Sunteți pe pagina 1din 21

Pr.

nr: 41031
Beneficiar: DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ
SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI ARAD
Denumire proiect: EXTINDEREA SERVICIULUI DE EVALUARE
ÎNGRIJIRE A COPILULUI CARE A SAVÂRŞIT
FAPTE PENALE, PRIN ÎNFINłAREA UNUI
CENTRU MULTIFUNCłIONAL DE CONSILIERE
ŞI EDUCAłIE
Volum: Scenariu de securitate la incendiu

SCENARIU
DE SECURITATE LA INCENDIU
La proiectul nr. 41031 / 2009
DOCUMENTAłIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENłII (D.A.L.I.)

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCłIEI

1.1. Date de identificare :


 Denumirea : EXTINDEREA SERVICIULUI DE EVALUARE ÎNGRIJIRE A
COPILULUI CARE A SAVÂRŞIT FAPTE PENALE, PRIN ÎNFINłAREA UNUI
CENTRU MULTIFUNCłIONAL DE CONSILIERE ŞI EDUCAłIE
 Adresa : Loc. Arad str. 1 Decembrie 1918 nr. 10 – 12, jud. Arad
 Beneficiar : DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECłIA COPILULUI ARAD
 Telefon :
 Fax :

1.2. DestinaŃia :
 SpaŃii administrative – birouri

1.3. Categoria de importanŃă:


– CLASA ”III” DE IMPORTANłĂ
– CATEGORIA “C” DE IMPORTANłĂ

1.4. ParticularităŃi specifice obiectivului

Lucrarea de bază, prin tema program stabilită împreună cu beneficiarul prezentei documentaŃii,
se referă la Extinderea Serviciului Evaluare, Îngrijire a Copilului care a săvârşit fapte penale, prin
înfiinŃarea unui centru multifuncŃional de consiliere şi educaŃie, prin mansardarea podului clădirii
sediu administrativ al DGASPC Arad. Prin cerinŃele esenŃiale de calitate în construcŃii descrise
anterior şi prin poziŃia clădirii în cadrul Ńesutului urban istoric al Municipiului Arad, mansardarea
prevăzută impune şi alte lucrări de bază necesare, inclusiv pentru conservare :
- refacerea sistemului învelitorii
- consolidări structurale rezolvate punctual pentru mansardare
- renovarea faŃadelor (tencuieli, zugrăveli, refaceri ancadramente)
- îmbunătăŃirea rezistenŃei termice a clădirii
- prelungiri ale reŃelelor de utilităŃi
- modernizări ale instalaŃiilor de utilităŃi
- desfacere de reŃele de utilităŃi (gaze naturale)
- intervenŃii minore pentru ameliorarea gradului de rezistenŃă la incendiu
2

A. Caracteristicile construcŃiei
GeneralităŃi :
 Obiectivul supus studiului din prezenta documentaŃie este o clădire existentă, sediu
al DirecŃiei de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Arad, unitate subordonată a
Consiliului JudeŃean Arad
 Nivel de înălŃime existent : D + P + 1Etaj + M parŃial

Caracteristici constructive :
 construcŃia este o clădire civilă publică administrativă
 regim de înălŃime : P
 aria construită = 490,73 mp.
 aria desfăşurată = 2072,11 mp.
 aria utilă = 1548,92 mp.
 volumul construit : ≈ 5900 mc.

Caracteristici funcŃionale :

Tipuri de funcŃiuni şi dotări necesare „Extinderii Serviciului Evaluare, Îngrijire a Copilului care
a săvârşit fapte penale, prin înfiinŃarea unui centru multifuncŃional de consiliere şi educaŃie”, conform
temei program :

Nr. crt. FUNCłIUNE A utilă (mp)

1 BIROU PSIHOLOGI 10,51

2 DEPOZITARE 4,06

3 BIROU ŞEF SERVICIU 28,45

4 SALA DE ŞEDINłĂ 60,17

5 SALA ÎNTÂLNIRI GRUP ŞI CONSILIERE 25,55

6 BIROU ERGOTERAPIE 32,60

7 BIROU ASISTENłI SOCIALI 38,75

8 BIROU ART TERAPIE 23,04

Restul funcŃiunilor rămân ca şi în situaŃia existentă : birouri, spaŃii de depozitare, grupuri


sanitare, holuri coridoare, etc.

Numărul compartimentelor de incendiu : 2


• Compartimentul C1 = Demisol : S C = 512,70 mp. ; V = 1350 mc.
• Compartimentul C2 = Parter + etaj I + mansardă : S C = 490,73 mp. ; V = 4550 mc.

SubstanŃe periculoase
 conform normativului P 118/1999 art. 6.2.19. materialele care vor exista în spaŃiile
beneficiarului se vor încadra numai în clasele :
 P 1 – fără periculozitate
 P 2 – cu periculozitate redusă

Număr maxim de persoane :


• Demisol : N = 25 persoane
3

• Parter : N = 50 persoane
• Etaj N = 50 persoane
• Mansardă : N = 25 persoane

CapacităŃi de depozitare sau adăpostire :


 Există capacităŃi de depozitare : 12 spaŃii de depozitare mai mici de 36 mp.
 Nu există capacităŃi de adăpostire

Numărul căilor de evacuare :


Demisol :
 1 uşă direct în exterior de 1,58 m. lăŃime – 2 fluxuri
Parter :
 1 uşă direct în exterior de 1,45 m. lăŃime – 2 fluxuri
 1 uşă direct în exterior de 1,08 m. lăŃime – 1 flux
Etaj + mansardă :
 casă de scări închisă cu lăŃimea scărilor de 1,40 m. lăŃime – 2 fluxuri
 casă de scări închisă cu lăŃimea scărilor de 0,85 m. lăŃime – 1 flux

B. InstalaŃii utilitare :
a) InstalaŃii sanitare şi canalizare :
1. SituaŃia existentă
În prezent, clădirea este racordată la utilităŃile de apă-canalizare din zonă. Branşamentul de apă
rece având diametrul nominal Dn2”, asigură necesarul de apă şi pentru grupurile sanitare prevăzute în
mansarda clădirii.
Racordul existent la canalizarea menajeră poate prelua debitul suplimentar rezultat.
În prezent, clădirea dispune de două grupuri sanitare independente pe nivel şi câte doi hidranŃi
de incendiu interior pe nivel, lângă casa scărilor.
Alimentarea cu apă rece este realizată prin coloane din Ńeavă zincată iar alimentarea cu apă caldă
prin boilere electrice individuale.
În demisolul clădirii a fost desfiinŃată staŃia de pompare incendiu. În cadrul lucrărilor de
mansardare se propune reechiparea staŃiei.
2. SituaŃia propusă
În cadrul lucrărilor de extindere prin mansardarea clădirii se propune amenajarea a două grupuri
sanitare, echipate cu următoarele obiecte sanitare şi armături:
− 2 lavoare din porŃelan sanitar de 550mm cu baterie monocomandă cromată de Dn ½”;
− 2 vase closet din porŃelan sanitar cu rezervor montat la semiînălŃime din polietilenă de
6,00 litri.
În cele două grupuri sanitare au fost prevăzute sifoane de pardoseală de 50mm.
Ca accesorii vor fi prevăzute:
− oglinzi sanitare de 500×600mm;
− etajere din porŃelan sanitar;
− dispozitiv pentru săpun lichid;
− uscător de mâini cu jet de aer cald sau dozator de prosoape de hârtie;
− porthârtii din porŃelan sanitar;
− dispozitive speciale pentru deservire persoanelor cu handicap.
Alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitare se realizează prin prelungirea coloanelor de apă
rece existente (M1, M2) iar alimentarea cu apă caldă de la un încălzitor instant sau boiler de 5,00 litri.
Apele menajere vor fi evacuate prin coloanele de canalizare menajeră existentă, prin prelungirea
acestora până la mansardă, de unde coloanele vor fi trecute deasupra acoperişului clădirii, realizând
astfel ventilarea instalaŃiei.
Materialele folosite pentru realizarea instalaŃiei interioare:
− la apa rece-caldă: Ńevi zincate, Ńevi multistrat de diferite dimensiuni; robineŃi de închidere şi
de golire tip sferă Dn ½”;
4

