Sunteți pe pagina 1din 59

FONDURILE STRUCTURALE sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru

eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale:

l.Fondul EuropeanFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) ;


2.Fondul Social European (FSE) ;
3.Fondul European pentru Orientare si Garantare in Agricultura (FEOGA) - secţiunea
„Orientare";
4. Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicolă (IFOP).
• Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - este fondul structural care sprijină regiunile mai puţin
dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, ^ sănătate, dezvoltare locală
şi întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi la conversia economică şi socială pentru zone care se confruntă cu
dificultăţi structurale.
Măsuri eligibile
• Investiţii productive care permit crearea sau menţinerea de locuri de muncă permanente;
• Investiţii in infrastructura, cu diferite scopuri în funcţie de Obiectivul de intervenţie;
• Dezvoltări indigene: dezvoltare locală şi a IMM-urilor.

Fondul Social European (FSE) - este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină
măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane.
Contribuie la:
• promovarea oportunităţilor pentru angajarea forţei de muncă - şomeri şi grupuri dezavantajate, prin creşterea
mobilităţii lor şi facilitarea adaptării lor la schimbările industriale;
• implementarea Strategiei Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Măsuri
eligibile
• Asistenţă pentru persoane: instruire educaţională şi vocaţională, ajutor pentru angajare, educaţie
superioară în ştiinţă şi cercetare, informare asupra unor noi surse de locuri de muncă;
• Asistenţă pentru structuri şi sisteme: îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi instruire, modernizarea
serviciilor de angajare a forţei de muncă, dezvoltarea de sisteme care să anticipeze nevoile de calificare;
• Măsuri însoţitoare: conştientizare, servicii, etc.

1
Fondul European pentru Orientare si Garantare in Agricultura (FEOGA) -
secţiunea „Orientare" - este fondul structural destinat politicii agricole comune a
Uniunii Europene, care sprijină măsuri pentru modernizarea agriculturii şi
dezvoltare rurală.
Secţiunea ..Orientare" contribuie la sprijinirea regiunilor mai puţin dezvoltate, prin îmbunătăţirea eficienţei
structurilor de producţie, procesarea şi marketingul produselor agricole şi forestiere, precum şi dezvoltarea
potenţialului local in zonele rurale.
Secţiunea ..Garanţii" a acestui fond, care nu este de tip structural, contribuie la dezvoltarea rurală in cadrul Politicii
Agricole Comune în zonele cu dificultăţi structurale.
Măsuri eligibile :
investiţii în holdinguri agricole;
sprijin de început pentru tineri fermieri;
instruire profesională;
sprijin pentru scheme de pensionare anticipată;
alocaţii compensatorii pentru zone dezavantajate;
măsuri de agro-mediu;
procesarea şi marketingul produselor agricole;
dezvoltarea şi promovarea pădurilor; măsuri pentru
adaptarea şi dezvoltarea zonelor rurale.
Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicolă (IFOP) - este fondul structural destinat politicii comunitare din
domeniul pescuitului, care sprijină măsuri pentru creşterea competitivităţii sectorului piscicol, în condiţiile asigurării unui
echilibru durabil între resurse şi capacitatea de exploatare.
Măsuri eligibile
ajustări ale efortului în sectorul pescuitului;
• modernizarea flotei; dezvoltarea de ferme de
pescuit; protecţia zonelor maritime;
procesarea şi marketingul produselor de peşte; 3
promovarea produselor.

2
Convergentă CSNR
2007 - 2013
Competitivitate
regională şi ocupare
Cooperare
Transfrontaliera
Europeană
PO Creşterea PO Asistenţă
Competitivităţii <- Tehnică
Economice
PO pentru Cooperare
PO Transport <- Transfrontalieră
RO-HU RO-BG
PO Mediu <- RO-MD RO-Ukraine
RO-Serbia
PO Dezvoltarea <-
Resurselor Umane PO pentru Spaţiul
Sud-Est European
PO Dezvoltare Regională
> PO Marea Neagră
PO Capacitate <_
Administrativă PO pentru Cooperare
-> Inter-regională

PO Creşterea Competitivităţii Economice

• Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru
reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Ţinta este o creştere medie
anuală a productivităţii pe angajat de cca. 5,5 %. Aceasta va permite României să atingă un nivel de
aproximativ 55% din media UE până în anul 2015.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARA i Un sistem inovativ de producţie


AXA PRIORITARA 2 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru
competitivitate
AXA PRIORITARA 3 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public
AXA PRIORITARA 4 Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a
sectorului energetic
AXA PRIORITARA 5 România, destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri AXA
PRIORITARA 6 Asistenţă tehnică
PO Transport
• Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial - Transport (POST) este să promoveze în
România un sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de
siguranţă a persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor Europene, la nivel
naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României.

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARĂ 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare ale Reţelei TEN-T în scopul
dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE
AXA PRIORITARĂ 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara
Axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
AXA PRIORITARĂ 3 - Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor
pentru reţelele de cale ferată naţională şi TEN-T
AXA PRIORITARĂ 4 - Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei
mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
AXA PRIORITARĂ 5 „Asistenţă Tehnică"

4
PO Mediu

• Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi
România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar
trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării
durabile şi a principiului „poluatorul plăteşte".

• AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARĂ i-„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată"


AXA PRIORITARĂ 2 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate"
AXA PRIORITARĂ 3 „Reducerea poluării provenite de la sistemele de încălzire urbană în
localităţile cele mai afectate
AXA PRIORITARĂ 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru
protecţia naturii"
AXA PRIORITARĂ 5 "Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în
zonele cele mai expuse la risc"
AXA PRIORITARĂ 6 „Asistenţă Tehnică"

5
PO Dezvoltarea Resurselor Umane

• Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea


competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru viitoarea participare a 850.000 de persoane
pi o piaţă a forţei de muncă moderne flexibile şi

AXE PRIORITARE TEMATICE

AXA PRIORITARĂ 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi


dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
AXA PRIORITARĂ 2 - Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii AXA

PRIORITARĂ 3 -Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor AXA

PRIORITARĂ 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (SPO) AXA PRIORITARĂ 5 -

Promovarea măsurilor active de ocupare AXA PRIORITARĂ 6 - Promovarea incluziunii

sociale AXA PRIORITARĂ 7 - Asistenţa Tehnică

PO Capacitate Administrativă

• Obiectiv general este acela de a contribui la realizarea obiectivelor


naţionale şi ale Uniunii Europene de a obţine progresul în dezvoltarea
socio-economică potrivit obiectivelor de coeziune şi convergenţă.

AXE PRIORITARE TEMATICE


AXA PRIORITARĂ 1 Întărirea intervenţiilor de politici publice în
administraţia centrală

AXA PRIORITARĂ 2 Dezvoltarea capacităţii de îmbunătăţire a


performanţei

AXA PRIORITARĂ 3 Asistenţă tehnică pentru sprijinirea


implementării PO

6
PO Asistenţă Tehnică

• Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică (PO AT) are drept obiectiv


asigurarea unui proces de implementare a instrumentelor structurale în
România.
AXE PRIORITARE TEMATICE
Axa prioritară 1: Sprijin în implementarea instrumentelor
structurale şi coordonarea programelor
Axa prioritară 2: Dezvoltări viitoare şi sprijin în funcţionarea
Sistemului Unic Informatic de Management
Axa prioritară 3: Diseminarea informaţiei şi promovarea
instrumentelor structurale

7
PO Dezvoltare Regională
• Obiectivul general îl reprezintă creşterea economică mai accelerată a regiunilor slab
dezvoltate, astfel încât raportul între cea mai dezvoltată şi cea mai slab dezvoltată Regiune, în
termeni de PIB, să nu se mărească în perioada de programare, faţă de
situaţia existentă în prezent

AXE PRIORITARE TEMATICE


AXA PRIORITARĂ 1- Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale


AXA PRIORITARĂ 3 Consolidarea mediului de afaceri regional şi local

AXA PRIORITARĂ 4 - Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local AXA

PRIORITARĂ 5 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

AXA PRIORITARĂ 6 Asistenţă tehnică

8
PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
2007-2013

Politica de Coeziune Politica Agricola Comună Politica Comuna de Pescuit

V
Cadrul Strategic Naţional de Plan
Referinta( CSNR ) National
Strategic DR

V
PNDR
V
Plan
National
Strategic
pentru
Pescuit
PROGRAME OPERATIONALE
Axe prioritare

FEADR FEP
FEDR FC ( coresp SAPARD ) ( coresp. SAPARD )
FSE ( coresp. ISPA )
(coresp. PHARE-CES)

OBIECTIVELE PLANULUI NAŢIONAL STRATEGIC DE


DEZVOLTARE RURALĂ

• Axa prioritara 1 - Dezvoltarea unui sector agricol şi forestier


competitiv bazat pe cunoaştere şi iniţiativă privată, capabil să se
adapteze schimbărilor pe termen lung, care ia în considerare
cognsloliidceoazău setctoruclodnesprvcms^deu l înconjurător şi

• Axa prioritara 2 - Menţinerea populaţiei şi imbunătăţirea calităţii


mediului rural în România prin promovarea managementului
durabil al terenurilor agricole şi forestiere

• Axa prioritara 3 - Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin


vceredşetreerae aa spiegruforărrmiiasntţaebloilirt ăeţciiopnoopmuilcaeţ işeii ad idni
vzeornseifleicrăuririaîlne şi

