Sunteți pe pagina 1din 31

S.C. S.R.

PROIECT DE CURS

“Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiului”

TEMA:
ACTE DE AUTORITATE EMISE DE ADMINISTRATORUL OPERATORULUI
ECONOMIC
Dispozitie privind organizarea instruirii personalului
Instructiuni de aparare impotriva incendiilor
Dispozitie privind lucrul cu foc deschis şi fumatul

ÎNDRUMĂTOR AUTOR
Dumitru STRUGARIU Denisa-Elena ALDEA

BUCUREŞTI 2011
1. Prezentare generala a societatii

Date de identificare:
SC LUX SRL cu sediul social in str. Sperantei nr. 1, tel: 021.000.000, fax: 021.000.001

Obiect de activitate:
Prelucrare si operare date informatice si baze de date pentru terte persoane.

Materiale si echipamente utilizate:


Computere, imprimante, aparatura specifica activitatii de birou (fax, copiator,scaner), hartie si alte
echipamente de birotica.

Prezentarea generală a construcţiei:


Construcţia consta intr-un singur corp de cladire cu nivel parter, suprafata totala este de 90 mp, în
cladire functionand doar SC LUX SRL
3 camere pentru activitati curente: suprafata 20mp/camera
hol acces, grup sanitar, oficiu
Terenul pe care se afla cladirea are următoarele vecinătăţi:
o La nord - Str.Vasile Lascar
o La est - Str.Nacu
o La vest - Locuinţe
o La sud - Bd. Carol
Prin modul de amplasare al clădirii sunt asigurate distanţele de siguranţă dintre aceasta şi
construcţiile vecine, respectându-se prevederile art.2.2.2., 2.1.9. şi 5.2.5. din Normativul de siguranţă
la foc a construcţiilor indicativ: P. 118/99.

Tipul şi particularităţile construcţiei


Construcţia este o clădire din categoria clădire civilă
În sediul societatii se pot afla simultan maximum 10 persoane.
Numărul căilor de evacuare: - două
- accesul principal uşa cu lăţimea de 1,1m;
- uşa de acces secundar cu lăţimea de 0.80m.
Instalaţiile utilitare aferente construcţiei (încălzire, sanitare, electrice, gaze) au fost realizate cu
prevederile reglementărilor tehnice specifice la data proiectării şi realizării construcţiei (clădirea este
în funcţiune). Aceste utilităţi sunt racordate la reţelele utilitare ale oraşului.
Structura de rezistenţă a clădirii:
- fundaţie de beton armat;
- pereţi de închidere, stâlpi şi grinzi din beton armat;
- planşeu din beton armat;
- învelitoare bituminoasă pe placă tip, de beton armat (acoperiş tip terasă).
Finisajele interioare sunt de regulă incombustibile.
Conform prevederilor Normativul P118/99 construcţia se încadrează în gradul I-II de
rezistenţă la foc. Elementele structurale şi de compartimentare asigură siguranţa utilizatorilor, pe
timpul evacuării şi intervenţiei pe timp de incendiu.
Limitarea propagării incendiilor la interior este asigurată prin masurile constructive (pereţi,
planşee şi protecţia golurilor din acestea) care asigură preîntâmpinarea propagării incendiilor,
corespunzător gradului de rezistenţă la foc a construcţiei, in interiorul compartimentului de incendiu.
Prin distanţele de siguranţă şi soluţiile constructive adoptate propagarea incendiului prin
radiaţie sau convecţie atât la construcţiile învecinate cât şi spre acestea este posibilă în limitele de
timp normate (cca. 45 min) corespunzător GRF I de rezistenţă la foc.
Sistemul de evacuare a fumului şi după caz a gazelor fierbinţi: în caz de incendiu fumul şi
gazele fierbinţi rezultate in urma arderii sunt evacuate numai natural, prin golurile funcţionale ale
clădirii.
Categoria de importanţă: „C” - normală (conform H.G. 766/97);
Clasa de importanţă: „III” (conform Normativului P100/92);

Riscul de incendiu
Ţinând cont de caracteristicile constructive, natura activităţilor derulate şi de elementele de
protecţie la foc, spaţiile se încadrează la următoarele niveluri de risc de incendiu:
- risc mic de incendiu – birouri

Echiparea cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor

Instalaţii de semnalizare
Construcţia nu este prevăzute cu instalaţii de semnalizare a incendiilor

Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor


- tip (apă) - hidranţii exteriori de incendiu
Asigurarea apei de stingere din exterior se va efectua de la hidranţi stradali din zona.
Debitul teoretic necesar pentru stingerea din exterior a eventualelor incendii este de 20 l/s, conform
prevederilor STAS 1478.
Presiunea asigurată de distribuţia S.C. APA NOVA S.A. în zona este de 2-4 atm.
Timpul teoretic de funcţionare este 3 h;
Conexiunile pentru alimentarea autospecialelor de intervenţie ale serviciilor publice profesioniste
pentru situaţii de urgenţă ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Bucureşti se pot
realiza de la hidranţii stradali din zona.

Mijloace iniţiale de intervenţie


Pentru lichidarea începuturilor de incendiu se utilizează următoarele mijloace iniţiale de intervenţie:
- stingătoare portabile cu pulbere şi bioxid de carbon tip P6- 3 buc.;
Pentru anunţarea în caz de incendiu clădirea dispune de posturi telefonice fixe, iar pentru
alertarea personalului de sonerie alarmă.

Căi de acces, evacuare şi intervenţie


Accesul la obiectiv se asigură prin:
1.Căi de acces carosabile: -din Bd. Carol, Str. Vasile Lascar, Str. Nacu, Str. Italiana
2.Căi de acces pietonale :
Str. Sperantei - accesul principal (faţadă principală) – 1 usa de 1,10 m latime
Str. Nacu - accesul de serviciu - usa de 0,80 m latime
2. Prevederile legale care reglementeaza modul de intocmire a documentelor si/sau a
actelor de autoritate privind apararea impotriva incendiilor sunt urmatoarele:

 Legea 307/ 2006 care stabileste:


- obligatiile generale privind apararea impotriva incendiilor
- obligatiile Consiliului local si ale primarului
- obligatiile consiliului judetean si ale consiliului general al mun. Bucuresti
- obligatiile prefectului
- obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale
-obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului
- obligatiile proiectantilor si executantilor
- obligatiile cadrelor tehnice /personalului de specialitate cu atributii in domeniul
apararii impotriva incendiilor
- exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor
- constituirea si atributiile serviciilor de urgenta voluntare sau private
- drepturi, indemnizatii si despagubiri ce se acorda personalului serviciilor de
urgenta voluntare sau private
- raspunderea juridica
- OMAI 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, care
cuprinde:
- organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
- norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si executarea
constructiilor, instalatiilor si amenajarilor
- norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor,
instalatiilor si amenajarilor
- echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
- planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de
incendiu
- controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor
- OMAI 712/ 2005 pentru aprobarea dispoitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta, care cuprinde:
- cerinte specifice si categorii de instructaje – introductiv general
- specific loc de munca
- periodic
- pe schimb
- pt. Lucrari periculoase
- la recalificare profesionala
- pt. Personalul din exterior
- inregistrarea si confirmarea instructajului
- organizarea activitatii de instruire
- cerinte privind materialele necesare pentru instruirea in domeniul situatiilor de
urgenta
3. Acte de autoritate

