Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca

Facultatea de Litere
Anul universitar 2008-2009
Semestrul II
Specializare: Limbi Moderne Aplicate

I. Informaţii generale despre curs şi seminar


Titlul disciplinei: Relaţii cu publicul. relaţii comerciale internaţionale
Codul: LA 3234
Numărul de credite: 4 (împreună cu Relaţii comerciale internaţionale)
Locul de desfăşurare: Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31
Programarea în orar a activităţilor: Programarea în orar şi orele de audienţă vor afişate la
catedră după definitivarea orarului.

II. Informaţii despre titularul de curs şi seminar


Nume, titlul ştiinţific: conf. univ. dr. Gheorghe LASCU
Informaţii de contact: ghlascu@lett.ubbcluj.ro,
Ore de audienţă:2

Nume, titlul ştiinţific: Lect. Rodica Baconsky


Informaţii de contact:
Ore de audienţă:2

III. Descrierea disciplinei


Cursul este destinat studenţilor din anul 3, semestrul 2, de la secţia Limbi moderne aplicate.
Obiective:
 prezentarea principalelor noţiuni şi concepte ale relaţiilor cu publicul
 delimitarea de domeniile conexe
 cunoaşterea textelor legislative din România care reglementează activitatea RP în
România
 cunoaşterea celor mai utilizate instrumente şi metode de lucru ale RP
 realizarea practică a unor materiale de RP
Conţinut:
Relaţiile cu publicul – generalităţi, chestiuni terminologice, definiţie, istoric. Relaţiile cu
publicul astăzi. Opinia publică. Imaginea publică - notorietatea, imaginea de marcă,
(re)cunoaşterea meritelor. Obiectivele relaţiilor cu publicul. Diferenţele faţă de publicitate şi
propagandă. Relaţiile cu publicul interne - relaţiile cu publicul externe. Comunicarea directă -
tehnici de primire. Instrumentele relaţiilor cu publicul: - comunicarea directă; instrumente
legate de mijloacele mass-media (comunicatul de presă, dosarul de presă, conferinţa de presă,
intervenţia la radio-TV); în afara mass-media (prin eveniment): târg, salon, forum, recepţia-
cocktail. Mecenatul, patronajul şi sponsorizarea. Legea românească a sponsorizării.
Planificarea unei campanii de relaţii cu publicul. Comunicarea de criză. Elemente de cercetare
şi planificare în relaţiile cu publicul.

Competenţe:
 familiarizarea cu problematica şi noţiunile de bază ale domeniului
 cunoaşterea unor concepte şi termeni uzuali din teorie cu aplicare în cadrul
activităţii practice de campanie RP
 dezvoltarea unor deprinderi de analiză

Metode de predare:
 utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere

1
 discuţii în cadrul cursului şi seminarelor, pe baza unor exemple
 prezentarea de proiecte individuale şi colective
 dezbatere pe teme date (sponsorizare, mecenat, patronaj)

IV. Bibliografia obligatorie


C. Coman, Relaţiile publice – principii şi strategii, Iaşi, 2001, pag. 13-189.
C. Coman, Relaţiile publice şi mass-media, Polirom, Iaşi, 2000, pag.5-202.
D. Pop, Introducere în teoria relaţiilor publice, Dacia, Cluj, 2000, p. 6-64, 100-104.
S. Şerb, Relaţii publice şi comunicare, Teora, Buc., 1999, p.6-140.
Legislaţia sponsorizării în România (Legea nr.32/1994, Ordonanţa nr.36/30.01.1998,
dispoziţii din Codul fiscal)

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei


Diverse materiale de presă pentru ilustrarea campaniilor de RP, reproduceri fotocopiate de
documente, scheme, grafice şi tabele.

VI. Planificarea/Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare


Sunt prevăzute 7 cursuri şi 7 seminare, în întâlniri alternative săptămânale de 2 ore. Tematica
seminarelor reia problematica de la cursuri, pentru aprofundare şi fixare pe baza studierii
bibliografiei, dezbatere şi elaborare de materiale.

1. Relaţiile cu publicul – generalităţi, chestiuni terminologice, definiţie, istoric. Relaţiile cu


publicul astăzi.
Obligaţia studenţilor: Discuţii pe baza bibliografiei parcurse asupra tematicii seminarului.
Bibliografie:
C. Coman, Relaţiile publice – principii şi strategii, Iaşi, 2001, pag. 13-189.
D. Pop, Introducere în teoria relaţiilor publice, Dacia, Cluj, 2000, p. 6-64, 100-104.

2. Opinia publică. Imaginea publică - notorietatea, imaginea de marcă, (re)cunoaşterea


meritelor. Obiectivele relaţiilor cu publicul. Diferenţele faţă de publicitate şi propagandă.
Obligaţia studenţilor: Discuţii pe baza bibliografiei parcurse asupra tematicii seminarului.
Bibliografie:
C. Coman, Relaţiile publice – principii şi strategii, Iaşi, 2001, pag. 13-189.
D. Pop, Introducere în teoria relaţiilor publice, Dacia, Cluj, 2000, p. 6-64, 100-104.

3. Comunicarea directă - tehnici de primire. Instrumentele relaţiilor cu publicul: -


comunicarea directă; instrumente legate de mijloacele mass-media (comunicatul de presă,
dosarul de presă, conferinţa de presă, intervenţia la radio-TV).

Obligaţia studenţilor: Elaborarea unui comunicat de presă (proiect individual) şi a unui dosar
de presă (proiect de echipă: 3-4 studenţi)
Bibliografie:
C. Coman, Relaţiile publice şi mass-media, Polirom, Iaşi, 2000, pag.5-202.
S. Şerb, Relaţii publice şi comunicare, Teora, Buc., 1999, p.6-140.

