Sunteți pe pagina 1din 17
Editat de: INSTITUTUL DE CERCETARI IN CONSTRUCTIL $I ECONOMIA CONSTRUCTIILOR (INCERC) Bucuresti — Sos, Pantelimon nr. 266 116 — difuzare ‘Telefon 27.40.85 116 — difuzare INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE ' $1 DIRBCTIVARE IN CONSTRUCTIL BULETINUL ‘CONSTRUCTILOR Vol. 1 1987 1. PRESCRIPJI TEHNICE © ,,Normativ pentru protectarea c&minelor pentru virstnici, in- dicativ P 120-86, aprobat de ICCPDC cu decizia nr. 6 din 24 februarie 1987 5 3 fe ,Normativ privind profectarea si executarea tucrdrilor de tur- dati directe la constructii*, indicati; 8G, aprobat de TeCpDE cu deca nr 10 din @ mater A . [34 © ,,Notme tehnice provizorii pentru protectia _termoizolafiei 1a Conducte si aparate cu plact, flexibile din hirtie _stratificata — tip HSA 1-C", indicativ NP’ 48-86, aprobate de ICCPDC cu decizia nr. 9 din 6 martie 1987... ee s 4 2. NORME DE DEVIZ $I PRETURI UNITARE © Decizia pr...7 din 24 febrivarie 1987 privind _aprobarea _ unor. norme de deviz si a prefurilor unitare pe. articole de deviz corespunzitoare, fn completarea Indicatorului de norme de deviz gi catalogului I — seria 1981... aaa 3, pivERse © Erat4 1a indicatorul ,,Ts“, la norma de deviz Ts A 26. . 197 164 INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE $I DIRECTIVARE IN CONSTRUCT Biroul executiv DECIZIA Nr. 6 din 24 februarie 1987 PRIVIND APROBAREA ,NORMATIVULUI PENTRU PROIECTAREA CAMINELOR PENTRU VIRSTNICI* INDICATIV P 128-86 Biroul ‘executiv al Consiliului stiintific al Institutului cen- tral de cereetare, proiectare si directivare in consiructii ; Avind in vedere prevederile art. 5, litera ,,d“ din Decretul nr. 170/1976, cit si avizul CTE — ICCPDC nr” 613 din 21 no- iembrie 1986 ; : - In temetul Decretului nr. 170/1976, modificat prin Decretul nr. 31/1983, privind organizarea si functionarea Institutului cen- tral de cercetare, proiectare gi directivare in constructii, cit $i Legea nr. 5/1978, emite urmatoarea DECIZIE : 1. Se aproba ,,Normativul pentru proiectarea caminelor Pentru virstnici* avind indicativul P 128—86, 2. Normativul de la pet. 1 intra in vigoare la data publi: cArii in Buletinul constructiilor. U PRESEDINTELE BIROULUI BXECUTIV DIRECTOR GENERAL, Ing. VALERIU.CRISTESCU NORMATIV PENTRU PROIECTAREA CAMINELOR PENTRU VIRSTNICI INDICATIV P 128-86 Elaborator : INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCFIL TIPIZATE —- IPCT BUCURESTI Director: ar. ing. Petru Vernescu Director adjunct tehnic : ing. Mioara Dabija Sef sectie ing. Marin Lazar Sef colectiv : \ ath, Adrian Cristescu Responsabil tema : arh. Petre Curta - Responsabil din partea [CCPDC : arh. Doroteia Cocheci SO NORMATIV PENTRU PROIECTAREA CAMINELOR Indieativ PENTRU VIRSTNICI P 128-86 —_- |. 1, GENERALITAJI 1.1. Din arisamblul de dotari destinate virstnicilor fac par- locuinfele pentru virstnici, cémine de zi pentru virstnici, camine pentru virstnici, cémine pentru virstnicii handicapati, cémine spital pentra virstnici. Obiect 1.2. Obiectul. prezentului normativ {1 constituie ,,Caminele pentru virstnici#, Definitie ‘ 1.3. C§minele pentru virstnici sint cladiri destinate locui- rli, deservirii, asistarii si ingrijirii virstnicilor snatosi sau cu afectiuni usoare care petrec ‘aici o parte a vietii. Scop 1.4, Scopul normativului de fa}i este de a stabili crite- riile de’ bazi pentru proiectarea ciminelor destinate virstn’ lor, in vederea realizirii ‘de investi}ii corespunzitoare din punct de vedere functional si economic. Aprobat de : INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE $1 DIRECTIVARE IN CONSTRUCTI —I.C.CP.D.E. cu decizia nr. 6 din 24 februarie 1987 Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTIL TIPIZATE — LP.ct. ‘* Domeniul de aplicare al normativului 1.5. Prezentul normativ se aplicd ia proiectarea cladirilor de cdmine pentru virstaici cu caracter permanent care se construiesc in mediul urban, indiferent de provenienfa fondu- rilor de investitii- Normativul se utilizeaz& si