurie impreuna cu un Danco 6)? Tot aici e si monahul

i) In actele lui *tefan ce! Mare numai sub numele de Boldur, cf. Joan
Bogdan, op. cit., II, sub voce.
Cf. inscriptia bisericei, la Eugen Kozak, op. cit., I. p. 52.
loan Bogdan, Letopiseful lui Azarie. p. 165-166.
Cf. Gh. GhibAnescu, Surete fi izvoade, XVIII, p. 142, 185 si 192.
Cf. actele din 1604 si 1605, ibidem, XVI, p. 10 si 11.
5) Cf. pentru biserica Danco, G. Bals, op. cit., p. 67 inscriptia.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 41

loan, stare-t al manastirei din Galitia, Tismenital), iar ultima. fila


pomene§te parintii episcopului Pahomie, care a pastorit episcopia
Radauti la inceputul secolului XVI 2). i ei stint: popa Ivan,
sotia Cantina §i o copila Marta. Ultima insemnare e In cirilica
romaneasca §i ea cuprinde numele hatmanului Grigore Haba§escul
credinciosul i sfetnicul de aproape al domnului muldovean
Stefan Petriceicu 3). Deci insemnarea e din a doua jumatate a
secolului XVII sfar§itul secolului.
Cele de mai sus dovedesc, credem, cu prisosinta importa.nta
§i necesitatea editiei de fata a Pomelnicului. Si -tinern sä subli-
niem cä. In randurile de mai sus noi nu am evidentiat de cat
numai o parte dintre personagiile existente in Pomelnic caci un
studiu al tuturor personagiilor ar fi depa§it cadrul lucrarii de
fata, care e o editie critica a Pomelnicului iar nici de cum o
monografie istorica.

METODA DE LUCRU
Spre a putea face o deosebire Intre textul vechi §i. cel posterior
al Pomelnicului am Impartit intregul text in douà parti: Partea
veche §i Partea posterioard. Intelegem prin Partea .'eche textul din
Pomelnic, scris, Incepand cu secolul XV §i sfar§ind cu secolul XVI.
Tot ceca ce s'a scris dui:4 aceasta epoch' e cuprins sub Panca
posterioarcl. Am trecut §i Partea posterioara in textul propriu zis
al editiei dar numai atunci and aceastä parte este scrisa pe perga-
mentul alb nescris. and sing Partea posterioarcl se suprapune
unui text initial §ters §i este scrisà de o alta mana dovada
evidenta a unui fals In acest din urma caz am trecut Partea
posterioard in aparatul critic. Dar spre a exista o concordantä In
') In arhiva Fundatiei culturale Mihai Kogdlniceanu se allá achizitio-
nat din biblioteca fostului mitropolit primat N. Atanasie Mironescu un
irmologhiu, scris la 1722 in slavoneste redactie ruseascA cu nuante rute-
nesti si care a fost cumparat la 1730 de un loan Sliusarenko In ceiatea
Tismeni(ei (tch rpaKk THcAtoono) cu 13 galbeni.
2) Cl. pentru data p6storirei, N. lorga, Istoria bisericei romtinefti f i a vielei
religioase a Romtinilor, II, p. 336.
8) Cf. Letopiseful Tdrii Moldovei dela Istrate Dabija pdnii la domnia a
doua a lui Antioh Cantemir, editia C. Giurescu, In colectia Comisiei istorice
a Romdniei, Bucuresti, 1919, p. 65 si p. 76.

www.dacoromanica.ro
42 DAMIAN P. BOGDAN

textul dat, tot in aparatul critic am trecut §i glosele marginale cari


privesc partea posterioarei chiar daca aceste glose nu aunt serse
peste un text initial rIters. In notele ce urmeaza sub aparatul critic,
am trecut, pe langa alte indicatii, §i textil posterior, care vine in
manuscris sub ultimul rand din textul initial, §i aceasta numai
atunci °and textul vechi continua' pe fila urmatoare 1).
Dat fiind faptul ca Pomelnicul e bogat In glose marginale, iar
la acestea urmeaza sa adaogam tot marginal alte indicatii
necesare editiei manuscrisului, am adoptat In acest scop urma-
toarea metoda: pe marginea dreapta am trecut glosele marginale
si numerotatia randurilor paginelor editiei iar pe marginea stanga
indicatiile Partea veche §i Partea posterioard, cum §i fila manu-
scrisului.
Metoda ce am urmat In editarea propriu zisa a textului este
cea preconizata §i expusa cu atata competenta de profesorul P. P.
Panaitescu in Metoda de publicare a documentelor. Caci Inteadevar
rezolvarea tuturor greutatilor, cari se pun la editarea unui text
qi anume: cuvintele serse prescurtate, literile serse deasupra
randurilor, imbinarile §i monograma cum §i scrisul In §ir con-
tinuu, o face cel mai calificat, editorul textului, iar nu cititorul.
u Apoi o editie critica, mai complicatä pentru munca editorului
are un aspect ciar, simplu §i elegant, contrastand cu aspectul
rebarbativ al editiilor fotografice, pline de litere aruncate, randuri
serse in continuare fara majuscula ». Iar ca argument final e
Inteadevar extraordinar sa se admita editii de texte dupa limba
sau alfabetul in care sunt serse, dupa cum cauta sa convinga
sprijinitorii editiilor a§a zise fotografice, editii care e dela sine
Inteles ca cer mai putina munca §i mai putina competenta dela
editor 2).
Ca atare am despartit cuvintele Intre ele acolo unde acestea
eran serse in §ir continuu am lntregit toate prescurtarile o
lista a celor obi§nuite urmeaza dupa acest capitol iar pe cele
neobirmuite le-am semnalat In aparatul critic. Literile serse
1) Poate cti nu e o metoda destul de fericita, insa daca treceam acest text
posterior in cuprinsul textului initial ar fi trebuit sa facem In textul vechi o
intrerupere nepotrivita.
3) P. P. Panaitescu, Metoda de publicare a documentelor In Revista Istoricd
Romdnii , VIII (1938), p. 339-345.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANISTIREI BISTRITA 43

.deasupra rfindului le-am coborit In rand intregind natural si


prescurtarile obisnuite in atari cazuri, am desfacut i completat
literile imbinate (In ligatura) i am introdus punctuatie
'Tot asa am introdus litere majuscule la Inceputul frazei, In ono-
mastic i In toponimic.
Intre < > am inchis cuvintele cari au existat in text dar
au fost sterse ulterior; prin am indicat partile ilizibile
din text iar prin fl am aratat inceputul unei noui pagini a manu-
scrisului.
Spre a putea completa lectura unor litere sau cuvinte sterse
ne-am ajutat i acum 1) de lampa de cuart cu mercur, generatoare
de raze ultraviolete prin filtrele Wood. Cu ajutorul acestui aparat
am descifrat o serie intreaga de cuvinte pe care le-am semnalat In
editie prin << >>. Aparatul In chestiune ne-a fost pus la dispozitie
de cunoscutul nostru expert grafic d-1 profesor Henri Stahl
despre care Crépieux Jamin spune ca e unul din cei mai mari
experti din lumea intreaga 2). Pentru bunavointa aratata tinem
a arata d-lui profesor Stahl si pe aceasta cale multumiri.
Indrumarile ce ne-au fost date de d-1 profesor P. P. Panaitescu
-au si aici exprimarea multumirilor noastre.
dupa cele aratate mai sus urmam, In paginele urmatoare,
cu o lista a prescurtarilor obisnuite In textul Pomelnicului, dam
apoi textul Pomelnicului iar dupà acesta traducerea lui. Pre-
zenta traducerii e lndreptatita prin faptul ca Pomelnicul nostru
nu e o simpla insirare de nume, ci dui:4 cum am v'äzut In capi-
tolul: Cuprinsul Pomelnicului, el e destul de bogat In prezen-
tarea legaturilor de rudenie. i mai adaogam, in ceea ce priveste
traducerea, cà noi am respectat In prezentarea ei forma textului
slay. Asa fiind daca in cuprinsul aceluiasi paragraf al textului
slay avem mai multe cazuri, In speta: Nominativul i Genetivul
posesiv, noi le-am redat ca atare In traducere.

I) Cf. Damian P. Bogdan, Acte moldovenefti dinainte de ',Stefan cel Mare,


Bucure§ti, 1938, p. 17.
2) J. Crepieux Jamin, Libres propos sur l'expertise en ecritures et les
loons de l'affaire Dreyfus, Paris, 1935, p. 109.

www.dacoromanica.ro
PRESCURTA.RI CU COMPLECTXRIOBI5NUITE
IN TEXTUL POMELNICULUI

1.4 = rocno,s,e1 (2v)


MIX!. = MIOCTOA% (2v) 1)
=-- rocnoryi (curentà)
A
4111A'ke'rkH =-- 41lOCTOrrkeT*1-1 (11 )K4 roctioacm (4v)
c
= ANCTEIlliCKOfid (15r, 18r, ica, rocnoicAx 3, 4v)
42r)
-C

OKTOrnillik =- 1110111-1CK0116 (18r) nia --= rocnomma (4r)

tIfIKIEHM11.1 = dpKIEHHCKOF1111 (140 npia = rocnompat (2v)


A
RAPOLITEIKdr0 SAVOLIFICTHKVO A,A1C1-1,ka (6v, 7v, 36r, 37r)
(3v, 4r) = AvattHAk (9v, 100
A
6411'04THI3TH KALtrO4HCTHKTH (2v) = AAK11,..1,6 (12r)
6/0KA = NAMNA (401
AK0 »Wpm (52r)
=--- 6/1AMENH (2r)
= AtISKI (1r)
GAMMON = 6AANIIHOH (5r
MCA ASKA (Ir)
EANS11-16CTK4 = CAMICIElkCTKA (1v)
ISIIHKA = AWISIIHKA (12r)
sor (2v)
,1,8KOKFIIIK4 (5v)
sacTx =-- somax (51r)
Aiwa = ('irent6)
= soropomm" (1r, 2v) c
RA = Rork (2r) IIua = 111HCKOHA [12v, 14r, 19v)
c
= Kiid,l,higlitl" (1r) enwh = (12v)

1) Cifra din paranteza' indica fila din manuscris unde se afla prescurtarea
aratata.

www.dacoromanica.ro
46 DAMIAN P. BOGDAN

flIK116 = IHHCK0116 (15r, 19v) HAIITKIfit = flptilHCTItlia (1.r, 2v)


71
citaloy =-- CA101101,0y (1r)
3A = 3AtiaA0 (ourenta)
_ am ---- MUM (aproape curentg)
av = Min (4r, 23r)
At
CHOU --= CILIHOKI (50v)
--
P CHOKH = CKIHOKH (51r)
1= 'Fowl-lax- (12v)
CFI% = chili% (deasg)
r
Kg = Kgrattl (53v) C116 = Chalk (deas5)
--
At CH111 = CIAHIII (3v, 4r, 44r)
-
KO = KOMHC (26v)
c
7
anuTA = cnaciter4 (1v)
Kim = KpACHA (49r) e
23- crwal = CHACEHTI (2r)
r
AO = Aorodsrr (50r) CHM = CHU% (2r)
mpfit = map"( la (1r, 39r, 44r, 53v) CTPO = CK/ATOPO (1r)
.....
Alp& = AIWA% (4v, 23r) A

CTO --= CTOAHHK (22v)


A

MUA = MOAKA (51r) CT*H = CKAtTiiH (1v, 5r)


A CTKIr = CKATILIK (2v)
ME,A,g = MEMAHHilap (26r) .--
CTILIM = CKIATKIA (3r)
c
MATH = MHAOCTH (2r) r
TU = THrAq (47v)
c
At
MATHKH = AIHAOCTIIKH (2r)
--e T'llA = TitAMAil (39r)
,--
T
MATHHYX =-- MHAOCTHHTA (1r)
7 r A --- KATMAI.' (53r)
MATk = MHAOCTh (1.0 rfITT4H1 = rpliCTLINI (27r)
MTH = MATH (3v, 13r, 45r, 520 it = KfiliCT* (2)
MTpf = MATEO (3r, 23) 11,pEKK =-- H,A pets k (4v)
.....

two = wTkel,4 (Ir, 6r) = topino (4v)


...,
W11,1% = WThlkik (2v) itrik = !of% (4v)
_
C u,
HO =- HOCTEAIMIK (53r) thi = LIAIMIHK (26v)
7 _
e
npuo ---- awn° (19 LIAIIKKI&I/A =-- tIAOK*411CKIdat (2r)

www.dacoromanica.ro
TEXTUL POMELNICULUI

www.dacoromanica.ro
H3KOAENTEM 01100 /I C1t 110CIMWEIalAlk 0111114 H CitKrkIIIEHTEA1k
CKvr0roASKA, H44MCia CH FIOA1*HHKk K irkTO EHANKTIWII El Kpacr
CA'kHk11,01rK3, A0V11111 WI Kit )(PAM* OrCIAIITA 11P*411CTkI/71 KAAAkI4H110Y.
HAMA% BOPOPOAHII" H IIIIHCHOA*Kkl IIIaiv ME HA BkICTPHII,H
rkAUKE AA AWE KTO KOIPETk H36AKHTHC1i1 . . H rp*Kwn4Mnir4 5
HOKAMITEM HCTHHHItIAk H HCHOK*Ati
KOAHAA H HEKOAHAA .011,*CTIITH.
HTEAk H MHAOCTHHLIR 004144;3'c/7i rirken H )KEAA1111 HCHOAO6HTH
F. lv CA if 6A4KEHItCTK4 K-k4H4P0 A4 IIPHKOAHTk rit CTkIA*NYEA1k H CTPA-
KWAI 602KTEA1h icit CKAT*11 H C'kEWPWkH H 4H0CT0414T*H ItirkKKH
HCHOK*AA.V.IIIE rptxm CKORt. H wtoicAoKE AA EIPHHOCHTk EAHKO no cimvk 10
ENSE HAUT WT IIPAKEAHltIK CKOHK TPOIrAWKk K*A"krk HEK111H ,KHKOTEHk
HAH H*K11111 orcEpiark HMI BRIAN 4TO A1160. &IONA° HP:THKA CHA'k
fAHKO mowno PAAH CKOEPO CHACEHTA A4 IIHCOIrETk K'k CEMIt HO/U*1MR*
AHRO CE6E, AH60 PWAHTEA/it CK0A1 HMI 6.1kAll KCP0 AA HALITh HAMATk
K*414.'1Wit.4a AIIIE MI KTO 6.T,AET OVEOrk HAH KAOKA HAN CTPAHHKk 15
F. 2v npnwAnkk I H HE HALITk 4kCO MTH TAKOKAr0 HHKAKONSE MICE WT
TOOK HAH AIHOMAE BA AKA 2A4TkIK AA HE Kit111111lilkT FM H TO
rit Citit*TOMk HrOyA4H4 u K'krkK 1431E 0 Xpnevk
art1 60 pE4EHA &Wilda1lEAWEjlH PAAH 4AOK*41aKklat I3K0 Aa H TH
awn-1'k 110/101:4/aTk : EMOVKI GO AAHO N14AO, Ml4UlUt HIP/GTE WT "UFO, 20
A EA10Ir I BOAHIE AAHO, HILWATk WT hEro. lionoKe THKA KO
KatIIIEul
AATEA* 110611Tk BOP% 4TO CO PE4E : MHAOCTH KOWA HE }Kfrierts* H
KKAAHTC* intn MHAOCTIt HA CdTtAt H CHACit: KAMKEHH MHAOCTHKH laK0
F. 2v TH flOAIHAOKAHH 6.1&A.Y.Tk. H TAKOHCAO Mill KTO KitCKOLPETk noKoy-
CHT11 Cat HAIIHCATH KOPO AII60 Kit CH 110,WkIIHKk, 6fSk rkK*TA HrOlr 25
MENA H KltrkK iai W Xpnc-rk KpaTTH AHRO CERE HAH ApSra HAN pwAn-
TEAAI HAH &RAH Koro AH60 RAH K'kS/AAk WT Koro Ht4TO H KitCKOLPETk
TAN HMIHCATH TAKOKkIll AA EXAET HPOKARIT WT r0C110A4 flora H WT
np*LIHCT111/11 BoropoAnn,x, H WT Kl CKATkIK AflOCTOAlt H WT TI7ICKAITKIK
WTkItit MICE HHKEH. 30

www.dacoromanica.ro
50 DAMIAN P. BOGDAN

3A6 HOMHHilAiTCiA LAHPOIHIGTHEIH monomm 36MAH 34,14A0


NIOAAORAIIXIIMCK6141 H2K6 CATI1 CH
HOMMHH l'OCHOAH HPilEOC/IfIgHliiii% 1.00110,41341 361RAA1 C6fi%

II0tWkIlli FOCHOAH 110r,VHd KOHSOA".


II0M*1111 l'OCH0,1,11 &KU KORSOAA. 5
F. 3' HOAVklifill TOCHOAH KOCT* KOEKOAA.
110ArkNH FOCHOAH IIFTilA KOHLOAA.
II0MtHH 1'OCH0,1,11 POMMIA KOEKOAA.
II0AdiHH FOCHGAH GTOdsdHA KOHIOAM.
II0ArkHH VOCHOAH Kira KOIKOAM. 1G

II0M*HH FOCHOAH fi4K0CAAKII4r0 rocnort,ap* fliloAnimA ItOfitOAA


HOTHHHAr0 KTHTOpa CISATIJA WfiltIT*AH ads H sow oro EOVAttlist 11
MATEO Hr ITHACTACTA H rocnoncAx 11H1141.
FOCHONCAM 11141p14 H AltliOpt EH MINA.
FOCHOMAX 11101M H POCHOMAX &CHANG% H VOCHOMAX. IIHACTACUR. 15
II0M*11H FOCHOAH HAD KOEKOAX. 3444110

IIOAVkilH l'OCHOAH GTI4ScUla KOEISOAM H rocnomAx. fro iliapiA H


F. 3Y ChiHit Hr flAlatIFIAJJA H Alt41104% Hr fliailti,i,11M li H MATE,11 frO roc-
HOMAN. GTAHX.
IIOAVkHH FOCHOAH POWHA BOIKOAA HAT41111BHtla. 20 3"4"
HO.AHH l'OCHOAH IIETH KOIKOAX, CklirK flAfaiiHMIA ISOEKOAX.
BOAVkHH FOCHOAH HOVAME4 KOEHOA,A.
IIOAVbill TOCHOAH lbE4FIA114 ISOEKOAA MAAMr0.
Iloiwkuu rocnoAu 1AAVO4HCTHItar0 rocnomp* GTI*And KOEK0,1", 344440

Chnilt Bormnd KOEKOAKI H ALITIpf fro OAT* H Ch11161 oro: filti- 25


AdHAPK, IIETpd, fiorAana H ELOVAAHA RAW li A11111EpH WO
HAYMIld,
(ZAMA H r0CE10,KAH oro evAolaRt, IlitiplA H ApSraa Magia H Iltk-
Ohnica, MATH ilile04HApotuf u spaTTa frO: IWAKIIIM, IWH H IlfrkCT* H
CECTpH oro: illapTa H Gopx.
F. 4* IloArknu rocnoAu AROIlla funk CKOHrh: PcIAGVAil KOOKOAA H roc- so tiAsmeritli
nouctim EVO AIWA. &MOM% H rocnoutAki oro fluna. finpattma. Muhl, MAHrona

HCAMCA, Illgona, 111fArHCE,1.1Kil, AdKHAA.


Iloarkuu VOCHOM A.1111117t pack CKOHr: BAAVOIEHCTHIWO rOCHOAHHA 34,111A0

IRV BOVAMid KOEKOAA, Chill% GTVIS4E4 KOEK0A111, KHISICh PilAOSild li0f-


BOAKI H Chlfild EPO: 1WriliA, OTOS4114, 1111134111K41, IllTpA, 1114131/11, MINAS, 35
MUM H AUTfpls. Hr: GTAHA.

www.dacoromanica.ro
POMELN1CUL MANASTIREI B1STRITA 51

<IIGArkH11 FOCHOAH> <3MIAAO>

<110A1t1111 FOCHOAN AA.WIA prat CROIX> : turk3truo. 11/14i JAH cocTpx. 5


GA iiHrfAHHM.
F. 4v 110Ai*NH FOC110,1,H Alt1W/A 066 EM,A,4 KOEKOAA H MATEph oro
P4,101 H CiCTQA tre K111AtH llAitpHt H GEMItat H CfCTQAH PIMA.
CIAHA
(BOHN& II(HIN/A. BOIBOAll
HUNK gapk IVIOCKOECKION H 11,4(1H11,4 ero 11114CT4CTA H CbJNK H HISt111 10
11,401tHil H AKWH 11)C eICAOKIla H f/EIVA0011 H 109TH spin' 11,401Sk.
110Arklill rocnom ,I,k1111/A pask citour <rocnoacAx 3A1 nomn-
We're" POC110)N-
PWAAHM), IVIntlottia drpHroim H PC111111,1». AA 11AHXN* 'of-
110AitHH rOCHOAH 4,lt11111A 1146%.C1t011K : ItV MTN K01131VM H Al4Tfpf Ck ChINM,
caothue
oro 1114p1A H rocnomm fro illafifx 15

3,1,6 11011AHMIllinfit 11PXTliP6H


F. 51 3A4A AO

flotwkini FOCHOAH ttl 16/141NCEHOH KoHHwk np*CTAILA'KWHICCR MN-


Tp0HOANTH : apppa IwcH4s4, apppeaIW4IINa, AppipEt1 GAMOyHM, 20
pit% IWAS1114Khlitt, 411)X1111fA &KHALI.
flprifpf4 pEWKTHCTii, appipm Fgwprb, aglow TANCIA, apppa
Partea ofWKTI-ICT41, appepea ILKOMTA.
posterioari

34,6 110111111116TGA tIPXIMIHAPHT11 BOMA.


Partea
veche
iieM*HH r0C110,1,H: tipKIMMIM1HT4 AYWHI1CT8 CHp*t1 AOMENTLIbi, 25
CgiaTtH WEHT*1111 ; CT4p11,4 FAKIITHAA CHAil rmoropm;

1 5. dlonvkine 3444/10.> <34,1440. 110AAtHH l'OCHOAH AMIHM PAM


CHOHK10 111mm-bin Focnoio AlAIWAt pa Ek CHOHX ratirO4HCTHILWO rocnoA,Htu 1WaH4 flAtA4N,M10
HOMO H MATH ero FLICTACIA. HWAN4, MapT,fIHTHAttA H A YIHHX,.. 12. . . .j 6/1014
rocnowAA. 15-17 / N',IAA.% ¿ro GTUISANA COMM N CIAN4 ¿ro IliTot> N
spree fro : KOHCTANTHHA H PO4ANA,A H fior,e,alea H 411114pviz. H

9. Marginala priveste pe Mnpu.


12-13. Marginala priveste pe rocnomm. PoltHAtt, lifimonea, rprooTt §i Almeria.
Sub ultimul ránd din textul posterior e textul §i mai posterior: epontoNox
Bammim.

4.

www.dacoromanica.ro
52 DAMIÁN P. BOGDAN

F. 5° aprmampwrA 6veraAT4 captv evAHAfra; apx-ImatiAmiliTA nmicb; 100-


Partea lEpOiNONLIKA XpiicTodsopa. lippanampirra rouamg,
posterloarg MOHAK4 00/P0NY4;
utpomwfiaxa Mulas. TOMOHAX flrtøwll. 110114K rewpriri. Tasivhs

Partea 3A6 110MHIltIGTGA liFIGOOKh114


veche
l'OCIIOAH ,c1,k1111.71 pask CROFIKk itpoatonaxa hvaca*a; ftØ 5 aagano
M0114X4 TWM111,1; 11610MONAKA AANYHArl ASKOISHHF;(1; lepOMOHard KOONHAL.1;
100/1101144 THA10E4; 1410110114p1 Gag.% uposiotiaxa 1111KOAHMA.
110M-kUli AKIIIM 11466 CKOW;k MON4p1 AMITHA4 HrOrMENA ; saqmo
MON4D1 EticApHiwia; 1410M01141%1 AOMENTY4114; MONAKA REHLIMHWI; upo-
F. 6r MOHL1X4 II 1111,1,ONTA; MOthiril ICipHTOFId; 1410M0H4)CA GIIHOHANIA; MO- 10
Htxct G1-1 coa.
110iwkim l'octioA,H Aknuat pask CHOHX6 : litIOM0NAK4 A0110,0,Eit; 1E110- B14.140
J.

MOHADI ItVANNil; 1600A10HaDI 1140,44E0a; 1E110MOHAX4 n141.1.11A41 11 PWA,HTfidi


MOHAXA KJM11111k4; 100411014dra iirdA01-lii; 1901%10114p ATivinicTe;
AlOtlitp KAANCT114T41; MONAKA Gaivc.. 15
110AVkHH l'OCE10,1,H Atilltbit pask 0011Kit : MOthlp fINTOlati; 3dttat10

111-1WIld; A1OH4X'a IT4HCTA 01r111114 u C11114 n'o, "%Mara l'aspYtina C-611H-


CATE/1*; fiAariacTa, urrkika GAISOK.4; IWCHtl; HAM1F1W114; ICOMMI4;
F. 6v IWHHCLI; ILIMINHKA; IWA1111/1; ITLIOTHWIY4HA ; IT1E,0,0,1,TA ; HAA111-1W11/1;

20
ITOM*1111 1'0C1101,11 ,1,61111.% pa sk CKOHKk : MoHap NivomHATa; Salde°
,O,Eil PetvAocTa; AamTaNa; POMHAA ; 11411,0,611TA ; 11N4CTACYA; 1111K0,1,HA14;
HAAOHIVIIA; AYWHHCLI; ITIOVCEA; 1,11(4101; 11411CYt1; GHAN1114; lliasapTa;
IWAHHIZTA; KAAHCT A; 11111LANA,P4.
110M-kHil POC110,1,11 AhlWA pask csoux : monaxa HANITWFIA; RON- 25 aeir,
CTM1TMA ; IIANTEAEd; illAKNITA; GHCOd; 11A4ONWHA; Oiltht; ILIANCTil;
F. 7r FaspTima; 111110,1,11M4; TIMICTA; A41(11,1,4; Aopop,ea; IIasaa; Itvami isTa;
GTE*4Nil; GHCO31; KEllEANKTA; IN411111KTA ;
&m'Ya; rpHropTa.
Ilonvkint r0C110,..1M (14611 CAOHX" : A10114p1 I11M:40.1.4; 61HM.1.4; go 3,1,1dA0

GEMISECTOLI; 6/PEAUt; ILIWVCGI; P gl*AHAd; AAHTHAA; HALIOTWIldi ;

1. Sub Gve anamaHApuTa textul posterior: ipmoilax &piteara, srSmoi w-r


Marginala lism, se refera la 11411Cl4, iar TosIrkS la l'fitiAti.
9-10. omolial Aocoetro WT 14e, sub ultimul rand al vechiului text.
18-19. Griwisawc lipmoup, sub ultimul rand al vechiului text.
27. ilontim rombo, AMIBA pes4 muro ittOtl4X4 Anuirrti, sub ultimul rand al
vechiului text.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 53

natt; flocetaa; AopoAta; Ilmtna; Pgtv,cTa; KAMEHT4 ; AMITHAA; BAH-


CTA; gdpAddMdi igpontONAV
110M*HH FOCIIOAH A111Whl (hink CIMIX : MOHt1p1 AilAffalla ; GHCOtt ; 3,144,10

11110MOMIDI KaptitIKA ; NHAA; MAKApTA; IIHK0114 B.1-1Tadia ; pA414ALi;


F. 7v diATEIM; AamTmia; IllmiacTA; flr011A; POMAH A; INAKANITA; 6VCTA-* 5
OTA ; KAIIIAAMA; GINoirdslita ; BHCApTWIla.
nom*Hif recnomi paRk CKOHX : Ifli0A10H4X4 ; 344.4A0

AYwinicLi ; liatisuorTTA ; ; 4,0110,041A ; liArOA1TA ; IWCH4S4 ; AAMTAHA ;


t
iliAHACTX ; NAKAd; Ilapoulfa ; illatcdpTa ; flitAotaa ; BACHATA ; GVIAVA ;
IlaxoAfta ; HHICOAHMA ; 114KA4. 10
110AVkilH rOCH0,1,H paKk pepommiapt AGMEHTTAHA ; 341,141A0

MOHAV OHAOVAHA ; AAKH,11,4 ; Hipou ; flp,aucTa ; GHASAHA ; PEw#1,00A ;


16110,0,14 ; 11A4HACTA ; flEtvpA ; 114AAMOHA ; I cïu; AdAqt1Hd ; THAwAgA;
F. 8r Klip4K4; QM/PHA II iiiHritHAd ; IWHAA ; MY; INIOMOHAXA TapacTa
110AVkHH 1'OC110,4H A1t101/A pAgli CKOHKk: MOHAKA lIAN1EHTY4 ; 15 srht,tr
111WHil ; 1{4AHCTA ; ; Pit4SAIIA4 ; GHAKECTNI ; AOMIliTTAHA ; IIH-
KAHApa ; 6VAlAffii ; f/EWAOCTA ; HC4116 ; KOI1HHAY4 ; OHMURA ; ALMA ;

riAdnitleird ; ATWHHCTA ; AtIAMATel ; lepomoHap &Iola&


110ArkNH FOCIIOAH AWIIIA %Kh cgoix: MOHArd Ablicatina ; 110K A ; 3,1'14A0

po.+Am ; ilitemaa ; f/gtvAocLi ; ; 11,AAHACT4 ; ; IWKA ; 20


ripM4H4 ; IliapHua ; AdAMATA; IllaKapY4 ; HAAAMOHA ; GH110T4 ; 111WVCEA ;
HHKOHA ; ITHKOAH ; If(10A1OHAX4 Aidp ; ATWAWA,4.
Partea 6441EAla ; EIVA1OHNO IWCH*d.
posterloarl
F. 8v 110ArkliH FOCROAH pitSk CKOHKk : Al0H,IK4 NOrdilifit ; agilt 3eldo10
Partea
veche IIIIITT4 ; 111.1Kap74 ; POAIHAA; 111110H41 ; 114KNOref4 ; flgildAat1 ; IWHA4 ; Ma- 25
KAOTA ; e*pocH H ; GAKATTA ; QEtV4SHAd ; GliAKECTpit ; repoipja; 111AHACT,%;
1410A1OHAKA AAHTHAA; AOMEHTTAHA ; lEIHT004S4HA.
II0iWkHH l'OCHOAH AltilH/A ¡lank CKOHKk: MOHAXA flEtv*HAA ; fIEWAO- saw*
cYtt ; GAKATT4 ; ilIAKA(ITA ; EttCHATA ITHAL1 ; GIMOd11,1 ; TILIHCY4 ; 4:13HAHAIOtLI ;
rijouticTa ; GHAEICTNI ; ITEKTapTA ; GHAOLIFIA ; If1104110Hdp IWAHHKTA ; 30
OHAIOHA ; if(10TAKOHA diaKapTn.
Part ea epontouax- CT,113Elt,.
posterioar.
F. 9r 110ArktIH 11001011 Alt1111/A 11i1Sk CKOHKk : IlVgd ; P0A11-414 ; Ad HTHAtI 34 qt1A0
Partea
veche 1111101L1 ; Hcaia ; AOMEHTE111/1; flitEliKYA ; ERICHATA ; flp,,1114ICYA ; 'MUMMA ;

5. Geimti, momax 01W4H/I4T, sub ultimul rand al vechiului text. 14. Sub
Kuproita si Eliwgisema textul posterior: lima', motiax EACHATI. CaT BHCIPHKANH : epomomsx
gapA411M.

www.dacoromanica.ro
54 DAMIAN P. BOGDAN

fIHAOHTA ; AOMEHTTAHA ; DOHA 11AKOAITA ; 11130/110HArA IWACAZP ; flP.ANACTA ;


OEWILTHCTA ; TANICTA ; 11/14(1AApTA ; 4:011AHAIOHA ; ATWAAHATA ; ITILIpKTA.
1101WtHH rocnom AKIIIIR MONK p41611: AOAAFFITTAHA ; IIHKOAHAIA ; 34.1.1A0
1410,14011ArA XAMITOILI; AOMEHTTAHA ; FlpILACTA ; GHNOATE ; loomolup
REHIANIIIHA ; 11/AICApTA ; ; IlVAKHAIk ; Opeilad ; IIAXWAITE; 11EWHTTE. 5
Parlea 190MOHAr e4spocHH6.
posterioarl
F. 9v HOAI*HH Focnomt MORA pash CIL0HX11: 11/14pTiipTe; GAKATTE ; MAO- 3444110
Partea
N eche AtipTe; TapacYF ; HCAAtCh ; TIAILEAk ; IIAKOAITE ; AOMOITTAH'k ; GflH1HAOHit;
HHKOAA ; IeNnitx; Hitvisirrk ; IlapiSTTF; Iwatimeto ; Ilaxonfie; flKMcp;
rEpACHAA; AOMEHTTAH; 11AAAAPI0111%; Ilartioretn; ilalipEHTTA ; Ggprra; Aiwa. 10
110ArkHH FOCHOAH AhlWA priCk MONK: ilAKOHTTA ; 11p0AIOHAKA ; 34'1.1110

6.0.1AITA; illEAEHTTA ; GHAILICTNI; illAK APTA; RHCAIIHWHII; 60VBEHAATA;


MAKApTE; lip0ATMK0116 KO/PHIL; XAFIKKO; ;

e4spocti H ; GO440E11A ; YTHAOHTA.


Partea 1110H4r rIKAKOVAI H &MIMI&
posterloard 15
F. 10r IIOAI*HH rocnorkii pA61. CKOHX: llimiApTe; l'eptiCHMA; &Wilda; 344440
Partea
veche Kapmamk; KAAHCTPAT 0,EW4SAHlk; AAILHAk; 6p1A1T4; 14HAOHTI; RH CA-
pHWHEL ; HEILTApTE; 14KWK6 ; QEWKTHCTIk; AFIOHAK ,k0AIEHTTAII6; GAKATTE;
YIKAEHTTE ; QfW4SAHlt ; AAILHAk; GTAIEWilk ; THA10$110; GAAAWHAk.
110M kuH r0010,3,H Ak1111/A pack citotix: 1'43,1CH/11; FOLIATE; ,NAKHA11; 20 34,14A0
&MITE; 4>unopmo; Go*poial; 63EKTHAlli; FICald; GMOATE; ILIOTIFITE;
l'EPKACTE; 11111Tp04AH ; HEW* Tls ; H4SpOCH H k ; ILIAAMWIE ; all1rAHAIL ;
GANIOHA6 ; IIIWVCH; IlflONIOHAK
Partea 1110114X rpuropTe, motiax
posterioara
F. 10v 110A1tHH rocnom Ak11114% WI% CILOHKI% : AlAKWHA IWACA$A;1` HUM a; 25 34%1AG
Partea
veche KAAEgHT ifpomoHap MAHACTA; IIIVItHAATE; dlEAOATE; HAApHWH; GHAH-
KECT101r; HWH16 ; ILIXOAITE; IWCH4Sk; 1410,A,TAKWIlli KVOTAKK; POAII-
icWH H C'ItHHCATEAb.; GHAOAH6 ; ,kopop,iti; upomonnx IMHOFF:YE; litmet
AIOHAK Inarnifife.
lIoaWkHu rocnomi AKIRIA pAl6k CKOHX: MOHAX' AOMEHTHAIllk; 30 344140
TIE; HAApHWH ; fITAHACTE; P 4,1Hilk; 6,0,H Al" IA; CaHASPY A; GHAILECTPOr; Bonci511

1430ATAK0H KEHYAMHH; TOA0pHT; Rticapiwu; XApHTWH; Gaga; Motux aSrp4


litucapTe; itpoKrami 11,110E; moup ALIHACT41.
Partea &IOW lIEWFITIE, iliFITpOdSAH.
posterioara

28. Probabil cI marginala prive§te pe: iepo,s,i4Kwil Otwpopk 14 ClfiliCertA.


31. De sigur ca marginala se referl la ill-mute. 32. Marginala e In
dreptul numelor: glili4/10111 §1 TompHr.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANA.STIREI BISTRITA 55

F. 11r 110M*HH FOCI-WAN ri,k1Illat p4CIL CKOHr: INMOHADI HAAIINWOHlt ; 344MO


Partea
veche MOiltiXti TIWAOCTi ;MOHAra datspetvae; MOHara IlaisHoirilfg; MOHArA
HWHAlt; MONArA flpcital; lEpomouara E.INIWA1HH6; ifpomotur Iltronffe;
lopomoimp 6,0mlfe; upoATaKour ihIAAATi H CrItHHCATIA; MOHAKA grA. ENTHA:
1114A4AU
AOHA; MONAD% A00O30,61. 5
Partea MOHAK4 1wHAd.
posterloarl
Partea 110M*1111 FOCHOM A61111/7t pitEk CKOHr : 3,14440
veche
Partea SIOHAV IINACTACTA; gliomou,IKA HWAC4%; MOHAV iltHCAlink; M0H,90
posterioari
HHKONA ; HWAHHKIHE lopmoHar; MOHArA KAMICTpATA: lepomothip MAKAPIE;
upoAlfmcon PewAolut ; A10H4XA HWHAA; MOHArA illapnipue. 10

¡ROHM( HANC110, EpLUOHAX HOW*HT.


F. 11v HOM*HH FOCI-WAN A61111A paRk CK011r : 3,14.1110
Partea
veche Gpomour IWK6, IhIrOMTI, HAIICTO, TAnACTE, e*POCHH6, 1hKT410.1,
Partea
posterioari R1PAAA16, ipm0Ildrk 6,omnife, GhitlsOrs, PAKOVAA, ilAr0A1TE, EpOMOHAr
°HAI-twilit, 'WM', liArOMTI, elimonAr flHACTACTi, AAKHA, 1A111301TTf, 15
631KNA, pmoHnx piwAocTe, AANNA, TO2ISAH, AYwnmAire, upomonnx
Nodsge. B.14446

BOIWkiiii rOCHOMI Akiwat paElt CKONr: A0A1tHTTJAHk, lepomonar


eAtilef, llApTil1111 H %mom ero, llieToATI, GHMONk, H41110CNH6, HrHA-
TTE, lopomoHara Gagx, IOHAk, 190MOHAXA FEHAATA, iliaupTa, GOINio- 20
wr no-
Oa, lots/11011dpi GiptillYWHA, MOHAXA EACHATAI, GlitiGAIIE, E11(MOHA r . . .
sparr
. .fipcoao, /mow XI1NCT0ZISOP6.
F. 12r 110iWkHH rocnom AkIlllat Nish CKONXIt : 34%140
Partea veche r
Partea 1EPOMOHA)A 1111CIN1A, HAAAMWH MOHAr, PA/11411ft, AOMENTTAIlk, G0*-
posterioari
1301114, firanTe, upomotiar diapio, HNIATTE, MaKelift, MOHAr AAKHAks 23
Gapanwlik, KACHAFIlt, flHAOHTE, repAcHm, UKAtinfil, kamnefe, reponATI,
AWHArA EaficauSzpa, riwprlfa, MOHAXA itonacTa, monara ENCAPIWHA.
Partea 110M*11H FOCHOM1 AkIWA palat CK011r1k:
veche
Partea Ielionnotiara C-Atimti ASKoKHHK4, IVOMOHArA MapAapTA, RACI1A1A,
posterioartt
MOHAra 1141KOMTA, 64SPOCHHA, HAMA, piwiPlid, 1wHilti, 1145AA. 30

HOM*HH FOCHOAH MOHddp RapcouoisTe.


Ilonvkini l'ocnom : bpomie, AMKWHA ilWACAIS; MONAKA ettnorTE, A10. 34%140

HAKA piwAopk; MONAK 6HA14 ; MOHNC fitITOHTE ; MOHAr HIN; MOW


GAKA; MOW c-21410CHHIL; MOHAr RAACIle ; ANORAK 11HAFIHRt.

21. 6p<moH4x / moux OIWZISAH, INONdK.

20. Marginala din text se rderà la textul initial ras 0 care 1ncepea Cu
IP<MOHAK.. .

www.dacoromanica.ro
56 DAMIAN P. BOGDAN

F. 12v Markin,' l'ocnoAn MURIA PAHL CitOtipt : 36.10AC


Partea
veche
Partea WT EHC1P1K4ifil opo-
posteri oari elitynaxa IWAHHK 61/A H GdPMMWHA H ild3,104 ; illapAapia MWHAX atomic l'ewprif; urr
Enetploc4n0 flOMO-
HACH/Atilt ; HOHAd ; MAPTH 0YE HKAHAATE ; g1d(31:d ; IdIZOK IWN ; ua% RapHapa; A6H-
TYE ; GAttA; liAAAMWHIt ; UiH4CïiA ; IldX0AIHE ; MOH AIX iliapKo. 5 HVA011 40M0H4X.
H4X'
Partea HOM*HH FOCHOAH Ak11111A pask CISOHKk 341,110A0
veche
Partea IEPOAIOHNC PEW4SA1k.
posterioarl.
Al OH d)Cd IWAH H KT /A llnAonTe. Ieponwmax 4:onno*en. epomouara
ill H TO 4d114, 410Hdra E.A11&CAHO4SLI. EIian. LIKOK. 6$41OCHHk. IIPA1OH AKA
()AKA molar GT42ISTE. IffiA1OHAX 40HAO00. MOHAX 10
raispienTe. lona gapnocon.
F. 13r Rom-knee rocnomi m&I WA pack maw : 1E0A1OHAPI 11,Midad ; 344440,
Partea
veche Hactv.; HOMOH AKA Hr HATTA KdAHCTPATA 111141AOHAXA Tdfidati ; [RAW"
NM:EL ;IfflA1OHAra HAAPHWH k ; illerrpozIsan; upmonara GliAliKECTPd; Gaga;
RdPCA H OV4SYd ; Iw1c4k, Aopwen, 11600A10Hdrd Li
611H $dHi'd , &LIN daia, s01.1,1K AOME HTTAH ; MONAD% Godspweae; MOH clX
/10111THAk.
LIOArk HH FOCHOAH Wat t1d6k CISONX : MOH AKA TWA H h ; flAAHACTE ; aa.4440

¡HO HAD, evomy4; dtlitPH H TYE ; 111014dXd HdKOMYA ; flOCEHTE ; MOH AKA f.4W- WT IiHCEPHICAMI:
Iwporr epatotiax
AOCY,1 H MATH ero Aparone; lepomonax KAKVAtt H MATH WO 611EHA; 20
AIONAK GdAloHA; NMOHAX 111{fillal, A10 HAK GdAIOHA ; 140TAKOHli 6po- wr Momact-
<mot>
,o,no; GEMEWHIt.
F. 13v 110AVkHH FOCHOAH Alt! Ill /A NIA CKOH : MOHAKA pfivrkocyg Te4smik; 31444%0

ipaaonaxfluouï; EtACHATE ; IpmonaK Awpoono; 1410AT,11011 HT110*,1111%;


IpM01-1/1X TapacYe; &UMW monax. HAIM ; AIONLIK AYWHHCYE ; If flOMOHIIK 25
HH KOH k H 11/00.1 ; A10114K illapmpTe; MOH AK autapTe; smilax Malmo;
monax FEPA1dl1ft ; A101.14K lwank; 4110HAK1tvaIHk.
HOAVk H H FOCHOA H AkIW PARk CKOHX: ..... . Haapitvii;
Aopoehn; molar IlVdHUKTE ; [MINNA MOHJX. ; f...),EWAOCLI Hp6HOHdKd ; rpH-
rtypTe '10061004p; GUAM H iEpOATAKOH ; MOH liK HCAKTE ; MOH dXd AEOHTTA ; 30
AHV dX fled H ACTE ; Hd Neff ; AUVIIAK

1 9 . . . . . . mooaxa Aoropa, 11A4mapre, 11peoite, K44HWOCk , HCAKII.

10 j 611HCK0114 6*P11W1 §.1 marginala: 3AI nommuarreA irmcitorrk


POWFICK1.111. 15 Martapre, 11p0MONdp. 25.
28 / ogpomoNal Gua. 29. Marginala prive§te pe OtwAocla
opomotiaxa.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 57

F. 14r 3A6 110111HEIsI6TGia 41PX16111IGKOIIIII


Parte°.
posterioarl
Partea veche Ilointnn Focnom AhJWaQ aCk CKOHX: 344440
Partea enticaonk WT
posterioarl ILLUCtIOTA; FIHICKOHA ILICOMLI; e1MCKOHA Aopoega; EmicKona finacTncTA; <X>rore CON MINAN:
IHHCICOHil MAKapTA; EHHCKOIlk emaapk; allXIIHHCKOHit OHMITel. ibUCTACTI
WT IIASHTtil<CKA>
enncicorm llana; emonax 5 31Mrk
110M*HH Focnomi MiW, paRk CKOHKk : npoinonar FpnropTi. Monax. UPHrOph amich2px5sk.
Partea <llom-kun 110C110,3,H Altlillat p46k C110Hp. 34.14A0
1-eche
Partea IipkmoHar PEWAOCTE. IEIMOHAX FHw5rï u MWHAX" POVA H
posterloari
MOH AX TEW4SAH.
Partea <110M*HH FOCHGAH AKIWpAnk CIDIHX6). 10 3/144A0
N eche
Partea 1141XWMTE ; Ip1%0Har4 GHilligfeTp4; omonap Ghlininik; mollar fina-
posterioari
cracTE, MONAX flanTTE; GTAIISTE; l'EFIAATE; AIGHAKII ILIKEA; IIIIOMONAK
HUMHHKHL
F. 14" il04W*H1-1 l'OCHOAH MIMA ptiKk CItOtiK : 3444110
Partea veche , WSCTHHIC
Partea lomonax Ipown, monax flaapTa, QfWKTi1CTA 15 PlOIKAH
posterioari sAe nomiiii4<e>TriA HHOIC
flom*HH rocrIOAPI EpAloHdp KO3A1d.
<Ko>3Ma f<KA>HCTaPrk.
110M kuu Focnomi A111111.% pasa cnogro Ifp0A10114K4 CDHAHMOHA; A10- <MH>TPOEIGATH
114)C ilartpenTire; Iwc4k; upinour e*pOCHHk; MOHAX LIKWItk; tHWIINC i.
Muta fiFICTPWIACKIIIH
in/Mea; Emtvitax ritidATE; MOHLIK Aopoeno.
Partea Hom*fin Focnomi AhIuI pask mur% : 20 34:41Ani.kt
'eche 114
Partea hpoATaKonk THMOHEil; AIONLIK GamonA; monaKk HcaTa; fipcoaF;
post erioarl
REHHANKTIk; MOHAK IliaTOFH; INOMOHLIK OHMEWH; A10114)C POMA ;
MOHar EpM0HAX QEW4SAH; EILHOHAX KHCAIHIWH; fpil10114X MCTOHO;
MONAK KTH011tail ; RACHATE; IKATIAKOH XpFiCtitiOls.
F. 15r 110M*HH F0CE10,11 MIMA% pank CKOHX: 25 34.14A0
Partea veche CTdpilth.
Partea GHCOE lip4t0titlX" H MOHAK KAAHHHK, A10114X IIIHKAHA; 64SOEMA 'Fono-
posterloarl
Fiar; AOCIVEIEH; MOHAK fitilICTACTE; MONAK dEWHTTE; 6F1112ISMITE
MOHAK; MOILAK 111)COMTE; MOHNC enn4smae; monax ILIAtIMOH6; IWCH4SA
mollar; inumax. E ACHATE; MOHAX MOHAK illEAWATE; IFOOALIKWHK
FO,VISIFTE; MOHAK 30

7. <llonttien l'oenoAte AlWJA. J/d6k M'I(%) l'pHropre, MOH4X 6AHAVI, M0114X4 HIlAd.
10. <110WkHH AUWAt P.Wk Caollk> fINTOH11 I Aitevws
Aocivre, mosax lisostsTte.

6. MOHAX e legat de riniropte din rAndul 7, aparatul critic. 8. Hiena


e legat de mOliap din randul 7 din aparatul critic, ce urmeazA lui
18-19. Marginala priveste pe: eepontosaxa (Dsmentoem. 19. Marginala pri-
veste pe llamai din rAndul 18. 26. Marginala este la Ciicol upmemax.

www.dacoromanica.ro
58 DAMIAN P. BOGDAN

110ArkHH i'0010,),1) A61111/A pica otoire: apxlinHCKOIM ilpoppn. 344440

IlTf101104HT4 IIHKaHOp4. ef1HCK0116, IC41/A. ii4WH MUISTOME ; MONK


t 34,4 110MHN410TCA
4pITIWICK0111. 11P18111A

HHOKHHTTE ; MW 114K eeEMTE; MOHAK r1110H ATE ; ilAwuax riworTi; fOWATIa I0NTTI4HT4 WM KT

K01111 illaeToo; molar GTE4SAN MOHAK rEPOHATE ; ItrIMOHAX


ODKPHA4. t IIPOWSMIFI
WT X0M0P. NI.04A03111110%
F. 15v 1104V*11H POCH OAH AbJW aRk CHOH)C 111)(14WHar fiK1144fif; IIPM0114 5 344440
Partea
veche LMpHWNI.
Partea
posterioarl ¡ROUX P,EW4SoiHk ; 410111X IMP)) WH ; MOH Ar 114HCMIAlk;MWHar
figvamTg; OHM141011 MOHAK ; Iwcazisk mottaxi MONA TWAKHM ; mouag
THnioei8; soMON dr ICAI4 ; efIMOHLIX &KPH TYE ; MOH4X reAdaf.
Partea 1-10A1*HH rOCHOAH AWL1JiQt pa6k lo 344440
veche
Partea 440 HAX FIA4CTE ; AIWHAX HIRAM T ; MOW IWAIIIK AIOH AK HI10
posterioara
HITTE ; A10114)C rE114,3,14.
<ROM* H r0C110,1,H 4,111 pak cisonp. <344440>

OPMOHAX GAMOVIllik MOHAr HMI eff ; 01)M0H4X riWfleff ; AHMCWH


FEWP111 ; EPMONAX HWHAIL ; Amur Iwcu*k; molar 3appia, MOH4X 15 hsAmtKom,

F. 16r 36 11011/1HfilliRTGRt HHOK611161


Partea
veche floMkuH roctioAii WA PAM,. Cli0116 MOH/ID& fiesuacim; fill 344440

; HapacKA; evreuTA ; fin rEAHH ; 1144KPHHAS ; ilEIANACIA ; eAHCAKTA


evripaalx; pavAocu; kW) H ; 0111112K ; fi H H4 ; 6VHPAalA ; 11441)04 20
fi0M1ACIAS ; Gappx; evnpagix; GMOMIA.
1101WW1H rocn('Au Ak1111/A 916k CKOHK : illwrporkopA; Mew.; ; 344440

iliaT00114 ; °04)1101-11Ak ; °140 ; in4rAdAH ; flu HCl2E ; 004410H ;


fiHrriAll ; i11411H HA ; fiwronHAm; HTP0,5,0114 ; MUNI ; OMOMIAS ;
llierrt,amitix; Go4soonix; (1)HAOTIAS. 25
Partea 411YAS.
Tosterioar5.
F. 16v 110M*1111 rOCHOAH AK) RIM PAElt CHOlirk MOHAKIM ; a/WHIM ; 344440
Partea
veche fiHHC ; fi0AHACIAk ; fiHFICIX ; X.101-1T0111M; QfWA0pa; (1141-111Ak; QEW4,t1Ha;
GZISPOCH Ilai AOMVITLIFIA ; fIFIrrG114114; I1111H11.1; MHTpOdS41141; fIHTO-
HHAA; 6VrEHT4i; 1111,1rMAHHt1; evnlmatm; eadlOMIA ; Go*poul.R; 30
PAK HAM.

(Ilomtini l'ocnoo 4,613141 p4sk cgoli)s 410114XF, HA4pHWHIL, gpmotiax flaw/.


X
moimx Ilaturf I 4 11411411, asa citeste i talmAcitorul din 1750, cf. ms
2865, f. 11e, r. 11.

4. Marginala, dupà grafie, se refer5 la If pmoilitx


Marginala priveste pe pomoriax 11WHAls.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 59

110ArkHH rocnopi AkiWiap1h CKOliKk : MINA; OiwAopa; 111011141;


G4SpOCHHA; evnpaam; 64spociu; amid; 6AHCAKEM ; ilittpisa; GdAOMIA5 ;
fINNAHHA; 1111HCIM ; GaltOMIA; fleAHACM; ; firAeOliA;
114ArAdAHHA; GAHC40,1; 6AfNA ; flOAHACIA.
Partea MOHArriTt flICMH HA. 5
posterloarl
F. 17' HOAVkNH r0C110,11,H AhlWat Nigh CKOHr MOHt1rIti IIHHCIA; GAHCAKEek ; 114,14AP-
Partea
veche e$POCHNA; Manacim; MaKaplia; Godspoulia; flOAHACIRt; sAHHA; AOMHHHA;
KaMHI-liCkim; IIHHCIA; ailEAMIIA; AOMHHHA; tioftWOHTA; MOHAKIA 64SHMIA.
110M*HH rOCnOAH AKIWA pask cgoir MOHArie GA1114; MAMMA; 3,144A0

IICttpITOH4; 4101100HA ; 11114K4Tt1; mothipx GANN% ; MONAKIX firFAH 114 ; lo


mOHAriX 6AHc4e4.
Partea iUoliaXlv e4VOCHH4; MOHAXidik flHACTACTA; enHCAOA ; lliarAanium;
posterioarl
IIEMPTtl ; 1114rA4AH ; illapH1141; 6AHC41KOA ; XpHrelli% ;
Holum; MApT ; fliirtnium; evnpaaYm; MHTpoAopa.
F. 17v 110A1*1111 FOCHOAH Akiwra pa ck ckomr: 15 aetaito
Partea veche
Partea ; eltreHlat ; 11IMMITX ; Gappd ; FogacT4; illaicapTm; GKATE-
posterioar5.
pHILR ; 4011nOTM; 6911MYA: ; IllarAAAHHX.; ; fIHHCYX; illapHHM;
IllarAanHHX; GAM2IsHpM; MAKputim; Mum; iliaKapTia; flra$Tat; .
. .; GHAI041HA ; Ilit1Kplt11141; MAPAXAHHM;
1111ApHHt1; MaICpHHa. 20
Partea veche hiomt-HH rocno,s,H AkIlllat pa Rk CKOHr: 3d4dA0
Partea
posterloari 1111TOHHAA ; KfACTRt; 6/ISpOCHHX ; illIfAAHlitt ; GHAHWHA;
AIOHArla repKACIA ; ; 4)6KpouTa; 64spocinik;
11E1AHACY4 ; IlpOTACTat ; MaKitplat. j- MOHttr T44H ; At011tir 11,1111-1WH.

0 H tir IA GTE* ti . 25
F. 18r 110A1*11H FOCHOMI ,3,111Wia pank citoHx: 344M%
Partea veche
Partea MOHdrY4 PetvAopa ; gdpitApa; 6KrniYa; moti.Via Beinaia; A10HarTia
posterioar5.
10M,111,1,41 ; 64spocium; AWOHarlia llifilt1HTRt ; MOHdrld flHfCT/A ; mwilaKTA
Iliapea; AIOHAXLI ll/HTp04SAH4 ; IhAtIrT/A; MOW:1VA PEW2hdlitl ; fluracTia;
MONAKT4 TOrA0p4; rIKHAHHil. 30

110M*HH TOCHOAH AutIw 11,166 CKOHr ,34,14A0

6Af WOO; MWHAr flOdHAcTE; (MONA)4 4)0110>TEM; MOtit1r Ilt1At1A1e.

