Sunteți pe pagina 1din 2

1.

DENUMIREA POSTULUI: LUCRATOR COMERCIAL


2. A DMINISTRATOR : …………………………….

3. COMPETENTA : pregatirea produselor de tip fast food comandate de clienti


4. CERINTE :
a) studii necesare :
- pregatire de baza : minumum studii medii
- specializare – perfectionare : cursuri de specializare
b) experienta ( stagii ) : minim 1 an
c) calitati personale ( aptitudini , capacitati ) :
- onestitate si confidentialitate
- competenta
d) alte cerinte
- fara antegedente penale
- probitate morala si profesionala
- stare de sanatate buna , care sa permita adaptarea la un program de lucru prelungit
5. RESPONSABILITATI :

- sa inregistreze in casa de marcat fiscala toate produsele vandute


- respectarea programului de munca , regulile stabilite pentru accesul in incinta , intrarea si iesirea din
unitate ,subunitate si locul de munca
- sa raspunda integral sarcinilor de serviciu , exigentelor cantitative si calitative
- sa aibe un comportament adecvat fata de colaboratorii superiori prin spirit de conciliere , de echipa si de informare
reciproca
- afisarea corecta a preturilor
- incasarile efectuate pe timpul programului si predarea acestora , in raport cu vanzarile efectuate
- efectuarea corecta a operatiunilor de incasare .
- la raioanele unde marfa urmeaza a fi cantarita pentru vanzare , raspund pentru efectuarea corecta a cantaririi
produselor .
- fondul de marfa existent in raionul in care isi desfasoara activitatea , pe timpul programului
- solicitarea produselor la care stocurile au fost epuizate
- scoaterea de la vanzare a produselor deteriorate sau a caror termen de garantie expira in cel mult 15 zile .
- pastrarea conditiilor de igiena in raionul in care isi desfasoara activitatea , precum si a igienei personale .
- angajatul are obligatia de a avea un comportament civilizat fata de clienti si de a fi receptive la solicitarile
acestora .- de a participa la realizarea inventarelor .
- verifica la intrarea in stoc a marfurilor , a termenului de garantie si calitatea produselor .
- realizarea cantaririi produselor la intrarea in stoc .
- persoanele incadrate pe acest post au obligatia de a anunta conducerea magazinului , respective conducerea
societatii , in cazul in care descopera ca suferra de o boala contagioasa care reprezinta un pericol epidemiologic
- de asemenea au obligatia de a efectua periodic analizele medicale , in vederea stabilirii starii de sanatate , precum
si de ori de cate ori suspecteaza sau este suspectat ca sufera de o boala contagioasa .
- angajatul are obligatia de a se supune controlului personalului de conducere , precum si de a aduce la cunostiinta
acestui personal a oricarei nereguli descoperita in desfasurarea activitatii .
1 Raspunde de corectudinea informatiilor furnizate catre superiorii ierarhici si catre departamentele din firma cu care
colaboreaza.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de clientii cu care vine in contact.
Respecta procedurile interne legate de utilizara aparaturii, din dotarea societatii..
Raspunde de intocmirea corecta a documentelor comerciale.
Raspunde de confidentialitatea datelor la care are acces.
Respecta obligatiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform Legii 319/2006 si Normelor
Metodologice de aplicare a acesteia.
Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria
persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de
producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul
destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate
să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii
lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se
asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de
activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a
acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Programul de lucru este de 8 ore si suplimentar cand este nevoie.

6. SANCTIUNI :
- furtul din unitate se considera ca abatere disciplinara grava si se pedepseste conform legilor in vigoare , disciplinar ,
material , civil , contraventional si penal .
- Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele
materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
- Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în
care a contribuit la producerea ei.
- Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte
proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este cazul, în funcţie de timpul efectiv lucrat
de la ultimul său inventar.
- Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au
prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau
serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.
- Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în
cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
- In cazul in care , prin neindeplinirea atributiilor si obligatiilor mai sus mentionate sau prin indeplinirea lor
necoreaspunzatoare se aduc prejudicii societatii , persoana incadrata pe acest post , va raspunde disciplinar , material ,
civil , contraventional si penal .

SEMNATURA