− la canalizare: tuburi şi piese de legătură din polipropilenă de Dn32-110 mm.

b) InstalaŃii electrice :
SituaŃia existentă
În prezent obiectivul este alimentat cu energie electrică, din reŃeaua subterană de 0,4 kV existentă,
printr-un branşament trifazic subteran.
Datele energetice ale consumatorului existent:
Tensiunea de alimentare: Ua = 3x400/230 V
Puterea instalată: Pi = 77 kW
Coeficieentul de cerere: Kc = 0,75
Puterea de calcul: Pc = 58 kW
Factorul de putere: Cos фc = 0,85
Puterea aparentă de calcul: Sc = 68 kVA
Curentul de calcul: Ic = 98 A

Blocul de măsură şi protecŃie trifazat BMPT + tabloul general TG sunt amplasate la demisol,
pe peretele exterior al clădirii, într-un dulap metalic etanş.
Din tabloul general TG sunt alimentate tablourile secundare de nivel TD1 (demisol), TP1 (parter) şi
TE1 (etaj). Acestea sunt realizate, în cofrete modulare încastrate în zid, cu întreruptoare automate. Din
aceste tablouri se realizează distribuŃia la receptoarele de iluminat, prize şi forŃă existente.
InstalaŃiile electrice interioare de iluminat, prize şi forŃă existente sunt corespunzătoare.
Datorită apariŃiei unor noi receptoare (climatizare) şi a mansardării clădirii sunt necesară modificări la
BMPT+TG, realizarea unei instalaŃii electrice interioare noi pentru alimentarea aparatelor de
climatizare la nivelele existente şi realizarea unei instalaŃii electrice interioare noi, la mansardă, pentru
alimentarea receptoarelor de iluminat, prize, forŃă şi aparate de climatizare.

SoluŃii tehnice adoptate


InstalaŃii electrice – nivele existente (demisol, parter, etaj):

S-au prevăzut următoarele instalaŃii electrice:


1. – Alimentarea cu energie electrică;
2. – Tabloul general de distribuŃie TG;
3. – InstalaŃia electrică de distribuŃie;
4. – InstalaŃia electrică de forŃă climatizare nivele existente;
5. – InstalaŃia de protecŃie.

1) Alimentarea cu energie electrică.


Datele energetice ale consumatorului, după modernizarea nivelelor existente (demisol, parter,
etaj), prin prevederea aparatelor de climatizare:
Tensiunea de alimentare: Ua = 3x400/230 V
Puterea instalată: Pi = 155 kW
Coeficieentul de cerere: Kc = 0,77
Puterea de calcul: Pc = 120 kW
Factorul de putere: Cos фc = 0,85
Puterea aparentă de calcul: Sc = 140 kVA
Curentul de calcul: Ic = 202 A

Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului sunt necesare următoarele lucrări:


- Înlocuirea branşamentului trifazat subteran existent cu un branşament trifazat subteran cu
cablu din cupru 4xCYY1x240 mmp protejat într-o canalizare din tuburi PVC-M 110;
- RecondiŃionarea blocului de măsură şi protecŃie trifazat BMPT: înlocuirea întreruptorului
automat de 160 A existent cu un întreruptor automat de 400 A cu protecŃie diferenŃială de
5

300 mA, înlocuirea transformatoarelor de curent de la 150/5A la 300/5A, prevederea unui


descărcător de supratensiune, înlocuirea conductelor necorespunzătoare.
BMPT-ul este montat în dulapul tabloului general TG. S-a prevăzut înlocuirea coloanei de
alimentare a tabloului electric general de distribuŃie TG.
SoluŃia definitivă de alimentare cu energie electrică va fi dată de Enel DistribuŃie Banat – UTR Arad
prin avizul tehnic de racordare.

2) Tabloul general de distribuŃie TG


Tabloul general de distribuŃie TG existent este montat, într-un dulap metalic etanş, la demisol
pe peretele exterior al clădirii.
Schema de protecŃie este de tip TN-S.
Prin apariŃia unor tablouri de distribuŃie noi este necesară completarea tabloului general cu 3
plecări noi realizate cu întreruptoare automate cu protecŃie diferenŃială de 100 mA, care se vor monta
în dulapul existent.

3) InstalaŃia electrică de distribuŃie


DistribuŃia energiei electrice, la noile receptoare, se va face astfel:
- din tablourile secundare de distribuŃie TD2 (demisol), TP2 (parter) şi TE2 (etaj), prin
circuite electrice cu conducte din cupru tip FY pozate în tuburi IPEY montate îngropat sub
tencuială, pentru aparatele de climatizare;
ProtecŃia coloanelor se realizează cu întreruptoare automate tetrapolare (3P+N) cu protecŃie
diferenŃială de 100 mA montate în tabloul TG.

4) InstalaŃii electrice de forŃă climatizare nivele existente


InstalaŃiile electrice de forŃă asigură alimentarea aparatelor de climatizare.
S-au prevăzut circuite individuale pentru fiecare receptor cu câte o priză monofazică cu
contact de protecŃie 16 A, având placa de culoare verde, amplasată lângă fiecare aparat de
climatizare.
Circuitele electrice de forŃă se realizează cu conductoare tip FY 2,5 mmp pozate în tuburi
IPEY montate îngropat.
ProtecŃia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate bipolare de 16 A montate în
tablourile de distribuŃie secundare de nivel.

5) InstalaŃia de protecŃie
Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaŃii de protecŃie: InstalaŃii pentru egalizarea
potenŃialelor;
Este o măsură suplimentară de protecŃie a echipamentelor şi instalaŃiilor din clădire.
Se realizează o reŃea principală de egalizarea potenŃialelor cu o conductă din OL-ZN 25x4 mm
montată îngropat în pardoseală.
La această reŃea se vor lega următoarele elemente:
• conducta principală de protecŃie (PE sau PEN);
• conductele edilitare metalice;
• coloanele de încălzire-climatizare;
• elementele metalice ale construcŃiei.

InstalaŃii electrice – nivel nou (mansardă):


S-au prevăzut următoarele instalaŃii electrice:
1. – Alimentarea cu energie electrică;
2. – Tabloul general de distribuŃie TG;
3. – InstalaŃia electrică de distribuŃie;
4. – InstalaŃia electrică pentru iluminat normal – mansardă;
5. – InstalaŃia electrică pentru prize de utilizare generală – mansardă;
6. – InstalaŃia electrică de forŃă – mansardă;
7. – InstalaŃia electrică pentru iluminat de siguranŃă;
6

8. – InstalaŃia electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol siguranŃă la foc;


9. – InstalaŃia de protecŃie;
10. – InstalaŃia electrică de curenŃi slabi.