18-19 / &ma, Mum, 23. / tlitarp,amum, f1iITO-


HHA4. 31 / dpxhinicicona ['woad, marginala: 3MItl.C110MHH4ITC/A
apxtenuctconi nutropit 0S44ericiti. 32 Homtini AblWA P46b.
CROHX: MOHAK (DHAHMOH; IPM0H4X KHIVHAtik BHCOHWH 01W21141. Illont-but l'ornomi
AkiwA pa4 cetro: fpntotiqa 'moons, Automat.

www.dacoromanica.ro
60 DADIIAN P. BOGDAN

F. 18° 110A1*HH FOCHOAH AKI1Hat 1146k CKOHXk. HAt14,10


Partea veche
Partea 110114 11111XAHAk <11 non4ja EVO, HHH4 ; HEM QEW,I,Opk; IffIEH IWAHIlk;
posterloarl
ATAKOHli fillAtifd; &HA ; flrpHHHHA ; fifICEHTE ; A10114X 1100X0i1; HENT4MHH.
110ArkHH VOCH0,4,11 Ak111111 pAsk CKOHX% : FEWOrri H 11411,KW <11 110A- nwro4iT
08>KLI WO) MIKA ; 11430116 ; ; MOH.SX 140MT/A ; MOFIAX HWHAk. 5
110M*1-111 fOCHOAH A611111A 11466 CKOHI upta H0,11,110V- 11,144A0

MLA fro> &Oa ; 1104 QEW<A0)11A 11 nonaATA WO firm:4'A H 40,4 ;


nwro4wr
lEpEH 1HWVCEH ; HET11%; HApTENTE.
110M*HH l'OCHOAH Ak1111/A p4RA ologro: ,s,TaK ; ILISO(lk H H npurrammx

diafax.
F. 19r BAG 110AAMISIXTGA1 Ii6DIMPG 36M/1H i1.1041,1,0M111X1/1110Khltil 10
Partea
veche 110.h*NH 1'OC110,1,H N.M.% pAsk CKOHX : HOPAAHA Batien0

Timm; K.1)
C1411A ; . . . . 11111)01-1/41 101'1114; <11.1114> OTOO14 ; . . .
X . . .JFkrou (A0r4ET4); HOCT* ; . . . . GT41114
IWAH4 , Ficala. 15
II0A1*111-1 l'OCHOAH Ak1111/A (MIA CKOHX: MOVIPK.1 34,14A0

ROVAAHA 101111A, <HAW> 114H9OVAA


A4H4 134,1,,OVA4, <11411.1> °HALL
F. 19v 110Ark1111 rOCE10,H AkI1H/A f146k CKOHX nasa HOCT* ; 20 34.14410

<114114) 11%4111144 <11 110ApOlpfai Fro, ilium;


,
MVO/VA, <HAW) GT4111LI8AA
litTpa 1114(11X, (BAHL%) GTE*AH4 <H 110ApOrKT4
WO) cAEHA, <flak» KOCTH44 <11 normiSmia WO) &Hid H H.
4 5. nomAimormx Itpeinlai. 6 7. <11 nomloya:Ls fro, monex
11-12 . . 64pim, Co4Ta., !wank CU marginala dpmow; ¡Wixom, GanomiA, Kota&
.

12. . . . ./
IiTHA. 13 . . / ApArdu cu marginala Apxrauk ilAmp . . .
13 . . .f
Kowu.s. 14 . . . . Amax AopomtuAk. 14 . . . / moriax 11434ph.
15 . . . . / ilantAis. 16-17 . . . . / upwmomixo Ilpoxop.s, MOtigx HaHert,
AWHaX ['twit cu marginala: CTANH fiNcTpWi; MoHaX G0H72114HTTe. 18 . . . . / /I/14p-
.m u Mora. 19 / monax l'anaKTIwuk Cu marginala: WT PIOlica.
20 . . / non Bern CU marginala: non WT AoAM1111; ropilactm. 21. al nos-
pOvaad aro / mortaxrx. 21 . . . / mouaxTA }Wag., lbucv4sop-s. 22 . . . / HHICO4pA
Mapt4, MaTH iro u nom3Sulte fro Molt Cu marginala: Iliotoapx. Anopnug.
23 . . . / Aim &CHOI. 23. < noa,porula > / 114HTIMI0 Cu marginala: AI,Mc
WT KAMM, Milk non Kgrkvrk WT PoNaH tokrk.

22. Marginala privWe probabil pe: GT4N4Sn4.

www.dacoromanica.ro
POMELINICUL MA.NASTIREI BISTRITA 61

IlOiWkil 1'OC110,H AhlWA's pask csoHx: ['alga KocT*; 3644/10

. . . HET(14; <BMW IIETI34 110ApOVNITI ECO) GTAHHHA tlatAil nopocKeS

Hy: IIIHKAltOr1114 u NiOrfKKA H RIFIKOro1d; <114114> 11ìuKk <H noApovaaa BAI HinCHOMN-
WICTCAN (fliC-
Fro> inapix ICOfl POMA-
Partea eIlliCK011a 6.0mu4. 5 HhCINsIN
posterleari
F. 20r lloMkuu FOCHOAH AltIlllat pagli CKOHK : 1141HA TiOAEI1 BAC1C4114 H 3,14.1410
Partea
veche flWAHTGIA WO <11 no,s,porsTa ro> flulla H '1/AA HK6 ; (114 114)
ToAepa <II> noApovsTa Fro> ; <UNA) 1111,13110HHHKA; 114114 XOTlid
<11 > 110,4,11Or Hatt fro> itlitp"Os; <RAH A> Topa; <HMI <11>
<110ApOrKT4 WO> 1Fkl'A. 10
110M*HH TOCHOA,H AWWtQ pdgk CKOHK : 114114 4,114POTA <11 noApovuitt 34,14A0

Fro> inapts ; <HMI> G-T411110VAti noApovacti fro> inapt's. <Haim> Phintop

"'Fromm H noAporsYa WO> f111114; <MINA> QOM& H qlaTa WO <04114>


ALM* H uoApopiaa gro inapubs H IVIOIrWA; <114114> 11/16011714.
Partea 114S4H HOCASEHHHK. 35
posterioari
F. 20v IION1*HH rOC110,3,H Ak1 IlliK pass CKOHK1%; 1141114 liorAaim CTOMI11141 H 3,14410
Partea
N eche 11OA(101pKT4 Er0 Aparoirk; <114114> BM* H IWAHHA; nmea tla300t1 H noA-
poracTa gro 1111 Ha; <04114> KOCT* 11 110101pKT4 ero PewAopau ChlHA Aauogiiva

HK AtIHTHAd; 114114 MOVplid H 110ApOlOKT4 ero thula H GOTTA% fro:


inuxauna, GHAIEWHil H H; <FLAW; IllHKOVAd. 20
11041*1111 l'ocnoAu ,a,k1111/a 11466 CKOHK: 04114 r014114; 114114 IWAHHil; sava,to

114114 TOAE114 H 110ApOrfa4 Ero II-kra; 114114 B41144114 H 110ApJVIKT4


640141 H C61H4 HK IW4H114; 04114 Grh6044 11 (11VA11TE4at frO Apara 11
11181114 H CECT(1.% HAK4 H 614T4 fro HHKOAtia.
F. 21r llowknH FOCHOA11 AklWat (14Elt CKOHK 114114 lOptt; 04114 RI1TOAT4 H 25 111opseqa

1101,11OrKT4 FPO f111114; RANA 101r$151161 H (11VAHTE44t ero :hula Apovs*


H noAporstt FPO R0AOTY4; 114114 rOlatIA AKOpIIHKA; 04114 GT4114 H

1-2 / IwiHHA, 411014 Cu marginala: aonwA 2. <H nop,poyeal oro> /


11rui, TorKk Cu marginala: <Mopena? 4 / Aosportus. 6. <
noppoper4 oro > / Hictop H Ketrlie* oro illetpoilsre4 cu marginala: OypkeI ILDULKWN

MLOPIHNik. 6 <MINA> H ChiNk ero KOCT4FITHH. 7. <I1 110,1,POVHCLA Ir.> CU


suprapunerea: gpioct, ASmetpa. 8. < RAWL > . . gpontoeax Bann Cu margi-
.

nala: w-r 11-kmea. 9. <nop> / TO,S,OCLf. 9-10. <H nomiormt4 > / 11mo, MINIMA.
O. <IL > / Hill0A410. 13. < eau > /11b4soyn.

2. Marginala din aparat probabil cà priveste pe Herp-k tot din aparat.


6. H ChINK oro KOCTAHTLIN din aparat e legat de Hictop tot din aparat.
11. Marginala priveste pe: GTAH901C44. 18. Marginala priveste pe Korrt.
25. Marginala e in dreptul numelor lOpTa 1 BIATOATA.

www.dacoromanica.ro
62 DAMIAN P. BOGDAN

noAporsCle 61'0 11101"W* H WM4 Hr: Iopentlfra H KapgapA H pWAHTSAA


oro TATOMHpA H IROM.
11041-kHH FOCHOAH AlillURt (Mg CKOHr: 118114 11*I'd H nomorsCia oro 34.14A0

Milla 11 114 Hr; 114114 114Hr411A4 11 HOApOrKTA oro 11/I41i4Y; [UNA 1101rMA KOWHA4
AAHKA4d
H HOApOrKYA Er0 M4r,4 H t1RtA0 Hr: f1H114; 114114 114141114 H HOA- 5
porKT4 Er0 1111118 H tl8 Hr: QIWA018, GTalid, MiltH011a H IIIHKA.
F. 21v 1104WkHH FOCHOAH ,a,id 111/4 pash CKOHr: 114114 KOBAM H I10001pKT4 34.14A0
KOWHAd
frO GTAHAG H (14 Hr H 64T8 oro IliTpd; 111114 (TERKA H noApSxaa XSAH'Id
oro Marm H (1A4 Hr: POMAHA, &CHANCA, 641114, MAPA; !UNA hvatiii;
114114 1143-k H CkIHd n'O iltHrOrAd; 114114 finsoyna H pWAHTIA* iro lo CH1TAPA

Zoirpsca H illaprisTA.
11041tHil FOCHOAH AltIW/a pa sk CKOHr: 04114 A411410r14 H 110,4,1101pKT4 3444A0

oro GOVCA; 114114 IWANFid KHCT*1111HK4; Una KOCTH H noAporiaa oro


IIIIHA H t1i4A8 lir; 114114 IIETpHKA; 114114 EAdAd H noAporK14 oro ITHHA
H 44l,4,4 Hp: ItV411H4, Aoyme, GTAHA, M4r,k4, ilI4PA44H114. 15
F. 22r 110M'kitH FOCHOAH AhlWitt 13=6 CKOHI: 118118 iIIHKAHAd nomas H 34,4440

noAporscLI 110 H CWHILI Hr; <UNA) pewA0p4 ; <HMIA) HCM4 (11 HOA-
poral frO) Mama; 114114 IliTpA H noAporias oro; <114114) (TE11,K4 110HWIA

11,114V6K0111114 H noAporde oro; HAHA Horpism H nomiSacTa oro; <UNA>


Aparowa 014WHHK4). 20
II0M*HH FOCHOAH AKIWIA paSk CKOHr: HdHA AHMHTOTA (N 110,4,- 344440
A0g0S4
p8;KLi ECO) (TAHA ; <114114> IwAHHIL XOTKO; XAH.k; OTatiolr; ItHCOP
ITETIrk; 111-kporwICa; GHMA; PEW,1,011%; IIET11%; ,A,8414; 110VK4;
1IHOIrIllK4; Ill4pH114; IWAHH 4; KACKA; <114144) Ifill,KO; cuila> PaAarna.
Partea eponifa, TATTAHA. 25
posterioara
F. 22v Ilomkun rocnom AkituR, pask CKOHX: <HM» IllanApA lH nomoy- 344440
Partea Ilopita
veche NsTa oro) ilioTporsa; (HAN» NIMIA <H noAporKTA oro) dialmma H

<34F11> I Aolou Cu marginala noyentitumoc. 17-18. <11 nomov> / MaKaput.


18. Almilla / »mima& 20-21. < nommfact4) / MOHAK riplidal cu marginala
cKS-rap. 22. < lidild ) i IlAHT4 CU suprapunerea: cokrap. 22 / moitex
l'pHroptf. 26. Illawbs / 11.14,04.

3. Marginala se referd la: nahs Mux4044. 5. Marginala se referd la ROM


AOTAAJ,din rdndul 4. 8. Marginala probabil a se referd la GTIRICA. 8. Mar-
ginala a doua se referd la 1Willid. 9. Marginala se referd la Ada*.
Marginala se referd la: fIrrpa. 22. Marginala se referd la IW4HHA.
22. Credem cd marginala se referd la XOTISO fiind scris greOt Itusop, in loc
de lIbisop. _Mima.
26. Marginaba privWe pe 111

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 63

Hr : AO1rMA, 11111)(01rAlt H WT110 Hr: HA* H atElIA lIIHrOlrAOISt1:


11/11001rWKA 11 thiAA Hr : MH8A, Aparougg; RANA 114300. Kappnk.

110M*HH rOCHOAH Ah! Wat pack CKOHr: Wkrls. H 110A001pfail gro BA4AA0

litra H ggr: TaHx, OITHWH, litrovn; ll14pHH4; W KIAM1Ltou

Kanuna; 3app1a; Ap4WOUJE; GAMA; GTalli, Kapgapa; KOAV1Hk; 5

TOTE; .M.811HCA.
Partea ItOMIHk H noAporea gro aloma H 1.1AM Hr. llaua &CICA; A1111- GIKAPIL WILPIC4Ad6
posterioari 4/AWHHIC
1110M; fIrPHIIHHAI; lítvitHk ; HORA HUI% H ill111/1. CTOAHHIC
F. 23r ii0M-kHH FOCHOAH AkItHat pask CKOHK 3A44A0
Partea
veche 10
Partea
postertoar& MOVOICA; ItV4H114; IlgTpunia ; Go0; KOCTRt; HA; RACOMA; OTW,KAHI

ofWA001. H 110,401pKTE gro IlmpacKa; lilmrAammx. KPIA


<110M*HH POCHOAH Akiwat flash m'ir> : Iwig; GHMEw11; KOVHIL1;
Il*HAATA. BITILW14118

Partea 110ArkHH Focnom Ak11114 pask C110111% 15 311441410


veche
Partea
postertoara
1HAk; Ilasopk H fillHA;
114/18 hvi111 . H 11011 1101CT*; epfMTA;
H noAporKTa gro pEICAA
owprTo <H> nomorda Er0 KAAHHA; LIPOMA; ralt0T
Pew,kopk; K1Y.KCTHI-14; rplirOOTE; 1IEK0A4E.
. . . Pininuoy
mm14111481.

IIHKOWa H
TfAit

F. 23v ,N6 ROMHEIII6TOfit ilAXHTfitlie COT KGAUnl


Partea 34,14A0
veche 110sWkHH rOCHOAH A151111A 0,16k CISOHrk: GEME144; IIA0y1114; 20
IlEptItOM; KOHKA; EOVrA4; 114t1H0yHAlk; H*K111A; KOCTE dativo; OAHH,A
H maTepg gro erIEHA H HOM1OVIZTA Er0 diapliga H ilEAA 11r: TOMIllt1;
fligovwka; ahoga EtkilerpdACKIII.
3,WAA0
110AitHH rOCHOAH AItIw pash 11-krov; HKAWKO; WE*0IrA;
WT Heme
111Hr1tHAlk; lirHATT!, 111i81114 H tliaM GTAHLIOIrii H ilHACTACIRt; 25
110CTRi; IIIApha; IThhHbHAh WT BOTHE H MOR% Er0 LIMO; HKAH
n'ir*
LitirSph H
9-10 j IldHA ElfTp4 H noppoyacit aro (111ap1x. H AUTO. iro 1HH.T, Cu
marginala nOCTIANIIKA. 16. IWAH 1C7.1 16. . . . / u WorpasiA. 16. Kner* /
K.kerk.

2. Marginala se pare cà prive*te pe: Aasop. 6. Marginala: Cevapi.


nywknask se referd la lweinu.. 7. Marginala prima se referd la &CICA, iar
cea de a doua la A4H410114. 11. Dupd grafie marginala se releed la Hrrodunca.
12. Dupg grafie marginala se referd la OevAopk. 13. Marginala e In dreptul
numelor: IWH, Gemewe, Koynge si 4114%04. 16. Dupd grafie marginala se
pare c4 prive§te pe riwprti. 18. Dupd grafie marginala se pare o& pri-
ve§te pe OfwAgg.. 25. Marginala e dreptul numelor: H-kroy, Humo i 1114orn.
26. Marginala priveste, cum e natural, pe nuirtiph.

www.dacoromanica.ro
64 DAMIAN P. BOGDAN

Partea fICAMM, iNIACKA; 11/16W; GTAIIKA H ; TOdAfilk; IILIANNA%; &- elloaoK


posterioar5.
CHATA; rditpTHA; Iwo, 14110110Hd H Hx; HpoiconTe, GIMA H Hr.

F. 24r 3.46 ii0i1A1111116TO/A 1111141/1tHS 11HKOP6OKSAORII


Partea
posterioarihe
_Partea vec 30Hli4; ZO1rilaCA
IhsAI*HH rOCHOAH vf,k1Witi pask CliONrh: 11111:04116; 34411s10
(N NO,A,p0IpKYd Ere> lluovuhi4 H tliAAO Hr: 11HI8AHILa H noApS,KTA frO 5
40ITKA; HHKOdpli Grk6fC1011,71; KOCTI GTOECKSA H 6p4TA ero BpwroyAS.
II0aWkHH l'OCHOAH AMIBA (146k CKOHK: III5410yA <11E:11KkIH AHop- 314440
HHK>; IWAH116 <11OVWIT); 1111-1KOTK <ovukipk>; AII1KOVA <110CTEMIIIK>; Xpowb.
AROMO«
IleT04 <E0y3OrtrkKA> ; rEw11115; <10rd pft:OAHU> HrHATTI; GEHNO; flHAC- OTPOiCKSI1
TACYA; gApitA(14; diltrAanH114%; Cblit1HYA; 1liOn1*; IIETN11114; 10014. O
ISTCT*PHHK

Partea
posterioar5. fittEHAO1rAk; l'ETA; flHApeS.
F. 24v II0Al*HH l'OCNOAH ,01111/A 0,1611 CKOHr: RAdifKOVAd; HOHOV
rtea Hico;Pa
veche IIKAHk; 11H04 aillpOVW1Cd; TOAffik; R4pK8p4; AOVALI; (11404; 111HrkH- T dAllf

&MIL; Mark; AlfAfFITTE; nonti fleTrk WT XHAdICOrT; ilremine; l'artspSA


Tine4; Hiutonlik; IWAHHk; FEW(WYE; ilia¡vra; GIMA; &HA. 15
Partea
posterioarl
Partea 110ArkHH FOC11001,11 AMW 4611 : IlldNA,p0V; Ko344 <H wTf11,11 rk-
leche MAA14111
ero) }KovpHi-k <H ALITH frO> diare\d; hvtuHk AoAxa; Qttv,00k; GH- C0104413
AHELVH; 111,10YH4; 11EICHTd . . . . nt
HILINAKO KO-
Partea IIKOVAk; AlAptitid; littd111:0; 0.11td; 100TH; GHAM (11 110,1410VEYJA
posterloara 20 mHc hoTS
Er0> H ChlHOM Hrk.
F. 25r 110AVkHH l'OCHOAH MIMA pdgk CKOH) : Adlik <1110V . .H NOA)- 3.14.1410
Partea
veche <por}KY4 frO) IldeTt H II/A,1,0 Hr: GHMA ; TOAU; GTANd ; ; KOMHC

111-ktiApOy <KOMPICk H CkIUK N'O> AM-101M ; illOrprk H Ho,a,m>KTa


<M'O) fIllOyWKA H liatA0 HK: Pgwri,00k ; l'aquerlk ; ilaawp <H no,p0VHSTA) 25 liv"
<WO) llirk(HIHA H LI/AA0 lir : GHAid; GT41111104k H no,s,poracTie fro ;
110CTE H no,ApovicTa frO H 4,40,0 FIX: rbitht.
2. lwee, .1,71M ii / 6DH 44AHK HPOTOKre POKOKri. 19 / Aorica.
25. < Moy . . H noApor Berp-k, Oew,i,op4 Cu marginala X-kHKSA. 25. <H
por / H4NTf11111.

2. Probabil cA marginala, priveste pe: Toempk. 3. HHKOPICKSI10134 J KopecKAOBO,


din lipsa de spatiu. 7-8. Marginala priveste pe Ipelsoyn. 8-10. Prima
marginald priveste pe rewprie iar cea de a doua se referà la 10ra. 11. Mar-
ginala priveste pe fl*HM- i ibipes. 15. Marginala e in dreptul numelor:
Aoynnie i Millarrri. 17. Marginala e in dreptul numelor: lllaHApor si Ko3mo.
18. Marginala e in dreptul numelor: Oiwmpt. i Glininvii. 19. Marginala e in
dreptul numelor: llorica i Hoornk. 25. Marginala luni e in dreptul numelor:
1.4101146 §i 4tat3W11.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 65

F. 25v II0M-k1111 rOCNOAN AILIW/a pilg6 Cg0H)C: UNA HHCTOpk H 34,14A0

no,a,porna frO GT4114 qmAa Hr; Tondsk H Anua


11 timAa Hr; 11 X111.414N

We4soyn; HOIld 1OrKg1; <11 noApor KTA oro> 111111.1 H tiam Hr: Zoypica
Mapoorunca H 111.111011Ak.
Partea TOMA. 5
posterioari
F. 25v Howkini rocnomi ?Ámala pan citonx: nona (DITHWHIs. <FI nomoopocTa 3444A0
Partea WT Kantax
veche oro> 43ETK.1; iiIHKOyAk; I10114 41E410yAk <N HOMOVNCY.1 oro> film 11
4/A,A,A Hr; ItV.INHk; firrpov. rpSAtas IWILICAMIC
Partea EorgOk1111,A; 114114 TO.1,1,61111u 110p0r*Y.1 oro fIniamiAp4; MINA E1011C4H
posterloar5.
114oirm; KOSMA, HrHaTk; Toma 11 ItEo,kopa. 10
Partea 110M*1111 rOCHOM1 AldWat 114KIL CKOHX: IIKAH; illarAA; Hirk; Ha- 3444A0
veche LIKKH4
pacu; GT411h. Colmo
Partea <Mula> iliTpa; nana 111TpHKil . . . . <11 110p0tpKt1 oro> GAEHA; .1.1WHHIC-
posterloarl ClaHla klEIKAHOB.
TwA1A; GNMIWA116; flfwA0(1k; eÇIEMTA; KOSMA H iliAf11111.1; Itutok, cliolicH: ClaHh. Aparo-
CkIUItI IIIAHApt1 <111.11KAAASA>. 15 CHHAChl
lip4H
F. 26r 110M*1111 1146k CKOHK : 34.1dA0
Partea vec he
Partea <11,11101r> RACKw nomoviaa> wo Go*Taa; GT41114; Kp'hCT*; Halla atimminqop &vio
posterloar1 11411.1(4An 11,11HTIA
15Tf*AHA; indKaHHK; RACIJAKA; 1001o, GT411t1 H Ch1H6 HK
KplICTINIA; .£11111A; flA04; ilAcTiti; IWF16; RAMA;
Mdpoirunca; ilHoymica. 20
II0M*1111 rOCHOAN AttIiUa pask CKOHX" : Halla Kívhcl-k <11 110ApOy- 344a40
CHATArk
/fati 11'0> aloAopa 11 11/AAAIwN H bala; Halla IWHIL <N noAporocTa> TWITIO N 64T
<oro> 4)1A<K4 H> tuam Hx; pitvAopk <11 flOMSOVAITA oro> 1111ICT*; aro
HrHATIL <H 110ApOrNITA frO> c-A111,1 H (1/A,A,A 11K; nona Toamph; ROCTt
<N 110A1101(»STA frO> 11V1WHNKA; KA.1A8; 25
F. 26y 110A1t1111 TocnoAn Atill11/i1 pAGIL CISONK 34.1440
Partea veche Aoro4srr
Iwan 44WHNK
<11 AUTEN oro> XilliCTHHX H lara; P0maH4 <H norkporiai N'O> fillNA. 40KHH
Partea MHKOTH41
EACNAK41.
posterloarl %LA
/ He," }Korpgb, /OH, 1 marginala etrrico. 9. EIOKAH
13 / Mcninl. 26-27 nona Ipuisernk < H ROAPOTHad Iro > filma
< H elsOlk HÇ > TO41(Ph. iiiHr10111, 4111144 ; 414601rAls H Majoma, Orania.

2. Marginan ale direi trei litere finale nu sunt sigure In lectura de


mai sus In dreptul numelor: 111e4soyn i Aorga. 7. Marginala prive§te pe
HORA 114OVAL 8. Poate cà marginala priveqte pe lwamik. 9. Marginala
prescurtata, i a arei completare ar putea fi §i altfel, se pare cA privqte
pe Tomein.. 11-12. Marginala credem cä prive§te pe HUNA 12-13. Margi-
naliile privesc probabil pe lirrpa §i pe firrpen. 14-16. Marginaliile sunt in
dreptul numelor: Kosma H MapHild.

www.dacoromanica.ro
66 DAMIAN P. BOGDAN

Partea HOM*HH FOCHOAH ,1,61111/7t 11166 CHOHr: [MIKA <14 no,s,porfela fro> 3"140
veche
atcrkpaint
114pACKA

Partea H-kra; clrierSA-h; HA; OpeAffra. Ttipqa


posterioari
F. 27r 3A6 IMAIIIIIit1 TCfit11I OVNI6P111111X IINIEOCA1111H111 XPIIGT111H6 5
Partea
veche 110A1tHH rOCHOAH A1.1111.11 pACk MONK: eVCTATTA; TIOEHTTA; TAKOKA;
3.1 44A0
,gewAopki, pitv,evopa, enetia, Pew,a,opa, HHKHT111, 6/UHH, IIITOA,
IWCH2ISA, IwAHHA, &HA, (MOM, THMOOEA, OHMOHA, 3arapix, ezispo-
CHHA, GHAIEWHA.
110M-kHH FOCHOAH AU!11A OASk CKOHX: EACHATA, HOW IleTpa, nona 10
satiano
HPHATTA, IIETOA <11 noAportaa ero> 1114OHH4, 111E0E4H4, OTUISAHA,
EAOKAOA, POMAHA, /HAM, MOIADECA, 1110111114, lwAHNA, nona WA <H.>
<110ApOrKYL1 Fro> ,A,OVWKA.
Partea
posterioad 11KOVilk <H HOApOrKYA frO> fIHH4.
F. 27v 110M-kHIE FOCHOAM AKI11Ii pACk CROHKk: HAHA ilinxotraa aoro4serr4; 15
Partea
veche 34,1440
AllinOTHHA H <C%ìKHTIAHHRA ero> llAdrA,AAHHA H 11/A,1,41 nona Ana-11K

roma H ;HEM% 11'0 &Hit H p0,1,11TEA* fro Pomana. illapTifi, Molfmta,


illapinim; Bona HAIM H noApSacia fro illapui H LIAM Fir; lilAHALA H
6AHCAKTA H 00AHTE4k fro FEOACHMA H 4>*THIE,A ; Iwana H ,Z1,0EpA;
HOHA KtritCT-k H 110,A,001pRI4 fro AparA. 20
1101WkH11 F0CH0H AWED/A paRk otonx : GTe*ana; IhTpa; A,0Epa;
&Nano
11/111K4H44 OrpliggA; KOCTAHTHHA <H MENA frO> lIASHIA;
MOVIDKil IITATNR,; MINA; rINTHMA; 64511Ntlifi.
F. 28r 110Arkilli FOCHOAH Origb. CKOHX: IWAHHA; 6-M11,1; pitvA,ope;
fInna; Fewprra; illaptx; llACHMICA; IIHACTACYM; PEW,1,004; Maid; Hir- 25 SA,IdA0
pHT.%; GAHKA; crICIM; TO0A; AHMHTOTA; I/AOACKA; HATA; EliOlAFIA;
iliAOIHA; EOVHAM; GT4HHC44K4; PHA; T4TOA1HO4; ApArOAt; finita;
IlitaWKA; Eorpma; Tompa.
110ArkHH FOCHOAH A111111O4Sk CKOHKII: ApArouu; GTaila;
HATAWA; GEHIA; BOAT-kia; 111436A; pgw,A,Gpa; BETO . . . . 30 344.110
KNII11011,1; IW,111114; liErpa; HC111&; Bawk; OewAopa; GTE$Ana; lIARKA;
BAAOTA; GDAHH,A; 1-1KAHA; FpHrOOTA.
Partea HAWK H
posterloar6.
F. 28v 110AVkHH FOCI10A11 Akinfia pack CKOHKh: RAlttlA; FEtt/OPTA GDOK11114;
Partea
veche alliKAHAA; Tpovina; POMAIIJKLI;11E0Irifd; GT14S,1141; K03/1141; GAMMA; IAGAE; 35aavano
2-3 / Come H tla,s,pearca; < UNA > 414Iad < H no O«14 tro > &Ha Cu
marginala KOMHC ; Ce H 11144CT4CLA. ASMA, AMITHA, 41Ampt>wa4, Havrk, 11rrpa H
cu marginala hP$A.Sp. 11. <H 110,1,POrKT4> / KO3M4. 12-13. <11 noa.pop / &Mae.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 67

Go/10MOHTA; HKAHA; IKOIMKA; hpATOCHHA; ROPAAHA; 2Kovpac4;


Mafia; ,A,Sma; ROAKA; IwAHHA; 11/11/1; GTAHA; HKAIIIKA; IwAHHA; AOIrMA.
HOM*HH FOC110,A,H ,A,61WAI paRk CKOHrk : fOra; KirlCT*; AHMHT-
OA; GT"knal; litHrAHAA; 'WU; GTAHKA; IIIHKAHAA; GTathi; PAKOHAA;
MAFIA; H*PA; fIHHA; IWAHHA; KVOWHA; HKAHKA; HETNI; sarna; 5
PAAC404; ITOKA; AMITHAA; rpHrOpTA; QE0A0pA; MAHACTM.
F. 29r HOM*HH rOCHOAH Aketuda paSh CKOHrk: HFIKOAHA14; fIHHA; MAIMM; 3444,10

eAEHA; &WU; +EWA; etiSHAIIM; IHAHOIrHAA; fIHACTACT/A; GTHI,KA;


IWAHHA; flHANA; GDMOHIKA; EACHAHCA ; IW4HHA; AprOmHpa; }Wild;
OTAHA; flEwA0(141; MIRA; Bpaua, GOIIX; &HA; PAHKA; lli11113(14.
HOM*HH l'OCHOAH ,A,h1111/A pask csonr : GTAHHCAAKa; 11101(1114; 344440

HACTACIM; IHAHMJA; OTAHA; flEwA,Opa Ilepensn noAporskt ero> H


ti/AAA GTOHKA; GTAHA; Gifila; AHAIHTpia; ApArOMHpA; RH ;
itiOHKA; <11148>AA; rp03*; HAIM; MTN; GnAIEWHa; IWAHHA;
RAHAA; YIHNA; AllArOMHpA. 15
F. 29v HOM*HH POCHOAH AkI111/A lush csonr: Aospa; fIHNACTACIM; HACT*; .3.1.141,10

AIITorna; AMU; ROHH-krA; AURA; Gopx; H*HtHOAA; fIHHA; Fl*PWAI;


HKAHA; rpnropia; t1ma4;ilerp,t; GTOSAHA; Aparomnpa; ItvannWA;
Homily-1 FOCHOM AKIlII pAKIt CKOHr: XOAKA; Pil,NOIMA; Ailapewa; 3.1.14110

Iwatena; GTaHHCA4K4; ROCT*; ritypria; IL13,1111; HIEIISAHA; 'MANNA; 20


RAW; 11110A*; IlAgAil; HAM; HETO; GTMILHOAA; HKAWKA; GT4HtHOAA ;
Aoyma; ROHKA; GTAFP-110Ail; Kil-kCT*; GT411410Ail; MTN;
roil*MHH,M; NASAL
F. 30r Iioavkim rocAH Aknnik pa sh csonr: 'WAN HA 3,1,141l0

<H 110,00IpKTA ero> Qew,.kochy, H C6IHA Hr Ham 25


ilkHpa <H noAporma ero> 1110y1HA H (1170,41 Hr: HUN, ROHCTAHTHHA,
MA(31.11,1; AMU; fl-kra; GHAIA; HKAHA; AHAIHTIITA; 114104; rota;
GAAKHM; MUM; IRMA.
HOM-kt1HrOCHO,A,F1 AltIWApaic csonx: l'ort-k; MIA-aim; alapoytusa; 3444410

MINA; AI011111-k; iliHrAHAA; HHIMIEA; Gire4sana; OHIO; fLIAOAIHNI; 30


illAHOrHAA; ¡NAHA; OrillAT*; BOIMICA; HITNI; TilEOrld; IleTpa;
flfrpHrld; IIECTONI; ROCT*; AHAurrpla; MLIOHNA; GHMEWHA; GTAHA.
F. 30v HOM*HH l'OcHOMI Alt1ItI aSk CKOHr: KAAHHA; IIHHA; 344440

HiCANA; itiapim; ELACHATd; ROHCTAHTIHA; 1liNH7A; KOHKA; MHXAHM;

24 25 / IpM0HAX 41HAVH11 H timpoions H ILIHMKTA H 11,4A4

4. GT1.1146 forma rornanizata a slavonescului Gratiou, cf. pentru aceasta


din urnia forma: Stojan Novakovi6, Cpncitn cnomeiniu,i4 XV-XVIII Beim In
Diacinix cpncgor rienor gpyurma, cartea XLI, Belgrad, 1871, indice, p.103.
5*

www.dacoromanica.ro
68 DAMIÁN P. BOGDAN

TATOVAA; HAHUI,X; 1116116/1Hd; KfritCT-k; OTAINIOAA; KilATOrAil; fIHHA;


Petvop4; KjIATOVAA; ITHKOOA; G01111; HKAWKA; IWAKHMA; AAHA; 6At114;
e-VCTATti; fIHIJA; rota; &VIA; flABA; ItOAE; AOKI14; PAACTAd.
HOM-kHH FOCHOAH AhlWia p4C6 CKOHK: ITIHKAHAA; 1114- 34,1i1A0

poruKa; H GAARHA H 44 Fix; Iltra H AOHLIA H Bon,s; 5


HKAH4; lIIHKAHAA; OTAHIBOAA; IleTp4; IWAHHA II 4pITI H tIMA4H.
F. 31r llowkuu rocnomi AkIllbit (IdKk CKoHK: HHANA H KOVIA; 1111114; 34,14A0

¡ta ; MIIKMA; GT4144; 1111410111A4 H /MU iro H ,IMAA HX;


KOCT*; HAIM; T4TT4H4; GTAHrl; GTOliale; GHMEWHA; Go¡ix; A0104;
OT4Hi1; HHKOAA; pitvopa; IAKwkid; RpMT-km; 10
KOHCTMITHILI; IwCH4Sel; iluna; Alfwurica; 43ETKA; Kapgapn.
1km-bin FocliGAH Akiwia pB.k cgoux: flAAHACia; GTAHd; HACTACIX; SeIMO

&HA; ¿114pH114; GOIM;ffl4HAØ4; EIHMAH-k; HMIA; ASA/41; 1101(WK1E;


A(14TM; eTponuifi H tliAM HK; G3p0VCA, 111011-W-k, 1111114, GOrk,
&VIM, fitHirl, 11141.Y., 11114CTACIA.
F. 31vUlm pash CKOHK: Avoirma,Aroid, (13H- 34,1440

MIMI& GTANA, 110114 A01/1117A H 64014, iTIHKAHAA, A,06(14, GTAild, GT.-


4SAH4, Qnv,kopa, at1aji1,110<H>K4 H 0011%, &WU, 11014111dg 1110111
tiiMa HK, IIIHKAHAA H Aparnx, MHA, flewAopa, IIHKOAM,
tivoymk, iiidpAa, lifTpd ALUMNA H GTM14, ItvAHHa, 01111,A, 20
KOBM4, ,O,fwAopa.
lloavkuH

AO1rM4, KOCT-k
..... ,
rOCHO,A,H AWWQ
Mown
Alik CKOHK: ibETKA,
PEtompa, Mum, fliHK(1
IWAHHA. GTMEWHA
SAWA*

F. 32r II0M-kHH TOCH0,1,H AIt1tu pa ck CKOHK: ,t1,069OCAMI4 H 104E; Aparom 20 344440


iTHHA; KIWHOHA H PROM; ITHHA; MHKON-AA; IWAHHA;
H lliapAA; IWAH114 H IIHHA; GHAIA; 111111,1 H IIAGA; 111HKA ; MOHMA;
GTE4LINA; lIIHKA; il-kra ; Aopa H LIM,I,4 Mt; EN1kli4H8; 11,111,Kil

AtIrmmiNa; PAACirnA; f/EwA00A; GTAIEwild.


110M-kHH FOCHOAH Akiwia pall% CKOHK: PAAOVAA; nmaa ti ILIMIIHA; 30 3a4440
LIKOHAd; IWMIHA ; KOCT-k ; IAKwKA; GT4,111,1; KOCT-k ; pnvAopa; 64su-
nan; Mnpum; IwAHHA; lIEHM; &Moll-AK; [MINNA 11 MIKA; ApdrOCAAKA
HOGY%; GT4114; lio,ouia.
F. 32v llonvkim rocnom wui pask monx: K-KAOHla H GTAHA; 1111114 3,144A0

IarOla KOSAId ; BETH; ILICTACIA; GHMA ; KOBMil; IIETN; IWKA; 35


fIHHA; MAMMA H KRIM; GTOS4114; aild(11X;
H itiaplA; IKHKAHAA; KOCT-k; HKAWKA ;
TATVAA; HOW 31901p1X.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 69

110ArkHH FOCHOMI AkIIIIA 11,1E6 CEOHX: QfwAopa; ; 31440


&yema; POAUHA ; PdASIta uAospà; Tp4a; Qfw,kopa ; POMAH41; HISAHA;
EAdAd; HtrOld ; EdiA,A,HCAMSil; llIOTp811,1; fIHHA; GTASAH/I; PAAOCAM14;
GAMMA; GTelhanA.
F. 33r 110AVklill l'OCNOAH AMIBA pa Rk CEOHX: nona elleeKA*; ONPNWA ; o 3"11%*

111e4soraa; GTAIP410A.1; Reputa; ; KrkeT*; AlarAtt ; pEKAA; 111H-


KOVAA; Mapix; lIrrpa; GYMEWHA ; HHKHTA; KNICTMITHHA; IFLIPAAAHHA;
ILICT4CIAS; fillHA; KONCTANTifild ; AOH44 H BOCAS; lllTpa H
GTAHA ; /Rama; Moypeca H ellapwa ; Mama; 11-kra.
Ilomtnee room»: AMIBA pAKIt moler: eloyunca; Aparowa lo 3.1.14.10
EACOIrTKA; fIHHA ; llINKSAA; ME/11111,1; Kiffi-1U ; Aparomnp,a; rposii;
IWAHHA H 6A1114; 114.13104; BATHHA ; FINITO/Ud; RorAana; eM114.
F. 33v lloarknie FOCHOAN AKIIHRt pask cgonr: flema; nona AHMHT04; Ana- 33,14A0

; ILUSAS; flfwAope; Aosponuip4; 11ACT*; nona KVPHAA; NONA KOCTlit


GTAHA 2KOrpfC4; KOCT*; Illepsana; rAAKAIlil; PAASAA; IIETpA; lOra;
fliAb; Aparm H Aospa; ; Aoyma; fleteAa; FOCTHAA ;1...1fW,A,OPtl;
FIKAHA ;nona IIETH H flARA; lirpeeneena ; EACHAHCA; TATOMHNI ;
110M*101 rOCIIOAH AKIIHRt 1116k CKOHX: ForAdHA OLIAH 34,1,140

KOVAd; GT01,1114;flua . . . . HETpit; AoEpomip,I; HAIA ;


pitvAopn; aloypeca u Mapm; alSena. 20
F. 34r 110M*1111 POCH0,1,H AMIBA pask cgonx: Aospovaa H 110,1E ; ngTim; 341,14A0

Itvanna; Eaptapa; IIIHX4HAA H tara; 1110,1*; ILAKAA; ilIapeena ;


Il1Ert,t1Hirk ; Qew,a,opa H Gopx; fINNA; IWAHHa H HANAS; Holla IwitHHA
pewAocyz.; nona VIHAOHLI H fIHNA; IWAHHA H GTAHA; IIETpd ; GTAHA ;
¡liHJçauM; lOpTa; rdilfUlA H liTAIN1H4; IIETpd u GTANti; KplICT* H diapTA. 25
HOArkHH 110CHGAN pask CISONXIL: CAINHKA; GTAntliOari; HOIld 3014A0
(TE4Salitt H eAfHA H 11/AA4 NXIL ; AdH4; GTAHA H A,01:111U ; IMIH114; Apa-
roa-k; flema; Gopx; AMIA; IlapacKa H HX; PEWA0fht ; Aorma;
inapix; fbilld; nona hpaia H HACT*; H llIoTporea ; ¡10M;
SOIrAA
POMANA H Mapi. H qii1Att HX; E.A4,1,11; RAMA; elrelHA; ¡Mapa; GHA14. 30
F. 34v 110ArkHH FOCIIOAH AKIIHRt pdRk CKOHX1i: e:114,mila; Ilepx-olia; Epa- 34,14A0

TOVAt1; 11-kra ; IIETO H f1HHA; OwAopa; Aaaalaa; fINHA; fIEWA0pa H


GTAHA H 4"1,41 HX; MOIMICA H HOApOrKTA ero; flAtad H Rapitapx; ellaínx
aa HX; H AFINA H 4/MA HX; ITHKOAA H illOtrUM H 4".10:1
Hx; lIrroa; LAMINA; illapim; Ilapanca; AnaanTlifd; II,VAHH ; 1114111,%; 35
HITpaH MarAaaTehm.
Iloavkine Ilocnome amium p4 Elt CKOHXIt: ILICT*; ellapoywka; HKANA 3014A0

M4111Z.; At1Ht1 H ll.0114; Poaaua H 110APOIpKYA Er0 ; GTMEWHA H }ara;

www.dacoromanica.ro
70 DAMIAN P. BOGDAN

PlsITA; 'Mum; MINA; &SAM; filulAtiA IIITN; gdaTKA;


10(3TA H XoA*; 01144 H tllapu n %AAA HX; 111HKAHAA u litapm;
MorpxcA H ANNA; Ilrrpa; Aparoirk; Kfrokyrk; Alapm H 4/AAA Hpi.
F. 35r iliON*HH rOCHOAH AKMIA pAgh C130HKIi: nona 3axapm H 3444A0

OEWANIA, H TATTAHA, KOBAIA, GH.MA, OEWAOPA, pron*,


flowAopa, IWAHHA, lOpTa, 44TICA, %1IX, BACOIrTKA, iLicnicTx, plivAom,
KOCT*, MAMA, PAAOIrAA H kkA, KOMAHA, HAIA, OTOldHA, GT4114,
110114 riWprTA H KHHIM H 4AAA HK, Aoyukik, PAAOCAAISA, AEHKA.
HONI*1114 FOCIIOAH AkIW/A pa ck 0SW-irk: Tioxa, GTOIMM, loga, 34.14A0

GTAHKA, RorAmu, MApHHA, GTANElAYNA, GTAHA, IWAHHA, PEWAON1 H 10


eA1114, ?Avow,lapm, ilLRAHHA, fillHA, OfwAopa, rAgeTHAA,
IIMITMEH, !UNA, Aospa, pima, Aospa, rpos*, flotvAopa H 6K4TEpHH4,
ollovwx, HAKA, KovAp*, BET0A H 40AI, KAAAd.
F. 35v 110A1*HH FOCHOAH pABK rattifflight, KOCTAHTTHA,
C11011K6: 34.1i1A0

flpm*nca, PanAa, KIYKCT* H Wkra, IWAHHA H Aparowk, 1111011,* H


Hwpoliork, GTE4SdH4 H AOspuit", Bang*, IleTo,
KOCT* H 11101111* H 41AAA AK, lltpiä, EArl&KAHA n KOAIAHA,
[MANNA, Aospa, 01101111IAKA, Gopx, rpowk, H*FA.
110A1*HH l'OCHOAH AKIWA pa sk CKOHKk: nona LIAM, KOVAIHA, 3444A0

itranaca, 'RANA, H*1%1, l'AIOTHAA, &HA, EA'hICAHA, li-kra, 641114, Po- 20


H qfpflA 11 YAM HK, ATEHHWA, IWAHH41, GAM, IIßaHa H Thkra,
Tukoampa, HAAOTA H FAHHAM H 4/AA4 HK, XAH6KA, KOIrAA
GTAHA, HHKOAA, IWAHHA H lapiv, THKOMHpA, THKOHA.
F. 36" 110M*HH FOCHOAH Alt1111/A paKk CISOHKk: JUBA, ilgaffiKa, IWAHHA, 34,1M0

aiHKAHAA H Mafiosi H %AAA HK, KOBMA H Mapm, 11u-1cm, 25


GT121S411A, IIKAWKA H alapAa H 4AAA HK, KOMAHA H 11-krA, Moypma H
QFKAA 4.AA,A HK, HOHA IWAHHA H IIHHA H 4/AAA Hr, uiia AAISHAA H fiHHA
4ANAA 11K, IWAHHA, AAH410ALL FIKARIKA H noAporcTa oro H 410,4 HKIt.
Partea
posterioarl
Parea 110M*HH rocnomo mania% pack ccoili-k: IIVANHA H 110ApOyNITA WO, 30 34,11110
'eche
GOph, IWAHHA H GTritid, 1111-11SITAA H fIHHA, GLIHIILIKA H HACT*, BET0A
GTAHA, Aospa,lapkx, tlaoaa, Kpl.CT*, EACHAHCA, InApHHA,
filliK4HAA, ;Kovoica, EACHATA, fIHHA, GHA14.
F. 36v 110Al*HH AKIIII/A pack econx-: f.lEwAopa, &CHAT& IWAHHA 349440

Pavri,opa, GTOIAHA H GTAHA, KONICA, GTAHA, RorAmu, 85


KitHAO, Houk, GTANovuta, gOiU, T411A, GDH1A, &pupa, nona

1 f II7AILICKA. 29 / (DisTOirAk.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 71

HPATANA H KAAHHA, KkUKHAMHPA, IIFIINATA, GTEZISAHA, iiiiiliK4, KildAti,


ROphi, &CHATA, KONMA, rpHropti.
HOM*HH rOCHOMI AhlWat pase. Cit0Hrk: KOlt,A,A H GT4114, ItIapix, 344440

ILUMINA H KAINIap,t, HfTpA, l'Asao, IWAHN,I, 1HAr,5,A, HAIM, Gopm, ala-


pim, IIrrpa, IWAIIHA, illoirw.k, Illapix, AINI'MA, MINA, GOrk, GTOHK4 H 5
XOCTHHA, HETpA ATACA, KOMAHA H flACA, POMANA H 110,1,110traCTA ero,
domina, GTEZISalia, iIIHXSAA ASWECKSAA.
F. 37r HOM*HH FOCHOAN AkIW/A pAEk CKOHXI.: illApHHA, LUPIA, GTOMIlil, 34441%0

iikk*, TOMA, flAgOlf, KATEIHINA, TOAA*, MONA, GTEdSAFIA, illairk,


PAMITHA'k, 1121ApAH*FA, KACHAk, RACHA% N HOAIWICHA n'O HA*Wk, GTO, 10
laWk H MOTp*, Holla AtIgHAil, QEKAA, !MANAN. 1101141 Illtalla, YIN4C-
T4CIA, OwAopii, IW4HH11, 1111108LUKA, AHMHTfie.
HOM*HH FOC110,5,H ,A,k1111/A paRIL CKOHrk: 11101pHATK, Gopm, Aoyma, 34.14A0

MAr,A,AAHHA, GTOHKA, iiINKOVAd, nona ,11,411410114, ALVINA, HISAIlk H HO-


ApOyNCTA gro Mapa, Bovpa, IWAICHNik, GIHIpHAOHk, flINIA, fIKEAHA, IWil- 15
KHAUL, HITIrk H no,k08acia gro iliaANNA N iiittA0 Hr IWAHlik, HKANk,
Parteaari
posterto rpnropTe N CkIHk 'ro lInKomm, O/W.1nm.
F.37 HOM*HH 110CHOAN AkIWJA pa sk CISOHrk: NONA ApArOMNIA H ID:MAMA 3.1.14410
Partes
veche ero lilapOtrWIIA H CkillA HX IllepEANA, 11-krA <II ilA>,A,A VA,
H*KIIIA, lio,yk, GTalla, 134,1,0rA, rom, GAAKIGR, ItkrA, l'ANA, TO1,11,Epk, 20
MANE., HETCYK, AOAk, PAÀO1rAk, Hliank, Holla ATWHHCTA, iimaa, GTAHA,
HA*, 1001, illthum. IIInKotrA, ilioTporna, ASma.
IIonrkeen FOCHOAH AkIWA pa gh CKOHrk: nona HIIKOAA, MATEN, ¿la- 344440

30(16, PAMKOH,k, GTOHCAAKZA, KOCTI, TATHANKI H NatAA HX, ,Avoyma n


CkIIVOKIIHRA Ero flaca, IHE2h011^Ak, ASHXANAk, HORA HUI% H KACKA H 25
iliA,5,4 Hr, GTAIlk, AGRAMA, KAAHIlk, KOSMA, IIIHKOVANA, GTAllil, (DEAKA,
TOAEpk, GTAHA.
F. 38r IIoArkene rocnome Akuum pask CKOHrk: HKANk, IIHHA.11Iapim, Gozisim, 344,1A0

&CHATA, MHXAHAA, IleTpa, HHKOAA, IWANHk, MIMA, ilibrAllAk, Moypice


H novkpovecTa fro IINNA H tirkkA HX, HITIMICA, GHMA, IWAHHIL, flEwAop,A, 30
IKHKA*, 111:kAHN, flAEAA, IIHNA, GOAOMONTA, Hilan,, ILLWAA, IIHMINO.
HOM*NH POCIVO,A,F1 ,A,61111.% paBk CKOHrk: KIVILCTHHA, &MOTA, AO- 34,14A0

MENTHAHA, flaca, Pp*KA, dasap, AFMA, IIN,A,00HKIL, ilA3Apk, MINA,


HISANIL, KAACH H noAptheam N'O GTANA H tliAAA Hr, Zorpeca, TOMA,
1114r,A,A, KOrBLIA H 110,.1,11OrKYA n'O IIHKA, HAKA, illi'kpOtrWKA, 1111116A, 35
lierpimm.

17. . . . / Tomo; Ntocoom / Koom. 19 . . . <H tirA > 1 HW4H H Nlaprm.

www.dacoromanica.ro
72 DAMIAN P. BOGDAN

F. 38v HOM*HH rocnom Alt111111 pask CSOHXls: AO6pA, 011,11111M, illoTp* 549M0
10011, IIETVII, HEAHrh, POMAII, Aoymerrpk,
Partea 111-kpoyiuKA, KIMCTHHA, KOCTE H lIAMIHHA H 4Arka enc, 1111,4111, TOMA
posterioarl
11 noAporat gro G-op-h, HHKHTA H MATEN gro elLirmot, IIKAHlk
Partea C1H 01" PilBROH TO1rPOKOi1i oviiiptille IIIIHOE0 5
veche
Ilonrktm rocnom A klill A pa sk CHOHKk: TOAld CTOAHHKA, IliTpli aeldA0
IlthpmenaTk, GHMA XpAHA, AOIrMA OtrWApk, 111E4SOVA Koporie, IIETIl'h ANKH-
A1011Htfh, POMAtilt KOHJOrA*HOyA, GTANIDOA <11-kMII> LUSA, Kp-hrr-k Epae-
ItHilk, G1KG0trA, IleTph 63erkHOIrA, littAilk 1101:plinTa, 111ovotta TovAopa.
Partea IWAN H noApSaag Er0 GMHAC H thIAA H. 10
posterloari
F. 39r liOnVkilli TOCHOAH AKIIIIM pa sk CISOHK11: TOMA, 1110H111k. 34,14140
Partea veche
Partea HISAH. EIPAHla
posterioara
Partea Alemeip, AotrALI II0,A,06HTk, GIMA, IICAFIKO Chlilli KtpMAIKA, flp-
veche
iWkIlilk, P*111E.
Partea ROMA% H <MEMA gro t'OVA, 004SLA H %%Ah IA, (11,11311HA, lOpYg, tOpTe 15 KintH
posterioad
KOCTA, npg3ISFITEjrk GAISA, 1-111AHIL, QEW,I,Opa, 11011*, &HA, firAHLB..... Nimio
illapTat, IwaHHA.
Partea HM-kilH
O FOOAHCH ri,KIIII M pAk ECKOHKIs: 11011A KOCTE, GHMA, Moyp- savAnc.
veche
»CA, &LIMO, M'Apio, POMMIk, 131KWIlk, IIIItfaf, GHAIA.
Partea MII,KO. 20
posterioara AISciap
Parea IWAHHK, 14411A, GTAHHA, HAHCLI4STA, lIA3W1111, Pupk, omik 11.148Ak,
1 llluisSn apl.-
veche
KdAdg
HAKOVIllk H nomoveCia gro IlapacKa.
ASaia, HWAFIKIWIt, 11010a, fliWASAlk.
poster
Parteaioara
KOCTE, IWAHHK, 4o'hT01rAk. KSp; T'ILAMel
F'. 39' 110ArkHH 1`0010,1,H AKIMM p.161s. illapieNna, 25 Se1440
CKOHKIt : AHOVWKA,
Partea ,.
veche lwAHIIII, PWMAIIIKO, 11lif116, GTAHA, HWANklillh, A041:4, BAcoyTKA, HOHA
PEwA0fIk, HrHATk, iliapiiiia, kklIA H CIIIHIk EX A4ilt0016 H spwr frO
KOCTE WT KHALI, ROA*, GTAHil, ,N0q11, GOALIM, 11"kra, ExhKOIrilk, Han OT
&aun
PAAOIrAk, roe, IWAH1111, KH111,I, ill11,3,0*.
ilOnrkHH rOCHOAH AkIIIIM pask CKOHKIL: TATOIrAtl, 11414f111" IIETp-k, 30 31,14A0
IVAIFIk, AGErlf <H norkporAcTa ero > AparocAaga, Toeph, TATENk, MaipTe,

4. / P41,1,d, litra, Aovo. 15. <3:t>144 Ha. 16 / 104114.


21. illuisSn arkitanas / IlluisSn Gpiotanan.