• Axa prioritara 4 Implementarea axei Leader pe baze pilot


penitrudae^ioacl2o203)7-2009 şi extinderea la nivel naţional pentru

9
ALOCARE ■ INDICATIVĂ PE AXE

Anvelopa financiara aferenta perioadei 2007-2013 din


FEADR - 8 miliarde Euro

AXA 1 AXA 2
45% 25%

LEADER
2.5%

10
STRATEGIA DE DEZVOLTARE RURALĂ
AXA 1- Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol şi
forestier

• Îmbunătăţirea competenţelor profesionale

• Restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea


competitivităţii produselor agricole şi silvice

• Restructurarea si modernizarea sectoarelor de


procesare a produselor agricole şi a forestiere

11
STRATEGIA DE DEZVOLTARE RURALĂ
AXA 2 - ÎMBUNĂTAŢIREA MEDIULUI

Promovarea managementului durabil al terenului agricol


:
- Sprijin pentru zone defavorizate
- Incurajarea fermierilor pentru folosirea metodelor de
productie agricola compatibila cu mediul

Managementul durabil al terenului forestier


STRATEGIA DE DEZVOLTARE RURALĂ AXA 3 -
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII

• Dezvoltarea multifuncţionalităţii zonelor rurale

• Creşterea atractivităţii zonelor rurale si renovarea

• Creşterea potenţialului uman necesar pentru


diversificarea economiei rurale

12
STRATEGIA DE DEZVOLTARE RURALĂ
AXA 4 -LEADER

• Implementarea strategiilor locale

• Proiecte de cooperare

• Funcţionarea grupurilor de acţiune locală,


dobândirea de aptitudini şi animarea
teritoriului

13
PROGRAMUL NATIONAL PENTRU
DEZVOLTARE RURALĂ
2007-2013

- Axa 1 - Îmbunătăţirea competitivităţii


sectorului agricol şi forestier

OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE


Obiectiv' general
• Dezvoltarea unui sector agricol şi forestier competitiv bazat pe cunoaştere şi
iniţiativă privată, capabil să se adapteze schimbărilor pe termen lung, să asigure
restructurarea, dezvoltarea şi consolidarea sectoarelor de procesare şi care ia în
considerare regulile comunitare şi conservarea mediului înconjurător

Obiective specifice
• dezvoltarea durabilă a unui sector agro-alimentar competitiv prin modernizarea
şi adaptarea agriculturii în vederea creşterii valorii adăugate a materiilor
prime de natură agricolă, a creării şi îmbunătăţirii filierelor agro-alimentare în
spaţiul rural, prin modernizarea şi îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului
produselor agricole, introducerea a noi tehnologii de producţie relaţionat cu
dezvoltarea
resurselor umane -îmbunătăţirea consultanţei şi a pregătirii profesionale
a producătorilor agricoli- precum şi cu dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii agricole, astfel încât la sfârşitul perioadei de programare
fermierii spijiniţi să fie capabili să-şi conducă exploataţiile în condiţiile
economiei de piaţă

^ îmbunătăţirea competitivităţii produselor silvice prin crearea şi modernizarea


unităţilor de procesare ce folosesc tehnologii moderne, dezvoltarea
infrastructurii, precum şi printr-un management performant asigurat de
dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătăţirea instruirii profesionale a
deţinătorilor de păduri în vederea asigurării creşterii productivităţii, menţinerii
vitalităţii şi gospodăririi durabile a pădurilor 20

15
I . Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în vederea
creşterii capacităţii manageriale

II .Restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi


creşterea competitivităţii produselor agricole şi
silvice

III. Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de


procesare a produselor agricole şi a celor
forestiere
I. MĂSURI pentru îmbunătăţirea competenţelor
profesionale în vederea creşterii capacităţii manageriale

1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de


cunostinte COD 111

2. Utilizarea serviciilor de consiliere si consultanta COD


114

17
1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de
cunoştinţe COD 111
• Obiectivele masurii constau in:
- in facilitarea accesului la serviciile de formare, informare si difuzare de cunostinte a persoanelor adulte
care activeaza in sectoarele agro-alimentar si forestier.
- in dobândirea de informatii si cunostinte care sa permita gospodarirea durabila a padurilor,
transformarilor
sociale cum ar fi îmbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului in zonele rurale.

Actiunile de formare profesionala, informare si difuzarea cunostintelor vor contribui la:


a) îmbunatatirea cunostintelor economice generale si specifice in agricultura si silvicultura.
b) pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor.
c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Politicii Agricole Comune,
diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de
procesare).
d) promovarea si respectarea standardelor de calitate si a conditiilor de mediu;
e) dducarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobândirea constiintei forestiere) în

asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor


forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national ce reprezinta obiective principale ale politicii
nationale forestiere;
f) respectarea si încurajarea principiului privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.

18
2. Utilizarea serviciilor de _ consiliere si consultanta COD 111

• Domeniul de actiune
Masura_ sprijină programe de formare profesionala de scurta durata, prin care vor fi îmbunatatite si

competentele profesionale ale:


- fermierilor si altor persoane ocupate in sectoarele agricol si forestier ;
- personalului din unitatile de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere;
- fermierilor pentru actiuni menite sa-si restructureze si sa-si modernizeze exploatatiile Actiunile
sprijinite în cadrul masurii sunt:
• de informare si difuzare de cunostinte
• de formare profesionala - initiere, specializare si perfectionare
Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un caracter colectiv si nu individual.

• Beneficiarii
Furnizorii actiunilor de formare profesionala - initiere, specializare si perfectionare si precum a actiunilor de informare si
difuzare a cunostintelor sunt autoritati publice, inclusiv MAPDR, sau private care activeaza în domeniul formarii
profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte.

Beneficiari finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv
proprietari
de padure) si industriei agro-alimentare.

^ Sprijinul financiar poate fi acordat pentru formare profesionala (initiere, specializare si


perfectionare) si pentru diferite tipuri de actiuni de informare si difuzare de cunostinte (seminarii, vizite de studiu,
demonstratii de proiecte, întruniri tematice, etc.) care pot cuprinde arii de actiune.

19
COD 111
• Sunt eligibile
a) Costurile legate de pregatirea si desfasurarea actiunilor de formare
profesionala, informare si difuzare de cunostinte:
- Onorarii si diurne
- Transport
- Alte cheltuieli rezultate din functionarea si desfasurarea activitatii de formare
profesionala, informare si difuzare de cunostinte.
b) Pentru participanti sunt acoperite cheltuielile privind:
- Transport
- Cazare si masa.
Nu sunt eligibile:
- cheltuieli privind cursuri de instruire sau pregatire care fac parte din
programele de învatamânt obligatoriu agricol si silvic, inclusiv cele de calificare
profesionala;
- cheltuieli cu investitiile;
- cheltuieli pentru activitati de formare sprijinite prin Fondul Social European.

2. Utilizarea serviciilor de consiliere si consultanta


COD 114
Obiectivele măsurii
Obiectivul general al măsurii consta in imbunatatirea cunoştinţelor fermierilor si proprietarilor de padure, precum
si facilitarea accesului la finantare din fonduri comunitare.
Pentru perioada 2007-2009
• Sprijinul este acordat producatorilor agricoli pentru evaluarea exploatatiilor agricole, pentru întocmirea
planurilor de afaceri/de management/de dezvoltare, a cererilor de finantare/cererilor de plata pentru masurile din
axele prioritare I - II ale PNDR.
• Sprijinul este acordat detinatorilor de padure pentru servicii de consiliere si consultanta pentru evaluarea
exploatatiilor forestiere, pentru întocmirea planurilor de afaceri/de management/de dezvoltare, a cererilor de
finantare/cererilor de plata pentru masurile din axele I si II ale PNDR.
Pentru perioada 2010-2013
Se urmareste facilitarea accesului la serviciile de consiliere si consultanta a beneficiarilor masurii de
semisubzistenta,serviciile fiind furnizate de institutii autoritati publice si/sau organisme private, acestia
fiind alesi în urma unui proces de selectie in vederea accesarii fondurilor acordate prin acesta
masura.
Sprijinul este acordat producatorilor agricoli si detinatorilor de padure pentru servicii de consiliere agricola
pentru evaluarea exploatatiilor agricole si silvice si pentru întocmirea planurilor de dezvoltare pentru fermele de
semisubzistenta.

20
• Actiunile sprijinite în cadrul măsurii:
Pentru perioada 2007-2009
a) Elaborarea planurilor de afaceri/dezvoltare/de management si a cererilor de finanţare/cererilor de plata pentru masurile
din axele prioritare I - II din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala.
b) Asistenta in întocmirea aplicatiilor de sprijin pentru masurile de dezvoltare rurala.
c) Consiliere privind managementul exploatatiei si aplicarea bunelor practici agricole si de mediu asa cum sunt prevazute in
articolele 4 si 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 si anexele III si IV ale aceluiasi regulament, privind normele de
securitate la locul de munca precum si alte conditii prevazute in
regulamentele comunitare.
d) Evaluarea performantelor exploatatiilor in materie de evidenta a gestiunii economice, agricole si silvice.
Pentru perioada 2010-2013
a) Elaborarea planurilor de dezvoltare pentru fermele de semi-subzistenta.
b) Asistenta in întocmirea aplicatiilor de sprijin pentru masurile de dezvoltare rurala care pot fi accesate de beneficiarii
sprijinului pentru fermele de semi-subzistenta.
c) Consultanta privind respectarea bunelor practici agricole si de mediu si a conditiilor de ecoconditionalitate.
d) Consiliere privind managementul exploatatiei si aplicarea bunelor practici agricole si de mediu prevazute in
articolele 4 si 5 din Reglementarea (CE) nr. 1782/2003 si anexele III si IV ale aceluiasi regulament, privind
normele de securitate la locul de munca, precum si alte conditii prevazute in regulamentele comunitare.
e) Evaluarea performantelor exploatatiilor in materie de evidenta a gestiunii economice agricole si silvice. Pentru planificarea,
efectuarea, coordonarea si evaluarea utilizarii serviciilor de consiliere se va avea in vedere in mod activ aplicarea
principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati.