1) Alimentarea cu energie electrică.


Datele energetice ale consumatorului, după modernizare şi mansardare:
Tensiunea de alimentare: Ua = 3x400/230 V
Puterea instalată: Pi = 203 kW
Coeficieentul de cerere: Kc = 0,77
Puterea de calcul: Pc = 157 kW
Factorul de putere: Cos фc = 0,85
Puterea aparentă de calcul: Sc = 185 kVA
Curentul de calcul: Ic = 267 A

Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului, după mansardare, sunt necesare lucrările
care se impun datorită apariŃiei instalaŃiilor electrice pentru aparatele de climatizare la nivelele
existente, şi anume:
- Înlocuirea branşamentului trifazat subteran existent cu un branşament trifazat sunteran cu
cablu din cupru 4xCYY1x240 mmp protejat într-o canalizare din tuburi PVC-M 110;
- RecondiŃionarea blocului de măsură şi protecŃie trifazat BMPT: înlocuirea întreruptorului
automat de 160 A existent cu un întreruptor automat de 400 A cu protecŃie diferenŃială de
300 mA, înlocuirea transformatoarelor de curent de la 150/5A la 300/5A, prevederea unui
descărcător de supratensiune, înlocuirea conductelor necorespunzătoare.
BMPT-ul este montat în dulapul tabloului general TG. S-a prevăzut înlocuirea coloanei de
alimentare a tabloului electric general de distribuŃie TG.
SoluŃia definitivă de alimentare cu energie electrică va fi dată de Enel DistribuŃie Banat – UTR
Arad prin avizul tehnic de racordare.

2) Tabloul general de distribuŃie TG


Tabloul general de distribuŃie TG existent este montat, într-un dulap metalic etanş, la demisol
pe peretele exterior al clădirii.
Schema de protecŃie este de tip TN-S.
Pentru alimentarea tabloului de distribuŃie de la mansardă este necesară completarea tabloului
general cu o plecare nouă realizată cu întreruptor automat de 100 A cu protecŃie diferenŃială de 100
mA, care se va monta în dulapul existent.

3) InstalaŃia electrică de distribuŃie


DistribuŃia energiei electrice, la noile receptoare, care vor apare la mansardă, se va face astfel:
- din tabloul secundar de distribuŃie TM (mansardă), prin circuite electrice cu cabluri din
cupru tip CYY pozate pe paturi metalice de cablu, pentru receptoarele de iluminat, prize,
forŃă şi aparatele de climatizare de la mansardă.
ProtecŃia coloanei se realizează cu întreruptor automat tetrapolar (3P+N) montat în tabloul
TG.

4) InstalaŃia electrică pentru iluminat normal – mansardă


Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-
urilor 6646/1,2,3,4-96.
S-au prevăzut corpurile de iluminat cu lămpi flourescente tubulare.
Circuitele electrice de iluminat se realizează cu cabluri din cupru tip CYYF pozate pe paturi de
cabluri, iar derivaŃiile de la doze spre corpurile de iluminat şi aparatajele de comandă se vor executa
cu conducte tip FY protejate în tuburi metalice PEL montate îngropat în ziduri şi peste placă.
Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme.
Comanda iluminatului din încăperi se face cu aparate de comandă manuale (întreruptoare,
comutatoare, etc.), care sunt montate îngropat sub tencuiala.
7

ProtecŃia circuitelor de iluminat se realizează cu un întreruptoare automate bipolare (1P+N)


montate în tabloul de distribuŃie.

5) InstalaŃii electrice pentru prize de utilizare generală – mansardă


Circuitele electrice de prize de utilizare generală se realizează cu cabluri din cupru tip CYYF
pozate pe paturi de cabluri, iar derivaŃiile de la doze spre locurile de prize se vor executa cu conducte
tip FY protejate în tuburi metalice PEL montate îngropat în ziduri şi pe pardoseală. Legăturile în doze,
care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme.
Prizele bipolare vor fi cu contact de protecŃie şi sunt montate îngropat sub tencuiala.
ProtecŃia circuitelor de prize se realizează cu întreruptoare automate bipolare (1P+N), cu protecŃie
diferenŃială (30 mA), montate în tabloul general.

6) InstalaŃii electrice de forŃă – mansardă


InstalaŃiile electrice de forŃă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:
• Centrala telefonică;
• Cofretul de telecomunicaŃii de nivel C.Tc-M;
• Aparatele instalaŃiei de climatizare.
S-au prevăzut circuite individuale pentru fiecare receptor.
Circuitele electrice de forŃă se realizează cu cabluri pozate aparent pe pod de cabluri şi în
tuburi PEL montate îngropat. Circuitele pentru aparatele de climatizare se termină cu câte o priză
monofazică cu contact de protecŃie, având placa de culoare verde, amplasată lângă fiecare aparat de
climatizare.
ProtecŃia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate bipolare montate in tablourile de
distribuŃie.

7) InstalaŃia electrică pentru iluminat de siguranŃă


S-a prevăzut un iluminat de siguranŃă pentru evacuare de tip 4, adică alimentarea iluminatului
siguranŃă este asigurată din tabloul general TG, prin legarea celor două circuite la bornele de intrare
ale întrerupătorului general. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din încăperile cu aglomerări de
persoane (coridoare, holuri, casa scărilor, etc.).
Corpurile de iluminat destinate iluminatului de siguranŃă de evacuare se integrează în
iluminatul normal şi se folosesc concomitent. Deasupra uşilor de ieşire din clădire se vor monta
corpuri de iluminat speciale cu 1 lampă fluorescente 8W, cu acumulator local (de ex. ELBA).
Iluminatul de siguranŃă de marcare a hidranŃilor interiori de incendiu va fi asigurat de
corpurile de iluminat speciale cu lampă fluorescentă 8 W, cu acumulator local şi cu marcajul
HIDRANT, care vor fi montate deasupra fiecărui hidrant la distanŃa de maximum 1,5 m de acesta.
Aceste corpuri se vor alimenta din circuitele prevăzute pentru iluminatul de siguranŃă de evacuare.

S-a prevăzut un iluminat de siguranŃă pentru continuarea lucrului de tip 2a, adică alimentarea
iluminatului siguranŃă este asigurată prin baterii locale cu dispozitive de comutare automată
(luminoblocuri). Acest tip de iluminat va fi prevăzut în încăperea staŃiei pentru pompă incendiu.
Iluminatul de siguranŃă pentru continuarea lucrului va fi asigurat de corpurile de iluminat cu
baterie locală cu dispozitive de comutare automată, încadrate în iluminatul normal, dar alimentate din
circuitul iluminatului de siguranŃă.
Circuitele electrice de iluminat de siguranŃă se realizează astfel:
- cu cabluri de cupru în tuburi PEL montate aparent pe trasee diferite de cele ale iluminatului
normal sau distanŃate la cel puŃin 10 cm faŃă de traseele acestora, pentru iluminatul din
staŃia pentru pompa incendiu;
- Circuitele electrice de iluminat de siguranŃă pentru evacuare şi marcarea hidranŃilor se
realizează cu conducte din cupru tip FY 1,5 mmp pozate în tuburi IPEY montate îngropat
sub tencuială. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme.
Circuitele electrice de iluminat de siguranŃă se realizează pe trasee diferite de cele ale
iluminatului normal sau distanŃate la cel puŃin 10 cm faŃă de traseele acestora.
8

Comanda iluminatului de siguranŃă se va face cu aparate de comandă manuale.