S.C. LUX SRL


Strada Sperantei 1 , sector 2 BUCUREŞTI

DECIZIA

Nr. 25 din 01.01.2011


- organizarea instruirii personalului-

Având în vedere prevederile art. 19 lit. a, şi h, din Legea nr. 307/12. 07.2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, precum şi ale art. 37 alin (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civilă , republicată,
Ţinând cont de prevederile art. 5, 9 şi 17 din Normele Generale privind apărarea
împotriva incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/28.02.2007 şi
a Dispoziţiilor Generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă aprobate prin
ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/23.07.2005, modificat şi completat de ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/02.09.2005,
În baza Legii nr. 31 din 1990 republicată,

Directorul general al S.C. LUX SRL

DECIDE:

Art.1. Instruirea salariaţilor S.C. LUX SRL în domeniul situaţiilor de urgenţă ( incendii,
cutremure, inundaţii, explozii, prăbuşiri ale unor construcţii sau instalaţii etc. ), angajaţi permanent
sau temporar, este obligatorie şi constituie, conform legii, parte componentă a pregătirii profesionale.
Art.2. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza prin următoarele
categorii de instructaje:
- instructajul introductiv general ;
- instructajul specific locului de muncă ;
- instructajul periodic;
- instructaj special pentru lucrari periculoase
Art.3 Instructajul introductiv general va avea o durată de 8 ore şi se va executa cu următoarele
categorii de persoane :
- nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;
- salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă;
- lucrătorii temporari sau studenti aflati in perioada de practica
Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la:
a) conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi
activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice profilului
operatorului economic sau instituţiei;
b) managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva
incendiilor la nivelul operatorului economic sau al instituţiei;
c) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile,
instalaţiile, amenajările şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi
planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă;
d) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
e) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării
unui incendiu;
f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.
Instructajul introductiv general se efectuează de către cadrul tehnic cu atribuţii de prevenire şi
stingere a incendiilor, care are competenţa necesară. La încheierea instructajului introductiv general,
persoanele instruite vor fi verificate asupra cunoştinţelor acumulate. Nu vor fi admise la locurile de
muncă persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe.
Tematica orientativă pentru instructajul introductiv general este prezentată în anexă la prezenta
decizie.
Art. 4 Instructajul specific locului de muncă se execută individual de către şeful locului de
muncă respectiv, are durata de 8 ore şi se va desfăşura de regulă în perioada de lucru de probă.
La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreşte să se asigure participanţilor
cunoştinţe referitoare la:
a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de
muncă;
b) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi
cauzele potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a
acestora;
c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de
siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a avariilor
tehnologice;
d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
e) concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi conţinutul documentelor
operative de răspuns;
f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, cauzelor potenţiale de incendiu şi
realizarea măsurilor specifice de protecţie civilă.
Instructajul specific locului de muncă se mai efectuează şi în următoarele cazuri:
a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;
b) când au fost introduse noi tehnologii / unitati de operare;
c) la reluarea activităţii după producerea unui incendiu, explozii sau situaţii de urgenţă.
Durata instructajului specific locului de muncă este de 8 ore.
Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt
urmate în mod obligatoriu de demonstraţii practice.
Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe
bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare.
Art.5. Instructajul periodic se va executa lunar cu personalul administrativ de intretinere si
curatenie, şi semestrial cu celelalte categorii de personal, de către şeful (conducătorul) locului de
muncă, cu asistenţa tehnică a cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor,
pe durata a cel puţin două ore. Instructajul periodic se execută pe baza unei tematici anuale şi a
graficului de instruire, anexe care fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art.6. Instructajul special pentru lucrări periculoase (sudare, tăiere sau lipire cu flacără, lucrări
care pot provoca scântei electrice sau mecanice, arcuri electrice, etc.) se efectuează de conducătorul
formaţiei de lucru privind tehnologia de execuţie şi de conducătorul locului de muncă pentru
probleme specifice.
Art.7. Personalul societăţii va putea începe lucrul numai după ce şi-a însuşit următoarele
cunoştinţe minime :
- regulamentul de ordine interioară al societăţii;
- prevederile legislaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă, în părţile ce-i privesc;
- normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice locului de muncă;
- cunoaşterea şi mânuirea mijloacelor de primă intervenţie din dotarea locului de muncă;
- modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
Personalul societăţii care execută lucrări sau desfăşoară activităţi în alte puncte de lucru,
vor fi instruiţi în aceste locuri de către conducătorii locurilor de muncă respective cu problematica
respectivă.
Art.8.Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se certifică prin înscrisuri realizate cu cerneală
sau pastă, în fişele individuale de instructaj. După completare fişa individuală de instructaj se
semnează atât de persoana instruită cât şi de cea care a efectuat instructajul.
Art.9. Participarea salariaţilor la instructajele şi activităţile organizate în domeniul situaţiilor de
urgenţă este obligatorie, absenţa nejustificată se sancţionează conform regulamentului de ordine
interioară şi a prevederilor legale în vigoare.
Art.10. Anexele alăturate, „Tematica de instruire a personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă ”
si testele de verificare fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.11.Conţinutul prezentei decizii va fi adus la cunoştinţa întregului personal în părţile care-l
privesc.