in cazul amenajarii cdminelor pentru virstnici in cladiri existente numai dac& acestea permit aplicarea prevederilor din normativ, 1.6. In cadrul acestor dotari, se asigura servicii corespun- toare urmatoarelor grupe de virstnici diferentiati\ dupa sta- diul de sandtate, gradu! de mobilitate gi capacitated de auto- gospodirire : _a) Grupa I, din care fac parte virstnicii cu capacitate total pastraté de mobilitate si autoservire; necesita, asisten{a la gospodarire, administrare si control medical. b) Grupa II, din care fac parte virstnicii care prezint& unele afectiuni cu repercusiuni asupra capacitatii de mobili- tate si autoservire ; necesita asisten{a sociald si medicala, pre- pararea hranei, indeplinirea unor servicii de gospodarire si adminpistrare, organizarea timpului liber. irstnicii handieapati motorii care utilizeazd fotolii ru- lante se consider ci fac parte din grupa a Il-a de virstnici, Clasificare : 1.7, Caminele pentru virstnici se clasificé dup2 a) complexitate — cdmine pentru virstnici cu acces la un grup social si de deservire ; — cdmine pentru virstnici cu un grup social si de deser- vire propriu ; ‘ 7 — camine pentru virstnici caré intra in component com- plexelor pentru virstnici. b) capacitate (numirul persoanelér cazate in cémin) :, — mici (pina la 60 locuri) ; — mijlocii (60...100 locuri) ; — mari (100...150 Jocuri). Determinarea capacitatii $e face conf. pet. 1.8... .1.11 c) sistemul de grupare a zonei de locuit si a servi — comasat ; — pavilionar. lor r 1. subunitate de cazare: 2. blocul serviciilor functionale ; 3. eon Jegaturd ;'4 curte interioaray 5. sera) SP 4), conformari ale partiului : La stabilirea conformarii partiului se va fine seama de : cerinfele functionale, conditiile de amplasament, directia vin- turilor dominante, panta terenului etc, ’ e) numarul de niveluri’:’ : — parter ; —\cu pufine niveluri (P-+1...2 etaje) ; —.cu multe niveluri (P-+4...5 etaje) Determinarea capacitatii . 1.8, Determinarea numarului total de locuri in ciminele pentru virstnici se va face in funcfie de ‘necesarul de locuri ce trebuie asigurate in cadrul refelelor de dotari urbane, con- form reglementarilor emise de catre organele -de stat insarci- nate cu asiguraréa asistentei sociale. 1.9. Capacitatea cdminelor pentru virstnici se determina in functie de particularitatile bio-psiho-sociale si functionale ale virstnicilor, tinind seama de eficienfa in utilizare a investi- tiei, corelata cu prevederile de la pet. 1.7.b. 4 La stabilirea capacitafii se va lua in considerare marimea totald a unitafilor de cazare, respectiv numarul virstnicilor care utilizeazd cAminul si dotdrile aferente. 1.10. Se recomanda ca o unitate.de cazare si uu cuprinda aracterul mai mult de 3 subunitatj de cazare, pentru a pastr de microcomunitate i intimitate. Subunitafile de cazare cuprind maximum 8..10 module de cazare pe nivel. : 1.11, Serviciile sociale sf de deservire se dimensioneaza la: — capacitatea céminului, in cazul cind deserveste numai pe acesta ; — numirul ‘total de virstnici din cdminele si locuintele care intra in zona de deservire a acestora. : 1.12. La stabilirea investifilor in vederea. executiel cami- nelor pentru virstnici se- vor utiliza de regula prolecte tip. - 2, SITUAREA IN CADRUL ANSAMBLULUI ‘Amplasare ; , 2.1, Caminele pentru virstnici se amplasea; in mediul turban in cartierele de locuit si in zone care sa indeplineasca urmitoarele condifii : — s& fie ferite de surse de poluare (praf, noxe, zgo- mot ete), conform prevederilor Ord. Ministerului Sénatatit nr, 623/73 5i STAS 6156 ; sa dispund de spatii verzi, terenuri pentru activitatl de agremient si ergoterapie in.aer liber ete. ; existe legaturi pietonale lesnicioase ; . — 88 aiba acces auto. : 22. La amplasarea cAminelor gi a dotdrilor acestora se- recomanda sa se aiba in vedere apropierea de’: ~ — dotari sanitare : dispensar policlinic, spitale ete. ; — dotari social-culturale : unitati comerciale si de deser- vire, case de cultura ete. ; —statii pentru’ mijloacele de transport in comun ; — pareuri, gradini, zohe de agrement. 