12. Marginala priveste pe Homo. 15. Marginala se refera la KowA.


16-17. Marginala se referd la textul initial ras. 21. Marginala se raerá,
la lwauak. 24. Marginala prima se refera la OewASAL, iar cea de a doua
dupä grafie, la (DiToynk. 28. Marginala e in dreptul numelui: KOCTI WT KHAT4.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 73

EtIAOCHHk <H I10,1410yNC1A frO> AkoRtid, GTAH6, MOVIINC/A, a/U(1MA H


thet,A,A /IX, TOMA, 11[H4CTACTA II ILIAAA II, nra, AAAAHASHk H tIMAA HX,
RACHATCA H iiiitAA Hr, HKAH H HOAPOrferA tro T'AM*, FIWOrTA. l'annu$
F. 40r 110M-kHN rOCHOAH AkIWA p4166 CliOlirk: MOVONCA, fiNHA, flAGA, 11*- 1144440.

PA, nona HISAIlk, litkOTE, 1111114, QgwAopa, KOHFIA, GTilliti, PAASII, GTE- 5
4S4Ilis, 11HW, iliHKAHAA, KOCTf, ill1siN1HX, 111111A, MAPAAAHHA, H-kra,
PewAopa, Xpirolina, r003*, IIAIHKO, TOMA, IlEpHE, IllapT2k, MapAa,
1i14s6d, NiNKAHM, HACTACI" ApA1010.
1-10M*HH rOCHOAH Als1W/i1 pd6k CgONXis: 111111A, GAAOMTM, ,NOVMA, 3444M)

MAIHM, IIIT(JA, AMILHOAA, fIHHA, ILIANCA, IWAHHk, 4,0E0011111A, KOMAHA, 10


PAM, llITI1A, MOMICA, HKAtik, KAAA H GTAIIA, iIIHICA, IlpHsa, AHMH-
TOA, ,k0EpHU,M, HACT*, VINHA, 117i-kr,d1kdinix, ALMA, ANWOM, fintia.
F. 40v HOAVkini rOCHOÀH AkIWAS pa sk CliOinCk: 40AI H tIMAA EM, AGRO, WMAG

fiHHA, illOMAí, illapY2k, T-kuuk, duna, A0A, GTOHICA, PAAX, MOVIDA,


GTAild, JUANA, COpX, ¡RAPTA, illIFIA, Itkra, IWANFIA, KOCT*, fINHA, 15
IAKWKA, MAPTA, GTANHCAMSA, AMIA, iHNXAHAA, CHMEWHA, MAPOM,
lara, GTAHA, HAIA, GAICAKAM
110ArkHH rOCHOAH Als1Was OAEls CICONKk: IWAIIMMA HUNA, illiMIIA, 34,14Ao

flifilA, KAAWA, JIMIA, inmolad, illasapTa, IlIapA4, IWAHHA, GTUISANA,


rPAMA, erlifid, Ziorpma R91111PIAltk H ClsJHk N'O TOMA, HAilk Bormil 20
H no,d,poy-xaa ir° iliapHHA, IIINKANAk H ALUMNA H tlittA,A HX, nona To-
AIN, duna, MAMA.
F. 41r HOM*H11 rOCHOAN ~HA pa sk CKONXII: l`pnropTa, Alovosa, illapTzk, 34,14A0

flilliA 1103MA, HUNA, 11pYra, IWAKh1M, Qgw,i,opk, 0T411,00, IIKANk,


ApAromHp6, KOCTE, MINA, Q.W,1,0(1A, AHMHTOYA, duna H 11M,3,A Hr, 25
Illapt's, Hpata, IWA :k1MA, IDAArl,K, BOOHCA, fillHA, P4,1,010A, nona Kv-
OH", duna, IWAIllik, firlsit, Aparomiipa 14 Towm, KOMAHA.
HOM*1111 rOCHOAH Ak1111/A pagh CKOHrk : IWAHHA, ilAAPAAAH114, HMA, 34,14A0

nona GTOMHk N /OVE H 11,A 11)C, IWAHHA, 11011A KO34A H 11-kra H


tl,4 Fir, CDNAOTEA, fip-knASwa, Alapim, BacliAlit, indliTM, inarAA, IWAHHk. 30
rPHrOPTA, IWAHFIk, duna, 4ov-una, illapus, H*ra, l'huta, 11(nrand.
F. 41V 110A/VkHN rOCHOAH Ahltilia pask CROHKk : PEWAOlia, ApArOAE, IIHHA, 3444A0

nona AAMHAIlk, ifilirAHAk, (RAM/U, liMM, GTAHA, GAMMA, IlANX'AHAk,


illArMAIIHM, finacTacTx, nona inFIXANAk, BETOA, IWAHNIA, HCMA, flAE-

2. <11 noApormia el-o > / Quid ti hiiwA.

2. Textul posterior, in care se cuprinde Taulc, e legat de anteriorul lhau.


5. Marginala se refer5, dupa grafie, la l'ewprta.

www.dacoromanica.ro
74 DAMIAN P. BOGDAN

ICaA 114H4 u 11-kr4 H 'MA4 HX, AORPAHX, IWAH, H maTepie EVO


eAEHtl, IleTpa H 1110y-1114 H tliarl,A HX, P11.0,5,0pA.
II0ArkHH rOCHOAH Aknuat past, CKOHXh: nHAOIA H 410GX, NA,1410

HAIM H fiX, APArOMHPA H 415A4 HX, i0PIE u /10Ap0rKY4 Er*,


KOMMIA H tlatAA fir, MAA* H aopx H NAM HX, BAHA H GT4114. 5

<RUM:61H KHASIO &CHATS C RIJEKA H Mirk Er0 (KIANK4r0 KHASA>


flneluiApa C KIJEKA, <KEIASk) LICHATE <KENINChIH) C MOCKKII, <KH1A3k)
WWI KOAOAHAmpoistith
F. 42r 1i0M*HH rOCHOAH AhlWia pack CKOHX1i: <KHASI%) INAPOHNNKk, 3414M.

<KHRiSk> Minna, <KIIMSh> IRMA, <KHASk> LICHATE, <KHASh> 10

MEHh, <KEMIKAA (1)6,A,OCTA C Kwua, <KEAHKA KH/hrh1HH>

GO2ISTA C AIOCKKKI, KAMM &CHANCA, <KHArhUrk> AIWA, KHANS


H4 111.dp7a, KNANCHA &HA, Caradsfa, firma, CaAoTTag Cilraijaa.
llowkHH rOCHOAH AKIIII. 4611 CKONXII: 4I1A1EHHCKOHA C 34%1A0

RIJEKA, moHara Hrnaria, MOHAXA GHAHKICTOA, MOHAXA fiKpAMTA, 15

nap EJECAPHWHA, MOHAXA EUHCANAlx, MOHAXA HAEArii, MOHAXA


MOHAXA iltiKOAA, <KHABk.> GEMEllk< C KKIIKA> H KLtTk ero <KHASk>
ilINXAHAK, <KHRtSh> IOÏii, <KHABIL> ttlfAClik.
Partea INMOHAX AEWHYE, MOHAX dimcepTE, motux Kb4pHAlt.
posterioarl
F. 42v 110ArkHH rOCHOAH Ak1111/a pagh CKOHX1t: HEAAPTA, KHArKIH* Ma- 20 ad.111A0
Partea
veche ma, KIilitrkfirk lOVATAHH, KHAritlErk (13er01a, AOANIA, Ioydrann,
fpnropTa, KiaHI4, llapso, (Bap, EpHk H LIAM HX

,wiun pagli CKOHX:


ii0ArkHH rOCHOAH 344440
Partea HKTpS <II no,a,porsia ero> ANNA, HOHA GTMEWH, GrAHWAH 25
HOHA
posterioarl
AYAKWH, HOIIA IIHAPENKA, Aparomnpk, ilHKHTA
<H noAporma ero> g(rheTHHA, HFkHMOV, &AMU, PitvAopK, HKAWKo,
43ettli0uTit, BACK°, 11-kra. HAUTE, GALIN..
F. 43r 110MrkIIH rOCHOAH AWHIA pa sk CKOHXk : WILMA.)
Partea
veche 30
Partea
posterioari HKAIlk, IIPMANKA H 4-0,k Hr, nona ilEKOAPh H HOApOrKliih Ero
pacia H 4AM Hr.

10. topino / Ram 20 21 / AISH,H0Ak, 1184H6, 1114HAPOril Aospa,


111-kuktitn, HMOs, POMAHh <H noAporacHA gro > Aparm4x, H ".a
27-28. / Came, AIM& H 11040NSHAI aro flodoce cu marginala:
is.t r10 l'auprin, OTtIRPHHA H 110APSNCIA gro fbuirtsund. Ovum Cu marginala :
Knaziluk 111064NA H filHH4 H CkIHk aro Ilk HT/A H Nkapix.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 75

Partea II0A1-kHH FOCHO,A,H ,A,k1111/a pitRik CISOHrk H nori,portwa 344440


veche
ero lluua Tompk, 110KAHlt H 110,4,p01/1KHIA Ero H 4RoA4 Hr,
illataHMIL, Map, Alai' MANUA

F. 43v HOMIHH rocnomi Aid wia p.tEk MONK!' : 5 344440


Partea
posterIoari bu laHrttliAk H MATH Fro inenauTia, (Harm, thscrrk, KOCTE H
oApSmira ro Go4sT4 H CkIHk Fro 10011, H noAptbicYF Fro Aunt
IltKltla H tlat,A,OAA Hr Iwaui, flrazt.Tx, rpHropYa, HOB 'Wall H no,NONcYF
oxous
oro 11-kral, il1AHX114111, Y11111,
Partea HOM*F111 TOCHOM1 ,A,KIWat paca Cg0Hrk: H AOLIKA Er0 BA4AAO
veche KOAWC
hiva H Chink Hrk MHKAHAlt <H SOATTIR tro>. OpUCKSA
Partea HtKIILI, liapacicm, GAICM, Iwaua, KpKa, HrILIT u NIATY26 Fro,
posterloara
ei1111,1%. ;KtIpMfil, Illar,A,M1111A, KOSAM, Gopm, < Hvkrk, Iwu >. Kopqa

Goziam, KACHATA 11141111116, ILISdpk, 11141111Hit. TOAMALI

F. 44? HOArkHH FOCIIOAH ,A,k1111A pa sk CKOHrk: 15 savano


Partea
veche Moutut.
Partea
posterloarà MilPHHat, KOCTE, 111kra, Honk. ILINCILI, HOHlt,
Partea HOAVklin rOCHOAH Aid mat flask CKOHrk: KOSittd H no,A,portatt EVO MA- 34.14A0
veche
Illapnt floc-
pHH4 H CkIHk Hrk IIHK0[1.%, IWHk H noAporiCia Fro Illapinix H ChiNhi HX6. TIAHHI:
Partea flHApEHICA, IIHKOaph, 114HC4T4, HACTAICInl, HC,t1Kli, &WTI, fIHMEHltd, 20 reafeK0r4
postcrioarl
TO4S4H4, HWH, MapTat, HWH, MA(1H114.
F. 44v IlOM*HH POCHOAH AkIWIA pack CKOHr:
Partea
veche
Partea 6K41,01CT/A, AprOTil, Ilulbi, TON, KYKCT11Ha, MdS1Ttl, PWMAlik MIAMW141)
posterioari
p0AITEirk lir, Ti111$k, KAMA, Romp*, &ILIA, <IIOVICOLIk>, tbrinHlid, 25 44WHIIK

Twilit aripoAoynk, 41)FAwfm.


Partea
veche
lloiwkini FOCHOAH Ak1111A pask CKOHrk: Zoypaca H nomoree
tro H A1UPH tirk MillMAHHX.
Partea Mark, ICAlKk,ASnurrpor HpESKHTEpal KOCTilliTHHA
posterioari
noApoymaia fro thHaHHa H (MAW Hr: 111ApH114, 'Wilk. 30
1 . . . . / IW4Hh. 2 . . . . / NAHA. 3-4 / I1HPiH, HUH&
XitH4 tro HUH H ZHU aro GTAHO, GOAHA H 7KIHA tr0 li/kApTd, IVIAAHAM H HCIHA

aro flutlid. 7. Rork / tt:. 10 . . .j 1111*, IWAHIL. 11 . . 11-krom, eopx.


14. . . .j (DITKA. 15-16 . . . 11/Imp4H4 Cu marginala: rSeveps IW4H6
no4pornao Imo &ea, KOSAM Cu marginala: trunmpaw, HHKOAQX, HrHATA. 1143APA
HOMSHal ero CTAHKA, AMNIOAA H no4p5ac1i oro COW& H CWHA Fix KOCTA. A4H910AA.
22-23 . . . . / icar4 li noppoyasta aro ilA4rA44HHA H wool hx. HA* H HOAPSHal or*
Mom II MIRA IW4HHA cu marginala Sp-hicaa. 29 . . . / Ali/wring AHlali
2i. Marginala prive§te pe Temp. 25. Marginala privqte pe &HAP*.

www.dacoromanica.ro
76 DAMIÁN P. BOGDAN

314,1A0

F. 46r 110M*1411 FOCHGAH Ahuma p4C'h eft011)C6 30,1440


Partea liorna»
veche
1104WkHH rOCHOAH AMIBA% pm. cgoiock: IMANA H CkIlla oro lirrpa 5 H....

Partea GTIHk,
1411114, 111HVHA'1%, 111tW01076, 6K,I,OTTRt, HARMA H
postertoari
4)HAHH6 u nomMKTE oro ILICT*, KOBMX, flHACTACTA, MOTA, 111111TX,
pf1(44, PEWA0CT41 McI1yIa fiHrfAHHA H 111.11AAAHHA.

F. 46v 3A6 NIOXHT1ìfl6 10


Partea 110Arkilli FOCHOH AkIw fhigh CROHXk : AttHLHOM <0411114641>, 34%1A
veche
CSIOaAa
GT41-14101tt <4.4111HHIC4>, AttligiOAti <nopTawk>.
51.10WICKISA%
Partea IIIHrovAn H noApotpferd n'O Gt1A0-
(1013HNtii," HORA, MtipHHArt, 11HHAF., InVIIHHK
posterloari
ChHth MHTMIK
ard, rfWprHf, .11X0fHtl, 11130K011Hf, Kinterk CHATA".
Pomaa0Ins
Partea /10ArkHH FOCHOAH AttltHRt 0/166 CHOHr: 15 sagano
veche
Partea 01-spht CTOMMK
posterloarl
GHMEWHIk TOAU, 114311111, 1LA111 H noApotraaa oro flu- lirrpaunco HiHT-
H (141,3,,GA1 IlfT(It fihlilit, IWAHlt H 110,A,06>KTA oro Maga, HHtlap
mimo E.knowoc-
Kvomia, M4pTHK, TO4,1,fp AYA. Icor, WT IfICOX
F. 45r WT COrldSCICH

GT44F14, MapovwKA H LIRtAd I1, TOA,E0A, MAPAA H 11/it,04,41 HK, HAYA, 20


MHXSAA, Ifpfa I0AHH4, Aparom, MapHiim, KillteTHHA H

Partea
paa fRt flifT0Hd
&MOTA, HA*HA, AOAKtt . ...... Op-sun.
veche

1 2 . . . . / Ganwatia, ilHIla, lwaa, lirH4TA H KneTHHil, IIITPa. 3-4. . .


. . .J IWAHA OtoAoph H noApS:ata ir. 41114paaa, 1111Apia H noa.pSaila oro
KOCT11/14, HCTATIO H no,s.pSada ero li,a, 11,1014SAK, illx.morix., nona MaInco, E4CK4, Gwitua,
Infama, 111140n4. Trahisk H noApSacle oro timbo, oliaxono H nomtimia iro BACHAKA.
6 . . . . / Aasoph H rioAporacTa ir* 11/1.v.Taiw. 18 . . . . / 1W4HHIs H
noa,porairx oro ilAspix H C611-14 ¿ro Juma. Cu marginala 11,-kcTo a mona oro H CAMA iro
florMsfoax corran WT Karm. 19 . . . / 110M*141. l'OVIOAN 41,111EUA Pdak CHOIlk :

nana Cama H noAporasia oro: Maga Hgat.a,4H Cu marginala: Eumqwp gmrttri


AtioptiNith 11.1H6 &Aova«. H M4TH oro illoywa. 22 / floattaa l'ocnomi
1,61WA pack csoaxk. A{oyma. 23. / 100.94, 6piat1iA.

6. ill.wrotaw din aparat s'a scris peste locul In care s'a scris sopa lui A.ssoPk.
7. Anua s'a scris in l'ata lui .3aveno. 13. Marginala privqte pe MHX0ra4.
14-15. Marginala se refera la l'iwprioo. 17. Probabil cl marginala: florpaunco
movaiivap prive§te textul anterior §ters. 24. Marginala e la Ioafaht.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MINISTIREI BISTRITA 77

Partea T4TO1rA, KHpaIu H LIAM Hick. OTAFIk, fINOVILIKA, ,NOWHk, IIIAAriA,


posterioark
wpm KWNCTAHTHH H 110,408Ha4 iro IlapAccecii H NAM HrIi, alltfrkHA-k,
PIA01% . Mama, fliitia, IWANA, IOIrATAH11, &Aim
F. 45v
5
Partea <IIOAR*HH 110010AH Al&IWA pa ck CKOHK11): flaiia TOIAVA . Betana
veche
OIKOPHY

Partea (NAHUM, 11/Exporuca, ROMAN, IKCIONIA H 110,114101pKTI TATklAHA. Kamer


posterioarA
DIFIAk H 110AptiNCT4 ilimpovwca, Ilimpunk H noAp8aela 111111.1.
F. 47r 110M-kHH DOMAN AkIWA% pack ccolix: GHM A TitM11.1 H lo 3alano
HMO or* crofTICA CILIHk tro ficpaam. IFpgmTa H no,porcTa or* ezispo-
11

CHU, AoynniiTp8, GAMOHAk, QIWAOpk, KplaCTHHA, AtIptillA, 1111HA.


IIOAN*11H l'OCHOAH Ak1111/A pack CISOHXk: KpitCT* AIAKA HP/Ka

H ApArOAI H '1/A4
Partea <110A1*IIN FOCHOAH AkIWA ilACk ccour>: norm TOMA, H-kra, IIET- 15
veche
pOlr, IWHk, Gopc, al-kpTE,
Panca
posterioarl
H MINA, ()MINA H HOrkfISNITA frO MAMA H tIRt,A,A HX.
HHKWApX,
lloavkuii rocnomi Akiulia pa ck CgORrk: B.ACHATI H nort,pSaaa fro
20
F. 47v II0MtHH FOC110,4H AILIW/A 046k CISOligk: 344440
Partea
veche
Partea EMMA H lOpTe H dovuora, eg,1,01a4, KACHANCA. fi.pignx. Oak. ATAKA
posterioartt
Ilonvkim rocno,i,H pack Clt011)Ck: TWAMpk, IIACTACHX, 1144AA0
hosofrk
fINNA, ITHKKITA. MIpÏS, IWANIrk, Aparrm, Toampk H l'4411411
IIPlaratIdg WT
THrat4
3 / Hiwoomk 4-5. flombili l'ocnom AsewA Pask C30")(k
Cu marginala: rAHHAX HAK4 H CkIH4 HX Sappla 60ttae1io. Maps4. Alinterpia
H noppotratta sro 3014K4 H 4/44A Hp,. FAKIITHAL H Marra. floiettui rocnoAti p,orweA Paso
caosro: AormA cu marginala: 40rea H nopeosia fro IWIAH1111. TpH4S H RUTH%
Thrromp.a. 6-7 / 3A4T4. 4IHH4, d1apTa, 1104r1A, KOCTI II M1PTO.
H4CT4CIA, IW4Hk, 414144. 13 HrHATIL . 15. <nomsk HH j ACTH!.
21-22 tepmweax Mums Cu marginala: norm Mom% Atna
litavpA AIWA. fintaa, tool LICHAT4, H4CTA, 11404, 1irtirrts nomorsla fro
diapia Cu marginala 1'tiu4.

13. Marginala prive0e textul anterior. 25. Marginala 1.44BAH prive§te


pe 1{HKUT4, iar marginala HirliK2RA4Sk WT THrRei prive0e, clupa grafie, pe
AParoTx.

www.dacoromanica.ro
78 DAMIAN P. BOGDAN

rlaswok, 11.4114CKA, Illd/IHIC11, GT111(110/1k, ihIBwpi, HdpaCK.F, Ifflfd RpOK0- Sopan%


AH401(4; nona X10411
lefa H 11013TA ¡ro IllarAd/MHd, AdH, flOM4 WT KHIPA10. WT
F. 48r HOM*HH FOCHOAH ,1,111111A1 flash CliOHXIL ilIPAAOHA, SA4440

IRMT111 111-k, Towk, íloVIca, GAHCAIIM


ROM-kHH FOCI10,,11 Akilligi higa cKeero CDHE H noAptiatifx iro, MIPACKA. 5 WT E104111

HOMtHH FOCHOAH AkIWA 13116k C110Hrk : KfrkCTHHA, MapTA, 344440


QIW,d,OCIrd, Rifad, YIHIld, M.101114. l'AIWTHATI, HAYA, MHX4HA-1%. HOIrrIn Al. puto
HOM*HH FOCHOAH AkIlllat pask cgonx: PfWAOrk H no,toorga ¡PO nona WT EGOS-

F. 48v ROM-b1H FOCHOAH AkILJI lidEk CH2OHKk. 10 34.1440


Partea
N'eche 1RHICAFIAk. 3<A>s nomina-
Parte °. <I>TC/A iVIHKSA
osterloarl rekAWIllk, HWHk, GHAIHWHIL, Iherp8 H fIuHa, TO/10, ildpHWHIt. AIIIK WT OKHAK
fiHrfAHHa. TKITHdHd. FEWIWYE, Ifpfel PEWAOilk H 00114,04 WO X4411(10 WT
tv-r Miu
11H. HOMtHH FOCI10,1,H.
ROM-bill r0C110,3,H ,5,61111M 11.16k: MOHAK HHKOAAE urSmou WT GHAMT 15
Lat74.
IIrkun POCHOAH paRk RECTOp% <H 110ApOlpia4) SA44/10
3a.f Herna
<WO> Mdfillla. 11HApEH. 11.13.1614 <H H0,401004 n'o) 11HFId. ApArdlltrk,
HWFI, HATpH11.1. pEwrkook AlOCT04114
MHTHHK
nutimAk 20
TOTPSWANK
nowkim FOCIIOAH 1,111111M pAsk C11011X-k: MHX4Hilk, 111`44ST4 . .
norozticr

F. 49r ROM-UN FOCnOAH Aid Wat peak cgoix: TwmA, ApfiFirlIO, TWdA0pk, SA4440
Kwina-k,
1111Hd, <H 00,%,HTEirk ¡PO> RfTrh H ITHHA, nona rewpat <11) RP4CHA rlykrk
<HOILIALI> RdpaCligl. 25
e*pfAld. HUTA. HIAH4H Asoptimc

3 . . . / CHAtIWH H C14141. 1ro Aoymtirp8 Cu marginala: WT fl040441111.


4 . . . . / ilnacracia, IWAHHIt, K03414, OHMHWII Cu marginala: wT
Termrk Gemir& 19. <u noa,poipnra> / 114Komrk, Avx, din ApAcraipa. 20 . . . . /
IIHOCTO4k, IWAHA. 21 . . . . / Hwciniss.

I. Marginala flopcsirk. priveste pe 4ta3wps. 2. Marginala awwyn priveste


pe C-rawoons. 2-3. Probabil ca marginala priveste pe n_poiconta.
12-13. Marginala Xnannpu wr 11p8r% priveste dupa grafie pe IhTp$, Mina
§i Toaajp. 17-18. Prima marginala se refera la Hiero" lar a doua priveste
pe &mal. 19. Marginala AtocTortev priveste pe OfwAopk, marginala urma-
toare priveste probabil textul anterior. 20-21. Prima marginala priveste
pe l'apilas lar a doua pe Nitixaims. 24. Marginala prima e In dreptul celor
trei nume masculine, iar cea de a doua priveste pe /wariim. 24-25. Mar-
ginala priveste pe nona Tewprli. 26. Marginala e In dreptul lui 64spima.

www.dacoromanica.ro
1,0MELNICUL MANASTIREI BISTRITA 79

BOU lIaS4pk, TOAOCTia. Holla WT COKHdr

IIOArkHH POCHOAH AkI1111A fldEk CKOHX: NONA FAHrti H nookfloriag


gro RAM*.
110ArkHli FOCHOAH MIMA pttEk Cit0HKIL: GTAHtlioAk <N noAprigTa> 3444110

<gro> KACOIrTKA H CkIHk HKk IWHk. GHALi <H noAporgcl'a gro> ciogAica, 5 oorpailk
Chllid HX' 10pTra, GTERK0 100TH u TOMEOk H GAMO.,
PigAoynk IWH H HOMOVKLIC gro ilerpd.
F. 49v HOMtHH rOCH0,1,11 AWItIitt CKOH)Ck: 34'1440
Partea veche
Partea IIOnk 2KOVVHC.1 <H no,s,porgera gro> fIHHA HOIlii lOgg 41,4H11Ak WT
posterioarit /hm
<N noAporgera gro> To,kope H LIAM HiCk H AAHHAk. KIipHKk, HANICKA, 10 CTOAHNK CIAHk.
MAMUJA, fIllACTACT/A, 1/11111 5-.4wAook n Mapï., IIHICOAA, rewpri'd H ;NENA MANAN
;KSpica
gro AFMA, MONAK eKCTI14TTE, Ef1M0Hdr I'MtpTNA.
Parlea llowkuH rOCHOAH AklUlat ptlEk C110116: HAMO H nomopea WO 114,1440
veche
GTE4S4HHAA H tl/Ma Hrk.
Parlea ...MNK
posterloarilln'Irk,IWH. GHMHWIlk, HACT*, M.RFAXAHHX, ILICTACY/A, 15
IWEE H MapTra. IINKWAN% u MapYra. Athugrrp8. t IIOAVAHH 1101rOAA K1LAVIL-
04uu
rOCHOME: PINICHMk, KOHKA, ToAoll H IC po4, ; (BOTA.
F. 52r 110M-kHH r0000,1,11 AkIW AS-1. cgonx-k: GwAOMWH H IlOA118)KLI 344440
114,1,uu
n'O MapT H 11/?0,0 EIX 1111114; KOCTE; IMINHA H no,A,poricY4 gro fIHHA, KPANCA, Hpiitt
H PpiropTe H lId3Opk. 1114T110. HEKVT.1 H noApS,HYa gro 20 AROPHNK TfAt r
1111.0SHA4 ENCT*O-
emicap,a, MOMEA. GTE4StiNk, Iwuk, Hm:111Hk. < BOAVkHH FOCHOAN HFIK MOTH

Akilllat pask CKOHK) X0MT4

LWCHIIh H Magra. 4sapS4 WT KOTHAP


IWANk, MHVHAk H HITA, HHCTOpk. AISMHTOS. TOH.talk. PgwAolik,
MOI-14 GAKATTI. GTEISMI. 25

6 KIMCTNHA. 7 / H Kgrkerk, IWNHk, BACHATI, ftwprre


Amor, Cu marginala CIONA KOCTI AWTHIPCS GHANNWH. 9. . . . / H GTXH4H16.
9. <noAporista > / Hurra cu marginala HIKHTA Armick. 18. nomAtuti / nontAtt.
20. Ellifu. / EPHT. 21. <nonokrop f 11114AHHk. 22. . . . . / fiNNA, 1ipOa,04110MTA.

5. Marginala priveste pe 'mil, 9-11. Marginaliile privesc pe Miami,


12. Marginala, dupà grafie, priveste pe l'iwprus. 18-19. Marginala priveste
pe OWAOMOH. 19. Marginala priveste pe Imitan.. 19-20. Marginala Epa% si
AROPHNK% e In dreptul numelor: /1/14TII0 §i 111KICT4. Am identificat prescurtatea
Epa prin dat fiind-c5, numele de familie Britu e cunoscut, cf. Ghiba-
nescu, Surete si iztvail,, III, indice sub Gavril Britu. 20-21. AROPHNK pri-
veste pe un Ion din r. 21; Torkr sau poate Tern-k e In dreptul lui CTI.ANA,
iar ultima se referl la al doilea Ion. 21. Marginala maTH 111410M1a priveste
probabil textul ras. 23. Marginala privege pe IwcHnk.

www.dacoromanica.ro
80 DAMIÁN P. BOGDAN

F. 52v IItHH rOCHONH Ak1111/A 0E6 CKOHK: IfpfMTA


°HAMM H noApora% ero 111Apia. feAewirk, KAMA, 1111TA, IOCH*k, CHNEssi

1111%CTHH4 . . . . P4N:1VA%, GTAH4. IIETPOV, (-1114111), IIETfrk., Mar- HOMW:IIMJA


Mi111114%, KplICTHI111, GTaHh, Movight, KAAHHM . IIIHXAHAk, XPFITA 41 Mincer
ii0A1*01-1 rocnome AkinliA 1.161t CHOHX: KWCTE H noApS)ecTiA gro 5 POCTIMIHK

GNU, Tpli$011%. MapTia. IliKroywk, FrhcKauk.t IAKHAA, X4 M34 ABOPHHK


KOMHIBIA
MAPP,A. BACHAKtl. MHrOVAlt HAKEAk PHT4Pla, cSontp
floWlHH Focrio,A,te Ahlugia pas cisoil: H THCAA.
F. 50r Hom.kein 110CHONH Ak1111/A HE% CICOHK: <MINA> relKOHlrit H 110,21,0-
;KY A Er0 HAPACKA MOM, raIpHak, 1%IAI11:0, 10
Mai-wine Hagman
MOHAX HAHCII, IEPEMTM, MOHAK KAMA. WT EP1LTOKIL
110M-kHH FOCHOME NklIUM (MBA CKOW0 IlfrkCT-k.
KOTHAPts
110M-bin POCHOAH AkI1111/A 114E6 CKOHX% HrHAT (1113-11KAAAC 110EC0)- 1118AT0301(
(rj1ANCKkIH) H IWHk KWA1HC H TOANItlk, TOANEflk <Hji-kICAAAS 110110»
HAI KOMHOH
<PPANCKk111). TONEpk. HWANk. fIHMHEIKA. GHMHWH H MAMA, MOHAr 15 11111KMIS H
remas, Opmoteax KAAHCTptIT, MOHAX IWHIL KOMHC
3stpt np-Lnanas
MHT110*All. 110r04SET eVCTIIATTE, MAPTM. tIP MAW
F. 50v 110MiiHH FOC110,1,H NhlWat PAM% CIKOH)Ch: IWAHHIs H noAporiCTA ero 3A1 HOMHHMTC/A
11/1oraiAt CT4-
MAI/TA, Iwaliulk H RIATIA iro QEW,1,0P6H M4T10. KWCTEIN, KOHN H pH WT 00.1Mrk
MAMMA. (epEMTA). ,A,AIPHOAk H noApovaaa fro GTAHKH, IWAHHk, Aoir- 20 H ChM% ir. 1w-
H% MICT*PHHK
<11WHAHH:0, QEWAO .) H AisiTH ir. H
110A1-kM1 POCH0,H AkH11/A pligk CKOHX1:: GAMOHAIL. 41AW(1-k spaTTa
amace np-k KdA46
At1H4104 H WHO-
M gro nomma-
3 . . . / Hk nwraph > 4. . . ./ KpicTir ; f aAt 414160T HOCTIAHIK 11,1
ITCA.
C K
YIAKOT nomit. 6. X41131 AllOpHI1K, KOMHWM / )(AMU AKOPHH, KOMH1111. 7 . . /
IIACTP4WKO. 10 . . . . fIHrfAHHil, itIaAm 15-16. KPIMOH npiorsaas / KPXMOH

np.k. 16. &till* nplOCKAIIC 3stpt nruna. 16. / tpointonax Ai AP Aaph,


IWH 3.1AINIKA

2. Marginala e in dreptul numelor: FIMWH i RACHal. 6-7. Marginala


nomwea, scrisd de cel care serie i Tolson., se referd la Ilskrorrk. 7. Mar-
ginala nHTap priveste pe Aasopk, iar cea de a doua se referd la AM-1)(qm,
10. Marginala priveste textul anterior ras. 11. Marginala e scrisd de cel
ce serie i raspHak. 12. Marginala priveste pe KfrkeTt. 14-17. Marginala
priveste pe cei doi pArcdlabi si pe comis. 17. Marginala priveste pe Tow',
17. In text norollser Svc-I-pa-Ng si &via se gdsesc inainte de ultimul noattHH,
te-am trecut insd la sfArsitul textului fiind cà sunt scrise mai tdrziu fatd de
restul textului.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 81

LIOAVICHH l'ocn.An Akiinia pa nk CKOHrk : Aanqw


IWAHH6 H no,kporICTA ro Map,o,a, nona TOMA, ,11,41ITHA 14111-4HIL

TICKIIHSA tVT
FANITHilk. YINNA, MAPTA2 fINHA, IIPHAT <N 2K.Spac4.> H iiHNIECTM H 41/71.. Acox H Cb1HI. oro
,A,Wr EM. <11114111/1 H IWN ilOIrSAN. MwHar 6KCTATTE, HCSPHS4 lifAHKWH
BHCTkpHHKII.
FiligACTE HOCASIBMIK. t enAwp IlOGISHINHE:. 5
F. 5ir MOASA (MEA RONSTM 0011k ITHICHZISOph H noApornTra ero MINA H
11*,A,I1 Hr.
110M-kEEH 110C110,3,H ,A,WHIM pank CKOHrk: filikApli0 H 110,A,p0VBCT4
t
EVO MAnk,A,JAHNM H HfKkIdSOPk, IWAHlik. firnaTik. A8mirrp8, epA101-14 APTA*
tIPAP,ON, MONAr GEKE01311. t GRAMA, HWHAH1110, QEW,A,OCTIA. fiAillr di 10 ChMOGH

111MONAr e- Knorirg, monax Mirrpoilsank rpnropire EIMEKH MEAEMIHWAQ N l'ASPHAONVIk

EACHAKA, IlV AH 4/M1111HK, RACHA, EpASONAK 1'1111MANk, E0M0NAr QEW4SANIs,


MJHAX gitCHATg, MONAK XAMTWH, MONAr AOMENTHAII. ellmouax enano-
m'U A de1:4A. t lliONAr OFANSECTPS, MONAr 30CHM.
F. 51V 110m-hin rocnoA,n paula, pc1611 CKOHrk: KUPAKOH li llapacna MATH 15 AtINKO WT 11IC
H goom ir. ir
ero, NONA PEWPTE, ,i0Fitiii, MANINKA. GOISOONT/A, IIMNTA, GOAWMT/A.
45111k
ITOAVkIIH POMAR IlAglk CEOHrk: AHMHT(STE H noApornife EVO YINNA AlinorrpS
rtrmarik
II qatAA Hr: HHKOAPA H AtimirrpTe H MAV,A,AMINA H pwATrent ero:
TOAMiNt H MOIrWA. 61$0,A,TAKWN IWANNIt, Aparomm.
IIOAVkHH 1'OCI10,1,H AkIlliat pd6k CKOHr: NOCENE HnoApornYar. ero 20 Sagano
AINHA H tiRt,I,A nx: finarracTik H MAVAAMINM H MAOM. ,A,PAVANk H wr Graq
110,48BITA ero GTANA. GTANKA ,A,ANTHA; MOHAr fisapTia, WT TatapcKaro
RACHATI, HONA K'KCKAIlit.
II0M*N11 rocnoAn Filma KOSMil H MAINENA, NONA MANO H TATTA- t nona wT
T1.1114H11
HA H IIKANK H MINE. 25
<110AVkNH POC110,1,11 ,A,kIWA pasa cnoero) HKANKO.
TIOM*NH POCHOME MAUI.% pasa CKOEVO IIA3011%.

1. 4410004 / Aenon. 2 . . . . / ato& Itapaqto,a. 3. <n Momia> / H IIHrHAHH.I.


4. . . . . / l'ons, Rosa mirniiiirk Ad rITMAH, fIrrirk, HHX.I. 17. Anaurroti / AHMHT1I.
22 / HHKWAVA. 26. <IIOAVkHH I'OCHOAH A11311*> i MOHAK IWJH crapen Cu
marginala: wT THCMHHIAA.

3-4. Marginala prive§te pe 11rner. 9. Marginala e In dreptul numelor:


10-11. Marginala priveste pe rpHropte me,s,eniiimAP
Iwaviik, HrHATk §i AsatirroS.
qi IWAH 441WHHIC.
15-16. Poate marginala se referd la A4HH4. 21. Marginala se referà la
KOCTI. 22. Marginala se referk la Apodan, 24. Marginala se refera la K03/40.
6

www.dacoromanica.ro
82 DAMIAN P. BOGDAN

F. 53r Iloarkim l'OCHOAH Ak11111a (146k CKOHrk: KOCTI, Toamph . . . . 90114A0


KOCT1 Almo,
H 110,487KTA 314131rat, IIKAOKTA H qatAii Hr; IWH, fluApu, FAKOHA,
GAMOHA, AnamTpTE, KOBALI. IlpoiconTe, InsAoicTia, HAHA, 111.1410yWKA.
IIIi1HAp0 H nomiorisTa Apara; KWCTI, ilafhiCK41, TOAlph. YIHHOVWKA.
H-kra. 5
Iban-km-1 l'OCHOAH pilKh CKOHrli: nona HKAHls, H noAporictet 3.1%1A0
3A1 HOMH114111TCA
frO KPWICTFJH4 H ILIAA0 Hr MapTa. KVOHM%; llI1acKa.GOAOMTA, peorkoefa, popPrork trino-
Parhum, HaticaAa. FIWprlfg H 110,400KTI gro 111apTia, IWAH6, Mapic$, KOnd HOKOMra
PdA01fACK4r0
rpnropTe, CasptHefe, Mpïi.tGligori 1-104escul hatman i giupAnia
lui; Sandul Arapul postelnic i Catrina, giupgnia lui i copiii lui 10
anumi: Toma, Costandin, Gligora§
F. 53v II04WkHH rOCHOAH AhlUlf ¡Link CKOHr: MOHilr ,A,OMIFITHAHIL, ~NA-
VA MApTia, POIaH, MOHArbi% lildrAAAHHA, nona OFTHWH H nonmiria
11,01rAMITpti H tlatAl Hr; ¡NON« 6,0,11MY1.
II01WkHH POCHOAH AkIWg pasa mero 11xpacica ; AMOHdrKawn, WT 15
IIAWKAH ; ~Harta ThipACKIKH, IIHK0114. HfK0A41, RipTia H
Hr: M011ar ILIMICTpATia ; WT POMAH: llTpk, Kp1&CTHH(1;
dasap. Gpmonax obeozisan. 6.pinonar YIHACTACTI, Epm Gpfafia H [MAMA
Ir° T8A0pd. tIi130p; u IWAH, ILICTACTA H elatAT Hr. llrr H THTIA

iii0H ¡Ir K ApTe ; fpntoHAr 4)moTepo 20


ipmonar 644pim; opiNOHAK GDHHKIllg.

1. KOCTI A14,ck j KOCT1 4THIL. 8. Pamynocaro I sic, noApS3CT jnomS. 13. nona-
ATA narlapTA. 18. nonaArA 'mama. 20 epAtOHAX A1M1HTTAH,
A1W114X

6-8. Marginala privqte pe nona 1184111. H noApoyatta n.o Kirkcvmia. 8. Cuvin-


tele: ravprt inclusiv Upiiroptg, sunt scrise In dreptul qi sub cuvintele: PAXIMX
HAHCOA4, fiind scrise !lisa de aceea§i mana le-am trecut ca atare In conti-
nuare. 9-11. Textul rom. continuä dupa anumi, pe fila urmatoare, fiind
lusa scris de aceea§i mana 1-am scris In continuare pe aceea§i fila.

www.dacoromanica.ro
TRADUCEREA POMELNICULUI

0*

www.dacoromanica.ro
F. 1r Cu voia Tatalui §i cu ajutorul Fiului §i cu savar§irea Stantului
Duh, s'a inceput acest pomelnic in anul 6915, indictionul 15, cru-
gul soarelui 27, al lunei 18, in hramul Adormirei Preacuratei Sta-
panei noastre Nascatoare de Dumnezeu §i Pururea Fecioarei Ma-
ria, ce-i la Bistrita.
Pentru aceia oricine voe§te sa se izbaveasca de °Mena in pa-
catul de voie sau fara' de voie, sa se curete. Prin cainta §i marturi-
sire adevarata §i milostenie se curata pacatele §i cei doritori a se
F. 1° invrednici de II fericirea ve§nica sa vie cu ru§inare §i cu frica in
Dumnezeu &are sfanta §i soborniceasca §i apostoleasca biserica
ca sa-§i marturiseasca pacatele. i fiecare sa aduca dupa putere,
cat are, din muncile sale drepte: un semn vre-o vietate sau
vre-un cercel (de aur) sau fie once. Fiecare potrivit puterii cat e
cu putinta pentru mantuirea sa sa serie In acest pomelnic sau
pe parintele s'äu, sau pe oricine ca sa aiba pomenire ve§nica. Insa
F. 2r daca cineva va fi saran sau vaduva sau strein §i calator ¡j §i nu
va avea ce sa dea, pe unul ca acela nicidecum mai jos de trei sau
mai mult de doi galbeni A nu-1 serie, totu§i §i aceasta cu sfatul
egumenului §i a tuturor celor intru Hristos frati.
Acestea Ina au fost spuse pentru neputinta omeneasca, ca §i
ace§tia mantuire sa capete: cui i s'a dat putin, putin sa ceara dela
el, iar cui i s'a dat mult, mai mult sa ceara dela el. Pentruca Dum-
nezeu iube§te pe datatorul tacut, caci a zis: mild' voiesc iar nu jertfa,
§i a zis: se va lauda mila la Judecata §i mantuit (va fi). Fericiti
cei milostivi caci aceia vor fi miluiti.
F. 2 i deasemeni ¡j cine va indrazni sa serie pe oricine In acest
pomelnic Ma sfatul egumenului §i tuturor celor intru Hristos
frati sau pe sine sau pe un altul sau pe parinte sau pe oricine sau
va lua ceva dela cineva §i va voi aceasta fa o scrie, unul ca acela sä
fie blestemat de Domnul Dumnezeu §i de Preacurata Nascatoare
de Dumnezeu §i de cei 12 sfinti Apostoli §i de cei 318 sfinti parinti,
cei dela Niceia.

www.dacoromanica.ro
86 DAMIÁN P. BOGDAN

AICI SE POMENESC BINECINSTITORII DOMNI AI TARII


MOLDOVALAHIEI, CARI SUNT ACE*TIA
POMENEUE DOAMNE PE DREPTCREDINCIO*II DOMNI AI Zacialä
TARII ACE*TIA:

Pomene§te Doamne pe Bogdan voevod.


Pornene§te Doamne pe Late° voevod.
F. 3r Pomene§te 11 Doamne pe Costea voevod.
Pomene§te Doamne pe Petru voevod.
Pomene§te Doamne pe Roman voevod.
Pomene§te Doamne pe stefan voevod.
Pomene§te Doamne pe Iuga voevod.
Pomene§te Doamne pe dreptcredinciosul domn Alexandru Zacialti
voevod, adevaratul ctitor al acestui sfAnt laca i pe fratele su
Bogdan §i pe mama lor: Anastasia §i pe doamna Ana. Pe doamna
Maria §i pe fiica ei Ana. Pe doamna Maria §i pe doamna Vasilisa 15
ái pe doamna Anastasia.
Pomene§te Doamne pe Ilie Voevod. Zacialä
Pomene§te doamne pe stefan voevod §i pe doamna lui Maria
F. 3° §i pe fiul lor: Alexandru §i pe fiica lor: Alexandria jj i pe mama
lui: doamna Stana. 20
Pomene§te Doamne pe Roman voevod Ilia§evici. Zacialà
Pomene§te Doamne pe Petru voevod, fiul lui Alexandru voevod.
Pomene§te Doamne pe Bogdan voevod.
Pomene§te doamne pe Alexandru voevod ce! Mar.
Pomene§te Doamne pe binecinstitorul domn stefan voevod, fiul 25 Zaciala
lui Bogdan voevod §i pe mama sa : Oltea §i fiii sal: pe Alexandru
pe Ilia§, pe Petru, pe Bogdan §i pe Bogdan Vlad §i pe fiica lui:
Olena qi pe doamnele sale : Eudochia, Maria §i a1t6 Marie §i
MA'ru§ca, mama lui Alexandru §i pe fratii Ioachim, Ion §i
CArstea §i pe surorile sale: Maria §i Sora. 30
F. 4r Pornene§te Doamne sufletul robilor Val: al lui Radul voevod Munteni
§i al doamnei lui Maria. Al lui Manoil §i al doamnei lui Ana. Al lui Ai Man-
Avraarn, al Anei, al lui Isac, al lui Iacov, al lui Melhisedec, al gupului
lui David.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: al binecinstitorului 35
domn Io Bogdan voevod, fiul lui stefan voevod, nepotul lui Radul
voevod §i fiii Ioan, stefan, Pätra§co, Petru, Maria, Ana, Ana
§i mama lor: Stana.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MINISTIREI BISTRITA 87

Pomeneqte Doamne ZacialA

Pomene0e Doamne sufletul robilor Mi: al cneajnei Maria rIi al 5 Fiul lui
Mihnea
surorii ei: Anghelina. voevod
F. 4r Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: al lui Vlad voevod qii
al mamei lui: Rada i Eora lui: Caplea O Marcea r¿i Samoa §i. sora
lor: Deica. Marina. Mircea.
Ivàn tarul Moscovei gi tarina lui: Anastasia §i. fiul lor IvItn 10
tareviciul f¿i fiica lor Evdochia qi Teodor fli Iurie, fratele tarului
Pomene§te Doamne sufletul robilor tai Aici se
pome-
al doamnei Roxanda, al lui Miloq, Grigorie §i Despina. ne§te do-
Pomene§te Doamne sufletul robilor Mi: al lui Io Petru voevod amna lui
Mihnea
§i al mamei lui Maria §i doamna lui Maria 15 voevod
cu tal al.

F. 5r AICI SE POMENESC ARHIEREII 20


Zacialti
Pomene§te Doamne intru fericitul sfar§it pe fa'posatii mitro-. t
politi: pe arhiereul Iosif, pe arhiereul loan, pe arhiereul Samuil,
pe arhiereul Ioanichie, pe arhiereul Vasilie.
Pe arhiereul Teoctist, pe arhiereul Gheorghe, pe arhiereul
Tarasie, pe arhiereul Teoctist, pe arhiereul Pahomie. 25

Zacia15.
AICI SE POMENESC ARHIMANDRITH

Pomene§te doamne: pe arhimandritul Dionisie adic6 Domen-


tian, conduatorul acestui sfant läcw pe staretul Gavriil adia.

1.-5. Pomene§te Doamne. Zacial5 Zacialä, Pomene§te Doamne


sufletul robilor tdi /Pomeneqte Doamne sufletul robilor tAi: al binecinsti-
tului domn Ion Alexandru voevod O al mamei lui: Nastasia. Al lui loan, al
Mariei, al Antimiei §i al Anei. 12. . . . / Elena doamna. 15-19. . ./
§i al copilului slu: *tetan voevod §i al fiului sdu Petru O al fratilor lui:
Constantin §i Roxanda qi Bogdan §i Maria §i Ana. Ieromonah Varlaam.

www.dacoromanica.ro
88 DAMIAN P. BOGDAN

Grigorie ; pe arhimandritul Eustatie adic6 Euthimie ; pe arhiman-


F. 5° dritul II Paisie, pe ieromonahul Sofronie ; pe ieromonahul Hristo- Putna
for.
Pe arhimandritul Ghenadie; pe ieromonahul Paisie; pe iero- TazlAu
monahul Agathon; monahul Gheorghe. 5

AICI SE POMENESC CINURILE CALUGARE*TI

Pomene§te Doamne sufletul robilor t6i: al ieromonahului Zaciaiti


Ioasaf ; al ieromonahului loan; al ieromonahului Daniil duhov-
nicul ; al ieromonahului Cornilie ; al ieromonahului Timotei; al
ieromonahului Saya; al ieromonahului Nicodim. 10
Pomene§te Doamne sufletul robilor ai: al monahului Daniil Zacialfi
egumenul; al monahului Visarion; al ieromonahului Domentian ;
F. 6r al monahului Veniamin ; al ieromonahului 11 Andonie ; al mona-
hului Hariton ; al ieromonahului Spiridon ; al monahului Sisoe.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: al ieromonahului Do- 15 Zacialà
rothei ; al ieromonahului loan; al ieromonahului Partenie ; al ie- t
romonahului Gavriil §i al pArintelui s'au, monahul Calinic; al iero-
monahului Agathon ; al ieromonahului Dionisie ; al monahului
Calistrat ; al monahului Saya.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: al monahului Antonie ; 20 Zaciala
al lui Visarion ; al monahului Paisie Uricul §i al fiului sAu, monahul t
Gavriil scriitorul ; al lui Atanasie, tata' lui Saya; al lui Iosif ; al lui
F. 6° Ilarion ; al lui Gherman, al lui Di II onisie ; al lui Calinic ; al lui
loan ; al lui Martinian ; al lui Metodie ; al lui Ilarion; al lui Pimin.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: al monahului Diomi- 25 Zacial&
die ; al lui Dositeiu ; al lui Teodosie; al lui Damian; al lui Ro mil; t
al lui Partenie ; al lui Anastasie ; al lui Nicodim ; al lui Ilarion; al
lui Dionisie ; al lui Moise ; al lui Averchie ; al lui Paisie; al lui Si-
loan ; al lui Macarie ; al lui Ioánichie ; al lui Calist ; al lui Nicandru.
Pomene§te doamne sufletul robilor tAi: al monahului Ilarion ; ao Zacialgt
al lui Constantin; al lui Pantelei; al lui Macarie ; al lui Sisoe; al lui
Ilarion ; al lui Saya; al lui Calist ; al lui Gavriil ; al lui Nicodirn ;
al lui Paisie ; al lui David ; al lui Dorothei ; al lui Pavel; al lui

1. Eromonah Varlaam, egumen dela Bistrita. 13. Eromonah Losofteiu


dela Iasi. 23. Al lui Epifanie ieromonahul.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 89

F. 7r Ioani II chie; al lui -tefan; al lui Sisoe; al lui Venedict; al lui


Ioimichie; al lui Calinic; al lui Arsenie; al lui Grigorie.
Pomene§te Doamne sufletul robilor täi: al monahului Macarie; Zaciala
al lui Eutimie; al lui Selevestru; al lui Efrem; al lui Moise; al lui
Rafail; al lui Daniil ; al lui Ilarion; al lui Pahomie; al lui Arsenie; 5
al lui Dorotei; al lui Pavel; al lui Teodosie; al lui Calevit; al lui
Daniil ; al lui Paisie; al lui Varlaam; al ieromonahului by.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: al nionahului Damian; zaciala
al lui Siso e; al ieromonahului Varnava; al lui Nil; al lui Macarie;
al lui Nicon; al lui Vitalie; al lui Varlaam; al lui Matei; al lui io
Damian; al lui Manasie; al lui Agathon; al lui Roman; al lui
F. 7v Maca II rie; al lui Eustatie; al lui Varlaam; al lui Onufrie; al
lui Visarion.
Pomene§te doamne sufletul robilor tAi: al ieromonahului Sera- Zaciala
pion ; al lui Dionisie; al lui Pafnutie; al lui Miheiu; al lui Doro- 15
theiu; al lui Pahomie ; al lui Iosif ; al lui Damian; al lui Manasie;
al lui Pavel; al lui Partenie; al lui Macarie; al lui Andonie ; al
lui Vasile; al lui Euthimie ; al lui Pahomie ; al lui Nicodim ; al
lui Pavel.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tgi: al ieromonahului Do- 20 ZaCtialà
mentian; al monahului Siluan; al lui David ; al lui Neron; al lui
Athanasie; al lui Siluan; al lui Teodor ; al lui Ierothei; al lui Ata-
nasie ; al lui Teodor ; al lui Palamon; al lui Casian; al lui Da-
mian; al lui Timotei; al lui Chiriac ; al lui Teofan.
F. 8' Al lui Mihail ; al lui boil; al lui Saya; al ieromonahului Tarasie. 25
Pomene§te Doamne sufletul robilor ti: al monahului Lauren- Zaciala
tie ; al lui Ilarion; al lui Calist ; al lui Iosif ; al lui Rafail; al lui Sil-
vestru ; al lui Domentian; al lui Nicandru; al lui Euthimie; al lui
Teodosie; al lui Isaia; al lui Cornilie; al lui Silvan; al lui Macarie;
al lui Athanasie; al lui Dionisie; al lui Dalmat ; al ieromonabului 30
Vasile.
Pomene§te Doamne sufletul robilor ti: al monahului Mihail; Zaciala
al lui Marcu; al lui Dorothei; al lui Averchie; al lui Theodosie; al
lui Daniil; al lui Athanasie; al lui Damian; al lui by; al lui Gher-

1. Pomeneste Doamne sufletul robului tau: al monahului Leontie.


13. Eftimie, monahul Teofilat. 24. Isachie, monah Vasile. Dela Bisericani,
ieromonahul Varlaam.

www.dacoromanica.ro
90 DAMIAN P. BOGDAN

man; al lui Marin; al lui Dalmat ; al lui Macarie; al lui Palamon;


al lui Sinodie ; al lui Moise ; al lui Nicon; al lui Nicodim ; al iero-
monahului Marcu; al lui Diomid.
Al monahului Efrem; al ieromonahului Iosif.
F. 8v Pomene§te Doamne sufletul robilor täi: al monahului Onufrie ; 5 Zaciall
al lui Lavrentie ; al lui Macarie ; al lui Romil ; al lui Nicon; al lui
Pavnutie ; al lui Avram ; al lui ¡oil; al lui Macarie ; al lui Efrosin ;
al lui Savatie ; al lui Teofil; al lui Silvestru; al lui Gherondie ; al lui
Manasie ; al ieromonahului Daniil ; al lui Domentian ; al lui Mitrofan.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: al monahului Teofil ; lo Zaeiala
al lui Teodosie ; al lui Savatie ; al lui Macarie ; al lui Vasile ; al lui
Nil ; al lui Siloan; al lui Paisie; al lui Filimon ; al lui Dionisie; al
lui Silvestru; al lui Nectarie ; al lui Siloan ; al ieromonahului
Ioanichie ; al lui Simon; al ierodiaconului Macarie.
Eromonahul Gherman, staret. 15
F. 9r Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: al lui Iov ; al lui Ro- Zaciall
mil ; al lui Daniil ; al lui Nicon; al lui ¡sala; al lui Domentean; al
lui Averchie ; al lui Vasile; al lui Athanasie ; al lui loac.him; al lui
Andonie; al lui Domentian ; al popei Pahomie ; al ieromonahului
Iosef ; al lui Athanasie ; al lui Teoctist ; al lui Tarasie ; al lui Mar- 20
darie ; al lui Filimon ; al lui Diomidie; al lui Averchie.
Pomenegte Doamne sufletul robilor tai: al lui Domentian;
al lui Nicodim; al ieromonahului Hariton; al lui Domentian ; al lui
Ghervasie; al lui Sinodie ; al ieromonahului Veniamin; al lui Ma-
carie ; al ieromonahului Veniamin; al lui Macarie; Misail; Ioachim; 25
Eremia; Pahomie; Leontie.
Ieromonah Efrosin.
F. 9v Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: Martirie, Savatie ; ZacialA
Mardarie ; Tarasie; Isac ; Pavel ; Pahomie ; Domentian; Spiridon;
Nicola ; al lui leremia; Neofit ; Pahnutie ; Ioanichie ; Pahomie ; 30
Avachir ; Gherasim ; Domentian ; Palamon ; al lui Pahnutie ; al
lui Lavrentie ; al lui Serghie; al lui Marco.
Pomenqte Doamne sufletul robilor tái: al lui Lavrentie ; al Zacial&
ieromonahului by; al lui Eftimie; al lui Melentie ; al lui Silvestru;
al lui Macarie ; Visarion; al lui Euvenalie ; David ; Macarie; iero- 35
diacon Cofan; Hlibco ; Macarie ; Moisi ; Efrosin ; al lui Sofronie;
al lui Andonie.
Monahul Avacum i Varnava.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 91

F. 10r Pomene§te Doamne sufletul robilor Val: Macarie ; al lui Ghe-


rasim ; al lui Vasile ; Varlaam ; Calistrat ; Teofan ; David; Eremia ;
Andonie ; Visarion ; Nectarie ; Iacov ; Teoctist ; monah Domentian ;
Savatie-; Avxentie ; Teofan ; David ; Simeon ; Timoteiu ; Samoil.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: Gherasim ; Ghenadie ; 5 Zaciala
David ; Agapie ; Filoteiu ; Sofronie ; Ezechiil ; Isaia; Sinodie ;
Parten je ; Ghervasie ; Mitrofan ; Neofit ; Ifrosin ; Palamon ; Mihail ;
Samoil ; Moisi; by; ieromonah Gavriil.
Monah Grigorie, monah Isac.
F. 10v Pomene§te Doamne sufletul robilor tal; al diaconului Ioasaf ; lo Zacialà
al lui Ghenadie ; al lui Calevit ; al ieromonahului Manasie ; Ivá-
nalie ; Metodie ; Ilarion ; Silivestru ; Ioil; Pahomie ; Iosif ; iero-
diacon Chiriac ; ierodiacon Teodor f¡ii scriitor ; Siloan ; Dorothei ; Neamt
ieromonah Ioanichie ; monah Martirie.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: monah Domentian ; 15 Zaciall
Istratie ; Ilarion ; Athanasie ; Rafail ; al lui Eftimie ; al lui Ono- Bolsun
frie ; Silvestru ; ierodiacon Veniamin; Todorit ; Visarion ; Hari-
ton ; Saya ; monah Macarie ; ierodiacon Paisie; al monahului Zugrav
Manasie.
Monah Leonte ; Mitrofan. 20
F. 11r Pomene§te Doamne sufletul robilor ti: al ieromonahului Zaciall
Ilarion ; al monahului Teodosie ; al monahului Lavrentie ; al mo-
nahului Pavnutie ; al monahului Ioil ; al monahului Arsenie ; al
ieromonahului Veniamin ; al ieromonahului Pahomie ; al ieromo- Putna:
Paladie
nahului Eftimie ; ierodiacon Paladie qi scriitor ; al monahului 25
Agathon ; al monahului Dosoftei.
Al monahului Ioil.
Pomene§te Doamne sufletul robilor fe: al monahului Anastasie ; zacialá
al ieromonahului Ioasaf ; al monahului Misail ; al monahului
Nicon; Ioanichie ieromonah ; al monahului Calistrat ; ieromonah 30
Macarie ; ierodiacon Teodor ; al monahului Ioil; al monahului
Martirie. .