DIRECTOR GENERAL
APROBAT
DIRECTOR GENERAL

TEMATICA ORIENTATIVA DE INSTRUIRE A SALARIATILOR IN


DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
IN ANUL 2011

luna Tematica de instruire Participanţi Cine Obs.


execută
A INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL (LA
ANGAJARE)

- Legea nr. 307/2006-Legea apărării împotriva - noii angajaţi


incendiilor, art. 1-5 – dispoziţii generale;Cap. - salariaţii
IIsecţiunea 1,art.6-12 - obligatii generale; Cap. transferaţi de la Persoana/persoan
IIsecţiunea a 6-a art. 19-22 - obligatiile alte societăţi; ele desemnate prin
administratorului,conducătorului instituţiei, - lucrătorii decizie/dispoziţie
utilizatorului şi salariatului; sezonieri,
Cap.V, art. 43-46 - raspunderea juridica temporari sau
- Legea 481/2004 privind protectia civilă zilieri;
republicată -studenţii şi
Cap. I, art. 1-9 - dispozitii generale elevii în
Cap.II, art. 10-16 - organizarea protectiei civile practică.
Cap. III, art. 17-20 – drepturile şi obligaţiile
cetăţenilor
-OG nr.21/2004, aprobată cu completări şi
modificări prin Legea nr.15/2005privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
- OMAI nr. 712/2005- completat şi modificat de
OMAI nr. 786/2005 - instruirea salariaţilor în
domeniul sit. de urgentă
art. 1-5 - scopul şi domeniul de aplicare
art. 6-9 - cerinţe specifice si categorii de
instructaje
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de
Aparare Impotriva Incendiilor art.1-20 ; art. 97-
106
- Acte de autoritate, documente, evidenţe şi
instrucţiuni specifice de apărare împotriva
incendiilor ;
- Mijloace tehnice de apărare împotriva
incendiilor din dotare, (cunoaştere,mânuire,
întreţinere) ;

- Modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii


de urgenţă.
B INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE
MUNCA
- OMAI 712/2005- completat şi modificat de
OMAI nr. 786/2005 - instruirea salariatilor in tot personalul Şefii/conducătorii
domeniul situatiilor de urgenta - art. 16-20 la angajare locurilor de muncă
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de după I.I.G.
Aparare Impotriva Incendiilor art. 21-36 şi anexa
1 organizarea apărării împotriva incendiilor la
locul de muncă;art.80-96 –Masuri gen. de
prevenire a incendiilor la exploatarea costructiilor
,instalatiilor si amenajarilor;art.123-143-
Echiparea si dotatrea cu mijloace tehnice de
apărare împotriva incendiilor
- Caracteristicile fizico-chimice ale materialelor la
locul de muncă;
- Cauze potenţiale de incendiu/explozie specifice;
- Mijloace tehnice de apărare împotriva
incendiilor din dotarea locului de muncă ;
- Organizarea intervenţiei la locul de muncă,
atribuţiile salariaţilor ;
- sarcini specifice pentru prevenirea S.U.

C INSTRUCTAJUL PERIODIC
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă – art.
1-3;9 Şefii/conducătorii
Ianuarie - O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de toti salariatii locurilor de muncă
Aparare Impotriva Incendiilor Art.107 -115 - căi care se
de acces, evacuare şi intervenţie instruiesc lunar
- Instrucţiuni specifice ;
- Mânuirea mijloacelor de primă intervenţie,
Februarie - Legea nr.307/2006 art.22 -//-
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de tot salariatii
Aparare ImpotrivaIncendiilor Atr.97-106 care se
- Instrucţiuni specifice instruiesc lunar

- Legea nr. 481/2004- privind Protectia civila -//-


art. 20 - obligatiile cetăţenilor pentru protectia
Martie civila toti salariaţii
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de care se
Aparare Impotriva Incendiilor art.5-9 – continutul instruiesc lunar
organizarii activitatii de aparare impotriva
incendiilor ;structuri cu atributii de aparare
impotriva incendiilor ;art.144-147
- ex. practic de alarmare şi evacuare
Aprilie - O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de toti salariatii -//-
Aparare Impotriva Incendiilor Art.71- care se
78 evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor instruiesc lunar
de intervenţie;
- O.M.A.I. NR.1184 /2006 –Norme privind
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare
in Situatii de Urgenta ; Art.1-15
- Instrucţiuni specifice
- Legea nr. 481/2004- republicată protectia civila -//-
toti salariatii
art. 40-44 - instiintarea,avertizarea si alarmarea
care se
populatiei
Mai instruiesc lunar
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de
Aparare Impotriva Incendiilor Art.80-96
- Instrucţiuni specifice
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de -//-
Aparare Impotriva Incendiilor Art.95-96 -Masuri
pentru perioadele caniculare sau secetoase
toti salariatii
- Instrucţiuni specifice
care se
Iunie - Exercitii practice cu echipele de prima
instruiesc lunar
interventie de pe locul de muncă si proceduri
privind mânuirea mijloacelor de prima interventie
din dotare cu fiecare salariat în parte.

Legea 481/2004 republicatăart.32-37 pregătirea -//-


pentru protecţia civilă; toti salariatii
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de care se
Iulie
Aparare Impotriva Incendiilor Art.21-36 instruiesc lunar
- Instrucţiuni specifice
- HGR nr.560/2005 categorii de construcţii -//-
oblig. ad. prot. civilă toti salariatii
-O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de care se
August Aparare Impotriva Incendiilor Art.107-122 ; instruiesc lunar
- Instrucţiuni specifice

- Exerciţiu practic de alarmare,evacuare şi -//-


stingere
toti salariatii
care se
Septembrie - O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de
instruiesc lunar
Aparare Impotriva Incendiilor Art.63-68
- Instrucţiuni specifice

Legea nr. 481/2004-Protectia civila -//-


art. 31-34 - Obligatiile salariatilor si pregatirea toti salariatii
protectiei civile care se
Octombrie O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de instruiesc lunar
Aparare Impotriva Incendiilor Art.97-105
- Instrucţiuni specifice
Legea nr. 481/2004-Protectia civila -//-
art. 56-59 -Evacuarea populatiei
O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale de
Noiembrie Aparare Impotriva Incendiilor Art. 148-153
- Instrucţiuni specifice toti salariatii
care se
instruiesc lunar

- OMAI nr. 712/2005 completat şi modificat -//-


Decembrie de OMAI 786/2005 pentru aprobarea
Dispoziţiilor Generale privind instruirea
toti salariatii
salariaţilor în domeniul situaţiilor de
care se
urgenţă
instruiesc lunar
Verificarea anuala pe baza de teste tip chestionar
asupra nivelului de insusire si cunoastere a
problematicii care a facut obiectul instructajului
periodic

TEMATICA ORIENTATIVA PENTRU INSTRUCTAJ PERIODIC PENTRU SALARIAŢII CARE SE


INSTRUIESC SEMESTRIAL

perioada Tematica de instruire Cine Cine conduce Obs.


participă
Sem.I - Legea nr.307/2006 privind apărarea Şefii/conducăto
împotriva incendiilor art.19-22 Toti rii locurilor de
- Legea nr. 481/2004- republicată salariatii muncă
protectia civila art. 40-44 - care se
instiintarea,avertizarea si alarmarea instruiesc
semestrial
populatiei
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale
de Aparare Impotriva Incendiilor Art.80-
96
- Instrucţiuni specifice
Sem. II - Exerciţiu practic de Toti Şefii/conducăto
alarmare,evacuare şi stingere salariatii rii locurilor de
care se muncă
- O.M.A.I Nr.163/2007-Norme Generale instruiesc
semestrial
de Aparare Impotriva Incendiilor Art.63-
68
- Instrucţiuni specifice
Legea nr. 481/2004-Protectia civila
art. 56-59 -Evacuarea populatiei
- OMAI nr. 712/2005
completat şi modificat de OMAI
786/2005 pentru aprobarea
Dispoziţiilor Generale privind
instruirea salariaţilor în domeniul
situaţiilor de urgenţă
Verificarea anuala pe baza de teste tip
chestionar asupra nivelului de însuşire
si cunoastere a problematicii care a
facut obiectul instructajului periodic