2.3, La alegerea amplasamentului se vor lua in’ conside- rare terenurile care dispun de rejele edilitare de apa, canal, termice, gaze, electrice, la’ care se vor racorda - instalatiile inului. | Weren 2.4, Pentru construirea cdminelor pentru virstnici se re- comanda ca terenul sa indeplineascd urmatoarele conditii : — respectarea cerinfelor hidro-geotehnice,. pentru evita- rea unor fundafii sau hidroizolafii neeconomice ; — instituirea zonei de protectie sanitara’ a_teritoviului aferent caminelor pentru virstnici, dimensionaté conform * prescripfiilor sanitare in vigoare ; — analizarea posibilitAtilor de sistematizare pe verticala, pentru evitarea de solutii nerationale sau lucrari neeconomice ; — determinarea suprafefei de teren astfel, incif gradul sau de ocupare cu ‘construcfii si amenajari si fie conform prevederilor Legii nr. 59/1974 si DCS nr. 258/1982. 25. Amplasamentul destinat ciminelor pentru. virstnici trebuie sA aibe asigurate retelele edilitare de alimentare cu ap& si canalizare, ejele de gaze si energie electric, precum si surse de alimentare cu energie termica’ pentru incdlzire gi prepararea apei calde de consum a paiametri necesari. , ‘Se recomanda.ca : sursele necesare si se asigure in coope- rare cu alfi'consumatori din vecinatate ; amplasarea centralei termice si se facd in’ clidire sau in imediata vecinatate in funcfie de siuatia, local’, cu luarea mAsurilor de protectie con- form prescriptiilor in vigoare. 3. TEMA DE PROIFCTARE , 3.1: Tema de proiectare va fi intocmité de beneficiar cu concursul proiectantului, respectindu-se prescripjiile legale in vigoare. 5 Prin tema de proiectare se vor preciza urmiatoarele : —-date generale privind amplasarea in ansamblu a obiec- tului (plan de situatie, artere de circulatie, regim de construc- fie,-condifii de teren, retele edilitare etc.) ; — categoria cladirii (dupa clasificarea de la pet. 1.7.); 1 — capacitatea (numarul de locuri conf. pet. 1.7,b) ; —personalul de deservire (orjentativ conf: tabelului 2); — tipul modulului dé cazare’ si numérul de paturi in camera de locuit ; : - confortul si nivelul de dotare in camere conform cate- goriei caminului precizat in prezentul normativ ; — destinajia, numdyul, capacitatea si marimea incdperi- lor cu alte functiuni (orientativ conform tabelului 1) ; — eventualele caracteristici specifice de organizare spa- side functionare ; — date tehnic-constructive (tip de structurd, inchideri, finisaje, echipamente tehnice etc.) ; —amenajari exterioare cerute dotari, ete.) ; .— gradul'de rezis:enfé la foc necesar in functie de nu- marul de niveluri si aria construita (conf. normelor generale aprobate prin DCS nr. 290/197). fial (circulatii, spatii verzi, 4.PRESCRIPJII DE PROIECTARE Conditii de amenajare a terenului . . 4.1. Terenul destinat ‘urmatoarele componente : — terenul pentru constructia propriu-zisa ; = curtea pentru’ plimbari in aer liber . amenajaté cu Jocuri de odihna, umbrare, puncte de apa ete. si care va fi legatd direct de cladirea céminului pentru virstnict ; - terenul cu parcelari pentru activitatea in aer liber a virstnicilor ; . — curtea de gospodarie, care va fi in ‘directa legatura’ cu bucataria si spalatoria si avind acces direct la o artera de circulatie ; { — spafii plantate cu arbori si arbusti ; — spatiile pentru ceces si circulatie 4.2. Terenurile pe care se amplaseazi ciminele pentru Virstnicl se amenajeaza astfel incit : s4 aibe o panta de maxi- mum 10°; sa fie bine drenate si nivelate; si aibe scurgerea apelor pluviale asigurata ; si aibe circulajiile prevazute cu pavaje antidetapante. F . minielor pentru virstnici cuprinde +10 Se vor evita terenurile care prezinta : — riscul surparii, alunecarii si avalansclor ; ‘— emanafii sau infiltrafii de substante toxice, inflama- bile sau explozibile ; . — nocivitati emanate de obiective egnomice invecinate. 