ProtecŃia circuitului de iluminat de siguranŃă se realizează cu întreruptoare automate bipolare
(1P+N) montate în tabloul general şi conectat la bornele de intrare ale întreruptorului general.

8) InstalaŃia electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol siguranŃă la foc


InstalaŃia electrică asigură alimentarea pompei de incendiu, inclusiv comanda de pornire, de
lângă hidranŃii interiori, a pompei de incendiu.
Alimentarea cu energie electrică a tabloului de distribuŃie al staŃiei pompei de incendiu T.PI va
fi asigurată, pe o singură cale de alimentare, din tabloul general de distribuŃie existent, printr-o
coloană legată înaintea întreruptorului general. Această coloană se va realiza cu cablu din cupru tip
CYYF 4x4 mmp protejat în tub metalic PEL montat îngropat sub tencuială.
Din tabloul de distribuŃie T.PI se vor alimenta următoarele receptoare: cutia de comandă a
pompei de incendiu, cutia de comandă a pompei başă, circuitele de iluminat normal şi de siguranŃă,
respectiv circuitul de priză 230 V.
Comanda manuală de acŃionare a pompei de incendiu se va face prin butoane amplasate lângă
fiecare hidrant. Aceste butoane sunt dispuse în cutii cu geam, sigilate. Circuitul de comandă prin
butoane se va racorda la cutia de comandă a pompei de incendiu interior, cutie livrată împreună cu
electropompa.
Circuitele electrice de iluminat, prize şi forŃă se vor realiza cu cabluri din cupru tip CYYF
protejate în tuburi metalice PEL montate aparent.
ProtecŃia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate bipolare şi tripolare montate în
tabloul de distribuŃie T.PI.

9) InstalaŃii de protecŃie
Mansarda va fi dotată cu următoarele instalaŃii de protecŃie:
a) InstalaŃii de împământare generală;
b) InstalaŃii pentru egalizarea potenŃialelor;
c) InstalaŃii de paratrăsnet.

a) InstalaŃii de împământare generală


Se va realiza o instalaŃie de împământare orizontală pe perimetrul clădirii realizată cu bandă
din OL-ZN 30x3,5 mm şi electrozi de împământare masivi din OL-ZN Ø20 mm x 1,50 m, montate în
pământ la -0,80 m.
La această priză se vor lega blocul BMPT, bara de împământare a tabloului general, cutia de
telecomunicaŃii principală şi de la mansardă, instalaŃia de paratrăsnet şi instalaŃia de egalizare a
potenŃialelor.
RezistenŃa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibă, din măsurători, valoarea
maximă de un ohm.

b) InstalaŃii pentru egalizarea potenŃialelor


Este o măsură suplimentară de protecŃie a echipamentelor şi instalaŃiilor din clădire.
Se realizează o reŃea principală de egalizarea potenŃialelor cu o conductă din OL-ZN 25x4 mm
montată îngropat în pardoseală.
La această reŃea se vor lega următoarele elemente:
• conducta principală de protecŃie (PE sau PEN);
• conductele edilitare metalice;
• coloanele de încălzire-climatizare;
• elementele metalice ale construcŃiei.

c) InstalaŃii de paratrăsnet.
Conform normativului I20/2000, construcŃia necesită un nivel de protecŃie “Normal III”.
Pentru realizarea acestui nivel de protecŃie s-a adoptat sistemul de protecŃie împotriva
trăsnetului cu un dispozitiv de captare cu conductor montat pe coamă.
Dispozitivul de captare şi legăturile la dispozitivele de coborâre vor fi realizate din conductor
9

rotund din aluminiu cu Ø8 mm, montată aparent, pe coama acoperişului clădirii.


Conductoarele de coborâre se vor realiza tot din conductor rotund din aluminiu cu Ø8 mm
montate aparent pe zid.
Piesele de separaŃie se vor monta la h=1,5m.
Legarea pieselor de separaŃie la priza de pământ se va face cu conducte din bandă de oŃel
zincată 30x3,5.
Elementele metalice de pe acoperiş (jgheaburi, burlane, etc.) se vor lega la dispozitivul de
captare al construcŃiei.
RezistenŃa de dispersie a prizei pe pământ va avea valoarea de maximum un ohm.
InstalaŃia de paratrăsnet se va realiza conform detaliilor de executie IPCT şi a celor din normativul
I20/2000. Toate piesele componente ale instalaŃiei de paratrăsnet vor fi omologate şi agrementate
tehnic.

10) InstalaŃii electrice de curenŃi slabi


Mansarda va fi dotată cu următoarele instalaŃii electrice de curenŃi slabi:
a. Racordul de telecomunicaŃii;
b. InstalaŃia de telefonie şi transmitere de date.
a. Racord telecomunicaŃii:
Există un branşament aerian la reŃeaua de telecomunicaŃii (telefonie, CATV, internet), legat la
cofretul principal al clădirii, cofret amplasat la etaj.
b. InstalaŃia de telefonie şi transmitere de date:

c) Încălzire, climatizare
1. SituaŃia existentă
Alimentarea cu energie termica a imobilului se face de la reteaua de termoficare a orasului
existenta in zona. Distributia este arborescenta, realizata din conducte de otel negre, grunduite si
izolate montate la partea superioara a subsolului. Coloanele si legaturile la radiatoare sunt realizate,
din tevi de otel negre, montate aparent, grunduite si vopsite. Incalzirea spatiilor se realizeaza cu
radiatoare din fonta si radiatoare din tabla de otel.
2. SituaŃia propusă
Alimentarea spatiilor de la mansarda se va face din instalatia de incalzire existenta. Pentru
aceasta se vor redimensiona, distributia si coloanele existente. Alimentarea corpurilor de incalzire de
la mansarda (radiatoare din fonta) se va face de la instalatia existenta prin conducte din teava neagra
de otel.
Aerisirea instalaŃiei se va face local prin robinete de aerisire montate pe fiecare radiator în
parte.
Coloanele şi legăturile la radiatoare fiind montate aparent, se vor grundui şi se vor vopsi cu
vopsea de ulei în culoarea zugrăvelilor.

d) VentilaŃie
1. SituaŃia existentă
Actualmente există în câteva încăperi ale sediului DGASPC Arad aparate de aer condiŃionat,
care, însă au şi parte din instalaŃie pe faŃadele clădirii, lucru neconvenabil pentru poziŃia în cadrul
Ńesutului urban istoric.
2. SituaŃia propusă
Dat fiindcă nici în clădire, nici în curtea acesteia nu se poate amplasa un chiller pentru
asigurarea climatizării centralizate, se propun aparate mobile de aer condiŃionat, ce necesită doar o
priză de aer exterior printr-un orificiu de mici dimensiuni. Aparatele propuse se vor amplasa câte o
bucată pentru fiecare încăpere birou a clădirii.

e) Paratoner
 ProtecŃia împotriva descărcărilor atmosferice se va realiza la toate obiectele ce compun
10

obiectivul.
 Se vor folosii dispozitive de amorsare tip PREVECTRON, care se vor monta pe
construcŃii.

e) InstalaŃie de gaz
 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Arad, în prezent nu este
consumator de gaze naturale şi nici în viitor nu va fi, deoarece este racordată la reŃeaua de
termoficare a oraşului.
 Din acest motiv, se propune dezafectarea (demontarea) instalaŃiei de utilizare gaze şi a
postului de măsurare existente, aferente imobilului.

