Sunteți pe pagina 1din 7

Nume:………………….

Data:…………………
Clasa a-XII-a

Test la Istorie

Nr. 1
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
Subiectele:
PARTEA I TOTAL- 30puncte
1. Definiti termenul de romanizare şi precizaţi un factor al romanizării. 10p.( 5pX2.)
2. Menţionaţi două elemente ale romanităţii româneşti. 10p.(5p.X2.)
3. Prezentaţi cele două sinteze ale etnogenezei româneşti. 10p.(5pX2.)
PARTEA a-II-a TOTAL- 30 puncte
4. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
,,Cum că românii cei de astăzi sunt în Dachia, pre carii alte neamuri îi cheamă vlahi şi valahi, iar pre
sine se numesc români, sunt din romanii cei vechi de Traian împărat aduşi şi aşezaţi în Dachia, să
dovedeşte şi să adeverească întâiu din scriitori, a doua din obiceiuri, a treia din limbă, a patra din nume.
Scriitorii cei învăţaţi şi înţelepţi toţi cu o gură şi un cuget scriu şi strigă cum că românii cei din Dachia......
sunt romanii cei vechi ...... Nici să poată zice că aceşti scriitori au părtinit şi au vrut să placă românilor, de
vreme ce de un neam nu au fost cu românii, nici au nădăjduit ceva de la ei.” ( Samuil Micu, Scurtă
cunoştinţă a istoriei românilor)
Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:
a. Precizaţi, pe baza textului, o denumire acordată românilor de către ,,alte neamuri”. 2p.
b. Precizaţi, pe baza textului, cum se numesc ,,pre sine” românii. 2p.
c. Precizaţi, pe baza textului, două categorii de izvoare în care se încadrează argumentele
continuităţii folosite de Samuil Micu. 6p. (3p.X2)
d. Precizaţi, secolul în care romanitatea românilor devine o problemă politică. 2p.
e. Menţionaţi un izvor narativ din secolul al VII lea şi din sec. IX care îi menţionează pe români.
6p.(3p.X2)
f. Menţionaţi, două idei ale lui A.D.Xenopol prin care susţinut romanitatea românilor. 6p. (3p.X2)
g. Numiţi, doua ideii ale Teoriei Imigraţioniste elaborate de Franz Sulzer.. 6p. (3p.X2)
PARTEA a-III-a TOTAL – 30 puncte
5. Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre ,,implicarea istoricilor în abordarea
romanităţii românilor”, având în vedere:
1. . numirea a doi istorici străini care au abordat problema romanităţii românilor şi precizarea unui
secol în care au apărut scrieri referitoare combaterea romanităţii românilor;
2.. prezentarea unui motiv politic pentru care s-au implicat istoricii în abordarea romanităţii românilor
3. prezentarea conţinutului teoriei imigraţioniste a lui Robert Roesler;
4. menţionarea a două idei prin care istoricii au susţinut romanitatea românilor;
5. formularea unui punct de vedere referitor la implicarea istoricilor în abordarea romanităţii românilor
şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
Nota! Se puncteaza si utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentarii, evidentierea
relatiei cauza-efect, sustinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenta si pertinenta
argumentarii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprima
cauzalitatea si concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice si incadrarea
eseului in limita de spatiu precizata.
Nume:…………………. Data:…………………
Clasa a-XII-a

BAREM DE EVALUARE SI NOTARE

Se puncteaza oricare alte modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.


Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem.
Nu se acorda fractiuni de punct.
Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

Subiectul I 30 de puncte
1. 5 puncte pentru de definirea termenului de romanizare.
5 puncte pentru precizarea unui factor al romanizării. Total- 5p.X2 = 10p.

2. 5 puncte pentru menţionarea unui element al romanizării.


5 puncte pentru menţionarea unui element al romanizării.
Total- 5p.X2 = 10p.
3. 5 puncte pentru prezentarea unei sinteze a poporului român.
5 puncte pentru prezentarea unei sinteze a poporului român.

Total- 5p.X2 = 10p.