Monah Iliseiu, ieromonah Neofit.


F. 11v Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: ieromonah by; Pa- Zacia15.
homie ; Paisie ; Talasie ; Efrosin ; Nectarie ; Varlaam ; ieromonah 85
Eftimie ; Onufrie ; Ravula; Pahomie ; ieromonah Silion; by;
Pahomie ; ieromonah Anastasie ; David ; Lavrentie ; Ezechil; iero-
monah Teodosie ; Daniil ; Tofan; Diomidie ; ieromonah Onofrie.

www.dacoromanica.ro
92 DAMIAN P. BOGDAN

Pomene§te Doamne sufletul robilor Domentian; ieromonah Zacialà


Eftimie ; Partenie i copiii lui; Metodie ; Simon; Ifrosin; Ignatie ;
al ieromonahului Saya; bu; al ieromonahului Ghenadie ; al lui
Macarie ; al lui Sofronie ; al ieromonahului Serapion; al mona-
hului Vasile ; Sinodie ; ieromonahul Arsenie, ieromonah 5 Dela Pob-
Hristofor. rata
F. 12r Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: al ieromonahului Zaciala
Arsenie ; Palamon monah; Rafail; Domentian; Sofronie ; Agapie ;
ieromonah Marco ; Ignatie ; Macarie ; monah David ; Sarapion;
Casian; Andonie ; Gherasim; Eftimie ; Ioanichie ; Gherondie ; al
monahului Varsanufie ; al lui Gheorghe ; al monahului Athanasie;
al monahului Visarion.
Pomene§te Doamne sufletul robilor täi: al ieromonahului Zacial&
Eftimie duhovnicul; al ieromonahului Mardarie ; al lui Vasile ;
al monahului Pahomie ; al lui Efrosin; al lui Pavel; al lui Teofan ; 1,5

al lui Ioil; al lui Pavel.


Pomene§te Doamne pe monahul Varsonofie. Pomene§te
Doamne: pe Ieroteiu; pe diaconul Ioasaf ; pe monahul Evloghie;
pe monahul Theodor ; monah Eftimie ; monah Antonie; monah
Ilie ; monah Saya; monah Efrosin ; monah Vlasie ; monah 20
Anania.
F. 12v Pomene§te Doamne sufletul robilor

al monahului Ioanichie ; al lui Sarapion qi al lui Lazar; al lui Mar- Dela Bise ricani:
Ieromonah Ghe-
darie ; monah Casian; al lui ¡oil; Martirie ; Ivgnalie ; al lui Marco ; 25 orghe; deliearomo-
rIcani:
Bise-
Iacov ; Ion; Lavrentie ; Saya; monah Palamon; Manasie ; Pa- nah Varnava.
Daniil ieromonah
homie ; monah Marco.
Pomene§te Doamne sufletul robilor täi: ieromonah Teof an ; Zaciala
al monahului Ioanichie; Andonie; ieromonah Filothei; al ieromo-
nahului Mitrofan ; al monahului Varsanofie ; Matei ; Iacov ; Efrosin ; 30
al ieromonahului Saya monah Stafie. Ieromonah
Filotheiu, monah Gavrilie ; popa Bärbosul.
F. 13r Pomene§te Doamne sufletul robilor Val: al ieromonahului
Athanasie ; al lui Manasie ; al ieromonahului Ignatie ; Calistrat;

4. Ieromonahul . . . / monah Teofan, monah. 22-23 / al


monahului Dosoftei; Mardarie; Arsenie; Calinic; Isachie. 31. . . / al
episcopului Efrem, Aici se pomene0e episcopul Romanului.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MINASTIREI BISTRITA 93

al ieromonahului Tarasie; Calinic ; al ieromonahului Ilarion;


Mitrofan; al ieromonahului Silivestru; Saya; al lui Varsanufie;
Enoh ; Ioasaf ; Dorothei ; al ieromonahului Epifanie;
al lui Manasie; monah Domentian; al monahului Sofronie; monah
Daniil. 5
Pomeneste Doamne sufletul robilor tái: al monahului loan; Zaciald
Athanasie ; al monahului Euthimie; Lavrentie; al monahului Dela Bisericard:
Iorest ieromonah
Pahomie; Arsenie; al monahului Teodosie si al mamei lui: Dra-
golea ; ieromonah Vavila si mama lui Elena; monah Samoil;
ieromonah Averchie; monah Samoil ; ierodiacon Ieroteiu; Simeon. 10 Pela Moldovita
F. 13 Pomeneste Doamne sufletul robilor täi: al monahului Teodosie; Zacialrt
Tofan; ieromonah Andonie; Vasile; ieromonah Dorotheiu; iero-
diacon Mitrofan ; ieromonah Tarasie ; Vavila ; monah Pimen ; monah
Dionisie; ieromonah Nicon i copiii lui; monah Mardarie; monah
Macarie; monah Marco ; monah Gherman; monah loan; monah 15
Ioachim.
Pomeneste Doamne sufletul robilor tái Ilarion; Zaciald
al lui Dorotheiu; monah Ioanichie; Ioana monah; al lui Teodosie Egumen de
Neamt
ieromonah; al lui Grigor:e ieromonah; Simeon ierodiacon; monah
Isachie; al monahului Leontie ; monah Athanasie ; Paisie monah; 20
monah Mardarie.

F. 14r AICI SE POMENESC ARHIEPISCOPII

Pomeneste Doamne sufletul robilor Zaciald


Al arhiereului Teofan; al episcopului Macarie; al episcopului 25 Ala episcopul
Anastasie din
Pahomie; al episcopului Dorotheiu; al episcopului Anastasie; al tara Ungu-
episcopului Macarie ; episcop Eleazar; al arhiepiscopului Anania. reasa.
Din tara
31unteneascl
Al episcopului Laz. Ieromonah Teofan.
Pomeneste Doamne sufletul robilor tái: ieromonah Grigore. GrIgorie
clislarlml
Monah. 30
Pomeneste Doamne sufletul robilor ti: Al lui Nil. Ieromo- Zaciald
nah Teodosie. Ieromonah Gheorghe i monah Toma si monah
Teofan.

3 / Macarie. 13. Pimen / Timoteiu. 17. . . . . . / leromonah


Saya. 31. Pomene*te Doamne sufletul robilor tdi / Grigorie ; monah Efti-
mie ; al monahului Nil

www.dacoromanica.ro
94 DAMIÁN P. BOGDAN

Pomeneste Doamne sufletul robilor tai: Pahomie ; al ieromo- ZacialA


nahului Silivestru; al ieromonahului Siluan; monah Anastasie ;
monah Avxintie ; Stafie; Ghenadie ; al monahului Pavel; iero-
monah Ioanichie.
F. 14° Pomeneste Doamne sufletul robilor tai: ieromonah Irotei; 5 Zaciala
monah Azarie; al lui Teoctist ieromonah. Dela Itaca: Pustnic.
t
Aid se pomeneste
Pomeneste Doamne pe ieromonahul Cozma. ciluglrul Cozma
Pomeneste Doamne sufletul robului tau ieromonah Filimon ; ecleslarh at
Mttrorliei
monah Lavrentie ; Iosif ; ieromonah Efrosin; monah Iacov ; monah Egumen al
Manasie ; ieromonah Ghenadie ; monah Dorotheiu. 10 Bistrltel
Molodet
Pomeneste Doamne sufletul robilor -Lai: al ierodiaconului Timo- Zaciala
theiu; monah Samoil; monah Isaia; Arsenie ; monah Venedict ;
monah Matei; ieromonah Simeon ; monah Toma; monah Paisie;
ieromonah Teofan ; ieromonah Visarion ; ieromonah Dositheiu;
monah Chiprian; Vasile ; ierodiacon Hrisant. 15
F. 15r Pomeneste Doamne sufletul robilor -Lai: Sisee ieromonah si Zacia15.
Staret
monah Calinic ; monah Mihail ; Efrem ieromonah ; monah Dosoftei;
monah Anastasie ; monah Leontie ; Epifanie monah ; monah Pa-
homie ; monah Epifanie ; monah Palamon; Iosif monah; monah
Vasile; monah Paisie ; monah Metodie ; ierodiacon Gheorghe ; 20
monah Palade.
Pomeneste Doamne sufletul robului tau: al arhiepiscopului Zacialà
Prohor; al mitropolitului Nicanor. Episcopul Isaia. t
Alci se pomeneste
arhlepiscopul celet
Monah Metodie ; monah Inochintie ; monah Eftemie ; monah dintitu Iustinianil
ce este Ohrida.
Gherondie ; monah Gheorghe ; ierodiacon Mafteiu ; monah tefan ; 25 t
Proigumen dela
monah Gherondie ; ieromonah loan. Homor.
F.15v Pomeneste Doamne sufletul robilor tai: ieromonah Avramie ; Zaciala
Moldovita
ieromonah Ilarion; monah Teofan; monah Ilarion; monah Misail ;
monah Avramie ; Filimon monah ; Iosaf monah ; monah Ioachim ;
monah Timotheu; ieromonah Isaia; ieromonah Lavrentie; monah 30
Ghelasie.
Pomeneste Doamne sufletul robilor -Lai: monah Ghelasie ; Zacialg
monah Neofit; monah Ioanichie ; monah Inochentie ; monah
Ghenadie.

1. Pomenqte Doamne sufletul robilor JAI / monah Antonie si diacon


Macarie; ieromonah Dositei; monah Inochentie.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANkSTIBEI BISTRITA 96

Pomene§te Doamne sufletul robilor ieromonah Samuil ; Zaciala


monah Paisie ; ieromonah Gheorghe ; diacon Gheorghe; ieromonah
Ioil; monah Iosif ; monah Zahariar monah Isaia. Bulmeacdir

F. 16r AICI SE POMENESC CALUGARITELE


Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: al monahiei Atanasia; al 5 Zaciala
1
Anisiei; al Parasen; al Eugeniei; al Anghelinei; al Macrinei; al
Atanasiei; al Elisaftei ; al Eupraxiei; al Teodosiei; al Ioanei ; al
Sarei ; al Anei; al Eupraxiei ; al Martei; al Atanasiei; al Sarei ;
al Eupraxiei; al Salomiei.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tn: al Mitrodorei ; al Martei ; 10 Zaciala
al Elenei ; al Matronei; al Sofroniei; al Salomiei; al Magdalinei;
al Anisiei ; al Sofroniei ;1a1 Anghelinei ; al Marinei; al Antonidei;
al Mitrodorei; al Varvarei; al Salomiei ; al Vrieniei; al Magdalinei ;
al Sofroniei; al Filotiei.
Al Macariei. 35
F. 16° Pomene§te Doamne sufletul robilor Val: al monahiei Marta; Zaciala
al Marinei ; al Anisiei ; al .A.tanasiei; al Anisiei; al Haritonei; al
Teodorei ; al Marinei ; al Theofanei; al Efrosinei ; al Domentianei ;
al Anghelinei ; al Marinei ; al Mitrofanei ; al Antonidei; al Eugeniei;
al Magdalinei ; al Eupraxiei; al Salomiei; al Sofroniei ; al Rahilei. 20
Pomene§te Doamne sufletul robilor tn: al Anei ; al Teodorei; Zacialà
al Marinei ; al Efrosinei ; al Eupraxiei ; al Efrosinei; al Anei ; al
Elisaftei ; al Martei ; al Salomiei; al Anghelinei ; al Anisiei; al
Salomiei; al Atanasiei; al Mitrofanei; al Agatonei; al Magda-
linei ; al Elisaftei ; al Elenei; al Athanasiei. 25
Al mo.nahiei Achelina.
F. 17r Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: al monahiei Anisia ; Zacialg
al Elisaftei; al Efrosinei ; al Manasiei; al Macariei ; al Sofroniei;
al Athanasiei; al Elinei; al Domninei; al Calinichiei ; al Anisiei ;
al Melaniei; al Domninei ; al Fevroniei; al monahiei Efimia. 30
Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: al monahiei Elena; Zacialà
al Marinei ; al Haritonei ; al Filothiei; al Praxiei ; al monahiei
Sara; al monahiei Anghelina; al monahiei Elisafta. Al monahiei
Efrosina ; al monahiei Anastasia ; al Elisaftei; al Magdalinei; al
Pelaghiei ; al Magdalinei; al Marinei; al Macariei ; al Elisaftei; 35

1. Pomeneste Doamne sufletul robilor tal / monah Ilarion ; ieromonah


Averchie.

www.dacoromanica.ro
96 DAMIAN P. BOGDAN

al Hristinei; al Irinei; al Martei; al Anghelinei; al Eupraxiei;


al Mitrodorei.
F. 17° Pomene§te Doamne sufletul robilor táii: al Martei; al Eugeniei; Zaciala
al Melaniei; al Sarei; al Ghervasiei; al Macariei; al Ecaterinei;
al Filotheiei; al Eftimiei; al Magdalinei; al Macariei; al Anisiei; 5
al Marinei; al Magdalinei; al Samfirei; al Macrinei; al Anei; al
Macariei; al Agafiei; al Silioanei; al Macrinei.
Pomenegte Doamne sufletul robilor tAi: al Antonidei; al Chel- Zaciala
siei ; al lui Silian; al Efrosinei; al Melaniei; al Silioanei; al mona-
hiei Ghervasia ;.... al Fevroniei; al Efrosinei ;al Athanasiei; al lo
Protasiei; al Macariei.
Monah Tofan; monah Larion. Al monahiei tefana.
F. 18r Pomene§te Doamne sufletul robilor VI: al monahiei Theodora; Zaciall
al Varvarei; al Eugeniei; al monahiei Eftimia; al monahiei To-
maida; al Efrosinei; al monahiei Melania; al monahiei Anesia; al 15
monahiei Marta; al monahiei Mitrofana; al Pelaghiei; al monahiei
Teofana; al Angasiei; al monahiei Tudora; al Achilinei.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tai Zacia15.

20
monah Elefterie; monah Athanasie; al monahului Filotheu;
monah Paladie.
F. 18° Pomene§te Doamne sufletul robilor Vai: popa Mihail §i preo- Zaciala
teasa lui Ana; preot Teodor; preot loan; diacon Andrei; Ana;
Agripina; Arsenie; monah Prohor; Veniamin. 25
Pomene0e Doamne sufletul robilor Val: Gheorghe qi LaIco §i. Logof at
Movila
sotia lui Anca, Lazor, Grigorie, monah Ieremia, monah ¡oil.
Pomene§te Doamne sufletul robilor ti: al preotului Mihail qi ...heri...
logof Al,
al sotiei lui Maria ; al preotului Teodor §i al preotesei lui Agapia §i
al copiilor lor; preot Moise; Petru; Partenie. 30
Pomene§te Doamne sufletul robului tàu: al lui Mihail diac; La- Si v Alai
zar §i al Mariei.

7. . . / al Chelsiei, al Pelaghiei. 10.


. / al Magdalinei ; Anto-
nida. 18-20. / al arhiepiscopului Grigorie. aici se pomene0e
arhiepiscopul Grigorie al Sucevii ; Pomene§te Doamne sufletul robilor tal:
ieromonah Filimon ; ieromonah Ciprian ; Visarion ; Teofan. Pomene§te
Doamne sufletul robului ttiu : ieromonahul loan ; Dionisie. 26-27. O sopa /
monah Ieremia. 28-29. O al sotiei lui / monah Tarasie.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 97

F. 19r AICI SE POMENESC BOIERII MIL MOLDOVALAHIEI


Pomene§te Doamne sufletul robilor MI: al lui Bogdan Zaciala

al lui Ioan, c qi al fiului sàu VAlcea;


al lui Mihail lupa; al panului Stroe al lui Neagoe lo- 5
gotät; Costea al lui Stan al
lui loan al lui Isaia.
Pomene§te Doamne sufletul robilor t'al: al lui Jurj Zaciala

10
al lui Bogdan
al lui hipa; al panului Banciul;
Bära; al lui Dan al lui Radul; al panului
Sima.
F. 19' Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: al panului Costea.... 15Zacialä
al panului loan §i al sotiei lui Ana

al lui Dragolia; al panului Stanciul Ponici

al lui Petru 20
al Mariei;
al panului stefan §i al soliei lui Elena; al panului Costici i al
sotiei lui Ana qi al copiilor lor.
Pomene§te doamne sufletul robilor Mi: al panului Costea.... Zacialg
al lui Petre; al panului Petre çi al sotiei lui 25 Pereschiu

2-3. . / Efrem, Sofia, loan armas ; Mihail, Salomia, Csenia. 4. . /


Daniil. 4. . . Dragan, Mar . . . 5. . . ./ Cozma. 6. . . ./ monah
Doromend. 6. . . / monah Lazar. 7. . . ./ monah Pavel. 8-10. .
. . / al ieromonahului Prohor; monah Paisie; monah Isaia: stareti ai
Bistritei; monah Vonifatie. 11. . . ./ Martin si Maria. 13. . . ./ monah
Galaction, dela Rasca. 13. al panului . . .1 al lui Stan. 15-16. . . .1
Popa Petru: popa dela Doljesti, al lui Ghervasie. 16. si al sotiei lui / al
monahiei. 17-18 . . .1 al monahiei Chelsia, Nichifor. 18-20. . . ./
Nicoara si Marie, mama lui i sotia lui Maria, Nicoarg vornic. 20. . . ./
diac Vasile. 22. si al sotiei lui / Panteleiu, diae dela Piatra, fiul lui popa
Carstea din targul Romanului. 24-25. . . ./ al lui loan, Ana, Dolsia.
25. si al sotiei lui / Petru, Toadea, Movila?

www.dacoromanica.ro
98 DAMIAN P. BO GDAN

StAnita §i al copiilor lor; al lui Micräu§ §i al lui Jurj §1 al lui Iancul ;


al panului Miclea §i al sotiei lui Maria A id se pome-
Al lui Ignat. M episcopului Erimia. nereeretioamiscaonpui

F. 20r Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: al panului Toder Vasoan Zaciala
§i al phintelui lui §i al sotiei lui Ana §i al copiilor lor ; al panului 5
Toder §i al sotiei lui Mu§a; al panului Andronic; al panului Hotco
§i al sotiei lui Maria; al panului Toder: al panului §i
al sotiei lui Neaga.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: al panului Dragota §i Zacialti
al sotiei lui Maria; al panului Stanciul §i al sotiei lui Maria; al pa- lo R amar
nului Negu§ §i al sotiei lui Ana; al panului Toma §i al fratelui lui,
pan Manea ci sotia lui Marina §i Mu§a; al panului Albul.
Trifan poslu§nic.
F. 20v Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: al panului Bogdan stol- Zacialà
nicul §i al sotiei lui Dragolea ; al panului Balea §i al lui loan; al panu- 15
lui Lazor §i al sotiei lui Ana; al panului Costea §i al sotiei lui Teo- Danovici
dora ci al fiului lor Dala; al panului Jurj §1 al sotiei lui Ana §i
al fratilor lui: Mihail, Simeon §i al copiilor lor ; al panului Mihul.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tä'i : al panului Goian; al Zacialä
panului loan; al panului Toder §i al sotiei lui Neaga; al panului 20
Baicean §i al sotiei lui Elena §1 al fiului lor loan; al panului SArbul
§i al pgrintilor lui: Drag §i Mu§a ci al surorii Ilca ci al fratelui lui:
Nicolae.
F.21" Pomene§te Doamne sufletul robilor t6i: al panului Iurie ; al Zacialä
panului Vitolt §i al sotiei lui Ana; al panului Jurj ei al pArintelui 25 erbici
gu pan Drujea §i al sotiei lui Vodotia; al panului Goian vornic ; Goian
al panului Stan §i al sotiei lui Mu§a §i al copiilor lor: Ieremia §i
Varvara ci al pdrintilor lui: Tatomir §i Tole.
Pomene§te Doamne sufletul robilor ni: al panului Neag §i al Zaciala
sotiei lui Ana ci al copiilor lor; al panului Mihail §i al sotiei lui 30 Ccli/A
Maria; al panului Duma §i al sotiei lui Magda ei al copilului lor: Micaci
Ana; al panului Ilia§ §i al sotiei lui Ana §i al copiilor lor: Teodor,
Stan, Danciul ei Miclea.
2 / Dobrul. 5. O al sotiei lui / Nestor si cneaghina lui Mitro-
fana, Ureche marele vornic. 5. al panului / qi fiul gil Costantin. 6. §i al
sotiei lui / Maxim Ureche, Dumitra. 7. al panului . . ./ ieromonah Pavel,
dela Neamt. 7-8. si al sotiei / Todosie. 9-10. §i al sotiei / al Anei, al
Eugeniei. 10. si al sotiei / Nicolae. 12. al panului / teful.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 99

F. 21° Poinenegte Doamne sufletul robilor täi: al panului Cozma sO Zacialá


al sotiei lui Stana gi al copiilor lor gi al fratelui lui, Petru; al pa-
nului Stetco gi. al sotiei lui Magda gi al copiilor lor: Roman, Vasilisa, Co§ilti
Elena, Maria; al panului Ioan; al panului Lazea gi al fiului lui, J ulici
Mihul; al panului Albul gi al Orintilor lui: Jurj gi Marghita. 5 Spätar
Pomenegte Doamne sufletul robilor tgi: al panului Danciul gi Zacialá
al sotiei lui Susa; al panului Ioan vistiernic ; al panului Costea t¡si
al sotiei lui Ana gi al copillor lor ; al panului Petrica; al panului
Vlad gi al sotiei lui Ana gi. al copiilor lor: Iban, Duma, Stan,
Magda, Magdalina. 10
F. 22r Pomenegte Doamne sufletul robilor ti: al panului Mihail Pe- Zaciall
recichiu gi al sotiei lui gi al fiilor lor; al panului Teodor; al panului
Isaía gi al sotieí luí María; al panuluí Petru gi al sotieí luí; al pa- Ponici
nului Stetco DAmàcug gi al sotiei lui; al panului Negrilb: gi al so-
tiei lui; al panului Drago g ceagnic. . 15
Pomenegte Doamne sufletul robilor t6i: al panului Dimitrie g'i Zacialá
al sotiei lui Stana; al panului loan Hotco ; Hanea; D obrul
Stan; Petru; Kärugca; Sima ; Teodor ; Petru; Duma; Luca; Tibor
Anugca ; Marina; al lui loan; al lui Vasco ; al panului 'ateo; al
panului Radul. 20
Ieremia; Tatiana.
F. 22° Pomenegte Doamne sufletul robilor tái: al panului §andro gi Zaciali
al sotiei lui Motruna; al panului Ivan gi al sotiei lui Marina gi al Porca
copiilor lor: Duma, Mihul gi al tatálui lor: Ilea gi sotia lui Mihul,
Marugca gi copiii lor: Mihul, Drago; al panului Lazor. 25 Carp
Ponienegte Doamne sufletul robilor tá: Neag gi sosia lui Neaga Calmätui
gi copiii lor: Stana, Fetion, Neagul, Marina, Muga ; Calina ; Zaharia ;
Ana; Drago; Elena; Stan; Varvara; Coman ; Tote ; Jurja; Iban Secará
Pfircálab
gi solia lui Marina gi copiii lor ; al panului Vasco ; al Danciului; al Ceasnic
Agripinei; Iban; popa IvAn gi Ana. 30 Stolnic
F. 23' Po menegte Doamne sufletul robilor täi: Zacialli

12. al panului / Luca, poslusnic. 13-14. al panului / Cárstea; si al


sotiei (legat de Maria) / Macarie. 16-17. si al soliei / monah Glier-
vasie, scutar. 17. al panului / PAntia, scutar; . . . / monah Crrigorie.
32-33. . . ./ al panului Petru si al sotiei lui Maria si al mamei lui Ana,
postelnic.
7'

www.dacoromanica.ro
100 DAMIAN P. BOODAN

al lui Jurj; al lui loan; al lui Petraqco ; Sofia; Costea; Ilea; Va- S tetcani
sutca ; Maria; Teodor §i soSia lui Parasca; al MAgdalinei. l3rai a
Pomeneqte Doamne sufletul robului tau Ión, Simeon, Cupcia, Vränceanu
Iefimie.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: pan loan qi soSia lui 5
Tecla §i popa Carstea; Ieremia; Gheorghe Reates
parcalab
qi sosia lui Calina; loan; Gavriil ; Lazor qi Ana; Teodor ; Cárstina;
Chicos si pd-
Grigore ; Necolae. rintele lui

F. 23v AICI SE POMENESC MUNTENII DIN CHILIA

Pomene0e Doamne sufletul robilor Val: al lui Semen; al Mu- 10 Zacialti


qtii; al lui Dan; al lui Berciul; al Voicái; al Budai ; Manuil; al
Neac§ái; al lui Coste LaSco ; al lui OliSa §i al mamei lui Elena f¡li
al soSiei lui, Marina qi al copilului lor: Toma; Anu§ca; al lui
Matei de Cetatea AMA.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tal: Neagu; Iva§co ; te- 15 Zacialä
ful; MihAilà; Ignatie, Mu§a qi copiii lor: Stanciul qi Anastasia; Dela Chilla
Carstia; Maria; Manä'ila dela Botne Eli fiul ski Vasco ; Ivan Gan- Gangur
gur i}i Maria. Al lui Aslan; Parasca, Alexa, Stanca qi Cerna. Toader, Motoc
al Malinei; al lui Vasile ; Gavriil ; Ion, CrAciun a §i copiii lor ;
Procopie, Oana qi copiii lor. 20

F. 24r AICI SE POMENE*TE NEAMUL NICORESCULUI


Zaciali
Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: Nicoarà ; Zoica ; al lui
Jurj §i al soSiei lui Anu§ca §i copilul lor: Miculig cu soSia lui Fetca ;
Nicoará Sárbescul; Coste Stroescul §i. fratele sAu Bratul. Zacialä
Pomene§te Doamne sufletul robilor Caí: teful, marele vornic ; 25
Hranä
loan Muqat; Micotà u§ar ; Mihul postelnic; Petru Buzureac; vornic
S troescul
Gheorghe; Iuga zis Ignatie; Seno° ; Anastasia; Varvara; al MAg- vistiernic
dalinei; Onania; Motrea; al lui Petra; al lui Iurie. Va---t---
Afendul, Petre, Andrei.
F. 21tv Pomene§te Doamne sufletul robilor tal: al Vlaicului; al popei 30
Ilco ; Ivan; Ana ; MAru§ca; Toder ; Varvara; Duma; Mara; Mi- Talpe
hAila§; Malea; Lup§e ; Melentie; popa Petru dela Hidacut ; Andrei ; Galbdrul
Trif ; Nicoarà; Lazea; loan; Gheorghe; Marta; Sima; Ana.
Al NeagAi.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 101

Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: andru; Cozma §i Mare


hAtAlmas
tatal su Jurj i mama lui Magda; loan Dolha; Teodor; Simeon; Sulger
Marina; Nechita. Cântäret
Ivul, Marina, Ivanco, Saya, lurk, Sima §i sotia lui Ivanco
Bratu,
Marura §i fiul lor. 5 comis
F. 25r Pomene§te Doamne sufletul robilor tai; Dan Mu §i Zaciald
sotia lui Nastea §i copilul lor: Sima; Toma; Stana; Mara; andru Comis
comis §i fiul sau Dan; Murg §i solia lui Anura §i copilul lor:
Teodor; Gavriil ; Lazor §i sotia lui Marina i copilul lor: Sima; Ion
Stanciul §.1 solia lui Marza; Coste §i sotia lui §i copilul lor: Ana. lo
Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: al panului Zaciald
Nistor §i sotia lui Stana §i copiii Harlan
lor; Trif §i Ana §i copiii lor; teful; popa Luca §i sosia lui Ana §i
copiii lor; Jurca §i Marura ; Manoil.
Toma. 15
F. 25v Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: popa Fetion §i sosia Zaciald
lui Fetca; Mihul; popa teful §i sosia lui Ana qi copiii 16r; loan; Dela Piatra
Gurmaz
Petru; Buzovita; al panului Toader §i al sotiei lui Alexandra; parcglab
al panului teful; Cozma, Ignat; Toma §i Teodora. Bdcican
Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: Ivan; Magda; Ilea; 26 Zaciald
Parasca; Stan. Bahna
sulger
Al panului Petru; al panului Petrica; §i al sotiei Ceasnic, fiul
Giurcanului
lui Elena; Toma; Silioan; Teodor, Ieremia; Cozma §i Marina. Fiul Drago-
Ion, Moise: fiii andrului parcalab. siniasal
Bran
P. 26r Pomene§te Doamne sufletul robilor ti: al panului Vasco §i 25 Zaciall
al sotiei lui Sofia; al lui Stan; Carstea; al panului tefan; Maxim; Lupe
loan; Vasilca; Iurie, Stana §i fiul lor Petrila; al Carstinei; medelnicer
PArcdlab
Maria ; Ana; Alexa ; Marura ; Nastia ; Ion ; Vasca; Marura ; Tintea
Anura.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: al panului CArstea §i 30 Zaciald
al sotiei lui Teodora §i copiii lor: Ion §i Isac; al panului Ion §i al Spatar
sotiei lui Fedca §i copiii lor; Teodor §i sotia lui Nastia; Ignat §i
sotia lui Elena §i copiii lor; popa. Toader; Costea §i sotia lui Tintiu
fratele
Marinca; Vladu; Ana. sat' Ignat

4 / Luca. 6. Mu i sotia / Petrea, Teodpr,


Hancul. 9. 0 sotia / Pantelei. 11-12. . . . / Isaia, Jurj, Dan, Satco.
22. . . ./ Mania.

www.dacoromanica.ro
102 DAMIAN P. BOGDAN

F. 26v Pomene§te Doamne sufletul robilor MI: Zaciala


Logofilt
Ceasnic
, Ciochin

Ioan §i mama lui Hristina §i Neaga; al lui Roman §i al sotiei lui 5 Micotici
Ana. Ciurea
Vasilca.
Pomene§te Doamne sufletul robílor ti: al lui Isac §.1 al soSiei Zaciall
luí Parasca Vistiernic
10

al Neaghl; Fätul, Ilea, leremia. Turcea

F. 27r AICI SE POMENESC CRESTINII DREPTCREDINCIOSI, MORTI


ZacialA
Pomene§te. Doamne sufletul robilor Val: al lui Eustatie ; al lui
Terentie; al lui Iacov; al Teodorei; al lui Teodor; al E/enei; 15

al lui Teodor; al lui Miheu; al lui Nichita; al Elenei; al lui Petru;


al lui Iosif ; al lui loan; al Anei; al Mariei ; al lui Timoteiu; al lui
Simon ; al Zahariei; al Efrosinei; al lui Simeon. Zaciala
Pomene§te Doarnne sufletul robilor tai: al lui Vasile; al popei
Petru; al popei Ignat; al lui Petru §i al soSiei lui Marina; al lui 20
§erban; al lui Itefan; al Varvarei; al lui Roman; al Mariei; al
lui Jurj ; al lui Moi§6; al lui loan; al popei Iuga §i al sotiei lui
Du§ca.
F. 27v Ivul §i sosia lui Ana. Zacial4
Pomene§te Doamne sufletul robílor Vái: al panului Mihul 25
logofát ; al lui Milotin §i al soSiei lui Magdalina §i copiii lor; al lui
popa Drago § §i al soSiei lui Ana §i al párintelui lui: Roman; al
Mariei; al lui Jurj ; al Marinei ; al lui popa Ilie §i al soSiei lui Maria
qi copiii lor; al lui Maxim, Elisafta §i al parintilor lui: Gherasim
li Fetita; al lui loan §i Dobra; popa Carstea §i. soSia lui Draga. 30

2-4. . . 4 Popa Steful si sotia lui Ana si fiul lor Toader; Milail4;
Alexa; Albul si Marina; Agapia. 9-11. . . . / al lui Fetco si al lui
Andreica; al panului Alexa comis si al sotiei lui Ana; Saya si Anastasia;
Duma, Daniil, Mdrusca, Nastea, al lui Petru si Ana, Copad, Brudur.
22. si al sotlei / Cozma.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 103

Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: al lui tefan; al lui ZacialA


Petru; al Dobrei; al lui loan; al lui Mihail Uricar; al lui Con-
stantin si al sotiei lui Musa; al lui Jurj Piaträ; Ana; Malea; al lui
Antim; al Eftimiei.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tal: al lui loan; al Elenei; 5 Zaciail
al lui Teodor; al Anei; al lui Gheorghe; al Mariei; al Vasilisei; al
Anastasiei; al lui Teodor; al lui Ivan; al Negritei; al lui Baico;
al Elenei; al lui Toder; al lui Dimitrie; al Parascäi; al lui lije;
al lui Moian; al lui Marin; al Bunaiei; al lui Stanislav; al lui
Dan; al lui Tatomir; Dragolea; al Anei; al lui Iva§co; al lui
Jurj ; al lui Toder.
Pomeneste Doamne sufletul robilor tai.: al lui Drago; al lui Zacialà
Vlad; al lui Stan; al lui CArstea; al lui Ilia§; al lui Sin; al lui
Brateiu; al lui erb; al lui Teodor; al lui Petru al lui
Cräciun; al lui loan; al lui Negrea; al lui Isaia; al lui Zanea; 15
al lui Teodor; al lui tefan; al lui Lateo; al lui Balota'; al lui
°anta; al lui Ivan; al lui Grigorie.
Al Ilenei si Petrea.
F. 28v Pomeneste Doamne sufletul robilor täi: al luí Válcea; al lui Zaciala
Gheorghe; al luí Oräs; al lui Mihail; al lui Tru§; al lui Romasco; 20
al lui Cauca; al lui Itefan; al lui Cozma; al Slavnii; al Tolii; al
Solomoniii; al lui Ivan; al lui Jurj ; al luí Bratosin; al lui Bogdan;
al lui Mic; al lui Jurj ; al lui Ivan; al lui Duma; al lui Bolc; al
lui loan; al lui Alexa; al lui Stan; al lui 'varo; al lui loan; al
lui Duma. 25
Pomeneste Doamne sufletul robilor täi: al lui Iuga; al lui
Qrstea; al lui Dimitrie; al lui Stänaie; al lui Mihail; al lui Ion;
al Stancai; al lui Mihail ; al lui Stan; al lui Gavriil; al lui Ivan;
al lui Neag; al Anei; al lui loan; al lui Chirion; al lui Ivanco;
al lui Petru; al Elenii; al lui Radul; al Arcäi; al lui Daniil ; al lui so
Grigorie; al lui Teodor; al Manasiei.
Pomene§te Doamne sufletul robilor täi: al lui Nicodim; Zacialà
al Anei; al Mariei; al Elenei; al Voicäi; al Fetcai; al Efti-
miei; al lui Manuil; al Anastasiei; al lui Stetco; al lui
loan; al lui Andrei; al Oliuscgi; al Vasilisei; al lui loan; 35
al lui Dragomir; al lui Ivan; al lui Stan; allui Teodor;
al Anei; al lui Bran; al Sorii; al Mu§äi ; al Anei; al lui Raleo;
al lui Mire ea.

www.dacoromanica.ro
104 DAMIÁN P. BOGDAN

Pomene§te Doamne sufletul robilor Val: al lui Stanislav ; al Zacial6


Mu§ai ; al Nastasiei ; al lui andro ; al lui Stan; al lui Teodor ; al
lui Perecichiu §si al sotiei lui t¿i al copiilor lor ; al lui Stoica; al lui
Stan ; al lui Sipa ; al lui Dimitrie ; al lui Dragomir ; al Vi§ä'i ; al lui
Mojo a; al lui teful ; al lui Grozea; al lui lije; al lui Petru ; al Anei ; 5
al lui Simeon; al lui loan; al lui Bail ; al Anei ; al lui Dragomir.
F. 29° Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: al Dobrii; al Anasta- Zacialà
siei ; al Nastei; al lui Mic ; al lui Litul ; al lui Lol ; al lui Voineag;
al Anei ; al Sorei ; al lui Neanciul ; al Anei; al Neag§ei ; al lui
Ivan ; al lui Grigorie ; al lui Alexa; al lui Petru; al lui tefan ; al lo
lui Dragomir ; al lui Ioani§; al lui Slay.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tal: al lui Hodco ; al lui ZacialA
Radul ; al lui Mare§; al lui loan; al lui Stanislav ; al lui Costea;
al lui Gheorghe ; al lui Cazar; al lui erban ; al lui loan; al lui
Vlad ; al lui Prodea; al lui Pavel; al lui Ilie ; al lui Petru ; al lui 15
Stanciul ; al lui Iva§co ; al lui Stanciul ; al lui Duma, al lui Voico ;
al lui Stanciul ; al lui Carstea; al lui Miclea; al lui Stanciul ; al
lui Petru ; al lui Gata; al lui Goleamita ; al lui Radul.
F. 30T Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: al lui Ioan Zacialà
§i al sotiei lui Teodosia §i. al fiului lor: pan Mircea §i al sotiei lui 20
MuIla §i al copiilor lor: Aver, Constantin, Marina; al lui Dan ;
al lui Neag; al lui Sima; al lui Ivan ; al lui Dimitrie ; al lui Alexa ;
al lui Goia; al Slavnei ; al lui Nan ; al lui Neag.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tal: al lui Golea; al lui Zacialà
Mihail ; al Maru§cai ; al Anei ; al Mu§ii ; al lui Mihail ; al lui Andrei ; 25
al lui tefan ; al lui Onta; al lui Aldomir ; al lui Manuil ; al lui
Dan; al lui Uncheat ; al lui Boris; al lui Petru; al lui Ivan; al
lui Tabuci ; al lui Petru; al lui Negrila; al lui Nestor ; al lui Costea ;
al lui Dimitrie; al Marinei ; al lui Simeon; al lui Stan.
F.30 ° Pomene§te Doamne sufletul robilor tal: al Mariei ; al lui Calin ; 30 Zaciali
al Anei ; al lui Ivan; al Mariei; al lui Vasile ; al lui Constantin ;
al Mariei ; al lui Coica; al lui Mihail ; al lui Tatul ; al lui Mita ;
al lui erban; al lui arstea; al lui Stanciul; al lui Bratul; al Anei;
al lui Teodor ; al lui Bratul ; al lui Nicoara ; al Sorii ; al lui Iva§co ;
al lui Ioachim; al lui Dan; al Elenei; al lui Eustatie; al Anei ; 35
al lui Goia; al Mariei; al lui Albu; al Tolii ; al Dobrii; al Radului.

19. . . .1 ieromonah Andonie O Andronic §i Candachia §i copiii lor.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 105

Pomeneste Doamne sufletul robilor t'al: al lui Ivan; al lui Zacia14


Mihail ; al Anei; al Marusc6i; al lui Mihall si al Slavnii si al copiilor
lor; al lui Neag si al Mariei; al lui Doncia si al Bobii; al lui Ivan;
al lui Mihail ; al lui Ivan; al lui Stanciul; al lui Petru; al lui loan si
al Mariei s'i al copiilor lor. 5
F. 31r Pomeneste Doamne sufletul robilor t'E: al lui Ivan si al Bunii; Zaciall.
al Anei; al Mariei; al lui Ivan ; al Micaiei; al lui Stan; al lui Mihail
si al sotiei lui si al copiilor lor ; al lui Costea; al lui lije; al Tatianei;
al lui Stan; al lui Stoian; al lui Simeon; al Sorii; al Dobrii; al
lui Stan ; al lui Nicola ; al lui Teodor ; al lui Iacov; al lui BrIteiu ; lo
al Marinei; al lui 'vaco; al lui Constantin ; al lui Iosif ; al Anei;
al lui Dionis ; al Fetal; al Varvarei.
Pomeneste Doamne sufletul robilor tgi: al lui Atanasie; al lui Zacia14
Stan; al Nastasiei; al Anei; al Marinei; al Sorii; al lui andru;
al lui Niman; al lui Nan; al lui Duma; al Luscài; al lui Drat, 15
Stroinei si al copiilor lor; al Orusgi; al Musii; al Anii; al Sorii;
al Mariei; al Anei; al Mariei; al Anastasiei.
F.31v Pomeneste Doamne sufletul robilor Väi: al lui Duma ; al lui Zacia15.1
Mic ; al lui Dragoe ; al lui Filip ; al lui Stan; al popii Dusa si al
Elenii; al lui Mihail; al Dobrii; al lui Stan; al lui tefan; al lui 20
Teodor ; al Mariei; al lui Voicu si al Sorii; al lui Baico ; al popii
Pavel si al Mariei si al copiilor lor; al lui Mihail si al Dragnii; al
lui Dan ; al lui Teodor; al lui Nicola; al lui Cupcea; al Anii; al
lui Frum ; al Martei ; al lui Petru cel Tarla'r si al Stanei; al lui
Ioan ; al lui Onta ; al lui Cozma; al lui Teodor. 25
Pomeneste Doamne sufletul robilor t'a: al lui Fetcu; al lui Zacia15.
Luca; al lui Briia; al lui FrAtila ; al lui Neag; al lui (:)s
al lui Teodor ; al Anii; al lui Mic ; al lui Duma ; al lui Costea
al lui loan; al lui Simeon al Martei.
F. 32r Pomeneste Doamne sufletul robilor tái: al lui Dobroslav §1 30 Zaciala
al Tolii; al lui Dr5goi si al Anii; al Mariei ; al lui Cr6ciun si al
Dobrii; al Anei; al lui Mihul; al lui loan ; al lui Gheorghe si al
Martei; al lui loan si al Anei; al lui Sima; al lui Petru si al Albei;
al luiMic ; al lui Moise; al lui -tefan; al lui Mic ; al lui Neag; al
Dobrei si al copiilor ei; al lui Valcan ; al Mariei; al lui Lateo 35
si al Magdalinei; al lui Radul; al lui Teodor; al lui Simeon.
Pomeneste Doamne sufletul robilor tli: al lui Radul; al lui Zaciala
Alexa si al Marine i; al lui Gavriil ; al lui loan; al lui Costea; al

www.dacoromanica.ro
106 DAMIÁN P. BOGDAN

lui Iacov ; al lui Itefan; al lui Costea; al lui Teodor ; al lui Eftimie ;
al lui Mihail ; al lui Ioan ; al lui Lepae ; al lui Bibul ; al lui loan §i
al Ilcsái ; al lui Dragoslav §i al Preii ; al lui Stan; al lui Bodi§.
F. 32v Pomene§te Doamne sufletul robilor täi: al lui Bállo§ §i al Stanei; Zaciall
al Anei; al lui Neagoe; al 'kg ; al lui Cozma ; al lui Petru ; al Na- 5
stasiei ; al lui Sima; al lui Cozma ; al lui Petru; al lui by; al lui
Andruro ; al Anei ; al Marinei ; al lui Mane § §i al Vi§ei ; al lui tefan ;
al Mariei ; al lui Petru §i al Mariei ; al lui Mihail ; al lui Costea ;
al lui Neag ; al lui Marin; al Anei; al lui Ivaro ; al lui Tatul ; al
popei Zaharia. lo
Pomene§te Doamne sufletul robilor täi: al lui Balo; al lui Zaciall
Teodor ; al Sofiei; al lui Lupa; al lui Roman ; al lui Radul §i al
Dobrei; al lui Trif ; al lui Teodor ; al lui Roman; al lui Ivan ; al
lui Vlad ; al lui Neagoe ; al lui Vladislav; al Motrunei ; al Anei ;
al lui tefan ; al lui Radoslav §i al Slavnei; al lui stefan. 15
F. 33r Pomene§te Doamne sufletul robilor Vái: al lui popa Miclea ; ZacialA
al lui Opri§; al lui teful; al lui Stanciul; al lui Berilà ; al lui loan;
al lui Carstea; al Magdei; al Teclei; al lui Micul; al Mariei ; al lui
Petru ; al lui Simeon ; al lui Nichita ; al lui Constantin ; al Mag-
dalinii ; al Nastasiei ; al lui Neag ; al Anei; al lui Constantin ; al 20
lui Doncea §i al Bobei; al lui Petru §i al Stanei; al Mariei ; al lui
Jurj §i al Mariei; al Muri; al NeagAi.
Pomene§te Doamne sufletul robilor Val: al lui Lura; al Mariei; ZacialA
al lui Drago § §i al Vasutc6i; al Anei; al lui Micul ; al lui Mele§;
al lui Marin; al lui Dragomir ; al lui Grozea; al lui loan §i al Elenei ; 25
al lui Lazar ; al lui Batin; al lui Bratul ; al lui Bogdan; al Elenei.
F. 33v Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: al Anei ; al lui popa Zacialg
Dimitrie ; al DragaicAi ; al lui Pavel ; al lui Teodor ; al lui Dobromir ;
al Nastei ; al popei Chiril ; al lui popa Costea §i al Stanei ; al lui
Jurj ; al lui Costea; al lui erban; al lui Glavan; al lui Radul; 30
al lui Petru ; al lui Iuga ; al lui Alexa ; al lui Drag §.1 al Dobrei;
al lui loan; al lui Duma; al lui Alexa ; al lui Gostild ; al lui Teodor ;
al lui Ivan; al lui popa Petru §i al Albei ; al Agripinei; al Vasilisei;
al lui Tatomir ; al lui Ceuca.
Pomene§te Doamne sufletul robilor ti: al lui Bogdan §i al 35 ZacialA
Mariei ; al lui Vlaicul ; al lui Stoian; al Anei al lui Petru;
al lui Dobromir ; al lui lije; al Muri ; al lui Teodor ; al lui Jurj §i
al Mariei ; al Muri.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 107

F. 34r Pomene§te Doamne sufletul robilor Val: al lui Dobrul §i al ZacialI


Dolei ; al lui Petru; al lui loan; al Varvarei; al lui Mihail §i al
Neagai; al lui olea; al lui Pavel; al lui Marin ; al Anei; al lui
Medail ; al lui Teodor §i al Sorei ; al Anei; al lui Ioan §i al Ilenai;
al lui popa loan §i al Teodosiei; al lui popa Andonie §i al Anei; 5
al lui loan §i al Stanei; al lui Petru; al lui Stan ; al lui Mihail ;
al lui Iurie ; al lui Gale§ §i al Marinei; al lui Petru §i al Stanei;
al lui Carstea qi al Mariei.
Pomene§te Doamne sufletul robilor Val: al lui Onica ; al lui Zaciall
Stanciul ; al lui popa stefan §i al Elenii §i al copiilor lor ; al lui 10
Dan; al lui Stan §i al Durái; al lui loan ; al lui Dragolea ; al Anei;
al Sorei; al lui Dan, al Parascái rli al copiilor lor ; al lui Theodor ;
al lui Duma; al Mariei ; al Anei; al lui popa Braia §i al Nastii; al
lui Vul §i al Motrunei; al lui Lol; al lui Roman §i al Mariei §i al
copiilor lor ; al lui Vlad ; al Vi§ái ; al Stanei ; al lui Mara; al lui 15
Sima.
F. 34v Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: al lui Mamon; al lui Zaciall
Perhor ; al lui Bratul; al lui Neag ; al lui Petru §i al Anei; al lui
Teodor ; al lui Lazar; al Anei ; al lui Teodor §i al Stanei §i al copiilor
lor ; al lui Jurj §i al sotiei lui; al lui Alexe §i al Varvarei ; al Mariei 20
Si al copiilor lor ; al lui Oncea §i al Anei §i al copiilor lor ; al lui
Nicola §i al Mu§ei §i al copiilor lor ; al lui Petru; al lui Gálin; al
Mariei ; al Parascái; al lui Dimitrie ; al lui loan; al Mariei ; al lui
Petru §i al Magdalinei.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tal: al Nastei; al Maru§cái; 25 Zacialà
al lui Ivan; al Mariei ; al lui Dan §i al Lolei; al lui Roman §i al
sotiei lui; al lui Simeon §i al Neagál; al lui Gat ; al Temei; al Anei;
al lui Lazar; al lui Bálaci al lui Petru ; al Vasutcái; al
fui Iurie §i al Hodei; al lui Oncea §i al Mariei §i al copiilor lor ; al
lui Mihail §i al Mariei ; al lui Jurj §i al Anei; al lui Petru; al lui 3o
Dragolea; al lui Crástea, al Mariei §i al copiilor lor.
F. 35T Pomene§te Doamne sufletul robilor tal: al lui popa Zaharia §i Zacialá
al Mariei; al lui Teodor ; al lui Mihail §i al Tatianei; al lui Cozma ;
al lui Sima ; al lui Teodor ; al lui Dragolea ; al lui Teodor ; al lui
loan; al lui Iurie ; al Fetcái ; al Mariei; al Vasutcal ; al Nastasiei ; 35
al lui Teodor ; al lui Costea; al Mariei ; al lui Radul §i al Deiei ; al lui

28. . . . / al 136rascAi.

www.dacoromanica.ro
108 DAMIÁN P. BOGDAN

Coman; al lui lije; al lui Stoian; al lui Stan ; al lui popa Gheorghe
§i al Vi§äi §i al copiilor lor ; al Du§6i; al lui Radoslav ; al Deic6i.
Poinene§te Doamne sufletul robilor al lui Tih ; al lui Stoian ; Zaciald
al lui Iurie ; al lui Stanco ; al lui Bogdan ; al lui Marin; al lui Si-
meon ; al lui Stan ; al lui loan ; al lui Theodor §i al Elenei ; al Mari- 5
nei ; al Dobrei; al Mariei; al Kálinei ; al Anei; al lui Teodor ; al lui
Gavriil ; al lui Pantelei ; al Anei ; al Dobrei ; al lui Duma; al Dobrei ;
al lui Grozea ; al lui Teodor §i al Ecaterinei; al lui Luca ; al Mu§4i ;
al Ilcäi ; al lui Cudrea ; al lui Petre §i al Tolei ; al lui Vlad.
F. 35° Pomene§te Doamne sufletul robilor al lui Gavriil ; al lui 10 Zaciala
Constantin; al Armeanai; al lui Raida ; al lui arstea §i al Neag6i ;
al lui loan §i al Dragolei; al lui Protea §i al Agapiei; al Melaniei; al
Iorinei ; al lui stefan §i al Dobritei; al lui Bancea ; al lui Petru ;
al lui Costea §i al Mu§ai §i al copiilor lor ; al Mariei ; al lui Valcan
§i al Comanei; al Mariei ; al lui Ioan ; al Dobrei ; al lui Opri§ac ; al 15

Sorei ; al lui Grozea ; al lui Neag.


Pomene§te Doamne sufletul robilor tal; al lui popa Vlad ; Zaciala
al lui Culen ; al lui Atanasie ; al lui *Ivan ; al lui Neag ; al lui
Gavriil ; al Anei; al lui VAlcan ; al lui Neag ; al Elenei ; al lui
Roman §i al Cernei §i al copiilor lor ; al lui Dieni§; al lui loan; al 20
Elenei ; al lui Ivan §i al Neagái ; al lui Tihomir ; al lui Balota' §i al
Glindá §i al copiilor lor ; al lui Hlibco ; al lui Buda §1 al Cernei ; al
lui Stan ; al lui Nicola ; al lui Ioan §i al Mariei; al lui Tihomir ; al
al lui Tihon.
F. 36r Pomene§te Doamne sufletul robilor tá: al Mariei; al lui Iva§co ; 25 Zaciald
al lui loan ; al lui Stanislav ; al lui Mihail §i al Martei §i al copiilor
lor ; al lui Cozma §i al Mariei ; al Anisiei ; al lui tefan ; al lui Iva§co
§i al Martei §i al copiilor lor ; al lui Coman §i al Neagai ; al lui
Jurj i al Teclei yi al copiar lor ; al lui popa loan §i al Anei §i al
copiilor lor ; al lui popa David §i al Anei §i al copiilor lor ; al lui 30
loan; al lui Danciul ; al lui Iva§co §i al sotiei lui §i al copiilor lor.