2. RISCUL DE INCENDIU

A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu

a) Densitatea sarcinii termice de incendiu

CALCULUL DENSITĂłII
SARCINII TERMICE

PARTER S= 362,35 mp

Cantitate Putere calorifică


Materialul combustibil kg Mj/kg
lemn convenŃional 2000 18,40
lemn esenŃă tare 800 19,25
lemn esenŃă moale 500 13,80
hârtie / carton 500 16,30
poliuretan 250 37,70
cauciuc 50 41,85
PVC plastifiat 350 33,50
Ńesături textile 1500 20,95

SQ= 121917,5 Mj
qS= 336,46 Mj/mp. – RISC MIC DE INCENDIU

PARTER S= 393,61 mp

Cantitate Putere calorifică


Materialul combustibil kg Mj/kg
lemn convenŃional 2500 18,40
lemn esenŃă tare 1000 19,25
lemn esenŃă moale 800 13,80
hârtie / carton 600 16,30
poliuretan 350 37,70
cauciuc 70 41,85
PVC plastifiat 500 33,50
Ńesături textile 2000 20,95

SQ= 160844,5 Mj
qS= 408,64 Mj/mp. – RISC MIC DE INCENDIU

ETAJ 1 S= 384,79 mp
11

Cantitate Putere calorifică


Materialul combustibil kg Mj/kg
lemn convenŃional 2200 18,40
lemn esenŃă tare 600 19,25
lemn esenŃă moale 500 13,80
hârtie / carton 350 16,30
poliuretan 200 37,70
cauciuc 60 41,85
PVC plastifiat 400 33,50
Ńesături textile 1600 20,95

SQ= 121606 Mj
qS= 316,03 Mj/mp. – RISC MIC DE INCENDIU

MANSARDĂ S= 408,17 mp

Cantitate Putere calorifică


Materialul combustibil kg Mj/kg
lemn convenŃional 3000 18,40
lemn esenŃă tare 1000 19,25
lemn esenŃă moale 800 13,80
hârtie / carton 450 16,30
poliuretan 200 37,70
cauciuc 100 41,85
PVC plastifiat 600 33,50
Ńesături textile 2000 20,95

SQ= 166550 Mj
qS= 408,04 Mj/mp. – RISC MIC DE INCENDIU

b) Clase de reacŃie la foc a materialelor de construcŃie

Elementul de construcŃie Material / dimensiuni Clasa de reacŃie la foc


PereŃi exteriori portanŃi Cărămidă A1
PereŃi interiori Cărămidă A1
Gips carton soluŃia constructivă
PereŃi interiori la mansardă A1
W111 *
PereŃi interiori la mansardă Gips carton soluŃia constructivă
A1
pentru holuri, coridoare W111 **
BolŃi de cărămidă pe structură
Planşeu peste demisol A1
metalică
Planşeu peste parter
Lemn tencuit D
respectiv etajul 1
Gips carton soluŃia constructivă
Tavan la mansardă A1
D111 ***
Sarpanta lemn ignifugat **** D
Acoperiş
Invelitoarea : Ńiglă A1

c) Surse potenŃiale de aprindere existente


Surse de aprindere: scânteia electrică, efectele termice ale curentului electric, scurtcircuitul
electric, electricitate statică, flacără deschisă, flacără închisă, efect termic (căldură prin contact sau
radiaŃie), frecare, scântei mecanice, jar sau scântei inclusiv Ńigara, autoaprindere, efectul termic al unor
substanŃe incendiare aprinse, trăsnet, alte surse etc.
Mijloacele care pot produce sursa de aprindere (în cazul beneficiarului):
12

• mijloacele de iluminat electrice (corpuri de iluminat);


• conductori şi aparate de întrerupere şi control (cablu electric, comutator, întrerupător, conductor
electric, contor, cutie de conexiuni, prize de curent, siguranŃă fuzibilă, termostat, instalaŃie
electrică volantă etc.);
• mijloace cu flacără deschisă (bricheta, chibrituri, lămpi de iluminat cu combustibil lichid, gazos,
alte mijloace de iluminare folosite etc.);
• materiale care se aprind imediat: produse chimice solide (mase plastice); materiale combustibile
solide (lemn, mobilier, ambalaje, hârtie, carton, bumbac, reziduuri menajere, deşeuri
nereutilizabile etc.)
Împrejurările preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea
Împrejurările determinante care pot favoriza aprinderea sunt:
• exploatarea instalaŃiilor electrice defecte amplasate ori neizolate corespunzător;
• echipamentele electrice improvizate;
• aparate electrice lăsate sub tensiune;
• fumatul şi focul deschis;
• defecŃiuni tehnice de exploatare ale aparaturii electronice;
• nereguli organizatorice (părăsirea locului de muncă, nesupraveghere);
• accidente urmate de incendiu;
• catastrofe, fenomene naturale cum ar fi: cutremure, trăsnete, furtuni, etc.;
• actiuni intentionate: camuflarea unei infracŃiuni grave, folosirea intenŃionată a
sursei de aprindere pentru generarea incendiului, crearea intenŃionată sau din
culpă a condiŃiilor generatoare de incendii;
• acŃiuni ale unor persoane iresponsabile etc.;
Timpul de aprindere şi de dezvoltare liberă a incendiului
Timpul de dezvoltare liberă a incendiului – intervalul scurs de
la izbucnirea incendiului până la intrarea în actiune a
mijloacelor de stingere : Tdli = T0 + Ti
T0 ≅ 1
 T0 – timpul scurs de la izbucnirea incendiului până la Tdli ≅ 3
T1 ≅ 2
observarea lui
 Ti – timpul scurs de la observarea incendiului şi până la
intrarea în acŃiune.

Timpul de incendiere totală


Timpul de incendiere totală GRF III : 15 min.

B. Nivelul riscului de incendiu :


Demisol → risc mic de incendiu
Parter → risc mic de incendiu
Etaj 1 → risc mic de incendiu
Mansardă → risc mic de incendiu

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANłĂ PRIVIND


SECURITATEA LA INCENDIU

3.1. Stabilitatea la foc

a) RezistenŃa la foc a principalelor elemente de construcŃie


Conform Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcŃii pe
baza performanŃelor de comportare la foc aprobat cu Ordinul nr. 1.822 / 2004, elementele constructive
din componenŃa clădirii se clasifică astfel :

RezistenŃa la
Elementul de construcŃie Material / dimensiuni Clasificare
foc
13

PereŃi exteriori portanŃi Cărămidă REI 420


PereŃi interiori Cărămidă REI 420
PereŃi interiori Cărămidă REI 240
Gips carton soluŃia
PereŃi interiori la mansardă EI 30
constructivă W111
PereŃi interiori la mansardă Gips carton soluŃia
EI 60
pentru holuri, coridoare constructivă W112
BolŃi de cărămidă pe structură
Planşeu peste demisol REI 180
metalică
Planşeu peste parter
Lemn tencuit R 45
respectiv etajul 1
Gips carton soluŃia
Tavan la mansardă R 30
constructivă D111
Acoperiş Sarpanta lemn ignifugat R 15

RezistenŃa la
Elementul de construcŃie Material / dimensiuni Clasificare
foc
Scară de acces la subsol Beton armat R 60
Marmură P-E1;Beton armat
Scara nr. 1 de acces la etaj R 60
E1- Mansarda
Scara nr. 2 de acces la etaj Marmură P-Mansardă R 60