Subiectul al II lea 30 de puncte
a. 2 puncte pentru precizarea denumirii acordate românilor de către ,,alte neamuri.
b. 2 puncte pentru precizarea cum se numesc pe sine românii.
c. Cate 3 puncte pentru mentionarea fiecârei categorii de izvoare. (3p.x2=6p.)
d. 2 puncte pentru precizarea secolului în care romanitatea devine problem politică.
e. Câte 3 puncte pentru mentionarea izvorului din sec. VII şi sec. IX . (3p.x2=6p.)
f. Cate 3 puncte pentru precizarea oricăror doua ideii ale lui A.D. Xenopol.
(3p.x2=6p.)
g. Câte 3 puncte pentru fiecare din ideile lui Franz Sulzer. (3p.x2=6p.)

Subiectul III 30 de puncte


Informatia istorica – 24 de puncte distribuite astfel:
1 - câte 2 puncte pentru numirea a doi istorici străini care au abordat problema romanităţii românilor şi
a unui secol;
(Total- 2p x 2 = 4p)
- 2 punct pentru precizarea oricărui secol în care au apărut scrieri referitoare la ideea romanităţii
românilor.
2. - 2 puncte pentru menţionarea oricărui motiv pentru care s-au implicat istoricii în abordarea
romanităţii românilor;
- 2 puncte pentru prezentarea coerentă a motivului pentru care s-au implicat istoricii în abordarea
romanităţii românilor; Total – 2p.X2 =4p.)
3. - câte 3 puncte pentru fiecare idee menţionată în teoria lui Robert Roesler..
(Total = 3p x 2 = 6p)
4. câte 2 puncte pentru fiecare idee care a susţinut romanitatea românilor (Total -2p.X2=4p.)
Nume:…………………. Data:…………………
Clasa a-XII-a

5. - 1 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la implicarea istoricilor în abordarea
romanităţii românilor;
- 1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat;
- 1 puncte pentru selectarea oricărui argument istoric relevant care susţine punctul de vedere formulat;
- 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), respectiv,
concluzia (aşadar, ca urmare etc.).

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:


• 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric
• 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii)
0 puncte pentru text nestructurat
• 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
• 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.

Din oficiu - 10 puncte


Total – 100 puncte

Test la Istorie
Nume:…………………. Data:…………………
Clasa a-XII-a

Nr. 2
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
Subiectele:
PARTEA I TOTAL- 30puncte
1. Definiti, termenul de etnogeneză şi precizaţi spaţiul în care s-a format poporul român. 10p.
( 5pX2.)
2. Menţionaţi, cele doua provincii care au stat la baza etnogenezei româneşti. 10p.(5p.X2.)
3. Prezentaţi două argumente în susţinerea romanităţii românilor. 10p.(5pX2.)
PARTEA a-II-a TOTAL- 30 puncte
4. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:
,,Afirmaţiile cuprinse în scrierile savanţilor străini din secolul XV dovedesc din plin că nu cronicarii
moldoveni ..... au afirmat cei dintâi, între români, descendenţa romană a poporului român. Aceşti savanţii
îşi întemeiază concluziile cu privire la romanitatea românilor nu atât pe propriile lor investigaţii şi
descoperiri, cât, în primul rând pe marturiile românilor. Aceasta este în primul rând ideea despre
descendenţa romană a românilor din coloniştii romani transplantaţi în Dacia traiana. De aici decurg o
serie de idei complementare: ideea staruinţei elementului roman în Dacia, ideea unităţii de neam a
românilor din întreg teritoriul locuit de ei, ideea latinităţii limbii române, ideea esenţei romane a unor
obiceiuri şi datini populare.”(A. Armbruster ,Romanitatea românilor)
Pornind de la acest text răspundeţi următoarelor cerinţe:
a. Menţionaţi, pe baza textului, o trăsătură a descendenţei românilor. 2p.
b. Precizaţi, pe baza textului, procesul istoric la care se referă sursa. 2p.
c. Menţionaţi, pe baza textului, populaţia la care face referire sursa şi un punct de vedere referitor
la originea românilor, susţinându- l cu o explicaţie din text. 6p.(3p.X2)
d. Precizaţi, un umanist român, care a susţinut romanitatea românilor.2p.
e. Menţionaţi un izvor narativ din secolul al X lea şi din sec. XII care îi menţionează pe români.
6p.(3p.X2)
f. Menţionaţi, două argumente prin care membrii Scolii Ardelene au susţinut romanitatea
românilor. 6p. (3p.X2)
g. Numiţi, doua ideii ale Teoriei Imigraţioniste elaborate de Robert Roesler.. 6p. (3p.X2)
PARTEA a-III-a TOTAL – 30 puncte
5. Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre ,,Teoria roesleriană şi netemeinicia ei”, având în
vedere: 1. Numirea unui istoric străin care a abordat problema romanităţii şi precizare unui secol.
2. Cauzele apariţiei teoriei imigraţioniste.
3. Afirmaţii ale teoriei imigraţioniste a lui Roesler.
4. Netemeinicia teoriei imigraţioniste.
5. Argumentele istoricilor români pentru combaterea acestei teorii.
Nota! Se puncteaza si utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentarii, evidentierea
relatiei cauza-efect, sustinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenta si pertinenta
argumentarii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprima
cauzalitatea si concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice si incadrarea
eseului in limita de spatiu precizata.
BAREM DE EVALUARE SI NOTARE
Nume:…………………. Data:…………………
Clasa a-XII-a