4.3. Caminele pentru Virstnici se vor amplasa astfel, incit 8& fie orientate cu camerele de locuit catre S, E i V cu pre- vederea de masuri suplimentare de protectie contra insoririi. Prin amplasarea cminelor se va asigura insorirea adces- ‘tora peo duraté de minimum 1 1/2 ore zilnic in solstitiul de iarna, conform prescriptiilor sanitare in vigoare. 4.4, Terenul destinat caiminelor pentru virstnici trebuie sa permita doua accese diferentiate si controlate : — accesul pentru virstnii, vizitatori, personal, cu zona de parcaj aferenta ; . — accesul pentru necesitafile gospodaresti, inclusiv ¢ir- culafia vehiculelor, cu zona de parcaj aferenta. 4.5. In cadrul terenului destinat céminelor pentru virst- nici, se va asigura circulatia lesnicioasd, intre diferitele zone, prin alei prevazute cu locuri de odihna. 4.6. Terenul pe care se amplaseaza céminele pentru virst- nici se va proteja printr-o zona de arbori si arbusti, atit fata de artera de circulatie, cit si fafa de toate celelalie vecinatati cladite si necladite. Curtea de gospodarie se va separa de restul terenului Pprintr-o zona de arbori. ~ 4.7. Prin proiectare se vor lua masuri constructive pentru ‘impiedicarea patrunderii necontrolate a persoanelor straine in incinta caminului si pentru supravegherea deplasirii virstni- cilor, +t 4.8. Pentru determinarea dimensiunilor diferitelor anexe $i circulafii exterioare se vor respecta prevederile Legii nr. 58°1974 si a Legii nr. 37/1975. La stabilirea distanfelor intre cdmine si diférite zone de dotari se vor respecta prevederile Ord.M.S. nr. 623/73. 4.9. Se vor prevede terenuri pentru amplasarea unor gos- \ podarii anexe in cadrul activitatilor de autogospodarire. id ' Compunerea ciminelor pentru virstnici , 4.10. Lotuirea, deservired, asistarea $i ingrijirea: virstnici- Jor se desfagoara in incdperi gi spafii special amenajate apar-; finind urmatoarelor grupe functionale : — cazarea ; — primirea si administratia ; — asistenfa gi ingrijirea medicala ; — alimentatia ; - petrecerea timpului liber ; — ergoterapia ; — spalatoria ; — inc&perile anexe ; — alte dotari. . Normarea inedperilor 4.11, Normarea se va face pe grupe funcfionale conf. “pet. 4.10. 4.12. Incdperile principale comune se vor. dimensiona pe baza urmatorilor indici : — hol-vestibul : 0,9 mlocatar — camera de zi m?locatar —vsala de mese: milocatar _. — club m*/locatar — sald polivalenta = m’llocatar — ateliere de ergoterapie : miilocatar — biblioteca : m*/locatar , In tabelul 1 se prezinta orientativ suprafejéle incaperilor principale in funcfie de capacitatea nominali. 4.13. La proiectarea ciminelor pentru virstnici’se reco- manda asigurarea conlucrarii intre‘diferite spatii si functiuni specifice (sala de mese cu camera ‘de zi, biblioteca cu clubul ete.), Cazarea 4.14, Cazarea in céminele pentri virstnici se va face in unitati de cazare alcituite din una sau mai multe subunitati de cazare si care vor cuprinde : — module-de cazare : maximum 8...10 pe nivel in sub- unitatea de cazare ; . 12 — camera de zi pentru intilniri si reuniuni; se va asigura cite una pe nivel la subunitatea de cazare, sau la’ fjecare pavilion ; — oficiu, m legaturd cu camera de zi ; — camera supraveghetorului, cu un grup sanitar propriu ; sé va prevede una pe nivel ; — depozit pentru rufe curate si pentru rufe-murdare se va prevede cite unul pe nivel ; “camera de eurajenie; se va’ prevede una pe nivel ; — camera de baie, cu un grup sanitar propriu; se va prevede una pe nivel ; “ — locuri de odihna. . 4.15. Modulele de cazare au in compunerea lor : a) Camere. de locuit cu 1...2 paturi in proporfie> reco- mandata de : 30...50%. camere cu 1 pat si 70...50%/. camere, cu 2 paturi. “ Suprafata camerelor de locuit va fi de 14.18 m? la ca- mera cu 1 pat si de 18...24 m? la camera cu 2 paturi. 