Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.

310169 ARAD, Bld. Iuliu Maniu nr. 65 - 71, CP 129, OP 10


tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact:@cetharad.ro, email: r.p@cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 CONT IBAN RO56 INGB 0016 0000 3746 8911

Proiectant___________________________________________
FIŞĂ TEHNICĂ TERMOFICARE
în vederea emiterii AVIZULUI DE AMPLASAMENT
pentru obiectivul / lucrarea___________________________________________________________
I. DATE GENERALE
1. Baza Legală :
- Legea 325/2006 „Legea energiei”;
- Legea nr.10-1995 privind calitatea în construcţii;
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
- Ordinul 91/2007 ANRSC;
- HCLM Arad nr.59/2008;
- Normativ PE 207/80;
- Normativ I 13-2015;
- Normativ I 9-2015;
- Normativ NP-029-02;
- Normativ NP-059-02;
- Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă aferentă capacităţilor energetice prin Ordinul
4/2007 al ANRE.
2. Conţinutul documentaţiilor:
- Certificat de urbanism (copie);
- Extras din documentaţia tehnică al obiectivului / lucrării, care să cuprindă obligatoriu următoarele:
a. Memoriu tehnic privind scopul/descrierea obiectivului/ lucrării şi condiţiile de executare - 1 exemplar;
b. În cazul solicitării avizului de amplasament pentru extindere, modificare reţea şi branşament gaze naturale la
condominii unde se intenţionează montarea unui alt sistem de încălzire şi preparare a apei calde de consum,
documentaţia va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
▪ Acordul de acces la reţeaua de gaze naturale emis de distribuitor;
▪ Acordul vecinilor de apartament atât pe orizontală cât şi pe verticală cu privire la intenţia de realizare a
unui sistem individual de încălzire;
▪ Acordul scris al Asociaţiei de Proprietari exprimat prin Hotărârea Adunării Generale cu privire la intenţia
de realizare a altui sistem individual/condominial de încălzire;
▪ Documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalaţiei termice avizată de furnizor.
c. Planuri de încadrarea în zonă, anexă la CU - 2 exemplare;
d. Planuri de situaţie al imobilului, scara 1:500 - 2 exemplare.
3. Durata de emitere a avizului:
Se calculează la 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete la SC CET HIDROCARBURI SA.
Avizul este valabil 1 an de la data emiterii.
4. Date de identificare beneficiar lucrare :
- Denumirea beneficiarului lucrării _______________________________________________________________________
- Persoana de contact__________________________________________________________________________________
- Număr de telefon____________________________________________________________________________________
- Nr. ordine de înregistrare la Oficiul Comerţului şi anul (pentru firme)___________________________________________
- Codul fiscal (pentru firme)_____________________________________________________________________________
- Contul (pentru firme)_________________________________________________________________________________
- Banca (pentru firme) _________________________________________________________________________________
II.CONDIŢII TEHNICE ŞI RESPRICŢII SPECIFICE LUCRĂRILOR / OBIECTIVULUI
a) Amplasament_________________________________________________________________________________________
b) Modificare Reţea/Branşament/racord (traseu, dimensiuni, cote)_________________________________________________
c) Reţea/Branşament/racord nou (traseu, dimensiuni, cote)_______________________________________________________
d) Caracteristici tehnice care trebuiesc asigurate prin proiect _____________________________________________________
PROIECTANT_______________________________________________________
III.TAXA DE AVIZARE
- Temei legal – Decizia nr. 6/26.04.2013 a Consiliului de Administraţie al SC CET HIDROCARBURI SA
- Valoarea taxei de avizare: 50 lei (fără TVA inclus);
- Modalitatea de plată: casieria SC CET HIDROCARBURI SA.
Cod PS.10.00.01E
Ed.1 / Rev.3
S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A.
310169 ARAD, Bld. Iuliu Maniu nr. 65 - 71, CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788
email: contact:@cetharad.ro, email: r.p@cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 CONT IBAN RO56 INGB 0016 0000 3746 8911

Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi
documentaţia depusă pentru avizare, se acordă:

AVIZ FAVORABIL de AMPLASAMENT


Executării lucrărilor/obiectivului specificat în fişa tehnică fără / cu următoarele condiţii:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Înaintea executării lucrării, beneficiarul are obligaţia de a anunţa şi solicita asistenţă tehnică din partea SC CET
HIDROCARBURI SA la numărul de telefon 0257-231367.
Data____________________

SC CET HIDROCARBURI SA
Director General Inginer Şef
ing. Ciulean Victor ing. Bobancu Alicescu Cornel

Şef Secţie Mecanic Şef Şef Serviciu Tehnic Proiectare Întocmit


ing. Doble George Daniel ing. Meşter Claudia tehnician Ilea Camelia

Cod PS.10.00.01E
Ed.1 / Rev.3

S-ar putea să vă placă și