21
COD 114

• Beneficiari
Pentru perioada 2007-2009:

Pentru perioada 2010-2013: Fermieri si alte persoane care lucreaza in agricultura si silvicultura

• Detalii privind selectia consultantilor


Sprijinul se acorda furnizorilor de consiliere si consultanta, autoritati publice sau organisme private, care au fost selectate.
Autoritatile publice si organismele private selectate pentru a oferi servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori si
detinatorii de padure trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii minime:
a) sa dispuna de personal calificat
b) sa dispuna de facilitati administrative si tehnice corespunzatoare activitatii de consiliere si consultanta,
c) sa detina experienta, apreciere si credibilitate în activitatea de consiliere si consultanta pentru serviciile oferite. Criteriile si
procedura de selectie a firmelor de consultanta vor fi detaliate in legislatia nationala.

• Urmatoarele costuri vor fi eligibile pentru sprijin financiar:


i. costuri privind pregatirea aplicatiilor pentru sprijin si a planurilor de dezvoltare/de afaceri/de management;
ii. costuri pentru serviciile de consultanta furnizate in timpul implementarii proiectului;
iii. costuri privind pregatirea si distribuirea de materiale informationale;
iv. costuri privind organizarea de întâlniri informative;
v. costuri ocazionate de achizitionarea de echipamente de birotica, consumabile necesare pentru implementarea
serviciilor de consiliere si consultata (pana la 20% din totalul costurilor eligibile);
vi. costuri rezultate din verificarea la fata locului privind conformitatea cu prevederile articolelor 4 si 5 din
Reglementarea (CE) nr. 1782/2003 si anexele III si IV ale aceluiasi regulament si cu normele de securitate
la locul de munca.
vii.alte costuri legate de activitatea de consiliere si consultanta oferita producatorului agricol si/sau
detinatorului de padure.
• Nu sunt eligibile:
- Investitiile care nu servesc exclusiv serviciilor de consultanta.
- Consultanta tehnica silvica asigurata de administratorii de padure, ca obligatie legala.

II. MĂSURI pentru restructurarea şi dezvoltarea fermelor


şi creşterea competitivităţii produselor agricole şi
silvice(I)
1. Modernizarea exploataţiilor agricole COD 121

2. Îmbunatăţirea valorii economice a pădurilor


COD 122

3. Instalarea tinerilor fermieri COD 112

4. Pensio nara timpurie a fermierilor si a


muncitorilor

22
II. MĂSURI pentru restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi
creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice(II)
5. Imbunatatirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea agriculturii si silviculturii COD 125

Măsuri de tranziţie

• Sprijinirea exploataţiilor agricole de semisubzistenţă COD 141

• Sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători COD 142


1. Modernizarea exploataţiilor agricole COD 121

• Obiectivele masurii
Sprijinul comunitar acordat pentru aceasta masura are urmatoarele obiective:
a) Modernizarea si restructurarea exploatatiilor agricole in vederea cresterii competitivitatii lor prin utilizarea mai buna a
factorilor de productie;
b) Introducerea de noi tehnologii si inovatii favorizând calitatea si productia biologica;
c) Diversificarea productiei, incluzând obtinerea si utilizarea de energie regenerabila;
d) Respectarea normelor comunitare privind cerintele de eco-conditionalitate (cross-compliance);

• Obiectivele specifice ale masurii se refera la:


• Modernizarea exploatatiilor agricole;
• Încurajarea restructurarii fermelor de semi-subzistenta.

23
COD 121
Tipuri de investiţii (tangibile / intangibile) Investiţii
tangibile si intangibile (lista indicativa):
i. Construirea, modernizarea si achiziţionarea de clădiri si alte proprietăţi imobiliare utilizate pentru producţia
agricola la nivel de ferma, incluzându-le si pe cele utilizate pentru protectia mediului. ;
ii. Constructii noi si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv
utilitati si racorduri necesare proiectului;
iii. Constructii noi si/sau modernizarea fermelor de vaci lapte care se încadreaza in sistemul european al cotei de lapte;
iv. Constructii noi si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in
vederea respectarii conditiilor de mediu;
v. Achizitionarea de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si
software specializate;
vi. Achizitionarea de noi mijloace de transport specializate necesare proiectului;
vii. Achizitia de animale cu valoare genetica ridicata, numai pentru refacerea fermelor distruse de calamitati naturale;
viii.Achizitionarea terenurilor pentru constructii cu scop administrativ si de productie, care nu depasesc 10% din
valoarea eligibila a proiectului;
ix. Înfiintarea plantatiilor viticole pe suprafete cu drept de plantare (numai pe suprafata de rezerva si cea cu drept
individual de replantare);
x. Înfiintarea pepinierelor de vita de vie si pomi fructiferi;
xi. Investitii pentru producerea si utilizarea de energie regenerabila;
xii. Investitii in procesarea produselor agricole traditionale la nivel de ferma, incluzând echipamente pentru
vânzarea directa a produselor, inclusiv camere de depozitare si racire ;
xiii. Contributia in natura pentru înfiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si de vita de vie într-un procent
de 20% din valoarea eligibila a proiectului;
xiv.Costurile generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe de
certificare, achizitionarea de patente si licente;
xv. Investitii referitoare la conversia si dezvoltarea agriculturii ecologice si agromediului;
xvi. Investitii în vederea realizarii conformitatii cu standardele comunitare nou introduse , precum si cu standardele
existente pentru investitiile realizate de catre tinerii fermieri care primesc sprijin în conditiile stipulate în planul de afaceri,
conform prevederilor regulamentului.

In conditiile finantarii de investitii complexe, durata de realizare a unui proiect nu poate depasi trei ani.

COD 121
Costurile neeligibile pot fi:
i. Construcţia sau modernizarea locuinţei;
ii. Achiziţionarea de bunuri second -hand;
iii. Achiziţia de drepturi de producţie agricola, de animale, plante anuale si plantarea lor, conform art.
55,
pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;
iv. Achiziţionarea de teren pentru construcţii cu scop administrativ si de producţie, ce depaseste 10% din valoarea
eligibila a proiectului;
v. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, alţii
decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit.a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
vi. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere si chirie;
vii. Comisioane bancare, costurile garanţiilor si cheltuieli similare;
viii. Contribuţia in natura, cu excepţia contribuţiei pentru înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbusti fructiferi si de vita de
vie
într-un procent de 20% din valoarea eligibila a proiectului;
ix. Costuri
de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
x. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare, etc.
xi. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a
studiilor de
» fezabilitate;
xii. Costuri cu planurile de dezvoltare susţinute prin masura 114 „Utilizarea serviciilor de consultanta";
xiii.Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalaţii si echipamente.

Volumul sprijinului
• 50% din valoarea eligibila a investiţiei pentru producatorii agricoli;
• 55% din valoarea eligibila a investiţiei pentru tinerii producatori agricoli;
• 60% din valoarea eligibila a investiţiei pentru producatorii agricoli din zonele de munte si zonele cu handicapuri
naturale, altele decât zonele montane;
• 65% din costurile investitionale aprobate pentru tinerii producatori agricoli din zonele de munte si zonele cu
handicapuri
naturale, altele decât zonele montane;
• 75% din valoarea eligibila a investiţiei pentru implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE pe o perioada de 4 ani
de
la data aderarii, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1463/2006;
• 75% din valoarea eligibila a investiţiei pentru implementarea Directivelor Consiliului 79/409/ CEE si ^2/43/ CEE
privind

24
N
at
ur
a
20
00
;
• 100%
pentru
refacere
a
potenţi
alului
product
iv
afectat
de
calamit
ati
natural
e.

25
2. Îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor
COD 122

• Obiectivele masurii
a) gospodarirea rationala a padurii si asigurarea continuitatii si biodiversitatii ecosistemelor forestiere;
b) sustinerea aplicarii programelor de refacere a padurilor slab productive si degradate prin optimizarea
compozitiilor si promovarea speciilor valoroase indigene;
c) sprijinea înlocuirii arboretelor de rasinoase din afara arealului cu speciile corespunzatoare statiunilor
forestiere;
d) aplicarea lucrarilor de transformare a pasunilor împadurite si lucrarilor de îngrijire a padurilor tinere în
acord cu planurile de management.

• Beneficiari
a) proprietari/detinatori de padure sau asociatiile acestora, comune, orase, municipii detinatoare de
padure sau asociatiile constituite de acestea.
b) sunt excluse de la finantare padurile proprietatea statului.

• Tipuri de investitii (eligibile/neeligibile)


Sprijinul va fi acordat detinatorilor de paduri sau asociatiilor acestora care au planuri de amenajare conform
legislatiei in vigoare.
Investitiile vor fi in conformitate cu prevederile amenajamentul silvic in vigoare si cu principiile de gestionare
durabila a padurilor ce au ca scop cresterea valorii economice a acestora. Investitiile se vor baza pe amenajamentele silvice pentru
intrega subparcela definita in conformitate cu legislatia
forestiera romaneasca.