ÎNTOCMIT
Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
Nume……………………..
Prenume…………………
Data………………………

Test pentru verificarea cunoştinţelor după efectuarea instructajului introductiv general (la angajare)
- pentru personalul cu studii superioare/funcţii de conducere -

Încercuiţi răspunsurile corecte sau completaţi răspunsurile acolo unde lipsesc

1. La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de


personalul de pe locurile de muncă şi/sau de forţele de intervenţie, în caz de incendiu, se au în
vedere şi următoarele cerinţe:
a) să nu se îngreuneze activitatea în locul de muncă respectiv;
b) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de focarele cele
mai probabile;
c) …………………………………………………………..;
d) să nu fie blocate cu maşini, utilaje, instalaţii, mobilier, materii prime sau materiale;
e) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

2. Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi


amenajărilor privesc:
a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activităţilor, pe timpul
desfăşurării şi după încheierea acestora;
b)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………;
c) menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea
echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
3. Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:
a) alarmarea;
b) instruirea personalului;
c) evacuarea;
d) funcţionarea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingerea incendiilor;
e) stingerea incendiului.

4. Controlul propriu al respectării normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare împotriva


incendiilor se efectuează de:
a) structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului
economic/instituţiei/localităţii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;
b) persoana desemnată cu securitatea şi sănătatea în muncă;
c) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice, voluntare şi private;
d) şefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz.
5. Pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate se
prevăd:
a) instalaţii de protecţie împotriva incendiilor;
b) …………………………………………………………………………….;
c) lăzi cu nisip, prelate umede, vase cu apă;
d) utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie.
e) hidranţi interiori, exteriori, instalaţii tip sprinklere sau drencere.

6. Legăturile la pământ trebuie verificate astfel:


a) ……………………………………;
b) săptămânal, continuitatea legăturilor;
c) periodic, prin personal specializat se măsoară valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de
pământ, precum şi asigurarea continuităţii la instalaţiile electrice.

RĂSPUNSURI CORECTE
1. b); c) înălţimea de montare să fie accesibilă; e).
2.a);b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori
a consecinţelor incendiilor;c);d) întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor.
3. a); c); e);
4. a); c); d);
5. a); b) stingătoare şi alte aparate de stins incendii; d);
6. a)zilnic, vizual; c).
Test pentru verificarea cunoştinţelor după efectuarea instructajului introductiv general (la angajare)
Pentru personalul cu studii generale şi medii

Încercuiţi răspunsurile corecte


1. Elementele arderii sunt:
a) materialele şi substanţe combustibile şi inflamabile;
b) oxigenul;
c) sursa de aprindere;
d) focul deschis.
2. Fumatul se execută în următoarele locuri:
a) la grupurile sanitare;
b) în vestiar;
c) pe culoare şi în locuri fără pericol de incendiu;
d) în locuri special amenajate, stabilite prin decizie/dispoziţie, marcate cu indicator „LOC
PENTRU FUMAT”, şi dotat cu scrumiere, vase cu apă, lăzi de nisip etc.
3. Incendiile de natură electrică se sting cu:
a) apă;
b) spumă chimică;
c) pulberi;
d) gaze inerte;
e) spumă mecanică.
4. În cazul în care observaţi o defecţiune la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva
incendiilor ( hidranţi interiori, exteriori, instalaţii de semnalizare, stingătoare etc.) anunţaţi
imediat pe:
a) cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul p.s.i.;
b) conducătorul locului de muncă;
c) pompierii militari;
d) conducerea societăţii.
5. În cazul izbucnirii unui incendiu la locul dumneavoastră de muncă procedaţi astfel:
a) acţionaţi cu stingătorul din dotare;
b) puneţi în funcţiune hidrantul interior;
c) acţionaţi , în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu.

RĂSPUNSURI CORECTE
1. a); b); c);
2. d);
3. c); d).
4. b);
5. c).
S.C. LUX SRL
Strada Sperantei nr.1 , sector 2 BUCUREŞTI

DECIZIA

Nr. 23 din 01.01.2011


instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de
muncă

Având în vedere prevederile art. 19 lit. a,şi g, din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor,
Ţinând cont de prevederile art. 5,9, şi 17lit. b), din Normele Generale privind apărarea
împotriva incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din
28.02.2007.
În baza Legii nr. 31 din 1990 republicată,

Directorul General al S.C. LUX SRL

DECIDE:

Art. 1 În toate spaţiile societăţii , se vor respecta măsurile de apărare împotriva incendiilor
prevăzute în Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor , celelalte dispoziţii generale , norme şi
normative care au incidenţă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al situaţiilor de urgenţă,
precum şi instrucţiunile proprii specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi procedurile prezentate
în anexele 1- 6 , care fac parte integrantă din prezenta decizie.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se întocmesc pentru următoarele locuri de muncă:
- spatii cu destinatie lucrativa – birouri / sala de intalnire
- spatii cu destinatie administrativa - oficiu

Art. 2 Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:


- prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;
- obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
- regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea echipamentelor
potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii,
întreţinere, etc
- evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;
- prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile,
traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a
acestora.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful de departament, se
verifică de cadrul tehnic si se aprobă de directorul general.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în întregime sau în sinteză, în funcţie
de volumul lor şi de condiţiile de la locul de muncă respectiv.
Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul
tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.
Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile specifice au obligaţia
să le studieze, să le însuşească şi să le aplice.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informaţiile
din planurile de intervenţie, acolo unde acestea sunt întocmite.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări,
dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi reglementări.
Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data
întocmirii/reviziei şi data aprobării.

