Sunteți pe pagina 1din 6

PRBĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ – M.E.M.

Clasa I Anul școlar 2017 - 2018

Numele: __________________________________ Data:.....................................

1. Scrie în casetă câte flori au iepuraşii. Desenează în chenarul din dreapta cu trei frunze mai
multe decât flori. Scrie în caseta de sub chenar numărul frunzelor.

2. Scrie numerele de la 17 la 23.

; ; ; ; ; ;

3. Colorează căsuţele cu numere mai mici decât 6.

1 2 5 6 9 3 0 8

4. Scrie vecinii numerelor:

15 ; ; 19 ; 27 ;

10 ; 29 ; 16 .
5. Scrie în cerculețe rezultatul operației. Colorează oul pictat de Rilă – Iepurilă.

6- 3+ 8- 5-
3 2 4 4 5

6. Maria a cules 3 flori roşii, 2 flori galbene şi o floare albastră.


Câte flori a cules Maria?
Scrie operația și rezultatul.
Coloreză corespunzător florile și cerculețul cu răspunsul corect.

+ +
5 6 4 7 9

7. Colorează numai casetele cu lunile anotimpului TOAMNA.

IANUARIE SEPTEMBRIE AUGUST OCTOMBRIE MAI NOIEMBRIE

6
PROBÃ DE EVALUARE INIȚIALĂ –M.E.M.
Clasa I Anul școlar 2017 – 2018 înv. Rășcanu Ionel
Semestrul I
Competențe evaluate:
1. Identificarea numărului de obiecte dintr-o imagine dată;
2. Scrierea numerelor naturale, conform unei cerințe date;
3. Compararea numerelor naturale;
4. Cunoașterea vecinilor unui număr natural;
5. Efectuarea unor adunări și scăderi, în concentrul 0-10;
6. Rezolvarea unor probleme simple;
7. Asocierea lunilor anului cu anotimpul corespunzător.
Barem de evaluare și de notare / Descriptori de performanță:
I. Foarte bine Bine Suficient
I.1 - stabileşte corect numărul de - stabileşte corect numărul de - încearcă să stabilească
flori pe care-l au iepuraşii; flori pe care-l au iepuraşii; numărul de flori pe care-l au
- desenează cu trei mai multe - stabileşte corect numărul de iepuraşii.
frunze decât flori; frunze.
- stabileşte corect numărul de
frunze.
I.2 - scrie corect sapte numere (de - scrie corect cinci numere (de - scrie corect trei numere
la 17 la 23). la 17 la 21). (de la 17 la 19).
I.3 - colorează corect cinci căsuţe - colorează corect trei căsuţe - colorează corect o singură
care indică numere mai mici care indică numere mai mici căsuţă care indică un număr
decât 6. decât 6. mai mic decât 6.
I.4 - scrie corect vecinii numerelor - scrie corect vecinii numerelor - scrie corect vecinii
în şase situaţii date. în patru situaţii date. numerelor în două situaţii
date.
I.5 - calculează corect patru - calculează corect trei operaţii - calculează corect două
operaţii de adunare şi scădere de adunare şi scădere în operaţii de adunare şi
în concentrul 0 – 10; concentrul 0 – 10; scădere în concentrul 0 – 10;
- descoperă oul pictat de Rilă – - descoperă oul pictat de Rilă – - descoperă oul pictat de
Iepurilă. Iepurilă. Rilă – Iepurilă.

I.6 - colorează corect florile după - colorează corect florile după - încearcă să efectueze -
indicaţiile date; indicaţiile date; colorează corect florile după
- efectuează operaţia şi - efectuează operaţia şi indicaţiile date operaţia, dar
stabileşte corect rezultatul. stabileşte rezultatul. nu reuşeşte.
I.7 - colorează corect trei căsuţe - colorează corect două căsuţe - colorează corect o căsuţă
care indică lunile anotimpului care indică lunile anotimpului care indică una din lunile
TOAMNA. TOAMNA. anotimpului TOAMNA.
Evaluare finală:
CALIF. FINAL ITEMI
FOARTE BINE Rezolvă 6-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie apropiată
acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si evidenţiind
etosul clasei.
BINE Rezolvă 4-5 itemi cu FB, 2-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si
evidenţiind etosul clasei.
SUFICIENT Rezolvă 1-2 itemI cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului si
evidenţiind etosul clasei.
INSUFICIENT Rezolvă 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/orice altă
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică

6
INREGISTRAREA REZULTATELOR
MATRICEA ITEM – ELEV
Tabelul analitic nr.1 reflectă date despre fiecare elev.
Nr. Numele şi prenumele I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 Cal.
crt. elevului final
1 CHIRIC DAVID F.b. F.b. B. S B. B. B. B.
COSTEL
2 COMAN FLORINA F.b.. F.b. F,b. B. F.b. F.b. F.b. F.b.
ELENA
3 DIACONU KARINA –ELENA F.b. B. B. S. S. F.b. F.b. B.