Pomene§te Doamne sufletul robilor tài: al lui loan §i al sotiei Zaciald


lui; al Sorei ; al lui loan §i al Stanei; al lui Micul §i al Anei; al lui
Onicica §i ale Nastei; al lui Petru §i al Stanei ; al Dobrei; al Mariei ; 35
al lui Alexa ; al lui Carstea ; al Vasilisei; al Marinei; al lui Toma ;

32. . . / FAtul.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 109

al Elenei; al lui Mihail ; al lui Jurj ; al lui Vasile ; al Mariei ; al Anei;


al lui Manea; al lui Sima.
F. 36v Pomene§te Doamne sufletul robilor tài: al lui Teodor; al lui zacialA
Vasile ; al lui loan §i al Mu§ä'i; al lui Teodor; al lui Stoian §i al Sta-
nei ; al Voicai ; al lui Stan; al lui Bogdan; al lui ande; al Bob4i; 5
al lui Stanu§; al lui Vul; al lui Stan ; al lui Onta; al Varvarei;
al lui popa Bratan §i al Gälinei; al lui Cálnamir ; al lui Cernat ; al
lui 5tefan ; al Maiai ; al lui Vlad ; al lui Bunea ; al lui Vasile; al
lui Cozma; al lui Grigorie.
Pomene§te Doamne sufletul robilor t'a: al lui Buda §i al Sta- lo Zacia15.
nei; al Mariei ; al lui loan §i al Varvarei; al lui Petru ; al lui Lazar;
al lui loan; al Magdei; al lui lije; al Sorei; al Mariei ; al lui Petru;
al lui loan; al Mu§ái ; al Mariei; al lui Duma; al lui Onta ; al Sorei ;
al lui Stoica §i al Hristinei; al lui Petru diac ; al lui Coman §i al
Albei ; al lui Roman §i al sotiei lui; al lui Lupa; al lui 5tefan; al 15
lui Mihul Du§escul.
F. 37r Pomene§te Doamne sufletul robilor ti: al lui Marin; al lui Zacialk
Bancea ; al lui Stoi§; al lui Aldea; al lui Toma; al lui Albu; al
Caterinei ; al lui Toadea ; al lui Jurj ; al lui 5tefan; al lui Malea; al
lui Gavriil ; al lui Maraneag; al lui Vasile ; al lui Vasile §i al sollei 20
lui Ileana ; al lui Stoian §i al Motrei; al lui popa David ; al Teclei;
al lui Alexandru ; al lui popa Ivan; al Anastasiei; al lui Teodor;
al lui loan; al Mau§c6i; al lui Dimitrie.
Pomene§te Doamne sufletul robilor Mi: al lui Mu§at ; al Sorei; Zacia1ä
al lui Duma; al Magdalinei; al lui Stoica; al lui Micul; al lui popa 25
Danciul ; al lui Marin; al lui Ivan §i al sotiei lui Mara; al lui Bur ;
al lui Ioachim; al lui Spiridon; al Anei; al lui Achean; al lui Ioa-
chim; al lui Petru §i al sotiei lui Malina §i al copilului lor: Ioan ;
Ivan
Grigorie §i fiul sau: Nicodim; al Ulianei. 30
F. 37v Pomene§te Doamne sufletul robilor t'e: al lui popa Dragomir Zaciall.
§.1 al preotesei lui Mttru§ca §i al fiului lor: 5erban ; al lui
Neag §.1 copiii ei; al Neac§ei; al lui Bodea ; al
lui Stan; al lui Radul ; al lui Goia ; al Slavnei; al lui Neag;
al lui Gal ; Toder ; Ivan; Petru; Dod ; Radul; Ivan ; al lui so

29. . . ./ Toma. 32. . . . 11 copiii ¡loan §i Maria.

www.dacoromanica.ro
110 DAMAN P. BOGDAN

popa Dionisie ; al lui Alexa ; al lui Stan; al lui Ilea; Iurie ; al Mugei;
Mihul; Motruna; Duma.
Pomenegte Doamne sufletul robilor tAi: popa Nicola ; Matei; Zacial5
Lazor ; Radavet ; al lui Stoislav; Coste ; al Tatianei gi al copiilor
lor ; Duma gi sotia lui Alba; teful, Mihail, popa Ivan gi Vasca gi 5
copiii lor ; Stan ; al Dobritei; Cahn, Cozma, Miculcea, Stana;
Fedca; Toader ; Stana.
F. 38r Pomene§te Doamne sufletul robilor Väi: Ivan; Ana ; Maria; Zaciall
Sofia; al lui Vasile ; al lui Mihail; al lui Petru; al lui Nicola,
loan, Duma, Mihail; al lui Jurj gi al sotiei lui Ana gi al copiilor 10
lor ; al lui Petrica; Sima; loan; al lui Teodor ; al lui Miclea;
al M4linei; Alexa ; Ana, Solomonia; Ivan; Magda ; Andrei.
Pomenegte Doamne sufletul robilor Val: Carstina; Balotà; Zaciall
Domentian; al lui Albu; al lui Grec ; Lazar; Ana; Androic;
Lazar; Ana; Ivan, Vlasie gi sotia lui Stana gi copiii lor; Jurj, 35
Toma, Magda ; Cubcea gi sosia lui Anca; Ilea, Mgrugca, Priba,
Negrita.
F. 38v Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: Dobra, Onania, Motrea, Zaciala
Iurie, Petru, Ivan, Roman, Dumitru, Hodea.
Miirugca, arstina. Coste gi Marina gi copilul lor: Andrei. Toma 20
§i sotia lui Sora, Nichita gi mama lui Maghita, Ivan

ACESTI PANI AU MURIT IN RAZBOIU CU TURCII

Pomenegte Doamne sufletul robilor ai: al lui Toma stolnic; Zaciall


Petre Mgrjelat ; Sima Hran4; Duma ugar ; *teful Corui; Petru Ia-
chimovici; Roman Coguleanul; Stanciul Neamigul; Carstea Brae- 25
SArloul; Petre Iezereanul; Ivan Ciocarlie ; Jurj Tudor.
ViCi ;
loan gi sotia lui Elena gi copiii lor.
F. 39r Pomenegte Doamne sufletul robilor tai: Toder Moige. Zaciala
Ivan. Berdi§
Timir ; Duma Podobit ; Sima; Isaico, fiul lui Verdelea; Arme- 30
ancea ; Reapede.
Cogea gi sosia lui Rusa; Sofia gi copiii ei; Marina. Iurie. lurie, Dela
Costea ; preotul Saya, Joan. Teodora, Ponea, Ana, Agapia Chilia
Maria. loan. Rugin6.

21. . . . / Rada, Neaga, Luca. 33-34. . . loan.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL BIANASTIREI BISTRITA 111

Pomenegte Doamne sufletul robilor tai: popa Coste, Sima, Zacialà


Jurj, Marco, Andrei, Roman, Iacov, Maria, Sima.
Iatco.
loan, Ana, Stana, Ilisafta, Lazor, Tir, pan teful, Moil§ gi so- Museur
*teful
tia lui Parasca. 5 pärcillab
Duma.
Ioanag, Luca.
Cur
Teodul, Coste, loan, TAlmaci
F. 39' Pomenegte Doamne sufletul robilor Anugca, Marinca, loan, Zacialà_
Romagco, Aver, Stana, Ioanag, Docica, Vasutca; popa Teodor, 10
Ignat, Marina, Deva i fiul ei Danciul i fratele lui: Costea dela
Chilia, Bodea, Stana, Dobra, Solcia, Neaga, Valcul, Radul, Goe, Ivul dela
Ioan, Viga, Mândrea. Piatra
Pomenegte Doamne sufletul robilor Tatul, llana, Petrea, Zacialà
Ioan, Dobre i sotia lui Dragoslava, Toder, Taten, Maria, Balosin 15
sotia lui Dobra, Stan, Jurjia, Marina gi copiii lor, Toma, Ana-
stasia gi copilul lor: Neaga, Damiian i copiii lor, Vasilisa çi copiii
lor, Ivan gi sotia lui Tatea, Gheorghe. Gales
F. Or Pomenegte Doamne sufletul robilor tai: Jurj, Ana, Alba, Neaga,
popa Ivan, Maria, Ana, Teodora, Voina, Stana, Radul, *tefan, 20
Ana, al lui Mihail, Coste, al Märinei, Ana, Magdalina, Neaga,
Teodora, Hristina, Grozea, Paro, Toma, Cernea, Maria, Marta,
teful, Mihail, Nastasia, Dragoiu.
Pomenegte Doamne sufletul robilor tali: Ana, al Salomiei, Zacial5
Duma, al Mariei, al lui Petru, al lui Danciul, al Anei, al lui Blaj, 25
Ioan, Dobruga, al lui Coman, al Radei, al lui Petru, al lui Jurj,
Ivan, Vlad i Stana; al lui Mic, al Pribai, al lui Dimitrie, al Dob-
ritai, Nastea, Ana, al Magdalinei, Maria, Dragole, Ana.
F. 4ov Pomenegte Doamne sufletul robilor tai: Tole gi copiii ei, Dobra, Zacialà.
Ana, al Momai, al Mariei, al Tegai, Ana, al Doei, al lui Stoica, al 30
Radei, Muga, Stana, al Mariei, al Sorei, Marta, Ana, Neaga, al lui
loan, Costea, Ana, al lui Iacov, al Martei, al lui Stanislav,
al lui Dan, al lui Mihail, al lui Simeon, Dragole, Neaga, Stana,
al lui Ilia, al Elisaftei.
Pomenegte Doamne sufletul robilor Val: al lui Ioachim; al lui 3 Zacialà
Ivan, al lui Andrei, Ana, al lui Balg, al lui Ivan, al lui Antonie; al
lui Macarie, al Martei, al lui loan, al lui stefan, al lui Grama, al
15. i sotia lui j Gana i Visa.

www.dacoromanica.ro
112 DAMAN P. BOGDAN

Elenei, al lui Jurj Veri§ceac qi fiul sau Toma, pan Bogdan qii sotia
lui Marina, Mihail §i. Malina §i copiii lor, popa Toder, Ana, al Mariei.
F. 41 r Pomene§te Doamne sufletul robilor tg: al lui Grigorie, al lui Zaciali
Jurj, al Mariei, al Anei, al lui Coma, al lui Ivan, al Priei, Ioa-
chim, Teodor, Stanciul, Ivan, Dragomir, Coste, Ana, al lui Teodor,
al lui Dimitrie, Ana §i copiii lor, al Mariei, al Braiei, al lui Ioa-
chim ; al Pelaghiei; al lui Boris, al Anei, al lui Radul, popa Chiril,
Ana, loan, al lui Alb, al lui Dragomir §i al To§ei, al lui Coman.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tsái: al lui Ioan; al Magda- Zaciall
linei ; al lui 111e; popa Stoian §i Iuha §i copiii lor ; al lui Ioan ; popa 10
Cozma §i Neaga §i copiii lor ; al lui Filoteiu, al BrAndugii ; al Mariei,
al lui Vasile, al Mariei, al Magdei, Iohn, al lui Grigorie, Iohn,
Ana, Lura, al Mariei, al NeagE, al lui o§; al lui Mihail.
F. 41" Pomene§te Doamne sufletul robilor ti: Teodor, Dragole, Ana, Zaciali
popa Damian, Mihail, Marina, al lui Ilie, al lui Stan, al Slavnei, 15
al lui Mihail, al Magdalinei, al Anastasiei, popa Mihail, al lui
Petru, loan, al lui Isaia, Alexa, al lui Nan §i al Neaggi tO copiii
lor ; al Dobranei, loan, al lui Mic §i. al mamei lui Elena, al lui
Petru §i al Mu§ei §i al copiilor lor, al lui Teodor.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tbli: al lui Andrei §i al LiubAi ; 20 ZaCiala
al Anei, al lui Hie §i copiii lor, al lui Dragomir §i copiii lor ; Iurie
§i sotia lui, Comana qi copiii /or, al lui Malea §i al Sorei O. copiii
lor, al lui Ban §i al Stanei.
Vasile, marele cneaz de Kiev §i fiul sau, Alexandru marele
cneaz de Kiev; Vasile marele cneaz de Moscova; cneazul Ivan 25
Volodimir ovici. ZacialA
F. 42r Pomene§te Doamne sufletul robilor VC: cneazul Androinic ;
cneazul Hlib ; cneazul Ivan; cneazul Vasile; cneazul Semen ;
Teodosia, marea cneaghin'a" de Kiev; Sofia, marea cneaghin6 de
Moscova ; tarina Ana; Vasilisa ; cneaghina Maria ; cneajna Maria; 30
cneajna Ana; Ogafia, Ana, Odotia, Ogafia. zacia15,
Pomene§te Doamne sufletul robilor ti: al arhiepiscopului loan
de Kiev; al monahului Ignatie; al monahului Silivestru; al mona-
hului Avramie; al monahului Visarion; al monahului Misail ; al
monahului Alexie ; al monahului Ignatie ; al monahului Nicola ; 35
cneazul Semen de Kiev §i. fratele sal, cneazul Mihail ; cneazul
Iurie; cneazul Teodor.
Ieromonah Deonie, monah Macarie, monah Chiril.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 113

F. 42v Pomene§te Doamne sufletul robilor Val: al Pelaghiei; enea- Zacial5


ghina Maria; al cneaghinei Juliana; al cneaghinei Teodora; al Ma-
riei, al Doamnei; al Iulianei; al lui Grigorie, al Cglinei, Marco,
Mara, Cernea §i copiii lor.
5

Pomene§te Doamne sufletul robilor t'E: popa Iltru Fli sotia Zaciall
lui Ana, popa Simeon, Silioan diacon, popa Andreica, Iosif, Pgru,
Dragomir, Nichita qi soSia lui Carstina, andru, Andrei. Teodor,
Iva§co, Fevronia, Vasco, Neaga, Vlasie, al Savei. 10
F.43r Pomene§te Doamne sufletul robilor t'a: Zaciall.

Ivan, Armeanca qi copiii lor, popa Necoarg. §i sosia lui Parasca 1


qi copiii lor.
Pomene§te Doamne sufletul robilor t6i- Zaciala
0 solia lui Ana; Toader, Ciocan /ti soSia lui §i Z acialti
copiii lor; Maxim, Maria, Magdalina.
20

F. 43v Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: popa Mihail li mama ZaciaM
lui Melania. Magda, Nastea, Coste §i soSia lui Sofia §i fiul sAu Iurie, Tolea
Ivul §i solda lui Neac§a §i copiii lor. Ioan, al Agapiei, al lui Grigore,
Boho§
popa Ioan §i so-tia lui Neaga, MArläilà, Alexa, Sima. 25
Pomene§te Doamne sufletul robilor t'O: §i
Zaciala
comis
fiica lui Ana §i. fiul lor Mihail 0 fratii lui, al Orbescul
Neac§ei, al Parascgi, al lui Saya, al lui loan, al lui Jurj, al lui
Ignat t¿i. al fraSilor lui ; al Elenii, al lui Jurj, al Magdalinei, Co
Cozma, Mihul. Al Sorii, Neag, Ioan, al Sofiei, al lui Vasile 30
Tolmaci
al Marinei. Lazar, Marina.

5-6 . . ./ Danciul, .Ivan, *andru §i Dobra, Man5i15., Ivan, Roman


qi sopa lui Draghita qi copiii lor, Lariu. 12-14. . . . / Sima, Dan §i
sotia lui Parasca, Di..glr.., Gheorghe, Stavrin qi sotia lui Alifina Stetco
croitor, erban $ Ana O fiul slu Pantia O. Maria. 17 / loan;
18. . . . al Ilenii. 20-21 . . . / Andrei, Ivan qi sotia lui Maria; loan §i
sotia lui St,ana; Gala qi sotia lui Marta; Maxim qi sotia lui Ana. 26. . .
. . ./ Ilea,Ioan; 27 . . .1 Neagoi, Sora. 30 . . ./ al Fetai.

www.dacoromanica.ro
114 DAMIÁN P. BOGDAN

F. 44r Pomene§te Doamne sufletul robilor VAi: ZaciaI5

Moisa

Marina, Coste, Neaga, Ion, Parasca, Ion, Andreica, CArstea. 5


Pomene§te Doamne sufletul robilor Mi: Cozma §i sotia lui Ma- Zacialà
arpe
rina §i fiul lor Nicoarà, Ion §i sotia luí Marina §i fiii lor. postelnic
Andreica, Nicoarà, Ilisafta, Nastasia, Isac, Vlasie, Andreica, CrAnescul
Sima, Tofana, Ion, Stanca, Ion, Maria, Ion, MArina.
F. 44v Pomene§te Doamne sufletul robilor tái: lo Zaciala

Eudochia, Dragan'. Ana. Todor. CArstina, Marta, Roman §i pil- Medelnlcer


rintele lor: Trif. Vasca, Condrea, Ana, Lucoci, Anghelina, Ion Ceasnic
aprodul; Teodora.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: al lui Jurj §.1 al sotiei 15 Zacialà
lui Marina §i al fiicei lor Magdalina. Dolha
vornic
Ivan. Isac. Dumitru Marza
al preotului Constantin §i al sotiei lui Achilina §i al copilului lor: Popa
Coste dela
Marina. Ion. Deleni
20

F. 46r Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: Zaciala

25

Pomene§te Doamne sufletul robilor t'Al: al lui loan §i al fiului Zacialà


sAu Petru Negrilo

2-4 . . . / Mihail sulger ; loan s'l sosia lui Ana; Cozma cdmäras; Nicoarl,
Ignat ; Lazor si solia lui Stanca, al Danciului si al sotiei lui Sora si al fiului
lor Costea; al Danciului. 11. . . ./ Isaia si sotia lui Magdalina s'i copiii
lor ; Ilea si sotia lui Neagolea si fiul lor loan, BArcan. 17. . . .1 Dimitrie
diac. . . . 20-21. . . ./ Solomia, Ana, al lui loan, Ignat si Cfirstina,
al lui Petru. 22-26. . . ./ al lui loan diac. Ion. Teodor si sosia lui
Marina, Andrei si sotia lui Costina, Istatie si sopa lui Ana. Manciul; al
Malinei; popa Marcu, Vasca. Sofia, Iachim. Marina. Trif si sotia lui Ana.
Mihul si sotia lui Vasilca. 28-29. . . ./ Lazor si sopa lui . . . MAteia.s.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI DISTRITA 116

Stan, Anca, Mihail, al lui Magos, al Evdotiei, al Ilianei i Filip


sotia lui Nastea. Al lui Cozma, al Anastasiei, al Mariei, al
Mariei. Tecla. Al lui Teodosie. Monahia Anghelina i Migdalina.

F. 46v AICI SE POMENESC MUNTENII

Pomeneste Doamne sufletul robilor tai: al Danciului par- 5 Zaciala


cálab ; al Stanciului ceasnic; al lui Danciul portar. Sucala,
Frija, Boba. Al Marinei, al Anei.
Al Mihului si al soSiei lui Salomia. Gheorghe. Marena. Procopie. BA1o4scul1
paharnic
Ciirstea spatar. Fiul vame--
pita' Doman.
Pomeneste Doamne sufletul robilor Val: al lui loan. 10 Zaciala
Stircea
Simeon Toma. Lazar. Alex a si sotia lui Anghelina atolnic
copiii lor. Petrea, Ana, loan i sosia lui Maria, Chirana. Ma- Petraaco
jitnlcier
Vameaul
riica BAlo$eacul
Toader diac. dela Iael
Dela Suceava
F. 45r 15

al lui tefan, al Maruscai si al copiilor lor ; al lui Toder; al Magdei


al copiilor lor ; al lui lije, al lui Mihul, al preotului Andronic ; al
lui loan; al lui Dragoe; al Marinei; al Carstinei si al fratelui ei
Anton. 20

al lui Balota. Al Ilenii, al luí Dolca,


Al lui loan. Oras
Tatul, Chirana i copiii lor Stan, Anusca, Dron, Pela-
ghia, preotul Constantin si sotia lui Parascheva i copiii lor. Ma- 25
nga, Teodor Maria, Ana ; al lui loan, al Iulianei, al
lui Andrei.
F. 45v

13. . . ./ loan si al sotiei lui Maria si al fiului sau, loan 'Fasto i sotia
lui i fiul sau, Dumbrava scutar dela Chigheci. 15-16 / Pome-
neste Doamne sufletul robilor Mi: al panului Sima si al sotiei lui Maria si
al copiilor lor, Boldur marele vornic; pan Andrusco si mama lui Musa.
. . . / Pomeneste Doamne sufletul robilor tai. 22. . . . / al lui Jurj.
. . / al lui Iurie, al lui Eremia. 26. . . ./ al lui Nicodim. 28-29 . . ./
Pomeneste Doamne sufletul robilor Mi: al lui Mihul Oglinda, al Ilcái i al
fiului lor Zaharia i Anania.
8*

www.dacoromanica.ro
116 DAMIÁN P. BOGDAN

Pomeneste Doamne sufletul robilor tal: al panului Toader Zaciala


Secarici
Filip, närusca, Coman. 5

Al lui Jurj si al soVei lui Tatiana. Mihail si so%ia lui MOrusca. Capeneg
Mihail si sotia Ana.
Fl 47r Pomeneste Doamne sufletul robilor. tai: Sima Tampa i sotia Zacial4
lui Fetca i fiul lui Avram. Ieremia i sotia lui Efrosina. Dumitru,
Samoil, Teodor, Carstina, Marina, Ana.
Pomeneste Doamne sufletul robilor ti: Carstea diac Praja
teful i Dragole i copiii lor.
Pomeneste Doamne sufletul robilor tal: popa Toma, Neaga,
Petru, Ion, Sora, MArie, Mihul.
Ioachim si Ana, Oanä i sotia lui llana i copiii lor. Nicoarà. 15
Preot Mihul.
Pomeneste Doamne sufletul robilor Vasile i sotia lui Zacia16.
Irina.
F. 47v Pomeneste Doamne sufletul robilor ti
20
Al lui
al lui Pavel si Iurie i Lucheria. Al Evdochiei, Vasilisa. Barra Baria
diac. diac
Pomeneste Doamne sufletul robilor tal: Toader, al Nastasiei, Zaciala
Boboeg
Iovan, Ana, Nichita, Maria, loan, Dragotà, Toader i Marusca, Glavan
PAredlab de
Lazor, Parasca. Malle. Stanciul, Lazor, Parasca. Al preotului 25 TigheeI
Procopie si al preotesei lui Magdalina. Borsun.Liciu1
Dan. Toma dela Chigheci. Popa
d Crasna
liaranela
F. 48r Pomeneste Doamne sufletul robilor tal al lui Agaton. zaciala
Mätei Ilea, Toadea, Luca, Elisafta.

1-2. . . . / Al lui Marcu. Al lui Dimitrie si al sotiei lui Zoica si al


copiilor lor. Gavriil si Marta. Pomeneste Doamne sufletul robului Mi: Duma
sotia lui Malina. Trif si Vasiica. Antonida. 3-4. . / Al lui Zlat,
al Anei, al Mariei. Pelaghiia. Coste si Marta. loan. Nastasia. Ioan, Alexa.
11 . . . .1 Ignat. 12. Pomeneste / Lupe. 18-19 / Ieromonah
lachim: popa Iachim dela Piatra, Maria. Alexa, al preotului Vasile, Nastia,
Alexa. Ignatie Gutul i sotia lui Maria. 27. . . .1 Simeon i fiul
Dumitru, dela Polocini. 28. . . . / Anastasia, One, loan, Cozma, Simion,
Simca dela Tighinea.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 117

Pomene§te Doamne sufletul robului t4u One gi al sotiei lui


Parasca. ' Dela Vercestt
F. 48v Pomenegte Doamne sufletul robilor CArstina, Maria, Ana, Zaciald
Ioan, Teodosia, Maria. Ana. Marina. Gavrilio. lije. Mihail. Curilarlta.
Pomenegte Doamne sufletul robilor Teodor gi sotia lui 5 Popa dela
Borulestl
Parasca.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tä.i: Mihail. Aici se porne-
neste
fralo§. Ion. Simion. PAtru gi Ana. Toader. Larion. Anghelina. diac dela Ocne
Illapesti dela
Tatiana. Petria, Gheorghe. Al preotului Teodor §i preoteasa lui Ana. Prut
Dela Iasi.
Pomene§te Doamne. 10
Pomenegte Doamne sufletul robilor: monah Niculae, egumen
dela Sinat lije.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tài: Nestor gi sosia lui Zaciald
Marina. Andrei. Al lui Lazar gi al soldei lui Ana. DrAgancea, Aici Negra.
Sa e3lici
vepinet.
Catrina. Teodor 15 MostovIci
Gavril Totrusan
Logotat
Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: Mihail, Agafia
F. 49r Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: Toma, Dräghici, ' Zaciall
Teodor, Ana, loan gi pArintii Petru gi Ana. Popa Gheorghe Cotelea
Pilat
§i preoteasa Parasca. Targul
Crasna
Al lui Efrem. Nastia. Marele vornic
Popa Lazar, Todosia. Popa dela Ocne
Pomenegte Doamne sufletul robilor tAi: popa Gliga gi sosia
lui Nastea.
Pomene§te Doamne sufletul robilor th'i: Stanciul §i sotia .lui 25 Zaciall
Vasutca §i fiul lor: loan ; Sima gi siftia lui Fedca gi fiul lor Iurie. Aurar
Stele() Iurie gi Toader §i Slav, Ghidul
Ion gi sosia lui Petra.
F. 49v Pomenegte Doamne sufletul robilor popa Jurj §i sotia Zaciald
lui Ana popa Iurie gi solia lui Todora gi copiii lor gi 30 DanIll dela Iasi
Daniil. Chiriac, Parasca, Marina, Anastasia. Preot Teodor gi Maria. stolnic,
Dim&
Nicola. Al lui Gheorghe gi al sotiei lui Ana; monah Eustratie. Jurja
Ieromonah Gavriil.

14. §i al sotiei j Paholcea. 16. . . / Apostol. loan. 17. . . / Iosif.


27. . . / Cdrstina. 27. . . .1 çi CArstea, Maria, Ion, Vasile. Gheorghe
diac, fiul vame§ului Coste ; Simion. 30. . / §i Stepan. 30. §i so/jai
Nechita: Nechita diac.

www.dacoromanica.ro
118 DAMIAN P. BOGDAN

Pomeneste Doamne sufletul robilor ti: Vasco si sotia lui


tefanida si copiii lor. Petru. Petru, Anca. Ion. Simion, Nastea, ...mic
al Magdalinei, al Nastasiei. Ion si Maria. Nicoara si Maria. Du-
mitru. Marta. t Pomeneste Doamne: Gherasim, Voica, Todor Burlii elmaras
tot neamul lor; Maria. 5
F. 52i. Pomeneste Doamne sufletul robilor tai: Solomon si sotia lui Zaciala
Maria si copilul lor, Ana; Coste ; al lui loan si al soSiei lui Ana; Nade§
loan. Craja
Maria si Grigorie i Lazor. Mateiu. Nechita i sosia lui Elisafta; Britu
Vornie. Teleagii.
Marina. stefan. Ion. Ioan. 10 Movill vistiern
Mama lui
Pomeneste Doamne sufletul robilor tai: Pahomie
Zaciald
Pomeneste Doamne sufletul robilor tai

Iosip si Maria. Faurul dela


Coinar
loan, Mihail si Petrea, Nistor. 5
Dumitru, Trifan. Teodor. Monah Savatie. stefan.
F. 52v Pomeneste Doamne sufletul robilor Ieremia Gontia
Sinul
Simeon si solia lui Maria. Ghedeon, Vasile, Gala, Iosif, Carstina Poenesti:
Patio.
Radul. Stana. Petru, Marie. Petru, Magdalina, Carstina,
Stan, Musa, al Mild Mih ail, Urata. 20
Pomeneste Doamne sufletul robilor Val: Coste si sotia lui Elena.
Trifon. Maria. Neagul. \Taman. t Iachim, Ion, Ana. Lazor, Marta. Hamza vornie
Comisel
Vasilca, Mihul. Pavel pitar, slitter.
Pomeneste Doamne sufletul robilor Val: Saya si Tecla.
F. 50r Pomeneste Doamne sufletul robilor tai: al panului Gavriil 25 Drago par-
al sotiei lui Parasca Starcea, Maria, Gavriil, Marco. Olab
Monah Paisie. Ieremia, monah Vasile. Delatvirtoe
Pomeneste Doamne sufletul robului tau Carstea. §oltuz dela
Cotnar
Pomeneste Doamne sufletul robilor tai: Ignat, parcalab al Mel Craelun
Cetatii Noui si Ion comis i Toader, Toader parcalab al Cetatii 30 parellab si Ion
Comis i Z be-
Noui. rea parcAlab
Toder. loan. Andreica. Simeon si Maria, monah Ghelasie Armas
Ieromonah Calistrat, monah Mitrofan. Logofat Eustratie,
Maria.
11. Pomene§te / Maxim. 12-13 / Ana, Marta, Saiomia.
19 / Ilea pitar. 20 / CArstea. 23. / Patra§co.
26 / Anghelina, Matei. 32 / Ieromonah Mardarie,
loan Zadac.

www.dacoromanica.ro
POMELNICUL MANASTIREI BISTRITA 119

F. 50v Pomene§te Doamne sufletul robilor loan §i sotia lui Maria, Ala se pome-
neste Mogildea
Ioan çi fratii Teodor §i Matei. Costin, Maxim ci Marina. Ieremia. cel Batan dela
Suceava si flul
Danciul c sotia lui Stanca, loan, Dumitru, Iona§co, Teodo sau Ion vistier-
nic ql mama
Pomene§te Doamne sufletul robilor tAi: Samoil. Florea. lui i fratil lui
Aici insi se
Maria. pomeneste
5 Danclul para-
Pomene§te Doamne sufletul robilor loan qi solda lui Marta; lab si Mi sal
Danciul
popa Toma, Daniil Gavril. Ana, Maria, Ana. Ignat Tigan
Tescanul dela
Jurja c Anisia §i copiii ei. Irina ci Ion cioban. Monah Iasi l fiul sau
¡urja marele
Evstatie. Ghervasie poslu§nic. t Sidor poslu§nic. vistiernic
F. 51r Ruga robului lui Dumnezeu: popa Nichifor §i al sotiei lui 10
Ana ci al copiilor lor.
Pomene§te Doamne sufletul robilor t'a: Andrei c1 solda lui
Magdalina §i Nechifor, loan. Ignat. Dumitru. Ieromonah Agaton. Drilea
Monah Severian. t Eremia, Iona§co, Teodosia. Blaga. Ieromonah
Evloghie. Monah Mitrofan. Grigorie marele medelnicer §i Vasilca, 15 F111 lui
GavrilovIci
loan cea§nic, Vasile. Ieromonah Gherman. Ieromonah Teofan.
Monah Vasile. Monah Hariton, monah Domentian. Ieromonah
Eustratie dascal. t Monah Selvestru, monah Zosim.
F. 51v Pomene§te Doamne sufletul robilor CAracon ci Para sea
mama lui, popa Gheorghe, Danil, Marinca, Sofronia, Pântia, 20 Danco dela
Iasi i copia
Solomiia. lui 8 suflete
Pomene§te Doamne sufletul robilor Dimitrie c sola lui
Ana ci copiii lor: Nicoarà c Dimitrie i Magdalina i parintii Dumitru hat-
man
Toader i Mu§a. Ierodiacon Ioan. Dragotà.
Pomene§te Doamne sufletul robilor fäi: Coste qi sosia lui Ana 25 Zacialà
Dela Chigheci
copiii lor: Anastasia i Magdalina §i Maria. Dr6gan i sotia lui Dela Tatari
Stana. Stanca Daniil. Monah Azarie. Vasile. Popa Vdscan.
Pomene§te Doamne pe preotul Cozma ci pe Marina. Popa t Popa dela
Täani
Matei ci Tatiana §i loan i lije.
Pomene§te Doamne sufletul robului Ivanco. 30
Pomene§te Doamne sufletul robului Lazor.
F. 53r Pomene§te Doamne sufletul robilor t'al: Coste, Toader Zacialti
sotia lui Maria ; Ievdochia i copiii lor ; Ion, Andreian, Gavril, Coste diac

7. . . . / Maria. Carachiud. 7-8. si Jurj / i Anghilina. 8. . . ./ Grec,


Boba mdtnic la ghetman, Petru, Nica. 27. . . .1 NicoarA. 28. Deci
un cioban I 30. Pomeneste Doamne sufletul / monah loan staret dela
Tismenita.

www.dacoromanica.ro
120 DAMIAN P. BOGDAN

Samoil, Dimitrie, Cozma, Procopie, levdochia, Ileana. Mgru§ca.


andro i sosia Draga; Coste, Parasca. Toder. Anu§ca. Neaga.
Pomene§te Doamne sufletul robilor tai: popa Ivan 0 sosia Zacia15.
lui Cantina i copilul lor Marta. Chiril. Pärasca. Solomia. Teo- Aid sepome-
new parintii
dosia, Rahilia, Ilisafta. Gheorghe i soSia lui Maria, loan, Marcu, 5 episcopului
Pahomie de
Grigorie. Obrejie, Maria. RAdaull
t Gligori 11616§escul hatman i giuOnia lui ; Sandul Arapul
postelnic i Catrina, giupAnia lui i copii lui anumi: Toma, Costandin,
Gligora§
F. 53v Pomene§te Doamne sufletul robilor monah Domentian, 10
monahia Maria, Roman, monahia Magdalina, popa Fetion
preoteasa Dumitra i copiii lor. Monah Eftimie.
Pomene§te Doamne sufletul robului tau: P6rasca. Monah Cleop.
Dela Chigheci: 136§can. Monahia Parascheva, Nicola. Necolae,
Maria 0 copiii lor. Monah Calistrat. Dela Roman: Petrea, Cantina. 15
Lazar. Ieromonah Teofan. Ieromonah Anastasie, preot Eremia
preoteasa lui Tudora. Lazor. Preot loan, Nastasia i copiii lor.
Petrea i Titia. Monah Macarie. Ierornonah Feloteiu
Ieromonah Efrim. Ieromonah Onichie.

18. . . / Ieromonah Dementian, monah Gherman.

www.dacoromanica.ro
RE SUMÉ"
Ns 1$79, Démètre A. Sturdza, présentant, a une séance de
l'Académie Roumaine; le Pomelnic 1) slave du monastère de
Bistritza, en préconisait la publication. Quelques années plus
tard, en 1893, le regretté philologue bulgare, le Dr. L. Mileti6
exprimait le méme désir et en 1905 c'est le savant russe A. I.
Iacimirsky qui annonçait que l'historien loan Bogdan était en
train de préparer une édition intégrale du texte du Pomelnic
publié, jusqu'alors, partiellement.
Pourtant, on n'a point publié jusqu'à présent une édition
complète de ce texte, quoiqu'elle efit été d'un intèrét spécial pour
la connaissance du passé de la Roumanie. Mileti6, qualifiait ce
registre de « fort importante source pour l'histoire roumaine et,
en particulier, pour ce qui concerne la généalogie des familles
boyardes le plus en vue de la Moldavie...».
Plusieurs chartistes roumains se sont occupés du Pomelnic et
l'un d'eux, M. Ilie Minea, en a publié une copie, d'après une
traduction roumaine, de 1750.
J'ai insisté sur les grandes lacunes de la traduction de 1750
en la comparant au texte slave que j'édite omision de voé-
vodes, de parents princiers, de boyards, lectures et traduc-
tions erronnées, mélange du vieux texte avec un autre plus
récent etc.
1) Le « Pomelnic » est, dans le culte orthodoxe roumain, une liste de noms
correspondant en quelque sorte 4 l'ancien memento des morts ancétres,
descendants et parents de quelqu'un, nommé polyptique; dans notre cas
les noms du fondateur et des donateurs du monastère de Bistritza et de
quelques personnages importants. Ce régistre mortuaire, comme l'on pour-
rait aussi l'appeler, este destiné h servir de memento pour les prétres offi-
ciants afin de citer les noms de tous ceux dont ils ont charge d'âmp dans
I eurs prières.

www.dacoromanica.ro
122 DAMIAN P. BOGDAN

Après la description du texte du Pomelnic, qui se trouve,


ainsi que la traduction de 1750, à la Bibliothèque de l'Académie
Roumaine, j'ai taché de prouver qu'il est une fidèle copie, faite
sous le règne et grace à l'initiative d'Etienne le Grand, de l'ori-
ginal commencé en 1407. L'authenticité de ce Pomelnic est hors
de doute et son importance consiste surtout dans le fait que
l'on y mentionne les premiers princes de Moldavie dans l'ordre
suivant: Bogdan, Lateo, Costea, Pierre, Roman, stefan et
Iuga. Le Pomelnic passe ensuite A Alexandre le Bon, le fon-
dateur du Monastère de Bistritza, A son frère Bogdan, A sa
mère, aux princesses, et aux descendants de ce Voévode et
l'on continue en mentionnant Etienne le Grand, avec la spéci-
fication: fils de Bogdan-Voévod et de la Princesse Oltea, les prin-
cesses, les enfants, les frères et les soeurs, les parents de Valachie
et de Mangop du grand Voévode, dont les fils, cités avec leurs
familles, sont les suivants: Bogdan III et Pierre Rare§. On y
trouve mentionnée aussi une bonne partie des métropolites et
des évéques du pays parmi eux lame un métropolite de Vala-
chie ainsi qu'un évéque de Vad. Les boyards de la principauté
forment un riche chapitre, en commençant depuis l'époque d'Ale-
xandre le Bon et en arrivant jusque vers la seconde moitié du
XVII-ème siècle, comme par exemple les boyards Jug§a, Jurj
et Banciul de l'époque d'Alexandre le Bon ; Stanciul Ponici, Stetco
Co§ilä et Giurgiu Piatra de l'époque de ses fils, les princes Ilia§
et Etienne, et Petre Ponici du temps d'Alexandre le Jeune. Pour
le règne d'Etienne le Grand, leur nombre est aussi grand: on y
trouve, par exemple, Costea Danovici sa femme et un fils
Jean Julici, Stetco DAmdcu§, Neag CAlinàtui avec sa femme
et ses enfants et Nicoarà Sarbescul. Et ce qui est très important,
c'est qu'une partie de ceux-ci paraissent avec presque toutes leurs
branches et leurs alliés: parents, fières, soeurs, épouses et enfants.
De méme nous trouvons une liste détaillée des boyards
d'Etienne le Grand tomb& a la bataille de Vaslui ce qui
n'existe pas dans les autres sources historiqu(s. Parmi les
boyards possédant des charges nous signalons, par exemple,
le logothète Neagoe d'Alexandre le Bon, le vornic Costea
Perecichiu, qui accompagna son souverain Roman, le fils d'Ilia§,
dans son exil en Pologne ; l'écuyer Duma Micaci, de l'époque

www.dacoromanica.ro
R 2 sumn 123

de Pierre Aron avec sa femme et son enfant. Et, sous


Etienne le Grand, nous trouvons par exemple: le logothète Jean
Dobrul, les burggraves de Neamt: Georges Reate§ et Jean Musat
et celui de Roman, Jean Secar4 avec son épouse, le postelnic
Cozma arpe, le grand trésorier Juga dit Ignatie, connu par les
-donations accordées au monastère de Poutna, fondé par Etienne
le Grand, et les vornics: Goian, Jurj Dolha avec sa femme et
une fille et Sima Boldur.
Il y a ensuite un riche répertoire des moines des monastères
une partie avec leurs parents et parmi eux des personnages
qui ont joué un rôle important dans la culture et la politique du
-passé roumain. C'est le cas du moine écrivain de Neamt, Gabriel
Uricul, le fils du moine Paisie Uricul, qui écrivit, par l'ordre d'Ale-
xandre le Bon, un splendide évangile slavo-grec, qui se trouve
dans la Bibliothèque Bodleienne d'Oxford. La présentation tom-
plète de sa filiation fils du moine Paisie Uricul tranche d'une
manière définitive la confusion créée, il y a 35 ans, par A. I. Iaci-
mirsky, que Gabriel est la méme personne que le métropolite
Grégoire Tamblac, confusion qui est le point fondamental d'un
-ouvrage de 500 pages du mélne auteur. On trouve aussi men-
tionnés le moine Athanase Bolsun, du temps d'Etienne le Grand
-et le moine Iatob Molodet, conseiller d'Alexandre Läpusneanu,
enterré ensuite vivant par le Prince Jean l'Arménien.
Les notes comprennent aussi les Valaques établis A. Kilia.
Parmi les étrangers on y trouve le terrible Tsar de Russie, Ivan
IV, sa première femme, le tsarévitsch tué par son père et le
supérieur du monastère de Tismenita.
Mais ce que le texte contient de plus important, après les
plus anciens princes de Moldavie, ce sont les alliés de Kiew,
de Moscou et de Byzance d'Etienne le Grand par la Prin-
cesse Eudocie de Kiew: Basile, en fait Wladimir Olgerdovitsch,
grand duc de Kiew, le grand Ore paternel de la Princesse Eudocie
.et son fils Alexandre, dit Olelko, le frère d'Eudocie, Basile I-er
Dimitrievitsch, grand duc de Moscou et plus loin sa femme
Sophie, grande duchesse de Moscou, et Anne, les grands parents
maternels et la tante maternelle de la Princesse Eudocie. Anna
porte le titre de tsarine, car elle avait épousé Jean VIII Paléo-
logue, empereur de Byzance. La soeur de la Princesse Eudocie,

www.dacoromanica.ro
124 DAMIAN P. BOGDAN

Théodosia, grande duchesse de Kiew, ainsi que les ducs Semen


de Kiew et Michel, les frères d'Eudocie, y sont aussi mentionnés.
Le personnage le plus récent, qu'on trouve dans le Pomelnic,
c'est rhetman Gregoire 1-labg§escul, le fidèle conseiller du Prince
exile de Moldavie, Etienne Petriceicu.
J'ai présenté ensuite la méthode selon laquelle j'ai édité le
texte de ce Pomelnic en faisant la distinction entre le texte ancien
que j'ai appelé la Partie ancienne, le texte .postérieur
nominé la Partie ultérieure, et le texte écrit sur une partie grattée
ou levee du parchenin que j'ai passe dans l'appareil critique.
Apr& la liste des abréviations employees, c'est le texte du
Pomelnic qui suit, et ensuite sa traduction en roumain.
L'index analytique et 8 planches réproduisant le début, le
milieu et la fin de ce Pomelnic complètent cette édition.

www.dacoromanica.ro
INDICEI)
Abrevierile, 15, §i. n. 5. 74, 6-7 si 112, 24-25; vezi si ad-
Academia Rewind, Biblioteca, 5. 10. denda et corrigenda.
Achean, 71, 15; 109, 27. Alexandra, fratele doamnei Maria de
Achelina (Achilinal, calugilrip cu acest Mangup, 28.
nume, 59, 5; 30; 75, 30; 95, 26; Alexandra eel Bun, domn al Moldovei,
96, 17; 114, 18; passim. sub el incepe pomelnicul manastirei
Achilina vezi Achelina. Bistrita (Moldova), 23; ctitor al
Afendul, 64, II; 100, 29. manastirei Bistrita, 50. 11-12 si 86,
Agafia, calugarita, 59, 18; 96, 7. 12-13; el, familia s'i rudeniile lui
Agaf ia, 78, 21; 117, 17. tri pomelnicul manastirei Bistrita,
Agapie, monah, 54, 21; 91, 6; passim. 23, 28, 50, 11-18, 86, 12-18; boierii
Agareni = Turci, 21 n. ,4. sub el, 34-38.
Agaton (Agathon), ieromonah, 52, 3 Alexandra Ldpufneanu, domn al Mol-
§i 14; 88, 5 s'i 18. dovei, numele lui si al mamei sale,
Agaton, monah, 53, 5; 89, 11; pasim. In pomelnicul manastirei Bistrita,
Agura D. D., 5 n. 2, publica un text 28,51 ap. c. si 87 ap. c. ;-sunt serse
al Sibilelor, 7 n. 8. peste un text initial spalat, 17 n. 1;
Alba, 68, 27; 105, 33. ctitor a/ manastirei Slatina, 33; are
Albord, postelnic, 80 ap. c., 118, ap. c. sfetnic pe Iacob ce! Vrednic, 33-$4.
Albul, 65 ap. c., 102 ap. c. Alexandra eel Tina,. (Alexandrel),
Albul, boier moldovean, 62, 10 si 99, 5. domn al Moldovei, fiul lui Ilias, 7;
Aldea, 71.9; 109, 18. 50, 18 si 23; 86, 19 §i. 24; lipseste
Aldomir, 67, 30; 104, 26. In cuprinsul pomelnicului Bistritei,
Alexa, comis, 66 ap. c., 102 ap. c. redat de D. A. Sturdza, 6 n. 6;
Alexandria, fiica domnului moldovean boieri sub el, vezi Ponici Petre.
Ilias, 50, 18; 86, 19. Alextindrel, vezi Alexandru cel Tatar.
Alexandra, fiul lui tefan cel Mare si Alexis de Mangup, bunicul doamnei
al doamnei Marusca, 50, 25-26, 28, Maria de Mangup, 28.
si 86. 26 s'i 29. Alifina, 74 ap. c. si 113 ap. c.
Alexandra (Olelko), mare cneaz de Ana, satie a lui Alexandru ce! Bun,
Kiev, socrul lui tefan cel Mare, 39, 50, 13 si 86, 14.

1) La trimiteri cifra aldina indica pagina, cea obisnuitä randul din pagina
textului sau nota paginei din introducere iar pre3curtarea ap. c. = aparatul
critic. Paginele 49-82 indica textul slay iar paginele 85-120 traducerea lui.

www.dacoromanica.ro
126 DAMIAN P. BOGDAN

Ana, fiica a doamnei Maria, a Jui ilnastasie, episcop in Tara Ungureasca,


Alexandru cel Bun, 50, 14 si 86, 57, 3 si 98, 27; probabil ce! de Yac!,
15. de sub Petru Rares, 83 si n. 9.
Ana, cele doua fiice cu acest nume Anca, 60, 4-5 si 96, 26-27.
ale lui Bogdan III, 50, 35-36 si 86, Andonie, ieromonah, 52, 10 si 88, 13.
37. Andonie, popa, 69, 24 si 107, 5.
Ana, fiica lui Petru Rares, 21 n. 1, Andrei, diacon, 60, 3 si 96, 24.
80, 51 ap. c. si 87 ap. c. Andrei vezi si Septelici.
Ana, rudenie domneasca, 51 ap. c. si Andreian, 82, 2; 119, 33.
87 ap. c. Andreica, popa, 74, 26 si 118, 8.
Ana, aring, sotia lui loan VIII Pa- Androic, 71, 33 si 110, 14.
leolog, matusa doamnei Evdochia Androinic, cneaz, 74, 9 si 112, 27.
dela Kiev, 89, 74, 12 si 112, 30. Andronic, preot, 76, 21 si 115, 18.
Ana, cneajna, 74, 13 si 112, 31. Andronic, boier moldovean, 61, 8 si
Ana, sotia lui Manuil de Mangup, 50, 98, 6.
31 si 86, 32. Andrusco, boier moldovean, 76 ap. c.
Ana, dela Mangup, 50, 31 si 86. 33. si 115 ap. c.
Ana, sotia boierului Costici, 60, 24 Anesia, vezi Anisia.
si 97, 22. Angasia, calugarild, 59, 29 si 96, 17.
Ana, sosia boierului Jurj, 35-36; 61, Anghelina, sora cneajnei Maria, 16, 28,
19 si 98, 17. 51, 5-6 si 87, 5-6; 'Ilea a lui tefan
Ana, fiica spatarului Micaci Duma, cel Mare?, 28, 29 si n. 1; lipseste
36, 62, 5 si 98, 31-32. In talmacirea din 1750, 11.
Ana, sotia boierului Negus, 61, 13; Anghelina, calugarita, 58, 19, 24, 29;
98, 10-11. 6, 12 si 19.
Ana, sotia boierului Vascan Tador, Anisia (Anesia), calugarita, 58, 18-19
61, 7 s'i 98, 5. si 28; 59, 28 $i 33; 95, 6, 17, 23 si
Ana, sosia boierului Vitolt, 61, 26 si 15.
98, 24. Antim, 66, 23 si 103, 4.
Anania, arhiepiscop, mitropolit al Tarii Antimia, 51 ap. C. si 87 ap. c.
Românesti, ruda al lui Neagoe Ba- Anton, 76, 22, 115, 20; passim.
sarab, ingropat la Arges, 33 si n. Antonida, 77 ap. c. si 116 ap. c.
11; 57, 4 si 93, 28. Antonida, calugarita., 58, 24 si 95, 12.
Anastasia, doamna, mama lui Alexan- Antonie, monah, 52, 16 si 88, 20.
xandru cel Bun, 50, 13 si 86, 14. Anusca, nume la origine rutean, 18.
Anastasia, e numita doamna Stana Anusca, 62, 24; 82, 4; 99, 19 si 120, 2.
mama lui Stefan II, in tilmacirea Anusca, munteanca la Chilia, 68, 23
din 1750 a pomelnicului manastirei si 100, 13.
Bistrita, 11 si n. 1. aparatul critic, cuprinsul, 41-42.
Anastasia, doamna, rudenie a lui Ale- aprozi, vezi Ion.
xandru ce! Bun, 50, 15 si 86, 16. Arapul Sandul, postelnic, 82, 10 si
Anastasia, vezi Anastasia Romanovna. 120, 7-8.
Anastasia Romanoona, fiica lui Roman Arbore Luca, boier moldovean, in po-
Iurievici Zahariin-Kakin si prima melnicul manastirei Moldovita, 20,
sotie a lui Ivan IV cel Groaznic, n. 4.
29 si n. 3; 51, 10 si 86, 10. Arca, 67, 6 si 103, 30.

www.dacoromanica.ro
INDICE 127

Arges, manastire In Tara Romaneasca, Putna, 81 si n. 9, 82 si n. 2; despre


vezi pomelnicele. moartea lui Bolsun Atanasie, 83
arhiepiscopi, vezi mitropolitii: Anania, si n. 2.
loan, Prohor si Rosca Grigorie.
arhierei, vezi episcopii: Pahomie, Tara- Bahnd Ivan, 65, 11-12 si 101, 20, 21.
sie s't Teoctist; vezi mitropolitii: Baicean, boier moldovean, 36; 61, 22
Gheorghe, loan, Ioanichie, Iosif, Sa- si 98, 20-21.
mna, Teoctist si Vasile. Baico, 66, 26; 68, 18; 108, 7 si 105, 21.
arh;mandrifi, vezi: Dionisie, Eutimie Bail, 67, 15 si 104, 6.
(Eustatie), Ghenadie si Paisie cel Balaci, 70, 1 si 107, 28.
Scund. Balea, boier moldovean, 61, 17 si
armafi, vezi Toder. 98, 15.
Armeanca, 70, 15; 72, 13-14; 74, 31; Balosin, 73, 1 si 111, 15.
108, 11; 110, 30-31 si 118, 15. Balotd, 66, 32; 70, 22; 103, 16; 108,
Arsenie, ieromonah, 55, 24 si 92, 7-8. 21; passim.
Arsenie, monah, 52, 29 si 89, 2. Bal,s, 73, 19 si 111, 36.
Aslan, 64, 1 si 100, 18. Bats G., publica pomelnicul bisericii
Atanasie (Athanasie), monah, 52, 18 Sf. Parascheva din Targul-Frumos
si 88, 22. si cel al mândstirei Pobrata cu
Atanasie, vezi Bolsun Atanasie. traducen i gresite, 21 n. 1 si 2.
curar, vezi loan. Ban, 74, 5 si 112, 23.
aurul, In textul pomelnicului mana- Bancea, 70, 16; 71, 8; 108, 13 si
stirei Bistrita, 15 si n. 1. 109, 18.
autenticitatea. pomelnicului manastire- Banciul, boier al lui Alexandru cel
Bistrita, 24, 25, 26 si n. 1. Bun, 34, 60, 18 si 97, 12.
Avachir, monah, 54, 9 si 90, 31. Batin, 69, 12 si 106, 26.
Avacum, monah, 54, 15 si 90, 38. Bdcican Toader, boier moldovean, 65,
Aver, fiul boierului moldovean Mircea, 9 si 101, 18-19.
67, 25-26 si 104, 20-21. Biilaga, scjie a lui Nicolae Cogalni-
Averchie, ieromonah, 56, 21; 58, ap. c. ceanul, 10 n. 5.
si 93, 10. &dog, 68, 34; 78, 12; 106, 4 si 117, 8.
Avram, dela Mangup, 50, 31 si 86, 33. Biilosescul, vame§, dela Iasi, 76,
Avram, monah, 58, 25 si 90, 7; passim. 18 si 115, 13-14.
Avramie, ieromonah, 58, 5 si 94, 27. Bdlosescul Mihul, paharnic, 76,12-13
Avxentie (Axentie), monah, 54, 19 si si 115, 8-9.
90, 4. Betrbdte.,sti, sat In Tara Romaneasch,
Avxintie, monah, 57, 12 si 94, 3. vezi pomelnicele.
Azinte Uricarul, cronicar moldovean, Bilrbosul, popa, 56, 11 si 92, 32.
cronica lui despre Moldova si Tara Bdlc, 69, 1 si 106, 11.
Romaneasca, despre Costea voievod, Bdra, boier moldovean, 60, 19 si 97, 13.
6; primul cercetator al pomelnicu- Biircan, 75, ap. c. si 114 ap. c.
lui manastirei Bistrita, 6 si 25. Bdrld, diac, 77, 23 si 116, 21-22.
Azarie, cronicar moldovean, ordinea Berciul, muntean dela Chilia, 68, 21
primilor domni al Moldovei In cro- si 100, 11.
nica lui, 27 si n. 4; despre Paisie Berdif Ivan, 72, 12 si 110, 29.
cel Scund, egumen al mandstirei Berild, 69, 6 si 106, 17.

www.dacoromanica.ro
128 DAMIAN P. BOGDAN

Bianu loan, prezinta evanghelia slavo- Bogdan ¡II, fiul lui *tefan cel Mare,
greaca a lui Gavril fiul lui Paisie 16, 17 n. 1; copiii i sotia, 28 ; 50,
Uricul, 82 n. 5. 34-36 si 86, 35-38.
Bibul, 68, 32 si 106, 2. Bogdan loan, publicI primul corp de
Bisericani, mânAstire, ieromonahi dela, cronici slavo-moldovene, 7 si n. 3;
vezi: Iorest, Varlaam i Varnava. despre importanta pomelnicului ma-
biserici, sf. Nicolae din Scheii Bravo- nristirei Bistrita pe care 11 crede con-
vului, pomelnicul, 22 n. 1; Parhiluti, timporan, 19 si n. 3; public5, cu
ctitorul, 40; Sf. Parascheva din Tar- omisiuni, parti din acelasi pomelnic,
gul Frumos, pomelnicul, 21 n. 2; sa- 7 n. 4; pregatea o editie a pomel-
telor VAleni din Roman si BArba- nicului, 5.
testi i Tomsani din Tara Româ- Bogdan-Vlad, fiul lui *tefan cel Mare,
neascg, pomelnicele, 22 n. 1, vezi 50, 26 si 86, 27.
pomelnicele. Bohof, 75, 9 si 113, 24.
Bistrita, manastire In Moldova, 5; boieri, galitieni, vezi: Ivan Dolgyi
conducAtorul la 1407, vezi Dionisie; (Dolha); moldoveni, vezi: Baicean,
ctitorul, vezi Alexandru cel Bun ; egu- Balea, Bacican Toader, Bara, Bog-
menii, vezi Damian, Filimon i Var- dan, Braevici CArstea, Braevici Du-
laam ; pomelnicul, vezi pomelnicele. ma, Buzureac Petre, Carp Lazor,
Bizant, vezi loan VIII Paleologul, CAlmätui Neag, CArstea, Ciocarlie
Imparat. Ivan, Corui *teful, Costea, Costici,
Blaga, 81, 10 si 119, 14. Cosilà Mihail, Coila Stetco, Cosu-
Blaj, 73, 10 si 111, 25. leanul Roman, Cozma, Dan, Dano-
Boba, mAtnic (vames), 40; 81 ap. c. vici Costea, Damacus Stetco, Di-
si 119 ap. c. mitrie, Dolha loan, Dragotà, Du-
Boboeg, 77, 24 si 116, 23-24. sescul Mihul, Gdnescul Ion, Goian,
Bodea, 71, 20; 72, 28; 109, 33 si Hanea, Hotco, HranI Sima, Iachi-
12. movici Petre, Latco, Iezereanul Petre,
Bodis, 68, 33 si 106, 3. loan, Isaia, Iugsa Mihail, Iu-
Bogdan, fratele lui Alexandru cel Bun, rie, Ivan, Julici loan (Pantece loan),
23; 50, 12 si 86, 13. Jurj, Lazor, Luca Arbore, Manea,
Bogdan, fiul lui Petru Rares, 30; 51 Miclea, Mihul, Mircea, Moise Toder,
ap. c. si 87 ap. c. Muscur loan, Neag, Neamisul Stan-
Bogdan, boier al lui Alexandru cel ciul, Negrilà, Negus, Nicoarl, Ni-
Bun, 34; 60, 11 si 97, 2. stor, Orbescul Neagoe, Perecichiu
Bogdan, boier moldovean, 60, 18 si (Pereschiu) Mihail, Perecichiu Pe-
97, 11. tre, Petrica, Piatrà Giurgiu, Podo-
Bogdan, boier moldovean, 73, 20 si bit Duma, Ponici Petre, Ponici Stan-
1. ciul, Porca *andru, Radul, Ramar
Bogdan, stolnic, 35; 61, 16 si 98, Stanciul, RuginA loan, Sarbescul
14-15. Nicoara, Särbul, Secarici Toader,
Bogdan I, domn al Moldovei, 5, 50, Sima, Stan, Stravici Isaia, Stroe,
4 si 86, 5. Stroescul Coste, Stroescul Gheorghe,
Bogdan II, domn al Moldovei, tatal *andru, *erbici lurie, *tefan, *te-
lui *tefan cel Mare, 6 n. 6; 50, ful, *tibor Hotco, Teodor, Toder,
22, 25 si 86, 23 si 25-26. Toma, Tudor Jurj, Vasco, Veris-

www.dacoromanica.ro
INDICE 129

ceac loan, Verisceac Jurj, VitoIt si Brateiu, 68, 10 i 105, 10.