Art. 3. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legale şi respectarea măsurilor de apărare


împotriva incendiilor prevăzute în actele normative şi în instrucţiunile proprii specifice , salariaţii
societăţii, pe lângă obligaţiile legale prevăzute în Legea nr. 307/2006, au şi următoarele atribuţii şi
responsabilităţi:

Personalul cu functii de conducere (manageri,şefi departamente) din cadrul societăţii, în


domeniul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor are următoarele obligaţii principale:
1. organizează, îndrumă şi controlează, potrivit legislaţiei în vigoare, activitatea de prevenire şi
stingerea incendiilor în sectoarele de activitate pe care le coordonează;
2. să asigure organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă ;
3. organizează şi execută instruirea personalului din subordine, cu sprijinul cadrului tehnic cu
atribuţii de p.s.i., asigură testarea personalului şi verifică eficienţa instruirii;
4. identifică pericolele de incendiu şi iau măsuri de înlăturare a acestora;
5. propun dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de primă intervenţie prevăzute de norme şi
acţionează pentru menţinerea acestora în stare de funcţionare;
6. asigură şi răspund de instruirea personalului pentru intervenţia în caz de incendiu,
coordonează acţiunea de stingere până la sosirea celorlalte forţe de intervenţie;
7. controlează şi urmăresc respectarea măsurilor stabilite pentru executarea lucrărilor cu foc
deschis şi a regulilor privind fumatul;
8. răspund de realizarea la termenele stabilite a măsurilor de prevenire şi stingere a
incendiilor ce-i revin nemijlocit, precum şi a acelora care revin personalului din subordine;
9. iau măsuri pentru ca, permanent, căile de acces să rămână libere, neblocate, pentru a
permite la nevoie evacuarea în siguranţă a personalului;
10. menţin în permanenţă accesul liber la stingătoarele din dotare;
11. interzic utilizarea instalaţiilor electrice defecte sau improvizate;
12. răspund de respectarea disciplinei la locul de muncă de către personalul din subordine,
sancţionează în limitele drepturilor legale, sau propun sancţionarea celor vinovaţi de abateri
de la normele p.s.i. .

Personalul cu functii de executie, indiferent de natura angajării, pe linia apărării împotriva


incendiilor, are următoarele obligaţii principale:

1.să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite de conducerea


societăţii sau de persoanele desemnate de aceasta;
1. să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de conducătorii locurilor de muncă sau de
persoanele desemnate de acestea, aparatura şi echipamentele de lucru;
2. să respecte reglementările stabilite de conducerea societăţii privind executarea
lucrărilor cu foc deschis, fumatul şi gestionarea ambalajelor şi deşeurilor combustibile;
3. să cunoască modul de folosire a mijloacelor de primă intervenţie pentru stingerea
incendiilor din dotarea locului de muncă;
4. să comunice, imediat, conducerii societăţii ori persoanelor împuternicite de aceasta
orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi
orice defecţiune sesizată la sistemele de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
5. să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea societăţii, atât cât îi permit
cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva
incendiilor;
6. să participe la instructajele , exerciţiile şi aplicaţiile practice de stingere a incendiilor
organizate în cadrul societăţii;
7. să nu depună pe corpurile de încălzire, de iluminat sau tablouri electrice hârtii, ţesături,
îmbrăcăminte sau alte materiale combustibile;
8. să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat aflat într-o situaţie de
pericol.

Art.4 Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiului şi conducătorii


locurilor de muncă vor aduce la cunoştinţa întregului personal conţinutul prezentei decizii şi vor lua
măsuri pentru afişarea instrucţiunilor specifice la fiecare loc de muncă.

DIRECTOR GENERAL
Anexa nr.1 la decizia nr.23 din 01.01. 2011 APROB
DIRECTOR GENERAL

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE ÎNCĂPERILOR CU


DESTINAŢIE LUCRATIVA
BIROU / SALA INTALNIRI

În încåperile pentru birouri, se vor lua măsuri de reducere, la minim, a pericolului de incendiu,
prin limitarea, la strictul necesar, a materialelor combustibile şi respectarea celorlalte reguli stabilite
prin dispoziţii ale Directorului General, cum ar fi fumatul, folosirea focului deschis, etc.
La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor decupla de la reteaua
electrică a încăperii, interzicându-se depozitarea lor, în stare caldă lângă materialele combustibile.
De asemenea, tot la terminarea programului, se vor evacua coşurile cu gunoi din fiecare încăpere.
Pe timpul exploatării instalaţiilor, echipamentelor şi aparaturii de calcul electronic, se va
asigura permanent menţinerea condiţiilor şi parametrilor de exploatare privind protecţia la foc,
cuprinse în documentaţiile de proiectare şi realizare a acestora.
Deşeurile de hârtie vor fi colectate şi îndepărtate din încăperile cu tehnică de calcul zilnic sau
de câte ori este nevoie.
Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters, îmbibate cu
substante de curatare care sunt inflamabile.
Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei, numai după întreruperea curentului
electric de la tabloul de alimentare, a reţelei electrice existente în încăperile societăţii, precum şi
verificarea existenţei altor surse de foc sau scântei.
În aceste încăperi se interzice:
 Fumatul şi focul deschis;
 Introducerea de materiale şi echipamente altele decât cele prevăzute în proiect;
 Folosirea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire neadecvate şi neomologate;
 Introducerea şi folosirea de lichide inflamabile cu excepţia celor folosite pentru
întreţinerea aparaturii şi în cantităţile strict necesare acestor operaţiuni.
În cazul producerii unui incendiu măsurile vor viza:
 Oprirea instalaţiei de climatizare;
 Alarmarea salariaţilor şi anunţarea incendiului conducerii societăţii şi pompierilor
militar;
 Scoaterea de sub tensiune a unităţilor periferice şi a celei centrale;
 Decuplarea generală de la tabloul principal de alimentare cu energie electrică;
 Evacuarea personalului, a bunurilor materiale de valoare şi materialelor
combustibile aflate în imediata apropiere a zonei de incendiu;
 Punerea în funcţiune a mijloacelor de stingere existente pe locul de muncă.

Pentru stingerea incendiilor în încăperile societăţii şi la echipamentele electronice se


recomandă folosirea stingătoarelor cu dioxid de carbon pentru servere şi cu pulberi
stingătoare pentru statiile de lucru.