26
COD 122
Durata de realizare a unui proiect nu poate depasi 5 ani de la data
aprobării. Cheltuielile eligibile, care se pot finanta sunt cele care conduc la creşterea valorii economice a padurilor, precum:
i. materialul de plantat, costurile de instalare a culturilor si îngrijirea acestora în primii 5 ani de la plantare pentru
imbunatatirea compozitiei arboretelor in concordanta cu tipul fundamental de padure
ii. lucrarile de îngrijire si administrare a arboretelor ;
iii. lucrari de îmbunatatire a calitatii solului din padure ;
iv. echipamente pentru recoltarea semintelor forestiere;
v. masini, utilaje, echipamente si instalatii pentru activitatea de producere a puietilor forestieri, gospodarirea padurilor,
inclusiv pentru activitatea de recoltare a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase);
vi. lucrari de transformare a padurilor de folosinta silvo-pastorala în paduri de folosinta forestiera;
vii. constructia si/sau modernizarea cladirilor administrative si operationale;
viii. echipamente hardware si software;
ix. costuri generale ale proiectului reprezentand: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate,
achizitionarea de patente si licente.
• Cheltuieli neeligibile
i. Nu se finanteaza activitatile legate de asigurarea regenerarii padurii dupa eliminarea arboretului în urma ultimei taieri
(art 18 din R 1974/2005)
ii.TVA-ul, cu exceptia TVA-ului nerambursabil conform art. 71 (3) lit. a) din Reglementarea Consiliului nr.1698/2005;
iii. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; .
iv. Cheltuieli pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia anexelor tehnice ale cererii de
finatare (memoriu justificativ, studiu de fezabilitate, proiect tehnic,);
v. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
vi.Cheltuieli efectuate de administratia publica, incluzand APDRP si in special cheltuieli de regie, chirii si salarii ale
personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control;
vii. Achizitia de bunuri second hand;
viii. Achizitia de mijloace de transport cu exceptia celor specializate, identificate în studiul de fezabilitate;
ix. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare, etc.
Leasingul este eligibil doar daca are ca rezultat transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului în perioada de
implementare a proiectului, pâna la ultima cerere de plata;

35 35
3. Instalarea tinerilor fermieri COD 112

• Definirea beneficiarilor
a) Au varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatiile agricole, ca si conducatori (sefi) ai
b) Detin sau se angajeaza sa dobândeasca competente si calificari profesionale în raport cu activitatea care urmeaza
sa o desfasoare;
c) Prezinta un Plan de dezvoltare pentru activitatile agricole din cadrul exploatatiei.

• Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de înfiintare si/sau preluare prin transfer de proprietate si/sau
arenda a unei exploatatii agricole pentru prima data, în calitate de conducator (sef) de exploatatie.
În cazul instalarii, solicitantul, trebuie sa aiba domiciliul în zona rurala în care îsi va desfasura activitatea.
În cazul arendarii acesta trebuie sa fie de lunga durata.

• Planul de dezvoltare trebuie sa cuprinda cel putin:


ax Situatia initiala a exploatatiei agricole, etapele si obiectivele specifice pentru dezvoltarea activitatilor nii
b) Descrierea detaliata a investitiilor, a formarii profesionale, a consilierii sau a oricarei alte actiuni necesare pentru
dezvoltarea activitatilor exploatatiei agricole.

28
COD 112

• Volumul sprijinului

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub forma de prima, numai daca înfiinteaza sau preia o exploatatie
agricola înregistrata în Registrul Exploatatiilor Agricole a carei dimensiune minima, poate fi:
• 20 ha pentru culturi de câmp (cereale si plante tehnice);
• 4 ha pentru: pomicultura, horticultura si floricultura;
• 1 ha teren agricol si minim 40 familii de albine pentru o stupina.

Sectorul de crestere animale si pasari trebuie sa aiba disponibil si terenul aferent producerii furajelor.
• 1000 broileri sau 200 curcani/serie si 3 ha teren agricol;
• 400 gaini ouatoare/serie si 3 ha teren agricol;
• 5 UVM pentru exploataţii de crestere a bovinelor, oilor, caprelor, porcinelor si cabalinelor si 5 ha teren
agricol pentru baza furajera;

Pentru dimensiunile minime prezentate, sprijinul pentru instalare este de 25.000 Euro/exploatatie. Pentru
dimensiuni mai mari decât cele prezentate, sprijinul va fi de 40.000 Euro/exploatatie.

Modalitatea de plata. Sprijinul de instalare va fi acordat în doua transe de plata:


Prima transa se va acorda la cel mult 6 luni de la data aprobarii de catre APDRP a solicitarii pentru acordarea sprijinului, dar nu mai
târziu de 12 luni de la data depunerii solicitarii ;
A doua transa se va acorda la indeplinirea conformitatii cu acţiunile prevazute in Planul de dezvoltare.

29
4. Pensionarea anticipată a fermierilor şi lucrătorilor agricoli
COD 113
• Masura va fi definitivata în conformitate cu legislatia
nationala pentru a putea fi aplicata începând cu anul 2010

• Domeniul de acţiune
Pensionarea fermieri si/sau muncitorii agricoli, creşterea dimensiunii

Descrierea beneficiarilor Fermieri - care îndeplinesc


urmatoarele condiţii: a) b)
sunt proprietari si/sau arendasi, conducatori (sefi) ai exploatatiilor agricole si
au calitatea de cedent)* ; sunt in vârsta de 55 de ani împliniti, dar nu au înca
• vârsta standard de pensionare sau au cu cel mult 10 ani mai putin decât vârsta
standard de pensionare, în România, în momentul cedarii; au practicat agricultura 10 ani, anterior cedarii.
cedeaza exploatatia unui tânar sau altei persoane care are calitatea de cesionar**); decide sa-si înceteze
definitiv orice activitate agricola, cu exceptia celei pentru consum propriu; nu acceseaza si nu va accesa
nici o forma de sprijin prin masurile din PNDR sau plati directe . Muncitori agricoli - care îndeplinesc
c) urmatoarele conditii:
d) a) sunt in vârsta de 55 de ani împliniti, dar nu au înca vârsta standard de pensionare sau au cu 10 ani mai putin decât vârsta
e) standard de pensionare (60 ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati), în România, în momentul cedarii;
f) b) au lucrat cel putin jumatate din timpul de munca în calitate de ajutor familial sau a fost lucrator agricol într-o
exploatatie agricola, 5 ani anteriori cedarii;
c) au lucrat în exploatatia agricola a cedentului echivalentul a cel putin 2 ani de munca cu norma întreaga în cursul celor
4 ani anteriori pensionarii anticipate a cedentului;
d) nu mai executa nici fel de munca platita;
e) este înscris intr-o schema de asigurari sociale.
*) Cedentul - este fermierul care accepta sa se pensioneze în conditiile prevazute în aceasta masura si care cedeaza numai dreptul
de administrare si folosinta a unei exploatatii agricole. Cedarea poate sa fie: transfer de proprietate (donatie si/sau vanzare),
arendare pe lunga durata.
**) Cesionar - succede cedentului instalându-se în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau este un
agricultor in vârsta de pana la 50 de ani si preia exploatatia agricola a cedentului pentru a o extinde.
Dupa caz, cedarea fermei include si cedarea animalelor, a cotei de lapte si a altor drepturi legale.

30
Rata sprijinului
• Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri cuprinde o perioada de maxim 15 ani, dar numai pâna la împlinirea vârstei de 70 de
ani.
• In cazul în care cedentul beneficiaza de o pensie pentru limita de vârsta, din partea statului, ajutorul de pensionare anticipata se va reduce,
ţinând cont de circumstanţe, luând în considerare cuantumul stabilit prin sistemul naţional de pensii.

• Tipul sprijinului
Sprijin public nerambursabil .

• Volumul sprijinului
In cadrul acestei masuri se acorda sprijin public neramburasabil de 100%.
Sprijinul propus in cadrul acestei masuri are aceeasi valoare indiferent de marimea exploatatiei:
Fermieri - in calitate de cedent**):
• 150 euro/luna/exploatatie agricola, pâna la 60 de ani (femei) sau 65 ani (barbati).
• Dupa aceasta vârsta se primeste doar diferenţa calculata pentru pensia de vârsta între 60-70 (femei) si 65-70 (barbati)
ani.
Muncitori agricoli - cu o vechime de 5 ani:
• 150 euro/luna/exploatatie agricola, pâna la 60 de ani (femei) sau 65 ani (barbati).
• Dupa aceasta vârsta se primeste doar diferenţa calculata pentru pensia de vârsta între 60- 70 (femei) si 65-70 (barbati)
ani.

31
5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructuriilegate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii
COD 125

Actiunile sprijinite în cadrul masurii sunt:


• îmbunatatirea accesibilitatii la exploatatiile agricole si forestiere;
• reducerea farâmitarii excesive a terenurilor agricole;
• construirea si modernizarea drumurilor de exploatatie care sa asigure accesul nerestrictionat la exploatatiile agricole rezultate în
urma actiunii de comasare a parcelelor de teren agricol;
• facilitarea accesului la surse de energie si marirea sistemelor de irigatii si drenaj în vederea îmbunatatirii conditiilor de productie;
• lucrari de corectarea torentilor situati in fondul forestier;
• sprijinirea investitiilor în infrastructura agricola si forestiera.

Sprijinul prevazut în cadrul acestei masuri va fi acordat pentru:


a. Infrastructura rutiera de acces la exploatatiile agricole si forestiere;
b. Gestionarea resurselor de apa;
c. Alimentarea cu energie electrica;
d. Lucrari de corectarea torentilor situati în fondul forestier;
e. Comasarea terenurilor agricole si forestiere.

• Beneficiari :
a)Persoane fizice si juridice de drept privat si asociatiile acestora, proprietari / detinatori de terenuri agricole si forestiere constituite în
conformitate cu legislatia în vigoare;
b)Consilii locale si asociatii ale acestora ;
c)Administratorii fondului forestier de stat.