4. Instrumentele relaţiilor cu publicul (continuare): instrumente în afara mass-media (prin


eveniment): târg, salon, forum, recepţia-cocktail.
Obligaţia studenţilor: Discuţii pe baza bibliografiei parcurse asupra tematicii seminarului.
Bibliografie:
C. Coman, Relaţiile publice – principii şi strategii, Iaşi, 2001, pag. 13-189.
S. Şerb, Relaţii publice şi comunicare, Teora, Buc., 1999, p.6-140.

2
5. Mecenatul, patronajul şi sponsorizarea. Legea românească a sponsorizării.
Obligaţia studenţilor: Discuţii pe baza bibliografiei parcurse asupra tematicii seminarului.
Bibliografie:
C. Coman, Relaţiile publice – principii şi strategii, Iaşi, 2001, pag. 13-189.
Legislaţia sponsorizării (Legea nr.32/1994, Ordonanţa nr.36/30.01.1998, dispoziţii din
Codul fiscal)

6. Comunicarea de criză. Tipuri de criză, gestionarea crizei.


Obligaţia studenţilor: Discuţii pe baza bibliografiei parcurse asupra tematicii seminarului.
Bibliografie:
C. Coman, Relaţiile publice – principii şi strategii, Iaşi, 2001, pag. 13-189.
C. Coman, Relaţiile publice şi mass-media, Polirom, Iaşi, 2000, pag.5-202.
M. Ogrizek, La communication de crise, Que sais-je?, n°3272, 2000

7. Planificarea unei campanii de relaţii cu publicul. Elemente de cercetare şi planificare în


relaţiile cu publicul. Recapitularea principalelor concepte şi noţiuni.
Obligaţia studenţilor: Discuţii pe baza bibliografiei parcurse asupra tematicii seminarului.
Bibliografie:
C. Coman, Relaţiile publice – principii şi strategii, Iaşi, 2001, pag. 13-189.

VII. Modul de evaluare


Evaluarea se va face atât pe parcursul semestrului cât şi în timpul examinării finale, astfel:
Activitate pe parcursul semestrului – 25%
Proiect individual şi proiect de echipă – 25%
Test de verificare a cunoştinţelor – 50%
Cunoştinţele acumulate se verifică pe baza unui test scris. Nota acestei discipline intră în
componenţa mediei finale împreună cu disciplina: Relaţii comerciale internaţionale.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale


1. Regulamentul nu prevede obligativitatea prezenţei la cursuri, dar profesorul are dreptul să
ţină cont de implicarea studenţilor, mai ales la cursurile cu caracter interactiv.
2. Regulamentul prevede obligativitatea prezenţei la seminarii în proporţie de 75%. Prezenţa
la aceste activităţi este cuantificată de fiecare profesor titular de seminar.
3. Profesorul va trebui să explice la prima oră care sunt aşteptările sale pe parcursul
semestrului şi calendarul activităţilor legate de disciplina predată.
4. Plagiat se va considera orice lucrare care se constată a fi în proporţie de cel puţin 50%
copiată dintr-o altă sursă. Cazurile de plagiat, tentativele de promovare prin fraudă (sau
alte abateri de la etica universitară) duc la anularea evaluării (nota 1) şi vor fi pedepsite
administrativ conform gravităţii lor, de conducerea facultăţii.
5. Pentru fiecare disciplină se propun două date de examen.
6. Orice contestare a notei obţinute va trebui însoţită de o cerere din partea studentului
pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face în decurs de 2 zile de la
data contestaţiei.
7. La orice formă de verificare a cunoştinţelor, studenţii vor fi legitimaţi înainte sau în timpul
desfăşurării probei. Prezentarea unui act de identitate la orice formă de examinare este
OBLIGATORIE.
8. Cadrul didactic fixează un număr de zile şi o dată până la care studenţii pot semnala
eventuale neconcordanţe constatate de aceştia la comunicarea rezultatelor. Dincolo de
acest termen, profesorul nu mai poate fi făcut răspunzător pentru trecerea
necorespunzătoare a unui rezultat sau de calcularea greşită a unei medii.

3
IX. Bibliografia suplimentară sau recomandată ca lectură opţională :

Baldrige L., Codul manierelor în afaceri, «Ştiinţă şi tehnică» SA, f.a. (pag.290-305; 399-429)
Caluschi C., Relaţii publice moderne, Editura Nord-Est, Iaşi, 1998, 126 pag.
Chaumely J., D.Huisman, Les relations publiques, «Que sais-je ?», 1992 (pag.3-27)
Cismaru, D.M., Comunicarea internă în organizaţii, Ed. Tritonic, Buc., 2008
David, G., Relaţii publice – Garanţia succesului, Oscar Print, 2003
Haywood K., All about public relations, McGraw-Hill, 1984
Lahanque S., F.Solatges, Les relations publiques - guide pratique, 1991
Milo K., S.Yoder, Şt.Niculescu-Maier, Introducere în Relaţii Publice, Editura Nim, Bucureşti,
1998, 151 pag.
Ruff, I.V., Grigore, B., Relaţiile publice şi publicitatea online, Polirom, Iaşi, 2003;
Stanciu V., M.Stoica, A.Stoica, Relaţiile publice - succes şi credibilitate, Ed.Concept, Buc.,
1997 (pag.53-96, 175-212, 246-269).

4 iulie 2008
Semnătura titularilor de curs şi seminar:
Lect. Rodica Baconsky
Conf. dr. Gheorghe LASCU

Semnătura şefului de catedră:


Lect.dr. Izabella Badiu

Semnătura decanului:
Prof.dr. Corin Braga

Parafa

Şef de catedră,

DECAN