ÎNTOCMIT VERIFICAT
Data
data actualizării

Anexa nr.2 la decizia nr.23 din 01.01. 2011 APROB


DIRECTOR GENERAL

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE ÎNCĂPERILOR CU


DESTINAŢIE ADMINISTRATIVA
OFICIU

În spaţiile administrative ale societăţii, lichidele combustibile (pentru curăţenie) vor fi păstrate
în ambalajele de comercializare, ermetic închise şi etichetate, (în locuri ferite de posibilitatea
izbucnirii unui eventual incendiu), numai în cantitate de maxim 2 l
Curăţirea pardoselii (mochetă, parchet, duşumea, etc), de regulă, se va face cu soluţii pe
bază de detergenţi; în cazuri speciale, se poate face şi cu produse inflamabile, numai la lumina zilei,
cu respectarea următoarelor reguli:
-scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice;
-stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrică;
-asigurarea ventilaţiei încăperilor respective, prin deschiderea ferestrelor;
-interzicerea folosirii ustensilelor (găleată, lighean, perie, etc) din material plastic sau a cârpelor
din fibre sintetice;
-interzicerea folosirii parchetinului în amestec cu benzina, neofilina, etc.;
-interzicerea folosirii focului deschis, a fumatului, precum şi utilizarea unor obiecte care pot
provoca scântei (brichete, chibrituri, etc).
La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice(cafetiere, cuptor, etc) se vor
decupla de la reteaua electrică a încăperii, interzicându-se depozitarea lor, în stare caldă lângă
materialele combustibile. De asemenea, tot la terminarea programului, se vor evacua coşurile cu
gunoi din încăpere.
Pe timpul exploatării aparatelor electrice, se va asigura permanent menţinerea condiţiilor şi
parametrilor de exploatare privind protecţia la foc, cuprinse în documentaţiile acestora.
Deşeurile de hârtie vor fi colectate şi îndepărtate din încăpe zilnic sau de câte ori este nevoie.
În aceste încăperi se interzice:
 Fumatul şi focul deschis;
 Introducerea de materiale şi echipamente altele decât cele prevăzute în proiect;
 Folosirea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire neadecvate şi neomologate;
 Introducerea şi folosirea de lichide inflamabile cu excepţia celor folosite pentru
întreţinerea aparaturii şi în cantităţile strict necesare acestor operaţiuni.
În cazul producerii unui incendiu măsurile vor viza:
 Oprirea instalaţiei de climatizare;
 Alarmarea salariaţilor şi anunţarea incendiului conducerii societăţii şi pompierilor
militar;
 Scoaterea de sub tensiune a unităţilor periferice şi a celei centrale;
 Decuplarea generală de la tabloul principal de alimentare cu energie electrică;
 Evacuarea personalului, a bunurilor materiale de valoare şi materialelor
combustibile aflate în imediata apropiere a zonei de incendiu;
 Punerea în funcţiune a mijloacelor de stingere existente pe locul de muncă.
Pentru stingerea incendiilor în încăperile societăţii şi la echipamentele electrice se
recomandă folosirea stingătoarelor cu dioxid de carbon şi cu pulberi.
ÎNTOCMIT VERIFICAT
Data data actualizării

Anexa nr. 3 la decizia nr. 23 din data de 01.01. 2011 APROB


DIRECTOR GENERAL

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA INSTALAŢIILE ELECTRICE

Instalaţiile de iluminat şi forţă vor fi întreţinute şi exploatate în conformitate cu


prevederile actelor normative în vigoare.
La utilajele specifice activităţii, tabloul de distribuţie a energiei electrice, precum şi
racordurile acestuia, se va menţine permanent gradul de protecţie adecvat în funcţie de activitatea
desfăşurată.
Executarea şi întreţinerea instalaţiei electrice se va efectua de către persoane
autorizate în acest sens.
Se interzice:
a) folosirea în stare defectă sau cu improvizaţii atât a instalaţiilor electrice, cât şi a
consumatorilor;
b) încărcarea instalaţiilor peste sarcina admisă, precum şi utilizarea componentelor în
stare defectă sau incompletă;
c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
d) folosirea de echipamente care nu corespund mediului;
e) introducerea de obiecte şi materiale în tabloul electric;
f) executarea de lucrări cu personal neautorizat pentru instalaţii electrice;
g) folosirea de protecţii confecţionate din materiale combustibile, la corpurile de iluminat
cu incandescenţă;
h) utilizarea aparatelor de încălzit în stare defectă, amplasate necorespunzător,
neadecvate mediului sau nesupravegheate;
i) folosirea de echipamente, aparatură, fără cunoşterea caracteristicilor şi parametrilor
de lucru;
j) suspendarea de instalaţiile electrice a diverselor materiale, precum şi blocarea
acestora;
k) lăsarea capetelor de conductori electrici neizolate, în cazul demontării parţiale a
instalaţiei;
l) utilizarea conductorilor, cablurilor care sub sarcină se încălzesc peste temperatura
admisă. În acest sens se va urmări temperatura învelişului de protecţie al conductorilor şi
cablurilor electrice astfel încât să nu se depăşească limitele admise;
m) utilizarea aparatelor, echipamentelor, utilajelor electrice, care nu au asigurate
protecţiile, izolările sau separările necesare, legarea la pământ, legarea la nul.
Aparatele electrice vor fi marcate cu plăcuţe din care să rezulte caracteristicile
principale.

ÎNTOCMIT VERIFICAT
Data data actualizării
Anexa nr.4 la decizia nr. 23 din 01.01. 2011 APROB
DIRECTOR GENERAL

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA INSTALAŢIILE DE GAZE NATURALE


OBLIGAŢIILE CONSUMATORILOR DE GAZE NATURALE
( Normativ I 6 – anexa 15 )

- să păstreze toate aprobările şi toată documentaţia tehnică pe baza căreia a realizat, revizuit sau
modificat instalaţia de gaze naturale;
- să respecte condiţiile impuse prin aprobările, avizele, acordurile energetice emise pentru
consumul de gaze naturale;
- să nu pună în funcţiune punctele de consum aprobate, înaintea efectuării recepţiei şi deschiderii
oficiale a gazelor de unitatea distribuitoare;
- să nu micşoreze sau să astupe suprafeţele vitrate, golurile pentru ventilare, accesul aerului
necesar arderii precum şi pentru evacuarea gazelor de ardere, prevăzute pentru asigurarea
siguranţei în exploatare;
- să întreţină instalaţiile în stare bună de funcţionare şi să le utilizeze în conformitate cu
instrucţiunile primite de la unitatea distribuitoare;
- să permită accesul delegaţilor unităţii distribuitoare pentru control, verificarea sau revizia
instalaţiilor;
- să anunţe de urgenţă biroul de reclamaţii al unităţii distribuitoare pentru orice defecţiune suferită
la instalaţia de utilizare şi ori de câte ori simt miros specific de gaze, atât în instalaţiile de
utilizare, cât şi în cele de distribuţie;
- să anunţe imediat biroul de reclamaţii, să stabilească de comun acord şi să execute manevrele
necesare aducerii la normal a funcţionării instalaţiilor, în cazul unor avarii în instalaţiile de gaze;
- să nu permită şi să nu execute modificări ale instalaţiilor existente, racordări sau desfiinţări de
puncte de consum, decât pe bază de aprobări legale şi numai prin societăţi care au agrement
tehnic în acest sens;
- să efectueze remedierea eventualelor defecţiuni ce pot apărea, numai prin societăţi agreate, cu
personal calificat pentru asemenea lucrări;
- să cureţe şi să menţină în perfectă stare de funcţionare, coşurile de evacuare a gazelor arse, prin
societăţi de specialitate;
- să permită racordarea la branşamentul şi instalaţia de utilizare a altor consumatori care au
aprobarea unităţii distribuitoare, cu obligaţia acestora de a contribui cu cotă parte la cheltuieli;
- să respecte dispoziţiile unităţii distribuitoare cu privire la funcţionarea în regim mixt de consum,
gaze naturale - combustibil lichid;
- să nu rupă sigiliile aplicate de unitatea distribuitoare;
- să nu intervină la contoare, nişe, cabine sau la staţiile de reglare – măsurare;
- să nu utilizeze gazele în alte scopuri, decât cele pentru care au fost aprobate;
- să plătească cantităţile de gaze consumate, la tarifele legal aprobate precum şi lucrările
executate şi serviciile prestate de unitatea distribuitoare;
- consumatorii industriali alimentaţi prin staţii de reglare racordate la sistemul de distribuţie, să
urmărească în mod continuu presiunea şi debitul gazelor naturale, prevăzând avertizoare optice
şi acustice pentru ieşirea din limitele prescrise a presiunii gazelor. Tipul avertizoarelor şi locul de
aplicare se fixează de comun acord cu unitatea de distribuţie;
- să anunţe imediat furnizorul, luând în acelaşi timp măsurile necesare de prevenire a accidentelor
tehnice şi umane, în cazul depăşirii presiunii de regim, sau în cazul în care aceasta scade sub
nivelul de funcţionare admis;
- să anunţe telefonic şi să obţină acceptul furnizorului pentru orice manevră la instalaţiile de gaze,
care poate duce la o variaţie bruscă a consumului;
În cazul în care se produc accidente care au drept urmare degradarea clădirilor în care se
găsesc instalaţiile sau a altor obiective din vecinătate precum şi vătămarea integrităţii corporale a
oricărei persoane, din cauza nerespectării obligaţiilor ce revin beneficiarului, stabilite, unitatea
distribuitoare este exonerată de orice răspundere.