Vlad; In pomelnicul manastirei Bi- Briia, 68, 22 si 105, 27.
strita apar deseori, cu tot neamul Brifu, 79, 19 si 118, 9.
lor, 40; ai lui *tefan cel Mare, morti Brudur, 66 ap. c. si 102 ap. c.
In lupta dela Vaslui, vezi: Braevici Buda, 70, 22; 71, 3; 108, 22 si 109,
Carstea, Ciocarlie Ivan, Corui *te- 10.
ful. Cosuleanul Roman, Duma usar, Buda, muntean dela Chilia, 63, 21 si
Hrana Sima, Iachimovici Petre, Ie- 100, 11.
zereanul Petre, Marjelat Petre, Nea- Bulmeacdir boil, ieromonah, 34; 58,
misul Stanciul, Sarbul, Toma stol- 15 i 95, 3.
nic si Tudor Jurj, vezi dre- Buna, 68, 7 si 105, 6.
gatori i pomelnicele. Bunaia, 66, 27 si 108, 9.
Bole, 67, 2 si 103, 23. Bunea, 70, 2 si 109, 8.
Boblur Sima, mare vornic sub ,5tefan Bur, 71, 15 si 109, 26.
cel Mare, 89; 40 si n. 1; 76 ap. c. Burla IVicoara, camaras, 79, 16 si
si 115, ap. c. 118, 3-4.
Bolsun Atanasie, calugar, 54, 31 si 91, Buzureac Petre, boier moldovean, 87 ;
16; personagiu de seama sub *te- 64, 9 si 100, 26.
fan cel Mare, 81; cronicarul Grigore
Lreche despre activitatea i moar- Calevit, monah, 53, 1; 54, 26; 89, 6 si
tea lui, 81 si n. 11 si 33 i n. 1 i 2. 91, 11.
Boris, 67, 31; 73, 26; 104, 27 si 112, 7. Calimah-Papadopol A., crede ca Ev-
Borsun Lazor, 78, 1 si 116, 25-26. dochia fiica lui Ivan IV cel Groaznic
Boruleqti, loc., 78, 8 si 117, 5. e fiica Olenei, la randul ei fiica lui
Botne, loc., vezi lanaila dela. *tefan cel Mare, 29 n. 6.
Braevici Carstea, boier al lui *tefan Calina, 63, 5 si 99, 27.
cel Mare, 88 ; mort in lupta dela Calinic, monah, tatal ieromonahului
Vaslui, 38; 72, 8-9 si 110, 25-26. Gavriil, 52, 13-14 si 88, 17.
Braevici Duma, War moldovean, In Calinichia, calugarita, 59, 8 si 95, 29.
pomelnicul manastirei Moldovita, 20 Calist, monah, 52, 24 si 88, 29.
n. 4. Cal istrat, ieromonah, 80, 16 si 118, 33.
Braia, 73, 26 si 112, 6. Calistrat, monah, 52, 15; 88, 19;
Braia, popa, 69, 29 si 107, 13. passim.
Braia Teodor, 63, 12 si 100, 2. Candachia, 67 ap. c. si 104 ap. c.
Bran, 65, 16; 67, 10; 101, 24 si 103, Cantacuzino ,5'erban, domn alT'árii Ro-
37. manesti, In pomelnicul manastirei
Brafov, vezi biserica Sf. Nicolae din Zograf, 27 n. 2.
cheii Bra.sovului. Capeneg, 77, 8 si 116, 6.
Bratan, popa, 70, 36 si 109, 7. capitolele, pomelnicului manastirei Bi-
Brateiu, 66, 30 si 103, 14. strita, 26-41.
Bratosin, 67, 1 si 103, 22. Caplea, sora lui Vlad V, domn al Tarii
Bratu Ivanco, comis, 64, 20 si 101, Romanesti, 29; 51, 8 si 87, 8.
4-5. Carachiud, 81 ap. c. si 119 ap. c.
Bratul, fratele boierului moldovean Carp Lazor, boier moldovean, 36 ; 63,
Stroescul Coste, 87, 64. 6 si 100, 24. 2 si 99, 25; lipseste In talmacirea
Brandu.,9a, 73, 30 si 112, 11. din 1750, 11 n. 4.
9

www.dacoromanica.ro
130 DAMIAN P. BOGDAN

Casa Bisericii, dArue§te Bibliotecii Cernat, 71, 1 §i 109, 7.


Academiei RomAne, tálmAcirea din Cernea, 73, 7; 74, 23; 111,22 §i 118, 4.
1750 a pomelnicului mAnAstirei Bi- cerneala, albastrA, 14 §1 n. 8; galbenA,
strita, 10 §i n. 1. 15 i n. 2; rAdAcinie, 14; ro§ie,
Casian, monah, 58, 13; 89, 23; passim. n. 2-4 §i 28.
Catalina, doamna lui Radul I, domn Cetatea Alba, vezi Matei dela.
al TArii RomAne§ti, in pomelnicul Cetatea Noud (Roman), pAralabi ai,
mänlstirei Govora, 21 n. 4. vezi: CrAciun, Ignat, SecarA loan,
Caterina, 18; 71, 9 §i 109, 19. Toader i Zberea.
Catinca, mama lui Nicolae CogAlni- Ceuca, 63, 35; 69, 17; 103, 21 §i
ceanul, 10 n. 5. 106, 33.
Catrina, 78, 19 §i 117, 15. Chelsia, cAlugArità, 59, 22 §i 96, 8 9.
Catrina, sotia postelnicului Arapul chenarul, in glosele marginale, 16 i n.
Sandul, 82, 10 §i 120, 8-9. 5, 7 §i 8.
Cazar, 67, 20 §i 104, 14. Chico g Teodor, 68, 18 §i 100, 7-8.
Cdlin, 67, 33; 69, 35; 104, 30 i 107, 22. Chigheci (Chigheaci, Tigheaci), loc.,
Calina, 63, 17; 74, 22; 100, 7 §i 118, 3. 78, 2; 81, 21; 82, 16; 116, 27;
Ciarnittui Neag, boier sub stefan cel 119, 26 §i 120, 14.
Mare, 36; 63, 3-4 §i 99, 26. Chilia, muntenii dela, 87, vezi A-
cdmdra.,si, vezi: BurlA NicoarA i Cozma. nu§ca, Berciul, Buda, Dan, Elena,
Cdinamir, 71, 1 §i 109, 7. Lasco Coste, Manuil, Marina, Mu§a,
Cdmpulung, mAnAstire In Tara RomA- Neaqa, Olita, Semen, Tomla
neascA, vezi pomelnicele. Voica.
Cdnde, 70, 36 i 109, 5. Chirana, 76, 18; 77, 1; 115, 12 §i 24.
cdntaret, 64, 19 §i 101, 3. Chiriac, ierodiacon §i scriitor, 54, 27
Cdracon, 81, 15 §i 119, 19. § i 91 13-14.
Cdrstea, boier moldovean, 65, 21; 101, Chiril, popi cu acest nume, 69, 14;
30; vezi i Braevici CArstea. 78, 26; 106, 29 §i 112, 7.
Cdrstea, diac, 77, 12 §i 116, 11. Chirion, 67, 5 §i 108, 29.
Cdrstea, popi cu acest nume, 63, 16; cioban, vezi Ion.
66, 20; 100,6 §i 102, 30. Ciocan, 75, 2 §i 113, 18.
Cdrstea, popA din tinutul Roman, ta- Cioctirlie kan, boier al lui *tefan ciy1
tal diacului Panteleiu dela Piatra, Mare, mort in lupta dela Vaslui,
60 ap. c. §i 97 ap. c. 38 §i n. 3; 72, 9 §i 110, 26.
Cdrstea, s'Atar, 76, 14 §i 115, 9. Ciochin, 65, 27-28 i 102, 3-4.
Cdrstea, goltuz dela Cotnar, 80, 12-13 Cioclooina, schit in Tara RomAneascA,
118, 28. vezi pomelnicele.
Cdrstina, mama lui Pahomie, episcop Ciprian, ieromonah, 59 ap. c. §i 96 ap. c.
de RAdAuti, 41; 82, 6 §i 120, 4. Ciurea, 65, 29 §i 102, 6.
Cdrstina, dela Roman, 82, 17 §i 120, Cleop, monah, 82, 15 i 120, 13.
15. clisiarhi, vezi eclisiarhi.
ceagnici, 65, 13, 27; 101, 22; 102, 2-3; cneaghine, vezi: luliana, Maria, Mitro-
vezi §i: Condrea, Drago, loan, Pe- fana i Teodora; mari -, de Kiev,
trick Stanciul §i Vasco. vezi Teodosia; mari -, de Moskova,
Cerna, 64, 1; 70, 21 i 22; 100, 18; vezi Sofia.
108, 20 §i 29. cneajne, vezi Ana §i Maria.

www.dacoromanica.ro
INDICE 131

cnezi, vezi: Androinic, Hlib, Iurie, Corui .Fteful, boier al lui *tefan ceI
Ivan, Ivan Volodimirovici, Semen, Mare, mort In lupta dela Vaslui,
Teodor. Vasile; de Kiev, vezi: 38, 72, 7 §i 110, 24.
Mihail §i Semen; de Uglié, vezi lurie; Costdchescu Mihai, 2$ n. 1; 25 n. 6.
mari-, de Kiev, vezi Alexandru Coste, dela Chigheci, 81, 20-21 i 119,
Vasile; mari -, de Moskova, vezi 25-26.
Vasile. Coste, diac, 82, 1-2 i 119, 32-33.
Codmeana, manastire In Tara Roma- Coste, popa, 72, 18 i 111, 1.
neasca, vezi pomelnicele. Coste, popa dela Deleni, 75, 29-30 §i
Cojan, ieromonah, 54, 13 §i 90, 114, 18-19.
35-36. Coste, vame§, 79 ap. c. i 117 ap. c.
Cogalniceanul N icolae, aja& facerea Coste, vezi Lateo §i Stroescul.
talmacirei din 1750 a pomelnicului Costea, nume de origina ruteana,
mana.stirei Bistrita, 10; neamul lui, 18.
10 §i n. 5. Costea voevod, 50, 6; 86, 7; a fost
Coica, 67, 34 §i 104, 32. doma al Moldovei, 25; lipse§te In
Colomeia, ora § In Polonia (l'ocupa), e cele mai vechi cronici care vorbesc
pribeag Roman, fiul lui Ilia§, 85. de Moldova, 27 §i n. 3-6; explicatia
Coman, 63, 5; 70, 7; 99, 28; 108, 1; acestei lipse, 25-26.
passim. Costea, dela Chilia, 72, 28 §i 111, 11-12.
Comana, 70, 17 §i 108, 15. Costea, popa, 69, 14 §i 106, 29.
Comanca, schit In Tara Romaneasca, Costea, boieri moldoveni cu acest nume,
vezi pomelnicele. 60, 14 §i 20; 61, 1; 62, 13; 97, 6,
comigel, vezi Neagul. 15 §i 24; 99, 7; vezi §i: Danovici
comifi, vezi: Bratu Ivanco, Ion §i Perecichiu.
*andru. Costici, nume de origina' ruteanä, 18.
Condrea, cea§nic, 75, 25 i 114, 13. Costici, boier moldovean, 3.5; 60, 24
conservarea, pomelnicului manastirei 97, 22.
Bistrita, 14 §i n. 2-3. Costin, 80, 19 §i 119, 2.
Constantin, 68, 11; 105, 11; passim. Costina, 76 ap. c. §i 114 ap. c.
Constantin, fiul lui Petru Rare§, 30; Cogea, dela Chilia, 72, 15 §i 110, 32.
51 ap. c. §i 87 ap. c.; In pomelnicul Cosita- Mihail, boier moldovean, 36,
bisericii Sf. Parasehiva din Targul- 62, 4 §i 98, 30; lipse§te In talmacirea
Frumos, 21 n. 2. din 1750, 11 n. 4.
Constant in, fiul marelui vornic Nestor Cofilcl Steico, boier sub Ilia§ §i *tetan,
Ureche, 35; 61 ap. c. §i 98 ap. c. domni, fiii lui Alexandru cel Bun,
Constantin, fiul postelnicului Sandul 36 ; 62, 8 §i 99, 3; lipse§te In taima-
Arapul, 82, 9-11 §i 120, 7-9. cirea din 1750, 11 n. 4.
Constantin, monah, 52, 25-26; 88, 31; Cosuleanul lloman, boier al lui *tefan
passim. cel Mare, mort In lupta dela Vaslui,
Constantin, popi cu acest nume, 75, 38, 72, 8 §i 110, 25.
29; 77, 2; 114, 18 §i 115, 25. Cotnar, loc., vezi Carstea §oltuzul
Copad, 66 ap. c. §i 102 ap. c. Ion faurul.
Corcea, 75, 13 §i 118, 29. Coplea, 78, 23-24 §i 117, 19.
Cornilie, ieromonah, 52, 6 i 88, 9. Cozia, mandstire In Tara Romaneasca,
Cornilie, monah, 53, 17 §i 89, 29. vezi pomelnicele.
9*

www.dacoromanica.ro
132 DAMIAN P. BOGDAN

Cozma, boier moldovean, 37; 62, 7 Cubcea, 71, 35 si 110. 16.


si 99, 1. Cudrea, 70, 13 si 108, 9.
Cozma, cdmäras, 75 ap. c. si 114, Culen, 70, 19 si 108, 18.
ap. c. Cupcea, nume de origingi ruteanä, 18.
Cozma, ieromonah, eclisiarh al mitro- Cupcea, 68, 13 si 100, 3.
poliei Moldovei, 57, 16-17 si 94, 7-8. Cur, 72, 24 si 118, 8.
Cozina, popd, 73, 29 si 112, 11. curalariN, vezi Maria.
Cozma, preot dela Täsani, 81, 24 si cursiva, scrierea, 14.
119, 28. cuointele, despärtirea la trecerea in-
Cozma, vezi *arpe. tr'un nou ränd, 15 si 16 si n. 1-2.
Craiovevii, frati, boieri olter.i, in po-
melnicul mänästirei sArbesti Sopo- Dalnzat, monah, 53, 18 si 21; 89, 30 si
cana, 27 n. 1. 90, 1.
Craja loan, 79, 19 si 118, 18. Damian, egumen, la 1750, al mina-
Crasna, tärg, vezi popa Gheorghe si stirei Bistrita, din indemnul lui se
popa Heran. face tälmäcirea din 1750 a pomel-
Creiciun, pâralab al Cetätii Noui sub nicului mänästirei Bistrita, 20.
Petru Hares, 40 ; 80, 14-15 si 118, 29. Damian, 53, 5; 73, 2; 89, 11 si 111, 17.
Crdciuna, 64, 2 si 100, 19. Damian, monah, 52, 22; 53, 8; 88,
Crepieux Jamin, despre pregatirea, in 26 si 89, 16.
domeniul expertizei grafice, a pro- Damian, popi cu acest nume, 73, 33
fesorului Henri Stahl, 43 i n. 2. si 112, 15.
Cre(ulescu Episcop Narcis, poseda o Dan, 66, 27; 69, 27; 103, 9 si 107, 11.
traducere rom., din 1750, a pomel- Dan, domn al Tärii Românesti, in po-
nicului mänästirei Bistrita, 10 n. 6. melnicul mänästirei särbesti Sopo-
crismoanele, in pomelnicul mänästirei ciana, 27 n. 1.
Bistrita, 15; fervente In mss slavo- Dan, boier moldovean, 60, 19 si 97, 13.
romAne, 15, n, 3; In mss scriitorului Dan, fiul comisului *andru, 64, 24 si
Gavriil Uricul, 15 n. 3. 101, 7-8.
cronicari, ai Moldovei, vezi: Azar je, Dan, muntean dela Chilia, 63, 20 §i
Isaia dela Slatina i Ureche Gri- 100, 11.
gore; ai Tdrii Moldovei i Tärii Danciul, boier moldovean, 62, 12 §i
Romänesti, vezi Axinte Uricarul; 99, 6.
streini, vezi Luccari. Danciul, fiul boierului moldovean Ilias,
eronicele, Azarie, Luccari, moldo-po- 62, 5-6 si 98, 32-33.
lonä i Putna, nu pomenesc de Co- Danciul, pärcAlab, 80, 20, 23 si 119,
stea voevod, explicatia acestei lipse, 3-6.
25; 27 si n. 3-6; ale Moldovei, nu Danciul, paralab muntean, 40; 76,
s'au pästrat in original, iar cele mai 11 si 115, 5-6.
vechi sunt copii din sec. XVI, 25. Danciul, portar muntean, 40; 76, 12
crucea, in decorul chenarelor pomel- si 115, 6.
nicului mänästirei Bistrita, 16 n. 7. Danciul, stolnic, 63, 7-8 si 99, 29-30.
crugul, lunei, soarelui, 19; calculul lor Danciul, popà, 71. 14 si 109, 25-26.
In pomelnicul mänästirei Bistrita, 26. Danco, dela Iasi, 40, 81. 15-16 si
Csenia, calugärità, 60 ap. c. si 97, 119, 20.
ap. c. Daniil, 67, 6 si 103, 30.

www.dacoromanica.ro
INDICE 133

Dania, dela Ia0, stolnic, fiul lui Dima, leiu dela Piatra, Petru, Toader dela
79, 9-11 .0 117, 30-31. Suceava, Vasile.
Daniil, fiul boierului lui Stefan ce! Dienig, 70, 21 0 108, 20.
Mare, Costea Danovici, 35; 61, Dima, 79, 11 0 117, 31-32.
18-19 §i 98, 16-17. Dimitrie, boier moldovean, 62, 21 0
Daniil, ieromonah, 58, 27; 56, 4-5; 99, 16.
90, 9 0 92, 26. Dimitrie, diac, 75 ap. c. 0 114 ap. c.
Daniil. ieromonah, duhovnic, 52, 6 0 Dimitrie, popà, 69, 13 0 106, 27-28.
88, 8-9. Dimitrievici, vezi Vasile I Dimitrievici.
Daniil, monah, egumen, 52, 8 0 88, Dimitru, vezi Dumitru hatman.
11-12. Dinteun lemn, schit In Tara Roma-
Danovici Costea, boier sub Stefan ce! neascA, vezi pomelnicele.
Mare, 85 0 n. 9; 61, 18 0 98, 16. Diomidie, monah, 52, 21; 58, 22; 54,
dascali, vezi Eustatie ieromonach. 2; 55, 16; 88, 25-26; 90, 3 0 21 0
data, textului slay al pomelnicului mA- 91, 38.
nAstirei Bistrita nu este contimpo- Dionis, 68, 11 0 105, 12.
rank 20. Dionisie (Domentian), preot, apoi
David, ultimul impArat al Trapezun- arhimandrit, conduator al mAnd-
dului, 28; 50, 32 0 86, 34. stirilor Bistrita 0 Neamt, 28 0 n.
David, monah, 52. 27; 58, 12; 88, 33 1; 81 ; 51, 25-26 0 87, 27-28.
0 89, 21; passim. Dionisie, ieromonah, 52, 14 0 88, 18.
David, popi Cu acest nume, 70, 27; Dionisie, monahi cu acest nume, 52,
71, 11; 108, 30 §i 109, 21. 19 0 23; 53,8; 88,23 0 28 0 89, 15.
Dcimcicug, stolnic al lui Alexandru ce! Dionisie, popd, 71, 21 0 110, 1.
Bun, 86. Doamna, 74, 21 §i 113, 3.
Ddmticug Stela), boier sub Stefan ce! Dobra, 66, 19; 72, 1; 102, 30 0 110,
Mare, 86; 62, 18-19 0 99, 14. 18.
De6ani, mAnAstire In Serbia, vezi po- Dobrana, 74, 1 0 112, 18.
melnicele. Dobre, 72, 31 0 111, 15.
Deja, 70, 7 0 107, 36. Dobriia, 70, 16; 71, 26; 78, 12; 108,
Deica, 70, 8 0 108, 2. 13; 110, 6 0 111, 27-28.
Deica, sora lui Marcea, personagiu Dobromir, 69, 14 0 106, 28.
domnesc muntean, 29; 51, 8 0 Dobroslav, 68, 25 0 105, 30.
87, 9; lipsqte In tAlmAcirea din Dobrul loan, logofAt al lui Stefan cel
1750, 11. Mare, 36; 62, 22 0 99, 17; lipsqte
Deleni, loc., vezi Coste popa dela. In tAlmAcirea din 1750, 11 n. 4.
Denzentian, 82 ap. c. 0 120 ap. c. Dobruga, 78, 10 0 111, 26.
Deonie, ieromonah, 74, 38 0 112, 38. Dobrusa, mAnAstire In Tara Roma-
Despina, rudenie domneascl, din Tara neascA, vezi pomelnicele.
Romaneascl, 30; 57, 13 0 87, 13. Docan N., despre calculul crugului
Deva, 72, 27 0 111, 11. lunei 0 al soarelui, 26 n. 2.
diaconi, vezi: Andrei, Gheorghe, Ioasaf, Docica, 72, 26 0 111, 10.
Macarie, Silioan. Dod, 71, 21 0 109, 35.
dieci, vezi: BArlA, CArstea, Coste, Di- Doia, 73, 14 0 111, 30.
mitrie, Gheorghe, Mihail, Mihail Dolca, 76, 23 §i 115, 22.
(Millul) dela Ocne, Nechita, Pante- Dolea, 69, 21 0 107, 2.

www.dacoromanica.ro
134 DAMIAN P. BOGDAN

Dolgyi (Dolha) Jean, boier galitian, Doncia, 68, 5 0 105, 3.


38 n. I. Doromeml, monah, 12 n. 1; 60 ap. e.
Dolha, nume de originA ruteanA, 18. 0 97 ap. c.
Dolha loan, boier moldovean, 37; 38; Dorotei, episcop, probabil al Romanu-
64, 18 i 101, 2. lui, 33 i n. 8; 57, 3 0 98, 26.
Dolha Jul", vornic al lui $tefan cel Dorotei, ieromonah, 52, 12 0 88, 15-16.
Mare, 39; 75, 27 28 0 114, 15-16. Dorotei, monah, 53, 1 0 89, 6.
Dolha, vezi Dolgyi. Dositei. ieromonah, 57 ap. c. 0 94
_DoIsm, 61 ap. c. i 97 ap. c. ap. c.
.Donzentian, ieromonah, 52, 9; 53, 11; Dositeu, monah, 52, 21-22 0 88, 26.
88, 12 0 89, 20-21. Dosoftei, ieromonah dela Ia0, 52 ap. c.
_Domentian, monah, 53, 16 §i 89, 28. 0 88 ap. c.
_Domentian, 71, 32-33; 110, 14. Dosoftei, monahi cu acest nume, 55,
Domentian, vezi Dionigie preot. 5; 56 ap. c. ; 91, 26 0 92 ap. c.
Domentiana, cAlugAritA, 58, 29 0 95, Drag, 69, 16 0 106, 31.
18. Draga, 82, 4 0 120, 2.
Moldovei, ordinea celor din- Draga, sosia lui popa CArstea, 66, 20
tai, In pomelnicul mAnästirei Bi- 0 102, 30.
strita, 27 ; - In cronicele Azarie, Dragna, 68, 19 i 105, 22.
Luccari, moldo-polonA 0 dela Putna, Dragoe, 68, 16; 76, 21; 105, 19 0
27 0 n. 3-6; In pomelnicul mAnA- 115, 19.
stirei sArbqti Lesnovo, 27 n. 1; In Dragoiu, 73, 8 0 111, 23.
.al mAnAstirei Zograf, 27 n. 2; vezi Dragole, 73, 12 0 111, 28.
Alexandru cel Bun, Alexandru Dragolea, 66, 27; 69, 27 28; 70, 3;
ranAr (Alexandrel), Alexandru 103, 10; 107, 11 §i 31.
LApu§neanu, Bogdan I, Bogdan II, Dragolea, mama monahului Teodosie,
Bogdan III, Costea voevod, 56, 20 0 93, 8-9.
1, I1ia5 Rare, loan VodA cel Cum- Dragolea, sotia stolnicului Bogdan, 35
plit, higa, Latco, Movilk Ieremia, n. 8; 61, 16-17 0 98, 14-15.
Petru Mupt, Petru II, Petru Aron, Dragolia, 60, 22; 97, 18.
Petru Rare,, Racovitg Constantin Dragoniir, 67, 9; 69, 11; 103, 36.
Mihai, Roman Mu§at, Roman II, Dragomir, popA, 71, 18 §i 109, 31.
§tefan 1, $tefan II, stefan cel Mare, Dragosineusa, fiul ei, 65, 14-15 0 101,
§tefan Rarq, $tefan IV cel TânAr 23.
(*tefAnit,A), $tefan Petriceicu ; TA- Dragoslav, 68, 32 §i 106, 3.
rii. RomAne§ti, In pomelnicele mAngi- Dragoslava, 72, 31 qi 111, 15.
stirilor sArbe§ti Lesnovo i Sopo- Dragof, 63, 5; 66, 29; 69, 10; 99, 28;
ciana, 27 n. 1; in cel al mânAstirei 103, 12 0 106, 24.
Zograf, 27 n. 2; vezi §i: Cantacuzino Dragos, ceapic, 62, 19 20 0 99, 15.
erban, Dan, Mihnea cel RAu, Nea- Dragof, nepot de fin al boierului mol-
goe Basarab, Radii' I, Radul, Ra- dovean Ivan, 62, 27; 63, 1-2 0
dul cel Frumos, Vlad V, Vlad CAlu- 99, 23-25.
gArul, Vladislav II. Drago.y, pArcAlab, 80, 10-11 0 118,
Domnina, cAlugAritA, 59, 7 §i 8; 95, 25-26.
29 0 30. Dragof, popA, 66, 16-17 i 102, 27.
Doncea, 69, 8 0 106, 21. Dragotti, 81, 19 0 119, 24.

www.dacoromanica.ro
INDICE 135

Dragotd, boier moldovean, 61, 11 0 0 Perecichiu Costea; vornici, vezi:


98, 9. Boldur Sima, Dolha Jurj, Efrem,
Dragotd, parcalab de Tigheaci, 77, 26 Goian, Hamza, Hrana *teful, Ion,
116, 24-25. Mogaldea loan, Nicoark Perecichiu
Dragul, tatal boierului moldovean Sär- Costea, *eptelici II acatan 0 Ureche
bul, 86; 61, 23 0 98, 21-22. Nistor ; in pomelnicul manastirei bul-
Drat, 68, 14 0 105, 15. gare Treskavet, vezi: Dumitru hat-
Drdgaica, 69, 13-14 0 106, 28. man 0 Nicoara logofat; munteni,
Drdgan, 60 ap. c. 0 97 ap. c. peirallabi, vezi: Dariciul; portan,
Dragan, dela Mari, 81, 21-22 0 119, 26. vezi: Danciul; stolnici, vezi: Dan-
Drdgancea, 78, 18 yi 117, 14. ciul ; vezi 0 boieri.
Dräghici, 78, 22 §i 117, 18. Drilea, 81, 9 0 119, 13-14.
Drdghita, 74 ap. c. 0 113 ap. c. Dron, 77, 1 0 115, 24.
Drdgoi, 68, 25 0 105, 31. Drujea, tatal boierului moldovean,
dregtitori, moldoveni, armagi, vezi: To- Jurj, 36; 61, 26 0 98, 25-26.
der ; cdmetragi, vezi: Burla Nicoara duhovnici, vezi Daniil 0 Eftimie iero-
Cozma; ceagnici, vezi: Condrea, monahi.
Drago, loan, Petrick Vasco ; comi.gi, Duma, 67, 2 0 103, 23.
vezi: Bratu Ivanco, Ion 0 ,5 andru ; Duma, fiul boierului moldovean Ivan,
comigei, vezi Neagul; hatmani, vezi: 86; 62, 27; 63, 1 0 99, 23-24.
Dumitru 0 Hablpscul Grigorie; jit- Duma, fiul boierului moldovean Vlad,
nicieri, vezi: Petra.ro ; logofeti, vezi: 62, 14-15 0 99, 9.
Dobrul loan, Eustatie, Mihail, Mihul, Duma, u§ar al lui *tefan cel Mare,
Movila Gheorghe, Neagoe, Tautul 0 mort in lupta dela Vaslui, 88; 72,
Trotu§an Gavril; medelniceri, vezi: 7 0 110, 24.
Lupe 0 Todor; - mari, vezi Grigo- Dumbravd, scutar dela Chigeaci, fiul
rie ; paharnici, vezi: Balo§escul Mi- lui loan Tasto, 76 ap. c. 0 115 ap. c.
hul ; pdratlabi, vezi: Drago, Gurmaz Dumitra, sotia lui Maxim Ureche, tatal
Ioan, Liciul Stanciul, *teful, Tin- marelui vornic Nestor Ureche, 35;
tea ; - de Cefalea Noucl (Roman), 61 ap. c. 0 98 ap. c.
vezi: Craciun, Ignat, Secara loan, Dumitru (Dimitru), hatman, 81, 17-
Toader, Zberea; de Hotin, vezi: 18 0 119, 23.
Goian; - de Neaml, vezi: Mu§at Dumitru, hatman moldovean, in pomel-
loan, Reatq Gheorghe; de Tigheaci, nicul manastirei bulgare Treskavet,
yezi: Dragota; pitan, vezi: Ilea 27 n. 2.
Lazor ; postelnici, vezi: Mihul Dumitru, fiul parcalabului Danciul,
Petru 0 *arpe Cozma; spdtari, vezi: 80, 20, 23 0 119, 3-6.
Carstea, Lazea 0 Micaci Duma; stol- Duga, 70, 8 0 108, 2.
nici, vezi: Daniil dela Ia0, Darnacu§, Daga, popa, 68, 17 0 105, 19.
Toma 0 Vascan Tador ; sulgeri, vezi: Dusca, 69, 27 0 107, 11.
Mihail, Mihul 0 Petru; foituzi, vezi: Dura, sopa popei luga, din vremea
Carstea dela Cotnari ; iifari, vezi: lui Alexandru cel Bun 0 mama logo-
Duma 0 Micota; vantegi, vezi: Balo- fatului diplomat Mihul, 88; 66, 12-
escul, Boba, Coste, Mostovici Teo- 13 0 102, 22-23.
clor §i Roman; vistiernici, vezi: Igna- Dagescul Mihul, boier moldovean, 38;
tie (Iuga), loan, Jurja, Movill loan, 71, 7 0 109, 16.

www.dacoromanica.ro
136 DAMIAN P. BOGDAN

Ecaterina, calugarita, 59, 16-17 si din Tärgul-Frumos, 21 n. 2; In pomel-


96, 4. nicul mäniistirei Pobrata, 21 n. 1; In
eclesiarhi (cIisiarhi), vezi Grigorie; al pomelnicul mänastirei särbesti Sopo-
mitropoliei Moldovei, vezi; Cozma ciana, 27 n. 1.
ieromonah. Elena, doamna lui Matei Basarab,
edirii de texte, critice, 40, 111; foto- domn al Tarii Românesti, In po-
grafice, 40. melnicul minastirei sarbesti Sopo-
Efimia, calugarita, 59. 8 si 95, 30. ciana, 27 n. 1.
Efrem, episcop al Romanului, 56 ap. c. Elena, fiica boierului moldovean Stetco
si 92 ap. c. Cosilä, 36; 62, 8-9 si 99, 3-4.
Efrem, monahi cu acest nume, 52, 31; Elena, mama lui Olita, muntean dela
58, 23; 89, 4 si 90, 4. Chilia, 63, 21-22 si 100, 12.
Ffrem, mare vornic, 78, 26 si 117, 21. Elena, sotia boierului moldovean Bai-
Efrim, ieromonah, 82, 21 si 120, 19. cean, 36; 61, 22-23 si 98, 20-21.
Efrosin, ieromonah, 54, 6; 57, 18; 90, Elena, sotia boierului moldovean
27 si 94, 9. fan, 60, 23 24 si 97, 22.
Efrosin, monah, 53, 26; 55, 13; 90, 7 Elina, calugarita, 59, 7 si 95, 29.
35. Elisa/ta, calugarite cu acest nume, 58,
Efrosina, 66, 7-8; 77, II; 102, 18 si 19; 59, 2 si 95, 7 si 23.
116, 9. Elisa/ta, monahie, ruda a lui Nicolae
Efrosina, calugarite cu acest nume, 58, Cogalniceanul, 10 n. 5.
29; 59, 2; 95, 18 si 22; passim. Enoh, monah, 56, 15 si 93, 3.
Eftimia, calugarite Cu acest nume, 59, Epifanie, ieromonah, 52 ap. c.; 56,
27; 67, 8; 96,14 si 103, 33-34. 15-16; 88 ap. c. si 93, 3.
Eftimie, ieromonah, 55, 4, 14; 91, 24- Epifanie, monah, 57, 27-28 si 94, 18.
25 si 35-36. episcopi, de Rddituti, vezi: Isaia
Eftimie, ieromonah, duhovnic, 55, 29 Pahomie ; de Roman, vezi: Dorotei,
13-14. Efrem, Ieremia, Macarie, Pahomie
Efttmie, monahi cu aeest nume, 53 (?), Teoctist, Tarasie; de liad, vezi:
ap. c.; 54, 12; 89 ap. c. si 90, 34. Anania ; vezi Elazar i Laz.
egumeni, In Moldova, la Bistrip, vezi: Episcopia de Rdmnic, metohul, vezi
Damian, Filimon i Varlaam ; la pomelnicele.
Neami, vezi: Teodosie ieromonah ; la Erimia, vezi Ieremia.
Pobr ata, vezi: Grigorie ieromonah ; la Eremia, vezi Ieremia.
Putna, vezi: Paisie ce! Scund arhi- Eudochia, calugarita, 75, 24 si 114, 12.
mandrit; la Sdntilie vezi: Niculae; Eudochia, vezi Evdochia.
vezi i Daniil. Eugenia, calugarit Cu acest nume, 58,
Elazar, episcop, 33, 57, 4 si 93, 27. 19 si 30; 59, 16; 96, 6, 19 si 96, 3.
Elefterie, monah, 59, 3 si 96, 21. Eupraxia, calugarita, 58, 20 si 95, 7.
Elena, 66, 7 si 102, 15. Eustatie, 66, 6; 68, 3; 102, 14 si 104, 35.
Elena, calugarita, 58, 22; 59, 4 i 9; Eustatie, monah, 52, 10-11 si 89, 12.
95, 11, 25 i 31. Eustatie (Eutimie), arhimandrit, con-
Elena, doamna, 80 ; 51 ap. c. si 87 ap. c. ducator al manastirei Bistrita la
Elena, a doua doamna a Jul Petru 1455, 31 i n. 8; 52, 1 si 88, 1.
llares, 80; 51 ap. c.; 87 ap. c.; In Eustratie, dascalul, ieromonah, 81,13-14
pomelnicul bisericei SI. Paraschiva si 119, 17-18.

www.dacoromanica.ro
INDICE 137

Eustratie, logofat, 80, 17 si 118, 33. Filimon, monahi cu acest nume, 58,
Eustratie, monah, 79, 12 si 117, 32. 29; 54, 2; 58, 8; 90, 12, 21 si 94,
Eutimie, monah, 52, 30 si 89, 4. 29.
Eutimie, vezi Eustatie arhimandrit. Filip, 68, 16-17; 76, 8; 105, 19 si
Euvenalie, monah, 54, 12 s'i 90, 35. 115, 1.
Evdochia dela Kiev, doamng a lui Filotei (Filothei), ieromonah, 56, 8
*tefan ce! Mare, 6; 24; 60, 27 si §i 92, 29.
86, 28; rudeniile ei dela Kiev, Mos- Filoteia, calugArità, 58, 25; 59, 10 si
kova si Bizant, 6, n. 2 si 89. 95, 14 si 32.
Evdochia, fiica lui Ivan IV ce! Groaz- Filoteiu, ieromonah, 56, 10 si 92, 31-32.
nic, 29, 51, 11 si 87, 11; conside- Filoteu, monah, 59, 33 si 96, 21.
rat& de A. Papadopol Calimah drept Filothei vezi Filotei.
ilia a Olenii, fiica lui *tefan ce! Florea, 80, 22 s'i 119, 4.
Mare, 29 n. 6. Frillild, 68, 23 $i 105, 27.
Evdochia (Vodotia), sotia boierului Frija, 76, 13 si 115, 7.
moldovean Jurj, 36; 61, 26-27 si Frum, 68, 20 s'i 105, 24.
98, 25-26.
Evdotia, 76, 7 si 115, 1. Gal, 71, 20 si 109, 35.
Evloghie, ieromonah, 81, 11 si 119, Galaction, monah dela RAsca, 60 ap. c.
14-15. si 97 ap. c.
Evloghie, monah, 55, 32 s'i 92, 18. Galbeirul, 64, 14 si 100, 32.
Ezechil, monah, 55, 16 si 91, 37. Gales, 69, 25 si 107, 7.
Ezechiil, monah, 54, 21 si 91, 6. Galesu Glzeorghe, 73, 3 si 111, 18.
Galifia, vezi Dolgyi Ivan si Tismenita
Faurul, vezi Iosip. mAnAstire.
Fcitul, 66, 4; 70 ap. c. ; 102, 11 si 108 Galitzk, staroste de, vezi Petra.
ap. c., vezi si TAlmaci. Gangur ¡can, 63, 26-27 si 100, 17-18.
Feloteiu, 82, 20 si 120, 18. Gavriil, 52, 27 si 88, 32.
Fetca, diminutiv rutean pentru Teo- Gavriil, boier moldovean, 80, 9 si
dora, 18. 118, 25.
Fetca, sotia lui Miculit6, 64, 5 si Gavriil, ieromonahi cu acest nume, 52,
100, 23. 13; 54, 23; 88, 16-17; 91, 8 si
Fetcu, 68, 22 si 105, 26. 117, 33.
Fetion, iiul boierului lui *tefan ce! Gavriil, monah, scriitor la manAstirea
Mare, Neag CAlinAtmi, 86, 37; 63, Neamt, fiul monahului Paisie UH-
3-4 si 99, 26-27. cul, 15 n. 3; 52, 17-18 si 88, 21-22;
Fetion, pop6, 65, 6; 82, 13; 101, 16 scrie o splendidA evanghelie slavo-
si 120, 11. greack 82 si n. 5; mss lui din Bi-
Fella, 66, 19 si 102, 30. blioteca Academiei RomAne, 15 n.
Fevronia, 74, 28 si 130, 10. 3 si 82 si n. 5-6; identificat gresit
Fevronia, OlugArite cu acest nume, de A. I. Iacimirskij cu staretul Ga-
59, 8, 23; 95, 30 si 96, 10. vriil din pomelnicul mângstirei Bi-
Filimon, ieromonah, 59 ap. c. si 96 strita si Cu Grigorie Tamblac, 81
ap. c. s'i n. 7 si 82 s'i n. 3-4.
Filimon, ieromonah, egumen al mana- Gavriil, rudä a lui Nicolae Cogalni-
stirei Bistrita, 57, 17-18 si 94, 8-10. ceanul, 10 n. 5.

www.dacoromanica.ro
138 DAMIÁN P. BOGDAN

Gavriil (Grigorie) staret, 81 ; 51, 26, Gizerasim, 79, 17 si 118, 4.


28; 87, 28 si 88, 1; identificat gresit Gherasim, monah, 54, 10 si 90, 31.
de A. I. Iacimirskij prin Gavriil Gherman, ieromonah, 81, 12 si 119, 16.
monahul, scriitor dele mAnAstirea Gherman, ieromanah, staret, 53, 32 si
Neamt, fiu al monahului Paisie 90, 15.
Uricul si prin Grigorie Tamblac, Gherman, monah, 52, 18; 53, 21; 88,
31 si n. 7 si 32 si n. 3-4. 23; 89, 34 s'i 90, 1.
Gavriit, tiganul, 81, 2-3 si 119, 7. Gherondie, monahi cu acest nume, 53,
Gavriil, vezi Trotusan. 26; 55, 26; 58, 3; 90, 8; 92, 10 si
Gavrilie, 78, 7 si 117, 4. 94, 24-25.
Gavrilie, monah, 56, 10-H si 92, 32. Ghervasia, calugarità, 59, 16 si 96, 4.
Gavrilovici, fiii lui, vezi Grigorie mare Ghervasie, monah, 54, 4, 22; 90, 24
medelnicer si loan ceasnic. si 91, 7.
Gdneseul (Ghenescul) Ion, boier mol- Ghervasie, monah, scriitor, 62 ap. c.
dovean, 39; 75, 20 si 114, 8. si 99 ap. c.
Gil' rtescul Toader, frate al postelnicului Ghervasie, poslusnic, 81, 5 si 119, 9.
Coima *arpe, 89 si n. 5. Ghidul, 79, 7 si 117, 27.
Gtit, 70, 1 si 107, 27. Giurca vezi Ramniceanul.
Celta, 67, 23; 80, 2; 104, 18 si 118, 18. Giurescu C. C., despre pomelnicul mi-
Gitedeon, SO, 2 si 118, 18. n6stirei Bistrita pe carel] crede con-
Ghelasie, monah, 58, 9, 11 si 94, 30-31. temporan, 9 si n. 6, 19 si n. 6; despre
Ghenadie, arhimandrit la Tazlau, 52, domnia lui Costea voevod, 25 n. 3;
2 3 si 88, 4. editeaztt cronica luí Gr. Ureche, 81
Ghenadie, ieromonahi Cu acest nume, n. 12.
20; 57, 19; 92, 3 si 94, 10. Giurgiu, vezi Jurj si Piatra Jurj.
Ghenadie, monah, 54, 20 si 91, 5. Glavan, 69, 15; 77, 25; 106, 30 si 116,
Ghenescul vezi Gänescul. 24.
Gheorghe (Jurja), 79, 11-12 si 117, 32. Gliga, popA, 79, 2 si 117, 23.
Gheorghe, arhiereu, mitropolit al Mol- Gligorag, vezi Grigoras.
dovei, 17 ; 31 si n. 3; 51, 22 si 87, Glinclei 70, 22 si 108, 22.
24. glosele marginale, in pomelnicul ma-
Gheorghe, diac, fiul vamesului Coste, nastirei Bistrita, cuprinsul, 26; lo-
79 ap. c. si 117 ap. C. cul In text si In aparatul critic, 42;
Gheorghe, diacon, 58, 14-15 si 95, 2. o burd parte lipsesc din tàlmdcirea
Gheorghe, fiul vamesului Roman, 76, dela 1750, 11 si n. 4, sau sunt tra-
14 s'i 115, 9-10. duse gresit, 11 si n. 5; Mate in
Gheorghe, ierodiacon, 57, 29-30 si 94, parte °data' cu leg6tura pomelni-
90. cului, 13 n. 5.
Gheorghe, ieromonah, 57, 8 si 93, 32. Goe, 72, 29 si 111, 12.
Gheorghe, ieromonah dela Bisericani, Goia, 67, 27; 68, 3 ; 71, 20; 104,23 si
2-3 si 92, 24. 36 si 109, 34.
Gheorghe, monah, 52, 3 si 88, 5. Goian, boier moldovean, 61, 21 si
Gheorghe, popa, 70, 8 si 108, 1. 98, 19.
Gheorghe, popl, din targul Crasna, 78, Goian, vornic al lui *tefan cel Mare,
24 si 117, 19-20. 36; 61, 27 si 98, 26; apoi paralab
Gheorghe, vezi Galesu. de Hotin sub acelasi domn, 86.

www.dacoromanica.ro
INDICE 139

Golea, 67, 29 si 104, 24. Haritona, cglugarite Cu acest nume,


Goleamigi, 67, 23 si 104, 18. 58, 28; 59, 10; 95,17 si 32.
Golubinskij, 84. Hasdeu B. Petriceicu, publicänd nume
-Gonga, 80, 1 si 118, 17. din pomelnicul mânastirei Bistrita
Vostild, 69, 16 si 106, 32. citeazg o paginatle inexistenta in
Govora, mängstire In Tara Romäneasca, pomelnic, 8 n. 1.
vezi pomelnicele. hatmani, vezi Dumitru i Hgbäsescul.
Granza, 73, 20 si 111, 37. Heibd.sescul Grigorie, hatman i sfetnic
-Grec, 71, 33; 81 ap. c.; 110, 14 si 119 al lui Stefan Petriceicu domn al
ap. C. Moldovei, 24; 41 ; 82, 9 si 120, 7.
rigoraf (Gligoras), fiul postelnicului he-101mq mare, 87, 64, 11 i 101, 1.
Arapul Sandul, 82, 9-11 si 120, 7-9. Hdncul Petrea, 64, ap. c. si 101 ap. c.
Grigorie, ieromonah, egumen al ma- Hdrlan, 65, 2 si 101, 12.
nastirei Pobrata sub Petru Hares, Heran Procopie, preot dela Crasna,
21 n. 1. 78, 1-2 si 116, 25-26.
.Grigorie, mare medelnicer, fiul lui Ga- Hidacut, loc., vezi Petru popa dela.
vrilovici, 81, 11 si 119, 15. Hapestii, dela Prut, 78, 13 si 117, 8-9.
Grigorie, 66, 32 si 103, 16. Hlib, cneaz, 74, 10 i 112, 28.
Grigorie, eclesiarh, 57, 6 si 93, 29. Hlibco, 54, 13; 70, 22; 90, 36 si 108,
Grigorie, ieromonahi cu acest nume, 22.
56, 29-30; 57, 6; 93, 19 si 29. Hoda, 70, 2 si 107, 29.
Grigorie, monah, 52, 29 si 89, 2. Hodco, 67, 19 si 104, 12.
-Grigorie, rudenie domneascg din Tara Hodea, 72, 2 si 110, 19.
Romäneascg, 80; 51, 13 si 87, 13. Hotco, boier moldovean, 61, 8 si 98, 6.
-Grigorie, vezi: Gavriil staret, Habg- Hotco, vezi Stibor.
sescul, Rosca i Ureche. Homo.', mänästire in Moldova, pro-
Grigorie Unitul, mitropolit al Moldovei, igumen la, vezi loan ieromonah.
30. Hotin, pärcalab de, vezi Goian.
Grigoriu loan A., reproduce pal* din Hranit Sima, boier al lui Stefan cel
textul slay al pomelnicului mana- Mare, mort In lupta dela Vaslui, 38;
stirei Bistrita iar nu din talmgcirea 72, 7 si 110, 24.
dela 1750, 8 n. i i 2. Hranii Stet ul, mare vornic al lui Stefan
Grozea, 67, 14; 69, 11; 73, 7; 104, 5; cel Mare, 37; 64, 7-8 si 100, 25.
106, 25 si 111, 22. Hrisant, ierodiacon, 57, 24 si 94, 15.
-Gurmaz loan, pärcglab moldovean, 65, Hristina, 59, 13; 65, 28; 96, 1 si 102, 5.
8 si 101, 17-18. Hristofor, ieromonah, 55, 1-2, 22; SS,
.Gutul Ignatie, 77 ap. c. si 116 ap.c. 2-3 si 92, 5-6.