4 IRIMIA RIANA GEORGIANA F.b. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b.

5 MĂTĂSARU ȘTEFAN F.b. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b.

6 MIHĂILĂ EDUARD GABRIEL B. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b. F.b.
ALIN
7 RĂILEANU MIRIAM F.b. F.b. F.b. S. B. F.b. F.b. F.b.
ȘTEFANIA
8 TOFAN IUSTIN F.b. F.b. F.b. B. F.b. F.b. B. F.b.

Calificative de promovare 8 8 8 8 8 8 8 8
posibile
Calificative de promovare 8 8 8 8 8 8 8 8
obţinute
Procent de realizare 100 100 100 100 100 100 100 100
% % % % % % % %

Procent de nerealizare 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Observăm că în acest tabel apar două feluri de date:


- Datele de pe orizontală ne oferă informaţii despre situaţia fiecărui elev, atât despre
cunoştinţele lui, cât şi despre lacunele acestuia.
- Datele de pe verticală ne oferă informaţii despre calificativele obţinute la fiecare item.

Rezultatele probei inițiale(Numeric / Itemi):


I.1 I.2 I.3 I.4
SUBIECTUL I S B Fb I S B Fb I S B Fb I S B Fb
CALIFICATIVE /
CLASĂ 0 0 1 7 0 0 1 7 0 0 2 6 0 3 2 3

I.5 I.6 I.7


SUBIECTUL I S B Fb I S B Fb I S B Fb
CALIFICATIVE /
CLASĂ 0 1 2 5 0 0 1 7 0 0 2 6

Este necesară extinderea acţiunii de evaluare, de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la


evaluarea procesului şi a strategiei care au condus la rezultatele obţinute. Eficienţa ei este zero, dacă
nu se face o interpretare a rezultatelor şi nu este urmată de acţiuni cu caracter ameliorativ.
Succesul elevilor, ca şi lacunele depistate în pregătirea lor, permit învăţătorului să-şi autoaprecieze

6
activitatea şi să ia unele măsuri de ameliorare a activităţii sale, în vederea perfecţionării procesului,
în etapele următoare(Funcţiile principale ale evaluării: de diagnosticare şi de prognosticare).
Voi prezenta, mai jos, analiza rezultatelor obţinute la această probă iniţială şi, în final,
măsurile de ameliorare care se impun.

Histograma nr. 1-piramide -Procentele realizării itemilor:

Histograma nr. 2-radială -Procentele realizării itemilor:

Tabelul sintetic nr. 1 –Procentajul calificativelor finale, pe clasă:

Clasa a III- a
Procentaj
Calificativ Frecventa
F.b. 6 75 %
B. 2 25 %

6
S. 0 0%
I. 0 0%
Histograma nr. 3 -Procentajul calificativelor finale, pe clasă

Poligonul de frecvenţă a calificatvelor finale –Curba lui Gauss

Tabelul sintetic nr. 2 -Realizarea competențelor evaluate:

NR. C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7


OBIECTIV
F.B. 7 7 6 3 5 7 6
Nr. elevi B. 1 1 2 2 2 1 2
care l-au S. 0 0 0 3 1 0 0
realizat I. 0 0 0 0 0 0 0
Procent de
realizare 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6
Histograma nr. 4 -Procentele realizării competențelor:

Interpretarea rezultatelor:

Analizând gradul de realizare a obiectivelor propuse, la această probă, am constatat


următoarele:
Rezultate foarte bune s-au obţinut în realizarea competențelor C.1, C.2, C.3, C.6, si C.7.
Majoritatea elevilor știu să identificarea numărul de obiecte dintr-o imagine dată, să crie numerelor
naturale, conform unei cerințe date, să compararea numerelor naturale, să rezolve probleme simple,
să asocieze lunilor anului cu anotimpul corespunzător.
Rezultate satisfăcătoare s-au obținut în realizarea competențelor C.4 și C.5 . Numai 5
elevi, din 8, au știut vecinii unui număr natural, obținând calificative de B. și F.b., iar 3 elevi au
obținut doar calificativul S., competența fiind parțial realizată. Numai 7 elevi, din 8, au știut să
efectueze adunările și scăderile date, obținând calificative de B. și F.b., iar 1 elev a obținut doar
calificativul S., competența fiind parțial realizată.

Concluzii: Rezultatele la această probă sunt mulțumitoare, având în vedere că toți elevii au
reușit să obțină calificativul final, de promovare, dar se impun măsuri de recuperare și ameliorare.

Măsuri de recuperare și ameliorare:


 Reluarea cunoștințelor care vizează competențele menționate mai sus(C.4 și C.5,), prin ore
de pregătire suplimentară, în afara programului, prevăzute într-un program, privind remedierea
greșelilor tipice, identificate în probele de evaluare inițială.
 Administrarea unor fişe de lucru, cu itemi, vizând competențele C.4 și C.5.