ÎNTOCMIT VERIFICAT
Data data actualizării
Anexa nr.5 la decizia nr. 23 din 01.01. 2011 APROB
DIRECTOR GENERAL

INSTRUCTIUNI DE ORDINE INTERIOARĂ OBLIGATORIU DE URMAT PENTRU PERSOANELE DIN


EXTERIOR

Persoanele din afara societăţii se vor deplasa numai însoţite , pe traseele şi în locurile stabilite. Vor
respecta întocmai regulile şi măsurile de prevenire şi stingerea incendiilor stabilite în cadrul societăţii.

În caz de incendiu:
1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică.
2. Respectaţi întocmai instrucţiunile date de personalul societăţii sau cel de pază.
3. Parasiti în ordine incaperea în care va aflati, urmarând marcajele sau indicătoarele de securitate
sau consultaţi planul de evacuare.
4. Alăturaţi-vă unui grup.
5. Dacă va aflaţi la etaj, coborâţi calm scările la parter şi de aici către exteriorul cladirii.
6. Nu reveniţi la locul incendiului decât chemaţi de persoanele cu competenţă, organizatori ai
intervenţiei.
7. În cazul în care dvs. observaţi un început de incendiu, aveti obligatia să anuntati imediat
personalul societăţii sau cel de pază, acordand după posibilitate, ajutor în vederea limitarii şi stingerii
incendiilor.
8. În caz de incendiu, aveti obligatia să acordaţi ajutor, când şi cât este raţional posibil, persoanelor
aflate în pericol sau difîcultate, din proprie iniţiativă sau la solicitarea victimei, a personalului de primă
intervenţie sau a pompierilor militari.

ÎNTOCMIT VERIFICAT
Data data actualizării
Anexa 6 la Decizia nr. 23 din 01.01. 2011 APROB
DIRECTOR GENERAL

INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA UTILIZAREA CENTRALELOR


TERMICE

Conductele de aburi sau de apă supraîncălzită vor fi izolate numai cu materiale incombustibile;
Pe radiatoarele şi pe conductele termice nu se vor depune vase cu lichide inflamabile,
îmbrăcăminte sau alte materiale combustibile;
Exploatarea centralelor termice , precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se va efectua numai de
către un personal calificat şi instruit, în cea ce priveşte prescripţiile tehnice de exploatare a acestora
şi normele de prevenire a incendiilor;
Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice se va face numai pe baza autorizaţiei de
exploatare eliberată de Inspecţia de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat (I.S.C.I.R.) cu
respectarea instrucţiunilor în vigoare;
În spatial aferent centralei termice (daca este cazul) nu se vor depozita utilaje sau materiale, care nu
au legătură cu exploatarea acesteia;
Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel
pentru combustibil sau pentru agentul de încălzire, supapele de siguranţă etc. vor fi menţinute în
perfectă stare de funcţionare;
Oprirea funcţionării centralei este obligatorie atunci când se constată:

a. Creşterea sau scăderea nivelului apei în afara limitelor admise, fără a putea fi readus la
nivelul normal;
b. Defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă;
c. Spargerea unor ţevi în interiorul cetralei;
d. Aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum etc.
Funcţionarea cetralelor se va opri respectându-se ordinea de închidere a circuitelor şi anume:

- Se închid robinetele de alimentare cu combustibil;


- Se închid robinetele de alimentare cu apă;
- Se închide circuitul aburului;

ÎNTOCMIT VERIFICAT
Data data actualizării
SC LUX SRL SRL
Str. Sperantei nr. 1, sector 2 Bucuresti

DECIZIA
NR. 24 din 01.01. 2011
- dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului -

Având în vedere prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr.307/12. 07.2006 privind apărarea
împotriva incendiilor.
Ţinând cont de prevederile art.5, 7, 17 şi 97-106 , din Normele Generale privind apărarea
împotriva incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din
28.02.2007.
În baza Legii nr. 31 din 1990 republicată,