Hamza, vornic moldovean, 80, 6 si Iach4m, ieromonah=popa' dela Piatra,


118, 22. 40; 77 ap. c. si 116 ap. c.
Hanea, boier moldovean, 62, 22 si 99, lachimooici Petre, boier al lui Stefan
17. ce! Mare, mort In lupta dela Vaslui,
Hariton, 54, 33 si 91, 17-18. 38 i n. 3; 72, 7-8 i 110, 24-25.
Hariton, ieromonah, 54, 4 si 90, 23. Iacimirskij A. I., descrie incomplet
Rariton, monahi cu acest nume, 52, pomelnicul mängstirei Bistrita, 8
10; 81, 13; 88, 13-14 si 119, 17. n. 3-4; recta gresit paginatia

www.dacoromanica.ro
140 DAMIAN P. BOGDAN

aceluiasi pomelnic, 12 n. 4; crede Evioghie, Filimon egumen al Bistri-


pomelnicul dela jumatatea seco- lei, Filoteiu, Gavriil, Ghenadie, Ghe-
lului XV, 19 si n. 7; identifica, orghe, Gheorghe dela Bisericani,
cel dintai, pe tarul Ivan din pomel- Gheorghe staret, Gherman, Grigorie,
nic, 29 n. 2; despre donatiile lui Grigorie egumen al Pobratei, Hari-
Ivan IV catre manastirea Bistrita, ton, Hristofor, Iachim, Ignatie, lia-
24 n. 2; identifica gresit pe Grigorie ron, loan, Ioanichie, Ioasaf, Iorest
staret prin Gavriil scriitorul, fiul dela Bisericani, Iosef, by. Irotei
monahului Paisie Uricul, iar pe dela RAsca, Isaia, Macarie, Manasie,
Gavriil scriitorul cu Grigorie Tam- Marco, Marcu, Mardarie, Mitrofan,
blac 81 si n. 7 si 82 si n. 3-4. Neofit, Nicodim, Nicon, Onichie,
Iacov, 66, 6; 68, 10; 102, 15 si 105, 10. Onofrie, Pahomie, Paisie, Partenie,
Iacoo Molodef (cel Vrednic), 33; 57, Pavel dela Neamt, Prohor, Samuil,
18-19 si 94, 9-10; egumen al mana- Saya, Serapion, Silion, Siluan, Sil-
stirei Slatina, 33 ; sfetnic al lui Ale- vestru, Simeon, Sisoe staret, Sof-
xandru Lapusneanu, 34; in cronica ronie, Spiridon, Tarasie, Teoctist,
lui Isaia dela Slatina, 34 n. 1; ingro- Teodosie egumen la Neamt, Teofan,
pat, de viu, de loan Voda cel Cum- Timotei, Varia-un si Varnava dela
plit, 34 si n. 2. Bisericani, Vasile, Vavila, Veniamin
lacu,s, 72, 22 si 111, 4. si Visarion.
Iancul, fiul boierului Perecichiu Petre, Ierotei (lerothei), monah, O. 13 gi
61, 2-3; 97, 25 si 98, 1. 89, 22.
laqi, vezi Teodor preot si Tescanul. leroteiu, ierodiacon, 56, 21 si 93, 10.
_laic°, nume de origin& ruteand, 18. Ieroteiu, monah, 55, 32 si 92, 18.
¡ateo, 72, 20 si 111, 3. Ieodochia, 82, 2, 3; 119, 33 si 120, 1.
Ialco, boier moldovean, 62, 24 si 99, 19. lezereanul Petre, boier al lui *tefan cel
Iefimie, 63, 14 si 100, 4. Mare, mort in lupta dela Vaslui, 38;
Ieremia (Erimia), episcop al Romanu- 72, 9 si 110, 26.
lui, 85 ; 61, 5 si 98, 3. Ifrosin, monahi cu acest nume, 54,
Ieremia, fiul boierului moldovean Stan, 22; 55, 19; 91, 7 si 92, 2.
36; 61, 27; 62, 1 si 98, 27. lgnat, 65, 10, 22-23; 81, 9; 101, 19,
Ieremia, monah, 54, 5, 9; 90, 26 si 30. 33-34 si 119, 13-14.
Ieremia, popa, 82, 18 si 120, 16. Ignat, parcalab al Cetatii Noui, 40; 80,
ierodiaconi, vezi: Chiriac scriitor, Co- 13-14 si 118, 29-30.
fan, Gheorghe, Hrisant, Ieroteiu, Ignat, popa, 66, 10-11 si 102, 20.
Macarie, Mafteiu, Mitrofan, Paisie, Ignat, vezi Tescanul.
Paladie scriitor, Simeon, Teodor Ignatie, 63, 25 si 100, 16.
scriitor, Timoteiu si Veniamin. Ignatie, ieromonah, 56, 13 si 92, 34.
ieromonahi, vezi: Andonie, Arsenie, Ignatie, monah cu acest nume, 55,
Averchie, Bulmeacdir Toil, Calistrat, 19-20; 74, 15; 92, 2 si 112, 33.
Ciprian, Cornilie, Cozma eclesiarh al Ignatie, vezi Gutml si liga.
mitropoliei Moldovei, Daniil duhov- Ilarion, 55, 1; 56, 14; 91, 21-22; 93,.
nic, Decnie, Dionisie, Domentian, 1; passim.
Dorotei, Dositei, Dosoftei dela Iasi, ¡lea, 68, 32; 70, 13; 106, 3 si 108, 9.
Eftimie, Eftimie duhovnic, Efrim, Ilca, sora boierului moldovean Sarbul,.
Efrosin, Epifanie, Eustratie dascal, 36 ; 61, 23-24 si 98, 21-22.

www.dacoromanica.ro
INDICE 14/

nume de origina ruteana, 18. loan, 12, n. 1; 51 ap. c.; 66, 8; 87


Ilco, popa, 64, 12 si 100, 30-31. ap. c., 102, 17; passim.
¡lea, 78, 4 si 116, 29. loan, arhiepiscop (mitropolit) al Kie-
¡lea, pitar moldovean, 80 ap. c. si vului, 74, 14-15 si 112, 32-33.
118 ap. c. loan, aurar, 79, 5 si 117, 26.
¡lea, tatal boierului moldovean loan, loan, boieri moldoveni cu acest nume,
62, 27; 63, 1 si 99, 23-24. 60, 14, 21; 61. 17, 21.; 62, 27; 97, 7,
_Rearm, 66, 33; 69, 23; 71, 10; 82, 3; 16; 98, 15,20; 99, 23; passim.
103, 18; 107, 4; 109, 21 si 120, 1. loan, cea.snic, fiul lui Gavrilovici, 81,
Ileand, forma romaneasca a numelui 11-12 i 119, 15-16.
Elena, 18. loan, fiul boierului moldovean Bai-
grafia numelui lui Ilia, fiul lui cean, 36; 61, 22-23 si 98, 20-21.
Alexandru cel Bun, In cronica lui loan, fiul lui Bogdan III, 50, 35 si
Luccari, 27, n. 6. 86, 37.
¡liana, 72, 30; 76, 7; 111, 14 si lean, fiul parcalabului moIdovean Dan-
115, 1. ciul, 80, 20, 23 si 119, 3-6.
_Miff, 66, 30 si 103, 13. loan, fiul boierului moldovean Vlad,
domn al Moldovei, fiul lui Ale- 62, 14-15 si 99, 9-10.
xandru cel Bun, 23; 50, 16; 86, 17; loan, ierodiacon, 81, 19 si 119, 24.
e trecut cu grafia Ilia, In cronica lui lean, ieromonahi cu acest nume, 52,
Luccari, 27 n. 6; boieri In domnia 5-6, 12-13 si 88, 8 si 16.
lui si a fratelui sau, vezi: Coila loan, ieromonah, proigumen dela Ho-
Stetco, Platra Jurj i Ponici Stan- mor, 58, 4 si 94, 26.
ciul. loan, arhiereu, mitropolit al Moldo-
lias, fiul lui Stefan cel Mare, 50, 26 si vei, 80; 51, 20 si 87, 22.
86, 27. loan, monah, 56, 18 si 93, 6.
boier moldovean, 62, 5 si 98, 32. Ioan, monah, stare% al manastirei Tis-
liaç Rares, domn al Moldovei, fiul lui menita din Galitia, 41; 81 ap. c.
Petru Rares, nu a fost sters din si 119 ap. c.
pomelnicul manastirei Bistrita, 7 n. loan, popi Cu acest nume, 60, 2; 69,
4 si 30; cauza lipsei lui din pomel- 23; 70, 27; 96, 24; 107, 5 si 108, 29.
nic, 80. loan, vistiernic moldovenesc, 36; 62,
Ilie, monah, 55, 33 si 92, 19. 13 si 99. 7.
Ilie, popa, 66, 18 si 102, 28. loan (Ion), vistiernic, fiul lui loan
¡lisa/la, 72, 21 si 111, 4. Mogaldea, 80, 19-20 si 119, 2-3.
Iliseiu, monah, 55, 11 si 91, 33. loan VIII Paleolog, Imparat al Bizan-
(ligaturile) , 16 si n. 3; in tului, ruda a lui Stefan cel Mare,
text, se desfac, 42-43. 39.
indictionul, perioada cronologica, 19. loan Vodd Armeanul, vezi loan Voda
Inochentie, monahi cu acest nume, 57 cel Cumplit.
ap. c.; 58, 11-12; 94, 33 si ap. c. loan Vocld cel Cumplit, (Ioan Voda Ar-
Inochintic, monah, 58, 2-3 si 94, 24. meanul), domn al Moldovei, Sngroapa
loachim, 71, 15 si 109, 27. de viu pe Iacov Molodet (cel Vred-
loachim, fratele lui Stefan cel Mare, nic), egumen al manastirei Slatina
50, 28 si 86, 29. sfetnic al lui Alexandru Lapus-
loachim, monah, 53, 54 si 90, 18. neanu, 84 i n. 2.

www.dacoromanica.ro
142 DAMIÁN P. BOGDAN

loan, vezi: Craja, Dobrul, Dolha, Ga- Iosip, faurul dela Cotnar, 79, 23 §ii
nescul, Gurmaz, Julici (Pantece), 118, 14.
Mogaldea, Movila, Muscur, Mu§at, lov, 68, 35 i 106, 6.
Pilat, Rugina, Tasto, Secara, Veri§- /ov, ieromonahi cu acest nume, 53, 2;
ceac i Zadac. 54, 11 ; 55, 13; 89,7; 90,34 §i 91, 34.
loana, calugarite cu acest nume, 56, lov, monah, 53, 20 §i 89, 34.
29; 58, 20; 93, 18 §i 95, 7. ¡ovan, 77, 24 §.1 116, 24.
loanichie, ieromonahi Cu acest nume, Irina, 77, 20; 81, 4; 116, 18 §i 119, 8.
53, 30; 54, 28; 55, 9; 90, 13-14; Irina, calugaritd, 59, 14 i 96, 1.
91, 14 §i 30. irmologhiu, 41 n. 1.
loanichie, arhiereu, mitropolit al Mol- Irotei, ieromonah, 57, 15 §i 94, 5.
dovei, 80 ; 51, 21 §i 87, 23. Irotei, ieromonah dela 115.§ca, pustnic,
loanichie, monahi Cu acest nume, 52, 57, 14-15 §i 94, 5 6.
24, 27; 88, 29; 89, 1 §i 92, 24. Isac, dela Mangup, fratele doamnei
loands, 72, 23 i 111, 7. Maria a lui Stefan cel Mare, 28 §i
loanis, 67, 18 i 104, 11. 50, 32 si 86, 33.
loasaf, diaconi cu acest nume, 54, 25; Isac, monah, 54, 8 §i 90, 29.
55, 32; 91, 10 §i 92, 18. Isachie, 56 ap. c. §i 92 ap. c.
Ioasaf, ieromonahi Cu acest nume, 52, Isachie, monahi cu acest nume, 53
5; 55, 8; 88, 7-8 §i 91, 29; vezi ap. c.; 56, 30; 89 ap. c. i 93, 19-20.
Bulmeacdir. Isaia, boieri moldoveni cu acest nume,
/oil, monah, 53. 14; 89, 25. 60, 15; 62, 17; 97, 7 §i 99, 12-13_
Ion, aprodul, 75, 26 §i 114, 13-14. Isaia, episcop, probabil de Radauti,
Ion, cioban, 81, 4 §i 119, 8. 84 §i n. 5; 58, 2 §i 94, 23.
Ion, comis, 80, 14 §i 118, 30. Isaia, ieromonah, 58, 9 §i 94, 30.
Ion, fiul parcalabului Sandru, 65, Isaia, monahi cu acest nume, 53, 17;
14-15 §i 101, 24. 54, 21; 89, 29 §i 91, 6.
Ion, fratele lui Stefan cel Mare, 50, Isaia dela Slatina, cronicar, despre
28 i 86, 29. lacov Molodet, 33; 34 §i n. 1.
Ion, monah, 56, 4 i 92, 25. Isaia, vezi Stravici.
Ion, vornic, 79, 20-21 i 118, 9-10. Isaico, fiul lui Verdelea, 88; 76 ap. c.
Ion, vezi loan. §i 114 ap. c.
lonn4co, 80, 21 §i 119, 3. Istratie, 76 ap. c. §i 114 ap. c.
lorest, ieromonah dela Bisericani, 56, Istratie, monah, 54, 30-31 §i 91, 16_
19-20 §i 93. 7. luga, 67, 3 *i 103, 26.
lorga IV., publica, pomelnicul, Innoit, Iuga, domn al Moldovei, 50, 10 §i 86,.
al bisericei Si. Nicolae din Scheii 11; citit greOt de Mileti6 In textul
Bra,sovului, 22, n. 1. pomelnicului manastirei Bistrita, 7'
Iorina, 70, 16 §i 108, 13. lipse§te In talmacirea din 1750
losef, ieromonah, 54, 1 *i 90, 19-20. a aceluiai pomelnic, 8 n. 2 §i 11.
losif, arhiereu, mitropolit al Moldo- Iuga, popa sub Alexandru cel Bun,
vei, 80; 51, 20 i 87, 22. 88; tatal logofatului diplomat, Mi-
losif, ieromonah, 53, 23 §i 90, 4. hul, 88; 66, 12 §i 102, 22.
losif, monahi cu acest nume, 52, 18; luga (Ignatie), mare vistiernic al lui
53, 8, 16; 88, 22; 89, 16 i 27. Stefan cel Mare, 87; 64, 9-10 §i
losif, 66, 8 §i 102, 17. 100, 27.

www.dacoromanica.ro
INDICE 143

Iugga, boier moldovean, 60, 18 0 97, loan, vezi: Bahna, Berdiq, CiocArlie,
12. Dolgyi, Gangur, Mupt i Olobei.
lugga Mihail, boier sub Alexandru ce! Ivanco, 67, 5; 81, 26; 103, 29; 119,
Bun, 34; 60, 13 0 97, 5. 30; vezi i Bratu.
Iuha, 73, 29 0 112, 10. Ivanov Iordan, publica pomelnice bul-
Iuliana, cneaghina, 74, 21 0 113, 2. gare0i, 27 n. 2.
Iurie, nume de origina ruteana, 18. Ivagco, nume de origina ruteana, 18.
Iurie, 65, 18; 69, 25; 101, 27 0 107, 7. Iva.7co, 63, 24; 68, 2; 100, 15 0 104. 34.
Iurie, boier moldovean, 61, 25 §i 98, monahi Cu acest nume, 54, 26;
24. 56, 4; 91, 11-12 qi 92, 25.
lurie, cneaz, 74, 18 0 112, 27. /Qui, dela Piatra, 72, 28-29 0 111,
Iurie, cneaz de Ugli6, fratele tarului 12-13.
Ivan IV cel Groaznic, 30 i n. 1;
51, 11 0 87, 11. Jitnicteri, vezi Petra.5co.
Iurie, popa, 79, 9 0 117, 30. Julici loan (PAntece loan), boier mol-
Iurie, popa, zide§te biserica Danco din dovean, 11, n. 4; 36; 62, 9 0 99, 4.
I a.0, 40. Jurca, 65, 3 0 101, 14.
Iuri,e, vezi *erbici. Jurj, 64, 4 0 100, 23.
lustiniania cea dintdi, vezi Ohrida. Jurj, boier sub Alexandru cel Bun,
Ivan, boier moldovean, 62, 27 0 99, 23, 34-35; 60, 16 0 97, 8.
Ivan, cneaz, 74, 10 0 112, 28. J11.11, boieri moldoveni cu acest nume,
¡van, popi Cu acest nume, 71, 11, 25; 61, 19, 26; 98, 17 0 25.
73, 5; 109, 22; 110, 5 0 111, 20. Jurj, tatal boierului moldovean Al-
Ivan, popa, tatal lui Pahomie, episcop bul, 62, 10 0 99, 5.
de Radauti, 41; 82, 6 .0 120, 3. Jurj, fiul boierului moldovean Petre
Ivan ¡JI, mare duce de Moskova, cus- Perecichiu, 61, 2-3; 97, 25 0 98, 1.
crul lui *tefan ce! Mare, aratat gre0t Jurj, popa, 79, 9 0 117, 29.
de episcopul Melchisedec i Stoica Jurj, vezi: Dolha, Tudor 0 Veri§ceac.
Nicolaescu cá exista in pomelnicul Jurja, 63, 6 0 99, 28.
mânastirei Bistrita, 29 0 n. 2. ¡urja, marele vistiernic, fiul lui Ignat
Ivan IV cel Croaznic, tar al Moskovei, Tescanul dela Ia0, 81, 3-4 0 119,
7 0 n. 8; 51, 10 0 87, 10; confuudat 8-9.
de episcopul Melchisedec §i de Stoica ¡urja vezi Gheorghe.
Nicolaescu cu Ivan III, mare duce Jurjia, 73, 1 0 111, 16.
de Moskova, 29 0 n. 2; face donatii
manastirei Bistrita, 24 0 n. 2; Kiev, mari cneaghine de, vezi: Teo-
prima sotie, fratelei fiul omorit dosia ; cnezi de, vezi Semen; mari
de el, 51, 10 0 87, 10; numarul cnezi de, vezi: Alexandru (Olelko)
sotiilor, 29 n. 4. Vasile.
Ivan Volodimirovici, cneaz, 79; 7-8 §i Kiprian, mitropolit rus, considerat de
112, 25-26; fratele lui Alexandru Iacimirskij, gre0t, ca frate al lui
(Olelko) cneaz de Kiev, socrui lui Paisie Uricul, tatal scriitorului
*tefan ce! Mare, 39. lugar dela Neamt, Gavriil, 32 qi n.
Ivan, tar eviciul, fiul lui !van IV ce! 3-4.
Groaznic, 51, 10 0 87, 10; omorit Kogkin-Zahariin Roman Iurievici, ta-
de tata! sari, 29 0 n. 5. täl tarinei Anastasia, prima sotie

www.dacoromanica.ro
144 DAMIAN P. BOGDAN

a lui Ivan IV ce! Groaznic, 29 si ligaturile, vezi imbindrile.


n. 3. limba, pomelnicului mAndstirei Bistrita,
Kozac Eugen, 29 n. 1. mediobulgarä cu rutenisme si romd-
nisme in onomastic, 18.
Larin, 74 ap. c. si 113 ap. c. literile, scrise deasupra rAndului, se
Larion, 78, 12 si 117, 8. coboard in rAnd, 42 si 48.
Larion, monah, 59, 24 si 96, 12. Litul, 67. 17 si 104, 8.
Lascaris Mihai, despre pomelnicul ma- Liuba, 74, 3 si 112, 20.
ndstirei Bistrita, 9 si n. 3. logoferi, 65, 36; 102, 2; vezi moldo-
Laico, nume de origina ruteand, 18. veni: Dobrul loan, Eustratie, Mihail,
Lamo, 60, 4; 68, 28; 96, 26 s't 105, Mihul, Movild, Neagoe, Nicoard,
35. Maui si Trotusan.
Lateo, domn al Moldovei, 50, 5 si Lol, 67, 17; 69, 29; 104, 8 si 107, 14.
86, 6. Lola, 69, 38 si 107, 26.
Loteo Coste, muntean dela Chilia, 63, Luca, 70, 13 si 108, 8.
21 si 100, 12. Luca, popa, 65, 3 $i 101, 13.
Laz, episcop, 57, 5 si 93, 28. Luca, poslusnic, 62 ap. c. si 99 ap. c.
Lazar, 69, 12 si 106, 26. Luca, vezi Arbore.
Lazar, monahi cu acest nume, 12 n. Luccari Giacomo di Pietro, cronicar
1; 56, 3 si 92, 24. italian, a cunoscut o cronicd slava
Lazar, popa dela Ocne, 79, 1 si 117, moldoveneascd iar nu una roma-
22. neascd cum crede Minea, 27 si n. 6.
Lazea, 64, 15 si 100, 33. Lucheria, 77, 23 si 116, 21.
Lazea, s'Atar moldovean, 62, 10 si Lucoci, 75, 25 si 114, 13.
99, 4. Lupa, ruda a lui Nicolae Cogdlnicea-
Lazor, boier moldovean, 61, 17 si 98, nul, 10 n. 5.
15-16. Lupe, medelnicer, 65, 17 si 101, 26.
Lazor, pitar, SO, 7 si 118, 23-24. Lupia, 69, 2 si 106, 12.
Lazor, vezi: Borsun si Carp. Lupie, 64, 14 si 100, 32.
Laurentie, monah, 53, 15 si 89, 26-27. Luica, 68, 13 si 105, 15.
Lavrentie, 54, 10 si 90, 32.
Lavrentie, monahi cu acest nume, 53, Macaria, alugarite cu acest nume, 58,
24-25; 55, 2; 90, 6 si 91, 22. 26; 59, 7; 95, 15 si 28.
legcitura, pomelnicului mândstirei Bi- Macarie, diacon, 57 ap. c. si 94 ap. c.
strita, s'a fdcut barbar, 13 si n. 5; Macarie, episcop, 57, 4 si 93, 27; poate
la fel si a tAlmacirei din 1750, 14 cel de Roman, 33 si n. 10.
si n. 1. Macarie, ierodiacon, 53, 31 si 90, 14.
Leonte, monah, 54, 34 si 91, 20. Macarie, ieromonah, 55, 9 si 91, 31-32.
Leontie, monahi cu acest nume, 54, Macarie, mitropolit al Moldovei, lip-
5, 56, 30; 90,26 si 93, 20; passim. seste In pomelnicul mandstirei Bis-
Lepae, 68, 32 si 106, 2. trita, 80.
Lesnovo, mAndstire in Serbia, vezi po- Macarie, monahi cu acest nume, 52,
melnicele. 23, 26; 88, 29 si 31.
Liciul, pArcillab, in pomelnicul mând- Macrina, alugaritd, 58, 19 si 95. 6.
stirei Moldovita, 20 n. 4. Mafteiu, ierodiacon, 58, 3-4 si 94, 25.
Liciul Stanciul, 78, 1-2 si 116, 25. Magda, 69, 6; 71, 4; 106,18 i 109, 12.

www.dacoromanica.ro
INDICE 145

.Magda, sotia boierului moldovean Marco, ieromonah, 55, 25 0 92, 9.


Stetco Co01a, 36; 62, 8-9 0 99, 3. Marco, monah, 54, 10 §i 90, 32.
Magda, sosia boierului moldovean Marcu, ieromonah, 53, 22 0 90, 2-3.
Duma Micaci,.36; 62, 4 5 0 98, 31. Marcu, monah, 58, 19 0 89, 33.
Magda, fiica boierului moldovean Vlad, Mardarie, ieromonahi cu acest nume,
62, 14-15 §i 99, 9-10. 55, 29; 80 ap. c.; 92, 14 i 118,
MagdaUna, calugarita., 58, 23 0 95, 11. ap. c.
Magdalina, fiica lui Jurj Dolha, vor- Mardarie, monahi cu acest nume, 54,
nic al lui Stefan ce! Mare, 39; 75, 2; 56, 3; 90, 20-21 0 92, 24-25.
27-28 0 114, 15-16. Mare.,s, 67, 19 0 104, 13.
MagdaUna, fiica boierului moldovean Marghita, mama boierului moldovean
Vlad, 62, 14-15 0 99, 9-10. Albul, 62, 10-11 §i 99, 5.
Maghita, 72, 4 0 110, 21. Maria, 66, 25; 69, 10; 102, 6; 106,
Maica, 70, 1 0 109, 8. 23; passim.
Malea, 64, 14; 66, 23; 100, 32 0 Maria, doamna, sotia lui Alexandru
103, 3. ce! Bun, 50, 14 qi 86, 14-15.
Malie, 78, 1 0 116, 25. Maria, doamnä, ruda a lui Alexandru
MaUna, 64, 1; 73. 21; 100. 13 i 112, 2. ce! Bun, 50, 15 §i 86, 15.
Mamon, 69, 31 §i 107, 17. Maria, doamna a lui Stefan II, 50, 17
Manctsia, 67, 6 0 103, 31. §i 86, 18.
Manasia, calugarita, 59, 7 0 95, 28. Maria, doamna a lui Radu ce! Frumos,
Manasie, 53, 9 0 89, 16. 50, 31 §i 86, 32.
Manasie, ieromonah, 54, 26 0 91, 11. Maria, sord a lui Stefan ce! Mare, 50,
Manciul, 76 ap. c. 0 114 ap. c. 29 0 86, 30.
Manea, boier, fratele boierului mol- Maria, doamnd a lui Stefan ce! Mare,
dovean Toma, 61, 13-14 qi 98, 27 §i 86, 28.
11 12. Maria, dela Mangup, doamna a lui
Mane, 68, 36 §i 106, 7. Stefan ce! Mare, 28; 50, 27 §i 86,
Mangop, vezi Mangup. 28; rudeniile ei dela Mangup, 28.
Mangup (Mangop), loc., rudele dela, Maria, fiica lui Bogdan III, domn al
ale lui Stefan ce! Mare, 28 0 n. Moldovei, 50, 35 0 86, 37.
3-4; vezi 0: Ana, doamna Ana, Maria, sora lui Olobei, tata! doamnei
Avram, David, Iacov, Isac, Manoil, Maria dela Mangup 0 sotia lui
doamna Maria i Melhisedec. David, probabil ultimul Imparat al
Mania, 65 ap. c. §i 101 ap. C. Trapezundului, 28.
Manoil (Manuil) dela Mangup, 50, 31 Maria, mama lui Petru Rare§, 51,
0 86, 32; ruda a doamnei Maria de 15 i 87, 15; in pomelnicul land-
Mangup, 28 0 n. 4. stirei Pobrata, 21 u. 1.
Manuil, 67, 8 0 103, 34. Maria, doamna a lui Petru Rare§, 30;
Manuil, muntean dela Chilia, 63, 21 15 §i 87, 15; in pomelnicul
§i 100, 11. manastirii Pobrata, 21 n. 1.
Manua, vezi §i Manoil. Maria, fiica lui Petru Rareq, 30; 51
Mara, 69, 30 0 107, 15. ap. c. 0 87 ap. c.; In pomelnicul
Maraneag, 71, 10 0 109, 20. bisericii Sf. Paraschiva din Targul-
Marcea, rudenie domneased din Tara Frumos, 21 n. 2; in cel al mana-
Româneasca, 29; 51, 8 0 87, 8. stirei Pobrata, 21 n. 1.
10

www.dacoromanica.ro
146 DAMIAN P. BOGDAN

Maria, cneaghing, 74, 12 ci 112, 30. Marina, sotia lui Olita, muntean dela
Maria, cneaghina, 74, 20-21 §i 113, Chilia, 63, 22 §i 100, 12-13.
1-2. Marina, sotia boierului moldoveaa
Maria, cneajna, fiica a lui *tefan cel Toma, 61, 13-14 §i 98, 11-12.
Mare, 28; 51, 5 §i 87, 5; lipse§te In Marinca, 72, 25; 81, 16; 111, 9 §i
tálmAcirea din 1750, 11. 119, 20.
Maria, cneajna, 74, 12-13 ¢i 112, 30. Marta, 58, 22; 68, 20; 95, 10 §i 105,
Maria, curalaritg, 40; 78, 7; 117, 4. 24.
Maria, sotia boierului Mihail Co§ila, Marta, calugarite cu acest nume, 58
86; 62, 4 ci 98, 30-31. 20, 27; 95, 8 §i 16; passim.
Maria,fiica boierului moldovean Stetco Marta, fiica preotului Ivan, tatal lui
Co§ilä, 86; 62, 8-9 qi 99, 3-4, Pahomie, episcop de Radauti, 41;
Maria, sotia boierului moldovean Dra- 7 §i 120, 4.
gota, 61, 11 §i 98. 9. Martin, 60 ap. c. §i 97 ap. c.
Maria, sotia boierului moldovean Hot- Martinian, monah, 52, 19 §i 88, 24..
co, 61, 8-9 §i 98, 6-7. Martirie, 56, 4 §i 92, 25.
Maria, sotia boierului moldovean Isaia, Martirie, monahi cu acest nume, 54,
62, 17-18 §i 99, 12-13. 7, 29; 90, 28 §i 91, 14.
María, sosia vornicului loan Mogal- Marmyra, sotia lui Mihul, fiul boje-
dea, 80, 18-21 i 119, 1-4. rului moldovean Ivan, 36; 62, 27;
Maria, sosia boierului moldovean Mi- 1-2 §i 99, 23-25.
clea, 61, 3-4 §i 98, 2. Matei, dela Cetatea Alba (Beligra-
Maria, sosia preotului Mihail, 60, 6-7 deanul), 37 ; 63, 23 §i 100, 14.
§i 96, 28-29. Matei, fiul vornicului loan Mogáldea,
Maria, sopa lui Nicoara vornic, 60 80, 19-22 §i 119, 3-4.
ap. c. i 97 ap. c. Matei, monah, 53, 4 i 89, 10.
Maria, sotia lui Petru postelnic, 63 Matei, popa, 81, 24 qi 119, 28-29.
ap. c. §i 99 ap. c. Matei Basar* domn al Tarii Roma-
Marin, 66, 27 §i 103, 9. ne§ti, In pomelnicul mânastirei sar-
Marin, monah, 53, 21 ci 90, 1. be§ti Sopociana, 27 n. 1; sub el se
Marina, calugarite cu acest nume, 58, Innoiqte pomelnicul manastirei Ar-
24 ei 27; 95, 12 §i 17. gq, 22 n. 1.
Marina, rudenie domneasca din Tara Matrona, calugarita, 58, 23 ci 95, 11.
Româneascä, 29; 51, 9 §i 87, 9. Maxim (Maxin), 65, 18; 80, 19; 101,
Marina, sotia boierului moldovean 26 i 119, 2.
Bogdan, 73, 20-21 c 112, 1-2. Maxitn, vezi Ureche.
Marina, sosia postelnicului Cozma Magdalina, 78, 12 ci 111, 28.
*arpe, 39; 75, 18-19 §i 114, 6-7. Medina, 70, 11 §i 108, 6.
Marina, sotia boierului moldovean Mana ilá, 74 ap. c.; 75, 9; 113, 25.
loan, 36; 62, 27 §i 99, 23. §i ap. c.
Marina, sosia vornicului Jurj Dolha, Mantilla, dela Botne, 68, 26 ci 100, 17..
39; 75, 27-28 §i 114, 15-16. Mtirena, 76, 14 ci 115, 8.
Marina, sosia boierului moldovean Maria, forma. româneasca, 65, 19; 72
loan Ganescul, 39; 75, 20 i 114, 8. 19 §i 31; 101, 28 §i 111, 2 §i 15..
Marina, hico. boierului Neag Calmatui, Marie, forma româneasca, 18.
63, 3-4 §i 99, 26-27. Marina, 64, 20 c 101, 4.

www.dacoromanica.ro
INDICE 147

sotia lui Costea, 65, 25 0 Melhisedec, dela Mangup, 50, 32 0


101, 33-34. 86, 33.
Mdrjelat Petre, boier al lui Stefan ce! Metodie, monahi cu acest nume, 52,
Mare, mort In lupta dela Vaslui, 19; 54, 26; 88, 24 0 91, 12.
38; 72, 6-7 0 110, 24. Mic, 67, 1 0 103, 23.
Melrugca, 62, 23; 71, 12; 99, 18 0 Micaci Duma, 62, 4-5; 98, 31; spAtar
109, 23. al lui Petru Aron, 36; lipse§te In
Mdrugca, doamna lui Stefan ce! Mare, t6ImAcirea din 1750, 11 n. 4.
mama fiului sAu Alexandru, 50, Micaia, 68, 8 0 105, 7.
27-28 0 86, 29. fiul boierului moldovean Petre
Meitei, 78, 4 0 116, 29. Perecichiu, 61, 2-3; 97, 25 0 98, 1.
Meiteiag, 76 ap. c. 0 114 ap. c. Miclea, 67, 22; 71, 31; 104, 17 0 110,
;mina, sustine un chenar, 16 n. 7. 11.
nuindsciri, la Athos, vezi: Zograf ; In Miclea, boier moldovean, 61, 3 0 98, 2.
Bulgaria, vezi: Treskavet; In Ga- Miclea, fiul boierului moldovean Ilia§,
litia, vezi: Tismenita; In Moldova, 62, 5-6 0 98, 32-33.
vezi: Bisericani, Bistrita, Homor, Miclea, popl, 69, 5 0 106, 16.
Moldovila, Neamt, Probota, Putna, Micotd, war, 64, 8 0 100, 26.
Santilie, Slatina i Tazlau; In Serbia, Micotici, 65, 28-29 0 102, 5.
vezi: De6ani, Lesnovo, Pcinja Miculcea, 71, 26 0 110, 6.
Sopociana; In Tara Romdneascd, Micutitei, fiul lui Jurj, 64, 4-5 0 100,
vezi: Arge§, Câmpulung, Codmeana, 23.
Cozia, Dobrqa, Govora i Tis- Mihail, cneaz, 74, 18 0 112, 36; fratele
mana. doamnei Evdochia dela Kiev, 39.
Mdndrea, torn-16 romäneasca, 18. Mihail, diac, 60, 9 0 96, 31.
Mandrea, 72, 29 0 111, 13. Mihail (Mihul), diac, dela Ocne, 78, 11
Mdrza, 75, 28 0 114, 17. 0 117, 7-8.
Mdrza, sotia lui Stanciul, 64, 26 0 Mihail, logoilt, 78, 21 0 117, 16-17.
101, 10. Mihail, sulger, 75 ap. c. 0 114 ap. c.
vezi Boba. Mihail, fratele boierului moldovean
Medal, 69, 23 0 107, 4. Jurj, 35-36; 61, 19-20 0 98, 17-18,
nzedelniceri, vezi: Lupe, Todor; - mari, Mihail, monahi Cu acest nume, 58,
vezi: Grigorie. 14, 19; 89, 25 §i 32; passim.
Melania, 75, 6 0 113, 23. Mihail, popi cu acest nume, 60, 1,
Melania, cAlugaritA, 59, 8, 16, 22; 95, 6; 78, 34; 75, 6; 96, 23 0 28; 112,
30 0 96, 4 0 9. 16 0 113, 22.
Melchisedec, Episcopul Romanului, Mihail, vezi: Co016, Iugqa, Pereci-
crede contimporan pomelnicul ma- chin i Uricar.
nAstirei Bistrita, 19 0 n. 2; identi- Mihetila,s, 64, 13-14 0 100, 31-32.
fic6 gre0t pe Ivan IV cel Groaznic, Mihifilci, 63, 25; 65 ap. c.; 100, 16 0
din acela0 pomelnic, prin Ivan III, 102 ap. c.
mare duce de Moskova, 7 n. 2 0 Miheiu, monah, 58, 8 0 89, 15.
29 i n. 2. Miheu, 66, 7 0 102, 16.
Melentie, 64, 14 0 100, 32. Mihnea cel Rifu, domn al prii RomA-
Melentie, monah, 54, 12 0 90, 34. ne§ti, fiul, 29; doamna i copiii, 80.
Meleg, 69, 11 0 106, 24. Mihul, 68, 26 0 105, 32.
10'

www.dacoromanica.ro
148 DAMIÁN P. BOGDAN

Mihul, boier moldovean, 61, 20 si 98, Mitrofan, ierodiacon, 56, 24 si 93,


18. 12 13.
Mihul, fiul boierului moldovean Ivan, Mitrofan, ieromonah, 56, 9 si 92,
36; 62, 27; 63,1 si 99, 23-24. 29 30.
Mihul, nepotul de fiu al boierului Mitrofan, monahi Cu acest nume 53,
moldovean Ivan, 36; 62, 27; 63, 27; 54, 22, 34; 90, 9; 91, 7 si 20;
1-2 si 99, 23-25. passim.
Mihul, fiul spatarului Lazea, 62, 10 Mitrofana, sotia (cneaghina) vornicului
si 99, 4-5. Nestor Ureche, 35; 61 ap. c. si 98
Mihul, logofet diplomat, fiul lui popa ap. c. ; In pomelnicul mândstirei Ar-
Iuga, 38; 66, 15 si 102, 25. ges, 35 n. 7.
Mihul, postelnic, 64, 8 si 100, 26. Mitropolia Moldovei, eclesiarhi, vezi:
Mihul, pope', 77, 18 si 116, 16. Cozma ieromonah; vezi i pomel-
Mihul, sulger, 80, 7 si 118, 22-23. nicele.
Mihul, vezi: Dusescul i Oglinda. Mitro polia din Tdrgoviste, vezi pomel-
Miletie Dr. L., despre importanta po- nicele.
melnicului manastirei Bistrita, 7 si ai Hievului, vezi: loan;
n. 7; 11 crede contimporan, 19 i n. ai Moldovei, vezi: Gheorghe, Gri-
publicd, gresit, parti din acelasi gorie Unitul, loan, loanichie, losif,
pomelnic, 7 si n. 8. Macarie, Nicanor, Rosca Grigorie,
Milos, rudenie domneasca din Tara Samuil, Tarasie, Teoctist, Teofan
Romaneascä, 30; 51, 13 si 87, 13. Vasile; ai Ohridei, vezi: Prohor;
Milotin, 66, 16 si 102, 26. ai Tärii Romdnesti, vezi: Anania.
Minea afirma ca Luccari a cuno- Mogdldea Ion cel Inträn, dela Suceava,
scut o cronica scrisa In româneste, vornic?, 40 ; 80, 18 si 119, 1 4.
27 n. 6; publica o copie, dupa Mogo, 76, 7 si 115, 1.
mdcirea din 1750, a pomelnicului Moian, 66, 26 si 103, 9.
manestirei Bistrita, 9i n. 4 si 10 Moka, 67, 14 i 104, 5.
n. 10; lnlatura confuzia lui Ivan IV Moise, fiul parcdlabului *andru, 65,
Cu Ivan III, fdra a cunoaste !rise' 14 15 si 101, 24.
identificarea lui lacimirskij, 29 n. .Moise, monahi cu acest nume, 52,
2; relateaza lecturi gresite ale lui 23; 53, 21; 88, 28 si 90, 2.
Stoica Nicolaescu, 30 n. 3. Moise, popa, 60, 8 si 96, 30.
Miralichianul, vezi Nicolae. Mois4, 66, 12; 75, 16; 102, 22
Mircea, boier moldovean, 67, 25 si 114, 3.
104, 20. Moise, 68, 27 si 105, 34.
Mircea, fiul lui Mihnea cel Rau, domn Moldova, cronicele Azarie, Luccari,
al Tarii Românesti, 17, 29; 51, 9 moldo-polona i Putna cum si po-
si 87, 9. melnicul mdnastirei Bistrita despre
Mironescu N. Atanasie, mitropolit pri- primii domni ai Moldovei, 27 i n.
mat al Romaniei, 41 n. I. 3-6; vezi domnii, manastirile
Misail, monahi cu acest nume, 54, mitropolitii.
55, 8; 58, 7; 90, 25; 91, 29 si moldoveni, vezi: boieri i dregatori.
94, 28. Moldovita, manestire In Moldova, po-
Mitrodora, calugarite cu acest nume, melnicul ei vechiu a fost scris pe
58, 21-22, 24 si 95, 10 si 13. lemn, 20; citarea a o parte dintre

www.dacoromanica.ro
INDICE 149

boierii moldoveni, trecuti in po- Mufa, sotia lui Ignatie, 63, 25 si


melnic, 20 n. 4 ; vezi i pomelnicele. 100, 16.
Moldovlahia, una, dintre cele dota Mufa, sotia boierului moldovean Ma-
titulaturi slave, ale tArii Moldovei, nea, 61, 13-14 si 98, 11-12.
50, 2 ; 60, 10; 86,2 si 97, 1. Mufa, fiica boierului moldovean Neag
Molodet, vezi Iacov. CAlmAtui, 63, 3-4 si 99, 26-27.
Monta, 73, 14 si 111, 30. Mufa, mama boierului moldovean S'ar-
monograma, in text, se desface, 42. bul, 36; 61, 23 24 si 98, 21-22.
Moskova, cneaghine de, vezi: Sofia ; Mufa, sotia boierului moldovean Stan,
mari duci de, vezi: Ivan Ill si $6; 61, 27; 62, 1 si 98, 27.
Vasile1 Dimitrievici; rudele dela, Mufa, sotia boierului moldovean Toder,
ale lui 5te1an cel Mare, dupà doamna 61, 8 si 98, 6.
Evdochia ; 39. Mufat, 71, 13 si 109, 24.
Alostovici Teodor, vames, 78, 19 si Mufat loan, pArcalab de Neamt, sub
15. Stefan cel Mare, 37 ; 64, 8 si 100. 26.
Motogna Victor, crede lipsit de auten- Mufat Ivan, boier al lui Swidrigailo,
ticitate pomelnicul manastirei Bi- mare duce al Lituaniei, 87 n. 6.
strita, 24; 25 si n. 1-2.
Maltea, 64, 10; 71, 11; 72, 1; 100, Nade., Solomon, 79, 18 si 118, 6-7.
28; 109, 21 si 110, 18. Nan, 67, 28; 68, 13; 74, 1; 104, 23;
Motruna, 63, 3 si 106, 14. 105, 15 si 112, 17.
Motruna, sotia boierului moldovean Nastasia, 67, 12 si 104, 2.
Sandro Porca, 62, 26 27 si 99, Nastasia, mama lui Alexandru LApus-
22-23. neanu, domn al Moldovei, 51 ap. c.
Motoc Toader, 64, 1 si 100, 18. si 87 ap. C.
Movilei Gheorghe, logof6t, 84; 60, 4-5 Nastasia, rudil a lui Nicolae Cogálni-
si 96, 26. ceanul, 10 n. 5.
Movild Ieremia, domn al Moldovei, Nastea, 64, 23 si 101. 7.
In pomelnicul mAnAstirei Zograf, 27 "Vetità, 68, 1 si 104, 32.
n. 2. Neacfa, munteancA dela Chilia, 6$, 21
Movilii loan, vistier, 79, 20-21 si si 100, 12.
9-10. Neag, boier moldovean, 62, 3 si 98, 29.
Murg, 64, 24 si 101, 8. Neag, vezi CAlmMui.
ntuntenii, dela Cet atea Alba, vezi: Neaga, 69, 9; 82, 5; 106, 22 si 120, 2.
Matei ; dela Chilia, vezi: Anusca, Neaga, sotia boierului moldovean
Berciul, Buda, Dan, Elena. Lateo Neag CalmAtui, 36-37; 63, 3-4 si
Coste, Manuil, Marina, Musa, Neacsa, 99, 26.
Olita, Semen, Toma i Voica. Neaga, sotia boierului moldovean To-
Alussatin, grafia numelui lui Petru der, 61, 22 si 98, 20.
Musat, In cronica lui Luccari, 27 n. 6. Neagoe, 69, 3 si 106, 14.
Muscur loan, boier moldovean, 39, Neagoe, logofat al lui Alexandru cel
72, 21 si 114, 4. Bun, 34; 60, 14 si 97, 5-6.
Mufa, mama boierului moldovean An- Neagoe, vezi: Orbescul.
druso°, 76 ap. c. si 115 ap. c. Neagoe Basarab, domn al `phi Româ-
Mufa, munteanca dela Chilia, 63, 20 si nesti, in pomelnicul bisericii SI. Ni-
100, 10 11. colae din Scheii Brasovului, 22 n. 1;

www.dacoromanica.ro
160 DAMIÁN P. BOGDAN

mitropolitul Anania al Tarii Roma- Nichifor, popa., 81, 6 si 119, 10.


nesti, ruda sa, 83. Nichita, 66, 7; 69, 7; 77, 25; 102,
Neagolea, 75 ap. c. si 114 ap. c. 16 i 19, 116, 24.
Neagsa, 67, 17 i 104. 9. Nicoard, boier moldovean, 37; 64, 4
Neagu, 68, 24 si 100, 15. si 100, 22.
Neagul, comisel, 80, 6 si 118, 22. Nicoard, fiul postelnicului Cozma *arpe,
Neagul, fiul boierului moldovean Neag 39, 75, 18-19 si 114, 6-7.
Calmatui, 36-$7; 63, 3-4 si 99, Nicoard, logofat moldovean, in pomel-
26-27. nicul manastirei bulgare Treskavet,
Neamisul Stanciul, boier al lui *tefan 27 n. 2.
cel Mare, mort in lupta dela Vaslui, Nicoard, vornic; 60 ap. c. si 97 ap. c.
38; 72, 8 si 110, 25; incomplet in Nicoard, vezi: Burla i Sarbescul.
talmaeirea din 1750 a pomelnicului Nicodim, 67, 7 si 103, 32.
manastirei Bistrita, 12 n. 2. Nicodint, ieromonah, 52, 7 si 88, 10.
Neamt, cetate, parcalabi de, vezi: Nicodim, monah, 52, 22 si 88, 27.
Musat loan si Reates Gheorghe; Nicola, 68, 10; 69, 34; 105, '10; 107,
mdncistirea, trece la 1407, dimpreuna 22; passim.
eu Bistrita, sub conducerea preotu- Nicola, monah, 54, 9 si 90, 30.
lui Dionisie (Domentian), 23; egu- Nicola, popa, 71, 23 si 110, 3.
meni ai, vezi: Teodosie; ieromonahi Nicolae, fratele boierului moldovean
la, vezi Pavel; scriitori la, vezi Sârbul, 86 ; 61, 23-24 si 98, 21-23.
Gavriil. Nicolae Miralichianul, arhiepiscop, pa-
Neanciul, 67, 17 si 104, 9. tron al bisericii *cheilor din Brasov,
Nechita, diac, 79 ap. c. si 117 ap. c. 22 n. 1.
Necoard, popa, 74, 31 si 113, 15. Nicolae, monah. egumen al manastirei
Neetarie, monah. 58, 30 si 90, 13. Santilie (Simat Ilie), 40; 78, 15-16
Negra Nestor, 78, 17 si 117, 13. si 117, 11-12.
Negrea, 66, 31 si 103, 15. Nicolaescu St., publica un text ine-
Negrild, boier moldovean, 62, 19 §i xistent in pomelnicul manastirei Bi-
99, 14. strita, 8 n. 5; lecturi gresite, 8 n. 5
.Negrilo, 76, 3-4 si 114, 28. si 80 n. 3; extrasele publicate de el,
Negrita, 66, 25-26; 71, 36; 103, 7 §i din pomelnicul Bistritei, sunt inuti-
110, 17. lizabile, 8 n. 5; identifica pe Ivan IV
Negus, boier moldovean, 61, 12-13 §i cel Groaznic cu Ivan III mare duce
98, 10-11. de Moskova, 29 n. 2.
Neofit, ieromonah, 55, 11 si 91, 33. Nicon, ieromonah, 56, 25-26 si 93,
Neofit, monahi cu acest nume, 54, 9, 14.
22; 90, 30 si 91, 7. Nicon, monahi cu acest nume, 53, 4
Neron, monah, 53, 12 'si 89, 21. si 22; 89, 10; 90,2; passim.
Nestor, 67, 32 si 104, 28. Nicorescul, neamul, 37 ; 64, 3-6 si
Nestor, vezi Negra. 100, 21-24.
1Vicandru, monahi cu acest nume, 52, Niculae, monah, egumen la Santilie,
24; 53, 16-17; 88, 29 i 89, 28. 78, 15-16 si 117, 11-12.
Nicanor, mitropolit al Moldovei, 84 Nil, monahi cu acest nume, 58, 4,
n. 4; 58, 2 si 94, 23. 29; 89,9; 90, 12; passim.
Nichifor, 60 ap. c. si 97 ap. c. ¿'liman, 68, 13 si 105, 15.

www.dacoromanica.ro
INDICE 151

Nistor, boier moldovean, 65, 1 si 101, Onofrie, ieromonah, 55, 16 si 91, 38.
12. Onofrie, monah, 54, 31 si 91, 16-17.
Novakovi6 Stojan, publica pomelnice onomastica, pomelnicului manastirei
sarbesti, 27 n. 1. Bistrita, foarte bogata In rutenisme,
nume, In forma romaneasca, vezi: Ca- 18; vezi si nume.
terina, Diana, Marie, Magdalina, Onta, 67, 30; 68, 20; 70, 36; 104, 26;
Mandria, l'Atril; de origine ruteana, 105, 25 si 109, 6.
vezi: Costea, Costici, Cupcea, Dolha, Onufrie, monahi Cu acest nume, 53,
Fetca, latco, Ilca, Ivan, Iurie, 6,24; 55, 14; 89, 12; 90,5 si 91, 36.
Ivasco, Lasco, Olita, Oliusca, Ro- Oprig, 69, 5 si 106, 17.
masco, Senco, Stetco, Vasco, Vasi- Oprigac, 70, 18 si 108, 15.
lisa, Vasutca, Vodotia. Ordganu S'tefan, critica editiile de cro-
numerotagn, vezi paginatia. nice slave ale lui Ioan Bogdan, 8 si
n. 1.
Oana, 64, 2 si 100, 20. Ordg, 66, 34 si 103, 20.
Oand, 75 ap. c.; 77, 17; 118 ap. c. si Ordg loan, 76, 24 si 115, 23.
116, 15. Orbescul Neagoe, 89; 75, 11 si 113, 27.
Oancea, fiul boierului moldovean Nea- ornamentafia, 16 si n. 4-8.
misul Stanciul, 88, n. 4. Orusa, 68, 14 si 105, 16.
()anta, 66, 32 si 103, 16. Oxford, biblioteca Bodleiana dela, acta-
Obrejie, 82, 9 si 120, 6. posteste evanghelia slavo-greaca a
Odotia, 74, 13 si 112, 31. scriitorului dela Neamt, Gavriil,
Ogafia, 74, 13 si 112, 31. 32.
Oglindd Mihul, 76 ap. c. si 116 ap. c.
Ohrida (cea dintai Iustinianie), arhiepi- Paf nutie, monah, 53, 8 si 89, 15.
scop (mitropolit), vezi: Prohor. paginatia (numnotatia), 12-13.
Olelko, vezi Alexandru. paharnici, vezi: Balosescul.
Olena, fiica lui $tefan cel Mare, 50, 26- Paholcea, 78 ap. c. si 117 ap. c.,
27 si 86, 28; A. Papadopol Calimah ti Pahomie, 79, 21-22, ap. c. si 118, 11
atribue o niel Evdochia, 29 n. 6. l'i ap. c.
Olita, nume de origina ruteana, 18. Pahomie, episcop de Radauti (?), 83
Olita, muntean dela Chilia, 63, 21 si si n. 7; 53, 3 si 93, 26.
100, 12. Pahomie, episcop de Radauti, parintii,
Oliugca, nume de origina ruteana, 18. 41; 82, 6-8 si 120, 4-5.
Oliugca, 67, 9 si 103, 35. Pahomie, arhiereu, mitropolit al Mol-
Olobei (Ivan), tata doamnei Maria de dovei, 17; 51, 23 si 87, 25.
Mangup, doamna a lui $tefan cel Pahomie, arhiereu, episcop de Roman
Mare, 28 si n. 3. (?), 81 si n. 6; 51,23 si 87, 25.
Oltea, mama lui Stefan cel Mare, 50, Pahomie, ieromonah, 55, 3 si 91, 24.
25 si 86, 26. Pahomie, monah, 52, 31 si 89, 5.
(Manía, 64, 10 ; 72, 1 ; 100, 28 s'i 110, 18. Pahomie, popa, 54, 1 si 90, 19.
Oncea, 69, 34; 70, 2; 107, 21 si 29. Paisie, arhimandrit la Putna, 52, 1
One, 78, 5 si ap. c.; 116 ap. c. si 117, 1. si 88, 1-2.
Onica, 69, 26 si 107, 9. Paisie, ierodiacon, 54, 34 si 91, 18.
Onichie, ieromonah, 82, 21 si 120, 19. Paisie, ieromonah, 52, 3 si 88, 4.
finicica, 70, 31 si 108, 35. Paisie, monah, 52, 23 si 88, 28.

www.dacoromanica.ro
152 DAMIAN P. BOGDAN

Paisie cel Scund, arhimandrit, egu- Pdtru, nume in forma romäneasca, 18.
men al Putnei sub *tefan ce! Mare, Pdtru, cu Ana, Hlapesti dela Prut,
31 si n. 9; laudat de cronicarul Gr. 78, 13 si 117, 8-9.
Ureche, 81 si n. 10; despre porecla Pdtru, popa, 74, 25 i 113, 7.
lui, Scundul », Paladie ierodiacon Pdntece loan, vezi Julici loan.
cronicarul Azarie, 81; 32 i n. 1 si 2. Pdntia, 74 ap. c.; 81, 16; 113 ap. c.
Paisie, vezi Uricul. si 119, 20.
Palade, monah, 57, 30 i 94, 21. Pdntia, scriitor, 62 ap. c. si 99 ap. c.
Paladie, ierodiacon, scriitor la manA- pdrceilabi, moldoveni, vezi: Drago,
stirea Putna, 82 ; 33; 55, 4-5 si 91, Gurmaz, loan, Liciul Stanciul, $te-
24-25; in evanghelia scrisa aratá ful, Tintea; de Cetatea Noud (Ro-
porecla de Scundul a lui Paisie, man), vezi: Craciun, Ignat, Secará
egumen al aceleiasi manastiri Putna, loan, Toader, Zberea; dç Hotin,
sub *tetan cel Mare, 81 si 32 i n. 2. vezi: Goian ; de Neamt, vezi: Mu-
Palamon, monahi cu acest nume, 53, sat loan, Reates Gheorghe ; de
13, 21; 89, 23; 90, 1 ; passim. Tigheaci, vezi: Dragota; munteni,
Panaitescu P. P., crede pomelnicul vezi: Danciul.
manastirei Bistrita ca fiind o copie Ninfa, manastire In Serbia, vezi po-
din secolul XVI, 20 si n. 2; despre melnicele.
metoda de publicare a textelor, 42 Pelaghia, 59 ap. c.; 73, 26; 77, ap. c.;
n. 2. 96 ap. c.; 112, 7 si 116 ap. c.
Pantelei, 64 ap. c.; 70, 12; 101 ap. c. Pelaghia, calugarite cu acest nume,
si 108, 7. 59, 13, 29; 95, 35 si 96, 16.
Pantelei, monah, 52, 26 si 88, 31. Perecichiu (Pereschiu) Costea, 61, 1
Panteleiu, diac dela Piatra, fiul popei si 2 si 97, 24-25, vistiernic, apoi
Carstea din tArgul Roman, 60 ap. c. vornic, 35, 36; In pribegie la Co-
si 97 ap. c. lomeia, cu domnul sau Roman, $6.
paragrafele, 26. Perecichiu Mihail, boier moldovean,
Parasca, calugarita, 58, 19 si 95, 6. 36; 62, 16 si 99, 11 12.
Parascheva. 77, 2 si 115, 25. Perecichiu Petre, boier moldovean, 61,
Partenie, ieromonah, 52, 13 si 88, 16. 2 si 97, 25; lipseste in talmacirea
Partenie, monah, 52, 22 si 88, 27. din 1750, 11 n. 4.
Paro, 73, 7 si 111, 22. Perecichiu Teodor, boier moldovean,
Palia, dela Poenesti, 80, 3 si 118, 18. 67, 12 si 104, 3.
Pavel, ieromonah dela Neamt, 61 ap. c. Pereschiu, vezi Perecichiu.
si 98 ap. c. pergamentul, calitatea, In pomelnicul
Papel, monah, 12 n. 1; passim. manastirei Bistrita, 13 si n. 4.
Pavel, popa, 68, 18 si 105, 21-22. Perhor, 69, 31 si 107, 18.
Pavnutie, monah, 53, 25 i 90, 7. Petra, sotia lui Ion, 79, 7 si 117, 28.
Pdrasca, sotia lui Teodor Braia, 63, Petraf, 64, 10 si 100, 28.
12 si 100, 2. Petraf, staroste de Galitzk i Snyatin,
Parhduli, biserica, zidita de logofatul are, inteun act al sau, martor 1:16
Gavriil Trotusanul, 40. un Ivan Dolgyi (Dolha), 38 n. 1.
Pasean, dela Chigheci, 82, 16 si 120, 14. Petraqco, jitnicier, 76, 16-17 si 115,
Pdtrafco, fiul lui Bogdan III, 50, 35 12.
si 86, 37. Petra.,sco, dela Stetcani, 63, 11 si 100, 1.