RezistenŃa
Elementul de protecŃie Clasificare Dotare
la foc
Uşa de acces în casa de
scări de la parter spre R 45 C
demisol

b) Gradul de rezistenŃă la foc al construcŃiei

Alcătuirea constructivă a obiectivului conform P118 – 99.:


Elementul de construcŃie Material / dimensiuni LRF / combustibiliatea
PereŃi exteriori portanŃi Cărămidă 7 ore / C0
PereŃi interiori Cărămidă 4 ; 7 ore / C0
Gips carton soluŃia constructivă
PereŃi interiori la mansardă 30 min. / C0
W111 01
PereŃi interiori la mansardă Gips carton soluŃia constructivă
60 min. / C0
pentru holuri, coridoare W112 02
BolŃi de cărămidă pe structură
Planşeu peste demisol 3 ore / C0
metalică
Planşeu peste parter
Lemn tencuit 45 min. / C1
respectiv etajul 1
Gips carton soluŃia constructivă
Tavan la mansardă 30 min. / C0
D111 03
Sarpanta lemn ignifugat 04 15 min. / C2
Acoperiş
Invelitoarea : Ńiglă 15 min. / C0
La determinarea combustibilităŃii şi a limitei de rezistenŃă la foc a elementelor de construcŃie
din care este alcătuită clădirea s-au consultat agremente tehnice, respectiv lista cu rezultatele oficiale
privind comportarea la foc a soluŃiilor constructive determinate la INCERC Bucureşti. Pentru
elementele de construcŃie care nu se regăsesc în lista cu rezultatele oficiale privind comportarea la foc
a soluŃiilor constructive determinate la INCERC Bucureşti, s-au făcut asimilări.
14

Având în vedere Normativul P 118/1999, tabelul 2.1.9 şi cele prezentate la pct. 3.1. a) din
prezentul scenariu :
– obiectivul se încadrează în gradul III de rezistenŃă la foc
= > Gradul de rezistenŃă la foc a compartimentelor de incendiu = III

Stabilitatea la foc estimată :


 corespunzătoare
Estimarea stabilităŃii la foc s-a făcut pe baza următorilor factori :
 gradul de rezistenŃă la foc : III
 timp operativ de intervenŃie : 3 min. – se realizează cu personalul propriu şi cu
mijloace iniŃiale de stingere pentru prima intervenŃie (stingătoare)
 timpul de incendiere totală : 15 min.

3.2. Limitarea apariŃiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcŃiei


a) Compartimentare antifoc

Măsuri privind compartimentarea :


RezistenŃa
Elementul de protecŃie Clasificare Dotare
la foc
Uşa de acces în casa de
scări de la parter spre R 45 C
demisol
 NOTĂ : C = dotare cu sistem de autoînchidere sau închidere automată.

 Compartimentele de incendiu care constitue obiectivul nu depăşesc suprafaŃa maximă


admisă pentru un compartiment de incendiu, se respectă prevederile tab. 3.2.5. din P
118/1999

b) Măsuri constructive de protecŃie la foc :

Necesită următoarele măsuri :


01
PereŃii interiori de compartimentare, de la mansardă, realizaŃi din gips
carton, vor fi executaŃi în soluŃia constructivă W111 (30 min.) respectându-se
următoarele :
 structura de susŃinere : schelet metalic
 tipul plăcii din gips carton : GKF
 grosime placare cu plăci din gips carton pe fiecare parte a peretelui :
12,5 mm.
 strat izolator între plăcile din gips carton : vată minerală
 grosime strat izolator : 40 mm.
 densitate strat izolator : 30 kg/mp

02
PereŃii din ghips carton situaŃi la mansardă de la birouri respectiv alte
încăperi spre holuri, coridoare vor avea o LRF de minim 60 min. Aceştia vor fi realizaŃi
în soluŃia constructivă W112 (rezistenŃa la foc 60 min.) conform soluŃiilor tehnice ale
producătorului respectându-se următoarele :
 structura de susŃinere : schelet metalic
 tipul plăcii din gips carton : GKF – plăci de protecŃie la foc (ca semn de
identificare au o inscripŃionare cu roşu pe partea posterioară a plăcii)
 grosime placare cu plăci din gips carton pe fiecare parte a peretelui : 2 x
12,5 mm.
15

 strat izolator între plăcile din gips carton : vată minerală cu densitatea de
100 kg/m3
 grosime strat izolator : 40 mm.
03
Tavanul peste mansardă va fi realizat în soluŃia constructivă D111 (rezistenŃa
la foc 30 min.) respectându-se următoarele :
 structura de susŃinere : lemn
 tipul plăcii din gips carton : GKF – plăci de protecŃie la foc (ca semn de
identificare au o inscripŃionare cu roşu pe partea posterioară a plăcii)
 grosime placare cu plăci din gips carton : 12,5 mm.
 strat izolator la structura metalică a tavanului : vată minerală cu densitatea
de 40 kg/m3
 grosime strat izolator : 40 mm.

04
Toată structura din lemn ce compune acoperişul, (şarpantă, căpriori, etc.) se
va ignifuga

c. Sisteme de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinŃi


 Nu necesită. În incinta obiectivlui nu există spaŃii de depozitare mai mari de 36 mp. iar
casele de scări au iluminat natural.

d. Uşi etanşe la fum :


 Nu este cazul

e. Sisteme şi instalaŃii de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor


 Nu necesită

f. Măsuri de protecŃie la foc pentru instalaŃiile de ventilare – climatizare


 Se vor respecta prevederile normativelor I5 şi I5.1 din 2002

g. Măsuri constructive pentru faŃade, pentru împiedicarea propagării focului


 FaŃadele Obiectelor sunt realizate din cărămidă care este un material incombustibil
– nu necesită măsuri privind propagarea focului pe faŃade

3.3 Limitarea propagării incendiului la vecinătăŃi

a) DistanŃa dintre construcŃii


Nu este respectată distanŃa minimă de siguranŃă între clădiri, faŃă de construcŃiile vecine
existente conform prevederilor Normativului P 118/1999 tab. 2.2.2.
În cazul în care nu se respectă distanŃa de siguranŃă la foc între obiecte, există element
verticale antifoc cu LRF de 7 ore – pereŃi exteriori de cărămidă spre construcŃia vecină alipită

Măsuri compensatorii dacă nu este respectată distanŃa de siguranŃă la foc


Nu necesită

b) Măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faŃade şi pe acoperiş


Obiectivul din punct a faŃadelor şi acoperişurilor, sunt realizate din materiale de construcŃie
incombustibile respectiv greu combustibil care nu favorizează respectiv favorizează parŃial
dezvoltarea şi propagarea flăcărilor în cazul declanşării unui eventual incendiu.
Nu necesită alte măsuri constructive.

c) Măsuri de protecŃie activă


Nu este cazul.
16

3.4. Evacuarea utilizatorilor


a ) Alcătuire constructivă ; geometria căilor de evacuare

Demisol :
 1 uşă direct în exterior de 1,58 m. lăŃime – 2 fluxuri
Parter :
 1 uşă direct în exterior de 1,45 m. lăŃime – 2 fluxuri
 1 uşă direct în exterior de 1,08 m. lăŃime – 1 flux
Etaj + mansardă :
 casă de scări închisă cu lăŃimea scărilor de 1,40 m. lăŃime – 2 fluxuri
 casă de scări închisă cu lăŃimea scărilor de 0,85 m. lăŃime – 1 flux

RezistenŃa la foc a elementelor de compartimentare necesare pentru asigurarea siguranŃei


utilizatorilor pe timpul evacuării şi intervenŃiei în caz de incendiu.