32
• Tipuri de investiţii eligibile:
• a. Infrastructura rutiera
i. agricola - construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor agricole de exploatatie, inclusiv lucrari de
marcare, semnalizare si avertizare;
ii. silvica - construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor forestiere, inclusiv lucrari de marcare,
semnalizare si avertizare
• b. Gestionarea resurselor de apa:
i. reţele de alimentare cu apa inclusiv sursa de apa - construire si/sau modernizare, inclusiv lucrari de protecţie a staţiilor
de pompare;
ii.reţele de canalizare - construire si/sau modernizare;
iii. sisteme de irigaţii - construire si/sau modernizare inclusiv lucrari de protecţie a staţiilor de pompare si de contorizare
• c. Alimentarea cu energie electrica - construire si/sau modernizare
• d. Lucrari de corectare a torentilor, situaţi in fondul forestier
• e. Comasarea terenurilor agricole si forestiere:
i. operaţiuni tehnice si juridice privind comasarea terenurilor agricole
ii.lucrari de îmbunatatiri funciare pentru îmbunatatirea exploatarii terenurilor

Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu de fezabilitate, memoriu justificativ,
studii hidrologice si/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se suporta din sprijinul acordat prin masura.
În conditiile finantarii investitiilor complexe durata de realizare a unui proiect nu poate depasi trei ani.

• Tip de investiţii neeligibile:


i. Lucrarile de infrastructura care primesc finantari din alte fonduri nationale si/sau externe.
ii.Lucrarile de infrastructura publica de interes local care se finanteaza din masura 121 si masura 322 din PNDR.

33
COD 125

• Costuri neeligibile (lista indicativa):


i. Costurile cu întretinerea si reparatiile drumurilor agricole si forestiere;
ii. TVA-ul, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât
persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005;
iii. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
iv. Lucrarile care nu au acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice si juridice);
v. Lucrarile care nu se încadreaza în prioritatile propuse prin Planul de Urbanism General (PUG), cu exceptia drumurilor
forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor;
vi. Proiectele de infrastructura agricola si forestiera care nu prezinta caracteristicile de calitate si care nu sunt în
conformitate cu Normativele de proiectare;
vii. Contributia în natura pentru investitiile în infrastructura de utilitate publica;
viii. Contributia în natura mai mare de 20% din valoarea totala eligibila a proiectului, pentru investitiile în infrastructura de
utilitate privata;
ix. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului Euro APDRP.

Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei masuri este de:
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica sau privata si care deservesc si comunitatea (inclusiv
drumurile agricole si forestiere deschise circulatiei publice).
În acest caz ajutorul public acordat pentru un proiect de investitie, nu va putea depasi 1.000.000 euro/proiect, iar pentru drumurile
forestiere si lucrarile de corectare a torentilor situate în fond forestier nu va putea depasi 1.500.000 euro/proiect.

60% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utiliate privata (inclusiv drumurile agricole si forestiere închise
circulatiei publice)
În acest caz, ajutorul public acordat pentru investitiile de utilitate privata, nu va putea depasi 600.000 euro/proiect, iar pentru
drumurile forestiere si lucrarile de corectare a torentilor situate în fond forestier nu va putea depasi 750.000 euro/proiect.

Pentru investitiile de utilitate privata se accepta contributia în natura de 20 % din valoarea totala eligibila a
proiectului.

6. Sprijinirea exploataţiilor agricole


de semisubzistenţă
COD 141 — ----- —-1

• Obiectivele masurii
a) acordarea de sprijin fermelor de semi-subzistenta, în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de
tranziţie în mediul rural având în vedere ca sectorul agricol si economia rurala sunt expuse presiunii concurentiale a pieţei unice;
b) facilitarea si încurajarea restructurarii fermelor care nu sunt înca viabile din punct de vedere economic.
• Domeniul de acţiune
Scopul sprijinului acordat prin aceasta masura este facilitarea transformarii agriculturii de semi-subzistenta în agricultura
comerciala, de tip familial prin:
a) Restructurarea fermelor de semi-subzistenta pentru o mai buna utilizare a factorilor de producţie;
b) Diversificarea producţiei agricole si introducerea de tehnologii performante.

• Tipul sprijinului
Sprijin public nerambursabil acordat sub forma unei sume fixe anuale.

• Definirea beneficiarilor
Persoane fizice, persoane fizice autorizate si asociatii ale acestora care desfasoara activitati agricole.

• Definiţia fermei de semi-subzistenta ţinând cont de dimensiunea minima si/sau maxima a acesteia,procentul producţiei
vândute si/sau nivelul de venit al fermelor
Ferma de semi-subzistenta - este ferma care produce pentru autoconsum, care, de asemenea, comercializeaza o parte din producţia
realizata si care are o dimensiune economica între 2-16 UDE. Pentru a deveni viabila, ferma de semi-subzistenta poate utiliza si
venituri din activitati non-agricole.
Unitatea de dimensiune economica - reprezinta valoarea productiei agricole în echivalent a 1200 Euro.

34
COD 141
Definirea viitoarei viabilitati economice
Viitoarea viabilitate economica a fermelor de semi-subzistenta se defineşte prin creşterea dimensiunii economice cu 20 %,
dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului. Sumarul cerintelor planului de afaceri
Planul de dezvoltare pentru sprijin, trebuie sa cuprinda urmatoarele cerinte:
a) Prezentarea dovezilor cu privire la posibilitatea devenirii unei ferme viabile din punct de vedere economic, bazându-se si pe
complementaritatea cu alte surse de venit ale acesteia ;
b) Prezentarea detaliilor pentru restructurare si dupa caz, a investitiilor;
c) Descrierea etapelor si obiectivelor specifice.
Beneficiarul poate prezenta în planul de dezvoltare detalii despre sprijinul pe care doreste sa-l acceseze prin alte masuri incluse în
Programul National de Dezvoltare Rurala.
Verificarea conformitatii cu planul de dezvoltare se va realiza dupa o perioada de 3 ani de la acordarea
sprijinului. Daca la verificare, ferma de semi-subzistenta nu îndeplineste conformitatea cu planul de dezvoltare,
aceasta nu va mai beneficia de sprijin în urmatorii 2 ani, cu exceptia situatiei când neconformitatea acestuia a fost
determinata de cauze independente de vointa beneficiarului. Volumul sprijinului
Sprijinul acordat în cadrul acestei masuri este de 1500 de euro/an/ferma de semi-subzistenta.
Durata sprijinului
Sprijinul se acorda pentru o perioada de maxim 5 ani pentru cererile aprobate înainte de 31 decembrie 2013. Pentru încurajarea
fermelor de semi-subzistenta sa intre pe piata, beneficiarii sprijinului acordat prin masura „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta"
pot accesa concomitent mai multe masuri incluse în Programul National de Dezvoltare Rurala, sub forma unui pachet de actiuni de
sprijin care vizeaza acordarea unei sume fixe
anuale pentru restructurare, accesarea serviciilor de consultanta pentru ferma, utilizarea primelor de instalare
pentru tineri fermieri; facilitati pentru înfiintarea grupurilor de producatori, sprijin pentru modernizarea exploatatiilor de semi-subzistenta,
sprijin pentru dezvoltarea de activitati non-agricole (de exemplu produse traditionale), sprijin pentru acordarea de plati compensatorii
pentru agromediu (de exemplu agricultura ecologica). De asemenea sprijinul este complementar actiunilor prevazute în cadrul masurilor
din alte Fonduri:
• Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR);
• Fondul de Coeziune (FC);
• Fondul Social European (FSE).

35
7. Înfiinţarea grupurilor de
producatori
COD 142------------------

• Obiectivul masurii îl constituie dezvoltarea echilibrata, sub aspect calitativ si cantitativ, a


sectorului de producţie primara în raport cu sectoarele de procesare si comercializare a produselor
agricole si silvice.

• Sprijinul prevazut în cadrul acestei masuri se acorda grupurilor de producatori pentru:


a) Adaptarea producţiei la cerinţele si exigentele pieţei;
b) Asigurarea comercializarii în comun a produselor, inclusiv pregatirea pentru vânzare,
centralizarea vânzarilor si distribuţia produselor cu ridicata;
c) Cresterea valorii adaugate a producţiei obţinute in comun si o mai buna gestionare
economica a resurselor si rezultatelor obţinute;
d) Stabilirea unor reguli comune în ceea ce priveste informaţiile asupra producţiei, în special cu
privire la cantitate, calitate si tipul ofertei, acordându-se o atenţie deosebita produselor obţinute
in cantitati
corespunzatoare pentru industrie si pentru reţeaua de comercializare.
• Tipul sprijinului
• In cadrul acestei masuri se acorda sprijin public nerambursabil de 100%.
• Suma acordata prin aceasta masura se calculeaza anual in funcţie de valoarea producţiei anuale
comercializate de catre grupul de producatori recunoscut.

36
• Schema de sprijin pentru grupul de producatori, este urmatoarea:
• Rate anuale acordate in primii 5 ani de la data recunoasterii grupului de producatori;
• Sprijinul va fi calculat pe baza productiei comercializate anual, de catre grupul de producatori, astfel:
a) 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea productiei comercializate de pana la 1 000 000 euro pentru primul, al doilea, al treilea, al
patrulea si respectiv al cincilea an;
b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea productiei comercializate care depaseste 1 000 000 euro pentru primul, al
doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an.
• Sprijinul nu va putea depasi urmatoarele plafoane: 100 000
euro - Anul 1
100 000 euro - Anul 2 80
000 euro - Anul 3 60 000
euro - Anul 4 50 000
euro - Anul 5
Plata primei rate va fi facuta la un an, dupa data la care grupul de producatori este recunoscut.