'b) Anexe la camera de locuit : : — grup sanitar compus din: dus, vas WC, lavoar (cu masuri ergonomice suplimentare conf. pct. 6.6.) ; — spafii de preparare a hranei cu front de lucru : resou electric cu termostat, spalator, masi de lucru, frigider; in functie de nivelul de confort si categoria cdminului _aceste ‘spafii se pot organiza ca nisi fe gatit comasatd cu vestibulul sau chicineta. — spatii ‘de depozitare : dulapuri sau debarale ; —vestibul. La camerele de locuit se_vor prevede baleoane, log! semilogii. 4.16. In afara grupurilor sanitare aferente camerelor de locuit, la fiecare nivel se va. prvede un grup sanitar separat pe sexe, confprm STAS-1478. sau Primirea si administratia 4.17. Primirea se va face in spatii si incdperi destinate locatarilor, personalului gi vizitatorilor : — camera ‘de primire si distribuire — camera vizitatori ; 13 — depozit fotolii rulante (daci este cazul) ; — depozit de’ bagaje F — grup sanitar dimensionat conform STAS 1478. . 4.18. La cminele pentru virstnigi se vor _prevede incd- peri pentru conducerea si administrarea cdminului, in legéturd cu holul de intrare : — secretariat, in legitura cu cabinetul directorului ; — cabinetul directorului prevazut cu un spatiu tampon si un mic grup sanitar cu vas WC si lavoar ; — birou contabil ; + 1.2 birouri administrative. 4,19, Caminele pentru virstnicl’se vor dota cu cutii postale si cutii de. scrisori amplasate in zona de intrare in cladire. Asistenta si ingrijirea medicali : » 4.20. In céminele pentru virstnici se vor amenaja servicii de consultafii si tratamente care vor cuprinde : — cabinet medical ; ) — cabinet tratamente ; — punct farmaceutic ; — sala de asteptare. In sala de asteprare se va prevede posibilitatea de acces spre cabinetul medical si spre cabinetul de tratamente. 4.21, Serviciile. de infirmerie si fizioterapie se vor stabili prin tema de citre beneficiar si vor cuprinde : a) Infirmeria formaté din — celule de cazare cu 2.4 paturi si cu grup .sanitar propriu; — camefa de gardi cu un grup sanitar, propriu. La diminele pentru virstnici se calculeazi 2 paturi de’ in- firmerie la 25 locatari. La infirmerie se va asigura’ posibilitatea transportului hranei de la oficiu in camere. b) Fizioterapia formaté din: / — cabinete de tratament compartimentate : — sala de gimnasticd medical ; — vestiar cu grup sanitar ; — spatii de asteptare. 14 La servieiul de fizioterapie vor avea acces © gi virstnicii din afara ciminului, cu prevederea unui acces separat din exterior, : aeee Se recomanda amplasarea serviciului de fizioterapie in apropierea cabinetelor medicale. + 4,22, Serviciul de stomatologie se va asigura de catre uni- tatea sanitara teritorialé unde este amplasat céminul pentru virstnici. _ Prin tema, beneficiarul poate amenaja un serviciu sto- matologic in apropierea cabinetului medical, format din : — cabinet stomatologic ; — spatii de asteptare cu grup sanitar. Alimentatia 4.23. In cadrul cdminelor pentru virstnici-se va prevede organizarea servirii mesei in sdli~amenajate si deservite de personal. 4.24. La ciminele parter se va prevede o singura sald ‘de mese cu oficiu in legatura cu bucataria, 4.25. La cdminele cu unul sau mai multe niveluri se va prevedea o singura sali de mese pentru fiecare nivel, cu. ofi- ciu in legatura cu bucataria prin intermediul unui monte charge. ‘4.26. La cdminele in sistem pavilionar ale&tuite din cla- diri independente se va asigura o sald de mese, cu oficiu pen- tru fiecare pavilion si mijloace de transport conteinerizat de la bucatarie. , 5 4.27. Oficiul pentru distribuirea alimentelor va cuprinde dotari corespunzitoare pentru servirea hranei fn camera, si spatii pentru pastrarea’ cirucioarelor de transport alimente. 4.28, La dimensionarea si organizarea salii de mese si a bucatdriei se va fine seama de specificul caminelor’ pentru se vor aplica prevederile ,,Indrumarului departa- mental pentru proiectarea unitafilor comercigle de desfacere, unitati de alimentatie publici si a piefelor agro-alimentare* MCI-IPROCOM PD 150. p Petrecerea timpului liber 4.29. Pentru petrecerea timpului liber sint necesare ur- matoarele spatii si inciperi : . 16