Nr.
DestinaŃia elementului de construcŃie CondiŃii îndeplinite de obiectiv
crt.
EI 60
1 PereŃi la coridoare, holuri REI 240
REI 420
2 PereŃi la casele de scări REI 420

Scările de evacuare sunt scări închise în case de scări şi sunt realizate cu rampe drepte.
RezistenŃa la
Elementul de construcŃie Material / dimensiuni Clasificare
foc
Scară de acces la subsol Beton armat R 60
Marmură P-E1;Beton armat
Scara nr. 1 de acces la etaj R 60
E1- Mansarda
Scara nr. 2 de acces la etaj Marmură P-Mansardă R 60

b) Măsurile de siguranŃă în utilizare


 unde N > 30 persoane sensul de deschidere a uşilor : obligatoriu spre exterior

c) Fluxul (debitul) global de evacuare


În conformitate cu normativul P 118/1999 numărul de fluxuri ce trebuie asigurate pentru
evacuarea persoanelor se determină cu relatia
N
F=
În care : C
F = numărul de fluxuri
N = numărul de persoane care trebuie să treacă prin calea de evacuare
C = capacitatea de evacuare a unui flux funcŃie de destinaŃia clădirilor

Număr maxim de persoane:


• Demisol : N = 25 persoane
• Parter : N = 50 persoane
• Etaj N = 50 persoane
• Mansardă : N = 25 persoane
F = N/C = (50 + 0,6 x 50 + 0,6 x 25)/80 = 1,18 ⇒ două fluxuri
Fluxuri asigurate prin lăŃimea uşii direct spre exterior la demisol – 2 fluxuri
 1 uşă direct în exterior de 1,58 m. lăŃime – 2 fluxuri
Fluxuri asigurate prin lăŃimea uşii direct spre exterior la parter – 3 fluxuri
17

 1 uşă direct în exterior de 1,45 m. lăŃime – 2 fluxuri


 1 uşă direct în exterior de 1,08 m. lăŃime – 1 flux
Fluxuri asigurate prin lăŃimea scărilor de la etaj şi mansardă – 3 fluxuri
 casă de scări închisă cu lăŃimea scărilor de 1,40 m. lăŃime – 2 fluxuri
 casă de scări închisă cu lăŃimea scărilor de 0,85 m. lăŃime – 1 flux

LăŃimea uşilor se încadrează în prevederile art. 2.6.66. din P 118/1999


Lungimea căi de evacuare se încadrează în prevederile din P 118/1999 (mai mică de 30 de metri –
evacuare în două direcŃii)

d) Marcarea căilor de evacuare, iluminat de sigurantă


Obiectivul se va dota cu iluminat de siguranŃă pt. evacuare de tipul 4. la care
alimentarea iluminatului de sigurantă este asigurată din :
 coloana tabloului principal general, fiind racordata inaintea intrerupatorului general
sau, daca acesta lipseste, inaintea sigurantelor generale
Pentru punerea in functiune la necesitate a acestui tip de iluminat se prevad aparate de
comanda manuala in aceleasi conditii ca si pt. iluminatul normal (de ex. intrerupatoare locale,
automate de scara etc.). corpurile iluminat vor marca în mod distinct ieşirile din obiectiv.

Căile de evacuare a Obiectivului se vor marca conform SR 3864/2009.

Timpi de siguranŃă la foc. Timp (lungime) de evacuare.

Nr.
Timpul şi definirea acestuia NotaŃia Valoare
Crt.
Timpul normalizat de evacuare – intervalul scurs de la
înştiintarea utilizatorilor până la părăsirea construcŃiei de către
1
aceştia sau / şi până la adăpostirea lor în spaŃiile de refugiu
Tne 75 sec.
prevăzute şi amenajate
Timpul de supravieŃuire – perioada în care persoanele aflate
2 într-o încăpere sau într-un refugiu pot supravieŃui după Tsv 10 min.
producerea incendiului
Timpul de siguranŃă a căilor de evacuare – perioada minimă
3 de supravieŃuire a persoanelor pe timpul folosirii căilor de Tsac 6 min.
evacuare
Timpul de siguranŃă a refugiilor – perioada minimă de
supravieŃuire a persoanelor pe timpul staŃionării în refugii,
4
indiferent de evoluŃia incendiilor în exteriorul spaŃiilor
Tsr 10 min.
respective

3.5. Securitatea forŃelor de intervenŃie

A. Amenajările pentru accesul forŃelor de intervenŃie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi


pentru ascensoarele de incendiu.
 Accesul forŃelor de intervenŃie în clădire :
Demisol :
 1 uşă direct în exterior de 1,58 m. lăŃime – 2 fluxuri
Parter :
 1 uşă direct în exterior de 1,45 m. lăŃime – 2 fluxuri
 1 uşă direct în exterior de 1,08 m. lăŃime – 1 flux
Etaj + mansardă :
 casă de scări închisă cu lăŃimea scărilor de 1,40 m. lăŃime – 2 fluxuri
 casă de scări închisă cu lăŃimea scărilor de 0,85 m. lăŃime – 1 flux
 Accesul pentru autospeciale în incintă :
o Accesul autpospecialelor în curtea este posibilă de pe strada 1 Decemrie 1918
 Ascensoare de incendiu : nu există
18

B. Caracteristicile tehnice şi funcŃionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenŃie ale
autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism şi
reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la :
a) numărul de accese : accese pe două laturi
o unul din strada 1 Decemrie 1918
o două din curte
b) dimensiuni/gabarite : lăŃimea drumului de acces – 3,00 m.
c) trasee : strada 1 Decemrie 1918
d) realizare şi marcare
 accesul in zonă va fi marcat cu indicatoare de avertizare si interdicŃie

C. Ascensoarele de pompieri :
a) tipul, numărul şi caracteristicile acestora
 nu este cazul
b) amplasarea şi posibilităŃile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă
 nu este cazul
c) timpul de siguranŃă a ascensoarelor de pompieri
 nu este cazul

D. Precizări privind asigurarea condiŃiilor de salvare a persoanelor, a animalelor şi evacuarea


bunurilor pe timpul intervenŃiei.
Nu sunt necesare masuri speciale altele decât cele deja proiectate pentru asigurarea
condiŃiilor de salvare a persoanelor şi evacuarea bunurilor.
ConstrucŃiile civile (publice) vor avea asigurate căi de acces intervenŃie şi salvare,
corespunzător alcătuite, dimensionate şi marcate, astfel încât să poată fi utilizate de personalul de
intervenŃie în caz de incendiu.
Căile de intervenŃie exterioare vor permite accesul uşor al autospecialelor de intervenŃie ale
pompierilor, fiind marcate şi menŃinute permanent libere. De regulă, se va asigura intervenŃia cel puŃin
la o faŃadă a clădirii.

4. ECHIPAREA ŞI DOTAREA
CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

1. Sisteme, instalaŃii şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz


de incendiu
Conform I18 / 2002 art. 4.2.1. Obiectivul nu se va dota cu sisteme şi instalaŃii de
detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor – construcŃie administrativă sub 600 de
persoane.