Se puncteaza oricare alte modalitati de rezolvare corecta a cerintelor.


Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem.
Nu se acorda fractiuni de punct.
Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

Subiectul I 30 de puncte
1. 5 puncte pentru de definirea termenului de etnogeneză.
5 puncte pentru precizarea spaţiului unde s-a format poporul român. Total- 5p.X2 =
10p.

2. 5 puncte pentru menţionarea unei provincii a etnogenezei româneşti.


5 puncte pentru menţionarea unei provincii a etnogenezei româneşti
Total- 5p.X2 = 10p.
3. 5 puncte pentru prezentarea unui argument al romanităţii.
5 puncte pentru prezentarea unui argument al romanităţii.
.

Total- 5p.X2 = 10p.


Subiectul al II lea 30 de puncte
a. 2 puncte pentru precizarea unei trăsături a descendenţei românilor.
b. 2 puncte pentru precizarea procesului istoric..
c. Cate 3 puncte pentru menţionarea populaţiei şi folosirea unei explicaţii din text. (3p.x2=6p.)
d. 2 puncte pentru precizarea umanistului român.
e. Câte 3 puncte pentru mentionarea izvorului din sec. X şi sec. XII . (3p.x2=6p.)
f. Cate 3 puncte pentru precizarea oricăror două argument.
(3p.x2=6p.)
g. Câte 3 puncte pentru fiecare din ideile lui Robert Roesler. (3p.x2=6p.)

Subiectul III 30 de puncte


Informatia istorica – 24 de puncte distribuite astfel:
1 - câte 2 puncte pentru numirea a unui istorici străin care a abordat problema romanităţii românilor şi
a unui secol;
(Total- 2p x 2 = 4p)
2. - 2 puncte pentru menţionarea oricărei cauze ale teoriei imigraţioniste;
- 2 puncte pentru prezentarea coerentă acauzelor teoriei imigraţioniste; Total – 2p.X2 =4p.)
3. - câte 3 puncte pentru fiecare idee menţionată în teoria lui Robert Roesler..
(Total = 3p x 2 = 6p)
4. câte 2 puncte pentru fiecare idee care arată netemeinicia teoriei imigraţioniste;(Total -2p.X2=4p.)
5. - 1 puncte pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la argumentele istoricilor români a în
susţinerea romanităţii românilor;
- 1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat;
- 1 puncte pentru selectarea oricărui argument istoric relevant care susţine punctul de vedere formulat;
- 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), respectiv,
concluzia (aşadar, ca urmare etc.).
Nume:…………………. Data:…………………
Clasa a-XII-a

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:


• 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric
• 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii)
0 puncte pentru text nestructurat
• 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
• 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.

Din oficiu - 10 puncte


Total – 100 puncte
Nume:…………………. Data:…………………
Clasa a-XII-a

S-ar putea să vă placă și