www.dacoromanica.ro
INDICE 153

Petre, dela Hidacut, preot, 87 ; 64, 14 vriil Trotusanul, 40 ; sub el, se scrie
si 100, 32. pomelnicul mánAstirei Pobrata, 21
Petre, vezi: lachimovici, Iezereanul n. 1.
MArjelat. Petru cel Telndr, 68, 20 si 105, 24.
Petrea, dela Roman, 82, 17 si 120, 15. Piatra, loc., vezi popa Iaehám, Ivul
Petrea, 72, 30; 78, 13; 79, 24; 111, 14; si popa *teful.
117, 8 si 118, 15; vezi i HAncul. Piatrd Giurgiu (Jurj), boier sub domnii
Petrica, 71, 30 si 110, 11. moldoveni Ilia i tetan, 38; 66,
Petrica, boier moldovean, 62, 14 si 23 si 103, 3.
99, 8. Pilaf loan, 78, 24 si 117, 19.
Petricd, ceasnic, fiul lui Giurcan, 65, Pimen, monah, 56, 25 si 93, 13.
13-14 si 101, 22. Pimin, 52, 20 si 88, 24.
Petrild, 65, 18 si 101, 27. Piscupescu Ecaterina 4t., descrie gre-
Petru, fiul lui *tefan cel Mare, 50, 26 sit pomelnicul mAnAstirei Bistrita,
si 86, 27. 9 i n. 8-9; recta gresit paginatia
Petru, fiul lui Bogdan III, 50, 35 si aceluiasi pomelnic, 12, n. 4.
86, 37. pitan, vezi: Ilea si Lazor.
Petru, fiul lui *tefan Rares, 30; 51 Podobit Duma, boier moldovean, 38;
ap. c. si 87 ap. c. 72, 13 si 110, 30; incomplet In Val-
Petru, diac, 71, 6 si 109, 14. mAcirea din 1750, 12 n. 2.
Petru, fratele boierului moldovean Poenefti, loc., vezi Patia.
Cozma, 62, 7-8 si 99, 1-2. Polocini, loc., vezi Simeon.
Petru, popi Cu acest nume, 66, 10; Polonia, postelnicul Cozma *arpe pri-
69, 17; 102, 19-20 si 106, 33. begeste In, 89.
Petru, pop A dela Doljesti, 60 ap. c. Polovraci, schit In Tara RomineascA,
si 97 ap. c. vezi pomelnicele.
Petru, postelnic, 63 ap. c. si 99 ap. C. pomelnicele, mánAstirei din Bulgaria,
Petru, sulger, 65, 12-13 si 101, 22. Treskavq, are un capitol special cu
Petru Aron, domn al Moldovei, boier boierii moldoveni, 27 n. 2; caracterul
sub, vezi *erbici lurie. fatd de eel al mánAstirei moldove-
Petru II, domn al Moldovei, fiul lui nesti Bistrita, 26-27 ; bisericei din
Alexandru cel Bun, 6 n. 6; 50, 21 si Moldova, Sf. Paraschiva din Tdrgul-
86, 22. Frumos, 21, scris al fresco sub Petru
Petru Musa:, domn al Moldovei, 50, Rares, cuprinsul, 21 n. 2; bisericei
7 si 86, 8; Mussatin In cronica lui Sf. Nicolae din yScheii Brafovului,
Luccari, 27, n. 6. Inceput sub Neagoe Basarab, cel
Petru Rares, domn al Moldovei, 80; de astAzi e Innoit In 1665, titlul,
51. 14 si 87, 14; In pomelnicul bi- 22 n. 1; indialstirilor din Moldova:
sericei SI. Parascheva din Tárgul Bistritei, Inceput sub Alexandru cel
Frumos, 21 n. 2; In cel al mánA- Bun, 23 si 26; scris pe peretele
stirei sárbesti Sopociana, 27 n. 1 bisericii sau pe lemn, 20; actualul,
In pomelnicul mánAstirei Zograf, 27 o copie fidelA a originalului, copie
n. 2; familia, 80; fiul sàu Ilias nu a fAcutA sub *tefan cel Mare, 20, 24
fost trecut In pomelnicul mánAstirei si 26; formatul, 12; paginatia, 12-
Bistrita, 7 n. 4 si 30; boieri sub, 40 18; scris pe pergament, 13; legá-
n. 4; omoarA pe logorátul Ga- tura barbará, 13-14 ; prost conser-

www.dacoromanica.ro
154 DAMIAN P. BOGDAN

vat, 14; scrisoarea seminuncialk Cu i; mitropoliei din Tdrgovifte, innoit


elemente cursive, 14; rAndurile, 14; In 1697, 22 n. 1; schiturilor din :
cerneala, de diferite culori, 14-15 ; Ciodovina, innoit in 1780, 22 n. 1;
abrevierile, cele obipuite mss slave, Comanca, 22 n. 1; Dintr'un lemn,
15, 45-46; punctuatia, 16; imbinti- 22 n. t; nulnästirei Zograf, incepe,
rile (ligaturile), cele obignuite texte- pentru domnii moldoveni, Cu Petru
lor slave, 16; ornamentatia, simplk Rare* 0 sfarmte cu Ieremia Movilk
16 ; scribii, diferiti, 16-17 ; *tersä- cuprinde 0 domni munteni, 27 n. 2.
turile. prin sp&lare 0 radere, 17-18; Ponea, 72, 16 0 110, 33.
cuprindea spatii, initial albe, 18; Ponici Petre (Petru), boier sub Ale-
limba, mediobulgar& cu onomastic xandru cel TAnàr, 86; 62, 18 0 99,
rutean 0 romanesc,18; celmai vechiu 13; lipse*te in tglmacirea din 1750,
pomelnic slav-romän, 21; autentici- 11 n. 4.
tatea e In afara de once indoialk 24; Ponici Stanciul, boier sub domnii
prezenta lui Costea voievod in, Ilia.* 0 *tefan, 35 ; 60, 22 0 97,
24-26; prefata falk de pomelnicele 18.
bulgáre*ti 0 särbe*ti, 26-27; cuprin- popi, vezi: Andonie, Andreica, Andro-
sul, e impàrtit in capitole 0 para- nic, Barbosul, Bratan, CArstea, Chi-
grafe, 26, in partea veche qi partea ril, Constantin, Coste, Coste dela
posterioark 41; glosele marginale, Deleni, Costea, Cozma, Cozma dela
26; lipsurile tAlmAcirei din 1750, 11 Ta*ani, Damian, Danciul, David,
12 ; Moldooirei, inceput in 1407, 20; Dimitrie, Dionisie, Drago*, Dup,
limit in 1750, 0 p5rti din cuprins, Fetion, Gheorghe, Gheorghe din
20 n. 4; mitropoliei Moldovei, innoit tärgul Crasna, Gliga, Heran Pro-
In 1754, 22 n. i; Probotei, scris sub copie, Iachim dela Piatra, Ieremia,
Petru Rare*, cuprinsul, 20, 21 0 n. Ignat, Ilco, lije, loan, Iuga, Iurie,
1; nuindstirilor din Serbia,reditate de Ivan, Jurj, Lazar dela Ocne, Luca,
Novakovid 0 Stojanovid, 27 n. 1; Matei, Miclea, Mihail, Moise,Necoark
De6ani: 27 n. t; Lesnovo, are un ca- Nichifor, Nicola, Pahomie, Pavel, Pti-
pitol special pentru domnii Moldovei tru, Petre dela Hidacut, Petru dela
0 ai Tärii RomAne*ti, 27 n. 1; Pcinja, Dolje*ti, Saya, Stoian, *tefan, *teful
27, n. 1; Sopociana, cuprinde domni *i dela Piatra, Teodor, Teodor dela
boieri moldoveni 0 munteni, 27 n. 1; Borule*ti, Toader, Toder, Toma,
biscricilor din Tara Romiineascei : Bar- Väscan, Vlad 0 Zaharia.
beite.,sti §i Tomfani, 22 n. 1; nuincIsti- Popovici G., 26, n. 1.
rilor : Arges, innoit sub Matei Ba- Porca ySandru, boier moldovean, 36;
sarab, cu pArti din cuprins, 22 n. t; 62, 26 *i 99, 22-23; lipse*te in tdl-
Cdmpulung, innoit in 1710, 22 n. 1; mkirea din 1750, 11 n. 4.
Codmeana, innoit In 1781, 22 n. 1; portan, In Tara Româneasck vezi:
Cozia, mentionat intr'un act al lui Danciul.
Vladislav II, 21 : Dobruga, innoit poslusnici, vezi: Ghervasie, Luca, Sidor
In 1777, 22 n. 1; Govera, amintit 0 Trifan.
inteun act al lui Vlad Caluggrul, postelnici, moldoveni, vezi: Albotd, Mi-
21; Polovraci, innoit in 1785, 22 n. 1; hul, Petre 0 arpe Cozma.
Tismana, innoit in 1798, 22 n. 1; Praja, 77, 13 0 116, 11.
metohului episcopiei de Reimnic, 22 n. Praxia, calugäritk 59, 10 0 95, 32.

www.dacoromanica.ro
INDICE 156

prefaia, caracterul ei din pomelnical Radul, boier moldovean, 60, 19


Bistritei fag de cele ale pomelni- 97, 13.
celor bulgare§ti i sirbe§ti, 26-27. Radii! cel Frumos, domn al Tara Ro-
Freía, 68, 33 0 196, 3. mâne§ti, rudà al lui Stefan ce! Mare,
prescurtdrik (abrevierile), 45-46; In 28; 50, 30 0 86, 31.
text, se desfac 0 se completeaz5., Rat ail, monahi cu acest nume, 52, 31;
42-48. 58, 16 §i 89, 5 0 27; passim.
Priia, 73, 24 0 112, 4 Rahila, cAlugArita, 58, 31 0 95, 20.
_Priba, 71, 35; 78, 11; 110, 16 0 Rahilia, 82, 8 0 120, 5.
111, 27. Raico, 67, 10 0 103, 37.
.Probota, man5stire In Moldova, pomel- Raida, 70, 15 0 108. 11.
nicul pictat pe peretele bisericei, Ravula, alugArità, 55, 14 0 91, 36.
sub Petru Harm 20-21; cuprinsul, Rdcdtdu, vezi Septelici.
21 n. 1. Rcidduli, loc., episcopi de, vezi: Isaia
Procopie, 64, 2; 76, 14; 100, 20; 115, §i Pahomie.
8; passim. Ramat Stanciul, boier moldovean, 35;
Procopie, vezi Heran. 61, 12 0 98, 10.
Prodea, 67, 21 0 104, 15. Reimnic, Episcopia de, metohul, 22 n. 1.
Prohor, arhiepiscop, mitropolit al Ohri- Rdmniceanul Petraehe Giurca, postel-
dei, 84 0 n. 3; 58, 1-3 0 94, 22-24. nic, traduce pomelnicul manAstirei
Prohor, ieromonah, 60 ap. c. 0 97 ap. c. Arge§, 22 n. 1.
Prohor, monah, 60, 3 0 96, 25. rcindurile, num5rul, 14 0 n. 6-7.
.proigumen, vezi loan dela Homor. Reapede, 72, 14 0 110, 31.
Protasia, calugAritd, 59, 24 0 96, 11. Recite, Gheorghe, paralab de Neamt
Pro (ea, 70, 15 0 108, 12. sub Stefan ce! Mare, 37; 63, 16-17
Prut, vezi Hldpe§tii. 0 100, 6-7.
punctuafia, 15-16. Roman, fiul boierului moldovean Stetco
Putna, manAstire In Moldova, egumeni: Co016, 36; 62, 8-9 0 99, 3-4.
vezi Paisie ce! Scund, scriitori: vezi Roman, loc., episcopi de, vezi: Do-
Paladie; vezi i cronicele. rotei, Ffrem, Ieremia, Macarie, Pa-
homie (?), Teoctist i Tarasie; vez!
Racovird Constantin Mihai, domn al Petrea i Carstina.
Moldovei, sub el se face talmAcirea Roman, tatal popei Drago, 66, 16-17
din 1750 a pomelnicului man5stirei 0 102, 27.
Bistrita, 10. Roman, monah, 53, 5 0 89, 11.
Rada, 73, 11 0 111, 26. Roman, vameq, 76, 14 0 115, 9-10.
Rada, mama lui Vlad V, domn al Roman, loc., vezi: Cetatea Nou5.
Tarii RomAnqti, 29; 51, 8 0 87, 8. Roman, vezi Copleanul.
Raciam, 71, 24 0 110, 4. Roman II, domn al Moldovei, fiul lui
Radoslav, 69, 3; 70, 8; 106, 15 0 108, 2. Ilia§, 24; 50, 20 i 86, 21; In pri-
Radul, domn al prii Romane0i, In begie la Colomeia, 85.
pomelnicul manastirei särbe§ti, So- Roman Miqat, domn al Moldovei, 27;
pociana, 27 n. 1. 50, 8 0 86, 9; Mussatin In cronica
Radul I, domn al TArii Romfine§ti, cel lui Luccari, 27 n. 6; are o sorà al
dintai In pomelnicul manAstirei Go- arei nume e necunoscut, 28 i n. 1.
vora, 21 n. 4. Romatco, nume de originA ruteantt, 18.

www.dacoromanica.ro
156 DAMIAN P. BOGDAN

Roma.,sco, 66, 35; 72, 26; 103, 20 §i Saca, ieromonahi Cu acest mime. 52,
110, 10. 7; 55, 20; 88, 10 §i 92, 3.
Romil, monahi Cu acest nume, 52, Saca, monahi Cu acest nume, 52, 15,
53, 25; 88, 26 §i 90, 6. 18; 88, 19 i 22; passim.
Rosetti Rada, publica parti din po- Saca, popa, 72, 16 §.1 110, 33.
inelnicul manastirei Bistrita, 8 §i Savatie, monahi cu acest nume, 53,
n. 6; crede contimporan, acelaqi po- 26; 54, 7; 90, 8 qi 28; passim.
melnic, 19 §i n. 5; despre domnia Sântilie (Simat Ilie), manastire lânga
lui Costea voevod, 25 i n. 5. Suceava, ctitorie a lui *tefan cel
Rosca Grigorie, arhiepiscop, mitropolit Mare, 40; egumenul, vezi Nicolae.
al Sucevei, 3-1; 59 ap. c. §i 96 ap. c. Sdrbescul Nicoard, boier sub *tefan ce!
Roxanda, doamna, 30 ; 51, 13 i 87, 13. Mare, 37; 64, 6 i 100, 24.
Roxanda, fiica lui Petru Rare§, 30; Sdrbul, boier moldovean, 61, 23
51 ap. c. §i 87 ap. c.; in pomelnicul 98, 21.
bisericei Sf. Paraschiva din Targul Sdrbul, boier al lui *tefan cel Mare,
Frumos, 21 n. 2. mort in lupta dela Vaslui, 36; 38;
rudenii domnesti, in Moldova, vezi: An- 72, 9 §i 110, 26.
ghelina ; in Tara RomAneasca, vezi: schituri, in TaraRomaneasca, vezi: Cio-
Caplea, Deica, Despina, Grigorie, clovina, Comanca, Dinteun lemn
Marcea, Marina, Mito§ Semca. Polovraci.
Rugind loan, boier moldovean, 38; scribii, numarul, in cele 10 file dela
72, 16 §i 110, 34. Inceput ale pomelnicului manastirei
Rusa, 72, 15 §i 110, 32. Bistrita, 16 qi 17.
scrisoarea, semiunciala cu elemente
Sacerdoleanu Aurelian, pregate0e o cursive, 14.
editie a textelor existente - innoiri scriitori, vezi: Chiriac ierodiacon, Ga-
traducen i - ale pomelnicului mA- vriil Uricul la Neamt; Ghervasie
nastirei Argq, 22 n. 1. monah, Paladie ierodiacon la Putna;
Salomia, 73, 9 si 111, 24. Teodor ierodiacon la Neamt.
Salomia, calugarite Cu acest nume, 58, Secará loan, parcalab al Cetatii Noui
21, 23, 24; 95, 9, 11 §i 13; passim. (Roman), sub *tefan cel Mare, 37,
Samfira. calugarita, 59, 18 i 96, 6. 40; 63, 7 §i 99,28 29.
Samoil, 77, 12: 80, 2; 82, 3; 116, 10; Secarici Toader, boier moldovean, 40;
119, 4 i 120, 1; passim. 77, 6-7 §i 116, 3 4.
Samoil, monalii cu acest nume, 54, 19, Selevestru, calugar, 52, 31 §i b9, 4.
91, 4, 8; passim. Selvestru, 81, 14 §i 119, 18.
Samuil, ieromonah, 58, 14 i 95, 1. Semca, rudenie domneasca din Tara
Samuil, arhiereu, mitropolit al Mol- Romaneasca, 29 ; 51, 8 i 87, 8;
dovei, 30; 51, 20 í 87, 22. lipse§te in talmacirea din 1750, 11.
Sandul, vezi Arapul. Semen, cneaz de Kiev, fratele doam-
Sara, calugarite cu acest mime, 58, nei Evdochia, 39 ; 74, 17 §i 112, 26.
20, 21; 95, 8 §i 9. Semen, cneaz, sotul marei cneaghine
Sarapion, monahi cu acest nume, 55, de Kiev, Teodosia, sora doamnei Ev-
26; 56, 3; 92, 9 i 24. dochia, 39; 74, 10-11 §i 112, 28.
Satco, 65 ap. c. §i 101 ap. c. Semen, muntean dela Chilia, 63, 19-
Saca, 74, 28 i 113, 10. 20 i 100, 10-11.

www.dacoromanica.ro
INDICE 157

semiunciala, cu elemente cursive, 14. Simon, monah, 55, 19 si 92, 2.


Lenco, nume de origina ruteana, 18. Sin, 66, 30 si 103, 13.
Senro, 64, 9 si 100, 27. Sinodie, monahi Cu acest nume, 58,
Sera pion, ieromonahi cu acest nume, 21; 54, 4 si 90, 2 si 24.
53, 7; 55, 21; 89, 14-15 si 92, 4. Sinul, 80, 2 si 118, 17-18.
Serghie, monah, 54, 10 si 90, 32. Sipa, 67, 13 si 104, 4.
Severian, monah, 81, 10 si 119, 14. Sisoe, ieromonah, staret, 57, 26 si 94,
Sibilele, textul, publicat de D. D. 16.
Agura, 7 n. 8. Sisoe, monah, 52, 10-11 si 88, 14.
Sidor, poslusnic, 81, 5 si 119, 9. Slav, 67, 18; 79, 6; 104, 11 si 117, 27.
siglele, vezi paginatia. Slavna, 66, 35; 67, 28; 103, 21; 104,
Lilian, 59, 22 si 96, 9. 23; passim.
Silioan, 53, 29; 54, 28; 90, 12 si 91, 13. Slatina, manástire In Moldova, cti-
Silioan, diacon, 74, 25-26 si 113, 8. toria lui Alexandru Lapusneanu, 33;
Silioan, monah, 52, 23 si 88, 28-29. Iacov Molodet (cel Vrednic) e cel
Silioana, calugarite cu acest nume, 59, dintai conducator al ei, 33-84.
19, 22; 96, 7 si 9. Sliusarenco loan, 41 n. 1.
Silion, ieromonah, 55, 14 15 si 91, 36. Snyatin, loc., staroste de Galitzk
Silivestru, ieromonahi cu acest nume, vezi Petra.
56, 14; 57, 11; 93, 2 si 94, 1-2. Sofia, 60 ap. c.; 63, 11; 97 ap. c.; 100,
Silivestru, monah, 54, 26-27 si 91, 13. 1; passim.
Siluan, ieromonah, 57, 11 si 94, 2. Sofia, mare cneaghina de Moscova,
Siluan, monah, 53, 12 si 89, 21 bunica dupa mama a doamnei Ev-
Silvan, monah, 53, 17 si 89, 29. dochia, 39; 74, 11-12 si 112, 29-30.
Silvestru, monahi cu acest nume, 53, Sofia, sotia boierului moldovean Va-
16, 26; 89. 27-28 si 90, 8. sco, 65, 17 si 101, 25-26.
Sima, 62, 23; 64, 15; 68, 27; 99, 18; Sofronia, 81, 16 si 119, 20.
100, 33 si 105, 33. Sofronia, alugärite cu acest nume,
Sima, boieri moldoveni cu acest nume, 58, 23, 25, 30; 95, 11, 12, 14, 20;
60, 19; 76 ap. c.; 97, 13-14; 115 ap. passim.
c. vezi si: Boldur, Hrana i Tampa. Sofronie, ieromonah, 52, 2 si 88, 2.
S'inda llie, gratia numelui manastirei Sofronie, monahi cu acest nume, 54,
Sântilie In pomelnicul mangistirei 14, 21; 90, 36 si 91, 6.
Bistrita, 78, 15 16 si 117, 11 12; Solcia, 72, 28 i 111, 12.
vezi i Santilie. Solomia, 82, 6 si 120, 4.
Simca, deja Tighinea, 7$ ap. c. si 116, Solontia, calugaritä, 60 ap. c. si 97
ap. c. ap. c.
Simeon, 74, 25 si 113, 8. Solomiia, 81, 16 si 119, 21.
Sintecn, fratele boierului moldovean Solomon, vezi Nades.
Jurj, 35; 86; 61,19-20 si 98,17-18. Solomonia 71, 31 si 110, 12.
Simeon, ierodiacon, 56, 30 si 93, 19. Solomoniia, 67, 1 si 103, 22.
ieromonah, 57, 22 si 94, 13. Solovijev, A. V., 28, n. 2-4.
.Simeon, monah, 54, 19 si 91, 4. Sopociana, manastire in Serbia, vezi
Simeon, dela Polocini, 78 ap. c. si pomelnicele.
116, ap. c. Sora, 67, 10, 17; 68, 2; 77, 16; 103,
Simon, 66, 8 si 102, 18. 37; 104, 9, 34 si 116, 14.

www.dacoromanica.ro
158 DAMIAN P. BOGDAN

Sora, sort( lui Stefan cel Mare, 50, stareli, vezi: Gavriil (Grigorie), Gheor-
29 si 86, 30. ghe ieromonah i Sisoe ieromonah.
spatari, moldoveni, vezi: Carstea, La- Stavrin, 74 ap. c. si 113 ap. c.
zea i Micaci Duma. &Calais, 67, 4 si 103, 27.
spatii, initial albe, in cuprinsul pomel- Sill pan, vezi Stepan.
nicului m5n5stirei Bistrita, 18. Stdrcea, 80, 10 si 118, 26.
Spiridon, 71, 15 si 109, 27. Starcea, stolnic, 76, 16 si 115, 11.
Spiridon, ieromonah, 52, 10 si 88, 14. Stepan (Stapan), 79 ap. c. si 117 ap. c.
Spiridon, monah, 54, 8 si 90, 29. Steicani, loc., vezi Petra.sco.
Staf le, monahi cu acest nume, 56, 10; Step°, diminutivul din Stefan, de ori-
57, 12; 92, 31 si 94, 3. gina ruteana, 18.
Stan, 63, 5; 68, 9; 99, 28 si 105, 9. Steico, 67, 8; 79, 6; 108, 34 i 117, 27.
Stan, boieri moldoveni cu acest nume, Ste(co, croitor, 74 ap. c. si 113 ap. c.
60, 14; 61, 27; 97, 6 si 98, 27. Stereo, vezi: Coila i Darnacus.
Stan, fiul boierului moldovean Stoian, 68, 9; 69, 19; 71, 10; 105, 5;
62, 5-6 si 98, 32-33. 106, 36 si 109, 21.
Stan, fiul boierului moldovean Vlad Stoian, popd, 73, 29 si 112, 10.
62, 14-15 si 99, 9. Stoica, 67, 3; 71, 5; 104, 3 si 109, 14.
Stana, 69, 24; 74, 5; 107, 6 si 112, 23. Stoislav, 71, 24 si 110, 4.
Stana, doamna, mama lui Stefan II, Stois, 71, 8 si 109, 18.
50, 19 si 86, 20; numita Anastasia Stojanovi6 Iqub., publica pomelnice
In talmacirea din 1750, 11. sarbesti, 27 n. 1.
Stana, doamna a lui Bogdan III, 50, stolnici, moldoveni, vezi: Daniil dela
36 si 86, 38. Darnacus, Starcea, Toma si
Stana, fiica boierului moldovean Neag Vascan Todor; munteni, vezi: Dan-
Calmatui, 36.-37; 63, 3-4 si 99, ciul.
26-27. Stravici Isaia, boier moldovean in po-
Stana, sotia boierului rnoldovean melnicul mAnastirei Moldovita, 20
Cozma, 62, 7-8 si 99, 1-2. n. 4.
Stana, solla boierului moldovean Di- Stroe, boier moldovean, 60, 13 si 97, 5.
mitrie, 62, 21-22 si 99, 16-17. Stroescul Coste, boier moldovean, 37;
Stanca, 64, 1; 67, 4; 100, 18 si 103, 64, 6 i 100, 24.
28. Stroescul Gheorghe, boier moldovean,
Stanca, sotia paxcalabului Danciul, 80, 64, 9 si 100, 26 27.
20, 23 si 119, 3-6. Stroina, 68, 14 si 105, 16.
Stanciul, ceasnic muntean, 40; 76, Sturdza Dimitrie A., crede contimpo-
12 si 115, 6. ran pomelnicul manastirei Bistrita,
Stanciul, vezi: Liciul, Neamisul, Po- 19 si n. 1; despre importanta po-
nici i Râmar. melnicului, 6 si n. 6; prezintri, cu
Slane°, 70, 10 si 108, 4. omisiuni, cuprinsul aceluiasi pomel-
Stanislav, 66, 27; 70, 25; 103, 9 si nic, 6 i n. 6.
108, 26. Sucald, 40; 76, 12 si 115, 6.
Stanila, sosia boierului moldovean Pe- Suceava, loc., vezi Ioan Mogaidea §i
tre Perecichiu, 61, 2 si 97, 25. Grigorie arhiepiscop.
Stanoie, 67 n. 1. sulgeri, 64, 17-18; 101, 2; vezi
-Stanuf, 70, 36 si 109, 6. Mihail, Mihul i Petru.

www.dacoromanica.ro
INDICE 159

Susa, sotia boierului moldovean Dan- trecuta Anastasia, In talmacirea din


ciul, 62, 12-13 gi 99, 6-7. 1750, 11.
Swidrigailo, mare duce al Lituaniei, sS'tef an cel Mare, doma al Moldovei,
face o donatie boierului sau, Ivan fiul lui Bogdan II gi al doamnei
Mugat, 87 n. 6. Oltea, 50, 24 gi 86, 25; In fruntea
pomelnicului manastirei Pobrata,
qandro, 82, 4 gi 120, 2. scris sub fiul sau Petru Rareg, 21
§'andru, 64, 17 gi 101, 1. n. 1; sub el se copiaza pomelnicul
andru, comis, 64, 24 gi 101, 7-8. mandstirei Bistrita, 24; boierii lui
§'andru, parcalab, fill, 65, 14-15 gi morti In lupta dela Vaslui, 89; boierii
101, 24. de sub el, 36, 89; vezi gi: Calmatui
andru, vezi Porca. Neag, Ciocarlie loan, Danovici
sS'arpe Coma, postelnic sub Stefan cel Costea, Damacug Stetco, Sarbescul
Mare, 39; familia, 39; 75, 18-19 Nicoarai; familia, 50, 25-29 gi 86,
qi 114, 6-7; fiind Impotriva lui Ste- 26-30; ruda cu loan VIII Paleolog,
fanit,a, pribegegte gi moare In Po- 89; rudele dela Kiev gi Moskova,
lonia, 89. 89; - din Mangup, 28.
cheii Brafooului, biserica, vezi po- $tefan Petriceico, domn al Moldovei,
melnicele. are sfetnic de aproape pe hatmanul
§'eptelici Andrei, 78, 18 gi 117, 14. Grigorie Habagescul, 24 gi 41.
sS'eptilici Rticdtdu, vornic moldovean, sStefan Rareq, domn al Moldovei, fiul
In pomelnicul manastirei Moldovita, lui Petru Rareg, 51 ap. c. gi 87 ap. c. ;
20 n. 4. In pomelnicul bisericei Sf. Paras-
qerb, 66, 30 gi 103, 14. chiva din Targul Frumos, 21 n. 2;
sS'erban, 71, 19 gi 109, 32. In timpul scurtei lui domnii se tree
sSerban, vezi Cantacuzino. copiii lui Petru Rare§ In pomelnicul
sS'erbici Iurie, boier al lui Petru Aron, manastirei Bistrita, 80.
86 gi n. 1; 61, 25 gi 98, 25; lipsegte §'tefan IV cel Tânâr, vezi Stefanita.
In talmacirea din 1750, 11 n. 4. sStefana, calugärita, 59, 25 gi 95,
olea, 69, 22 gi 107, 3. 12.
goltuzi, dela Cotnar, vezi Carstea. sStefanida, 79, 14 gi 118, 2.
sS'ag, 68, 23; 73, 31; 105, 27 §i 112, ,,Stefänigi (Stefan, Stefan IV cel Tandr),
13. domn al Moldovei, fiul lui Bogdan
§"tefan, fiul lui Bogdan III, vezi Ste- III, 50, 35 gi 86, 37; In pomelnicul
fanita. manastirei Zograf, 27 n. 2; Cozma
sS'tefan, boieri moldoveni cu acest nume, Sarpe uneltegte Impotriva-i, 89.
60, 23; 65, 17-18; 97, 22 gi 101, 26. sS'teful, 61 ap. C.; 63, 24; 77, 14; 98 ap.
sStefan, popa, 69, 26-27 gi 107, 10. C.; 100, 15-16 gi 116, 12.
sStefan, vezi: Teleaga. boier moldove,n, 65, 9-10 gi
sSteful,
§'tef an I, domn al Moldovei, 50, 9 gi 101, 19.
86, 10; lipsegte In talmacirea din §'teful, parcalab, 72, 21 gi 111, 4-5.
1750, 8 n. 2 gi 11. sVeful, popa dela Piatra, 65, 7 gi 101,
sStefan II, domn al Moldovei, fiul lui 17.
Alexandru cel Bun, 23; 50, 17 gi sSteful, vezi Hrana.
86, 18; redat gregit In lectura lui terscIturile, prin spalare i prin radere,
Miletid, 7 n. 8; mama, doamna Stana, 17-18.

www.dacoromanica.ro
160 DAMIÁN P. BOGDAN

,Stibor (Tibor) Hotco, boier moldovean, Teoctist, arhiereu, 51, 23 si 87, 25;
36 ; 62, 22 si 99. 17-18; lipseste In probabil episcop de Roman, 31 si
tdImacirea din 1750, 11, n. 4. n. 5.
Teoctist, arhiereu, 51, 22 si 87, 24;
Tabuci, 67, 31 si 104, 28. mitropolit al Moldovei, 31 i n. 2.
Tador, vezi Vascan. TPoctist, ieromonah, 57, 15 si 94, 6.
Talasie, monah, 55, 13 si 91, 35. Teoctist, monah, 54, 2 si 90, 20.
Talpe, 64, 13 si 100, 31. Teodor, 55, 32-33; 66, 7; 68, 10;
Tarasie, arhiereu, 51, 22 si 87, 25; 92, 19; 102, 15; 105, 10; passim.
probabil episcopul de Roman, 31 Teodor, boier moldovean, 62, 17 si
si n.4. 99, 12.
Tarasie, ieromonahi cu acest nume, Teodor, cneaz, 74. 18 si 112, 37.
53, 14: 56, 13; 89, 25 si 93. 1. Teodor, fiul boierului moldovean
7'arasie, monah, 54, 2 si 90, 20. 62, 5-6 si 98, 32.
Tatari, loc., vezi DrAgan. Teodor, fiul vornicului loan MogAldea
Talen, 72, 31 si 111, 15. (cel Bdtrdn dela Suceava), 80, 19-
Tatiana, 62, 25; 68, 9; 99, 21 si 22 i 119, 3-4.
8. Teodor, cel mai mic fiu al lui Ivan IV
Tatomir, 06, 27; 69, 17; 103, 10 si cel Groaznic 29; 51, 11 si 87, 11;
33. ajunge tar In 1581, 30 si n. 1.
Tatomir, tatál boierului moldovean Teodor, ierodiacon, 55, 10 si 91, 30.
Stan, 36; 61, 27; 62, 1-2 si 98, Teodor, ierodiacon, scriitor dela Neamt,
27-28. 32 ; 54, 27-28 si 91, 13.
Tatul, 68, 1, 38; 72, 30; 77, 1; 104, Teodor (Theodor), monah, 53, 12; 89,
32; 106,9; 111,14 si 115, 24. 22; passim.
Tarea, 73, 3 si 111, 18. Teodor, preoti Cu acest nume, 60, 2, 7;
mändstire In Moldova, 52, 3 72, 26-27; 79, 11; 96, 24, 29; 111,
si 88, 4. 10 si 117, 31.
Tilfani, loc., vezi Cozma popd dela. Teodor, popa dela Borulesti, 78, 8 si
Täutul, logofdt al lui *tetan cel Mare, 117, 5.
In pomelnicul mândstirei Moldovita, Teodor, popd dela Iasi, 78, 13 si 117, 9.
20, n. 4. Teodor, vezi: Braia, Chico i Mo-
Tdlmaci Feitul, 72, 24 si 111, 8. stovici.
Tdmpa Sima, 77, 10 si 116, 8. Teodora, 66, 7; 73, 5; 102, 15 si 111,
Dirgovifte, mitropolia, vezi pomelnicele. 20.
Tdrgul Frunzas, biserica domneascd Teodora, cneaghind, 74, 21 si 113, 2.
Sf. Paraschiva, pomelnicul, 21 si Teodora, sotia boierului Costea Dano-
n. 2; vezi i pomelnicele. vici, 35 ; 61, 18 si 98, 15-16.
Taifa, 70, 1 si 107. 27. Teodora, cdlugdrite cu acest nurne, 58,
Tecla, 69, 6; 70, 27; 106, 18 si 108, 28; 59,1; 95,18 si 21.
29. Teodosia, cAlugdrità, 58, 20 si 95, 7.
Tecla, sopa boierului moldovean loan, Teodosia, mare cneaghind de Kiev,
63, 16 si 100, 5-6. sora doamnei Evdochia, 89; 74, 11
Teleagel (sau Teglea) S'tefan, 79, 20-21 si 112, 29.
ap. c.; 118, 9-10. Teodosie, ieromonah, 55, 15 si 91,
Teglea vezi Teleagd. 37-38.

www.dacoromanica.ro
INDICE 161

Teodosie, ieromonah, egumen la Neamt, Toader, 77, 24; 82, 1; 116, 23 si 119, 32.
56. 29-30 si 93, 18-19. Toader, diac dela Suceava, 76, 19 si
Teodosie, monah, 52, 22 i 88, 26. 115, 14.
Teodul, 72, 23 si 111, 7. Toader, p"arcalab al CetAii Noui (Ro-
Teofan, ieromonahi cu acest nume, man), sub Petru Rares, 40; 80,
56, 7; 57,5; 81, 12; 82, 12; 92, 28; 14-15 si 118, 30-31.
93, 28; 119, 16 si 120, 16. Toader, popà, 65, 24 si 101, 33.
Teofan, arhiepiscop, probabil mitro- Toader, vezi: BAcic,an, Gtinescul, Mo-
polit al Moldovei, 33; 57, 3 (vezi toc i Secarici.
addenda et corrigenda) si 93, 25. Tocilescu Gr., criticA editia de cronici
Teofan, monahi cu acest nume, 53, slave a lui loan Bogdan, 8 n. 1.
14; 54, 17; 55 ap. C.; 89, 24; 91,2 Toder, 66, 26, 28; 72, 31; 103, 8, 11 si
si 92 ap. c. 111, 15.
Teofatza, cAlugdritd, 58, 28 si 95, 17. Toder, armas, SO, 15, 17 si 118, 32.
Teofil, monahi cu acest nume, 53, 26, Toder, boieri moldoveni cu acest nume,
28 si 90, 8, 10. 61, 7-8, 22; 98, 5-6 si 20.
Teofilat, monah, 53 ap. c. si 89 ap. c. Toder, popà, 73, 21-22 si 111, 2.
Terentie, 66, 6 si 102, 15. Toder, vezi Vascan.
Tescanut Ignat, dela Iasi, tatAl lui Jurja Todor, 79, 17 si 118, 4.
mare vistiernic. 81, 3 si 119, 7-8. Todor, medelnicer, 75, 24 si 114, 12.
Tega, 73, 14 si 111, 30. Todora, 79, 10 i 117, 30.
textul, vechiu si posterior, 12 ; 15 si Todorit, 54, 32 si 91, 17.
41-42; In tillmacirea din 1750 cel Tofan, monahi cu acest nume, 55,
initial (vechiu), Ineurcat cu cel po- 16; 59, 24; 91, 38 si 96, 12.
sterior, 12. Tofana, 75, 21 si 114, 9.
Theodor, vezi Teodor. Tolmaci, 75, 14 si 113, 30-31.
Tighcci, vezi Chigheci. Toma, dela Chigheci, 78, 2 si 116, 27.
Tighinea, loc., vezi Simca. Toma, boier moldovean, 61, 13 si
Tih, 70, 9 si 104, 3. 98, 11.
Tihomir, 70, 22, 23; 108, 21 si 23. Toma, fiul postelnicului Sandul Ara-
Tihon, 70, 23 si 108, 24. pul, 82, 9-11 si 120, 7-9.
Timotei, ieromonah, 52, 7 si 88, 9. Toma, fiul boierului moldovean Jurj
Timotei, monahi cu acest nume, 53, Verisceac, 39 ; 73, 20 si 112, 1.
13; 54, 19; 56 ap. c. ; 89, 24; 91, 4 Toma, stolnic, dreg:nor al lui stefan cel
si 93 ap. c. Mare, mort In lupta dela Vaslui, 38
Timotei, ierodiacon, 57, 21 si 94, 11-12. n. 3; 72, 6 si 110, 23.
Timoteiu, 66, 8 si 102, 17. Toma, monah, 57, 22 si 94, 13.
Tintiu, 65, 22-23 si 101, 32-33. Toma, popi cu acest nume, 77, 15;
Tir, 72, 21 si 111, 4. 81, 2; 116, 13 si 119, 7.
Tisnzana, mânästire in Tara Roma- Tomaida, cAlugarità, 59, 27-28 i 96,
neascl, vezi pomelnicele. 14-15.
Tismertita, mânàstire In Galitia, 41; Tomga, fiul lui Olita, muntean dela
staretul, 81, ap. c. si 119 ap. c. Chilia, 63, 21-22 si 100, 12-13.
Titia, 82, 19 si 120, 18. Tomgani, sat In Tara Româneasa,
Toadea, 61, ap. c.; 71, 9; 78, 4; 97 vezi pomelnicele.
ap. c.; 108, 19 si 116, 29. Toga, 73, 27 si 112, 8.
11

www.dacoromanica.ro
162 DAMIÁN P. BOGDAN

Tote, 63, 6 i 99, 28. Ureche Grigorie, cronicar moldovean,


Totrusan, vezi Trotu§an. despre Atanasie Bolsun, 81; 88 §i
Trapezund, David, ultimul imparat, 28. n. 1-2; despre Paisie cel Scund, 81
Treshavei, manastire in Bulgaria. vezi n. 11.
pomelnicele. Ureche Maxim, tatal marelui vornic
Trif, 64, 15; 69, 2; 100, 33 i 106, 13. Nestor Ureche, 85; 61 al:). c. §i
Trifan, poslu§nic, 61, 15 §i 98, 13. 98 ap. C.; in pomelnicul manastirei
Trifon, 80, 6 i 118, 22. Arge§, 85 n. 7.
Trotusan (Totru§an) Gavril, logofat, Ureche Nestor, mare vornic, 85; 61
78, 20 §i 117, 16; partizan al lui ap. c. §i 98 ap. c.; cu familia in
Alexandru Cornea. °mol« de Petru pomelnicul manastirei Arge§, 35 n. 7.
Rare§, 40. Uricar Mihail, 66, 22 §i 103, 2.
Trug, 66, 35 i 103, 20. Uricul Paisie, monah, tatal scriitoru-
Tudor Jurj, boier al lui Stefan cel lui calugar dela Neamt, Gavriil, 15
Mare, mort in lupta dela Vaslui, 38; n. 3; 52, 17 i 88, 21; citat incomplet
72, 9 si 110, 26; fiii, 38 n. 5. de Iacimirskij, 32 i n. 3.
Tudora, 82, 19 §i 120, 17. ugari, vezi Duma §i Micota.
Tudora, calugärita, 59, 30 §i 96, 17.
Turcea, 66, 4 §i 102, 12. Vad, loc., episcop de, vezi Anastasie.
Turdeanu Emil, despre pomelnicele vamegi, vezi: Balo§escul, Boba, Coste,
mânastirilor Detani i Pcinja, 27 n.1. Mostovici Teodor §i Roman.
Varlaam, egumen al manastirei Bis-
Tara .Romezneascii, domnii, in pomelni- trita, 17; 52 ap. c. §i 88 ap. c.
cul manastirilor sárbe§ti, Lesnovo Varlaam, ieromonah, 51 n. §i 87 n.
Sopociana, 27 n. 1; in pomelnicul Varlaam, ieromonah, dela Bisericani,
manastirei Zograf, 27 n. 2; vezi §i: 53 ap. c. §i 89 ap. c.
Cantacuzino Serban, Dan, Mihnea Varlaam, monahi cu acest nume, 53,
cel Rau, Neagoe Basarab, Radul I, 2, 4, 6; 54, 17; 89, 7, 10, 12; 91, 2.
Radul cel Frumos, Vlad V, Vlad Varnava, ieromonah, 53, 4 §i 89, 9.
Calugarul i Vladislav II. Varnava, ieromonah dela Bisericani,
(aria, vezi Ana. 56, 3-4 §i 92, 25-26.
Tdsto loan, 76 ap. c. §i 115 ap. c. Varnava, monah, 54, 15 §i 90, 38.
Tibor, vezi Stibor. Varsanufie, monah, 55, 27 §i 92, 11.
Timir, 72, 13 §i 110. 30. Varvara, 63, 5; 68, 11; 99, 28 i 105, 12.
Tintea, parcälab, 65, 17-18 §i 101, Varvara, fiica boierului moldovean
27-28. Stan, 36; 61, 27; 62, 1 §i 98,
Tole, 78, 13 §i 111, 29. 27-28.
Tole, mama boierului moldovean Stan, Varvara, calugärite Cu acest nume,
36; 61, 27; 62, 1-2 i 98, 27-28. 58, 24; 59, 27; 95. 13 §i 96, 14.
Tolea, 66, 35; 6S, 3; 75, 7; 103, 21; Vasca,65, 19; 71, 25; 75, 25; 101, 28;
104, 36 §i 113, 23. 110, 5 §i 114, 13.
Vascan Tador (Toder), stolnic moldo-
Ugli6, cneaz de, vezi Iurie. vean, 35 §i n. 6; 61, 6 §i 98, 4.
Uliana, 71, 17 §i 109, 30. Vasco, nume de origina ruteana, 18.
Uncheat, 67, 31 §i 104, 27. Vasco, 62, 24; 74, 28; 79, 13; 99, 19;
Urdta (Unta), 80, 4 qi 118, 20. 113. 10 §i 118, 1.

www.dacoromanica.ro
INDICE 163

Vasco, boier moldovean, 65, 17 si Vacea, 66, 34 si 103, 19.


25. 'Mew, fin de boier, 60, 13 si 97, 4.
Vasco, ceasnic moldovean. 63, 7 8 si Vdrtop, loc., 80, 11 si 118, 27.
29. Venedict, monahi cu acest nume, 52,
Vasco, fiul lui Mgnaila dela Botne, 63, 28; 57, 21-22; 89, 1 si 94, 12.
26 si 100, 17. Veniamin, ierodiacon, 54, 32 si 91, 17.
Vasilca, 65, 18 ; 80. 7; 101, 27 si 118, 23. Veniamin, ieromonahi cu acest nume,
Vasile, cneaz, 74, 10 si 112, 28. 54, 4-5; 55, 3; 90, 24-25 si 91, 24.
Vasile, de fapt Vladimir, (vezi addenda Veniamin, monah, 52, 9 si 88, 13.
et corrigenda), mare cneaz de Kiev, Vercesti, loc., 78, 5 si 117, 2.
tatgl lui Alexandru (Olelko), 74, 6 Verdelea, fiul, vezi Isaico.
si 112, 24. Verisceac Jurj, boier moldovean, 39;
Vasile, mare cneaz de Moskova, vezi 73, 20 si 112, 1; in pomelnicul mang-
Vasile I Dimitrievici. stirei Moldovita, 20 n. 4.
Vasile, diac, 60 ap. c. si 97 ap. c. Visarion, ieromonah, 57, 23 si 94, 14.
ieromonah, 53, 18 i 89, 30-31. Visarion, monahi cu acest nume, 52,
Vasile, arhiereu, mitropolit al Moldovei, 9, 16-17; 88, 12 si 21; passim.
30; 31; 51,21 si 87, 23. vistiernici, vezi: Ignatie (higa), loan,
Vasile, tatgl lui Nicolae Cogglniceanul, Jurja, Movila loan, Perecichiu Co-
10 n. 5. stea.
Vasile, monahi cu acest nume, 53, 9, 29; Visa, 68, 36; 72, 29; 106, 7 si 111,
89, 18 si 90, 11. 13.
Vasile I Dimitrievici, mare cneaz de Vitalie, monah, 53, 4 si 89, 10.
Moskova, bunicul dupg mamá al Vitolt, boier moldovean, 36; 61, 25
doamnei Evdochia, 39; 74, 7 si 98, 25.
112, 25. Vlad, 67, 21; 71, 1; 104, 15 si 109, 8.
Vasiliev A. A., 28 n. 2. Vlad, boier moldovean, 62, 14 si
Vasilisa, nume de origing ruteang, 18. 99, 8 9.
Vasilisa, 66, 25; 74, 12; 103, 6 si Vlad, popg, 70, 19 si 108, 17.
112, 30. Vlad V, domn al Tgrii Românesti,
Vasilisa, doamng, rudg a lui Alexandru fiul lui Vlad Cglugg.rul, 29; 51, 7 si
cel Bun, 50, 15 si 86, 15. 87, 7; mama si sora, 51, 7-8 si
Vas ilisa, fiica boierului moldovean 87, 7-8.
Mete() Cosilg, 36; 62, 8-9 si 99, 3-4. Vlad Ceilugärul, domn al Tärii Roma-
Vaslui, loc., boierii lui *tefan ce! Mare, nesti ; act dela, in care e amintit
cgzuti in lupta dela, 38; 72, 5-9 si pomelnicul mângstirei Govora, 21 si
110, 22-26. n. 4; fiul, 29.
Vasutca, nume de origing ruteang, 18. Vladislav, 69, 3 si 106, 3.
Vasutca, 63, 11; 69, 11; 72, 26; 79, 5; Vladislav II, domn al Tdrii Românesti,
1-2; 106, 24; 111,10 si 117, 26. act dela, in care e amintit pomelni-
Vavila, ieromonah, 56, 20 si 93, 9. cul mgngstirei Cozia, 21 si n. 3.
Villenii, din Roman, biserica, zidità Vladu, 65, 25 i 101, 34.
de postelnicul Cozma *arpe, 39. Vlaicul, 69, 18-19 si 106, 36.
Vdscan, 80, 6 si 118, 22. Vlaicul, monah, 64, 12 si 100, 30.
V.dscan, popg, 81, 23 si 119, 27. Vlasie, 71, 28, 34; 110, 15 si 113, 10.
Vdlcan, 68, 28 i 105, 35. Vlasie, monah, 55, 33 si 92, 20.

www.dacoromanica.ro
164 DAMIAN P. BOGDAN

VIcidescu I., se lndoieste de contem- Wolanski, publica' un act dela Alexan-


poraneitatea pomelnicului mândstirei dru cel Bun, 26.
Bistrita, 19 si 20 n. 1. Wood, lampa, rolul ei In citirea texte-
Vodotia, nume de origina' ruteand, 18. lor ilizibile, 43.
Vodotia, sotia boierului moldovean
Jurj, 61, 26-27 si 98, 26-27. Xenia, 12 n. 1.
Vodotia, vezi i Evdochia.
Voica, 67, 8; 79, 17; 103, 33 si 118, 4. Zacialele, 15 si 18.
Voica, munteancit dela Chilia, 63, 21 Zad,dc loan, SO ap. c. si 118, ap. c.
si 100, 11. Zaharia, 63, 5; 66, 8; 99, 27 si 102.
Voico, 67, 22 si 104, 16. 18.
Voicu, 68, 18 si 105, 21. Zaharia, monah, 58, 15 si 95, 3.
Voina, 73, 5 si 111, 20. Zaharia, popi cu acest nume, 68, 38;
Voineag, 67, 17 si 104, 8. 70, 4; 106, 10 si 107, 32.
Volodimirovici, vezi Ivan Volodimi- Zanea, 66, 31 si 103, 15.
rovici. Zberea, parciilab al Cetdtii Noui (Ro-
Vonifantie, monah, 60 ap. c. s't 97 ap. c. man), sub Petru Rares, 40; 80,
vornici, vezi: Boldur Sima, Dolha, 16-17 si 118, 30-31.
Jurj, Efrem, Goian, Hamza, Hrand Zlat, 77 ap. c. si 116 ap. c.
Steful, Ion, Mogdldea loan, Nicoard, Zograf, mandstire la Athos, act al lui
Perecichiu Costea, Septelici Rdc'd- Stefan cel Mare, destinat, 36 ; vezi
tdu si Ureche Nistor. pomelnicele.
Vrcinceanu, 63, 14 si 100, 3. Zoica, 64, 4 si 100, 22.
Vrienia, 58, 25 ;si 95, 13. Zosim, 81, 14 si 119, 18.
Yui, 69, 29; 70, 36; 107, 14 si 109, 6. zugrap, 54, 32 si 91, 18.

www.dacoromanica.ro
Planşa I

- J UI' mânăstirel Bistriţa


Inceputul Pomelmcu
(Fila 11')

www.dacoromanica.ro
Planşa II

"" l' . . ,
.
1�1:�K C,.r.0Ifl�YknO'�OrCHT�
f/t\tt nttCA�HI\"orOAtl1l'O" li� Cit
·n�Nrrfr"ftl'''. llE�AC�fi�7('A"
nrM�.ttA� "�"6ri/{fi;r(�ut4: /

lă",f'l'.IH AHllOCEJOE. "A"M\t".. � / .,.. -

r�A .. /"Att'0A-":f�lt\. HAttTL�


IrI1 �\""VOA/"1I0. t1� H I\TJa5;t'AJtW .'

Jl('rON�"�O ttli!l�Otpf7{"h •

"T'AHtfAfiHCAVt1 • "TAI(D"fiIlIH

r!� �MnlC1I���!:,�!�<�i- .
.•
lY["J,JA\A' 4�" I1W KI. C 'F1l' AnA"-" "r

nj .rhl·CTf"W���t���"E:-
. �ET10Mf1t1A"'TCJt\YAr01�trfHtt,
�CJ' TT O�At!E5f M:' ti MOA}0:fiA�Jt'
I r;;--./ HU\-'tA\,. HJf\'( C'" 7p' J, C.Li : r--J

I �A .- ....., /.
TI OM1k N Hr t1� fA 1\OC" A � 111t1�r�rl1\
/

f �fMA""f�, nOMT-ltllrH':o
r-Ii A �A riO f fi o.It"'· [fIM ,IiNJ1
rH�."r�Ano uo .ar . 'TlOM'il '
.
Fila 2V din Pomelnicul mânăstirei Bistriţa.
www.dacoromanica.ro
Planşa III

" 41 . 4 .;

. .
,
. /,." .

.,' ti ti r", ''\0 C '1:"-.1; li O f·1i O t'J it\.


" '--

"Î-�' n�T'�A�Of�O�A\
. . /

OM�"....
.- ,....

• .

rOMANAKOfl\O��.
. f.lOMi-'HHVIt,
'UOM+"HrtÎ" fTEtA"AKOEIUI�A'.
nOM+NHFH7 ,iiFAfiOiliO;'-'" ·

. fiCvTT.�M�NHl H TI'A1S.0CAA1iHAld�Q
" rJ ' / / ,

�� A,+ ÂAE�ţl�' A1iG'EJi�,ArA\/ .

KCl'f'"Ntt��OI�«T/tl'AC:V�' �CJ�kl
�±A.l!-CE�.: !;Yf�TrAEfYO� :Oi?'!A .

�A. HM:!'PfH7 ANi!.T'ACI� • .

":l""T"At1t\�·_ r IK�M.A�! Ii�:


. IL),'l��rirEHAt1NA' rll'\.�
�Â,ifl' tir-JK�KAJ"A"C,,�.� ';. " ,

Hr;r(A\ ANAC�ACI�·' ......."" .,.."...��

n OM -t' t1HrE" ti It fA ilO f fi t,'.' .'


, no.Mrf:I1HrH� 'r-:.f i li f\�fM
'- r
.

A/h Hr"JI'A'.e-roMAp l tf\ -·

tiC """.,} �E�NfrP,� Hf;." . . .

• tf� Jt\II,A"E�I1 '


• \oi' .i· .. " 4- 10;, . 2� �•
""""
� """'

Fila 3r din Pomelnicul mânăstirei Bistriţa.

www.dacoromanica.ro
Planşa IV

Fila 3V din Pomelnicul mânăstirei Bistri ţa

www.dacoromanica.ro
Planş&. V

-." - r-1( �I I

ti\n�fiO t\,$;"
. (\ O'JtI1Kr'ltJ,UlIi' j

"
,A,VrMfiO�Ii.,l,� t\ro,no�lr.� · ��� . :
��"�. ,}\:\ţ\ţ\OI1�h,��otT\o��e,r, .
A r\ t1A • Y\ S � j\I\� \Â • �rt re, • tU"A"..\' �J

r! ....: L) 11.�:J1
, i\ J� 66 \ • fi.' t,t r l' C (� , ,\�\ • � �\ fi li "" it ' tvJ -
.. ( ., I
.
'
V
,..
.
,
/
,--

.L � '-' �,..,
t n�Jll-l1"r!1�'-!1�'Ab"(1l6" �A-rO
r'
Z-,A�

�V"l\A\o Lti� 1W bO f"',.A,AtiA ti, f li'


I J,lf.t.., ,N'�(rf !i�){f(h
tAttA�O�ObbJ •

,aA�r��1idE KO,!,lJl ti (Hit( Era LOA,," •

. t�E �AH� nETPAlfIl(A n}TpA.


.
, •

�A"iÂ\ • �NM'" • AHN;f\ • 11 MATffi


.Ii. Cq;rA�· ,-. f � ,.-.J �

n o�'ft1�rH"'l1;!A\ !:��(�� Hnn · fi

I ,mItIiAf'OFttA l\." AAf�AHhfO


f b.,
'1 bh � MA�11 ir; HAc.rrA •

�� r 1* � A M A tJ

t\ ""f1��M .. " 'f2:"
"'q
;

J\,wtit\l't4'\ M "fi'h, H (H'f"f'" (J\\


�� .

IT' .

Atif'tAt1H/f\ �

Fila 4r din Pomelnicul mânăstirei Bistriţa

www.dacoromanica.ro
PlanşalVI

Fila" v din Pomelnicul mânăstirei Bistriţa

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
Planşa VIII

Sfârşitul Pome l fileului mânăstirei Bistriţa


.

(Fila 53V)

www.dacoromanica.ro
ADDENDA ET CORRIGENDA
La p. 12 rändul 12, lnainte de Pomelnicul, adaoga: intre manuscrisele
slave sub cota 78,
La p. 39 randul 7 suprima de Moskova 0 adaoga: de Kiev, Vasile, de
fapt Vladimir 1), care e Vladimir Olgerdovici, mare cneaz de Kiev. Dupti
el urmeaza, fiul sax' Alexandru (01elko), tatal doamnei Evdochia dela Kiev,
deci socrul lui *tefan cel Mare. E pomenit apoi marele cneaz de Moskova,
La p. 57 randul 3 adaoga.: apppu Ownikula ; IMICK0114.

La p. 96 rändul 7 adaoga: al Antonidei; al Magdalinei; al Marinei; al


Macrinei.
La p. 100 aparat critic adaoga: 6... / si Jurjia.

1) Cf. Damian P. Bogdan, Pomelnicul mdndstirei Bistrita si rudeniile


dela Kiev si dela Moskova ale lui .Ftejan cel Mare, Bucuresti, 1940, p. 6-8.

www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL
P ag.
Importanta pomelnicului si editia de fata 5-6
Pomelnicul si studiile anterioare asupra lui 6-9
ralmdcirea din 1750 si editia de fatà 9-12
Descrierea pomelnicului 12-18
Formatul, 12. Paginatia, 12-13. Materialul de scris, 13.
Leglitura, 13-14. Starea de conservare, 14. Scrisoarea, 14.
1Vumarul rdndurilor, 14. Cerneala, 14-15. Abrevierile, 15.
PunctuaIia, 15-16. Imbinarile, 16. Ornamentalia, 16.
Scribii Pomdnicului, 16-17.,Stersaturile din Ponzelnic, 17-18
Spaiiiie initial albe ale Pomelnicului, 18. Limba Ponzelnicului, 18
Data si autenticitatea pomelnicului 19-26
Data, 19-24. Autenticitatea, 24-26.
Cuprinsul Pomelnicului 26-41
Metoda de lucru 41-43
Prescurtäri cu completliri obisnuite in textul Pomelnicului 45-46
Textul Pomelnicului 47-82
Traducerea Pomelnicului 83-120
Résumé 121-124
Indice 125-164
Anexele
Plana I. Inceputul Pomelnicului män5stirei Bistrita .
Plana II. Fila 21r din pomelnieul nan5stirei Bistrita .
P/ansa /II. Fila 3r din Pomelnicul mdnAstirei Bistrita .
Plana IV. Fila 3'r din Pomelnicul mangstirei Bistrita .
Plana V. Fila 4' din Pomelnicul mArastirei Bistrita .
Plana VI. Fila 4'r din Pomelnicul mangstirei Bistrita .
Plana VII. Fila 19r din Pomelnicul man5.stirei Bistrita .
Plana VIII. SfArsitul Pomelnicului nAn'a'stirei Bistrita .
Addenda et Corrigenda 165
Cuprinsul 166

www.dacoromanica.ro
MONITORUL OFICIAL $1
IMPRIMERIILE STATULUI
IMPRIMERIA NATIONALX,
SUCURE$TI - 1941

www.dacoromanica.ro