2. Sisteme, instalaŃii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor

HidranŃi interiori
Obiectivul nu se încadrează în prevederile art. 4.1. din NP – 086/2005
pentru a se asigura hidranŃi interiori – construcŃie civilă (publică), cu aria construită
sub 600 m2 şi 4 niveluri supraterane.

SituaŃia propusă :
 Clădirea este dotată cu hidranŃi de incendiu interior Dn2” – 2 bucăŃi pe fiecare nivel, în
apropierea scărilor de acces. Se propune prelungirea coloanelor de hidranŃi (Dn2”) până la
mansardă şi echiparea acestui nivel cu 2 bucăŃi hidranŃi de incendiu interior.
 StaŃia de pompare incendiu din demisolul clădirii a fost desfiinŃată. Prin lucrările ce urmează a fi
19

făcute se propune şi refacerea acestei staŃii deoarece clădirea este frecventată şi de oameni cu
handicap şi pentru a asigura funcŃionarea hidranŃilor interiori şi în cazul când reŃeaua orăşenească
nu poate asigura debitul şi presiunea necesară în caz de incendiu.
 În acest sens, se propune montarea unui rezervor de incendiu cu capacitatea de 1.800 – 2.000 litri
(2,5 l/sec. × 10 minute) şi o staŃie de pompare echipare cu o motopompă electrică şi o motopompă
cu ardere internă având următoarele caracteristici:
 q = 9,50 cm H = 25,00 m H2O
 HidranŃii de incendiu interiori vor fi echipaŃi conform Normelor P.S.I. în vigoare.

HidranŃi exteriori
Obiectivul nu se încadrează în prevederile art. 6.1. din NP – 086/2005
pentru a se asigura hidranŃi exteriori şi rezervă proprie de apă.

InstalaŃii speciale de stingere


Obiectivul nu se încadrează în prevederile art. 7.1. din NP – 086/2005
pentru a se asigura şplinklere – clădire publică cu aria mai mică de 1250 m2 şi
densitatea sarcinii termice sub 840 Mj/m2
Obiectivul nu se încadrează în prevederile art. 8.3. din NP – 086/2005 pentru a
se asigura drencere.
Obiectivul nu se încadrează în prevederile art. 9.1. din NP – 086/2005 pentru a
se asigura instalaŃie de stingere cu apă pulverizată.
Obiectivul nu se încadrează în prevederile art. 10.1. din NP – 086/2005 pentru a
se asigura instalaŃie de stingere cu ceaŃă de apă.

Stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte şi mijloace iniŃiale de


intervenŃie

Conform P118/99 obiectivul analizat se va dota cu minim :


 Demisol
• 4 stingătoare portabile cu praf si CO2 – tip P6.
 Parter
• 4 stingătoare portabile cu praf si CO2 – tip P6.
 Etaj 1
• 4 stingătoare portabile cu praf si CO2 – tip P6.
 Mansardă
• 4 stingătoare portabile cu praf si CO2 – tip P6.

Stingătoarele din dotare vor fi amplasate în locuri vizibile şi uşor accesibile iar personalul
unităŃii va fi instruit periodic pentru utilizarea mijloacelor P.S.I. de primă intervenŃie.

5. CONDIłII SPECIFICE
PENTRU ASIGURAREA INTERVENłIEI ÎN CAZ DE INCENDIU

1. Asigurarea alimentării cu apă pentru stingerea incendiilor din interior, respectiv din
exterior
Conform normativului NP 086/2005 nu necesită alimentare cu apă proprie pentru stingerea din
interior respectiv exterior al unui incendiu.
Stingerea din interior se poate realiza din instalaŃia de hidranŃi interiori existentă care se va
prelungii.
Stingerea din exterior se va realiza de la hidranŃii subterani din zona, str. 1 Decembrie 1918
respectiv B-dul. Gen. Vasile Milea.

2. PoziŃionarea racordurilor de alimentare cu :


20

a) Energie electrică
 Racordul de alimentare cu energie electrică se face de la reŃeaua din zonă printr-un racord
subteran spre un tablou de branşament care se va situa în subsolul clădirii.

b) Gaz
 Nu există

c) Canalizare
 Canalizarea obiectivului va fi racordată la sistemul centralizat a oraşului printr-un
racord subteran.
d) Încălzirea
 Sistemul de încălzire obiectivului va fi racordată la sistemul centralizat a oraşului
printr-un racord subteran.

3. Serviciu privat pentru situaŃii de urgenŃă


Nu necesită

4. Zone cu substanŃe şi materiale periculoase


În atenŃia beneficiarului : în obiectiv nu se vor depozita substanŃe şi materiale
periculoase.

6. MĂSURI TEHNICO – ORGANIZATORICE

Pe timpul execuŃiei obiectivului, beneficiarul va asigura îndeplinirea următoarelor


măsuri :
 realizarea integrală şi la timp a măsurilor de prevenire şi stingerea incendiilor cuprinse în
scenariu de securitate la incendiu sintetizate mai jos :
 Realizarea măsurilor de compartimentare conform pct. 3.2.a.
 Realizarea măsurilor constructive de protecŃie la foc conform soluŃiilor prezentate
la pct. 3.2.b.
 Realizarea unui iluminat de siguranŃă pt. evacuare de tipul IV conform
pct. 3.4.d.
 Realizarea dotării cu stingătoare conform celor prevăzute la pct. 4.2.

Beneficiarul va lua la cunostinŃă spre conformare de valoarea densităŃii sarcinii termice şi prin
grija lui, valorile menŃionate mai sus, în timpul utilizării spaŃiilor aflate în studiu, nu vor putea fi
depăşite.
Se interice:
• executarea, întreŃinerea şi repararea instalaŃiilor electrice de către personal
necalificat şi neautorizat;
• folosirea în stare defectă a instalaŃiilor şi echipamentelor electrice şi
consumatoarelor de energie electrică de orice fel precum şi cele uzate sau
improvizate;
• încărcarea instalaŃiilor electrice (conductor, cabluri, transformatoare,
întrerupătoare, comutatoare, prize, etc.) peste sarcina admisă;
• utilizarea lămpilor mobile portative, fără globuri şi grătare de protecŃie sau
alimentarea prin cordoane improvizate ori uzate;
• folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajoare) improvizate
din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;
• întrebuintarea radiatoarelor şi reşourilor electrice, în alte locuri decât cele
stabilite şi în condiŃii care prezintă pericol de incendiu, precum şi lăsarea sub
tensiune a acestora după terminarea programului de lucru;
• lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici;
21

• lăsarea sub tensiune a maşinilor, aparatelor, utilajelor şi echipamentelor


electrice, după terminarea folosirii sau programului de lucru la acestea;
• folosirea siguranŃelor fuzibile şi a dispozitivelor de protecŃie defecte,
improvizate sau cu o rezistenŃă electrică mai mare decât cea stabilită pentru
instalaŃiile, maşinile, utilajele, aparatele şi echipamentele respective.
Limitarea la strictul necesar a materialelor combustibile ce se introduc în încăperi şi care
constituie sarcina mobilă de incendiu.
Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în încăperile în care există pericol de
incendiu sau explozie.
Se interzice depozitarea în obiectiv a lichidelor combustibile, inflamabile.
Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive, schimbări de
destinaŃie ale construcŃiilor, modificări ale instalaŃiilor tehnologice sau utilitare fără
o documentaŃie elaborată şi avizată conform prevederilor legale.
Se interzice folosirea instalaŃiilor cu defecŃiuni sau improvizaŃii.

Întocmit :
Arh. Dana POPESCU