• Principalele criterii de recunoastere ale grupului de producatori sunt:


a) Sa se înfiinteze la initiativa producatorilor agricoli si silvici,
b) Grupul de producatori sa fie constituit din minim 5 membri si se angajeaza sa valorifice in comun productie obtinuta;
c) Sa se prevada în actul constitutiv sau în statut obligatiile membrilor si grupului de producatori;
d) Sa dispuna de organe de conducere si mijloace tehnice care sa-i permita sa asigure managementul comercial si financiar
pentru functionarea grupului de producatori.

• Sectoare vizate
Sprijinul se acorda pentru grupurile de producatori recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare, pentru produse
din cadrul urmatoarelor categorii: horticole, agricole, silvice si de origine animala.

III. MĂSURI pentru restructurarea si modernizarea


sectoarelor de procesare a produselor agricole şi a celor
forestiere

• Creşterea valorii adăugate a produselor agricole


şi forestiere COD 123

37
Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
COD 123
• Obiectivele specifice se refera la :
a)Imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectoarele de procesare si marketing a
produselor agricole si forestiere;
b)Dezvoltarea de noi produse si tehnologii, procedee si tehnologii conexe produselor agricole si forestiere;
c) Imbunatatirea aplicării si respectării standardelor de siguranţa alimentara, prin introducerea cerinţelor comunitare si respectarea de
catre intreprinderile din sectoarele de procesare si marketing a standardelor comunitare in toate etapele de productie, de procesare
si de distributie a produselor.
Scop si acţiuni
Sprjinul prin aceasta masura este acordat pentru investitii tangibile si intangibile pentru imbunatirea performantei generale a
intreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole prin:
a) Imbunatatirea eficientei sectorului de procesare si marketingului produselor incluse si neincluse in Anexa I la Tratatul de infiintare
a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor piscicole si/sau;
b) Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii pentru produsele incluse si neincluse in Anexa I la Tratatul de infiintare a
Comunitatii Europene, cu exceptia proselor piscicole ;
c) Promovarea investitiilor pentru producerea si/sau utilizare de combustibil ecologic;
d) Promovarea de investitii pentru respectarea strandardelor comunitare - sprjinul nu poate fi acordat decat pentru
investitiile realizate de catre microintreprinderi pentru a respecta un standard comunitar nou introdus. In acest caz,
pentru respecctarea standardului in cauza se poate acorda o perioada de gratie de maximum 36 luni de la data la care
standardul intra in vigoare.

Prin aceasta masura sunt sprjinite investitiile realizate de microintreprinderi doar pentru:
a. procesarea produselor agricloe incluse in anexa I la Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor
piscicole;
b. proiecte integrate de procesare a produselor agricole incluse si neincluse in anexa I la Tratatul de infiintare a Comunitatii
Europene, cu exceptia produselor piscicole.

38
COD 123
Sprijinul este acordat pentru investiţii tangibile si intangibile pentru imbunatirea performantei generale a intreprinderilor pentru
procesarea si marketingul produselor forestiere prin:
a) Cresterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere si cresterea calitatii produselor rezultate ;
b) Aplicarea masurilor de protecţia mediului;
c) Adaptarea la cerinţele pietii, în funtie de resursele locale, a prelucrarii si comercializarii produselor forestiere, deschiderea
a noi oportunitati de piata ;
d) Îmbunatatirea competitivitatii unitatilor de prelucrare si comercializare a produselor rezultate;
e) Investiţii în scopul obţinerii de combustibil ecologic din biomasa forestiera;
f ) Asigurarea standardelor de protecţia muncii;
g) Cresterea numarului de locuri de munca în sectorul procesarii si valorificarii produselor forestiere;
h) Cresterea productivitatii muncii în sectorul forestier;
i) Introducerea de noi tehnologii si inovaţii în domeniul procesarii produselor forestiere;
j) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaţiile care au loc înainte de prelucrarea
industriala în conformitate cu art. 19 din regulamentul CE nr. 1974/2006.
» Investitii tangibile (lista indicativa): Pentru produsele agricole
a) Construirea, modernizarea si achiziţionarea de cladiri si alte activitati necesare pentru infrastructura rutiera interna, utilitati si
racorduri necesare realizarii proiectului;
b) Construcţii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
c) Achiziţionarea de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate, si costuri de instalare;
d) Construcţia si modernizare de laboratoare;
e) Achiziţionarea de noi mijloace de transport specializate, necesare proiectului;
f) Achiziţionarea terenurilor pentru construcţii cu scop administrativ si de producţie, care nu depasesc 10% din valoarea
eligibila a proiectului;
Pentru produsele forestiere
» a) Construcţii noi si modernizari pentru toate categoriile de cladiri, necesare realizarii proiectului, inclusiv utilitati si bransamente care
nu depasesc 10 % din valoarea eligibila a proiectului inclusiv leasing sau cumpararea terenului.
b) Investitii noi pentru cladiri, instalaţii, masini si echipamente si/sau modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente pentru
obţinerea de produse noi, pentru respectarea standardelor de mediu si pentru producerea de combustibil ecologic
c) Investitii noi pentru achiziţionarea de mijloace de transport specializate pentru unitatile de procesare, depozitare si marketing,
identificate in studiul de fezabilitate;

39
COD 123

Investiţii netangibile pentru produsele agricole si forestiere (lista indicativa):


i. Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara;
ii. Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului.
iii. Costurile generale ale proiectului reprezentand: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe
de certificare pentru pregatirea implementarii proiectului.
iv. Achizitionarea de software.
Investitii care nu se finanteaza prin aceasta masura:
i. Procesarea sfeclei de zahar care nu se incadreaza in cota alocata, precum si procesarea trestiei de zahar;
ii. Investitii in unitati de prelucrare, depozitare si marketingul laptelui si produselor lactate care nu se incadreaza in
sistemul european al cotei de lapte.
iii. Investitii in activitatea de cercetare pentru obtinerea de noi produse si tehnologii în domeniul procesarii si marketingului
produselor agricole si forestiere;
iv. Investitii care sprijina direct vanzarea cu amanuntul.
1 Costurile neeligibile pentru produsele agricole si forestiere pot fi:
i. Constructia sau modernizarea locuintei ;
ii. Achizitionarea de bunuri second -hand;
iii. Achizitionarea de materie prima care nu provine din Comunitatea Europeana;
iv. Achizitionarea de teren pentru constructii cu scop administrativ si de productie, ce depaseste 10% din valoarea eligibila
a proiectului;
v. TVA cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii
decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit.a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
vi. Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
vii. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
viii. Costuri privind contributia în natura;
ix. Costuri privind promovarea produselor pe piata interna prin expozitii, reclame si publicitate;
x. Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
xi. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare, etc;
xii. Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de
fezabilitate.
In general, durata de realizare a unui proiect nu poate depasi trei ani.

40
AXA 2
ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI ŞI A
ZONELOR RURALE

Sprijin pentru zonele defavorizate cod 211

• Sprijinul financiar este oferit sub forma unei plati anuale forfetare pe hSctar de
teren agricol utilizat situat in cadrul zonelor defavorizate
Valoarea sprijinului anual pentru ZD
• Zona Montana - ZM 234 RON (65 EURO)/HA
• Zone Semnificativ Defavorizate - ZSD 172.8 RON (48 EURO)/HA
• Zone Defavorizate de conditii naturale Specifice - ZDS 162 RON (45
EURO)/HA
Degresivitatea sprijinului financiar in zonele defavorizate la nivel de
ferma
• 1 - 50 ha - 100% din valoarea platii pentru fiecare hectar
• 50.01 - 100 ha - 75 % din plata
• 100.01 - 300 ha- 50 % din plata
• Peste 300 ha- 35 % din plata

Plati compensatorii pentru utilizatorii de terenuri agricole din


zonele desemnate Natura 2000- cod 213

• Masura privind acordarea de plaţi compensatorii


pentru utilizatorii de terenuri agricole din zonele
desemnate Natura 2000 se estimeaza a fi
implementata începând cu anul 2010.

41
Piati de Agro-mediu-cod 214

• Sub-masura 1 Agricultura ecologica


• Sub-masura 2 Gospodarirea extensiva a pajiştilor
• Sub-masura 3 Protecţia solului si a apei
• Platile de agro-mediu se vor acorda fermierilor sau altor utilizatori
de teren agricol care isi iau angajamente voluntare de agro-mediu
pentru o perioada de 5 ani de la data acordarii primei plati.
• Platile de agro-mediu acopera numai acele angajamente care trec
peste cerintele minime (acestea fac referire la nivelul de referinta
neplatit) de la care se pleaca in efectuarea calculelor platilor
compensatorii acordate.

42
Prima impadurire a terenurilor agricole
cod 221
• Suprafaţa minima va fi de 0.5 hectare, suprafaţa
compacta, iar in cazul infiintarii de perdele forestiere
de protecţie latimea acestora va fi de cel puţin 20 m.
• Pentru prima impadurire a terenurilor agricole se vor
utiliza specii adaptate condiţiilor locale de mediu, in
conformitate cu normele tehnice in vigoare.

43
Prima împădurire a terenurilor neagricole
cod 223
• Suprafata minima va fi de 0.5 hectare, suprafata compacta, iar in cazul
infiintarii de perdele forestiere de protectie latimea acestora va fi de cel
putin 20 m.
• Pentru prima impadurire a terenurilor neagricole se vor utiliza specii
adaptate conditiilor locale de mediu, in conformitate cu normele
tehnice in vigoare.
Definirea terenului neagricol
• Teren neagricol - suprafata de teren care are urmatoarele categorii de
folosinta: arabil, pasuni si fânete naturale, plantatii pomicole, vii, alte
culturi permanente, gradini familiale, si care nu a fost exploatata în
ultimii 2 ani.
• Teren abandonat - suprafata de teren care are urmatoarele categorii de
folosinta: arabil, pasuni si fânete naturale, plantatii
culturi permanente, g pomicole, vii, alte
perioada mai mare de culturi permanente, gradini familiale, si care
2 ani nu a fost exploatata o

44
Plati Natura 2000 - cod 224

• se urmareste compensarea pierderilor datorate obligativităţii


conformarii la standardele de mediu impuse prin legislatia în
vigoare, ajutând în acest fel la o dezvoltare durabila a zonelor
desemnate
• Aceasta masura vine în ajutorul proprietarilor de paduri
afectati de restrictiile specifice siturilor Natura 2000 în zonele
în care acestia îsi desfasoara activitatea.