DIRECTOR GENERAL S.C. LUX SRL

DECIDE:
A. Executarea lucrărilor cu foc deschis

1. Pe teritoriul SC LUX SRL se interzice executarea lucrarilor cu foc deschis fara PERMIS
DE LUCRU CU FOC DESCHIS.
2. Lucrările cu foc deschis (sudare, tăiere, lipire, focul pentru arderea gunoaielor şi
deşeurilor, flacăra produsă de brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, topirea
bitumului etc.) se vor executa şi se vor supraveghea numai de persoane calificate, experimentate şi
instruite.
3. Permisul de lucru cu foc se va emite de către dl. , în două exemplare,
(conform modelului din anexa nr.4 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate
prin ordinul ministrului de interne nr. 163/2007), dintre care unul se înmânează şefului formaţiei de
lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.
4. Şeful sectorului de activitate pe raza căruia se execută lucrări cu foc deschis va lua
următoarele măsuri:
- pregătirea locului unde se vor executa lucrări cu foc deschis (conform art.97 – 104 din
Normele generale de prevenire şi stingerea incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului de interne
nr.163/2007);
- instruirea personalului;
- controlul încăperii (zonei) după terminarea lucrării.
Pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea cu foc deschis presupune:
- înconjurarea locului cu panouri necombustibile cu înălţimea minimă de 2m., bine
ancorate;
- protecţia pardoselii, dacă este din material combustibil, cu plăci din materiale
necombustibile;
- îndepărtarea şi protejarea materialelor combustibile;
- aerisirea şi ventilarea spaţiilor;
- dotarea locului respectiv cu mijloace de limitare şi stingerea incendiilor;
- instruirea personalului care execută lucrările cu foc deschis cu măsurile specifice locului
de muncă respectiv.
Pe timpul executării operaţiunilor cu foc deschis trebuie să se asigure:
- supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau
particulelor de materiale incandescente;
- strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu
apă;
- închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata
întreruperii lucrării depăşeşte 10 minute;
- interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau generatorul
de acetilenă;
- neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru;
- evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai
îndelungată.
După terminarea lucrării cu foc deschis, se vor executa următoarele:
- controlul amănunţit al încăperii în care s-a executat lucrarea şi a celor
învecinate pentru a vedea dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros
de ars, degajări de fum etc.);
- descoperirea zonelor protejate şi verificarea stării materialelor combustibile;
- verificarea periodică, în următoarele 24 de ore, a situaţiei existente la locul în
care s-a executat lucrarea;
- depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
- reamplasarea pe poziţiile iniţiale a materialelor combustibile îndepărtate sau
protejate pe timpul lucrărilor cu foc deschis, se face după cel puţin 6 ore de la terminarea
lucrării;
- colectarea, atunci când este cazul, şlamului (nămolului de carbid) în containere
destinate acestui scop şi depozitarea în locul special amenajat.

B. Reglementarea fumatului

Se interzice fumatul în toate spaţiile care aparţin S.C. LUX SRL în acest sens, cadrul tehnic cu
atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor va instala indicatoare cu inscripţia „FUMATUL
INTERZIS”. Pentru fumat se vor amenaja locuri pentru fumat, amplasate astfel încât să nu creeze
pericol de incendiu pentru vecinătăţi şi să nu genereze disconfort persoanelor din jur.
1. În aceste locuri se vor instala inscripţii „LOC PENTRU FUMAT” şi se vor prevedea
scrumiere pentru stingerea resturilor aprinse de chibrituri sau ţigări. Scrumierele şi vasele de la
locurile de fumat amenajate se vor amplasa astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor
combustibile din apropiere (perdele, mochetă, mărfuri, ambalaje,deşeuri de textile,hârtie, carton,
etc.).
2. Se interzice depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie,
carton, textile, etc.).
3. Golirea scrumierelor şi a vaselor cu resturi de ţigări în coşurile de hârtie sau în alte locuri în
care există materiale combustibile este interzisă. De asemenea se interzice aruncarea la întâmplare
a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse.

C. Gestionarea ambalajelor, deşeurilor şi reziduurilor combustibile


.
1. Deşeurile combustibile ( hârtie, carton, folie polietilenă etc.) rezultate în urma activităţilor
desfăşurate, se depozitează separat, cu accesul limitat al personalului şi fără accesul persoanelor
străine.
2. Depozitarea deşeurilor se va face, pe cât posibil, în containere metalice, în aşa fel încât să se
păstreze căile de acces libere, să nu se blocheze accesul la stingătoarele din dotare, iar ambalajele
combustibile să nu vină în contact direct cu surse de căldură calorifere, radiatoare, corpuri de
iluminat etc.
3. Ambalajele, deşeurile şi reziduurile combustibile, se colectează ritmic şi se depun în locul
special destinat depozitării lor. În toate locurile de muncă se va păstra în permanenţă curăţenia.
4. Se va evita depozitarea ambalajelor şi deşeurilor pe perioade mai mari de timp în depozit, sub
casele de scări,pe holuri şi pe căile de acces din societate.
5. Cârpele îmbibate cu lichide combustibile se colectează în cutii metalice prevăzute cu capac,
amplasate în locuri fără risc de incendiu.
6. Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor va urmări respectarea cu
stricteţe a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor pe timpul depozitării şi
manipulării ambalajelor, reziduurilor şi deşeurilor combustibile.
Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal, în părţile cei privesc.

DIRECTOR GENERAL
4. BIBLIOGRAFIE

- Scenariul de securitate la incendiu


- Memoriu tehnic de structura a cladirii
- Cartea tehnica a cladirii

Legislatie:
- Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- Ordin M.A.I nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor
- Ordin MAI nr. 712/ 2007 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor
în
domeniul situaţiilor de urgenţă
- Hotărârea Guvernului României nr.1490 din 09 septembrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgenta, modificată cu Hotarârea Guvernului României nr. 1514 din 29
noiembrie 2005 şi Hotarârea Guvernului României nr. 1648 din 22 noiembrie 2006
- Hotărârea Guvernului României nr.1491 din 09 septembrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
- Hotărârea Guvernului României nr.1492 din 09 septembrie 2004 privind principiile de
organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
- Hotărârea Guvernului României nr.762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei
naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă
- Hotărârea Guvernului României nr. 1579 din 08.12.2005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de rugenţă voluntare
- Ordin M.A.I nr. 132 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
- Ordin M.A.I nr. 160 / 2007 pentru aprobarea Regaulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
- Ordin M.A.I nr. 130 /2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu
- Ordin M.A.I nr. 360 / 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă
- Ordin M.A.I nr. 786 / 2005 privind modificare şi completarea OMAI nr. 712/2005 pentru
aporbarea „Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă”
- Ordin M.A.I nr. 106 / 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi
operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal
de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
- Ordinul M.A.I. nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
- Ordin M.A.I nr. 718 / 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
- Ordin M.A.I nr. 1474 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
- Ordin M.I.R.A nr. 252 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care
proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva
incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi
reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva
incendiilor
- Ordin M.I.R.A nr. 210 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea
şi controlul riscurilor de incendiu
- Ordinul I.G.S.U nr. 1047 /31.08.2007 privind aprobarea Procedurilor generale de control
privind apărarea împotriva incendiilor PG-IP-001
- Ordinul I.G.S.U nr. 1104/IG din 10.05.2005 privind aprobarea Metodologiei de ceercetare şi
stabilire a cauzelor probabile de incendiu
- Ordinul I.G.S.U nr. 1062 IG / 06.12.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind structura şi
conţinutul documentelor de evidenţă în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă IS-IP-004
- O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
- Precizări I.G.S.U nr. 55016 / 14.02.2007 privind anularea avizului sau autorizaţiei de
securitate la incendiu care impune sistarea lucrărilkor de construcţii, respectiv, oprirea
funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor
- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – indicativ P 118-9.
- Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 217/2005 pentru aprobarea
Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a
incendiilor, indicativ NP 086-95;
- Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 173/2005 pentru aprobarea
Ghidului criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri, indicativ GT 063-04;