45
AXA 3 - ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII

DOMENII DE ACŢIUNE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR


• Masuri pentru diversificarea economiei rurale ;
• Masuri pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale ;
• Masuri pentru asigurarea instruirii si informarii ;
• Masuri privind dobandirea aptitudinilor ,animare si implemementare.

46
MASURI SI ACŢIUNI
Masuri pentru diversificarea economiei rurale prin:

i.i.Diversifìcarea activităţilor non-agricole- cod 311;

i.2.Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de


microîntreprinderi in scopul de a promova
spiritul intreprinzător - cod 312 ;

i.3.Incurajarea activităţilor turistice- cod 313.

47
1.1.; 1.2. Sprijin pentru diversificarea catre activităţi non-agricole si crearea si
dezvoltarea de micro-întreprinderi COD 312 (311+312)
Acţiuni prevăzute :
a) diversificarea catre activităţi non-aaricole oferă oportunitate de obţinere a unor venituri
suplimentare de catre fermieri si o reducere a dependentei acestora de activitatile agricole prin
aceasta masura vor fi sprijinite, în mediul rural, activitati non-agricole ca de exemplu:

i. investitii în producerea, procesarea si/sau marketing-ul primar al produselor care nu sunt


acoperite de Anexa 1 din Tratat precum si procesarea industriala a produselor lemnoase.
ii. promovarea si dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati
traditionale cu specific local
iii. investitii de dezvoltare a activitatilor de desfacere si comercializare a propriilor produse si a
altor produse locale (produse de artizanat, mestesugaresti, produse traditionale etc.)
iv. investitii pentru încurajarea si dezvoltarea agro-turismului

b) Sprijinirea activitatilor de creare si dezvoltare de activitati întreprinse de


micro-întreprinderi, promovarea antreprenoriatului si dezvoltarea de structuri economice.
Beneficiari
a) membrii gospodăriilor agricole, însemnând persoane fizice autorizate, asociatii ale acestora sau
persoane juridice, precum si asociatii ale acestora care sunt înregistrate in Registrul Agricol si
desfasoara activitati agricole în momentul aplicarii.
b) micro-întreprinderile asa cum sunt definite în legislatia în vigoare, (micro-întreprindere cu mai putin
de 10 angajati , cifra de afaceri de maxim 2 milioane Euro)
COD 312 (311+ 312)
a) diversificarea catre activităţi non-agricole
1. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea unitatilor de procesare a produselor ca de exemplu uleiuri din flori, odorizante din flori
uscate,etc precum si a unitatilor de procesare industriala a produselor lemnoase.
2. Constructia, modernizarea extinderea si dotarea atelierelor mestesugaresti si de artizanat (de prelucrarea lemnului, fierului, lânii, pielarie,
olarit, broderie, croitorie, instrumente muzicale traditionale, etc.)
3. Constructia, modernizarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare a propriilor produse si a altor produse locale (ca de exemplu
materiale de constructii locale, mobilier rustic etc.)
4. Construirea, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente specifice a structurilor agro-turistice si a infrastructurii de
agrement.
De asemenea vor fi sustinute costurile generale legate de proiect precum cheltuielile cu arhitectii si inginerii,consultanta, studii de fezabilitate,
achizitia de patente si licente si alte costuri legate de îndeplinirea conditiilor sanitar-veterinare, deediu, de siguranta alimentara si alte cerinte
specifice.

• Cerinte generale:
i. Beneficiarul este un membru al unei gospodarii rurale si sa fie înregistrat în registru agricol,
ii. Sa aiba cel putin statut de persoana fizica autorizata
iii. Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea economico-financiara a proiectului si avizele necesare
iv. Sa demonstreze abilitati profesionale sau experienta in domeniu sau sa urmeze cursuri de pregatire in
domeniu pana la finalizarea proiectului
v. Proiectul sa valorifice resursele locale in cazul existentei lor
vi. Investitia trebuie plasata in zona rurala
vii. In cazul structurilor de primire turistica din agroturism, acestea trebuie sa respecte PUG, PUZ, sa se
încadreze in specificul arhitectural al zonei si sa respecte criteriile de clasificare specificate de legislatia
in vigoare
viii. Amenajarea interioara a structurilor de primire turistica trebuie sa fie realizata în stil traditional local
COD 312 (311+ 312)
b) creare si dezvoltare de activitati întreprinse de micro-întreprinderi
Se vor sprijini in principal urmatoarele operatiuni legate de investitii corporale (constructia, dotare cu mijloace fixe
etc.) si/sau necorporale (soft-uri, patente, licente etc) pentru micro întreprinderile (nou create sau care deja activeaza)
din domenii diverse ca de exemplu
1.Industria prelucratoare pentru produsele care nu sunt acoperite de Anexa 1 din Tratat (producerea de mobila, ,
energie regenerabila etc. )
2.Servicii pentru populatia rurala (ca de ex facilitati de petrecere a timpului liber, croitorie, frizerie, cizmarie
etc)
3. Turism rural si infrastructura de agrement cu respectarea arhitecturii traditionale.
De asemenea vor fi sustinute costurile generale legate de proiect precum cheltuielile cu arhitectii si inginerii,
consultanta, studii de fezabilitate, achizitia de patente si licente.
Pentru ambele tipuri de interventie este inclusa in categoria costurilor eligibile si contributia in natura.
• Cerinţe generale:
i. Investiţia trebuie plasata în zona rurala
ii. Beneficiarul sa asigure cofinantarea
iii. Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea economico-financiara a proiectului si avizele necesare
iv. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca proprietatea asupra terenului sau dreptul de concesionare pe o
perioada de cel putin 10 ani
v. Microîntreprinderea trebuie sa fie înregistrata în spatiu rural si /sau sa-si desfasoare activitatea in spatiul
rural
vi. Beneficiarii trebuie sa demonstreze abilitati profesionale in domeniu
vii. Angajatii unei microîntreprinderi trebuie sa demonstreze abilitati profesionale in domeniu sau sa se
angajeze a urma cursuri de formare profesionala in domeniu
viii. Cel putin 50% din angajatii unei microîntreprinderi trebuie sa aiba domiciliul stabil în mediul rural
ix. Structurile de primire turistica trebuie sa respecte PUG, PUZ, sa se încadreze în specificul arhitectural al
zonei si sa respecte criteriile de clasificare specificate de legislatia in vigoare
x. Amenajarea interioara a structurilor de primire turistica trebuie sa fie realizata în stil traditional

50
COD 312 (311+ 312)
Cheltuieli neeligibile
i. Sprijinul pentru investitii legate de obtinerea si procesarea produselor agricole si piscicole, precum si pentru
investitii legate de prelucrarea lemnului brut
ii. Impozite si taxe
iii. Costuri operationale inclusiv costuri de întretinere si chirie
iv. Comisioane bancare, costurile garantiilor
v. Achizitionarea de bunuri utilizate (second hand)
vi. Serv
eciumîn an?n;veest(titeerîncmmmiderconînerrmedd;nererf;e adecînaftaseirhicîil <agixi l ir? ree^^asei sttinnoifi cia aascin-offetch i g h
-
tech)
vii. Cumpararea de teren sau imobil a caror valoare depaseste 10 % din cheltuielile totale eligibile ale
operatiunii în cauza;
viii. Cheltuieli cu înfiintarea (pentru obtinerea statului juridic)
ix. Sprijinul acordat microîntreprinderilor din domeniul turismului care implementeaza proiecte de reabilitare
pe turism în spatiul urban,

x. Proiecte de reabilitare pe turismul din statiunile balneare si balneo-climaterice

Tipul sprijinului
Valoarea sprijinului este sub forma de ajutor public nerambursabil al carui plafon nu poate depasi 200.000 Euro/proiect
pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali, iar plafonul minim al ajutorului public nerambursabil este de1500Euro/proiect.
Pentru microîntreprinderile din domeniul transporturilor valoarea ajutorului public nerambursabil nu va depasi 100.000
Euro pe o perioada care nu depaseste 3 ani fiscali.

Intensitatea sprijinului
Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei masuri va fi de pana la 70% din totalul
cheltuielilor eligibile.
Rata de co-finantare comunitara: 80%
Rata de cofinantare nationala: 20%

51
COD 313
Prin aceasta masura pot fi realizate investitii pentru:
a) infrastructura pentru marketing-ul serviciilor turistice rurale, ca de exemplu:
i. construirea, modernizarea si dotarea centrelor de informare, promovare, prezentare si vizitare turistica;
ii. dezvoltarea de sisteme electronice de rezervare pentru structurile de primire turistice;
iii. amenajarea de marcaje turistice etc.
b ) infrastructura de agrement, ca de exemplu pentru:
i. investitii legate de activitati recreationale (alei pentru plimbari, plimbari cu mijloace de transport traditionale,
popasuri etc.);
ii.investitii legate de activitati sportive (ex: alei de ciclism; ciclism montan, trasee pentru echitatie inclusiv
achizitia de animal si asigurarea adaposturilor aferente, ce deservesc activitatea turistica,rafting, alpinism,
vânatoare etc.);
iii.investitii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament îngust, a
amenajarilor complementare acestora (constructii, plan inclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si
utilajelor;
iv. investitii legate de înfiintarea si amenajarea de poteci rurale ("drumul vinului", „al olaritului", „cioplitorilor in
lemn" etc.), spatii de parcare, adaposturi si puncte de prim ajutor.
c ) investitii de punere in valoare a obiectivelor naturale de interes turistic din mediul rural:
constructia, amenajarea infrastructurii legate de asigurarea de cai de acces, iluminat, locuri de campare necesare
vizitarii si promovarii acestor obiective (ex: monumente ale naturii, pesteri, lacuri etc.).
d ) studii si analize cu privire la necesităţile si potenţialul turistic în zonele rurale :
sprijinirea elaborarii si editarii cartii de identitate locala, a studiilor cu privire la identificarea activitatilor
traditionale, actiunilor si produselor ce urmeaza a fi valorificate printr-un proiect investitional de dezvoltare.

De asemenea, pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute costurile generale legate de proiect precum
cheltuielile cu arhitectii si inginerii, consultanta, studii de fezabilitate, achizitia de patente si licente.
Pentru punctele a)- c) sunt incluse în categoria costurilor eligibile.
6
4
COD 313
Cerinte generale
i. Investiţia trebuie plasata in spaţiul rural
ii. Proiectul sa demonstreze necesitatea si oportunitatea implementarii
iii. Proiectul sa fie conform cu standardele de mediu, de calitate, sanatate publica, sanitar veterinare si
igiena, dupa caz
iv. Proiectul sa valorifice resursele locale in cazul existentei lor
v. Investitia sa se încadreze in prevederile PUG si PUZ, cu respectarea arhitecturii specifice locale
vi. Existenta infrastructurii tehnice edilitare
vii. Beneficiarul sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului sau dreptul de concesionare pe o
perioada de cel putin 15 ani
Cheltuieli neeligibile
i. cheltuieli aferente editarii materialelor destinate actiunilor de informare si promovare altele decât cele
de prima editare (start-up)
ii. impozite si taxe
iii.cumpararea de teren sau imobil a caror valoare depaseste 10% din cheltuielile totale eligibile
iv. costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie
v. comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare
vi. cheltuieli pentru cumpararea de echipament second - hand
vii. investitii care fac obiectul masurii 3.1.2.
viii. investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau acvacultura
ix. achizitia de bunuri/servicii/lucrari din alte state decât cele membre UE.
Beneficiari
1. Consiliile locale si asociatii ale consiliilor locale (definite conform legislatiei in vigoare), 100%
2. Organizatii non-guvernamentale (ONG-uri), 85% sprijin public
Tipul sprijinului
Valoarea sprijinului este sub forma ajutorului public nerambursabil al carui plafon nu poate depasi5oo.ooo
euro/proiect pe 5 ani. Plafonul minim al ajutorului public nerambursabil este 5.ooo euro/proiect.

53
2. Masuri pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele
rurale prin :

2.1. Servicii de baza pentru economie si pentru populatia rurala


- cod 321;

2.2. Renovarea , dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea


mostenirii rurale - cod 222 ;

2.3. Conservarea si punerea in valoare a patrimoniului rural


- cod 223.

54
2.1.;2.2. ;2.3 Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea
mostenirii rurale COD 322 ( 321+322+323 )
Prin acesta masura se vizeaza masuri pentru:
a).Crearea si modernizarea infrastructurii rurale
b) Amenajarea spatiilor de interes public al localitatii
c) Studii si investitii legate de protejarea patrimoniului cultural de
interes local (caracteristicile culturale ale satelor)
d) Investitii aferente serviciilor de baza pentru populatia rurala
Definirea beneficiarilor
Consiliile locale si asociatii ale consiliilor locale pentru toate cele patru
tipuri de actiuni ( a-d )
ONG-uri pentru componentele c) si d).
Persoane fizice si juridice, institutii culturale si de cult pentru componenta
c).
Tipuri de interventie:
a) Crearea si modernizarea infrastructurii rurale
b) Amenajarea spatiilor de interes public al localitatii
c) Studii si investitii legate de protejarea patrimoniului cultural de interes local (ca de
ex.caracteristicile culturale ale satelor)
d) Investitii aferente serviciilor de baza pentru populatia rurala
COD 322 ( 321+322+323 )
Cerinte generale pentru punctele a ) si b ) :
i. Investitia trebuie plasata in spatiul rural
ii. Proiectul sa demonstreze necesitatea si oportunitatea implementarii
iii. Proiectul sa fie conform cu standardele de mediu, de calitate, sanatate publica, sanitar veterinare si igiena
iv. Proiectul sa valorifice resursele locale in cazul existentei lor
v. Investitia sa se încadreze in prevederile Planul Urbanistic General si Planul Urbanistic Zonal, cu respectarea
arhitecturii specifice locale, dupa caz.
Cheltuieli neeligibile:
i. Investitiile pentru infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile rurale cu peste 10 000 locuitori echivalenti si
cele vizate pentru finantare prin POS Mediu pe baza Master Planurilor regionale;
ii. Cumpararea de teren pentru constructii si/sau de imobile a caror valoare depaseste 10 % din cheltuielile totale
eligibile ale operatiunii în cauza;
iii. Impozite si taxe ;
iv. Costuri operationale inclusiv costuri de întretinere si chirie;
v. Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli juridice si cheltuieli similare;
vi. Investitii care fac obiectul masurilor din Axa I a PNDR, masura 125 (drumurile de acces la ferma);
vii. Drumurile judetene, national, europene;
viii. Construirea drumurilor de pamânt;
ix. Achizitionarea de bunuri second hand (utilizate);
x. Achizitia de bunuri/ servicii/lucrari din alte state decât cele membre UE;
xi. Investitiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national;
xii. Constructia, modernizarea si dotarea corpurilor de cladiri în care functioneaza primariile.

55
^.-MASU^PENTR^iSTGDRARfAltNSTRUrRÎrsr INFORMĂRII
PRIN :

3.1. Pregătire şi informare


pentru locuitorii implicaţi
in procesul de dezvoltare a
multifunctionalitatii
zonelor rurale - COD 221:

3.2. Animare şi dobândire


abilităţi in vederea
pregătirii strategiilor de
dezvoltare locala
COD 241.

56
3.2. Dobândire de competente, animarea si implementarea
strategiilor de dezvoltare locala
COD 341

Prin aceasta masura se acorda sprijin pentru următoarele acţiuni:


a) Elaborarea de studii teritoriale
b) Acţiuni de furnizare a informaţiilor despre zona si strategia de dezvoltare locala
c) Pregatirea personalului implicat în pregatirea si implementarea strategiilor de dezvoltare locala
d) Evenimente promotionale si instruirea managerilor
e) Implementarea strategiilor de dezvoltare locala care vor cuprinde una sau mai multe masuri cuprinse în axa 3
• Dobândirea de competente si animare: descrierea tipului de actiuni sprijinite
a). Organizarea de cursuri pentru personalul implicat în elaboarea si implementarea strategiilor precum si a managerilor din cadrul
parteneriatului,
b). Organizarea de seminarii, întâlniri cu potentialii beneficiari, evenimente promotionale, furnizare de informatii privind teritoriul
si strategia elaborata de parteneriat
Parteneriatele public-private
a) Descrierea tipului (parteneri reprezentati, procentul de parteneri privati reprezentati, puterea deluare a deciziei)
Parteneriatele vor fi alcatuite din reprezentanta ai sectoarelor public (administratie publica, servicii publice, etc.),privat (comercial, financiar,
agricol, etc.) si societatii civile (organizatii non-profit, asociatii, fundatii, camere decomert si industrie, etc.).
Pentru a fi selectate, aceste parteneriate vor trebui sa respecte o serie de criterii de eligibilitate care vor fi
detaliate ulterior.
b) Numarul indicativ de parteneriate public-private si suprafata acoperita
Se estimeaza un numar de 5 parteneriate per judet, rezultând 210 de astfel de parteneriate public-private sprijinite prin aceasta masura.
Masurile ce vor putea fi implementate de aceste parteneriate public-private sunt toate masurile din axa 3,respectiv:
a) Diversificarea catre activitati non-agricole si sprijinul pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi cu scopul de a promova
antreprenoriatul si a dezvolta produse economice
b) Încurajarea activitatilor turistice
c) Reînnoirea si dezvoltarea satelor
Un procent de maxim 15% din cheltuielile publice ale strategiilor de dezvoltare locala va fi alocat pentru costurile operationale a
acestor parteneriate.

57
AXA 4 - LEADER+
• GAL= GRUP DE ACŢIUNE LOCALA
Partenerii: 49%
parte publica 51%
parte privata
• In judetul Timis sunt 6 teritorii pilot
• GAL-ul este responsabil de elaborarea si implementarea
planului de dezvoltare locala, precum si de selectarea
proiectelor care corespund cel mai bine obiectivelor
formulate în acesta.

58
• Grupurile de Actiune Locala vor putea implementa urmatoarele masuri
din axele 1 si 3:
• Axa 1
- Acţiuni de pregătire profesionala si informare, incluzând
difuzarea de cunoştinţe ştiinţifice si practici inovatoare persoanelor
angrenate în sectoarele agricol, alimentar si silvic
- Utilizarea serviciilor de consultanta de catre fermieri si
proprietarii de paduri (114)
- Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
(123)
• Axa 3
- Diversificarea catre activitati non-agricole si sprijin pentru
crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi cu scopul de a
promova antreprenoriatul si a dezvolta produse economice
- Încurajarea activitatilor turistice (313)
- Reînnoirea si dezvoltarea satelor, conservarea si actualizarea
mostenirii rurale (321&322&323)

59